Bilaga 1 5. Rapport över genomförda samtidsundersökningar vid Norrbottens museum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 1 5. Rapport över genomförda samtidsundersökningar vid Norrbottens museum 1975 2000"

Transkript

1 Bilaga 1 5 Rapport över genomförda samtidsundersökningar vid Norrbottens museum Eva Gradin, Norrbottens museum i Luleå Anna Elmén Berg, Piteå museum samdok NORDISKA MUSEET Delrapport SAMTIDEN SOM KULTURARV Stockholm 2001

2 SAMTIDEN SOM KULTURARV De svenska museernas roll i konstruktionen av det industriella samhällets kulturarv Vilken kunskap har museisektorns professionella skapat om det sena 1900-talets industrisamhälle? Vilka grupper, verksamheter och fenomen i samhället har de intresserat sig för? Vad har inneslutits eller marginaliserats? Vad ger en analys utifrån perspektiv som genus, etnisk tillhörighet, geografisk och nationell bakgrund, generation, klass, religion? Vad har valet av metod betytt för urval och resultat? Vilka har museerna samverkat med eller avgränsat sig mot andra kulturarvsinstitutioner, organisationer, amatörer, forskare? Hur har museerna förhållit sig till det större intresset för kulturarvsfrågor under 1990-talet? Vad har samtidsundersökningarna betytt för museernas plats i samhället i skapandet av kulturella självbilder och i de demokratiska processerna? Syfte Projektet Samtiden som kulturarv (SKARV) drivs av Samdok med finansiering från Delegationen för industrisamhällets kulturarv och pågår från mars 2001 mars Målet är att åstadkomma en analys av de svenska museernas samtidsdokumentation under perioden , med avseende på ämnesval, frågeställningar, metoder, verksamhetsformer och resultat. Syftet med projektet är att synliggöra museernas och deras tjänstemäns betydelse för konstruktionen av kulturarv och att återföra dessa kunskaper till de berörda, för att därmed öka den yrkesmässiga självinsikten, förbättra arbetsmetoderna och bredda museernas tolkning av sitt samhällsuppdrag. Perioden representerar det moderna Sveriges höjdpunkt och omstrukturering. Hur har museerna uppmärksammat den ideologiska, politiska, ekonomiska och tekniska omvandlingen, arbetsoch yrkeslivets förändringar, de nya livsstilarna och levnadsmönstren? Perioden representerar också det högmoderna Sveriges kulturpolitik, med aktiva offentliga insatser på olika samhällsnivåer, uppbygget av specialiserade kulturarvsinstitutioner, flera vågor av folkligt engagemang (på 1970-talet Gräv där du står - rörelsen, på 1990-talet arbetslivsmuseerna) och den idag allestädes närvarande musealiseringen. Under samma period har Samdok spelat en viktig roll för museernas undersökningsverksamhet. Hur har Samdoks organisation och riktlinjer påverkat urval och metoder? Projektledning och genomförande Projektet kommer att realiseras genom ett antal delstudier, seminarier och en sammanfattande publikation. Projektledningen utgörs av Eva Silvén, projektansvarig, och Magnus Gudmundsson, projektsamordnare, vid Samdoksekretariatet samt en styrgrupp, bestående av representanter för Delegationen för industrisamhällets kulturarv och Samdok (sekretariatet, Samdokrådet och forskningsrådet). Projektledningen ska driva och samordna projektet, handleda utvärderarna, organisera seminarier och arbetsmöten, låta utföra vissa övergripande analyser samt ansvara för projektets slutrapportering. Huvuddelen av arbetet kommer att utgöras av sex delstudier som genomförs av interna utvärderare, museiintendenter som är aktiva inom Samdok. De representerar olika slags museer över hela landet men också Samdoks pooler/arbetsgrupper, vilket gör att arbetet kan diskuteras vid dessas sammankomster. De interna utvärderarna kommer att genomföra sina studier i samarbete med externa forskare från universitet/högskolor, vilka kommer att engageras för seminarier och möten, bearbetning av undersökningsresultat och manuskript. Återföring Genomförande och resultat kommer fortlöpande att redovisas i Samtid & museer samt via Samdoks poolmöten. Projektet kommer att avslutas med ett större seminarium där de erfarenheter som gjorts kan spridas till alla samdokmuseer. En avslutande publikation kommer att fungera som en sammanfattning av uppnådda resultat och analyser, men också som ett verktyg för metodutveckling inför museernas kommande samtidsundersökningar. 1

3 Innehållsförteckning Bilaga Samtidsundersökningar vid Norrbottens museum Bilaga Undersökningen och dess material Personen Partners Finansiering Syfte, bakgrund och perspektiv Tidsandan och diskussionen Användning av materialet Betydelse...26 Bilaga Undersökningen och dess material Personal Partners Finansiering Syfte, bakgrund och perspektiv Tidsandan och diskussionen Användning av materialet Betydelse...31 Bilaga Undersökningen och dess material Personen Partners Finansiering Syfte, frågeställningar och perspektiv Tidsandan och diskussionen Användning av materialet Betydelse...35 Bilaga Undersökningen och dess material Personal Partners Finansiering Syfte, bakgrund och perspektiv Tidsandan och diskussionen Användning av materialet Betydelse

4 Bilaga 1 Samtidsundersökningar vid Norrbottens museum Översikt & Sammanställning Översikten uppställd i grupperade verksamheter. Varje undersökning/dokumentation redovisas enligt följande: Rubrik, geografiskt område Ämnespresentation Typ av dokumentation (fältundersökning/fotodok ) Vem som utfört samt ev samarbetspartners Ekonomi Material (Materialsammanställningen är icke helt komplett fr f a vad gäller Norrbottenprojektet) Förkortningar: FAN = Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten Nbm = Norrbottens museum NLL = Norrbottens läns landsting NM = Nordiska museet LAN= Länsarbetsnämnden Arbetsliv Yrkesförare, Boden, Haparanda, Kalix, Piteå och Älvsbyns kn:er samt utomläns Fotodokumentation av lastbilsförare sysselsatt med godstransporter Personal: Yrkesförare i 15 år Material: Fältdagbok, sv/v negativ och bildbeskrivningar Yrkesverksamma kvinnor och män i Vuollerim, Jokkmokks kn Med bandspelare och kamera följs ett antal människor både privat och i arbetslivet. Personal: 5 kvinnor, vårdare/renskötsel/marktjänst i hemmet + 2 fotografer + Kontorist Material: Fältdagböcker, bandinspelade intervjuer med 11 personer, 20 timmar, foto: neg, bildbeskrivningar, 14 föremål, vilka betytt något speciellt för informanterna rapport, 22 sidor. Arbetsmarknad Samhällsservice 1981 AMS, Norrbottens län Fotografisk dokumentation som speglar AMS verksamhet i länet under 1970-talet Personal: Utomstående fotografer, projektanställda vid Nbm Finansiering: LAN Material: Fotografier Bokpublikation: En sjuttiofemåring i rampljuset Arbetsförmedlingen i Norrbotten Luleå 1984, 142 sidor. Utgiven på Skrivarförlaget/Norrbotten bildningsförbund Bebyggelsehistoria Kommunikation Riksgränssamarbete Vägbyggnation, Norgevägen, Kiruna kn Fotodokumentation av vägen Kiruna Riksgränsen, som började planeras Reviderad 2

5 vägplan antogs 1976 och därefter påbörjades byggets första etapp på kalfjället. Anslutande vägbygge på norska sidan pågick samtidigt. Personal: Utomstående fotograf inköp 1983 Material: 20 sv/v foton Bebyggelsehistoria Kommunikation 1995 Bron över Torne älv, Pajala kn Fotodokumentation av pylonbron över Torne älv följs, där nya byggnadsmetoder vid brobygge används. Personal: Vägmästare med avgångsvederlag Materia: Foto: 211 sv/v neg, tidningsklipp. Bebyggelsemiljöer Samhällsbygget Malmberget Luleå, Gällivare, Jokkmokks, Bodens och Luleå kn:er Fotodokumentation av ett samhällsbygge och dess verkningar från 1940-talet och in på talet efter Lule älv, Malmbanan och E 10. Personal: Yrkesfotograf Material: Fältdagbok, foto: 193 st storformat, bildbeskrivningar Offentlig miljö i Luleå, Luleå kn Eko-kommunen Luleås planering från 1960-talet utan tanke på estetisk och trygg utemiljö dokumenteras i bild. Personal: Konstnär/bildlärare Material: Enkätundersökning med svar från 23 personer ang Luleås offentliga miljö samt en utvärdering av densamma Boende Storgatan 8, Luleå, Luleå kn Intervjuer om Luleås första Riksbyggenfastighet, Luleåhus nr 1, byggt 1944, som boendemiljö Personal: Frilansjournalist Material: Bandinspelade intervjuer, bandprotokoll, rapport, 8 sidor Kompletterad med personfotografering av informanterna. Boende/ säsongboende Fritid Sinksundet, Luleå kn Boende, politiker och kommuntjänstemän intervjuas om och kring samhällsutvecklingens inverkan på Sinksundets fritidsby. Personal: Journalist/historiker Material: Fältdagbok, 16 timmars intervjuer med 22 personer på DAT-bandspelare samt bandlista med personuppgifter, slutrapport 5 sidor Övrigt material: Sinksundet är utvald som kulturhistorisk värdefull miljö i länsstyrelsens miljöprogram. Nbm har utfört en bebyggelseinventering Rapport 3:1998, Inventeringsrapport Storsäivis, Gällivare kn Dokumentation av Storsäivis Från skogsby till fritidsby i skisser, foton och intervjuer. Personal: Konstnär Material: Bandinspelade intervjuer med två informanter på tillsammans 60 minuter, bandprotokoll, 13 färgdiabilder, konstverk från skiss till färdigt grafisk blad med provtryck, 3

6 Byggnads- & anläggningsindustri 1982 Husbyggnation, Länsförsäkringar, Luleå stad, Luleå kn Dokumentation av nyproduktion av kontorsfastighet Valt som försöksobjekt inom Byggpoolen. Omöjlig intervjusituation pga projektanställda byggnadsarbetare. Personal: Beredskapsanställd fotograf & LAN Material: 180 sv/v foton, byggnadsritningar 1985 KBG, Kallax Betong & Grus AB, Kallaxheden, Luleå kn Arbetsplatsundersökning vid KBG och JM Byggnads och fastighets AB av bl a krossanläggning, betongfabrik, asfaltsverk, verkstäder mm Personal: Etnolog + Museifotograf vid Nbm, LAN med bidrag för film mm av företaget Material: Fältanteckningar 310 sidor, 30 intervjuer om 119 sidor, sv/v foton, kartor, fackprotokoll, maskinbeskrivningar mm samt Rapport 64 sidor i råmanus. C-uppsats i etnologi vid Uppsala universitet 1992, KALLAX BETONG & GRUS AB / En arbetsplatsdokumentation Plattsättarna, Bodens kn Dokumentation av klinkersläggning på Nord Poolen, Familjebadet i Boden, invigt 1995, som utförs som övningsuppgift i kursen Bilder av Sverige om fotografer och fotografier i museernas samtidsdokumentation. Personal: Etnolog + Museifotograf vid Nbm Material: 17 sidor fältanteckningar från observationer och intervjuer, 131 sv /v fotografier med mellanformatskamera, prover på kakel och klinkers, tidningsklipp samt rapport: Plattsättarna Nord Poolen Familjebadet i Boden, 10 sidor. Byggnads- & anläggningsindustri Boende 1997 Älvsbyhus AB, Älvsbyns & Luleå kn:er Dokumentation i samarbete med NM föranlett av Byggpoolens och Trä- & papperspoolens gemensamma möte i Älvsbyn maj 1995 varvid ett dokumentationsprojektet diskuterades. Undersökningen omfattar husfabrikationens olika moment, boendet i olika årgångar av Älvsbyhus samt uppsättning av ett hus i Luleå Personal: Museifotograf vid Nbm & projektanställd Etnolog vid NM för fotografisk & NM för etnologisk dokumentation Material: 446 färgdior, broschyrer, historik mm Byggnadsvård 1985 Husflyttning till kv Skatan, Luleå, Luleå kn Fotografisk dokumentation i samband med inflyttning av två äldre byggnader till kv Skatan. Projektet kv Skatan innebar att 8 bostadshus renoverades, ett återuppförs samt två inflyttas, för att återskapa delar av det gamla Luleå till eftervärlden. Personal: Byggnadsantikvarie & Fotograf vid Nbm Finansiering: Luleå kommun/byggnadsbolaget & Nbm Material: Entreprenad- & bygglovsritningar, foton. Rapport över renoveringsarbeten, kv Skatan, Luleå Byggnadsvård Samiskt liv 1996 Nilas-kåtan, Arvidsjaurs kn Restaurering av en skogssamiskt timmerkåta genomfördes i regi av Länsstyrelsen och Norrbottens museum som ett pilotprojekt för att utveckla byggnadsvårdens metoder, där kunskapsåterföring och metodutveckling utifrån samisk identitet prioriterades. För metodutveckling uppfördes kopior av ett härbre som står i Lappstan i Arvidsjaur. Personal: Byggnadsantikvarie vid Nbm, operativt arbete utfördes av tre samer som ett utbildningsprojekt. Finansiering: RAÄ 4

7 Material: Foton, reprofoton, uppmätningsritningar, arkivstudier, intervjuer samt nyuppförda kopior av härbre. Dräkt Fritid 1983 Jeans Jeanskläder samt till jeans hörande kläder, Luleå kn Inför & i sbd med NM:s utställning Jeans vid Nbm 1983 insamlas & dokumenteras klädesplagg i jeanstyg, Tävling med prylar tillverkade av brukade jeans arrangeras även Fotodokumentation och föremålsförvärv Personal: Konstvetare, etnolog & fotograf vid Nbm Material: 24 föremål, foton Fritid Kultur Arbetarrörelse 1981 Amatörteater Arbetarspel, Seskarö, Haparanda kn Fotodokumentation av föreställningen Nöd bryter lag, byggd på hungerkravallerna, det sk Seskaröupproret 1917, bland sågverksarbetarna på Seskarö Personal: Konstvetare vid Nbm Material: 30 sv/v foton, tidningsklipp mm Fritid Sport Luleå Hockey, ishockeylag, Luleå kn Fotodokumentation av LHF, bildat 1977 genom utbrytning från IFK Luleå hamnade laget i elitserien, som det första norrbottniska ishockeylag. Personal: Utomstående fotograf inköp Material: 10 sv/v foton samt av samme fotograf boken: INSIDE en berättelse om människor på och kring en ishockeyrink. Luleå 1984 Fritid Lekskulptur Offentlig utsmyckning 1986 Snöskulptur/Lekredskap, Luleå kn Fotodokumention av kommunens numera årligen återkommande offentliga utsmyckning i stadsparken, en snöskulptur i djurskepnad med lekfunktion rutschkana. Personal: Museifotograf vid Nbm Material: 14 sv/v foton samt tidningsklipp Fritid 1986 Tivoli ambulerande tivoli, Karesunado, Kiruna kn Fotografisk dokumentation av Altenburgs casino, med vinterviste i Kalix och sommarturnéer på platser i Tornedalen. Personal: Utomstående fotograf inköp Material: 13 sv/v foton, tidningsreportage mm Musik på två plan, Kalix, Kalix kn Dokumentation av musikkvällar på Hotell Kalix Personal: Musiker/yrkesförare Finansiering: Norrbottenprojekt Material: Fältdagbok, två bandinspelade intervjuer, 1 timme och 14 minuter, bandprotokoll, hotellbroschyr mm samt rapport, 3 sidor Musik & bild, Boden och Piteå kn:er Samprojekt i bild och ton, där bilden och musiken interaktiv inspirerar varandra. Personal: Musiker/Kompositör + Konstnär Finansiering: Norrbottenprojeket 5

8 Material: Bandinspelad intervju med en person, 48 minuter, bandprotokoll, tre musikkompositioner Modus, Oktaeder samt Vykort till Bo Nilsson, tidningsklipp Fritid & natur Snöskoter i Kiruna, Kiruna kn Dokumentation, intervjuer, kring skotern i fritidsanvändning och eventuell förändring i synen på friluftsliv och natur som den givit upphov till. Personal: Etnolog Material: Bandinspelade intervjuer med 11 personer, 12 h 48, bandprotokoll, 349 sidor, foto: 123 sv/v neg, tidningsklipp. Fritid Småortsliv Årets högtider 1986 Våffelfest i Ale, Luleå kn Fotodokumention av en unik sedvänja i länet knuten till helgdagen 1:a maj, då byborna i Ale samlas på Isakberget, för att efter svagåren på 1860-talet fira betydelsen av sädesodlingen, kvarnbygget och mjöltillgången. Personal: Arkeolog/kulturgeograf + Fotograf vid Nbm Material: 100 sv/v fotografier, uppteckningsmaterial samt arkivalier om byn. Fritid-Jakt 1989 Älgjakt, Pajala kn Ohtanajärvi jaktvårdslag följs under älgjakten i september under tre dagar med kameran Personal: Museifotograf vid Nbm Material: 14 informanter, 125 sv/v foton Övrigt: I N-K utlystes en fototävling om bästa älgjaktsbilden inför utställningen Leva med naturen. 18 bidrag inkom, vilka tillförts museets bildarkiv Älgjägare i Tärendö, Pajala kn Intervjuer kring älgjakten Personal: Diversearbetare inom transport och skog samt terapeut Material: Fältdagbok, bandinspelade intervjuer med 5 personer, 4 timmar, bandprotokoll 78 sidor. Kompletterat med foton av brobygget. Fritid - Kultur 1990 Norrbottensteatern, Luleå kn Intervju med skådespelare kring landets första regionteater etablerad 1967 och dess första verksamhetsår. Personal: Etnolog vid Nbm Material: Bandinspelad intervju, bandprotokoll 47 sidor samt tidningsklipp och publikationerna: Norrbottenteatern 15 år i länet, utgiven av Skrivarförlaget/Norrbotten bildningsförbund 1982, och Att välja pjäser En studie av repertoararbetet på Norrbottensteatern, licentiatuppsats av Rickard Wahlberg vid Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap, Avdelningen för Industriell marknadsföring vid Luleå Tekniska Universitet Försvaret Bodens fästning, Bodens kn Livet som militär och/eller i militär verksamhet i Bodens fästning och garnison dokumenteras av några av förbandens Kamratföreningar i samarbete med Nbm och Medborgarskolan intervjuer och faktasammanställning i studiecirkelform. Personal: Etnolog vid Nbm och Kamratföreningarna i Boden, som arbetade på ideell basis 6

9 organiserade som studiecirkel inom Medborgarskolan., Kamratföreningarna, Medborgarskolan samt Landstingsbidrag på kr (exkl finansieringen av publikationen, se vidare Mall B) Material: 34 _ timmes bandinspelade intervjuer med 59 informanter, med bandprotokoll på 679 sidor, 139 reprofoton, berättelser, kopior, broschyrer, trycksaker, matsedel, manusutkast samt publikationen, Sån t var livet i Bodens fästning och garnison. 197 sidor. Utgiven Gruvnäring Arkitektur & bebyggelsehistoria 1983 Arbetarbostäder, de s k Bläckhornen i stadsdelen Sibirien, Kiruna stad, Kiruna kn 18 arbetarbostäder, ritade av Gustaf Wickman, med sina karaktäristiska tak, runt om djupt neddragna huvliknade, uppfördes av LKAB i det nya bostadsområdet Sibirien. Ett rutmönstrat gatunät lades ut vilket gjorde att ett ekonomiskt byggnadsätt kunde tillämpas. Fotografisk byggnadsdokumentation, inköp Personal: Utomstående fotograf, inköp Material: 210 sv/v foton samt byggnadsantikvarisk utredning Gruvnäring Minnen & strejken 1986 Gruvarbetarminnen Gruvstrejken, Kiruna kn Dokumentation initierad av utställningsprojektet Människor i Norrbotten, temadelen: Rallare & Gruva, vid Nbm. Ytterligare faktaframtagning Personal: Etnolog + Fotograf vid Nbm Material: Fältanteckningar, bandinspelade intervjuer med fem informanter på tillsammans 9 timmar samt utställningsunderlag. Övrigt: Kompletterande material, bl a över 550 timmars bandinspelningar från Gruvstrejken vid LKAB på FAN Vid kanten av Gropen, Malmberget, Gällivare kommun Tankar kring gropen/ravinen, som håller på att äta upp ett helt samhälle, skildras i text och bild. Personal: Lärare/bildkonstnär Finansiering: Norrbottenprojeket Material: Fältdagbok, bandinspelade intervjuer med 11 personer, 38 timmar rullband foto: 155 sv/ v neg, 19 färgdia på akvareller, rapport, 22 sidor, tidningsartiklar publikation projektet redovisats i Gällivare kommuns skriftserie nr 1. Handel Arkitektur & bebyggelsehistoria 1983 Shoppingcenter, Luleå, Luleå kn Europas första galleria, ritad av Ralph Erskine, invigd 1955 Fotodokumention som kompletterar dokumentationsmaterial från 1950-talet Personal: Beredskapsanställd personal + fotograf & LAN Material: 690 sv/v foton, intervjusammanställning, 23 sidor, Övrigt: Kompletterar dokumentationsmaterial från 1950-talet Handel Offentlig/miljö Stadsdelscentrum Örnäset, Luleå kn Fotodokumention av livet kring Örnäsets centrum en stadsdel i Luleå: kommers, andlighet och skola. Personal: Journalistutbildning Material: Fältdagbok, foto: 827 sv/v neg, bildbeskrivningar, tidningsklipp. Övrigt: Kompletterar etnologisk undersökning i stadsdelen , avrapporterad i årsboken Norrbotten , De nya stadsborna (sidorna ). 7

10 Handel Småortsliv 1995 Ambulerande lanthandel, Pajala kn Dokumentation av varubussens betydelse för glesbygdsbefolkningen Personal: Bibliotekarie Material: Fältdagbok, intervjuer med 7 personer, bandinspelningar 2 timmar 20 minuter, bandprotokoll ca 69 sidor, tidningsklipp, rapport, 6 sidor Kompletterad med fotodokumentation av några av informanterna Storgatan i Bränna by, Överkalix kn Intervjuer efter affärsgatan i skogskommunens centralort, med affärsidkare, yrkesverksamma i flera generationer. Personal: Butiksbiträde/receptionist mm Finansiering: Norrbottenprojeket Material: Fältdagbok, bandinspelade intervjuer med 5 personer, 3_ timme, bandprotokoll, 202 sidor, broschyrer, annonsklipp mm, rapport, 15 sidor. Hälso- och sjukvård Arkitektur & bebyggelsehistoria 1984 Furunäset, Piteå kn Kulturhistorisk byggnads och etnologisk dokumentation av Furunäsets sjukhus, omfattade både yttre och inre miljön samt psykiatrisk långvårdavdelning Personal: Bebyggelseantikvarie + Etnolog vid Nbm Finansiering: Norrbottens läns landsting Material: 14 intervjuer, 429 sv/v foton, uppmätningsriktningar samt rapport, 72 sidor samt bilagor på 28 sidor, innehållande byggnadsbeskrivningar. kartblad, bilddokumentation mm Sjukhusverksamheten i Luleå Boden, Luleå & Bodens kn:er Nbm tillställde landstinget en dokumentationsplan med ekonomisk kalkyl, när beslutet om Sunderbysjukhuset kom. Detta omvandlades till ett förslag på historik med landstingsarkivarien som projektledare. Nbm:s uppgift blev att intervjua nyckelfigurer inom sjukhusförvaltningen och operativt verksamma. Detta misslyckades pga turbulensen kring omorganisationer, ovissheten kring framtiden pga personalinskränkningar mm. Föremålsinventering för ev kommande förvärv/medicinhistorisk samling gjordes, men landstinget sålde ut all utrustning & inventarier. Personal: Etnolog vid Nbm i samarbete med Landstinget = arbetstid Material: Bandinspelade intervjuer med 4 informanter, 16 timmar Övrigt material arkiverat på landstingsarkivet. Publikation: för deras hälsas återvinnande Sjukhusen i Luleå och Boden Utgiven av Norrbottens läns landsting Kommunikation 1985 Busscentral, Luleå, Luleå kn Fotodokumentation av gamla busstationen och dess verksamhet på Loet i Luleå inför rivning Ny busscentral invigs Personal: Beredskapsanställd fotograf & LAN Material: 37 sv/v foton 1990 Vägverket, länet Bandinspelad intervju med vägingenjör inför utställningen Vägverket 150 år på Nbm april Personal: Etnolog vid Nbm Material: Bandinspelad intervju, bandutskrift 24 sidor, kartor, foldrar mm Publikation: På väg i norr Vägverket 150 år, författad av Kjell Lundholm, utgiven på Nbm:s förlag Skriften och utställningen finansierad med ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen och Vägförvaltningen i Norrbottens län. 8

11 Kulturmiljö Piteälven Från hav till källa, Älvsbyns, Arvidsjaurs & Arjeplogs kn:er Älven som kommunikationsled och kulturhistoriskt objekt Film: Piteälven den slutna älvdalen, 16 mm, 45 minuter, optiskt ljud Personal: Arkeolog/kulturgeograf vid Nbm (manus) i samarbete med extern egenfinansierad filmfotograf Finansiering: Tore Marklund AB filmproduktion & video samt såld till SVT Material: Filmkopia Övrigt: Skriften Natur och miljö i Norrbotten, författad av Kjell Lundholm. Utgiven på Nbm förlag 1991 med ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen Kvinnoliv 1989 Kvinnoliv i Norrbotten, för länet Studieplan producerad av Utbildningsradion i samarbete med bl a Nbm Personal: Arkivarie + Etnolog vid Nbm = arbetstid Material: Studieplan: Kvinnoliv i Norrbotten 1991 Ett kvinnoliv, Luleå kn Bandinspelad intervju med anledning av cirkeln Kvinnoliv i Norrbotten Personal: Deltagarna i en studiecirkel, 10 kvinnoklubbister från Bergviken Finansiering: ABF Material: Bandinspelad intervju, 1 timme 1991 Sju kvinnoliv, Luleå kn Bandinspelat program för föreningsradion med anledning av cirkeln Kvinnoliv i Norrbotten med 10 kvinnklubbister från Bergviken Personal: Deltagarna i studiecirkelarbete, 10 kvinnoklubbister från Bergviken Finansiering: ABF Material: Bandinspelat samtal, 50 minuter 1994 Tvångspensionerade kvinnor inom Luleå kommun, L-å kn Studier och intervjuer kring TCO:s och SIF:s arbetsmarknadspolitik och hur principen lika lön för lika arbetet har behandlats vid Luleå kommun. Personal: Fil doktor/universitetslärare Material: Fältdagbok, bandinspelade intervjuer med 12 personer, ca 9 timmar, tidningsartiklar, rapport, 19 sidor. Kompletterad med fotodokumentation Tre kvinnliv i Norrbotten, Luleå kn Bandinspelade intervjuer med två kvinnor Personal: Journalist Material: Bandinspelade intervjuer med 2 personer, 3 timmar, bandprotokoll, 26 sidor Kontorister på länsstyrelsen, Luleå kn Intervjuer med kontorister som blivit varslade och uppsagda Personal: Journalist Material: Fältdagbok, Bandade intervjuer med fem personer, ca 7 timmar, bandprotokoll över 150 sidor, tidningsklipp, rapport, 21 sidor Kompletterad med fotodokumentation av länsstyrelsens fasad 1995 Försörjning på landsbygden, Bondersbyn. Kalix kn Intervjuer med och fotografering av yrkesarbetande kvinnor, elektronikmontör, tidningsbud och mjölkbonde, kring förutsättningarna för att kunna bo och försörja sig på landsbygden Personal: Frisör/journalist 9

12 Material: Fältdagbok, bandinspelade intervjuer med 3 personer, 4 h 15 minuter, bandprotokoll, 55 sidor, foto: 25 sv/v neg, tidningsklipp, rapport, 13 sidor Invandrarkvinnor i Piteå, Piteå kn Dokumentation av invandrarkvinnornas situation på arbetsmarknaden Personal: Mentalskötare/Sjukvårdsbiträde/Studiecirkelverksamhet för invandrade kvinnor Material: Fältdagbok, bandinspelade intervjuer med 8 personer, 5 timmar 45 minuter, bandprotokoll ca 139 sidor, foto: 13 st, rapport, 24 sidor. Kompletterad med foton på 4 av informanterna Fruntimmersföreningen, Luleå kn Intervjuer och arkivstudier kring Luleås äldsta ideella förening utförda inför fördjupningsarbete på 2 poäng i kursen: Kvinnors villkor könsperspektiv på samhället, vid Umeå universitet med stationeringsort Kiruna. Personal: Etnolog vid Nbm = arbetsmaterial Material: Bandinspelad intervju. 1 timme samt uppsats Luleå Fruntimmersförening / Luleå stads första kvinnoförening grundad 1857 Övrigt: Fruntimmersföreningens arkivalier är deponerade på FAN Kvinnor i bondesamhället, Siknäs, Kalix kn Tvågenerationssamtal, initierat pga enskild uppgift, fältarbete, i kursen Kvinnors villkor 2, Umeå universitet, med Kiruna som studieort. Personal: Etnolog vid Nbm = materialkostnad Material: Bandinspelad intervju, 1 h 20 minuter. Övrigt: Eva Gradin. Insändaruppgift 3 fältarbetet, 4 sidor. Redovisning dels av vad intervjun gett för kunskap om kvinnors villkor dels om själva intervjuerfarenheten. Rönnbäck, Henry. Siknäs gårdar och människor ISBN Rönnbäck, Henry och Lindbäck, Ola. Vart tog de vägen? 130 emigrantöden från Siknäs ISBN Kvinnoliv Samhällsservice 1992 Lantbrevbärare, Tärendö, Pajala kn Intervju med lantbrevbärare kring arbetet, arbetsmöjligheter för kvinnor i glesbygden och bilen som frihetssymbol. Tanken var att Nbm skulle delta i NM:s projekt Bilen som ting och Bilismen som livsform, vilket av tidsmässiga och ekonomiska skäl föll. Intervjun möjliggjordes genom samordnat besök vid Hembygdsdag på Tärendö hembygdsgård Personal: Etnolog vid Nbm Material: Bandinspelad intervju, 1 h 20 minuter Kompletterad med fotodokumentation av lantbrevbärare i Luleå kn Kyrkstäder & Kyrka 1977 Kyrkstäder, Piteå & Luleå kn:er Dokumentation kring kyrko- och kyrkstadsrestaureringar i Öjebyns och Gammelstads kyrkstad Personal: Etnolog + Fotograf vid Nbm Material: Bandinspelade intervjuer, anteckningar, fotografier Kyrkstäder Kyrkstadsliv 1989 Kyrkstadsliv, Piteå & Luleå kn:er Frågelistverksamhet initierat inför projektet Alla tiders landskap Personal: Arkivarie + Etnolog vid Nbm Material: Frågelistsvar 10

13 Metallindustri 1985 Masugn 1 och 2 vid SSAB, Luleå, Luleå kn Fotodokumentation av blästermasugn vid SSAB, bildat 1978, Luleås enskilt största arbetsplats med omkring anställda Vid förutvarande NJA skedde första tappningen Personal: Beredskapsanställd fotograf & LAN Material: 93 sv/v foton Publikationer: I museets tidigare skriftserie Bothnica har bl a utgivits Jonsson, Sverker. NJA stålverk i norr (Bothnica 8) ( Skildrar utvecklingen från 1939 till 1956) Jonsson, Sverker. Vägen mot SSAB (Bothnica 11) Sverker Jonsson är fil dr och docent i ekonomisk historia vid Göteborg universitet Böckerna om NJA och den svenska handelsstålindustrin har kommit till inom forskningsprojektet svensk stålindustri i omvandling, finansierat av Riksbankens jubileumsfond Ekonomiskt bidrag till tryckning av böckerna har lämnats av Norrbottens Järnverk samt Jernkontoret, Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse, Procordia AB, Riksbankens Jubileumsfond, Svenskt Stål AB Masugn 1 vid SSAB, Luleå, Luleå kn Dokumentationsplan upprättad med ambitionen att följa hela tackjärnsprocessen fram vill tappning med ett skifteslag vid masugn 1. Inför nedblåsning och skrotning sommaren 2000 skulle tonvikten läggas på personalens erfarenhetskunskap av arbetet visavi den kemiskt tekniska processen. SSAB ingår i det teknologiska megasystem som RAÄ uppmärksammat. Med erfarenheter från andra undersökningar under nedläggningsbeslut, utfördes endast den fotografiska dokumentation, medan djupare kontakter med metallarbetarna tas under Personal: Etnolog + Museifotograf vid Nbm Material: Fältanteckningar, fotografisk dokumentation Människor & liv Grundskolebarn i Norrbotten, Bodens, Gällivare, Haparanda, Jokkmokks, Kiruna, Pajala, Piteå, Älvsbyns, Övertorneå kn:er. Inför länsmuseidagar i kommunerna ombads grundskolan i respektive kommun att dokumentera en dag/en skoldag min vardag. Lågstadiet tecknade, mellan- skrev dagbok och hög- fotograferade. Vid museidagarna presenterades dokumentationen från resp kommun i utställningsform. Personal: Etnolog + Museifotograf vid Nbm Material: 395 teckningar, 339 dagboksblad, sv/v fotografier samt kompletterande material: klasslistor, scheman mm Övrigt: Kompletterar tidigare dagböcker, Bygdespegeln, från Ungdomar i Luleå, Luleå kn Fyra ungdomar följs i vardagen och skildras i foto och text kring frågeställningarna: Vad tror just ungdomar om sin egen och världens framtid? Vad är viktigast för dem? Personal: Journalist och Fotograf Material: Fältdagböcker, bandade intervjuer med 8 personer, ca 20 timmar, bandprotokoll, arkivfotografier Ungdomar i Tornedalen, Pajala kn Dokumentation kring tornedalsungdomars självkänsla och kulturella identitet Personal: Författare Material: Fältdagbok, 17 bandinspelade intervjuer, ca 12 timmar, bandprotokoll ca 427 sidor, rapport, 24 sidor, tidningsklipp Kompletterad med fotodokumentation av några informanter Helen ett samtidsvittne, Piteå kn En målerisk gestaltning av Norrbotten under en kaotisk tid med många våldsamma sociala 11

14 förändringar främst om arbetslösheten Personal: Konstnär Material: En akvarell utan titel samt fotodokumentation av 5 konstverk i akvarell och olja Tre norrbottningar, Arjeplogs kn & Västerbotten Videodokumentation, Betacam SP- kamera, av testförare, allkonstnär och det är dåligt med brudar. Personal: Elektriker/telereparatör + Bilmekaniker/testförare under lokal handledning av Norrbottens Film & Video Produktion HB Material: Fältdagböcker, video och tidningsklipp Andlighet i Piteå, Piteå kn Intervjudokumentation kring pitebons förhållande till andlighet till vardags och speciella illfällen med nedslag hos olika religiösa riktningar och samfund.. Personal: Arkitekt Material: Fältdagbok, bandinspelade intervjuer med 7 personer, ca 8 timmar, bandprotokoll, teckningar gjorda av informanterna, tidningsklipp, rapport, 12 sidor. Kompletterad med personfotografier av några av informanterna Urbaniserade tornedalingar, Luleå kn Intervjuer med utflyttade tornedalingar kring skillnaden i livsföringen där och i Luleå Personal: Mellanstadielärare/tidningsbud Material: Fältdagbok, bandinspelade intervjuer med 8 personer, 13 timmar, 35 minuter, bandprotokoll, rapport, 100 sidor med tidningsklipp och collage mm Livskvalité efter Tornälven, Haparanda, Kalix, Kiruna, Luleå, Pajala, Övertorneå kn:er Konstnär och författare följs åt efter Torne älv och intervjuar politiker och boende efter älven samt dokumenterar naturen i bild. Personal: Bildkonstnär + Författare Material: Fältdagbok, bandade intervjuer med 29 personer, bandprotokoll, tidningsklipp, foto av 23 bilder i akvarell, blyerts, kol och olja varav en tillfallit Nbm, varsin sammanställning/slutrapport på 2 sidor Reindeershit MC, Haparanda kn Fotografisk dokumentation av ett motorcykelgäng från Haparanda, deras klubblokal, tatueringsresa till Finland mm Personal: Fotograf Material: Allt material förkommet i postgången mellan Haparanda och Luleå 1995 Olofsson rep & svets, Älvsbyn, Älvsbyns kn Fotodokumention av Bror Olofsson i vardag, i arbete och på fritid. Personal: Resemontör/bildlärarutbildning Material: Foto: 361 neg Natur 1984 Islossning i Torne älv, Övertorneå kn Fotodokumention mellan Svanstein och Övertorneå av den dramatiska islossningen som under senare tid årligen innebär stor kapitalförstörelse på bl a byggnader och anläggningar. Personal: Museifotograf Material: 115 sv/v foton samt tidningsklipp. Se även Keksis kväde om islossningen i Torneälven år 1677 en av de finaste etnologiska skildringar i poetisk form från norr. 12

15 Näringsliv/Älvfiske Småortsliv Avans laxfiske, Avan, Luleå kn Fr f allt fotodokumentation av patans utsättning, underhåll av båtar och kolkfärjor samt 1989 sjösättning, fiskelagets arbete med kolkning, fångsberedning mm samt fiskelagets ordinarie arbete med vårbruket. Personal: Etnolog + Fotograf vid Nbm samt VTP-fotograf Material: Intervjuanteckningar, 560 sv/v fotografier, diabildsserie samt arkivaliekopior, ritningar, uppsats. Näringsliv/Kustfiske 1983 Löjfiske, Tistelfjärden & Brändön, Luleå kn Fotodokumentation: Kameran följer två Brändöfiskare under löjfiske & löjromsberedning där 6 8 kvinnor klämmer fisken i Olof Björklund sjöbod Personal: Beredskapsanställd fotograf vid Nbm & LAN Material: Fältanteckningar & 195 sv/v foto Offentlig miljö & arbetsplats Arkitektur & bebyggelsehistoria Kiruna stadshus, Kiruna kn Som ett led i samarbetet kring dokumentationsfrågor, initierat av NM/Samdok beslutade Nbm att delta i projektet Kommunalhus som symboler med en dokumentation av Kiruna stadshus. Den politiska turbulens i kommunen gjorde att undersökningen ej kunde utfördas i tänkt omfattning Personal: Etnolog + Fotograf vid Nbm Material: Observationer, fältanteckningar, bandinspelade intervjuer med 8 informanter, 8 h 27 minuter samt 278 sv/v neg kompletterade med 37 exponeringar. Föredrag & utställning i Stadshuset i samband med länsmuseidagar i Kiruna, 1996 Årsboksartikel, Norrbotten 1999, Kiruna stadshus som offentlig mötesplats och kommunal arbetsmiljö Övrigt: På uppdrag av Länsstyrelsen som underlag för byggnadsminnesutredning har Nbm gjort en bedömning av det kulturhistoriska värdet och lämnat förslag på skyddsbestämmelser för Kiruna stadshus, Tätörten 3, Jukkasjärvi sn, Kiruna kommun, dnr 1999/ Kommunal förvaltning, Haparanda kn Enkätundersökning & videoinspelning kring konsekvenserna av organisationsreformen i Haparanda kommun, där flera nämnder slagits samman med personalminskning fr f a av mellanchefer allt enligt nya kommunallagen. Personal: Folkhögskollärare Material: Fältdagbok på kassettband, 16 personer intervjuas, 7 timmar, videoinspelade på 17 st S-VHS/C, 3 kassetter med minnesanteckningar från tre olika intervjuer, rapport, 9 sidor. Två redigerade videoprogram à en timme vardera om reformarbetet inom barn- och ungdomsförvaltningen. och den andra om omorganisationen i hela kommunen samt tidningsklipp. Politik / kulturpolitik Manifestationer 1981 Demonstration, Luleå kn Värna om kulturen Rädda människan, aktionsdag för kulturen med Öppet hus vid kommunens kulturinstitutioner Fotodokumentation Personal: Beredskapsanställd fotograf vid Nbm & LAN Material: 97 sv/v foton, arkivalier kring manifestationen på Nbm Politik :a maj demonstrationståg, Luleå kn 13

16 Samhällsservice / omsorg Fotodokumentation av demonstrationstågets väg genom Luleå Personal: Museifotograf Material: 45 sv/v foton. Finns kompletterande material på FAN Publikationer: Årsboken Norrbotten 1989, Arbetarrörelsen i norr 100 år, samt En väldig kraftmätning, författad av Maurits Nyström, utgiven på Nbm:s förlag Barnhemsinstitution, Luleå barnhem, Luleå kn Brandkårsutryckning nedläggning pga n_ barnomsorgslag av Luleå barnhem. Intervju och föremålsförvärv Sekretess förhindrar intervju med fler än personalen Personal: Etnolog vid Nbm Material: Intervjuer, reprofotografering och ca 250 föremål Samhällsservice 1983 Brandväsende, Luleå brandkår, Luleå kn Fotodokumention av räddningstjänsten och dess verksamhet främst brandväsende, bl a brandstationen, brandsläckning brinnande bil Personal: Beredskapsanställda fotografer vid Nbm & LAN Material: 360 sv/v foton. Dokumentationen slutfördes ej, då brandpersonalen ej kunde avvara mer tid under beredskapsarbetarnas tidsram vid Nbm Posten i Brändön, Luleå kn Fotodokumentation av posthantering & -utdelning vid ett nedläggningshotat postkontor, som både är apoteksombud och byns naturliga träffpunkt. (Övergick till lantbrevbärning 1988) Personal: Beredskapsanställd fotograf vid Nbm & LAN Material: 65 sv/v foton samt fältanteckningar (Se även Löjfiske på Tistelfjärden och BAC som berör Brändön/Örarna samt Karlsviks postkontor & Vuollerimdokumentationen inom Norrbottenprojektet där en lantbrevbärare följs) 1984 Postkontoret i Karlvik, Luleå kn Fotodokumentation av det nedläggningshotade postkontoret i Karlsvik, ursprungligen ett brukssamhälle kring Luleå järnverk AB, Samhället var rivningshotat på 1970-talet, men tack vare ett intensivt engagemang bl a av Karlsviks intresseförening är nu Karlsvik ett populärt bostadsområde i anslutning till nybyggd camping och idrottsanläggning Personal: Beredskapsanställd fotograf vid Nbm, LAN och Postmuseet (filmkostnad) Material: 90 sv/v foton Övrigt: Kompletterats med fotodokumentation 1988, se under Småortsliv) 1993 Flyktingsluss, Luleå kn Flyktingslussen på gamla Lv7-området, nu Kronan, Luleå Kulturby AB. Luleå tog emot jugoslaver när Lv 7:s kaserner stod tomma efter förbandets flyttning till Boden. Fotografisk dokumentation av slusslivet planerades. Personal: Etnolog + Fotograf Nbm Material: Fältanteckningar, informationsmaterial Anm: Gick ej att fullfölja, kändes obehagligt att exponera dessa såriga personer för en dokumentation framför allt när kommunikationen måste ske via tolk. De hade nog av all mediauppmärksamhet var vår uppfattning. Slussen lades ned efter ett kort tag. 14

17 Samiskt liv Rennäring 1984 Kalvmärkning, Pajala och Övertorneå kn Fotodokumention av kalvmärkning hos Korju koncessionssameby i en rengärda vid Pellanhuhta på gränsen mellan Korpilombolo och Pajala. Personal: Museifotograf Material: 150 sv/v foton samt informantuppgifter 1984 Renslakt, Övertorneå kn Fotodokumention av höstslakt inom Korju koncessionssameby i Näätäniemi nära Juoksengi. Personal: Fotograf vid Nbm Material: 190 sv/v foton samt informantuppgifter 1985 Renslakt, i Harrå, Gällivare kn & i Aitejokk, Kiruna kn Fotografisk dokumentation av renslakt i samband med studiebesök där eleverna från sameskolan i Gällivare respektive förskolan i Kiruna deltog i modern slakt med slaktbil och traditionell slakt. Alla delar av en ren tillvaratogs av skolan. Personal & Material: Se vidare under Undervisning Samiskt liv Samiskt liv Skogssamer Skogssamer, Gällivare kn Intervjuer med skogssamer, Flakabergsgruppen, i deras vardag och kring samebys arbete och organisation Personal: Författare Finansiering: Norrbottenprojeket Material: Bandinspelade intervjuer med 4 personer varav en kvinna, 8 timmar, bandprotokoll 200 sidor Skogssamer, Boden & Älvsbyns kn:er Fotodokumentation av 5 skogssamer som tillhör Rödingsträskgruppen Personal: Yrkesfotograf Material: Fältdagbok, foto: 947 färg småformat, 68 färg storbildsformat samt bildbeskrivningar Skogssamer, Arvidsjaurs kn Bandinspelade intervjuer kring livet och levnadsbetingelser för skogssamer. Personal: Skogssame Finansiering: LAN Material: Bandinspelade intervju med 10 personer, 9 h 20 minuter Se även Byggnadsvård, Nilaskåtan. Samiskt liv 1998 Samiskt liv inför år 2000, länet Studieplansarbete Personal: Etnolog vid Nbm i samarbete med dito vid Vbm och religionshistoriker vid Àjtte Finansiering: Respektive museiinstitution för manusframtagning. Studieförbundet Vuxenskolan bekostade layout & tryckning Material: Studieplan Sjöfart Transport & kommunikation Luleå hamn, Luleå kn Fotografisk dokumentation av hamnen och dess skiftande verksamheter, omfattande stuveri, skeppning, tull, kustbevakning, isbrytning, polis, lots- fyr- och farledstjänster, passagerar- och bogserbåtstransporter, miljöskydd, fritid mm Personal: Museifotograf 15

18 Skogs- & trävaruindustri Material: sv/v foton, utställning i sbd med Hamnens dag 1984 och vid Nbm VMsommaren Herrgårdskultur, Filipsborg, Kalix, Kalix kn Personal: Etnolog + Museifotograf Material: Samtalsanteckningar, fotografier Övrigt: Årsboken Norrbotten 1963, Kalixbygd herrgårdsbygd Flottning i Pite älv, Älvsbyns, Arvidsjaurs & Arjeplogs kn:er 16 mm film med intervjuer direkt framför kameran Personal: Arkeolog/kulturgeograf vid Nbm synopsis samt fotograferna Edvin Nilsson och Erik Isaksson, Jokkmokk Finansiering: Pite flottningsförening Material: Filmkopia 1979 Skogsbruk, Älvsbyns & Jokkmokks kn:er Bandinspelade intervjuer, för komplettering av Skogsbruksmuseet, kring skogsbruket fram till mekaniseringen på 1950-talet. Personal: Etnolog & privat för tänkt avhandlingsarbete Material: Anteckningar, bandinspelade intervjuer, bandutskrift 210 sidor Skogshistoriska anteckningar & biografiska uppgifter, Älvsbyns & Jokkmokks kn:er Personal: F.d. kronojägare, , anställd av Nbm som guide vid Skogsbruksmuseet under 17 år Finansiering: Ideellt arbete, kopiering mm av Nbm Material: Fortlöpande uppteckningar & Domänsverksmaterial utifrån frågeställningar från Nbm om 6 volymer på över 2000 sidor, årsboksartikeln Mina rötter i Norrbotten 1984 mm Milkolning, Älvsbyns kn Dokumentation av resning & bränning av kolmila vid Skogsbruksmuseet, Storforsen Personal: Etnolog + Fotograf vid Nbm Material: Intervjuanteckningar, 305 sv/v foton samt produktion av visningspärm för dåvarande Naturummet i Storforsen Skogsbruk & flottning, Älvsbyns kn Skogsbrukets historia fram till mekaniseringen rundvandring genom Storforsens naturreservat Personal: Etnolog vid Nbm Material: En informant, bandinspelad intervju, 3_ timme 1986 Skogsbruk & flottning, Älvsbyns kn Dokumentation inför synopsarbete för informationsfilmsproduktion om Storforsen & Skogsbruksmuseet. Intervjuer kring skogsbrukets historia fram till mekaniseringen - rundvandring genom Storforsens naturreservat Personal: Etnolog vid Nbm i samarbete med Länsstyrelsen/Naturvården avser synopsarbete Material: En informant, bandinspelad intervju, ca 4 timmar 1989 Skogen, Älvsbyns & Jokkmokks kn:er Intervjuer till temadelen Skogen i utställningen Människor i Norrbotten vid Nbm Personal: Etnolog Material: Bandinspelad intervju, 27 minuter & reprofotografier 1991 Flottning, Piteå, Älvsbyns, Arvidsjaurs och Arjeplogs kn:er m fl Intervjuer och föremålsförvärv i samband med faktainsamling för produktionen av 16

19 Flottningsmuseet i Storforsen, Älvsbyns kn, invigt Personal: Etnolog vid Nbm Finansiering: Länsstyrelsen i Norrbottens län Material: Projektbeskrivning, fältanteckningar, bandinspelade intervjuer med 3 informanter, 4 timmar, bandprotokoll, 132 sidor och 2 informanter, 3 timmar 1993 BAC Sågverk med vidareförädling, Luleå kn B.A. Carlssons Såg & Hyvleri, Örarna, med produktion av trävoror för slutanvändning inom bygg- och snickeriindustrin samt dotterbolaget Ångsågen, Byggvaruhus, Luleå, med försäljning av trä- och byggnadsmaterial dokumenteras enligt avtal med BAC för en sammanställning av företaget historia och verksamhet för i första hand reklambyrån som producerade en festskrift, En 50-årig trähistoria. FAN fick uppdraget att uppordna företagsarkivet. Personal: Etnolog + Fotograf vid Nbm Finansiering: Företagsfinansierat Material: Fältanteckningar, 9 informanter, bandinspelade intervjuer med 7 personer, 11timmar, 238 sv/v foton, reprofotografier, produktkatalog mm 1995 Skogen och dess människor, Överkalix kn Intervjuer kring arbetsmiljön efter skogsbrukets rationaliseringar och moderniseringar, som innebär stor arbetslöshet i en så särpräglad skogskommunen som Överkalix. Personal: Isolaminarbetare/ ALU-anställningar Material: Fältdagbok, bandinspelade intervjuer med 3 personer, 6 timmar, bandprotokoll, produktkatalog, tidskriften Skogseko specialbilaga: Kulturkrock i skogen, rapport, 7 sidor ASSI-arbetaren, Kalix kn Fotografisk dokumentation av en ASSI-arbetare på Karlsborgsverken och hans familj. Personal: Yrkesfotograf (tidigare Assi-anställd) Material: Fältdagbok, foto: 2650 småbildsformat & 55 storbildsformat samt bildbeskrivningar Skogsbruk & flottning, Kalix kn Rundvandring med tidigare arbetare inför upprättande av skötselplan för Vassholmens skiljeställe i Kalix älv anlagt omkring år Verksamheten upphörde på andra hälften av talet. Personal: Byggnadsantikvarie vid Nbm Finansiering: Kalix kommun Material: Bandinspelad intervju, 3 h 25 minuter, arkivhandlingar mm Övrigt: Ekman, Lena & Fredriksson, Astrid. Vassholmen: ett nästan hundraårigt skiljeställe i Kalix älv. Ortsinventering i kurs PÄS 004, Högskolan i Luleå. Grundskollärarutbildning Hultblad, Gunnar. Virkestransporterna i Kalix älv akad, avh. Uppsala univ Nyström, Birger. Gamla Tingshuset: anteckningar från kommunens arkiv Rönnbäck, Jan & Nordström, Jan. Kalix älvs flottningsförening , 2 betuppsats i Historia, Umeå universitet Westerberg, Jan Olov. Vassholmen, Kalix kommun, Kulturkontoret Nbm har producerat utställning i ett av husen på Vassholmen. Småföretagsamhet på traditionell grund Slöjdinventering Slöjdnäringen i Norrbotten, Norrbottens län 1983 Nulägesundersökning kring slöjd- & småhantverkssysselsättningen i länet Personal: Etnologer vid Nbm Finansiering: Norrbotten läns landsting samt Norrbottens läns Hemslöjdsförening och Nbm Material: Enkät till personer. Fördjupad enkät till ca 350 personer Rapport: Slöjdnäringen i Norrbottens län, 36 sidor (Underlag bl a slöjdinventeringar i fält med 530 sidor intervjuer och ca negativ samt ca 80 inköpta slöjdalster) 1982 Tapetserarverkstad, Yttervikens tapetverkstad, Luleå kn Fotodokumentation för att komplettera utställning 1982 från NM rörande tapetsering med lokalt material. Personal: Beredskapsanställda fotografer 17

20 & LAN Material: 280 sv/v foton, bildbeskrivning, föremål & trycksaker 1983 Garveri, och Näbbskotillverkning, Piteå landsförsamling, Piteå kn Bölebyns garveri, Skandinaviens enda bevarade granbarksgarveri. Fotodokumentation med utförliga beskrivningar med anledning av AMU-kurs i näbbskotillverkning för att rädda tillverkningskunskapen för framtiden. Personal: Beredskapsanställd fotograf & företagets son & Bölebyns garveri Material: Intervjuer, 920 sv/v foton, 320 färgdia, diaserie, transportanpassad utställning, Från ko till sko Läderverkstad, Luleå, Luleå kn Fotodokumention av Henri Lundbergs läderaffär Personal: Beredskapsanställd fotograf + LAN Material: 68 sv/v bilder samt ca 100 föremål i sbd med ägarens frånfälle 1995 Lovikkavanten, Pajala kn Bandinspelade intervjuer kring Lovikkavanten, som är en av de få slöjdprodukter som kan attribueras till en speciell person och plats. Erika Aittamaa, , som började sticka vanten Fortfarande stickas lovikkavantar i Lovikka, under inregistrerat varumärke och sedan 1994 produceras maskinstickade vantar i företaget Lovikkavanten AB. Personal: Anläggningsarbetare/småjordbrukare Material: Bandinspelade intervjuer med två informanter, 35 minuter, bandprotokoll 14 sidor Keros Läder AB, Sattajärvi, Pajala kn Intervjuer på företaget med tillverkning av ett brett sortiment av renskinnsprodukter. Personal: Tågvärdinna/väverska/kontorist/elektronikmontör mm + Kontorist/elektronikmontör + Excerpist/elektronikmontör Material: Gemensam fältdagbok, bandinspelade intervjuer med 4 personer, ca 4 timmar Kompletterat med fotodokumentation, 48 st storformats Småföretagande på traditionell grund - Samiskt liv Màttàrahkkà, Kiruna kn Samiskt hantverkscentrum, det första kvinnliga samiska hantverkskollektivet i Sverige skildras i bild/oljemålning Personal: Konstnär Material: Fältdagbok, 6 akvarellskisser, informationsbroschyr, tidningsklipp Småortsliv 1982 Rantajärvi by, Övertorneå kn Dokumentation av byn med 25-tal gårdar, arbetsliv, vardagsverksamheter, fritid & föreningsliv Intervjuer och fotodokumentation Personal: Fotograf vid Nbm Material: 20-tal intervjuer, ca 180 min bandade intervjuer på finska, foto Kompletterar tidigare fotodok av Ohtanajärvi by, 4 mil från Rantajärvi Småortsliv Fritid Turism Handel Husbyggnad 1988 Karlsvik, Luleå kn Fotodokumention av sportanläggning, camping, ny konsumaffär och Boro-husfabrik Personal: Beredskapsanställd fotograf & LAN Material: foton, kortfattad rapport 18

samdok Rapport över genomförda samtidsundersökningar vid Norrbottens museum 1975 2000 NORDISKA MUSEET

samdok Rapport över genomförda samtidsundersökningar vid Norrbottens museum 1975 2000 NORDISKA MUSEET Rapport över genomförda samtidsundersökningar vid Norrbottens museum 1975 2000 Eva Gradin, Norrbottens museum i Luleå Anna Elmén Berg, Piteå museum samdok NORDISKA MUSEET Delrapport SAMTIDEN SOM KULTURARV

Läs mer

NORRBOTTENS MUSEUM HANDLINGAR ORDNADE PÅ KOMMUNER OCH STÖRRE GEOGRAFISKA OMRÅDEN

NORRBOTTENS MUSEUM HANDLINGAR ORDNADE PÅ KOMMUNER OCH STÖRRE GEOGRAFISKA OMRÅDEN 1 19571961 Slutrapport från nordiska vattenskraftkommittén beträffande möjligheterna att utnyttja vattenkraften i Torne och Kalix älvar, 1961. Riksantikvarieämbetet: fornminnesavdelningens verksamhet,

Läs mer

LINJEFÖRTECKNING 2012-06-17-2012-12-08

LINJEFÖRTECKNING 2012-06-17-2012-12-08 LINJEFÖRTECKNING 2012-06-17-2012-12-08 STOMLINJER 10 Polstjärnan, Kiruna - Luleå 14 Piteå - Luleå 15 Råneå Sunderby sjukhus 17 Komfortbussen, Arjeplog - Arvidsjaur - Piteå 18 Komfortbussen, Piteå - Sunderby

Läs mer

Kriterier för fördelning av kostnadsansvar avseende kollektivtrafik

Kriterier för fördelning av kostnadsansvar avseende kollektivtrafik Kriterier för fördelning av kostnadsansvar avseende kollektivtrafik Kollektivtrafik indelas i inomkommunala linjer, stomlinjer och regional persontågtrafik. Landstinget står för kostnaderna avseende stomlinjer

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn Samverkan mellan länets kommuner, Norrbottens läns landsting, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten. Uppdrag skyddat boende Politiska samverkansberedningen

Läs mer

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar ULMA 35606 Gunnar Modin (1895 1953) var son till den kända Multråprästen och hembygdsforskaren Erik Modin. Under sin livstid fick hans insatser ingen

Läs mer

NORRBOTTENS MUSEUM F 7 HANDLINGAR OM FÄLTARBETEN, UTREDNINGAR OCH DOKUMENTATION

NORRBOTTENS MUSEUM F 7 HANDLINGAR OM FÄLTARBETEN, UTREDNINGAR OCH DOKUMENTATION 1 1930-1982 Spridda år. Handlingar om forskning. Etnologiska anvisningar. Angående Jukkasjärvi undersökningen (kopia) Motioner i andra kammaren 1930 samt ett brev. Redogörelse för studieresa 1931 (kopia)

Läs mer

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23 Kommunstyrelsen Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Syftet med filmkommissionen är att marknadsföra Norrbottens Län som ett attraktivt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Lotta Åman, (s), Arvidsjaur Torbjörn Lidberg, (s),

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

Distansundervisning. CMA- Verktyget: En metod för framgångsrik modersmålsundervisning i Norrbotten

Distansundervisning. CMA- Verktyget: En metod för framgångsrik modersmålsundervisning i Norrbotten Distansundervisning CMA- Verktyget: En metod för framgångsrik modersmålsundervisning i Norrbotten kommit längst i Sverige inom området Modersmålet har stor betydelse för barnets identitet och självkänsla.

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Birgitta Boqvist Patientsäkerhetssamordnare Norrbottens läns landsting Norrbotten Kiruna Gällivare Pajala Landstinget är länets största

Läs mer

AVTRYCK. Tid, ting, minne

AVTRYCK. Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne Vad är historia? Historia är de människor som har levt före oss. Människor som har lämnat spår efter sig överallt. Spåren är avtryck som kan berätta om

Läs mer

Vi tar tempen på Norrbotten! De första 10 åren med landstingets beredningar

Vi tar tempen på Norrbotten! De första 10 åren med landstingets beredningar Vi tar tempen på Norrbotten! De första 10 åren med landstingets beredningar Var med och påverka du också! År 2001 bildades sex olika beredningar med ett 80-tal fritidspolitiker som arbetar över hela länet.

Läs mer

Enkätundersökningens genomförande

Enkätundersökningens genomförande Enkätundersökningens genomförande Anders Lidström, Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet Undersökningens uppläggning Planerna på att genomföra en särskild medborgarundersökning kring den norrländska

Läs mer

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Bakgrund Enkätundersökningen har gjorts inom projektet EuropeanaLocal som administreras av samverkansorganisationen ABM Resurs. EuropeanaLocal

Läs mer

Kulturföretag inom Ljusdals kommun

Kulturföretag inom Ljusdals kommun Förstudie Kulturföretag inom Ljusdals kommun En förstudie om förutsättningar för samverkan för företag inom området kultur inom Ljusdals kommun Maria Sellberg 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2

Läs mer

Rapport om It-stödet för BBIC, workshops i Norrbotten

Rapport om It-stödet för BBIC, workshops i Norrbotten 1 Rapport om It-stödet för BBIC, workshops i Norrbotten Bakgrund Systematisk uppföljning är ett prioriterat område inom den nationella barn och unga satsningen. Som en följd av att BBIC kan utgöra grunden

Läs mer

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM. möten som berör och berikar

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM. möten som berör och berikar JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM möten som berör och berikar 2 Alla tiders dagens kultur blir Erfarenheten kring vad det är att leva är nödvändig. Den hjälper oss att tolka historien och reflektera över nuet. Livets

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningarna

Hälso- och sjukvårdsberedningarna Hälso- och sjukvårdsberedningarna Syd, nord, öst och mitt Beredningarna består av fritidspolitiker från hela länet. Alla partier i landstingsfullmäktige är representerade (utom SD). Politikerna samlar

Läs mer

Samhall Sveriges mest mångsidiga företag

Samhall Sveriges mest mångsidiga företag BASFAKTA 2014 Samhall Sveriges mest mångsidiga företag 1 Samhall är ett aktiebolag som ägs av staten Uppdraget Att producera efterfrågade varor och tjänster där behoven finns och genom detta skapa meningsfulla

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Norrbotten

Regelförenkling på kommunal nivå. Norrbotten Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 93% Nej 7% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Kursplan för konstskolan 2 år

Kursplan för konstskolan 2 år Kursplan för konstskolan 2 år Konstskolan ger en allsidig grundutbildning och ger goda färdigheter inom det konstnärliga området, vad gäller två- och tredimensionell gestaltning. Är högskoleförberedande.

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 20 Fredag 11 juni 2010 NORRBOTTEN Kvinnor i Arjeplog protesterar Många kvinnor i Arjeplog är arga. Dom tycker det är fel att mammografi-bussen ska sluta komma till Arjeplog. I söndags

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län

Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län Inledning Med utgångspunkt från det lyckade projektet Fantasystafetten som avslutades i augusti 2010, vill vi genomföra ett läsfrämjande projekt

Läs mer

Rapport av projektet Flottning och Folkliv

Rapport av projektet Flottning och Folkliv Dnr HLA 59-2010/20380 Rapport av projektet Flottning och Folkliv 2009-2010 Innehållsförteckning Syfte med projektet... 3 Projektets utformning... 3 Projektets genomförande och resultat... 4 Ekonomisk redovisning...

Läs mer

Kulturarvsturism och regional utveckling

Kulturarvsturism och regional utveckling 2013-03-14 Maria Agestam Den vetenskapliga definitionen: Kulturarv avser såväl materiella som immateriella uttryck. Kulturarv omfattar traditioner, språk, konstnärliga verk, historiska lämningar, arkiv-

Läs mer

INTRESSEFÖRKLARINGAR

INTRESSEFÖRKLARINGAR AB www.wesee.eu www.tjust.com www.tjust.eu Lars Cornell lars@wesee.eu 2009-06-06 INTRESSEFÖRKLARINGAR DELIGHTED Västerviks Museum www.vasterviksmuseum.se Museiechef Pierre Gustafsson En av museets viktigaste

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Ulvö museum Besökscentrum för Ulvöarnas kulturarv

Ulvö museum Besökscentrum för Ulvöarnas kulturarv Ulvö museum Besökscentrum för Ulvöarnas kulturarv Maj 2015 En gammal fråga. 1947: Hembygdsgården anordnas genom att ett äldre kokhus utrustas med insamlade inventarier 1980: I Länsstyrelsens utvecklingsplan

Läs mer

TEKNISKA MUSEETS POLICY FÖR DOKUMENTATION, INSAMLING OCH GALLRING

TEKNISKA MUSEETS POLICY FÖR DOKUMENTATION, INSAMLING OCH GALLRING TEKNISKA MUSEETS POLICY FÖR DOKUMENTATION, INSAMLING OCH GALLRING Denna policy omfattar dokumentation samt insamling och gallring av föremål, skrivna dokument, arkivalier, fotografier, film, inspelat ljud,

Läs mer

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion Umeå LA + Ö-vik LA = Botniaregionen? (o) sant Båda städerna är idag självständiga centra i var sin arbetsmarknadsregion De måste bli mer beroende av

Läs mer

Olika kön, olika lön rätt till heltid i Norrbotten?

Olika kön, olika lön rätt till heltid i Norrbotten? Olika kön, olika lön rätt till heltid i Norrbotten? 1 Innehållsförteckning Bakgrund sid 3 Syfte och avgränsningar sid 4 Metod och material sid 4 Disposition sid 5 Sektionernas utlåtanden sid 5 Sammanfattning

Läs mer

diagrambilaga skapande skola

diagrambilaga skapande skola diagrambilaga skapande skola Del 1 Här presenteras resultaten från sammanställningen av redovisningar. 1. Deltagande barn elever per år, antal År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 0 10 000 20 000 30 000 40 000

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS)

Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS) Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS) Övergripande mätbara mål Regionala partnerskapet 12-01-18 Övergripande mätbara mål Negativ trend Positiv trend Målet är inte uppnått

Läs mer

2014-06-11. Onsdagen den 11 juni 2014, kl. 09.00 11.00

2014-06-11. Onsdagen den 11 juni 2014, kl. 09.00 11.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (13) Plats och tid Beslutande Lizas hotell, Gällivare Onsdagen den 11 juni 2014, kl. 09.00 11.00 Birgitta Larsson, ordförande Åsa Blind, Girjas sameby Lennart Albinsson, Storlule

Läs mer

Trafikkalendern har funnits i 23 år och är Sveriges mest omfattande och mest använda läromedel med tema barn och trafik.

Trafikkalendern har funnits i 23 år och är Sveriges mest omfattande och mest använda läromedel med tema barn och trafik. har funnits i 23 år och är Sveriges mest omfattande och mest använda läromedel med tema barn och trafik. Läsåret 2013/2014 distribueras materialet till drygt 500 000 skolbarn i årskurs F-6, 27 000 lärare

Läs mer

Framtänk Norrbotten. Sammanställning av diskussionscafé

Framtänk Norrbotten. Sammanställning av diskussionscafé Framtänk Norrbotten - en generationsöverskridande mötesplats för framtid och utveckling Sammanställning av diskussionscafé Sammanfattning Den 9 november 2013 arrangerades Framtänk Norrbotten på Nordkalotten

Läs mer

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport - Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport nr 3 Projektnamn: Norrbottens landsbygd siktar mot 2020 Projektägare: Hela Sverige ska leva Norrbotten Redovisningsperiod: aug -

Läs mer

RADIOHISTORIA I NORR

RADIOHISTORIA I NORR 1 RADIOHISTORIA I NORR Nr 1/2012 Information 2012-06-08 Vandringsutställningen om radions första tid i Norrbotten. Utställningen har under hösten varit utställd på Norrbotten Museum. Där visades också

Läs mer

Norrbotten är en del av världen. Världen är en del av Norrbotten.

Norrbotten är en del av världen. Världen är en del av Norrbotten. Norrbotten är en del av världen. Världen är en del av Norrbotten. STADSNÄTEN OCH POLITIKEN LOKALT REGIONALT Yvonne Stålnacke, kommunalråd Luleå kommun Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten ANTALET INVÅNARE

Läs mer

Kulturmiljön. En resurs idag och för framtiden

Kulturmiljön. En resurs idag och för framtiden Minnesanteckningar för workshopen den 31 augusti Övergripande startfråga: Hur går vi vidare i länet och på kommunnivå för att lyfta fram och arbeta med kulturmiljöer? Grupp 1 Kulturmiljön En resurs idag

Läs mer

Vi dokumenterar Er konst

Vi dokumenterar Er konst Vi dokumenterar Er konst För oss är det viktigt att konsten syns Konst finns överallt, vi vill hjälpa er att dokumentera den. Vi dokumenterar konst genom virtuella gallerier, konst genom hemsidor filmningsdokumentation

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Vandringsturism i Vindelfjällen Journalnummer: 2010-1118 Namn på länsstyrelse

Läs mer

Eskilstuna museers samtidsundersökningar 1987 2000. Carin Andersson Eskilstuna museer. samdok NORDISKA MUSEET

Eskilstuna museers samtidsundersökningar 1987 2000. Carin Andersson Eskilstuna museer. samdok NORDISKA MUSEET Eskilstuna museers samtidsundersökningar 1987 2000 Carin Andersson Eskilstuna museer samdok NORDISKA MUSEET Delrapport SAMTIDEN SOM KULTURARV Stockholm 2001 SAMTIDEN SOM KULTURARV De svenska museernas

Läs mer

Kampanjplan för Barnboksveckor 2015

Kampanjplan för Barnboksveckor 2015 Kampanjplan 1 (5) Kampanjens namn: Barnboksveckor 2015 Upprättad av: Planeringsgruppen Datum: 2015-04-29 Uppdaterad (datum): 2015-05-11 Kampanjplan för Barnboksveckor 2015 1. Bakgrund och syfte Biblioteken

Läs mer

Rapport: Behov av hälso- och sjukvård i Norrbottens län utifrån ett befolkningsperspektiv

Rapport: Behov av hälso- och sjukvård i Norrbottens län utifrån ett befolkningsperspektiv Rapport: Behov av hälso- och sjukvård i Norrbottens län utifrån ett befolkningsperspektiv Syfte: Rapporten är en beskrivande sammanställning och innefattar jämförelser på riks/läns- och kommunnivå (2013).

Läs mer

ARBETSAM Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd Verksamhetsberättelse för 1999

ARBETSAM Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd Verksamhetsberättelse för 1999 Verksamhetsberättelse 1999 ARBETSAM Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd Verksamhetsberättelse för 1999 Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd Den 20-21 mars 1998 bildades Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd -ArbetSam

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 28 Fredag 16 september 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 28 Fredag 16 september 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 28 Fredag 16 september 2011 NORRBOTTEN Det finns jobb hos LKAB LKAB behöver anställa nya medarbetare. Dom kommande tre åren behöver gruvföretaget 1200 nya arbetare. - Vi försöker få

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

BROR HJORTH-STIFTELSEN

BROR HJORTH-STIFTELSEN Uppsala Stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING BROR HJORTHSTIFTELSEN Referenskod SE/C005/ Utskriftsdatum Arkivbildare BROR HJORTHSTIFTELSEN 730 Depå Uppsala Stadsarkiv Innehåll BROR HJORTHSTIFTELSEN Serie A A A E

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

BD pop ansöker från kulturförvaltningen om ett bidrag på 200 000 kr/år i tre år.

BD pop ansöker från kulturförvaltningen om ett bidrag på 200 000 kr/år i tre år. Kulturnämnden 2007-11-22 73 10 Kulturnämndens arbetsutskott 2007-11-08 55 9 BD pop ansöker från kulturförvaltningen om ett bidrag på 200 000 kr/år i tre år. BD pop ansöker från Luleå kommun om totalt 500

Läs mer

2-årig grundutbildning. Västerås Konstskola

2-årig grundutbildning. Västerås Konstskola KONSTSKOLAN UTBILDNING Grundutbildning, konstlinje och kurser startade som en kvällskola 1963 och formades om till en dagskola 1967. Västerås Konstskola har under 50-års tid utbildat personer till konstnärliga-

Läs mer

SÄRVUX särskild utbildning för vuxna

SÄRVUX särskild utbildning för vuxna Komvux i Lund SÄRVUX särskild utbildning för vuxna 2014 Glimmervägen 12 www.lund.se/komvux Bli en del av kunskapens stad Komvux i Lund SÄRVUX - särskild utbildning för vuxna har en utvecklingsstörning

Läs mer

Kontaktuppgifter till avdelningar och klubbar Uppdaterad 16 juni 2014

Kontaktuppgifter till avdelningar och klubbar Uppdaterad 16 juni 2014 Kontaktuppgifter till avdelningar och klubbar Uppdaterad 16 juni 2014 När en uppdatering har gjorts skickas ett meddelande via e-post till den som är kontaktperson i avdelning och klubb. På detta sätt

Läs mer

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen Projekt Sörmlands museum Spelhagen vision maj 2010 Ett öppet hus för mångfald, möten och delaktighet där många olika människor kan mötas, delta, göra och uppleva. Ett hus för möten mellan historia, nutid

Läs mer

VÄRDEFULLA BYGGNADER KULTURHISTORISKA KVALITETER VÄRDERAS HÖGT

VÄRDEFULLA BYGGNADER KULTURHISTORISKA KVALITETER VÄRDERAS HÖGT VÄRDEFULLA BYGGNADER KULTURHISTORISKA KVALITETER VÄRDERAS HÖGT »En klar majoritet tycker också att det är viktigt att bevara de kulturhistoriska karaktärsdragen och de är också beredda att betala mer för

Läs mer

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Näringslivet i Kalix 2011 Näringslivet i Kalix är mycket differentierat med en stor bredd och lite av ett Sverige i miniatyr. Basindustrierna

Läs mer

Gekås-kläder gjort av plast: ett samarbete med Estet bild.

Gekås-kläder gjort av plast: ett samarbete med Estet bild. Medieproduktion Gekås-kläder gjort av plast: ett samarbete med Estet bild. Skolverket Projektets omfattning och innehåll styrs av skolverkets krav på det som kallas för "centrallt innehåll" dvs det du

Läs mer

Samhällsservice i byarna, utveckling av landsbygden

Samhällsservice i byarna, utveckling av landsbygden Bilaga 13KS65-18 Samhällsservice i byarna, utveckling av landsbygden berikar kommunen. Piteå kommun arbetar kontinuerligt med att utveckla landsbygdens olika områden och skapa vitala och tilltalande miljöer

Läs mer

Piteå kommuns anvisningar för undersökningar i kvalitetsarbetet

Piteå kommuns anvisningar för undersökningar i kvalitetsarbetet Piteå kommuns anvisningar för undersökningar i kvalitetsarbetet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns anvisningar för undersökningar i kvalitetsarbetet Välj dokumenttyp

Läs mer

Myndigheten för Yrkeshögskolan (Yh), svarar på frågor

Myndigheten för Yrkeshögskolan (Yh), svarar på frågor Minnesanteckningar Samverkansåret 1 (5) Datum 2012-15-21 Myndigheten för Yrkeshögskolan (Yh), svarar på frågor Kursiv text = frågor och kommentarer från deltagarna. Tove Cullhed inleder och hälsar alla

Läs mer

Seminarium Östersund Sveriges Ingenjörer 2012 Sveriges arbetsmarknad på sikt fram mot 2030

Seminarium Östersund Sveriges Ingenjörer 2012 Sveriges arbetsmarknad på sikt fram mot 2030 Seminarium Östersund Sveriges Ingenjörer 2012 Sveriges arbetsmarknad på sikt fram mot 2030 1. Hur uppfattar du arbetsmarknaden? Tävling!! 2. Befolkning, arbetskraft, sysselsättning och arbetslöshet. 3.

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 3 Fredag 3 februari 2012. Sjuka kan flygas även på natten

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 3 Fredag 3 februari 2012. Sjuka kan flygas även på natten LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 3 Fredag 3 februari 2012 NORRBOTTEN Sjuka kan flygas även på natten Nu ska sjuka kunna flygas från Kiruna flygplats även på natten. I fredags blev landstinget och Swedavia eniga om

Läs mer

Vård av gotländska kulturmiljöer

Vård av gotländska kulturmiljöer ATT SÖKA STATLIGA BIDRAG FÖR Vård av gotländska kulturmiljöer På Gotland finns ett brett kulturellt arv att bevara, bruka och utveckla. Här finns till exempel kulturreservat, 60 områden utpekade som riksintressen

Läs mer

Seminarium på Mångkulturellt centrum 13/6 2006

Seminarium på Mångkulturellt centrum 13/6 2006 Seminarium på Mångkulturellt centrum 13/6 2006 År 2006 har av regeringen utsetts till Mångkulturåret. Man menar att det offentliga kulturlivet måste bli bättre på att spegla och ta tillvara medborgarnas

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 9 Fredag 19 mars 2010. Norrbottningar vill åka tåg

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 9 Fredag 19 mars 2010. Norrbottningar vill åka tåg LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 9 Fredag 19 mars 2010 NORRBOTTEN Norrbottningar vill åka tåg Många som bor i Norrbotten och Västerbotten vill att Norrbothnia-banan ska byggas. Det visar en ny undersökning där 1 000

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Vindkraft på rätt plats. Isak Isaksson

Vindkraft på rätt plats. Isak Isaksson Vindkraft på rätt plats Isak Isaksson SNFs syn på vindkraft Naturskyddsföreningen anser att vindkraft bör kunna bidra med minst 30 TWh till år 2020 att vindkraftverken ska etableras i lägen där de inte

Läs mer

Erbjudande om köp av Bo Janssons samling av Arbogafotografier

Erbjudande om köp av Bo Janssons samling av Arbogafotografier Kommunstyrelsen 2012-09-11 9 Blad 33 Ks132 Au 137 Dnr 146/2012-876 Erbjudande om köp av Bo Janssons samling av Arbogafotografier samt en samling bilder som dokumenterar riksdagsjubileet i Arboga 1935 Fritids-

Läs mer

Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun

Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun Datum 2012-07-05 Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun Kvalitetsdokument Redaktör Dokumentnamn Upprättat (dat.) 2011-11-24 Handlingsplan

Läs mer

VAD BÖR SPARAS? Protokoll

VAD BÖR SPARAS? Protokoll INNEHÅLL VAD BÖR SPARAS? s.1 Protokoll s.1 Verksamhets- och revisionsberättelser s.1 Utgående handlingar s.1 Matriklar, medlemsförteckningar s.2 Liggare s.2 Inkomna handlingar s.2 Statistik s.2 Ämnesordnade

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Intryck, avtryck framtidstro

Intryck, avtryck framtidstro Intryck, avtryck framtidstro Bemötande av våldsutsatta kvinnor från de nationella minoriteterna TILL SOCIALTJÄNSTEN 1 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2010 ISBN: 978-91-7257-719-0 OMSLAGSFOTO: Sara

Läs mer

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projekt Kulturarvsportal Västmanland Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projektet i korthet Namn Period Parter Beskrivning av projektet Projektägare Projektledare Mer information

Läs mer

E S E N L Ä R A R H A N D L E D N I N G T I L L N YA L A N D S K A P S S E R I E N U P P T Ä C K S V E R I G E

E S E N L Ä R A R H A N D L E D N I N G T I L L N YA L A N D S K A P S S E R I E N U P P T Ä C K S V E R I G E EN I R E S S P LANDSKA UPPTÄCK LANDSKAPET SVERIGE SKÅNE ÄMNE: SO, GEOGRAFI MÅLGRUPP: FRÅN 9 ÅR KURSPLAN, LGR 11 GEOGRAFI Syfte BESKRIVNING OCH MÅLDOKUMENT Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Sammanfattning av Förstudie 1 www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen

Läs mer

Kallmora bergtäkt ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09 SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1

Kallmora bergtäkt ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09 SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09 SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 Kallmora bergtäkt Kallmora 1:112, Norbergs socken och kommun, Västmanland Helmut Bergold ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09

Läs mer

Malin Almén 070-276 61 32

Malin Almén 070-276 61 32 www.tantiloop.se Vilka är ni? Tant-i-loop Film består idag av 5 illustratörer/animatörer som fram till idag jobbat som egna företagare. Varför går ni ihop i ett bolag? Efterfrågan på rörlig bild ökar,

Läs mer

Gällivare Kommun Socialförvaltningen, Äldreomsorgen Verksamhetsplan för sociala aktiviteter inom särskilda boenden. 2012

Gällivare Kommun Socialförvaltningen, Äldreomsorgen Verksamhetsplan för sociala aktiviteter inom särskilda boenden. 2012 Gällivare Kommun Socialförvaltningen, Äldreomsorgen Verksamhetsplan för sociala aktiviteter inom särskilda boenden. 2012 Äldreomsorgen i Gällivare Kommun Gällivare Kommun och socialnämnden ser det sociala

Läs mer

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden Kartor och statistik redovisning av branschförändringar på den svenska en Bilaga till Arbetsmarknad i förändring, 2011:12 Kunskapsöversikt Rapport 2011:12B Kunskapsöversikt Kartor och statistik redovisning

Läs mer

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011 Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsidé Folkmusikens hus är ett resurs- och kompetenscentrum för folkmusik och - dans. Ändamålen är att Bevara, Berätta och Berika.

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Turiststationen i Jävre

Turiststationen i Jävre Turiststationen i Jävre Beslut om byggnadsminne 2003-06-06 Jävre turiststation, ritad av arkitekten Gunnar Lehtipalo, består av ett liggande rätblock som vilar på ett fundament av en stor valvbåge i betong.

Läs mer

ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2

ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2 ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2 Lyckebyån som resurs: Arkeologiska lämningar, husgrunder, efter en borganläggning från 1200-talet, exempel på ett tidigt utnyttjande av det strategiska läget. Slåttermader

Läs mer

Anvisningar för din ansökan Följande handlingar ska alltid bifogas din ansökan. Personbevis från Skattemyndigheten Betyg Arbestprover

Anvisningar för din ansökan Följande handlingar ska alltid bifogas din ansökan. Personbevis från Skattemyndigheten Betyg Arbestprover nya media KONST & DESIGn FRIA FÖRBEREDANDE KONSTLINJEN Du söker med 5-10 verk digitalt. Det är valfritt att söka med måleri, skulptur, teckning, video, foto, ljud, objekt osv. Digitala arbetsprover kan

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 11 Fredag 25 mars 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 11 Fredag 25 mars 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 11 Fredag 25 mars 2011 NORRBOTTEN Oro för kärnkraft Jordskalven i Japan har skadat kärnkraftverket i Fukushima. Risken är stor att strålning kommer att läcka ut från kärnkraftverket.

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 10 Fredag 26 mars 2010. 20 nya jobb i Kalix. sälja olika saker.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 10 Fredag 26 mars 2010. 20 nya jobb i Kalix. sälja olika saker. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 10 Fredag 26 mars 2010 NORRBOTTEN 20 nya jobb i Kalix Företaget Kalix finans ska anställa tjugo personer. - Det går bra och vi behöver anställa fler, säger chefen Ingmar Rentzhog.

Läs mer

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård STOCKHOLM RAÄ 103 Arkeologisk förundersökning Kerstin Söderlund, John Wändesjö (foto) Kerstin Söderlund (text) Omslagsbild: Karta över Kungsholmens församling 1847. Stadsmuseet

Läs mer

vad ska jag säga till mitt barn?

vad ska jag säga till mitt barn? Jag vill veta vad ska jag säga till mitt barn? Information till dig som är förälder och lever med skyddade personuppgifter www.jagvillveta.se VUXNA 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms

Läs mer

Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige

Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige Tabellbilaga till rapport Ura 2000:9 Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige - Var finns de framtida jobben? Rapporten har rekv nr 80 24 99 Boken beställs från AMS Närservice, Box 6,

Läs mer

Lokal studieplan för Samhällsorientering

Lokal studieplan för Samhällsorientering Lokal studieplan för Samhällsorientering Kunskaps område Att leva tillsamma ns Centralt Innehåll Kunskapskrav Moment för åk 1 Moment för åk 2 Moment för åk 3 Skildringar av livet förr och i barnlitteratur,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

Catarina Törnqvist, sekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1 8 Catarina Törnqvist

Catarina Törnqvist, sekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1 8 Catarina Törnqvist Sidan 1 av 10 Plats och tid Fritids- och kulturförvaltningen, onsdagen den 13 februari 2013, kl 08.15 12.00 Beslutande Britt-Inger Nordström (S) ordförande Håkan Nyman (S) Susanne Enstedt Lund (MP) Övriga

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer