Bilaga 1 5. Rapport över genomförda samtidsundersökningar vid Norrbottens museum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 1 5. Rapport över genomförda samtidsundersökningar vid Norrbottens museum 1975 2000"

Transkript

1 Bilaga 1 5 Rapport över genomförda samtidsundersökningar vid Norrbottens museum Eva Gradin, Norrbottens museum i Luleå Anna Elmén Berg, Piteå museum samdok NORDISKA MUSEET Delrapport SAMTIDEN SOM KULTURARV Stockholm 2001

2 SAMTIDEN SOM KULTURARV De svenska museernas roll i konstruktionen av det industriella samhällets kulturarv Vilken kunskap har museisektorns professionella skapat om det sena 1900-talets industrisamhälle? Vilka grupper, verksamheter och fenomen i samhället har de intresserat sig för? Vad har inneslutits eller marginaliserats? Vad ger en analys utifrån perspektiv som genus, etnisk tillhörighet, geografisk och nationell bakgrund, generation, klass, religion? Vad har valet av metod betytt för urval och resultat? Vilka har museerna samverkat med eller avgränsat sig mot andra kulturarvsinstitutioner, organisationer, amatörer, forskare? Hur har museerna förhållit sig till det större intresset för kulturarvsfrågor under 1990-talet? Vad har samtidsundersökningarna betytt för museernas plats i samhället i skapandet av kulturella självbilder och i de demokratiska processerna? Syfte Projektet Samtiden som kulturarv (SKARV) drivs av Samdok med finansiering från Delegationen för industrisamhällets kulturarv och pågår från mars 2001 mars Målet är att åstadkomma en analys av de svenska museernas samtidsdokumentation under perioden , med avseende på ämnesval, frågeställningar, metoder, verksamhetsformer och resultat. Syftet med projektet är att synliggöra museernas och deras tjänstemäns betydelse för konstruktionen av kulturarv och att återföra dessa kunskaper till de berörda, för att därmed öka den yrkesmässiga självinsikten, förbättra arbetsmetoderna och bredda museernas tolkning av sitt samhällsuppdrag. Perioden representerar det moderna Sveriges höjdpunkt och omstrukturering. Hur har museerna uppmärksammat den ideologiska, politiska, ekonomiska och tekniska omvandlingen, arbetsoch yrkeslivets förändringar, de nya livsstilarna och levnadsmönstren? Perioden representerar också det högmoderna Sveriges kulturpolitik, med aktiva offentliga insatser på olika samhällsnivåer, uppbygget av specialiserade kulturarvsinstitutioner, flera vågor av folkligt engagemang (på 1970-talet Gräv där du står - rörelsen, på 1990-talet arbetslivsmuseerna) och den idag allestädes närvarande musealiseringen. Under samma period har Samdok spelat en viktig roll för museernas undersökningsverksamhet. Hur har Samdoks organisation och riktlinjer påverkat urval och metoder? Projektledning och genomförande Projektet kommer att realiseras genom ett antal delstudier, seminarier och en sammanfattande publikation. Projektledningen utgörs av Eva Silvén, projektansvarig, och Magnus Gudmundsson, projektsamordnare, vid Samdoksekretariatet samt en styrgrupp, bestående av representanter för Delegationen för industrisamhällets kulturarv och Samdok (sekretariatet, Samdokrådet och forskningsrådet). Projektledningen ska driva och samordna projektet, handleda utvärderarna, organisera seminarier och arbetsmöten, låta utföra vissa övergripande analyser samt ansvara för projektets slutrapportering. Huvuddelen av arbetet kommer att utgöras av sex delstudier som genomförs av interna utvärderare, museiintendenter som är aktiva inom Samdok. De representerar olika slags museer över hela landet men också Samdoks pooler/arbetsgrupper, vilket gör att arbetet kan diskuteras vid dessas sammankomster. De interna utvärderarna kommer att genomföra sina studier i samarbete med externa forskare från universitet/högskolor, vilka kommer att engageras för seminarier och möten, bearbetning av undersökningsresultat och manuskript. Återföring Genomförande och resultat kommer fortlöpande att redovisas i Samtid & museer samt via Samdoks poolmöten. Projektet kommer att avslutas med ett större seminarium där de erfarenheter som gjorts kan spridas till alla samdokmuseer. En avslutande publikation kommer att fungera som en sammanfattning av uppnådda resultat och analyser, men också som ett verktyg för metodutveckling inför museernas kommande samtidsundersökningar. 1

3 Innehållsförteckning Bilaga Samtidsundersökningar vid Norrbottens museum Bilaga Undersökningen och dess material Personen Partners Finansiering Syfte, bakgrund och perspektiv Tidsandan och diskussionen Användning av materialet Betydelse...26 Bilaga Undersökningen och dess material Personal Partners Finansiering Syfte, bakgrund och perspektiv Tidsandan och diskussionen Användning av materialet Betydelse...31 Bilaga Undersökningen och dess material Personen Partners Finansiering Syfte, frågeställningar och perspektiv Tidsandan och diskussionen Användning av materialet Betydelse...35 Bilaga Undersökningen och dess material Personal Partners Finansiering Syfte, bakgrund och perspektiv Tidsandan och diskussionen Användning av materialet Betydelse

4 Bilaga 1 Samtidsundersökningar vid Norrbottens museum Översikt & Sammanställning Översikten uppställd i grupperade verksamheter. Varje undersökning/dokumentation redovisas enligt följande: Rubrik, geografiskt område Ämnespresentation Typ av dokumentation (fältundersökning/fotodok ) Vem som utfört samt ev samarbetspartners Ekonomi Material (Materialsammanställningen är icke helt komplett fr f a vad gäller Norrbottenprojektet) Förkortningar: FAN = Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten Nbm = Norrbottens museum NLL = Norrbottens läns landsting NM = Nordiska museet LAN= Länsarbetsnämnden Arbetsliv Yrkesförare, Boden, Haparanda, Kalix, Piteå och Älvsbyns kn:er samt utomläns Fotodokumentation av lastbilsförare sysselsatt med godstransporter Personal: Yrkesförare i 15 år Material: Fältdagbok, sv/v negativ och bildbeskrivningar Yrkesverksamma kvinnor och män i Vuollerim, Jokkmokks kn Med bandspelare och kamera följs ett antal människor både privat och i arbetslivet. Personal: 5 kvinnor, vårdare/renskötsel/marktjänst i hemmet + 2 fotografer + Kontorist Material: Fältdagböcker, bandinspelade intervjuer med 11 personer, 20 timmar, foto: neg, bildbeskrivningar, 14 föremål, vilka betytt något speciellt för informanterna rapport, 22 sidor. Arbetsmarknad Samhällsservice 1981 AMS, Norrbottens län Fotografisk dokumentation som speglar AMS verksamhet i länet under 1970-talet Personal: Utomstående fotografer, projektanställda vid Nbm Finansiering: LAN Material: Fotografier Bokpublikation: En sjuttiofemåring i rampljuset Arbetsförmedlingen i Norrbotten Luleå 1984, 142 sidor. Utgiven på Skrivarförlaget/Norrbotten bildningsförbund Bebyggelsehistoria Kommunikation Riksgränssamarbete Vägbyggnation, Norgevägen, Kiruna kn Fotodokumentation av vägen Kiruna Riksgränsen, som började planeras Reviderad 2

5 vägplan antogs 1976 och därefter påbörjades byggets första etapp på kalfjället. Anslutande vägbygge på norska sidan pågick samtidigt. Personal: Utomstående fotograf inköp 1983 Material: 20 sv/v foton Bebyggelsehistoria Kommunikation 1995 Bron över Torne älv, Pajala kn Fotodokumentation av pylonbron över Torne älv följs, där nya byggnadsmetoder vid brobygge används. Personal: Vägmästare med avgångsvederlag Materia: Foto: 211 sv/v neg, tidningsklipp. Bebyggelsemiljöer Samhällsbygget Malmberget Luleå, Gällivare, Jokkmokks, Bodens och Luleå kn:er Fotodokumentation av ett samhällsbygge och dess verkningar från 1940-talet och in på talet efter Lule älv, Malmbanan och E 10. Personal: Yrkesfotograf Material: Fältdagbok, foto: 193 st storformat, bildbeskrivningar Offentlig miljö i Luleå, Luleå kn Eko-kommunen Luleås planering från 1960-talet utan tanke på estetisk och trygg utemiljö dokumenteras i bild. Personal: Konstnär/bildlärare Material: Enkätundersökning med svar från 23 personer ang Luleås offentliga miljö samt en utvärdering av densamma Boende Storgatan 8, Luleå, Luleå kn Intervjuer om Luleås första Riksbyggenfastighet, Luleåhus nr 1, byggt 1944, som boendemiljö Personal: Frilansjournalist Material: Bandinspelade intervjuer, bandprotokoll, rapport, 8 sidor Kompletterad med personfotografering av informanterna. Boende/ säsongboende Fritid Sinksundet, Luleå kn Boende, politiker och kommuntjänstemän intervjuas om och kring samhällsutvecklingens inverkan på Sinksundets fritidsby. Personal: Journalist/historiker Material: Fältdagbok, 16 timmars intervjuer med 22 personer på DAT-bandspelare samt bandlista med personuppgifter, slutrapport 5 sidor Övrigt material: Sinksundet är utvald som kulturhistorisk värdefull miljö i länsstyrelsens miljöprogram. Nbm har utfört en bebyggelseinventering Rapport 3:1998, Inventeringsrapport Storsäivis, Gällivare kn Dokumentation av Storsäivis Från skogsby till fritidsby i skisser, foton och intervjuer. Personal: Konstnär Material: Bandinspelade intervjuer med två informanter på tillsammans 60 minuter, bandprotokoll, 13 färgdiabilder, konstverk från skiss till färdigt grafisk blad med provtryck, 3

6 Byggnads- & anläggningsindustri 1982 Husbyggnation, Länsförsäkringar, Luleå stad, Luleå kn Dokumentation av nyproduktion av kontorsfastighet Valt som försöksobjekt inom Byggpoolen. Omöjlig intervjusituation pga projektanställda byggnadsarbetare. Personal: Beredskapsanställd fotograf & LAN Material: 180 sv/v foton, byggnadsritningar 1985 KBG, Kallax Betong & Grus AB, Kallaxheden, Luleå kn Arbetsplatsundersökning vid KBG och JM Byggnads och fastighets AB av bl a krossanläggning, betongfabrik, asfaltsverk, verkstäder mm Personal: Etnolog + Museifotograf vid Nbm, LAN med bidrag för film mm av företaget Material: Fältanteckningar 310 sidor, 30 intervjuer om 119 sidor, sv/v foton, kartor, fackprotokoll, maskinbeskrivningar mm samt Rapport 64 sidor i råmanus. C-uppsats i etnologi vid Uppsala universitet 1992, KALLAX BETONG & GRUS AB / En arbetsplatsdokumentation Plattsättarna, Bodens kn Dokumentation av klinkersläggning på Nord Poolen, Familjebadet i Boden, invigt 1995, som utförs som övningsuppgift i kursen Bilder av Sverige om fotografer och fotografier i museernas samtidsdokumentation. Personal: Etnolog + Museifotograf vid Nbm Material: 17 sidor fältanteckningar från observationer och intervjuer, 131 sv /v fotografier med mellanformatskamera, prover på kakel och klinkers, tidningsklipp samt rapport: Plattsättarna Nord Poolen Familjebadet i Boden, 10 sidor. Byggnads- & anläggningsindustri Boende 1997 Älvsbyhus AB, Älvsbyns & Luleå kn:er Dokumentation i samarbete med NM föranlett av Byggpoolens och Trä- & papperspoolens gemensamma möte i Älvsbyn maj 1995 varvid ett dokumentationsprojektet diskuterades. Undersökningen omfattar husfabrikationens olika moment, boendet i olika årgångar av Älvsbyhus samt uppsättning av ett hus i Luleå Personal: Museifotograf vid Nbm & projektanställd Etnolog vid NM för fotografisk & NM för etnologisk dokumentation Material: 446 färgdior, broschyrer, historik mm Byggnadsvård 1985 Husflyttning till kv Skatan, Luleå, Luleå kn Fotografisk dokumentation i samband med inflyttning av två äldre byggnader till kv Skatan. Projektet kv Skatan innebar att 8 bostadshus renoverades, ett återuppförs samt två inflyttas, för att återskapa delar av det gamla Luleå till eftervärlden. Personal: Byggnadsantikvarie & Fotograf vid Nbm Finansiering: Luleå kommun/byggnadsbolaget & Nbm Material: Entreprenad- & bygglovsritningar, foton. Rapport över renoveringsarbeten, kv Skatan, Luleå Byggnadsvård Samiskt liv 1996 Nilas-kåtan, Arvidsjaurs kn Restaurering av en skogssamiskt timmerkåta genomfördes i regi av Länsstyrelsen och Norrbottens museum som ett pilotprojekt för att utveckla byggnadsvårdens metoder, där kunskapsåterföring och metodutveckling utifrån samisk identitet prioriterades. För metodutveckling uppfördes kopior av ett härbre som står i Lappstan i Arvidsjaur. Personal: Byggnadsantikvarie vid Nbm, operativt arbete utfördes av tre samer som ett utbildningsprojekt. Finansiering: RAÄ 4

7 Material: Foton, reprofoton, uppmätningsritningar, arkivstudier, intervjuer samt nyuppförda kopior av härbre. Dräkt Fritid 1983 Jeans Jeanskläder samt till jeans hörande kläder, Luleå kn Inför & i sbd med NM:s utställning Jeans vid Nbm 1983 insamlas & dokumenteras klädesplagg i jeanstyg, Tävling med prylar tillverkade av brukade jeans arrangeras även Fotodokumentation och föremålsförvärv Personal: Konstvetare, etnolog & fotograf vid Nbm Material: 24 föremål, foton Fritid Kultur Arbetarrörelse 1981 Amatörteater Arbetarspel, Seskarö, Haparanda kn Fotodokumentation av föreställningen Nöd bryter lag, byggd på hungerkravallerna, det sk Seskaröupproret 1917, bland sågverksarbetarna på Seskarö Personal: Konstvetare vid Nbm Material: 30 sv/v foton, tidningsklipp mm Fritid Sport Luleå Hockey, ishockeylag, Luleå kn Fotodokumentation av LHF, bildat 1977 genom utbrytning från IFK Luleå hamnade laget i elitserien, som det första norrbottniska ishockeylag. Personal: Utomstående fotograf inköp Material: 10 sv/v foton samt av samme fotograf boken: INSIDE en berättelse om människor på och kring en ishockeyrink. Luleå 1984 Fritid Lekskulptur Offentlig utsmyckning 1986 Snöskulptur/Lekredskap, Luleå kn Fotodokumention av kommunens numera årligen återkommande offentliga utsmyckning i stadsparken, en snöskulptur i djurskepnad med lekfunktion rutschkana. Personal: Museifotograf vid Nbm Material: 14 sv/v foton samt tidningsklipp Fritid 1986 Tivoli ambulerande tivoli, Karesunado, Kiruna kn Fotografisk dokumentation av Altenburgs casino, med vinterviste i Kalix och sommarturnéer på platser i Tornedalen. Personal: Utomstående fotograf inköp Material: 13 sv/v foton, tidningsreportage mm Musik på två plan, Kalix, Kalix kn Dokumentation av musikkvällar på Hotell Kalix Personal: Musiker/yrkesförare Finansiering: Norrbottenprojekt Material: Fältdagbok, två bandinspelade intervjuer, 1 timme och 14 minuter, bandprotokoll, hotellbroschyr mm samt rapport, 3 sidor Musik & bild, Boden och Piteå kn:er Samprojekt i bild och ton, där bilden och musiken interaktiv inspirerar varandra. Personal: Musiker/Kompositör + Konstnär Finansiering: Norrbottenprojeket 5

8 Material: Bandinspelad intervju med en person, 48 minuter, bandprotokoll, tre musikkompositioner Modus, Oktaeder samt Vykort till Bo Nilsson, tidningsklipp Fritid & natur Snöskoter i Kiruna, Kiruna kn Dokumentation, intervjuer, kring skotern i fritidsanvändning och eventuell förändring i synen på friluftsliv och natur som den givit upphov till. Personal: Etnolog Material: Bandinspelade intervjuer med 11 personer, 12 h 48, bandprotokoll, 349 sidor, foto: 123 sv/v neg, tidningsklipp. Fritid Småortsliv Årets högtider 1986 Våffelfest i Ale, Luleå kn Fotodokumention av en unik sedvänja i länet knuten till helgdagen 1:a maj, då byborna i Ale samlas på Isakberget, för att efter svagåren på 1860-talet fira betydelsen av sädesodlingen, kvarnbygget och mjöltillgången. Personal: Arkeolog/kulturgeograf + Fotograf vid Nbm Material: 100 sv/v fotografier, uppteckningsmaterial samt arkivalier om byn. Fritid-Jakt 1989 Älgjakt, Pajala kn Ohtanajärvi jaktvårdslag följs under älgjakten i september under tre dagar med kameran Personal: Museifotograf vid Nbm Material: 14 informanter, 125 sv/v foton Övrigt: I N-K utlystes en fototävling om bästa älgjaktsbilden inför utställningen Leva med naturen. 18 bidrag inkom, vilka tillförts museets bildarkiv Älgjägare i Tärendö, Pajala kn Intervjuer kring älgjakten Personal: Diversearbetare inom transport och skog samt terapeut Material: Fältdagbok, bandinspelade intervjuer med 5 personer, 4 timmar, bandprotokoll 78 sidor. Kompletterat med foton av brobygget. Fritid - Kultur 1990 Norrbottensteatern, Luleå kn Intervju med skådespelare kring landets första regionteater etablerad 1967 och dess första verksamhetsår. Personal: Etnolog vid Nbm Material: Bandinspelad intervju, bandprotokoll 47 sidor samt tidningsklipp och publikationerna: Norrbottenteatern 15 år i länet, utgiven av Skrivarförlaget/Norrbotten bildningsförbund 1982, och Att välja pjäser En studie av repertoararbetet på Norrbottensteatern, licentiatuppsats av Rickard Wahlberg vid Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap, Avdelningen för Industriell marknadsföring vid Luleå Tekniska Universitet Försvaret Bodens fästning, Bodens kn Livet som militär och/eller i militär verksamhet i Bodens fästning och garnison dokumenteras av några av förbandens Kamratföreningar i samarbete med Nbm och Medborgarskolan intervjuer och faktasammanställning i studiecirkelform. Personal: Etnolog vid Nbm och Kamratföreningarna i Boden, som arbetade på ideell basis 6

9 organiserade som studiecirkel inom Medborgarskolan., Kamratföreningarna, Medborgarskolan samt Landstingsbidrag på kr (exkl finansieringen av publikationen, se vidare Mall B) Material: 34 _ timmes bandinspelade intervjuer med 59 informanter, med bandprotokoll på 679 sidor, 139 reprofoton, berättelser, kopior, broschyrer, trycksaker, matsedel, manusutkast samt publikationen, Sån t var livet i Bodens fästning och garnison. 197 sidor. Utgiven Gruvnäring Arkitektur & bebyggelsehistoria 1983 Arbetarbostäder, de s k Bläckhornen i stadsdelen Sibirien, Kiruna stad, Kiruna kn 18 arbetarbostäder, ritade av Gustaf Wickman, med sina karaktäristiska tak, runt om djupt neddragna huvliknade, uppfördes av LKAB i det nya bostadsområdet Sibirien. Ett rutmönstrat gatunät lades ut vilket gjorde att ett ekonomiskt byggnadsätt kunde tillämpas. Fotografisk byggnadsdokumentation, inköp Personal: Utomstående fotograf, inköp Material: 210 sv/v foton samt byggnadsantikvarisk utredning Gruvnäring Minnen & strejken 1986 Gruvarbetarminnen Gruvstrejken, Kiruna kn Dokumentation initierad av utställningsprojektet Människor i Norrbotten, temadelen: Rallare & Gruva, vid Nbm. Ytterligare faktaframtagning Personal: Etnolog + Fotograf vid Nbm Material: Fältanteckningar, bandinspelade intervjuer med fem informanter på tillsammans 9 timmar samt utställningsunderlag. Övrigt: Kompletterande material, bl a över 550 timmars bandinspelningar från Gruvstrejken vid LKAB på FAN Vid kanten av Gropen, Malmberget, Gällivare kommun Tankar kring gropen/ravinen, som håller på att äta upp ett helt samhälle, skildras i text och bild. Personal: Lärare/bildkonstnär Finansiering: Norrbottenprojeket Material: Fältdagbok, bandinspelade intervjuer med 11 personer, 38 timmar rullband foto: 155 sv/ v neg, 19 färgdia på akvareller, rapport, 22 sidor, tidningsartiklar publikation projektet redovisats i Gällivare kommuns skriftserie nr 1. Handel Arkitektur & bebyggelsehistoria 1983 Shoppingcenter, Luleå, Luleå kn Europas första galleria, ritad av Ralph Erskine, invigd 1955 Fotodokumention som kompletterar dokumentationsmaterial från 1950-talet Personal: Beredskapsanställd personal + fotograf & LAN Material: 690 sv/v foton, intervjusammanställning, 23 sidor, Övrigt: Kompletterar dokumentationsmaterial från 1950-talet Handel Offentlig/miljö Stadsdelscentrum Örnäset, Luleå kn Fotodokumention av livet kring Örnäsets centrum en stadsdel i Luleå: kommers, andlighet och skola. Personal: Journalistutbildning Material: Fältdagbok, foto: 827 sv/v neg, bildbeskrivningar, tidningsklipp. Övrigt: Kompletterar etnologisk undersökning i stadsdelen , avrapporterad i årsboken Norrbotten , De nya stadsborna (sidorna ). 7

10 Handel Småortsliv 1995 Ambulerande lanthandel, Pajala kn Dokumentation av varubussens betydelse för glesbygdsbefolkningen Personal: Bibliotekarie Material: Fältdagbok, intervjuer med 7 personer, bandinspelningar 2 timmar 20 minuter, bandprotokoll ca 69 sidor, tidningsklipp, rapport, 6 sidor Kompletterad med fotodokumentation av några av informanterna Storgatan i Bränna by, Överkalix kn Intervjuer efter affärsgatan i skogskommunens centralort, med affärsidkare, yrkesverksamma i flera generationer. Personal: Butiksbiträde/receptionist mm Finansiering: Norrbottenprojeket Material: Fältdagbok, bandinspelade intervjuer med 5 personer, 3_ timme, bandprotokoll, 202 sidor, broschyrer, annonsklipp mm, rapport, 15 sidor. Hälso- och sjukvård Arkitektur & bebyggelsehistoria 1984 Furunäset, Piteå kn Kulturhistorisk byggnads och etnologisk dokumentation av Furunäsets sjukhus, omfattade både yttre och inre miljön samt psykiatrisk långvårdavdelning Personal: Bebyggelseantikvarie + Etnolog vid Nbm Finansiering: Norrbottens läns landsting Material: 14 intervjuer, 429 sv/v foton, uppmätningsriktningar samt rapport, 72 sidor samt bilagor på 28 sidor, innehållande byggnadsbeskrivningar. kartblad, bilddokumentation mm Sjukhusverksamheten i Luleå Boden, Luleå & Bodens kn:er Nbm tillställde landstinget en dokumentationsplan med ekonomisk kalkyl, när beslutet om Sunderbysjukhuset kom. Detta omvandlades till ett förslag på historik med landstingsarkivarien som projektledare. Nbm:s uppgift blev att intervjua nyckelfigurer inom sjukhusförvaltningen och operativt verksamma. Detta misslyckades pga turbulensen kring omorganisationer, ovissheten kring framtiden pga personalinskränkningar mm. Föremålsinventering för ev kommande förvärv/medicinhistorisk samling gjordes, men landstinget sålde ut all utrustning & inventarier. Personal: Etnolog vid Nbm i samarbete med Landstinget = arbetstid Material: Bandinspelade intervjuer med 4 informanter, 16 timmar Övrigt material arkiverat på landstingsarkivet. Publikation: för deras hälsas återvinnande Sjukhusen i Luleå och Boden Utgiven av Norrbottens läns landsting Kommunikation 1985 Busscentral, Luleå, Luleå kn Fotodokumentation av gamla busstationen och dess verksamhet på Loet i Luleå inför rivning Ny busscentral invigs Personal: Beredskapsanställd fotograf & LAN Material: 37 sv/v foton 1990 Vägverket, länet Bandinspelad intervju med vägingenjör inför utställningen Vägverket 150 år på Nbm april Personal: Etnolog vid Nbm Material: Bandinspelad intervju, bandutskrift 24 sidor, kartor, foldrar mm Publikation: På väg i norr Vägverket 150 år, författad av Kjell Lundholm, utgiven på Nbm:s förlag Skriften och utställningen finansierad med ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen och Vägförvaltningen i Norrbottens län. 8

11 Kulturmiljö Piteälven Från hav till källa, Älvsbyns, Arvidsjaurs & Arjeplogs kn:er Älven som kommunikationsled och kulturhistoriskt objekt Film: Piteälven den slutna älvdalen, 16 mm, 45 minuter, optiskt ljud Personal: Arkeolog/kulturgeograf vid Nbm (manus) i samarbete med extern egenfinansierad filmfotograf Finansiering: Tore Marklund AB filmproduktion & video samt såld till SVT Material: Filmkopia Övrigt: Skriften Natur och miljö i Norrbotten, författad av Kjell Lundholm. Utgiven på Nbm förlag 1991 med ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen Kvinnoliv 1989 Kvinnoliv i Norrbotten, för länet Studieplan producerad av Utbildningsradion i samarbete med bl a Nbm Personal: Arkivarie + Etnolog vid Nbm = arbetstid Material: Studieplan: Kvinnoliv i Norrbotten 1991 Ett kvinnoliv, Luleå kn Bandinspelad intervju med anledning av cirkeln Kvinnoliv i Norrbotten Personal: Deltagarna i en studiecirkel, 10 kvinnoklubbister från Bergviken Finansiering: ABF Material: Bandinspelad intervju, 1 timme 1991 Sju kvinnoliv, Luleå kn Bandinspelat program för föreningsradion med anledning av cirkeln Kvinnoliv i Norrbotten med 10 kvinnklubbister från Bergviken Personal: Deltagarna i studiecirkelarbete, 10 kvinnoklubbister från Bergviken Finansiering: ABF Material: Bandinspelat samtal, 50 minuter 1994 Tvångspensionerade kvinnor inom Luleå kommun, L-å kn Studier och intervjuer kring TCO:s och SIF:s arbetsmarknadspolitik och hur principen lika lön för lika arbetet har behandlats vid Luleå kommun. Personal: Fil doktor/universitetslärare Material: Fältdagbok, bandinspelade intervjuer med 12 personer, ca 9 timmar, tidningsartiklar, rapport, 19 sidor. Kompletterad med fotodokumentation Tre kvinnliv i Norrbotten, Luleå kn Bandinspelade intervjuer med två kvinnor Personal: Journalist Material: Bandinspelade intervjuer med 2 personer, 3 timmar, bandprotokoll, 26 sidor Kontorister på länsstyrelsen, Luleå kn Intervjuer med kontorister som blivit varslade och uppsagda Personal: Journalist Material: Fältdagbok, Bandade intervjuer med fem personer, ca 7 timmar, bandprotokoll över 150 sidor, tidningsklipp, rapport, 21 sidor Kompletterad med fotodokumentation av länsstyrelsens fasad 1995 Försörjning på landsbygden, Bondersbyn. Kalix kn Intervjuer med och fotografering av yrkesarbetande kvinnor, elektronikmontör, tidningsbud och mjölkbonde, kring förutsättningarna för att kunna bo och försörja sig på landsbygden Personal: Frisör/journalist 9

12 Material: Fältdagbok, bandinspelade intervjuer med 3 personer, 4 h 15 minuter, bandprotokoll, 55 sidor, foto: 25 sv/v neg, tidningsklipp, rapport, 13 sidor Invandrarkvinnor i Piteå, Piteå kn Dokumentation av invandrarkvinnornas situation på arbetsmarknaden Personal: Mentalskötare/Sjukvårdsbiträde/Studiecirkelverksamhet för invandrade kvinnor Material: Fältdagbok, bandinspelade intervjuer med 8 personer, 5 timmar 45 minuter, bandprotokoll ca 139 sidor, foto: 13 st, rapport, 24 sidor. Kompletterad med foton på 4 av informanterna Fruntimmersföreningen, Luleå kn Intervjuer och arkivstudier kring Luleås äldsta ideella förening utförda inför fördjupningsarbete på 2 poäng i kursen: Kvinnors villkor könsperspektiv på samhället, vid Umeå universitet med stationeringsort Kiruna. Personal: Etnolog vid Nbm = arbetsmaterial Material: Bandinspelad intervju. 1 timme samt uppsats Luleå Fruntimmersförening / Luleå stads första kvinnoförening grundad 1857 Övrigt: Fruntimmersföreningens arkivalier är deponerade på FAN Kvinnor i bondesamhället, Siknäs, Kalix kn Tvågenerationssamtal, initierat pga enskild uppgift, fältarbete, i kursen Kvinnors villkor 2, Umeå universitet, med Kiruna som studieort. Personal: Etnolog vid Nbm = materialkostnad Material: Bandinspelad intervju, 1 h 20 minuter. Övrigt: Eva Gradin. Insändaruppgift 3 fältarbetet, 4 sidor. Redovisning dels av vad intervjun gett för kunskap om kvinnors villkor dels om själva intervjuerfarenheten. Rönnbäck, Henry. Siknäs gårdar och människor ISBN Rönnbäck, Henry och Lindbäck, Ola. Vart tog de vägen? 130 emigrantöden från Siknäs ISBN Kvinnoliv Samhällsservice 1992 Lantbrevbärare, Tärendö, Pajala kn Intervju med lantbrevbärare kring arbetet, arbetsmöjligheter för kvinnor i glesbygden och bilen som frihetssymbol. Tanken var att Nbm skulle delta i NM:s projekt Bilen som ting och Bilismen som livsform, vilket av tidsmässiga och ekonomiska skäl föll. Intervjun möjliggjordes genom samordnat besök vid Hembygdsdag på Tärendö hembygdsgård Personal: Etnolog vid Nbm Material: Bandinspelad intervju, 1 h 20 minuter Kompletterad med fotodokumentation av lantbrevbärare i Luleå kn Kyrkstäder & Kyrka 1977 Kyrkstäder, Piteå & Luleå kn:er Dokumentation kring kyrko- och kyrkstadsrestaureringar i Öjebyns och Gammelstads kyrkstad Personal: Etnolog + Fotograf vid Nbm Material: Bandinspelade intervjuer, anteckningar, fotografier Kyrkstäder Kyrkstadsliv 1989 Kyrkstadsliv, Piteå & Luleå kn:er Frågelistverksamhet initierat inför projektet Alla tiders landskap Personal: Arkivarie + Etnolog vid Nbm Material: Frågelistsvar 10

13 Metallindustri 1985 Masugn 1 och 2 vid SSAB, Luleå, Luleå kn Fotodokumentation av blästermasugn vid SSAB, bildat 1978, Luleås enskilt största arbetsplats med omkring anställda Vid förutvarande NJA skedde första tappningen Personal: Beredskapsanställd fotograf & LAN Material: 93 sv/v foton Publikationer: I museets tidigare skriftserie Bothnica har bl a utgivits Jonsson, Sverker. NJA stålverk i norr (Bothnica 8) ( Skildrar utvecklingen från 1939 till 1956) Jonsson, Sverker. Vägen mot SSAB (Bothnica 11) Sverker Jonsson är fil dr och docent i ekonomisk historia vid Göteborg universitet Böckerna om NJA och den svenska handelsstålindustrin har kommit till inom forskningsprojektet svensk stålindustri i omvandling, finansierat av Riksbankens jubileumsfond Ekonomiskt bidrag till tryckning av böckerna har lämnats av Norrbottens Järnverk samt Jernkontoret, Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse, Procordia AB, Riksbankens Jubileumsfond, Svenskt Stål AB Masugn 1 vid SSAB, Luleå, Luleå kn Dokumentationsplan upprättad med ambitionen att följa hela tackjärnsprocessen fram vill tappning med ett skifteslag vid masugn 1. Inför nedblåsning och skrotning sommaren 2000 skulle tonvikten läggas på personalens erfarenhetskunskap av arbetet visavi den kemiskt tekniska processen. SSAB ingår i det teknologiska megasystem som RAÄ uppmärksammat. Med erfarenheter från andra undersökningar under nedläggningsbeslut, utfördes endast den fotografiska dokumentation, medan djupare kontakter med metallarbetarna tas under Personal: Etnolog + Museifotograf vid Nbm Material: Fältanteckningar, fotografisk dokumentation Människor & liv Grundskolebarn i Norrbotten, Bodens, Gällivare, Haparanda, Jokkmokks, Kiruna, Pajala, Piteå, Älvsbyns, Övertorneå kn:er. Inför länsmuseidagar i kommunerna ombads grundskolan i respektive kommun att dokumentera en dag/en skoldag min vardag. Lågstadiet tecknade, mellan- skrev dagbok och hög- fotograferade. Vid museidagarna presenterades dokumentationen från resp kommun i utställningsform. Personal: Etnolog + Museifotograf vid Nbm Material: 395 teckningar, 339 dagboksblad, sv/v fotografier samt kompletterande material: klasslistor, scheman mm Övrigt: Kompletterar tidigare dagböcker, Bygdespegeln, från Ungdomar i Luleå, Luleå kn Fyra ungdomar följs i vardagen och skildras i foto och text kring frågeställningarna: Vad tror just ungdomar om sin egen och världens framtid? Vad är viktigast för dem? Personal: Journalist och Fotograf Material: Fältdagböcker, bandade intervjuer med 8 personer, ca 20 timmar, bandprotokoll, arkivfotografier Ungdomar i Tornedalen, Pajala kn Dokumentation kring tornedalsungdomars självkänsla och kulturella identitet Personal: Författare Material: Fältdagbok, 17 bandinspelade intervjuer, ca 12 timmar, bandprotokoll ca 427 sidor, rapport, 24 sidor, tidningsklipp Kompletterad med fotodokumentation av några informanter Helen ett samtidsvittne, Piteå kn En målerisk gestaltning av Norrbotten under en kaotisk tid med många våldsamma sociala 11

14 förändringar främst om arbetslösheten Personal: Konstnär Material: En akvarell utan titel samt fotodokumentation av 5 konstverk i akvarell och olja Tre norrbottningar, Arjeplogs kn & Västerbotten Videodokumentation, Betacam SP- kamera, av testförare, allkonstnär och det är dåligt med brudar. Personal: Elektriker/telereparatör + Bilmekaniker/testförare under lokal handledning av Norrbottens Film & Video Produktion HB Material: Fältdagböcker, video och tidningsklipp Andlighet i Piteå, Piteå kn Intervjudokumentation kring pitebons förhållande till andlighet till vardags och speciella illfällen med nedslag hos olika religiösa riktningar och samfund.. Personal: Arkitekt Material: Fältdagbok, bandinspelade intervjuer med 7 personer, ca 8 timmar, bandprotokoll, teckningar gjorda av informanterna, tidningsklipp, rapport, 12 sidor. Kompletterad med personfotografier av några av informanterna Urbaniserade tornedalingar, Luleå kn Intervjuer med utflyttade tornedalingar kring skillnaden i livsföringen där och i Luleå Personal: Mellanstadielärare/tidningsbud Material: Fältdagbok, bandinspelade intervjuer med 8 personer, 13 timmar, 35 minuter, bandprotokoll, rapport, 100 sidor med tidningsklipp och collage mm Livskvalité efter Tornälven, Haparanda, Kalix, Kiruna, Luleå, Pajala, Övertorneå kn:er Konstnär och författare följs åt efter Torne älv och intervjuar politiker och boende efter älven samt dokumenterar naturen i bild. Personal: Bildkonstnär + Författare Material: Fältdagbok, bandade intervjuer med 29 personer, bandprotokoll, tidningsklipp, foto av 23 bilder i akvarell, blyerts, kol och olja varav en tillfallit Nbm, varsin sammanställning/slutrapport på 2 sidor Reindeershit MC, Haparanda kn Fotografisk dokumentation av ett motorcykelgäng från Haparanda, deras klubblokal, tatueringsresa till Finland mm Personal: Fotograf Material: Allt material förkommet i postgången mellan Haparanda och Luleå 1995 Olofsson rep & svets, Älvsbyn, Älvsbyns kn Fotodokumention av Bror Olofsson i vardag, i arbete och på fritid. Personal: Resemontör/bildlärarutbildning Material: Foto: 361 neg Natur 1984 Islossning i Torne älv, Övertorneå kn Fotodokumention mellan Svanstein och Övertorneå av den dramatiska islossningen som under senare tid årligen innebär stor kapitalförstörelse på bl a byggnader och anläggningar. Personal: Museifotograf Material: 115 sv/v foton samt tidningsklipp. Se även Keksis kväde om islossningen i Torneälven år 1677 en av de finaste etnologiska skildringar i poetisk form från norr. 12

15 Näringsliv/Älvfiske Småortsliv Avans laxfiske, Avan, Luleå kn Fr f allt fotodokumentation av patans utsättning, underhåll av båtar och kolkfärjor samt 1989 sjösättning, fiskelagets arbete med kolkning, fångsberedning mm samt fiskelagets ordinarie arbete med vårbruket. Personal: Etnolog + Fotograf vid Nbm samt VTP-fotograf Material: Intervjuanteckningar, 560 sv/v fotografier, diabildsserie samt arkivaliekopior, ritningar, uppsats. Näringsliv/Kustfiske 1983 Löjfiske, Tistelfjärden & Brändön, Luleå kn Fotodokumentation: Kameran följer två Brändöfiskare under löjfiske & löjromsberedning där 6 8 kvinnor klämmer fisken i Olof Björklund sjöbod Personal: Beredskapsanställd fotograf vid Nbm & LAN Material: Fältanteckningar & 195 sv/v foto Offentlig miljö & arbetsplats Arkitektur & bebyggelsehistoria Kiruna stadshus, Kiruna kn Som ett led i samarbetet kring dokumentationsfrågor, initierat av NM/Samdok beslutade Nbm att delta i projektet Kommunalhus som symboler med en dokumentation av Kiruna stadshus. Den politiska turbulens i kommunen gjorde att undersökningen ej kunde utfördas i tänkt omfattning Personal: Etnolog + Fotograf vid Nbm Material: Observationer, fältanteckningar, bandinspelade intervjuer med 8 informanter, 8 h 27 minuter samt 278 sv/v neg kompletterade med 37 exponeringar. Föredrag & utställning i Stadshuset i samband med länsmuseidagar i Kiruna, 1996 Årsboksartikel, Norrbotten 1999, Kiruna stadshus som offentlig mötesplats och kommunal arbetsmiljö Övrigt: På uppdrag av Länsstyrelsen som underlag för byggnadsminnesutredning har Nbm gjort en bedömning av det kulturhistoriska värdet och lämnat förslag på skyddsbestämmelser för Kiruna stadshus, Tätörten 3, Jukkasjärvi sn, Kiruna kommun, dnr 1999/ Kommunal förvaltning, Haparanda kn Enkätundersökning & videoinspelning kring konsekvenserna av organisationsreformen i Haparanda kommun, där flera nämnder slagits samman med personalminskning fr f a av mellanchefer allt enligt nya kommunallagen. Personal: Folkhögskollärare Material: Fältdagbok på kassettband, 16 personer intervjuas, 7 timmar, videoinspelade på 17 st S-VHS/C, 3 kassetter med minnesanteckningar från tre olika intervjuer, rapport, 9 sidor. Två redigerade videoprogram à en timme vardera om reformarbetet inom barn- och ungdomsförvaltningen. och den andra om omorganisationen i hela kommunen samt tidningsklipp. Politik / kulturpolitik Manifestationer 1981 Demonstration, Luleå kn Värna om kulturen Rädda människan, aktionsdag för kulturen med Öppet hus vid kommunens kulturinstitutioner Fotodokumentation Personal: Beredskapsanställd fotograf vid Nbm & LAN Material: 97 sv/v foton, arkivalier kring manifestationen på Nbm Politik :a maj demonstrationståg, Luleå kn 13

16 Samhällsservice / omsorg Fotodokumentation av demonstrationstågets väg genom Luleå Personal: Museifotograf Material: 45 sv/v foton. Finns kompletterande material på FAN Publikationer: Årsboken Norrbotten 1989, Arbetarrörelsen i norr 100 år, samt En väldig kraftmätning, författad av Maurits Nyström, utgiven på Nbm:s förlag Barnhemsinstitution, Luleå barnhem, Luleå kn Brandkårsutryckning nedläggning pga n_ barnomsorgslag av Luleå barnhem. Intervju och föremålsförvärv Sekretess förhindrar intervju med fler än personalen Personal: Etnolog vid Nbm Material: Intervjuer, reprofotografering och ca 250 föremål Samhällsservice 1983 Brandväsende, Luleå brandkår, Luleå kn Fotodokumention av räddningstjänsten och dess verksamhet främst brandväsende, bl a brandstationen, brandsläckning brinnande bil Personal: Beredskapsanställda fotografer vid Nbm & LAN Material: 360 sv/v foton. Dokumentationen slutfördes ej, då brandpersonalen ej kunde avvara mer tid under beredskapsarbetarnas tidsram vid Nbm Posten i Brändön, Luleå kn Fotodokumentation av posthantering & -utdelning vid ett nedläggningshotat postkontor, som både är apoteksombud och byns naturliga träffpunkt. (Övergick till lantbrevbärning 1988) Personal: Beredskapsanställd fotograf vid Nbm & LAN Material: 65 sv/v foton samt fältanteckningar (Se även Löjfiske på Tistelfjärden och BAC som berör Brändön/Örarna samt Karlsviks postkontor & Vuollerimdokumentationen inom Norrbottenprojektet där en lantbrevbärare följs) 1984 Postkontoret i Karlvik, Luleå kn Fotodokumentation av det nedläggningshotade postkontoret i Karlsvik, ursprungligen ett brukssamhälle kring Luleå järnverk AB, Samhället var rivningshotat på 1970-talet, men tack vare ett intensivt engagemang bl a av Karlsviks intresseförening är nu Karlsvik ett populärt bostadsområde i anslutning till nybyggd camping och idrottsanläggning Personal: Beredskapsanställd fotograf vid Nbm, LAN och Postmuseet (filmkostnad) Material: 90 sv/v foton Övrigt: Kompletterats med fotodokumentation 1988, se under Småortsliv) 1993 Flyktingsluss, Luleå kn Flyktingslussen på gamla Lv7-området, nu Kronan, Luleå Kulturby AB. Luleå tog emot jugoslaver när Lv 7:s kaserner stod tomma efter förbandets flyttning till Boden. Fotografisk dokumentation av slusslivet planerades. Personal: Etnolog + Fotograf Nbm Material: Fältanteckningar, informationsmaterial Anm: Gick ej att fullfölja, kändes obehagligt att exponera dessa såriga personer för en dokumentation framför allt när kommunikationen måste ske via tolk. De hade nog av all mediauppmärksamhet var vår uppfattning. Slussen lades ned efter ett kort tag. 14

17 Samiskt liv Rennäring 1984 Kalvmärkning, Pajala och Övertorneå kn Fotodokumention av kalvmärkning hos Korju koncessionssameby i en rengärda vid Pellanhuhta på gränsen mellan Korpilombolo och Pajala. Personal: Museifotograf Material: 150 sv/v foton samt informantuppgifter 1984 Renslakt, Övertorneå kn Fotodokumention av höstslakt inom Korju koncessionssameby i Näätäniemi nära Juoksengi. Personal: Fotograf vid Nbm Material: 190 sv/v foton samt informantuppgifter 1985 Renslakt, i Harrå, Gällivare kn & i Aitejokk, Kiruna kn Fotografisk dokumentation av renslakt i samband med studiebesök där eleverna från sameskolan i Gällivare respektive förskolan i Kiruna deltog i modern slakt med slaktbil och traditionell slakt. Alla delar av en ren tillvaratogs av skolan. Personal & Material: Se vidare under Undervisning Samiskt liv Samiskt liv Skogssamer Skogssamer, Gällivare kn Intervjuer med skogssamer, Flakabergsgruppen, i deras vardag och kring samebys arbete och organisation Personal: Författare Finansiering: Norrbottenprojeket Material: Bandinspelade intervjuer med 4 personer varav en kvinna, 8 timmar, bandprotokoll 200 sidor Skogssamer, Boden & Älvsbyns kn:er Fotodokumentation av 5 skogssamer som tillhör Rödingsträskgruppen Personal: Yrkesfotograf Material: Fältdagbok, foto: 947 färg småformat, 68 färg storbildsformat samt bildbeskrivningar Skogssamer, Arvidsjaurs kn Bandinspelade intervjuer kring livet och levnadsbetingelser för skogssamer. Personal: Skogssame Finansiering: LAN Material: Bandinspelade intervju med 10 personer, 9 h 20 minuter Se även Byggnadsvård, Nilaskåtan. Samiskt liv 1998 Samiskt liv inför år 2000, länet Studieplansarbete Personal: Etnolog vid Nbm i samarbete med dito vid Vbm och religionshistoriker vid Àjtte Finansiering: Respektive museiinstitution för manusframtagning. Studieförbundet Vuxenskolan bekostade layout & tryckning Material: Studieplan Sjöfart Transport & kommunikation Luleå hamn, Luleå kn Fotografisk dokumentation av hamnen och dess skiftande verksamheter, omfattande stuveri, skeppning, tull, kustbevakning, isbrytning, polis, lots- fyr- och farledstjänster, passagerar- och bogserbåtstransporter, miljöskydd, fritid mm Personal: Museifotograf 15

18 Skogs- & trävaruindustri Material: sv/v foton, utställning i sbd med Hamnens dag 1984 och vid Nbm VMsommaren Herrgårdskultur, Filipsborg, Kalix, Kalix kn Personal: Etnolog + Museifotograf Material: Samtalsanteckningar, fotografier Övrigt: Årsboken Norrbotten 1963, Kalixbygd herrgårdsbygd Flottning i Pite älv, Älvsbyns, Arvidsjaurs & Arjeplogs kn:er 16 mm film med intervjuer direkt framför kameran Personal: Arkeolog/kulturgeograf vid Nbm synopsis samt fotograferna Edvin Nilsson och Erik Isaksson, Jokkmokk Finansiering: Pite flottningsförening Material: Filmkopia 1979 Skogsbruk, Älvsbyns & Jokkmokks kn:er Bandinspelade intervjuer, för komplettering av Skogsbruksmuseet, kring skogsbruket fram till mekaniseringen på 1950-talet. Personal: Etnolog & privat för tänkt avhandlingsarbete Material: Anteckningar, bandinspelade intervjuer, bandutskrift 210 sidor Skogshistoriska anteckningar & biografiska uppgifter, Älvsbyns & Jokkmokks kn:er Personal: F.d. kronojägare, , anställd av Nbm som guide vid Skogsbruksmuseet under 17 år Finansiering: Ideellt arbete, kopiering mm av Nbm Material: Fortlöpande uppteckningar & Domänsverksmaterial utifrån frågeställningar från Nbm om 6 volymer på över 2000 sidor, årsboksartikeln Mina rötter i Norrbotten 1984 mm Milkolning, Älvsbyns kn Dokumentation av resning & bränning av kolmila vid Skogsbruksmuseet, Storforsen Personal: Etnolog + Fotograf vid Nbm Material: Intervjuanteckningar, 305 sv/v foton samt produktion av visningspärm för dåvarande Naturummet i Storforsen Skogsbruk & flottning, Älvsbyns kn Skogsbrukets historia fram till mekaniseringen rundvandring genom Storforsens naturreservat Personal: Etnolog vid Nbm Material: En informant, bandinspelad intervju, 3_ timme 1986 Skogsbruk & flottning, Älvsbyns kn Dokumentation inför synopsarbete för informationsfilmsproduktion om Storforsen & Skogsbruksmuseet. Intervjuer kring skogsbrukets historia fram till mekaniseringen - rundvandring genom Storforsens naturreservat Personal: Etnolog vid Nbm i samarbete med Länsstyrelsen/Naturvården avser synopsarbete Material: En informant, bandinspelad intervju, ca 4 timmar 1989 Skogen, Älvsbyns & Jokkmokks kn:er Intervjuer till temadelen Skogen i utställningen Människor i Norrbotten vid Nbm Personal: Etnolog Material: Bandinspelad intervju, 27 minuter & reprofotografier 1991 Flottning, Piteå, Älvsbyns, Arvidsjaurs och Arjeplogs kn:er m fl Intervjuer och föremålsförvärv i samband med faktainsamling för produktionen av 16

19 Flottningsmuseet i Storforsen, Älvsbyns kn, invigt Personal: Etnolog vid Nbm Finansiering: Länsstyrelsen i Norrbottens län Material: Projektbeskrivning, fältanteckningar, bandinspelade intervjuer med 3 informanter, 4 timmar, bandprotokoll, 132 sidor och 2 informanter, 3 timmar 1993 BAC Sågverk med vidareförädling, Luleå kn B.A. Carlssons Såg & Hyvleri, Örarna, med produktion av trävoror för slutanvändning inom bygg- och snickeriindustrin samt dotterbolaget Ångsågen, Byggvaruhus, Luleå, med försäljning av trä- och byggnadsmaterial dokumenteras enligt avtal med BAC för en sammanställning av företaget historia och verksamhet för i första hand reklambyrån som producerade en festskrift, En 50-årig trähistoria. FAN fick uppdraget att uppordna företagsarkivet. Personal: Etnolog + Fotograf vid Nbm Finansiering: Företagsfinansierat Material: Fältanteckningar, 9 informanter, bandinspelade intervjuer med 7 personer, 11timmar, 238 sv/v foton, reprofotografier, produktkatalog mm 1995 Skogen och dess människor, Överkalix kn Intervjuer kring arbetsmiljön efter skogsbrukets rationaliseringar och moderniseringar, som innebär stor arbetslöshet i en så särpräglad skogskommunen som Överkalix. Personal: Isolaminarbetare/ ALU-anställningar Material: Fältdagbok, bandinspelade intervjuer med 3 personer, 6 timmar, bandprotokoll, produktkatalog, tidskriften Skogseko specialbilaga: Kulturkrock i skogen, rapport, 7 sidor ASSI-arbetaren, Kalix kn Fotografisk dokumentation av en ASSI-arbetare på Karlsborgsverken och hans familj. Personal: Yrkesfotograf (tidigare Assi-anställd) Material: Fältdagbok, foto: 2650 småbildsformat & 55 storbildsformat samt bildbeskrivningar Skogsbruk & flottning, Kalix kn Rundvandring med tidigare arbetare inför upprättande av skötselplan för Vassholmens skiljeställe i Kalix älv anlagt omkring år Verksamheten upphörde på andra hälften av talet. Personal: Byggnadsantikvarie vid Nbm Finansiering: Kalix kommun Material: Bandinspelad intervju, 3 h 25 minuter, arkivhandlingar mm Övrigt: Ekman, Lena & Fredriksson, Astrid. Vassholmen: ett nästan hundraårigt skiljeställe i Kalix älv. Ortsinventering i kurs PÄS 004, Högskolan i Luleå. Grundskollärarutbildning Hultblad, Gunnar. Virkestransporterna i Kalix älv akad, avh. Uppsala univ Nyström, Birger. Gamla Tingshuset: anteckningar från kommunens arkiv Rönnbäck, Jan & Nordström, Jan. Kalix älvs flottningsförening , 2 betuppsats i Historia, Umeå universitet Westerberg, Jan Olov. Vassholmen, Kalix kommun, Kulturkontoret Nbm har producerat utställning i ett av husen på Vassholmen. Småföretagsamhet på traditionell grund Slöjdinventering Slöjdnäringen i Norrbotten, Norrbottens län 1983 Nulägesundersökning kring slöjd- & småhantverkssysselsättningen i länet Personal: Etnologer vid Nbm Finansiering: Norrbotten läns landsting samt Norrbottens läns Hemslöjdsförening och Nbm Material: Enkät till personer. Fördjupad enkät till ca 350 personer Rapport: Slöjdnäringen i Norrbottens län, 36 sidor (Underlag bl a slöjdinventeringar i fält med 530 sidor intervjuer och ca negativ samt ca 80 inköpta slöjdalster) 1982 Tapetserarverkstad, Yttervikens tapetverkstad, Luleå kn Fotodokumentation för att komplettera utställning 1982 från NM rörande tapetsering med lokalt material. Personal: Beredskapsanställda fotografer 17

20 & LAN Material: 280 sv/v foton, bildbeskrivning, föremål & trycksaker 1983 Garveri, och Näbbskotillverkning, Piteå landsförsamling, Piteå kn Bölebyns garveri, Skandinaviens enda bevarade granbarksgarveri. Fotodokumentation med utförliga beskrivningar med anledning av AMU-kurs i näbbskotillverkning för att rädda tillverkningskunskapen för framtiden. Personal: Beredskapsanställd fotograf & företagets son & Bölebyns garveri Material: Intervjuer, 920 sv/v foton, 320 färgdia, diaserie, transportanpassad utställning, Från ko till sko Läderverkstad, Luleå, Luleå kn Fotodokumention av Henri Lundbergs läderaffär Personal: Beredskapsanställd fotograf + LAN Material: 68 sv/v bilder samt ca 100 föremål i sbd med ägarens frånfälle 1995 Lovikkavanten, Pajala kn Bandinspelade intervjuer kring Lovikkavanten, som är en av de få slöjdprodukter som kan attribueras till en speciell person och plats. Erika Aittamaa, , som började sticka vanten Fortfarande stickas lovikkavantar i Lovikka, under inregistrerat varumärke och sedan 1994 produceras maskinstickade vantar i företaget Lovikkavanten AB. Personal: Anläggningsarbetare/småjordbrukare Material: Bandinspelade intervjuer med två informanter, 35 minuter, bandprotokoll 14 sidor Keros Läder AB, Sattajärvi, Pajala kn Intervjuer på företaget med tillverkning av ett brett sortiment av renskinnsprodukter. Personal: Tågvärdinna/väverska/kontorist/elektronikmontör mm + Kontorist/elektronikmontör + Excerpist/elektronikmontör Material: Gemensam fältdagbok, bandinspelade intervjuer med 4 personer, ca 4 timmar Kompletterat med fotodokumentation, 48 st storformats Småföretagande på traditionell grund - Samiskt liv Màttàrahkkà, Kiruna kn Samiskt hantverkscentrum, det första kvinnliga samiska hantverkskollektivet i Sverige skildras i bild/oljemålning Personal: Konstnär Material: Fältdagbok, 6 akvarellskisser, informationsbroschyr, tidningsklipp Småortsliv 1982 Rantajärvi by, Övertorneå kn Dokumentation av byn med 25-tal gårdar, arbetsliv, vardagsverksamheter, fritid & föreningsliv Intervjuer och fotodokumentation Personal: Fotograf vid Nbm Material: 20-tal intervjuer, ca 180 min bandade intervjuer på finska, foto Kompletterar tidigare fotodok av Ohtanajärvi by, 4 mil från Rantajärvi Småortsliv Fritid Turism Handel Husbyggnad 1988 Karlsvik, Luleå kn Fotodokumention av sportanläggning, camping, ny konsumaffär och Boro-husfabrik Personal: Beredskapsanställd fotograf & LAN Material: foton, kortfattad rapport 18

HANDLINGAR OM KIRUNA STAD

HANDLINGAR OM KIRUNA STAD Volym 1 Fornfynd, fornminnen, fornlämningar, Historia. Volym 1-2 Kultur. Volym 3 Kyrkan. Volym 3-5 Bebyggelse. Volym 6 Övrigt. 1 1932-1996 FORNFYND, FORNMINNEN, FORNLÄMNINGAR Ang. gammalt gravfält vid

Läs mer

Norrbottens civilsamhälle

Norrbottens civilsamhälle Norrbottens civilsamhälle Kartläggning 2017 Social Ekonomi Övre Norrland (SEÖN) Kartläggningens avsändare: Social Ekonomi Övre Norrland (SEÖN) Civilsamhällets parasollorganisation i Norrbotten och Västerbotten

Läs mer

Månadsrapport Februari 2010

Månadsrapport Februari 2010 LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson Telefon: 92-45 37 58 E-post: stefan.larsson@sbk.lulea.se STATISTISKA MEDDELANDEN Månadsrapport Februari 21 ARBETSMARKNAD (sida 2) BEFOLKNING (sida 3) BOSTÄDER

Läs mer

NORRBOTTENS MUSEUM HANDLINGAR ORDNADE PÅ KOMMUNER OCH STÖRRE GEOGRAFISKA OMRÅDEN

NORRBOTTENS MUSEUM HANDLINGAR ORDNADE PÅ KOMMUNER OCH STÖRRE GEOGRAFISKA OMRÅDEN 1 19571961 Slutrapport från nordiska vattenskraftkommittén beträffande möjligheterna att utnyttja vattenkraften i Torne och Kalix älvar, 1961. Riksantikvarieämbetet: fornminnesavdelningens verksamhet,

Läs mer

Byggnader förmedlar historia. En byggnad

Byggnader förmedlar historia. En byggnad 180 Modern arkitektur i Norrbotten jennie sjöholm Byggnader förmedlar historia. En byggnad kan läsas, liksom en bok. Bebyggelsen vittnar om samhällets utveckling och prioriteringar. Hantverksskicklighet

Läs mer

samdok Rapport över genomförda samtidsundersökningar vid Norrbottens museum 1975 2000 NORDISKA MUSEET

samdok Rapport över genomförda samtidsundersökningar vid Norrbottens museum 1975 2000 NORDISKA MUSEET Rapport över genomförda samtidsundersökningar vid Norrbottens museum 1975 2000 Eva Gradin, Norrbottens museum i Luleå Anna Elmén Berg, Piteå museum samdok NORDISKA MUSEET Delrapport SAMTIDEN SOM KULTURARV

Läs mer

BEFOLKNINGEN I LULEÅ 2014-12-31 Utveckling och förändring

BEFOLKNINGEN I LULEÅ 2014-12-31 Utveckling och förändring STATISTISKA MEDDELANDEN BEFOLKNINGEN I LULEÅ 2014-12-31 Utveckling och förändring FOLKMÄNGD 2013-12-31 75 383 Antal födda 2014 823 Antal döda 2014 713 Inflyttade 2014 3 859 Utflyttade 2014 3 386 FOLKMÄNGD

Läs mer

Månadsrapport Maj 2010

Månadsrapport Maj 2010 LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson Telefon: 92-45 37 58 E-post: stefan.larsson@sbk.lulea.se STATISTISKA MEDDELANDEN Månadsrapport Maj 21 ARBETSMARKNAD (sida 2) BEFOLKNING (sida 3) BOSTÄDER

Läs mer

LINJEFÖRTECKNING 2012-06-17-2012-12-08

LINJEFÖRTECKNING 2012-06-17-2012-12-08 LINJEFÖRTECKNING 2012-06-17-2012-12-08 STOMLINJER 10 Polstjärnan, Kiruna - Luleå 14 Piteå - Luleå 15 Råneå Sunderby sjukhus 17 Komfortbussen, Arjeplog - Arvidsjaur - Piteå 18 Komfortbussen, Piteå - Sunderby

Läs mer

Finansieringsmöjligheter urval. Resurscentrum för litteratur Samverkansdag 18 maj

Finansieringsmöjligheter urval. Resurscentrum för litteratur Samverkansdag 18 maj Finansieringsmöjligheter urval Resurscentrum för litteratur Samverkansdag 18 maj STIPENDIER Ofta relativt enkla ansökningsblanketter Ofta relativt enkel redovisning Ofta inte så stora summor Ibland ålderdomligt

Läs mer

NLL Norrbottens läns landsting 2014

NLL Norrbottens läns landsting 2014 NLL-2014-01 Norrbottens läns landsting 2014 Norrbotten ett län i förändring Industri med skog och malm som råvarubas Forskning och utbildning i världsklass Nya branscher breddar näringslivet (Facebookhallar)

Läs mer

Månadsrapport. Februari 2011 STATISTISKA MEDDELANDEN. ARBETSMARKNAD (sida 2) BEFOLKNING (sida 3) BOSTÄDER (sida 4) DIAGRAM (sida 5)

Månadsrapport. Februari 2011 STATISTISKA MEDDELANDEN. ARBETSMARKNAD (sida 2) BEFOLKNING (sida 3) BOSTÄDER (sida 4) DIAGRAM (sida 5) LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson Telefon: 92-45 37 58 E-post: stefan.larsson@sbk.lulea.se STATISTISKA MEDDELANDEN Månadsrapport Februari 211 ARBETSMARKNAD (sida 2) BEFOLKNING (sida 3)

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Månadsrapport Juni 2010

Månadsrapport Juni 2010 LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson Telefon: 92-45 37 58 E-post: stefan.larsson@sbk.lulea.se STATISTISKA MEDDELANDEN Månadsrapport Juni 21 ARBETSMARKNAD (sida 2) BEFOLKNING (sida 3) BOSTÄDER

Läs mer

Månadsrapport Juli 2010

Månadsrapport Juli 2010 LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson Telefon: 92-45 37 58 E-post: stefan.larsson@sbk.lulea.se STATISTISKA MEDDELANDEN Månadsrapport Juli 21 ARBETSMARKNAD (sida 2) BEFOLKNING (sida 3) BOSTÄDER

Läs mer

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar ULMA 35606 Gunnar Modin (1895 1953) var son till den kända Multråprästen och hembygdsforskaren Erik Modin. Under sin livstid fick hans insatser ingen

Läs mer

Månadsrapport. September 2010 STATISTISKA MEDDELANDEN. ARBETSMARKNAD (sida 2) BEFOLKNING (sida 3) BOSTÄDER (sida 4) DIAGRAM (sida 5)

Månadsrapport. September 2010 STATISTISKA MEDDELANDEN. ARBETSMARKNAD (sida 2) BEFOLKNING (sida 3) BOSTÄDER (sida 4) DIAGRAM (sida 5) LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson Telefon: 92-45 37 58 E-post: stefan.larsson@sbk.lulea.se STATISTISKA MEDDELANDEN Månadsrapport September 21 ARBETSMARKNAD (sida 2) BEFOLKNING (sida 3)

Läs mer

Kultur- och utbildningsnämndens 2014-05-13 arbetsutskott

Kultur- och utbildningsnämndens 2014-05-13 arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2014-05-13, kl 16.00-17.15 ande Åke Johdet, S Britta Tervaniemi, V Övriga deltagande Leif Rönnbäck, kultur- och utbildningschef

Läs mer

Företagsklimatet i Luleå kommun 2017

Företagsklimatet i Luleå kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Medfinansiering av EU-projekt Mare Boreale Piteå Kommun

Medfinansiering av EU-projekt Mare Boreale Piteå Kommun Medfinansiering av EU-projekt Mare Boreale Piteå Kommun Förtydligande ang. princip för offentlig medfinansiering Grunden till finansieringen av ett Leader-projekt bygger på nedanstående finansieringsnyckel:

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Norrbottens lä n

Vä lfä rdstäppet Norrbottens lä n Norrbottens län Vä lfä rdstäppet Norrbottens lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär

Läs mer

Kriterier för fördelning av kostnadsansvar avseende kollektivtrafik

Kriterier för fördelning av kostnadsansvar avseende kollektivtrafik Kriterier för fördelning av kostnadsansvar avseende kollektivtrafik Kollektivtrafik indelas i inomkommunala linjer, stomlinjer och regional persontågtrafik. Landstinget står för kostnaderna avseende stomlinjer

Läs mer

AVTRYCK. Tid, ting, minne

AVTRYCK. Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne Vad är historia? Historia är de människor som har levt före oss. Människor som har lämnat spår efter sig överallt. Spåren är avtryck som kan berätta om

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten Norrbottens län

Svarsöversikt Länsrapporten Norrbottens län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Norrbottens län Kommunens del Det övriga ANDT-förebyggande arbetet 2 (194) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

Västarvet Historien fortsätter hos oss.

Västarvet Historien fortsätter hos oss. Västarvet Historien fortsätter hos oss. KUNSKAP, UTVECKLING & INSPIRATION Västarvets regionala tjänster vastarvet.se Natur- och kulturarvet har stor betydelse för människors livskvalitet, identitet och

Läs mer

HANDLINGAR OM BODENS STAD

HANDLINGAR OM BODENS STAD För handlingar om Överluleå kyrka och kyrkoområdet Kyrkkläppen se serie F 0 AY Handlingar om Överluleå socken. Volym 1 Fornfynd. Volym 2-3 Stadsplaner, byggnader. Volym 4-9 Försvaret Volym 10 Historia,

Läs mer

Upplandsmuseets samtidsdokumentation 1975 2000. Louise Brännström Mikael Hammelev-Jörgensen Helena Pennlöv Petter Smedberg Magnus Åhrgren

Upplandsmuseets samtidsdokumentation 1975 2000. Louise Brännström Mikael Hammelev-Jörgensen Helena Pennlöv Petter Smedberg Magnus Åhrgren Upplandsmuseets samtidsdokumentation 1975 2000 Louise Brännström Mikael Hammelev-Jörgensen Helena Pennlöv Petter Smedberg Magnus Åhrgren Institutionen för ABM, estetik och kulturstudier Uppsala Universitet

Läs mer

en monumental stickperformance med 80 personer på Färöarna Länshemslöjdskonsulenterna i Västernorrland

en monumental stickperformance med 80 personer på Färöarna Länshemslöjdskonsulenterna i Västernorrland Vi äger vår tid en monumental stickperformance med 80 personer på Färöarna Länshemslöjdskonsulenterna i Västernorrland 1 Bakgrund I en allt mer tidseffektiv och digitaliserad värld väljer många människor

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Norrbottens län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Norrbottens län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Norrbottens län Johan Kreicbergs Hösten 2009 Norrbottens län Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Birgitta Boqvist Patientsäkerhetssamordnare Norrbottens läns landsting Norrbotten Kiruna Gällivare Pajala Landstinget är länets största

Läs mer

En sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 Norrbottens län

En sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 Norrbottens län En sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 Norrbottens län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2016-2017 Omslagsbild: Johnér bildbyrå 2 Text: Timo Mulk-Pesonen 010-4867386 Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen

Läs mer

NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten

NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten ÄGARE IT Norrbotten AB ägs av Norrbottens 14 kommuner Arvidsjaur, Arjeplog, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix,

Läs mer

Bostadsmarknaden. Stellan Lundberg Tekn. dr. ÅF Infraplan 2012-12-17

Bostadsmarknaden. Stellan Lundberg Tekn. dr. ÅF Infraplan 2012-12-17 Bostadsmarknaden Stellan Lundberg Tekn. dr. ÅF Infraplan 12-12-17 Analys av bostadskön TILLKOMMANDE Bostadssökande i Pajala Registreringar maj-december 12 Nuvarande folkbokföringsort och födelsårtionde

Läs mer

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn Samverkan mellan länets kommuner, Norrbottens läns landsting, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten. Uppdrag skyddat boende Politiska samverkansberedningen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2010-09-23 145(162)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2010-09-23 145(162) Styrelsen 2010-09-23 145(162) Plats Beslutande Kulturens Hus, Luleå Karl Petersen, (s), Luleå Anna Hövenmark, (v), Jokkmokk Britta Flinkfeldt-Jansson, (s), Arjeplog Tommy Nyström, (s), Gällivare Robert

Läs mer

Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5

Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5 Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5 1. Starkare demokrati 5 2. Ökat miljöansvar 6 3. Ökad mångfald 7 4. Bättre folkhälsa 8 5. Mer kultur till fler 9 Vår organisation 10 Samverkan

Läs mer

NORRBOTTENS MUSEUM F 9

NORRBOTTENS MUSEUM F 9 1 1923-1934 Lapskt folkliv och språk. Undersökningar gjorda av: B. Collinder, H. Grundström, E. Brännström och J.G Ullenius. Korrespondens 1923-1934. Edvin Brännström: Lapsk forskning. Acc:nr 217, 220.

Läs mer

Projektbeskrivning Eco Local in a Global World

Projektbeskrivning Eco Local in a Global World Arbetsmaterial till kollegor i Norrbottens museum, Murberget Länsmuseet Västernorrland, Jamtli (Jämtlands museum) och Västerbottens museum Projektbeskrivning Eco Local in a Global World Bakgrund om SJCD

Läs mer

Kulturföretag inom Ljusdals kommun

Kulturföretag inom Ljusdals kommun Förstudie Kulturföretag inom Ljusdals kommun En förstudie om förutsättningar för samverkan för företag inom området kultur inom Ljusdals kommun Maria Sellberg 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2

Läs mer

Kultur och Hälsa i Norrbotten

Kultur och Hälsa i Norrbotten Bilder i taket Skaparkraft Sjung o minns Konst o bild Musik o rörelse Sjung o minns Musiklust Sjung o minns Minnesträning Sjung o minns Kultur och Hälsa i Norrbotten Berättande Djur i vården Minnesträning

Läs mer

AGENDA. Ny älgförvaltning from 2012. Historisk avskjutning Norrbotten. Planer/Avskjutning ÄFO 6/Överkalix. Planer/avskjutning Överkalix ÄSO

AGENDA. Ny älgförvaltning from 2012. Historisk avskjutning Norrbotten. Planer/Avskjutning ÄFO 6/Överkalix. Planer/avskjutning Överkalix ÄSO Överkalix 20150331 AGENDA Ny älgförvaltning from 2012 Historisk avskjutning Norrbotten Planer/Avskjutning ÄFO 6/Överkalix Planer/avskjutning Överkalix ÄSO Älgbetesinventering Skogsbrukets mål skogsskador

Läs mer

Länsrapport 2012 Norrbottens län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Norrbottens län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Norrbottens län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Älvsbyn Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix Kiruna Luleå Överkalix

Läs mer

NORRBOTTENS MUSEUM F 7 HANDLINGAR OM FÄLTARBETEN, UTREDNINGAR OCH DOKUMENTATION

NORRBOTTENS MUSEUM F 7 HANDLINGAR OM FÄLTARBETEN, UTREDNINGAR OCH DOKUMENTATION 1 1930-1982 Spridda år. Handlingar om forskning. Etnologiska anvisningar. Angående Jukkasjärvi undersökningen (kopia) Motioner i andra kammaren 1930 samt ett brev. Redogörelse för studieresa 1931 (kopia)

Läs mer

Riktlinjer och rutiner för hantering av bildkonst

Riktlinjer och rutiner för hantering av bildkonst Utbrott av Lennart Rodhe Barnavårdscentralens väntrum, Lugnviks HC Riktlinjer och rutiner för Jämtlands läns landsting Bilaga till bildkonstpolicy Riktlinjer och rutiner för 2 (7) Riktlinjer och rutiner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Lotta Åman, (s), Arvidsjaur Torbjörn Lidberg, (s),

Läs mer

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23 Kommunstyrelsen Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Syftet med filmkommissionen är att marknadsföra Norrbottens Län som ett attraktivt

Läs mer

Journalnr: SLUTRAPPORT FÖRSTUDIE En väg till vidareutveckling på Seskarö

Journalnr: SLUTRAPPORT FÖRSTUDIE En väg till vidareutveckling på Seskarö 1 Journalnr:2011-2342 SLUTRAPPORT FÖRSTUDIE En väg till vidareutveckling på Seskarö Förstudie utförd av Seskarö Bensin och Service Ekonomisk Förening Kontaktperson Sten-Inge Videhult projektledare 070-5957370;

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Norrbotten

Regelförenkling på kommunal nivå. Norrbotten Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 93% Nej 7% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Företagsamhetsmätning Norrbottens län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Norrbottens län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Norrbottens län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Norrbotten Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Gekås-kläder gjort av plast: ett samarbete med Estet bild.

Gekås-kläder gjort av plast: ett samarbete med Estet bild. Medieproduktion Gekås-kläder gjort av plast: ett samarbete med Estet bild. Skolverket Projektets omfattning och innehåll styrs av skolverkets krav på det som kallas för "centrallt innehåll" dvs det du

Läs mer

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM JÖNKÖPINGS JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM LÄNS MUSEUM BYGGNADSVÅRD Jönköpings läns museum har i över hundra år arbetat med kulturmiljövård i vid bemärkelse. Ett av museets samhällsuppdrag är att föra det byggda

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

TAKO kommer av orden tallennus ja kokoelmat dvs. Insamling och samlingarna. INSA

TAKO kommer av orden tallennus ja kokoelmat dvs. Insamling och samlingarna. INSA 1 TAKO kommer av orden tallennus ja kokoelmat dvs. Insamling och samlingarna. INSA Ett nationellt projekt som eftersträvar att utveckla samlingssamarbetet i Finland Målgruppen är de kulturhistoriska museerna

Läs mer

Regionala beredningen

Regionala beredningen Regionala beredningen Delrapport 2004 Roller och uppdrag Beredningarnas roll I Landstingsplanen 2004 står att fullmäktiges beredningar är en länk mellan medborgarna och fullmäktige och ett komplement till

Läs mer

Specialiserad palliativ vård på hemorten

Specialiserad palliativ vård på hemorten Specialiserad palliativ vård på hemorten Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Söklista för personal inom slutenvården samt kommunal vård och omsorg i norra regionen. Söklistan ska förmedla

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING TILL DEN VÄSTERBOTTNISKA KULTURHISTORIEN. fördjupning skogen

LÄRARHANDLEDNING TILL DEN VÄSTERBOTTNISKA KULTURHISTORIEN. fördjupning skogen LÄRARHANDLEDNING TILL DEN VÄSTERBOTTNISKA KULTURHISTORIEN fördjupning skogen LÄRARHANDLEDNING TILL KULTURHISTORIEN Handledningen är ett pedagogiskt material att använda i undervisningen om vår regionala

Läs mer

Förstudie Vindelälvsdalen

Förstudie Vindelälvsdalen Page 1 of 6 Nyheter från förstudien biosfärområde Vindelälvsdalen View this email in your browser Förstudie Vindelälvsdalen Sedan augusti 2013 pågår en förstudie som undersöker möjligheterna för Vindelälvsdalen

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Distansundervisning. CMA- Verktyget: En metod för framgångsrik modersmålsundervisning i Norrbotten

Distansundervisning. CMA- Verktyget: En metod för framgångsrik modersmålsundervisning i Norrbotten Distansundervisning CMA- Verktyget: En metod för framgångsrik modersmålsundervisning i Norrbotten kommit längst i Sverige inom området Modersmålet har stor betydelse för barnets identitet och självkänsla.

Läs mer

Slutrapport Förstudie Resurskartläggning och inventering på landsbygden

Slutrapport Förstudie Resurskartläggning och inventering på landsbygden Slutrapport Förstudie Resurskartläggning och inventering på landsbygden September 2016 Gjord av Lars Bergström och Bertil Degerlund Hela Sverige ska leva Norrbotten 1 Innehållsförteckning Sida Inledning

Läs mer

byggnadsvård Toresunds kyrka Antikvarisk medverkan Anläggande av grusgång och trappa på kyrkogården

byggnadsvård Toresunds kyrka Antikvarisk medverkan Anläggande av grusgång och trappa på kyrkogården byggnadsvård Toresunds kyrka Toresunds kyrka 1:1, Toresunds socken, Strängnäs kommun, Strängnäs stift, Södermanlands län Antikvarisk medverkan Anläggande av grusgång och trappa på kyrkogården Dag Forssblad

Läs mer

Fiberanslutning till Riseberga kloster 1:3

Fiberanslutning till Riseberga kloster 1:3 ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:13 ARKEOLOGISK UTREDNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING Fiberanslutning till Riseberga kloster 1:3 RAÄ 30:1, Riseberga kloster 1:3, Edsbergs socken, Lekebergs kommun,

Läs mer

Minnesanteckningar från barn- och ungdomskommittémöte 7 april 2016

Minnesanteckningar från barn- och ungdomskommittémöte 7 april 2016 Barn- och ungdomskommittémöte nr 1 Samiska kyrkodagarna 2017 1(5) Minnesanteckningar från barn- och ungdomskommittémöte 7 april 2016 Närvarande: Anders Stenman (AS) Arvidsjaur församling Svenska kyrkan.

Läs mer

PSYKISK HÄLSA I SIFFROR NORRBOTTEN

PSYKISK HÄLSA I SIFFROR NORRBOTTEN PSYKISK HÄLSA I SIFFROR NORRBOTTEN Nyckelindikatorer B&U kommundata 120,00 1. Behörighet till gymnasiet:andel elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram på gymnasiet, hemkommun. Procent. 100,00 80,00

Läs mer

3 Kravspecifikation Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

3 Kravspecifikation Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 3 Kravspecifikation 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND 4 2. EFTERFRÅGADE TJÄNSTER 4 2.1 Medicinska tjänster 4 2.2 Företagsläkare 5 2.3 Psykosocialt

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Norrbottens län?

Vilka är lokalpolitikerna i Norrbottens län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Norrbottens län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Norrbottens län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på

Läs mer

Föremålsinsamling vid Samdoks medlemsmuseer sammanställning av enkätsvar

Föremålsinsamling vid Samdoks medlemsmuseer sammanställning av enkätsvar STIFTELSEN NORDISKA MUSEET Samdoksekretariatet Eva Fägerborg 2005-12-06 Föremålsinsamling vid Samdoks medlemsmuseer 2004-2005 sammanställning av enkätsvar Hur ser de kulturhistoriska museernas föremålsinsamling

Läs mer

Kursplan för konstskolan 2 år

Kursplan för konstskolan 2 år Kursplan för konstskolan 2 år Konstskolan ger en allsidig grundutbildning och ger goda färdigheter inom det konstnärliga området, vad gäller två- och tredimensionell gestaltning. Är högskoleförberedande.

Läs mer

Samhall Sveriges mest mångsidiga företag

Samhall Sveriges mest mångsidiga företag BASFAKTA 2014 Samhall Sveriges mest mångsidiga företag 1 Samhall är ett aktiebolag som ägs av staten Uppdraget Att producera efterfrågade varor och tjänster där behoven finns och genom detta skapa meningsfulla

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Arktisk skinnberedning - ett världskulturarv

Arktisk skinnberedning - ett världskulturarv Arktisk skinnberedning - ett världskulturarv Utställning av Lotta Rahme, garvare Lokstallet, Smedjebacken 29 april 28 maj Öppettiderna kommer att vara dagtid vardagar men vi återkommer med närmare uppgifter

Läs mer

Patientnämnden. Synpunkter och stödpersoner. Boden Patientnämnden

Patientnämnden. Synpunkter och stödpersoner. Boden Patientnämnden Synpunkter och stödpersoner Boden 2015-01-13 Vad är patientnämnden? En fristående instans dit patient och närstående kan vända sig när problem uppstår i kontakt med landsting/kommun avseende hälso- och

Läs mer

Rapport av projektet Flottning och Folkliv

Rapport av projektet Flottning och Folkliv Dnr HLA 59-2010/20380 Rapport av projektet Flottning och Folkliv 2009-2010 Innehållsförteckning Syfte med projektet... 3 Projektets utformning... 3 Projektets genomförande och resultat... 4 Ekonomisk redovisning...

Läs mer

REGIONAL ÖVERENSKOMMELSE. om samverkan för nyanlända invandrares etablering i Norrbottens län

REGIONAL ÖVERENSKOMMELSE. om samverkan för nyanlända invandrares etablering i Norrbottens län REGIONAL ÖVERENSKOMMELSE om samverkan för nyanlända invandrares etablering i Norrbottens län REVIDERAD Mars 2009 Tryck: Länsstyrelsen i Norrbottens län 1 Förord Den regionala överenskommelsen för Norrbotten

Läs mer

Medborgarförslag 2013-12-02

Medborgarförslag 2013-12-02 Medborgarförslag 2013-12-02 Att återge Härnösands historia som den beskrevs före de olika utrednings- och utvecklingsprojekten på 1970-talet som Sundsvalls stadsmuseum var rapportansvarig för Härnösands

Läs mer

Skogens industriella kulturarv. Berättelse, bevarande, identitet och prioritet sammanfattning av ett seminarium

Skogens industriella kulturarv. Berättelse, bevarande, identitet och prioritet sammanfattning av ett seminarium Skogens industriella kulturarv. Berättelse, bevarande, identitet och prioritet sammanfattning av ett seminarium Inledning Arbete med fornlämningar i skog som utförts av Riksantikvarieämbetet i t ex regeringsuppdraget

Läs mer

Politisk samverkansberedning tisdag 14 maj, 2013, Kulturens hus. Patientnämnden kan förbättra för patienten! - med patientsynpunkter och stödpersoner

Politisk samverkansberedning tisdag 14 maj, 2013, Kulturens hus. Patientnämnden kan förbättra för patienten! - med patientsynpunkter och stödpersoner Politisk samverkansberedning tisdag 14 maj, 2013, Kulturens hus kan förbättra för patienten! - med patientsynpunkter och stödpersoner Historik patientnämnden 1980 Lag om förtroendenämnd 1992 Lag om tillförordnande

Läs mer

STOR STOR AMATÖRUTSTÄLLNING 9 16 maj 2009

STOR STOR AMATÖRUTSTÄLLNING 9 16 maj 2009 STOR STOR AMATÖRUTSTÄLLNING 9 16 maj 2009 Viveka Gardahl, Ann Helen Bengtsson, Martina Eriksson, Eva Fresk, Helga Gudding Östman, Hans Karlsson, Sara Karlsson, Gunilla Karlström, Lennart Melin, Anette

Läs mer

Ansökan; Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå 2014 (21-24/8) Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå en arena och mötesplats för hela Bottenviken.

Ansökan; Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå 2014 (21-24/8) Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå en arena och mötesplats för hela Bottenviken. Ansökan; Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå 2014 (21-24/8) Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå en arena och mötesplats för hela Bottenviken. Bakgrund; PiteUnika ekonomisk förening med 36 medlemsföretag

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 20 Fredag 11 juni 2010 NORRBOTTEN Kvinnor i Arjeplog protesterar Många kvinnor i Arjeplog är arga. Dom tycker det är fel att mammografi-bussen ska sluta komma till Arjeplog. I söndags

Läs mer

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4.

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4. 1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll 2.1 Definition av SAK...flik 1 2.2 SAK planering för klass...flik 2 2.3 Branschöversikt...flik 3 2.4 Individuell handlingsplan...flik

Läs mer

BEFOLKNINGEN I LULEÅ

BEFOLKNINGEN I LULEÅ LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson tel: 0920-29 37 58 fax: 0920-29 48 17 E-mail: stefan.larsson@sbk.lulea.se STATISTISKA MEDDELANDEN BEFOLKNINGEN I LULEÅ Folkmängd 2001-12-31 Utveckling

Läs mer

diagrambilaga skapande skola

diagrambilaga skapande skola diagrambilaga skapande skola Del 1 Här presenteras resultaten från sammanställningen av redovisningar. 1. Deltagande barn elever per år, antal År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 0 10 000 20 000 30 000 40 000

Läs mer

Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län

Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län Inledning Med utgångspunkt från det lyckade projektet Fantasystafetten som avslutades i augusti 2010, vill vi genomföra ett läsfrämjande projekt

Läs mer

Ryggning av stråtak samt återskapande av mellanvägg ANTIKVARISK MEDVERKAN VID BIDRAGSBERÄTTIGADE ARBETEN SAMT ÄNDRING AV BYGGNADSMINNE

Ryggning av stråtak samt återskapande av mellanvägg ANTIKVARISK MEDVERKAN VID BIDRAGSBERÄTTIGADE ARBETEN SAMT ÄNDRING AV BYGGNADSMINNE Långanskogen Ryggning av stråtak samt återskapande av mellanvägg Britt-Marie Lennartsson ANTIKVARISK MEDVERKAN VID BIDRAGSBERÄTTIGADE ARBETEN SAMT ÄNDRING AV BYGGNADSMINNE Långanskogen, Ästad 1:17, Sibbarps

Läs mer

Torpet Solbaddet. Anders Jonsson Rapport 2006:32

Torpet Solbaddet. Anders Jonsson Rapport 2006:32 Torpet Solbaddet Fotodokumentation, metalldetektering samt dendrokronologisk datering inför rivningen av torpet Solbaddet, Norra Begravningsplatsen, Solna socken och kommun, Uppland Anders Jonsson Rapport

Läs mer

Trafikkalendern har funnits i 23 år och är Sveriges mest omfattande och mest använda läromedel med tema barn och trafik.

Trafikkalendern har funnits i 23 år och är Sveriges mest omfattande och mest använda läromedel med tema barn och trafik. har funnits i 23 år och är Sveriges mest omfattande och mest använda läromedel med tema barn och trafik. Läsåret 2013/2014 distribueras materialet till drygt 500 000 skolbarn i årskurs F-6, 27 000 lärare

Läs mer

Regionalt Utvecklingscentrum, förslag till fortsatt verksamhet

Regionalt Utvecklingscentrum, förslag till fortsatt verksamhet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2009-12-10 87(98) 55 Regionalt Utvecklingscentrum, förslag till fortsatt verksamhet Regionalt utvecklingscentrum är en mötesplats för skolan i Norrbotten

Läs mer

Norrbottningar är också människor, men inte lika länge

Norrbottningar är också människor, men inte lika länge Norrbottningar är också människor, men inte lika länge Livsmedelsstrategimöte nr 1 den 14 oktober 2015 Annika Nordstrand chef, Folkhälsocentrum Utvecklingsavdelningen Landstingsdirektörens stab En livsmedelsstrategi

Läs mer

Enkätundersökningens genomförande

Enkätundersökningens genomförande Enkätundersökningens genomförande Anders Lidström, Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet Undersökningens uppläggning Planerna på att genomföra en särskild medborgarundersökning kring den norrländska

Läs mer

Seminarium Östersund Sveriges Ingenjörer 2012 Sveriges arbetsmarknad på sikt fram mot 2030

Seminarium Östersund Sveriges Ingenjörer 2012 Sveriges arbetsmarknad på sikt fram mot 2030 Seminarium Östersund Sveriges Ingenjörer 2012 Sveriges arbetsmarknad på sikt fram mot 2030 1. Hur uppfattar du arbetsmarknaden? Tävling!! 2. Befolkning, arbetskraft, sysselsättning och arbetslöshet. 3.

Läs mer

Att värna om de gamla

Att värna om de gamla Att värna om de gamla en historik om Skuttunge 5:10 av Karolina Wiell Skuttunge 5:10, Gamla ålderdomshemmet I det förindustriella Sverige var det vanlig att de äldre bodde tillsammans med sina barn, eftersom

Läs mer

SÁPMI. Vår del av världen

SÁPMI. Vår del av världen SÁPMI Vår del av världen En vandringsutställning om SAMERNA från Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum i Jokkmokk. Utställningen är finansierad av Ájtte och Etnografiska Museet i Göteborg med EU-stöd: Mål

Läs mer

Olika kön, olika lön rätt till heltid i Norrbotten?

Olika kön, olika lön rätt till heltid i Norrbotten? Olika kön, olika lön rätt till heltid i Norrbotten? 1 Innehållsförteckning Bakgrund sid 3 Syfte och avgränsningar sid 4 Metod och material sid 4 Disposition sid 5 Sektionernas utlåtanden sid 5 Sammanfattning

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningarna

Hälso- och sjukvårdsberedningarna Hälso- och sjukvårdsberedningarna Syd, nord, öst och mitt Beredningarna består av fritidspolitiker från hela länet. Alla partier i landstingsfullmäktige är representerade (utom SD). Politikerna samlar

Läs mer

Vilja uppleva. Våra besöksmål. Viktiga principer för kommunen på lång sikt. 20 Program B: Rum för möten

Vilja uppleva. Våra besöksmål. Viktiga principer för kommunen på lång sikt. 20 Program B: Rum för möten Vilja uppleva Upplevelser och evenemang skapar engagemang och inbjuder människor till möten och gemenskap. Luleå erbjuder stadsliv med kulturupplevelser, folkliv och ett myller av möjligheter. Våra särpräglade

Läs mer

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Tabellbilaga till rapport för läsåret 2008/2009 Annika Nordstrand Sekretariatet wwwnll.se/folkhalsa Tabellförteckning sidan Vi som var med 4 1-4. Antal elever

Läs mer

2014-06-11. Onsdagen den 11 juni 2014, kl. 09.00 11.00

2014-06-11. Onsdagen den 11 juni 2014, kl. 09.00 11.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (13) Plats och tid Beslutande Lizas hotell, Gällivare Onsdagen den 11 juni 2014, kl. 09.00 11.00 Birgitta Larsson, ordförande Åsa Blind, Girjas sameby Lennart Albinsson, Storlule

Läs mer

Hylte LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Hylte LEADER LEADER HALLAND HALLAND Hylte g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Hylte Workshop i Hylte kommun Den 1 oktober 2013 samlades 29 personer i Nyarps bygdegård för att diskutera

Läs mer