Brought to you by Global Reports. Årsredovisning 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brought to you by Global Reports. Årsredovisning 2003"

Transkript

1 Årsredovisning 2003

2 2 NOBEL BIOCARE ÅRSREDOVISNING 2003 Nobel Biocare på 60 sekunder Nobel Biocare är ett dentalföretag med ett integrerat erbjudande av tandkronor, broar och implantat C&B&I vilket täcker alla aspekter av avancerad och estetisk tandvård. C&B&I-konceptet gör det möjligt för såväl specialister som allmäntandläkare och tandtekniker att erbjuda patienter över hela världen nya estetiska tänder. Nobel Biocares erbjudande av tandkronor och broar baseras på den unika tekniken bakom Procera, världens enda kommersiellt tillgängliga process för industriell produktion av individuellt utformade kronor, broar och distanser. Nobel Biocare är världsledande inom dentala implantat. Brånemark System och NobelPerfect riktar sig till erfarna användare, medan Replace och NobelDirect utgör huvudalternativ för nya användare. Dentala implantat är permanenta ersättningar för tandrötter och utgör det snabbast växande segmentet på dentalmarknaden. Behandlingen baseras på ett medicinskt fenomen kallat osseointegration, vilket innebär att implantatet integrerar med patientens käkben. Fenomenet upptäcktes av professor Per- Ingvar Brånemark 1952 och den första implantatoperationen genomfördes Nobel Biocare har marknadens högsta takt vad gäller produktlanseringar. Årligen investeras 4 5 procent av nettoomsättningen i FoU-verksamhet, vilken baseras på omfattande klinisk dokumentation och produktverifiering. Nobel Biocare har medarbetare. Koncernens operativa huvudkontor finns i Göteborg, medan produktionsanläggningar finns på fyra platser i Sverige och USA. Företaget har egen säljorganisation i 28 länder. Aktierna i moderbolaget Nobel Biocare Holding AG är noterade på SWX Swiss Exchange och Stockholmsbörsen. Omslagsbild: Osteoblast i kontakt med ytan TiUnite resulterar i benväxt direkt på implantatytan och in i porerna. Detta leder till en snabb benformation, hög initial stabilitet och verklig osseointegration. Foto med tillstånd av P Miranda-Burgos, L Sennerby, P Schüpbach och J Hall. Innehåll Ordföranden har ordet 4 VD-ord 5 Affärsidé, vision, mål och strategi 7 Dentalmarknaden 8 Produkterbjudande 12 Intellectual Property Management 15 Försäljning och marknadsföring 16 FoU 18 Kvalitet, miljö och regulatoriska frågor 20 Supply chain management 22 Informationsteknologi 23 Medarbetare 24 Nyckeltal 26 Aktiedata 27 Definitioner 27 Finansiell översikt 28 Riskhantering och känslighetsanalys 32 Koncernens resultaträkning 35 Koncernens balansräkning 36 Förändring av koncernens egna kapital 38 Koncernens kassaflöden 39 Redovisningsprinciper 40 Noter 44 Revisionsberättelse 51 Moderbolagets räkenskaper 52 Förslag till vinstdisposition 55 Corporate Governance 56 Koncernens ledningsgrupp 66 Bolagsordning 68 Kompletterande aktieinformation 70 Adresser 71

3 NOBEL BIOCARE ÅRSREDOVISNING i korthet Under 2003 ökade nettoomsättningen med 19,0 procent i lokala valutor, exklusive den avvecklade försäljningen av Goreprodukter, och uppgick till MEUR 334,0. Rörelseresultatet, före omstruktureringskostnader för 2002, ökade med 24,2 procent och uppgick under 2003 till MEUR 87,2. I lokala valutor ökade rörelseresultatet med 39,0 procent. Rörelsemarginalen före goodwillavskrivningar uppgick till 28,9 procent och rörelsemarginalen till 26,1 procent, vilken överträffade lönsamhetsmålen för Nettovinsten ökade med 90,5 procent till MEUR 72,0 (37,8), en ökning från 12,1 till 21,6 procent av nettoomsättningen Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MEUR 83,4 (70,3). Genom utfasningen av det gamla produktsortimentet har varulagret kunnat sänkas till MEUR 22,4 (28,1). Vinst per aktie ökade med 90 procent till EUR 2,85 (1,50). Styrelsen föreslår en utdelning för 2003 på CHF 1,30 (ca EUR 0,85) per aktie. Satsningarna inom produktutveckling resulterade under året i lanseringen av NobelPerfect, det anatomiskt utformade implantatet för optimal estetik. Fokuseringen på allmäntandläkarna intensifierades. Det användarvänliga implantatsystemet Replace behöll sin ställning som det snabbast växande på marknaden. Tillväxten ökade åter i USA och Tyskland under det fjärde kvartalet. Försäljningstillväxten i Norden, Spanien, Frankrike och Japan var stark under hela året tandläkare från hela världen deltog under året i olika utbildningar riktade till såväl befintliga som nya användare. Satsningarna inom produktutveckling resulterade under året dels i NobelPerfect, det anatomiskt utformade implantatet för optimal estetik, dels i NobelDirect som introducerades i januari Nobel Direct blev under året godkänt av FDA (Food & Drug Administration, USA) i olika dimensioner, däribland ett 3-mm implantat. Implantatet är det tunnaste implantat för permanent tandersättning som hittills godkänts. Procera Piccolo, en scanner avsedd för små och medelstora dentallaboratorier, introducerades under det andra kvartalet. Försäljningen överträffade alla förväntningar. Programmet för produktrationalisering avslutades under året. Det nya kärnsortimentet omfattade vid årets slut 760 artiklar. Globalisering av processerna för produktion och supply chain möjliggör ökad effektivitet och framtida produktionsökning. Nobel Biocare erhöll under året global miljöcertifiering enligt ISO Nettoomsättning i lokal valuta* (%) Rörelsemarginal före goodwillavskrivningar (%) Rörelsemarginal (%) ,4 18,5 16,0 12,0 26,0 22,6 19,0 28,9 26, Vinst per aktie (EUR) 0,80 1,50 2, *exklusive försäljning av Goreprodukter

4 4 NOBEL BIOCARE ÅRSREDOVISNING 2003 Ordföranden har ordet Bästa aktieägare Styrelsen är stolt över den anda och de resultat som de anställda inom Nobel Biocare visar upp Oräkneliga är de ordspråk världen över som betonar värdet av ett leende. Japanerna säger att Lyckan kommer till dem som ler. I Indien tror man att Leendet du ger kommer tillbaka. Och, återigen, hävdar japanerna att De som ler är alltid starkare. Vad kan vara mer glädjande än att få ett leende från en människa med en hel uppsättning friska tänder? Utifrån både våra egna undersökningar och oberoende statistik vet vi att människor som saknar en eller flera tänder ofta lider psykiskt. De upplever att tandlöshet både är ett socialt och ett psykologiskt handikapp. Inom Nobel Biocare är vi glada över att kunna bidra till att fler människor kan le. Tack vare våra innovativa dentala implantat kan vi erbjuda en lösning på det problem som tandlöshet utgör. Jag känner en stolthet över att få presentera Nobel Biocares årsredovisning för Från att länge ha varit pionjärer inom vår bransch har företaget under det gångna året vuxit sig ännu starkare. Nobel Biocares tillväxt och lönsamhet bekräftar att ledningen gör rätt saker, inte bara för patienter, dentallaboratorier och tandläkare över hela världen, utan Helt tandlösa över 65 år (%) USA 25 Tyskland 20 Japan 13 Sverige Källa: Officiella källor och Nobel Biocares beräkningar även för företagets medarbetare och, framför allt, för aktieägarna. Vår aktiekursutveckling är beroende av många faktorer av vilka inte alla är under vår kontroll. Det är ändå anmärkningsvärt hur starkt värderingen av Nobel Biocare har återhämtat sig sedan början av Sett till de senaste årens utveckling visar denna värdeökning att Nobel Biocares aktieägare har investerat i rätt företag. Nobel Biocares aktieutdelning avspeglar koncernens långsiktiga finansiella utveckling. Över en längre period skall cirka en tredjedel av nettovinsten delas ut till aktieägarna. Under vissa år kan det dock vara nödvändigt att ta hänsyn till behovet av större investeringar eller negativa ekonomiska svängningar. Nobel Biocare jmf med Swiss Market Index CHF Nobel Biocare Holding AG Swiss Market Index Källa: SIX/Hallvarsson & Halvarsson När du har läst denna årsredovisning kommer du antagligen att hålla med om att ledning och medarbetare i samtliga länder, oavsett arbetsuppgifter, gör ett utmärkt jobb. Samtidigt som vi skall känna stolthet över alla de nya och modiga initiativ som tagits under året, får vi inte glömma att även det dagliga arbetet kräver enorma insatser för att driva verksamheten framåt genom att lösa vardagliga problem och eftersträva en nollfelsnivå. Styrelsen är stolt över den anda och de resultat som de anställda inom Nobel Biocare visar och vi vill därför tacka dem. Inte bara i eget namn, utan på samtliga aktieägares vägnar. Marknadens behov, de kunskaper och erfarenheter som finns inom företaget samt dess processer och strategier bidrar, tillsammans med entusiasmen och beslutsamheten hos medarbetare och ledning, till att vi kan känna oss optimistiska. Styrelsen kommer även fortsättningsvis att dra sitt strå till stacken för att understryka behovet av kontinuerlig lednings- och organisationsutveckling. Detta kommer att ske genom att vi noga följer utvecklingen av Nobel Biocares konkurrenskraft och genom att vi ser till att företaget behåller sitt strategiska fokus. Jag kan försäkra er att styrelsen är fullt medveten om sitt yttersta ansvar: stabiliteten i företagets finansiella system! Alltför många skandaler inom alltför många områden har på senare tid skadat anseendet för världens näringsliv i allmänhet och dess ledare i synnerhet. Liksom många andra företag av samma slag vill vi på Nobel Biocare bidra till att bevisa att företag kan uppträda på ett bättre sätt. Vårt mål är inte bara att befästa positionen som nummer ett avseende marknadsandelar, vi vill också bli det mest respekterade företaget när det gäller transparens och affärsmannaskap. Er tillgivne ROLF SOIRON STYRELSEORDFÖRANDE

5 NOBEL BIOCARE ÅRSREDOVISNING VD-ORD En vinnande ny strategi Uthållig lönsamhet, accelererad tillväxt, ökad aktivitet inom marknadsföring och försäljning, fler än utbildade tandläkare, reducerat produktsortiment, globala processer inom produktion och supply chain samt miljöcertifiering enligt ISO Detta är bara några av de mål som vårt företag nått inom loppet av 12 månader. Även om jag är stolt över vad vi åstadkommit, så förväntar jag mig ännu mer av det år som ligger framför oss kommer att bli ännu bättre var ett år av accelererad tillväxt och fortsatt förbättrad lönsamhet, en trend som framgångsrikt inleddes året innan. Vi nådde en 19-procentig försäljningstillväxt i lokala valutor. Under fjärde kvartalet ökade försäljningen med 24,8 procent med en accelererad tillväxt i både USA och Tyskland. Försäljningstillväxten utgjordes av ren volymökning utan några prisökningar. Nettoomsättning i lokal valuta* (%) ,4 12,0 19, Företaget växte på samtliga marknader och vi befäste vår position som marknadsledare på alla regionala marknader, liksom i USA. Av den 19- procentiga tillväxten svarade nya kunder för 15 procentenheter. Dessutom kunde vi för åttonde kvartalet i rad ytterligare förbättra lönsamheten. För helåret 2003 nådde vi en rörelsemarginal före goodwillavskrivningar på 28,9 procent och en rörelsemarginal på 26,1 procent och Rörelsemarginal (%) ,0 22,6 26, överträffade därmed våra mål. Nettovinsten ökade med 90,5 procent till MEUR 72,0, en ökning från 12,1 till 21,6 procent av intäkterna var ett år av accelererad tillväxt och fortsatt förbättrad lönsamhet En strategi för framtiden Både tillväxten och den accelererade lönsamheten är ett resultat av vår strategi som syftar till att göra Nobel Biocare till världsledare inom innovativa estetiska tandersättningar. Sedan förvärvet av Procera i slutet av 2001 har vi tagit steg för steg mot denna vision. Procera är en avgörande del av vårt koncept C&B&I som gör Nobel Biocare till det enda företaget inom dentalbranschen med ett komplett erbjudande av tandkronor, broar och implantat som omfattar alla former av avancerad och estetisk ersättning för förlorade tänder. Samtidigt finns en tydlig marknadstrend mot högre krav på estetiska lösningar. När fyrtiotalisterna blir äldre kommer behovet av estetiska ersättningar för förlorade tänder att explodera. Detta är en patientgrupp som är finansiellt stark och som kommer att ställa höga krav på det estetiska behandlingsresultatet. För dem är funktion och tuggkapacitet inte nog de betalar tandläkaren för att få nya och vackra tänder. Det är här som vårt C&B&Ikoncept passar in. Genom att erbjuda implantatbehandlingens fördelar i kombination med den individualiserade protetik som Procera innebär, gör vi det möjligt för tandläkare att möta patienternas alla krav. Samtidigt har tandläkarna sin valfrihet. Målet är inte att samtliga tandläkare skall utföra implantatbehandling. Den enskilda tandläkaren avgör själv om han eller hon vill utföra både den kirurgiska och den protetiska delen av behandlingen själv alternativt remittera patienten till en specialist som sätter in implantatet. Kunderna bestämmer, vi levererar. *exklusive försäljning av Gore-produkter

6 6 NOBEL BIOCARE ÅRSREDOVISNING 2003 Nobel Biocare är mycket väl positionerat för att bli en av de ledande aktörerna inom dentalbranschen Ökning av säljpersonal (%) Försäljning Övriga Ny marknads- och försäljningsstrategi Konceptet C&B&I riktar sig till både allmäntandläkare och specialister. Från att tidigare ha fokuserat på en liten grupp erfarna användare har vi nu andra krav på hur vi marknadsför oss. Således integrerade vi redan under 2002 vår globala säljstyrka och segmenterade våra insatser till tre huvudkundgrupper specialister, allmäntandläkare och dentallaboratorier. Vi har också en tydlig varumärkesstrategi där våra olika varumärken riktas mot specifika kundsegment. Med Replace vänder vi oss till nya användare och allmäntandläkare, medan Brånemark System är huvudalternativet för erfarna användare. Procera riktar sig till dentallaboratorier, samtidigt som det utgör en betydande del i det gemensamma protetiska erbjudandet, Nobel Esthetics, för både Replace och Brånemark System. Ökade marknadsföringsaktiviteter Under 2003 dubblerade vi våra marknadsföringsinsatser. Vi gjorde mer av allt annonsering, online-marknadsföring, utställningar och så vidare. Samtidigt utökades säljstyrkan med 16 procent. Detta möjliggjordes genom att vi omvandlade interna resurser, t ex igenom att personal som arbetade med kundtjänst utbildades till innesäljare. För att sprida kunskapen om implantatbehandling fördubblade vi även våra utbildningsaktiviteter. Sammanlagt utbildade vi fler än tandläkare världen över. Vi har nu utbildningscentra med integrerade kirurgiska kliniker i Yorba Linda, Toronto och Göteborg. Under 2004 kommer vi att öppna nya centra med möjlighet till livekirurgi och praktisk träning i Fair Lawn, New Jersey, och Stockholm. Fokus på utbildning (antal deltagare) Utbildningen vänder sig till kunder från alla tandvårdsdiscipliner och omfattar såväl kronor och broar som dentala implantat. För att underlätta för tandläkare att delta i aktiviteterna använder vi oss också av webbsända utbildningsprogram för att tandläkarna inte skall behöva lämna sina mottagningar för att gå på kurs. Under 2004 kommer vi att erbjuda kurser som riktar sig till kvinnliga deltagare och med kvinnliga föreläsare. Trots att hälften av alla tandläkare är kvinnor är det idag en stark manlig övervikt både bland kursdeltagare och föreläsare. Den första världskongressen Den viktigaste manifestationen av det nya C&B&I-konceptet utgjordes av vår första världskongress i Las Vegas i april, vilken samlade kunder från olika tandvårdsdiscipliner, bland annat cirka 700 allmäntandläkare. Utöver hundratals seminarier, föreläsningar, utställningar och andra aktiviteter kunde deltagarna följa två liveoperationer som sändes per satellit en i Yorba Linda, Kalifornien, och en behandling vid midnatt i Göteborg. De båda liveoperationerna baserades på vårt unika koncept Teeth-in-an- Hour, vilket gör det möjligt för en helt tandlös patient att på mindre än en timma få nya tänder som både fungerar och ser bra ut. Deltagarna på världskongressen kunde följa hela operationen samtidigt som tandläkaren kommenterade behandlingsgången. Efteråt gavs åhörarna tillfälle att prata med patienten och ta del av dennes upplevelse av behandlingen. Globalisering och rationalisering Den starka försäljningsökningen uppnåddes parallellt med omvandlingen till ett globaliserat företag avseende produktion och övriga delar i varuförsörjningskedjan. Inom tillverkning av standardprodukter såsom dentala implantat innebar denna process att vi införde ett nytt förpackningssystem och en uppgradering av maskinutrustningen. Vi slutförde också produktrationaliseringen, vilken ledde till en reducering av antalet artiklar från under 2001 till 760 vid slutet av Programmet innefattade bl a utfasning av två produktlinjer, Steri-Oss och Replace Hex, som tidigare haft en årlig försäljning av artiklar. Med denna rationalisering visade företaget åter sin styrka genom att samtidigt upprätthålla en hög servicenivå och leveransprecision till kunderna. Vi genomförde även omfattande investeringar i våra produktionsenheter för tillverkning av individuellt utformad protetik. Idag har vi två produktionsenheter som håller högsta kvalitetsklass och som uppnått så gott

7 NOBEL BIOCARE ÅRSREDOVISNING som nollfelsresultat samtidigt som de interna kassationsnivåerna sjunker. Förutom allt detta avslutades också vårt program för miljöcertifiering enligt ISO 14001, vilket innebär att vi sätter en ny standard inom dentalindustrin. Vi inledde också implementeringen av vår IT-plattform, SAP/R3, till de återstående dotterbolagen i Latinamerika och Polen, vilket ger oss en för branschen överlägsen intern transparens. Fortsatt innovationsnivå Vid sidan om tillväxt, accelererad lönsamhet och utvecklingen av de interna processerna lyckades vi behålla vår innovationskraft. Det är vårt ursprung och det är också genom innovationer som vi skall förbli nummer ett på marknaden. Vi kommer aldrig att upphöra att vara innovativa. Succén för vår implantatyta TiUnite fortsatte under Ett flertal oberoende studier har bevisat att TiUnite inte bara integrerar med mänsklig benvävnad, utan att ytan också är s k osseoconductive, det vill säga att TiUnite främjar tillväxten av ben direkt på ytans porer. Detta styrker vår uppfattning att TiUnite i framtiden kommer att kunna användas som bärare av biologiskt aktiva substanser. TiUnite var en förutsättning för att vi 2002 blev det första företag någonsin att erhålla FDA-godkännande för direktbelastning. Det är också en avgörande faktor i vårt koncept Teeth-in-an-Hour, som introducerades i samband med vår världskongress. Bland övriga lanseringar under 2003 återfinns NobelPerfect, världens första anatomiskt utformade implantat, med en unik design som motverkar nedbrytningen av ben mellan tänderna och som därför säkerställer långsiktigt estetiskt resultat. I början av 2004 lanserade vi även det integrerade allt i ett-implantatet NobelDirect, vilket baseras på direktbelastning och minimalinvasiv kirurgi. NobelDirect erbjuder både tandläkare och patienter en förenklad behandlingsprocedur, vilken leder till kortare behandlingstid och minimal smärta för patienten. Under 2003 lanserade vi Procera Piccolo en liten scanner som riktar sig till mindre och medelstora laboratorier. Procera Piccolo innebär att den investering som ett dentallaboratorium måste göra för att börja arbeta med Procera har sänkts. Procera Piccolo blev en stor framgång och vi tvingades under året revidera våra försäljningsprognoser vid ett flertal tillfällen. Under 2004 kommer dessa nya laboratorier att bidra till en ökad försäljning av kronor, broar och distanser baserade på Procera. Från produkter till koncept Varje större lansering under 2003 visade hur vi använt våra forskningsresultat för att utveckla nya behandlingskoncept som omfattar mer än bara produkter. Istället erbjuder vi våra kunder ett helt paket med dokumentation, produkter, manualer och idéer som hjälper dem att utveckla sina egna verksamheter. Alla koncept baseras på marknadsbehov och positioneras mot olika marknadssegment. Vår uppgift som marknadsledare är att skapa marknadstillväxt. Det gör vi genom att ständigt utveckla nya koncept som gör att implantatbehandling blir tillgänglig för fler människor, koncept som motsvarar patienternas önskemål om nya och vackra tänder. Fortsatt framgång Genom allt vi uppnått under 2003 är Nobel Biocare mycket väl positionerat för att bli en av de ledande aktörerna inom dentalbranschen. Vi är i en positiv fas när det gäller tillväxt och uthållig lönsamhet. Vårt produktsortiment är slimmat och inriktat mot tydligt identifierade målgrupper. Och vi har marknadens starkaste försäljningsorganisation som drivs av en stark övertygelse och en framgångsrik strategi. Vi har också den infrastruktur som krävs för att möta den förväntade tillväxten. Vår produktionsorganisation har både kapacitet för ökade volymer och den flexibilitet som krävs för att Affärsidé, vision, mål och strategi Affärsidé Nobel Biocare skall förbättra patienternas livskvalitet genom att erbjuda de bästa permanenta och estetiska ersättningarna för förlorade tänder. Vision Nobel Biocare skall vara världsledande inom innovativa, estetiska dentala lösningar. Mål för 2004 Ökad årlig försäljningstillväxt Höjd lönsamhet Strategi Nobel Biocare skall öka sina marknadsförings- och försäljningsinsatser till specialister, allmäntandläkare och tandtekniker för att öka penetrationen för både dentala implantat och individuellt utformad protetik. uppnå maximal effektivitet. Och våra utvecklingsavdelningar rymmer människor med idéer som kommer att bidra till fortsatt marknadstillväxt var ett bra år och vi uppnådde mycket. Under 2004 kommer vi att ta ytterligare steg på vår resa mot att bli världens ledande och mest innovativa företag inom ersättningar för förlorade tänder. Vi kommer att nå vårt mål genom ökade marknadsföringssatsningar och försäljning. Vi kommer att lansera ett antal nya produkter och det kommer att presenteras fler studier som styrker vårt kliniska ledarskap. Vi kommer också att lägga sista biten i vårt C&B&I-pussel genom att ytterligare stärka vårt protetiska erbjudande. Jag vill avsluta med att tacka samtliga medarbetare för att ni bidragit till att skapa den starka plattform vi nu har inför framtiden. Under 2004 kommer vi att fortsätta våra ansträngningar för att ständigt överraska kunder, samarbetspartners och aktieägare. HELIANE CANEPA VD OCH KONCERNCHEF

8 8 NOBEL BIOCARE ÅRSREDOVISNING 2003 DENTALMARKNADEN Människor vill ha tänder Världen över finns det miljarder människor som har förlorat sina tänder. Enbart i den industrialiserade världen saknar fler än 240 miljoner människor en tand eller flera. Dessa män och kvinnor vill ha mer än sin tuggförmåga tillbaka. De vill ha estetiska ersättningar. De vill ha tillbaka sina leenden. De vill ha nya tänder. I Europa är nästan 10 procent av befolkningen helt tandlös och Befolkning över 65 år (%) USA Europeiska Unionen Japan procent delvis tandlös. I USA är motsvarande siffror 11 respektive 40 procent. Sammanlagt saknar 40 procent av befolkningen i västvärlden en eller flera tänder. Bland de över 65 år är procent av alla män och kvinnor helt eller delvis tandlösa. Indikationer och metoder Avsaknaden av en eller flera tänder kan delas in i två huvudindikationer: Skadad tandvävnad ersätts med en tandkrona som produceras i ett dentallaboratorium och som cementeras fast på den skadade tanden av patientens tandläkare. Skadad tandrot både tanden och dess rot har förlorats eller är allvarligt skadade och dras ut av tandläkaren för att ersättas med antingen en brokonstruktion eller ett tandimplantat. Dessa behandlingsmetoder har fokuserat på patienter som saknar en eller Marknadspenetration Dentala implantat (antal implantat per invånare) Schweiz Italien Sverige Tyskland Källa: Nobel Biocares beräkningar Belgien Spanien/Port. Idag Om 20 år Källa Gabelli & Co, Inc/World Bank Nederländerna Österrike Marknadsvärde 2003: EUR 1 miljard USA Frankrike Finland Norge Danmark Korea Japan Australien Brasilien Hongkong Taiwan Kanada Singapore Storbritannien Polen ett fåtal tänder. För helt tandlösa käkar har det inte funnits några permanenta ersättningar, vilket inneburit att tandlösheten ofta blivit ett allvarligt socialt handikapp för patienten. Den traditionella metoden att ersätta en tand och dess rot är att sätta in en bro med ett hängande led mellan två intilliggande tänder, vilka slipas ner för att kunna ge fäste för brokonstruktionen. Denna behandling liknar kronbehandling, genom vilken tandläkaren tar ett avtryck av den nedslipade tanden. Avtrycket skickas till ett laboratorium där brokonstruktionen tillverkas. Sedan 1960-talet har emellertid denna metod kommit att utmanas av implantatbehandling. Dentala implantat är permanenta ersättningar för tandrötter. Behandlingen bygger på ett medicinskt fenomen kallat osseointegration som innebär att implantatets titanyta integrerar med patientens käkben. Fenomenet upptäcktes 1952 av Professor Per-Ingvar Brånemark och den första patienten behandlades Jämfört med den traditionella behandlingsmetoden erbjuder dentala implantat en rad fördelar: Inget behov av att slipa ned intilliggande friska tänder Bättre estetiskt resultat Bevarande av käkben Inga lösa delar eller behov av justeringar i efterhand Livslång varaktighet Hög lyckandefrekvens

9 NOBEL BIOCARE ÅRSREDOVISNING Historiskt har nackdelarna med implantatbehandling varit att den bland både tandläkare och patienter ansetts komplex och tidsödande. Från början genomfördes behandlingen alltid i två steg. Tandläkaren började med att sätta in implantatet, vilket lämnades att läka och integrera med käkbenet under tre till sex månader. Under läkningsperioden fick patienten en tillfällig protes, innan distansen, som binder samman implantatet med kronan, sattes på i ett andra steg. Nackdelarna med den konventionella brobehandlingen och implantatbehandlingens tidigare komplexitet anses vara det viktigaste skälet till att endast cirka 20 procent av alla helt tandlösa människor i västvärlden har fått en permanent protetisk lösning och att endast två procent av dessa har behandlats med dentala implantat. Elimineringen av det andra steget i implantatbehandlingen i kombination med andra innovationer avseende design och nya ytor på implantaten har emellertid bidragit till att behandlingen har förenklats och kommit att efterlikna konventionell tandbehandling. Kostnaden för ett entandsimplantat är på de flesta marknader i nivå med kostnaden för traditionell brobehandling. Implantatkomponenterna svarar endast för procent av behandlingskostnaden medan den resterande delen utgörs av arvode till kirurg eller tandläkare. Vid sidan om Sverige och Nederländerna förekommer inga ersättningar för implantatbehandling via nationella försäkringssystem. Förekomsten av privata försäkringslösningar är fortfarande mycket begränsad. Tandläkare och laboratorier Det finns uppskattningsvis tandläkare i världen. Av dessa återfinns närmare i Nordamerika, i Europa och i Japan. Generellt är dessa indelade i två yrkesgrupper allmäntandläkare samt olika kategorier av odontologiska specialister, såsom kirurger, protetiker och paradontologer. Allmäntandläkarna har vanligtvis den primära relationen med patienterna. Deras huvudverksamhet utgörs av restorativ och preventiv tandvård, vilken framför allt utförs i samband med patientens årliga undersökning. Alla allmäntandläkare utför också kron- och brobehandling. Endast en liten andel av allmäntandläkarna utför emellertid implantatbehandlingar. I USA utgör den Marknadspotential Nordamerika, Europa & Japan (miljoner människor) Allmäntandläkare som utför implantatbehandling (%) Totalmarknad: 240 miljoner människor 5 Behandlade med dentala implantat 50 Behandlade med konventionell Källa: Nobel Biocares beräkningar terapi 76 Europa 24 Nordamerika Japan 19 Utför implantatbehandling Utför inte implant behandling Källa: Nobel Biocares beräkningar

10 10 NOBEL BIOCARE ÅRSREDOVISNING 2003 gruppen endast 5 procent av allmäntandläkarna, medan andelen i Italien uppgår till 50 procent. Historiskt har skälen för att inte utföra implantatbehandling framför allt varit följande: Bristande kunskap om behandlingsformen eftersom den inte har varit en del av grundutbildningen för tandläkare Behandlingen har ansetts tidsödande, komplex och dyr jämfört med kron- och brobehandling Begränsad efterfrågan beroende på bristande kunskap bland allmänheten. Dentalmarknaden (%) 24 Utrustning 63 Förbrukningsartiklar 7 Implantat 6 Läkemedel Källa: UBS Warburg och Nobel Biocares beräkningar Marknaden för fast protetik (%) 35 Enheter i metall för broar 50 Enheter i metall för singelkronor 15 Helkeramiska enheter för kronor och broar Källa: Officiella källor och Nobel Biocares beräkningar Konkurrenter Dentala implantat (%) 32 Nobel Biocare 21 Straumann/ITI 15 Biomet/3i 9 Zimmer Dental 8 Dentsply/Friadent 3 AstraTech 3 Lifecore 9 Övriga Källa: Nobel Biocares beräkningar Specialisterna utgör omkring 5 10 procent av tandläkarna. I Europa utför mer än 95 procent av specialisterna implantatbehandling. I USA är motsvarande siffra 75 procent och i Japan 90 procent. För att nå ut till patienterna behöver en specialist ofta ett nätverk av remitterande allmäntandläkare. I syfte att vidga sitt remitterande nätverk har specialisten därför intresse av att sprida kunskapen om dentala implantat bland allmäntandläkare. Kron- och brobehandling involverar också dentallaboratorier, vilka svarar för tillverkning av den protetiska lösningen. Dentallaboratoriernas andel uppgår till procent av den totala dentalmarknaden, vilket motsvarar en sammanlagd bruttoomsättning på 1,5 2 miljarder USD. Laboratoriebranschen är mycket fragmenterad och omfattar cirka laboratorier i Nordamerika och i Europa. Laboratorierna är beroende av allmäntandläkarna för att nå patienterna och de bedöms efter sin förmåga att leverera kvalitet i rätt tid med höga estetiska resultat. Drivkrafterna Det finns en tydlig trend inom både dentala implantat och protetik mot kortare behandlingstider, minimerad smärta och högestetiska behandlingsresultat. I tandvårdens tidiga historia hade patienterna inget val. En förlorad tand ersattes av en lösning som, i bästa fall, återställde tuggförmågan. Dagens patienter är bättre informerade och vet vad de vill ha. De vill ha nya tänder. Det ökade intresset för estetik ligger i linje med allmänna samhällstrender. I en värld där plastikkirurgi är en snabbväxande industri är det naturligt att människor också vill kunna le och samtidigt visa sina tänder. Vid sidan av de estetiska trenderna är tänder också en fråga om livskvalitet och social säkerhet. Efterfrågan på estetiska ersättningar för förlorade tänder spås också växa som ett resultat av demografiska förändringar. En åldrande befolkning med hög social och ekonomisk standard kommer att utgöra den viktigaste drivkraften. I takt med att tandhälsan förbättras kommer det också att ske ett skifte i efterfrågan från ersättningar för helt tandlösa käkar till ersättningar för en eller ett fåtal tänder. Detta skifte kommer också att innebära att antalet tandläkarbesök ökar. Marknadstillväxten kommer även att underblåsas av tekniska förbättringar och introduktion av nya behandlingskoncept och produkter såsom Nobel Biocares Immediate Function, Teeth-in-an-Hour, Nobel- Perfect och NobelDirect. Implantatmarknaden Den totala dentalmarknaden värderas till omkring miljarder USD med restorativ och preventiv tandvård som det största segmentet. Dentallaboratorier och kosmetisk tandvård utgör andra stora segment. Dentala implantat svarar för cirka 7 procent (1 miljard USD) av den globala dentalmarknaden. Det är det snabbast växande marknadssegmentet med en tillväxt på cirka 18 procent följt av kosmetisk tandvård. Europa är den största regionala marknaden, följt av Nordamerika och Asien. Den högsta tillväxttakten har noterats i USA som är en nyare och mindre penetrerad marknad med ett något större antal helt eller delvis tandlösa patienter. Av totalförsälj-

11 NOBEL BIOCARE ÅRSREDOVISNING ningen utgör själva implantaten 50 procent, distanser procent och instrument och verktyg procent. Utöver demografiska förändringar bedöms marknaden under kommande år även att drivas av en förbättrad världsekonomi. Kron- och bromarknaden Kron- och bromarknaden bedöms uppgå till cirka EUR 2,4 miljarder och omfatta omkring 110 miljoner enheter. Globalt står singelkronor för 65 procent av den totala volymen, medan broar svarar för cirka 35 procent. Broar är vanligast i Tyskland och övriga Europa medan 85 procent av volymen i USA utgörs av singelkronor. Den dominerande marknadstrenden är utveckling av helkeramiska material för förbättrad estetik. Överföring av delar av produktionen från dentallaboratorier till industriella aktörer är en annan trend. Helkeramiska material svarar för cirka 15 procent av marknadsvolymen, medan metallkronor i s k PFMmaterial (Porcelain Fused to Metal) utgör cirka 85 procent. Den högsta penetrationsgraden (20%) för helkeramiska material förekommer i USA. Överföring av produktion från dentallaboratorier till industriella aktörer är resultatet av införandet av CAD/CAM-system, vilka möjliggör industriell produktion av tandkronans innersta del, tandhättan. Åtta procent av de helkeramiska tandkronorna produceras med hjälp av olika CAD/CAM-system. Aktörer på dentalmarknaden Den totala dentalmarknaden är relativt fragmenterad. Nobel Biocare är marknadsledare inom dentala implantat med en marknadsandel på 32 procent. Företaget har den ledande positionen på de regionala marknaderna i Nordamerika, Europa och Asien, liksom i flertalet enskilda länder såsom USA och Japan. Huvudkonkurrenterna på implantatmarknaden utgörs av schweiziska Straumann samt de amerikanska företagen Biomet, Centerpulse Dental (under 2003 förvärvat av amerikanska Zimmer) och Dentsply. Sammantaget kontrollerar dessa fem företag nästan 85 procent av marknaden. Nobel Biocare anses inte bara vara nummer ett när det gäller omsättning. Företaget har också en ledande innovativ inriktning och erbjuder ett integrerat utbud av kronor, broar och implantat. Genom att vända sig till tandläkare, specialister och dentallaboratorier med ett gemensamt erbjudande har Nobel Biocare en unik position inom dentalbranschen. Inom segmentet helkeramisk protetik har Nobel Biocare en marknadsandel på 6 procent. I Europa är andelen 14 procent och i Nordamerika 7 procent. Inom CAD/CAM-sektorn är Nobel Biocare marknadsledande med mer än 4 miljoner individuellt producerade enheter.

12 12 NOBEL BIOCARE ÅRSREDOVISNING 2003 PRODUKTERBJUDANDE C&B&I ett integrerat erbjudande av kronor, broar och implantat NOBELDIRECT NobelDirect är ett nytt koncept baserat på minimalinvasiv kirurgi och mjukvävnadsintegration med TiUnite. Nobel Biocare är det enda företaget på marknaden med ett integrerat erbjudande av kronor, broar och implantat C&B&I vilket skapar maximal valfrihet för den enskilda tandläkaren. Nobel Biocare gör det möjligt för alla tandläkare att tillfredsställa patienternas behov av nya tänder. Nobel Biocare har under de senaste åren tagit steget från att vara marknadsledande inom dentala implantat till att bli marknadsledande inom innovativa estetiska ersättningar för förlorade tänder. Idag är Nobel Biocare det enda företaget på marknaden med ett integrerat erbjudande inom kronor, broar och implantat C&B&I vilket täcker samtliga områden inom avancerad, estetisk, restorativ tandvård. Huvudsyftet med C&B&I är att ingen tandläkare skall vara låst vid en särskild behandlingsmetod. För att skapa bästa tänkbara förutsättningar för användarvänlighet och estetiska slutresultat skall han eller hon kunna välja fritt mellan ett brett utbud av olika koncept. Som kund hos Nobel Biocare skall varje tandläkare vara säker på att han eller hon kan ge patienterna den bästa och mest estetiska ersättningen för förlorade tänder. Kronor och broar Nobel Biocares kron- och broerbjudande består av industriellt producerade individuella produkter i en mängd olika material. Huvudprodukten är Procera Crown, vilken erbjuds i olika keramiska material. För högestetisk tandvård i framtänderna används aluminiumoxid, medan zirconiumoxid, föredras i tänder där ett starkare material efterfrågas. Sortimentet omfattar även Procera Implant Bridge, en individuellt anpassad implantatbro för ersättning av hela käkar. Procera Implant Bridge erbjuder maximal estetik, precision och passform. Procera Nobel Biocares kron- och broerbjudande är baserat på den unika tekniken bakom Procera. Med Procera, som först introducerades 1988, revolutionerade Nobel Biocare framställningen av dental protetik. Procera är fort-

13 NOBEL BIOCARE ÅRSREDOVISNING NobelPerfect är det första implantatet som har en anatomisk design NOBELPERFECT Lanseringen av Procera Piccolo, en ny scanner, blev en stor framgång och försäljningsprognosen fick revideras flera gånger. farande världens enda kommersiellt tillgängliga process för industriell tillverkning av individuellt anpassade kronor, broar och distanser. Den traditionella metoden för att ersätta den naturliga tandkronan med en fast protetisk krona har varit densamma i hundra år. Tandläkaren slipar ner tanden och tar ett avtryck, vilket skickas till ett tandtekniskt laboratorium där en ny krona tillverkas i en tidskrävande hantverksmässig process. Arbetet på dentallaboratoriet kan delas in i två delar. Först tillverkas den bärande innerkonstruktionen, den s k tandhättan. Därefter beläggs hättan med ett ytlager av porslin. Procera används vid tillverkning av den s k tandhättan, d v s den del av produktionen som kan industrialiseras. Tandläkaren sänder avtrycket till ett laboratorium där modellen avläses i en scanner som är kopplad till en dator, i vilken en digital modell av tandhättan utformas. Den digitala informationen skickas därefter till en central produktionsanläggning, där den individuellt anpassade tandhättan tillverkas. Hättan levereras till laboratoriet inom 1 3 dagar och förses där med ett yttre lager av porslin för att uppnå önskad form och färg. En viktig del av den nya strategin Procera är en viktig del i Nobel Biocares nya strategi. Genom att erbjuda industriellt tillverkade kronor och broar för konventionell tandvård används Procera som en dörröppnare till allmäntandläkarna. Hittills har fyra miljoner tandhättor producerats och Nobel Biocare är idag marknadsledande inom CAD/ CAM-baserad tandvård. För att öka marknadspenetrationen ytterligare lanserade Nobel Biocare under 2003 en ny scanner, Procera Piccolo, som riktar sig till mindre och medelstora laboratorier. Lanseringen har blivit en stor framgång och försäljningsprognosen har fått revideras flera gånger. Under 2004 kommer Nobel Biocare att med hjälp av Procera ytterligare stärka sitt kron- och broerbjudande kallat Nobel Esthetics. Dentala Implantat Nobel Biocare är världsledande och pionjärer inom dentala implantat. Implantaterbjudandet täcker alla indikationer och omfattar ett brett utbud av implantat, distanser och instrument. Genom omfattande satsningar på forskning och utveckling möter Nobel Biocare efterfrågan från

14 14 NOBEL BIOCARE ÅRSREDOVISNING 2003 C&B&I VARUMÄRKESSTRUKTUR tandläkare och patienter på användarvänlighet och estetik. Brånemark System Nobel Biocare Nobel Replace Procera Två kundgrupper två varumärken Segmenteringen av implantaterbjudandet baseras på två målgrupper. Brånemark System marknadsförs till erfarna implantatanvändare, medan Replace utgör huvudalternativet för nya användare. Brånemark System har marknadens mest omfattande kliniska dokumentation. Det är även markandens mest mångsidiga implantaterbjudande och täcker alla former av avancerade ersättningar för förlorade tänder. Replace har under många år varit marknadens snabbast växande varumärke. Eftersom det är enkelt att använda har Replace blivit det självklara valet för enkel, effektiv och estetisk behandling, vilket har gjort Replace till ett förstahandsval för allmäntandläkare. Huvudprodukten för nya användare är Replace Select Tapered. Implantatet var det första helt koniska implantatet på marknaden och hittills har mer än en miljon implantat sålts. Replace Select Straight marknadsförs mot allmäntandläkare som har viss erfarenhet av implantatbehandling. Implantatet är en kombination av de bäst dokumenterade egenskaperna hos Brånemark System och den interna fattningen hos Replace. Ett gemensamt estetiskt erbjudande Nobel Esthetics är ett gemensamt protetiskt erbjudande för både Brånemark System och Replace som kännetecknas av hög estetik och användarvänlighet. Systemet innebär att tandläkaren i förväg inte behöver ha kännedom om patienten har fått Brånemark System eller Replace eftersom den synliga delen av implantatet ser exakt likadan ut. Erfarna användare/ Specialister Nobel Esthetics Tack vare Procera kan Nobel Biocare som det enda företaget inom implantatindustrin erbjuda såväl standardiserade som individuellt anpassade implantatdistanser. Nya användare/ Allmäntandläkare C&B&I VARUMÄRKESLÖFTEN Nobel Biocare Brånemark System Replace Procera NobelPerfect NobelDirect Dentallaboratorier Världsledande inom innovativa, estetiska tandersättningarr Originalet Det mest mångsidiga och det kliniskt bäst dokumenterade systemet för alla indikationer Det naturliga valet för enkel, effektiv och estetisk behandling Det ultimata valet för individuellt utformad estetik Implantat för opitmal estetik Patientvänlig, mininalinvasiv behandling med direktbelastning och mjukvävnadsintegration Produktlanseringar Under 2003 och inledningen av 2004 lanserade Nobel Biocare två dentala implantatkoncept som ytterligare flyttade fram gränserna vad gäller estetik och användarvänlighet. Koncepten innebär att implantatbehandling nu nästan helt liknar traditionell tandvård. NobelPerfect är det första implantatet som är anatomiskt utformat. En helt ny design ger stöd till såväl ben som mjukvävnad mellan implantatet och de intilliggande tänderna. Därigenom går det att undvika en ibland synlig svart triangel mellan tänderna. Genom utvecklingen av nya koncept, bl a NobelDirect som lanserades i början av 2004, har Nobel Biocare tagit ett steg mot ytterligare förenklad implantatbehandling och ökad vävnadsvänlighet. NobelDirect är ett nytt koncept som tack vare implantatytan TiUnite erbjuder minimalinvasiv kirurgi och vävnadsvänlighet. Implantatmetoden efterliknar traditionell kron- och broterapi och innebär även kortare behandlingstid och minskad smärta för patienten. Nobel Biocare har fått godkännande från FDA (Food & Drug Administration) för NobelDirect i olika dimentioner, däribland ett 3-mm implantat. Detta är det tunnaste implantatet för permanent ersättning som hittills godkänts och används i trånga utrymmen som tidigare inte har kunnat behandlas. Den primära målgruppen för NobelDirect utgörs av allmäntandläkare och implantologer. Den fortsatta integrationen av Procera har även resulterat i lanseringen av en ny individuellt anpassad implantatdistans, Procera Abutment Zirconia, för områden i munnen som kräver särskild styrka. I och med denna lansering är Nobel Biocares protetikerbjudande komplett och utgörs av såväl standardprodukter som individuellt anpassad protetik i en mängd material för olika ändamål.

15 NOBEL BIOCARE ÅRSREDOVISNING IPM Intellectual Property Management Våra varumärken KÄRNVARUMÄRKEN Nobel Biocare Nobel Biocares produktportfölj är av absolut världsklass. Den ökade komplexiteten utgör en stor utmaning för företagets utveckling, kommersialisering och skydd av immateriella rättigheter. Nobel Biocare arbetar därför globalt för att optimera alla legala och affärsmässiga aspekter inom Intellectual Property Management (IPM). I syfte att uppnå maximalt skydd kring Nobel Biocares produkter och tjänster och att stärka företagets varumärken och marknadsposition arbetar Nobel Biocare på ett globalt och strukturerat sätt med utveckling, användning och skydd av immateriella rättigheter. Verksamhetens kunskapsintensiva natur och bolagets fokusering på att tillhandahålla kompletta estetiska dentala lösningar, gör IPM till ett prioriterat område för Nobel Biocare. Varumärken Nobel Biocare använder övergripande s k kärnvarumärken för att utveckla och stärka varumärket och dess positionering; Nobel Biocare, Brånemark System, Replace och Procera. För att förstärka kärnvarumärkena används ett antal produktvarumärken, bl a de nyligen lanserade Nobel- Perfect, NobelDirect och Procera Piccolo. Nobel Biocare använder dessutom olika varumärken vid lanseringar och introduktioner av koncept som t ex C&B&I och Immediate Function. Utformning och design Flera av Nobel Biocares produkter är unika, inte enbart tekniskt, utan även till design och utformning. Skyddet av de legala, designmässiga aspekterna har stärkts i såväl USA som inom EU. Patent Nobel Biocare följer noga utvecklingen på patentområdet för att på bästa sätt skydda företagets patent. Nobel Biocare intar en ledande ställning när det gäller utveckling av nya produkter och koncept. Under 2003 söktes 17 nya patent. Upphovsrätt En stor del av Nobel Biocares tryckta material är skyddat genom upphovsrättslagstiftning, liksom även Nobel Biocares mjukvara för Procera. Affärshemligheter Inom Nobel Biocare hanteras dagligen information och kunskap som är hemlig. Nobel Biocare fokuserar på att informera medarbetare, leverantörer och andra om informationens och processernas känslighet och sekretess. Inom företaget finns även regler och rutiner för hur information skall hanteras och vem som skall ha tillgång till sådan information. Brånemark System Replace Procera PRODUKTNAMN NOBELPERFECT NOBELDIRECT Procera Piccolo KONCEPT C&B&I Immediate Function Soft Tissue Integration Patent Dentala implantat Erhållna USA patent * (antal) Nobel Biocare Biomet/ 3i Dentsply/ Friadent Astra Straumann/ITI Zimmer Dental * Dentala implantat Class A61C 8/00 Espacenet Patent data base

16 16 NOBEL BIOCARE ÅRSREDOVISNING 2003 FÖRSÄLJNING OCH MARKNADSFÖRING Ökade marknadsaktiviteter Det nya konceptet C&B&I som syftar till att ge tandläkare världen över en möjlighet att erbjuda sina patienter nya vackra tänder har blivit en framgång. Ökade försäljningsinsatser och införandet av en ny grafisk profil har inte bara underbyggt försäljningstillväxten, utan även skapat en ny bild av Nobel Biocare. Nobel Biocares nya strategi att rikta sig till allmäntandläkare har visat sig framgångsrik. Aldrig tidigare har så många nya tandläkare börjat utföra implantatbehandling eller tagit upp den protetiska delen av behandlingen i sin praktik. Till att börja med fanns det en oro för att den nya strategin skulle påverka företagets relationer med befintliga kunder negativt eftersom de skulle kunna befara en ökad konkurrens från allmäntandläkare. Utfallet har tvärtom visat att den nya strategin bidragit till nya affärsmöjligheter för specialisterna eftersom deras nätverk av remitterande tandläkare har vuxit. Även dentallaboratorierna har funnit nya affärsmöjligheter. En integrerad säljstyrka I enlighet med strategin och målet om ökad försäljningstillväxt intensifierade Nobel Biocare under 2003 sina marknads- och försäljningsaktiviteter avsevärt. En nyckelfråga utgjordes av den integration av säljstyrkan som genomfördes 2002 varvid tre tidigare organisationer blev en. Med en gemensam säljstyrka som segmenterades efter kundgrupper, frigjordes resurser att användas för att nå ut till fler allmäntandläkare. Genom att globalisera marknadsförings- och försäljningsaktiviteterna nådde Nobel Biocare också större genomslag via sin globala närvaro med dotterbolag och filialer i 28 länder samt distributörer i ytterligare 15. Sammantaget resulterade detta i en fördubbling av antalet annonsinföranden, ökad närvaro vid mässor och andra aktiviteter. Även antalet säljbesök liksom antal besökare på företagets webbplats ökade dramatiskt. För att nå ut till nya kundgrupper tog Nobel Biocare även nya initiativ inom försäljning och marknadsföring och införde en ny grafisk profil. Det nya implantatet NobelPerfect presenterades t ex med ett nytt grafiskt språk som underströk produktens exklusivitet, som riktar sig till patienter med höga förväntningar på estetik. NobelPerfect mottogs väl av huvudmålgruppen av erfarna implantatanvändare som utför mer än 200 implantatbehandlingar per år. Världskongress Den 2 4 april genomförde Nobel Biocare sin första världskongress i Las Vegas. Kongressen blev en manifestation av konceptet C&B&I och samlade för första gången deltagare från samtliga tandvårdsdiscipliner, inklusive såväl befintliga som nya kunder. De internationella deltagarna,

17 NOBEL BIOCARE ÅRSREDOVISNING varav 700 allmäntandläkare, erbjöds ett vetenskapligt program av världsklass. I programmet ingick också liveoperationer baserade på konceptet Teeth-in-an-Hour som visade hur en patient fick nya och direkt fungerande tänder på mindre än en timma. Kongressen innehöll också en lång rad föreläsningar, utställningar och kurser för olika kundgrupper. Utbildning De utökade utbildningsinsatserna har inneburit en dramatisk ökning i antalet kursdeltagare. Under 2003 utbildade Nobel Biocare tandläkare jämfört med under föregående år. Kurserna baseras på kundernas behov att erbjuda sina patienter högestetiska ersättningar för förlorade tänder med hjälp av Nobel Biocares integrerade koncept C&B&I som består av både implantat, kronor och broar. Kurserna som vänder sig till allmäntandläkare och specialister inkluderar praktiska övningar med fokus på både kirurgi och protetik. Utbildningsdagar kombineras med interaktivt material på CD, webbaserade utbildningsprogram, manualer och annat skriftligt material. Långtifrån alla deltagare kommer att börja med implantatbehandling själva. Några kommer att utföra den protetiska delen, medan andra kommer att fortsätta som förut. Alla kommer dock att vara bättre informerade om behandlingsformen och kan informera sina patienter. I syfte att öka tillgängligheten för fortbildning har Nobel Biocare introducerat Nobel Online, vilket är ett internetbaserat utbildningsprogram för tandläkare över hela världen. Internetbaserad utbildning gör det möjligt för hundratals tandläkare runt om i världen att delta i en och samma föreläsning utan att behöva lämna sina mottagningar. Försäljningstillväxt Den ökade fokuseringen på försäljningstillväxt resulterade i en ökad nettoomsättning med 19 procent i lokal valuta till totalt MEUR 334,0 (311,2), exklusive den avvecklade försäljningen av Gore-produkter. Tillväxten översteg 20 procent för produkterna i det nya kärnsortimentet. Samtliga huvudmarknader, framför allt USA, Tyskland och Japan, uppvisade en stark försäljningsökning mot slutet av året. Sett till helåret noterades den högsta tillväxten i Norden, Spanien, Frankrike och Japan. Försäljningen av Replace var fortsatt stark, tack vare systemets användarvänlighet. Replace-systemet svarade för merparten av försäljningsökningen till allmäntandläkare. Det ökade antalet allmäntandläkare som erbjuder implantatbehandling har också lett till ett ökat antal remitterade fall till specialister, som ofta tar hand om de mer komplicerade fallen. Detta har även givit en positiv effekt på försäljningen av Brånemark System. Lanseringen av scannern Procera Piccolo resulterade i en hög försäljning, vilket bekräftar intresset för estetisk protetik bland mindre och medelstora laboratorier. De nya kunderna kommer att utgöra en bas för framtida försäljningstillväxt. Försäljning per region (%) Ökning av säljpersonal (%) Försäljning Övriga Fokus på utbildning (antal deltagare) Nettoomsättningsökning i lokal valuta* (%) ,6 19,5 10,9 16,3 19,7 24, ,4 24,0 Europa Asien/ Oceanien Övriga världen Europa Nordamerika Nordamerika Asien/ Oceanien Övriga världen *exklusive försäljning av Gore-produkter

18 18 NOBEL BIOCARE ÅRSREDOVISNING 2003 FOU Kontinuerlig utveckling TiUnite en unik yta TiUnite-ytans fysiska egenskaper och småporiga topografi gör att ben växer in i ytans porer. Under 2003 utmanade Nobel Biocare dentalbranschen med introduktionen av det nya implantatkonceptet Teeth-in-an-Hour. Genom en kombination av den unika tekniken bakom Procera och Nobel Biocares implantatyta TiUnite, är det nu möjligt för tandläkare att erbjuda sina patienter nya, fungerande tänder på mindre än en timme. Under 2003 lanserade Nobel Biocare ett flertal innovativa produkter. 4,1 procent av nettoomsättningen, MEUR 13,6, satsades på FoU och 17 nya patentansökningar registrerades. Totalt är cirka 80 medarbetare i Göteborg, Yorba Linda och Stockholm engagerade i forsknings- och utvecklingsarbetet. Den övergripande målsättningen för FoU-arbetet är att göra dentala implantat tillgängliga som en standardmetod för tandersättning. Hittills är det endast ett begränsat antal tandläkare som erbjuder dentala implantat. För att göra behandlingen tillgänglig för fler allmäntandläkare strävar Nobel Biocare efter att utveckla användar- och patientvänliga estetiska behandlingskoncept. Sedan den nya strategin implementerades 2001 har Nobel Biocare introducerat ett nytt produkterbjudande bestående av 760 artiklar. Det nya produktsortimentet är avsevärt mer användarvänligt, samtidigt som det bidrar till ökad intern effektivitet. Under 2003 och inledningen av 2004 resulterade FoU-arbetet i lanseringen av NobelPerfect (världens första anatomiskt utformade implantat), NobelDirect (ett vävnadsvänligt, allt i ett-implantat) och Procera Piccolo (en ny scanner för mindre och medelstora laboratorier). Nobel Biocare har även intensifierat utvecklingen av olika behandlingskoncept som bl a Immediate Function, Soft Tissue Integration, Teeth-in-an-Hour och har ytterligare integrerat Proceratekniken med implantatverksamheten. TiUnite succén fortsätter Ända sedan Per-Ingvar Brånemark upptäckte att titan integrerar med mänskligt ben (osseointegration) har Nobel Biocare varit pionjärer inom dentala implantat. Med den nya ytan TiUnite, som lanserades under 2001, har Nobel Biocare ytterligare kunnat verifiera fenomenet osseointegration. Ett antal oberoende studier har bevisat att TiUnite-ytan är s k osseoconductive, d v s att den understödjer bentillväxt. Man har även kunnat konstatera att benet växer in i porerna på ytan, vilket förkortar inläkningstiden. De kliniska resultaten befäster Nobel Biocares ledande ställning inom forskning på dentalområdet och genom introduktion av nya rön minskar skillnaderna ytterligare mellan dentala implantat och naturliga tänder. Långsiktigt hållbar estetik Den framgångsrika lanseringen av NobelPerfect, världens första anatomiskt utformade implantat, bekräftade Nobel Biocares ledande ställning inom estetik. Implantatet NobelPerfect erbjuder optimal estetik i framtänderna tack vare en speciell design som fungerar som ett stöd både för tandben och mjukvävnad mellan tänderna. För att möta patienternas krav på estetiska lösningar ställs stora krav på fortsatt utveckling av keramiska komponenter. Nobel Biocares unika Procera-teknik och kunskapen kring utveckling av keramiska material utgör därför en stor konkurrensfördel.

19 NOBEL BIOCARE ÅRSREDOVISNING Lanseringar av innovativa produkter och koncept Q1 FoU av nettoomsättningen 4,5% 4,2% 4,1% Under 2003 satsade Nobel Biocare EUR 13,6 miljoner på FoU och 17 nya patentansökningar registrerades. Kirurgi Protetik Replace Select TiUnite Brånemark Novum Esthetic abutment Brånemark System Easy Abutment Procera Crown Zirconia Multi-unit angled Abutment Procera Implant Bridge Procera Crown 0.4 mm Nytt produktsortiment (800) 380 nya produkter Replace Select Straight Immediate function Gemensamt protetikerbjudande Esthetic Abutment Ceram Nya förpackningar New surgical kit Brånemark System Stargrip Replace Manual Torque Wrench NobelPerfect Procera Piccolo Scanner Procera Abutment Zirconia Soft Tissue Integration NobelDirect 3.0 mm implant NobelPerfect One-Piece New Temporaries Direktbelastning Det har länge varit en dröm inom den dentala världen att kunna erbjuda patienterna estetiska, fullt fungerande tänder direkt efter implantatbehandlingen. Nobel Biocares FoU-verksamhet har gjort detta möjligt. Nobel Biocare är det första företag som fått FDA-godkännande för direktbelastning för alla indikationer hos patienter med normal benkvalitet. Direktbelastning (Immediate Function) är av avgörande betydelse för Nobel Biocares strategi som riktar sig till allmäntandläkare. I takt med att implantatbehandling blir nästan lika enkel att utföra som kron- och broterapi kommer implantat att bli alltmer attraktivt för både tandläkare och patienter. Som ett resultat av direktbelastningskonceptet har Nobel Biocare även utvecklat ett allt i ett-implantat, NobelDirect, som lanserades i början av Det är ett vävnadsvänligt implantat som innebär att hanteringen förenklas samtidigt som långsiktig estetik säkerställs genom s k minimalinvasiv kirurgi. Baserat på NobelDirect har Nobel Biocare även utvecklat ett 3-mm implantat som möjliggör ersättning med entandsimplantat i underkäkens främre del. Detta skapar helt nya användningsområden för implantat. Återigen bryter Nobel Biocare ny mark genom att vara det första företag som fått ett FDA-godkännande för ett implantat med en diameter som är mindre än 3,25 mm. Teeth-in-an-Hour Det unika konceptet Teeth-in-an- Hour introducerades under Tekniken bakom Procera gör det möjligt för tandläkaren att planera operationen i förväg och att producera individuellt utformade komponenter. Kort efter att tandläkaren skickat ett digitalt avtryck av patientens käke till Nobel Biocare erhåller han de individuellt utformade komponenterna och samtliga instrument som behövs för behandlingen. Med hjälp av en borrmall och de individuellt utformade komponenterna kan tandläkaren utföra både kirurgi och protetik på en timme och patienten får sina fullt fungerande, permanenta tänder direkt. Under 2003 behandlades cirka 100 patienter framgångsrikt med den nya metoden. En global lansering planeras till Kombinationen av planeringssystem och tekniken bakom Procera gör det möjligt att genomföra ingreppet med hög precision och med minimalinvasiv kirurgi, vilken minimerar smärta och svullnad. Tillsammans med förkortad behandlingstid innebär denna teknik en stor fördel för både patient och tandläkare. Framtida fokus FoU och kliniska studier kommer även framöver att vara en viktig del i Nobel Biocares strategi att erbjuda patienter nya tänder. Framtida fokus kommer att ligga på vidareutveckling av koncept kring direktbelastning, långsiktig estetik och förenklade behandlingsmetoder. Kliniska publikationer avseende direktbelastning/ tidig belastning (antal) Nobel Biocare Straumann/ITI Astra Biomet/3i Källa: Medline databas, april 2003

20 20 NOBEL BIOCARE ÅRSREDOVISNING 2003 KVALITET, MILJÖ OCH REGULATORISKA FRÅGOR Sätter standarden för dentalbranschen Nobel Biocare sätter standarden för dentalbranschen när det gäller kvalitet, miljö och regulatoriska frågor. Det övergripande målet för företagets kvalitetsarbete är patientsäkerheten. Huvudprincipen för samtliga Nobel Biocares riktlinjer, procedurer och dokument är att de skall vara globala och att kvalitets-, miljö- och de regulatoriska frågorna fullt ut skall integreras i medarbetarnas dagliga verksamhet. Kvalitet och regulatoriska frågor Nobel Biocares kvalitetsarbete omfattar samtliga aktiviteter och processer, från idé och utveckling till leveranssäkerhet och uppföljning. För varje steg är dokumentationen av yttersta vikt. Genom dokumentation av produktutveckling och produktion erhålls bekräftelse på att produkterna är säkra och tillförlitliga för slutanvändarna. Utvecklingsprocessen baseras på klinisk validering och produktverifiering. Samtliga produkter är kliniskt och tekniskt väl dokumenterade före lansering. Produktionsprocessen kontrolleras rigoröst. Nobel Biocare har även omfattade system för eftermarknadskontroll, omfattande bl a reklamationer, garantifrågor och klinisk uppföljning. Nobel Biocare är medlem av Swedish Institute for Quality samt av European Foundation for Quality Management (EFQM). Under 2003 fortsatte företaget implementeringen av EFQM Excellence Model med särskilt fokus på processorienterat arbetssätt. Genom att använda Excellence Model, vidgar Nobel Biocare sin syn på kvalitet från ett produktorienterat synsätt till ett ledningssystem med ett tydligt kund- och affärsfokus som omfattar hela verksamheten. Under året har företaget genomgått ett antal externa inspektioner avseende kvalitet, miljö och regulatoriska frågor. Nobel Biocare har även slutfört arbetet med att byta till ett gemensamt anmält organ (British Standards Institute BSi) för den globala kontrollen av efterlevnaden av det Medicintekniska direktivet (CE) och andra standarder för kvalitetsledning. Samtliga produktionsenheter är certifierade enligt ISO Processen för regulatoriska godkännanden av koncept och produkter är en förutsättning för att marknadsföra och distribuera produkter. Bland flertalet internationellt erhållna produktgodkännande erhölls under året ett antal FDA-godkännanden:

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech Bakgrundsinformation Tandimplantat och Astra Tech Oktober 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tandlöshet drabbar många...3 Traditionella lösningar...3 Tandimplantat...4 Marknadsutveckling...4 Astra Techs implantatsystem...5

Läs mer

1. Godkännande av årsredovisning och koncernredovisning 2005. Styrelsens förslag: Godkännande av årsredovisning och koncernredovisning för 2005.

1. Godkännande av årsredovisning och koncernredovisning 2005. Styrelsens förslag: Godkännande av årsredovisning och koncernredovisning för 2005. PRESSMEDDELANDE Nobel Biocare Holding AG, Kloten Inbjudan till den fjärde ordinarie bolagsstämman i Nobel Biocare Holding AG i Zürich, Schweiz Bolagsstämman kommer att hållas onsdagen den 3 maj 2006 kl

Läs mer

Som naturliga tänder. Fördelarna med tandimplantat

Som naturliga tänder. Fördelarna med tandimplantat Som naturliga tänder Fördelarna med tandimplantat Introduktion Tandimplantat För alla behov En bra investering som jag har glädje av hela livet Kent Hanson, 60 år Tandimplantat är en idealisk lösning för

Läs mer

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech Bakgrundsinformation Tandimplantat och Astra Tech December 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tandlöshet drabbar många...3 Traditionella lösningar...3 Tandimplantat...4 Marknadsutveckling...4 Astra Techs implantatsystem...5

Läs mer

> Höjdpunkter 2004. och tre implantatförankrade system för patienter som har lösprotes. > Stark tillväxt i samtliga regioner (22 % i lokala valutor)

> Höjdpunkter 2004. och tre implantatförankrade system för patienter som har lösprotes. > Stark tillväxt i samtliga regioner (22 % i lokala valutor) Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 40 års världsledande ställning inom innovativa, estetiska dentala lösningar Höjdpunkter 2004 Stark tillväxt i samtliga regioner (22 % i lokala valutor) Högsta rörelsemarginalen

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech Bakgrundsinformation Tandimplantat och Astra Tech September 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tandlöshet drabbar många...3 Traditionella lösningar...3 Tandimplantat...4 Marknadsutveckling...4 Astra Tech förvärvar

Läs mer

ScandiDos AB (publ) (556613-0927)

ScandiDos AB (publ) (556613-0927) ScandiDos AB (publ) (556613-0927) Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Ny försäljningschef på plats i juni 2014 Första order på Delta 4 Discover från

Läs mer

NobelEsthetics DITT LEENDE FÖRTJÄNAR DET ALLRA BÄSTA. Behandlingsmetoder

NobelEsthetics DITT LEENDE FÖRTJÄNAR DET ALLRA BÄSTA. Behandlingsmetoder NobelEsthetics DITT LEENDE FÖRTJÄNAR DET ALLRA BÄSTA Behandlingsmetoder Implantatstödda tandersättningar ser ut som, känns som och fungerar som naturliga tänder Krona Tandkött Tandrot Tandimplantat Käkben

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Det är med stor tillfredställelse vi kan konstatera att 2005 blev det bästa året i SWECOs historia, vi slog de flesta av våra tidigare rekord. Jag

Läs mer

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2007

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2007 Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2007 Fördubblad omsättning fokus på klinikförvärv. Första förvärvet presenteras inom kort Helåret 2007 i sammandrag för OraSolv AB, moderbolag Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS SEPTEMBER Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt Rörelseresultatet under årets första kvartal är negativt, men som en effekt av genomförda strukturåtgärder väsentligt

Läs mer

Delårsrapport 2, januari-juni 2000

Delårsrapport 2, januari-juni 2000 Delårsrapport 2, januari-juni 2000 Nobel Biocare-koncernen Försäljningen ökade med 16% till 999,1 MSEK (860,0). Försäljningen i affärsområde Dentala Implantat ökade med 15% till 875,9 MSEK (761,0). Försäljningen

Läs mer

CITROËNS HALVÅRSRAPPORT

CITROËNS HALVÅRSRAPPORT PRESSMEDDELANDE Spånga den 16 juli 2009 CITROËNS HALVÅRSRAPPORT 2009 le 00 Mois 0000 Citroën visar i sin halvårsrapport att märket har stärkt sin ställning globalt trots kärva tider i bilbranschen. På

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2008

Delårsrapport januari-mars 2008 Uppsala 29 april 2008 Delårsrapport januari-mars 2008 Koncernens intäkter från varuförsäljning och royalty uppgick till 289 (300) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 10 (56) MSEK. Intäkterna inom produktområde

Läs mer

Nobel Biocare-koncernen Bokslutskommuniké 2004

Nobel Biocare-koncernen Bokslutskommuniké 2004 Nobel Biocare-koncernen Bokslutskommuniké 2004 Zürich 10 februari 2005 Stark tillväxt i samtliga regioner ökar försäljningstillväxten: Kvartal 4: över 23% i lokala valutor. Rörelsemarginal 37,1%. De finansiella

Läs mer

Niomånadersrapport 1 MAJ 31 JANUARI 2003/04

Niomånadersrapport 1 MAJ 31 JANUARI 2003/04 9 Niomånadersrapport 1 MAJ 31 JANUARI 23/4 ELEKTA AB (PUBL) ORG NR 55617-415 NIOMÅNADERSRAPPORT 1 MAJ 31 JANUARI 23/4 Niomånadersrapport 1 maj 31 januari 23/4 Rörelseresultatet uppgick till 192 (235) och

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Alfa Laval AB:s verkställande direktör och koncernchef Sigge Haraldsson vid bolagsstämman den 27 april 2004.

Alfa Laval AB:s verkställande direktör och koncernchef Sigge Haraldsson vid bolagsstämman den 27 april 2004. Alfa Laval AB:s verkställande direktör och koncernchef Sigge Haraldsson vid bolagsstämman den 27 april 2004. Jag hälsar er hjärtligt välkomna till Alfa Lavals bolagsstämma nummer två! I dag kommer jag

Läs mer

Därför prioriterar VINNOVA satsningar inom testverksamhet

Därför prioriterar VINNOVA satsningar inom testverksamhet Därför prioriterar VINNOVA satsningar inom testverksamhet Test & demo ett sätt att stärka konkurrenskraften för Sverige Filip Kjellgren Agenda 1)Sveriges innovationssystem och utmaningar 2)Testverksamhet

Läs mer

Biolight International AB (publ)

Biolight International AB (publ) Biolight International AB (publ) Kvartalsrapport 1 januari - 31 mars 2002 - Försäljningen under första kvartalet uppgick till 513 TSEK (114 TSEK). - Bolaget har genomfört en nyemission. Emissionen, som

Läs mer

Nobel Biocare-koncernen Kvartalsrapport 2, 2006

Nobel Biocare-koncernen Kvartalsrapport 2, 2006 Nobel Biocare-koncernen Kvartalsrapport 2, 2006 Zürich, Schweiz 10 augusti 2006 Nobel Biocare fortsatte att överträffa marknadstillväxten under första halvåret: Nettoomsättningen ökade med 25% i lokala

Läs mer

Där det finns framtidstro, innovation och glädje, dit går man. Orden kommer spontant från två medarbetare i Celgenes svenska ledning.

Där det finns framtidstro, innovation och glädje, dit går man. Orden kommer spontant från två medarbetare i Celgenes svenska ledning. läkemedelsföretaget Där det finns framtidstro, innovation och glädje, dit går man. Orden kommer spontant från två medarbetare i Celgenes svenska ledning. 58 pharma industry nr 4 13 CELGENE - uppstickare

Läs mer

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004 Sverige tappar direktinvesteringar Jonas Frycklund April, 2004 1 Innehåll Sverige som spetsnation... 2 FN:s direktinvesteringsliga... 3 PROGNOS FÖR DIREKTINVESTERINGSLIGAN... 4 STÄMMER ÄVEN PÅ LÅNG SIKT...

Läs mer

> Å R S R E D O V I S N I N G I S A M M A N D R A G

> Å R S R E D O V I S N I N G I S A M M A N D R A G Making you smile! > ÅRSREDOVISNING I SAMMANDRAG 2006 Nobel Biocare på 60 sekunder VÅR MISSION Nobel Biocare är världsledande inom innovativa, estetiska dentala lösningar baserade på vetenskap. Med patienternas

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005 God potential för en ökad tjänsteexport De svenska företagen får bättre betalt för sina exporttjänster än för exporten av varor. Under perioden 1995-2004

Läs mer

Delårsrapport 2, januari juni augusti, Nobel Biocare-koncernen

Delårsrapport 2, januari juni augusti, Nobel Biocare-koncernen Delårsrapport 2, januari juni 2003 13 augusti, 2003 Nobel Biocare-koncernen Stark försäljnings- och resultattillväxt under andra kvartalet Nettoomsättningen ökade med 19,8% i lokala valutor i det andra

Läs mer

Månadsanalys Augusti 2012

Månadsanalys Augusti 2012 Månadsanalys Augusti 2012 Positiv trend på aktiemarknaden efter uttalanden från ECB-chefen ÅRETS ANDRA RAPPORTSÄSONG är i stort sett avklarad och de svenska bolagens rapporter kan sammanfattas som stabila.

Läs mer

Procera - kronor, broar och implantatprotetik med hög estetik. Årsredovisning 2002

Procera - kronor, broar och implantatprotetik med hög estetik. Årsredovisning 2002 Procera - kronor, broar och implantatprotetik med hög estetik Årsredovisning 2002 Innehåll Information till aktieägare Finansiell information 2003 Delårsrapport januari-mars den 24 april Delårsrapport

Läs mer

Vi vet hur viktigt patientens leende är för dig

Vi vet hur viktigt patientens leende är för dig Vi vet hur viktigt patientens leende är för dig Det är det slutliga resultatet som räknas Ett avgörande ögonblick i tandläkarens behandling är när det protetiska arbetet till slut skall sättas in i patientens

Läs mer

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Delårsrapport 1 april 3 september (6 månader)! Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 25% till 69 (55).! Nettoomsättningen ökade med 4% till 1 89 (1

Läs mer

Ärade aktieägare och gäster!

Ärade aktieägare och gäster! Ärade aktieägare och gäster! Som inledning till stämman såg vi en kavalkad av produktskisser från en utställning om Electrolux designhistoria, som visades förra året på Forum för Form i Stockholm. Som

Läs mer

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ)

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) 5 maj 1999, Nr 5 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 1999 Omsättningen ökade med 10% till 2 310 MSEK (2 095) Resultatet före skatt ökade med 21% till 198 MSEK (163) Den

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 5 mars 2014. Ernst Westman, CEO

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 5 mars 2014. Ernst Westman, CEO Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 5 mars 2014 Ernst Westman, CEO 2014-03-05 BOULE DIAGNOSTICS BOLAGSPRESENTATION (1) Copyright 2014 by Boule Diagnostics AB Blodcellräkning Blodcellräkning det vanligaste

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2002

Bokslutskommuniké för 2002 1 (8) PRESSMEDDELANDE Stockholm 2003-02-13 Bokslutskommuniké för 2002 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffices bokslutskommuniké - Proffice fortsätter att ta marknadsandelar i samtliga nordiska

Läs mer

CellaVision årsstämma 2015

CellaVision årsstämma 2015 CellaVision årsstämma 2015 1 5/21/2015 CellaVision skapar värde för sjukvården CellaVision skapar värde genom att förbättra processerna för blodanalys vilket resulterar i att fler patienter kan få bättre

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR TAGMASTER AB januari september 2014

DELÅRSRAPPORT FÖR TAGMASTER AB januari september 2014 DELÅRSRAPPORT FÖR TAGMASTER AB januari september 2014 Fortsatt lönsam tillväxt Tredje kvartalet Nettoomsättningen ökade under tredje kvartalet med 17% till 13,0 Mkr (11,2) Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

Internationella portföljinvesteringar

Internationella portföljinvesteringar Internationella portföljinvesteringar AV ROGER JOSEFSSON När Internationella valutafonden (IMF) sammanställde de individuella resultaten av en undersökning avseende portföljtillgångar i utlandet (CPIS

Läs mer

Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet

Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet PM 2008: RI (Dnr 305-2465/2008) Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Stärkt konkurrenskraft Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 188 (190) mkr, minskningen är hänförbar till reducerat antal underkonsulter. Mjukvaruintäkterna

Läs mer

PRESSMEDDELANDE FRÅN GETINGE INDUSTRIER AB KVARTALSRAPPORT JANUARI JUNI 2000. Orderingången uppgick till 2.518,7 Mkr (2.447,5)

PRESSMEDDELANDE FRÅN GETINGE INDUSTRIER AB KVARTALSRAPPORT JANUARI JUNI 2000. Orderingången uppgick till 2.518,7 Mkr (2.447,5) PRESSMEDDELANDE FRÅN GETINGE INDUSTRIER AB KVARTALSRAPPORT JANUARI JUNI 2000 Orderingången uppgick till 2.518,7 Mkr (2.447,5) Nettoomsättningen uppgick till 2.419,5 Mkr (2.381,0) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Q4 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.

Q4 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower. Q4 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 26, Manpower Inc. All rights reserved. Innehåll Q4/6 Sverige 4

Läs mer

Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt.

Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt. Ordföranden, aktieägare, gäster, Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt. Jag vill ta detta tillfälle i akt att

Läs mer

Nobel Biocare-koncernen Kvartalsrapport 2, 2007

Nobel Biocare-koncernen Kvartalsrapport 2, 2007 Nobel Biocare-koncernen Kvartalsrapport 2, 2007 Zürich, Schweiz 9 augusti 2007 Stark organisk försäljningstillväxt på 20% - över genomsnittet på marknaden. Rekordhög bruttomarginal på 85% i andra kvartalet.

Läs mer

2006-05-01. Rolf Eriksen, VD Årsstämma 3 maj 2006 Kära aktieägare!

2006-05-01. Rolf Eriksen, VD Årsstämma 3 maj 2006 Kära aktieägare! x 2006-05-01 Rolf Eriksen, VD Årsstämma 3 maj 2006 Kära aktieägare! 2005 ett starkt år 2005 blev ett starkt år för H&M med en god försäljningsutveckling, många nya kunder och en fortsatt ökad lönsamhet.

Läs mer

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004 4 februari 2005 SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004 2004 var ett framgångsrikt år och Scania stärktes som leverantör av tunga fordon och tjänster. Leveranserna av lastbilar var höga och försäljningen

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 23 augusti 2006

Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 23 augusti 2006 Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 23 augusti 2006 Presentation, VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2005/06 Lagercrantz inför framtiden Kvartal 1 2006/07: 1 april 30 juni 2006 PAGE 2 Räkenskapsåret

Läs mer

Årsstämma 2008. Mina damer och herrar, aktieägare och anställda,

Årsstämma 2008. Mina damer och herrar, aktieägare och anställda, Årsstämma 2008 Mina damer och herrar, aktieägare och anställda, Fjärde året i rad med förbättrat rörelseresultat Under 2007 höjde styrelsen för Alfa Laval målet för rörelsemarginalen (EBITA) till 15 procent

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 FJÄRDE KVARTALET (KONCERNEN) Omsättningen ökade till 4,4 MSEK (3,0) Periodens resultat efter finansnetto, -4,1 MSEK (-2,8) ÅRET ACKUMULERAT (KONCERNEN) Omsättningen ökade med 67

Läs mer

Bokslutskommuniké 2008/09

Bokslutskommuniké 2008/09 Bokslutskommuniké 2008/09 13 maj 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Lagercrantz idag Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner i nischer

Läs mer

Allt handlar om... > ÅRSREDOVISNING 2005

Allt handlar om... > ÅRSREDOVISNING 2005 Allt handlar om... > ÅRSREDOVISNING 2005 livs- Höjdpunkter 2005 > Överträffade marknaden med nettoomsättningstillväxt på 24 procent i lokala valutor > Rekordhög rörelsemarginal på 33,5 procent av nettoomsättningen

Läs mer

ORTOPEDISKA UNDERLEVERANTÖRSMÖJLIGHETER

ORTOPEDISKA UNDERLEVERANTÖRSMÖJLIGHETER ORTOPEDISKA UNDERLEVERANTÖRSMÖJLIGHETER Av Martin von Walterskirchen och Scot Orgish, Swiss Business Hub USA Översikt över den amerikanska ortopediska marknaden Ortopedin svarar för ca 29 % av försäljningen

Läs mer

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden.

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Faktureringen i kvartalet minskade med 6 procent jämfört med föregående år och rörelsemarginalen uppgick till 14,0 procent (16,4). Förbättrat operativt

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 för 2016

Kvartalsrapport Q1 för 2016 Kvartalsrapport Q1 för 2016 Invent Medic Sweden AB (publ) 556682-1046 Styrelsen och verkställande direktören avger följande redovisning för Q1 2016. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp

Läs mer

FRASER FÖR FÖRETAGSPRESENTATION PÅ SVENSKA

FRASER FÖR FÖRETAGSPRESENTATION PÅ SVENSKA FRASER FÖR FÖRETAGSPRESENTATION PÅ SVENSKA Allmänna fraser Inledning Om kunden är hos dig: Välkomna (hit) till XXY (företagets/avdelningens/enhetens namn). Jag önskar er välkomna hit till XXY. Ni är hjärtligt

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

NIBE. skapar värme. Omsättningen ökade till 2.451,1 Mkr (1.944,2 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 217,8 Mkr (155,0 Mkr)

NIBE. skapar värme. Omsättningen ökade till 2.451,1 Mkr (1.944,2 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 217,8 Mkr (155,0 Mkr) NIBE skapar värme Omsättningen ökade till 2.451,1 Mkr (1.944,2 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 217,8 Mkr (155, Mkr) Resultatet efter skatt ökade till 144,4 Mkr (15,7 Mkr) Vinsten per aktie

Läs mer

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur.

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 1 Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 2016 Vi människor ler av många anledningar. När vi är glada, när vi känner tacksamhet, när vi känner sympati. Det finns också anledningar

Läs mer

Addtechkoncernens. Corporate Social Responsibility

Addtechkoncernens. Corporate Social Responsibility Addtechkoncernens CSR-arbete Corporate Social Responsibility Kort om Addtechkoncernen Teknikhandel under många varumärken Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde

Läs mer

VD och koncernchef Lars Idermarks anförande vid PostNords årsstämma 2013

VD och koncernchef Lars Idermarks anförande vid PostNords årsstämma 2013 VD och koncernchef Lars Idermarks anförande vid PostNords årsstämma 2013 Observera: Det talade ordet gäller. Ärade stämmodeltagare, mina damer och herrar. Det har nu gått fyra år sedan fusionen mellan

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft

Motion till riksdagen: 2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Sammanfattning Hela Sveriges utvecklingskraft, tillväxtpotential och sysselsättningsmöjligheter

Läs mer

CellaVision AB. CellaVisions årsstämma 2016

CellaVision AB. CellaVisions årsstämma 2016 CellaVision AB CellaVisions årsstämma 2016 5/4/2016 Agenda CellaVision i korthet CellaVision tillväxtstrategi: Långt och kort perspektiv Finansiell översikt: 2015 och kvartal 1 2016 Aktieägare, Styrelse

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2004

Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 2004-04-29 januari - mars jan-dec april-mars Nyckeltal 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 813 2 346 9 273 9 740 Rörelseresultat före avskrivningar, MSEK (EBITDA)

Läs mer

Företagspresentation Dentware Scandinavia AB + Brånemark Integration AB

Företagspresentation Dentware Scandinavia AB + Brånemark Integration AB Företagspresentation Dentware Scandinavia AB + Brånemark Integration AB!!!! augusti / september 2015 Per Dybwad, VD Dentware Scandinavia & Mikael Escobar Bach, VD Brånemark Integration AB Simple - Precise

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS 2011 ÅRSSTÄMMA 2011

VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA PARTNERTECHS 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 Effektivitet och lönsamhet i fokus Leif Thorwaldsson VD och Koncernchefen har ordet Agenda Kort om PartnerTech PartnerTechs

Läs mer

Utsugsarmar för bordsarbetsplatser med oslagbar flexibilitet

Utsugsarmar för bordsarbetsplatser med oslagbar flexibilitet Utsugsarmar för bordsarbetsplatser med oslagbar flexibilitet En ny generation med utsugsarmar för bordsarbetsplatser med oslagbar flexibilitet Nederman introducerar en ny generation med utsugsarmar för

Läs mer

Vad är Strategisk Planering

Vad är Strategisk Planering Vad är Strategisk Planering Varför behöver man strategisk planering? Vem eller vilka skall vara involverade? Hur gör man? i Strategisk Planering är sjökortet Ett företag i tillväxt behöver en karta att

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

Trots lågkonjunkturen: Svenska företag på jakt efter tekniker och säljare

Trots lågkonjunkturen: Svenska företag på jakt efter tekniker och säljare Stockholm juli 2009 Trots lågkonjunkturen: Svenska företag på jakt efter tekniker och säljare Trots lågkonjunkturen och hög arbetslöshet söker svenska arbetsgivare efter rätt kompetens. Hela 29 procent

Läs mer

Aktiv sittställning för alla. Justera efter dina behov

Aktiv sittställning för alla. Justera efter dina behov RH Mereo RH Mereo Nu lanserar RH en stol som också är ett arbetsredskap och ett affärsverktyg på samma gång. RH Mereo är konstruerad för att höja kapaciteten, både din egen och på hela arbetsplatsen. Den

Läs mer

Årsstämma 5 maj 2015. Anförande av VD Lena Olving

Årsstämma 5 maj 2015. Anförande av VD Lena Olving Årsstämma 5 maj 2015 Anförande av VD Lena Olving Det här är Mycronic 40 års erfarenhet Från högteknologisk innovation >2,200 kunder Inom två affärsområden, SMT och PG SMT - montering av komponenter på

Läs mer

Koncernchef Lars G. Nordströms anförande Posten Nordens årsstämma 14 april 2010

Koncernchef Lars G. Nordströms anförande Posten Nordens årsstämma 14 april 2010 Koncernchef Lars G. Nordströms anförande Posten Nordens årsstämma 14 april 2010 Bästa stämmodeltagare! 2009 var ett år då våra kunder var mer nöjda än någonsin det vet vi genom våra mätningar. Det var

Läs mer

Nobel Biocare-koncernen Kvartalsrapport 3, 2006

Nobel Biocare-koncernen Kvartalsrapport 3, 2006 Nobel Biocare-koncernen Kvartalsrapport 3, 2006 Zürich, Schweiz 19 oktober 2006 Nobel Biocares nettoomsättning ökade med 25% i lokala valutor till 429 MEUR de första nio månaderna Nettoomsättningen de

Läs mer

För alla större implantatsystem. ATLANTIS abutments patientspecifika distanser som går utöver CAD/CAM

För alla större implantatsystem. ATLANTIS abutments patientspecifika distanser som går utöver CAD/CAM För alla större implantatsystem ATLANTIS abutments patientspecifika distanser som går utöver CAD/CAM Unika original för unika individer Som en del av vårt erbjudande för digitala, öppna lösningar levererar

Läs mer

Hexagon. Carl Gustafsson Investor Relations Manager September 2015

Hexagon. Carl Gustafsson Investor Relations Manager September 2015 Hexagon Carl Gustafsson Investor Relations Manager September 2015 AGENDA AKTIESPARARNA 01 Hexagon i korthet 02 Tillämpningsområden 03 Finansiell utveckling 04 Finansiell plan 2 HEXAGON I KORTHET Hexagon

Läs mer

Svenska DentalCompagniet AB tel 040-46 95 65 Fax 040-46 99 15 dc@svenskadentalcompagniet.se www.svenskadentalcompagniet.se

Svenska DentalCompagniet AB tel 040-46 95 65 Fax 040-46 99 15 dc@svenskadentalcompagniet.se www.svenskadentalcompagniet.se VÅR KUNSKAP TÄNDER LEENDEN. DÄRFÖR SATSAR VI PÅ UNIQUE DENTAL PÅ ATT STÄNDIGT HÅLLA OSS UPPDATERADE FÖR ATT ALLTID LIGGA I FRAMKANT. VÅRA KUNDER SKA ALLTID KÄNNA SIG TRYGGA MED ATT VI LEVERERAR TANDTEKNIK

Läs mer

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån)

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Lagercrantz Group Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Nettoomsättningen för perioden 1 april 30 juni 2005 (3 mån) uppgick till 387 MSEK (387) Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 15

Läs mer

Mest stjäls det räknat i procent av butiksomsättningen i Indien, Mexico, Thailand, Sydafrika och Malaysia.

Mest stjäls det räknat i procent av butiksomsättningen i Indien, Mexico, Thailand, Sydafrika och Malaysia. Pressmeddelande 2008-11-12 Global undersökning om butiksstölder och snatterier visar: Stölderna i svenska butiker fortsätter öka svinnet betydligt högre i Sverige än i övriga Norden 630 kronor om året

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2603 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft

Motion till riksdagen 2015/16:2603 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2603 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa

Läs mer

Läkemedelsverket. Det nationella Läkemedelsverket

Läkemedelsverket. Det nationella Läkemedelsverket Inblick Läkemedelsverket Maj 2015 Foto: Helena Mohlin Läkemedelsverket, EMA och framtiden Artikeln baseras på en intervju med Tomas Salomonson som är ordförande i CHMP, den europeiska läkemedelsmyndigheten

Läs mer

>Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013

>Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013 >Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013 Viktiga samarbeten Pacom Nordic har inlett ett betydande samarbete med säkerhetsföretagen Swesafe och Zenita. Samarbetet innebär att de tillsammans med nuvarande partners

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Stockholm, 2015-02-1617 Bokslutskommuniké 2014 Hållbart värdeskapande i tillväxtbolag Avyttring av LeanNova Engineering i Trollhättan Viktiga händelser under helåret 2014 och fjärde kvartalet Fouriertransform

Läs mer

EasyFill AB (publ) 556653-2924 Kvartalsrapport 1 2014.

EasyFill AB (publ) 556653-2924 Kvartalsrapport 1 2014. 6 maj 2014, Bräcke EasyFill AB (publ) 556653-2924 Kvartalsrapport 1 2014. Omsättningen i EasyFill AB (publ), org nr 556653-2924, uppgick till 6 149 TKR (4 965 TKR) under kvartal 1 2014. Omsättningen har

Läs mer

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807 2007-08-21 1/10 Ballingslöv International AB (publ) Organisationsnummer 556556-2807 DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2007 Nettoomsättningen ökade med 31 procent *) till 753,1 Mkr (577,0). Den organiska tillväxten

Läs mer

Kärleken till stålet BERÄTTELSEN OM UDDEHOLMS AB

Kärleken till stålet BERÄTTELSEN OM UDDEHOLMS AB Kärleken till stålet BERÄTTELSEN OM UDDEHOLMS AB I 350 år har vi tillverkat stål. Det har gett oss en erfarenhet och en kunskap som lett fram till att vi idag tillverkar världens bästa verktygsstål. 1668

Läs mer

Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ)

Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ) Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ) Nolato AB delårsrapport 1 januari 30 juni 1999 Omsättningen ökade med 3 procent till 942 (915) Mkr Rörelseresultatet ökade med 33 procent till 101 (76)

Läs mer

Emitor Holding (publ) AB Org.nr: 556643-6613

Emitor Holding (publ) AB Org.nr: 556643-6613 Kommentarer till verksamheten. Emitor Holding (publ) AB Org.nr: 556643-6613 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari - 31 december 2005 (jämförelesesiffor 2004 avser Emitor AB) Kommentarer till verksamheten. Finansiell

Läs mer

Haldex delårsrapport, januari - september 2015

Haldex delårsrapport, januari - september 2015 Innovative Vehicle Solutions PRESSMEDDELANDE Landskrona, 23 oktober, 2015 Haldex delårsrapport, januari - september 2015 Stark rörelsemarginal och förbättrat kassaflöde Fokuserat arbete med kostnadsbasen

Läs mer

SVERIGE Porto betalt Port Payé. www.axfood.se

SVERIGE Porto betalt Port Payé. www.axfood.se B SVERIGE Porto betalt Port Payé www.axfood.se Axfood Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Halvårsrapport, Axfood AB (publ) Perioden 1 januari 30 juni 2001 Starkt förbättrat resultat under andra kvartalet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015-01-01 2015-12-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Bokslutskommuniké 2015-01-01 2015-12-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Bokslutskommuniké -01-01 -12-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 26 FEBRUARI Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips av

Läs mer

Prislista. Tandläkare Per Backe

Prislista. Tandläkare Per Backe Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Fragus Group AB (publ) 556673-4835

Fragus Group AB (publ) 556673-4835 Delårsrapport 2006-01-01 2006-03-31 AB (publ) 556673-4835 Koncernens omsättning för kvartal 1 uppgick till 4.149 Tkr Rörelseresultat uppgick till -399 Tkr Resultat efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

INVEST IN DALARNA AGENCY Dalarna s Official Inward Investment Agency

INVEST IN DALARNA AGENCY Dalarna s Official Inward Investment Agency INVEST IN DALARNA AGENCY Dalarna s Official Inward Investment Agency Attraktiva regioner, styrkor och svagheter SKNT Falun 2015 Johan Holmberg, Managing Director Copyright Invest in Dalarna Agency 2015

Läs mer

PRESSMEDDELANDE LIGHTLAB SWEDEN AB (publ) 2012-03-30. KOMMUNIKÉ FRÅN LIGHTLAB SWEDEN AB:s ÅRSSTÄMMA 2012-03-29

PRESSMEDDELANDE LIGHTLAB SWEDEN AB (publ) 2012-03-30. KOMMUNIKÉ FRÅN LIGHTLAB SWEDEN AB:s ÅRSSTÄMMA 2012-03-29 PRESSMEDDELANDE LIGHTLAB SWEDEN AB (publ) 2012-03-30 KOMMUNIKÉ FRÅN LIGHTLAB SWEDEN AB:s ÅRSSTÄMMA 2012-03-29 Aktieägarna i LightLab Sweden AB (publ), org nr 556585-8981, höll årsstämma torsdagen den 29

Läs mer

Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002

Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002 PRESSMEDDELANDE 1 (12) Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002 Koncernens omsättning steg med 21 procent till MSEK 492,7 (408,5). Resultatet före skatt förbättrades kraftigt under andra kvartalet

Läs mer

Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent

Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent Löneutveckling och fler jobb Löneutjämning och högre arbetslöshet 2 Lägre trösklar ger fler jobb LO-förbunden har inför 2013 års avtalsförhandlingar

Läs mer