VERKSAMHETSBESKRIVNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBESKRIVNING"

Transkript

1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING Verksamhetens organisation och ansvarsfördelning Kortfattad beskrivning av verksamheten Luft Vatten Avfall Externt buller Råvaror och kemikalier GÄLLANDE BESLUT ENLIGT MILJÖLAGSTIFTNINGEN GÄLLANDE VILLKOR OCH FÖRESKRIFTER MED KOMMENTARER FÖRETAGETS BEAKTANDE AV HÄNSYNSREGLERNA I MILJÖBALKEN Kunskapskravet Bästa tillgängliga teknik (BAT) Lokaliseringsprincipen Hushållning med råvaror och energi Produktvalsprincipen Ansvar för att avhjälpa skada DRIFT- OCH PRODUKTIONSFÖRHÅLLANDEN UNDER ÅRET Faktisk produktion under året Drifttid Tillbud, störningar och klagomål EGENKONTROLL Besiktningar Undersökningar om miljöpåverkan från verksamhetens produkter Miljömål RÅVAROR, KEMIKALIER OCH ÖVRIGA RESURSER Råvaruförbrukning Förbrukning av vatten Förbrukning av kemiska produkter Energianvändning Bränsleanvändning UTSLÄPP TILL LUFT Reningsanläggningar Utsläpp av stoft Utsläpp av svaveldioxid Utsläpp av kväveoxid Utsläpp av koldioxid Installerad och förbrukad mängd köldmedium UTSLÄPP TILL VATTEN Lakvatten Läckage till Göta Älv AVFALL Stoft från tillverkning av ferrolegeringar Arbetet på Mjölkberget Övrigt avfall Farligt avfall G:\Miljö\MILJÖRAPPORTER\Miljörapport 2012\MILJÖRAPPORT VAAB docx 1

2 10.5 Åtgärder för att minska mängden avfall TRANSPORTER OMGIVNINGSKONTROLL Vattenmossa Grundvatten Referensdike Väggmossa SAMMANFATTNING BILAGOR 1. Situationsplan 2. Beskrivning av en halvsluten reduktionsugn 3. Filteranläggningen 4. Lokalisering 5. Stoftutsläpp 6. Förbrukning av kemiska produkter 7. Material- och energiflöden 8. Köldmedieredogörelse 9. Provtagningspunkter 10. Bergbrunnar 11. Referensdike 12. Lakvattenanalyser 13. Egenkontroll under 2013 bilaga 3b till kontrolprogrammet G:\Miljö\MILJÖRAPPORTER\Miljörapport 2012\MILJÖRAPPORT VAAB docx 2

3 UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Platsnamn: Vargön Alloys AB Platsnummer: Fastighetsbeteckning: Vargön 2:3, Rånnum 6:41 Postnummer, ort: Vargön Besöksadress: Vargön 110 (larm) Kommun: Vänersborg Kontaktperson: Evalotta Stolt Huvudbransch: Telefon: E-post: UPPGIFTER OM HUVUDMAN Huvudman: Yildirim Group of Companies (ETI Invest AB) VD: Johan Svensson Organisationsnummer: VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 Verksamhetens organisation och ansvarsfördelning Vargön Alloys AB ägs sedan februari 2008 av den turkiska koncernen Yildirim Group of Companies (ETI Invest AB). Verkställande direktören, Johan Svensson, har det övergripande ansvaret för miljövårdsarbetet och för att miljölagarna följs. Miljöchefen är VD:s ställföreträdare i miljövårdsfrågor och svarar för alla externa kontakter med myndigheter, genomförande av kontrollprogram och långsiktig planering av miljöförbättrande åtgärder. Produktionschefen är ansvarig för att produktionen drivs i överensstämmelse med villkoren i gällande koncessionsbeslut och har ansvar för driften av miljövårdsanläggningarna. 1.2 Kortfattad beskrivning av verksamheten Vargön Alloys tillverkar ferrolegeringar. Industriell verksamhet på området har bedrivits sedan 1874 och tillverkning av ferrolegeringar startade Företaget firade 100 års legeringstillverkning i september Vargön Alloys AB hade under 2012 ca 160 anställda. Avstånd till närmaste bostadsområde är ca 300 m. Naturreservaten vid Halle- och Hunneberg ligger på 3-5 km avstånd, se bilaga 4. En situationsplan över anläggningen redovisas i bilaga 1. Produktion av ferrolegeringar har till betydande del karaktären av energiförädling. Den grundläggande processen innebär av att elektrisk energi omvandlas till kemiskt bunden energi i en smältreduktionsprocess. G:\Miljö\MILJÖRAPPORTER\Miljörapport 2012\MILJÖRAPPORT VAAB docx 3

4 Tillverkningen sker i fyra elektriska reduktionsugnar som drivs kontinuerligt. Under 2012 har inte produktionen körts för fullt, huvudsakligen på grund av marknadsläget. Ugn 12 kördes under årets första månader fram till slutet av maj. Ugn 10 kördes fram till 22 april och startades igen den 24 oktober. Under året har tillverkningen av Ferrokisel återupptagits, ugn 8 startades den 22 april och drevs sedan resten av året. Nedan redovisas de olika ugnarnas produktionskapacitet. Ugnsenhet Produkt Kapacitet Ugnseffekt Ugn 8 Ferrokisel (FeSi) t/år 30 MW Ugn 9 Ugn 10 Ugn 12 Högkolat ferrokrom (HC FeCr) Högkolat ferrokrom (HC FeCr) Högkolat ferrokrom ( HCFeCr) t/år 15 MW t/år 15 MW t/år 50 MW Samtliga ugnar är utrustade med värmeåtervinningsanläggningar. Ett schema över en halvsluten reduktionsugn visas i bilaga 2. Återvunnen energi såldes under 2012 till Vänersborgs fjärrvärmenät i form av hetvatten. Slaggen från framställningen av ferrokrom (ca 1,2 ton slagg/ton legering) gjuts ut utomhus i gropar. Efter stelning krossas den och sorteras. Eventuellt medföljande legering återvinns i en luftpulserad våtanrikningsanläggning. Behandlad slagg används bl a som makadamersättning. Slaggen är mycket stabil och omfattande lakningsförsök visar att urlakning av metaller från slagg är mycket liten, motsvarande den från alternativa moränmaterial. I brikettverket tillverkas krommalmsbriketter med kapaciteten ca ton/år, vilka ingår som råvara vid ferrokromtillverkningen. Vid framställning av briketter utnyttjas pulverformig malm som annars inte kan användas i processen. Avsiktning av malmråvarans finandel, med efterföljande brikettering, innebär en avsevärd förbättring av arbetsmiljön och minskar även väsentligt risken för störningar i ugnsdriften. 1.3 Luft Tillverkning av ferrolegeringar i metallurgiska smältugnar genererar stora mängder gas innehållande stoft som till över 99 % samlas upp i företagets stoftfilter. Alla ugnar är utrustade med moderna stoftavskiljningsanläggningar, bestående av slangfilter. Principschema över filteranläggningarna visas i bilaga 3. Ugnsgaserna kyls i värmeåtervinningsanläggningarna till ca 150 C vilket ger lämpliga driftbetingelser för slangfiltren. G:\Miljö\MILJÖRAPPORTER\Miljörapport 2012\MILJÖRAPPORT VAAB docx 4

5 Vid full produktion på respektive ugn gäller nedanstående värden: Gasmängder Ugn Nm 3 /h Ugn Nm 3 /h Ugn Nm 3 /h Ugn Nm 3 /h Gasreningsanläggningarna är utrustade med instrument av typ Triboflow för kontinuerlig kontroll av filterstatus. Vid filterbortfall kan rökgaserna avledas via direktskorstenar. Vid dessa tillfällen reduceras ugnseffekten enligt villkoren i koncessionsnämndens beslut, se avsnitt 3. Skorstenshöjder i m över marknivån (+49,65 m): Filterskorsten Direktskorsten Ugn/filter 8 38,00 39,10 Ugn/filter 9 38,00 38,90 Ugn/filter 10/12c 31,80 38,90 Ugn/filter 12 60,10 46,10 Rökgasstoftet från ferrokromtillverkningen deponeras på stoftdeponin vid Mjölkberget. Ferrokiselstoftet säljs i första hand som tillsatsmedel i betong och deponeras i andra hand om inga avsättningsmöjligheter finns. 1.4 Vatten Kylvatten tas från Göta Älv, dit det återförs med en marginell temperaturförhöjning. Processvatten förekommer inte i verksamheten. Regnvatten dräneras till dagvattennätet som mynnar i Göta älv och det sanitära avloppsvattnet avleds till kommunens spillvattennät. Lakvatten från stoftdeponin vid Mjölkberget samlas upp i ett lakvattensystem. Lakvatten pumpas till en reningsanläggning där det vid behov (då halten sexvärt krom är förhöjd) behandlas med järnsulfat och filtreras innan det släpps till Göta Älv. 1.5 Avfall Det avskiljda stoftet från legeringsugnarna samlas i silos. Det behandlas med järn(ii)sulfatlösning dels för att reducera det sexvärda kromet till trevärt krom, dels för att reducera stoftspridningen. Stoftet deponeras i celler på stoftdeponin vid Mjölkberget. Under 2012 avslutades det omfattande arbete, som pågått sedan 2008, med att vidta de åtgärder som företaget åtog sig inför Miljödomstolen beslut i januari Övrigt industriellt avfall sorteras dels avseende metallskrot o dyl., dels avseende övrigt avfall. Sorteringen görs i de fraktioner som det finns avsättning för. Avfallet samlas upp inom industriområdet och sänds sedan vidare till utomstående entreprenörer. G:\Miljö\MILJÖRAPPORTER\Miljörapport 2012\MILJÖRAPPORT VAAB docx 5

6 1.6 Externt buller Smältverket är beläget mellan Göta Älv och Vargöns samhälle. Genom närfältsmätningar 2005 har ljudnivåerna vid de bostäder som ligger närmast beräknats till under 50 d(b)a. 1.7 Råvaror och kemikalier Råvaror, huvudsakligen i form av malm, koks och kvartsit förvaras utomhus. Kemikalier förvaras i anslutning till de platser där de används. Oljor förvaras i ett gemensamt större förråd där det även finns Absol samt tättslutande lock till närliggande dagvattenbrunnar. Företaget har ett web-baserat kemikalieregister där samtliga kemikalier som används registreras. Säkerhetsdatabladen för kemikalierna finns tillgängliga på företagets intranät, De uppdateras kontinuerligt. G:\Miljö\MILJÖRAPPORTER\Miljörapport 2012\MILJÖRAPPORT VAAB docx 6

7 2 GÄLLANDE BESLUT ENLIGT MILJÖLAGSTIFTNINGEN Gällande beslut för verksamheten i Vargön Beslut nr Datum Koncessionsnämnden för miljöskydd, beträffande deponering av kromhaltigt stoft vid det s.k. Mjölkberget. Koncessionsnämnden för miljöskydd, grundbeslutet Koncessionsnämnden för miljöskydd, uppskjutna frågor. nr 189/ nr 74/ nr 40/ Koncessionsnämnden, ändring av villkor i beslut 1. nr 13/ Beslut om avsteg från kraven i förordningen (2001:512) om deponering av avfall M Kontrollprogram för verksamheten Tillståndsbeslut 74/ 85 medger följande produktion; Tillverkning av ferrokrom ferrokisel ferromangan kiselkrom kiselmangan inom ramen för ett effektuttag på högst 125 MW räknat som årsmedelvärde. Kommentar: Under år 2012 tillverkades ferrolegeringar med ett effektuttag på 34 MW räknat som årsmedelvärde. G:\Miljö\MILJÖRAPPORTER\Miljörapport 2012\MILJÖRAPPORT VAAB docx 7

8 3 GÄLLANDE VILLKOR OCH FÖRESKRIFTER MED KOMMENTARER Koncessionsnämnden för miljöskydd, grundbeslutet nr 74/ Koncessionsnämnden för miljöskydd, uppskjutna frågor nr 40/ Nr Villkor Kommentar 3 Ugnsgaserna från samtliga ugnar skall genomgå stoftavskiljning i slangfilter. Vid bortfall av filter skall annat slangfilter inkopplas, om så är möjligt. Alla ugnar är försedda med slangfilter. 8 Stofthalten vid besiktning hos ugns- och tappröksgaser som passerat slangfilter får uppgå till högst 10 mg/m 3 norm torr gas som riktvärde och högst 50 mg/m 3 norm torr gas som gränsvärde... Värdena gäller också utsläpp från mal- och sorterverket. 9 Om ett riktvärde överskrids, åligger det bolaget att i samråd med länsstyrelsen vidta skäliga åtgärder för att hindra ett upprepande. Kontinuerlig mätning via Triboflowmätare. Se kapitel 8 Under 2012 har riktvärdet för diffus damning via lanterninerna tidvis överskridits. Se kapitel 8 12 Allt sanitärt avloppsvatten från bolagets anläggningar skall ledas till det kommunala avloppsnätet. 13 Kyl- och dagvatten från bolagets anläggningar får efter eventuellt erforderlig, av länsstyrelsen föreskriven rening avledas till Göta Älv. Det sanitära avloppsvattnet leds till kommunen. Ett stickprov på dagvattnet togs under Kylvattnet är endast indirekt. 14 Utöver vad som i koncessionsnämndens beslut Nr 189/78 bestäms om hanteringen av restprodukter från bolagets verksamhet åligger det bolaget att i samråd med Vänersborgs miljö- och hälsoskyddsförvaltning vidta skäliga åtgärder för att motverka luktolägenheter från deponeringsplatserna och förebygga läckage av kromhaltigt lakvatten. 15 Bolaget skall i samråd med länsstyrelsen vidta skäliga åtgärder för att sänka bullernivån i fabrikens omgivning. I samband med ombyggnadsarbeten och utbyte av bulleralstrande utrustning skall särskild hänsyn tas till möjligheten att minska uppkomsten och spridningen av störande buller. 20 Bolaget skall tillämpa sådana rutiner som behövs för att motverka för omgivningen störande damning från utomhusytor där dammande råvaror hanteras. Eventuella klagomål registreras i Q-VA. Lakvatten samlas upp i ett lakvattensystem. Se kapitel 5 samt 9 Under 2012 har klagomål framförts på lågfrekvent buller från smältverket. Orsaken är med största sannolikhet ugn 12's fläktar. Åtgärder för att lösa problemet kommer att vidtas då ugnen startas. Städprogram tillämpas. G:\Miljö\MILJÖRAPPORTER\Miljörapport 2012\MILJÖRAPPORT VAAB docx 8

9 Koncessionsnämnden för miljöskydd, beträffande deponering av kromhaltigt stoft vid det s.k. Mjölkberget. Nr 189/ Nr Villkor Kommentar - För ferrolegeringsverket skall finnas av länsstyrelsen godkänt kontrollprogram avseende verksamheten. Godkänt av länsstyrelsen Koncessionsnämnden, ändring av villkor i beslut 1. nr 13/ Nr Villkor Kommentar 4 Ugnarna 8, 9 och 10 får vid filterhaveri, eller när slangfilter för ugnsgasen av annan orsak inte kan användas, drivas utan rökgasrening i slangfilter under högst 480 timmar per kalenderår. För ugn 12 är motsvarande tid 300 timmar per kalenderår. Drift som nu har sagts får inte vid samma ugn pågå mer än tre dygn i följd. 6 Vid ugnsdrift med tillämpning av bestämmelserna i punkt 4 skall effektuttaget reduceras på sätt som framgår av följande tabell: Ugn Reducerad effekt vid tillverkning av ferrokrom Annan legering Villkoret har innehållits Se kapitel 8 Enligt ugnsjournalerna har effekten sänkts enligt gällande villkor vid direktspjäll. 7 Tappröken från ugnarna 8, 9, 10 och 12 skall samlas upp och genomgå stoftavskiljning i slangfilter om ej annat framgår av villkor Stoftutsläpp via lanterniner från det gamla (ugn 8, 9 och 10) och det nya (ugn 12) verket får för vardera verket som riktvärde, beräknat som dygnsmedelvärde, uppgå till högst 1,0 kg/ton producerad legering. Tappröken renas m h a slangfilter. Resultatet av genomförda mätningar och utredning för att minska stoftutsläppet redovisades till länsstyrelsen i december Se kapitel 8 Beslut om avsteg från kraven i förordningen (2001:512) om deponering av avfall M Nr Villkor Kommentar - Deponin skall utformas och verksamheten bedrivas i överensstämmelse med vad som redovisats i ansökan samt vad företaget i övrigt uppgett och åtagit sig Arbetet avslutades under sommaren 2012 har godkänts av länsstyrelsen i beslut daterat Se kapitel 10 G:\Miljö\MILJÖRAPPORTER\Miljörapport 2012\MILJÖRAPPORT VAAB docx 9

10 4 FÖRETAGETS BEAKTANDE AV HÄNSYNSREGLERNA I MILJÖBALKEN 4.1 Kunskapskravet Företaget deltar i ICDA, International Chromium Development Association och den kunskapsuppbyggande verksamhet som sker där. Under 2012 har arbetet varit inriktat på att ta fram underlag för en gemensam LCI för ferrokromtillverkare i världen. Inom den europeiska sammanslutningen för legeringsproducenter, EuroAlliages, pågår, gemensamt med övriga legeringsproducenter i Europa bl a arbetet med anpassning till EU:s system för handel med utsläppsrätter samt arbetet med att ta fram underlag till ett nytt Non Ferrous Metal BREF-dokument (se nedan). Företaget är även medlem i Jernkontorets miljöråd som arbetar med kunskapsuppbyggande verksamhet inom svensk stålindustri. Vargön Alloys AB samarbetar med högskolor och universitet genom bl a examensarbeten och olika projektarbeten. 4.2 Bästa tillgängliga teknik (BAT) Överensstämmelsen med bästa tillgängliga teknik, enl. Non Ferrous Metal BREF från maj 2000, redovisades separat i samband med 2004 års miljörapport enligt kravet i SFS 2004:989. Arbete med att uppdatera det BREF-dokument som anger BAT inom ramen för IEDdirektivet återupptogs under Detta arbete sker samarbete med de europeiska producenterna inom EuroAlliages. 4.3 Lokaliseringsprincipen Företaget startade 1912 tillverkningen av legeringar p.g.a. den goda tillgången på energi. Genom företagets lokalisering har leverans av återvunnen energi till det närbelägna pappersbruket och till Vänersborgs kommun möjliggjorts. 4.4 Hushållning med råvaror och energi Leveranserna av återvunnen energi innebär ett effektivt resursutnyttjande som är svårt att åstadkomma vid de flesta legeringsproducerande anläggningarna i världen. 4.5 Produktvalsprincipen Företaget har ett web-baserat system för hantering av säkerhetsdatablad. Detta system kan även leverera listor över de kemikalier som används samt jämföra dessa listor mot de olika listor för kemikaliebedömning som finns. 4.6 Ansvar för att avhjälpa skada Ett samarbete pågår sedan länge mellan företaget och Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. G:\Miljö\MILJÖRAPPORTER\Miljörapport 2012\MILJÖRAPPORT VAAB docx 10

11 5 DRIFT- OCH PRODUKTIONSFÖRHÅLLANDEN UNDER ÅRET Under 2012 har produktionen fortfarande varit relativt begränsad. Ugn 12 kördes fram till den 28 maj och ugn 10 kördes fram till 22 april och startades åter 24 oktober. Dessutom återupptogs produktionen av ferrokisel den 26 april. 5.1 Faktisk produktion under året Företagets produktion har 2012 omfattat följande: Ferrokisel Ferrokrom summa legering ton ton ton Ferrokromslagg från tillverkning av ferrokrom Krommalmsbriketter Hetvatten till det kommunala fjärrvärmenätet ton ton MWh 5.2 Drifttid Produktionen sker normalt i kontinuerlig 3-skiftsdrift med fem skiftlag. Ugnarna stoppas endast för revision eller akuta reparationer. Ugn Ugn 8 Ugn 9 Ugn 10 Ugn 12 Driftsperiod Drifttid (timmar) Från den 26 april h 0 h Ugnen stoppades den 26 september h Ugnen kördes fram till 22 april och startades åter 24 oktober h Ugnen stoppades pga. haveri den 28 maj Tillbud, störningar och klagomål Något enstaka klagomål avseende buller har mottagits från boende i Vargön och i Mariedal. Dessa registreras i vårt verksamhetssystem (Q-VA). Källan till klagomålen är den förändrade bullerbilden vid ugn 12, vilket tydligt framgick då klagomålen slutade sedan ugnen stoppades i slutet av maj. G:\Miljö\MILJÖRAPPORTER\Miljörapport 2012\MILJÖRAPPORT VAAB docx 11

12 6 EGENKONTROLL Verksamheten kontrolleras, med vissa förändringar beroende på den begränsade produktionen, i huvudsak enligt gällande kontrollprogram, som godkändes av länsstyrelsen i juni Programmet är integrerat i miljöledningssystemet. 6.1 Besiktningar LRQA genomförde under 2012 två uppföljande revision (mars och september) av verksamhetssystemet som bygger på kvalitetsstandarden ISO och miljöledningsstandarden ISO Gällande certifikat är samordnade så att ett gemensamt certifikat nu gäller till den 30 april 2016 enligt båda standarderna. Under september 2012 genomfördes också en mätning av den diffusa damningen från lanterninerna och kontroll av triboflowmätarna av IVL Svenska Miljöinstitutet. 6.2 Undersökningar om miljöpåverkan från verksamhetens produkter Registrering av legeringar och slagg EU:s kemikalieförordning REACH genomfördes Arbetet med registreringen enligt REACH skedde i ett internationellt konsortium tillsammans med producenter och importörer av legeringar. Arbete pågår för att bredda användningen av ferrokromslaggen. Den ferrokromslagg som producerats de senaste åren har använts som konstruktionsmaterial på deponin. Från årsskiftet 2011/2012 saluförs åter ferrokromslagg till externa kunder. 6.3 Miljömål Företaget är sedan den 3 februari 2000 certifierat enligt ISO :2004. Som en del av miljöledningssystemet (Q-VA) arbetar företaget med handlingsplaner kopplade till miljömål. Arbetet var under 2012 inriktat på att avsluta arbete på stoftdeponin och på att minska den diffusa damningen från lanterninerna. G:\Miljö\MILJÖRAPPORTER\Miljörapport 2012\MILJÖRAPPORT VAAB docx 12

13 7 RÅVAROR, KEMIKALIER OCH ÖVRIGA RESURSER 7.1 Råvaruförbrukning Krommalm från Turkiet Kvarts och kalksten, huvudsakligen från Dalsland Koks, huvudsakligen från Colombia, Italien, Ukraina, Australien, England och Kina Glödskal Elektrodmassa ton ton ton ton ton 7.2 Förbrukning av vatten Förbrukningen av kommunalt vatten var m³ under Användningen av kylvatten från Göta Älv var 2012 ca m³ vatten. Vattnet går i ett helt slutet system och återförs till älven utan annan påverkan än en något förhöjd temperatur. 7.3 Förbrukning av kemiska produkter Med utgångspunkt från vårt kemikalieregister kan konstateras att vår förbrukning av kemiska produkter är begränsad. Förteckning över kemiska produkter förbrukade i mängder överstigande 100 kg under 2012 visas i bilaga Energianvändning De metallurgiska processerna är mycket elintensiva. En inte oväsentlig mängd elenergi används också för drift av hjälputrustning, huvudsakligen filterfläktar. Total elenergiförbrukning under 2012: Ugn 8 Ugn 10 Ugn 12 Motorkraft, belysning och övr Total elförbrukning MWh MWh MWh MWh MWh Alla ugnar är utrustade med energiåtervinningsanläggningar. Energiåtervinningen vid företaget innebär att normalt ca % av Vänersborgs fjärrvärmebehov kan täckas. Leveranserna av återvunnen energi innebär fortfarande ett effektivt resursutnyttjande vilket normalt inte sker vid de flesta legeringsproducerande anläggningarna i världen. Återvinning av energi är dessutom mycket väsentlig för företagets ekonomi och ett ständigt arbete pågår för att öka den återvunna mängden och hitta nya kunder. Under 2012 levererade Vargön Alloys AB följande mängder energi; G:\Miljö\MILJÖRAPPORTER\Miljörapport 2012\MILJÖRAPPORT VAAB docx 13

14 MWh hetvatten till VFAB (40 % av den mängd process-el som användes) Tyvärr tvingades vi samtidigt dumpa MWh bl a på grund av att produktion och behov inte alltid överensstämmer. 7.5 Bränsleanvändning Företaget förbrukar inga fasta bränslen. Den koks som förbrukas används som reduktionsmedel i den metallurgiska processen. Förbrukning av olja och gasol uppgick 2012 till: Eldningsolja, 37 m 3 Diesel, varav 80 m 3 Ecopar, (transportmaskiner m m) 156 m 3 Gasol (torkning av skänkar) 106 ton G:\Miljö\MILJÖRAPPORTER\Miljörapport 2012\MILJÖRAPPORT VAAB docx 14

15 8 UTSLÄPP TILL LUFT Varje filteranläggning är utrustad med nödvändiga instrument för driftkontroll t ex temperatur- och tryckskrivare för rökgasen. All gasreningsutrustning övervakas kontinuerligt av skiftgående personal som journalför verksamheten. Inom miljöledningssystemet finns rutiner för: a) Skötsel av kontrollinstrument för filterstatus, "Triboflow". b) Periodisk internmätning av diffus damning c) Kontroll av mät- och provningsutrustning d) Rutiner för kontaktande av myndigheter vid onormala driftförhållanden. e) Renhållning av verksområdet (städprogram). 8.1 Reningsanläggningar Filterslangar byts planenligt vid revisionsstoppen, varför slangskador mycket sällan uppträder under drifttiden. Innan en ugn startas efter ett längre stopp sätts alltid nya filteslangar in i filtret. Under 2012 stratdes både ugn 10 och ugn 8 efter längre stopp. Filtret till ugn 10 innehåller 840 stycken filterslangar och i filtret till ugn 8 finns 1152 stycken slangar. 8.2 Utsläpp av stoft Bildning av stoft Ursprunget för större delen av det stoft som produceras är de metallurgiska processerna i ugnarna. I reduktionsprocessen bildas olika metalloxider som beroende på vikt antingen hamnar i slaggen eller i stoftet. Nedan visas den mängd stoft som produceras i ugnarna varav större delen avskiljs och deponeras och endast en lite del släpps till luft total mängd bildat stoft deponerad mängd stoft totalt utsläppt mängd G:\Miljö\MILJÖRAPPORTER\Miljörapport 2012\MILJÖRAPPORT VAAB docx 15

16 8.2.2 Utsläpp via stoftfilter Kontinuerlig mätning av utsläpp genom filter utförs med hjälp av instrument av typ Triboflow. De kalibreras mot manuella stoftmätningar som genomförs av IVL vartannat år (senaste externa kalibreringen gjordes i september 2012). Triboflowmätare är installerade i skorstenen för filtren vid ugnarna 8 och 9, i skorstenen för filtret vid ugn 10 och 12 C samt i skorstenen för ugn 12:s båda filter. Utsläppt mängd stoft via filter beräknas utifrån avläsning och beräkning av medelvärden på Triboflowmätarna. Detta sker med 2 timmars intervall och antecknas i driftjournaler för respektive anläggning av skiftgående filterskötare. Under 2012 var medelvärdet för triboflowmätarna Ugn 8 1,9 mg/m 3 ugn 10 3,7 mg/m 3 ugn 12 2,0 mg/m 3 Under 2012 beräknas 5,5 ton stoft ha släppts ut via filtren, varav 1,3 ton var stoft som inte innehåller krom då det kommer från produktion av ferrokisel Direktutsläpp förbi filter Vid start av ugnar eller vid haverier måste ibland rökgaserna släppas förbi filtren för att de inte skall förstöras av exempelvis för höga temperaturer. Tiden med öppen direktskorsten regleras i villkor och vid dessa till fällen skall ugnarna köras med reducerad effekt enligt villkor. Tiden med öppen direktskorsten med reducerad effekt utan rökgasrening var under 2012 totalt 427 timmar, vid 40 tillfällen, med nedanstående fördelning; DRIFT- DRIFTTID (h) MED TIMMAR DIREKTSKORSTEN timmar Antal ugn ugn ugn TOTALT Beräkning av stoftmängd vid direktutsläpp sker på basis av producerad mängd stoft per MWh förbrukad energi med hänsyn tagen till reducerat effektuttag. Detta är en beräkningsmetod som fungera vid driftavbrott under pågående drift medan beräkningen stämmer sämre vid start av en kall ugn efter ett längre stopp. Under 2012 beräknas 1,5 ton stoft ha släppts ut förbi filtren. Två tredjedelar av mängden utgörs av stoft från start av ugn 8 för produktion av ferrokisel omfattningen blev betydligt större än planerat men var oundviklig för att inte förstöra filtren. G:\Miljö\MILJÖRAPPORTER\Miljörapport 2012\MILJÖRAPPORT VAAB docx 16

17 8.2.4 Diffus damning Den diffusa damningen beräknas enligt en modell som IVL tog fram Denna metod används även något förenklad vid interna mätningar av diffus damning och i de månatliga rapporterna till tillsynsmyndigheten. Emissionsmätningar utförs två-tre gånger per år i enlighet med kontrollprogrammet med besiktning och mätning vartannat år av opartisk kontrollant. Under 2012 genomfördes fem mätningar. Tre på ugn 8 och en på ugn 12 och en då både ugn 10 och 8 var igång; Datum Diffus damning kg/ton legering Ugn 8 Ugn 8+10 Ugn 12 mars 0,65 juli 1,37 augusti 2,36 september 1,48 oktober 1,06 medelvärde 1,7 Den diffusa damningen från tillverkning av ferrokisel överskred riktvärdet under större delen av året. Orsaken var framför allt dålig ugnsgång framför allt pga. av råmaterialets kvalitet. Det beräknade (med utgångspunkt från IVL:s mätningar) årliga stoftutsläppet från diffus damning är ca 45 ton, varav en tredjedel utgörs av stoft från produktionen av ferrokisel. Det totala stoftutsläppet 2012 beräknas till ca 52 ton (varav 17 ton är rökgasstoft från ferrokiselproduktion). Nedan redovisas totala stoftutsläppet fördelat mellan ferrokisel och ferrokrom En sammanställning av stoftutsläppen under 2012 redovisas i bilaga 5. FeSi FeCr G:\Miljö\MILJÖRAPPORTER\Miljörapport 2012\MILJÖRAPPORT VAAB docx 17

18 MWh ton/år MILJÖRAPPORT Utsläpp av svaveldioxid Nedanstående diagram visar energianvändningen och utsläppen av svaveldioxid under de senaste 14 åren. Energianvändning och utsläpp av svaveldioxid energi Svaveldioxid Svavelutsläpp med rökgaser under 2012 har beräknats till ca 165 ton (SO ton). Förekomsten av svavel är förorsakad av de råmaterial som används såsom koks (ca 0,8 % S) malmer (ca 0,02 % S) kvartsit (ca 0,05 % S). Under 2012 innehöll de råvaror som användes 285 ton svavel. De olika material som lämnade ugnen (legeringar, stoft och slagg) innehöll ca 120 ton svavel. Skillnaden mellan ingående och utgående svavelmängd antas återfinnas i rökgaserna. Tidigare beräkningar indikerar att utsläpp från tillverkning av ferrokisel ligger på ca 5 kg/ton legering medan svavelutsläppen från ferrokromtillverkning är ungefär en tiondel så stora. Vi har med åren också tagit fram allt bättre analysmetoder vilket gör beräkningarna säkrare. En jämförelse med historiska utsläpp är därför något tveksam. Som exempel kan nämnas att halten svavel i slagg nu mätts till 0, 14 % istället för den schablonvärde på 0,29 % som tidigare använts. Därmed ökar de beräknade utsläppen av svavel till mer än det dubbla. Numer analyseras svavelhalten i ferrokromslaggen kontinuerligt. G:\Miljö\MILJÖRAPPORTER\Miljörapport 2012\MILJÖRAPPORT VAAB docx 18

19 MWh ton/år MILJÖRAPPORT Utsläpp av kväveoxid Utsläppen av kväveoxider bedöms med hänsyn till respektive ugns drifttid och produktionsmängd vara ca 116 ton Energi användning och utsläpp av kväveoxider energi NOx Ökningen jämfört med tidigare år beror på att kväveoxidutsläppen vid ferrokiselproduktion är ca tre gånger så stora som vid ferrokromproduktion. 8.5 Utsläpp av koldioxid Kol tillförs processen i form av koks och i någon mån som elektrodmassa. Kol tillförs för reduktion av krom- och järnoxider i malmen. Vid processen bildad CO oxideras i ugnens övre del. Oxidationsprocessen genererar värmeenergi som sedan tas till vara i ång- och hetvattenpannor. En schematisk bild av material- och energiflödena inom företaget visas i bilaga 7. Bilden visar även emissioner från processen inklusive emissionen av CO 2 som under 2012 beräknades till ton. 8.6 Installerad och förbrukad mängd köldmedium Kontroll av kyl- och värmepumpanläggningar har utförts av ackrediterat kontrollorgan, YIT, Trollhättan, enligt protokoll i bilaga 8. HCFC HFC Installerad mängd, kg Påfylld mängd under 2012, 0 4,5 kg Omhändertagen mängd 0 0 G:\Miljö\MILJÖRAPPORTER\Miljörapport 2012\MILJÖRAPPORT VAAB docx 19

Miljörapport 2012. Hammarbyverket

Miljörapport 2012. Hammarbyverket Miljörapport 2012 Hammarbyverket INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 VERKSAMHETENS INRIKTNING OCH LOKALISERING... 3 1.1.1 Lokalisering... 3 1.1.2 Teknisk beskrivning av produktionsanläggningar...

Läs mer

Miljörapport för Johannes Biokraftvärmeanläggning år 2014

Miljörapport för Johannes Biokraftvärmeanläggning år 2014 Miljörapport för Johannes Biokraftvärmeanläggning år 2014 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapporten 15-04-10 1 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

DOM 2014-06-27 Stockholm

DOM 2014-06-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060106 DOM 2014-06-27 Stockholm Mål nr M 7429-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts, mark- och miljödomstolen, deldom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2010. Åre Östersund Airport

MILJÖRAPPORT 2010. Åre Östersund Airport RAPPORT 2011-03-24 01.00 D 2011-000480 1(34) MILJÖRAPPORT 2010 Åre Östersund Airport Verksamhetsutövare: Swedavia Organisationsnummer: 556797-0818 Enligt miljöbalken 26:19 och Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

DOM 2005-10-05 meddelad i Stockholm

DOM 2005-10-05 meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM 2005-10-05 meddelad i Stockholm Sid 1 (34) Mål nr M 11781-05 SÖKANDE Svensk Oljeåtervinning AB, 556349-1355 SAKEN Ansökan om tillstånd för utökad behandling och slutligt omhändertagande

Läs mer

Myndigheternas frågeställning anges nedan med fet kursiv stil, medan bolagets svar har skrivits med vanlig stil.

Myndigheternas frågeställning anges nedan med fet kursiv stil, medan bolagets svar har skrivits med vanlig stil. Kompletteringar till ansökan om tillstånd enligt miljöbalken SSAB Tunnplåt AB har beretts möjlighet att lämna in kompletteringar i mål M 2350-08 i enlighet med önskemål från Fiskeriverket, Naturvårdsverket,

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI AB Årsrapport C-verksamhet 2014 Rya Värmepumpverk 10-2015-0078

GÖTEBORG ENERGI AB Årsrapport C-verksamhet 2014 Rya Värmepumpverk 10-2015-0078 Sammanfattning I den här rapporten beskrivs verksamheten på Rya värmepumpverk under år 2014 En sammanfattning över drift och användning av köldmedium visas i tabellerna nedan Observera att redovisning

Läs mer

Övergripande miljökontrollprogram Scharins Industriområde Fas 2

Övergripande miljökontrollprogram Scharins Industriområde Fas 2 Övergripande miljökontrollprogram Scharins Industriområde Fas 2 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 1.1. Revisionshistorik 4 1.2. Organisation 5 1.3. Kontaktuppgifter 5 1.4. Bakgrund f d Scharins industriområde

Läs mer

DOM 2014-06-30 Stockholm

DOM 2014-06-30 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060104 DOM 2014-06-30 Stockholm Mål nr M 740-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, deldom 2013-12-30 i mål nr M 3560-08,

Läs mer

Svenska Pappersbruket AB

Svenska Pappersbruket AB 1 Ref. : Christer Jönsson 2011-03-17 Mb: 0730-22 60 72 Underlag för samråd rörande verksamheten vid företagets fabriksanläggning Klippan 3:32, Klippans kommun. 1. Bakgrund ( SPAB ) bedriver tillståndspliktig

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till drift av Dellenbygdens återvinningsanläggning

Tillstånd enligt miljöbalken till drift av Dellenbygdens återvinningsanläggning Aktbilaga 12 BESLUT 1 (16) Miljöprövningsdelegationen Miljöskyddsenheten Christina Berglund Christina.Berglund@x.lst.se Tel. 026-171196 Dellenbygdens Miljöåtervinning AB C/O Svensk oljeåtervinning AB Cisternvägen

Läs mer

DOM 2015-02-10 Stockholm

DOM 2015-02-10 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060201 DOM 2015-02-10 Stockholm Mål nr M 1865-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, deldom 2014-02-03 i mål nr M 3340-05,

Läs mer

KÄHRS MILJÖREDOVISNING EMAS 2013. Redovisningen omfattar Kährs Groups dotterbolag AB Gustaf Kähr och dess anläggningar i Nybro och Blomstermåla.

KÄHRS MILJÖREDOVISNING EMAS 2013. Redovisningen omfattar Kährs Groups dotterbolag AB Gustaf Kähr och dess anläggningar i Nybro och Blomstermåla. KÄHRS MILJÖREDOVISNING EMAS 2013 Redovisningen omfattar Kährs Groups dotterbolag AB Gustaf Kähr och dess anläggningar i Nybro och Blomstermåla. INNEHÅLL Vd har ordet 3 Om EMAS 4 Sammanfattning av miljöåret

Läs mer

Avfallsplan för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör

Avfallsplan för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Avfallsplan för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Antagen av kommunfullmäktige i Eslöv 2008-12-15 Antagen av kommunfullmäktige i Hörby 2008-11-17 Antagen av kommunfullmäktige i Höör 2008-11-26 1(55) Förord

Läs mer

Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe

Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe September 2005 Reviderad december 2013 Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe Miljösamverkan Västra Götaland 2005 reviderad december

Läs mer

Miljöbalken Så berör den dig som företagare

Miljöbalken Så berör den dig som företagare november 2013 Miljöbalken Så berör den dig som företagare Miljöbalkens regler ska följas av alla och det är din skyldighet, i rollen som företagare, att känna till hur din verksamhet är berörd av bestämmelserna

Läs mer

Miljörapport enligt miljöbalken Gryaab 2004

Miljörapport enligt miljöbalken Gryaab 2004 Miljörapport enligt miljöbalken Gryaab 2004 Avser avloppsreningsverket Ryaverket och slamavvattnings- och bergrumsanläggning vid Syrhåla. Gryaab rapport 2005:2 Peter Robinsson 2005-03-15 Gryaab svarar

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE Region Nord Boden Bollnäs Borlänge Gävle Luleå Nordmaling Robertsfors Själevad Skellefteå Smedjebacken Sollefteå Sundsvall Söråker

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för en ny kraftvärmeanläggning inom Hagbyområdet, Täby kommun

Miljökonsekvensbeskrivning för en ny kraftvärmeanläggning inom Hagbyområdet, Täby kommun 1 BILAGA B Handläggare: Anna-Karin Hjalmarsson Miljökonsekvensbeskrivning för en ny kraftvärmeanläggning inom Hagbyområdet, Täby kommun 2 Icke-teknisk sammanfattning Bakgrund och syfte E.ON Sverige AB

Läs mer

Renhållningsordning för Marks kommun

Renhållningsordning för Marks kommun Renhållningsordning för Marks kommun Del 1 Avfallsplan Del 2 Föreskrifter om avfallshantering Antagen av kommunfullmäktige 28 april 2011, 48. 2 DEL 1 AV- FALLSPLAN RENHÅLLNINGSORDNING FÖR MARKS KOMMUN

Läs mer

Avfall blir värme och el En rapport om avfallsförbränning. RVF rapport 2005:02 ISSN 1103-4092

Avfall blir värme och el En rapport om avfallsförbränning. RVF rapport 2005:02 ISSN 1103-4092 Avfall blir värme och el En rapport om avfallsförbränning RVF rapport 2005:02 ISSN 1103-4092 RVF rapport 2005:02 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska 2005 Upplaga: 1400 ex Förord Syftet

Läs mer

DOM 2015-04-23 Stockholm

DOM 2015-04-23 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060302 DOM 2015-04-23 Stockholm Mål nr M 5062-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-04-30 i mål nr M 4885-10, se

Läs mer

Dags att miljörapportera

Dags att miljörapportera Dags att miljörapportera Föregående års verksamhet ska rapporteras senast den 31 mars Den här handledningen visar vad du ska tänka på när du miljörapporterar. Här får du svar på de flesta av dina frågor.

Läs mer

Ragn-Sells Miljöredovisning 2008

Ragn-Sells Miljöredovisning 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Ragn-Sells Miljöredovisning 2008 Inledning Utvecklande förändringsarbete 2008 Transporter Effektiva transporter sparar både miljö och ekonomi Avfallshantering Minskade utsläpp

Läs mer

Energin och Framtiden. i Norrbotten. Ett län Tolv alternativ Många möjligheter

Energin och Framtiden. i Norrbotten. Ett län Tolv alternativ Många möjligheter Energin och Framtiden i Norrbotten Ett län Tolv alternativ Många möjligheter Energin och Framtiden i Norrbotten Ett län Tolv alternativ Många möjligheter Redaktör och samordnare Tord Pettersson, Norrbottens

Läs mer

2014-11-14 BESLUTSUNDERLAG. Reinvestering i ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk - för nästa generations boråsare i en stad i utveckling

2014-11-14 BESLUTSUNDERLAG. Reinvestering i ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk - för nästa generations boråsare i en stad i utveckling 2014-11-14 BESLUTSUNDERLAG Reinvestering i ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk - för nästa generations boråsare i en stad i utveckling Sammanfattning och beslutsförslag Beslutsunderlaget redovisar

Läs mer

2005-09-26. Till Stockholms tingsrätt, Miljödomstolen. Forsmarks Kraftgrupp Aktiebolag

2005-09-26. Till Stockholms tingsrätt, Miljödomstolen. Forsmarks Kraftgrupp Aktiebolag 2005-09-26 Till Stockholms tingsrätt, Miljödomstolen Sökande: Ombud: Saken: Forsmarks Kraftgrupp Aktiebolag Advokat Mats Ericsson och biträdande juristen Nils Leine, Alrutz Advokatbyrå AB, Box 7493, 103

Läs mer

Miljörapport Västerås flygplats AB 2012

Miljörapport Västerås flygplats AB 2012 Miljörapport Västerås flygplats AB 2012 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsbeskrivning... 3 1.1 Kortfattad beskrivning... 3 1.2 Organisation för miljöarbetet på Västerås flygplats... 3 1.3 Översiktlig beskrivning

Läs mer