VERKSAMHETSBESKRIVNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBESKRIVNING"

Transkript

1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING Verksamhetens organisation och ansvarsfördelning Kortfattad beskrivning av verksamheten Luft Vatten Avfall Externt buller Råvaror och kemikalier GÄLLANDE BESLUT ENLIGT MILJÖLAGSTIFTNINGEN GÄLLANDE VILLKOR OCH FÖRESKRIFTER MED KOMMENTARER FÖRETAGETS BEAKTANDE AV HÄNSYNSREGLERNA I MILJÖBALKEN Kunskapskravet Bästa tillgängliga teknik (BAT) Lokaliseringsprincipen Hushållning med råvaror och energi Produktvalsprincipen Ansvar för att avhjälpa skada DRIFT- OCH PRODUKTIONSFÖRHÅLLANDEN UNDER ÅRET Faktisk produktion under året Drifttid Tillbud, störningar och klagomål EGENKONTROLL Besiktningar Undersökningar om miljöpåverkan från verksamhetens produkter Miljömål RÅVAROR, KEMIKALIER OCH ÖVRIGA RESURSER Råvaruförbrukning Förbrukning av vatten Förbrukning av kemiska produkter Energianvändning Bränsleanvändning UTSLÄPP TILL LUFT Reningsanläggningar Utsläpp av stoft Utsläpp av svaveldioxid Utsläpp av kväveoxid Utsläpp av koldioxid Installerad och förbrukad mängd köldmedium UTSLÄPP TILL VATTEN Lakvatten Läckage till Göta Älv AVFALL Stoft från tillverkning av ferrolegeringar Arbetet på Mjölkberget Övrigt avfall Farligt avfall G:\Miljö\MILJÖRAPPORTER\Miljörapport 2012\MILJÖRAPPORT VAAB docx 1

2 10.5 Åtgärder för att minska mängden avfall TRANSPORTER OMGIVNINGSKONTROLL Vattenmossa Grundvatten Referensdike Väggmossa SAMMANFATTNING BILAGOR 1. Situationsplan 2. Beskrivning av en halvsluten reduktionsugn 3. Filteranläggningen 4. Lokalisering 5. Stoftutsläpp 6. Förbrukning av kemiska produkter 7. Material- och energiflöden 8. Köldmedieredogörelse 9. Provtagningspunkter 10. Bergbrunnar 11. Referensdike 12. Lakvattenanalyser 13. Egenkontroll under 2013 bilaga 3b till kontrolprogrammet G:\Miljö\MILJÖRAPPORTER\Miljörapport 2012\MILJÖRAPPORT VAAB docx 2

3 UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Platsnamn: Vargön Alloys AB Platsnummer: Fastighetsbeteckning: Vargön 2:3, Rånnum 6:41 Postnummer, ort: Vargön Besöksadress: Vargön 110 (larm) Kommun: Vänersborg Kontaktperson: Evalotta Stolt Huvudbransch: Telefon: E-post: UPPGIFTER OM HUVUDMAN Huvudman: Yildirim Group of Companies (ETI Invest AB) VD: Johan Svensson Organisationsnummer: VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 Verksamhetens organisation och ansvarsfördelning Vargön Alloys AB ägs sedan februari 2008 av den turkiska koncernen Yildirim Group of Companies (ETI Invest AB). Verkställande direktören, Johan Svensson, har det övergripande ansvaret för miljövårdsarbetet och för att miljölagarna följs. Miljöchefen är VD:s ställföreträdare i miljövårdsfrågor och svarar för alla externa kontakter med myndigheter, genomförande av kontrollprogram och långsiktig planering av miljöförbättrande åtgärder. Produktionschefen är ansvarig för att produktionen drivs i överensstämmelse med villkoren i gällande koncessionsbeslut och har ansvar för driften av miljövårdsanläggningarna. 1.2 Kortfattad beskrivning av verksamheten Vargön Alloys tillverkar ferrolegeringar. Industriell verksamhet på området har bedrivits sedan 1874 och tillverkning av ferrolegeringar startade Företaget firade 100 års legeringstillverkning i september Vargön Alloys AB hade under 2012 ca 160 anställda. Avstånd till närmaste bostadsområde är ca 300 m. Naturreservaten vid Halle- och Hunneberg ligger på 3-5 km avstånd, se bilaga 4. En situationsplan över anläggningen redovisas i bilaga 1. Produktion av ferrolegeringar har till betydande del karaktären av energiförädling. Den grundläggande processen innebär av att elektrisk energi omvandlas till kemiskt bunden energi i en smältreduktionsprocess. G:\Miljö\MILJÖRAPPORTER\Miljörapport 2012\MILJÖRAPPORT VAAB docx 3

4 Tillverkningen sker i fyra elektriska reduktionsugnar som drivs kontinuerligt. Under 2012 har inte produktionen körts för fullt, huvudsakligen på grund av marknadsläget. Ugn 12 kördes under årets första månader fram till slutet av maj. Ugn 10 kördes fram till 22 april och startades igen den 24 oktober. Under året har tillverkningen av Ferrokisel återupptagits, ugn 8 startades den 22 april och drevs sedan resten av året. Nedan redovisas de olika ugnarnas produktionskapacitet. Ugnsenhet Produkt Kapacitet Ugnseffekt Ugn 8 Ferrokisel (FeSi) t/år 30 MW Ugn 9 Ugn 10 Ugn 12 Högkolat ferrokrom (HC FeCr) Högkolat ferrokrom (HC FeCr) Högkolat ferrokrom ( HCFeCr) t/år 15 MW t/år 15 MW t/år 50 MW Samtliga ugnar är utrustade med värmeåtervinningsanläggningar. Ett schema över en halvsluten reduktionsugn visas i bilaga 2. Återvunnen energi såldes under 2012 till Vänersborgs fjärrvärmenät i form av hetvatten. Slaggen från framställningen av ferrokrom (ca 1,2 ton slagg/ton legering) gjuts ut utomhus i gropar. Efter stelning krossas den och sorteras. Eventuellt medföljande legering återvinns i en luftpulserad våtanrikningsanläggning. Behandlad slagg används bl a som makadamersättning. Slaggen är mycket stabil och omfattande lakningsförsök visar att urlakning av metaller från slagg är mycket liten, motsvarande den från alternativa moränmaterial. I brikettverket tillverkas krommalmsbriketter med kapaciteten ca ton/år, vilka ingår som råvara vid ferrokromtillverkningen. Vid framställning av briketter utnyttjas pulverformig malm som annars inte kan användas i processen. Avsiktning av malmråvarans finandel, med efterföljande brikettering, innebär en avsevärd förbättring av arbetsmiljön och minskar även väsentligt risken för störningar i ugnsdriften. 1.3 Luft Tillverkning av ferrolegeringar i metallurgiska smältugnar genererar stora mängder gas innehållande stoft som till över 99 % samlas upp i företagets stoftfilter. Alla ugnar är utrustade med moderna stoftavskiljningsanläggningar, bestående av slangfilter. Principschema över filteranläggningarna visas i bilaga 3. Ugnsgaserna kyls i värmeåtervinningsanläggningarna till ca 150 C vilket ger lämpliga driftbetingelser för slangfiltren. G:\Miljö\MILJÖRAPPORTER\Miljörapport 2012\MILJÖRAPPORT VAAB docx 4

5 Vid full produktion på respektive ugn gäller nedanstående värden: Gasmängder Ugn Nm 3 /h Ugn Nm 3 /h Ugn Nm 3 /h Ugn Nm 3 /h Gasreningsanläggningarna är utrustade med instrument av typ Triboflow för kontinuerlig kontroll av filterstatus. Vid filterbortfall kan rökgaserna avledas via direktskorstenar. Vid dessa tillfällen reduceras ugnseffekten enligt villkoren i koncessionsnämndens beslut, se avsnitt 3. Skorstenshöjder i m över marknivån (+49,65 m): Filterskorsten Direktskorsten Ugn/filter 8 38,00 39,10 Ugn/filter 9 38,00 38,90 Ugn/filter 10/12c 31,80 38,90 Ugn/filter 12 60,10 46,10 Rökgasstoftet från ferrokromtillverkningen deponeras på stoftdeponin vid Mjölkberget. Ferrokiselstoftet säljs i första hand som tillsatsmedel i betong och deponeras i andra hand om inga avsättningsmöjligheter finns. 1.4 Vatten Kylvatten tas från Göta Älv, dit det återförs med en marginell temperaturförhöjning. Processvatten förekommer inte i verksamheten. Regnvatten dräneras till dagvattennätet som mynnar i Göta älv och det sanitära avloppsvattnet avleds till kommunens spillvattennät. Lakvatten från stoftdeponin vid Mjölkberget samlas upp i ett lakvattensystem. Lakvatten pumpas till en reningsanläggning där det vid behov (då halten sexvärt krom är förhöjd) behandlas med järnsulfat och filtreras innan det släpps till Göta Älv. 1.5 Avfall Det avskiljda stoftet från legeringsugnarna samlas i silos. Det behandlas med järn(ii)sulfatlösning dels för att reducera det sexvärda kromet till trevärt krom, dels för att reducera stoftspridningen. Stoftet deponeras i celler på stoftdeponin vid Mjölkberget. Under 2012 avslutades det omfattande arbete, som pågått sedan 2008, med att vidta de åtgärder som företaget åtog sig inför Miljödomstolen beslut i januari Övrigt industriellt avfall sorteras dels avseende metallskrot o dyl., dels avseende övrigt avfall. Sorteringen görs i de fraktioner som det finns avsättning för. Avfallet samlas upp inom industriområdet och sänds sedan vidare till utomstående entreprenörer. G:\Miljö\MILJÖRAPPORTER\Miljörapport 2012\MILJÖRAPPORT VAAB docx 5

6 1.6 Externt buller Smältverket är beläget mellan Göta Älv och Vargöns samhälle. Genom närfältsmätningar 2005 har ljudnivåerna vid de bostäder som ligger närmast beräknats till under 50 d(b)a. 1.7 Råvaror och kemikalier Råvaror, huvudsakligen i form av malm, koks och kvartsit förvaras utomhus. Kemikalier förvaras i anslutning till de platser där de används. Oljor förvaras i ett gemensamt större förråd där det även finns Absol samt tättslutande lock till närliggande dagvattenbrunnar. Företaget har ett web-baserat kemikalieregister där samtliga kemikalier som används registreras. Säkerhetsdatabladen för kemikalierna finns tillgängliga på företagets intranät, De uppdateras kontinuerligt. G:\Miljö\MILJÖRAPPORTER\Miljörapport 2012\MILJÖRAPPORT VAAB docx 6

7 2 GÄLLANDE BESLUT ENLIGT MILJÖLAGSTIFTNINGEN Gällande beslut för verksamheten i Vargön Beslut nr Datum Koncessionsnämnden för miljöskydd, beträffande deponering av kromhaltigt stoft vid det s.k. Mjölkberget. Koncessionsnämnden för miljöskydd, grundbeslutet Koncessionsnämnden för miljöskydd, uppskjutna frågor. nr 189/ nr 74/ nr 40/ Koncessionsnämnden, ändring av villkor i beslut 1. nr 13/ Beslut om avsteg från kraven i förordningen (2001:512) om deponering av avfall M Kontrollprogram för verksamheten Tillståndsbeslut 74/ 85 medger följande produktion; Tillverkning av ferrokrom ferrokisel ferromangan kiselkrom kiselmangan inom ramen för ett effektuttag på högst 125 MW räknat som årsmedelvärde. Kommentar: Under år 2012 tillverkades ferrolegeringar med ett effektuttag på 34 MW räknat som årsmedelvärde. G:\Miljö\MILJÖRAPPORTER\Miljörapport 2012\MILJÖRAPPORT VAAB docx 7

8 3 GÄLLANDE VILLKOR OCH FÖRESKRIFTER MED KOMMENTARER Koncessionsnämnden för miljöskydd, grundbeslutet nr 74/ Koncessionsnämnden för miljöskydd, uppskjutna frågor nr 40/ Nr Villkor Kommentar 3 Ugnsgaserna från samtliga ugnar skall genomgå stoftavskiljning i slangfilter. Vid bortfall av filter skall annat slangfilter inkopplas, om så är möjligt. Alla ugnar är försedda med slangfilter. 8 Stofthalten vid besiktning hos ugns- och tappröksgaser som passerat slangfilter får uppgå till högst 10 mg/m 3 norm torr gas som riktvärde och högst 50 mg/m 3 norm torr gas som gränsvärde... Värdena gäller också utsläpp från mal- och sorterverket. 9 Om ett riktvärde överskrids, åligger det bolaget att i samråd med länsstyrelsen vidta skäliga åtgärder för att hindra ett upprepande. Kontinuerlig mätning via Triboflowmätare. Se kapitel 8 Under 2012 har riktvärdet för diffus damning via lanterninerna tidvis överskridits. Se kapitel 8 12 Allt sanitärt avloppsvatten från bolagets anläggningar skall ledas till det kommunala avloppsnätet. 13 Kyl- och dagvatten från bolagets anläggningar får efter eventuellt erforderlig, av länsstyrelsen föreskriven rening avledas till Göta Älv. Det sanitära avloppsvattnet leds till kommunen. Ett stickprov på dagvattnet togs under Kylvattnet är endast indirekt. 14 Utöver vad som i koncessionsnämndens beslut Nr 189/78 bestäms om hanteringen av restprodukter från bolagets verksamhet åligger det bolaget att i samråd med Vänersborgs miljö- och hälsoskyddsförvaltning vidta skäliga åtgärder för att motverka luktolägenheter från deponeringsplatserna och förebygga läckage av kromhaltigt lakvatten. 15 Bolaget skall i samråd med länsstyrelsen vidta skäliga åtgärder för att sänka bullernivån i fabrikens omgivning. I samband med ombyggnadsarbeten och utbyte av bulleralstrande utrustning skall särskild hänsyn tas till möjligheten att minska uppkomsten och spridningen av störande buller. 20 Bolaget skall tillämpa sådana rutiner som behövs för att motverka för omgivningen störande damning från utomhusytor där dammande råvaror hanteras. Eventuella klagomål registreras i Q-VA. Lakvatten samlas upp i ett lakvattensystem. Se kapitel 5 samt 9 Under 2012 har klagomål framförts på lågfrekvent buller från smältverket. Orsaken är med största sannolikhet ugn 12's fläktar. Åtgärder för att lösa problemet kommer att vidtas då ugnen startas. Städprogram tillämpas. G:\Miljö\MILJÖRAPPORTER\Miljörapport 2012\MILJÖRAPPORT VAAB docx 8

9 Koncessionsnämnden för miljöskydd, beträffande deponering av kromhaltigt stoft vid det s.k. Mjölkberget. Nr 189/ Nr Villkor Kommentar - För ferrolegeringsverket skall finnas av länsstyrelsen godkänt kontrollprogram avseende verksamheten. Godkänt av länsstyrelsen Koncessionsnämnden, ändring av villkor i beslut 1. nr 13/ Nr Villkor Kommentar 4 Ugnarna 8, 9 och 10 får vid filterhaveri, eller när slangfilter för ugnsgasen av annan orsak inte kan användas, drivas utan rökgasrening i slangfilter under högst 480 timmar per kalenderår. För ugn 12 är motsvarande tid 300 timmar per kalenderår. Drift som nu har sagts får inte vid samma ugn pågå mer än tre dygn i följd. 6 Vid ugnsdrift med tillämpning av bestämmelserna i punkt 4 skall effektuttaget reduceras på sätt som framgår av följande tabell: Ugn Reducerad effekt vid tillverkning av ferrokrom Annan legering Villkoret har innehållits Se kapitel 8 Enligt ugnsjournalerna har effekten sänkts enligt gällande villkor vid direktspjäll. 7 Tappröken från ugnarna 8, 9, 10 och 12 skall samlas upp och genomgå stoftavskiljning i slangfilter om ej annat framgår av villkor Stoftutsläpp via lanterniner från det gamla (ugn 8, 9 och 10) och det nya (ugn 12) verket får för vardera verket som riktvärde, beräknat som dygnsmedelvärde, uppgå till högst 1,0 kg/ton producerad legering. Tappröken renas m h a slangfilter. Resultatet av genomförda mätningar och utredning för att minska stoftutsläppet redovisades till länsstyrelsen i december Se kapitel 8 Beslut om avsteg från kraven i förordningen (2001:512) om deponering av avfall M Nr Villkor Kommentar - Deponin skall utformas och verksamheten bedrivas i överensstämmelse med vad som redovisats i ansökan samt vad företaget i övrigt uppgett och åtagit sig Arbetet avslutades under sommaren 2012 har godkänts av länsstyrelsen i beslut daterat Se kapitel 10 G:\Miljö\MILJÖRAPPORTER\Miljörapport 2012\MILJÖRAPPORT VAAB docx 9

10 4 FÖRETAGETS BEAKTANDE AV HÄNSYNSREGLERNA I MILJÖBALKEN 4.1 Kunskapskravet Företaget deltar i ICDA, International Chromium Development Association och den kunskapsuppbyggande verksamhet som sker där. Under 2012 har arbetet varit inriktat på att ta fram underlag för en gemensam LCI för ferrokromtillverkare i världen. Inom den europeiska sammanslutningen för legeringsproducenter, EuroAlliages, pågår, gemensamt med övriga legeringsproducenter i Europa bl a arbetet med anpassning till EU:s system för handel med utsläppsrätter samt arbetet med att ta fram underlag till ett nytt Non Ferrous Metal BREF-dokument (se nedan). Företaget är även medlem i Jernkontorets miljöråd som arbetar med kunskapsuppbyggande verksamhet inom svensk stålindustri. Vargön Alloys AB samarbetar med högskolor och universitet genom bl a examensarbeten och olika projektarbeten. 4.2 Bästa tillgängliga teknik (BAT) Överensstämmelsen med bästa tillgängliga teknik, enl. Non Ferrous Metal BREF från maj 2000, redovisades separat i samband med 2004 års miljörapport enligt kravet i SFS 2004:989. Arbete med att uppdatera det BREF-dokument som anger BAT inom ramen för IEDdirektivet återupptogs under Detta arbete sker samarbete med de europeiska producenterna inom EuroAlliages. 4.3 Lokaliseringsprincipen Företaget startade 1912 tillverkningen av legeringar p.g.a. den goda tillgången på energi. Genom företagets lokalisering har leverans av återvunnen energi till det närbelägna pappersbruket och till Vänersborgs kommun möjliggjorts. 4.4 Hushållning med råvaror och energi Leveranserna av återvunnen energi innebär ett effektivt resursutnyttjande som är svårt att åstadkomma vid de flesta legeringsproducerande anläggningarna i världen. 4.5 Produktvalsprincipen Företaget har ett web-baserat system för hantering av säkerhetsdatablad. Detta system kan även leverera listor över de kemikalier som används samt jämföra dessa listor mot de olika listor för kemikaliebedömning som finns. 4.6 Ansvar för att avhjälpa skada Ett samarbete pågår sedan länge mellan företaget och Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. G:\Miljö\MILJÖRAPPORTER\Miljörapport 2012\MILJÖRAPPORT VAAB docx 10

11 5 DRIFT- OCH PRODUKTIONSFÖRHÅLLANDEN UNDER ÅRET Under 2012 har produktionen fortfarande varit relativt begränsad. Ugn 12 kördes fram till den 28 maj och ugn 10 kördes fram till 22 april och startades åter 24 oktober. Dessutom återupptogs produktionen av ferrokisel den 26 april. 5.1 Faktisk produktion under året Företagets produktion har 2012 omfattat följande: Ferrokisel Ferrokrom summa legering ton ton ton Ferrokromslagg från tillverkning av ferrokrom Krommalmsbriketter Hetvatten till det kommunala fjärrvärmenätet ton ton MWh 5.2 Drifttid Produktionen sker normalt i kontinuerlig 3-skiftsdrift med fem skiftlag. Ugnarna stoppas endast för revision eller akuta reparationer. Ugn Ugn 8 Ugn 9 Ugn 10 Ugn 12 Driftsperiod Drifttid (timmar) Från den 26 april h 0 h Ugnen stoppades den 26 september h Ugnen kördes fram till 22 april och startades åter 24 oktober h Ugnen stoppades pga. haveri den 28 maj Tillbud, störningar och klagomål Något enstaka klagomål avseende buller har mottagits från boende i Vargön och i Mariedal. Dessa registreras i vårt verksamhetssystem (Q-VA). Källan till klagomålen är den förändrade bullerbilden vid ugn 12, vilket tydligt framgick då klagomålen slutade sedan ugnen stoppades i slutet av maj. G:\Miljö\MILJÖRAPPORTER\Miljörapport 2012\MILJÖRAPPORT VAAB docx 11

12 6 EGENKONTROLL Verksamheten kontrolleras, med vissa förändringar beroende på den begränsade produktionen, i huvudsak enligt gällande kontrollprogram, som godkändes av länsstyrelsen i juni Programmet är integrerat i miljöledningssystemet. 6.1 Besiktningar LRQA genomförde under 2012 två uppföljande revision (mars och september) av verksamhetssystemet som bygger på kvalitetsstandarden ISO och miljöledningsstandarden ISO Gällande certifikat är samordnade så att ett gemensamt certifikat nu gäller till den 30 april 2016 enligt båda standarderna. Under september 2012 genomfördes också en mätning av den diffusa damningen från lanterninerna och kontroll av triboflowmätarna av IVL Svenska Miljöinstitutet. 6.2 Undersökningar om miljöpåverkan från verksamhetens produkter Registrering av legeringar och slagg EU:s kemikalieförordning REACH genomfördes Arbetet med registreringen enligt REACH skedde i ett internationellt konsortium tillsammans med producenter och importörer av legeringar. Arbete pågår för att bredda användningen av ferrokromslaggen. Den ferrokromslagg som producerats de senaste åren har använts som konstruktionsmaterial på deponin. Från årsskiftet 2011/2012 saluförs åter ferrokromslagg till externa kunder. 6.3 Miljömål Företaget är sedan den 3 februari 2000 certifierat enligt ISO :2004. Som en del av miljöledningssystemet (Q-VA) arbetar företaget med handlingsplaner kopplade till miljömål. Arbetet var under 2012 inriktat på att avsluta arbete på stoftdeponin och på att minska den diffusa damningen från lanterninerna. G:\Miljö\MILJÖRAPPORTER\Miljörapport 2012\MILJÖRAPPORT VAAB docx 12

13 7 RÅVAROR, KEMIKALIER OCH ÖVRIGA RESURSER 7.1 Råvaruförbrukning Krommalm från Turkiet Kvarts och kalksten, huvudsakligen från Dalsland Koks, huvudsakligen från Colombia, Italien, Ukraina, Australien, England och Kina Glödskal Elektrodmassa ton ton ton ton ton 7.2 Förbrukning av vatten Förbrukningen av kommunalt vatten var m³ under Användningen av kylvatten från Göta Älv var 2012 ca m³ vatten. Vattnet går i ett helt slutet system och återförs till älven utan annan påverkan än en något förhöjd temperatur. 7.3 Förbrukning av kemiska produkter Med utgångspunkt från vårt kemikalieregister kan konstateras att vår förbrukning av kemiska produkter är begränsad. Förteckning över kemiska produkter förbrukade i mängder överstigande 100 kg under 2012 visas i bilaga Energianvändning De metallurgiska processerna är mycket elintensiva. En inte oväsentlig mängd elenergi används också för drift av hjälputrustning, huvudsakligen filterfläktar. Total elenergiförbrukning under 2012: Ugn 8 Ugn 10 Ugn 12 Motorkraft, belysning och övr Total elförbrukning MWh MWh MWh MWh MWh Alla ugnar är utrustade med energiåtervinningsanläggningar. Energiåtervinningen vid företaget innebär att normalt ca % av Vänersborgs fjärrvärmebehov kan täckas. Leveranserna av återvunnen energi innebär fortfarande ett effektivt resursutnyttjande vilket normalt inte sker vid de flesta legeringsproducerande anläggningarna i världen. Återvinning av energi är dessutom mycket väsentlig för företagets ekonomi och ett ständigt arbete pågår för att öka den återvunna mängden och hitta nya kunder. Under 2012 levererade Vargön Alloys AB följande mängder energi; G:\Miljö\MILJÖRAPPORTER\Miljörapport 2012\MILJÖRAPPORT VAAB docx 13

14 MWh hetvatten till VFAB (40 % av den mängd process-el som användes) Tyvärr tvingades vi samtidigt dumpa MWh bl a på grund av att produktion och behov inte alltid överensstämmer. 7.5 Bränsleanvändning Företaget förbrukar inga fasta bränslen. Den koks som förbrukas används som reduktionsmedel i den metallurgiska processen. Förbrukning av olja och gasol uppgick 2012 till: Eldningsolja, 37 m 3 Diesel, varav 80 m 3 Ecopar, (transportmaskiner m m) 156 m 3 Gasol (torkning av skänkar) 106 ton G:\Miljö\MILJÖRAPPORTER\Miljörapport 2012\MILJÖRAPPORT VAAB docx 14

15 8 UTSLÄPP TILL LUFT Varje filteranläggning är utrustad med nödvändiga instrument för driftkontroll t ex temperatur- och tryckskrivare för rökgasen. All gasreningsutrustning övervakas kontinuerligt av skiftgående personal som journalför verksamheten. Inom miljöledningssystemet finns rutiner för: a) Skötsel av kontrollinstrument för filterstatus, "Triboflow". b) Periodisk internmätning av diffus damning c) Kontroll av mät- och provningsutrustning d) Rutiner för kontaktande av myndigheter vid onormala driftförhållanden. e) Renhållning av verksområdet (städprogram). 8.1 Reningsanläggningar Filterslangar byts planenligt vid revisionsstoppen, varför slangskador mycket sällan uppträder under drifttiden. Innan en ugn startas efter ett längre stopp sätts alltid nya filteslangar in i filtret. Under 2012 stratdes både ugn 10 och ugn 8 efter längre stopp. Filtret till ugn 10 innehåller 840 stycken filterslangar och i filtret till ugn 8 finns 1152 stycken slangar. 8.2 Utsläpp av stoft Bildning av stoft Ursprunget för större delen av det stoft som produceras är de metallurgiska processerna i ugnarna. I reduktionsprocessen bildas olika metalloxider som beroende på vikt antingen hamnar i slaggen eller i stoftet. Nedan visas den mängd stoft som produceras i ugnarna varav större delen avskiljs och deponeras och endast en lite del släpps till luft total mängd bildat stoft deponerad mängd stoft totalt utsläppt mängd G:\Miljö\MILJÖRAPPORTER\Miljörapport 2012\MILJÖRAPPORT VAAB docx 15

16 8.2.2 Utsläpp via stoftfilter Kontinuerlig mätning av utsläpp genom filter utförs med hjälp av instrument av typ Triboflow. De kalibreras mot manuella stoftmätningar som genomförs av IVL vartannat år (senaste externa kalibreringen gjordes i september 2012). Triboflowmätare är installerade i skorstenen för filtren vid ugnarna 8 och 9, i skorstenen för filtret vid ugn 10 och 12 C samt i skorstenen för ugn 12:s båda filter. Utsläppt mängd stoft via filter beräknas utifrån avläsning och beräkning av medelvärden på Triboflowmätarna. Detta sker med 2 timmars intervall och antecknas i driftjournaler för respektive anläggning av skiftgående filterskötare. Under 2012 var medelvärdet för triboflowmätarna Ugn 8 1,9 mg/m 3 ugn 10 3,7 mg/m 3 ugn 12 2,0 mg/m 3 Under 2012 beräknas 5,5 ton stoft ha släppts ut via filtren, varav 1,3 ton var stoft som inte innehåller krom då det kommer från produktion av ferrokisel Direktutsläpp förbi filter Vid start av ugnar eller vid haverier måste ibland rökgaserna släppas förbi filtren för att de inte skall förstöras av exempelvis för höga temperaturer. Tiden med öppen direktskorsten regleras i villkor och vid dessa till fällen skall ugnarna köras med reducerad effekt enligt villkor. Tiden med öppen direktskorsten med reducerad effekt utan rökgasrening var under 2012 totalt 427 timmar, vid 40 tillfällen, med nedanstående fördelning; DRIFT- DRIFTTID (h) MED TIMMAR DIREKTSKORSTEN timmar Antal ugn ugn ugn TOTALT Beräkning av stoftmängd vid direktutsläpp sker på basis av producerad mängd stoft per MWh förbrukad energi med hänsyn tagen till reducerat effektuttag. Detta är en beräkningsmetod som fungera vid driftavbrott under pågående drift medan beräkningen stämmer sämre vid start av en kall ugn efter ett längre stopp. Under 2012 beräknas 1,5 ton stoft ha släppts ut förbi filtren. Två tredjedelar av mängden utgörs av stoft från start av ugn 8 för produktion av ferrokisel omfattningen blev betydligt större än planerat men var oundviklig för att inte förstöra filtren. G:\Miljö\MILJÖRAPPORTER\Miljörapport 2012\MILJÖRAPPORT VAAB docx 16

17 8.2.4 Diffus damning Den diffusa damningen beräknas enligt en modell som IVL tog fram Denna metod används även något förenklad vid interna mätningar av diffus damning och i de månatliga rapporterna till tillsynsmyndigheten. Emissionsmätningar utförs två-tre gånger per år i enlighet med kontrollprogrammet med besiktning och mätning vartannat år av opartisk kontrollant. Under 2012 genomfördes fem mätningar. Tre på ugn 8 och en på ugn 12 och en då både ugn 10 och 8 var igång; Datum Diffus damning kg/ton legering Ugn 8 Ugn 8+10 Ugn 12 mars 0,65 juli 1,37 augusti 2,36 september 1,48 oktober 1,06 medelvärde 1,7 Den diffusa damningen från tillverkning av ferrokisel överskred riktvärdet under större delen av året. Orsaken var framför allt dålig ugnsgång framför allt pga. av råmaterialets kvalitet. Det beräknade (med utgångspunkt från IVL:s mätningar) årliga stoftutsläppet från diffus damning är ca 45 ton, varav en tredjedel utgörs av stoft från produktionen av ferrokisel. Det totala stoftutsläppet 2012 beräknas till ca 52 ton (varav 17 ton är rökgasstoft från ferrokiselproduktion). Nedan redovisas totala stoftutsläppet fördelat mellan ferrokisel och ferrokrom En sammanställning av stoftutsläppen under 2012 redovisas i bilaga 5. FeSi FeCr G:\Miljö\MILJÖRAPPORTER\Miljörapport 2012\MILJÖRAPPORT VAAB docx 17

18 MWh ton/år MILJÖRAPPORT Utsläpp av svaveldioxid Nedanstående diagram visar energianvändningen och utsläppen av svaveldioxid under de senaste 14 åren. Energianvändning och utsläpp av svaveldioxid energi Svaveldioxid Svavelutsläpp med rökgaser under 2012 har beräknats till ca 165 ton (SO ton). Förekomsten av svavel är förorsakad av de råmaterial som används såsom koks (ca 0,8 % S) malmer (ca 0,02 % S) kvartsit (ca 0,05 % S). Under 2012 innehöll de råvaror som användes 285 ton svavel. De olika material som lämnade ugnen (legeringar, stoft och slagg) innehöll ca 120 ton svavel. Skillnaden mellan ingående och utgående svavelmängd antas återfinnas i rökgaserna. Tidigare beräkningar indikerar att utsläpp från tillverkning av ferrokisel ligger på ca 5 kg/ton legering medan svavelutsläppen från ferrokromtillverkning är ungefär en tiondel så stora. Vi har med åren också tagit fram allt bättre analysmetoder vilket gör beräkningarna säkrare. En jämförelse med historiska utsläpp är därför något tveksam. Som exempel kan nämnas att halten svavel i slagg nu mätts till 0, 14 % istället för den schablonvärde på 0,29 % som tidigare använts. Därmed ökar de beräknade utsläppen av svavel till mer än det dubbla. Numer analyseras svavelhalten i ferrokromslaggen kontinuerligt. G:\Miljö\MILJÖRAPPORTER\Miljörapport 2012\MILJÖRAPPORT VAAB docx 18

19 MWh ton/år MILJÖRAPPORT Utsläpp av kväveoxid Utsläppen av kväveoxider bedöms med hänsyn till respektive ugns drifttid och produktionsmängd vara ca 116 ton Energi användning och utsläpp av kväveoxider energi NOx Ökningen jämfört med tidigare år beror på att kväveoxidutsläppen vid ferrokiselproduktion är ca tre gånger så stora som vid ferrokromproduktion. 8.5 Utsläpp av koldioxid Kol tillförs processen i form av koks och i någon mån som elektrodmassa. Kol tillförs för reduktion av krom- och järnoxider i malmen. Vid processen bildad CO oxideras i ugnens övre del. Oxidationsprocessen genererar värmeenergi som sedan tas till vara i ång- och hetvattenpannor. En schematisk bild av material- och energiflödena inom företaget visas i bilaga 7. Bilden visar även emissioner från processen inklusive emissionen av CO 2 som under 2012 beräknades till ton. 8.6 Installerad och förbrukad mängd köldmedium Kontroll av kyl- och värmepumpanläggningar har utförts av ackrediterat kontrollorgan, YIT, Trollhättan, enligt protokoll i bilaga 8. HCFC HFC Installerad mängd, kg Påfylld mängd under 2012, 0 4,5 kg Omhändertagen mängd 0 0 G:\Miljö\MILJÖRAPPORTER\Miljörapport 2012\MILJÖRAPPORT VAAB docx 19

Bilaga H. SSAB Tunnplåt. Förslag till slutliga villkor. Allmänna villkor

Bilaga H. SSAB Tunnplåt. Förslag till slutliga villkor. Allmänna villkor SSAB Tunnplåt Bilaga H Förslag till slutliga villkor Allmänna villkor 1. Om inte annat framgår av villkoren nedan skall verksamheten inbegripet åtgärder för att minska utsläppen till luft och vatten och

Läs mer

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012 Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 13-03-26 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Administrativa uppgifter: Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 MILJÖRAPPORT 2011 Anläggningens namn: MILJÖRAPPORT Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 Besöksadress: Postadress Telefon: 0771-416417 Fax: 0653-12063 Miljöansvarig Kommun:

Läs mer

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2013

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2013 Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2013 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 14-03-19 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(6) Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Beskrivning för hur du fyller i blanketten finns längst bak! Ni ska ha lämnat in

Läs mer

Lakvatten (sigevann) från en modern svensk deponi Hanna Modin

Lakvatten (sigevann) från en modern svensk deponi Hanna Modin Lakvatten (sigevann) från en modern svensk deponi Hanna Modin Teknisk Vattenresurslära, Lunds Universitet Agenda Förändrad svensk deponilagstiftning Förväntade effekter Fläskebo en modern deponi Projektet

Läs mer

Kontrollprogram. Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Linköpings kommun linkoping.se

Kontrollprogram. Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Linköpings kommun linkoping.se Kontrollprogram Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Denna information är tänkt att underlätta framtagandet av kontrollprogram för er verksamhet. Tänk på att ett kontrollprogram enbart är en del av egenkontrollen

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014

Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014 Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL Miljörapport 2013 Katrineholm 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Svensk Biogas i Linköping AB ägs till 100 % av Tekniska

Läs mer

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad:

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad: Ifylles av Atleverket Atleverkets löpnummer. : Behandlat av: Avfallsdeklaration för grundläggande karakterisering av deponiavfall Gäller endast icke-farligt avfall samt asbest som ska deponeras Faxa ifylld

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN 1(7) Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN Enligt 10 och 11 i Miljöförordningen (2013:251) Anmälan avser Ny verksamhet med startdatum: Ändring av befintlig

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan inklusive bilagor ska lämnas in i två exemplar senast sex veckor innan åtgärden påbörjas. Läs igenom bifogad information. Anmälan som inte är fullständigt ifylld

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) Verksamhetens namn Organisationsnummer Adress Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs) Postadress Faktureringsadress

Läs mer

Nr 362 1809. Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner

Nr 362 1809. Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner Nr 362 1809 Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner Bilaga I Vid bestämningen av totalkoncentrationen (den toxiska ekvivalensen) i fråga om dioxiner och furaner skall koncentrationerna

Läs mer

Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2014.

Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2014. Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2014. Textdel 2014 års miljörapport Värmepumpverket ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Västerås Värmepumpverk Anläggningens

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010.

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. Fjärrvärmeåret 2010 Information och statistik från Mölndal Energi Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. ~ 1 ~ Mölndal Energi erbjuder el och fjärrvärme Mölndal

Läs mer

Grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras

Grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras MÅS 3.5.3 1 (5) Referens nr. Avfallstyp Datum Grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras 1. Avfallsproducent och avfallets ursprung (5 1 punkten) Datum Platsnummer Företag Org.nummer Postadress

Läs mer

Miljörapport 2011. Värmepumpverket i Västerås

Miljörapport 2011. Värmepumpverket i Västerås Miljörapport 2011 Värmepumpverket i Västerås TEXTDEL MILJÖRAPPORT FÖR VÄRMEPUMPVERKET VÄSTERÅS 2011 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Västerås Värmepumpverket

Läs mer

Vatten från Spillepengs avfallsanläggning

Vatten från Spillepengs avfallsanläggning Vatten från Spillepengs avfallsanläggning en beskrivning av systemens uppbyggnad och lakvattnets sammansättning INTERREG IIIA Källsamarbetet Sysav delprojekt: Lakvattenkarakterisering Mars 2007 Projektet

Läs mer

Prislista. Fasta bränslen och askor

Prislista. Fasta bränslen och askor Prislista Fasta bränslen och askor 0 I dagens energi- och miljömedvetna samhälle blir det allt viktigare att använda effektiva biobränslen i väl fungerande pannor. Likväl finns det stora miljövinster om

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2002:28) om avfallsförbränning; NFS 2010:3 Utkom från trycket den 3

Läs mer

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare)

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare) 1 (5) Anmälan om avhjälpandeåtgärder med anledning av föroreningsskada enligt 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (efterbehandling av ett förorenat område) Länsstyrelsen

Läs mer

DELDOM 2007-02-08 meddelad i Stockholm

DELDOM 2007-02-08 meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT DELDOM 2007-02-08 meddelad i Stockholm Sid 1 (67) Mål nr SÖKANDE Vafab Miljö AB, 556191-4200 Nyängsleden 721 87 Västerås Ombud: Advokat Mikael Hägglöf Fröberg & Lundholm Advokatbyrå

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Instruktion för användning av emissionsdeklaration

Instruktion för användning av emissionsdeklaration SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 2001-10-18 Gunnar Sedvallson Tillsynsenheten Tel 08-698 1203 Fax 08-698 1222 Gunnar.Sedvallson@environ.se Instruktion för användning av emissionsdeklaration Allmänt

Läs mer

CHECKLISTA - Fordonstvättar

CHECKLISTA - Fordonstvättar BILAGA 2 CHECKLISTA - Fordonstvättar 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Företagets/anläggningens namn Org nr Postadress Post nr, ort Besöksadress Fastighetsbeteckning Kontaktperson Tel nr Fax nr Kommun Besöksdatum

Läs mer

Slam- och oljeavskiljaranläggning

Slam- och oljeavskiljaranläggning Slam- och oljeavskiljaranläggning Förord Denna skrift har tagits fram av samtliga kommunala VA-huvudmän i Dalarna med syftet att ge dig som fastighetsägare respektive verksamhetsutövare kortfattad information

Läs mer

Miljöinformation Skara Energi 2014

Miljöinformation Skara Energi 2014 Miljöinformation Skara Energi 2014 2 Miljöinformation Skara Energi 2014 Skara Energi har under 2014 arbetat med att lyfta in miljömål i bolagets styrkort för att miljömålen ska bli tydligare i helheten

Läs mer

RISKBEDÖMNING MED ÅTGÄRDSPLAN

RISKBEDÖMNING MED ÅTGÄRDSPLAN RISKBEDÖMNING MED ÅTGÄRDSPLAN Vägledning för hur man steg för steg kan gå till väga Risker enligt miljöbalken = sådant som kan påverka miljön eller människors hälsa negativt Miljön omfattar enligt miljöbalken

Läs mer

Avfall. Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Ont om plats? En sådan här container innebär:

Avfall. Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Ont om plats? En sådan här container innebär: Avfall Hur förvandlar vi avfall från problem till värdefulla restprodukter? Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Diskutera hur avfallshanteringen ser ut på era arbetsplatser. Sorterar ni det avfall

Läs mer

F d Härlövsdeponin, Kristianstads kommun

F d Härlövsdeponin, Kristianstads kommun 1(6) C4 Teknik Avd Kommunteknik Michael Dahlman Planeringssamordnare 2006-03-29 2005/616.850 Länsstyrelsen i Skåne län Miljöavdelningen 205 15 MALMÖ F d Härlövsdeponin, Kristianstads kommun Miljörapport

Läs mer

Miljöredovisning Verksamhetsår 2013

Miljöredovisning Verksamhetsår 2013 2014-04-15 Miljöredovisning Verksamhetsår 2013 Ewerman AB Knut Påls väg 9 256 69 Helsingborg Telefon: 042 490 11 00 Fax: 042 490 11 53 Hemsida: www.ewerman.se Verksamhetsutövaren. Ewerman AB Anläggningsnummer:

Läs mer

Månadsredovisning för projektet Säkrare Farleder - Insegling Norrköping

Månadsredovisning för projektet Säkrare Farleder - Insegling Norrköping 1 (8) MÅNADSREDOVISNING Farledsavdelningen Handläggare, direkttelefon 2010-08-12 : 0903-10-01180 Åsa Jansson, 011-19 15 19 Månadsredovisning för projektet Säkrare Farleder - Insegling Norrköping Avser

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Avloppsreningsverket, Vik Arvika Teknik AB Januari 2011 Allmänt Fastighetsägaren / verksamhetsutövaren ansvarar för, och ska

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Riktlinjer Diarienummer 114-14/013 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Antagen av Ledningsgruppen 2014-08-13 Käppalaförbundet Käppalaförbundet Riktlinjer 2 (8) Sammanfattning För att minska

Läs mer

Mål nr: M 4903-04 Avfallsanläggningen Fagerliden på fastigheten Edfastmark7:242, Robertsfors

Mål nr: M 4903-04 Avfallsanläggningen Fagerliden på fastigheten Edfastmark7:242, Robertsfors Umeå tingsrätt Miljödomstolen Box 138 902 04 UMeå Vår ref: Umeå 2008-05-07 Mål nr: M 4903-04 Avfallsanläggningen Fagerliden på fastigheten Edfastmark7:242, Robertsfors I egenskap av ombud för Urban Zingmark

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Sida 1 av 5 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Anmälan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ

Läs mer

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17 1 (5) FAKTA OM AVFALLSIMPORT Fortum genomför test med import av en mindre mängd avfall från Italien. Det handlar om drygt 3000 ton sorterat avfall som omvandlas till el och värme i Högdalenverket. Import

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn LLENTAB Högprofilplåt Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den 2013-01-10

Läs mer

1(6) ra04s 2010-05-18 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco.

1(6) ra04s 2010-05-18 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco. MORAVATTEN AB Del av Örjastäppan industriområde Uppdragsnummer 152080000 Ko Ko Falun 201001 SWECO ENVIRONMENT AB FALUN MILJÖ 1(6) ra0s 20100518 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19

Läs mer

TUDOR. Miljöriskbedömning. Med avseende på Bly Med avseende på TCE Med avseende på olja Med avseende på övriga föroreningar. Omgivningsfaktorer

TUDOR. Miljöriskbedömning. Med avseende på Bly Med avseende på TCE Med avseende på olja Med avseende på övriga föroreningar. Omgivningsfaktorer TUDOR TUDOR 1 TUDOR Miljöriskbedömning Med avseende på Bly Med avseende på TCE Med avseende på olja Med avseende på övriga föroreningar Omgivningsfaktorer 2 Platsspecifika riktvärden Förutsättningarna

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07

Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 1. Inledning 1.1 Riktlinjerna Dessa riktlinjer omfattar oljeavskiljare i Enköpings kommun. Riktlinjerna

Läs mer

BAT-slutsatser för produktion av massa och papper Olof Åkesson Naturvårdsverket

BAT-slutsatser för produktion av massa och papper Olof Åkesson Naturvårdsverket BAT-slutsatser för produktion av massa och papper Olof Åkesson Naturvårdsverket Foto av Cozyta, flickr.com 1 BAT-slutsatserna och Miljöbalken (MB) BAT-slutsatserna ersätter inte villkor i tillstånd enligt

Läs mer

Leif Bodinson. Syfte Syftet med detta dokument är att övergripande beskriva Söderenergis kvalitetssäkringssystem för bränslen.

Leif Bodinson. Syfte Syftet med detta dokument är att övergripande beskriva Söderenergis kvalitetssäkringssystem för bränslen. Bilaga A2 Dokumentets namn Kvalitetssäkringssystem för bränslen; beskrivning Godkänd Leif Bodinson Brh. () 2005-09-0 Syfte Syftet med detta dokument är att övergripande beskriva Söderenergis kvalitetssäkringssystem

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 MILJÖLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 Revision A mars 2009 Revision B mars 2011 Revision C april 2012 INNEHÅLL MILJÖLEDNINGSSYSTEM 3 Vår miljöpolicy 3 Våra riktlinjer 3 Våra miljömål

Läs mer

Sammanfattning Sisjöns panncentral

Sammanfattning Sisjöns panncentral Sammanfattning Sisjöns panncentral I den här miljörapporten beskrivs verksamheten i Sisjöns panncentral under år 2014. En sammanfattning över drift- och emissionsdata visas i tabellerna nedan. Drifttid:

Läs mer

Månadsredovisning för projektet Säkrare Farleder - Insegling Norrköping

Månadsredovisning för projektet Säkrare Farleder - Insegling Norrköping 1 (10) MÅNADSREDOVISNING Farledsavdelningen Handläggare, direkttelefon 2010-06-17 : 0903-10-01180 Åsa Jansson, 011-19 15 19 Månadsredovisning för projektet Säkrare Farleder - Insegling Norrköping Avser

Läs mer

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Svenskt Vatten Utveckling - Rapport Nr 2010-06 Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Henrik Alm, Agata Banach, Thomas Larm 1 Motiven bakom vattenpolitiken

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Tillsyn på bilverkstäder 2006 Rapport nr 3/06 olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika mö Inledning Inom ramen

Läs mer

Försök med matavfallskvarn i restaurang- och storköksmiljö

Försök med matavfallskvarn i restaurang- och storköksmiljö Försök med matavfallskvarn i restaurang- och storköksmiljö Stockholm september 2011 Rapport 11SV651 Försök med installation av matavfallskvarn kombinerat med slamtank och fettavskiljare i restaurangmiljö.

Läs mer

Lagar och föreskrifter

Lagar och föreskrifter Lagar och föreskrifter Det finns många lagar och författningar som syftar till att skydda miljön. För den yttre miljön är de viktigaste lagarna samlade i miljöbalken. I vissa fall anges detaljerade krav,

Läs mer

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle)

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle) Volvo Lastvagnar AB Meddelande 1 (6) För att underlätta beräkning av emissioner från transporter har Volvo Lastvagnar sammanställt emissionsfaktorer per liter förbrukat bränsle. Sammanställningen avser

Läs mer

Siktning av avfall. Centrum för optimal resurshantering av avfall www.wasterefinery.se

Siktning av avfall. Centrum för optimal resurshantering av avfall www.wasterefinery.se Siktning av avfall Andreas Johansson (SP/HB) Anders Johnsson (Borås Energi och miljö) Hitomi Yoshiguchi (Stena Metall) Sara Boström (Renova) Britt-Marie Stenaari (Chalmers) Hans Andersson (Metso) Mattias

Läs mer

Ljungby kommun Tekniska kontoret

Ljungby kommun Tekniska kontoret 1 (7) Ljungby kommun Tekniska kontoret VA-avdelningen Allmänt AVLOPPSRENINGSVERKEN ÄR BYGGDA FÖR ATT TA EMOT OCH RENA SPILLVATTEN FRÅN HUSHÅLL. Avloppsvatten från industrier och andra verksamheter kan

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Innehåll. 3 Figurförteckning... 5. 4 Bilagor... 5

Innehåll. 3 Figurförteckning... 5. 4 Bilagor... 5 Sammanfattning I detta kapitel beskrivs Höganäs verksamhetsstyrning och egenkontroll. Lagstiftning som styr egenkontroll utgörs huvudsakligen av kap 26 19 i miljöbalken samt förordningar och föreskrifter

Läs mer

Bygg- och miljönämnden Miljöbalken 9 kap 6 miljöfarlig verksamhet jordbruk

Bygg- och miljönämnden Miljöbalken 9 kap 6 miljöfarlig verksamhet jordbruk O 1 ÅRJÄNGS KOMMUN ANMÄLAN enligt Bygg- och miljönämnden Miljöbalken 9 kap 6 miljöfarlig verksamhet jordbruk Administrativa uppgifter Huvudman Organisationsnummer Adress Postnummer Ort e-postadress Telefon

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

Underlag för samråd 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89

Underlag för samråd 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89 Underlag för samråd avseende ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken för mellanlagring av avfall och farligt avfall vid Må avfallsanläggning inom fastigheten Må 1:3

Läs mer

Välkommen till REKO information Fjärrvärme

Välkommen till REKO information Fjärrvärme Välkommen till REKO information Fjärrvärme REKO Information 2012-12-01 Vad vill vi säga? 1. Vad är REKO 2. Vad har hänt de senaste året 3. Ekonomi 4. Hur ser prisutvecklingen ut 5. Fjärrvärmens miljöpåverkan

Läs mer

Rapport över luftkvalitetsmätningar i Motala tätort vinterhalvåret 2008/2009. Dnr. 2008-MH1386

Rapport över luftkvalitetsmätningar i Motala tätort vinterhalvåret 2008/2009. Dnr. 2008-MH1386 Rapport över luftkvalitetsmätningar i Motala tätort vinterhalvåret 2008/2009 Dnr. 2008-MH1386 Sammanfattning Det finns miljökvalitetsnormer () beträffande kvalitet på utomhusluft som ska kontrolleras av

Läs mer

Vad gör vi med våra deponier?

Vad gör vi med våra deponier? Vad gör vi med våra deponier? Internationellt perspektiv Inkapsling rätt eller fel? Tar vår generation hand om vårt eget avfall Håkan Rosqvist Seminarium om deponering Tyréns 28 februari 2013 Geologiska

Läs mer

Hållbarhetsredovisning Rönnskär 2012

Hållbarhetsredovisning Rönnskär 2012 Hållbarhetsredovisning Rönnskär 212 Med den här hållbarhetsredovisningen vill vi visa vår omgivning hur vi arbetar med frågor som rör hälsa, säkerhet och miljö, samt på vilket sätt vi bidrar till ett hållbart

Läs mer

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras.

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras. Bilaga 2 till samrådsunderlag Miljökonsekvensbeskrivning för Höganäs Sweden AB En miljökonsekvensbeskrivning kommer att utarbetas av Profu AB och Svensk MKB AB till den planerade ansökan. Miljökonsekvensbeskrivningen

Läs mer

Pannor Två stycken oljepannor på vardera 10 MW samt 2st pelletspannor på vardera 3MW.

Pannor Två stycken oljepannor på vardera 10 MW samt 2st pelletspannor på vardera 3MW. version 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens huvudsakliga påverkan på miljön och människors hälsa. De förändringar som

Läs mer

Samrådsunderlag avseende träpulverpanna Sörbyverket

Samrådsunderlag avseende träpulverpanna Sörbyverket Samrådsunderlag avseende träpulverpanna Sörbyverket Ärende Ronneby Miljö & Teknik AB (nedan kallat Miljöteknik) planerar för förändring av den befintliga verksamheten vid Sörbyverket, fastighetsbeteckning

Läs mer

MILJÖ. Ta vara på framtiden

MILJÖ. Ta vara på framtiden MILJÖ Ta vara på framtiden 2 Miljöarbete angår det mig? Svaret på den frågan är Ja! Det handlar om luften vi andas, vattnet vi dricker, maten vi äter och naturen vi vistas i. För oss som lever nu och för

Läs mer

Slaggrus klarar höga krav på miljöskydd. Raul Grönholm Sysav Utveckling

Slaggrus klarar höga krav på miljöskydd. Raul Grönholm Sysav Utveckling Slaggrus klarar höga krav på miljöskydd Raul Grönholm Sysav Utveckling Slaggrus Bottenaskan från avfallsförbränning, ofta kallad slagg Efter behandling och kvalitetskontroll benämns slaggen för slaggrus

Läs mer

Översättning från Tyska av utlåtande nr 421-433938/02 från TÜV angående Clouth-OIL-EX. Sidan 2 (7) Institut für Umweltschutz und Energietechnik

Översättning från Tyska av utlåtande nr 421-433938/02 från TÜV angående Clouth-OIL-EX. Sidan 2 (7) Institut für Umweltschutz und Energietechnik Översättning från Tyska av utlåtande nr 421-433938/02 från TÜV angående Clouth-OIL-EX. Sidan 2 (7) TÜV Rheinland Sicherheit und Umweltschutz Institut für Umweltschutz und Energietechnik Institut für Umweltschutz

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Lineo 1 Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den 2012-11-01 Artikel-nr/ID-begrepp

Läs mer

Utvärdering av fullskaleanvändning av askor och andra restprodukter vid sluttäckning av Tveta Återvinningsanläggning

Utvärdering av fullskaleanvändning av askor och andra restprodukter vid sluttäckning av Tveta Återvinningsanläggning Utvärdering av fullskaleanvändning av askor och andra restprodukter vid sluttäckning av Tveta Återvinningsanläggning Telge AB/Telge Återvinning AB Luleå tekniska universitet Lale Andreas & Gustav Tham

Läs mer

EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1

EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1 EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1 Vetlanda kommun Redovisning av efterbehandling av fastigheterna Snickaren 3 och Östanå 3:1 Vetlanda 2003-12-01 Diarienummer 2002/TK0260.353 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Miljöfarlig verksamhet, råd och anvisningar. Råd och anvisningar vid anmälan enligt miljöbalken om miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet, råd och anvisningar. Råd och anvisningar vid anmälan enligt miljöbalken om miljöfarlig verksamhet Sid 1 (5) Miljöfarlig verksamhet, råd och anvisningar Har du frågor? Samhällsbyggnad Gävle Telefon 026-17 80 00 samhallsbyggnad@gavle.se Råd och anvisningar vid anmälan enligt miljöbalken om miljöfarlig

Läs mer

HAGA BÅTKLUBB. Klubbens miljöregler och miljöarbete. Handlingsplan. Miljöpolicy. Miljöregler. Avfallsplan. Bottenmålning och tvätt

HAGA BÅTKLUBB. Klubbens miljöregler och miljöarbete. Handlingsplan. Miljöpolicy. Miljöregler. Avfallsplan. Bottenmålning och tvätt HAGA BÅTKLUBB Klubbens miljöregler och miljöarbete Handlingsplan Miljöpolicy Miljöregler Avfallsplan Bottenmålning och tvätt Båtklubbens unika och attraktiva läge vid Brunnsvikens västra sida gör att Haga

Läs mer

Information om fettavskiljare.

Information om fettavskiljare. Information om fettavskiljare. Information från Mälarenergi - din VA-leverantör Västerås stad tar genom Mälarenergi hand om och renar avloppsvatten från hushåll och företag. De senaste åren har fettavlagringar

Läs mer

Inledning. Efterbehandlingsprojekt karaktäriseras bl.a. av: Viktigt att: För detta krävs:

Inledning. Efterbehandlingsprojekt karaktäriseras bl.a. av: Viktigt att: För detta krävs: Inledning Efterbehandlingsprojekt karaktäriseras bl.a. av: Skarpa, icke förhandlingsbara, villkor kring miljön Osäkerheter i flera dimensioner Viktigt att: Säkra villkoren i det tillstånd som givits för

Läs mer

UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET I HÄLSINGLAND

UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET I HÄLSINGLAND UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET I HÄLSINGLAND Förord 3 Allmänt 4 Lagar och bestämmelser 6 Olämpliga utsläpp 10 Dagvatten 12 Oönskade ämnen 14 Riktlinjer för utsläpp 16 Särskild reningsavgift

Läs mer

Spridningsareal Tillgänglig spridningsareal Ägd (ha) Arrenderad/ Summa (ha) Behov (ha) Kontrakterad (ha) Åkermark (ej träda)

Spridningsareal Tillgänglig spridningsareal Ägd (ha) Arrenderad/ Summa (ha) Behov (ha) Kontrakterad (ha) Åkermark (ej träda) ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN JORDBRUKSFÖRETAG Sida 1(5) Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Avgift för handläggning av anmälan kommer att tas ut enligt fastställd taxa. Anmälan ska vara inlämnad minst

Läs mer

Utsläppskontroll. Utförande: 1. ANLÄGGNINGSKONTROLL

Utsläppskontroll. Utförande: 1. ANLÄGGNINGSKONTROLL Syfte: Att kontrollera att kraven i Miljöbalken, tillhörande förordningar och gällande tillstånd för rening och avledning av avloppsvatten uppfylls. Utförande: 1. ANLÄGGNINGSKONTROLL Kontrollen av avloppsverksamheten

Läs mer

Införsel och import av avfall till Sverige enligt grön avfallslista

Införsel och import av avfall till Sverige enligt grön avfallslista Införsel och import av avfall till Sverige enligt grön avfallslista Underlagsrapport till uppdrag om ett ekologiskt hållbart omhändertagande av avfall Rapport 5245 okt 2002 Naturvårdsverket Kundtjänst

Läs mer

Sammanfattning. I detta kapitel beskrivs översiktligt hur underhållsarbetet organiseras och genomförs vid Höganäs.

Sammanfattning. I detta kapitel beskrivs översiktligt hur underhållsarbetet organiseras och genomförs vid Höganäs. Sammanfattning I detta kapitel beskrivs översiktligt hur underhållsarbetet organiseras och genomförs vid Höganäs. Innehåll 1 Översiktlig beskrivning av underhållsarbetet... 1 2 Miljökritisk utrustning

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Art Mosaik Ny deklaration Ändrad deklaration BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Artikel-nr/ID-begrepp 3A0000 Vid ändrad deklaration

Läs mer

Naturskyddsföreningen 2014-04-24

Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Agenda Profu - Överblick avfall och energi Bristaverket - Teknik och miljö Ragnsells - Restprodukter Vår idé om ett energisystem baserat på återvinning och förnybart Diskussion

Läs mer

Hur arbetar vi med kemikaliefrågorna i REVAQ

Hur arbetar vi med kemikaliefrågorna i REVAQ Hur arbetar vi med kemikaliefrågorna i REQ Organiska ämnen i -systemen, SWECO 20110916 Anders Finnson Svenskt Vatten Livsmedel och miljövårdinsatser - Friskt vatten, rena sjöar och hav - 2 1 3 Varför REQ?

Läs mer

Panndagarna 2009. Erfarenheter från kvalitetssäkringsprogram för returbränslen

Panndagarna 2009. Erfarenheter från kvalitetssäkringsprogram för returbränslen Erfarenheter från kvalitetssäkringsprogram för returbränslen Sylwe Wedholm Avdelningschef Bränslehantering 2009-02-04 Söderenergi Samägt av kommunerna: Botkyrka 25 Huddinge 25% Södertälje 50% Kunder: Södertörns

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID 2214:2 Varunamn weber.floor 140 nova Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad

Läs mer

AVFALLSLAG. SRV har tillstånd att deponera utifrån avfallskoder i bilaga 2 (Avfallsförordningen SFS 2001:1063)

AVFALLSLAG. SRV har tillstånd att deponera utifrån avfallskoder i bilaga 2 (Avfallsförordningen SFS 2001:1063) AVFALLSLAG SRV har tillstånd att deponera utifrån avfallskoder i bilaga 2 (Avfallsförordningen SFS 2001:1063) Avfallsslag SRV har tillstånd att deponera utifrån avfallskoder (i bilaga 2 avfallsförordningen

Läs mer

Handläggning av slamärenden. Ewa Björnberg miljöförvaltningen i Lund

Handläggning av slamärenden. Ewa Björnberg miljöförvaltningen i Lund Handläggning av slamärenden Hässleholm 2011-11-22 22 Ewa Björnberg miljöförvaltningen i Lund Lagstiftning Miljöbalken hänsynsreglerna SNFS 1994:2 - bestämmelser om avloppsslam (Ny förordning på gång klar

Läs mer

Egenkontroll Enligt miljöbalken

Egenkontroll Enligt miljöbalken Egenkontroll Enligt miljöbalken 1 Innehåll Miljösamverkan Kronoberg 3 Miljöbalken berör alla 4 Miljöbalkens mål 4 Förordningen om egenkontroll 4 Hur gör man i praktiken 5 Skaffa överblick 5 Kemikalier,

Läs mer

Sammanfattning Tynnereds panncentral

Sammanfattning Tynnereds panncentral Sammanfattning Tynnereds panncentral I den här miljörapporten beskrivs verksamheten på Tynnereds Panncentral under år 2014. En sammanfattning över drift- och emissionsdata visas i tabellerna nedan. Drifttid:

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer