VERKSAMHETSBESKRIVNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBESKRIVNING"

Transkript

1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING Verksamhetens organisation och ansvarsfördelning Kortfattad beskrivning av verksamheten Luft Vatten Avfall Externt buller Råvaror och kemikalier GÄLLANDE BESLUT ENLIGT MILJÖLAGSTIFTNINGEN GÄLLANDE VILLKOR OCH FÖRESKRIFTER MED KOMMENTARER FÖRETAGETS BEAKTANDE AV HÄNSYNSREGLERNA I MILJÖBALKEN Kunskapskravet Bästa tillgängliga teknik (BAT) Lokaliseringsprincipen Hushållning med råvaror och energi Produktvalsprincipen Ansvar för att avhjälpa skada DRIFT- OCH PRODUKTIONSFÖRHÅLLANDEN UNDER ÅRET Faktisk produktion under året Drifttid Tillbud, störningar och klagomål EGENKONTROLL Besiktningar Undersökningar om miljöpåverkan från verksamhetens produkter Miljömål RÅVAROR, KEMIKALIER OCH ÖVRIGA RESURSER Råvaruförbrukning Förbrukning av vatten Förbrukning av kemiska produkter Energianvändning Bränsleanvändning UTSLÄPP TILL LUFT Reningsanläggningar Utsläpp av stoft Utsläpp av svaveldioxid Utsläpp av kväveoxid Utsläpp av koldioxid Installerad och förbrukad mängd köldmedium UTSLÄPP TILL VATTEN Lakvatten Läckage till Göta Älv AVFALL Stoft från tillverkning av ferrolegeringar Arbetet på Mjölkberget Övrigt avfall Farligt avfall G:\Miljö\MILJÖRAPPORTER\Miljörapport 2012\MILJÖRAPPORT VAAB docx 1

2 10.5 Åtgärder för att minska mängden avfall TRANSPORTER OMGIVNINGSKONTROLL Vattenmossa Grundvatten Referensdike Väggmossa SAMMANFATTNING BILAGOR 1. Situationsplan 2. Beskrivning av en halvsluten reduktionsugn 3. Filteranläggningen 4. Lokalisering 5. Stoftutsläpp 6. Förbrukning av kemiska produkter 7. Material- och energiflöden 8. Köldmedieredogörelse 9. Provtagningspunkter 10. Bergbrunnar 11. Referensdike 12. Lakvattenanalyser 13. Egenkontroll under 2013 bilaga 3b till kontrolprogrammet G:\Miljö\MILJÖRAPPORTER\Miljörapport 2012\MILJÖRAPPORT VAAB docx 2

3 UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Platsnamn: Vargön Alloys AB Platsnummer: Fastighetsbeteckning: Vargön 2:3, Rånnum 6:41 Postnummer, ort: Vargön Besöksadress: Vargön 110 (larm) Kommun: Vänersborg Kontaktperson: Evalotta Stolt Huvudbransch: Telefon: E-post: UPPGIFTER OM HUVUDMAN Huvudman: Yildirim Group of Companies (ETI Invest AB) VD: Johan Svensson Organisationsnummer: VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 Verksamhetens organisation och ansvarsfördelning Vargön Alloys AB ägs sedan februari 2008 av den turkiska koncernen Yildirim Group of Companies (ETI Invest AB). Verkställande direktören, Johan Svensson, har det övergripande ansvaret för miljövårdsarbetet och för att miljölagarna följs. Miljöchefen är VD:s ställföreträdare i miljövårdsfrågor och svarar för alla externa kontakter med myndigheter, genomförande av kontrollprogram och långsiktig planering av miljöförbättrande åtgärder. Produktionschefen är ansvarig för att produktionen drivs i överensstämmelse med villkoren i gällande koncessionsbeslut och har ansvar för driften av miljövårdsanläggningarna. 1.2 Kortfattad beskrivning av verksamheten Vargön Alloys tillverkar ferrolegeringar. Industriell verksamhet på området har bedrivits sedan 1874 och tillverkning av ferrolegeringar startade Företaget firade 100 års legeringstillverkning i september Vargön Alloys AB hade under 2012 ca 160 anställda. Avstånd till närmaste bostadsområde är ca 300 m. Naturreservaten vid Halle- och Hunneberg ligger på 3-5 km avstånd, se bilaga 4. En situationsplan över anläggningen redovisas i bilaga 1. Produktion av ferrolegeringar har till betydande del karaktären av energiförädling. Den grundläggande processen innebär av att elektrisk energi omvandlas till kemiskt bunden energi i en smältreduktionsprocess. G:\Miljö\MILJÖRAPPORTER\Miljörapport 2012\MILJÖRAPPORT VAAB docx 3

4 Tillverkningen sker i fyra elektriska reduktionsugnar som drivs kontinuerligt. Under 2012 har inte produktionen körts för fullt, huvudsakligen på grund av marknadsläget. Ugn 12 kördes under årets första månader fram till slutet av maj. Ugn 10 kördes fram till 22 april och startades igen den 24 oktober. Under året har tillverkningen av Ferrokisel återupptagits, ugn 8 startades den 22 april och drevs sedan resten av året. Nedan redovisas de olika ugnarnas produktionskapacitet. Ugnsenhet Produkt Kapacitet Ugnseffekt Ugn 8 Ferrokisel (FeSi) t/år 30 MW Ugn 9 Ugn 10 Ugn 12 Högkolat ferrokrom (HC FeCr) Högkolat ferrokrom (HC FeCr) Högkolat ferrokrom ( HCFeCr) t/år 15 MW t/år 15 MW t/år 50 MW Samtliga ugnar är utrustade med värmeåtervinningsanläggningar. Ett schema över en halvsluten reduktionsugn visas i bilaga 2. Återvunnen energi såldes under 2012 till Vänersborgs fjärrvärmenät i form av hetvatten. Slaggen från framställningen av ferrokrom (ca 1,2 ton slagg/ton legering) gjuts ut utomhus i gropar. Efter stelning krossas den och sorteras. Eventuellt medföljande legering återvinns i en luftpulserad våtanrikningsanläggning. Behandlad slagg används bl a som makadamersättning. Slaggen är mycket stabil och omfattande lakningsförsök visar att urlakning av metaller från slagg är mycket liten, motsvarande den från alternativa moränmaterial. I brikettverket tillverkas krommalmsbriketter med kapaciteten ca ton/år, vilka ingår som råvara vid ferrokromtillverkningen. Vid framställning av briketter utnyttjas pulverformig malm som annars inte kan användas i processen. Avsiktning av malmråvarans finandel, med efterföljande brikettering, innebär en avsevärd förbättring av arbetsmiljön och minskar även väsentligt risken för störningar i ugnsdriften. 1.3 Luft Tillverkning av ferrolegeringar i metallurgiska smältugnar genererar stora mängder gas innehållande stoft som till över 99 % samlas upp i företagets stoftfilter. Alla ugnar är utrustade med moderna stoftavskiljningsanläggningar, bestående av slangfilter. Principschema över filteranläggningarna visas i bilaga 3. Ugnsgaserna kyls i värmeåtervinningsanläggningarna till ca 150 C vilket ger lämpliga driftbetingelser för slangfiltren. G:\Miljö\MILJÖRAPPORTER\Miljörapport 2012\MILJÖRAPPORT VAAB docx 4

5 Vid full produktion på respektive ugn gäller nedanstående värden: Gasmängder Ugn Nm 3 /h Ugn Nm 3 /h Ugn Nm 3 /h Ugn Nm 3 /h Gasreningsanläggningarna är utrustade med instrument av typ Triboflow för kontinuerlig kontroll av filterstatus. Vid filterbortfall kan rökgaserna avledas via direktskorstenar. Vid dessa tillfällen reduceras ugnseffekten enligt villkoren i koncessionsnämndens beslut, se avsnitt 3. Skorstenshöjder i m över marknivån (+49,65 m): Filterskorsten Direktskorsten Ugn/filter 8 38,00 39,10 Ugn/filter 9 38,00 38,90 Ugn/filter 10/12c 31,80 38,90 Ugn/filter 12 60,10 46,10 Rökgasstoftet från ferrokromtillverkningen deponeras på stoftdeponin vid Mjölkberget. Ferrokiselstoftet säljs i första hand som tillsatsmedel i betong och deponeras i andra hand om inga avsättningsmöjligheter finns. 1.4 Vatten Kylvatten tas från Göta Älv, dit det återförs med en marginell temperaturförhöjning. Processvatten förekommer inte i verksamheten. Regnvatten dräneras till dagvattennätet som mynnar i Göta älv och det sanitära avloppsvattnet avleds till kommunens spillvattennät. Lakvatten från stoftdeponin vid Mjölkberget samlas upp i ett lakvattensystem. Lakvatten pumpas till en reningsanläggning där det vid behov (då halten sexvärt krom är förhöjd) behandlas med järnsulfat och filtreras innan det släpps till Göta Älv. 1.5 Avfall Det avskiljda stoftet från legeringsugnarna samlas i silos. Det behandlas med järn(ii)sulfatlösning dels för att reducera det sexvärda kromet till trevärt krom, dels för att reducera stoftspridningen. Stoftet deponeras i celler på stoftdeponin vid Mjölkberget. Under 2012 avslutades det omfattande arbete, som pågått sedan 2008, med att vidta de åtgärder som företaget åtog sig inför Miljödomstolen beslut i januari Övrigt industriellt avfall sorteras dels avseende metallskrot o dyl., dels avseende övrigt avfall. Sorteringen görs i de fraktioner som det finns avsättning för. Avfallet samlas upp inom industriområdet och sänds sedan vidare till utomstående entreprenörer. G:\Miljö\MILJÖRAPPORTER\Miljörapport 2012\MILJÖRAPPORT VAAB docx 5

6 1.6 Externt buller Smältverket är beläget mellan Göta Älv och Vargöns samhälle. Genom närfältsmätningar 2005 har ljudnivåerna vid de bostäder som ligger närmast beräknats till under 50 d(b)a. 1.7 Råvaror och kemikalier Råvaror, huvudsakligen i form av malm, koks och kvartsit förvaras utomhus. Kemikalier förvaras i anslutning till de platser där de används. Oljor förvaras i ett gemensamt större förråd där det även finns Absol samt tättslutande lock till närliggande dagvattenbrunnar. Företaget har ett web-baserat kemikalieregister där samtliga kemikalier som används registreras. Säkerhetsdatabladen för kemikalierna finns tillgängliga på företagets intranät, De uppdateras kontinuerligt. G:\Miljö\MILJÖRAPPORTER\Miljörapport 2012\MILJÖRAPPORT VAAB docx 6

7 2 GÄLLANDE BESLUT ENLIGT MILJÖLAGSTIFTNINGEN Gällande beslut för verksamheten i Vargön Beslut nr Datum Koncessionsnämnden för miljöskydd, beträffande deponering av kromhaltigt stoft vid det s.k. Mjölkberget. Koncessionsnämnden för miljöskydd, grundbeslutet Koncessionsnämnden för miljöskydd, uppskjutna frågor. nr 189/ nr 74/ nr 40/ Koncessionsnämnden, ändring av villkor i beslut 1. nr 13/ Beslut om avsteg från kraven i förordningen (2001:512) om deponering av avfall M Kontrollprogram för verksamheten Tillståndsbeslut 74/ 85 medger följande produktion; Tillverkning av ferrokrom ferrokisel ferromangan kiselkrom kiselmangan inom ramen för ett effektuttag på högst 125 MW räknat som årsmedelvärde. Kommentar: Under år 2012 tillverkades ferrolegeringar med ett effektuttag på 34 MW räknat som årsmedelvärde. G:\Miljö\MILJÖRAPPORTER\Miljörapport 2012\MILJÖRAPPORT VAAB docx 7

8 3 GÄLLANDE VILLKOR OCH FÖRESKRIFTER MED KOMMENTARER Koncessionsnämnden för miljöskydd, grundbeslutet nr 74/ Koncessionsnämnden för miljöskydd, uppskjutna frågor nr 40/ Nr Villkor Kommentar 3 Ugnsgaserna från samtliga ugnar skall genomgå stoftavskiljning i slangfilter. Vid bortfall av filter skall annat slangfilter inkopplas, om så är möjligt. Alla ugnar är försedda med slangfilter. 8 Stofthalten vid besiktning hos ugns- och tappröksgaser som passerat slangfilter får uppgå till högst 10 mg/m 3 norm torr gas som riktvärde och högst 50 mg/m 3 norm torr gas som gränsvärde... Värdena gäller också utsläpp från mal- och sorterverket. 9 Om ett riktvärde överskrids, åligger det bolaget att i samråd med länsstyrelsen vidta skäliga åtgärder för att hindra ett upprepande. Kontinuerlig mätning via Triboflowmätare. Se kapitel 8 Under 2012 har riktvärdet för diffus damning via lanterninerna tidvis överskridits. Se kapitel 8 12 Allt sanitärt avloppsvatten från bolagets anläggningar skall ledas till det kommunala avloppsnätet. 13 Kyl- och dagvatten från bolagets anläggningar får efter eventuellt erforderlig, av länsstyrelsen föreskriven rening avledas till Göta Älv. Det sanitära avloppsvattnet leds till kommunen. Ett stickprov på dagvattnet togs under Kylvattnet är endast indirekt. 14 Utöver vad som i koncessionsnämndens beslut Nr 189/78 bestäms om hanteringen av restprodukter från bolagets verksamhet åligger det bolaget att i samråd med Vänersborgs miljö- och hälsoskyddsförvaltning vidta skäliga åtgärder för att motverka luktolägenheter från deponeringsplatserna och förebygga läckage av kromhaltigt lakvatten. 15 Bolaget skall i samråd med länsstyrelsen vidta skäliga åtgärder för att sänka bullernivån i fabrikens omgivning. I samband med ombyggnadsarbeten och utbyte av bulleralstrande utrustning skall särskild hänsyn tas till möjligheten att minska uppkomsten och spridningen av störande buller. 20 Bolaget skall tillämpa sådana rutiner som behövs för att motverka för omgivningen störande damning från utomhusytor där dammande råvaror hanteras. Eventuella klagomål registreras i Q-VA. Lakvatten samlas upp i ett lakvattensystem. Se kapitel 5 samt 9 Under 2012 har klagomål framförts på lågfrekvent buller från smältverket. Orsaken är med största sannolikhet ugn 12's fläktar. Åtgärder för att lösa problemet kommer att vidtas då ugnen startas. Städprogram tillämpas. G:\Miljö\MILJÖRAPPORTER\Miljörapport 2012\MILJÖRAPPORT VAAB docx 8

9 Koncessionsnämnden för miljöskydd, beträffande deponering av kromhaltigt stoft vid det s.k. Mjölkberget. Nr 189/ Nr Villkor Kommentar - För ferrolegeringsverket skall finnas av länsstyrelsen godkänt kontrollprogram avseende verksamheten. Godkänt av länsstyrelsen Koncessionsnämnden, ändring av villkor i beslut 1. nr 13/ Nr Villkor Kommentar 4 Ugnarna 8, 9 och 10 får vid filterhaveri, eller när slangfilter för ugnsgasen av annan orsak inte kan användas, drivas utan rökgasrening i slangfilter under högst 480 timmar per kalenderår. För ugn 12 är motsvarande tid 300 timmar per kalenderår. Drift som nu har sagts får inte vid samma ugn pågå mer än tre dygn i följd. 6 Vid ugnsdrift med tillämpning av bestämmelserna i punkt 4 skall effektuttaget reduceras på sätt som framgår av följande tabell: Ugn Reducerad effekt vid tillverkning av ferrokrom Annan legering Villkoret har innehållits Se kapitel 8 Enligt ugnsjournalerna har effekten sänkts enligt gällande villkor vid direktspjäll. 7 Tappröken från ugnarna 8, 9, 10 och 12 skall samlas upp och genomgå stoftavskiljning i slangfilter om ej annat framgår av villkor Stoftutsläpp via lanterniner från det gamla (ugn 8, 9 och 10) och det nya (ugn 12) verket får för vardera verket som riktvärde, beräknat som dygnsmedelvärde, uppgå till högst 1,0 kg/ton producerad legering. Tappröken renas m h a slangfilter. Resultatet av genomförda mätningar och utredning för att minska stoftutsläppet redovisades till länsstyrelsen i december Se kapitel 8 Beslut om avsteg från kraven i förordningen (2001:512) om deponering av avfall M Nr Villkor Kommentar - Deponin skall utformas och verksamheten bedrivas i överensstämmelse med vad som redovisats i ansökan samt vad företaget i övrigt uppgett och åtagit sig Arbetet avslutades under sommaren 2012 har godkänts av länsstyrelsen i beslut daterat Se kapitel 10 G:\Miljö\MILJÖRAPPORTER\Miljörapport 2012\MILJÖRAPPORT VAAB docx 9

10 4 FÖRETAGETS BEAKTANDE AV HÄNSYNSREGLERNA I MILJÖBALKEN 4.1 Kunskapskravet Företaget deltar i ICDA, International Chromium Development Association och den kunskapsuppbyggande verksamhet som sker där. Under 2012 har arbetet varit inriktat på att ta fram underlag för en gemensam LCI för ferrokromtillverkare i världen. Inom den europeiska sammanslutningen för legeringsproducenter, EuroAlliages, pågår, gemensamt med övriga legeringsproducenter i Europa bl a arbetet med anpassning till EU:s system för handel med utsläppsrätter samt arbetet med att ta fram underlag till ett nytt Non Ferrous Metal BREF-dokument (se nedan). Företaget är även medlem i Jernkontorets miljöråd som arbetar med kunskapsuppbyggande verksamhet inom svensk stålindustri. Vargön Alloys AB samarbetar med högskolor och universitet genom bl a examensarbeten och olika projektarbeten. 4.2 Bästa tillgängliga teknik (BAT) Överensstämmelsen med bästa tillgängliga teknik, enl. Non Ferrous Metal BREF från maj 2000, redovisades separat i samband med 2004 års miljörapport enligt kravet i SFS 2004:989. Arbete med att uppdatera det BREF-dokument som anger BAT inom ramen för IEDdirektivet återupptogs under Detta arbete sker samarbete med de europeiska producenterna inom EuroAlliages. 4.3 Lokaliseringsprincipen Företaget startade 1912 tillverkningen av legeringar p.g.a. den goda tillgången på energi. Genom företagets lokalisering har leverans av återvunnen energi till det närbelägna pappersbruket och till Vänersborgs kommun möjliggjorts. 4.4 Hushållning med råvaror och energi Leveranserna av återvunnen energi innebär ett effektivt resursutnyttjande som är svårt att åstadkomma vid de flesta legeringsproducerande anläggningarna i världen. 4.5 Produktvalsprincipen Företaget har ett web-baserat system för hantering av säkerhetsdatablad. Detta system kan även leverera listor över de kemikalier som används samt jämföra dessa listor mot de olika listor för kemikaliebedömning som finns. 4.6 Ansvar för att avhjälpa skada Ett samarbete pågår sedan länge mellan företaget och Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. G:\Miljö\MILJÖRAPPORTER\Miljörapport 2012\MILJÖRAPPORT VAAB docx 10

11 5 DRIFT- OCH PRODUKTIONSFÖRHÅLLANDEN UNDER ÅRET Under 2012 har produktionen fortfarande varit relativt begränsad. Ugn 12 kördes fram till den 28 maj och ugn 10 kördes fram till 22 april och startades åter 24 oktober. Dessutom återupptogs produktionen av ferrokisel den 26 april. 5.1 Faktisk produktion under året Företagets produktion har 2012 omfattat följande: Ferrokisel Ferrokrom summa legering ton ton ton Ferrokromslagg från tillverkning av ferrokrom Krommalmsbriketter Hetvatten till det kommunala fjärrvärmenätet ton ton MWh 5.2 Drifttid Produktionen sker normalt i kontinuerlig 3-skiftsdrift med fem skiftlag. Ugnarna stoppas endast för revision eller akuta reparationer. Ugn Ugn 8 Ugn 9 Ugn 10 Ugn 12 Driftsperiod Drifttid (timmar) Från den 26 april h 0 h Ugnen stoppades den 26 september h Ugnen kördes fram till 22 april och startades åter 24 oktober h Ugnen stoppades pga. haveri den 28 maj Tillbud, störningar och klagomål Något enstaka klagomål avseende buller har mottagits från boende i Vargön och i Mariedal. Dessa registreras i vårt verksamhetssystem (Q-VA). Källan till klagomålen är den förändrade bullerbilden vid ugn 12, vilket tydligt framgick då klagomålen slutade sedan ugnen stoppades i slutet av maj. G:\Miljö\MILJÖRAPPORTER\Miljörapport 2012\MILJÖRAPPORT VAAB docx 11

12 6 EGENKONTROLL Verksamheten kontrolleras, med vissa förändringar beroende på den begränsade produktionen, i huvudsak enligt gällande kontrollprogram, som godkändes av länsstyrelsen i juni Programmet är integrerat i miljöledningssystemet. 6.1 Besiktningar LRQA genomförde under 2012 två uppföljande revision (mars och september) av verksamhetssystemet som bygger på kvalitetsstandarden ISO och miljöledningsstandarden ISO Gällande certifikat är samordnade så att ett gemensamt certifikat nu gäller till den 30 april 2016 enligt båda standarderna. Under september 2012 genomfördes också en mätning av den diffusa damningen från lanterninerna och kontroll av triboflowmätarna av IVL Svenska Miljöinstitutet. 6.2 Undersökningar om miljöpåverkan från verksamhetens produkter Registrering av legeringar och slagg EU:s kemikalieförordning REACH genomfördes Arbetet med registreringen enligt REACH skedde i ett internationellt konsortium tillsammans med producenter och importörer av legeringar. Arbete pågår för att bredda användningen av ferrokromslaggen. Den ferrokromslagg som producerats de senaste åren har använts som konstruktionsmaterial på deponin. Från årsskiftet 2011/2012 saluförs åter ferrokromslagg till externa kunder. 6.3 Miljömål Företaget är sedan den 3 februari 2000 certifierat enligt ISO :2004. Som en del av miljöledningssystemet (Q-VA) arbetar företaget med handlingsplaner kopplade till miljömål. Arbetet var under 2012 inriktat på att avsluta arbete på stoftdeponin och på att minska den diffusa damningen från lanterninerna. G:\Miljö\MILJÖRAPPORTER\Miljörapport 2012\MILJÖRAPPORT VAAB docx 12

13 7 RÅVAROR, KEMIKALIER OCH ÖVRIGA RESURSER 7.1 Råvaruförbrukning Krommalm från Turkiet Kvarts och kalksten, huvudsakligen från Dalsland Koks, huvudsakligen från Colombia, Italien, Ukraina, Australien, England och Kina Glödskal Elektrodmassa ton ton ton ton ton 7.2 Förbrukning av vatten Förbrukningen av kommunalt vatten var m³ under Användningen av kylvatten från Göta Älv var 2012 ca m³ vatten. Vattnet går i ett helt slutet system och återförs till älven utan annan påverkan än en något förhöjd temperatur. 7.3 Förbrukning av kemiska produkter Med utgångspunkt från vårt kemikalieregister kan konstateras att vår förbrukning av kemiska produkter är begränsad. Förteckning över kemiska produkter förbrukade i mängder överstigande 100 kg under 2012 visas i bilaga Energianvändning De metallurgiska processerna är mycket elintensiva. En inte oväsentlig mängd elenergi används också för drift av hjälputrustning, huvudsakligen filterfläktar. Total elenergiförbrukning under 2012: Ugn 8 Ugn 10 Ugn 12 Motorkraft, belysning och övr Total elförbrukning MWh MWh MWh MWh MWh Alla ugnar är utrustade med energiåtervinningsanläggningar. Energiåtervinningen vid företaget innebär att normalt ca % av Vänersborgs fjärrvärmebehov kan täckas. Leveranserna av återvunnen energi innebär fortfarande ett effektivt resursutnyttjande vilket normalt inte sker vid de flesta legeringsproducerande anläggningarna i världen. Återvinning av energi är dessutom mycket väsentlig för företagets ekonomi och ett ständigt arbete pågår för att öka den återvunna mängden och hitta nya kunder. Under 2012 levererade Vargön Alloys AB följande mängder energi; G:\Miljö\MILJÖRAPPORTER\Miljörapport 2012\MILJÖRAPPORT VAAB docx 13

14 MWh hetvatten till VFAB (40 % av den mängd process-el som användes) Tyvärr tvingades vi samtidigt dumpa MWh bl a på grund av att produktion och behov inte alltid överensstämmer. 7.5 Bränsleanvändning Företaget förbrukar inga fasta bränslen. Den koks som förbrukas används som reduktionsmedel i den metallurgiska processen. Förbrukning av olja och gasol uppgick 2012 till: Eldningsolja, 37 m 3 Diesel, varav 80 m 3 Ecopar, (transportmaskiner m m) 156 m 3 Gasol (torkning av skänkar) 106 ton G:\Miljö\MILJÖRAPPORTER\Miljörapport 2012\MILJÖRAPPORT VAAB docx 14

15 8 UTSLÄPP TILL LUFT Varje filteranläggning är utrustad med nödvändiga instrument för driftkontroll t ex temperatur- och tryckskrivare för rökgasen. All gasreningsutrustning övervakas kontinuerligt av skiftgående personal som journalför verksamheten. Inom miljöledningssystemet finns rutiner för: a) Skötsel av kontrollinstrument för filterstatus, "Triboflow". b) Periodisk internmätning av diffus damning c) Kontroll av mät- och provningsutrustning d) Rutiner för kontaktande av myndigheter vid onormala driftförhållanden. e) Renhållning av verksområdet (städprogram). 8.1 Reningsanläggningar Filterslangar byts planenligt vid revisionsstoppen, varför slangskador mycket sällan uppträder under drifttiden. Innan en ugn startas efter ett längre stopp sätts alltid nya filteslangar in i filtret. Under 2012 stratdes både ugn 10 och ugn 8 efter längre stopp. Filtret till ugn 10 innehåller 840 stycken filterslangar och i filtret till ugn 8 finns 1152 stycken slangar. 8.2 Utsläpp av stoft Bildning av stoft Ursprunget för större delen av det stoft som produceras är de metallurgiska processerna i ugnarna. I reduktionsprocessen bildas olika metalloxider som beroende på vikt antingen hamnar i slaggen eller i stoftet. Nedan visas den mängd stoft som produceras i ugnarna varav större delen avskiljs och deponeras och endast en lite del släpps till luft total mängd bildat stoft deponerad mängd stoft totalt utsläppt mängd G:\Miljö\MILJÖRAPPORTER\Miljörapport 2012\MILJÖRAPPORT VAAB docx 15

16 8.2.2 Utsläpp via stoftfilter Kontinuerlig mätning av utsläpp genom filter utförs med hjälp av instrument av typ Triboflow. De kalibreras mot manuella stoftmätningar som genomförs av IVL vartannat år (senaste externa kalibreringen gjordes i september 2012). Triboflowmätare är installerade i skorstenen för filtren vid ugnarna 8 och 9, i skorstenen för filtret vid ugn 10 och 12 C samt i skorstenen för ugn 12:s båda filter. Utsläppt mängd stoft via filter beräknas utifrån avläsning och beräkning av medelvärden på Triboflowmätarna. Detta sker med 2 timmars intervall och antecknas i driftjournaler för respektive anläggning av skiftgående filterskötare. Under 2012 var medelvärdet för triboflowmätarna Ugn 8 1,9 mg/m 3 ugn 10 3,7 mg/m 3 ugn 12 2,0 mg/m 3 Under 2012 beräknas 5,5 ton stoft ha släppts ut via filtren, varav 1,3 ton var stoft som inte innehåller krom då det kommer från produktion av ferrokisel Direktutsläpp förbi filter Vid start av ugnar eller vid haverier måste ibland rökgaserna släppas förbi filtren för att de inte skall förstöras av exempelvis för höga temperaturer. Tiden med öppen direktskorsten regleras i villkor och vid dessa till fällen skall ugnarna köras med reducerad effekt enligt villkor. Tiden med öppen direktskorsten med reducerad effekt utan rökgasrening var under 2012 totalt 427 timmar, vid 40 tillfällen, med nedanstående fördelning; DRIFT- DRIFTTID (h) MED TIMMAR DIREKTSKORSTEN timmar Antal ugn ugn ugn TOTALT Beräkning av stoftmängd vid direktutsläpp sker på basis av producerad mängd stoft per MWh förbrukad energi med hänsyn tagen till reducerat effektuttag. Detta är en beräkningsmetod som fungera vid driftavbrott under pågående drift medan beräkningen stämmer sämre vid start av en kall ugn efter ett längre stopp. Under 2012 beräknas 1,5 ton stoft ha släppts ut förbi filtren. Två tredjedelar av mängden utgörs av stoft från start av ugn 8 för produktion av ferrokisel omfattningen blev betydligt större än planerat men var oundviklig för att inte förstöra filtren. G:\Miljö\MILJÖRAPPORTER\Miljörapport 2012\MILJÖRAPPORT VAAB docx 16

17 8.2.4 Diffus damning Den diffusa damningen beräknas enligt en modell som IVL tog fram Denna metod används även något förenklad vid interna mätningar av diffus damning och i de månatliga rapporterna till tillsynsmyndigheten. Emissionsmätningar utförs två-tre gånger per år i enlighet med kontrollprogrammet med besiktning och mätning vartannat år av opartisk kontrollant. Under 2012 genomfördes fem mätningar. Tre på ugn 8 och en på ugn 12 och en då både ugn 10 och 8 var igång; Datum Diffus damning kg/ton legering Ugn 8 Ugn 8+10 Ugn 12 mars 0,65 juli 1,37 augusti 2,36 september 1,48 oktober 1,06 medelvärde 1,7 Den diffusa damningen från tillverkning av ferrokisel överskred riktvärdet under större delen av året. Orsaken var framför allt dålig ugnsgång framför allt pga. av råmaterialets kvalitet. Det beräknade (med utgångspunkt från IVL:s mätningar) årliga stoftutsläppet från diffus damning är ca 45 ton, varav en tredjedel utgörs av stoft från produktionen av ferrokisel. Det totala stoftutsläppet 2012 beräknas till ca 52 ton (varav 17 ton är rökgasstoft från ferrokiselproduktion). Nedan redovisas totala stoftutsläppet fördelat mellan ferrokisel och ferrokrom En sammanställning av stoftutsläppen under 2012 redovisas i bilaga 5. FeSi FeCr G:\Miljö\MILJÖRAPPORTER\Miljörapport 2012\MILJÖRAPPORT VAAB docx 17

18 MWh ton/år MILJÖRAPPORT Utsläpp av svaveldioxid Nedanstående diagram visar energianvändningen och utsläppen av svaveldioxid under de senaste 14 åren. Energianvändning och utsläpp av svaveldioxid energi Svaveldioxid Svavelutsläpp med rökgaser under 2012 har beräknats till ca 165 ton (SO ton). Förekomsten av svavel är förorsakad av de råmaterial som används såsom koks (ca 0,8 % S) malmer (ca 0,02 % S) kvartsit (ca 0,05 % S). Under 2012 innehöll de råvaror som användes 285 ton svavel. De olika material som lämnade ugnen (legeringar, stoft och slagg) innehöll ca 120 ton svavel. Skillnaden mellan ingående och utgående svavelmängd antas återfinnas i rökgaserna. Tidigare beräkningar indikerar att utsläpp från tillverkning av ferrokisel ligger på ca 5 kg/ton legering medan svavelutsläppen från ferrokromtillverkning är ungefär en tiondel så stora. Vi har med åren också tagit fram allt bättre analysmetoder vilket gör beräkningarna säkrare. En jämförelse med historiska utsläpp är därför något tveksam. Som exempel kan nämnas att halten svavel i slagg nu mätts till 0, 14 % istället för den schablonvärde på 0,29 % som tidigare använts. Därmed ökar de beräknade utsläppen av svavel till mer än det dubbla. Numer analyseras svavelhalten i ferrokromslaggen kontinuerligt. G:\Miljö\MILJÖRAPPORTER\Miljörapport 2012\MILJÖRAPPORT VAAB docx 18

19 MWh ton/år MILJÖRAPPORT Utsläpp av kväveoxid Utsläppen av kväveoxider bedöms med hänsyn till respektive ugns drifttid och produktionsmängd vara ca 116 ton Energi användning och utsläpp av kväveoxider energi NOx Ökningen jämfört med tidigare år beror på att kväveoxidutsläppen vid ferrokiselproduktion är ca tre gånger så stora som vid ferrokromproduktion. 8.5 Utsläpp av koldioxid Kol tillförs processen i form av koks och i någon mån som elektrodmassa. Kol tillförs för reduktion av krom- och järnoxider i malmen. Vid processen bildad CO oxideras i ugnens övre del. Oxidationsprocessen genererar värmeenergi som sedan tas till vara i ång- och hetvattenpannor. En schematisk bild av material- och energiflödena inom företaget visas i bilaga 7. Bilden visar även emissioner från processen inklusive emissionen av CO 2 som under 2012 beräknades till ton. 8.6 Installerad och förbrukad mängd köldmedium Kontroll av kyl- och värmepumpanläggningar har utförts av ackrediterat kontrollorgan, YIT, Trollhättan, enligt protokoll i bilaga 8. HCFC HFC Installerad mängd, kg Påfylld mängd under 2012, 0 4,5 kg Omhändertagen mängd 0 0 G:\Miljö\MILJÖRAPPORTER\Miljörapport 2012\MILJÖRAPPORT VAAB docx 19

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009 Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009 Ockelbo den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012 Gävle den 27/3 2013 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Bilaga H. SSAB Tunnplåt. Förslag till slutliga villkor. Allmänna villkor

Bilaga H. SSAB Tunnplåt. Förslag till slutliga villkor. Allmänna villkor SSAB Tunnplåt Bilaga H Förslag till slutliga villkor Allmänna villkor 1. Om inte annat framgår av villkoren nedan skall verksamheten inbegripet åtgärder för att minska utsläppen till luft och vatten och

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2014

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2014 Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2014 Ockelbo den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012 Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012 Gävle den 27/3 2013 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Sökande Verksamhetens namn Organisationsnummer Besöksadress Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs) Utdelningsadress Faktureringsadress Kontaktperson Telefon

Läs mer

Mall för textdelen till miljörapporten

Mall för textdelen till miljörapporten MALL MILJÖRAPPORT 1 (5) Mall för textdelen till miljörapporten Miljörapport för år Förflytta dig i dokumentet med TAB-tangenten Verksamhetsutövare Namn Anläggningens namn Organisationsnummer Länsstyrelsens

Läs mer

Anmälan avser Ny verksamhet Ange beräknat startdatum: Ändring av befintlig verksamhet Ange datum för ändring:

Anmälan avser Ny verksamhet Ange beräknat startdatum: Ändring av befintlig verksamhet Ange datum för ändring: ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 1 kap 10 och 11 Miljöprövningsförordningen (2013:251) samt 22 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan avser Ny verksamhet Ange beräknat startdatum:

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Panncentral Söder 1485-1146 Rapporteringsår 2010 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Söderfors biobränslepanna år 2015

Årsrapport-Miljö för Söderfors biobränslepanna år 2015 Årsrapport-Miljö för Söderfors biobränslepanna år 2015 Gävle den 21/3 2016 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Administrativa uppgifter: Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående OXL4683- v 1.0 2011-12-27 1 (10) Anmälan miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken 9 kap. Anmälan ska sändas in senast 6 veckor innan start av ny verksamhet eller ändring av befintlig verksamhet. Allmänna

Läs mer

Kontaktperson Telefon Fax

Kontaktperson Telefon Fax MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN hälsoskydd (1998:899) Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen.

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN. 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN. 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 1 (10) MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggningens namn:

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) Miljö- och byggnadskontoret Anmälan Miljö- och hälsoskyddsenheten Sidan 1 av 10 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Vänge biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Vänge biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Vänge biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

GENERALLÄKAREN. Sida 1 (6) Anmälan avser. Administrativa uppgifter

GENERALLÄKAREN. Sida 1 (6) Anmälan avser. Administrativa uppgifter Sida 1 (6) Anmälan av miljöfarlig verksamhet med anmälningsplikt C enligt miljöprövningsförordningen (2013:251). Anmälan avser Ändring av befintlig anläggning Ny verksamhet Administrativa uppgifter Anläggningens

Läs mer

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012 Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 13-03-26 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Miljörapport för Carlsborg hetvattencentral år 2014

Miljörapport för Carlsborg hetvattencentral år 2014 Miljörapport för Carlsborg hetvattencentral år 2014 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 15-04-10 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET Malmö stad Miljönämnden ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET Anmälan enligt miljöbalken om ny verksamhet Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken 9 kap 6 och förordningen (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014

Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014 Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Bergby Biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Bergby Biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Bergby Biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

Miljörapport 2014. PC Öster KATRINEHOLM

Miljörapport 2014. PC Öster KATRINEHOLM Miljörapport 2014 PC Öster KATRINEHOLM INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRUNDDEL 2 1.1 ALLMÄNNA UPPGIFTER 2 2 TEXTDEL 3 2.1 ORGANISATIONENS UPPBYGGNAD 3 2.2 LOKALISERING 3 2.3 BESKRIVNING AV DRIFT OCH PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2015

MILJÖRAPPORT 2015 2015 2016-03-23 MILJÖRAPPORT 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN... 4 UPPGIFTER OM HUVUDMAN... 4 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 4 1.1 Verksamhetens organisation och ansvarsfördelning... 4

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort:

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 MILJÖRAPPORT 2011 Anläggningens namn: MILJÖRAPPORT Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 Besöksadress: Postadress Telefon: 0771-416417 Fax: 0653-12063 Miljöansvarig Kommun:

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET (enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET (enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET (enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Blanketten skickas till Miljösamverkan östra Skaraborg, 541 83 SKÖVDE Anmälan ska lämnas till

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Storvik biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Storvik biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Storvik biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

Lakvatten (sigevann) från en modern svensk deponi Hanna Modin

Lakvatten (sigevann) från en modern svensk deponi Hanna Modin Lakvatten (sigevann) från en modern svensk deponi Hanna Modin Teknisk Vattenresurslära, Lunds Universitet Agenda Förändrad svensk deponilagstiftning Förväntade effekter Fläskebo en modern deponi Projektet

Läs mer

Plan- och miljönämnden Miljö- och hälsoskyddsenheten. Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 1 kap Miljöprövningsförordning (2013:251)

Plan- och miljönämnden Miljö- och hälsoskyddsenheten. Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 1 kap Miljöprövningsförordning (2013:251) Plan- och miljönämnden Miljö- och hälsoskyddsenheten Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 1 kap 10-11 Miljöprövningsförordning (2013:251) För behandling av ärendet kommer uppgifterna registreras i

Läs mer

Miljörapport 2015 PC Lastaren, Avesta

Miljörapport 2015 PC Lastaren, Avesta Miljörapport 2015 PC Lastaren, Avesta Miljörapport för PC Lastaren, Avesta 2015 2016-03-16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 LOKALISERING... 3 1.2 TEKNISK BESKRIVNING AV PRODUKTIONSANLÄGGNINGEN...

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Bälinge biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Bälinge biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Bälinge biobränslepanna år 2009 Gävle den 26/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

Telefon Fax E-postadress. Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress MARIESTAD Stadshuset Kyrkogatan 2 MARIESTAD

Telefon Fax E-postadress. Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress MARIESTAD Stadshuset Kyrkogatan 2 MARIESTAD Sida 1 av 9 Information Gällande regler: 9 kap. 6 miljöbalken samt 10 och 11 miljöprövningsförordningen. Dina personuppgifter används för att utifrån ett register utöva tillsyn, handlägga ärenden, fakturera,

Läs mer

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 9 kap 6, 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251)

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 9 kap 6, 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Anmälan skickas i två exemplar till Västerviks kommun Miljö och byggnadskontoret 593 80 Västervik Telefon: 0490-25 40 00 E-post: mbn@vastervik.se ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 9 kap 6, 1 kap 10 miljöprövningsförordningen

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Bälinge biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Bälinge biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Bälinge biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan inklusive bilagor ska lämnas in i två exemplar senast sex veckor innan åtgärden påbörjas. Läs igenom bifogad information. Anmälan som inte är fullständigt ifylld

Läs mer

Jokkmokks kommun Miljökontoret

Jokkmokks kommun Miljökontoret Jokkmokks kommun Miljökontoret Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken (1998:808) Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort: Telefon:

Läs mer

Användning av LB-ugnsslagg från stålverket i Smedjebacken Bakgrund och förutsättningar

Användning av LB-ugnsslagg från stålverket i Smedjebacken Bakgrund och förutsättningar 1 (7) Miljö- och byggkontoret April 2005 Bo Jernberg PM Användning av LB-ugnsslagg från stålverket i Smedjebacken Bakgrund och förutsättningar I Stålverket i Smedjebacken, Fundia Special Bar AB, tillverkas

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) Verksamhetens namn Organisationsnummer Adress Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs) Postadress Faktureringsadress

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV BESTÄMMELSER

SAMMANSTÄLLNING AV BESTÄMMELSER SAMMANSTÄLLNING AV BESTÄMMELSER Lag/krav Vad innebär lagstiftningen för oss? Miljöbalken SFS 1998:808 De allmänna hänsynsreglerna (bevisbörderegeln, kunskapskravet, försiktighetsprincipen, principen om

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(6) Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Beskrivning för hur du fyller i blanketten finns längst bak! Ni ska ha lämnat in

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN 1(7) Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN Enligt 10 och 11 i Miljöförordningen (2013:251) Anmälan avser Ny verksamhet med startdatum: Ändring av befintlig

Läs mer

Checklista för kontrollprogram

Checklista för kontrollprogram 2017-09-22 1(5) Checklista för kontrollprogram Denna checklista är tänkt att underlätta arbetet med kontrollprogram för verksamheter som har tillstånd enligt miljöbalken och att ge kontrollprogrammen för

Läs mer

Verksamheten beräknas starta: Ändring av befintlig verksamhet Befintlig verksamhet

Verksamheten beräknas starta: Ändring av befintlig verksamhet Befintlig verksamhet ANMÄLAN 1 (8) Om miljöfarlig verksamhet Enligt 9 kap 6 miljöbalken Anmälan avser Ny verksamhet Verksamheten beräknas starta: Ändring av befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Administrativa uppgifter

Läs mer

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2013

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2013 Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2013 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 14-03-19 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område 1 (5) Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område Administrativa uppgifter Plats där föroreningen finns (helst med koordinater

Läs mer

Kontrollprogram. Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Linköpings kommun linkoping.se

Kontrollprogram. Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Linköpings kommun linkoping.se Kontrollprogram Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Denna information är tänkt att underlätta framtagandet av kontrollprogram för er verksamhet. Tänk på att ett kontrollprogram enbart är en del av egenkontrollen

Läs mer

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad:

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad: Ifylles av Atleverket Atleverkets löpnummer. : Behandlat av: Avfallsdeklaration för grundläggande karakterisering av deponiavfall Gäller endast icke-farligt avfall samt asbest som ska deponeras Faxa ifylld

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL Miljörapport 2013 Katrineholm 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Svensk Biogas i Linköping AB ägs till 100 % av Tekniska

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET Malmö stad Miljönämnden ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET Anmälan enligt miljöbalken om ny verksamhet Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken 9 kap 6 och förordningen (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(11) Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning Fastighetens gatuadress Fastighetens postnummer och ort Sökande Namn Telefon dagtid Adress Postnummer och ort E-postadress Ev. referensnummer Lokal/verksamhet

Läs mer

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Skickas till: Samhällsenheten Box 100 796 22 Älvdalen Tel: 0251-313 00 e-post: kommun@alvdalen.se Administrativa

Läs mer

Miljöutredning för vår förening

Miljöutredning för vår förening 04.1 Miljöutredning Miljöutredning för vår förening datum 2014-09-30 Sida 1 av 6 Introduktion I detta dokument redovisas ett antal frågor som är till för att hjälpa er i arbetet med att ta fram en miljöutredning.

Läs mer

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd efterbehandling av förorenat område

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd efterbehandling av förorenat område 1(5) Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd efterbehandling av förorenat område Administrativa uppgifter Plats där föroreningen finns (bifoga karta): Fastighet:

Läs mer

Yttrande över Nordkalk AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken

Yttrande över Nordkalk AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken Miljönämndens arbetsutskott 2010 12 09 73 1 Dnr 2010 2255 Yttrande över Nordkalk AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken Nordkalk AB ansöker om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt och utökad

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet -enligt 9 kap 6 miljöbalken

Anmälan om miljöfarlig verksamhet -enligt 9 kap 6 miljöbalken Anmälan om miljöfarlig verksamhet -enligt 9 kap 6 miljöbalken Administrativa uppgifter Företag/Namn: Organisationsnr: Adress: Postnr och ort: Telefonnr företag: Faxnr: E-postadress: Ägare: Kontaktperson:

Läs mer

Datum. Kontaktperson Telefon (även riktnr) Mobiltelefon

Datum. Kontaktperson Telefon (även riktnr) Mobiltelefon Miljökontoret Box 206, 597 25 Åtvidaberg 0120-830 00, miljo@atvidaberg.se Anmälan enligt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning ANMÄLAN Datum

Läs mer

ANMÄLAN. Kontaktperson Telefon (även riktnummer) Mobiltelefon

ANMÄLAN. Kontaktperson Telefon (även riktnummer) Mobiltelefon 1(5) ANMÄLAN Miljöfarlig verksamhet Bygg- och miljönämnden Anmälan enligt 1 kap., 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Uppgifterna kommer att införas i miljökontorets dataregister Handläggning av anmälan

Läs mer

Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04. Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB

Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04. Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04 Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 VERKSAMHETENS INRIKTNING OCH LOKALISERING... 3 1.1.1

Läs mer

Produktion/verksamhet Företagets huvudsakliga produkter/tjänster (kortfattad verksamhetsbeskrivning)

Produktion/verksamhet Företagets huvudsakliga produkter/tjänster (kortfattad verksamhetsbeskrivning) ANMÄLAN Enligt 9 kap. 6 miljöbalken Anmälan avser Utökning av befintlig verksamhet Nystart av verksamhet Befintlig verksamhet Planerad byggstart, datum Företagsuppgifter Namn/anmälare Fastighetsbeteckning

Läs mer

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2014

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2014 Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2014 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 15-04-10 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

2014-10-06. Insamling av underlagsdata Övervakning och kontroll. Orienterande studie (Fas 1) sammanställning av kunskaper och platsbesök

2014-10-06. Insamling av underlagsdata Övervakning och kontroll. Orienterande studie (Fas 1) sammanställning av kunskaper och platsbesök Insamling av underlagsdata Övervakning och kontroll Mötesnamn etc 1 Orienterande studie (Fas 1) sammanställning av kunskaper och platsbesök Uppgiftsinsamling Besök på platsen Mötesnamn etc 2 Uppgiftsinsamling

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Vänge biobränslepanna år 2015

Årsrapport-Miljö för Vänge biobränslepanna år 2015 Årsrapport-Miljö för Vänge biobränslepanna år 2015 Gävle den 21/3 2016 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken LULEÅ KOMMUN Miljö- och byggnadsförvaltningen Anmälan enligt förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Administrativa uppgifter Anläggningens

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan enligt miljöbalken 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Tillsynsnämnden Anmälan enligt miljöbalken 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggningens namn Fastighetsbeteckning Besöksadress Utdelningsadress Postnummer

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Tvätt biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Tvätt biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Tvätt biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Nr 362 1809. Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner

Nr 362 1809. Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner Nr 362 1809 Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner Bilaga I Vid bestämningen av totalkoncentrationen (den toxiska ekvivalensen) i fråga om dioxiner och furaner skall koncentrationerna

Läs mer

PR-Slamsugning AB Utgåva 1, 2007-12-17

PR-Slamsugning AB Utgåva 1, 2007-12-17 BLANKETT FÖR GRUNDLÄGGANDE KARAKTERISERING AV AVFALL SOM SKA DEPONERAS Datum. Avfallsproducent Namn Adress Organisationsnummer Postnummer Kontaktperson Postort Telefonnummer Beskrivning av avfall Karakteriseringen

Läs mer

2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING

2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING 2 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING... 3 2.1 Befintlig anläggning... 3 2.2 Ny anläggning... 4 2.3 Recipient... 6 3 TEKNISK FÖRSÖRJNING... 7 4 GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN...

Läs mer

SKRIVELSE: Förslag till författningsändringar - 40, 43 och 45 förordning (2013:253) om förbränning av avfall

SKRIVELSE: Förslag till författningsändringar - 40, 43 och 45 förordning (2013:253) om förbränning av avfall Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Malmö den 31 augusti 2017 SKRIVELSE: Förslag till författningsändringar - 40, 43 och 45 förordning (2013:253) om förbränning

Läs mer

Kommunicering via e-post? Kordinater (ange centrumpunkt för punktförorening alt. hörn/noder för förorenat område, SWEREF 15.00)

Kommunicering via e-post? Kordinater (ange centrumpunkt för punktförorening alt. hörn/noder för förorenat område, SWEREF 15.00) Saneringsanmälan Enligt 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälare Verksamhetsutövare Personnummer/organisationsnummer Gatuadress Postnummer och ort E-postadress Fastighetsbeteckning

Läs mer

MILJÖRAPPORT för år: 2004. Besöksadress: Magasinsgatan 29 Fastighetsbeteckning: kv Skogen 55 (Storvik 15:39)

MILJÖRAPPORT för år: 2004. Besöksadress: Magasinsgatan 29 Fastighetsbeteckning: kv Skogen 55 (Storvik 15:39) MILJÖRAPPORT för år: 2004 Grunddel UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens nummer: 2181-155 Anläggningens namn: SEAB's pannanläggning Storvik Anläggningsort: Storvik Besöksadress: Magasinsgatan 29 Fastighetsbeteckning:

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Bergby Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Bergby Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Bergby Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken

Anmälan enligt miljöbalken Myndighetsnämnden för miljö och byggnad Miljöavdelningen Anmälan Datum: Anmälan enligt miljöbalken Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort: Telefon:

Läs mer

Miljöprövning av bioenergikombinatet i Hedensbyn, Skellefteå Kraft AB

Miljöprövning av bioenergikombinatet i Hedensbyn, Skellefteå Kraft AB Miljöprövning av bioenergikombinatet i Hedensbyn, Skellefteå Kraft AB Underlag inför samråd med allmänhet angående omprövning av vår verksamhet på fastigheten Hallen 11, Hedensbyn, Skellefteå. Verksamheten

Läs mer

Dnr Mbn 2011-7 Yttrande med anledning av remiss - Ansökan om tillstånd till miljöfarligverksamhet, E.ON Värme Sverige AB, Säbyverket

Dnr Mbn 2011-7 Yttrande med anledning av remiss - Ansökan om tillstånd till miljöfarligverksamhet, E.ON Värme Sverige AB, Säbyverket TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2012-01-11 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr Mbn 2011-7 Yttrande med anledning av remiss - Ansökan om tillstånd till miljöfarligverksamhet, E.ON Värme Sverige AB, Säbyverket Förslag

Läs mer

Ändring av befintlig verksamhet Annat, ange vad... Gällande beslut finns, beslutsdatum...beslutande myndighet...

Ändring av befintlig verksamhet Annat, ange vad... Gällande beslut finns, beslutsdatum...beslutande myndighet... Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 1 kap. 10 Miljöprövningsförordningen (2013.251) 1(6) 1 Företagsuppgifter Anläggningens namn Besöksadress Fastighetsbeteckning Verksamhetsutövare Person-/Organisationsnummer

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2014 för Frihamnen (Anläggningsnummer:1480-1360) inom Göteborgs Hamn AB

MILJÖRAPPORT 2014 för Frihamnen (Anläggningsnummer:1480-1360) inom Göteborgs Hamn AB MILJÖRAPPORT 2014 för Frihamnen (Anläggningsnummer:1480-1360) inom Göteborgs Hamn AB Grunddel Verksamhetsår: 2014 Verksamhetsutövare: Göteborgs Hamn AB Organisationsnummer: 556008-2553 Anläggningsnummer:

Läs mer

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010.

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. Fjärrvärmeåret 2010 Information och statistik från Mölndal Energi Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. ~ 1 ~ Mölndal Energi erbjuder el och fjärrvärme Mölndal

Läs mer

Tillstånd att installera och ta idrift utrustning för rökgaskondensering och kväveoxidbegränsning vid kraftvärmeverket i Djuped, Hudiksvalls kommun

Tillstånd att installera och ta idrift utrustning för rökgaskondensering och kväveoxidbegränsning vid kraftvärmeverket i Djuped, Hudiksvalls kommun Aktbilaga 11 BESLUT 1(8) Diarienr/Dossnr Miljöprövningsdelegationen Miljövård Maria Nordström Tel 026-171233 maria.nordstrom@x.lst.se Hudik Kraft AB Djupedsverket 824 12 Hudiksvall Tillstånd att installera

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun

MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK Sandvikens kommun Foto: Marie Engström Sandviken 2014-03-05 Carin Eklund Sandviken Energi Vatten AB Miljörapport 2013 Hedåsens reningsverk, Sandvikens kommun Miljörapport

Läs mer

Mackmyra biobränslepanna

Mackmyra biobränslepanna Årsrapport Miljö 2016 Mackmyra biobränslepanna Datum 27/3 2017 Underskrift: Roger Belin, Vd, Bionär Närvärme AB 1. Grunddel Uppgifter om anläggningen Anläggningens namn: Mackmyra biobränsleanläggning Fastighetsbeteckning:

Läs mer

Bilaga nr 8. Analys av mätdata i Telge Återvinning AB:s miljörapporter Mätpunkt YV3

Bilaga nr 8. Analys av mätdata i Telge Återvinning AB:s miljörapporter Mätpunkt YV3 Telge Närmiljö 26-11-2 Page 1 of 23 Promemoria angående fortsatt och utökad verksamhet vid Tveta Återvinningsanläggning i Södertälje Analys av mätdata i Telge Återvinning AB:s miljörapporter 21-25. Mätpunkt

Läs mer

ANMÄLAN 1 (12) ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Enligt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

ANMÄLAN 1 (12) ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Enligt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANMÄLAN 1 (12) ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Enligt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan avser: Ny verksamhet Befintlig verksamhet Ändring av befintlig verksamhet

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälan om miljöfarlig verksamhet Skickas till: Lidingö stad Miljö- och stadsbyggnadskontoret 181 82 Lidingö Anmälan om miljöfarlig verksamhet Anmälan enligt 10 miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251) Anmälan ska skickas in senast 6

Läs mer

Sammanfattning Backa containerpannor och Provisoriska Uppställningsplatser (PUP)

Sammanfattning Backa containerpannor och Provisoriska Uppställningsplatser (PUP) Sammanfattning Backa containerpannor och Provisoriska Uppställningsplatser (PUP) I den här rapporten beskrivs verksamheten under 2014 för Göteborg Energis containerpannor som är placerade i Backa. Rapporten

Läs mer

Administrativa uppgifter

Administrativa uppgifter Insändes till: Östersunds kommun 831 82 ÖSTERSUND Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggning, namn Besöksadress

Läs mer

Årsrapport för fordonsbranschen 26 kap 9 miljöbalken och 27 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899)

Årsrapport för fordonsbranschen 26 kap 9 miljöbalken och 27 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) Årsrapport för fordonsbranschen 26 kap 9 miljöbalken och 27 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) 1(5) Företag i fordonsbranschen skall lämna årsrapport över sin verksamhet.

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden Anmälan om miljöfarlig verksamhet Enligt 1:10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Ansökan om miljöfarlig verksamhet Enligt vattenskyddsföreskrifter Skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras

Grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras MÅS 3.5.3 1 (5) Referens nr. Avfallstyp Datum Grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras 1. Avfallsproducent och avfallets ursprung (5 1 punkten) Datum Platsnummer Företag Org.nummer Postadress

Läs mer