Riskanalys av material och leverantörsled i Kungsbrohuset. En rapport av Swedwatch på uppdrag av Jernhusen mars 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riskanalys av material och leverantörsled i Kungsbrohuset. En rapport av Swedwatch på uppdrag av Jernhusen mars 2011"

Transkript

1 Riskanalys av material och leverantörsled i Kungsbrohuset En rapport av Swedwatch på uppdrag av Jernhusen mars 2011

2 Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar Sveriges fastighetsbestånd av stationer, kontor, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Då Jernhusen står inför stora investeringar i järnvägsrelaterade byggnader har företaget konstaterat att det finns en klar risk för missförhållanden i produktionsledet, såväl vid råvarubrytning som i uppförandeskedet vid nyproduktion av byggnader. Med anledning av detta har Jernhusen beställt denna riskanalys av ett redan genomfört byggprojekt för att klarlägga var riskerna finns vid nyproduktion. Swedwatch är en religiöst och politiskt obunden organisation som granskar svenska företag som verkar i låglöneländer. Swedwatch är icke vinstdrivande och alla rapporter är offentliga. Organisationens syfte är att minska sociala och miljömässiga missförhållanden, att uppmuntra föredömen, sprida kunskap och i en öppen dialog samverka med svenska företag och myndigheter så att större uppmärksamhet ägnas åt dessa frågor. Denna riskanalys är gjord på uppdrag av Jernhusen. Research for Sustainable Business 2

3 Innehåll INNEHÅLL INTRODUKTION RISKANALYS AV MATERIAL STÅL BETONG GLAS GIPS RISKANALYS AV PRODUKTER OCH TJÄNSTER TRÄ ELEKTRONIK STEN LOKAL ARBETSKRAFT SAMMANFATTNING SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER REFERENSER

4 1. Introduktion Denna rapport syftar till att belysa de sociala och miljömässiga risker som är förknippade med produktionen av de viktigaste materialslag och produkter som ingår i husbyggen. För att göra en rimlig avgränsning och en så relevant riskanalys som möjligt kom Jernhusen och Swedwatch överens om att ett konkret fall skulle studeras; Kungsbrohuset i Stockholm. Analysen gäller de material och leverantörer som har ingått i bygget av denna fastighet. I den utsträckning som andra projekt använder samma material och leverantörer är dock informationen relevant även för Jernhusens verksamhet generellt. Kungsbrohuset inhyser Jernhusens huvudkontor och invigdes den 6 maj Fastigheten har en stark miljöinriktning och är ett profilprojekt för företaget. Hänsyn har tagits till kraven för tre olika miljöcertifieringssystem och klassning av fastigheter. En av dem, ett nytt svenskt miljöklassningssystem, tar inte bara hänsyn till energikraven utan fokuserar även på de anställdas arbetsmiljö. Ett annat led i miljöarbetet är att mellan fem och tio procent av uppvärmningen ska komma från Centralstationens överskottsvärme. Uppdraget har genomförts av organisationen Swedwatch på uppdrag av Jernhusen. Swedwatch har fokuserat på de fyra värdemässigt största materialen som användes för att bygga Kungsbrohuset: glas, järn, betong och gips. Dessa material levererades av de i bygget tre största leverantörerna: Fasadglas Bäcklin AB (glasfasad), Contiga AB (stomme av järn och betong) och Allerskog & Kranz AB (byggtjänster och produkter, bland annat gipsväggar). Ekonomiskt sett följer sedan inköp och installation av El, VVS, värme, sanitet, och luftbehandling. Golv, hissar, platt och sten är andra stora material- och produktgrupper. Sex av de tio största leverantörerna till Kungsbrohuset är medelstora, relativt specialiserade stockholmsbaserade bygg- eller tjänsteföretag. Övriga fyra är Contiga, som ägs av ett norskt systerföretag. Bravida, som installerade el, VVS och ventilation, är ett storföretag som ägs av ett riskkapitalbolag baserat på Jersey. Hercules grundläggning är helägt av byggkoncernen NCC. Cramo är ett storföretag etablerat i ett flertal länder i Europa och ägt av ett finländskt moderbolag. Cramo hyr ut maskiner, utrustning, flyttbara lokaler med mera till byggprojekt. Under den inledande workshopen diskuterades de risker som finns i inköpen av betydelsefulla produktgrupper till ett hus. Det gäller exempelvis elektronik, sten och trävaror inklusive golv. Swedwatch gjorde bedömningen att även om kostnaderna är mindre för dessa varor än för de tunga byggmaterialen är de i högre utsträckning tillverkade i låglöneländer och därmed med stor sannolikhet förknippade med större sociala och miljömässiga risker. Jernhusen och Swedwatch kom dock överens om att de ekonomiskt viktigaste materialslagen skulle analyseras i första hand, för att därefter i mån av tid låta även de andra produktgrupperna ingå i riskanalysen. Då det kunde konstateras att två av de fyra materialslagen, betong och gips, varken innebar större sociala eller miljömässiga risker (undantaget klimatpåverkan) lades även de tre produktgrupper som tidigare diskuterats till i analysen. På dessa områden har analysen inte utgått specifikt från Kungsbrohuset utan bygger på mer generella antaganden. Alla de största leverantörerna till Kungsbrohuset levererar, i större eller mindre utsträckning, både varor och tjänster. Utan att ha detaljerade siffror är det vid en läsning av projektets transaktionslista tydligt att en stor del av den totala kostnaden för att uppföra Kungsbrohuset 4

5 utgörs av tjänster, alltså underentreprenörer som planerar och utför själva byggnationen. I många fall rör det sig om personal med kollektivavtal anställd i Sverige och i de fallen är bedömningen att riskerna för bristande arbetsvillkor är små. Samtidigt är det väl känt att svartarbete och illegal företagsamhet är ett problem i byggbranschen och av det skälet tas även risker i relation till lokal arbetskraft på byggarbetsplatsen upp som en del av riskanalysen. Researchen som ligger till grund för rapporten har gjorts under oktober och november Riskanalys av material 2.1 Stål Huvudleverantör av stommen till Kungsbrohuset var Contiga, ett norskägt medelstort företag (knappt 200 anställda) med bas i Norrtälje norr om Stockholm. Contiga är en ledande producent av stål- och betongstommar av så kallad prefabtyp. Företaget levererade 1400 ton stålstomme till bygget och är den andra största leverantören till Kungsbrohuset totalt. Materialet stål är en legering av järn och kol, med järn som basmaterial. I produktionsprocessen tillsätts också andra legeringsämnen som krom, nickel och molybden, för att ge stålet önskade egenskaper. Rent järn förekommer mycket sällan, men i förening med andra grundämnen är järn det fjärde vanligaste grundämnet i jordskorpan. Järn utvinns ur järnmalm som bryts i både öppna och underjordiska gruvor. Vanligast är öppna så kallade dagbrott. Järnmalmen reduceras till järn i en masugn som producerar råjärn som sedan, vanligen i flytande form, går vidare till stålverket. Stål kan också produceras genom smältning av stålskrot. Runt en tredjedel av den svenska stålproduktionen är skrotbaserad. SSAB är den enda svenska producenten av stål från järnmalm och de köper all malm från LKAB i Kiruna. Övriga producenter tillverkar av skrot som delvis är importerat. När det gäller järnmalm har Ukraina, Ryssland, Kina, Australien och Brasilien de största reserverna. Det land som bryter mest järnmalm idag är Kina, följt av Brasilien, Australien, Indien och Ryssland. Kina är också det land som importerar mest med närmare hälften av den totala importen. Två länder, Australien och Brasilien, dominerar exporten och står för en tredjedel var av den exporterade mängden järnmalm. Därefter kommer Indien, med 12 procent, Sydafrika fyra, och Kanada tre procent av exporten. 1 Dessa fem länder representerar därmed mer än 85 procent av den exporterade mängden järnmalm i världen. Kina står för närmare 50 procent av den totala världsproduktionen av stål och är det överlägset största producentlandet, mer än fem gånger större än tvåan, Japan. Därefter följer Ryssland, USA, Indien och Sydkorea. Sverige exporterar mer stål än vad som importeras, räknat i värde. Runt 85 procent av stålverkens leveranser av handelsfärdiga stålprodukter exporteras. Viktigaste handelspartnern är EU, framför allt Tyskland. Ungefär lika mycket, 85 procent, av det stål som används i Sverige 1 Statistik från U.S. Geological Survey: Information hämtad

6 importeras. Det gäller både enklare stålprodukter som armeringsjärn och plåtar, och mer avancerade produkter. Mer än 90 procent av det stål som importeras till Sverige kommer från andra europeiska länder. Stålimporten från Asien är mycket liten. 2 De största europeiska stålproducentländerna är Tyskland, Italien, Spanien, Frankrike och Storbritannien. 3 Figur 1: Karta över järnmalmsproduktion och handelsvägar. De största järnmalmsproducerande länderna markerade i rött, med mörkare nyans för större produktion. Blå pilar visar import, svarta pilar visar export. Contiga köper sina profiler från grossisterna BE Group Sverige AB och Tibnor, och vet via intyg att tillverkningen görs i Europa. I storleksordning sker denna import från Tyskland, Storbritannien och Holland. Profilerna förädlas och projektanpassas i fabriken i Norrtälje. Enligt Tibnor och BE Group kommer mer än 90 procent av deras material från skrot och återvunnet stål i Europa. Järnmalm handlas annars både på en så kallad spotmarknad och genom avtal med gruvbolag. Största producenter i Europa är italienska Gruppo Riva, tyska ThyssenKrupp och globala ArcelorMittal som har hälften av sin produktion i Europa. Den europeiska stålindustrin importerar nära 90 procent av den malm som används i produktionen. Det enda bolag som bryter järnmalm i Sverige är LKAB, som hämtar malmen ur fyndigheter i Kiruna och Malmberget. På global nivå dominerar tre stora gruvföretag, Vale, Rio Tinto och BHP Billiton som tillsammans står för mer än 35 procent av världens järnmalmsproduktion och kontrollerar 61 procent av den sjöburna handeln Statistik från Jernkontorets årsberättelse df Information hämtad Statistik från den europeiska stålorganisationen Eurofer Figures/Figures/EU-Crude-steel-production Information hämtad Information hämtad

7 Miljömässiga och sociala risker De direkta miljöriskerna när det gäller brytning av järnmalm är relativt små i jämförelse med många andra mineraler. Jämfört med sulfidmalmer som koppar, zink eller bly innebär brytningen av en järnoxid betydligt mindre miljöpåverkan. På grund av att mängden järn i järnmalm är relativt stor är avfallsmängden mindre än hos andra malmer. Eftersom malmen är magnetisk är det också förhållandevis lätt, om än energikrävande, att få ut den värdefulla mineralen utan stora mängder kemikalier. Inte heller lakning från giftiga dammar, som är ett stort problem i relation till brytning av exempelvis guld och silver, är relevant för järnmalm. 5 En brytning med acceptabla konsekvenser för människa och miljö kräver ett aktivt arbete med miljöskydd. Öppna gruvor, så kallade dagbrott, är alltid ett stort ingrepp i miljön med risk för negativ påverkan på biologisk mångfald, mark- och vattenkvalitet. 6 Brytning av järnmalm i dagbrott kan avge damm som i kontakt med fukt ger upphov till surt regn. Järnhalten i marken kan också öka i närheten av gruvor. I underjordiska gruvor används sprängämnen som kan utgöra en risk både för människor och för miljö. Att ta fram järn ur malmoxider kräver en stor energiinsats vilket gör stålproduktion, framför allt ur malm (skrotbaserad tillverkning är mindre energiintensiv), mycket energikrävande. Dessutom används stora mängder kol och koks. En betydande miljörisk när det gäller brytning och framställning av järn är därför klimatpåverkan. På global nivå står stålindustrin för 3-4 procent av de totala människoskapade utsläppen av växthusgaser. 7 Järn är samtidigt den för det industrialiserade samhället viktigaste metallen och står för runt 95 procent av alla metaller som används. Ett uppmärksammat och mer långsiktigt problem är de stora mängder vatten som används i järnverk, särskilt i länder och regioner med hög befolkningstäthet och knappa vattenresurser. Exempelvis är flera planerade nya järnverk i Indien försenade på grund av stora protester. Det vatten som går åt i ett av dessa planerade projekt är lika mycket som krävs för att odla en miljon ton ris per år, tillräckligt för att föda 9 miljoner människor. Men riset är värt 0,3 procent av stålet. 8 Konflikten är uppenbar. En analys av de globala flödena av stål och järnmalm visar tydligt att det nuvarande systemet inte är hållbart. På kort sikt har de omfattande sjötransporterna störst potential att effektiviseras. Transporterna står idag för procent av de totala koldioxidutsläppen för stålproduktion. På längre sikt är det nödvändigt att hitta alternativ till de fossila bränslen som används i stålverk och öka andelen återvunnet järn Intervju med Per Weihed, professor i malmgeologi, Luleå tekniska universitet, den 24 nov Se bl a Ecos, Aug/Sep 2006 Supplement, p Information hämtad Bloomberg Businessweek; 10/11/2010, Issue 4199, p20-21 Yellishetty, Mohan, P.G. Ranjith and A. Tharumarajah, Iron ore and steel production trends and material flows in the world: Is this really sustainable?, Resources, Conservation and Recycling, , p

8 Sociala risker vid brytning av järnmalm Även om järnmalm inte är en av de mer problematiska malmerna att utvinna är gruvbrytning i allmänhet alltid förknippat med risker gällande miljöaspekter, arbetare och lokalbefolkning. Förutom tydliga sår i jordskorpan med habitatförstörelse som följd, kan också gruvavfallet orsaka försurning och utsläpp av tungmetaller som finns bundna i malmrester. När det gäller arbetsvillkor är det känt att flera av de stora producentländerna av järnmalm, inte minst Brasilien och Indien, har problem med bristande kontroll och efterlevnad av både internationella överenskommelser och lokal lagstiftning. Arbetsförhållandena i gruvor är ofta undermåliga, med otillräckligt miljö- och säkerhetsarbete, låga löner, stor andel tillfälliga arbetare, bristande fackliga rättigheter och i vissa länder även ett utbrett inslag av barnarbetare. 10 Risken för intressekonflikter om land och resurser i de fall då gruvan anläggs i bebodda områden, eller då gruvdriften påverkar människornas möjlighet till försörjning, har tagits upp tidigare. Vale SA, det brasilianska företag som är världens största järnmalmsproducent och kontrollerar närmare 90 procent av järnmalmsexporten från Brasilien, är hårt kritiserat för bristande respekt för mänskliga rättigheter och miljö. Allvarliga miljöbrott som förstörelse av vattenresurser, verksamhet i naturskyddsområden och miljöfarliga utsläpp rapporteras från delstaten Minas Gerais. I delstaten Pará i norra delen av landet nära Amazonas, kritiseras företagets järnmalmsbrytning för att bland annat bidra till prostitution och sjukdomar Powering the mobile world cobalt production for batteries in the DR Congo and Zambia. Swedwatch/MakeITFair Se även Information hämtad Information hämtad

9 FAKTA GRUVPRODUKTIONSBOLAG/JÄRNMALM Rio Tinto Rio Tinto är sedan 1995 en sammanslutning mellan de två företagen Rio Tinto Plc och Rio Tinto Limited, med huvudkontor i Storbritannien respektive Australien. Gruvbolaget är börsnoterat i bägge länderna. Rio Tinto producerar framför allt aluminium, koppar, diamanter, energiprodukter, guld, industriella metaller och järnmalm. 90 procent av bolagets tillgångar finns i Nordamerika, Australien och Europa. Rio Tinto har även verksamhet i Sydamerika, Asien och södra Afrika. Sammanlagt verkar Rio Tinto i över 50 länder världen över. Rio Tinto är en av grundarna till ICMM (International Council on Mining and Metals), ett initiativ som representerar de ledande aktörerna inom gruv- och metallindustrin för att stärka deras engagemang och arbete för hållbar utveckling. Rio Tinto har engagerat sig i de flesta av ICMM:s aktiviteter, särskilt ledande har de varit i arbetet kring miljöpåverkan av gruvdrift och samarbete med ursprungsfolk. Rio Tinto är också medlem i the Voluntary Principles on Security and Human Rights som ger vägledning inom områdena säkerhet och mänskliga rättigheter till företag i utvinningsindustrin. Rio Tinto är även medlem i diverse andra initiativ, exempelvis Global Compact. Rio Tinto har anklagats för att bidra till allvarlig negativ miljöpåverkan i strid mot FN:s konvention om biologisk mångfald i och med sitt samarbete med gruvbolaget Freeport-McMoran Copper & Gold Inc. i Grasberggruvan i Indonesien. Bägge bolagen kritiseras för att deponera gruvavfall ned i floder runtom gruvan med stora miljöföroreningar som följd. År 2008 valde Statens pensjonsfond i Norge att dra tillbaka sina investeringar i Rio Tinto. Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna, som också har investeringar i bolaget, har sedan 2008 en pågående dialog med Rio Tinto genom sitt samarbete Etikrådet. Källa: Rio Tintos hemsida, Etikrådets årsrapport 2009, Norska Finansdepartementet. BHP Billiton BHP Billiton består sedan 2001 av de två företagen BHP Billiton Plc och BHP Billiton Limited, med huvudkontor i Storbritannien respektive Australien. Bolaget är börsnoterat i bägge länderna. BHP Billiton producerar bland annat aluminium, kol, koppar, mangan, järnmalm, uran, nickel, silver samt titan. BHP Billiton är världens största resursutvinningsbolag med över 100 opererande verksamheter i 25 länder runtom i världen. BHP Billiton är medlemmar i ett flertal olika initiativ, såsom ICMM, the Voluntary Principles on Security and Human Rights samt Global Compact. I sitt hållbarhetsarbete fokuserar BHP Billiton på områdena hälsa, säkerhet, miljö och lokala samhällen (HSEC). Den händelse som BHP Billiton har kritiserats allra mest för är företagets dåvarande verksamhet i Ok Tedi-gruvan i Papua Nya Guinea stämdes företaget av lokala landägare i Papua Nya Guinea för att ha bidragit till miljöförstöring efter att gruvavfall deponerats i omkringliggande floder i området runt gruvan. BHP Billiton har sedan dess blivit stämda åtskilliga gånger på grund av denna händelse drog sig företaget ur gruvverksamheten i Papua Nya Guinea. AP-fondernas har investeringar i bolaget och Etikrådet har å deras vägnar genomfört en dialog med BHP Billiton. Anledningen till dialogen var kränkningar av rätten att teckna kollektivavtal i Australien. Dialogen avslutades 2008 då bolaget bekräftade att alla individuella avtal ska ha fasats ut till 1 januari Källa: BHP Billitons hemsida, Business and Human Rights Resource Center. Vale Vale är det näst största gruvbolaget i världen och är verksam i 38 länder fördelat på sex kontinenter. Vale har sitt huvudkontor i Brasilien och producerar bland annat järnmalm, pellets, nickel, koppar, kol, aluminium och bauxit. Företaget skapades av brasilianska regeringen 1942 och blev ett privat företag Vale är medlemmar i Global Compact och ICMM. Inom ICMM har Vale varit särskilt engagerade i frågor rörande ursprungsfolk samt gruvindustrins påverkan på klimatförändringar gick gruvarbetare anställda av Vale i Brasilien och Kanada ut i strejk i protest mot företagets bristfälliga anställningsvillkor och arbetsförhållanden. Fackförbunden som stod bakom strejken var IMF, ICEM och USW. Källor: Vales hemsida, ICMM:s hemsida, IMF:s hemsida. 9

10 Figur 2: Sammanfattning av risker i leverantörskedja, stålproduktion. Bristande arbetsförhållanden Konflikt om naturresurser Miljöförstöring vid dagbrott Stora utsläpp av växthusgaser Brytning av järnmalm Transport Produktion stålbalkar Transport Förädling Anpassning Brasilien, Australien, Indien Europa, ffa Tyskland, Storbritannien och Holland Sverige, Norrtälje Åtgärder Sammanfattningsvis är det Swedwatchs slutsats att de miljömässiga och sociala riskerna med stålinköpen till Kungsbrohuset är låga till medelstora. Vi rekommenderar ändå att Jernhusen undersöker djupare var bolagets andra leverantörerna av stål köper in järnmalmen (får spårbarhet ner till gruvan) samt påbörjar kravställan nedåt i leverantörsledet. Swedwatch föreslår Jernhusen att: 1. Leverantörerna ska kunna uppvisa spårbarhet ned till järnmalmsbrytningen via underleverantörerna, om det inte är återvunnet material. I de fallen det är återvunnet material bör spårbarheten nå till återvinningsstationen/skrotuppsamlingen. 2. Utveckla och anta en policy där det framgår att Jernhusen verkar för en god standard i utvinningen av mineraler i enlighet med MakeITFair s principer (se bilaga). 3. Utveckla en systematisk uppföljning av denna policy genom samtal med leverantörer och underleverantörer. 10

11 2.2 Betong Betong består av sten, grus, sand, cement (kalksten och lera) och vatten. Både brytning av sten och tillverkning av cement är oftast lokala verksamheter. Cement produceras i nästan alla världens länder. Användningen är starkt relaterad till ekonomisk tillväxt och byggnadsaktivitet. Globalt står Kina för runt hälften av världsproduktionen. Figur 3: Karta över betongproduktion. Cement tillverkas, förenklat uttryckt, genom att kalksten och märgelsten (lerblandad kalksten) krossas och mals till ett fint mjöl som hettas upp och omvandlas till cementklinker. Miljöpåverkan sker dels genom själva stenbrotten och dels genom den energikrävande tillverkningsprocessen som bidrar till utsläpp av växthusgaser. Vid tillverkningen bildas koldioxid, dels från förbränningen och dels från den kemiska processen. Cementindustrin står för runt tre procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp. På global nivå ligger den mellan fyra och fem procent. 12 Samtidigt är betong, enligt branschen, det energisnålaste materialet vid hänsyn till en byggnads hela livscykel. En möjlig framtida risk gällande betong berör ursprunget av det kalk som används i cementen. För närvarande kommer kalken från Gotland och där kommer snart nya kalkbrott att öppnas i Bunge på Gotland. De två dagbrotten, 170 respektive 60 hektar stora, kommer att ligga nära varandra i omedelbar närhet till två Natura 2000-områden med rikt fågelliv, hög biologisk mångfald och flera ovanliga arter. Projektet är hårt kritiserat och det finns överhängande risker att yt- och grundvattenflödena kan påverkas både av själva täktverksamheten och när gruvan läggs ned. Buller, damm och vibrationer från verksamheten kan också komma att störa fågellivet. Flera instanser, däribland Naturvårdsverket, och organisationer såsom Naturskyddsföreningen, har kritiserat satsningen. Dock har gruvbolaget fått rätt att starta 12 Information från Svensk Betong Information hämtad

12 verksamheten. Det finns en risk att kalkstenen till cementen inom en snar framtid kan komma från detta stenbrott. 13 Huvuddelen av den betong som användes i bygget av Kungsbrohuset är del av den prefabstomme som levererades av Contiga. Detta gör att Contiga är den största leverantören inte bara av järn/stål utan också av betong i det undersökta projektet. Contiga blandar sin betong i egen blandare i företagets fabrik i Norrtälje. Stenen kommer från Roslagen och cementen köps från Cementa. Tillverkningen av den cement som Cementa levererar sker på Öland i Degerhamn, i Skövde och på Gotland i Slite. 14 Den kvalitet som Contiga använder sig av produceras på Gotland, där också kalkstenen bryts. Det finns inget som tyder på att andra leverantörer skulle använda råvaror någon annanstans ifrån, vilket gör materialet betong till en helt nationell affär. Swedwatch gör därför bedömningen att riskerna för större miljö- och sociala problem är små. Figur 4: Sammanfattning av risker i leverantörskedja, betongproduktion. Stora utsläpp av växthusgaser Brytning av sten, grus och sand Tillverkning av cement Blandning av betong Sverige Åtgärder Det är Swedwatchs bedömning att miljöriskerna förknippade med tillverkningen av den betong som levererades till Kungsbrohuset är små men att utsläppen av klimatgaser är betydande och bör adresseras. Risken för bristande arbetsvillkor eller andra sociala aspekter bedöms vara små. Swedwatch rekommenderar att Jernhusen som en del av arbetet med sin miljöpolicy kommunicerar till Cementa att man önskar se energieffektiviseringar i produktionen av cement och att processen på sikt sker med förnyelsebar energi. 13 Information hämtad från Naturskyddsföreningens hemsida 7 januari 2011, samt från Miljöaktuellt, nummer 10/ Information från HeidelbergCements hemsida Information hämtad

13 2.3 Glas För Kungsbrohuset medför glas den enskilt största byggkostnaden. Glas har tillverkats i 9000 år men har från 1900-talet fått utvidgad funktion och används inte längre bara som fönsterglas utan också som byggmaterial. Fönster- eller planglas tillverkas huvudsakligen genom den så kallade floatmetoden som innebär att glasmassan flyter ut på ett tunt lager av tenn och därigenom får en helt plan yta på båda sidor. De råmaterial som används är kvartssand (73 procent), natriumkarbonat (15 procent), kalk (10 procent) och andra tillsatser som magnesium, aluminium och järn (2 procent). 15 Idag pratar man om glas som ett grönt material genom dess flexibla och isolerande egenskaper som gör att bra strålning släpps in, dålig stängs ute och dagsljuset maximeras bland annat. Huvudleverantör till Kungsbrohuset är Fasadglas Bäcklin AB, ett privatägt stockholmsbaserat medelstort företag. Fasadglas Bäcklin är oberoende av enskilda leverantörer men har tre huvudleverantörer av glas, Glaverbel (AGC Glass Europe), Pilkington och Saint Gobain Emmaboda Glas. I Kungsbrohuset används en mängd olika typer av glas. Den ekonomiskt viktigaste sorten är det isolerglas som sitter innanför fasadglaset. Det levererades av Emmaboda. Emmaboda fönsterglasbruk ägs sedan 1974 av Saint Gobain, ett av världens hundra största företag med anställda i fler än 1400 bolag över hela världen. Verksamheten är organiserad så att glasråvara levereras från Saint Gobains europeiska fabriker och förädlas i Emmaboda till olika funktioner och design. Som många andra marknader i mitten av förädlingskedjan domineras marknaden för så kallat floatglas av ett fåtal globala företag. De tre koncerner som levererar till Fasadglas plus amerikanska Guardian Industries producerar nästan 70 procent av världens floatglas. Den här typen av glastillverkning är mycket kapitalintensiv och en produktionslinje drivs dygnet runt i mellan tio och femton år. Produktionen är högt automatiserad och alltså inte arbetsintensiv. Råvaru- och energikostnad har var för sig samma betydelse som kostnaden för arbetskraft. Eftersom glas är tungt och relativt billigt är distributionskostnaderna betydande. Därför transporteras glas sällan längre än 20 till 60 mil på land. Om fabrik och slutdestination är nära en hamn kan det vara lönsamt med längre sjötransporter. 16 Det betyder att fasadglas, liksom i fallet Emmaboda, som används i Sverige, i regel produceras i Europa Information från Pilkington, Grundläggande om glas: samt AGC Glass Europe: Information hämtad Flat Glass Industry and Global Market Structure, a paper by Glass and Glazing Association of Australia, Information hämtad

14 Figur 5: Karta över glasproduktion (kvartssand). Svarta pilar visar export. Miljömässiga och sociala risker När det gäller råvaran kvartssand finns den i relativt stor omfattning i de flesta delar av världen och bryts också i alla industrialiserade länder. Störst produktion har USA, som också med stor marginal är den största exportören, följt av Italien och Tyskland. De reserver som finns beskrivs som stora. Sand bryts i princip uteslutande i dagbrott eller genom muddring och har, utöver att verka störande på närområdet, oftast begränsade miljöeffekter. 17 Samtidigt konkurrerar stora dagbrott med annan markanvändning och kan också ha negativ påverkan på erosion, fiskestammar, samt öka risken för jordskred och översvämningar. Bland annat av dessa anledningar har flera länder i Asien förbjudit export av sand. 18 När det gäller påverkan på människor innebär brytning och hantering av kvartssand stora risker. Den sten med extremt hög kvartshalt som används i glasindustrin ger vid brytning och bearbetning upphov till ett hälsovådligt damm. Det speciella med kvarts är att partiklarna är extremt små och dessutom kristallformiga vilket gör att de både kommer långt ner i lungorna och har lätt för att fastna. Kvarts klassas därför som ett hälsofarligt kemiskt ämne och kan vid långvarig exponering orsaka den dödliga lungsjukdomen silikos, eller stendammslunga. 19 Att jobba i en sådan miljö kräver omfattande skyddsutrustning och regelbundna läkarundersökningar för att symtom på luftvägsirritation tidigt ska kunna upptäckas. Att detta är en risk även i västeuropa visar exemplet Fyleverken i Sjöbo kommun som så sent som 2006 fick hård kritik för brister i arbetsmiljön och misstänkt miljöbrott, bland annat kopplat till risken för silikos USGS Minerals Information, Silica Statistics and Information Information hämtad Artikel i The Economist den 8 okt Information hämtad Information hämtad Information hämtad

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS SKOGAR Nästan en tredjedel av hela jordens landyta är täckt av skog. Jordens skogsområden kan delas in i tre olika grupper: Regnskogar Skogar som är gröna

Läs mer

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Tar hänsyn till flera aspekter: Ekologi biologisk mångfald Social respekt befolkningen i skogens närhet Ekonomisk tillväxt långsiktigt

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

Stål en del av vår vardag

Stål en del av vår vardag Stål en del av vår vardag Stål finns i det mesta vi har runtomkring oss, bilar, strykjärn, mobiler, bestick och gatlampor. Produkter som inte innehåller stål är ofta plastprodukter som tillverkats i stålformar.

Läs mer

Stål en del av vår vardag

Stål en del av vår vardag Stål en del av vår vardag Stål finns i det mesta vi har runtomkring oss, bilar, strykjärn, mobiler, bestick och gatlampor. Produkter som inte innehåller stål är ofta plastprodukter som tillverkats i stålformar.

Läs mer

Elektronik i var mans hand

Elektronik i var mans hand Elektronik i var mans hand I vår vardag använder vi allt fler elektriska och elektroniska apparater. Många länder inför också lagstiftning om att kasserad elektronik ska samlas in. Det ger en ökad marknad

Läs mer

Stålåret 2016 diagrambilaga

Stålåret 2016 diagrambilaga Stålåret 216 diagrambilaga 217-1-27 Stål formar en bättre framtid BNP-utveckling Årlig procentuell förändring, fasta priser Procent 15 1 5 Världen Kina Indien USA Euroområdet -5 25 27 29 211 213 215 Källa:

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Vad handlar miljö om? Ekosystemtjänster Överkonsumtion Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Miljökunskap Jorden Utfiskning Naturreservat Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Welcome to Stockholm Resilience Centre Research for Governance of Social-Ecological Systems

Welcome to Stockholm Resilience Centre Research for Governance of Social-Ecological Systems Welcome to Stockholm Resilience Centre Research for Governance of Social-Ecological Systems Makt och intressen i skogen globala and lokala perspektiv på framtiden Katarina Eckerberg Professor, Stockholm

Läs mer

Koldioxid Vattenånga Metan Dikväveoxid (lustgas) Ozon Freoner. Växthusgaser

Koldioxid Vattenånga Metan Dikväveoxid (lustgas) Ozon Freoner. Växthusgaser Växthuseffekten Atmosfären runt jorden fungerar som rutorna i ett växthus. Inne i växthuset har vi jorden. Gaserna i atmosfären släpper igenom solstrålning av olika våglängder. Värmestrålningen som studsar

Läs mer

Framställning av järn

Framställning av järn Ämnen i jordskorpan Få rena grundämnen i naturen Ingår i kemiska föreningar I berggrunden (fasta massan i jordskorpan) finns många olika kemiska föreningar. De flesta berggrund innehåller syre Berggrunden

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

En internationell högteknologisk mineralkoncern. Presentation för SSG Säkerhetskonferens 2007-09-27. SSG Säkerhetskonferens 070927, Mats Pettersson

En internationell högteknologisk mineralkoncern. Presentation för SSG Säkerhetskonferens 2007-09-27. SSG Säkerhetskonferens 070927, Mats Pettersson En internationell högteknologisk mineralkoncern Presentation för SSG Säkerhetskonferens 2007-09-27 LKAB i världen 3 700 anställda 11% kvinnor 600 anställda utanför Sverige 30-tal bolag 15-tal länder Huvudkontor

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Stålåret 2014. Diagrambilaga 2015-01-23

Stålåret 2014. Diagrambilaga 2015-01-23 Stålåret 214 Diagrambilaga 215-1-23 BNP-utveckling Årlig procentuell förändring, fasta priser Procent 15 1 5 Världen Indien Kina Prognos USA Euroområdet -5 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 Källa:

Läs mer

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17 1 (5) FAKTA OM AVFALLSIMPORT Fortum genomför test med import av en mindre mängd avfall från Italien. Det handlar om drygt 3000 ton sorterat avfall som omvandlas till el och värme i Högdalenverket. Import

Läs mer

Branschstatistik 2015

Branschstatistik 2015 www.skogsindustrierna.org Branschstatistik 2015 Det här är ett sammandrag av 2015 års statistik för skogsindustrin. Du hittar mer statistik på vår hemsida. Skogsindustrierna Branschstatistik 2015 1 Fakta

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2008

Finländska dotterbolag utomlands 2008 Företag 21 Finländska dotterbolag utomlands 28 Anställda i finländska företag utomlands var koncentrerade till EU-länderna år 28 Mätt med antalet anställda var finländska företags verksamhet utomlands

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

hållbara Fem möjligheter

hållbara Fem möjligheter hållbara Fem möjligheter blir Hållbarheten din fördel Att tänka hållbarhet och långsiktighet är ett måste på dagens marknad, oavsett bransch. Det innebär att kraven som ställs på dig blir fler. För dina

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Utvärdering av materialval i tre olika skyltar utifrån klimatpåverkan och primärenergianvändning. Energiteknik Systemanalys.

Utvärdering av materialval i tre olika skyltar utifrån klimatpåverkan och primärenergianvändning. Energiteknik Systemanalys. Utvärdering av materialval i tre olika skyltar utifrån klimatpåverkan och primärenergianvändning Energiteknik Systemanalys SP Rapport 2 Innehållsförteckning 1.Bakgrund och sammanfattning...3 2.Metod...4

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Avisera Miljöredovisning

Avisera Miljöredovisning Avisera Miljöredovisning Vi har arbetat hårt för att minimera vår miljöpåverkan och jag är stolt över att Avisera klarade klimatmålet för 2015! Vi har lyckats med bedriften att mer än halvera våra utsläpp

Läs mer

BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT

BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT Miljö- och klimatbiståndet syftar till bättre miljö, hållbart nyttjande av naturresurser, begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljö- och klimatförändringar.

Läs mer

Svensk kortversion av rapporten Improving Working Conditions at Chinese Natural Stone Companies, SwedWatch och SOMO, 2008-01-17

Svensk kortversion av rapporten Improving Working Conditions at Chinese Natural Stone Companies, SwedWatch och SOMO, 2008-01-17 Svensk kortversion av rapporten Improving Working Conditions at Chinese Natural Stone Companies, SwedWatch och SOMO, 2008-01-17 Flera offentliga upphandlare har under 2006-2007 börjat införa sociala krav

Läs mer

UR-val svenska som andraspråk

UR-val svenska som andraspråk AV-nr 101196tv 3 4 UR-val svenska som andraspråk Klimatet och växthuseffekten och Klimatet vad kan vi göra? Handledning till två program om klimat och växthuseffekten av Meta Lindberg Attlerud Förberedelse

Läs mer

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan)

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) s. 26: Världshandeln per produkt och region 1960 2009 2 s. 29: Världsekonomins topp-20 år 2009 3 s. 35: Sveriges export/import 2010 4 s. 37: Topp-tio

Läs mer

Grundläggande Miljökunskap

Grundläggande Miljökunskap Grundläggande Miljökunskap Data courtesy Marc Imhoff of NASA GSFC and Christopher Elvidge of NOAA NGDC. Image by Craig Mayhew and Robert Simmon, NASA GSFC Hållbar utveckling Dagens program Hållbar utveckling

Läs mer

Hej! Latinamerikagrupperna

Hej! Latinamerikagrupperna B Detta kuvert ar viktigare an det andra du brukar få Hej! Vet du att mycket information om dina framtida pensionspengar inte står med i det där andra orange kuvertet? Information som är viktig. Som att

Läs mer

LANDSTINGET OCH MILJÖARBETET. Åsa Paletun - Miljöstrateg

LANDSTINGET OCH MILJÖARBETET. Åsa Paletun - Miljöstrateg LANDSTINGET OCH MILJÖARBETET Åsa Paletun - Miljöstrateg ÄR VÅR MILJÖ VÄRD ATT VARA RÄDD OM? Bilder från WWF och eget foto HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER Tecknare: Max Gustafsson Vi har den planet vi har

Läs mer

GMO på världsmarknaden

GMO på världsmarknaden GMO på världsmarknaden En marknadsöversikt för genetiskt modifierade organismer, GMO en kortversion USA, Argentina, Brasilien, Kanada, Kina, Indien, Paraguay och Sydafrika är de länder som producerar mest

Läs mer

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Liten guide om offentliga upphandlingar Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Innehåll Varför en guide? Sid. 3 ILO:s åtta kärnkonventioner

Läs mer

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Miljöräkenskaper innebär att miljöstatistik systematiseras och redovisas tillsammans med ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Syftet är att

Läs mer

Befolkningsutvecklingen i världen, i EU15-länderna och i de nya EU-länderna (1950=100)

Befolkningsutvecklingen i världen, i EU15-länderna och i de nya EU-länderna (1950=100) Befolkningsutvecklingen i världen, i EU15-länderna och i de nya EU-länderna (195=1) Folkmängden i världen EU15-länderna De nya EU-länderna 195 196 197 198 199 2 21 22 23 24 25 Index för miljöns hållbarhet

Läs mer

Smartare återvinningsteknik

Smartare återvinningsteknik Smartare återvinningsteknik SveMins höstkonferens 27/11-2014 Industrisalen, Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm Ing-Marie Andersson Drugge Direktör Teknologi & Strategi Boliden Smelters Innehåll

Läs mer

Det är skillnad på. värme och värme. Välj värme märkt Bra Miljöval

Det är skillnad på. värme och värme. Välj värme märkt Bra Miljöval Det är skillnad på värme och värme Välj värme märkt Bra Miljöval Varför du ska välja värme märkt Bra Miljöval Du som väljer värme märkt Bra Miljöval... Genom att miljömärka värmeenergi med Bra Miljöval

Läs mer

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ Ditt val gör skillnad Det finns flera olika märken. Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

Verksamhetsstrategier för Fair Action

Verksamhetsstrategier för Fair Action Verksamhetsstrategier för Fair Action Antagen av styrelsen den 29 april 2015 Fair Action är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Vi arbetar för en hållbar värld där mänskliga rättigheter

Läs mer

Vad är ett bioraffinaderi och varför är de så bra för framtiden och miljön?

Vad är ett bioraffinaderi och varför är de så bra för framtiden och miljön? Vad är ett bioraffinaderi och varför är de så bra för framtiden och miljön? Vad är ett bioraffinaderi? Ett bioraffinaderi är som alla andra fabriker, ett ställe där man tar in råvaror som i fabriken omvandlas

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C)

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C) Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Klimatsmart torv. Ensidig information. Om ensidig information från Naturvårdsverket och konsekvenser av förslag

Klimatsmart torv. Ensidig information. Om ensidig information från Naturvårdsverket och konsekvenser av förslag Klimatsmart torv Om ensidig information från Naturvårdsverket och konsekvenser av förslag Ensidig information Nyligen presenterade Naturvårdsverket rapporten Torvutvinningens och torvanvändningens klimat-

Läs mer

Människan och Naturen

Människan och Naturen Människan och Naturen Inledning/Syfte Ämne: Geografi Årkurs: 8 Lärare Sofie Lennman Titta runt omkring dig så kommer du se en massa saker som tillverkats, en stol, en mobil eller kläder. Aldrig tidigare

Läs mer

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Stockholm juni 2017 Swedisols vision, prioriteringar och åtgärdsprogram för de hållbara utvecklingsmålen, agenda 2030. Swedisol driver frågor av branschgemensam

Läs mer

Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified

Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified Stockholm, 11 februari 2015 emma.nolte@tcodevelopment.com Agenda Kort om TCO Development IT produkter har stor miljö och social påverkan Kraven i TCO Certified

Läs mer

Stålåret 2015. Diagrambilaga 2016-01-29. rev 2016-04-25

Stålåret 2015. Diagrambilaga 2016-01-29. rev 2016-04-25 Stålåret 215 Diagrambilaga 216-1-29 rev 216-4-25 Procent 15 1 5 BNP-utveckling Årlig procentuell förändring, fasta priser Världen Indien Kina -5 USA Euroområdet 25 27 29 211 213 215 Källa: Konjunkturinstitutet,

Läs mer

SveMins yttrande kring EU:s Vitbok om Energi och Klimat till 2030

SveMins yttrande kring EU:s Vitbok om Energi och Klimat till 2030 2014-02-24 Er referens dnr M2014/390/Kl Miljödepartementet SveMins yttrande kring EU:s Vitbok om Energi och Klimat till 2030 SveMin är bekymrade över en utveckling på energimarknaden som hotar att minska

Läs mer

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Välj ett Svanenmärkt tryckeri

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Välj ett Svanenmärkt tryckeri DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ Välj ett Svanenmärkt tryckeri Det finns flera olika märken. Å andra sidan räcker det gott med ett. Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

5 sanningar om papper och miljön

5 sanningar om papper och miljön 5 sanningar om papper och miljön Vi vänder upp och ned på begreppen kring papper och miljö Det finns många sanningar och osanningar om hur vi inom pappersindustrin påverkar miljön. Och det kan vara lätt

Läs mer

VÅRT ARBETSMILJÖARBETE I KINA VÅRT ARBETSMILJÖARBETE - STRÄVA EFTER ATT BLI BÄTTRE

VÅRT ARBETSMILJÖARBETE I KINA VÅRT ARBETSMILJÖARBETE - STRÄVA EFTER ATT BLI BÄTTRE VÅRT ARBETSMILJÖARBETE I KINA VÅRT ARBETSMILJÖARBETE - STRÄVA EFTER ATT BLI BÄTTRE VÅR RESA..började 2006 då Skanska gav oss i uppdrag att göra social revision i samband med leveranserna till Clarion Sign.

Läs mer

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH REGIONALA MILJÖMÅL SOM BERÖR AVFALL NATIONELLA MILJÖMÅL Det övergripande målet för miljöarbetet är att vi till nästa generation, det vill säga med sikte på år

Läs mer

EN RESA TILL SOLSTOLSFABRIKEN. Har företagen noll koll eller full kontroll?

EN RESA TILL SOLSTOLSFABRIKEN. Har företagen noll koll eller full kontroll? EN RESA TILL SOLSTOLSFABRIKEN Har företagen noll koll eller full kontroll? 2005 granskade Swedwatch Clas Ohlsons, Biltemas och Julas inköp i Kina. Inget av företagen hade då någon kontroll på arbetsvillkoren

Läs mer

Ett mer hållbart val.

Ett mer hållbart val. Ett mer hållbart val. Ett mer hållbart val. Att ta sitt miljöansvar är för många företag viktigare än någonsin. För oss, som verkar i en bransch som tar naturens resurser i anspråk, är engagemanget för

Läs mer

Innehåll. Ingenjörsmässig Analys. Ellie Cijvat Inst. för Elektro- och Informationsteknik ellie.cijvat@eit.lth.se

Innehåll. Ingenjörsmässig Analys. Ellie Cijvat Inst. för Elektro- och Informationsteknik ellie.cijvat@eit.lth.se Innehåll Ingenjörsmässig Analys Föreläsning 1 Föreläsningarnas upplägg: Miljöhistoria Naturresurser Biologisk mångfald Miljöförstöring Klimat Livscykelanalys (LCA) Elektronikavfall Lagstiftning Elektronik

Läs mer

Swedish The Swedi wood effect Sh wood effec NYckelN Till framgång T i köpenhamn1 Swe e TT global T per Spek Tiv ett initiativ av:

Swedish The Swedi wood effect Sh wood effec NYckelN Till framgång T i köpenhamn1 Swe e TT global T per Spek Tiv ett initiativ av: Swedish Wood Effect NYCKELN TILL FRAMGÅNG I KÖPENHAMN ETT INITIATIV AV: 1 2 Lösningen finns närmare än du tror Klimatfrågan är en av mänsklighetens ödesfrågor. De klimatförändringar som beror på människans

Läs mer

Skogsstyrelsen för frågor som rör skog

Skogsstyrelsen för frågor som rör skog Skogsstyrelsen för frågor som rör skog Skogsstyrelsen är Sveriges skogliga myndighet. Vår uppgift är att bidra till ett hållbart skogsbruk med god miljöhänsyn. mer information finns på www.skogsstyrelsen.se

Läs mer

Bedömningsmall. Riktlinjer för bedömning och jämförelse av svar på frågeformulär för uppföljning av uppförandekod

Bedömningsmall. Riktlinjer för bedömning och jämförelse av svar på frågeformulär för uppföljning av uppförandekod BILAGA 3 TILL CIRKULÄR 09:86 1 (12) Bedömningsmall Riktlinjer för bedömning och jämförelse av svar på frågeformulär för uppföljning av uppförandekod Centrala grundförutsättningar: Frågorna avser tillverkningsprocessen

Läs mer

Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare

Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare Bo Karlsson, Skogforsk Till stor del baserat på material från Göran Örlander, Södra Jordbrukets roll som klimatförvaltare Biomassaproduktionsom exempel på samspel

Läs mer

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Pressrelease NYA RESULTAT FRÅN GRANT THORNTON-RAPPORTEN: Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Europa sämst på att göra affärer med Kina. Positiv påverkan för svenska företag Nära ett av fem

Läs mer

Våra allra bästa fokusfrågor i biologin, hösten år 8 De handlar om ekologi och alkohol

Våra allra bästa fokusfrågor i biologin, hösten år 8 De handlar om ekologi och alkohol Tornhagsskolan Våra allra bästa fokusfrågor i biologin, hösten år 8 De handlar om ekologi och alkohol De här frågorna är bra för att lära om det viktigaste om ekologi och alkohol. Du behöver Fokusboken.

Läs mer

BLÅBÄRSPLOCKNING I SVERIGE Frågor och Svar

BLÅBÄRSPLOCKNING I SVERIGE Frågor och Svar BLÅBÄRSPLOCKNING I SVERIGE Frågor och Svar Sammanställt av Swedwatch i augusti 2013 Hur är blåbärsplockningen i Sverige organiserad? Den kommersiella bärplockningen är uppdelad på två system. I det ena

Läs mer

Canons program för återvinning av tonerkassetter

Canons program för återvinning av tonerkassetter Canons program för återvinning av tonerkassetter Först i världen med att tillverka och dessutom återvinna tonerkassetter År 1982 tillverkade Canon som första företag tonerkassetter med allt-i-ett för personkopiatorer.

Läs mer

Köttindustrin och hållbar utveckling

Köttindustrin och hållbar utveckling Köttindustrin och hållbar utveckling Hållbar matproduktion innebär att vi producerar mat så att alla kan äta sig mätta utan att förstöra miljön eller framtida generationers möjligheter att äta sig mätta.

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Göran Wikner, Hanna Norström Widell, Jonas Frycklund Maj 2007 Trender för svenskt företagande Bilaga 1 till Globala affärer regler som hjälper och stjälper

Läs mer

Uppförandekod (Code of Conduct)

Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Våra åtaganden Vår uppförandekod definierar hur vi alla arbetar i Kährs Groups verksamheter globalt och vi är stolta över den etiska affärssed som är etablerad inom bolaget.

Läs mer

Stockholm 2014-05-21. Rättvisa villkor. För alla.

Stockholm 2014-05-21. Rättvisa villkor. För alla. Stockholm 2014-05-21 Rättvisa villkor. För alla. 2(8) Rättvisa villkor. För alla. Femton år med ett högerdominerat styre har slagit hårt mot EU. Europa halkar efter. Arbetslösheten har skjutit i höjden,

Läs mer

Karin Pettersson Avdelningen för Industriella energisystem och -tekniker Institutionen för Energi och miljö Chalmers

Karin Pettersson Avdelningen för Industriella energisystem och -tekniker Institutionen för Energi och miljö Chalmers Karin Pettersson Avdelningen för Industriella energisystem och -tekniker Institutionen för Energi och miljö Chalmers MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR MED PRODUKTION AV KEMIKALIER, MATERIAL OCH BRÄNSLEN FRÅN

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

Gruvor i norra Finland. 2.11.2013 Otto Bruun, Naturskyddsföreningen i Finland otto.bruun@sll.fi

Gruvor i norra Finland. 2.11.2013 Otto Bruun, Naturskyddsföreningen i Finland otto.bruun@sll.fi Gruvor i norra Finland 2.11.2013 Otto Bruun, Naturskyddsföreningen i Finland otto.bruun@sll.fi Naturskyddsföreningen i Finland Suomen luonnonsuojeluliitto 30000 medlemmar runtom i landet, Finlands största

Läs mer

Boliden. Hållbar utveckling

Boliden. Hållbar utveckling Boliden Hållbar utveckling Metaller för det moderna samhället Metaller finns i stort sett överallt i våra liv. Faktum är att det i stort sett inte finns någon vara eller tjänst som inte innehåller metaller.

Läs mer

Höganäs på väg mot Magnus Pettersson, Energisamordnare

Höganäs på väg mot Magnus Pettersson, Energisamordnare Höganäs på väg mot 2050 Magnus Pettersson, Energisamordnare STÅLINDUSTRINS GEMENSAMMA VISION STÅLINDUSTRINS ÅTAGANDE Vår arbetsmiljö tillverkning använder stimulerar resurser så Vår forskning och innovation

Läs mer

Utvecklingstrender i världen (1972=100)

Utvecklingstrender i världen (1972=100) Utvecklingstrender i världen (1972=1) Reell BNP Materialförbrukning Folkmängd Koldioxidutsläpp Utvecklingen av befolkningen på jorden, i EU15-länderna och EU:s nya medlemsländer (195=1) Världen EU-15 Nya

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 30.11.2015 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 30.11.2015 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram 30.11.2015 TULLEN Statistik 1 MÅNATLIGA IMPORTEN, EXPORTEN OCH HANDELSBALANSEN 2011-2015 7 Mrd. e 6 5 4 3 2 1 0-1 -2 2011 2012 2013 2014 2015 Export Import

Läs mer

HÅLL BARHETS REDO VISNING

HÅLL BARHETS REDO VISNING HÅLL BARHETS REDO VISNING IL Recycling tar hand om allt som blir över. Vi samlar in och bearbetar restprodukter och säljer returråvara till industrin. Vi utför även sekretesshantering, renhållning och

Läs mer

Miljöcertifiering Miljöcertifiering En miljöcertifiering är en bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Utifrån ett certifieringssystem får en byggnad ett certifikat som visar dess miljöprestanda.

Läs mer

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Det finns flera olika märke Å andra sidan räcker det Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER

UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER INLEDNING Brunngård Group AB är ett inköpsorienterat grossisthandelsföretag utan egen tillverkning, med en företagskultur som framhåller engagemang,

Läs mer

www.mise.ax GUIDE TILL FARLIGT AVFALL

www.mise.ax GUIDE TILL FARLIGT AVFALL www.mise.ax GUIDE TILL FARLIGT AVFALL Farligt avfall är sådant som kan vara skadligt för hälsa eller miljö om det inte tas omhand på rätt sätt. Farliga ämnen finns i små mängder i varje hushåll, men sammanlagt

Läs mer

Hållbar upphandling Gemensamt projekt Inköp med socialt ansvar ger hållbar upphandling Uppförandekod Verktyg för påverkan

Hållbar upphandling Gemensamt projekt Inköp med socialt ansvar ger hållbar upphandling Uppförandekod Verktyg för påverkan Hållbar upphandling Hållbar upphandling Gemensamt projekt Stockholms Läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne är huvudmän för framförallt sjukvård men också för kollektivtrafik och hållbar

Läs mer

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Utskriftsversion Göteborgs Stads miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Läs miljöprogrammet i sin helhet på: www.goteborg.se/miljoprogram Foto: Peter Svenson Miljömålen visar vägen Göteborg ska

Läs mer

Förklaringstexter till SKL:s uppföljningsformulär

Förklaringstexter till SKL:s uppföljningsformulär BILAGA 2 TILL CIRKULÄR 09:86 1 (5) Förklaringstexter till SKL:s uppföljningsformulär Fråga 1 Vilken typ av företag är ni? Olika typer av företag har olika förutsättningar att arbeta med leverantörsansvar

Läs mer

2. Klimatförändringar hänger ihop med rättvisa och fred i världen. År 2009 samlades FN för ett möte om klimatförhandlingar. Var hölls det mötet?

2. Klimatförändringar hänger ihop med rättvisa och fred i världen. År 2009 samlades FN för ett möte om klimatförhandlingar. Var hölls det mötet? Vuxenfrågor 1. Fairtrade är en produktmärkning som skapar förutsättningar för anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Var odlas de flesta Fairtrade-certifierade bananer

Läs mer

FÖRORENINGAR I VATTENDRAG

FÖRORENINGAR I VATTENDRAG FÖRORENINGAR I VATTENDRAG 1 Föroreningar i vattendrag Mål och krav FN, EU och Sverige Miljökvalitet Viskan Föroreningar Källor Spridning Åtgärder 2 Ramdirektivet för vatten Vi ska uppnå en långsiktigt

Läs mer

Malaysias regnskog skövlas

Malaysias regnskog skövlas malaysia En arbetare skördar frukter från oljepalmen vid ett plantage på malaysiska Borneo. Malaysias regnskog skövlas Malaysias regnskogar lämnar i snabb takt plats åt palmoljeplantager. Landet är världens

Läs mer

Preems hållbarhetssystem för biodrivmedel

Preems hållbarhetssystem för biodrivmedel Preems hållbarhetssystem för biodrivmedel Preem Sustainability System for Biofuels 2011-09-07 Nadja Paz, Miljökoordinator Varuförsörjningen Preems kontrollsystem och dess grunder Kontrollsystemets grunder

Läs mer

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1 Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 2 Det finns flera

Läs mer

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete Inom området hållbarhet har KappAhl under året som gått bland annat...... varit en av initiativtagarna till SWAR, ett svenskt projekt för renare textilproduktion

Läs mer

UTRIKESHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

UTRIKESHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 UTRIKESHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 En region med lång erfarenhet av utrikeshandel Sjöfart och internationell handel har präglat Göteborgsregionen i snart 400 år. Visserligen är varorna inte desamma

Läs mer

Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden

Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden Södertälje kommuns och dess bolags uppförandekod 1 Har ert företag en egen uppförandekod? Om ja, vänligen ladda upp er egen uppförandekod. 2 Har ert företag

Läs mer

VÅR VÄRLD VÅRT ANSVAR

VÅR VÄRLD VÅRT ANSVAR VÅR VÄRLD VÅRT ANSVAR Hållbar utveckling i praktiken Hållbar utveckling handlar om hur dagens samhälle bör utvecklas för att inte äventyra framtiden på jorden. Det handlar om miljö, om hur jordens resurser

Läs mer