Njurfunk Tidning för Njurförbundet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Njurfunk Tidning för Njurförbundet"

Transkript

1 Njurfunk Tidning för Njurförbundet World Transplant Games - en upplevelse och succé Nummer 3, 2011 Årgång 38

2 Digital Center AB Peritonealdialys Miljömärkta peritonealdialysprodukter Annons Fresenius Fresenius Medical Cares engångsmaterial för PD-produkter har certifierats av miljömärket Svanen. Detta innebär att produkterna uppfyller kraven i den mest omfattande miljömärkningen i världen. Svanen är världens största organisation inom miljömärkning. NORDIC ECOLABEL Fresenius Medical Care Sverige AB. Djupdalsvägen 24, S Sollentuna. Tel +46 (0) Fax +46 (0) Epost

3 INNEHÅLL 5 Vi skall ligga steget före i opinionen - Ordf. Håkan Hedman, Njurförbundet 8 World Transplant Games artiklar och bildreportage 20 Tänk om... - Peter Carstedt 23 Det är roligare tillsammans - Marie Götfors 26 Familjevecka i Tällberg Ställföresträdande ansvarig utgivare: Håkan Hedman Layout: Anna-Lisa Lampinen Beräknade utgivningstider: Tredje veckan i mars, juni, september och december. Manus- och annonsstopp: Nr 1: 1 februari Nr 2: 1 maj Nr 3: 1 augusti Nr 4: 1 november Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera och förkorta manus vid behov. Manus, helst i Word-format, skickas via e-post till: Diskett eller pappersmanus skickas till: Njurfunk, Njurförbundet, Box 1386, Sundbyberg Annonser: Anna-Lisa Lampinen, tel E-post: Annonspriser: Helsida kr, Baksida kr, Halvsida kr, Kvartssida kr. Upplaga: ca ex. Prenumerationspris 4 nr (1år): 240 kr. Lösnummerpris: 60 kr. ISSN TALTIDNING: Har du svårt att läsa tidningen? NjurFunk finns även att få som taltidning på CD eller CD-Daisy. Hör av dig till kansliet, , eller till din regionförening. Tryckeri: Edita Västra Aros AB Ordf. Håkan Hedman Anders Billström Malin Haglund Sven-Erik Hammarlund Erik Herland Rolf Mattisson Tina Pajunen Lars Åke Pellborn Åsa Torstensson adj. Kassör Bertil Joneken Barn- & Föräldragruppens Kristina Andersson- Holgersson Anna Holsteinson Lars Rönnqvist Peter Pernäng Guye Rydell Ungdomsgruppens Malin Haglund Frej Jacobsson Annie Rinaldo Anders Larsson Njurfunks Oddvar Aalmo Harriet Hjelmqvist Anna-Lisa Lampinen Rolf Mattisson Lars Nordstedt Medicinskt sakkunniga: Håkan Gäbel - transplantation Nils Grefberg - njurmedicin Lisbeth Dingvall Anna-Lisa Lampinen Anders Wikner Personer markerade går att nå via e-post med adressen (observera att å & ä skrivs a, ö skrivs o) Njurförbundet Postadress: Njurförbundet, Box 1386, Sundbyberg Besöksadress: Sturegatan 4A, Sundbyberg E-post: Hemsida: Tel: Fax: Plus-och bankgiro: Pg , Bg allmänt inkl. prenumerationer, Alwallsfonden, Innehållet i NjurFunk lagras/publiceras elektroniskt. Förbehåll mot detta accepteras i princip ej. Prins Daniel möter på Götaplatsen i Göteborg det Amelie Ersmarkers fond. Omslagsfoto: Anna-Lisa Lampinen Rekreationsfonden och NjurFunk nr För ej beställt material ansvaras ej. svenska tävlingsteamet i World Transplant Games 2011 Pg , Bg Njurfonden (forskning) 26

4 Ledare Njursvikt en missad folksjukdom Under de drygt 40 år som Njurförbundet verkat har målgruppen för medlemsrekryteringen traditionellt varit njursjuka som är i aktiv uremivård; d v s dialyserande eller njurtransplanterade. Förbundet bildades under slutet av 1960-talet av en grupp unga personer, säkerligen även arga. Bristande förståelse hos beslutsfattarna för den nya och kostnadskrävande dialysbehandlingen innebar att de som var med och bildade förbundet fick kämpa hårt för sin och andra njursjukas överlevnad. Flera av dem var i samma åldersgrupp som vi idag hittar inom förbundets ungdomsgrupp. Det finns således en naturlig förklaring till att dialys och transplantation alltid har haft hög prioritet i förbundets arbete. Tittar vi på medlemsutvecklingen så har den under senare år inte haft samma utveckling som ökningen av antalet personer som har dialys eller är njurtransplanterade. Gapet har ökat kraftigt och betydligt mindre än 50 procent av alla i aktiv uremivård är medlemmar i förbundet. En trolig förklaring till den negativa medlemsutvecklingen är att vården har blivit betydligt mycket bättre. Alla kan numera få dialys och resultaten vid njurtransplantationer går inte att jämföra med resultaten under de första 20 årens transplantationsverksamhet. I samband med att Njurförbundet utvecklar sin organisation är det viktigt att alla njursjukas behov tillgodoses. Den stora grupp av människor som behandlas för nedsatt njurfunktion har fram tills nu inte haft mycket att hämta i förbundets verksamhet. Inom Njurförbundet har det precis som inom den medicinska öppenvården länge saknats kunskap om omfattningen och de möjligheter som finns att bromsa utvecklingen av en kronisk njursjukdom. Att det är fler som har nedsatt njurfunktion än diabetes är det få som har känt till. Det är mycket viktigt att Njurförbundet även i framtiden prioriterar frågor som rör aktiv uremivård. Betydligt mer resurser än idag bör fördelas till frågor som är förknippade med behandling av njursvikt. I takt med att njurfunktionen försämras ökar även riskerna att drabbas av hjärtsjukdom och att avlida i hjärtinfarkt. Sambandet mellan njursjukdom och hjärt- och kärlsjukdomar är något som måste få betydligt större utrymme i folkhälsoupplysningen. Många av dem som har nedsatt njurfunktion saknar ofta en diagnos och har förmodligen heller inte någon regelbunden läkarkontakt. Det är ju först då nära hälften av njurfunktionen förlorats som man märker av att inte allt står rätt till med hälsan. Njurförbundet bör omgående få tillgång till ekonomiska resurser, så att sjukvårdens beslutsfattare och allmänheten får information om omfattningen av nedsatt njurfunktion och det klara sambandet mellan njursjukdom och hjärtsjukdom. Det är även viktigt att sprida information om hur njurarna kan skyddas om njurproblemen upptäcks i tid. Förbundet bör i större utsträckning än hittills samverka med andra organisationer för att förändra strukturerna inom sjukvården. Det saknas idag en sammanhållen behandlings- och vårdkedja. Många patienter saknar en egen doktor eller sjuksköterska inom specialistvården som koordinerar kontakterna med andra specialister inom vårdkedjan. Det kan innebära att behandlingsinsatser sätts in för sent och blir ostrukturerade. Många njursjuka kan vittna om att de fått specialistvård för sent på grund av den byråkratiska sjukvårdsorganisationen. Njursvikt är en lömsk folksjukdom som få människor är medvetna om. Det krävs upplysning och mycket forskning som leder till att färre kommer att behöva dialys eller transplantation. Forskningen behöver stora resurser till projekt som leder till att njursjuka inte drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Det finns många viktiga uppgifter för Njurförbundet. Håkan Hedman H å k a n He d m a n Fö r b u n d s o r d f ö r a n d e 4 NjurFunk nr

5 Vi ska alltid ligga steget före i opinionen Då Njurförbundets medlemmar ska prioritera förbundets viktiga frågor hamnar organdonation högt upp på skalan. Frågan har hög prioritet i förbundets verksamhet, till stor del beroende av att det råder brist på organ och att många njursjuka är i behov av en transplantation. Men det finns många andra mycket viktiga frågor i förbundets verksamhet. Utgångspunkten är i första hand förbundets Riktlinjer för god njursjukvård. Håkan Hedman, Njurförbundets ordförande, belyser här några frågor som förbundet arbetar med. Det är cirka tio procent av befolkningen som har nedsatt njurfunktion. De flesta känner inte själva att de har njurproblem. Andelen av befolkningen som har nedsatt njurfunktion är betydligt fler än andelen som har diabetes. Njursjukdom är en dold folksjukdom som mer än många andra kroniska sjukdomar leder till för tidig död i hjärtoch kärlsjukdomar. Idag känner vi till att om en njursjukdom upptäcks tidigt finns det goda utsikter att utvecklingen bromsas med effektiv blodtrycksbehandling och förändringar av livsstilen. Kunskaper behövs i primärvården Inom sjukvården har man tidigare inte haft tillräcklig kunskap om betydelsen av tidig upptäckt och behandling av nedsatt njurfunktion. Det råder fortfarande brister inom primärvården som kräver förbättring. Den kunskap och information som idag finns om tidig upptäckt och behandling av njursvikt kommer att påverka förbundets verksamhet i framtiden. Det finns ett klart uttalat mål inom förbundet att hela befolkningen, inklusive sjukvården, ska få information om njurarnas viktiga funktioner och hur njurfunktionen kan skyddas. Folder om njursvikt i Förbundet sökte under förra året tidigt skede - som projektmedel från Allmänna Arvsfonden för ett treårsprojekt om sprids vid aktiviteter på Världsnjurdagen. tidig upptäckt av njursvikt. Tyvärr avslogs ansökan till förbundsstyrelsens stora förvåning. Allmänna Arvsfonden har sedan en tid fått en ny organisation och deras arbetssätt och prioriteringar av ansökningarna har hittills varit en stor besvikelse för hela handikapprörelsen. Dialysen kan bli bättre Då Njurförbundet bildades 1969 var det få njursjuka som fick dialys eller blev transplanterade. Utbyggnaden av dialysverksamheten har skett i långsam takt och ända in på 2000-talet fanns det fortfarande stora sjukhus i Sverige som saknade en dialysmottagning. Njurförbundet och regionföreningarna har tillsammans alltid arbetat intensivt för att öka förståelsen hos beslutsfattarna om behovet av fler dialysmottagningar. Idag finns dialyskapacitet i sådan omfattning att alla som behöver kan få behandling. Ett viktigt mål för förbundet har uppnåtts efter drygt 40 år. Nu har förbundet höjt ribban och målet är att alla ska få dialys av så hög kvalitet att behandlingen inte upplevs som ett sämre alternativ än transplantation, även om en njurtransplantation ger större frihet. Dialysen kan bli mycket bättre. Vi har fortfarande en allt för hög dödlighet bland dialyserande som går att förändra. Vissa maligna sjukdomar har exempelvis bättre överlevnadsstatistik än dialysbehandling. Orsakerna kan härledas till att dialyserande i vissa fall är multisjuka och har hög ålder vid dialysstart. Individperspektivet måste ges större utrymme inom dialysvården. En förutsättning Håkan Hedman NjurFunk nr

6 är ökad patientmedverkan. Självdialys och hemdialys måste byggas ut så att alla som kan och vill får möjlighet att få sköta sin behandling själv. Det skapar förutsättningar för att fler får den dialysdos som de mår bra av. Förbundets riktlinjer har mycket tydliga krav på hur god dialysvård ska bedrivas. Dessa är vägledning i förbundets och regionföreningarnas påverkansarbete för att den bästa dialysvården ska kunna bli verklighet för alla. Det krävs åtgärder som ökar organdonationer Utan donerade organ - inga transplantationer. Detta är ett faktum som alla känner till. Njurförbundet har därför under drygt 40 år aktivt drivit opinion för att organ ska doneras för transplantationsändamål. Under slutet av 1980-talet drev förbundet opinion för att transplantationslagstiftningen inte skulle förändras så att organdonationer försvårades. Det fanns vid den tiden många personer och grupper i Sverige som förespråkade att ett s k aktivt samtycke skulle införas i lagstiftningen som innebar att inga organ skulle Njurförbundets rollups för information om förbundet få doneras om inte den avlidne själv under sin livstid skriftligen medgivit detta. En sådan förändring hade fått förödande konsekvenser för njursjuka och andra berörda patientgrupper. Genom det påverkansarbete som Njurförbundet tillsammans med Diabetesförbundet och den medicinska professionen drev så vände opinionen och Riksdagen röstade ja till införandet av hjärnrelaterade dödskriterier 1987 och senare till en ny transplantationslag Den nya transplantationslagen som infördes den 1 juli 1996 var utformad helt i linje med de krav som förbundet drivit opinion för under ett helt decennium. Det råder fortfarande en allvarlig organbrist i Sverige. Endast en femtedel av de patienter som har dialys står på väntelista för en njurtransplantation. Medicinska kontraindikationer är den främsta orsaken till att så många patienter inte bedöms kunna klara en transplantation. Sannolikt skulle kriterierna vidgas och fler njursjuka få chans till en transplantation om det fanns tillgång till fler donerade organ. Tillsammans med övriga patientföreträdare och den medicinska professionen driver Njurförbundet de frågor som rör organdonation genom samverkansorganisationen Livet som Gåva (www.livetsomgava.nu). Idag verkar Livet som Gåva för att lagar och föreskrifter ska förändras så att den som verkligen vill donera organ efter sin död ska få möjlighet till det. Så är tyvärr inte fallet idag. Resursbrister inom vårdgivarorganisationen och vissa fall negativa attityder och okunskap hos sjukvårdspersonal är orsaker till att så få organ doneras i Sverige. Vårt land har däremot den befolkning som är mest positiv till organdonation i hela Europa. Detta beror på att donation och transplantationer under många år belysts ur en positiv synvinkel i medierna i Sverige. Njurförbundet och andra berörda organisationer har i skrivelser till Socialminister Göran Hägglund (KD) begärt att en statlig utredning tillsätts som får i uppdrag att utforma förslag till förändringar i lagstiftningen, som idag begränsar möjligheten för organdonationer. Lagstiftningen bör utformas så att den utgår från självbestämmandeprincipen; d.v.s. att en person som under sin livstid uttryckt att han/hon vill donera organ får möjlighet till det, då alla resurser att rädda livet har uttömts. Självbestämmandeprincipen gäller i alla lägen inom sjukvården, utom då det gäller organdonation. Kraven har även framförts av Njurförbundet i olika debattforum och mediesammanhang under 2010 och Tyvärr har Göran Hägglund inte prioriterat frågor som rör organdonation. Hägglunds inställning är djupt beklaglig med tanke på frågans allvar och för dem som väntar på en transplantation. Då Livet som Gåva under våren 2011 begärde ett personligt möte med Göran Hägglund blev svaret via hans medarbetare att socialministern av tidsskäl inte har möjlighet att träffa företrädare för patientorganisationerna och den medicinska professionen. Utförsäkringarna ett allvarligt problem Då man blir sjuk eller drabbas av ett bestående funktionshinder har samhället byggt olika skyddsnät. Hur mycket man förlorar av sin inkomst då man blir sjuk beror på hur mycket man tjänade då man arbetade. I praktiken förlorar höginkomsttagaren mer än den som tjänar lite, eftersom den sjukpenningsgrundande inkomsten (SGI) är satt ganska lågt. Njurförbundets grundsyn är att det ska finnas ett generellt välfärdssystem så att det går att leva under trygga former och att ingen ska behöva oroa sig för sin ekonomi vid långvarig sjukdom. Högkostnadsskydden ska enligt förbundets uppfattning ligga på en rimligt låg nivå så att alla har råd med sjukvård och mediciner. Både under tidigare regeringar och den nuvarande har förbundet agerat i opinionen, då förändringar i socialförsäkringssystemet har beslutats, som ger ekonomiska för- 6 NjurFunk nr

7 sämringar för kroniskt sjuka och funktionshindrade. Då Alliansregeringen tillträdde 2006 fullföljde den i princip det förändringsarbete av socialförsäkringarna som den Socialdemokratiska regeringen redan inlett. Njurförbundet har reagerat på förändringarna av sjukförsäkringen och införandet av en bortre gräns som inneburit att långtidssjuka utförsäkras på ett abrupt sätt. De nya sjukförsäkringsreglerna är stelbenta och byråkratiska. Många av dem som drabbats känner sig omänskligt behandlade av Försäkringskassan. Medlemmar undrar ofta vad Njurförbundet gör för att sjukförsäkringsreglerna ska förändras. Detta är ingen lätt uppgift för Njurförbundet eller den övriga handikapprörelsen, eftersom det ligger mycket politisk prestige bakom den nya sjukförsäkringen. Njurförbundet har dock genom påverkan fått ett beslut till stånd att alla som har dialys ska omfattas av begreppet allvarlig sjukdom. Detta innebär att den som har dialys per automatik bör få sin sjukpenning förlängd på obegränsad tid även efter den 364:e dagen med 80 procent ersättning baserat på SGI (sjukpenninggrundande inkomst). Så sent som i december förra året gjorde Njurförbundet Försäkringskassan uppmärksam på att samma regler ska gälla även dem som har dialys och tidsbegränsad sjukersättning. Ingen som har en allvarlig sjukdom, vilket inkluderar dialysbehandling, ska behöva genomgå en tre månaders arbetslivsintroduktion enligt Njurförbundets uppfattning. Tyvärr är det många njursjuka som har kommit i kläm, när den tidsbegränsade sjukersättningen har löpt ut. Opinionen i samhället är i dag stark mot det som uppfattas som omänskligt i sjukförsäkringen och utförsäkringarna av allvarligt sjuka. Förbundet stödjer exempelvis det s.k. Påskupproret mot utförsäkringarna som initierades av Svenska Kyrkan våren Det finns idag flera tecken som tyder på att sjukförsäkringen kommer att förändras för långtidssjuka i en något mer positiv riktning. Försäkringskassan har exempelvis börjat förstå att många svårt sjuka har blivit illa behandlade. Även inom regeringen antyds det att sjukförsäkringsreglerna behöver luckras upp. Lathund som underlättar kontakterna med Försäkringskassan För Njurförbundet är sjukförsäkringen en prioriterad fråga. Under hösten kommer därför förbundet att ge ut ett faktablad som kan fungera som en lathund som exemplifierar det som begränsar arbetsförmågan då man har en njursjukdom, dialys eller är transplanterad. Faktabladet kan bli ett bra hjälpmedel i kontakterna med Försäkringskassan för både patienter och läkare. Te x t :Hå k a n He d m a n Fö r b u n d s o r d f ö r a n d e Your home of INNOVATION You inspire We innovate NjurFunk nr

8 World Transplant Games 2011 i Göteborg blev en succé! 18:e World Transplant Games är över. Tävlingsveckan i Göteborg blev den största manifestationen någonsin i Sverige, för att sätta fokus på ett par av de viktigaste frågorna inom svensk sjukvård, bristen på donerbara organ och vikten av ta ställning när det gäller ens egna organs framtid vid ens oplanerade, hastiga, bortgång. Tävlingarna har också på ett mycket tydligt sätt visat hur framgångsrika transplantationer är för ett rikare och friskare liv för mottagaren av ett eller flera organ. WTG2011 blev mycket lyckat. Totalt kom cirka personer, varav tävlande, från 51 länder till Göteborg veckan innan midsommar. Från början var det till och med 54 länder anmälda, men av olika orsaker kunde några inte komma. Glädjande var dock att ett antal nya länder kom till Göteborg. Bhutan, Nepal och Litauen var trevliga och härliga tillskott i den gemenskap som World Transplant Games är. Veckan inleddes med att folk från hela världen började strömma in till Games Central på Svenska Mässan mitt emot Liseberg i centrala Göteborg. Det var många glada återseenden, stora och små landslag och en skön stämning av förväntan på vad veckan hade att erbjuda. hjälp av H.K.H. Prince Daniel som tackat ja till att vara beskyddare av de 18:e World Transplant Games. Prinsen hade ett digert program med besök på Drottning Silvias Barnsjukhus och starta det nya motionsloppet, Livsloppet. Prins Daniel hälsade också på alla teammanagers innan paraden från Alla deltagare tågade i paraden landsvis med flaggor till invigningsceremonin på Liseberg. Nedan: Carl Johan Ahl tävlade i golf. T. h.: Prins Daniel var beskyddare för WTG 2011 och mottar här en gåva från några representanter i det det australiensiska teamet. Prins Daniel beskyddare för World Transplant Games 2011 På lördagen invigdes WTG2011 officiellt med 8 NjurFunk nr

9 Götaplatsen till Liseberghallen startade. Under lunchen på Konserthuset, som Västra Götalandsregionen stod för, fick prins Daniel också ta emot en gåva från Australien. Han fick en tavla gjord med en speciell målningsteknik kallad Dot painting. Det är en teknik som använts sedan urminnes tider av aboriginerna. Konstnären var på plats och presenterade prins Daniel med konstverket. Arenorna lättillgängliga På söndagen började så tävlingarna och det var verkligen lyckat att arenorna låg så nära både Games Central och hotellen. Genom att flera idrotter också gick under samma tak, Valhalla Idrotts- och simhall, kunde de tävlande följa sina lagkamrater, till och med mellan sina egna åtaganden. Detta har inte tidigare varit möjligt vid andra World Transplant Games. Många svenska medaljer Sveriges framgångar började direkt. Innebandylaget tog guld efter lysande spel i en böljande finalmatch mot Finland. Det var början på ett medaljplockande som sällan skådats. Totalt blev det 39 medaljer fördelat på 13 guld, 9 silver och 17 brons. Svenska truppen har aldrig varit så stor och TransplantSweden-Idrottsföreningen för transplanterade börjar verkligen ta fart. Låt oss hoppas att truppen till Durban i Sydafrika 2013 blir minst lika stor och framgångsrik. Interreligiös manifestation På söndagen i WTG-veckan hölls en interreligiös manifestation i Domkyrkan i Göteborg. Alla de stora religionerna var med och markerade i och med detta mycket tydligt att ingen av de stora religionerna är emot organdonation eller transplantation. Det blev en mycket fin och gripande ceremoni med vacker musik och tal. På domkyrkoplan växer ett träd till minne av dem som donerat. En minnessten markerar platsen. Vid avslutningsceremonin överlämnas en gåva av Olivier Coustere, president i World Transplant Federation till Anders Olsson, president i den lokala organisationskommittén. Hela världen kunde nås via Internet För första gången i World Transplant Games historia har det också varit möjligt att följa tävlingar, föreläsningar och inte minst domkyrkoceremonin på nätet direkt. Genom ett web-tv företag och dagens moderna teknik kunde folk från hela världen följa nära och kära under tävlingsdagarna direkt och få resultat och annan information via nyhetssändningar på kvällen efter dagens övningar. Facebook och Twitter har också gjort att WTG har haft större genomslag än någonsin tidigare. Genom dessa nya medier har det också varit möjligt att nå ut med information om resultat m.m.snabbt och effektivt över hela världen. Stor succé Närmare fyra års arbete är slut för den lokala organisationskommittén. Det som började som en kul idé, fick fastare former, plötsligt var Göteborg mitt uppe i ett unikt världsevenemang och lika hastigt var det över. WTG2011 blev ett av de största World Transplant Games någonsin och en stor succé. Sydafrika nästa år 2013 Nu börjar resan mot nästa World Transplant Games 2013 i Durban, Sydafrika. Te x t & Fo t o: CJ Ah l Länkar med information: Web-TV arkiv: TransplantSwedens Hemsida: Bli också medlem i TransplantSweden på Facebook! NjurFunk nr

10 WTG 2011 På Slottsskogsvallen inleddes veckan med Livsloppet. Deltagarna i Livsloppet förberedde sig med stretchövningar och lite gympa på vallen och samlades sedan inför starten. Prins Daniel som beskyddare för WTG 2011 sköt startskottet för loppet. Längst t v. Prins Daniel tillsammans med Åsa Sandberg, som varit anställd för att sköta en stor del av det omfattande arbetet med planeringen av spelen, samt två små transplanterade löpare. Att få vinna och stå på prispallen var ett av målen med deltagandet i WTG2011 för de flesta. Det var stolta små transplanterade löpare som hyllades av publiken och fick ta emot sina medaljer ur prinsens hand. Löpartävlingar för damerna och barnen genomfördes och prisutdelning skedde. Både små och stora tävlande gav järnet och en del tog ut sig fullständigt. 10 NjurFunk nr

11 T.h och längst ner t.h.: Publik på Slottskogsvallen. Nedan: Löparna samlade och redo inför startskottet för LIvsloppet. I Livsloppet, som var en manifestation för organdonation, kunde även allmänheten delta tillsammans med anhöriga och transplanterade från hela världen. Ovan: Pelle Holm, 78 år vars hustru är njurtransplanterad, var en av löparna. T.v.:Två av de många löparna i Livsloppet. Snabbast i mål i Livsloppet blev en argentinare och därefter en svensk. Någon tidtagning skedde dock inte. När deltagarna inte förstod engelska så var det inte lätt för arrangörerna att trots högtalare hålla löparbanorna tomma för löparna. Här motar volontärerna Anders Wikner och Lisbeth Dingvall (från Njurförbundets kansli) undan en del av dem. NjurFunk nr

12 Invigningsceremonierna startade med samling på Götaplatsen i Göteborg på lördagseftermiddagen och därifrån tågade man ner till Liseberg för invigningsceremonin. T.v.: En prins och två presidenter. Prins Daniel med Olivier Coustere president i World Transplant Games Federation, och Anders Olsson, president i den lokala organisationskommittén. Ovan och t.h.: När deltagarna klädde upp sig i sina traditionella kläder för invigningsfestligheterna så skapade de en hattparad där irländarna kanske hade de mest uppseendeväckande huvudbonaderna. Ovan fr.v. representanter för Sudan, Irland, Irland, Tyskland, Thailand, Sverige, USA och t.h. från Irland och Argentina. Nedan: När deltagarna samlades vid Götaplatsen var det en mäktig syn att se alla organtransplanterade människor från världens alla hörn samlade för prestationer inom olika idrotter och många spännande möten att se fram emot under veckan. 12 NjurFunk nr

13 Deltagarteamen samlades landsvis med flaggor. Här ses på fotona ungdomar från Storbritannien samt delar av de spanska, japanska, koreanska, kinesiska, norska, thailändska och arabiska teamen. NjurFunk nr

14 Från Götalatsen tågade deltagarna under ledning av WTGansvariga och Prins Daniel. Teamen tågade landsvis med fanbärare främst. Trots att vädret slagit om till strilande regn lät deltagarna inte det goda humöret påverkas. Regnskydden i ryggsäckarna alla fått kom till användning. Te x t o Fo t o: A n n a -Li s a La m p i n e n 14 NjurFunk nr

15 Femfaldig världsmästare Martha Ehlin berättar om sina upplevelser under sitt första World Trasplant Games. Efter femfaldig organtransplantation för två år sedan har hon lyckats med bragden att bli femfaldig världsmästare. Målet var att delta i WTG 2011 Anledningen till varför jag stod där denna dag, var att jag drygt två år tidigare, hade blivit tranplanterad för att bli fri en cancer, som satt i min bukspottkörtel. Fem av mina organ hade bytts ut; magsäck, lever, bukspottkörtel, tolvfingertarm och delar av tunntarm. En operation som krävde mycket specialistvård och som skulle komma att innefatta en lång konvalescenstid. En målsättning i min väg tillbaka var att kunna delta i spelen år Jag hade också bestämt att om jag skulle delta, skulle jag tävla i fem grenar för att hylla de fem organ jag hade givits. När jag nu stod där vid invigningsceremonin, kunde jag ana att de kommande dagarna skulle bli mycket innehållsrika och fantastiska. Men att veckan skulle komma att bli så mycket mer än det, kunde nog inte ens min vildaste fantasi förutsäga. You are the dancing queen pulserade tonerna utifrån högtalarna när The Swedish team gjorde sin entré i Lisebergshallen den 18 juni Med uppsträckta armar riktade vi vår tacksamhet och lycka ut mot varandra. För här stod vi nu - vid invigningsceremonin för ett världsmästerskap för transplanterade. World transplant Games, den 18:e i sin ordning, med 54 nationer - där närmare 1600 deltagare med anhöriga var samlade under ett och samma tak. Tyst minut för att hylla alla donatorer Applåder och hejarop fortsatte att hagla när vi rytmiskt fann oss till rätta längst fram i bänkraderna. Det mäktiga i sammanhanget var ju verkligen, att trots att vissa av oss var varandras konkurrenter, fanns ingen känsla av det. Vi stod där alla redan som vinnare men också med en stark riktad hyllning till våra donatorer som gjort det möjligt. Påtagligt nära blev det, när vi under en tyst minut hyllade dem, donatorer med familjer. Ett minne av tacksamhet jag för alltid kommer att bära med mig. Innebandyseger Första grenen ut var för mig innebandy. Trots att det är en underrepresenterad sport var vi ett flertal lag i turneringen. USA och Nya Zeeland ställde upp med ett vardera lag och under uppvärmningen hjälpte vi dem med hur klubban skulle hållas och vilka grundläggande regler de borde känna till. Lättsamt skratt infann sig i början, men alla hjälptes åt för att få turneringen att fungera på ett så sportsligt och rättvist sätt som möjligt. Det svenska laget slog Finland med 5-4 i finalen och vi var mycket glada efter dagens slut och guldet såklart. Starka känslor väcktes Följande tävlingsdagar stod det friidrott på min agenda. Där hade min familj, mina vänner och även en del av vårdpersonal, som alla hade funnits där för mig, samlats för att se mig tävla. Det kändes stort för mig att de var där. Efter min sista tävlingsdag blev jag intervjuad av en reporter som till sist sa: låt oss avsluta intervjun med att säga high five for life. För mig var det svårt att hålla tillbaka glädjetårarna i det ögonblicket. Jag hade tagit fem guld av fem möjliga och resan dit hade varit allt annat än en dans på rosor. Men nu dansade jag, precis som vid invigningsceremonin, som en drottning. Minnen och vänner för livet Every athlete has is own winning story sägs det och i detta sammanhang kan jag med säkerhet säga att det uttrycket tog ut sin fulla rätt. Det fanns så många unika och fantastiska berättelser att lyssna till under veckan. De möten vi deltagare och supporters fick sinsemellan gav mig minnen och vänner för livet och jag ser så fram emot att vi alla ska ses igen i Durban, Sydafrika Hoppas också att jag får möjligheten att träffa dig läsare! Impossible is nothing hälsar en femfaldig världsmästare i dubbel bemärkelse! Te x t : Ma r t h a Eh l i n Fo t o: Pr i v a t NjurFunk nr

16 Fyra röster från tävlande på WTG 2011 Vid inledningen intervjuades för Njurfunk fyra deltagare vid WTG från olika håll i världen. De får ge röst åt alla de olikheter i erfarenhet och kultur som samlades under veckan. Liselotte Johansson Mölnlycke, Sverige 52 år, hjärttransplanterad sedan 6 år. Har du varit med tidigare på WTG? Nej det är första gången, men jag var med förra året i Växjö på tävlingar för hjärttransplanterade. Jag föddes hjärtsjuk vilket upptäcktes på högstadiet p g a blåsljud. Jag har kunnat leva ett bra liv och fått två barn. Det var rena turen för ingen visste om detta med hjärtat. Sedan fick jag diagnosen och har genomgått två hjärtoperationer innan jag blev hjärttransplanterad fick jag en stroke och blev halvsidigt förlamad. Så med ett års mellanrum fick jag två väldigt tuffa besked. Men nu mår jag fantastiskt bra och det gjorde jag ganska snart efter transplantationen. Jag stod bara tre och en halv vecka på väntelistan för hjärttransplantation och har bara haft en avstötningsepisod. Varför deltar du och vad skall du tävla i? Liselotte Johansson Viktigaste skälen är att uppmärksamma donation och transplantation och att få träffa andra från hela världen. Jag skall tävla i kulstötning, kast med liten boll och springa Livsloppet, som även är öppet för allmänheten att delta i. Det är en manifestation för donation. Howard Dell Canada, USA 49 år, levertransplanterad Har du varit med på WTG tidigare? Nej det är första gången jag deltar. Men jag är tidigare elitidrottare och har världsrekord i OS-grenen bob. Jag är fysiskt vältränad och ägnar mig åt friidrott, basket, bob och även fotboll. Vad har du för förväntningar inför detta? Jag har rehabiliterat mig bra efter transplantationen och arbetar numera som tränare åt elitidrottare. Jag vet hur jag skall göra och disciplin är min styrka. Jag skall tävla i 8 kategorier och hoppas vinna dem. I min åldersgrupp vill jag bli bäst. Nästa WTG kommer jag att hamna i en ny åldergrupp. Mitt mål är att få så många som möjligt att skriva på donationskort. När jag levertransplanterades för två år sedan var det som stod i kö för transplantation av Howard Dell dem blev transplanterade och dog. Tashi Namgay, Buthan 26 år, njurtransplanterad Var ligger Buthan? Berätta om njursjukvården i landet! Buthan ligger mellan Kina i norr och Indien i söder. Det är ett litet land. Därför blev jag njurtransplanterad i Indien. Regeringen i Buthan betalar alla kostnader för alla medborgare som behöver njursjukvård och njurtransplantation. Landet har totalt bara 88 dialyserande och 70 njurtrans-planterade. Vi har en organisation i Buthan och jobbar i ett projekt tillsammans med Nederländerna och även andra partners. Har du varit med på WTG tidigare och varför deltar du? Det är första gången jag är med. Huvudskälet för mig att vara med är att visa hur frisk man kan bli efter en transplantation och försäkra hela världen om fördelarna med transplantationer och jag vill uppmuntra till donation. Jag kan nu leva ett normalt liv. Man kan hjälpa varandra. Nu skall jag delta i löpning 100 meter och 200 Tashi Namgay 16 NjurFunk nr

17 meter. Jag planerar även att åka på WTG i Sydafrika om två år. Hur många deltar från Buthan? Jag är ensam från mitt land. Men jag träffade en kille från Nepal som också deltar ensam för sitt land. Han kan inte engelska så bra så vi skall ordna så att vi får bo på samma hotell så kan jag hjälpa honom med språket för vi förstår varandra på hindu. Hur upplever du Göteborg och Sverige? Fantastiskt vackert. Naturen är så olik den jag har hemma där vi har bergslandskap med väldigt höga berg och en helt annan växtlighet. Det är spännande. Jag kom hit igår och ville uppleva stan mitt i natten, gick vilse, men fick så bra stöd av en äldre svensk man när jag frågade om vägen till hotellet. Han följde mig till hotellet för att jag inte skulle råka illa ut. Frank Clarke Edinburgh, Skottland 45 år, njurtransplanterad sedan 30 år. Har du varit med vid WTG tidigare? Det är mitt 40:e tävlingsarrangemang. Jag har varit med vid 29 idrottstävlingar i Storbritannien, 8 World Transplant Games, 1 europeiskt idrottsarrangemang, 1 austaliensiskt och 1 franskt. I Göteborg tävlar jag i golf och bordtennis. Jag har tävlat i flera andra grenar tidigare gång, badminton, snooker, dart, 1500 meter löpning m m. Varför är du med? Jag har alltid ägnat mig åt sport. Men det mest drivande skälet är att få träffa andra transplanterade, att träffa gamla vänner från tidigare och förhoppningsvis få nya vänner. Jag känner numera människor från hela världen. Jag är också en vinnartyp. Det är viktigt att försöka. Jag hoppas få vinna medaljer. Hur har du upplevt Göteborg så här i starten? Det har varit fint. Jag har redan varit här två dagar och bott hos Carl-Johan Ahl. Vi är vänner sedan 16 år tillbaka. Igår var jag med på en presskonferens. De här spelen är lite speciella för mig. För två år sedan spelade jag dubbelbordtennis med en av mina bästa vänner på WTG. Sedan dess har han förlorat sitt transplantat som han har haft i 15 år. Berätta om din njursjukdom! Jag blev njurtransplanterad för 30 år sedan när jag var 15 år gammal. Jag har bra hälsa fortfarande. Orsaken till njursjukdomen är cystnjurar. Jag har även en syster som är njursjuk och har njurtransplanterats två gånger på 28 år. Men inga andra släktingar är drabbade av den ärftliga sjukdomen. Finns det en organisation för njursjuka i Skottland? Ja, men deär inte engagerade i idrott, så jag är med i Storbritanniens organisation och tävlar med dem. Transplantationskirurgerna uppmuntrar till tävlingarna och vi hade engelska tävlingar i Edigburgh Orsaken till att jag är med är också att jag vill hedra den unga flickan, som för 30 år sedan donerade sin njure när jag transplanterades, och hennes familj. Vi har något som kallas Nätverk för donatorsfamiljer sedan 10 år. Donatorsfamiljerna uppmuntras att möta mottagaren i Australien träffade jag en grupp donatorsfamiljer för första gången. Nu arbetar vi med detta även i Storbritannien. Det är ofta väldigt starka känslor i mötena mellan donatorsfamiljer och mottagare. Jag skulle själv vilja träffa min donators familj. Däremot vill inte min syster. Så det är olika hur man upplever det. Är det vanligt med levande njurdonatorer i Skottland? Nej det är bara 2,5 % totalt som får njure från levande donator. Hur gick det med medaljerna? Intervjuerna skedde när de anlänt till Göteborg. För den som undrar om de tog medaljer så visar resultatlistan att Howard Dell tog guld i discus, spjut och bollkastning samt silver på 100 meter löpning och i stafett 4x100 meter. Frank Clarke tog brons i golf. I n t e r v j u o c h fo t o: An n a -Li s a La m p i n e n R e d a k t i o n e n fö r Nj u r f u n k Stort tack! Frank Clarke till åtta Njurföreningar i Sverige som tillsammans skänkte SEK. Skänkt belopp var villkorat. Det skulle komma de svenska organtransplanterade som skulle tävla i WTG2011 i Göteborg till del. Betalningarna sattes in på Idrottsföreningen för Transplanterade`s konto, och styrelsen valde att med dessa gåvor del-betala de idrottskläder som var speciellt framtagna - i svenska färger- för detta evenemang. Idrottsföreningen hade tyvärr inte själva medel att finansiera detta, så glädjen var stor både hos de tävlande och hos styrelsen. Resultatet blev att den svenska tävlingsgruppen blev mera enhetlig klädd än vad den skulle ha blivit utan Njurföreningarnas pengagåvor. Vårt tack,- liksom de tävlandes-, riktas således till: Njurföreningen i Sydsverige, Njurföreningen Stockholm Gotland, Njurföreningen i Västsverige, Njurföreningen i Örebro län, Njurföreningen Småland, Njurföreningen Sydöstra Sverige, Njurföreningen i Norrbotten och Njurföreningen Jämtland/Härjedalen. Med varma hälsningar från: Idrottsföreningen för Transplanterade / TransplantSweden Sports Association /genom Oddvar Aalmo Kassör i föreningen NjurFunk nr

18 Håkan Gäbel Medicinsk säkerhet och service under World Transplant Games 2011 Att arrangera World Transplant Games innebär stora krav på planering för den medicinska säkerheten och omhändertagandet i sjukvården vid behov. Håkan Gäbel redogör för vad det inneburit under arrangemanget i Göteborg, där han åtog sig en viktig volontäruppgift i sammanhanget. World Transplant Games Federation ställer krav på medicinsk service vid spelen. I den lokala organisationskommittéen för spelen skall det finnas en Chief Medical Officer (CMO). När jag blev tillfrågad om jag kunde åta mig av vara CMO svarade jag ja utan att egentligen veta hur mycket arbete det skulle innebära och hur stimulerande det kom att vara. Arbetet har varit helt oavlönat och jag kan med fog kallas volontär. Jag skriver gärna under på det man kan läsa i Life s Little instruction Book: Voluteer, Sometimes the jobs no one wants conceal big opportunities. Det har varit ett intressant och stimulerande arbete. World Transplant Games medical officer Daryl Wall har varit till god hjälp liksom kollegorna på Transplantationscentrum och på PKMC ( Prehospitalt Katastrofmedicinskt centrum). Medicinsk bedömning av de tävlande. Enligt World Transplant Games bestämmelser ankommer det på arrangörerna att kontrollera att de tävlande inte har medicinska faktorer som gör att de inte utan risker kan delta i de grenar de valt att deltaga i. De tävlande har att sända in formulär till arran-görerna med medicinsk information om deras hälsotillstånd och deras medicinering. Medicinska fakta granskades i detalj av läkarna på Transplantationscentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vi hade framställt ett PM gällande WTG och speciella förhållanden gällande transplanterade patienter. Det distribuerades till vårdcentralerna och till Sahlgrenska Universitetssjukhuset via intranätet. Även om de tävlande är friska kan det hända att de, eller deras medföljande behöver söka läkarhjälp under spelen och självklart krävs det medicinsk service på arenorna. Primärvård engagerades Vi hade kontrakterat tre vårdcentraler i närheten av Games Village och de stora hotellen för att de skulle kunna ta emot dem som behövde söka läkare. Personalen hade fått information och de hade fått vårt PM. Vi fick direktnummer till mottagningarna för att de som önskade beställa tid inte skulle behöva hamna i den slinga av val via knapptryckningar som man normalt hamnar i när man ringer en vårdinrättning. Vårdcentralerna kom att ta emot sammanlagt besök var. Oftast var det enklare konsultationer, men en patient remitterades till Sahlgrenska Universitetssjukhuset och vårdades inneliggande. Vårdcentralerna är inte alltid öppna och då återstod bara Sahlgrenska Universitetssjukhuset. En patient remitterades till en tandläkare. Dessvärre hade vi inte kontrakterat någon tandläkarmottagning. Medicinsk service på arenorna Det går nuförtiden inte att förlita sig enbart på sjukvårdsvolontärer när det gäller Medicinsk service på arenorna. Vi hade därför ett kontrakt med Livjänst, en registrerad vårdgivare, som enligt våra specifikationer bemannade alla arenor och även de övriga aktiviteterna, som till exempel invigningen och avslutningen och den interreligiösa manifestationen. PKMC bidrog med läkartjänster. Sjukvårdsvolontärer bidrog med sina kunskaper och sitt engagemang. Många tyckte som jag att det var berikande att få vara volontär. De allra flesta skadorna och olycksfallen var banala. Men så inträffade det som alla vet kan hända och som man alltid måste planera för en tävlande fick hjärtstillestånd under tävling. Han blev omedelbart omhändertagen av all nödvändig personal inklusive flera läkare, svenska såväl som utländska. Hjärtstartare fanns också till hands och efter två defibrilleringar fick patienten god cirkulation och kunde transporteras till Sahlgrenska Universitetssjukhuset för fortsatt vård. Man gjorde PCI och behandlade honom enligt rutinerna med hypotermi (ned- 18 NjurFunk nr

19 sättning av kroppstemperaturen) och sedering(lugnande behandling). Det visade sig dessvärre att han fått allvarliga hjärnskador p.g.a. syrebrist och han avled. Det är inte helt ovanligt med hjärtstillestånd under idrottstävlingar. På Vasaloppet i år inträffade tre stillestånd och alla drabbade överlevde. Dessvärre gör inte alla det, även om förhållandena i övrigt är gynnsamma, vilket illustreras av vår patient. Sjukhusvård för ett fåtal Förutom mannen med hjärtstillestånd vårdades fem patienter på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, en efter en cykelolycka och övriga p.g.a. infektioner. Ytterligare fem patienter sökte på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och fick återvända hem. På SU/Mölndal, som har akutmottagning bland annat för idrottsskador, sökte fem tävlande efter idrottsskador. De behandlades alla i öppen vård. WTGF hade tecknat en försäkring för alla deltagare, tävlande och medföljare, avseende sjukhusvård för dem och eventuellt behov av hemresa av medicinska skäl. Försäkringen visade sig vara mycket värdefull, då den täckte kostnaderna för de som sjukhusvårdades och hemtransporten av en avliden tävlande. Lindrigare matförgiftning Avslutningsdagen, den 23 juni, drabbades åtta tävlande som alla bodde på samma hotell av diarréer. Vår infektionskonsult, Doktor Vanda Friman ordnade med provtagningar - detta var i EHEC-tider - och odlingarna var normala. Det faktum, att de drabbade kunde delta i avslutningen på Trädgårdsföreningen och äta buffen med god aptit, talar för att det rörde sig om en banal matförgifting. Sammanfattning Antalet patienter sammanlagt som kom från WTG till SU/ Sahlgrenska var elva personer varav en var anhörig till en deltagare. Sex av dessa blev inlagda och fem fick åka hem. Till SU/Mölndal kom fem personer och alla fick åka hem. Jag är glad att jag tackade ja till erbjudandet att svara för de medicinska frågorna under World Transplant Games. Det var en upplevelse att få se tävlande från ett 50-tal länder tävla med stor vilja i tävlingarna där alla är vinnare - även arrangörerna. Te x t : Hå k a n Gä b e l MD, PhD A s s o c i a t e Pr o f e s s o r (r e t i r e d) C h i e f Me d i c a l Of f i c e r Wo r l d t r a n s p l a n t Ga m e s 2011 Ständigt trött? Hoppas du orkar läsa det här. Ständig trötthet som trots vila inte blir bättre. Då kan du lida av järnbrist ett mycket vanligt problem 1. Men det finns effektiv hjälp att få 2,3. Bland annat genom intravenösa behandlingar. Lid inte av järnbrist och sämre livskvalitet i onödan. Gå till din läkare och se efter om du har lågt järn. Och fråga därefter vilken behandling som passar just dig. Referenser: 1. Valderrábano F et al. Nephrol Dial Transplant 2003; 18: , 2. KDOQI CKD Guidelines 2006, 3. European Best Practice Guidelines. Nephrol Dial Transplant v NjurFunk nr Renapharma-Vifor AB, Box 952, Uppsala, Sverige Telefon:

20 Tänk om Tänk om jag aldrig fått njursvikt Tänk om jag inte haft den inställning till min situation som jag haft... Tänk om! Jag är en kille i trettioårsåldern som ser tillbaka på det senaste decenniet och inser att jag inte skulle ha kunnat förutse vad som skulle hända i mitt liv eller velat ändra på det som varit, även om det varit jobbigt under vissa perioder. Jag kan till och med säga att min njursvikt har fått mig att leva mer i nuet och att värdesätta saker som är viktiga i livet och som många andra i min ålder kanske tar för givet. Peter Carstedt För ca10 år sedan fick jag min diagnos. Jag hade pluggat två år i Uppsala och kände att jag ville åka på ett utbytesår till Japan. Som rutin behövde jag ett läkarintyg på att jag var frisk, vilket jag inte trodde skulle vara något problem. Jag har ju aldrig varit sjuk och kände mig ung och stark i mina bästa år. Jag hade inte heller några märkbara symptom. Det visade sig att jag hade ett jättehögt blodtryck och protein i urinen, vilket gjorde att jag snabbt fick besöka njuravdelningen på Akademiska Sjukhuset. Efter lite blodprover ville de ta en biopsi och det jobbigaste för mig just då var, att jag skulle bli tvungen att omboka min skidsemester. Jag var ju frisk! Glad över tidig upptäckt Biopsin visade att jag hade IGA Nefrit. Jag fick aldrig någon förklaring (har fortfarande inte fått någon) till varför just jag hade fått denna kroniska sjukdom. Ingen i min släkt har haft något liknande och läkarna kunde inte förklara varför vissa får IGA Nefrit och andra inte. Hur reagerar man på att man har en kronisk njursjukdom? Man kan bli bitter och känna att det är orättvist, man kan stoppa huvudet i sanden eller reagera på många olika sätt. Själv blev jag nästan glad. Inte glad över att jag blivit sjuk, men glad för att vi hittat det så tidigt att vi kunde göra något åt det. Att jag blivit sjuk var ju inget jag kunde förändra så det var inte värt att bli upprörd. Jag fick ju även förklarat att om jag tog mina mediciner regelbundet fanns det en stor chans att jag skulle få leva ett alldeles normalt liv tills jag var gammal utan att mina njurar skulle behöva krångla. Jag hade då ca 70 % njurkapacitet. Studentliv i Tokyo efter diagnosen Hur som helst åkte jag iväg till Tokyo med ett års förbrukning av mediciner i väskan. Väl där träffade jag japanska njurläkare som rekommenderade att jag skulle börja med proteinreducerad kost. De ville alltså att en 23 årig kille som var mitt i studentlivet skulle sluta dricka öl, inte äta så mycket kött och börja äta en massa kaninmat i preventivt syfte. Det var inte det roligaste, men efter kontakt med min svenska läkare, så förstod jag att man inte hade samma rekommendation i Sverige, vilket passade mig utmärkt. Uttänjt ledband orsakade bryderi På en annan utlandsvisit för 4-5 år sedan gjorde jag illa foten medan jag åkte skidor i Whistler. Efter att ha träffat både kanadensiska och svenska läkare kom de fram till att jag hade tänjt ut mina ledband i foten vilket var orsaken till den smärta jag kände. Det märkliga var att jag slog upp skadan med jämna mellanrum i över ett års tid. Jag fick förklaringen att det antagligen var en stukning, eftersom ledbanden var så svaga, och fick träffa sjukgymnast för att rehabilitera foten. Själv funderade jag på om jag ibland kanske sparkade till väggen bredvid sängen då jag låg och sov. Efter min alltför korta skidkarriär i Kanada flyttade jag till Shanghai för att bli konsult och hjälpa företag i Asien att bli bättre ledare och att få bättre förståelse för deras verksamheter. Efter ett tag träffade jag en njurläkare som förklarade varför jag inte kunde gå. Jag hade köpt ett par kryckor eftersom jag hade så ont i fötterna av min stukning som vid det här laget hade spridit sig till båda fötterna (jag tänkte att jag kanske överbelastat den andra när jag hade så ont i den ena). Läkaren förklarade att det inte var en stukning, utan gikt (även kallat portvinstå). Jag fick behandling samma dag och blev bra i fötterna på en gång. Undersökt från topp till tå i Shanghai Samtidigt som jag fick min behandling för gikt så visade det sig att mina andra värden var dåliga. Jag fick ligga inne en vecka på ett kinesiskt sjukhus där jag fick prata franska med läkarna, då de hade fått en del av sin utbildning i Frankrike och jag tyvärr inte pratar kinesiska. Läkarna i Shanghai var riktigt trevliga och jag blev väldigt imponerad av den effektivitet som de hade på sjukhuset. Deras effektivitet kanske gick ut över patientsäkerheten och den sekretess vi värnar om så mycket i Sverige, men jag fick inom loppet av några timmar röntga lungor, undersöka 20 NjurFunk nr

Riktlinjer för njurtransplantation

Riktlinjer för njurtransplantation Riktlinjer för njurtransplantation Mål: Alla njurtransplanterade ska ha tillgång till högspecialiserad vård så att riskerna för komplikationer och för tidig död minimeras och så att förutsättningar för

Läs mer

Har Du ett barn. med njursjukdom i din grupp? En information till förskola, skola och fritidsverksamhet. Barn- & Föräldragruppen inom Njurförbundet

Har Du ett barn. med njursjukdom i din grupp? En information till förskola, skola och fritidsverksamhet. Barn- & Föräldragruppen inom Njurförbundet Har Du ett barn med njursjukdom i din grupp? En information till förskola, skola och fritidsverksamhet Barn- & Föräldragruppen inom Njurförbundet Till personal i förskola, skola, fritidsverksamhet eller

Läs mer

Befolkningens attityder till organdonationer 2014

Befolkningens attityder till organdonationer 2014 Befolkningens attityder till organdonationer 2014 Transplantation av organ, såsom hjärta, lungor, lever och njure är numera etablerade och säkra behandlingsmetoder i sjukvården. En transplantation gör

Läs mer

Denna broschyr är utarbetad av Njurmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Lund och Kliniken för njurmedicin och Transplantation på

Denna broschyr är utarbetad av Njurmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Lund och Kliniken för njurmedicin och Transplantation på Att ge en njure... Denna broschyr är utarbetad av Njurmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Lund och Kliniken för njurmedicin och Transplantation på Universitetssjukhuset MAS i Malmö, Februari

Läs mer

För några Vi fortsätter att kämpa Socialstyrelsen SMS:a willefonden 100 till 72 970 Nytt för företag - bli Företagsvän

För några Vi fortsätter att kämpa Socialstyrelsen SMS:a willefonden 100 till 72 970 Nytt för företag - bli Företagsvän För några Allting är normalt under graviditeten, alla prover man kan ta är bra, inga sjukdomar som drabbar barn finns i familjen, förlossningen är helt utan komplikationer och den lilla babyn är frisk.

Läs mer

Digitaliseringens möjligheter och utmaningar

Digitaliseringens möjligheter och utmaningar Digitaliseringens möjligheter och utmaningar Sofia Svanteson Founder & Design strategist @sofiasvanteson www.oceanobservations.com Digitaliseringen anses vara den enskilt största förändringsfaktorn i världen

Läs mer

En bok om ofrivillig barnlöshet. av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström

En bok om ofrivillig barnlöshet. av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström En bok om ofrivillig barnlöshet av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström En bok om ofrivillig barnlöshet 2013 Jenny Andén Angelström & Anna Sundström Ansvarig utgivare: Jenny Andén Angelström ISBN: 978-91-637-2882-2

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista ÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning Ordlista arbetsskada operationsbord såg (subst.) ta sig samman arbetsledning anmäla skadan överhängande nerv sena sönderskuren samordningstiden olyckshändelse

Läs mer

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen

Läs mer

Njurfunk. Nationella Njurkonferensen lockade många deltagare. Tidning för Njurförbundet. Nummer 2, 2010 Årgång 37

Njurfunk. Nationella Njurkonferensen lockade många deltagare. Tidning för Njurförbundet. Nummer 2, 2010 Årgång 37 Njurfunk Tidning för Njurförbundet Nationella Njurkonferensen lockade många deltagare Nummer 2, 2010 Årgång 37 Digital Center AB Peritonealdialys Miljömärkta peritonealdialysprodukter Annons Fresenius

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

KEA FIRAR LIVET D et var en spänd stämning i skolan den där dagen när resgruppen skulle utses. De hade jobbat så länge med projektet, och nu skulle till slut resan bli av. Fyra elever i fyran och två lärare,

Läs mer

Njurfunk. Donation och transplantation - tema för seminarium i samband med förbundsstämman. Tidning för Njurförbundet. Nummer 2, 2011 Årgång 38

Njurfunk. Donation och transplantation - tema för seminarium i samband med förbundsstämman. Tidning för Njurförbundet. Nummer 2, 2011 Årgång 38 Njurfunk Tidning för Njurförbundet Donation och transplantation - tema för seminarium i samband med förbundsstämman Nummer 2, 2011 Årgång 38 Digital Center AB Peritonealdialys Miljömärkta peritonealdialysprodukter

Läs mer

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips Så här gör du för att vuxna ska lyssna på dig Läs våra tips Vuxna kan lära sig mycket av oss. Vi tänker på ett annat sätt och vet grejer som de inte tänkt på. Det här är en tipsbok Du träffar många vuxna

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionshinder?

Är du anhörig till någon med funktionshinder? Är du anhörig till någon med funktionshinder? Kris- och samtalsmottagningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Kris- och samtalsmottagningen kan hjälpa dig När man är med om något riktigt svårt kan det hända att

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionshinder?

Är du anhörig till någon med funktionshinder? Är du anhörig till någon med funktionshinder? Kris- och samtalsmottagningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Kris- och samtalsmottagningen kan hjälpa dig När man är med om något riktigt svårt kan det hända att

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Rudolf Nu ska jag berätta om Rudolf Rudenstam. Rudolf är 38 är

Läs mer

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Magdalena Bjerneld, Vårdlärare, Excellent lärare, MSc, PhD Nima Ismail, Distriktsläkare, Msc Institutionen

Läs mer

Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer?

Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer? 1 Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer? På vårt kvartalsmöte strax före sommaren hade vi besök av professor Jonas Hugosson som föreläsare. Jonas Hugosson är urolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

Njurfunk. God Jul och Gott Nytt År! Tidning för Njurförbundet. Nummer 4, 2009 Årgång 35

Njurfunk. God Jul och Gott Nytt År! Tidning för Njurförbundet. Nummer 4, 2009 Årgång 35 Njurfunk Tidning för Njurförbundet God Jul och Gott Nytt År! Nummer 4, 2009 Årgång 35 Digital Center AB Peritonealdialys Miljömärkta peritonealdialysprodukter Annons Fresenius Ny! Fresenius Medical Cares

Läs mer

Njurfunk. Dags att ändra lagen om organtransplantationer. Tidning för Njurförbundet

Njurfunk. Dags att ändra lagen om organtransplantationer. Tidning för Njurförbundet Njurfunk Tidning för Njurförbundet Dags att ändra lagen om organtransplantationer - läs debattartikel av Torbjörn Tännsjö och ledaren av Håkan Hedman Nummer 3, 2010 Årgång 37 Digital Center AB Peritonealdialys

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Folderserie TA BARN PÅ ALLVAR Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Svenska Föreningen för Psykisk Hälsa in mamma eller pappa är psykisksjh07.indd 1 2007-09-10 16:44:51 MAMMA

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Personlig framgång och frihet. Om skaparen

Personlig framgång och frihet. Om skaparen Personlig framgång och frihet Om skaparen När Tomas var liten skilde sig hans föräldrar. Han blev mobbad i skolan och blev allt mer innesluten och aggressiv, och började själv att mobba, stjäla, dricka

Läs mer

Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta

Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta Att leva med smärta Jag får ny energi av att stå på scenen Hon var kall och ouppvärmd och repeterade inte i en riktig danssal, den där olycksaliga dagen. Petra

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 24 maj - måndag 30 maj

barnhemmet i muang mai tisdag 24 maj - måndag 30 maj barnhemmet i muang mai tisdag 24 maj - måndag 30 maj Veckan har varit lugn men den har bestått av många Hej då och många Hej. Veckan har i stort sett varit lugn. Vi har kommit in i våra nya rutiner, som

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Den här skriften berättar kort om psykisk sjukdom och om hur det kan visa sig. Du får också veta hur du själv kan få stöd när mamma eller

Läs mer

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 1 Innehåll Inledning 3 Förbundets organisation 3 Information 4 Förbundets fonder 6 Intressepolitik 8 Ungdomsverksamheten 11 Barn- och föräldraverksamheten 11 Rehabilitering

Läs mer

Implantat och Biomaterial Inledning. Transplantationer en kort historik och statistik

Implantat och Biomaterial Inledning. Transplantationer en kort historik och statistik Föreläsningskompendium Implantat och Biomaterial Inledning Transplantationer en kort historik och statistik Den första transplantationen av hornhinna gjordes 1907. Det blev en etablerad behandlingsmetod

Läs mer

GOTHIA INNEBANDY CUP 6-9 Januari 2011 Göteborg, Sverige GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN GOTHIA JAN INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN

GOTHIA INNEBANDY CUP 6-9 Januari 2011 Göteborg, Sverige GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN GOTHIA JAN INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN GOTHIA INNEBANDY CUP 6-9 Januari 2011 Göteborg, Sverige GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN JAN 2011 Välkommen till Gothia Innebandy Cup 2011! Gothia Innebandy

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring

Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring 1 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring Bakgrund Reumatikerförbundet organiserar människor med reumatiska sjukdomar, sjukdomar

Läs mer

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE SLSO P s y k i a t r i n S ö d r a PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE om psykiska problem hos äldre och dess bemötande inom Psykiatrin Södra layout/illustration: So I fo soifo@home.se Produktion: R L P 08-722 01

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december Under veckorna som har gått har vi med jämna mellanrum i vardagen firat thailändska högtider och framöver blir det dags för lite farang-högtider

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november Oj, oj oj, nu går tiden fort det har redan gått fem veckor sedan förra veckobrevet! Var tog de fem veckorna vägen? Jo, de försvann i en massa

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

FÖRKORTA RESAN FRÅN SYMTOM TILL DIAGNOS MED HJÄLP AV ONLINE SCREENING

FÖRKORTA RESAN FRÅN SYMTOM TILL DIAGNOS MED HJÄLP AV ONLINE SCREENING FÖRKORTA RESAN FRÅN SYMTOM TILL DIAGNOS MED HJÄLP AV ONLINE SCREENING Sofia Ernestam Reumatolog, Karolinska universitetssjukhuset Registerhållare SRQ Projektledare 4D artriter Sofia Svanteson, Grundare

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve är ett utvecklings- och forskningsprojekt inom området distansöverbryggande teknik för

Läs mer

INFObladet. Nya. 2014 nr 2

INFObladet. Nya. 2014 nr 2 Nya INFObladet 2014 nr 2 Njurförbundet Västsverige inbjuder till föreningsmöte, 18 oktober kl 9.30, på Scandic Crown, Göteborg, med tema Dina rättigheter när du är sjuk Dagen startar med kaffe klockan

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap }

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap } { ledarskap } VAD HAR PERSONER SOM WALT DISNEY, OPRAH WINFREY, STEVE JOBS OCH ELVIS PRESLEY GEMENSAMT? JO, DE HAR ALLA MISSLYCKATS. VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! V isste du att de flesta framgångsrika

Läs mer

Att leva med. Huntingtons sjukdom

Att leva med. Huntingtons sjukdom Att leva med Huntingtons sjukdom Att leva med Huntingtons sjukdom Jag fokuserar på att leva det liv vi har just nu Mattias Markström var 28 år och nyutbildad skogsvetare när han testade sig för Huntingtons

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Sigtuna projektet Ekilaskolan

Sigtuna projektet Ekilaskolan Sigtuna projektet Ekilaskolan Tre stenar och några träd. En kör längst bak i rummet. Några människor söker efter föda. För länge sedan Innan vi hade internet Och människan trodde Att solen var gud. Då

Läs mer

SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM

SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM REVIDERAT INFÖR KONGRESSEN 2013 SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM Patientens rätt till vård och rehabilitering Alla hjärt- och lungsjuka patienter ska erbjudas

Läs mer

Symptom. Stamcellsforskning

Symptom. Stamcellsforskning Stamcellsforskning Det stösta hoppet att finna en bot till diabetes just nu är att framkalla insulinbildande celler i kroppen. Det finns dock två stora problem för tillfället som måste lösas innan metoden

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 25 juli - söndag 14 augusti

barnhemmet i muang mai måndag 25 juli - söndag 14 augusti barnhemmet i muang mai måndag 25 juli - söndag 14 augusti Tre veckor har gått sedan vi skickade förra veckobrevet. Detta för att vi tog oss några dagar ledigt och för att Sussi sedan gick och blev sjuk.

Läs mer

Verktygslåda för mental träning

Verktygslåda för mental träning Lek med tanken! Instruktioner för Verktygslåda för mental träning Här hittar du några verktyg som hjälper dig som är aktiv idrottare att bli att bli ännu bättre i din idrott. Är du tränare eller förälder

Läs mer

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET Ung Cancer är en ideel l organisation som arbetar för att förbättr a levnadsvillkoren för unga vuxna cancer drabbade. Med det menar vi unga vuxna mellan 16 30

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

barnhemmet i muang mai torsdag 16 maj - torsdag 27 juni 2013

barnhemmet i muang mai torsdag 16 maj - torsdag 27 juni 2013 barnhemmet i muang mai torsdag 16 maj - torsdag 27 juni 2013 Tiden går fort, alldeles för fort! Vi tycker det var igår vi skickade vårt förra brev, men igår var det hela sex veckor sedan. Och visst har

Läs mer

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013 FEBRUARI 2013 Kvar i Östersund den 23 februari 2013 Har nu hunnit vara hemma några dagar efter VM som var en stor upplevelse för min del, tiden hemma har bestått till största delen av vila och återhämtning

Läs mer

Willefonden. Wilhelm Foundation

Willefonden. Wilhelm Foundation Wilhelm Foundation Willefonden Utomlands kallar vi Willefonden för Wilhelm Foundation För att Willefonden ska kunna hjälpa barnen med odiagnostiserade hjärnsjukdomar behöver vi visa upp och berätta om

Läs mer

Trygghet för hela familjen

Trygghet för hela familjen GRUPPFÖRSÄKRING Trygghet för hela familjen Movestics gruppförsäkring kan ge dig och dina efterlevande skydd vid bland annat olycksfall, sjukdom och dödsfall. Vi erbjuder försäkring till både dig, din partner

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 28 Fredag 16 september 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 28 Fredag 16 september 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 28 Fredag 16 september 2011 NORRBOTTEN Det finns jobb hos LKAB LKAB behöver anställa nya medarbetare. Dom kommande tre åren behöver gruvföretaget 1200 nya arbetare. - Vi försöker få

Läs mer

Sagan om Nallen Nelly

Sagan om Nallen Nelly Sagan om Nallen Nelly Titel Författare Det var en gång en flicka som hette Lisa som bodde i Göteborg. Lisa tog med sig skolans nalle Nelly på resan till mormor som bodde i Kiruna. Lisa åkte tåg med Nelly

Läs mer

1. Vad är EULID? Varför behövs beskydd för levande donatorer? Frågor som skall diskuteras:

1. Vad är EULID? Varför behövs beskydd för levande donatorer? Frågor som skall diskuteras: 1. Vad är EULID? Transplantation med organ från levande givare innebär fördelar jämfört med organ från avlidna. Europa behöver ett standardiserat regelverk angående levande donatorer. Donation från levande

Läs mer

Intervjufrågor - Sjukhus - Återinskrivna

Intervjufrågor - Sjukhus - Återinskrivna Intervjufrågor - Sjukhus - Återinskrivna Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte

Läs mer

Lättläst om Klinefelters syndrom. Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna. Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1

Lättläst om Klinefelters syndrom. Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna. Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1 Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1 Lätt och rätt om Klinefelters syndrom ingår i ett projekt för att ta fram lättläst, anpassad och korrekt information om fem ovanliga

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionsnedsättning?

Är du anhörig till någon med funktionsnedsättning? Är du anhörig till någon med funktionsnedsättning? Kris- och samtalsmottagningen för anhöriga STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Det här erbjuder vi Kris- och samtalsmottagningen vänder sig till dig som är förälder,

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

reportaget Fartvindsmodellen hjälper runda barn Fysioterapi

reportaget Fartvindsmodellen hjälper runda barn Fysioterapi Fartvindsmodellen 10 Fysioterapi nr 4 / 2009 hjälper runda barn Vid Obesitascentrum i Göteborg får barn och ungdomar med svår fetma hjälp. En viktig del av behandlingen är aktivitetsträning. Hos sjukgymnasten

Läs mer

Till dig som har knäledsartros

Till dig som har knäledsartros Till dig som har knäledsartros Undrar vad hon tänker skylla på nu när knäet blivit bra? DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Tillbaka till ett mer aktivt liv. Att ha ont i knäet påverkar din livssituation på

Läs mer

Din rätt att må bra vid diabetes

Din rätt att må bra vid diabetes Din rätt att må bra vid diabetes Svenska Diabetesförbundet om Din rätt att må bra Vi tycker att du har rätt att må bra! För att du ska må bra måste du få rätt förutsättningar att sköta din egenvård. Grunden

Läs mer

cannabisstudien Röster från Fyra berättelser

cannabisstudien Röster från Fyra berättelser cannabisstudien Röster från Fyra berättelser Under åren 2012-2014 intervjuade forskaren Russell Turner personer som sökte hjälp på Behandlingsgruppen för drogproblems mottagningar. Alla som intervjuades

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 15 juli - lördag 2 augusti

barnhemmet i muang mai tisdag 15 juli - lördag 2 augusti barnhemmet i muang mai tisdag 15 juli - lördag 2 augusti Två och en halv vecka sen sist. Två och en halv vecka som har varit rätt så lugna och rätt så förkylda. Det är förkylningstider nu. Många av våra

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

Välkommen till barnoperation

Välkommen till barnoperation Välkommen till barnoperation Välkommen till barnoperation Före När något i kroppen inte fungerar som det ska så måste det lagas. Det kallas för operation och görs på ett sjukhus. Det är en doktor som opererar,

Läs mer

En undersökning om studenthälsans syn på sjukförsäkringssystemet för studenter.

En undersökning om studenthälsans syn på sjukförsäkringssystemet för studenter. En undersökning om studenthälsans syn på sjukförsäkringssystemet för studenter. 1. Inledning Sveriges förenade studentkårer, SFS, har under lång tid arbetat för att de stora bristerna i sjukförsäkringssystemet

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen,

Läs mer

Transplantsweden, Idrottsföreningen För Transplanterade

Transplantsweden, Idrottsföreningen För Transplanterade Transplantsweden, Idrottsföreningen För Transplanterade Verksamhetsberättelse 2009 Organisations nr. 802418-4213 Ordförande Anders olsson, Tvååker När vi bildade vår Idrottsförening 2004 var ett av huvudsyftena

Läs mer

The travel game en español

The travel game en español The travel game en español Nombre: Grupo: Utgångspunkten är att 3-5 personer representerar en grupp svenska ungdomar som ska besöka ett spansktalande land för att turista, lära sig mer om landet och framför

Läs mer

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta Reserapport efter utbytesstudier - Sara-Li LÄK T 8 - Liverpool 1. Vilket program läser du på? Läkarprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? University of Liverpool, Storbritannien,

Läs mer

Göteborg 30 maj 2011. Blodomloppet En del av

Göteborg 30 maj 2011. Blodomloppet En del av Blodomloppet En del av Umeå 19 maj Hudiksvall 23 maj Malmö 24 maj Karlskrona 25 maj Linköping 26 maj Göteborg 30 maj Uppsala 31 maj Luleå 7 juni Stockholm 8 juni Borlänge 9 juni Jönköping 17 augusti Örebro

Läs mer

Catch the spirit BOKA EN GULDPLATS.

Catch the spirit BOKA EN GULDPLATS. Catch the spirit BOKA EN GULDPLATS. EM I FRIIDROTT GÖTEBORG 6 AUGUSTI 006 DET STÖRSTA EVENEMANGET PÅ TIO ÅR. Under tio dagar i augusti är hela Göteborg en arena och staden sjuder av aktivitet, förväntan

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

BLODOMLOPPET JÖNKÖPING 21 AUGUSTI 2012. www.blodomloppet.se

BLODOMLOPPET JÖNKÖPING 21 AUGUSTI 2012. www.blodomloppet.se JÖNKÖPING BLODOMLOPPET 21 AUGUSTI 2012 Huvudsponsor: Blodomloppet är ett motionslopp för alla. Ung som gammal, stark som svag. Genom att delta främjar du blodgivning i Sverige. Anmälan och mer information

Läs mer

barnhemmet i muang mai fredag 6 maj - tisdag 17 maj

barnhemmet i muang mai fredag 6 maj - tisdag 17 maj barnhemmet i muang mai fredag 6 maj - tisdag 17 maj Nu händer det så mycket hos oss på barnhemmet att vi knappt själva hänger med. Det har kommit många nya barn. Det har varit skolstart och sjukdomsfall.

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 Oktober och nästan hela november har gått sedan sist och oj vad vi har hunnit med mycket! Barnen har fått sina mitterminsbetyg de har

Läs mer

Slippa vara rädd för sjukvården

Slippa vara rädd för sjukvården Slippa vara rädd för sjukvården Enkät med ME/CFS-sjuka i Norrland Gjord av RME Västernorrland, med medlemmar över hela Norrland Mer än åtta av tio saknar kunskap om sjukdomen hos sina läkare. Väntan på

Läs mer

Tidig upptäckt och egenvård. - viktiga nycklar för framgång

Tidig upptäckt och egenvård. - viktiga nycklar för framgång Tidig upptäckt och egenvård - viktiga nycklar för framgång På 60-talet Karies-epidemi Terminal tandsvikt Terminal tandsvikt Det går INTE att borra bort karies Orsaken Bakterie- beläggningen Förebyggande

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli

barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli Det är lugnt på Phuket när det är sommar i Europa, i alla fall mycket lugnare. Men hos oss är allt som vanligt fast med lite mindre besök. Och som

Läs mer

Årsberättelse 2013. Tobias Registret förvaltas och administreras av Stockholm Care AB, som är ett av Stockholms läns landsting helägt bolag.

Årsberättelse 2013. Tobias Registret förvaltas och administreras av Stockholm Care AB, som är ett av Stockholms läns landsting helägt bolag. Inledning Årsberättelse Tobias Registret, Sveriges nationella register för potentiella givare av blodbildande stamceller, invigdes den 19 maj 1992. Registret namngavs efter Tobias som avled i en blodbristsjukdom

Läs mer

Pojke + vän = pojkvän

Pojke + vän = pojkvän Pojke + vän = pojkvän Min supercoola kusin Ella är två år äldre än jag. Det är svårt att tro att det bara är ett par år mellan oss. Hon är så himla mycket smartare och vuxnare än jag. Man skulle kunna

Läs mer

Jag är väldigt glad över att vara här idag och få ta del av det arbete som bedrivs i de

Jag är väldigt glad över att vara här idag och få ta del av det arbete som bedrivs i de 1 Tack för ordet Trygve! Jag är väldigt glad över att vara här idag och få ta del av det arbete som bedrivs i de nordiska länderna när det gäller grön omsorg. Jag är också imponerad av Norges vision Inn

Läs mer