Verksamhetsberättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2011

2

3 Ålands statistik- och utredningsbyrå Verksamhetsberättelse för 2011 I lagen om Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅFS 116/93) stadgas att statistik- och utredningsbyrån (ÅSUB) har till uppgift att verka som Ålands officiella statistikmyndighet samt att bedriva utredningsverksamhet. Tyngdpunkten i verksamheten ligger på att utveckla en fördjupad kunskap om den åländska ekonomin och samhällsutvecklingen. Ålands statistik- och utredningsbyrå har under år 2011 letts av en direktion bestående av sju sakkunniga och representanter för de som efterfrågar byråns tjänster (Bilaga I). Under 2011 har direktionen haft fyra sammanträden. Personalresurserna har bestått av åtta fasta heltidstjänster (Bilaga I). Härtill kommer en tillfällig tjänst inom utredningsverksamheten. Periodvis har även extra personal och forskare varit engagerade. Under sommarmånaderna var en högskolepraktikant verksam vid ÅSUB. Under berättelseåret har utrednings- och statistikrapporterna publicerats i två olika serier, ÅSUB Rapport respektive ÅSUB Statistik. Härtill kommer en serie med Statistiska Meddelanden. Förutom 17 web-publiceringar (som inte är tillgängliga som pappersprodukt) gav ÅSUB ut 75 olika publikationer under år 2011 varav huvuddelen (70 stycken) inom ramen för dessa tre publikationsserier. Detta ger en samlad publiceringsvolym under 2011 på 92 produkter (Bilaga II). Nytt treårigt verksamhetsprogram Under berättelseåret tog direktionen i samspel med ÅSUBs operativa ledning och personal fram ett nytt treårigt verksamhetsprogram för perioden Programmet ersätter det treårsprogram som avslutades i och med utgången av Som en del i arbetet med att ta fram det nya verksamhetsprogrammet gjorde direktionen ett studiebesök i maj månad hos den svenska nationella statistikmyndigheten (SCB) samt det nordiska forskningsinstitutet Nordregio, båda belägna i Stockholm. Statistikverksamheten Statistikproduktionen regleras i gällande statistiklag (ÅFS 42/94). Statistikproduktionen har, i enlighet med berättelseårets verksamhetsplan, fokuserats på en långsiktig utveckling av basdata, sammanställningar och analyser av Ålands ekonomiska och befolkningsmässiga

4 utveckling. I verksamhetsprogrammet för slås fast att det huvudsakliga utvecklingsarbetet under perioden koncentreras till fyra områden: Produktionsprocesserna Information om statistiken Statistikförmedling Hållbar utveckling Utvecklingen inom de tre förstnämnda områdena har förts framåt genom ett relativt omfattande kvalitetsarbete. Manualer för de olika statistikprodukterna utarbetas efterhand för att öka effektiviteten och säkerheten. Informationen om statistiken utökas för att förbättra servicen för användarna. Den framställda statistiken har getts ut i olika publikationer: statistikrapporter, statistikmeddelanden, Statistisk årsbok m.m. På ÅSUBs webbplats har statistiken varit offentliggjord som excel-tabeller, som databastabeller i pc-axis samt i form av de utgivna publikationerna i pdf-format. Från och med 2010 distribueras statistikmeddelandena inte längre i pappersformat utan finns tillgängliga bara i elektronisk form. En del statistik har offentliggjorts enbart som webbpubliceringar i form av nyhetsmeddelanden med tillhörande tabeller och diagram. Denna publiceringsform har utökats något under året. Av statistikens 24 olika ämnesområden har 14 egna publikationer, medan ÅSUB inom de övriga områdena har publicerat statistiken enbart på webbplatsen och i Statistisk årsbok. Allmän statistik I Statistisk årsbok för Åland gjordes vissa mindre förändringar. Upplagan var 300 exemplar. Fickstatistiken Åland i siffror gavs som tidigare ut på svenska, engelska, finska, tyska och franska. Inom ramen för den nordiska statistiken har ÅSUB deltagit i samarbetet kring produktionen och utvecklingen av Nordisk statistisk årsbok, som produceras av Danmarks statistik på uppdrag av Nordiska ministerrådet. ÅSUB har levererat uppgifter till den databas som ligger till grund för boken och hade också som uppdrag att granska den svenska texten i boken. Liksom tidigare år har ÅSUB levererat uppgifter till det åländska avsnittet i Statistisk årsbok för Finland. Leveranserna av statistik om Åland till FNs Statistics Division fortsatte som tidigare. Arbetet med den könsrelaterade statistiken inriktades under året främst på att ta fram den nya bilagan med könsuppdelad statistik till landskapets budget, Skillnader i kvinnors och mäns ekonomiska situation. Därtill gjordes vissa förberedelser för nästa upplaga av Kvinnor och

5 Män på Åland. Ekonomi och näringsliv Inom området arbetsmarknad har ÅSUB i samarbete med Ålands arbetsförmedlingsbyrå publicerat månatlig arbetslöshetsstatistik samt därtill årsbaserad statistik över den sysselsatta arbetskraften. Användningen av individdata om befolkningens verksamhet har betydligt utökat möjligheterna att ta fram mera diversifierad statistik. Arbetet med att utveckla nationalräkenskaperna fortgick, bland annat gällande metoderna för att omvandla landskapets bokslutsuppgifter till nationalräkenskapsdata, vilka också levereras till Statistikcentralen. Slutliga uppgifter till och med 2009 framställdes. Statistik över Ålands externa varuhandel 2010 producerades utgående från Tullstyrelsens underlagsmaterial. För att få mera ingående kunskaper om skattegränshandeln gjordes en omfattande punktinsats, där registrerade skattegränskunders sammandragsdeklarationer användes. Uppgifter ur företagsregistret har använts för olika ändamål. ÅSUB har även sålt uppgifter från företagsregistret till åländska kunder. Bokslutsstatistik för de åländska företagen 2009 publicerades. Uppgifter som ÅSUB erhåller ur momsregistret har använts allt mera för olika statistiksammanställningar och utredningar. Konsumentprisindex har publicerats månadsvis. Lönestatistik publiceras vartannat år och uppgifter för 2010 gällande den privata sektorn och för 2009 och 2010 gällande den offentliga sektorn publicerades. Inom området Offentlig ekonomi publicerades statistik om den kommunala sektorns ekonomi och verksamhet, inklusive budgetstatistik, liksom prisindexet för den kommunala basservicen. Turiststatistiken var relativt omfattande. Inkvarteringsstatistik för hotellen publicerades månatligen. Gästhamnsstatistiken färdigställdes efter säsongen. Inkvarteringsuppgifter för övriga anläggningstyper publicerades i den mera omfattande årsstatistiken. Inresandestatistiken publiceras från och med 2010 endast en gång per år. Statistiken över transport och kommunikationer omfattade bland annat en webbpublicering om trafikolyckor Inom området jord- och skogsbruk, fiske gjordes en webbpublicering med statistik över sålda jordbruksprodukter. Statistik över branscherna sjöfart, handel, tillverkningsindustri samt finansiering och försäkring publicerades i mindre omfattning i årsboken och som tabeller på webbplatsen. Miljö, befolkning och övrig statistik Under året fortsatte produktionen av avfallsstatistik på uppdrag av landskapsregeringens miljöbyrå och en rapport med uppgifter för 2010 publicerades. Statistiken under temaingången för hållbar utveckling uppdaterades.

6 Utförlig slutlig befolkningsstatistik för 2010, till betydande delar baserad på utdrag ur befolkningsregistret, producerades och gavs ut i form av webbpubliceringar och en större statistikrapport. Därtill publicerades preliminär kvartalsstatistik. Med anledning av Mariehamns 150-årsjubileum gjordes en sammanställning som belyser stadens befolkningsutveckling genom tiderna. Tack vare det nya SQL-baserade databassystemet blev statistikproduktionen mera rationell, såväl när det gäller löpande publiceringar som tillfälliga uppdrag och förfrågningar. När det gäller statistikområdet boende publicerades statistik om bostäder och boendeförhållanden Också ett meddelande med byggnadsstatistik för 2010 färdigställdes. Statistiken om hälso- och sjukvård förnyades ytterligare något i samarbete med ÅHS. Statistiken om utbildning omfattade uppgifter om höstens studerande, såväl för grundskolan som för utbildningen efter grundskolan och vid Högskolan på Åland, liksom statistik över avlagda examina. Statistik om lärarna som produceras vart tredje år publicerades under vårterminen. Dessutom publicerades statistik om ålänningar som studerar utanför Åland samt statistik om utbildning som inte leder till examen. Inom ramen för kulturstatistiken gjordes en webbpublicering med statistik om biblioteksverksamhet och bokproduktion. År 2011 var ett valår. Valstatistik för lagtings- och kommunalvalet gavs ut i en statistikrapport. Redan före valet publicerades statistik om kandidaterna som webbnyheter. Vidare påbörjades arbetet med totalundersökningen av valdeltagandet i dessa båda val, en undersökning som görs på uppdrag av landskapsregeringens kulturbyrå. Statistik om riksdagsvalet gavs ut i form av ett meddelande. Utrednings- och analysverksamheten Utredningsverksamhetens primära målsättning är att skapa en kunskapsbas om centrala drag i det åländska samhället samt att bistå med en kvalificerad analyskompetens till i första hand den offentliga sektorns förfogande, men även för andra med intresse för det åländska samhället. Tyngdpunkten i ÅSUBs utredningsverksamhet ligger på grundläggande, övergripande samhällsekonomiska problemställningar. En annan viktig verksamhet är en systematisk uppbyggnad av metoder, undersökningsdesign och kompetens för olika former av ekonomisk strukturanalys, prognosverksamhet samt urvalsundersökningar. I verksamhetsprogrammet för åren lyfts följande fyra prioriterade utredningsområden fram:

7 Den offentliga sektorns framtida utmaningar Arbetsmarknad i omvandling Näringslivets utveckling och kunskapsekonomin samt Tvärsektoriella projekt Inom tvärsektoriella projekt faller de projekt som är breda till sitt innehåll och inte kan placeras in under ett specifikt fokusområde. Under 2011 har analysverksamheten omfattat samtliga av direktionen prioriterade områden, men med tyngdpunkt på de tre förstnämnda. Sammantaget publicerades åtta rapporter i ÅSUBs utredningsserie år Av de sammantaget tio utredningsuppdrag som var aktuella under året, gjordes fem på uppdrag av landskapsregeringen och till regeringen knutna myndigheter (AMS), medan tre projekt genomfördes på uppdrag av andra beställare. De övriga beställarna representerar forskningsorgan inom det nordiska samarbetet, Ålands kommunförbund samt det transnationella EU-projektet TransBaltic via Region Västerbotten. Nedan presenteras det utrednings- och forskningsarbete som under året bedrivits inom de fyra prioriterade områdena: Den offentliga sektorns framtida utmaningar När det gäller studier av den offentliga sektorn ligger fokus i treårsprogrammet på framtidsfrågor och strukturella frågor inom offentlig ekonomi. För den kommunala sektorn producerades en ekonomisk översikt i oktober inför slutbehandlingen av kommunernas budgeter. Uppdragsgivare var Ålands kommunförbund. I rapporten (Rapport 2011:7) presenterades analyser av den allmänna ekonomiska utvecklingen, prognoser för kommunernas skatteinkomster, landskapsandelar och kompensationer. Från år 2010 använder ÅSUB i större utsträckning hemsidan i kommunikationen med kommunerna, vilket möjliggör smidigare uppdateringar av skatteprognoserna. Under hösten 2010 gjorde ÅSUB på uppdrag av Ålands kommunförbund en enkätundersökning om invånarnas syn på kommunernas organisation och verksamhet. Resultatet från underökningen publicerades vid årsskiftet i Rapport 2010:9, Invånarnas syn på kommunernas verksamhet och organisation, och presenterades vid en rad seminarier under året. Arbetsmarknad i omvandling Inom arbetsmarknadsområdet och kompetensförsörjningen sker stora förändringar såväl på kortare som på längre sikt, vilket innebär många nya utmaningar. Den årliga arbetsmarknadsbarometern publicerades i juni (Rapport 2011:5). Barometern görs på uppdrag av landskapsregeringens utbildningsavdelning och AMS och omfattar såväl de

8 privata som de offentliga arbetsgivarna. ÅSUB höll i samband med att resultaten publicerades ett seminarium tillsammans med uppdragsgivarna. Den internationella yrkesklassificeringen (de så kallade ISCO-koderna) har förnyats och under hösten har grunderna för arbetsmarknadsbarometern anpassats till de nya koderna för att möjliggöra jämförelser över tid även framöver. Näringslivets utveckling och kunskapsekonomin Inom området för näringslivsanalys är samverkan mellan statistik- respektive utredningsverksamheten omfattande. Till följd av minskade resurser utarbetar ÅSUB sedan 2010 endast en ekonomisk översikt på uppdrag av landskapsregeringen. Översikten Konjunkturläget våren 2011 (Rapport 2011:2) publicerades i april som ett underlag vid fastställandet av budgetramarna för landskapets olika enheter. Rapporten hade bland annat fokus på utvecklingen inom det åländska näringslivet. Det treåriga projektet Regional trajectories to the knowledge economy Nordic - European comparisons, REKENE, avslutades under 2010 med slutkonferens i Stockholm samt med en rapport i Nordisk InnovationsCenters rapportserie. Målet med projektet var att öka förståelsen för kunskapsspridningens betydelse för innovationer, konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt samt att utarbeta rekommendationer för den regionala näringslivsutvecklingspolitiken. I februari 2011 publicerade en till det åländska sammanhanget anpassad rapport från projektet Där kärnkompetens och kunskapsekonomi möts Kunskapsutvecklingen som nyckel till innovationer och tillväxt (Rapport 2011:1). I samband med utgivningen av rapporten ordnades tillsammans med landskapsregeringen ett seminarium i Mariehamn där representanter för olika branscher och företag som satsat på ökad kunskapsutveckling inom sina verksamheter deltog. I samarbetet med forskningsinstitutet AICIS producerade ÅSUB på uppdrag av landskapsregeringen en rapport om utvecklingen och dagsläget inom rederisektorn och sjöfartspolitiken i de nordiska länderna (exkl. Island) samt i Estland och Lettland, Nordisk- Baltisk sjöfart Föregångare och eftersläntrare i sjöfartspolitiken (rapport 2011:3). Rapporten var en uppföljning av den maritima klusterstudie med framtidsscenarier för den åländska sjöfarten som ÅSUB publicerade i slutet av Uppföljningsrapporten presenterades vid en konferens som hölls i anslutning till ett nordiskt-baltiskt ministermöte om sjöfartspolitiken i juni i Mariehamn. Den skattefria ombordförsäljningens betydelse för det internationella transportsystemet i Östersjöregionen analyserades inom ramen för ett forskningsprojekt som finansierades av EU s Östersjöprogram Mera konkret kom uppdraget från ett av de regionala samarbetsorganen inom programmet, nämligen projektet TransBaltic: Towards an integrated

9 transport system in the Baltic Sea Region. Även inom ramen för det här projektet samarbetade ÅSUB med AICIS. Syftet med studien var att mer i detalj analysera betydelsen av färjetrafiken via Åland, och vilka konsekvenser det skulle få om möjligheten till skattefri ombordförsäljning på dessa rutter försvann. Rapporten från projektet The significance of dutyfree sales on board ferries to the transnational transport system in the Baltic Sea Region (Rapport 2011:8) visar att färjetrafiken över Ålands hav, i norra Östersjön och i Finska viken är en viktig länk i det övergripande transportsystem som idag binder samman länder, regioner och städer inom Östersjöområdet men också mellan Östersjöregionen och den europeiska kontinenten. Resultaten från projektet presenterades vid en internationell konferens i Helsingfors i januari Tvärsektoriella projekt Många av de projekt ÅSUB jobbar med är relativt breda till sitt innehåll och kan inte placeras in under ett specifikt fokusområde. Exempel på ett sådant utredningsfält är det aktuella området hållbar utveckling, som omspänner såväl miljö och sociala förhållanden som ekonomi. ÅSUB har av landskapsregeringen fått i uppdrag att tillsammans med Nordregio utvärdera Landsbygdsutvecklingsprogrammet för Åland Nordregio är huvudansvarig för projektet. Utvärderingsarbetet pågår fram till hösten 2015 med de största arbetsinsatserna åren 2010 och År 2011 utarbetades en årsrapport från utvärderingsprocessen, Rapport 2011:4, Utvärderarnas rapport 2010, Landsbygdsytvecklingsprogram för landskapet Åland för perioden Utvärderingen omfattar dels programgenomförandets funktion och kvalitet, dels hur programinsatserna bidrar till utvecklingen av landbygden i ett brett perspektiv. Miljöaspekter som biodiversitet, bioenergi och vattendragens tillstånd, näringarnas konkurrenskraft, befolkningens åldrande samt arbetskraftsutvecklingen och andra socioekonomiska aspekter granskas. Därutöver ordnade ÅSUB i samarbete med Nordregio en work shop i december med diskussion om erfarenheter från utvärderingen av LBU-program i Norden och Scottland som ett inspel för den fortsatta utvärderingsprocesssen. Övriga uppdrag inom utredningsverksamheten I treårsprogrammet för perioden har ÅSUB gått in för att bland övriga uppdragsförfrågningar, prioritera de projekt som fyller flera av följande kriterier: Projekt inom det samhällsekonomiska området Återkommande projekt Projekt som omfattar hela Åland och inte endast någon eller några kommuner Projekt som utvecklar ÅSUBs verksamhet, metoder eller kompetens Under 2011 gjordes på uppdrag av landskapsregeringens social- och miljöavdelning en undersökning om ålänningarnas bruk av tobak, alkohol och narkotika samt spelvanor. Syftet med undersökningen var att kartlägga ålänningarnas tobaks-, alkoholvanor och bruk av

10 narkotika samt att jämföra hur dryckesvanorna och mönstren har förändrats. Nytt för års undersökning var att frågor om spelvanor ingick. Resultaten i undersökningen jämfördes med resultaten i två motsvarande åländska undersökningar från år 2001 och 2005 samt med resultat i relevanta svenska och finska undersökningar. Undersökningen genomfördes som en enkätförfrågan under våren och publicerades i rapporten Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor år 2011 (Rapport 2011:6). Annan nordisk och internationell verksamhet ÅSUB har under året aktivt tagit del i det nordiska samarbetet inom det regionalpolitiska området, bl. a. genom representation i Nordiska Ministerrådets regionalpolitiska forskningsinstitut Nordregios styrelse. ÅSUBs personal ingår i ett antal nordiska statistiknätverk där medlemmarna vid behov möts eller håller kontakt för att diskutera frågeställningar inom respektive statistikområde. ÅSUB har under berättelseåret deltagit i flera nordiska möten om utvecklingen av statistiken samt även beträffande samarbetet kring och de åländska leveranserna till den nordiska statistiska årsboken. ÅSUB deltar även i det nordiska chefstatistikersamarbetet och var representerat vid det årliga generaldirektörsmötet på Grönland i september ÅSUBs personal har under året även deltagit i flera internationella konferenser som föreläsare eller som inbjudna deltagare i olika typer av paneldebatter. Dessa sker av naturliga skäl ofta utanför Åland. Under berättelseåret deltog ÅSUB sålunda i den årliga europeiska regionalvetenskapliga konferensen i Barcelona i augusti samt i ett internationellt forskarseminarium om regionalt självbestämmande vid Edinburgh-universitetet i Skottland. Ett på hemmaplan förlagt exempel på denna typ av aktivitet var ÅSUBs deltagande i den i april 2011 av Landskapsregeringen arrangerade konferensen om sjöfartspolitiken i de nordiska och baltiska länderna. ÅSUB ingår även i redaktionen för den internationella ö-forskningstidskriften Island Studies Journal och fungerar också regelbundet som kvalitetsgranskare (s.k. peer-review) av vetenskapliga artiklar för publicering i flera olika facktidskrifter. ÅSUB är även representerat i Sveriges landsbygdsutvecklingsakademi. ÅSUBs forskare har under året sakgranskat och kommenteratt en rapport inom ESPON-programmet där man analyserar olika öar och skärgårdsregioners konkurrenskraft och utvecklingsförutsättningar inom EU. ÅSUBuppdraget gällde en granskning av ESPON-rapporten utgående från ett nationellt finländskt perspektiv. Övriga externa aktiviteter ÅSUBs personal har, inom ramen för såväl sin analys- som statistikverksamhet, under berättelseåret tagit fram faktaunderlag för lagframställningar och för behandlingen av olika

11 ärenden i lagtinget samt även i övrigt bistått självstyrelseförvaltningen och övriga intresserade med statistik- och utredningsunderlag. Sammanställningar, analyser och metodhandledning på basen av förfrågningar från olika delar av det åländska samhället har därmed blivit en allt viktigare del av ÅSUBs utåtriktade service. Personalen har även vid olika tillfällen informerat besökande allmänhet, media/press, forskare, studerande, utifrån kommande politiker m.fl. om Ålands ekonomi och näringsliv. ÅSUB har även hållit föreläsningar och seminarier för olika organisationer, skolor och högskolor/universitet - inom såväl som utanför Åland. Som framgår av redovisningen av projektverksamheten ovan, har ÅSUB även arrangerat eller deltagit i ett flertal olika arrangemang där resultat från utredningsverksamheten presenterats. ÅSUB har också under det senaste året på uppdrag av landskapsregeringen och andra uppdragsgivare ingått i arbetsgrupper och beredningsorgan inom olika fackområden. En under senare år växande verksamhet är en mer kvalificerad och därmed också tidskrävande handledning av forskare och studenter som ansvarar för eller ingår i olika typer av forskningsprojekt med Åland i fokus. Detta gäller även handledningsinsatser i samband med andra myndigheters/organisationers utredningar och enkätundersökningar rörande olika aspekter i det åländska samhället. Kvalitetsarbete och IT-infrastruktur Under 2011 fortsatte arbetet med att förbättra kvaliteten i verksamheten, bl a genom uppdatering av systematiska manualer och kvalitetsbeskrivningar och systematiska databasbeskrivningar med tydligt utpekat registeransvar introducerades också under året. De interna seminarierna i aktuella ämnen och vetenskapliga metoder fortsatte liksom de återkommande kvalitetsseminarierna med hela ÅSUBs personal. Arbetet med att utveckla ÅSUBs hemsida (www.asub.ax) och IT-infrastruktur fortsatte under året. För att underlätta uppdateringar och utveckling av hemsidans funktioner flyttades denna under året över från en server vid landskapsregeringens IT-avdelning till en server inom Consilia. Ett nytt och uppdaterat program för IT-behoven under åren fram till och med 2014 togs fram mot slutet av berättelseåret. Den största nysatsning under berättelseåret var dock arbetet med att på allvar introducera och ta i bruk ny databasarkitektur i form av relationsdatabasprogrammet SQL. Projektet som drogs i gång i slutet av 2010 pågick hela berättelseåret. Arbetet leddes av en extern datakonsult. ÅSUB genomförde en extern planerings- och verksamhetsutvecklingsdag (Simskäla, Vårdö) i slutet av augusti.

12 Bilaga I ÅSUBs direktion och personal under 2011 Direktionen Viveka Eriksson, lantråd, Ålands landskapsregering (ordförande) Sigurd Lindvall, förbundsdirektör, Åland kommunförbund (viceordförande) Daniel Dahlén, verkställande direktör, Ålands Handelskammare Göran Djupsund, professor, Åbo Akademi Dan E. Eriksson, finanschef, Ålands landskapsregering Linnéa Johansson, byråchef/avdelningschef, Ålands landskapsregering Gunilla Lundholm, enhetschef, SCB Personalen Katarina Fellman, utredningschef Kenth Häggblom, statistikchef Jonas Karlsson, statistiker Jouko Kinnunen, ekonom/statistiker Bjarne Lindström, direktör Christina Lindström, bitr. statistiker/adm. sekreterare Richard Palmer, utredare Maria Rundberg, utredare Iris Åkerberg, statistiker

13 Bilaga II Publicerade produkter under 2011 Serie Område Nummer Titel ÅSUB Rapport: 2011:1 Där kärnkompetens och kunskapsekonomi möts. Kunskapsutveckling som nyckel till innovationer och tillväxt 2011:2 Konjunkturläget våren :3 Nordisk-Baltisk sjöfart Föregångare och eftersläntrare i sjöfartspolitiken 2011:4 Utvärderarnas rapport LBU för landskapet Åland :5 Arbetsmarknadsbarometern :6 Undersökning om ålänningarnas alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor år :7 Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn hösten :8 The significance of duty-free sales on board ferries to the transnational transport system in the Baltic Sea Region ÅSUB Statistik: 2011:1 Turiststatistik :2 Löner inom den privata sektorn :3 Avfallsstatistik :4 Löner för offentligt anställda på Åland :5 Befolkningen :6 Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet :7 Lagtings- och kommunalvalet 2011 Övrig statistik: Statistisk årsbok för Åland 2011 Åland i siffror 2011 (svensk, engelsk, finsk, fransk och tysk upplaga) Skillnader i kvinnors och mäns ekonomiska situation (Bilaga till LR Budget 2012) Statistikmeddelande: Arbetsmarknad 2011:1 Arbetslöshetssituationen - januari :2 Arbetslöshetssituationen - februari :3 Arbetslöshetssituationen - mars :4 Arbetslöshetssituationen - april :5 Arbetslöshetssituationen - maj :6 Arbetslöshetssituationen - juni :7 Arbetslöshetssituationen - juli :8 Arbetslöshetssituationen - augusti :9 Arbetslöshetssituationen - september 2011:10 Arbetslöshetssituationen - oktober :11 Arbetslöshetssituationen - november

14 2011:12 Sysselsatt arbetskraft :13 Arbetslöshetssituationen - december Befolkning 2011:1 Befolkningsrörelsen 2010, preliminära siffror 2011:2 Invånarantalet :3 Befolkningsrörelsen 1:a kvartalet :4 Befolkningsrörelsen 2:a kvartalet :5 Befolkningsrörelsen 3:e kvartalet :6 Familjer och hushåll Boende 2011:1 Bostäder och boendeförhållanden 2010 Byggandet 2011:1 Byggandet 2010 Företag 2011:1 Bokslutsstatistikför företag Konsumentpris- 2011:1 KPI januari 2011 index 2011:2 KPI februari :3 KPI mars :4 KPI april :5 KPI maj :6 KPI juni :7 KPI juli :8 KPI augusti :9 KPI september :10 KPI oktober :11 KPI november :12 KPI december 2011 Nationalräken- 2011:1 Varuhandelsstatistik skaper 2011:2 Nationalräkenskapsdata 2009 Offentlig 2011:1 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2011 ekonomi 2011:2 Kommunernas bokslut 2010 Turism 2011:1 Inkvarteringsstatistik för hotell januari :2 Inkvarteringsstatistik för hotell februari :3 Inkvarteringsstatistik för hotell mars :4 Inkvarteringsstatistik för hotell april :5 Inkvarteringsstatistik för hotell maj :6 Inkvarteringsstatistik för hotell juni :7 Inkvarteringsstatistik för hotell juli :8 Inkvarteringsstatistik för hotell augusti :9 Inkvarteringsstatistik för hotell september

15 2011:10 Statistik över gästhamnarna :11 Inkvarteringsstatistik för hotell oktober :12 Inkvarteringsstatistik för hotell november 2011:13 Inkvarteringsstatistik för hotell :14 Inresande till Åland 2011 Utbildning 2011:1 Avlagda examina på gymnasialstadie- och högre nivå på Åland år :2 Lärare :3 Grundskolan hösten :4 Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2011 Val 2011:1 Riksdagsvalet 2011 Webbpubliceringar Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsplan 2011 Befolkning Befolkningens ålderstruktur 2010 Invånarantalet i byar och stadsdelar 2010 Befolkningens språk, födelseort och medborgarskap Befolkningsrörelsen, slutliga siffror 2010 Befolkningsutveckligen i Mariehamn Utbildning Studerande utanför Åland 2010 De åländska läroinrättningarnas utbildning som inte leder till Offentlig Prisindex för den kommunala basservicen på Åland ekonomi Kommunernas skattesatser 2012 Kultur Biblioteksverksamhet och bokproduktion 2010 Jord- och skogs-, Sålda lantbruksprodukter 2010 bruk och fiske Företag Koncernstatistik 2009 Företagen på Åland Val Lagtingskandidaterna 2011 Kandidaterna i kommunalvalet 2011

16 Valdeltagandet efter kön och kommun 2011 Transport och Trafikolyckor på Åland år kommunikation

17

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2005 Verksamhetsberättelse för 2005 I lagen om Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅFS 116/93) stadgas att statistik- och utredningsbyrån (ÅSUB) har till uppgift att verka som

Läs mer

ÅSUBs Verksamhetsplan 2007

ÅSUBs Verksamhetsplan 2007 ÅSUBs Verksamhetsplan 2007 2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 5 2. Allmänt om ÅSUBs huvuduppgifter och resurssituation... 5 3. Utredningsverksamheten... 6 3.1 Utredningsprojekt inom de prioriterade

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Ålands statistik- och utredningsbyrå Verksamhetsberättelse för 2014 I lagen om Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅFS 116/93) stadgas att statistik- och utredningsbyrån (ÅSUB)

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Ålands statistik- och utredningsbyrå Verksamhetsberättelse 2015 I lagen om Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅFS 116/93) stadgas att statistik- och utredningsbyrån (ÅSUB) har till uppgift att verka

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Ålands statistik- och utredningsbyrå Verksamhetsberättelse för 2013 I lagen om Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅFS 116/93) stadgas att statistik- och utredningsbyrån (ÅSUB)

Läs mer

Indikatorer om integration

Indikatorer om integration ÅSUB Rapport 213:3 Översikter och indikatorer 215:2 Publicerad: 18.3.215 Kenth Häggblom, statistikchef, tel. +358 ()18 25 497 Kathi Salokoski, samordnare av integrationsfrågor, tel. +358 ()18 25 556 Indikatorer

Läs mer

Förlängning och uppdatering av ÅSUBs verksamhetsprogram för perioden 2012 2014 till att gälla även år 2015 Antaget av ÅSUBs direktion den 12.

Förlängning och uppdatering av ÅSUBs verksamhetsprogram för perioden 2012 2014 till att gälla även år 2015 Antaget av ÅSUBs direktion den 12. Förlängning och uppdatering av ÅSUBs verksamhetsprogram för perioden 2012 2014 till att gälla även år 2015 Antaget av ÅSUBs direktion den 12.12 2014 Bakgrund Direktion har beslutat att ÅSUBs treåriga verksamhetsprogram

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Innehåll Innehåll... 1 1. ÅSUBs uppdrag och styrning... 2 2. ÅSUBs övergripande utvecklingsarbete och resurser... 3 2.1 Resurssituationen 2016... 3 2.2 Informationshantering och kommunikation...

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:1 13.2.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Januari 2015 Gästnätterna på hotellen minskade i januari Totala antalet övernattningar

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:2 20.3.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Februari 2015 Fler övernattade på hotellen i februari Totala antalet övernattningar

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2014:4 16.5.2014 Inkvarteringsstatistik för hotell April 2014 Färre hotellgästnätter i april Totala antalet övernattningar på hotellen

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2008:10 18.6.2008 Inkvarteringsstatistik för hotell Maj 2008 Övernattningarna ökade i maj Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2008

Nationalräkenskapsdata 2008 Jonas Karlsson, Statistiker Tel. 018-25581 Nationalräkenskaper 2010:2 9.9.2010 Nationalräkenskapsdata 2008 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna för år

Läs mer

SCB. din källa till kunskap

SCB. din källa till kunskap SCB din källa till kunskap Vem har användning av alla siffror? Statistik används av många grupper i samhället. Politiker behöver den för bra beslutsunderlag. För forskningen kan historiska data om befolkningen

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2008:4 14.3.2008 Inkvarteringsstatistik för hotell Februari 2008 Övernattningarna ökade i februari Totala antalet övernattningar på hotellen

Läs mer

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Förutsättningar En förutsättning för att beviljas medel ur programmet är att projektet bidrar till Nordisk nytta,

Läs mer

Inkomstfördelning och välfärd 2015

Inkomstfördelning och välfärd 2015 Översikter och indikatorer 2013:1 Översikter och indikatorer 2015:5 Publicerad: 5-11-2015 Sanna Roos, vik. statistiker, tel. +358 (0)18 25 495 Inkomstfördelning och välfärd 2015 I korthet - Ålands välfärdsnivå

Läs mer

Rapport 2014:1. Turismens samhällsekonomiska betydelse för Åland 2013

Rapport 2014:1. Turismens samhällsekonomiska betydelse för Åland 2013 Rapport 2014:1 Turismens samhällsekonomiska betydelse för Åland 2013 De senaste rapporterna från ÅSUB 2011:1 Där kärnkompetens och kunskapsekonomi möts 2011:2 Konjunkturläget våren 2011 2011:3 Nordisk-baltisk

Läs mer

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:6 27.7.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Juni 2015 Många hotellgästnätter i juni Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

NYHETSBREV September december, 2010

NYHETSBREV September december, 2010 NYHETSBREV September december, 2010 Under projektets Utmana könsroller för att motverka sexslaveri 4:e fas (september december, 2010) startades tjej- och killgruppsverksamheten i båda partnerländerna och

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Johan Flink, utredare Tel. 018-25580 Turism 2016:6 20.7.2016 Inkvarteringsstatistik för hotell Juni 2016 Minskning av hotellgästnätter i juni, preliminära siffror Antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Konsumentprisindex. Maj 2015 KPI 2015: Jonas Karlsson, statistiker Tel Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Maj 2015 KPI 2015: Jonas Karlsson, statistiker Tel Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581 KPI 2015:5 17.6.2015 Konsumentprisindex Maj 2015 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder Procent 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Inkvartering 2006:9 Tel. 25491 12.10.2006 Inkvarteringsstatistik för hotell September 2006 Hotellövernattningarna från Finland ökar Totala antalet övernattningar

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2017:5 21.6.2017 Inkvarteringsstatistik för hotell Maj 2017 Färre övernattade på hotellen i maj I maj var totala antalet övernattningar

Läs mer

Turiststatistik 2014. Statistik 2015:1

Turiststatistik 2014. Statistik 2015:1 Turiststatistik 2014 Statistik 2015:1 Turiststatistik I statistikserien Turism publiceras statistik månatligen över hotellinkvartering, samt årlig statistik över inresande till Åland och gästhamnarna.

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2017:7 29.8.2017 Inkvarteringsstatistik för hotell Juli 2017 Färre hotellgästnätter i juli I juli var totala antalet övernattningar på

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Sottunga kommun PM juni 2016

Sottunga kommun PM juni 2016 www.pwc.se Sottunga kommun PM juni 216 Sammanfattning Sottunga kommuns verksamheter kännetecknas av: Drygt 7 procent högre kostnad för grundskola per elev än genomsnittet för Ålands kommunern. Sottunga

Läs mer

Tabell 1. Valdeltagande på Åland vid riksdagsvalen 2011 och 2015, procent. Löfström vald som den yngsta åländska riksdagsledamoten

Tabell 1. Valdeltagande på Åland vid riksdagsvalen 2011 och 2015, procent. Löfström vald som den yngsta åländska riksdagsledamoten ' Kenth Häggblom, statistikchef, tel. 25497 Sanna Roos, vik. statistiker, tel. 25495 Val 2015:1 29.4.2015 Riksdagsvalet 2015 Högre valdeltagande Valdeltagandet på Åland i årets riksdagsval var 58 procent,

Läs mer

Saltviks kommun PM juni 2016

Saltviks kommun PM juni 2016 www.pwc.se Saltviks kommun PM juni 216 Sammanfattning Saltviks kommun verksamheter kännetecknas av: Nästan 3 procent lägre kostnad för grundskola per elev än genomsnittet för Ålands 16 kommuner. Kostnaden

Läs mer

Geta kommun PM juni 2016

Geta kommun PM juni 2016 www.pwc.se Geta kommun PM juni 216 Sammanfattning Geta kommuns verksamheter kännetecknas av följande: Jämfört med genomsnittskostnaden för en elev i grundskolan för samtliga kommuner på Åland är kostnaden

Läs mer

Systemet för den officiella statistiken i Sverige

Systemet för den officiella statistiken i Sverige Systemet för den officiella i Sverige Elisabet Andersson, GD-stab Sekretariatet vid Rådet för den officiella E-mail : elisabet.andersson@scb.se ROSsekretariatet@scb.se Nordiska statistikermötet, Åbo 2004

Läs mer

UTREDNINGSBYRÅ. Att leva och bo som inflyttad på Åland STATISTIK ÅLANDS OCH

UTREDNINGSBYRÅ. Att leva och bo som inflyttad på Åland STATISTIK ÅLANDS OCH UTREDNINGSBYRÅ OCH STATISTIK ÅLANDS Att leva och bo som inflyttad på Åland Syfte och metod Syftet med barometern är att ge en överblick av de inflyttades möjligheter att delta aktivt i det åländska samhällslivet

Läs mer

Vårdö kommun PM juni 2016

Vårdö kommun PM juni 2016 www.pwc.se Vårdö kommun PM juni 216 Sammanfattning Vårdö kommuns verksamheter kännetecknas av: Kostnaden för grundskola per elev samt för förskola per barn -6 år är något högre i Vårdö kommun än genomsnittet

Läs mer

Turism 2015:11 19.11.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik -

Turism 2015:11 19.11.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:11 19.11.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Oktober 2015 Flera övernattade på hotell i oktober Totala antalet övernattningar på

Läs mer

INKVARTERINGSSTATISTIK - HÖGSÄSONGEN 2001

INKVARTERINGSSTATISTIK - HÖGSÄSONGEN 2001 www.asub.aland.fi Iris Åkerberg, statistiker STATISTIKMEDDELANDE 15.11.2000 Tel. 25 496 Inkvartering 2001:10 INKVARTERINGSSTATISTIK - HÖGSÄSONGEN 2001 Denna sammanställning innehåller de viktigaste statistiska

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

Konsumentprisindex. Mars 2016 KPI 2016: Jonas Karlsson, statistiker Tel Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Mars 2016 KPI 2016: Jonas Karlsson, statistiker Tel Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581 KPI 2016:3 14.4.2016 Konsumentprisindex Mars 2016 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder Procent 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2009

Nationalräkenskapsdata 2009 Jouko Kinnunen, Ekonom/statistiker Tel. 018-25494 Nationalräkenskaper 2011:2 2.11.2011 Nationalräkenskapsdata 2009 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2012

Nationalräkenskapsdata 2012 Jouko Kinnunen, forskningschef Tel. 018-25494 Nationalräkenskaper 2015:1 2.6.2015 Nationalräkenskapsdata 2012 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna för

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Verksamhetsplan 2017 Innehåll Innehåll... 1 1. ÅSUBs uppdrag och styrning... 2 2. Resurser och verksamhetsförutsättningar 2017... 3 3. Aktiviteter som bidrar till de övergripande kvalitetsmålen... 4 3.1

Läs mer

Sunds kommun PM juni 2016

Sunds kommun PM juni 2016 www.pwc.se Sunds kommun PM juni 216 Sammanfattning Sunds kommuns verksamheter kännetecknas av: Drygt 2 procent högre kostnad per elev i grundskolan än genomsnittet för Ålands kommuner. Kostnaden för förskola

Läs mer

Finströms kommun PM juni 2016

Finströms kommun PM juni 2016 www.pwc.se Finströms kommun PM juni 216 Sammanfattning Finströms kommuns verksamheter kännetecknas av: Låg kostnad hemtjänst per hushåll, men hög kostnad åldringshem per dygn. Lägre kostnad för förskola

Läs mer

Kumlinge kommun PM juni 2016

Kumlinge kommun PM juni 2016 www.pwc.se Kumlinge kommun PM juni 216 Sammanfattning Kumlinge kommuns verksamheter kännetecknas av: 6 procent högre kostnad för grundskola per elev än genomsnittet för Ålands kommuner 214. Kostnaden för

Läs mer

Statistik 2004:3. Varuhandelsstatistik

Statistik 2004:3. Varuhandelsstatistik Statistik 2004:3 Varuhandelsstatistik 1999 2003 Varuhandelsstatistik Varuhandelsstatistik omfattar statistik över import och export av varor till och från Åland. Denna statistik består dels av utrikeshandel

Läs mer

Konsumentprisindex. December 2015 KPI 2015: Jonas Karlsson, statistiker Tel Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. December 2015 KPI 2015: Jonas Karlsson, statistiker Tel Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581 KPI 2015:12 19.1.2016 Konsumentprisindex December 2015 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder Procent 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5

Läs mer

Mariehamns kommun PM juni 2016

Mariehamns kommun PM juni 2016 www.pwc.se Mariehamns kommun PM juni 216 Sammanfattning Mariehamns kommuns verksamheter kännetecknas av: Nästan 4 procent lägre kostnad för grundskola per elev jämfört med de åländska kommunernas genomsnittskostnad.

Läs mer

Fakta om turismen på Åland. Ålands landskapsregering Näringsavdelningen

Fakta om turismen på Åland. Ålands landskapsregering Näringsavdelningen Fakta om turismen på Åland Ålands landskapsregering Näringsavdelningen Fakta om Åland Åland är ett självstyrt, demilitariserat landskap i Finland och medlem i EU. Parlament Ålands lagting. Regering Ålands

Läs mer

Turiststatistik 2012 Rapportens titel Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel

Turiststatistik 2012 Rapportens titel Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel Statistik 2013:2 Turiststatistik 2012 Rapportens titel Undertitel Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel Undertitel Turiststatistik I statistikserien Turism publiceras statistik månatligen över

Läs mer

Konsumentprisindex. Februari 2016 KPI 2016: Jonas Karlsson, statistiker Tel Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Februari 2016 KPI 2016: Jonas Karlsson, statistiker Tel Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581 KPI 2016:2 17.3.2016 Konsumentprisindex Februari 2016 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder Procent 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0

Läs mer

Familjer och hushåll

Familjer och hushåll Kenth Häggblom, statistikchef Tel. 018-25497 Befolkning 2016:2 29.11.2016 Familjer och hushåll 31.12.2015 Statistiken för 2015 visar att den genomsnittliga hushållsstorleken är 2,10 personer, vilket är

Läs mer

Lemlands kommun PM juni 2016

Lemlands kommun PM juni 2016 www.pwc.se Lemlands kommun PM juni 216 Sammanfattning Lemlands kommuns verksamheter kännetecknas av: Kostnaden för grundskola per elev är 1 procent lägre än genomsnittet för Ålands kommuner år 214. Kostnaden

Läs mer

Kvinnor och män i statistiken 11

Kvinnor och män i statistiken 11 Kvinnor och män i statistiken I detta kapitel ska statistikprocessen beskrivas mycket översiktligt. Här ges också exempel på var i processen just du kan befinna dig. Var finns statistik om kvinnor och

Läs mer

Lumparlands kommun PM juni 2016

Lumparlands kommun PM juni 2016 www.pwc.se Lumparlands kommun PM juni 216 Sammanfattning Lumparlands kommuns verksamheter kännetecknas av: Något lägre kostnader än genomsnittet för Ålands kommuner för grundskola per elev. Kostnaden för

Läs mer

Verksamhetsplan. Fastställd på höstmötet

Verksamhetsplan. Fastställd på höstmötet Verksamhetsplan 2016 Fastställd på höstmötet 25.11.2015 Fastställd på höstmötet 25.11.2015 Innehåll Introduktion... 3 Medlemmar... 3 Kontoret... 4 Strategin... 4 Engagera Åland... 5 Samarbete med landskapsregeringen...

Läs mer

Skattekalkyler för kommunerna hösten 2013

Skattekalkyler för kommunerna hösten 2013 ÅSUB Rapport 2013:3 Publicerad: 11 10 2013 Katarina Fellman, utredningschef, tel. 25 493 Maria Rundberg, utredare, tel. 25 495 Skattekalkyler för kommunerna hösten 2013 I korthet Tillväxten i ekonomin

Läs mer

Eckerö kommun PM juni 2016

Eckerö kommun PM juni 2016 www.pwc.se Eckerö kommun PM juni 216 Sammanfattning Eckerö kommuns verksamheter kännetecknas av följande: Stabila kostnader för grundskola per elev de senaste åren. 214 var kommunens kostnad per elev lägre

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2005

Inkvarteringsstatistik för hotell 2005 Christina Lindström, bitr. statistiker Inkvartering 2005:13 Tel. 25491 6.2.2006 Inkvarteringsstatistik för hotell 2005 Övernattningarna minskade under året Totala antalet övernattningar för alla hotell

Läs mer

Jomala kommun PM juni 2016

Jomala kommun PM juni 2016 www.pwc.se Jomala kommun PM juni 216 Sammanfattning Jomala kommuns verksamheter kännetecknas av: Lägre kostnader för grundskola per elev liksom lägre kostnader för förskola per barn -6 år än genomsnittet

Läs mer

Konsumentprisindex. Juli 2015 KPI 2015:7 14.8.2015. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Juli 2015 KPI 2015:7 14.8.2015. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581 KPI 2015:7 14.8.2015 Konsumentprisindex Juli 2015 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder Procent 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2011

Nationalräkenskapsdata 2011 Jouko Kinnunen, ekonom/statistiker Tel. 018-25494 Nationalräkenskaper 2014:1 27.3.2014 Nationalräkenskapsdata 2011 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna

Läs mer

Riksdagsvalet 2011. Kenth Häggblom, statistikchef Tel 25497. Val 2011:1 3.5.2011

Riksdagsvalet 2011. Kenth Häggblom, statistikchef Tel 25497. Val 2011:1 3.5.2011 ' Kenth Häggblom, statistikchef Tel 25497 Val 211:1 3.5.211 Riksdagsvalet 211 Lägre valdeltagande Valdeltagandet på Åland i årets riksdagsval var 51 procent, vilket var 6 procentenheter lägre än 27. Kvinnornas

Läs mer

KONSUMENTPRISINDEX FÖR ÅLAND. Juli 2000

KONSUMENTPRISINDEX FÖR ÅLAND. Juli 2000 www.asub.aland.fi Iris Åkerberg, statistiker STATISTIKMEDDELANDE 17.8.2000 Tel 25496 KPI 2000:7 KONSUMENTPRISINDEX FÖR ÅLAND Juli 2000 Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 4,0 3,5

Läs mer

Kökar kommun PM juni 2016

Kökar kommun PM juni 2016 www.pwc.se Kökar kommun PM juni 216 Sammanfattning Kökar kommuns verksamheter kännetecknas av: Kostnaden för grundskola per elev i Kökar är knappt 3 procent högre och kostnaden för förskola per barn -6

Läs mer

Inkomstfördelning och välfärd 2016

Inkomstfördelning och välfärd 2016 Översikter och indikatorer 2013:1 Översikter och indikatorer 2016:5 Publicerad: 7-11-2016 Sanna Roos, tel. +358 (0)18 25 495 Inkomstfördelning och välfärd 2016 I korthet - Ålands välfärdsnivå mätt i BNP

Läs mer

Turism 2015:3 22.4.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Inkvarteringsstatistik för hotell

Turism 2015:3 22.4.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:3 22.4.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Mars 2015 Hotellgästnätterna ökade i mars Totala antalet övernattningar på hotellen

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Ålands innovationsstrategi

Ålands innovationsstrategi Ålands strategi för smart specialisering Landskapsregeringen 12.5.2015 Bilaga 6 Krav på en innovationsstrategi enligt den allmänna strukturfondsförordningen för finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden

Läs mer

Sammanställning. Utifrån kommunvisa PM juni 2016

Sammanställning. Utifrån kommunvisa PM juni 2016 Sammanställning Utifrån kommunvisa PM juni 216 Om nyckeltalen Metod och information Detta PM sammanfattar de kommunvisa PM som har tagits fram. Jämförelserna mellan kommunerna avser 214 om inte annat framgår.

Läs mer

KONSUMENTPRISINDEX FÖR ÅLAND. Juni 2001

KONSUMENTPRISINDEX FÖR ÅLAND. Juni 2001 www.asub.aland.fi Iris Åkerberg, statistiker STATISTIKMEDDELANDE 30.7.2001 Tel 25496 KPI 2001:6 KONSUMENTPRISINDEX FÖR ÅLAND Juni 2001 Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 4,5 4,0

Läs mer

Brändö kommun PM juni 2016

Brändö kommun PM juni 2016 www.pwc.se Brändö kommun PM juni 216 Sammanfattning Brändö kommuns verksamhet kännetecknas av: Kostnaden för förskola per barn -6 år är drygt 4 procent högre i Brändö kommun än genomsnittet på Åland. Kostnaden

Läs mer

Turiststatistik 2008

Turiststatistik 2008 Turiststatistik 2008 Statistik 2009:2 Turiststatistik I statistikserien Turism publiceras statistik månatligen över hotellinkvartering och inresande till Åland samt årlig statistik över gästhamnarna. Övrig

Läs mer

KONSUMENTPRISINDEX FÖR ÅLAND. December 2001

KONSUMENTPRISINDEX FÖR ÅLAND. December 2001 www.asub.aland.fi Iris Åkerberg, statistiker STATISTIKMEDDELANDE 14.1.2002 Tel 25496 KPI 2001:12 KONSUMENTPRISINDEX FÖR ÅLAND December 2001 Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Läs mer

Kommunala befolkningsscenarier

Kommunala befolkningsscenarier Statistik 2010:2 Kommunala befolkningsscenarier Med särskild tyngdpunkt på kommunernas elevunderlag Korrigerade uppgifter Befolkning I serien Befolkning publiceras statistik över befolkningsrörelsen kvartalsvis

Läs mer

kan förändra mängden uppburna samfundsskatter, då i grova drag hälften av Ålands samfundsskatter härstammar från sjötransporter.

kan förändra mängden uppburna samfundsskatter, då i grova drag hälften av Ålands samfundsskatter härstammar från sjötransporter. Högkonjunktur råder fortsättningsvis inom den åländska ekonomin, men den mattas något under det närmaste året. BNP-tillväxten på Åland var enligt våra preliminära siffror 3,6 procent i fjol och hamnar

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2013

Nationalräkenskapsdata 2013 Johan Flink, utredare Tel. 018-25580 Nationalräkenskaper 2016:1 11.2.2016 Nationalräkenskapsdata 2013 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna för år 2013.

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2003

Inkvarteringsstatistik för hotell 2003 Iris Åkerberg, statistiker Inkvartering 2003:13 Tel. 25496 20.1.2004 Inkvarteringsstatistik för hotell 2003 Övernattningarna minskade under året Hotellstatistiken för hela 2003 är klar. Totala antalet

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2014 Undersökning om lediga arbetsplatser 2014, 3:e kvartalet Färre lediga arbetsplatser under tredje kvartalet än för ett år sedan Enligt Statistikcentralens undersökning om lediga arbetsplatser

Läs mer

Där kärnkompetens och kunskapsekonomi möts Kunskapsutvecklingen som nyckel till innovationer och regional tillväxt

Där kärnkompetens och kunskapsekonomi möts Kunskapsutvecklingen som nyckel till innovationer och regional tillväxt Där kärnkompetens och kunskapsekonomi möts Kunskapsutvecklingen som nyckel till innovationer och regional tillväxt Katarina Fellman 14 februari 2011 Upplägg för presentationen Om forskningsprojektet Den

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 Innehåll Projekt... 3 30-tal projekt... 3 Paraplyprojekt... 3 Medlemmar... 3 Kommuner... 3 Kontoret... 3 Information... 4 Synlighet... 4 Hemisida... 4 Media... 4 Strategin... 4 Konkreta

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015. www.hsoskane.se

Verksamhetsplan 2015. HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015. www.hsoskane.se Verksamhetsplan 2015 HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015 www.hsoskane.se Sammanfattning HSO Skåne är en samarbetsorganisation för funktionshinderrörelsen i Skåne. 2014 var 37 länsövergripande

Läs mer

Utvärdering av utbildningsprogrammet för företagsekonomi vid Högskolan på Åland 2012

Utvärdering av utbildningsprogrammet för företagsekonomi vid Högskolan på Åland 2012 Utvärdering av utbildningsprogrammet för företagsekonomi vid Högskolan på Åland 2012 1. 1. Jag arbetar i offentliga sektorn 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 i privata näringslivet 2. som 0 1 2 3 VD personalansvarig

Läs mer

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms)

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 1 Turismkonsumtionen ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca 170 000 sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 2 Besöksnäringen inte en bransch utan

Läs mer

Skattekalkyler för kommunerna hösten 2014

Skattekalkyler för kommunerna hösten 2014 ÅSUB Rapport 2013:3 Översikter och indikatorer 2014:1 Publicerad: 13-10-2014 Katarina Fellman, forskningschef, tel. 25 493 Skattekalkyler för kommunerna hösten 2014 I korthet - Tillväxten i ekonomin (BNP)

Läs mer

Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering

Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering Bakgrund Regionens eller länets utveckling och tillväxt är beroende av proaktiv samverkan mellan länets offentliga aktörer, högskola och näringsliv. Detta

Läs mer

Konsumentprisindex. Januari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Januari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011 Konsumentprisindex Januari 2011 4,0 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5

Läs mer

Konsumentprisindex. Februari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Februari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011 Konsumentprisindex Februari 2011 4,0 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 MEDLESSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2008 ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer

Planeringen av en statistisk undersökning

Planeringen av en statistisk undersökning F2 Undersökningsplanering Datakällor: officiell statistik, olika databaser, registerstatistik (kap 2.5, 4) Planeringen av en statistisk undersökning Tre huvudfrågor: Vem ska undersökas? Vad ska undersökas?

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

sektorprogram Social- och hälsopolitik Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2013 sektorprogram: social- och hälsopolitik

sektorprogram Social- och hälsopolitik Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2013 sektorprogram: social- och hälsopolitik sektorprogram Social- och hälsopolitik Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2013 sektorprogram: social- och hälsopolitik 2013 1 Social- och hälsopolitik Program för Sveriges ordförandeskap

Läs mer

Instruktion för Umeå marina forskningscentrum

Instruktion för Umeå marina forskningscentrum Sid 1 (5) Instruktion för Umeå marina forskningscentrum 1 Namn Umeå marina forskningscentrum Umeå Marine Sciences Centre 2 Bakgrund UMF inrättades 1989 vid Umeå universitet, samtidigt som motsvarande centra

Läs mer

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete, Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning

Läs mer

Ålands fredsinstitut. www.peace.ax

Ålands fredsinstitut. www.peace.ax Ålands fredsinstitut www.peace.ax Ålands fredsinstitut jobbar både praktiskt och med forskning rörande freds- och konfliktfrågor i vid bemärkelse och med utgångspunkt i Åland och dess särställning. Institutet

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag 2013

Ekonomiska stöd till företag 2013 Ekonomiska stöd till företag 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 8 Landsbygdsprogrammet s.

Läs mer

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7.1 Stöd för internationella utvecklingsprojekt Rättsgrund: Självstyrelselag för Åland (1991:71) Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om

Läs mer

Stöd för kompetensutveckling

Stöd för kompetensutveckling 1. Grundläggande information 1.1. Projektets titel 1.1.1. Projektet är: Förprojekt Pilotprojekt Projekt * Förprojekt är en undersökning, ett tydliggörande av förutsättningarna för att genomföra ett större

Läs mer

hyresbostad, procent 27,8 45,0 13,9 17,9 Figur 1. Förändring av antal bebodda bostäder efter hustyp och region 2016 hus

hyresbostad, procent 27,8 45,0 13,9 17,9 Figur 1. Förändring av antal bebodda bostäder efter hustyp och region 2016 hus Kenth Häggblom, statistikchef Tel. 18-25497 Boende 217:1 5.12.217 Bostäder och boendeförhållanden 216 Av Ålands 16 1 bostäder är 13 7 stadigvarande bebodda, medan drygt 2 4 saknar fast bosatta invånare.

Läs mer