Verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2011

2

3 Ålands statistik- och utredningsbyrå Verksamhetsberättelse för 2011 I lagen om Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅFS 116/93) stadgas att statistik- och utredningsbyrån (ÅSUB) har till uppgift att verka som Ålands officiella statistikmyndighet samt att bedriva utredningsverksamhet. Tyngdpunkten i verksamheten ligger på att utveckla en fördjupad kunskap om den åländska ekonomin och samhällsutvecklingen. Ålands statistik- och utredningsbyrå har under år 2011 letts av en direktion bestående av sju sakkunniga och representanter för de som efterfrågar byråns tjänster (Bilaga I). Under 2011 har direktionen haft fyra sammanträden. Personalresurserna har bestått av åtta fasta heltidstjänster (Bilaga I). Härtill kommer en tillfällig tjänst inom utredningsverksamheten. Periodvis har även extra personal och forskare varit engagerade. Under sommarmånaderna var en högskolepraktikant verksam vid ÅSUB. Under berättelseåret har utrednings- och statistikrapporterna publicerats i två olika serier, ÅSUB Rapport respektive ÅSUB Statistik. Härtill kommer en serie med Statistiska Meddelanden. Förutom 17 web-publiceringar (som inte är tillgängliga som pappersprodukt) gav ÅSUB ut 75 olika publikationer under år 2011 varav huvuddelen (70 stycken) inom ramen för dessa tre publikationsserier. Detta ger en samlad publiceringsvolym under 2011 på 92 produkter (Bilaga II). Nytt treårigt verksamhetsprogram Under berättelseåret tog direktionen i samspel med ÅSUBs operativa ledning och personal fram ett nytt treårigt verksamhetsprogram för perioden Programmet ersätter det treårsprogram som avslutades i och med utgången av Som en del i arbetet med att ta fram det nya verksamhetsprogrammet gjorde direktionen ett studiebesök i maj månad hos den svenska nationella statistikmyndigheten (SCB) samt det nordiska forskningsinstitutet Nordregio, båda belägna i Stockholm. Statistikverksamheten Statistikproduktionen regleras i gällande statistiklag (ÅFS 42/94). Statistikproduktionen har, i enlighet med berättelseårets verksamhetsplan, fokuserats på en långsiktig utveckling av basdata, sammanställningar och analyser av Ålands ekonomiska och befolkningsmässiga

4 utveckling. I verksamhetsprogrammet för slås fast att det huvudsakliga utvecklingsarbetet under perioden koncentreras till fyra områden: Produktionsprocesserna Information om statistiken Statistikförmedling Hållbar utveckling Utvecklingen inom de tre förstnämnda områdena har förts framåt genom ett relativt omfattande kvalitetsarbete. Manualer för de olika statistikprodukterna utarbetas efterhand för att öka effektiviteten och säkerheten. Informationen om statistiken utökas för att förbättra servicen för användarna. Den framställda statistiken har getts ut i olika publikationer: statistikrapporter, statistikmeddelanden, Statistisk årsbok m.m. På ÅSUBs webbplats har statistiken varit offentliggjord som excel-tabeller, som databastabeller i pc-axis samt i form av de utgivna publikationerna i pdf-format. Från och med 2010 distribueras statistikmeddelandena inte längre i pappersformat utan finns tillgängliga bara i elektronisk form. En del statistik har offentliggjorts enbart som webbpubliceringar i form av nyhetsmeddelanden med tillhörande tabeller och diagram. Denna publiceringsform har utökats något under året. Av statistikens 24 olika ämnesområden har 14 egna publikationer, medan ÅSUB inom de övriga områdena har publicerat statistiken enbart på webbplatsen och i Statistisk årsbok. Allmän statistik I Statistisk årsbok för Åland gjordes vissa mindre förändringar. Upplagan var 300 exemplar. Fickstatistiken Åland i siffror gavs som tidigare ut på svenska, engelska, finska, tyska och franska. Inom ramen för den nordiska statistiken har ÅSUB deltagit i samarbetet kring produktionen och utvecklingen av Nordisk statistisk årsbok, som produceras av Danmarks statistik på uppdrag av Nordiska ministerrådet. ÅSUB har levererat uppgifter till den databas som ligger till grund för boken och hade också som uppdrag att granska den svenska texten i boken. Liksom tidigare år har ÅSUB levererat uppgifter till det åländska avsnittet i Statistisk årsbok för Finland. Leveranserna av statistik om Åland till FNs Statistics Division fortsatte som tidigare. Arbetet med den könsrelaterade statistiken inriktades under året främst på att ta fram den nya bilagan med könsuppdelad statistik till landskapets budget, Skillnader i kvinnors och mäns ekonomiska situation. Därtill gjordes vissa förberedelser för nästa upplaga av Kvinnor och

5 Män på Åland. Ekonomi och näringsliv Inom området arbetsmarknad har ÅSUB i samarbete med Ålands arbetsförmedlingsbyrå publicerat månatlig arbetslöshetsstatistik samt därtill årsbaserad statistik över den sysselsatta arbetskraften. Användningen av individdata om befolkningens verksamhet har betydligt utökat möjligheterna att ta fram mera diversifierad statistik. Arbetet med att utveckla nationalräkenskaperna fortgick, bland annat gällande metoderna för att omvandla landskapets bokslutsuppgifter till nationalräkenskapsdata, vilka också levereras till Statistikcentralen. Slutliga uppgifter till och med 2009 framställdes. Statistik över Ålands externa varuhandel 2010 producerades utgående från Tullstyrelsens underlagsmaterial. För att få mera ingående kunskaper om skattegränshandeln gjordes en omfattande punktinsats, där registrerade skattegränskunders sammandragsdeklarationer användes. Uppgifter ur företagsregistret har använts för olika ändamål. ÅSUB har även sålt uppgifter från företagsregistret till åländska kunder. Bokslutsstatistik för de åländska företagen 2009 publicerades. Uppgifter som ÅSUB erhåller ur momsregistret har använts allt mera för olika statistiksammanställningar och utredningar. Konsumentprisindex har publicerats månadsvis. Lönestatistik publiceras vartannat år och uppgifter för 2010 gällande den privata sektorn och för 2009 och 2010 gällande den offentliga sektorn publicerades. Inom området Offentlig ekonomi publicerades statistik om den kommunala sektorns ekonomi och verksamhet, inklusive budgetstatistik, liksom prisindexet för den kommunala basservicen. Turiststatistiken var relativt omfattande. Inkvarteringsstatistik för hotellen publicerades månatligen. Gästhamnsstatistiken färdigställdes efter säsongen. Inkvarteringsuppgifter för övriga anläggningstyper publicerades i den mera omfattande årsstatistiken. Inresandestatistiken publiceras från och med 2010 endast en gång per år. Statistiken över transport och kommunikationer omfattade bland annat en webbpublicering om trafikolyckor Inom området jord- och skogsbruk, fiske gjordes en webbpublicering med statistik över sålda jordbruksprodukter. Statistik över branscherna sjöfart, handel, tillverkningsindustri samt finansiering och försäkring publicerades i mindre omfattning i årsboken och som tabeller på webbplatsen. Miljö, befolkning och övrig statistik Under året fortsatte produktionen av avfallsstatistik på uppdrag av landskapsregeringens miljöbyrå och en rapport med uppgifter för 2010 publicerades. Statistiken under temaingången för hållbar utveckling uppdaterades.

6 Utförlig slutlig befolkningsstatistik för 2010, till betydande delar baserad på utdrag ur befolkningsregistret, producerades och gavs ut i form av webbpubliceringar och en större statistikrapport. Därtill publicerades preliminär kvartalsstatistik. Med anledning av Mariehamns 150-årsjubileum gjordes en sammanställning som belyser stadens befolkningsutveckling genom tiderna. Tack vare det nya SQL-baserade databassystemet blev statistikproduktionen mera rationell, såväl när det gäller löpande publiceringar som tillfälliga uppdrag och förfrågningar. När det gäller statistikområdet boende publicerades statistik om bostäder och boendeförhållanden Också ett meddelande med byggnadsstatistik för 2010 färdigställdes. Statistiken om hälso- och sjukvård förnyades ytterligare något i samarbete med ÅHS. Statistiken om utbildning omfattade uppgifter om höstens studerande, såväl för grundskolan som för utbildningen efter grundskolan och vid Högskolan på Åland, liksom statistik över avlagda examina. Statistik om lärarna som produceras vart tredje år publicerades under vårterminen. Dessutom publicerades statistik om ålänningar som studerar utanför Åland samt statistik om utbildning som inte leder till examen. Inom ramen för kulturstatistiken gjordes en webbpublicering med statistik om biblioteksverksamhet och bokproduktion. År 2011 var ett valår. Valstatistik för lagtings- och kommunalvalet gavs ut i en statistikrapport. Redan före valet publicerades statistik om kandidaterna som webbnyheter. Vidare påbörjades arbetet med totalundersökningen av valdeltagandet i dessa båda val, en undersökning som görs på uppdrag av landskapsregeringens kulturbyrå. Statistik om riksdagsvalet gavs ut i form av ett meddelande. Utrednings- och analysverksamheten Utredningsverksamhetens primära målsättning är att skapa en kunskapsbas om centrala drag i det åländska samhället samt att bistå med en kvalificerad analyskompetens till i första hand den offentliga sektorns förfogande, men även för andra med intresse för det åländska samhället. Tyngdpunkten i ÅSUBs utredningsverksamhet ligger på grundläggande, övergripande samhällsekonomiska problemställningar. En annan viktig verksamhet är en systematisk uppbyggnad av metoder, undersökningsdesign och kompetens för olika former av ekonomisk strukturanalys, prognosverksamhet samt urvalsundersökningar. I verksamhetsprogrammet för åren lyfts följande fyra prioriterade utredningsområden fram:

7 Den offentliga sektorns framtida utmaningar Arbetsmarknad i omvandling Näringslivets utveckling och kunskapsekonomin samt Tvärsektoriella projekt Inom tvärsektoriella projekt faller de projekt som är breda till sitt innehåll och inte kan placeras in under ett specifikt fokusområde. Under 2011 har analysverksamheten omfattat samtliga av direktionen prioriterade områden, men med tyngdpunkt på de tre förstnämnda. Sammantaget publicerades åtta rapporter i ÅSUBs utredningsserie år Av de sammantaget tio utredningsuppdrag som var aktuella under året, gjordes fem på uppdrag av landskapsregeringen och till regeringen knutna myndigheter (AMS), medan tre projekt genomfördes på uppdrag av andra beställare. De övriga beställarna representerar forskningsorgan inom det nordiska samarbetet, Ålands kommunförbund samt det transnationella EU-projektet TransBaltic via Region Västerbotten. Nedan presenteras det utrednings- och forskningsarbete som under året bedrivits inom de fyra prioriterade områdena: Den offentliga sektorns framtida utmaningar När det gäller studier av den offentliga sektorn ligger fokus i treårsprogrammet på framtidsfrågor och strukturella frågor inom offentlig ekonomi. För den kommunala sektorn producerades en ekonomisk översikt i oktober inför slutbehandlingen av kommunernas budgeter. Uppdragsgivare var Ålands kommunförbund. I rapporten (Rapport 2011:7) presenterades analyser av den allmänna ekonomiska utvecklingen, prognoser för kommunernas skatteinkomster, landskapsandelar och kompensationer. Från år 2010 använder ÅSUB i större utsträckning hemsidan i kommunikationen med kommunerna, vilket möjliggör smidigare uppdateringar av skatteprognoserna. Under hösten 2010 gjorde ÅSUB på uppdrag av Ålands kommunförbund en enkätundersökning om invånarnas syn på kommunernas organisation och verksamhet. Resultatet från underökningen publicerades vid årsskiftet i Rapport 2010:9, Invånarnas syn på kommunernas verksamhet och organisation, och presenterades vid en rad seminarier under året. Arbetsmarknad i omvandling Inom arbetsmarknadsområdet och kompetensförsörjningen sker stora förändringar såväl på kortare som på längre sikt, vilket innebär många nya utmaningar. Den årliga arbetsmarknadsbarometern publicerades i juni (Rapport 2011:5). Barometern görs på uppdrag av landskapsregeringens utbildningsavdelning och AMS och omfattar såväl de

8 privata som de offentliga arbetsgivarna. ÅSUB höll i samband med att resultaten publicerades ett seminarium tillsammans med uppdragsgivarna. Den internationella yrkesklassificeringen (de så kallade ISCO-koderna) har förnyats och under hösten har grunderna för arbetsmarknadsbarometern anpassats till de nya koderna för att möjliggöra jämförelser över tid även framöver. Näringslivets utveckling och kunskapsekonomin Inom området för näringslivsanalys är samverkan mellan statistik- respektive utredningsverksamheten omfattande. Till följd av minskade resurser utarbetar ÅSUB sedan 2010 endast en ekonomisk översikt på uppdrag av landskapsregeringen. Översikten Konjunkturläget våren 2011 (Rapport 2011:2) publicerades i april som ett underlag vid fastställandet av budgetramarna för landskapets olika enheter. Rapporten hade bland annat fokus på utvecklingen inom det åländska näringslivet. Det treåriga projektet Regional trajectories to the knowledge economy Nordic - European comparisons, REKENE, avslutades under 2010 med slutkonferens i Stockholm samt med en rapport i Nordisk InnovationsCenters rapportserie. Målet med projektet var att öka förståelsen för kunskapsspridningens betydelse för innovationer, konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt samt att utarbeta rekommendationer för den regionala näringslivsutvecklingspolitiken. I februari 2011 publicerade en till det åländska sammanhanget anpassad rapport från projektet Där kärnkompetens och kunskapsekonomi möts Kunskapsutvecklingen som nyckel till innovationer och tillväxt (Rapport 2011:1). I samband med utgivningen av rapporten ordnades tillsammans med landskapsregeringen ett seminarium i Mariehamn där representanter för olika branscher och företag som satsat på ökad kunskapsutveckling inom sina verksamheter deltog. I samarbetet med forskningsinstitutet AICIS producerade ÅSUB på uppdrag av landskapsregeringen en rapport om utvecklingen och dagsläget inom rederisektorn och sjöfartspolitiken i de nordiska länderna (exkl. Island) samt i Estland och Lettland, Nordisk- Baltisk sjöfart Föregångare och eftersläntrare i sjöfartspolitiken (rapport 2011:3). Rapporten var en uppföljning av den maritima klusterstudie med framtidsscenarier för den åländska sjöfarten som ÅSUB publicerade i slutet av Uppföljningsrapporten presenterades vid en konferens som hölls i anslutning till ett nordiskt-baltiskt ministermöte om sjöfartspolitiken i juni i Mariehamn. Den skattefria ombordförsäljningens betydelse för det internationella transportsystemet i Östersjöregionen analyserades inom ramen för ett forskningsprojekt som finansierades av EU s Östersjöprogram Mera konkret kom uppdraget från ett av de regionala samarbetsorganen inom programmet, nämligen projektet TransBaltic: Towards an integrated

9 transport system in the Baltic Sea Region. Även inom ramen för det här projektet samarbetade ÅSUB med AICIS. Syftet med studien var att mer i detalj analysera betydelsen av färjetrafiken via Åland, och vilka konsekvenser det skulle få om möjligheten till skattefri ombordförsäljning på dessa rutter försvann. Rapporten från projektet The significance of dutyfree sales on board ferries to the transnational transport system in the Baltic Sea Region (Rapport 2011:8) visar att färjetrafiken över Ålands hav, i norra Östersjön och i Finska viken är en viktig länk i det övergripande transportsystem som idag binder samman länder, regioner och städer inom Östersjöområdet men också mellan Östersjöregionen och den europeiska kontinenten. Resultaten från projektet presenterades vid en internationell konferens i Helsingfors i januari Tvärsektoriella projekt Många av de projekt ÅSUB jobbar med är relativt breda till sitt innehåll och kan inte placeras in under ett specifikt fokusområde. Exempel på ett sådant utredningsfält är det aktuella området hållbar utveckling, som omspänner såväl miljö och sociala förhållanden som ekonomi. ÅSUB har av landskapsregeringen fått i uppdrag att tillsammans med Nordregio utvärdera Landsbygdsutvecklingsprogrammet för Åland Nordregio är huvudansvarig för projektet. Utvärderingsarbetet pågår fram till hösten 2015 med de största arbetsinsatserna åren 2010 och År 2011 utarbetades en årsrapport från utvärderingsprocessen, Rapport 2011:4, Utvärderarnas rapport 2010, Landsbygdsytvecklingsprogram för landskapet Åland för perioden Utvärderingen omfattar dels programgenomförandets funktion och kvalitet, dels hur programinsatserna bidrar till utvecklingen av landbygden i ett brett perspektiv. Miljöaspekter som biodiversitet, bioenergi och vattendragens tillstånd, näringarnas konkurrenskraft, befolkningens åldrande samt arbetskraftsutvecklingen och andra socioekonomiska aspekter granskas. Därutöver ordnade ÅSUB i samarbete med Nordregio en work shop i december med diskussion om erfarenheter från utvärderingen av LBU-program i Norden och Scottland som ett inspel för den fortsatta utvärderingsprocesssen. Övriga uppdrag inom utredningsverksamheten I treårsprogrammet för perioden har ÅSUB gått in för att bland övriga uppdragsförfrågningar, prioritera de projekt som fyller flera av följande kriterier: Projekt inom det samhällsekonomiska området Återkommande projekt Projekt som omfattar hela Åland och inte endast någon eller några kommuner Projekt som utvecklar ÅSUBs verksamhet, metoder eller kompetens Under 2011 gjordes på uppdrag av landskapsregeringens social- och miljöavdelning en undersökning om ålänningarnas bruk av tobak, alkohol och narkotika samt spelvanor. Syftet med undersökningen var att kartlägga ålänningarnas tobaks-, alkoholvanor och bruk av

10 narkotika samt att jämföra hur dryckesvanorna och mönstren har förändrats. Nytt för års undersökning var att frågor om spelvanor ingick. Resultaten i undersökningen jämfördes med resultaten i två motsvarande åländska undersökningar från år 2001 och 2005 samt med resultat i relevanta svenska och finska undersökningar. Undersökningen genomfördes som en enkätförfrågan under våren och publicerades i rapporten Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor år 2011 (Rapport 2011:6). Annan nordisk och internationell verksamhet ÅSUB har under året aktivt tagit del i det nordiska samarbetet inom det regionalpolitiska området, bl. a. genom representation i Nordiska Ministerrådets regionalpolitiska forskningsinstitut Nordregios styrelse. ÅSUBs personal ingår i ett antal nordiska statistiknätverk där medlemmarna vid behov möts eller håller kontakt för att diskutera frågeställningar inom respektive statistikområde. ÅSUB har under berättelseåret deltagit i flera nordiska möten om utvecklingen av statistiken samt även beträffande samarbetet kring och de åländska leveranserna till den nordiska statistiska årsboken. ÅSUB deltar även i det nordiska chefstatistikersamarbetet och var representerat vid det årliga generaldirektörsmötet på Grönland i september ÅSUBs personal har under året även deltagit i flera internationella konferenser som föreläsare eller som inbjudna deltagare i olika typer av paneldebatter. Dessa sker av naturliga skäl ofta utanför Åland. Under berättelseåret deltog ÅSUB sålunda i den årliga europeiska regionalvetenskapliga konferensen i Barcelona i augusti samt i ett internationellt forskarseminarium om regionalt självbestämmande vid Edinburgh-universitetet i Skottland. Ett på hemmaplan förlagt exempel på denna typ av aktivitet var ÅSUBs deltagande i den i april 2011 av Landskapsregeringen arrangerade konferensen om sjöfartspolitiken i de nordiska och baltiska länderna. ÅSUB ingår även i redaktionen för den internationella ö-forskningstidskriften Island Studies Journal och fungerar också regelbundet som kvalitetsgranskare (s.k. peer-review) av vetenskapliga artiklar för publicering i flera olika facktidskrifter. ÅSUB är även representerat i Sveriges landsbygdsutvecklingsakademi. ÅSUBs forskare har under året sakgranskat och kommenteratt en rapport inom ESPON-programmet där man analyserar olika öar och skärgårdsregioners konkurrenskraft och utvecklingsförutsättningar inom EU. ÅSUBuppdraget gällde en granskning av ESPON-rapporten utgående från ett nationellt finländskt perspektiv. Övriga externa aktiviteter ÅSUBs personal har, inom ramen för såväl sin analys- som statistikverksamhet, under berättelseåret tagit fram faktaunderlag för lagframställningar och för behandlingen av olika

11 ärenden i lagtinget samt även i övrigt bistått självstyrelseförvaltningen och övriga intresserade med statistik- och utredningsunderlag. Sammanställningar, analyser och metodhandledning på basen av förfrågningar från olika delar av det åländska samhället har därmed blivit en allt viktigare del av ÅSUBs utåtriktade service. Personalen har även vid olika tillfällen informerat besökande allmänhet, media/press, forskare, studerande, utifrån kommande politiker m.fl. om Ålands ekonomi och näringsliv. ÅSUB har även hållit föreläsningar och seminarier för olika organisationer, skolor och högskolor/universitet - inom såväl som utanför Åland. Som framgår av redovisningen av projektverksamheten ovan, har ÅSUB även arrangerat eller deltagit i ett flertal olika arrangemang där resultat från utredningsverksamheten presenterats. ÅSUB har också under det senaste året på uppdrag av landskapsregeringen och andra uppdragsgivare ingått i arbetsgrupper och beredningsorgan inom olika fackområden. En under senare år växande verksamhet är en mer kvalificerad och därmed också tidskrävande handledning av forskare och studenter som ansvarar för eller ingår i olika typer av forskningsprojekt med Åland i fokus. Detta gäller även handledningsinsatser i samband med andra myndigheters/organisationers utredningar och enkätundersökningar rörande olika aspekter i det åländska samhället. Kvalitetsarbete och IT-infrastruktur Under 2011 fortsatte arbetet med att förbättra kvaliteten i verksamheten, bl a genom uppdatering av systematiska manualer och kvalitetsbeskrivningar och systematiska databasbeskrivningar med tydligt utpekat registeransvar introducerades också under året. De interna seminarierna i aktuella ämnen och vetenskapliga metoder fortsatte liksom de återkommande kvalitetsseminarierna med hela ÅSUBs personal. Arbetet med att utveckla ÅSUBs hemsida (www.asub.ax) och IT-infrastruktur fortsatte under året. För att underlätta uppdateringar och utveckling av hemsidans funktioner flyttades denna under året över från en server vid landskapsregeringens IT-avdelning till en server inom Consilia. Ett nytt och uppdaterat program för IT-behoven under åren fram till och med 2014 togs fram mot slutet av berättelseåret. Den största nysatsning under berättelseåret var dock arbetet med att på allvar introducera och ta i bruk ny databasarkitektur i form av relationsdatabasprogrammet SQL. Projektet som drogs i gång i slutet av 2010 pågick hela berättelseåret. Arbetet leddes av en extern datakonsult. ÅSUB genomförde en extern planerings- och verksamhetsutvecklingsdag (Simskäla, Vårdö) i slutet av augusti.

12 Bilaga I ÅSUBs direktion och personal under 2011 Direktionen Viveka Eriksson, lantråd, Ålands landskapsregering (ordförande) Sigurd Lindvall, förbundsdirektör, Åland kommunförbund (viceordförande) Daniel Dahlén, verkställande direktör, Ålands Handelskammare Göran Djupsund, professor, Åbo Akademi Dan E. Eriksson, finanschef, Ålands landskapsregering Linnéa Johansson, byråchef/avdelningschef, Ålands landskapsregering Gunilla Lundholm, enhetschef, SCB Personalen Katarina Fellman, utredningschef Kenth Häggblom, statistikchef Jonas Karlsson, statistiker Jouko Kinnunen, ekonom/statistiker Bjarne Lindström, direktör Christina Lindström, bitr. statistiker/adm. sekreterare Richard Palmer, utredare Maria Rundberg, utredare Iris Åkerberg, statistiker

13 Bilaga II Publicerade produkter under 2011 Serie Område Nummer Titel ÅSUB Rapport: 2011:1 Där kärnkompetens och kunskapsekonomi möts. Kunskapsutveckling som nyckel till innovationer och tillväxt 2011:2 Konjunkturläget våren :3 Nordisk-Baltisk sjöfart Föregångare och eftersläntrare i sjöfartspolitiken 2011:4 Utvärderarnas rapport LBU för landskapet Åland :5 Arbetsmarknadsbarometern :6 Undersökning om ålänningarnas alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor år :7 Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn hösten :8 The significance of duty-free sales on board ferries to the transnational transport system in the Baltic Sea Region ÅSUB Statistik: 2011:1 Turiststatistik :2 Löner inom den privata sektorn :3 Avfallsstatistik :4 Löner för offentligt anställda på Åland :5 Befolkningen :6 Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet :7 Lagtings- och kommunalvalet 2011 Övrig statistik: Statistisk årsbok för Åland 2011 Åland i siffror 2011 (svensk, engelsk, finsk, fransk och tysk upplaga) Skillnader i kvinnors och mäns ekonomiska situation (Bilaga till LR Budget 2012) Statistikmeddelande: Arbetsmarknad 2011:1 Arbetslöshetssituationen - januari :2 Arbetslöshetssituationen - februari :3 Arbetslöshetssituationen - mars :4 Arbetslöshetssituationen - april :5 Arbetslöshetssituationen - maj :6 Arbetslöshetssituationen - juni :7 Arbetslöshetssituationen - juli :8 Arbetslöshetssituationen - augusti :9 Arbetslöshetssituationen - september 2011:10 Arbetslöshetssituationen - oktober :11 Arbetslöshetssituationen - november

14 2011:12 Sysselsatt arbetskraft :13 Arbetslöshetssituationen - december Befolkning 2011:1 Befolkningsrörelsen 2010, preliminära siffror 2011:2 Invånarantalet :3 Befolkningsrörelsen 1:a kvartalet :4 Befolkningsrörelsen 2:a kvartalet :5 Befolkningsrörelsen 3:e kvartalet :6 Familjer och hushåll Boende 2011:1 Bostäder och boendeförhållanden 2010 Byggandet 2011:1 Byggandet 2010 Företag 2011:1 Bokslutsstatistikför företag Konsumentpris- 2011:1 KPI januari 2011 index 2011:2 KPI februari :3 KPI mars :4 KPI april :5 KPI maj :6 KPI juni :7 KPI juli :8 KPI augusti :9 KPI september :10 KPI oktober :11 KPI november :12 KPI december 2011 Nationalräken- 2011:1 Varuhandelsstatistik skaper 2011:2 Nationalräkenskapsdata 2009 Offentlig 2011:1 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2011 ekonomi 2011:2 Kommunernas bokslut 2010 Turism 2011:1 Inkvarteringsstatistik för hotell januari :2 Inkvarteringsstatistik för hotell februari :3 Inkvarteringsstatistik för hotell mars :4 Inkvarteringsstatistik för hotell april :5 Inkvarteringsstatistik för hotell maj :6 Inkvarteringsstatistik för hotell juni :7 Inkvarteringsstatistik för hotell juli :8 Inkvarteringsstatistik för hotell augusti :9 Inkvarteringsstatistik för hotell september

15 2011:10 Statistik över gästhamnarna :11 Inkvarteringsstatistik för hotell oktober :12 Inkvarteringsstatistik för hotell november 2011:13 Inkvarteringsstatistik för hotell :14 Inresande till Åland 2011 Utbildning 2011:1 Avlagda examina på gymnasialstadie- och högre nivå på Åland år :2 Lärare :3 Grundskolan hösten :4 Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2011 Val 2011:1 Riksdagsvalet 2011 Webbpubliceringar Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsplan 2011 Befolkning Befolkningens ålderstruktur 2010 Invånarantalet i byar och stadsdelar 2010 Befolkningens språk, födelseort och medborgarskap Befolkningsrörelsen, slutliga siffror 2010 Befolkningsutveckligen i Mariehamn Utbildning Studerande utanför Åland 2010 De åländska läroinrättningarnas utbildning som inte leder till Offentlig Prisindex för den kommunala basservicen på Åland ekonomi Kommunernas skattesatser 2012 Kultur Biblioteksverksamhet och bokproduktion 2010 Jord- och skogs-, Sålda lantbruksprodukter 2010 bruk och fiske Företag Koncernstatistik 2009 Företagen på Åland Val Lagtingskandidaterna 2011 Kandidaterna i kommunalvalet 2011

16 Valdeltagandet efter kön och kommun 2011 Transport och Trafikolyckor på Åland år kommunikation

17

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2005 Verksamhetsberättelse för 2005 I lagen om Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅFS 116/93) stadgas att statistik- och utredningsbyrån (ÅSUB) har till uppgift att verka som

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Ålands statistik- och utredningsbyrå Verksamhetsberättelse för 2014 I lagen om Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅFS 116/93) stadgas att statistik- och utredningsbyrån (ÅSUB)

Läs mer

Förlängning och uppdatering av ÅSUBs verksamhetsprogram för perioden 2012 2014 till att gälla även år 2015 Antaget av ÅSUBs direktion den 12.

Förlängning och uppdatering av ÅSUBs verksamhetsprogram för perioden 2012 2014 till att gälla även år 2015 Antaget av ÅSUBs direktion den 12. Förlängning och uppdatering av ÅSUBs verksamhetsprogram för perioden 2012 2014 till att gälla även år 2015 Antaget av ÅSUBs direktion den 12.12 2014 Bakgrund Direktion har beslutat att ÅSUBs treåriga verksamhetsprogram

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:1 13.2.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Januari 2015 Gästnätterna på hotellen minskade i januari Totala antalet övernattningar

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:2 20.3.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Februari 2015 Fler övernattade på hotellen i februari Totala antalet övernattningar

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2008:10 18.6.2008 Inkvarteringsstatistik för hotell Maj 2008 Övernattningarna ökade i maj Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2014:4 16.5.2014 Inkvarteringsstatistik för hotell April 2014 Färre hotellgästnätter i april Totala antalet övernattningar på hotellen

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2008

Nationalräkenskapsdata 2008 Jonas Karlsson, Statistiker Tel. 018-25581 Nationalräkenskaper 2010:2 9.9.2010 Nationalräkenskapsdata 2008 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna för år

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2009

Nationalräkenskapsdata 2009 Jouko Kinnunen, Ekonom/statistiker Tel. 018-25494 Nationalräkenskaper 2011:2 2.11.2011 Nationalräkenskapsdata 2009 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna

Läs mer

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:6 27.7.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Juni 2015 Många hotellgästnätter i juni Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Inkvartering 2006:9 Tel. 25491 12.10.2006 Inkvarteringsstatistik för hotell September 2006 Hotellövernattningarna från Finland ökar Totala antalet övernattningar

Läs mer

Turiststatistik 2012 Rapportens titel Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel

Turiststatistik 2012 Rapportens titel Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel Statistik 2013:2 Turiststatistik 2012 Rapportens titel Undertitel Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel Undertitel Turiststatistik I statistikserien Turism publiceras statistik månatligen över

Läs mer

NYHETSBREV September december, 2010

NYHETSBREV September december, 2010 NYHETSBREV September december, 2010 Under projektets Utmana könsroller för att motverka sexslaveri 4:e fas (september december, 2010) startades tjej- och killgruppsverksamheten i båda partnerländerna och

Läs mer

SCB. din källa till kunskap

SCB. din källa till kunskap SCB din källa till kunskap Vem har användning av alla siffror? Statistik används av många grupper i samhället. Politiker behöver den för bra beslutsunderlag. För forskningen kan historiska data om befolkningen

Läs mer

Skattekalkyler för kommunerna hösten 2013

Skattekalkyler för kommunerna hösten 2013 ÅSUB Rapport 2013:3 Publicerad: 11 10 2013 Katarina Fellman, utredningschef, tel. 25 493 Maria Rundberg, utredare, tel. 25 495 Skattekalkyler för kommunerna hösten 2013 I korthet Tillväxten i ekonomin

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2012

Nationalräkenskapsdata 2012 Jouko Kinnunen, forskningschef Tel. 018-25494 Nationalräkenskaper 2015:1 2.6.2015 Nationalräkenskapsdata 2012 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna för

Läs mer

Fakta om turismen på Åland. Ålands landskapsregering Näringsavdelningen

Fakta om turismen på Åland. Ålands landskapsregering Näringsavdelningen Fakta om turismen på Åland Ålands landskapsregering Näringsavdelningen Fakta om Åland Åland är ett självstyrt, demilitariserat landskap i Finland och medlem i EU. Parlament Ålands lagting. Regering Ålands

Läs mer

Skattekalkyler för kommunerna hösten 2014

Skattekalkyler för kommunerna hösten 2014 ÅSUB Rapport 2013:3 Översikter och indikatorer 2014:1 Publicerad: 13-10-2014 Katarina Fellman, forskningschef, tel. 25 493 Skattekalkyler för kommunerna hösten 2014 I korthet - Tillväxten i ekonomin (BNP)

Läs mer

Systemet för den officiella statistiken i Sverige

Systemet för den officiella statistiken i Sverige Systemet för den officiella i Sverige Elisabet Andersson, GD-stab Sekretariatet vid Rådet för den officiella E-mail : elisabet.andersson@scb.se ROSsekretariatet@scb.se Nordiska statistikermötet, Åbo 2004

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

Riksdagsvalet 2011. Kenth Häggblom, statistikchef Tel 25497. Val 2011:1 3.5.2011

Riksdagsvalet 2011. Kenth Häggblom, statistikchef Tel 25497. Val 2011:1 3.5.2011 ' Kenth Häggblom, statistikchef Tel 25497 Val 211:1 3.5.211 Riksdagsvalet 211 Lägre valdeltagande Valdeltagandet på Åland i årets riksdagsval var 51 procent, vilket var 6 procentenheter lägre än 27. Kvinnornas

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

UTREDNINGSBYRÅ. Att leva och bo som inflyttad på Åland STATISTIK ÅLANDS OCH

UTREDNINGSBYRÅ. Att leva och bo som inflyttad på Åland STATISTIK ÅLANDS OCH UTREDNINGSBYRÅ OCH STATISTIK ÅLANDS Att leva och bo som inflyttad på Åland Syfte och metod Syftet med barometern är att ge en överblick av de inflyttades möjligheter att delta aktivt i det åländska samhällslivet

Läs mer

Konsumentprisindex. Januari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Januari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011 Konsumentprisindex Januari 2011 4,0 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5

Läs mer

Konsumentprisindex. Februari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Februari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011 Konsumentprisindex Februari 2011 4,0 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2015:1 21.1.2015 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Höjda intäkter och kostnader Inför 2015 förväntar sig

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 ÅLANDS OMBUDSMANNAMYNDIGHET (ÅOM) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 ÅLANDS DISKRIMINERINGSOMBUDSMAN (DO) OCH BARNOMBUDSMAN (BO) s.1 Innehållsförteckning s.1 1. År 2014. Allmän förvaltning med övergripande mål

Läs mer

Nordisk studiestödskonferens den 6-9 juni 2006 i Åbo, Finland

Nordisk studiestödskonferens den 6-9 juni 2006 i Åbo, Finland CSN PROTOKOLL 1 Nordisk studiestödskonferens den 6-9 juni 2006 i Åbo, Finland Deltagare: Georg Danvøgg Peter Nielsen Mia Wallin Stig Garsdal Ole Holm-Møller Danmark Tanja Blomqvist Anne Neimala Jukka Laukkanen

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Rapport 2012:4 Frivilligarbetet inom det åländska föreningslivet - samhällsekonomiska och kvalitativa effekter 1

Rapport 2012:4 Frivilligarbetet inom det åländska föreningslivet - samhällsekonomiska och kvalitativa effekter 1 Rapport 2012:4 Frivilligarbetet inom det åländska föreningslivet - samhällsekonomiska och kvalitativa effekter 1 De senaste rapporterna från ÅSUB 2010:4 Mariebad. En kundundersökning 2010:5 Konjunkturbedömning

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Stöd för kompetensutveckling

Stöd för kompetensutveckling 1. Grundläggande information 1.1. Projektets titel 1.1.1. Projektet är: Förprojekt Pilotprojekt Projekt * Förprojekt är en undersökning, ett tydliggörande av förutsättningarna för att genomföra ett större

Läs mer

PM om ett närmande mellan AICIS och Högskolan på Åland

PM om ett närmande mellan AICIS och Högskolan på Åland PM om ett närmande mellan AICIS och Högskolan på Åland Organisationen AICIS AICIS (Åland International Institute of Comparative Island Studies) grundades år 2007 av Alandia-bolagen, Ålandsbanken, Ålands

Läs mer

Ålands fredsinstitut. www.peace.ax

Ålands fredsinstitut. www.peace.ax Ålands fredsinstitut www.peace.ax Ålands fredsinstitut jobbar både praktiskt och med forskning rörande freds- och konfliktfrågor i vid bemärkelse och med utgångspunkt i Åland och dess särställning. Institutet

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor år 2011 Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel Utredningsrapport

Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor år 2011 Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel Utredningsrapport Rapport 2011:6 Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor år 2011 Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel Undertitel Utredningsrapport De senaste rapporterna från ÅSUB

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Innovationslandskapet Åland. Jämförelse av resultat från ÅTC studien och GE Global Innovation barometer. Ålands Teknologicentrum

Innovationslandskapet Åland. Jämförelse av resultat från ÅTC studien och GE Global Innovation barometer. Ålands Teknologicentrum Innovationslandskapet Åland Jämförelse av resultat från ÅTC studien och GE Global Innovation barometer Ålands Teknologicentrum Bakgrund - ÅTC undersökningens syfte För att bättre kunna utforma verksamhetsstrategier,

Läs mer

Vuxnas deltagande i utbildning

Vuxnas deltagande i utbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Vuxnas deltagande i 18 Vuxnas deltagande i Innehåll Fakta om statistiken... 372 Kommentarer till statistiken... 374 18.1 Andel deltagare i åldern 25 64 år i formell eller

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

Innehållsförteckning DP01 STATISTIK OCH PROGNOS

Innehållsförteckning DP01 STATISTIK OCH PROGNOS Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Uppdraget... 2 1.2 Omfattning... 2 2 Arbetsmetodik och genomförande... 4 3 Statistik och trender... 5 3.1 Befolkningsutveckling... 5 3.2 Resandestatistik... 6

Läs mer

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011 MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011 Utarbetad av: PR-gruppen Förankrad i: Godkänd i: Innehåll Övergripande mål Konkreta åtgärder Speciella marknadsföringsåtgärder under året Tidsmässig planering Kostnadsberäkning

Läs mer

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7.1 Stöd för internationella utvecklingsprojekt Rättsgrund: Självstyrelselag för Åland (1991:71) Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om

Läs mer

De senaste rapporterna från ÅSUB

De senaste rapporterna från ÅSUB Projektet Det framtida behovet av utbildning på Åland Beskrivning av resultatdatabasen. Förteckning över tillgängliga variabler och data 1 De senaste rapporterna från ÅSUB 2004:1 Konjunkturläget våren

Läs mer

Rådet för den officiella statistiken. Riktlinjer för beslut om innehåll och omfattning av den officiella statistiken

Rådet för den officiella statistiken. Riktlinjer för beslut om innehåll och omfattning av den officiella statistiken Rådet för den officiella statistiken Riktlinjer för beslut om innehåll och omfattning av den officiella statistiken Rådet för den officiella statistiken Riktlinjer Riktlinjer för beslut om innehåll och

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

FAKTUROR TILL ÅLANDS LANDSKAPSREGERING

FAKTUROR TILL ÅLANDS LANDSKAPSREGERING FAKTUROR TILL ÅLANDS LANDSKAPSREGERING Ålands landskapsregering hanterar leverantörsfakturor elektroniskt. För att underlätta en snabb och smidig hantering av fakturor rekommenderar vi våra leverantörer

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Jonas Fridman Programchef

Jonas Fridman Programchef Användning av en ny datalagermiljö ger Riksskogstaxeringen nya möjligheter för statistikproduktion och analys Jonas Fridman Programchef Innehåll Allmänt om Riksskogstaxeringen Arbetet med att bygga det

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

Grundskolan hösten 2006

Grundskolan hösten 2006 Kenth Häggblom, statistikchef Tel. 97 Utbildning 006:.0.006 Grundskolan hösten 006 Drygt 000 grundskolelever Antalet grundskolelever höstterminen 006 uppgår till 00, varav 96 på lågstadiet och 07 på högstadiet.

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Vad vill vi uppnå? Att beskriva de socio-ekonomiska sambanden mellan Osloregionen och Stockholm-Mälardalsregionen

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 MEDLESSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2008 ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer

Programmet har fyra underteman:

Programmet har fyra underteman: 1 Fru President, på grund av den politiska situationen som nu råder har jag fått i uppdrag att presentera Islands ordförandeskapsprogram i Nordiska ministerrådet i frånvaro av samarbetsministern. En av

Läs mer

Animalieproduktion 2011

Animalieproduktion 2011 Animalieproduktion 2011 JO0701 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Jord och skogsbruk, fiske A.2 Statistikområde Jordbrukets produktion A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Produkten

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SIGRAD SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING FÖR ENINGE NS UPP DRAG SIGRAD, Svenska föreningen för grafisk databehandling, grundades redan 1976. Föreningens

Läs mer

Cirriculum Vitae Stig Tegle

Cirriculum Vitae Stig Tegle CV Stig Tegle Sidan 1 av 5 Cirriculum Vitae Stig Tegle SPRÅKKUNSKAPER: Skriftligt Läsning Tala Engelska Högsta Högsta Högsta Tyska Medel Högsta Medel Franska Låg Medel Medel UTBILDNING: 1985 Fil.dr i nationalekonomi

Läs mer

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 27 maj 2015 Tórshavn

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 27 maj 2015 Tórshavn Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 27 maj 2015 Tórshavn Nyckeltal för Finland Folkmängd 5.479.000 Förväntad BNP-utveckling + 0,9 % Inflation 2014 + 1,0 % Arbetslöshet (mars 2015) 10,3 % Bostadsbyggande

Läs mer

Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Struktur- och bokslutsstatistik över företag Företag 2014 Struktur- och bokslutsstatistik över företag Vinsterna inom industrin rasade år en inom industrin (näringsgrenarna B och C) uppgick till 136,8 miljarder euro år. Året innan var omsättningen

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Uppföljning indikatorer projektet GEORANGE.

Uppföljning indikatorer projektet GEORANGE. Uppföljning indikatorer projektet GEORANGE. GEORANGE strategiska tanke har alltid varit att utifrån regionens förutsättningar bidra med insatser som skapar långsiktig och hållbar tillväxt. I det sammanhanget

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av Februari 212 Oslo + Stockholm = Sant Utgångsläget: Alla vet att utbytet är stort och relationen kvalitativt

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

Iris Åkerberg Boende 2006:1 Tel. 018-25496. Hyresstatistik 2006. Medelmånadshyra efter finansieringsform och byggnadsår, euro/m 2

Iris Åkerberg Boende 2006:1 Tel. 018-25496. Hyresstatistik 2006. Medelmånadshyra efter finansieringsform och byggnadsår, euro/m 2 Iris Åkerberg Boende 2006:1 Tel. 018-25496 15.11.2006 Hyresstatistik 2006 Medelmånadshyra efter finansieringsform och byggnadsår, euro/m 2 Landskapsbelånade Frifinansierade Totalt 8,20 8,00 7,80 7,60 7,40

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige Call for Abstracts NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik 9-11 april 2008 Borås, Sverige En årlig konferens för forskare, doktorander, vårdlärare, vårdprofessioner

Läs mer

Att leva och bo som inflyttad på Åland

Att leva och bo som inflyttad på Åland Rapport 2014:9 Att leva och bo som inflyttad på Åland Utomnordiska erfarenheter av åländskt samhällsliv De senaste rapporterna från ÅSUB 2012:1 Konjunkturläget våren 2012 2012:2 Arbetsmarknadsbarometern

Läs mer

English Skandinaviska «Tillbaka till Kulturkontakt Nord. Ifall din ansökning beviljas, kan beskrivningen publiceras på Kulturkontakt Nords webbplats.

English Skandinaviska «Tillbaka till Kulturkontakt Nord. Ifall din ansökning beviljas, kan beskrivningen publiceras på Kulturkontakt Nords webbplats. 1. Grundläggande information 1.1. Ansökningens namn 1.2. En kort beskrivning 0/300 Ifall din ansökning beviljas, kan beskrivningen publiceras på Kulturkontakt Nords webbplats. 1.3. Planerat startdatum:

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Ministerrådet inom Klimat, Energi, Miljö Från Norden till Jorden Professor Peter Lund och projektgruppen pp från: NordForsk - Nordisk Innovations

Läs mer

Utvärdering av utbildningsprogrammet för företagsekonomi vid Högskolan på Åland 2012

Utvärdering av utbildningsprogrammet för företagsekonomi vid Högskolan på Åland 2012 Utvärdering av utbildningsprogrammet för företagsekonomi vid Högskolan på Åland 2012 1. 1. Jag arbetar i offentliga sektorn 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 i privata näringslivet 2. som 0 1 2 3 VD personalansvarig

Läs mer

Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund

Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund Ändringar antagna av Föreningarna Nordens Förbunds Presidium vid möte i Stockholm 9. April 2013 1 Förbundets medlemmar Föreningarna Nordens Förbund är ett samarbetsorgan

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 KOMMUNERNAS OCH KOMMUNALFÖRBUNDENS BUDGETER ÅR 2001 Detta meddelande innehåller uppgifter

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Huvudsaklig verksamhet och yrkesställning, preliminära uppgifter. Arbetslösheten bland högutbildade ökade med omkring 30 procent från år 2012

Huvudsaklig verksamhet och yrkesställning, preliminära uppgifter. Arbetslösheten bland högutbildade ökade med omkring 30 procent från år 2012 Befolkning 2014 Sysselsättning 2013 Huvudsaklig verksamhet och yrkesställning, preliminära uppgifter Arbetslösheten bland högutbildade ökade med omkring 30 procent från år Enligt de preliminära uppgifterna

Läs mer

Ekonomisk utsatthet i barnfamiljer

Ekonomisk utsatthet i barnfamiljer Rapport 2014:7 Ekonomisk utsatthet i barnfamiljer Del 1 av Ekonomisk utsatthet och social trygghet på Åland De senaste rapporterna från ÅSUB 2011:6 Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2014-10-24 67 74 Kl 13:45 15:10. Protokoll nr: 7/2014. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2014-10-24 67 74 Kl 13:45 15:10. Protokoll nr: 7/2014. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Fredag 24 oktober 2014, kl 13.00 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 67 Sammanträdets laglighet och beslutförhet... 3 68 Protokolljustering...

Läs mer

Kommunernas bokslut 2013

Kommunernas bokslut 2013 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2014:2 30.6.2014 Kommunernas bokslut 2013 Preliminära uppgifter Räkenskapsperiodens resultat högre för 2013 Våra 16 kommuner

Läs mer

Framtida arbetsmarknad Västra Götaland. 26/11 2013 Joakim Boström

Framtida arbetsmarknad Västra Götaland. 26/11 2013 Joakim Boström Framtida arbetsmarknad Västra Götaland 26/11 2013 Joakim Boström Kompetensplattform Västra Götaland Regeringsuppdraget sedan dec 2009 Stärka förutsättningar för kompetensförsörjning Öka kunskaperna om

Läs mer

Arbetsmarknadsbarometern 2010. Richard Palmer, ÅSUB

Arbetsmarknadsbarometern 2010. Richard Palmer, ÅSUB Arbetsmarknadsbarometern 2010 Richard Palmer, ÅSUB Arbetslösheten 4,0 Öppen arbetslöshet januari 2008-maj 2010 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 2010 2009 2008 0,5 0,0 2 Negativ tillväxt på arbetsmarknaden för andra

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2/04 12.2.2004. Mötestid: Torsdagen den 12 februari 2004 kl. 13.00-16.00

PROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2/04 12.2.2004. Mötestid: Torsdagen den 12 februari 2004 kl. 13.00-16.00 Sidan 1 av 6 Mötestid: Torsdagen den 12 februari 2004 kl. 13.00-16.00 Plats: Ålands hotell- och restaurangskola Strandgatan 1 Närvarande: Henning Lindström Lars Hassel Katarina Ulenius Jeanette Blomqvist

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Löner för offentligt anställda på Åland 2013 2014. Utredningsrapport. Utredningsrapport. Statistik 2015:2

Löner för offentligt anställda på Åland 2013 2014. Utredningsrapport. Utredningsrapport. Statistik 2015:2 Statistik 2015:2 Löner för offentligt anställda på Åland 2013 2014 Landskapsanställda, kommunalt anställda samt statligt anställda Utredningsrapport Rapportens titel Undertitel Utredningsrapport Rapportens

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2013

Verksamhetsplan för KogVet 2013 Verksamhetsplan för KogVet 2013 Samtliga utskott ska: - Främja god gemenskap mellan medlemmarna. - Bevaka och tillvarata medlemmarnas intressen i utbildningsfrågor. - Vara officiellt kontaktorgan gentemot

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Ålands Näringslivs trendbarometer

Ålands Näringslivs trendbarometer Företagsklimatets trendbarometer (december 2014) Ålands Näringsliv genomför tre gånger i året en barometer som syftar till att mäta de löften sittande landskapsregering har givit gällande att förbättra

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag 2013

Ekonomiska stöd till företag 2013 Ekonomiska stöd till företag 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 8 Landsbygdsprogrammet s.

Läs mer

Nordiska vattenskadeseminariet 2011. Nordiska vattenskadegruppen

Nordiska vattenskadeseminariet 2011. Nordiska vattenskadegruppen Nordiska vattenskadeseminariet 2011 har som vanligt arrangerats av Nordiska vattenskadegruppen Medlemmarna kommer från de fem nordiska länderna. En del har varit med från början och hunnit bli ganska gamla

Läs mer