Verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2011

2

3 Ålands statistik- och utredningsbyrå Verksamhetsberättelse för 2011 I lagen om Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅFS 116/93) stadgas att statistik- och utredningsbyrån (ÅSUB) har till uppgift att verka som Ålands officiella statistikmyndighet samt att bedriva utredningsverksamhet. Tyngdpunkten i verksamheten ligger på att utveckla en fördjupad kunskap om den åländska ekonomin och samhällsutvecklingen. Ålands statistik- och utredningsbyrå har under år 2011 letts av en direktion bestående av sju sakkunniga och representanter för de som efterfrågar byråns tjänster (Bilaga I). Under 2011 har direktionen haft fyra sammanträden. Personalresurserna har bestått av åtta fasta heltidstjänster (Bilaga I). Härtill kommer en tillfällig tjänst inom utredningsverksamheten. Periodvis har även extra personal och forskare varit engagerade. Under sommarmånaderna var en högskolepraktikant verksam vid ÅSUB. Under berättelseåret har utrednings- och statistikrapporterna publicerats i två olika serier, ÅSUB Rapport respektive ÅSUB Statistik. Härtill kommer en serie med Statistiska Meddelanden. Förutom 17 web-publiceringar (som inte är tillgängliga som pappersprodukt) gav ÅSUB ut 75 olika publikationer under år 2011 varav huvuddelen (70 stycken) inom ramen för dessa tre publikationsserier. Detta ger en samlad publiceringsvolym under 2011 på 92 produkter (Bilaga II). Nytt treårigt verksamhetsprogram Under berättelseåret tog direktionen i samspel med ÅSUBs operativa ledning och personal fram ett nytt treårigt verksamhetsprogram för perioden Programmet ersätter det treårsprogram som avslutades i och med utgången av Som en del i arbetet med att ta fram det nya verksamhetsprogrammet gjorde direktionen ett studiebesök i maj månad hos den svenska nationella statistikmyndigheten (SCB) samt det nordiska forskningsinstitutet Nordregio, båda belägna i Stockholm. Statistikverksamheten Statistikproduktionen regleras i gällande statistiklag (ÅFS 42/94). Statistikproduktionen har, i enlighet med berättelseårets verksamhetsplan, fokuserats på en långsiktig utveckling av basdata, sammanställningar och analyser av Ålands ekonomiska och befolkningsmässiga

4 utveckling. I verksamhetsprogrammet för slås fast att det huvudsakliga utvecklingsarbetet under perioden koncentreras till fyra områden: Produktionsprocesserna Information om statistiken Statistikförmedling Hållbar utveckling Utvecklingen inom de tre förstnämnda områdena har förts framåt genom ett relativt omfattande kvalitetsarbete. Manualer för de olika statistikprodukterna utarbetas efterhand för att öka effektiviteten och säkerheten. Informationen om statistiken utökas för att förbättra servicen för användarna. Den framställda statistiken har getts ut i olika publikationer: statistikrapporter, statistikmeddelanden, Statistisk årsbok m.m. På ÅSUBs webbplats har statistiken varit offentliggjord som excel-tabeller, som databastabeller i pc-axis samt i form av de utgivna publikationerna i pdf-format. Från och med 2010 distribueras statistikmeddelandena inte längre i pappersformat utan finns tillgängliga bara i elektronisk form. En del statistik har offentliggjorts enbart som webbpubliceringar i form av nyhetsmeddelanden med tillhörande tabeller och diagram. Denna publiceringsform har utökats något under året. Av statistikens 24 olika ämnesområden har 14 egna publikationer, medan ÅSUB inom de övriga områdena har publicerat statistiken enbart på webbplatsen och i Statistisk årsbok. Allmän statistik I Statistisk årsbok för Åland gjordes vissa mindre förändringar. Upplagan var 300 exemplar. Fickstatistiken Åland i siffror gavs som tidigare ut på svenska, engelska, finska, tyska och franska. Inom ramen för den nordiska statistiken har ÅSUB deltagit i samarbetet kring produktionen och utvecklingen av Nordisk statistisk årsbok, som produceras av Danmarks statistik på uppdrag av Nordiska ministerrådet. ÅSUB har levererat uppgifter till den databas som ligger till grund för boken och hade också som uppdrag att granska den svenska texten i boken. Liksom tidigare år har ÅSUB levererat uppgifter till det åländska avsnittet i Statistisk årsbok för Finland. Leveranserna av statistik om Åland till FNs Statistics Division fortsatte som tidigare. Arbetet med den könsrelaterade statistiken inriktades under året främst på att ta fram den nya bilagan med könsuppdelad statistik till landskapets budget, Skillnader i kvinnors och mäns ekonomiska situation. Därtill gjordes vissa förberedelser för nästa upplaga av Kvinnor och

5 Män på Åland. Ekonomi och näringsliv Inom området arbetsmarknad har ÅSUB i samarbete med Ålands arbetsförmedlingsbyrå publicerat månatlig arbetslöshetsstatistik samt därtill årsbaserad statistik över den sysselsatta arbetskraften. Användningen av individdata om befolkningens verksamhet har betydligt utökat möjligheterna att ta fram mera diversifierad statistik. Arbetet med att utveckla nationalräkenskaperna fortgick, bland annat gällande metoderna för att omvandla landskapets bokslutsuppgifter till nationalräkenskapsdata, vilka också levereras till Statistikcentralen. Slutliga uppgifter till och med 2009 framställdes. Statistik över Ålands externa varuhandel 2010 producerades utgående från Tullstyrelsens underlagsmaterial. För att få mera ingående kunskaper om skattegränshandeln gjordes en omfattande punktinsats, där registrerade skattegränskunders sammandragsdeklarationer användes. Uppgifter ur företagsregistret har använts för olika ändamål. ÅSUB har även sålt uppgifter från företagsregistret till åländska kunder. Bokslutsstatistik för de åländska företagen 2009 publicerades. Uppgifter som ÅSUB erhåller ur momsregistret har använts allt mera för olika statistiksammanställningar och utredningar. Konsumentprisindex har publicerats månadsvis. Lönestatistik publiceras vartannat år och uppgifter för 2010 gällande den privata sektorn och för 2009 och 2010 gällande den offentliga sektorn publicerades. Inom området Offentlig ekonomi publicerades statistik om den kommunala sektorns ekonomi och verksamhet, inklusive budgetstatistik, liksom prisindexet för den kommunala basservicen. Turiststatistiken var relativt omfattande. Inkvarteringsstatistik för hotellen publicerades månatligen. Gästhamnsstatistiken färdigställdes efter säsongen. Inkvarteringsuppgifter för övriga anläggningstyper publicerades i den mera omfattande årsstatistiken. Inresandestatistiken publiceras från och med 2010 endast en gång per år. Statistiken över transport och kommunikationer omfattade bland annat en webbpublicering om trafikolyckor Inom området jord- och skogsbruk, fiske gjordes en webbpublicering med statistik över sålda jordbruksprodukter. Statistik över branscherna sjöfart, handel, tillverkningsindustri samt finansiering och försäkring publicerades i mindre omfattning i årsboken och som tabeller på webbplatsen. Miljö, befolkning och övrig statistik Under året fortsatte produktionen av avfallsstatistik på uppdrag av landskapsregeringens miljöbyrå och en rapport med uppgifter för 2010 publicerades. Statistiken under temaingången för hållbar utveckling uppdaterades.

6 Utförlig slutlig befolkningsstatistik för 2010, till betydande delar baserad på utdrag ur befolkningsregistret, producerades och gavs ut i form av webbpubliceringar och en större statistikrapport. Därtill publicerades preliminär kvartalsstatistik. Med anledning av Mariehamns 150-årsjubileum gjordes en sammanställning som belyser stadens befolkningsutveckling genom tiderna. Tack vare det nya SQL-baserade databassystemet blev statistikproduktionen mera rationell, såväl när det gäller löpande publiceringar som tillfälliga uppdrag och förfrågningar. När det gäller statistikområdet boende publicerades statistik om bostäder och boendeförhållanden Också ett meddelande med byggnadsstatistik för 2010 färdigställdes. Statistiken om hälso- och sjukvård förnyades ytterligare något i samarbete med ÅHS. Statistiken om utbildning omfattade uppgifter om höstens studerande, såväl för grundskolan som för utbildningen efter grundskolan och vid Högskolan på Åland, liksom statistik över avlagda examina. Statistik om lärarna som produceras vart tredje år publicerades under vårterminen. Dessutom publicerades statistik om ålänningar som studerar utanför Åland samt statistik om utbildning som inte leder till examen. Inom ramen för kulturstatistiken gjordes en webbpublicering med statistik om biblioteksverksamhet och bokproduktion. År 2011 var ett valår. Valstatistik för lagtings- och kommunalvalet gavs ut i en statistikrapport. Redan före valet publicerades statistik om kandidaterna som webbnyheter. Vidare påbörjades arbetet med totalundersökningen av valdeltagandet i dessa båda val, en undersökning som görs på uppdrag av landskapsregeringens kulturbyrå. Statistik om riksdagsvalet gavs ut i form av ett meddelande. Utrednings- och analysverksamheten Utredningsverksamhetens primära målsättning är att skapa en kunskapsbas om centrala drag i det åländska samhället samt att bistå med en kvalificerad analyskompetens till i första hand den offentliga sektorns förfogande, men även för andra med intresse för det åländska samhället. Tyngdpunkten i ÅSUBs utredningsverksamhet ligger på grundläggande, övergripande samhällsekonomiska problemställningar. En annan viktig verksamhet är en systematisk uppbyggnad av metoder, undersökningsdesign och kompetens för olika former av ekonomisk strukturanalys, prognosverksamhet samt urvalsundersökningar. I verksamhetsprogrammet för åren lyfts följande fyra prioriterade utredningsområden fram:

7 Den offentliga sektorns framtida utmaningar Arbetsmarknad i omvandling Näringslivets utveckling och kunskapsekonomin samt Tvärsektoriella projekt Inom tvärsektoriella projekt faller de projekt som är breda till sitt innehåll och inte kan placeras in under ett specifikt fokusområde. Under 2011 har analysverksamheten omfattat samtliga av direktionen prioriterade områden, men med tyngdpunkt på de tre förstnämnda. Sammantaget publicerades åtta rapporter i ÅSUBs utredningsserie år Av de sammantaget tio utredningsuppdrag som var aktuella under året, gjordes fem på uppdrag av landskapsregeringen och till regeringen knutna myndigheter (AMS), medan tre projekt genomfördes på uppdrag av andra beställare. De övriga beställarna representerar forskningsorgan inom det nordiska samarbetet, Ålands kommunförbund samt det transnationella EU-projektet TransBaltic via Region Västerbotten. Nedan presenteras det utrednings- och forskningsarbete som under året bedrivits inom de fyra prioriterade områdena: Den offentliga sektorns framtida utmaningar När det gäller studier av den offentliga sektorn ligger fokus i treårsprogrammet på framtidsfrågor och strukturella frågor inom offentlig ekonomi. För den kommunala sektorn producerades en ekonomisk översikt i oktober inför slutbehandlingen av kommunernas budgeter. Uppdragsgivare var Ålands kommunförbund. I rapporten (Rapport 2011:7) presenterades analyser av den allmänna ekonomiska utvecklingen, prognoser för kommunernas skatteinkomster, landskapsandelar och kompensationer. Från år 2010 använder ÅSUB i större utsträckning hemsidan i kommunikationen med kommunerna, vilket möjliggör smidigare uppdateringar av skatteprognoserna. Under hösten 2010 gjorde ÅSUB på uppdrag av Ålands kommunförbund en enkätundersökning om invånarnas syn på kommunernas organisation och verksamhet. Resultatet från underökningen publicerades vid årsskiftet i Rapport 2010:9, Invånarnas syn på kommunernas verksamhet och organisation, och presenterades vid en rad seminarier under året. Arbetsmarknad i omvandling Inom arbetsmarknadsområdet och kompetensförsörjningen sker stora förändringar såväl på kortare som på längre sikt, vilket innebär många nya utmaningar. Den årliga arbetsmarknadsbarometern publicerades i juni (Rapport 2011:5). Barometern görs på uppdrag av landskapsregeringens utbildningsavdelning och AMS och omfattar såväl de

8 privata som de offentliga arbetsgivarna. ÅSUB höll i samband med att resultaten publicerades ett seminarium tillsammans med uppdragsgivarna. Den internationella yrkesklassificeringen (de så kallade ISCO-koderna) har förnyats och under hösten har grunderna för arbetsmarknadsbarometern anpassats till de nya koderna för att möjliggöra jämförelser över tid även framöver. Näringslivets utveckling och kunskapsekonomin Inom området för näringslivsanalys är samverkan mellan statistik- respektive utredningsverksamheten omfattande. Till följd av minskade resurser utarbetar ÅSUB sedan 2010 endast en ekonomisk översikt på uppdrag av landskapsregeringen. Översikten Konjunkturläget våren 2011 (Rapport 2011:2) publicerades i april som ett underlag vid fastställandet av budgetramarna för landskapets olika enheter. Rapporten hade bland annat fokus på utvecklingen inom det åländska näringslivet. Det treåriga projektet Regional trajectories to the knowledge economy Nordic - European comparisons, REKENE, avslutades under 2010 med slutkonferens i Stockholm samt med en rapport i Nordisk InnovationsCenters rapportserie. Målet med projektet var att öka förståelsen för kunskapsspridningens betydelse för innovationer, konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt samt att utarbeta rekommendationer för den regionala näringslivsutvecklingspolitiken. I februari 2011 publicerade en till det åländska sammanhanget anpassad rapport från projektet Där kärnkompetens och kunskapsekonomi möts Kunskapsutvecklingen som nyckel till innovationer och tillväxt (Rapport 2011:1). I samband med utgivningen av rapporten ordnades tillsammans med landskapsregeringen ett seminarium i Mariehamn där representanter för olika branscher och företag som satsat på ökad kunskapsutveckling inom sina verksamheter deltog. I samarbetet med forskningsinstitutet AICIS producerade ÅSUB på uppdrag av landskapsregeringen en rapport om utvecklingen och dagsläget inom rederisektorn och sjöfartspolitiken i de nordiska länderna (exkl. Island) samt i Estland och Lettland, Nordisk- Baltisk sjöfart Föregångare och eftersläntrare i sjöfartspolitiken (rapport 2011:3). Rapporten var en uppföljning av den maritima klusterstudie med framtidsscenarier för den åländska sjöfarten som ÅSUB publicerade i slutet av Uppföljningsrapporten presenterades vid en konferens som hölls i anslutning till ett nordiskt-baltiskt ministermöte om sjöfartspolitiken i juni i Mariehamn. Den skattefria ombordförsäljningens betydelse för det internationella transportsystemet i Östersjöregionen analyserades inom ramen för ett forskningsprojekt som finansierades av EU s Östersjöprogram Mera konkret kom uppdraget från ett av de regionala samarbetsorganen inom programmet, nämligen projektet TransBaltic: Towards an integrated

9 transport system in the Baltic Sea Region. Även inom ramen för det här projektet samarbetade ÅSUB med AICIS. Syftet med studien var att mer i detalj analysera betydelsen av färjetrafiken via Åland, och vilka konsekvenser det skulle få om möjligheten till skattefri ombordförsäljning på dessa rutter försvann. Rapporten från projektet The significance of dutyfree sales on board ferries to the transnational transport system in the Baltic Sea Region (Rapport 2011:8) visar att färjetrafiken över Ålands hav, i norra Östersjön och i Finska viken är en viktig länk i det övergripande transportsystem som idag binder samman länder, regioner och städer inom Östersjöområdet men också mellan Östersjöregionen och den europeiska kontinenten. Resultaten från projektet presenterades vid en internationell konferens i Helsingfors i januari Tvärsektoriella projekt Många av de projekt ÅSUB jobbar med är relativt breda till sitt innehåll och kan inte placeras in under ett specifikt fokusområde. Exempel på ett sådant utredningsfält är det aktuella området hållbar utveckling, som omspänner såväl miljö och sociala förhållanden som ekonomi. ÅSUB har av landskapsregeringen fått i uppdrag att tillsammans med Nordregio utvärdera Landsbygdsutvecklingsprogrammet för Åland Nordregio är huvudansvarig för projektet. Utvärderingsarbetet pågår fram till hösten 2015 med de största arbetsinsatserna åren 2010 och År 2011 utarbetades en årsrapport från utvärderingsprocessen, Rapport 2011:4, Utvärderarnas rapport 2010, Landsbygdsytvecklingsprogram för landskapet Åland för perioden Utvärderingen omfattar dels programgenomförandets funktion och kvalitet, dels hur programinsatserna bidrar till utvecklingen av landbygden i ett brett perspektiv. Miljöaspekter som biodiversitet, bioenergi och vattendragens tillstånd, näringarnas konkurrenskraft, befolkningens åldrande samt arbetskraftsutvecklingen och andra socioekonomiska aspekter granskas. Därutöver ordnade ÅSUB i samarbete med Nordregio en work shop i december med diskussion om erfarenheter från utvärderingen av LBU-program i Norden och Scottland som ett inspel för den fortsatta utvärderingsprocesssen. Övriga uppdrag inom utredningsverksamheten I treårsprogrammet för perioden har ÅSUB gått in för att bland övriga uppdragsförfrågningar, prioritera de projekt som fyller flera av följande kriterier: Projekt inom det samhällsekonomiska området Återkommande projekt Projekt som omfattar hela Åland och inte endast någon eller några kommuner Projekt som utvecklar ÅSUBs verksamhet, metoder eller kompetens Under 2011 gjordes på uppdrag av landskapsregeringens social- och miljöavdelning en undersökning om ålänningarnas bruk av tobak, alkohol och narkotika samt spelvanor. Syftet med undersökningen var att kartlägga ålänningarnas tobaks-, alkoholvanor och bruk av

10 narkotika samt att jämföra hur dryckesvanorna och mönstren har förändrats. Nytt för års undersökning var att frågor om spelvanor ingick. Resultaten i undersökningen jämfördes med resultaten i två motsvarande åländska undersökningar från år 2001 och 2005 samt med resultat i relevanta svenska och finska undersökningar. Undersökningen genomfördes som en enkätförfrågan under våren och publicerades i rapporten Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor år 2011 (Rapport 2011:6). Annan nordisk och internationell verksamhet ÅSUB har under året aktivt tagit del i det nordiska samarbetet inom det regionalpolitiska området, bl. a. genom representation i Nordiska Ministerrådets regionalpolitiska forskningsinstitut Nordregios styrelse. ÅSUBs personal ingår i ett antal nordiska statistiknätverk där medlemmarna vid behov möts eller håller kontakt för att diskutera frågeställningar inom respektive statistikområde. ÅSUB har under berättelseåret deltagit i flera nordiska möten om utvecklingen av statistiken samt även beträffande samarbetet kring och de åländska leveranserna till den nordiska statistiska årsboken. ÅSUB deltar även i det nordiska chefstatistikersamarbetet och var representerat vid det årliga generaldirektörsmötet på Grönland i september ÅSUBs personal har under året även deltagit i flera internationella konferenser som föreläsare eller som inbjudna deltagare i olika typer av paneldebatter. Dessa sker av naturliga skäl ofta utanför Åland. Under berättelseåret deltog ÅSUB sålunda i den årliga europeiska regionalvetenskapliga konferensen i Barcelona i augusti samt i ett internationellt forskarseminarium om regionalt självbestämmande vid Edinburgh-universitetet i Skottland. Ett på hemmaplan förlagt exempel på denna typ av aktivitet var ÅSUBs deltagande i den i april 2011 av Landskapsregeringen arrangerade konferensen om sjöfartspolitiken i de nordiska och baltiska länderna. ÅSUB ingår även i redaktionen för den internationella ö-forskningstidskriften Island Studies Journal och fungerar också regelbundet som kvalitetsgranskare (s.k. peer-review) av vetenskapliga artiklar för publicering i flera olika facktidskrifter. ÅSUB är även representerat i Sveriges landsbygdsutvecklingsakademi. ÅSUBs forskare har under året sakgranskat och kommenteratt en rapport inom ESPON-programmet där man analyserar olika öar och skärgårdsregioners konkurrenskraft och utvecklingsförutsättningar inom EU. ÅSUBuppdraget gällde en granskning av ESPON-rapporten utgående från ett nationellt finländskt perspektiv. Övriga externa aktiviteter ÅSUBs personal har, inom ramen för såväl sin analys- som statistikverksamhet, under berättelseåret tagit fram faktaunderlag för lagframställningar och för behandlingen av olika

11 ärenden i lagtinget samt även i övrigt bistått självstyrelseförvaltningen och övriga intresserade med statistik- och utredningsunderlag. Sammanställningar, analyser och metodhandledning på basen av förfrågningar från olika delar av det åländska samhället har därmed blivit en allt viktigare del av ÅSUBs utåtriktade service. Personalen har även vid olika tillfällen informerat besökande allmänhet, media/press, forskare, studerande, utifrån kommande politiker m.fl. om Ålands ekonomi och näringsliv. ÅSUB har även hållit föreläsningar och seminarier för olika organisationer, skolor och högskolor/universitet - inom såväl som utanför Åland. Som framgår av redovisningen av projektverksamheten ovan, har ÅSUB även arrangerat eller deltagit i ett flertal olika arrangemang där resultat från utredningsverksamheten presenterats. ÅSUB har också under det senaste året på uppdrag av landskapsregeringen och andra uppdragsgivare ingått i arbetsgrupper och beredningsorgan inom olika fackområden. En under senare år växande verksamhet är en mer kvalificerad och därmed också tidskrävande handledning av forskare och studenter som ansvarar för eller ingår i olika typer av forskningsprojekt med Åland i fokus. Detta gäller även handledningsinsatser i samband med andra myndigheters/organisationers utredningar och enkätundersökningar rörande olika aspekter i det åländska samhället. Kvalitetsarbete och IT-infrastruktur Under 2011 fortsatte arbetet med att förbättra kvaliteten i verksamheten, bl a genom uppdatering av systematiska manualer och kvalitetsbeskrivningar och systematiska databasbeskrivningar med tydligt utpekat registeransvar introducerades också under året. De interna seminarierna i aktuella ämnen och vetenskapliga metoder fortsatte liksom de återkommande kvalitetsseminarierna med hela ÅSUBs personal. Arbetet med att utveckla ÅSUBs hemsida (www.asub.ax) och IT-infrastruktur fortsatte under året. För att underlätta uppdateringar och utveckling av hemsidans funktioner flyttades denna under året över från en server vid landskapsregeringens IT-avdelning till en server inom Consilia. Ett nytt och uppdaterat program för IT-behoven under åren fram till och med 2014 togs fram mot slutet av berättelseåret. Den största nysatsning under berättelseåret var dock arbetet med att på allvar introducera och ta i bruk ny databasarkitektur i form av relationsdatabasprogrammet SQL. Projektet som drogs i gång i slutet av 2010 pågick hela berättelseåret. Arbetet leddes av en extern datakonsult. ÅSUB genomförde en extern planerings- och verksamhetsutvecklingsdag (Simskäla, Vårdö) i slutet av augusti.

12 Bilaga I ÅSUBs direktion och personal under 2011 Direktionen Viveka Eriksson, lantråd, Ålands landskapsregering (ordförande) Sigurd Lindvall, förbundsdirektör, Åland kommunförbund (viceordförande) Daniel Dahlén, verkställande direktör, Ålands Handelskammare Göran Djupsund, professor, Åbo Akademi Dan E. Eriksson, finanschef, Ålands landskapsregering Linnéa Johansson, byråchef/avdelningschef, Ålands landskapsregering Gunilla Lundholm, enhetschef, SCB Personalen Katarina Fellman, utredningschef Kenth Häggblom, statistikchef Jonas Karlsson, statistiker Jouko Kinnunen, ekonom/statistiker Bjarne Lindström, direktör Christina Lindström, bitr. statistiker/adm. sekreterare Richard Palmer, utredare Maria Rundberg, utredare Iris Åkerberg, statistiker

13 Bilaga II Publicerade produkter under 2011 Serie Område Nummer Titel ÅSUB Rapport: 2011:1 Där kärnkompetens och kunskapsekonomi möts. Kunskapsutveckling som nyckel till innovationer och tillväxt 2011:2 Konjunkturläget våren :3 Nordisk-Baltisk sjöfart Föregångare och eftersläntrare i sjöfartspolitiken 2011:4 Utvärderarnas rapport LBU för landskapet Åland :5 Arbetsmarknadsbarometern :6 Undersökning om ålänningarnas alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor år :7 Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn hösten :8 The significance of duty-free sales on board ferries to the transnational transport system in the Baltic Sea Region ÅSUB Statistik: 2011:1 Turiststatistik :2 Löner inom den privata sektorn :3 Avfallsstatistik :4 Löner för offentligt anställda på Åland :5 Befolkningen :6 Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet :7 Lagtings- och kommunalvalet 2011 Övrig statistik: Statistisk årsbok för Åland 2011 Åland i siffror 2011 (svensk, engelsk, finsk, fransk och tysk upplaga) Skillnader i kvinnors och mäns ekonomiska situation (Bilaga till LR Budget 2012) Statistikmeddelande: Arbetsmarknad 2011:1 Arbetslöshetssituationen - januari :2 Arbetslöshetssituationen - februari :3 Arbetslöshetssituationen - mars :4 Arbetslöshetssituationen - april :5 Arbetslöshetssituationen - maj :6 Arbetslöshetssituationen - juni :7 Arbetslöshetssituationen - juli :8 Arbetslöshetssituationen - augusti :9 Arbetslöshetssituationen - september 2011:10 Arbetslöshetssituationen - oktober :11 Arbetslöshetssituationen - november

14 2011:12 Sysselsatt arbetskraft :13 Arbetslöshetssituationen - december Befolkning 2011:1 Befolkningsrörelsen 2010, preliminära siffror 2011:2 Invånarantalet :3 Befolkningsrörelsen 1:a kvartalet :4 Befolkningsrörelsen 2:a kvartalet :5 Befolkningsrörelsen 3:e kvartalet :6 Familjer och hushåll Boende 2011:1 Bostäder och boendeförhållanden 2010 Byggandet 2011:1 Byggandet 2010 Företag 2011:1 Bokslutsstatistikför företag Konsumentpris- 2011:1 KPI januari 2011 index 2011:2 KPI februari :3 KPI mars :4 KPI april :5 KPI maj :6 KPI juni :7 KPI juli :8 KPI augusti :9 KPI september :10 KPI oktober :11 KPI november :12 KPI december 2011 Nationalräken- 2011:1 Varuhandelsstatistik skaper 2011:2 Nationalräkenskapsdata 2009 Offentlig 2011:1 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2011 ekonomi 2011:2 Kommunernas bokslut 2010 Turism 2011:1 Inkvarteringsstatistik för hotell januari :2 Inkvarteringsstatistik för hotell februari :3 Inkvarteringsstatistik för hotell mars :4 Inkvarteringsstatistik för hotell april :5 Inkvarteringsstatistik för hotell maj :6 Inkvarteringsstatistik för hotell juni :7 Inkvarteringsstatistik för hotell juli :8 Inkvarteringsstatistik för hotell augusti :9 Inkvarteringsstatistik för hotell september

15 2011:10 Statistik över gästhamnarna :11 Inkvarteringsstatistik för hotell oktober :12 Inkvarteringsstatistik för hotell november 2011:13 Inkvarteringsstatistik för hotell :14 Inresande till Åland 2011 Utbildning 2011:1 Avlagda examina på gymnasialstadie- och högre nivå på Åland år :2 Lärare :3 Grundskolan hösten :4 Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2011 Val 2011:1 Riksdagsvalet 2011 Webbpubliceringar Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsplan 2011 Befolkning Befolkningens ålderstruktur 2010 Invånarantalet i byar och stadsdelar 2010 Befolkningens språk, födelseort och medborgarskap Befolkningsrörelsen, slutliga siffror 2010 Befolkningsutveckligen i Mariehamn Utbildning Studerande utanför Åland 2010 De åländska läroinrättningarnas utbildning som inte leder till Offentlig Prisindex för den kommunala basservicen på Åland ekonomi Kommunernas skattesatser 2012 Kultur Biblioteksverksamhet och bokproduktion 2010 Jord- och skogs-, Sålda lantbruksprodukter 2010 bruk och fiske Företag Koncernstatistik 2009 Företagen på Åland Val Lagtingskandidaterna 2011 Kandidaterna i kommunalvalet 2011

16 Valdeltagandet efter kön och kommun 2011 Transport och Trafikolyckor på Åland år kommunikation

17

De senaste rapporterna från ÅSUB

De senaste rapporterna från ÅSUB ÅSUB Rapport 2006:2 Det framtida behovet av utbildning på Åland De senaste rapporterna från ÅSUB 2004:1 Konjunkturläget våren 2004 2004:2 Turismens samhällsekonomiska betydelse för Åland 2003 2004:3 Konjunkturbedömning

Läs mer

Ekonomisk utsatthet i barnfamiljer

Ekonomisk utsatthet i barnfamiljer Rapport 2014:7 Ekonomisk utsatthet i barnfamiljer Del 1 av Ekonomisk utsatthet och social trygghet på Åland De senaste rapporterna från ÅSUB 2011:6 Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk

Läs mer

Små företags kapitalförsörjning på Åland Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel Utredningsrapport Underrubrik

Små företags kapitalförsörjning på Åland Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel Utredningsrapport Underrubrik Rapport 2012:6 Små företags kapitalförsörjning på Åland Behövs offentligt riskkapital? Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel Undertitel Utredningsrapport 1 Underrubrik De senaste rapporterna från

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer

Rapport 2001:2. DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det!

Rapport 2001:2. DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det! Rapport 2001:2 DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det! 1. SAMMANFATTNING... 4 2. INLEDNING... 6 2.1. Bakgrund och syfte... 6 2.2. IT - vad är det?... 6 2.3. Rapportens uppläggning... 7 3.

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

Ett år av gemensam kraftsamling

Ett år av gemensam kraftsamling ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll Ett år av gemensam kraftsamling... 3 Året i korthet 2011... 5 Ordlista... 8 Uppdrag och organisation... 10 Förutsättningar för resultatredovisningen... 12 Återrapportering

Läs mer

Årsredovisning. Konjunkturinstitutet Box 3116 103 62 Stockholm Tel: 08-453 59 00 www.konj.se

Årsredovisning. Konjunkturinstitutet Box 3116 103 62 Stockholm Tel: 08-453 59 00 www.konj.se Årsredovisning 2010 Konjunkturinstitutet Box 3116 103 62 Stockholm Tel: 08-453 59 00 www.konj.se Kort om Konjunkturinstitutet Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet, och

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

CVF år 2000 regional samverkan

CVF år 2000 regional samverkan VERKSAMHETSRAPPORT Skriftserie C Nr 8 april 2001 CVF år 2000 regional samverkan Framtidsplaner Konferensrapport Välfärdsdagen Verksamhet Redaktörer: Göran Sidebäck och Mats Vuorinen Centrum för Välfärdsforskning

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

Källa:SCB. Öka fysisk aktivitet och använd vatten som törstsläckare. Läs också. Brottslighet och livets vändpunkter Jerzy Sarnecki

Källa:SCB. Öka fysisk aktivitet och använd vatten som törstsläckare. Läs också. Brottslighet och livets vändpunkter Jerzy Sarnecki Källa:SCB STATISTISKA CENTRALBYRÅNS KUNDTIDNING NUMMER 1 2011 Öka fysisk aktivitet och använd vatten som törstsläckare två av budskapen i studien IDEFICS på 16 000 barn i Europa Brottslighet och livets

Läs mer

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng Kvalitetsgranskning Rapport 2009:4 Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:4 Diarienummer 2008:376 Stockholm

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND 2006 Ålands landskapsregering FRAMSTÄLLNING nr 4/2005-2006 Förslag till budget för år 2006 Datum 2005-11-02 Till Ålands lagting ALLMÄN MOTIVERING EKONOMISK ÖVERSIKT

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅLAND. visitaland.com. Visit Åland

VERKSAMHETSPLAN ÅLAND. visitaland.com. Visit Åland VERKSAMHETSPLAN ÅLAND visitaland.com Visit Åland 2011 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 1 2. VISIT ÅLANDS HUVUDUPPDRAG: DESTINATIONSMARKNADSFÖRING... 2 3. TURISMENS BETYDELSE OCH UTVECKLING... 3 3.1. Ålands turismutveckling...

Läs mer

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet Hjärnkoll våren 2015 Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning.

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Delredovisning: Kunskapsutveckling om entreprenörskap inom vård och omsorg

Delredovisning: Kunskapsutveckling om entreprenörskap inom vård och omsorg Delredovisning: Kunskapsutveckling om entreprenörskap inom vård och omsorg Att följa och bedöma mångfald och entreprenörskap inom vård och omsorg Delredovisning maj 2012 DNR 2010/198 (Tillväxtanalys) DNR

Läs mer

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar VINNOVA Rapport VR 2010:05 VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Göran Andersson, Kristina Larsen & Anna Sandström Titel : VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Författare: Göran Andersson,

Läs mer

Svenska ESF-rådet Årsredovisning

Svenska ESF-rådet Årsredovisning Svenska ESF-rådet Årsredovisning Vi gör skillnad för Sverige Svenska ESF-rådet skapar möjligheter över hela landet. Genom att fördela det ekonomiska stödet från Europeiska socialfonden och Europeiska integrationsfonden

Läs mer

2014:31. Myndighetsanalys av Konjunkturinstitutet

2014:31. Myndighetsanalys av Konjunkturinstitutet 2014:31 Myndighetsanalys av Konjunkturinstitutet MISSIV DATUM DIARIENR 2014-12-11 2013/249-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-11-07 Fi2013/3980 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Myndighetsanalys

Läs mer

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 Postadress: Box 120 30 102 21 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 20, 6 tr Telefon: 08-528 020 00 E-post: info@kulturanalys.se Webbplats: www.kulturanalys.se

Läs mer

Källa:företag TIDNINGEN FÖR UPPGIFTSLÄMNANDE FÖRETAG n STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2014

Källa:företag TIDNINGEN FÖR UPPGIFTSLÄMNANDE FÖRETAG n STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2014 Källa:företag TIDNINGEN FÖR UPPGIFTSLÄMNANDE FÖRETAG n STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2014 31 procent av nystartade företag leds av kvinnor... Läs om företagare i statistiken! Vi vill givetvis förenkla för dig

Läs mer

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken En redogörelse för aktuell lagstiftning och samverkansformer 1 Förord Arbetsmarknadspolitiken är av central betydelse för Sveriges ekonomi och en viktig statlig angelägenhet

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Rapport 2006:11 R Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Ekonomer utbildning

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer