Aktiviteter hållna i Byggnadstekniska Föreningen sedan 1929

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktiviteter hållna i Byggnadstekniska Föreningen sedan 1929"

Transkript

1 Aktiviteter hållna i Byggnadstekniska Föreningen sedan 1929 Studiebesök under föreningens tidiga år: AB Vin- och Spritcentralens nybyggnad. Studentkårens nybyggnad. Göteborgs Stadsteater. Nya elevhemmet vid Sahlgrenska sjukhuset. Mölndals reningsverk. Åbyfältet. Oceanografiska Institutet. Nya mässhallarna. AB Turitz & Co:s nybyggnad. Statens skeppsprovningsanstalt. Göteborgs Yrkesskolors nybyggnad. Nya centralmälteriet vid Carnegies porterbryggeri. AB Fjäråsgnejs anläggningar. Restaurant Henriksberg. Rederi AB Transatlantics nybyggnad. Tenggrenstorps och Nabbenbergs Tegelbruk. Skandinaviska Bankens bombsäkra valv. Götaverkens kontor, maskinverkstad, plåtslageri. Londonskjulet Arkitekt Axel Erikson: Stockholms Byggnadsförenings ledande grundsatser, historik och uppgifter. Stadsingenjör A. Södergren: En orientering i Göteborgs stadsplan. Ingenjör A. Dahrén: Grundförstärkning med Dahrén-pålar. Ingenjör A. Björkman: Användning av modern betongteknik vid restaurering och förstärkning av domen i Mainz. Arkitekt Birger Hammarén: Den dynamiska stadskroppen. Nya riktlinjer för rnodern stadsplanekonst belyst med exempel från världens största stad Ingenjör Karl Åkerberg: Några Höganäsprodukter inom byggnadsbranschen. Direktör C. R. Cramér: Den nyinrättade Svenska Bostadskreditkassan. Ingenjör Torsten Ekman: Om tillkomsten och utläggning av en modern gata samt byggnads anslutning till stadens olika ledningsnät. Professor H. Kruger: Framsteg inom byggnadstekniken i början av talet. Ingenjör G. Cronquist: Färgen i svenska städer. Professor Carl Forsell: Nyare byggnadskonstruktioner Ingenjör V. Bährner: Smältcement och specialcement. Arkitekt Sven Steen: Den amerikanska sopförbränningensugnen Kernerator. Arkitekt Sven Markelius: Om arkitektens inverkan på arkitektonisk formgivning.

2 Målarmästare Alb. Persson: Rön beträffande målningsarbetens utförande och dess bestånd. Arkitekt Gunnar Heimburger: Treetex, en svensk isoleringsskivas tillverkning och användning. Ingenjör G. Chatillon-Vinbergh: Nya tegelsorter och deras byggnadstekniska användning. Ingenjör D. A. Carlsson: Vad bör en byggnadsfackman veta angående värme-, ventilations- och sanitära installationsanläggningar i moderna byggnader? 1932 Ingenjör Ivar Folcker: Några synpunkter på elektrisk belysning i byggnader. Byråingenjör E. Hedvall: Cementinjekterings- och betongsprutningsarbeten. Byggnadsrådet Gustaf Linden: Nya byggnadsstadgan. Direktör A. R. Grane: Några erfarenheter från en 8-årig byggnadsverksamhet i Ryssland. Professor: T. Lagerberg: Rötskador i byggnader Arkitekt Björner Hedlund: Förslag till Hedens ordnande. Ingenjör J. B. Ouchterlony: Vattenåtgång och varmvattenförsörjning i hyreshus, villor etc. Ingenjör John Lindberg: Om sjunkningarna i Göteborgsterrängen samt dess inverkan på stadsplanearbetet och grundläggningssystemen. Herr Georg Hansson: Tillverkning av sanitetsgods. Brandchef Nils Grönvall: Brandskyddssynpunkter på stadshusbyggande. Doktor Lennart Bladini: Några hygieniska synpunkter på husbyggandet. Intendent Gustaf Munthe: En resa till världsutställningen i Chicago Ingenjör Alex. Törnblom: Värdering av fastigheter i Göteborg. Arkitekt Harry Kjellkvist: Göteborgs småstugor, ett storbygge med monteringsfärdiga hus. Direktör Karl Boström: Den första acetyléngassvetsade byggnadsstommen i England. Stadsingenjör Uno Åhrén: Den nya älvförbindelsen. Doktor Lennart Forsén: Om olika cementsorter. Direktör A. R. Grane: Hur man nu bygger i Ryssland. Lillhagens sjukhusanläggning Byggmästare Olle Engkvist: Byggnadstyper och byggnadskostnader. Herr David Warholm: Om fönsterglas. lngenjör Gustaf Carman: Ljudisolering i byggnader. Arkitekt Arvid Fuhre: Nutidsmänniskan och den nya arkitekturen. Ingenjör Filip Ahlrén: Moderna ventilationssystem i kontors- och bostadshus. Konstruktioner och driftsresultat. Professor Axel Boethius: Hyreshus i kejsarens Rom. Arkitekt Tage William-Olsson: Om Slussen i Stockholm Arkitekt Kai Fisker: 10 aars Dansk Boligbyggeri. Arkitekt A. Funkquist: Om aktuella förbättringar i bostadsfastigheter,

3 Arkitekt F. S. Platou: Betongbebyggelse i Oslo. Sahlgrenska sjukhusets värme- och kraftcentral. Mölndals reningsverk Ingenjör Sven Nycander: Huru åstadkomma tidsenliga program för husbyggnadsentreprenader? Intendent S. Ekman: Från storskog till stjärnplywood. Ingenjör Helge Thomasson: Utformning av arbetslokaler vid Lidköpings porslinsfabrik med särskild hänsyn till dagsbelysningen. Professor Carl Forsell: Grundläggning på sand. Ingenjör Eric Ericsson: Småstugeverksamheten i Göteborg. Ingenjör John Lindberg: Gustaf Adolfskyrkans i Borås restaurering Ingenjör Karl F. Angst: Erdluftgewinnungsverfahren System Solair, Friskluft ur marken. Stadsingenjör U. Åhrén: Huru åstadkomma ändamålsenliga stadsplaner och tomtindelningar för hyreshusområden. Professor Henrik Kruger: Västkustklimatets förstörande inverkan på byggnader och medel däremot. Arkitekt Sven Markelius: Sveriges deltagande i New York-utställningen Arkitekt Ole Gripenberg: Värdering av bostadsfastigheter ur kreditgivarsynpunkt. Advokat Stig Wiberg: Något om entreprenörs skadeståndsskyldighet i vissa fall Arkitekt Gösta Nesser: Svensk byggnadsverksamhet i Iran. Professor Hans Pettersson: Havets gröda. Intendent Gustaf Munthe: Bostadsundersökning Johanneberg. Ingenjör John Eliasson: Byggnadstekniska luftskyddsåtgärder. Advokat Stig Wiberg: Om giltigheten av äganderättsförbehåll vid leveranser till byggnader. Brandchef Nils Grönvall: Brandtjänst i Åbo under krigstid. Professor Hjalmar Granholm: Några moderna byggnadskonstruktioner Disponent Nils Danielsson: Om situationen på cementmarknaden. Fyringenjör Hilmer Carlsson: Hur fyrar byggas. Ingenjör Viktor Bährner: Hållfastheten av E-cement. Direktör Viktor Wångfelt: Orientering i skolbyggnadsfrågan. Arkitekt Åke Wahlberg: Något om byggnadstekniska detaljer. Ingenjör Evert Strokirk: Några besparingsåtgärder för nedbringandet av byggnadskostnaderna. Ingenjör Filip Ahlrén: Värme- och sanitetsanläggningars utformning med hänsyn till rådande dyrtid och materialbrist Rektor Gösta Melander: Om nutida yrkesundervisning. Kapten R. Götherström: Aktuella byggnadstekniska brandskyddsfrågor.

4 Stadsplanechef U. Åhrén: Några aktuella stadsplanefrågor i Göteborg. Arkitekt Sten Branzell: Reflektioner till garnla byggnadsordningens 34. Doktor Lennart Bladini: Om nybyggnadsfukt. Professor Hjalmar Granholm: Armerade tegelkonstruktioner. Arkitekt Sten Branzell: Förslagen till Skanstorgets ordnande Arkitekten Hans Holst: Byggnadsindustrin i stöpsleven. Ingenjör Harri Carlsson: Värmetekniska synpunkter på ytterväggarnas sammansättning. Ingenjör P. Wallén: Aktuella golvproblem. Konsul Algot Friman: Modern värmeisolering med metallfolier. Ingenjör Sven Nycander: Putsproblemet. Ingenjör Sune Lundquist: Staden och kriget Ingenjör O. Elmberg: Byggnadsindustrien och arbetarskyddet. Statsrådet E. Rosander: Behovet av den statliga regleringen av byggnads- och anläggningsarbetena. Assuransdirektör C. 0 Sjöberg: Hur skall jag försäkra min egendom, mina arbetare och mig själv. Ingenjör Axel Rosell: Kontrollventiler och deras tillämpning i bostadsventilationen. Byggnadsrådet G. Wejke: Guldhedsområdets bebyggelse Stadsarkitekt S. Branzell: Konsten att mura. Statsrådet Tage Erlander: Läget på byggnadsmarknaden. Fastighetsdirektör Frans Persson: Stadens exploateringsverksamhet. Major P. G Bildberg: Vattenverksanläggningen vid Alelyckan. Byråchef Sune Lundquist: Nu gällande bestämmelser för ordnande av skyddsrum i byggnader. Arkitekt Kaj Englund: Återuppbyggnadsarbete i finska Lappland Ingenjör Harald Gille: Fuktskador å takbjälklag. Arkitekt Erik Wannfors: Byggnadsstyrelsens anvisningar till byggnadsstadgan. Byggmästare Olle Engkvist: Diskussion till frågan om bostadsbehov och bostadsprodukten i anslutning till Bostadssociala utredningen. Stadsarkitekt Sten Branzell: Yrkesintryck från en resa i England hösten Ingenjör Mejse Jacobsson: Transportproblem inom byggnadsfacket. Ingenjör David W. Österberg: Ställningsbyggande Arkitekt G. Wetterlundh och målarmästare Nilsson: Om målning. Major Sten Sjöstedt: Om värmemätning. Stadsrådet John Ericsson: Byggnadsregleringen - tillämpning och varaktighet. Professor Hjalmar Granholm: Virkesbesparande konstruktioner för trähus. Revisionssekreterare A. Bexelius: Den nya byggnadslagstiftningen. Arkitekt Arvid Bjerke: Byggfolket och Krångel-Sverige.

5 1948 Professor Nils Hast: Några glimtar från byggnadsverksamheten i England, U.S.A. och Mexico. Civilingengör Eric Byström: Entreprenadkontrakt och dess tillämpning. Fil. dr. Stig Roth: Hur byggdes det gamla Göteborg? Arkitekt Gunnar Hoving, Civilingenjör L. Rönnmark och majoren Fred Hansen: Vem bär ansvaret? Tekn. dr. Gustaf Birch-Lindgren: Sahlgrenska sjukhusets utbyggnad. Stadsarkitekt Sten Branzell: Intryck från en resa i Schweiz och Italien sommaren Docent Börje Kullenberg: Glimtar från Albatrossexpeditionen. Arkitekt Gunnar Hoving, brandchef Nils Grönvall och stadsarkitekten Gerhard Paulsson: Bort(a) med vinden. Arkitekt Mats Edström: Praktiska erfarenheter av ventilationsbestämmelserna i Anvisningar till Byggnadsstadgan. Civilingenjör Evert Strokirk och diplomingenjör Nils Alenius: Stenhus contra trähus. Stadsarkitekt Sten Branzell och professor Axel Romdahl: Stadsbilden, några reflektioner. Stockholm och Gustavsberg, maj Docent Paul Nylén: Aktuella problem vid byggnadsmålning. Stadsplanechef Tage William-Olsson: Aktuella stadsplanefrågor i Göteborg. Tekn. dr. Bertil Thunell: Virkesbestämmelser i Anvisningar till Byggnadsstadgan. Stadsplanechef Gunnar Lindman och trädgårdskonsulent Ernst Lomenius: Småhusområdenas planeringsproblem. Fil. lic. Sven Rydenfelt: Vägar ut ur bostadskrisen. Direktör Herbert Wikström: Om rationell betongbebyggelse med självklättrande glidformar. Oslo, maj Byråchef Harry Bernhard: En orientering i den statliga bostadslånegivningen. Stadsplanechef T. William-Olsson: Principen för planering av Göteborgs nya perifera bostadsområden. Hamndirektör S. Axelsson: Något om Göteborgs hamn i dag och i framtiden. Stadsarkitekt Sten Branzell: Vår stad. Professor Hj. Granholm: Fukt i tegelväggar. Arkitekt C. A. Frid: Hur bygger tre man ett hus på tre dagar? Redaktör Lennart Thölén: På familjecykel genom England. Volvo - X-hallens nybyggnad, oktober. Danmark, maj. 1952

6 Civilingenjör Filip Ahlrén: Aktuella synpunkter på värmecentraler för bostadsområden. Arkitekt Nils Einar Eriksson: Utformning och planlösning av Folkets Hus med teater och scenanläggning. Överingenjör Ulf Bjuggren: Senaste nyheter i strängbetong. Civilingenjör Hjalmar Schlyter: Hålmurar. Överingenjör E.J. Kjellerås: Några synpunkter på branddörrsproblemet. Överingenjör K.A. Bazlen vid Zuiderzee-verken: Torrläggning av Zuiderzee. Stud. Erling Zachrisson visade en av honom tagen färgfilm: Sol och saltstänk över Bohuslän. Folkets hus med teater, mars. Lindholmens nya dieselhall, april. E. A. Rosengrens AB - Dörrverkstaden, oktober Bankdirektör Arne Nilsson: Läget på fastighetskreditmarknaden. Arkitekt Gustaf Lettström: Plats för plast inom husbyggnadskonsten. Arkitekt Lennart Bergvall och direktör Walter Wredenfors: Ett nytt system monteringsfärdiga stenhus. Ingenjör Henrik Sjöblom, Timmernabben: Värmeisolerande puts och murbruk. Överingenjör D. Lorentzon: Göteborgs utbyggnadsplaner för el-kraft och fjärrvärmeförsörjning. Tekn. dr. Mejse Jacobsson: Byggnadskostnader och arbetsorganisation i Stockholm, Göteborg och Malmö. Erfarenheter från trestadshusen. F. stadsplanechefen Tage William-Olsson: Vilka möjligheter finns idag för individuella planlösningar av hyreslägenheter. Disponent Egon Plomgren: Några glimtar från en medelhavsresa. Galon AB - Den nya fabriken, mars. Göteborgs Sand AB, april. Kraftstationer Pustervik, Sävenäs, Muraregatan, maj. Fläktfabriken i Jönköping, oktober. Järnbrottshus med flyttbara väggar, november. Jylland, april-maj Civilingenjör I. Häggbom, Stockholm och civilingenjör V. Hasselblad, Malmö: Nyare konstruktioner i betong och förspänd betong. Disponent Nils Kjellström, Malmö: Öresundsbron. F. distriktschefen M. Blomberg framförde S.J:s synpunkter på problem i samband härmed. Disponent Andersson, Stockholm samt direktör D. Pertelius, ingenjör Thorwald Flodén, ingenjör Alvar Ericsson och Tore Bergström: Bostadsgolv. Civilingenjör Lars Birkner: Tryckimpregnering av virke. Överingenjör Günter Brünkhorst: Pyromorsflamskyddsmedel. Civilingenjör K.W. Torsten Möller: Plåt i spikförband vid moderna träkonstuktioner. Professor Hjalmar Granholm, professor Arvid Hedvall, docent Arne Johnson, docent Ove Pettersson, docent Hans Ronge, professor Lennart Rönnmark och generaldirektör Gunnar Wejke: Byggforskningsrapsodi. Arkitekt SAR Per-Olov Klang: Varuhuset och bilen i USA. Ett kåseri med färgbilder över ämnet: En resa till Kanarieöarna.

7 Linoleum AB Forshaga, mars. Timber Trading Co AB och AB Nihlmarks Trävaruaffär, april. Skövde och Falköping med besök hos AB Gullhögens Cement AB, Skövde Gasbetong AB och Ytong AB samt Rockwool AB, oktober. Lübeck, Hamburg och Kiel, maj Stadsarkitekt Sten Branzell: Färg och stadsarkitektur. Diplomingenjör ETH docent Paul Haller, Zurich: Bärförmågan hos tegelmurverk särskilt med hänsyn till knäckning, tillämpning vid bygghus i Basel. (Föredraget framfördes på svenska av civilingenjör Lars Erik Nevander, Sveriges Tegelindustriförening, Stockholm). Civilingenjör Ingvar Strömdahl: Brandskyddsproblem vid höghusbebyggelse. Överingenjör Kjell Westman i Kungl. Arbetsm.styrelsen: Byggnadsverksamheten och arbetskraften. Elementbyggardag med medverkan av: Arkitekt Eske Kristensen, Hellerup: Montagebyggeri og den arkitektoniske frihed; civilingenjör L. Gravesen, Köpenhamn: Betongelementer - Konstruktive og dekorative muligheder; civilingenjör I. Hjertén: Fastighets AB Göteborgsbostäders provhus; byrådirektör G. Essunger: Allmänna fordringar på betongelement för husbyggnader; byggnadsingenjör J. Svanberg: Några aktuella exempel från och synpunkter på svenskt elementbyggeri med betongelement och civilingenjör Bo Bouvin: Elementbyggeri - erfarenheter och synpunkter. Civilingenjör Hans Vinberg, Byggforskningen och tekn. dr. Sven Bergström, Cement- och Betonginstitutet: Arbetstekniska problem och materialproblem vid vinterbetongarbeten. Wallins nya bilhallar, mars. Studiebesök i Kyrkbyn, oktober. Helsingfors i samband med Nordisk Byggnadsdag, juni Regionplanechef Bertil Hultén: Planering av Göteborgsrayonen. Stadssekreterare Torsten Henriksson: Göteborgs utbyggnad - framtidsperspektiv. Civilingenjör Anders Kjellin: Målningsbehandling av putsfria betonghus. Arkitekt Perry Marthin: Färgen och vi - några psykologiska synpunkter samt Normer för färgsättning. Arkitekt SAR Lennart Kvarnström: Skolbyggeri hemma och utomlands. Trafikkonsulent L. E. Dahlman: Flyg och SAS. Filmen Ovan jordens topp visades vid detta tillfälle. AB Förenade Färgs fabrik i Järnbrott, mars. Södra Biskopsgården och Kortedala i samband med byggdagarna, oktober. Studieresa till Malmö och Köpénhamn, maj-juni Ingenjör Erik Carlsson: Göteborgs vattenförsörjning. Civilingenjör E. Sylvén: Amerika och biltrafiken - några glimtar från en studieresa i USA.

8 Professorn Helge Zimdal: Nya strömningar i amerikansk arkitektur. Civilingenjör Sven Bertil Neuman, Stockholm: Ändamålsenliga konstruktionshandlingar:grundläggande idéer, civilingenjör Bengt Plass, Stockholm: Rekommendationer för utformning av konstruktionshandlingar och civilingenjör Sven Bertil Neuman, Stockholm: Orientering om stomritningar. Civilingenjör Thure Mannerfelt: Byggnadsfaktorer: kostnadsökningar - förebyggande åtgärder. Tidsmoment. Civilingenjören vid Gas- och elverken i Göteborg, Lars Dirke: Fjärrvärme i Göteborg. Interbau Berlin, september Tekn. lic. Lars-Erik Larsson: Om betongväggarnas bärförmåga. Arkitekt SAR Alexander Ericsson: USA Överingenjör Vitold Saretok: Murbruk - sammansättning, beredning, användning. Civilingenjör Bernt Gerde: Projekteringen av konstruktionerna till Nya Ullevi. Civilingenjör Fred Sundberg: Byggnadsarbetets och arbetsplatsens planering på Nya Ullevi. Norrahammars Bruk, april. Centralkomplexet vid Sahlgrenska sjukhuset, oktober. Holland - Belgien med besök på världsutställningen i Bryssel i maj Ombudsman Rolf Engstrand: Skadeståndsskyldigheten för byggherre och entrepenör. Fastighetsdirektör Frans Persson: Sanering av äldre stadsdelspartier i Göteborg. Professor Allan Bergfelt: Pålning. Civilingenjör Sten Jacobsson: Byggnadsrationalisering i samverkan - en aktuell fråga. Tekn. lic. Torsten Möller: Några vanliga materialskador vid byggen och synpunkter på deras förebyggande. Stadsplanechef Koj Jonsson: Dagens och morgondagens planfrågor i Göteborg. Skövde med besök hos Gullhögens Bruk, Durox och Rockwool AB, maj. Kvibergshuset, september. Norditalien och Schweiz, september Ingenjör Lennart Lundberg : Färg och målning - utvecklingen under 1950-talet. Hovrättsrådet Voldmar Körlof: Den nya byggnadslagstiftningen. Direktör Jerker Eriksson: Glas i fasad. Museichefen fil. dr. Stig Roth: Hur Göteborg byggdes. Trädgårdsarkitekt Ernst Loménius: Hyreshus- och villatomters planering. Civilingenjör Erik Gabrielson: Rationalisering på byggnadsarbetsplatserna - en sidoentreprenörs erfarenheter. Civilingenjör Erik Sylvén: Göteborgs genomfartsleder.

9 Ferm & Perssons nya anläggning i Högsbo, februari. Halmstads Järnverk och Slottsmöllans Tegelbruk, maj. USA med besök i New York, Niagara Falls, Detroit, Chicago, Dayton, Pittsburgh, Washington D.C. och Levittown, New Jersey, oktober-november Professor Folke Tenelius: Mekanisk eller naturlig ventilation. Fil. lic. Erik Saare: Fuktproblem inom byggnadsfacket. Professor Gunnar Hoving: Konst och teknik - sken och verklighet. Direktör Erik Rindegård: Några synpunkter beträffande Göteborgs vatten- och avloppsfrågor. Arkitekt Alf Folmer: Intryck från studieresor i USA. Byrådirektör Oscar Bylund: Göteborgs Universitets och Chalmers Tekniska Högskolas utbyggnadsplaner. Länsarbetsdirektör Arvid Odlöw: Tillgången på arbetskraft och det aktuella investeringsbehovet i Göteborgsregionen. Bankdirektör Arne Nilsson: Läget på kapitalmarknaden. Aalborg, maj. London, september Överingenjör Bengt Gabrielsson, Göteborg: Volvo-Torslandaverken. Professor Helge Zimdal och arkitekt Alf Valentin: Redogörelse för den nya byggnationen på Kungsportsavenyen, varefter stadsarkitekt Gerhard Paulson framlade samlande synpunkter härpå. Skolinspektör Birger Gårdstedt, Göteborg: Byggnadsarbetareutbildningen i Stor-Göteborg. Arkitekt SAR Lennart Bergquist, Göteborg: Parkering och parkeringshus - ett aktuellt stadsbyggnadsproblem. Götaverken - Arendal, april. Svenska AB Gyproc, Varberg, maj. Linoleum AB Forshaga, november. Wien och Munchen, september Civilingenjör Ralf Nyman, Göteborg: Synpunkter på brandskyddet vid byggprojektering. Tekn. dr. Hans Wilhelmsson: Vågutbredningsobservatoriet på Råö. Stadsplanechef Folke Björck, arkitekt Rune Lund och arkitekt Sten Söderström: Orientering om nybyggnader vid och omformning av Götaplatsen. Överingenjören vid Zuiderzee-Werken K. A. Bazlen: Holland och kampen mot vattnet. (I samverkan med Chalmers Tekniska Högskola, Chalmerska Ingenjörsföreningen och Tekniska Samfundet.) Idrottsdirektör Roland Jerneryd: Pågående och planerade anläggningar på idrottens område.

10 Ingenjör Bengt Malmsten: Rätt och fel: några synpunkter på ett och annat inom den praktiska byggnadstekniken. Civilingenjör Christer Ugander: Den kritiska linjen - en ny planeringsteknik. Malmö med orientering om stadens utveckling, maj. Paris, september Hamndirektör Stig Axelsson, Göteborg: Göteborgs hamn och dess byggnadsplaner. Docent Elias Cornell: Siffror och visioner i miljöplaneringen. Stadsplanechef Folke Björck, Göteborg: Inledningstal till orientering om Aktuella områdessaneringar. Civilingenjör Ragnar Askling: Älvsborgsbron och civilingenjör Torsten Hjertonsson: Götaälvtunneln. Stadsplanechefen Gabriel Winge: Örestad - fantasi eller verklighet? Fil. mag. Ulf Langefors: Vad händer inom bergsprängningstekniken? CTC-fabriken i Ljungby, maj. Rom, september Professor Bo Adamsson och arkitekt SAR Ingemar Wennström: Småhusbyggandet i dag och i morgon. Arkitekt SAR Werner Langenbach: Koppar och aluminium, två moderna byggnadsmaterial. Professor Carl-Axel Moberg: När forntiden är i vägen för de nutida byggena i Göteborg. Överingenjör Erik Sylvén: Trafiken i det framtida Göteborg. Utredningschefen Staffan Berg von Linde: Parkeringsproblem i Göteborg. Professor Sven Bergström: Betonggjutning vintertid. Boda, Emmaboda och Kosta glasbruk, maj. Istanbul, september Stadsträdgårdsmästare Arvid Bengtsson: Göteborgs parker och planteringar. Redaktör Tor Alm: Att fotografera hus. Arkitekt SAR Ragnar Hansson, överingenjör Karl-Eric Kollind och stadsarkitekt Gerhard Paulsson: Nytt vid Avenyen. Arkitekt SAR Lennart Bergquist: Fritidsbebyggelse. Ingenjör Folke Marmstål: Husbyggnadsmaskiner - något om deras användning och kostnader. Direktör Frans Persson: Vad händer i Östra Nordstaden? Marbodals snickerifabrik, maj.

11 Vattenreningsverket i Lackarebäck och Gunnebo slott, september. Aten, september Civilingenjör Sven Lindqvist: Trafikproblem i Göteborg inför dagen H. Professor Helge Zimdal: Brasilia, huvudstad - byggnadsplats. Estraddebatt om Byggnads- och bostadskostnader med byggmästare Gösta Andersson, direktör Sven Gustafson och direktör Alf Ljung som inledare. Stadsbibliotekarie Sigurd Möhlenbrock: Stadsbiblioteket vid Götaplatsen - tankar, intentioner, lösningar. Direktör Bengt Flodin: Tillverkning och användning av Galon, i första hand Bygg-Galon. Estraddebatt om Beställarens, entreprenörens och besiktningsmannens syn på byggandet med överingenjör Bengt Gabrielsson, direktör Wilner Warnhammar och professor Lennart Rönnmark som inledare. Perstorps AB, Perstorp, maj. Galonfabriken, oktober. Moskva, september Ingenjör Rolf Sandgren: Tysta badrum och rationell VVS-planering. Professor Artur Attman: Hur Göteborg blivit Göteborg. Estraddebatt om Standard och kostnader i bostadsbyggandet med direktör Erik Johannesson som inledare. Överingenjör Bengt Gabrielsson: Volvo bygger för administration och marknadsföring. Presentation av företagets nya huvudkontor, reservdelslager och serviceanläggning. Byggnadsteknisk revy, omfattande film om Tingstadstunneln med kommentarer av civilingenjör Tor Gustafsson samt föredrag av ingenjör Robert Loott om Kaknästornet och av arkitekt SAR Rune Falk om Radio- och TV-huset i Göteborg. Generalplanechefen Axel Lund: Hur ser Göteborg ut år 2000? Volvo-Torslandaverken, april. Hasselfors Bruk, maj. Nya hamnanläggningar och Nya Älvsborg, september. Budapest, september Estraddebatt om Ekonomiska synpunkter på olika uppvärmningssystem med överingenjörerna Lars Dirke och Nils Önnheim, direktör Lars Pehrzon och planeringsdirektör Jonas Norrby, inledare. Redaktör Sven Schånberg: Göteborgsvitsen. Redaktör Olle Bengtzon: Husesyn i öst och väst - byggresa jorden runt i ord och bild. Ingenjör Rune Källqvist: Vägen till industriellt småhusbyggeri hos llvén & Källqvist. Fil. dr. Thomas Paulsson: Mot en mänskligare stad. Arkitekt SAR Lars Stalin: Synpunkter på ett effektivare bostadsbyggande.

12 Elementfabriken i Lindome och småhusmontage i Nol, april. WST, Forserum, och Svenska Dörr AB, Jönköping, maj. Radio- och TV-huset vid Delsjövägen, september. Studieresa till Lissabon, oktober Ingenjör Folke Lindblad: Våra vanligaste byggfel. Redaktör EvaId Karlsten: Rymd. Volvos nya Tekniska centrum med föredrag av direktör Bengt Gabrielsson och civilingenjör Kai Dierks. Estraddebatt om Flygplatsfrågan med landshövding Karl Frithiofson, flygplatschefen Stig Andersson, chefsarkitekt Ingegerd Ågren och direktör Bengt Våge som inledare. Estraddebatt om Totalentreprenader för bostadsområden med direktör Carl-Olof Abelson som inledare och inlägg av ombudsman Åke Jönsson, överingenjör Gudmund Carlander, kommunrådet Urban Palmgren, direktör Lars Ranhem, arkitekt SAR Rune Falk och länsbostadsdirektör Olle Larborn. Institutionsbyggnaderna för Arkitektur samt Väg- och Vatten vid Chalmers, april. Kallinge och Ronneby, maj. Skagen, september. Geneve, Lausanne och Montreux, oktober Ahlsell & Ågrens nya anläggningar med orientering av direktör Curt Sandström, arkitekt SAR Sten Ericsson, civilingenjör Gunnar Wiel-Nilson, direktör Sven A. Svennberg och ingenjör Rolf Mattsson samt föredrag av AR-chefen Rolf Turvall om Varför inga väggar? Herr Jan Husander: SAS sommarprogram 1971 med visning av filmerna Jet, Discover America och Arkitektoniska visioner på Expo 70. Civilingenjör Jan Emard: Marknadsföring och produktion i amerikanska byggnadsföretag. En renare Göteborgsregion med redogörelser av överingenjör Sören Hallquist, civilingenjör Åke Mattsson, civilingenjör Bengt Rundqvist, arkitekt SAR Sten Ericsson, civilingenjör Ulf Jonsson, överingenjör Göran Wettlegren och direktör Sven A. Svennberg. Fastighetsdirektör Louis Campanello: Göteborg expanderar. Utbyggnadsriktningar för bostäder och arbetsområden. Ingenjör Bengt Malmsten: Kontorslandskap eller ej. Bengt Malmsten presenterar chockerande nyheter för många tyckare. Ahlsell & Ågren, januari. Svenska Mässans tillbyggnader och Scandinavium, april. Skara Tegelbruk, Brittgården i Tibro samt Rockwool och Billingehus i Skövde, maj. Ryaverket och sopförbränningsanläggningen i Sävenäs, september. Studieresa till London, september Direktör Tore Lundqvist: Köpregler enligt Nya Jordabalken.

13 Professor Walter Goldberg: Strategi för att överleva i en föränderlig värld. Direktör Sven Platzer: Vilken framtid har byggandet? Tekn. sekreteraren Bo Jedler: Plast i bygge med visning av filmerna Perspektiv på plast och Essem plast. Pålfabriken i Ingebäck, april. Volvo Tekniska Centrum, maj. Tunnlar i Eriksbo och Majorna, september. Östra Nordstaden, oktober. Kiel och Hamburg, maj. Madrid och Barcelona, oktober Vice brandchefen Bengt Sjöstrand: Funderingar kring det byggnadstekniska brandskyddet. Direktör Hans Werthén: Optimism i näringslivet. Estraddebatt om Småhus med advokat Jon Mannheimer, arkitekt SAR Ingegerd Ågren, redaktör Crispin Ahlström, arkitekt SAR Gösta Celander och bankdirektör Sverker Ingemarsson som inledare. Byggnadsteknisk revy, omfattande föredrag av civilingenjör Bengt Våge och flygplatschefen Stig Andersson om Härryda flygfält, direktör Ingemar Törnberg om Nilssons berg och direktör Sven Wejdling om KemaNord - utbyggnads-, miljö- och processfrågor. Estraddebatt om Göteborgs city i omvandling med stadsbyggnadsdirektör Karl-Henry Henriksson, kommunstyrelsens ordförande Lennart Ström, civilingenjör Nils Fagerberg och direktör Olle Gullin som inledare. Kärnkraftverket i Ringhals och Tjolöholms slott, april. Pripp och Linoleum AB Forshaga, september. Aalborg, maj. Warschawa, september oktober Energikrisen ur Göteborgs horisont med föredrag av överingenjör Nils-Einar Wahlgren om Den aktuella energisituationen och överingenjör Thore Abrahamsson om Hur spara energi inom byggnadssektorn? Direktör Bengt Tengroth: Den industriella arbetsmiljöns betydelse för den framtida rekryteringen. Stadsförnyelse genom ombyggnad med föredrag av direktör Arne Näverfelt om Ombyggnads-marknaden i en vikande byggkonjunktur, direktör Arne Magnusson om Aktuella saneringsplaner i Göteborg, direktör Bertil Andréasson om Genomförandet av sanering i landshövdinge-hus och ingenjör Hans Kjellberg om Genomförandet av sanering i stenhus. Estraddebatt över ämnet Bara bygga eller bygga bra med underrubriken God projektering = god ekonomi med civilingenjör Bengt Bengtsson, arkitekt SAR Rune Lund och civilingenjör Roland Rengefors som inledare. Murat byggande med föredrag av ingenjör Jan-Åke Jönsson om Murning och putsning vintertid och professor Bengt Hidemark om Murat byggande förr och nu. AB Electrolux i Mariestad och Junga Verkstäder i Jung, april. Pelly AB i Falkenberg och Gyprocfabriken i Varberg, september.

14 Kiel, Malente, Garkan, Travemunde och Lübeck, maj. USA och Canada, november Bygga, riva - samhället bestämmer. Direktör Ulf Brunfelter inledde med föredrag om Vad betyder den föreslagna byggnadslagstiftningen för samhället och den enskilde? och kommunalrådet Erik Johannesson framförde sina synpunkter i frågan. Stadsarkitekt Bengt-Olof Melin om En ny stadsarkitekt ser framåt. Byråchef Göran Persson om Hur bygger man bort luft- och vattenföroreningar? och ingenjör Alf Hansson Hur bygger man in god arbetsmiljö? Information av direktör Kaj Larsson om Ytong lättbetong, Mexi kalksandsten och naturstensprodukter samt av direktör Olle Svensson om Ernströms Serponitprodukter. Det lätta.betongtaket med information av direktör Henning Collborg, ingenjör Reinhold Järpling, ingenjör Lars Skogsström, civilingenjör Ralf Friberg och civilingenjör Svante Eckerstein. Götaverkens nya fritidsanläggning Arken i Arendal, oktober. Landvetter, Fristad och Borås, september. Örebro, Glanshammar och Hällabrottet, april. Hamburg och Bremen, maj. Paris, september - oktober Byggnadsteknisk revy, där arkitekt SAR Alf Valentin redogjorde för GP-GT Nytt tidningshus i Göteborg, arkitekt SAR Per-Axel Ekholm för Kommunal förvaltningsbyggnad i kv. Traktören och arkitekt SAR Jonas Göransson för Marstrands bevaringsplan. Kommunalrådet Holger Bergqvist om Min skatt - vart tog Du vägen?. Direktör Roland Falk om Mässans utbyggnad, arkitekt SAR Alexander Ericsson om Byggcentrum 20 år och direktör Thure Samuelsson om Byggcentrums verksamhet nu och i framtiden. Ingenjör Sten Delle om Byggandet av oljeplattformar. Direktör Erik Ohlsson om Synpunkter på utlandsbyggande. Direktör Dage Kåberger om Byggandet i energisparandets spår, varefter ingenjör Bengt Axén redogjorde för värmekameran och ingenjör Stig Winstedt för producentens synpunkter. Utställningen Bygg 76 på Svenska Mässan, mars. Oljeplattformsbyggandet i Strömstad och telesatellitstationen i Tanum, april. Helsingborg och Höganäs, september. Singapore, Kuala Lumpur, Bangkok och Hong-Kong, november Paneldiskussion om Småhus 76 (kvalitetskontroll av småhusbyggande) med överingenjör Erik Sundin, pol. mag. Bruno Isacsson, direktör Hugo Nilsson och byggnadsingenjör Carl-Magnus Magnusson-Bowring som inledare. Professor Lennart Rönnmark om Något om byggnadsteknikens utveckling under 50 år. Reflektioner kring en bild. Kommunalrådet Erling Sundwall om Utbyggnadsplaner i Göteborg.

15 Direktör Nils Önnheim om Göteborgs energiförsörjning och civilingenjör Sven Inge Eriksson om Kommunal energiplanering. Ingenjör Tormod Fjärem om Perlite - morgondagens byggnadsmaterial?. Landvetter flygfält, april. Liseberg, augusti. Köpenhamn och Helsingör, maj. Wien och Budapest, september oktober Pol. mag. Kjell Olsson och direktör Ragnar Widegren om Kan byggandet öka - vad säger konjunkturen?. Redaktör Arne Thorén om Sverige efter ett år - med amerikanska perspektiv. Tekn. dr. Ingmar Andreasson om Framtidens persontransporter - en del i samhällsbyggandet. Estraddebatt över ämnet Konsekvenserna av den nya byggnormen med generaldirektör Lennart Holm, arkitekt SAR Gösta Celander, civilingenjör Gunnar Franzén och ingenjör Jan Kilnäs som inledare. Ingenjör Sten Delle om Något om Saudi-Arabien. Pilkington Floatglas i Halmstad, april. Televerkets nybyggnad vid Hvitfeldtsplatsen, september. Hamburg, maj. Mexico och Cuba, oktober Byggnadsingenjör Bo Fredriksson om Reflexioner kring ombyggnadsverksamhet. Direktör Bo Sillén om Göteborgs framtida näringsliv. Statssekreterare Ola Nyqvist om Aktuellt från bostadsdepartementet. Arkitekt SAR P.O. Wallner och civilingenjör Jan Råberger om Södra Älvstranden - ett problem och en tillgång. Byggnadsingenjörerna Rune Augustsson och Ingvar Håkman om Ombyggnadskostnader - RO-gruppens studier. Fjärås, Tjolöholm och Kungsbacka, april. Ängelholm, Landskrona, Lund, Ystad och Limhamn, augusti. Postterminalen vid Kruthusgatan och GP - GT-huset i Backa, september. Moskva och Leningrad, september oktober Alla våra fönster - Chalmers Husbyggnad informerar med föredrag av arkitekt SAR Lasse Jakobson om Glaset i fönstret, arkitekt SAR Gunilla Billgren om Skador på fönster och professor Valter Kiessling om Bullerstörningar. Tekn. lic. Karl Elis Bowin om Japanskt byggande idag - unika och nyttiga iakttagelser. Kommunstyrelsens ordförande Lennart

16 Ström om Byggandet i Göteborg under 80-talet. Att bygga på lera med föredrag av civilingenjör Per Riise om Bärighet, sättning, grundvattnets roll, överingenjör Stig Bernander om Grundläggning. Traditionellt - nya idéer och civilingenjör Tore Andersson om Att rädda gamla hus. Golv på mark. Överingenjör Bo Stjernberg om Gas, olja, kol, sol. Energi för framtiden? Vad gör Volvo? Stenungsund, april. Hamnen samt Svenska Tobak AB:s och VBB:s nybyggen på Hultmans Holme, september. Helsingfors, september. Californien, november Tekn. dr. Arne Elmioth om Täta hus - alltför täta hus? Redaktör Erik Bergsten om Blir giganten Kina den nya teknologiska stormakten? Erik Bergsten bland en miljard kineser i blåställ. Byggnadsteknisk revy, där arkitekt SAR Alf Valentin redogjorde för Skandias bygge för Volvobil i Angered, civilingenjör Bengt Bengtsson för konstruktionerna för detta bygge, arkitekt SAR Jan Vasell för Skandias kontorshus öster om Heden, civilingenjör Bo Alte för Solsten - ett intressant grundläggningsproblem samt civilingenjör Kurt Tenning för Mikro-Lam, ett konstruktionsmaterial i trä. Civilingenjör Gösta Christoffersson om Att leva och bo på Nordsjön - offshore. Aktuella saneringsomiåden i Göteborg, då arkitekt SAR Ronny Reinholdsson redogjorde för Centrala Gårda, arkitekt Karl Winell för Prippska tomten på Stampen, arkitekt SAR Sven Öjersjö för Hängmattan i Majorna samt ingenjör Lennart Mellgren för Lindholmen. Vice brandchefen Birger Lennmalm om Är brandskyddet för dyrt? Arendalsvarvet och Tjörnbron, september. Oslo och Herning, maj. Syd-Frankrike, september oktober Professor Ove Pettersson om Byggkatastrofer genom tiderna. Direktör Roland Falk om Mässor - bransch i stark utveckling världen över samt ingenjörerna Lars Arnesen och Kenneth Jindén om Svenska Mässans utbyggnadsplaner. Professor Enno Abel om Energiforskarens syn på morgondagens byggande. Civilingenjör Bengt Bengtsson om Byggnadskonstruktionerna Volvo Angered och direktör Jan Danielsson om Synpunkter på byggen och byggande för Volvo. Civilingenjörerna Ingemar Blomgren och Lars-Gunnar Hellgren om Slutsatser av Tuveraset. Forssa tegelbruk och Borås, april. Studieresa till Åbo, september.

17 Studieresa till Japan, september oktober Datorer i byggbranschen med föredrag av civilingenjör Harald Tägnfors om Roboten vid ritbordet - CAD och civilingenjör Jan- Erik Jonsson om Vem tjänar på det? Japan - ett land för byggare med föredrag av civilingenjör Sture Wickenberg om Förr och nu och annorlunda. Vad händer i det centrala Göteborg med föredrag av arkitekt SAR Göran Wallin om City SV. Linnéplatsen - Riva och bygga nytt i stenstaden med en panel, bestående av civilingenjör Göran Börjesson, arkitekt SAR Per Wetterlundh, civilingenjör Jan-Ove Nilsson, arkitekt SAR Bengt Bilén, arkitekt SAR Göran Lottsfeldt, civilingenjör Tor Gustafson och ingenjör Lennart Blixt. Aktuella hotellprojekt i Göteborg med en sammanfattning av arkitekt Lennart Olauson och redogörelser för Svenska Mässans hotell av arkitekt SAR Anders Andersson, för Hotell Volrat Tham av arkitekt SAR Per-Rune Semrén, för Hotell Carnegie av arkitekt SAR Stig Henrik Lundgren och för Hotell Sheraton av arkitekt SAR Rune Lund. Professor Ove Pettersson om Hur hållfasthetsläran kom till. OCÉ i Askim och Kodak i Billdal, september. Lübeck, maj. Paris, september oktober Ombyggnad av äldre bebyggelse, från landshövdingehus till stenstaden med föredrag av arkitekt SAR Anders Blomqvist om Förutsättningar och krav, 1:e ingenjör Christer Hansson om Finansiering samt arbetschef Lars-Göran Berg och fastighetschef Bo Carlsson om Byggarens synpunkter på ombyggnad. Tekn. direktör Sten Jacobsson om Framtidsvisioner. Professor Björn Karlsson om Livstidsoptimerade hus - om SBN inte fanns. Stadsarkitekt Ronny Reinholdsson om Vem är han? Vad vill han? Han, stadsarkitekten. Lilla Bommen-tävlingen med beskrivning av bakgrunden av arkitekt SAR Jöran Bellman samt presentation av de fyra tävlingsförslagen av arkitekt Staffan Premmert, arkitekt SAR Krister Bjurström, arkitekt SAR Jöran Bellman och arkitekt SAR Armand Björkman. Volvos koncernhuvudkontor, april. Uddevalla, Lysekil och Tanum, augusti. Stockholm och Helsingfors, maj. Holland, september Föredrag av arkitekt SAR Göran Wallin om City Syd. Föredrag av direktör Boo Kinntorph om Vart är Liseberg och världens nöjesparker på väg? samt av arkitekterna SAR Christina Hultén och Elsa-Brita Stjernberg om Arkitektur för nöjes skull. Föredrag av direktör Rune Svensson om Scandinavian Link. Föredrag av stadsarkitekt Ronny Reinholdsson: Att segla uppför Mölndalsån..., som behandlade aktuella planer i Gårda samt kring Svenska Mässan, Scandinavium och Valhallabadet. Föredrag av bankdirektör Jaak Järv om Våra konjunkturutsikter inför 1986.

18 Spårvägshallarna på Gårda, april. Studieresa till Lund/Malmö och Eslöv, maj. Studieresa till Oslo, oktober Turistdirektör Leif Forsberg höll föredrag om Göteborg - Evemangsstaden. Informationssekreterare Karin Hernriksson, Uddevalla kommun, kåserade över Uddevalla satsar för fullt. Direktör Sven Älveborn, Uddevalla Invest AB, höll föredrag om Industriell förnyelse samt byggnadsingenjör K J Pettersson, Volvo, om Volvos nya monteringsfabrik. Chefsarkitekt Gunnar Jansson, Innerstadsbyrån, redovisade Drottningtorgstävlingen. Länsbostadsdirektör Karl Olof Wahlgren, Länsbostadsnämnden, och arkitekt Anders Blomqvist, Fastighetskontoret: Den nya bostadspropositionen samt Vad händer med våra 50-talshus. Hotel Sheraton, januari. Carnegie-området, september Studieresa till Berlin, maj Studieresa till Australien, november Överingenjör Alf Elmberg, Fastighetskontoret: En presentation av musikteatertävlingen. Arkitekt Göran Wallin och trafikingenjör Jan-Olof Berntsson, Stadsbyggnadskontoret: City Nord. Direktör Ulf Gustafsson, Byråingenjör Ralf Kristoffersson och överingenjör Anders Brette: Näringslivsutveckling och kontorsbyggande i Göteborg. Direktör Bengt Tengroth, Eriksbergs Förvaltnings AB: Norra Älvstrandens förnyelse - Eriksbergsperspektivet. Utvecklingschef Leif Sandström, Volvo: Volvo som byggare. Fredrikshamn, STENA:s nya hotell, maj. Köpenhamn, maj. Wien - Budapest, september oktober Gasverkschef Bertil Wiktorén, Energiverken och Informationschef Svante Bergö, Västgas: Naturgas till Västsverige och Göteborg. Civilingenjör Rutger Blidberg: De göteborgska gatunamnens historia. Teknologie dr. Professor Johannes Olivgren: Industribyggnader för kreativt arbete. Vice brandchef Birger Lennmalm: Funktionsanpassat brandskydd i överglasade rum. Chefsmäklare Reine Öst och aktieanalytiker Lennart Ericsson, Handelsbanken: Fastigheter på Börsen, vad man tror om framtiden.

19 Scandic Crown Hotel och WASA:s nya kontor på Prippska tomten, mars. Stockholm, maj. Stenungsundsbostäder - bostäder, kontor och affärer september. Sydöstra USA, oktober Professor Sten Samuelsson: Arkitektur i Sverige och utlandet. Arkitekt SAR Sten Habba Ericsson: Veteranernas rätta användning. Chefen för distrikt Hisingen på Stadsbyggnadskontoret Kenth Johansson: Hisingen - den gröna ön. Avd.chef Curt Ivarsson, Boverket: Vad händer med våra bygg- och låneregler. Huvudbrandstationen i Gårda, januari. Skanskas arbetsplats Lilla Bommen, maj. Vattenpalatset i Lerum, Good Morning Hotels och Öijareds Executive Country Club, September. Studieresa till Hamburg, april. Studie- och seminarieresa till Lissabon och Vilamoura, Portugal, oktober. Resa till Skåne och Bornholm, juni Representanter från olika partier, Stadsbyggnadskontoret och Fastighetsägareföreningen: Svar direkt - Göteborgs centrum i framtiden. Ingenjör Mats Länsberg: Byggare att lita på. Arkitekt Nicke Blomqvist, EFTA, Gösta Fernström, IFL, Bo Lönn, Healy 8 Baker, arkitekt Mats Karlsson, White Arkitekter: EG och byggbranschen. Tekn. dr Hans Werthén: Svenskt näringsliv i en föränderlig värld. Energiverkens VD Bengt Söderström: En energibransch i förändring. Liseberg-Tornet, maj Universitetsbygget i Haga, oktober. Studieresa till Helsingborg och Malmö, maj. Studie- och seminarieresa till Argentina och Brasilien, oktober november. Lunchmöte med redogörelse för dess syfte och mål samt planerade resor. Föredrag av verkställande direktör Roland Nilsson och anläggningschef Lars-Ragnar Molander om Lindholmen Utvecklings AB:s verksamhet. Resa runt Vättern, juni.

20 1991 Dir. Lars Carlsson, Aranäs AB: Aranäs International. Jan Izikowitz, Lund och Valentin, Jan Landmark, CA Consultadministration, Jarl Ljungqvist, Totalinstallation, Rune Locking, Kullenbergbyggen, Mats Nyström, Stora Teatern och Berndt Svensson, Skanska: Göteborgs nya musikteater. Torslanda, ny målerifabrik, januari. Stadsdelen Gårda, april. Studiebesök Astra Hässle, Mölndal, oktober. Studiebesök på Byggcentrum, Mölndal, november. Studieresa Oslo (inställdes på grund av för litet deltagande), maj Studieresa Barcelona, oktober Lunchmöte med föredrag av civilingenjör Roland Hallberg om byggnadstekniska minnen, erfarenheter och synpunkter under 75 år. Lunchmöte med kåseri av arkitekt Tor Hermond om Göteborgs undre värld. Resa till Kalmar och Öland, maj - juni Dir. Conny Plånborg, Plånborg Film AB och arkitekt Håkan Cullberg, Cullberg Arkitektkontor AB: Filmens underbara värld. Regionchef Bengt-Olof Holmberg, SJ Väst: Resecentrum i Göteborg. Civ. ek. Gustaf Olivecrona: Konjunkturer, prognoser och deras tillförlitlighet, ekonomisk politik samt bygg- och fastighetsmarknad. Tekn. dr och docent Stellan Lundström, inst. för fastighetsekonomi vid KTH, Stockholm: Svensk fastighetsmarknad. Agronom Sture Larsson, Dalby Miljö AB: Luftburna smittoämnen i ventilationsanläggningar. Kunskapscentrum Lindholmen, Göteborg, mars. Volvo Personvagnar AB Motor, Skövde, maj. Berlin, oktober. Centralposthuset, Göteborg, november. Lunchmöte med information om planerade resor och kåseri av Sven Bergman om Karlskrona med omnejd. Resa till Blekinge, maj. Resa i Halland, augusti Överingenjör Ingvar Olofsson, Skanska Teknik och professor Stig Bernander: Stora Bält-bron resp. vågbrytarprojekt i Monacos hamn. Näringslivsdirektör Lennart Olausson: Det framtida Göteborg.

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser 1965 Victor Hasselblad HonEFIAP Råö 1975 Bengt Berling 1975 Ingemar Brorson 1975 Ingrid Landberg 1975 Georg Lindsten AFIAP Karlstad 1975 Inge Morseth 1975 Gunnar Möller 1975 Börje Skoog 1976 Bengt Berling

Läs mer

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser 1989 Andersson Arne AFIAP Falköping 1992 Andersson Arne EFIAP Falköping 1988 Andersson Bertil AFIAP Billesholm 1997 Andersson Bertil EFIAP Billesholm 1977 Andersson Kjell Ingvar AFIAP Helsingborg 1981

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10-

Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10- Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10- 1A 1 Andreas Nyström Motala PK 89697888 63 21 2 Martin Svensson Habo PSK 8612 77877 62 25 3 Gustav Bergenstråle Lidköpings

Läs mer

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM En del av Byalaget STÄMPLAR Svårt att avgöra när en viss stämpel ersattes med en annan, några användes parallellt. Troligt är att de ovan är i någon form av åldersordning..

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26 Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Beslutande Gert-Inge Andersson Trollhättan Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson

Läs mer

Lagtävling Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2007. 1 Ranåsen &Dise kapital AB 222 Patrik Dise Owe Persson Patrik Fahlgren Sonny Karlsson

Lagtävling Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2007. 1 Ranåsen &Dise kapital AB 222 Patrik Dise Owe Persson Patrik Fahlgren Sonny Karlsson Lagtävling Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2007 1 Ranåsen &Dise kapital AB 222 Patrik Dise Owe Persson Patrik Fahlgren Sonny Karlsson 2 Gösta Anderssons Byggnadsfirma AB 228 228 Margareta Olofsson Bengt Axgren

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Polis SM 2008 Klass Damer-klassen Rond 1 Spelform Datum 2008-08-28 Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat 1 Malin Lilliedahl Högbo GK 0 86 86 2 Lena Öbrink

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Mälardalens Högskola i Västerås

Mälardalens Högskola i Västerås Deltagare i konferensen 20-21 november 2000 Rikard Andersson Utbildningsbevakare Elizabet Damceska Studierektor Therese Gustavsson Utbildningsbevakare Kent Hartman Studierektor Amund Hunstad Maria Lindén

Läs mer

Gästnattsrapport februari 2014

Gästnattsrapport februari 2014 Gästnattsrapport 214 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB

Läs mer

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01 RAM avtal 2015 2015-11-01 Ramavtal 2015 Organisation Teknik avd. Bostäder nyprod. Jan Helgesson 070 3402551 Teknik-bygg Roland Larsson 070 3402533 Projektcontroller Lina Englund 070 0862341 Projektledare

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Gästnattsrapport April 2015

Gästnattsrapport April 2015 Gästnattsrapport April 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

"07-12-10" www.businessregion.se

07-12-10 www.businessregion.se Dagens upplägg: Trender globalt och regionalt? Hur går det för Göteborg? Styrkor och svagheter Framtida utvecklingsmöjligheter Effekter på fastighetsvärden och miljö Den helt globala världen Export och

Läs mer

Hannover Svenska Brevduve Förbundet

Hannover Svenska Brevduve Förbundet 1 av 10 2011-07-26 20:38 Hannover Svenska Brevduve Förbundet Date Info 2011-07-16 07:00 National Pigeons About 614 Söder mästerskapet Plc Id Loft/Name Pigeon Distance (m) Speed (m/min) Clocked Points 1

Läs mer

Sunside: repetitionslokal för Sunsiders

Sunside: repetitionslokal för Sunsiders 1959 Jan 10 Kingside, Gunnar Lundqvist m fl (50) 15 Konserthuset, Lasse Åhman, Lars-Johan Norrby, Rune Carlsson(15) 18 Teknis, Anders Josephsson (46) 21 Handels (76) 22 Orkestertävling 25 Teknis, Bernt

Läs mer

Karlavägen 20, 11431 Stockholm / Påarpsvägen 444, 26994 Båstad +46 8 660 68 02 / +46 431 36 00 10 / +46 709 36 00 70

Karlavägen 20, 11431 Stockholm / Påarpsvägen 444, 26994 Båstad +46 8 660 68 02 / +46 431 36 00 10 / +46 709 36 00 70 Karlavägen 20, 11431 Stockholm / Påarpsvägen 444, 26994 Båstad +46 8 660 68 02 / +46 431 36 00 10 / +46 709 36 00 70 LG Lundberg. Född 1938. Bor och verkar i Stockholm. Separatutställningar i urval 2011

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion 2/9 2007 Arrangör: Strängnäs AMS Officell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot

Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion 2/9 2007 Arrangör: Strängnäs AMS Officell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion / 00 Officell Resultatlista Klass : Super Nationell Omg Omg Plac SMK Trollhättan., ().,.,., A., Martin Nilsson Stålcenter i Väst AB Volvo S0 B - 0 Tomelilla

Läs mer

SAS- Destinationer och avreseorter Europa

SAS- Destinationer och avreseorter Europa SAS- Destinationer och avreseorter Europa Nedan framgår rabatt för respektive bokningsklass per destination och avreseort. Vid förfrågan kan Ramavtalsleverantören erbjuda högre rabatt. Sid 1 (12) Rabatten

Läs mer

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg Axelsson, Lena Lycksele Kommun 0950-1639 99 lena.axelsson@edu.lycksele.se Babacic, Senad Kommentus Upphandling Blomkvist, Curt Hudiksvalls kommun curt.blomkvist@hudiksvall.se Calmestig, Mikael Kumla kommun

Läs mer

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Slutställning AlGK LerGK GGK TlGK Total DM 1 Alexander Wennstam S:t Jörgen Park Golf Club 20 12 32 2 Jens Alfrost Albatross Golfklubb 10 17 27 3 Oscar

Läs mer

Anser du att kommunen ska ha huvudansvaret för bostadsförsörjningen?

Anser du att kommunen ska ha huvudansvaret för bostadsförsörjningen? Anser du att kommunen ska ha huvudansvaret för bostadsförsörjningen? Annica Henelund Åsa Holmdahl Gunnar Selberg Ansvaret ska ligga på kommunen, alltså om ingen annan bygger så måste kommunen bygga. Under

Läs mer

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel Resultat Saabiaden 2007 Resultat Badminton mästerskap i Badminton. Deltagare Singel Namn Claus Christensen Anders Nylén Stefan Ericsson Anders Bilde Magnus Eriksson Jonas Wingård Hans Klarström Thomas

Läs mer

Svenska simrekord gällande den 22 april 2014

Svenska simrekord gällande den 22 april 2014 Svenska simrekord gällande den 22 april 2014 1 800 m frisim Ann Linder GKKN 8.47,64 19820529 Volgograd SJR 50m Äldsta juniorrekordet 2 1500 m frisim Ann Linder GKKN 16.24,22 19831202 Malmö SJR 25m 3 1500

Läs mer

2IILFLHOO5HVXOWDWOLVWD7RWDOW .ODVV6XSHU1DWLRQHOO. A 1 4.05,45 Volvo S40. 2 2.37,18 Utesl. svart 1 2.30,71 3 2.30,71. 20 C - 119 Per Erik Israels

2IILFLHOO5HVXOWDWOLVWD7RWDOW .ODVV6XSHU1DWLRQHOO. A 1 4.05,45 Volvo S40. 2 2.37,18 Utesl. svart 1 2.30,71 3 2.30,71. 20 C - 119 Per Erik Israels * WDODQGVFXSHQLDOO\FURVV $UUDQJ U0.HDP:HVWRP IILFLHOOHVXOWDWOLVWDRWDOW.ODVVXSHUDWLRQHOO 0 Jonas Andersson., Utesl. svart.0,.0, A.0, Volvo S0 0 Per Erik Israels., ().,.,0.,0 A.0, Lars Sakariassen Brutit.,.,0.,

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Klass GS-klassen Rond 1 Spelform Greensome, Datum 2010-09-04 Slaggolf Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Antal pristagare Resultat Särskiljning CUT 1 J Lundgren/L Westerholm 7,0 66.0 66.0 Johan Lundgren

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade AB Borlänge Energi Elnät REL00018 382 161 452 367 2,85% AB Kramfors Energiverk REL00094 87 135 98 999 2,15% AB PiteEnergi REL00149 344 465 420 942 3,40% Affärsverken Karlskrona AB REL00091 380 024 439

Läs mer

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Nr Lag Start Namn Klubb 1 1 Lundin Jim Östhammars Jaktskytteklubb 2 1 Bohlin Viktor Uppsala Jaktskytteklubb 3 1 Skogsberg Jerry För.jaktskyttarna

Läs mer

PROVBANOR JÄGAREXAMEN F - JÖNKÖPINGS LÄN

PROVBANOR JÄGAREXAMEN F - JÖNKÖPINGS LÄN PROVBANOR JÄGAREXAMEN F - JÖNKÖPINGS LÄN 2014-06-05 Nr Namn F 102 Gislaveds Jaktvårdsförening F 104 Nässjöortens Jaktvårdsförening F 105 Värnamoortens Jaktvårdsförening F 108 Hookortens Jaktvårdsförening

Läs mer

Referenslista Uppdaterad 2010-1026

Referenslista Uppdaterad 2010-1026 Sida 1/9 Nedan följer ett urval av våra senaste referenser sorterat per kategori Affärscentrum / Butiker 1 Objekt CityGross År 2010 Beställare GKV Ventservice Ort Borås Referens Krister Helt Tel. 0512-93110

Läs mer

Tävling: Skinkan 2013 Vapengrupp:A Utskriven 2013-11-24 18:21 Skytteklass: Klass1 Pl Namn Klubb Resultat Tot P Stm 1 Mattias Williamsson Hjälmseryds

Tävling: Skinkan 2013 Vapengrupp:A Utskriven 2013-11-24 18:21 Skytteklass: Klass1 Pl Namn Klubb Resultat Tot P Stm 1 Mattias Williamsson Hjälmseryds Vapengrupp:A Skytteklass: Klass1 1 Mattias Williamsson Hjälmseryds PK 6 5 4 6 6 6 6 6 45/24 36 B 2 Elciel Leufvén Härlanda PSK 6 5 4 5 6 6 6 6 44/25 38 B 3 Morgan Hjelm Göteborgs Pistol-och Sp 6 5 5 4

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet.

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 1 mars 2014 kl. 11.10 12.45 Riddarsalen, Riddarhuset, Stockholm Närvarande: se bilaga Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar

Läs mer

VISION MARIESTAD 2020. ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-)

VISION MARIESTAD 2020. ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VISION MARIESTAD 2020 ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VAD ÄR EN VISION? VISION - ÄR EN GEMENSAM BILD AV FRAMTIDEN - Visionen ska formuleras så att

Läs mer

ASPELID AB Möbler & inredning

ASPELID AB Möbler & inredning Curriculum Vitae Mars 2012 Håkan Bergsten Byggnadsingenjör Möbelsnickare Arbetslivserfarenhet 1992- Egen verksamhet, Aspelid Möbler&Inredning, Varnhem Projektering och tillverkning/restaurering av snickerier

Läs mer

Utställningskalender 2009-2013 med uppdragslista regionalt internationellt

Utställningskalender 2009-2013 med uppdragslista regionalt internationellt med uppdragslista regionalt internationellt Utställningar markerade med röd bakgrund har ingen svensk representation eller kommissarie men kan ändå vara intressanta för svenska utställare och besökare.

Läs mer

Städa på stan Schema 2015

Städa på stan Schema 2015 Lagen 2014-04-03--05 2014-04-05-06 2014-04-11--12 2014-04-18--19 Ellen Bränd 072-7328583 Lisa Lindberg 073-8326337 Veronica Rönngren tfn: 073 8024035 Madeleine Szalay tfn: 073 9671101 Veronica Rönngren

Läs mer

Gaston Friman Memorial Resultat:

Gaston Friman Memorial Resultat: Gaston Friman Memorial Resultat: D1 1 Mary Wiener Enskede PBK 956 13 31 2 Barbro Berggren GÄVLE 801 9 20 3 Asta Blom Enskede PBK 771 9 18 4 Maj Britt Fyhr Rättvik 709 7 13 D2 1 Gun Alström SOLNA PBK 1094

Läs mer

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29)

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) OK Denseln Adress: Mårängen, Orgavägen 2, 617 31 Skärblacka Tel: 011-586 00 Fax:011-586 00 E-post: ok.denseln@bostream.nu PG: 46 96 57-1 : Jan Berggren,

Läs mer

SLÄPVAGNAR. Dalarnas län Hemsida Plats Bokas Kåpa Grind. Avesta www.villaagarna.se/avesta PREEM 0226-59964 x

SLÄPVAGNAR. Dalarnas län Hemsida Plats Bokas Kåpa Grind. Avesta www.villaagarna.se/avesta PREEM 0226-59964 x ven SLÄPVAGNAR Dalarnas län Hemsida Plats Bokas Kåpa Grind Avesta www.villaagarna.se/avesta PREEM 0226-59964 Falun www.villaagarna.se/falun Ej tillgänglig Gagnef www.villaagarna.se/leksandgagnef Bil o

Läs mer

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Klass F Elit Särskj 1 Petter Eriksson Moälven/Modo 6 6 6 5 6 0 6 6 1 36 6 6 + 5 2 Rolf Modig Övertorneå 6 6 6 2 6 1 6 6 4 36 7 6 + 3 3 Leif Sandberg Kalix

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik april 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ###

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Klass: Open Damer Rond: 1 Spelform: Scratch Datum: 2009-09-07 Placering: Namn: Klubb: S-HCP: Resultat: 1 Maria Lokrantz Gustavsviks GK

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik maj 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Resultatlista enskild rond - brutto:

Resultatlista enskild rond - brutto: Resultatlista enskild rond - brutto: Landeryds GK Saab AKTIV Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Herrar Klass: Open Herrar Rond: 1 Spelform: Slagtävling Datum 2009-09-07 Placering: Namn:

Läs mer

Programmering Installation Konsult Service Skola. Projektering Programmering Installation Konsult. Service Skola

Programmering Installation Konsult Service Skola. Projektering Programmering Installation Konsult. Service Skola Praktiska Sverige AB Alf Ericsson El AB Kristina Kalén anders.graff@praktiska.se www.praktiska.se Mattias Björklund mattias@ael.se www.ael.se Aktet Rickard Johansson rickard@ziczak.se Impulsteknik Elinstallation

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

Deltagare Hur ska nätet ägas? Rångedala Bygdegård 20:e februari

Deltagare Hur ska nätet ägas? Rångedala Bygdegård 20:e februari Deltagare Hur ska nätet ägas? Rångedala Bygdegård 20:e februari Företag Kontaktperson Postadress Postnr Postort Email Telefon Mobil Björnåsa Byalag P-O Eriksson Björnåsav 26 504 95 Borås bjornasabyalag@hotmail.com

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 A=30/5, B=11/7, C=15/8, D=19/9, E=17/10 NAMN KLUBB BIL A B C D E TOT PLAC Mats Jonsson Forshaga MC

VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 A=30/5, B=11/7, C=15/8, D=19/9, E=17/10 NAMN KLUBB BIL A B C D E TOT PLAC Mats Jonsson Forshaga MC VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 Mats Jonsson Forshaga MC Ford Escort 18 18 Tom Thomasson MK Ratten Mitsubishi 15 15 Roger Gustafsson ÖRMC Mitsubishi 13 13 Mattias Lindberg Vänersborgs MK

Läs mer

MERITFÖRTECKNING 2006 12 30

MERITFÖRTECKNING 2006 12 30 REFERENSLISTA 1 MERITFÖRTECKNING 2006 12 30 PERSONUPPGIFTER Namn Ulf Sönegård Födelsedatum 590224 Tjänstgöring Ulf Sönegård EL o TEKNIK KONSULT AB St. Sigfridsgatan 8 541 30 SKÖVDE Egenföretagare 1996

Läs mer

Projektet är en del av Positive Footprint Housing, ett forsknings projekt i samarbete mellan. KVs konstskola, 1987 Förberedande konstskola Stockholm

Projektet är en del av Positive Footprint Housing, ett forsknings projekt i samarbete mellan. KVs konstskola, 1987 Förberedande konstskola Stockholm Curriculum Vitae cv.06.13 Anna Braide Eriksson Utbildning Universitet Chalmers Tekniska Högskola, 2012- PhD-student Institutionen för arkitektur, Licentiatarbete med inriktning på bostadsutformning. Projektet

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

Årsmötet äger rum Lördagen den 23 mars 2013 kl. 13.00 Glöstorpskyrkans samlingssal Tuve torg 1 A, 417 45 Göteborg

Årsmötet äger rum Lördagen den 23 mars 2013 kl. 13.00 Glöstorpskyrkans samlingssal Tuve torg 1 A, 417 45 Göteborg KALLELSE TILL ÅRSMÖTE FÖR POSK I Årsmötet äger rum Lördagen den 23 mars 2013 kl. 13.00 Glöstorpskyrkans samlingssal Tuve torg 1 A, 417 45 Göteborg Kaffe och smörgås till självkostnadspris serveras kl.

Läs mer

Seminarium för praktiska utövare verksamma inom kalk-bränning och utveckling av historiska kalkputser

Seminarium för praktiska utövare verksamma inom kalk-bränning och utveckling av historiska kalkputser Seminarium för praktiska utövare verksamma inom kalk-bränning och utveckling av historiska kalkputser Onsdag-fredag 14-16 mars 2012, Hantverkslaboratoriet, Mariestad Hantverkslaboratoriet välkomnar er

Läs mer

EU-frukost! Samlade projekterfarenheter - exempel från INTERREG-programmen

EU-frukost! Samlade projekterfarenheter - exempel från INTERREG-programmen Abrahamsson Pär BRG - Business Region Göteborg AB par.abrahamsson@businessregion.se Abrahamsson Suzana Externa Relationer VGR suzana.abrahamsson@vgregion.se Adolfsson Solveig Afolter Danijel solveig.adolfsson@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Resultat Västsvenska FotoExpon 2009 Arrangör: Lidköpings Fotoklubb Redovisningsdag: Lördag 14 mars 2009

Resultat Västsvenska FotoExpon 2009 Arrangör: Lidköpings Fotoklubb Redovisningsdag: Lördag 14 mars 2009 Resultat Västsvenska FotoExpon 2009 Arrangör: Lidköpings Fotoklubb Redovisningsdag: Lördag 14 mars 2009 Klass A, digital enstaka bild Jury: Bengt Bjurström, Karlskoga Antal inlämnade bilder: 127 Christer

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla Beslutande Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson Sotenäs Rune Forsdahl Dals Ed Erland Lundqvist Strömstad

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master Klass: Nybörjare P 6-7år Distans: 1km Snitthast: 17,6km/h 1 124 TORBRINK Vile Mölndals CK 2 127 ENBERG Vilmer Varbergs MTB 3 122 TEMAR John IK Hakarpspojkarna 4 130 LEIRE Jonas CK Master 5 444 KARLSSON

Läs mer

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 Dahlberg Evy 77 108 Hellström Anna-Lena 109 140 Hellström Bo

Läs mer

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Anton Töyrä Piteå Pk 0 4 4 4 6 4 4 5 31/20 0 2 Robert Lindbäck Kalix Pistolskyttar 3 2 3 6 3 3 5 2 27/20 0 3 Mats Jönslars Kalix Pistolskyttar 4 2 3 3 2 3 4 5 26/20 0 4 Marco

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Alingsås: Askersund: Avesta: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Emmaboda: Maria Thyrell, Kommunikatör Alingsås Kommun Maria.Thyrell@alingsas.se Tel: 0322-61 71 85

Läs mer

Alliansen Ringen - Adresser till klubbar och lagledare

Alliansen Ringen - Adresser till klubbar och lagledare Alliansen Ringen - Adresser till klubbar och lagledare Hjälp oss att hålla denna lista uppdaterad genom att meddela felaktigheter, ändringar och kompletteringar med ett e-mail till goran@strandqvist.se.

Läs mer

Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress

Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress Degerfors OK c/o Lars Broström, Götvägen 22, 69332 Degerfors tore.martinsson@gmail.com Degerfors OK, c/o Lars Broström, Götvägen 22, 69332 Degerfors

Läs mer

OM LERBYGGNAD, JORDHUS OCH

OM LERBYGGNAD, JORDHUS OCH SEMINARIUM 4 OM REKONSTRUKTIONEN AV GUNNEBO ORANGERI OM LERBYGGNAD, JORDHUS OCH KONSTRUKTIONER MED TRÄ OCH LERA FREDAGEN 9 OKTOBER 2015 1 GUNNEBO SLOTT OCH TRÄDGÅRDAR EN RESURS FÖR UTBILDNING, FORSKNING

Läs mer

Rapport Passivhusdagarna 2009

Rapport Passivhusdagarna 2009 Rapport Passivhusdagarna 2009 Förord: Den 6-8 november anordnades Passivhusdagarna 2009 i Västra Götaland. Passivhusdagarna är från början ett tyskt initiativ och genomfördes för första gången av IG Passivhaus

Läs mer

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan / 00 Arrangör: /Kungsbacka MA Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Plac Nr Förare/Anmälare Klubb/Bil Omg Omg Omg Platssiffra Bästa tid Mattias Olsson

Läs mer

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson Lite siffror om E.ON Gas Runt 100 anställda i bolaget. 25 000 kunder. 1.3 miljarder kronor i omsättning. Fordonsgasaffären

Läs mer

Götalandscupen i Rallycross 24/4 2004 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Götalandscupen i Rallycross 24/4 2004 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross / 0 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Omg Omg Platssiffra Bästa tid Lars Sakariassen.0,0.,.,., A., A., 0 Ola Carlsson.,0.,.,.,0

Läs mer

RESULTATLISTA Forsgårdens GK Antal finalplatser: 9

RESULTATLISTA Forsgårdens GK Antal finalplatser: 9 1 Volvo Cars SQM 24,9-9 63 63 ALGURÉN, Fredrik Sigtuna 841016-010 6,9 68 NYBORG, Lars Bryttsätter 560805-028 18,0 61 2 SweMaint 30,0-7 65 65 S9 LILJERÖD, Jonas HOLTZ, Hans-Jörgen Gullbringa Golf & 640417-063

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer