Bioenergi - Framtidens bränsle

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bioenergi - Framtidens bränsle"

Transkript

1 INFORMATION FRÅN LANTBRUKSENHETEN September 2006 Bioenergi - Framtidens bränsle Läs mer på sidan 4 INNEHÅLLER BL A: Nytt landsbygdsprogram Högsäsong för kontroller... 4 Greppa Näringen... 5 Kväveeffektiva gårdar förbättrar klimatet... 6 Kurser... 7, 8 Reseberättelse från Skottland Checklista ekologisk djurhållning... 11

2 Bioenergi - Framtidens bränsle Energibehoven ökar kraftigt i omvärlden, en ökning som främst tillgodoses med fossila bränslen. Samtidigt finns rapporter som visar på att tillgången på olja minskar. Dessutom återfinns en avseende mängd av oljan i Mellanöstern, ett område som är ytterst instabilt politiskt, vilket ger en osäkerhet i tillförsel av energi. Lägg därtill problematiken med växthuseffekten som till stor del beror på utsläpp av koldioxid från förbränning av fossila bränslen och man har tre tunga argument varför oljeberoendet ska minska. Att öka andelen förnybar energi anses vara ett sätt att reducera dessa problem och få en mer hållbar utveckling av energimarknaden. Fördelen med förnybar energi är att den inte ger något extra tillskott av koldioxid och den bidrar därför inte till växthuseffekten. Dessutom minskar importberoendet i och med att landets egna tillgångar utnyttjas. Detta ger bättre förutsättningar för att utveckla landsbygden och för att skapa nya företag och arbetstillfällen. En mer blandad bränslemix leder också till en säkrare energitillförsel. Den förnybara energikälla som kan anses stå för den största potentialen, i alla fall inom den närmaste tiden, är bioenergi. Sverige tillhör de länder som är världsledande vad gäller att utnyttja bioenergi. I dagsläget står det för cirka 25 % av energitillförseln och det finns potential att bli bättre. Ambitionen att öka användningen av förnybar energi gör att lantbrukets roll beräknas bli än mer viktig för att klara energiförsörjningen. Idag används cirka 2 % av åkerarelaen för energiodling. År 2002 bidrog lantbruket med cirka 1 TWh av den totalt energitillförseln på 622 TWh i Sverige. Potentialen enligt LRFs energiscenario är att åkerareal för energiodling kan öka till % av tillgänglig åkermark till år Det skulle ge i storleksordning 22 TWh, vilket motsvarar uppvärmning av drygt 1 miljon småhus. Med senare års prisökningar på så väl el som olja och bensin, blir det allt mer intressant och lönsamt att konvertera till andra energikällor. Detta har lett till att användarna är mer öppna för att pröva nya alternativ. Lantbruket får på så sätt ökad möjlighet att bli mer aktiv på energiområdet och alternativen är flera. Det går dels att använda produkter från den traditionella produktionen inom lantbruket såsom halm och spannmål, dels producera energigrödor direkt till energimarknaden som energigräs, oljeväxter och energiskog. Andra möjligheter som blir mer intressanta i framtiden är småskalig produktion av biogas, biodiesel och färdig värme i närvärmeanläggningar. På länsstyrelsen finns numera Annelie Carlsson som ska arbeta med frågor som rör bioenergi. Under hösten/vintern planeras en dag med temat energi och lantbruk. Det kan även bli aktuellt med andra aktiviteter som rör bioenergi och lantbruket. Finns det önskemål om vad som ska ingå i programmet under temadagen samt om det finns förslag på andra aktiviteter är ni välkommen att kontakta Annelie Carlson tel: e-post: Högsäsong för kontroller Nu är vi inne i den intensivaste kontrollperioden under året. I år är det ju dessutom extra många som ska kontrolleras pga den höjda kontrollfrekvensen. Vi försöker jobba för att de företag som arealkontrolleras ska ha en chans att komma med i utbetalningen vid årsskiftet. Vi vet tyvärr att det ibland blir problem i efterarbetet vilket kan göra att några får utbetalningen senare. Om du blir uttagen till kontroll så kommer kontrollanten oftast att kontakta dig samma dag som kontrollen sker. Det finns inte så mycket möjlighet att flytta på kontrollen eftersom kontrollerna ska ske oaviserade. Efter kontrollen skickas ett meddelande ut där det framgår vad som kontrollerats och vilket resultat som hittats. Har du frågor om kontrollen eller resultatet får du gärna kontakta kontrollanten efteråt. Cecilia Retzman 4 September 2006

3 Greppa Näringen hösten 2006 TUVA Nu är databasen TUVA tillgänglig för alla! Du kan ta reda på vad vi hittat just på dina betesmarker! Som många kommer ihåg inventerades Östergötlands betesmarker och slåtterängar under åren Nu äntligen är resultatet lätt tillgängligt för allmänheten. Resultaten går att finna i Jordbruksverkets databas TUVA som finns på webbadressen Till vänster Anuschka Heeb, tel , Till höger Maria Källming, tel , Nu är vi två medarbetare på lantbruksenheten som håller i Greppa - projektet här i Östergötland: Anuschka Heeb har fått fast tjänst och Maria Källming (fd Ehrnebo) är tillbaka från sin föräldraledighet. Vår förhoppning är att det därmed blir lättare att få tag i någon av oss, att vår rådgivningsinsats förstärks och att vi utvecklar projektet till att omfatta ännu fler lantbruk än dagens 211 stycken. Fortsätt gärna att kontakta oss om ni har synpunkter på Greppa-rådgivningen eller om ni har förslag och önskemål för kurser, seminarier, gårdsbesök mm. I början av juli genomförde vi en fältvandringsserie kring övergödning och besökte 12 gårdar från Vättern österut till kusten. Ett stort tack till de lantbrukare som tog emot oss på sina gårdar och till alla rådgivare och deltagare som tog sig tid och bidrog till intressanta diskussioner. De idéer och frågor som kom upp kan ge upphov till nya aktiviteter, seminarier, pilotprojekt eller kurser. Även media visade stort intresse. TV, radio och tidningar följde med på olika fältvandringar och berättade sedan för allmänheten om lantbrukarnas insatser inom Greppa Näringen-projektet. Vi vill få med fler lantbrukare i Greppa Näringen! Nästa LBUprogram är inte riktigt klart än, men vi räknar med att få medel för fler rådgivningar och vill därför få in din anmälan så snart som möjligt! Precis som tidigare riktar vi oss i första hand till stora gårdar, för att täcka in en så stor areal som möjligt. Ni som har över 100 ha och/eller mer än 50 djurenheter har tidigare fått erbjudandet, men anmäl er nu så snabbt ni kan! Särskilt intressanta är förstås lantbruk som: Hanterar mycket stallgödsel eller annan organisk gödsel Hanterar mycket bekämpningsmedel Ligger nära ett vattendrag och / eller inom områden för blivande vattenskyddsområde Ligger i kustområdet Odlar grödor med större utlakningsrisk: grönsaker, bär, potatis, majs mm. Avslutningsvis önskar vi alla en lyckad skördetid och vi återkommer med kursprogram i nästa nummer. Som markägare är du säkert intresserad av om länsstyrelsen hittat några särskilt fina ängs- och betesmarker hos dig. Gå till ovan nämnda webbadress. Klicka på länken Sök i TUVA. Välj sedan förslagsvis sökvägen Län, kommun eller församling. Välj ditt län, kommun och församling. Klicka sök! Det kommer upp en sida med lite text och en översiktskarta. Via översiktskartan hittar du betesmarkens inventeringsidentitet. Skriv upp det och klicka på länken Visa marklista. Där söker du upp den aktuella inventeringsidentiten, klickar på länken och då kommer en lista på vad inventeraren funnit vid sitt besök. Sammanlagt finns det ängar och betesmarker spridda över hela Sverige att läsa om i TUVA. I Östergötland finns det ängar och betesmarker och arealen är ha. I TUVA finns uppgifter om markslag och hävd, kulturmiljöer, träd, vatten, växter och naturtyp. Även dessa uppgifter är sökbara och man kan om man vill göra avancerade sökningar. All denna information är naturligtvis en viktig informationskälla också för olika myndigheters uppföljning av miljömålen, fysisk planering och som rådgivningsunderlag. Maria Wallin September

4 Studiecirkel för större lammproducenter! Är du intresserad av att delta i en s k Erfa-grupp, erfarenhetsutbyte, kring lammproduktion i lite större skala? Vi vänder oss i första hand till dig som har ca 100 tackor eller mer. Gruppen träffas minst 3 gånger per år och deltagarna bestämmer tillsammans med cirkelledaren temat för varje träff. Gästföreläsare kan bjudas in. Torsdagen den 26/10 kl hos bröderna Anders och Erik Andersson, Rödje, Tranås. Fårhållningen består av 100 tackor i vårlammproduktion. Nybyggt fårhus som togs i bruk januari Fika serveras till självkostnadspris. Anmälan senast fredag den 20/10. För er som är intresserade och vill veta mer inbjuder vi till Upptaktsträffar på tre gårdar i länet Tisdagen den 7/11 kl hos Marie Greklid och Göran Pettersson, Norrums gård, Gusum. På gården finns 150 gotlandstackor i ekologisk produktion. Lamning i april. Tackorna hålls i en äldre ladugård inredd för får. Utfodringen grundas i huvudsak på hö. Medtag egen fikakorg! Anmälan senast onsdag den 1/11. Centrala Östergötland, tid och plats ej helt klart vid Grödans presstopp. Ta kontakt med oss för besked. En erfa-grupp bör inte bestå av mer än 10 gårdar. Vid stort intresse gäller anmälningsdatum som turordning.om du inte har möjlighet att delta i någon av upptaktsträffarna kan du göra en intresseanmälan till erfagrupp. Ange syd, mitt eller öst. Anmälan till Gunvor Bergman, eller Carina Greiff-Andersson, ÄR DU PRIMÄRPRODUCENT ELLER FÖRÄDLAR DU DINA PRODUKTER? DÅ ÄR DETTA NÅGOT FÖR DIG! LRF tillsammans med AB Göta Kanalbolag och Länsstyrelsen erbjuder Dig som förädlar, funderar på att förädla dina råvaror eller vill sälja direkt till kund en ny möjlighet - Matnätverket Längs med Göta Kanal. En arena där lokala producenter, restanger och kaféer träffas för att lyfta fram lokalproducerade produkter till köpstarka turister, som färdas utmed kanalen. Vi erbjuder Dig kompetensutveckling inom området lokal produktion och småskalig förädling. Detta sker genom en utbildningsdag den 17/10 med en uppföljande gruppträff senare i höst. UTBILDNINGSDAG Svenska råvaror och svenskt ursprung står högt i kurs Ingrid Pettersson, Min Mat LRF Riks berättar om trender och konsumtion Hur kan våra företag utvecklas? Bodil Cornell, Eldrimner, nationellt resurscentrum för hantverksmässig småskalig livsmedelsförädling, med 11 års erfarenheter av småskalig förädling. Lunch Indelning i mindre grupper/nätverk, som utifrån gruppens behov planerar en träff med rådgivare Hur ser marknaden ut längs med Göta Kanal? Anna Meyer, AB Göta Kanalbolag, beskriver potentialen. Hur matnätverket ska utvecklas, avsättningsmöjligheter och säsongsvariationer Vi diskuterar produkternas kvalité, smak, pris mm. Bodil Cornell Hur går vi vidare? Avslut Dag: Tisdagen den 17 oktober kl Plats: Restaurang Bettina på Brunneby musteri, Borensberg Kostnad: 150 kr för lunch och kaffe Anmälan: Senast den 12/10, till Britt-Marie Gustafsson eller tel: Mer information hittar du på hemsidan under regionalt. 8 September 2006

5 Reseberättelse från Östra Nötköttsproducenternas resa till Skottland juli 2006 I samarbete med LG Husdjurstjänst reste ett glatt gäng nötköttsproducenter från Östergötland och Sörmland till Skottland i juli. Vi fick ett KULM-bidrag från Länsstyrelsen för att studera djurvälfärden i landet främst med inriktning på nöt och lammproduktion, vilket vi resenärer är mycket tacksamma för. Köttdjur på bete vid Inverness På kvällen den 12/7 samlades ett förväntansfullt gäng på 39 personer på Skavsta flygplats för avfärd västerut. Väl framme i Skottland möttes vi av vår ciceron och busschaufför Peter som körde och guidade oss under hela resan. Vi bodde på ett mycket fint och nybyggt hotell i Kilmarnock första natten. Efter frukost åkte vi söderut mot Ayrshire och gården High Milton Farm. Företaget består av sex gårdar på totalt 720 hektar. Ladugården har nyligen byggts ut från 200 till 420 platser. De mjölkar två gånger per dag i en karusell med 50 platser, kapacitet 220 kor per timme. 40 % av Holsteinbesättningen semineras med Simmental. Korna går på bete från april till oktober, detta är inget betestvång i Skottland utan man gör det för att det fungerar bra och är mest ekonomiskt. Under sommarhalvåret utfodrar de med färskt gräs på foderbordet plus en grundgiva av kraftfoder i karusellen. 120 högmjölkare får extra giva i automaterupp till max 12 kg/ dag. Korna trivs bäst i den nybyggda delen av ladugården, där har man väggar av väv som hissas upp och ner efter vädrets skiftningar och spaltgolv, samt nackbom och en bredare fodergång. Gödselbrunnen ligger under ladugården, man upplever inga problem med gaser. Klimatet är gynnsamt för lång betesperiod, under vintern är det fuktigt och ibland frost. På vår väg norrut mot Loch Ness stannade vi vid den omsjungna sjön Loch Lomond samt vid bergskedjan "de tre systrarna" - otroligt vackra vyer! Vi hade en väldig tur med klart väder och god sikt, några dagar tidigare hade det varit tät dimma så att man bara såg några meter framför sig. Vid Loch Ness stannade vi och kände på vattnet, betydligt varmare än de 5 grader som Peter påstod att vattnet höll året runt. Vattnet var mörkt och strömt, man förstår att många tyckt sig se "Nessie" i djupet! Vi bodde på Royal Highland Hotel i Inverness, där fick vi också en välsmakande middag på kvällen. Efter frukosten den 14/7 kom David Scrimgeour till hotellet och lotsade oss ut till dagens första gårdsbesök. David arbetar på ett Tre östgötska damer framför sjöodjuret Nessie. rådgivningsföretag med 800 anställda som erbjuder rådgivning och utbildning för lantbrukare, samt sysslar med försöksverksamhet inom lantbruket. Gården vi besökte drivs av två bröder, Hugh och Donald Fraser. På gården finns 150 dikor och 560 tackor. De odlar 100 ha maltkorn, 18 ha raps 188 ha ensilage och har 400 ha bete. Hälften av dikorna kalvar på våren och hälften på hösten, på så sätt kan de använda tjurarna två gånger per år. De höstfödda kalvarna går på stall från sen höst till betessläpp, övriga djur går ute året runt. Dikor och får sambetar. Kalvarna säljs på auktion till liv vid ca forts på sid September

6 ..forts från sid 9 månader då de väger 420 kg, sedan slutgöds de ytterligare i 6 månader. Den höga slaktåldern på tjurarna beror på tidigare bidragsregler, man kommer nu att anpassa sig till EUstöden vilka är samma som vi har i Sverige. Fåren slaktas i England där man har ett högra köttpris. De klipper alla fåren själva, all ull tas om hand och säljs till bl.a. mattillverkning. 400 får hinner de att klippa per dag. Nästa gårdsbesök var hos den fantastiske fåraherden Neil Ross på Leault Farm utanför Kincraig. De har får på ha höglandsbete. På gården jobbar 7 man. Fåren flyttas 5 gånger per år, de går på bete året runt och klipps i juni-juli. Ullen säljs till Kina, Italien och Tyskland. Till sin hjälp har personalen ett tjugotal vallhundar, vi fick se dem i aktion och var mycket imponerade! Neil visade Fåraherden Neil Ross även hur man klipper ett får med en hederlig gammal handsax och de som ville fick prova på. Bedårande valpar fanns det i alla storlekar, de var till salu för kr styck. Busschauffören kollade noga igenom alla damers handväskor innan vi gick in i bussen så att inga medpassagerare hade slunkit ned! Sammanfattningsvis var mycket av det vi fick se av djurhållningen i Skottland ganska likt den i Sverige, men klimatet är naturligtvis betydligt mildare vilket gynnar betesdriften och den ekonomiska kalkylen. Djuren var välmående och förhållandevis högpresterande på en enkel och billig foderstat. Man importerar inget kött eller mjölk, export av kött sker till främst England men även till Frankrike och Italien. Nötköttspriset har gått upp under de senaste 6 månaderna till ca kr/kg slakt. Dagen avslutades med en trevlig whiskyprovning på destilleriet "Blair Athol" i Pitlochry. Vi övernattade och åt middag på Fishers Hotel i samma by. Nästa dag besökte vi det otroligt fina godset Blair Castle, det ägs av The Duke of Atholl som själv bor i Sydafrika. Han kommer på visit en gång per år för att titta på sin egen privatarmé "the Atholl Highlanders" och deras årliga parad i maj. Godset består av totalt ha. Slottet i Edinburgh. På eftermiddagen fick vi fri tid för shopping och bad i Edinburgh. Vårt hotell Kings Manor ligger i utkanten av staden och det var 10 minuters promenad ner till en fin sandstrand. Vädret var väldigt fin under hela resan med sol och värme, vi förstod på skottarna att detta var något alldeles speciellt som inte inträffade så ofta. Resans sista dag ägnade vi åt sightseeing, först i Edinburgh och därefter blev det några stopp vid sevärdheter på vägen till flygplatsen. Vi som var med på resan tackar Lars-Gunnar och Peter för en mycket trevligt genomförd resa samt Länsstyrelsen för de bidrag vi fått till resan. För de som inte hade möjlighet att följa med på den här resan erbjuder nu LG och ÖNP en liknande resa till Skottland den 25-29/10, anmälan till LG Husdjurstjänst. Cathrine Hannell Nästa nr av Grödan kommer ut vecka September 2006

7 CHECKLISTA EKOLOGISK DJURHÅLLNING ÅR 200 Betessläpp den: Installning den: Förlängd utevistelseperiod för uppbundna djur: fr o m t o m Kryssa för om det finns plan för betesrotation: finns finns ej Grundfoderstat för stallperioden Djurslag Grovfoder Kraftfoder Mineralfoder Inköpt Ekologiskt foder Inköpt eko-godkänt kg ts/dag kg /dag hg/dag (KRAV) Konventionellt foder Följande har gjorts för att bibehålla och eventuellt förbättra hälsoläget i besättningen: September

8 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Lantbruksenheten Besöksadress: Östgötagatan 3 Postadress: Linköping Tel: , Fax: , Hemsida: LANTBRUK LANTBRUKSENHETEN ENHETSLEDNING Staaf Torvald, lantbruksdirektör Boe Skåmedal Susanne, bitr ld Expedition Thorell Gun EU:S JORDBRUKSSTÖD Övergripande stödansvar Jonson Marie Övergripande kontrollansvar Retzman Cecilia Gårdsstödet Andersson Bernt Jonson Marie Kristenson Klas Staaf Torvald Betesmarkstöd Johansson Marcelle Bioenergi Carlsson Annelie Blockkartor Eugén Sarita Sandell Anna Ståhl Britt Djurbidrag Hjalmarsson Christina, djurmärkning Malmström Annika, djurmärkning Thorell Gun Ekologiskt stöd Forsberg Sam Energigrödor Båvius Henrik Wallén Orrenius Åsa Kompensationsbidrag Hilding Alf Kulturmiljöstöd Claésson Annelie Start- och Investeringsstöd Gällerdal Lars-Erik, stödansvarig Larsson Katarina Wissman Jan-Olof Våtmark Louhi Stina Sköller Ronny Handläggare EU:s jordbruksstöd Danielsson Marianne Ehrig Anja Johansson Håkan Wallén Orrenius Åsa Ståhl Britt Wickman Carlsson Christina Öberg Catrin RÅDGIVNING OCH UTBILDNING (KULM) Biologisk mångfald och kulturmiljö Andersson Marie Axelsson Veronica, rest av slåtter ängar och betesmarker Boe Skåmedal Susanne, sam ordnare Biologisk mångfald Claésson Annelie Eliasson Anders Friberg Ulla Greiff Andersson Carina Johansson Marcelle Sandell Anna Wallertz Thomas Wallin Maria Ekologisk produktion Fast Mikael Bergman Gunvor Växtnäring och bekämpningsmedel Andersson Bernt, stallgödseldispens Båvius Henrik, behörighetskurser Greiff Andersson Carina, samordnare Heeb Anuschka, Greppa Näringen Kristenson Klas, tvärvillkor Källming Maria, Greppa Näringen Ökad djurvälfärd Greiff Andersson Carina Hjalmarsson Christina Malmström Annika Tvärvillkor i gårdsstödet Klas Kristenson, samordnare Djurmärkning, journalföring samt livsmedel- och fodersäkerhet Hjalmarsson Christina Malmström Annika Skötselkrav i betesmark samt skydd av natur, vilda djur och växter Andersson Marie Persson Sten Skötselkrav på åker och träda samt hantering av stallgödsel och växtskyddsmedel Klas Kristenson ÖVRIGT Bitillsyn Thorell Gun Fastighet Persson Sten Fiske Davidsson Birgitta Larsson Per-Erik VETERINÄRENHETEN Bäck Lena Davidsson Birgitta Larsson Elov Larsson Irja, förprövning av djurstallar Röken Barbro Ansvarig utgivare Torvald Staaf Redaktion Carina Greiff Andersson, Marianne Danielsson (layout) Tryck AB Danagårds Grafiska Ödeshög

En svala gör ingen sommar

En svala gör ingen sommar Inbjudan med program En svala gör ingen sommar Jordbruksverkets miljömålseminarium om Ett rikt odlingslandskap 2014 Foto: Johan Wallander När: 10 och 11 november 2014 Var: Scandic Klara, Slöjdgatan 7,

Läs mer

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös Miljöpåverkan från mat Elin Röös Jordbruk är väl naturligt? De svenska miljömålen Växthuseffekten Källa: Wikipedia Klimatpåverkan Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsumtionens

Läs mer

Beteskrav inga problem! Men hur löser vi det.

Beteskrav inga problem! Men hur löser vi det. Beteskrav inga problem! Men hur löser vi det. (Foto Per Persson) Betesföreningen och Skånesemin anordnade en betesdag på Gunnaröd för att visa att det går att få till en bra betesdrift även om man har

Läs mer

Månd 2 juni: Vi anländer till Skottland Tisd 3 juni: Islay med Laphroaig, Lagavulin, Ardbeg och Bruichladdich

Månd 2 juni: Vi anländer till Skottland Tisd 3 juni: Islay med Laphroaig, Lagavulin, Ardbeg och Bruichladdich 31 maj 8 juni 2014 Följ med på en fantastisk whiskyresa till Skottland. I denna underbara miljö får du prova denna ädla dryck på flera av världens mest uppskattade destillerier. Vi åker över till Islay

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Alltid det svarta fåren!

Alltid det svarta fåren! Alltid det svarta fåren! Mer trovärdig med 20 kor än 1400 kor. Lantbruket lever kvar i småskalighet medan samhället går mot storskalighet. Lantbruket har en ärftlig belastning av småskalighet och då även

Läs mer

Whiskyresa till Skottland 21 29 augusti 2010

Whiskyresa till Skottland 21 29 augusti 2010 Whiskyresa till Skottland 21 29 augusti 2010 Mitt namn är Jocum Wigerup, Dooleys Whiskysällskap & Lugnets Whiskyklubb. Tillsammans med Robert van Hal, Whisky Society Skåne, organiserar jag en resa på temat

Läs mer

HVO 100% - Hydrerade vegetabiliska oljor

HVO 100% - Hydrerade vegetabiliska oljor Välkommen till Energifabriken AB Startade 2006, tre lantbruksfamiljer Specialister på omställning från fossil diesel till biodrivmedel Kunskap om användning, utrustning, teknik, miljö, Vi får det att fungera

Läs mer

Ge dina nyinflyttade får tillfälle att lära känna dig utan hund innan du börjar valla.

Ge dina nyinflyttade får tillfälle att lära känna dig utan hund innan du börjar valla. Att skaffa får Ge dina nyinflyttade får tillfälle att lära känna dig utan hund innan du börjar valla. Som nybliven ägare till en vallhund brinner du säkert av iver att få tag i lämpliga djur att träna

Läs mer

Jordbruksinformation 22 2011. Starta eko Lamm

Jordbruksinformation 22 2011. Starta eko Lamm Jordbruksinformation 22 2011 Starta eko Lamm Foto: Urban Wigert Börja med ekologisk lammproduktion Text och foto: Birgit Fag, Hushållningssällskapet i Jönköping (om inte annat anges) Denna broschyr vänder

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

Lektion nr 3 Matens resa

Lektion nr 3 Matens resa Lektion nr 3 Matens resa Copyright ICA AB 2011. Matens resa nu och då 1. Ta reda på: Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och hur förpackades

Läs mer

Greppa Näringen. Hans Nilsson Länsstyrelsen Skåne

Greppa Näringen. Hans Nilsson Länsstyrelsen Skåne Greppa Näringen Hans Nilsson Länsstyrelsen Skåne Karlskrona 22 april Vad är Greppa Näringen? Resultat för Blekinge Skyddszoner och fosforläckage Material från Greppa Näringen Allmänt Rådgivningsprojekt

Läs mer

Vaddå ekologisk mat?

Vaddå ekologisk mat? Vaddå ekologisk mat? Klöver i hyllorna! Vår egen miljösignal, treklövern, är inte en officiell miljömärkning, utan en vägvisare i butiken som gör det lättare för dig att hitta de miljömärkta varorna.

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Effektivt och uthålligt ekologiskt jordbruk.

Effektivt och uthålligt ekologiskt jordbruk. Effektivt och uthålligt ekologiskt jordbruk. Erfarenheter från en mindre försöksgård i Uppland. Kristina Belfrage Mats Olsson 5 km Matproduktionen i framtiden Minskad tillgång på areal : konkurrens

Läs mer

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektnamn Sjuhäradskött ut på marknaden Projektidé Vi är ett nätverk sedan flera år tillbaka. Nätverket består av 8

Läs mer

Skottland Guidad Kulturrundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com

Skottland Guidad Kulturrundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com Skottland Guidad Kulturrundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - S k o t t l a n d Kulturrundresa Skottland - Guidad Resa Upplev de pittoreska högländerna med majestätiska

Läs mer

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden Nya stöd år 2015 Stöd till landsbygden Innehåll Nya stöd år 2015... 3 Gårdsstödet finns kvar år 2015... 4 Sverige ska välja om du får behålla dina stödrätter eller om du ska få nya... 4 Stödrätternas värde

Läs mer

Förnybar energi och självförsörjning på gården. Erik Steen Jensen Jordbruk Odlingssystem, teknik och produktkvalitet SLU Alnarp

Förnybar energi och självförsörjning på gården. Erik Steen Jensen Jordbruk Odlingssystem, teknik och produktkvalitet SLU Alnarp Förnybar energi och självförsörjning på gården Erik Steen Jensen teknik och produktkvalitet SLU Alnarp Innehåll Bakgrund Ekologisk jordbruk, uthållighet och funktionell integritet Möjligheter och tilltag

Läs mer

Typfoderstater. för ekologisk nötköttsproduktion

Typfoderstater. för ekologisk nötköttsproduktion Typfoderstater för ekologisk nötköttsproduktion HS Konsult AB, Förord Typfoderstater för ekologisk nötköttsproduktion är framtagen av HS Konsult AB på uppdrag av Jordbruksverket. Skriften innehåller typfoderstater

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Utfodringspraxis Mjölby nov 2010. Carin Clason Växa Halland carin.clason@vxa.se

Utfodringspraxis Mjölby nov 2010. Carin Clason Växa Halland carin.clason@vxa.se Utfodringspraxis Mjölby nov 2010 Carin Clason Växa Halland carin.clason@vxa.se 1 Övergödning och försurning är en lokal/regional miljöeffekt, Klimatpåverkan är Global Kväve Fosfor Koldioxid Metan Lustgas

Läs mer

Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige

Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige Christel Cederberg Greppa Näringen Utbildning Jordbruket och klimatet Nässjö 12 mars 214 Resultat och diskussion från forskningsprojekt

Läs mer

2013-03- 28. Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös. Enkla råd är svåra att ge. Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsum8onens klimatpåverkan

2013-03- 28. Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös. Enkla råd är svåra att ge. Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsum8onens klimatpåverkan Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös Enkla råd är svåra att ge Matproduktion genom tiderna Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 8, Konsum8onens klimatpåverkan 1 Växthuseffekten De

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

Hjälp oss göra våra regler bättre!

Hjälp oss göra våra regler bättre! Remiss, nya regler för slakt, kapitel 10, få ändringar i djurreglerna, kapitel 5 Svara senast 31 mars 2013 Svara till regler@krav.se Hjälp oss göra våra regler bättre! KRAVs styrka är en bred förankring

Läs mer

ÖNP:s resa till Holland 15-18/7 2010

ÖNP:s resa till Holland 15-18/7 2010 ÖNP:s resa till Holland 15-18/7 2010 Invallningen De Gelder,Tijnje Zaanse Schans De drie morgen Kampen Ommen Tidigt på morgonen den 15 juli samlades ett förväntansfullt gäng bestående av 26 nötköttsproducenter

Läs mer

Syfte- att bidra till miljömålen

Syfte- att bidra till miljömålen Greppa Näringen -ett redskap för åtgärder Stina Olofsson, Jordbruksverket Kristianstad 2010-12-02 Syfte- att bidra till miljömålen Begränsad klimatpåverkan Ingen övergödning Giftfri miljö Foto: Stina Olofsson

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Lantbrukare

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Lantbrukare All rådgivning på ett ställe Vi gör det lättare att vara företagare Lantbrukare Vi hjälper dig att tjäna pengar på ditt lantbruk I snart 100 år har vi på LRF Konsult hjälpt lantbruksföretagare i hela

Läs mer

PALACE PROVNINGAR VIN- & CHAMPAGNEPROVNINGAR

PALACE PROVNINGAR VIN- & CHAMPAGNEPROVNINGAR PALACE PROVNINGAR Tel. 031-807551 provningar@palace.se VIN- & CHAMPAGNEPROVNINGAR GRUNDLÄGGANDE VINPROVNING Vi går igenom provningsteknik, avslöjar vinprovarnas "fikonspråk" och grunderna för att förstå

Läs mer

Ekonomi i miljöåtgärder på en växtodlingsgård

Ekonomi i miljöåtgärder på en växtodlingsgård Februari 2013 Ekonomi i miljöåtgärder på en växtodlingsgård Bra för plånbok och miljö Sprid fosfor efter din markkarta Ny dränering betalar sig efter 30 år Testa din mineralgödselspridare! Kvävesensor

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Nyfiken på ekologisk mat?

Nyfiken på ekologisk mat? Nyfiken på ekologisk mat? Västra Götalandsregionen äter för miljön Det finns ett nationellt, och även regionalt, konsumtionsmål på 25 procent ekologiska livsmedel i offentlig sektor år 2010. Under 2008

Läs mer

UR-val svenska som andraspråk

UR-val svenska som andraspråk AV-nr 101196tv 3 4 UR-val svenska som andraspråk Klimatet och växthuseffekten och Klimatet vad kan vi göra? Handledning till två program om klimat och växthuseffekten av Meta Lindberg Attlerud Förberedelse

Läs mer

24 25 september 2008. Kulturhuset i Hässleholm

24 25 september 2008. Kulturhuset i Hässleholm Inventering av lavar. Foto Johan Johnmark Miljöövervakningsdagarna 2008 24 25 september 2008 Kulturhuset i Hässleholm Vid årets miljöövervakningsdagar presenteras nyheter inom miljöövervakningen av nationella

Läs mer

Mat eller Motor. - hur långt kommer vi med vår åkermark? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 4 juli, 2013

Mat eller Motor. - hur långt kommer vi med vår åkermark? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 4 juli, 2013 Mat eller Motor - hur långt kommer vi med vår åkermark? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 4 juli, 2013 Macklean insikter 2 Rapportens konklusioner i korthet 1. Vi kan producera mat till 10 miljarder

Läs mer

Burmas gömda skatter - 2015

Burmas gömda skatter - 2015 Burmas gömda skatter - 2015 NYHET! 14 DAGAR YANGON-INLE LAKE-MANDALAY -BAGAN-NGAPALI BEACH 14 dagar Följ med på vår omfattande rundresa till ett av Asiens mest spännande länder. Vi får uppleva fantastiska

Läs mer

Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti.

Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti. Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti. Bakgrund: Liksom förra året är även 2012 års upplaga ett 2 dagars event. Övernattningen sker i år på Aspa Herrgård som ligger ca 13 km

Läs mer

NÖT 2013-14. www.edelfoder.se

NÖT 2013-14. www.edelfoder.se NÖT 2013-14 www.edelfoder.se NÖT EDELfoder - kvalitet med bredd Edelfoder har länge och framgångsrikt funnits på den svenska marknaden. Vår målsättning är att nu och i framtiden förvalta våra goda relationer

Läs mer

SKOTTLANDSRESAN. Vi som skulle åka var jag Thomas på en Moto Guzzi 650 årsmodell 84. Anders på en Yamaha 400 enstånka.

SKOTTLANDSRESAN. Vi som skulle åka var jag Thomas på en Moto Guzzi 650 årsmodell 84. Anders på en Yamaha 400 enstånka. SKOTTLANDSRESAN Året var 1984 och vi var 4 st. killar som för första gången skulle åka på Mc-semester. Hela våren hade gått åt till att planera resan, beställa färjebiljetter med hjälp av resebyrån i Mariestad,

Läs mer

Program NTPR-resan 2009 U B C C. British Car. United

Program NTPR-resan 2009 U B C C. British Car. United Program NTPR-resan 2009 U B C C United British Car Clubs Gothenburg Sweden 9 januari 2009 NTPR 2009 dag för dag - en preliminär tankeställare Onsdag 10 juni Anglo Bridge kallas DFDS fraktrutt mellan Göteborg

Läs mer

Är eko reko? Boken behandlar för- och nackdelar med ekologiskt och konventionellt lantbruk, i huvudsak i ett svenskt perspektiv.

Är eko reko? Boken behandlar för- och nackdelar med ekologiskt och konventionellt lantbruk, i huvudsak i ett svenskt perspektiv. Är eko reko? Forskarna är inte överens om vilken odlingsform som är bäst för hälsa och miljö konventionell eller ekologisk odling. Vad vet de egentligen om skillnaderna? Den frågan vill den här boken ge

Läs mer

Vårt ansvar för jordens framtid

Vårt ansvar för jordens framtid Vårt ansvar för jordens framtid ArturGranstedt Mandag23.februarbrukteAftenpostenforsidentilåerklæreatøkologisklandbrukverken er sunnere, mer miljøvennlig eller dyrevennligere enn det konvensjonelle landbruket.

Läs mer

Eko-målet. På lördag är det dags igen!!! med siktet på en hållbar utveckling. GRUNDAD 2006 NR 29 Maj 2014

Eko-målet. På lördag är det dags igen!!! med siktet på en hållbar utveckling. GRUNDAD 2006 NR 29 Maj 2014 Eko-målet med siktet på en hållbar utveckling GRUNDAD 2006 NR 29 Maj 2014 På lördag är det dags igen!!! Ekomatsligan 2013 Ludvika nu på plats 38 Våra ekologiska varor: Vetemjöl Havregryn Mjölk Filmjölk

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Cecilia Blomkvist, Lassegårdens

Läs mer

Foto: Åsa Odelros Foto: Uffe Andersson Starta eko Ägg Jordbruksinformation 4 2012

Foto: Åsa Odelros Foto: Uffe Andersson Starta eko Ägg Jordbruksinformation 4 2012 Foto: Åsa Odelros Foto: Uffe Andersson Starta eko Ägg Jordbruksinformation 4 2012 Börja med ekologisk äggproduktion Text och foto: Åsa Odelros, Åsa Odelros AB om inte annat anges Att producera ägg ekologiskt

Läs mer

PROPEL AFRICA D e s t i n a t i o n M a n a g e m e n t

PROPEL AFRICA D e s t i n a t i o n M a n a g e m e n t Golfresa till Norra Sydafrika 20-30 januari 2013 Måndag 21 Januari 2013 - Ankomst till Johannesburg kl 08.35 på morgonen med flyg SA 261. Er lokalguide möter upp på flygplatsen och visar vägen till bussen.

Läs mer

Resa Skåne runt. 10-13 augusti 2015. Vid Sverige är fästat en liten jordlapp som kallas Skåne, för att visa detta Sverige hur övriga Europa ser ut.

Resa Skåne runt. 10-13 augusti 2015. Vid Sverige är fästat en liten jordlapp som kallas Skåne, för att visa detta Sverige hur övriga Europa ser ut. Resa Skåne runt 10-13 augusti 2015 Vid Sverige är fästat en liten jordlapp som kallas Skåne, för att visa detta Sverige hur övriga Europa ser ut. Så sa en man som hette Stjernswärd i mitten av 1800-talet

Läs mer

Nyheter från din kommun

Nyheter från din kommun Nyheter från din kommun Det här är Mariestads kommuns nyhetsbrev för näringslivet, här kan du läsa om vad som händer i kommunen och näringslivet. Har du nyheter som du vill lyfta i det här forumet tar

Läs mer

Bondgårdsbesök med klassen? Välkomna till oss!

Bondgårdsbesök med klassen? Välkomna till oss! Bondgårdsbesök med klassen? Välkomna till oss! Vill du ha en aha-upplevelse bland djur, natur och växter och få chansen att smaka, känna och klappa på det moderna svenska lantbruket? Boka in ett bondgårdsbesök!

Läs mer

KONFERENSRESA BERGAMO

KONFERENSRESA BERGAMO KONFERENSRESA BERGAMO UPPLEV VACKRA BERGAMO Den italienska staden Bergamo är en vacker stad belägen i utkanten av Alperna. Staden ligger i regionen Lombardien i norra Italien. Denna vackra stad är delad

Läs mer

Möjligheterna att köra på förnybart egenproducerat bränsle Malmö 6/12 Ulf Jobacker, företagsutvecklare förnybar energi

Möjligheterna att köra på förnybart egenproducerat bränsle Malmö 6/12 Ulf Jobacker, företagsutvecklare förnybar energi Möjligheterna att köra på förnybart egenproducerat bränsle Malmö 6/12 Ulf Jobacker, företagsutvecklare förnybar energi Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund LRF-koncernen Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund Förutsägbarhet

Läs mer

Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011.

Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011. Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011. Hej! Häng med på upptäcktsfärd bland coola frukter och bli klimatschysst! Hej! Kul att du vill jobba med frukt och grönt och bli kompis med

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

Nyhetsbrev. från Naturbruksgymnasiet Nuntorp Nr 1, 2009. Mot ljusare tider!

Nyhetsbrev. från Naturbruksgymnasiet Nuntorp Nr 1, 2009. Mot ljusare tider! Mot ljusare tider! Här på Nuntorp märks våren och ljusare tider på många sätt. Bland vårtecknen märks traktorer och maskiner som görs i ordning för vårbruket, stängsel för hästar och kor som ses över och

Läs mer

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete 2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete Tema Resa i Kina med Kultur, teknik och shopping 28 oktober - 4 november 2007 Inbjudan Tema Resa Kina Kultur, teknik och shopping Alla pratar om Kina

Läs mer

Hur når vi lantbruksföretagarna?

Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur vill lantbruksföretagarna bli informerade? Hur välkänt är investerings- och startstöd till lantbrukare? www.t.lst.se Publ. nr 2005:6 2 Förord Länsstyrelsen i Örebro

Läs mer

STRUKTURKALKNING med LOVA-stöd i Dalberså-Holmsåns avrinningsområde

STRUKTURKALKNING med LOVA-stöd i Dalberså-Holmsåns avrinningsområde STRUKTURKALKNING med LOVA-stöd i Dalberså-Holmsåns avrinningsområde BÄCKENS GÅRD BÄCKENS GÅRD Vad gör vi på Bäckens Gård för att förhindra packningsskador? Strävar efter så lätta traktorer som möjligt

Läs mer

SEMINARIUM LAG OCH ETIK I BROTTMÅLSPROCESSEN

SEMINARIUM LAG OCH ETIK I BROTTMÅLSPROCESSEN LYDIGSHÄLLA AB SEMINARIUM LAG OCH ETIK I BROTTMÅLSPROCESSEN SAMT VM-KVAL I FOTBOLL 4 8 september 2013 Dublin Irland - Sverige www.lydigshalla.se 1 Försvarare och målsägandebiträde skall utan sidohänsyn

Läs mer

Greppa Näringen. lantbruket på väg mot miljömålen

Greppa Näringen. lantbruket på väg mot miljömålen Greppa Näringen lantbruket på väg mot miljömålen Projektet är ett samarbete mellan Jordbruksverket, länsstyrelserna, LRF och många olika företag i lantbruksnäringen. Projektet styrs av en styrgrupp och

Läs mer

Studieresa Till EU-parlamentet

Studieresa Till EU-parlamentet Studieresa Till EU-parlamentet När våren fortfarande var i full blom gjorde DHR i Borås en studieresa till Bryssel. Man fick träffa politiker och på plats studera hur man arbetar för tillgänglighet. Med

Läs mer

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Biogas till Dalarna Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Kort historia om Dala BioGas LRF tittar på förutsättningarna att göra en biogasanläggning i södra Dalarna. En förundersökning utförs av SBI

Läs mer

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 27 Juni Första stopp i Årjäng, fint väder. 13:20 Nu är vi i Kongsberg, mat dags det är 23 grader varmt

Läs mer

Vallfoder som enda foder till får

Vallfoder som enda foder till får Vallfoder som enda foder till får Gun Bernes, Inst. för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU, Umeå Lena Stengärde, Inst. för kliniska vetenskaper, SLU, Uppsala Tyler Turner, Inst. för livsmedelsvetenskap,

Läs mer

Välkommen till nätverksträff den 9 november

Välkommen till nätverksträff den 9 november 1(9) Dnr 49-5199/11 2011-11-02 Landsbygdsavdelningen E-post: nyttlandsbygdsprogram@jordbruksverket.se Välkommen till nätverksträff den 9 november Tyck till om nästa landsbygdsprogram! Tillsammans med dina

Läs mer

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 maj - 31 augusti 2015 Anhörigcenter Anhörigcenter är en informations- och mötesplats som vänder sig till dig som inom familjen, släkten eller vänkretsen stödjer en närstående

Läs mer

Kraftsamling Biogas Skåne. Skåne som pilot för Biogas 2009-09-07. Skånes förutsättningar goda. Vad har hänt? Planering. Idé.

Kraftsamling Biogas Skåne. Skåne som pilot för Biogas 2009-09-07. Skånes förutsättningar goda. Vad har hänt? Planering. Idé. Skånes förutsättningar goda Störst råvarutillgångar av Sveriges län Skåne som pilot för biogas Goda förutsättningar för avsättning av biogas och rötrester Stor andel av de svenska företag som levererar

Läs mer

KONFERENSRESA BERGAMO

KONFERENSRESA BERGAMO KONFERENSRESA BERGAMO UPPLEV VACKRA BERGAMO Den italienska staden Bergamo är en vacker stad belägen i utkanten av Alperna. Staden ligger i regionen Lombardien i norra Italien. Denna vackra stad är delad

Läs mer

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL Varför är det viktigt att upprätta en LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI? Bioenergi är den dominerande formen av förnybar energi inom EU och står för ungefär

Läs mer

tillvara dem? Kronobergs läns delmål 6 inom miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap

tillvara dem? Kronobergs läns delmål 6 inom miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap Landsbygdens ekonomibyggnader - hur tar vi tillvara dem? Kronobergs läns delmål 6 inom miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN 2006-03-20 Landsbygdens ekonomibyggnader

Läs mer

Ät S.M.A.R.T. Det finns en utställning och ett omfattande OH-paket om Ät S.M.A.R.T. Läs mer på www.sll.se/ctn under Mat och miljö.

Ät S.M.A.R.T. Det finns en utställning och ett omfattande OH-paket om Ät S.M.A.R.T. Läs mer på www.sll.se/ctn under Mat och miljö. Hur hälsosam var egentligen maten du åt till lunch? Och hur påverkade den miljön? Många känner osäkerhet inför konsekvenserna av vad vi äter. Ät -modellen är ett verktyg som hjälper oss att äta hälsosamt

Läs mer

EDEL Nöt Framgång föder framgång

EDEL Nöt Framgång föder framgång EDEL Nöt Framgång föder framgång EDEL Nöt EDEL Nöt är ett komplett högkvalitativt fodersortiment för både mjölkproducenter och uppfödare av köttrasdjur. Sedan 2010 har vi KRAV-godkända foder i vårt sortiment.

Läs mer

Preliminärt Program för Jubileumsresa med Club Amarone till Valpolicella 2015

Preliminärt Program för Jubileumsresa med Club Amarone till Valpolicella 2015 Preliminärt Program för Jubileumsresa med Club Amarone till Valpolicella 2015 Datum: 8-11 oktober Pris 10.500 kr / person (inluderar allt utom flyg) Välkommen att följa med till Valpolicella. Det är nu

Läs mer

Biogas och miljön fokus på transporter

Biogas och miljön fokus på transporter och miljön fokus på transporter Maria Berglund Regionförbundet Örebro län, Energikontoret ÖNET Tel: +46 19 602 63 29 E-post: Maria.Berglund@regionorebro.se Variationsrikedom Varierande substrat Avfall,

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Korta fakta om. svensk grisuppfödning. Så skapas en hållbar. svensk grisuppfödning

Korta fakta om. svensk grisuppfödning. Så skapas en hållbar. svensk grisuppfödning Så skapas en hållbar svensk grisuppfödning lever upp till de gemensamma regler och lagar som beslutats. gör upp handlingsplaner för att skapa hög djurhälsa. säkerställer en minskad antibiotikaanvändning.

Läs mer

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS SKOGAR Nästan en tredjedel av hela jordens landyta är täckt av skog. Jordens skogsområden kan delas in i tre olika grupper: Regnskogar Skogar som är gröna

Läs mer

Jordbrukaren - framtidens oljeshejk!

Jordbrukaren - framtidens oljeshejk! Jordbrukaren - framtidens oljeshejk! Nonnendagen, Skara 27 maj 2005 Pål Börjesson Miljö- och energisystem Lunds Tekniska Högskola Bakgrund Stora förväntningar på biobränslen i framtiden både nationellt

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mångkulturell företagsutveckling Journalnummer:

Läs mer

En resa till landet ANNORLUNDA.

En resa till landet ANNORLUNDA. En resa till landet ANNORLUNDA. 26 medlemmar av SPF Borlänge har nyligen företagit en 5-dagars resa till Island. Avresa en söndag morgon i maj med buss från Borlänge till Hofors där medlemmar av PRO på

Läs mer

Reseberättelse för Värmlands Koklubbs resa till Danmark den 17-19:e mars 2015

Reseberättelse för Värmlands Koklubbs resa till Danmark den 17-19:e mars 2015 Reseberättelse för Värmlands Koklubbs resa till Danmark den 17-19:e mars 2015 Resenärer: Resan gjordes i samarbete mellan Värmlands Koklubb. Vi var 8 deltagare på resan så vi fick plats i en minibuss.

Läs mer

Information från. Informationsbrev 13, den 2 juli 2015

Information från. Informationsbrev 13, den 2 juli 2015 Båttur i Sankt Anna skärgård Följ med på båtutflykt i Sankt Annas skärgård söndag 5 juli. Vår naturvårdsförvaltare guidar bland djur och växter, berättar om livet i skärgården och vad det är som gör Sankt

Läs mer

En utlokaliserad energiproduktion

En utlokaliserad energiproduktion 1 En utlokaliserad energiproduktion Småskaliga lokala lösningar för framtiden Ulf-Peter Granö 2011 2 En utlokaliserad energiproduktion Småskaliga lokala lösningar för framtiden Ulf-Peter Granö Karleby/Kokkola

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Rådgivning och utbildning i landsbygdsprogrammet

Bibliografiska uppgifter för Rådgivning och utbildning i landsbygdsprogrammet Bibliografiska uppgifter för Rådgivning och utbildning i Författare Bunnvik C. Utgivningsår 2008 Tidskrift/serie Ingår i... Utgivare Ekologisk odling av grönsaker på friland. Kurspärm Jordbruksverket 2003

Läs mer

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2.

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2. 14 Butik Kapitlet handlar om hur du som butiksägare och din personal ska hantera KRAV-märkta produkter. Här finns bland annat beskrivningar av butikens övergripande åtaganden, hur du ska exponera och marknadsföra

Läs mer

Välkommen till Gotland - möjligheternas ö!

Välkommen till Gotland - möjligheternas ö! Välkommen till Gotland - möjligheternas ö! Information om landsbygdsutvecklingsresan till Gotland 8-12 Arrangör LRFs kommungrupp i Ljusdal och Länsstyrelsen Gävleborg Vi kommer att uppleva Gotland när

Läs mer

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien!

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien! Åk med på golfresa till Benidorm och Alicante i Spanien hösten 2012! (OBS: Nytt program avresa en dag senare än vad tidigare meddelats flygresenärer flyger nu med Norwegian Air Shuttle direkt Göteborg-Alicante

Läs mer

Programförslag. Gruppresa för 10 personer till Palma de Mallorca

Programförslag. Gruppresa för 10 personer till Palma de Mallorca Programförslag Gruppresa för 10 personer till Palma de Mallorca 2013 En vacker och sofistikerad pärla Palma De Mallorca Vackra Palma de Mallorca har under årtionden varit ett mycket populärt resmål. Som

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

Policy Brief Nummer 2013:2

Policy Brief Nummer 2013:2 Policy Brief Nummer 2013:2 Drivmedel från jordbruket effekter av EU:s krav Enligt EU-direktivet om främjande av energi från förnybara energikällor ska varje medlemsland ha ökat sin konsumtion av förnybara

Läs mer

Mat och klimat Vilka val har egentligen betydelse? Britta Florén, (bf@sik.se) SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik Göteborg 20 mars 2014

Mat och klimat Vilka val har egentligen betydelse? Britta Florén, (bf@sik.se) SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik Göteborg 20 mars 2014 Mat och klimat Vilka val har egentligen betydelse? Britta Florén, (bf@sik.se) SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik Göteborg 20 mars 2014 Ett branschforskningsinstitut för livsmedelskedjan med uppgift

Läs mer

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04 BestKust Feskarna 04 Bra fiske efter havskatt och torsk Sponsored by Innehåll BestKust Feskarna 04, 2:a resan till Grovfjord Nord-Norge Uppresan till

Läs mer

Reseberättelse av. på Island

Reseberättelse av. på Island Reseberättelse av på Island Tisdag - Ankomstdagen På tisdagen träffades vi på Arlanda runt klockan 11 för att droppa vårt bagage samt växla till Isländska kontanter. Gruppen började bli hungrig och vi

Läs mer

Hur kan hävden av det rika odlingslandskapet bli ekonomiskt hållbar? Karl-Ivar Kumm, SLU Skara

Hur kan hävden av det rika odlingslandskapet bli ekonomiskt hållbar? Karl-Ivar Kumm, SLU Skara Hur kan hävden av det rika odlingslandskapet bli ekonomiskt hållbar? Karl-Ivar Kumm, SLU Skara Föredraget avgränsas till Hävd av betesmark Öppet variationsrikt landskap i skogsbygder Variation i slättbygdslandskapet

Läs mer

Panorama Route & Safari i Kruger

Panorama Route & Safari i Kruger Panorama Route & Safari i Kruger Detta fem dagars bilpaket som utgår från Johannesburg inkluderar en av världens vackraste områden utmed Panorama Route samt Safariupplevelser i Kruger. Detta paket kombinerar

Läs mer

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Anhörigstöd inom Vård och Omsorg Vi vänder oss till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en närstående i din närhet som inte klarar av vardagen

Läs mer

Välj godare råvaror till ditt kök

Välj godare råvaror till ditt kök KRAV-CERTIFIERA DIN RESTAURANG Välj godare råvaror till ditt kök Receptet på godare mat VASA ALLÉ GÖTEBORG Restaurang Wasa Allé ligger mitt i Vasastaden i Göteborg. Här är ambitionsnivån skyhög, inte minst

Läs mer

Fjärrvärmedagarna. 13-14 april 2011. Ronneby Brunn, Ronneby

Fjärrvärmedagarna. 13-14 april 2011. Ronneby Brunn, Ronneby Fjärrvärmedagarna 13-14 april 2011 Ronneby Brunn, Ronneby PROGRAM Tisdagen den 12 april Drop in 19.00-20.00 Mingelkväll med mat, dryck och aktivitet. PROGRAM Onsdagen den 13 april 09.05 Buss från tågstation

Läs mer

DP NOVA KURSRESA TILL SYDAFRIKA 27 DECEMBER 2009-08 JANUARI 2010

DP NOVA KURSRESA TILL SYDAFRIKA 27 DECEMBER 2009-08 JANUARI 2010 Preliminärt program DP NOVA KURSRESA TILL SYDAFRIKA 27 DECEMBER 2009-08 JANUARI 2010 Dag 1 28 december - måndag 06:15 Ankomst med British Airways till Kapstaden. Ni möts på flygplatsen av er guide för

Läs mer