Bioenergi - Framtidens bränsle

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bioenergi - Framtidens bränsle"

Transkript

1 INFORMATION FRÅN LANTBRUKSENHETEN September 2006 Bioenergi - Framtidens bränsle Läs mer på sidan 4 INNEHÅLLER BL A: Nytt landsbygdsprogram Högsäsong för kontroller... 4 Greppa Näringen... 5 Kväveeffektiva gårdar förbättrar klimatet... 6 Kurser... 7, 8 Reseberättelse från Skottland Checklista ekologisk djurhållning... 11

2 Bioenergi - Framtidens bränsle Energibehoven ökar kraftigt i omvärlden, en ökning som främst tillgodoses med fossila bränslen. Samtidigt finns rapporter som visar på att tillgången på olja minskar. Dessutom återfinns en avseende mängd av oljan i Mellanöstern, ett område som är ytterst instabilt politiskt, vilket ger en osäkerhet i tillförsel av energi. Lägg därtill problematiken med växthuseffekten som till stor del beror på utsläpp av koldioxid från förbränning av fossila bränslen och man har tre tunga argument varför oljeberoendet ska minska. Att öka andelen förnybar energi anses vara ett sätt att reducera dessa problem och få en mer hållbar utveckling av energimarknaden. Fördelen med förnybar energi är att den inte ger något extra tillskott av koldioxid och den bidrar därför inte till växthuseffekten. Dessutom minskar importberoendet i och med att landets egna tillgångar utnyttjas. Detta ger bättre förutsättningar för att utveckla landsbygden och för att skapa nya företag och arbetstillfällen. En mer blandad bränslemix leder också till en säkrare energitillförsel. Den förnybara energikälla som kan anses stå för den största potentialen, i alla fall inom den närmaste tiden, är bioenergi. Sverige tillhör de länder som är världsledande vad gäller att utnyttja bioenergi. I dagsläget står det för cirka 25 % av energitillförseln och det finns potential att bli bättre. Ambitionen att öka användningen av förnybar energi gör att lantbrukets roll beräknas bli än mer viktig för att klara energiförsörjningen. Idag används cirka 2 % av åkerarelaen för energiodling. År 2002 bidrog lantbruket med cirka 1 TWh av den totalt energitillförseln på 622 TWh i Sverige. Potentialen enligt LRFs energiscenario är att åkerareal för energiodling kan öka till % av tillgänglig åkermark till år Det skulle ge i storleksordning 22 TWh, vilket motsvarar uppvärmning av drygt 1 miljon småhus. Med senare års prisökningar på så väl el som olja och bensin, blir det allt mer intressant och lönsamt att konvertera till andra energikällor. Detta har lett till att användarna är mer öppna för att pröva nya alternativ. Lantbruket får på så sätt ökad möjlighet att bli mer aktiv på energiområdet och alternativen är flera. Det går dels att använda produkter från den traditionella produktionen inom lantbruket såsom halm och spannmål, dels producera energigrödor direkt till energimarknaden som energigräs, oljeväxter och energiskog. Andra möjligheter som blir mer intressanta i framtiden är småskalig produktion av biogas, biodiesel och färdig värme i närvärmeanläggningar. På länsstyrelsen finns numera Annelie Carlsson som ska arbeta med frågor som rör bioenergi. Under hösten/vintern planeras en dag med temat energi och lantbruk. Det kan även bli aktuellt med andra aktiviteter som rör bioenergi och lantbruket. Finns det önskemål om vad som ska ingå i programmet under temadagen samt om det finns förslag på andra aktiviteter är ni välkommen att kontakta Annelie Carlson tel: e-post: Högsäsong för kontroller Nu är vi inne i den intensivaste kontrollperioden under året. I år är det ju dessutom extra många som ska kontrolleras pga den höjda kontrollfrekvensen. Vi försöker jobba för att de företag som arealkontrolleras ska ha en chans att komma med i utbetalningen vid årsskiftet. Vi vet tyvärr att det ibland blir problem i efterarbetet vilket kan göra att några får utbetalningen senare. Om du blir uttagen till kontroll så kommer kontrollanten oftast att kontakta dig samma dag som kontrollen sker. Det finns inte så mycket möjlighet att flytta på kontrollen eftersom kontrollerna ska ske oaviserade. Efter kontrollen skickas ett meddelande ut där det framgår vad som kontrollerats och vilket resultat som hittats. Har du frågor om kontrollen eller resultatet får du gärna kontakta kontrollanten efteråt. Cecilia Retzman 4 September 2006

3 Greppa Näringen hösten 2006 TUVA Nu är databasen TUVA tillgänglig för alla! Du kan ta reda på vad vi hittat just på dina betesmarker! Som många kommer ihåg inventerades Östergötlands betesmarker och slåtterängar under åren Nu äntligen är resultatet lätt tillgängligt för allmänheten. Resultaten går att finna i Jordbruksverkets databas TUVA som finns på webbadressen Till vänster Anuschka Heeb, tel , Till höger Maria Källming, tel , Nu är vi två medarbetare på lantbruksenheten som håller i Greppa - projektet här i Östergötland: Anuschka Heeb har fått fast tjänst och Maria Källming (fd Ehrnebo) är tillbaka från sin föräldraledighet. Vår förhoppning är att det därmed blir lättare att få tag i någon av oss, att vår rådgivningsinsats förstärks och att vi utvecklar projektet till att omfatta ännu fler lantbruk än dagens 211 stycken. Fortsätt gärna att kontakta oss om ni har synpunkter på Greppa-rådgivningen eller om ni har förslag och önskemål för kurser, seminarier, gårdsbesök mm. I början av juli genomförde vi en fältvandringsserie kring övergödning och besökte 12 gårdar från Vättern österut till kusten. Ett stort tack till de lantbrukare som tog emot oss på sina gårdar och till alla rådgivare och deltagare som tog sig tid och bidrog till intressanta diskussioner. De idéer och frågor som kom upp kan ge upphov till nya aktiviteter, seminarier, pilotprojekt eller kurser. Även media visade stort intresse. TV, radio och tidningar följde med på olika fältvandringar och berättade sedan för allmänheten om lantbrukarnas insatser inom Greppa Näringen-projektet. Vi vill få med fler lantbrukare i Greppa Näringen! Nästa LBUprogram är inte riktigt klart än, men vi räknar med att få medel för fler rådgivningar och vill därför få in din anmälan så snart som möjligt! Precis som tidigare riktar vi oss i första hand till stora gårdar, för att täcka in en så stor areal som möjligt. Ni som har över 100 ha och/eller mer än 50 djurenheter har tidigare fått erbjudandet, men anmäl er nu så snabbt ni kan! Särskilt intressanta är förstås lantbruk som: Hanterar mycket stallgödsel eller annan organisk gödsel Hanterar mycket bekämpningsmedel Ligger nära ett vattendrag och / eller inom områden för blivande vattenskyddsområde Ligger i kustområdet Odlar grödor med större utlakningsrisk: grönsaker, bär, potatis, majs mm. Avslutningsvis önskar vi alla en lyckad skördetid och vi återkommer med kursprogram i nästa nummer. Som markägare är du säkert intresserad av om länsstyrelsen hittat några särskilt fina ängs- och betesmarker hos dig. Gå till ovan nämnda webbadress. Klicka på länken Sök i TUVA. Välj sedan förslagsvis sökvägen Län, kommun eller församling. Välj ditt län, kommun och församling. Klicka sök! Det kommer upp en sida med lite text och en översiktskarta. Via översiktskartan hittar du betesmarkens inventeringsidentitet. Skriv upp det och klicka på länken Visa marklista. Där söker du upp den aktuella inventeringsidentiten, klickar på länken och då kommer en lista på vad inventeraren funnit vid sitt besök. Sammanlagt finns det ängar och betesmarker spridda över hela Sverige att läsa om i TUVA. I Östergötland finns det ängar och betesmarker och arealen är ha. I TUVA finns uppgifter om markslag och hävd, kulturmiljöer, träd, vatten, växter och naturtyp. Även dessa uppgifter är sökbara och man kan om man vill göra avancerade sökningar. All denna information är naturligtvis en viktig informationskälla också för olika myndigheters uppföljning av miljömålen, fysisk planering och som rådgivningsunderlag. Maria Wallin September

4 Studiecirkel för större lammproducenter! Är du intresserad av att delta i en s k Erfa-grupp, erfarenhetsutbyte, kring lammproduktion i lite större skala? Vi vänder oss i första hand till dig som har ca 100 tackor eller mer. Gruppen träffas minst 3 gånger per år och deltagarna bestämmer tillsammans med cirkelledaren temat för varje träff. Gästföreläsare kan bjudas in. Torsdagen den 26/10 kl hos bröderna Anders och Erik Andersson, Rödje, Tranås. Fårhållningen består av 100 tackor i vårlammproduktion. Nybyggt fårhus som togs i bruk januari Fika serveras till självkostnadspris. Anmälan senast fredag den 20/10. För er som är intresserade och vill veta mer inbjuder vi till Upptaktsträffar på tre gårdar i länet Tisdagen den 7/11 kl hos Marie Greklid och Göran Pettersson, Norrums gård, Gusum. På gården finns 150 gotlandstackor i ekologisk produktion. Lamning i april. Tackorna hålls i en äldre ladugård inredd för får. Utfodringen grundas i huvudsak på hö. Medtag egen fikakorg! Anmälan senast onsdag den 1/11. Centrala Östergötland, tid och plats ej helt klart vid Grödans presstopp. Ta kontakt med oss för besked. En erfa-grupp bör inte bestå av mer än 10 gårdar. Vid stort intresse gäller anmälningsdatum som turordning.om du inte har möjlighet att delta i någon av upptaktsträffarna kan du göra en intresseanmälan till erfagrupp. Ange syd, mitt eller öst. Anmälan till Gunvor Bergman, eller Carina Greiff-Andersson, ÄR DU PRIMÄRPRODUCENT ELLER FÖRÄDLAR DU DINA PRODUKTER? DÅ ÄR DETTA NÅGOT FÖR DIG! LRF tillsammans med AB Göta Kanalbolag och Länsstyrelsen erbjuder Dig som förädlar, funderar på att förädla dina råvaror eller vill sälja direkt till kund en ny möjlighet - Matnätverket Längs med Göta Kanal. En arena där lokala producenter, restanger och kaféer träffas för att lyfta fram lokalproducerade produkter till köpstarka turister, som färdas utmed kanalen. Vi erbjuder Dig kompetensutveckling inom området lokal produktion och småskalig förädling. Detta sker genom en utbildningsdag den 17/10 med en uppföljande gruppträff senare i höst. UTBILDNINGSDAG Svenska råvaror och svenskt ursprung står högt i kurs Ingrid Pettersson, Min Mat LRF Riks berättar om trender och konsumtion Hur kan våra företag utvecklas? Bodil Cornell, Eldrimner, nationellt resurscentrum för hantverksmässig småskalig livsmedelsförädling, med 11 års erfarenheter av småskalig förädling. Lunch Indelning i mindre grupper/nätverk, som utifrån gruppens behov planerar en träff med rådgivare Hur ser marknaden ut längs med Göta Kanal? Anna Meyer, AB Göta Kanalbolag, beskriver potentialen. Hur matnätverket ska utvecklas, avsättningsmöjligheter och säsongsvariationer Vi diskuterar produkternas kvalité, smak, pris mm. Bodil Cornell Hur går vi vidare? Avslut Dag: Tisdagen den 17 oktober kl Plats: Restaurang Bettina på Brunneby musteri, Borensberg Kostnad: 150 kr för lunch och kaffe Anmälan: Senast den 12/10, till Britt-Marie Gustafsson eller tel: Mer information hittar du på hemsidan under regionalt. 8 September 2006

5 Reseberättelse från Östra Nötköttsproducenternas resa till Skottland juli 2006 I samarbete med LG Husdjurstjänst reste ett glatt gäng nötköttsproducenter från Östergötland och Sörmland till Skottland i juli. Vi fick ett KULM-bidrag från Länsstyrelsen för att studera djurvälfärden i landet främst med inriktning på nöt och lammproduktion, vilket vi resenärer är mycket tacksamma för. Köttdjur på bete vid Inverness På kvällen den 12/7 samlades ett förväntansfullt gäng på 39 personer på Skavsta flygplats för avfärd västerut. Väl framme i Skottland möttes vi av vår ciceron och busschaufför Peter som körde och guidade oss under hela resan. Vi bodde på ett mycket fint och nybyggt hotell i Kilmarnock första natten. Efter frukost åkte vi söderut mot Ayrshire och gården High Milton Farm. Företaget består av sex gårdar på totalt 720 hektar. Ladugården har nyligen byggts ut från 200 till 420 platser. De mjölkar två gånger per dag i en karusell med 50 platser, kapacitet 220 kor per timme. 40 % av Holsteinbesättningen semineras med Simmental. Korna går på bete från april till oktober, detta är inget betestvång i Skottland utan man gör det för att det fungerar bra och är mest ekonomiskt. Under sommarhalvåret utfodrar de med färskt gräs på foderbordet plus en grundgiva av kraftfoder i karusellen. 120 högmjölkare får extra giva i automaterupp till max 12 kg/ dag. Korna trivs bäst i den nybyggda delen av ladugården, där har man väggar av väv som hissas upp och ner efter vädrets skiftningar och spaltgolv, samt nackbom och en bredare fodergång. Gödselbrunnen ligger under ladugården, man upplever inga problem med gaser. Klimatet är gynnsamt för lång betesperiod, under vintern är det fuktigt och ibland frost. På vår väg norrut mot Loch Ness stannade vi vid den omsjungna sjön Loch Lomond samt vid bergskedjan "de tre systrarna" - otroligt vackra vyer! Vi hade en väldig tur med klart väder och god sikt, några dagar tidigare hade det varit tät dimma så att man bara såg några meter framför sig. Vid Loch Ness stannade vi och kände på vattnet, betydligt varmare än de 5 grader som Peter påstod att vattnet höll året runt. Vattnet var mörkt och strömt, man förstår att många tyckt sig se "Nessie" i djupet! Vi bodde på Royal Highland Hotel i Inverness, där fick vi också en välsmakande middag på kvällen. Efter frukosten den 14/7 kom David Scrimgeour till hotellet och lotsade oss ut till dagens första gårdsbesök. David arbetar på ett Tre östgötska damer framför sjöodjuret Nessie. rådgivningsföretag med 800 anställda som erbjuder rådgivning och utbildning för lantbrukare, samt sysslar med försöksverksamhet inom lantbruket. Gården vi besökte drivs av två bröder, Hugh och Donald Fraser. På gården finns 150 dikor och 560 tackor. De odlar 100 ha maltkorn, 18 ha raps 188 ha ensilage och har 400 ha bete. Hälften av dikorna kalvar på våren och hälften på hösten, på så sätt kan de använda tjurarna två gånger per år. De höstfödda kalvarna går på stall från sen höst till betessläpp, övriga djur går ute året runt. Dikor och får sambetar. Kalvarna säljs på auktion till liv vid ca forts på sid September

6 ..forts från sid 9 månader då de väger 420 kg, sedan slutgöds de ytterligare i 6 månader. Den höga slaktåldern på tjurarna beror på tidigare bidragsregler, man kommer nu att anpassa sig till EUstöden vilka är samma som vi har i Sverige. Fåren slaktas i England där man har ett högra köttpris. De klipper alla fåren själva, all ull tas om hand och säljs till bl.a. mattillverkning. 400 får hinner de att klippa per dag. Nästa gårdsbesök var hos den fantastiske fåraherden Neil Ross på Leault Farm utanför Kincraig. De har får på ha höglandsbete. På gården jobbar 7 man. Fåren flyttas 5 gånger per år, de går på bete året runt och klipps i juni-juli. Ullen säljs till Kina, Italien och Tyskland. Till sin hjälp har personalen ett tjugotal vallhundar, vi fick se dem i aktion och var mycket imponerade! Neil visade Fåraherden Neil Ross även hur man klipper ett får med en hederlig gammal handsax och de som ville fick prova på. Bedårande valpar fanns det i alla storlekar, de var till salu för kr styck. Busschauffören kollade noga igenom alla damers handväskor innan vi gick in i bussen så att inga medpassagerare hade slunkit ned! Sammanfattningsvis var mycket av det vi fick se av djurhållningen i Skottland ganska likt den i Sverige, men klimatet är naturligtvis betydligt mildare vilket gynnar betesdriften och den ekonomiska kalkylen. Djuren var välmående och förhållandevis högpresterande på en enkel och billig foderstat. Man importerar inget kött eller mjölk, export av kött sker till främst England men även till Frankrike och Italien. Nötköttspriset har gått upp under de senaste 6 månaderna till ca kr/kg slakt. Dagen avslutades med en trevlig whiskyprovning på destilleriet "Blair Athol" i Pitlochry. Vi övernattade och åt middag på Fishers Hotel i samma by. Nästa dag besökte vi det otroligt fina godset Blair Castle, det ägs av The Duke of Atholl som själv bor i Sydafrika. Han kommer på visit en gång per år för att titta på sin egen privatarmé "the Atholl Highlanders" och deras årliga parad i maj. Godset består av totalt ha. Slottet i Edinburgh. På eftermiddagen fick vi fri tid för shopping och bad i Edinburgh. Vårt hotell Kings Manor ligger i utkanten av staden och det var 10 minuters promenad ner till en fin sandstrand. Vädret var väldigt fin under hela resan med sol och värme, vi förstod på skottarna att detta var något alldeles speciellt som inte inträffade så ofta. Resans sista dag ägnade vi åt sightseeing, först i Edinburgh och därefter blev det några stopp vid sevärdheter på vägen till flygplatsen. Vi som var med på resan tackar Lars-Gunnar och Peter för en mycket trevligt genomförd resa samt Länsstyrelsen för de bidrag vi fått till resan. För de som inte hade möjlighet att följa med på den här resan erbjuder nu LG och ÖNP en liknande resa till Skottland den 25-29/10, anmälan till LG Husdjurstjänst. Cathrine Hannell Nästa nr av Grödan kommer ut vecka September 2006

7 CHECKLISTA EKOLOGISK DJURHÅLLNING ÅR 200 Betessläpp den: Installning den: Förlängd utevistelseperiod för uppbundna djur: fr o m t o m Kryssa för om det finns plan för betesrotation: finns finns ej Grundfoderstat för stallperioden Djurslag Grovfoder Kraftfoder Mineralfoder Inköpt Ekologiskt foder Inköpt eko-godkänt kg ts/dag kg /dag hg/dag (KRAV) Konventionellt foder Följande har gjorts för att bibehålla och eventuellt förbättra hälsoläget i besättningen: September

8 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Lantbruksenheten Besöksadress: Östgötagatan 3 Postadress: Linköping Tel: , Fax: , Hemsida: LANTBRUK LANTBRUKSENHETEN ENHETSLEDNING Staaf Torvald, lantbruksdirektör Boe Skåmedal Susanne, bitr ld Expedition Thorell Gun EU:S JORDBRUKSSTÖD Övergripande stödansvar Jonson Marie Övergripande kontrollansvar Retzman Cecilia Gårdsstödet Andersson Bernt Jonson Marie Kristenson Klas Staaf Torvald Betesmarkstöd Johansson Marcelle Bioenergi Carlsson Annelie Blockkartor Eugén Sarita Sandell Anna Ståhl Britt Djurbidrag Hjalmarsson Christina, djurmärkning Malmström Annika, djurmärkning Thorell Gun Ekologiskt stöd Forsberg Sam Energigrödor Båvius Henrik Wallén Orrenius Åsa Kompensationsbidrag Hilding Alf Kulturmiljöstöd Claésson Annelie Start- och Investeringsstöd Gällerdal Lars-Erik, stödansvarig Larsson Katarina Wissman Jan-Olof Våtmark Louhi Stina Sköller Ronny Handläggare EU:s jordbruksstöd Danielsson Marianne Ehrig Anja Johansson Håkan Wallén Orrenius Åsa Ståhl Britt Wickman Carlsson Christina Öberg Catrin RÅDGIVNING OCH UTBILDNING (KULM) Biologisk mångfald och kulturmiljö Andersson Marie Axelsson Veronica, rest av slåtter ängar och betesmarker Boe Skåmedal Susanne, sam ordnare Biologisk mångfald Claésson Annelie Eliasson Anders Friberg Ulla Greiff Andersson Carina Johansson Marcelle Sandell Anna Wallertz Thomas Wallin Maria Ekologisk produktion Fast Mikael Bergman Gunvor Växtnäring och bekämpningsmedel Andersson Bernt, stallgödseldispens Båvius Henrik, behörighetskurser Greiff Andersson Carina, samordnare Heeb Anuschka, Greppa Näringen Kristenson Klas, tvärvillkor Källming Maria, Greppa Näringen Ökad djurvälfärd Greiff Andersson Carina Hjalmarsson Christina Malmström Annika Tvärvillkor i gårdsstödet Klas Kristenson, samordnare Djurmärkning, journalföring samt livsmedel- och fodersäkerhet Hjalmarsson Christina Malmström Annika Skötselkrav i betesmark samt skydd av natur, vilda djur och växter Andersson Marie Persson Sten Skötselkrav på åker och träda samt hantering av stallgödsel och växtskyddsmedel Klas Kristenson ÖVRIGT Bitillsyn Thorell Gun Fastighet Persson Sten Fiske Davidsson Birgitta Larsson Per-Erik VETERINÄRENHETEN Bäck Lena Davidsson Birgitta Larsson Elov Larsson Irja, förprövning av djurstallar Röken Barbro Ansvarig utgivare Torvald Staaf Redaktion Carina Greiff Andersson, Marianne Danielsson (layout) Tryck AB Danagårds Grafiska Ödeshög

Fler får pengar tidigt sid 4 Våtmarken som förenar sid 8 Har du en åker i Brasilien? sid 12

Fler får pengar tidigt sid 4 Våtmarken som förenar sid 8 Har du en åker i Brasilien? sid 12 Fler får pengar tidigt sid 4 Våtmarken som förenar sid 8 Har du en åker i Brasilien? sid 12 Brist på svensk ekomjölk sid 13 Större skörd med bioångning sid 14 Spa för hästar ett projekt i tiden sid 6-7

Läs mer

Lantbruks Info. Nr 1 Februari 2007

Lantbruks Info. Nr 1 Februari 2007 Nr 1 Februari 2007 Lantbruks Info Fårvallning på Hjälmö. Foto: Christina Fagergren Länsstyrelsen i Stockholms län Hantverkargatan 29 Box 22067 104 22 Stockholm Tel: 08-785 40 00 (vxl) Fax: 08-650 77 40

Läs mer

2006:9. Ekologisk produktion. - Goda exempel från Blekinge. Länsstyrelsen Blekinge län, Lantbruk. www.k.lst.se

2006:9. Ekologisk produktion. - Goda exempel från Blekinge. Länsstyrelsen Blekinge län, Lantbruk. www.k.lst.se 2006:9 Ekologisk produktion - Goda exempel från Blekinge Länsstyrelsen Blekinge län, Lantbruk www.k.lst.se Pernilla Per Torsten Iris & Anders Anders Hanna Utgivare: Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 KARLSKRONA.

Läs mer

Jordbiten. På gång i höst s. 29-31. Att driva gårdsbutik s. 4-9 Sök stöd för förnybar energi s. 10-11. Växtföljden påverkar bördigheten s.

Jordbiten. På gång i höst s. 29-31. Att driva gårdsbutik s. 4-9 Sök stöd för förnybar energi s. 10-11. Växtföljden påverkar bördigheten s. Jordbiten Aktuell information från landsbygdsenheten Länsstyrelsen i Västra Götalands län Nr 3 /2010 Att driva gårdsbutik s. 4-9 Sök stöd för förnybar energi s. 10-11 Växtföljden påverkar bördigheten s.

Läs mer

gröna bladet Tvärvillkorskontroll? -Så här kan du förbereda dig! Förlängning av miljöstödsåtaganden Nr 5 September 2013

gröna bladet Tvärvillkorskontroll? -Så här kan du förbereda dig! Förlängning av miljöstödsåtaganden Nr 5 September 2013 Information från Länsstyrelsen i Örebro län TELEFON: 019-19 30 00 orebro@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/orebro En samlande kraft! Innehåll: Tvärvillkor Nya hygienregler Unga företagare på landsbygden

Läs mer

STAD OCH LAND HAND I HAND

STAD OCH LAND HAND I HAND STAD OCH LAND HAND I HAND PROJEKTRAPPORT INSPIRATION & GUIDE TILL VIDARE ARBETE OCH UTVECKLING Stad och land - hand i hand projektrapport 2015 Den Goda Jorden www.dengodajorden.se ISBN: 978-91-979839-3-8

Läs mer

Jordbiten. Turistens väg till landsbygden s. 8-10. Utnyttja betet maximalt s. 6-7 Säkra tillgången på goda gubbar s. 18-19

Jordbiten. Turistens väg till landsbygden s. 8-10. Utnyttja betet maximalt s. 6-7 Säkra tillgången på goda gubbar s. 18-19 Jordbiten Aktuell information från landsbygdsenheten Länsstyrelsen i Västra Götalands län Nr 2 /2009 Utnyttja betet maximalt s. 6-7 Säkra tillgången på goda gubbar s. 18-19 Noggrann hygien ger hög kvalitet

Läs mer

Goda exempel. Framgångsrik skötsel av naturbetesmarker och ängar

Goda exempel. Framgångsrik skötsel av naturbetesmarker och ängar Goda exempel Framgångsrik skötsel av naturbetesmarker och ängar Förord Naturbetesmarker och ängar finns över hela landet, men deras karaktär och förutsättningarna för att sköta dem varierar kraftigt. Det

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

Tio snabba fakta om Greppa Näringen år 2005

Tio snabba fakta om Greppa Näringen år 2005 Verksamheten år 2005 Innehåll Projektledaren har ordet... 3 Individuell rådgivning och lantbrukarkurser... 4 Kursverksamhet för rådgivare... 6 Hur upplever du arbetet med Greppa Näringen?... 7 Greppa på

Läs mer

nr 4 2014 Hushållningssällskapet Gotlands tidskrift Gott Nytt År!

nr 4 2014 Hushållningssällskapet Gotlands tidskrift Gott Nytt År! nr 4 2014 Hushållningssällskapet Gotlands tidskrift Gott Nytt År! Innehållsförteckning sid Ledare: Hushållningssällskapet ställer upp! 3 Förgröning -nytt EU-stöd 2015 5 Gotland Grönt Centrum AB har startat

Läs mer

Jordbiten. Tema Samverkan. Nr 2 /2014. Aktuell information från landsbygdsenheten Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Jordbiten. Tema Samverkan. Nr 2 /2014. Aktuell information från landsbygdsenheten Länsstyrelsen i Västra Götalands län Jordbiten Aktuell information från landsbygdsenheten Länsstyrelsen i Västra Götalands län Nr 2 /2014 Tema Samverkan Ledaren Samverkan ett måste för landsbygden Vi har under föregående Landsbygdsprogram

Läs mer

Bilaga 3 Rådata, transkribering av intervjuer. Bilaga till: Framgångsfaktorer för ökad svensk odling av baljväxter till livsmedel

Bilaga 3 Rådata, transkribering av intervjuer. Bilaga till: Framgångsfaktorer för ökad svensk odling av baljväxter till livsmedel Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårdsoch växtproduktionsvetenskap Bilaga 3 Rådata, transkribering av intervjuer Bilaga till: Framgångsfaktorer för ökad svensk odling av baljväxter till livsmedel

Läs mer

Med gården som bas. affärsmöjligheter inom de gröna näringarna

Med gården som bas. affärsmöjligheter inom de gröna näringarna Med gården som bas affärsmöjligheter inom de gröna näringarna sid 26 sid 10 sid 44 sid 6 sid 41 Innehåll 4 Går du i utvecklingstankar? Affärsmöjligheterna för oss som verkar inom de gröna näringarna är

Läs mer

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981 Datum 2013-12-06 Projektuppgifter Projektets titel Journalnummer hos finansiär Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31

Läs mer

Världsnyhet till frukost

Världsnyhet till frukost LEDAREN Vikten av att vårda sina företag SIDAN 2 EN ÄGARTIDNING FRÅN LANTMÄNNEN LÄS MER PÅ WWW.LANTMANNEN.COM NR 1 2012 FRAMTIDSGRUPPEN Nyfikenhet och engagemang SIDAN 14 17 BOKSLUTET Maskin den stora

Läs mer

case 2: LANDSBYGDENS NATUR- OCH KULTURARV HAR FÖRVALTATS VÄL OCH UPPLEVS MER SOM EN POTENTIAL ÄN EN BELASTNING

case 2: LANDSBYGDENS NATUR- OCH KULTURARV HAR FÖRVALTATS VÄL OCH UPPLEVS MER SOM EN POTENTIAL ÄN EN BELASTNING Erfarenheter av Landsbygdsprogram för Sv erige 2007-2012 (2013) case 2: LANDSBYGDENS NATUR- OCH KULTURARV HAR FÖRVALTATS VÄL OCH UPPLEVS MER SOM EN POTENTIAL ÄN EN BELASTNING Foto: Petter Gustafsson HÅLLBAR

Läs mer

Tre nya elbilar på SHE. SHEs Miljöpris 2014. Årets SHE-dag, kuponger i tidningen JULI 2014. Kenneth Mårtensson, vd Sala-Heby Energi AB

Tre nya elbilar på SHE. SHEs Miljöpris 2014. Årets SHE-dag, kuponger i tidningen JULI 2014. Kenneth Mårtensson, vd Sala-Heby Energi AB Tre nya elbilar på SHE SHEs Miljöpris 2014 Kenneth Mårtensson, vd Sala-Heby Energi AB Årets SHE-dag, kuponger i tidningen JULI 2014 JULI 2014 1 SHE-koncernen I huvudet på VD! För ett år sedan skrev jag

Läs mer

Polsk lantbrukare i Hörnsjö...s.8. Ur innehållet: Tornfalken...s.2. Sommarladugårdar...s.11. Ekologiskt vallfoder...s.4. Kosläpp i Spöland...s.

Polsk lantbrukare i Hörnsjö...s.8. Ur innehållet: Tornfalken...s.2. Sommarladugårdar...s.11. Ekologiskt vallfoder...s.4. Kosläpp i Spöland...s. Nytt inom lantbruk och landsbygd i Norrbottens län och Västerbottens län 4 2008 Ur innehållet: Tornfalken...................................s.2 Ekologiskt vallfoder.........s.4 Skyddade fladdermöss................................................................s.6

Läs mer

Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten

Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten April 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Bakgrundsfrågor 4 3. Beskrivning

Läs mer

LANDSBYGDi Norr. Skog Köra häst ett företag? Kontinuitetsvärden i skogen bevara skogskänslan. tema. Nr 1 Februari 2008 82:a årgången

LANDSBYGDi Norr. Skog Köra häst ett företag? Kontinuitetsvärden i skogen bevara skogskänslan. tema. Nr 1 Februari 2008 82:a årgången LANDSBYGDi Norr Nr 1 Februari 2008 82:a årgången tema Skog Köra häst ett företag? Kontinuitetsvärden i skogen bevara skogskänslan Medlemstidskrift för Hushållningssällskapet i Norrbotten, Västerbotten

Läs mer

Kungälvsmat. Slutrapport. Jornalnummer: 2010-7842

Kungälvsmat. Slutrapport. Jornalnummer: 2010-7842 Kungälvsmat Slutrapport Jornalnummer: 2010-7842 Slutrapport Kungälvsmat Innehållsförteckning Slutrapport Kungälvsmat 2 1. Redovisning av projektet Kungälvsmat 3 1.1 Journalnummer 3 1.2 Stödmottagare 3

Läs mer

Rapport 2008:12. Fäboddrift ur ett brukarperspektiv. Lantbruksenheten

Rapport 2008:12. Fäboddrift ur ett brukarperspektiv. Lantbruksenheten Rapport 2008:12 Fäboddrift ur ett brukarperspektiv Lantbruksenheten Omslagsbild: Skräddar-Djurberga, Orsa. Foto: Jan-Bertil Norling, foto sid 35 Ann-Catrin Nordin. Tryck: Länsstyrelsen Dalarnas tryckeri,

Läs mer

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Energiföretagaren Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Denna faktaskrift är framtagen i samarbete mellan LRF och Studieförbundet Vuxenskolan, som ett stöd i arbetet med att undersöka, formulera

Läs mer

Vi önskar dig en grön och skön sommar! Nu finns en samlad bild av Mälarenergis ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhetsarbete.

Vi önskar dig en grön och skön sommar! Nu finns en samlad bild av Mälarenergis ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhetsarbete. nonstop En tidning från Mälarenergi. Nr 2 2015. Nu finns en samlad bild av Mälarenergis ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhetsarbete. Släpp in lite sol i ditt elavtal. Vi önskar dig en grön och

Läs mer

Konkurrenskraft Ekokött slutrapport

Konkurrenskraft Ekokött slutrapport 1. Slutrapport för projekt Konkurrenskraft Ekokött Jordbruksverket, dnr 19-8003/8 Länsstyrelsen Södermanland, journalnr 2008-5676 samt Metodutveckling försäljning av ekologiska nischprodukter, journalnr

Läs mer

Världens värmepumpscentrum

Världens värmepumpscentrum 16 Världens värmepumpscentrum Inom kort inviger IVT i Tranås sin nya utbyggda fabrik. Vi kommer att få en kapacitet att tillverka 80 000 värmepumpar om året, säger Christer Jensmar, produktchef för nordiska

Läs mer

KRAV-aktuellt. Restaurang Brydling satsar på 100% eko sid 4. besök oss på krav.se/krav-aktuellt

KRAV-aktuellt. Restaurang Brydling satsar på 100% eko sid 4. besök oss på krav.se/krav-aktuellt April 2013 KRAV-aktuellt NYHETSBREV TILL FÖRETAG ANSLUTNA TILL KRAV Restaurang Brydling satsar på 100% eko sid 4 I DETTA NUMMER: White guide och KRAV sid. 3,5 Om kravet på förnybar el sid. 6 Hjälp för

Läs mer

BAKGRUNDSMATERIAL Eva Hagström REDIGERING Lena Karlsson GRAFISK FORM Rasmus Einarsson TRYCK Kringel-Offset, Södertälje 2005

BAKGRUNDSMATERIAL Eva Hagström REDIGERING Lena Karlsson GRAFISK FORM Rasmus Einarsson TRYCK Kringel-Offset, Södertälje 2005 BAKGRUNDSMATERIAL Eva Hagström REDIGERING Lena Karlsson GRAFISK FORM Rasmus Einarsson TRYCK Kringel-Offset, Södertälje 2005 Kor och IT Kor eller IT så framställs ofta landsbygdens framtid. Bort med det

Läs mer

Nu säljer vi Miljö-el

Nu säljer vi Miljö-el Lyngby Gård och 10 000 m3 biogödsel KUNDTIDNING FRÅN C4 ENERGI NR 1 MAJ 2015 Nu säljer vi Miljö-el Fjärrvärme & Fjärrkyla växer INNEHÅLL Öppet måndag fredag 8-16 044-780 75 20 C4 Energi Kundservice Vi

Läs mer