Verksamhetsberättelse 2006 Senast uppdaterad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2006 Senast uppdaterad 2007-03-13"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2006 Senast uppdaterad Sveriges Filatelist-Förbund Verksamhetsberättelse år 2006 Inledning Sveriges Filatelist-Förbund (SFF) har 2006 arbetat i samma organisation som under föregående kongressperiod, vilket inneburit både kansli och redaktion i Skara. Dock kommer under nästa verksamhetsår stora förändringar att ske då Gösta Karlsson slutar som redaktör och där Bo Grendal tillträder den 1 januari Likaså kommer det att anställas en ny kanslist under våren Förbundet har under flera år av negativ ekonomisk utveckling nu vänt trenden och redovisar för verksamhetsåret 2006 ett balanserat resultat. Det finns möjligheter att fortsätta på den inslagna vägen, men det kan inte bortses från de hot, som finns och som måste förhindras. Det främsta hotet är den fortsatta negativa medlemsutvecklingen. Som styrelsen påpekat vid flertalet tillfällen måsta alla och då främst våra föreningar lägga ner ytterligare ett större arbete för att få nya medlemmar till förbun Vi kan inte enbart minska kostnaderna förbundet måste visa aktivitet och verksamheten måste bedrivas för att vi ska få nya medlemmar. Vi vet att det finns stor potential att klara denna utmaning. I SFF finns det ett starkt humankapital, som skall tas till vara. Vi har kunnat konstatera att intresset för frimärks- och vykortsamlandet fortsätter att öka och utvecklingen på dataområdet har bidragit till detta. Förbundets hemsida har hittills haft nästan besök, vilket visar vilken enorm slagkraft detta medium har. Många nya kontakter knyts denna väg. Vi märker dock fortsatta tendenser att det organiserade samlandet inte syns i motsvarande grad, då utbudet av fritidsaktiviteter ökar och därmed konkurrensen. Vi vet att detta inte är något nytt och det speglar av sig när det gäller medlemsantalet. Vi måste arbeta vidare med medlemsvärvning. Under kongressperioden har medlemsantalet utvecklats från vid ingången av kongressperioden till att sluta med Antalet föreningar är 144, varav tio är riksföreningar. Till detta kommer en stor riksavdelning och en utlandsavdelning. Till förbundet hör också tio associerade föreningar med närmare medlemmar. Föreningen i Landskrona begärde under året utträde. Förbundet arbeta vidare och försöker hitta nya former för att öka intresset för att gå in i föreningslivet och få just den sociala samvaron, som är så v i en hobbyverksamhet. Ett par föreningar diskuterar vid årsskiftet 2006/07 inträde i förbundet. Förbundsstyrelsen har fortsatt på den inslagna vägen att inspirera föreningar och regioner att ordna kurser för utbildning, bland annat i datamontering. När det gäller filatelistiska högskolor bidrar förbundet med råd, inte minst när föredragshållare engageras. Föregående år skapades förutsättningar för ekonomiskt stöd och garanti för genomförandet. Liksom tidigare år har det startats studiecirklar med hjälp av Lasse Löwenbergs bok Det är roligt att samla frimärken till vilken en kursplan framställts. När det gäller utställningar i Sverige har vi endast haft en regional utställning, Hallfrim i Falkenberg som genomfördes den oktober. En nationell frimärksutställning för ungdomsfilateli har genomförts i Trollhättan, TROLLEX 06 den 7-8 oktober. I samband med denna utställning fanns också en regional klass för OPEN- och Vykort. SFF fortsätter också att stimulera de anslutna föreningarna att anordna regionala och nationella utställningar. Detta sker såväl i budgetprocessen som i förberedelsearbetet. Förbundsstyrelsen vill återigen påpeka det viktiga för frimärkssamlandets fortlevnad att föreningarna aktiverar sig när det gäller såväl regionala som nationella utställningar. Förbundets satsning på Tjejinnor kan fortsätter i oförminskad styrka. Projektets målinriktning och verksamhet syftar till att stötta kvinnor i deras samlande. Vi försöker inspirera och stötta kvinnor att ställa ut sina samlingar. Vi vet att det finns potential för detta. En översyn av förbundets hemsida har påbörjats och beräknas vara slutförd under första kvartalet Genom UK ha kurser i montering, juryarbete samt utställarkurser för Open arrangerats. Kansliverksamheten SFF har under 2006 haft all verksamhet samlad i Skara. Gösta Karlsson har, utöver redaktörskapet, varit kanslichef. Ulla Lind arbetar halvtid på kansliet och sysslar huvudsakligen med ekonomisk redovisning och medlemsregistrering. Vid behov har extra arbetskraft anlitats. Förbundsledningen Under verksamhetsåret har förbundsstyrelsen haft följande sammansättning: Lennart Daun (ordförande), Patrik Larsson (vice ordförande), Jan Berg, Hasse Brockenhuus von Löwenhielm, Bengt-Göran

2 Österdahl. Suppleanter har varit Jan-Anders Jacobsson och Christina Gerdin-Nielsen. Ingvar Bengtsson har varit SFU: s observatör. Valberedningen har bestått av Anita Schäfer (sammankallande), Gunnar Dahlvig, Gunnar Sundström och John Fritz (suppleant). Patrik Larsson avgick ur styrelsen den 10 december Styrelsen hade under 2006 åtta protokollförda sammanträden. Revisor har varit auktoriserade revisorn Ing-Marie Kärrmander från Kärrmanders Revision AB med likaledes auktoriserad revisorn Peter Blomgren som suppleant. Verksamhetsrevisor var Jan Blänning med Sven Malmberg som suppleant. Stiftelsen STOCKHOMIA 55s styrelse har bestått av Lennart Daun (ordförande), Hasse Brockenhuus von Löwenhielm, Jan- Anders Jacobsson, Bengt-Göran Österdahl, Jan Berg och Thomas Kärnehag (SFU). Suppleanter: Christina Gerdin-Nielsen, Gösta Karlsson, Patrik Larsson, Gunnar Sundström, Gunnar Dahlvig och Ingvar Bengtsson (SFU). Revisorer har varit samma som för förbundet. Kassaförvaltare i Stiftelsen STOCKHOLMIA 55, har under 2006 varit Fredrik Hasselgren, LRF-konsult i Skara. Bengt Göran Österdahl har varit förbundets observatör i SFU: s styrelse med Christina Gerdin-Nielsen som suppleant. Ekonomisk förvaltning Rationaliseringar avseende administrativa rutiner har gjorts och vi kan konstatera att kostnaderna för de externa tjänsterna har minskat. Bokslutsarbetet har utförts av LRF-konsult i Skara. Internationell verksamhet FIP: s (världsförbundet) 69: e kongress och dess kommissionsmöten genomfördes i samband med världsutställningen Malaga, España 06, den 13 oktober Svenska delegater var Lennart Daun och Jonas Hällström och totalt var det 71 röstberättigade delegater. Den stora frågan var revideringen av FIP-stadgarna som styrelsen hade skickat ut med mycket kort remisstid vilket flera av medlemmarna opponerade sig mot. Frågan hänsköts till nästa kongress. Beslöts vidare att utöka antalet medlemmar i kommissionerna från fem till sju. Ordförande i respektive kommission fick i uppdrag att utse dessa ytterligare två medlemmar att fastställas vid nästa kongress som kommer att genomföras i Bukarest, Rumänien. Helena Obermüller Wilen är ensam svensk representant i en kommissionsstyrelse. Hon är dessutom sekreterare. Under året har vi varit representerade i fler internationella utställningar med jurymän och kommissarier. FEPA (de europeiska landsförbunden) har under 2006 träffats två gånger och har bland annat diskuterat representation i FIP och vid FIP-kommissionerna. Kongressen genomfördes i november i Bryssel med Patrik Larsson som svensk delegat och där rapporterades om ansträngd ekonomi. Det är viktigt att FEPA får en stark position i den internationella frimärksvärlden. Nästa års kongress kommer att genomföras i Ungern. FEPA-News utkommer med två nummer per år. Nordiska kontakter Lennart Daun gästade den danska förbundskongressen i Fredericia under Under 2006 deltog Lennart Daun även i ett nordiskt förbundsledarmöte i samband med NORDIA 2006 i Helsingfors. Utställningskollegiet Utställningsverksamheten inom Sveriges Filatelist-Förbund har två arenor den nationella och internationella. Nedan följer en sammanfattande beskrivning av UK: s verksamhet. En mer detaljerad information om dess verksamhet finns i bifogad bilaga Utställningsverksamheten nationellt och internationellt under Styrelsen Utställningskollegiets styrelse har under året varit Jonas Hellström (ordförande), Fredrik Ydell (sekreterare) och Lennart Ivarsson. SFF:s representant var Patrik Larsson till och med den 10 juni 2006 och därefter Jan Berg. SFU:s representant har varit Bengt Bengtsson. Styrelsen har under året genomfört tre protokollförda möten. Den löpande verksamheten sköts och följs upp genom telefon- och postkontakter såväl inom som utom styrelsen. Styrelsen har lagt ner stor vikt vid att hålla såväl både SFF:s styrelse och SFU:s styrelse kontinuerligt informerade om utställningsverksamheten. Efter förslag från UK:s styrelse har förbundsstyrelsen godkänt ett nytt reglemente för utställningskollegiet. Reglementet definierar kollegiets mandat och uppdrag. Därvid har UK:s styrelse tydligare kunnat fördela arbetet inom styrelsen kopplat till sex olika (huvud-) ansvarsområden enligt följande:

3 1. Organisation 2. Information 3. Utbildning 4. Reglementen 5. Utställningar i Sverige 6. Utställningar i utlandet Utställningskollegiet UK har haft två gemensamma sammanträden under året som internat i Skövde. Därvid har bland annat bedömningsverksamheten i samband med utställningar diskuterats. Vidare har bedömningsträning skett för samtliga jurymän. Viktiga ämnesområden kopplade till bedömningsverksamheten har även behandlats. Jurymännen tränades att möta utställare, redovisa kritik och lämna en bedömning. UK har under året reviderat och antagit nya reglementen. Dessa har sedan fastställts av förbundsstyrelsen. Dessa reglementen är: Från den 1 april 2006 Ett nationellt specialreglemente för vykortsklassen. Från den 1 januari 2007: Ett nytt reglemente för frimärksutställningar. Ett nytt Juryreglemente Ett nytt reglemente för Kommissarier. Ett nytt UK-reglemente. Detta sistnämnda reglemente innebär bl.a. att samtliga jurymän är fullvärdiga medlemmar i UK. UK-nytt är ett organ för informationsspridning inom förbundsstyrelserna och inom UK. Skriften har utkommit med tre nummer under året. Utöver den nationella juryträningen som genomfördes vid UK:s sammanträden, har Bengt Bengtsson och Jonas Hällström deltagit i det internationella juryseminariet för motivfilateli, som genomfördes i Essen, Tyskland den 4-6 maj Utställningskollegiets utåtriktade verksamhet UK: s viktigaste verksamhet är den utåtriktade verksamheten som genomförs för den målgrupp av förbundets medlemmar som ä potentiella, blivande eller redan etablerade utställare. För denna målgrupp har under året genomförts en utställarkurs i Skövde i klasserna traditionell filateli, posthistoria och motivfilateli. Vidare genomfördes en utställarkurs i Stockholm för Openklassen. Under året har UK arbetat med uppbyggnaden av en exponatbank. Den kommer att innehålla exempel av olika exponat från olika bedömningsklasser. UK har även arbetat med ett nytt utställarregister. Arbete med en ny handbok för utställare har påbörjats och planeras vara klar till BOFILEX I Filatelisten har det publicerats analyserande reportage från utställningar. Där har även publicerats artiklar avseende utställningsverksamheten. Frimärksutställningar I Sverige har under året genomförts en nationell frimärksutställning för ungdomsfilateli, TROLLEX 06, den 7-8 oktober i Trollhättan. Dessutom fanns även regional klass för OPEN- och Vykortsexponat. I juryn ingick Harry Berglund (juryordförande), Bertil Eriksson och Sofia Karlsson (godkänd som juryelev nationellt). En regional utställning genomfördes i Falkenberg, Hallfrim 06, den oktober. I juryn ingick Olle Bandh (juryordförande), Hasse Brockenhuus von Löwenhielm, Sofia Karlsson (jurysekreterare) och Jan Berg (godkänd som juryelev). Internationellt har SFF haft kommissarier vid följande utställningar: Jerusalem 06, Washington 06, España 06, Nordia 06 och Belgica 06. Internationellt har vi haft svenska jurymän vid följande utställningar: Tavastehus06, Motiv06 (Danmark), European Championship for Thematic Philately (Essen, Tyskland), Jerusalem 06, España 06, Nordia 06 och Belgica 06. Internationellt arbete I FIP:s kommissioner. Under året har Jan Berg varit ansvarig i FS och UK för att hålla samman arbetet som våra svenska kommissionsdelegater utför i FIP: s kommissioner. Under året har en arbetsordning för dessa delegater godkänts av FS. Arbetsordningen utvisar hur kommissionsdelegaterna ska arbeta och återrapporta sitt arbete. Delegaterna har arbetat aktivt och framförallt har Sverige försökt profilera sig internationellt vid kommissionernas möten i både Washington och Malaga. Sverige har under året haft delegater i olika kommissioner inom FIP. Tradionell filateli: Jan Berg Posthistoria: Erik Hamberg ( )

4 Luftpost: Helsaker: Stämpelmärken: Motivfilateli: Ungdomsfilateli: Filatelistisk litteratur: Förfalskningar: Patrik Larsson ( ) Åke Rietz ( ) Fredrik Ydell Hasse Brockenhuus von Löwenhielm Hasse Brockenhuus von Löwenhielm Jonas Hällström Bengt Bengtsson Erik Hamberg Helena Obermüller Wilen Sammanfattning UK: s arbete under 2007 kommer att fortsätta i stil med 2006, avseende framförallt utvecklingen av den utåtriktade verksamheten. Flera av de projekt som påbörjats under 2006 och som redovisas ovan kommer att slutföras och/eller fortsätta under Bland annat kommer nya utställarkurser att hållas och arbetet med att profilera utställningsverksamheten nationellt som internationellt kommer att fortsätta. Under 2007 kommer information och kunskap om utställningsverksamheten att göras mer lättillgänglig genom publicering på förbundets webbsida. Informationsverksamhet Vid sidan av förbundets tidskrift är hemsidan på Internet förbundets viktigaste informationskanal. Sedan starten sommaren 1998 har nästan besök registrerats. Det betyder att drygt 2500 personer varje månad varit inne på förbundets webbsida för att söka information om vår verksamhet och om svensk filateli. Här finns även länkar till världens alla hörn. Genom hemsidan får förbundet många kontakter och ett stort antal provprenumerationer, vilka också till stor del har resulterat i medlemskap. Under hösten börjades arbetet med att modernisera hemsidan och från årsskiftet 2006/07 har vi också fått en ny webbredaktör, Per Bunnstad, Skillingaryd. Förbundets marknadsföring mot allmänheten sker till stor del genom våra föreningar och dess verksamhet. Förbundsordföranden och redaktören har under året besökt föreningar, regionala träffar och evenemang. Bland annat har besök gjorts i Strömstad, Malmö, Göteborg, Stockholm, Ängelholm, Värnamo, Trollhättan och Nässjö. Förbundet deltog också vid FriMynt i Helsingborg. D liksom vid utställningar och andra mässor har förbundets litteratur sålts och presenterats och medlemsvärvning skett. Förbundet förfogar över en dvd-film Samla frimärken som kan lånas av föreningarna. Frimärkets Dag 2006 arrangerades Frimärkets Dag den 30 september. Intresset från föreningarna var större än tidigare år och ett 90-tal föreningar deltog. Temat var Barnprogram i TV under 50 år. Frimärkets Dag är årets stora PR-dag för frimärkssamlandet. Posten Frimärken satsar stort. En enkät gjordes bland de deltagande föreningarna och den visar att föreningarna i stort är nöjda med arrangemangen, vilket också Posten är. Tidskriften Förbundets tidskrift SFF-Filatelisten kom under året ut med tio nummer med sammanlagt 508 sidor. Den trycks i fyrfärg. Utöver att den är en förmån förbundets medlemmar, distribueras den också till ett stort antal bibliotek inom landet. Dessutom skickas den till England och USA. Förbundet har även glädje av ett stort antal prenumeranter, vilka en del väljer efter en tid att bli medlemmar. SFF-Filatelisten distribueras också bland FIP: s medlemsförbund, till auktionärer/handlare och postföretag i hela världen för att sprida information om svenska frimärken och svensk filateli. Gösta Karlsson som varit anställd som redaktör och ansvarig utgivare i 23 år efterträddes vid årsskiftet 2006/07 av Bo Grendal, Laholm. En rad kunniga och entusiastiska skribenter har medarbetat i SFF-Filatelisten, till vilka förbundsstyrelsen framför sitt stora tack. Många föreningar utnyttjar tidskriften för information och den är även till stor hjälp vid medlemsrekrytering. I samband med Frimärkets Dag distribueras överupplagan som propaganda för förbundet och tidskriften. Tidskriften ställdes ut i litteraturklass på den nordiska utställningen NORDIA 06 i Helsingfors och belönades med en stor silvermedalj. Expertrådet Expertrådet har under Helena Obermüller Wilens ledning kommit igång med kontinuerliga aktiviteter och har under 2006 träffats två gånger. Vid Nordia 2006 träffades de nordiska ländernas expertrådsmedlemmar och diskuterade arbetsgången vid framtida Nordia-uställningar. En översyn av reglementet har gjorts. Gruppen leds av Helena Obermüller Wilén och består

5 dessutom av Jan Billgren (sekreterare), Roland Frahm, Karl-Arne Norsten, Olle Pettersson, Sören Andersson och Robert Mattson. Utbildning 2006 Två filatelistiska högskolor har avslutats under året. Högskolan som arrangerades av SFF Norrköping genomfördes under sex lördagar hösten 2005 och våren I Falkenberg genomfördes Filatelistisk Högskola nr 2 i Halland från februari till november En datamonteringskurs genomfördes i Örebro i maj Bengt-Göran Österdahl visade hur man bygger upp en motivsamling vid den regionala träffen i Örnsköldsvik i oktober Styrelsens beslut 2005 om utbildningsstöd har ännu inte gett avsedd effekt. Stödet kan vara råd i samband med planeringen av utbildningarna, dels i form av ett startbidrag på kr och en förlustgaranti på högst kr för den filatelistiska högskolan dels bidrag med litteratur för den filatelistiska grundskolan. En förlustgaranti på högst kr för datamonteringskurser är beslutat. De föreningar, som är intresserade av datamonteringskursen, måste i god tid anmäla sitt intresse, då det är brist på utbildningsledare. Bengt-Göran Österdahl deltog vid den regionala träffen i Örnsköldsvik i oktober Ny organisation 2006 Processen med att analysera förbundets ledningsstruktur, i syfte att utveckla organisationen och rationalisera verksamheten ytterligare, inleddes redan under Processen kom att bli alltmer konkret sedan redaktören för vår medlemstidning tillika ansvarig för förbundets kansli, Gösta Karlsson, aviserat om pensionsavgång Vad avses delprojektet ny redaktör påbörjades intervjuerna under våren 2006 med de sökanden som lämnat intresseanmälan om tjänsten vid halvårsskiftet stod det klart att det fanns en presumtiv kandidat till befattningen som ny redaktör. Överläggningarna slutfördes under hösten och den 1 november anställdes redaktören för tidskriften Skillingtrycket Bo Grendal som ny redaktör för SFF-Filatelisten från årgången I samarbete med SFU gjordes ett försök att rekrytera en gemensam kanslist med placering i Katrineholm, och samtidigt då flytta SFF: s kansli från Skara till Katrineholm. Båda förbunden kom senare överens om att avbryta samarbetet om ett gemensamt kansli. Sökandet efter en ny kanslist kommer att fortsätta under Ramdepån Förbundet förfogar över cirka 70 lådor med vardera tio ramar (20 ramsidor), varav några med defekter. Behovet av nya ramar framstår allt mer. Under 2006 har alla lådor gåtts igenom. Ramlådorna har, förutom till de större utställningarna, varit utlånade till föreningarna för publika arrangemang och då främst på Frimärkets Dag. Det är oerhört viktigt att alla föreningar hjälps åt att återlämna ramarna i det skick de fick låna dessa. Litteratur Under kongressperioden har olika kampanjer för förbundets litteratur genomförts med gott försäljningsresultat. Genom försäljning och presentation av förbundets litteratur på mässor, utställningar och genom annonser har försäljningen varit bra. Arbetet med handboksserien Frimärksfakta har avstannat. Ingen ny bok har getts ut i SFF: s regi under Genom fortsatt gott samarbete med Facit Förlags AB har våra medlemmar erbjudits att köpa kataloger till reducerat pris. Likaså har samarbete skett med Postmuseum, Oslo Filatelistklubb och enskilda författare. Försäljningen av Facitkatalogerna har varit mycket god och uppskattad bland medlemmarna. Många föreningar använder, som nämnts i andra sammanhang, Lars Löwenbergs bok Det är roligt att samla frimärken som kurslitteratur. Tjejinnor kan Satsningen på ännu en hörna för kvinnliga filatelister gjordes på Hallfrim 06. Fem olika exponat av olika karaktär hade lånats ihop. Det blev många trevliga, givande och roliga samtal med kvinnor och män, samlare och icke samlare. Många nya intressanta kontakter knöts med personer från olika delar av Sverige samt Danmark. Projektets målinriktning och verksamhet syftar till att stötta kvinnor i deras samlande och utställande. Gruppen försökte inspirera och stötta kvinnor att ställa ut sina samlingar på Linnéupps 2007 samt BOFILEX 07. I november anordnade UK en Open-kurs och till den anmälde sig många Tjejinnor. Där stöttades kvinnorna för att våga visa up sina samlingar vid någon av de utställningar som anordnas under

6 I samband med kursen hade Tjejinnorna en planerings- och ansvarsträff inför Linnéupps i Uppsala i februari Vykort Projektet/nätverk vykort har under våren biträtt UK i arbetet med nytt utställningsreglemente för vykortsklassen, vilket fastställdes för användning Projektet har också lämnat underlag till den arbetsgrupp inom UK vilken arbetar med att sammanställa exempel på exponat inom ramen för de olika utställningsklasserna. En ambition var att under verksamhetsåret publicera ett ökat antal vykortsartiklar i förbundstidningen. Tyvärr är det alltjämt svårt att engagera författare som skriver om samlingsområdet vykort, därför vädjar projektet ånyo om stöd från Er vykortssamlare med att bidra med intressanta artiklar om vykort som därmed också ger tidningen en ökad vykortsprofil. Skara i februari Lennart Daun Christina Gerdin-Nielsen Jan Berg Hasse Brockenhuus von Löwenhielm Bengt-Göran Österdahl

UTSTÄLLNINGSKOLLEGIET

UTSTÄLLNINGSKOLLEGIET Sveriges Filatelist-Förbund Sveriges Frimärksungdom UTSTÄLLNINGSKOLLEGIET A3: REGLEMENTE FÖR FRIMÄRKSUTSTÄLLNINGAR I SVERIGE, godkända av Sveriges Filatelist-Förbund (SFF) eller Sveriges Frimärksungdom

Läs mer

Norrphil 2009 Senast uppdaterad 2009-04-06

Norrphil 2009 Senast uppdaterad 2009-04-06 Norrphil 2009 Senast uppdaterad 2009-04-06 Här finns bilder från Norrphil 2009 Torsdag 26/3 Fredag 27/3 Lördag 28/3 Söndag 29/3 106 exponat bedömdes Inlagt 28/3 2009 I kväll har det varit Palmarés, alltså

Läs mer

Kongress Senast uppdaterad 2010-01-05

Kongress Senast uppdaterad 2010-01-05 Kongress Senast uppdaterad 2010-01-05 Förbundet håller kongress vartannat år och då medverkar föreningarna med sina ombud. - Kongress 10 11 april 2010 - Extrakongress 2009 - Kongressen 2008 artikel och

Läs mer

UTSTÄLLNINGSKOLLEGIET

UTSTÄLLNINGSKOLLEGIET Sveriges Filatelist-Förbund Sveriges Frimärksungdom UTSTÄLLNINGSKOLLEGIET C10: UNGDOMSFILATELI Specialreglemente (SREV) 1. Bedömda utställningar I överensstämmelse med artikel 1.4 i FIP:s allmänna reglemente

Läs mer

PROTOKOLL Nr: 2013-004

PROTOKOLL Nr: 2013-004 Protokoll fört vid sammanträde med Förbundsstyrelsen för Sveriges Filatelist-Förbund (SFF) enligt följande: Tid: 2013-05-25--26 Plats: Quality Hotell Prisma, Skövde Närvarande: Rangfors Vivi-Ann, ordf.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

Bofilex 2007 Senast uppdaterad 2009-06-01

Bofilex 2007 Senast uppdaterad 2009-06-01 Bofilex 2007 Senast uppdaterad 2009-06-01 Här finns Palmarés resultatlistan som pdf (inlagt 17 sep 2007) På denna länk finns nu text och 27 bilder från andra dagen på Bofilex På denna länk finns text och

Läs mer

INBJUDAN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE FÖR VILLAÄGARNA I HELSINGBORG. Onsdagen den 23 mars 2011 kl 18.00 CAMPUS, Universitetsplatsen 2, Helsingborg

INBJUDAN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE FÖR VILLAÄGARNA I HELSINGBORG. Onsdagen den 23 mars 2011 kl 18.00 CAMPUS, Universitetsplatsen 2, Helsingborg Sidan 1 av (13) INBJUDAN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE FÖR VILLAÄGARNA I HELSINGBORG Onsdagen den 23 mars 2011 kl 18.00 CAMPUS, Universitetsplatsen 2, Helsingborg Program: 18.00 18.30 Samling och registrering

Läs mer

Specialreglemente för FRIMUNG 2017

Specialreglemente för FRIMUNG 2017 Sidan 1 (5) Specialreglemente för FRIMUNG 2017 FRIMUNG 2017 är en nationell och regional vykorts- och frimärksutställning för ungdom som arrangeras av SFU Stockholmsdistriktet i Hägerstensåsens medborgarhus,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 DIS-Bergslagen Regionförening i DIS - föreningen för datorhjälp i släktforskningen Verksamhetsberättelse 2015 Göran Thomasson och Gun Utterström redovisar sitt arbete med nya kursmaterialet vid funktionärskonferens

Läs mer

Mötesrapporter Senast uppdaterad 2009-06-04

Mötesrapporter Senast uppdaterad 2009-06-04 Mötesrapporter Senast uppdaterad 2009-06-04 Mötesrapporter Östhammas Filatelistklubb Till startsidan Från mötet i maj 2009 Inlag 4 juni 2009 Hej Filatelister i Östhammars Filatelistklubb Här kommer en

Läs mer

Specialreglemente för SKARUNG 16

Specialreglemente för SKARUNG 16 Sidan 1 (5) Specialreglemente för SKARUNG 16 SKARUNG 16 är en nationell och regional vykorts- och frimärksutställning för ungdom som arrangeras av Skara Filatelistförening och Skara Frimärksungdom i Gamla

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Styrelsen Ordförande Kassör Sekreterare Ledamöter Suppleant Revisorer Revisorssuppleant Valberedning Mikael Schander Ann Berglund Birgitta Dignell Björn Johansson (vice ordf.)

Läs mer

Specialreglemente för UPPFRIM 2013

Specialreglemente för UPPFRIM 2013 Sidan 1 (5) Specialreglemente för är en regional vykorts- och frimärksutställning som arrangeras av Uppsala Filatelistförening den 11-12 oktober 2013 i Fyrishov, Idrottsgatan 2, Uppsala. Parallellt med

Läs mer

21 22 23 24 25 Till: Förbundsstyrelsen i Sveriges Filatelist-Förbund som uppdragsgivare till Utställningskollegiet och till Sveriges Frimärksungdom som information Årlig rapport och underlag till SFF:s

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Det här är vår verksamhetsplan för 2016. Den är en viktig riktlinje för de aktiva och anställda inom vår organisation och pekar ut tydliga

Läs mer

DIS-Bergslagen. Regionförening i DIS - föreningen för datorhjälp i släktforskningen. Verksamhetsberättelse 2012

DIS-Bergslagen. Regionförening i DIS - föreningen för datorhjälp i släktforskningen. Verksamhetsberättelse 2012 DIS-Bergslagen Regionförening i DIS - föreningen för datorhjälp i släktforskningen Verksamhetsberättelse 2012 Årsmöte DIS-Bergslagen Söndagen den 24 februari 2013 kl. 15.00 Culturen, Västerås. Förslag

Läs mer

Debatt om att ställa ut Senast uppdaterad 2011-01-02

Debatt om att ställa ut Senast uppdaterad 2011-01-02 Debatt om att ställa ut Senast uppdaterad 2011-01-02 OBS! Längre ned på sidan finns flera inlägg Bengt debatterar om att ställa ut Inlagt onsdag 8 december 2010 Vi filatelister utgör den äldre delen av

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2012

VERKSAMHETSPLAN 2012 VERKSAMHETSPLAN 2012 Enligt styrelsebeslut 2012-02-03 1(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

UTSTÄLLNINGSKOLLEGIET

UTSTÄLLNINGSKOLLEGIET Sveriges Filatelist-Förbund Sveriges Frimärksungdom UTSTÄLLNINGSKOLLEGIET D2: VYKORT Specialreglemente (gemensamt för de nordiska länderna) Inledning Detta specialreglemente tillämpas vid bedömning av

Läs mer

Länsföreningen Västra Götaland HjärtLung

Länsföreningen Västra Götaland HjärtLung Länsföreningen Västra Götaland HjärtLung Protokoll Styrelsemöte 8 Tid 2014-11-29 kl. 9.00 Plats Kvänum Närvarande Bengt Hagstedt Ordförande Olle Flodin Rolf Sundberg Christer Johnsson Yvonne Jansson Monica

Läs mer

Specialreglemente för FRIMUNG 2014

Specialreglemente för FRIMUNG 2014 Sidan 1 ( 5 ) Specialreglemente för FRIMUNG 2014 FRIMUNG 2014 är en regional frimärksutställning för ungdom som arrangeras av Sveriges Frimärksungdom, Stockholmsdistriktet, i Postmuseum, Lilla Nygatan

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte 20080426-27 Plats: Torrekulla Vandrar hem, Mölndal

Protokoll fört vid styrelsemöte 20080426-27 Plats: Torrekulla Vandrar hem, Mölndal Protokoll fört vid styrelsemöte 20080426-27 Plats: Torrekulla Vandrar hem, Mölndal Närvarande: Ordinarie ledamöter: Carsten Sörensen Catarina Hultgren Britt-Louis Hjalmarsson Birgitta Abrahamsson Mia Hansson

Läs mer

Specialreglemente för kungsfrim 2012

Specialreglemente för kungsfrim 2012 Sidan 1 ( 5 ) Specialreglemente för kungsfrim 2012 kungsfrim 2012 är en regional frimärksutställning för ungdomsfilateli som arrangeras av Nordhallands Filatelistförening i Kungsmässan, Kungsbacka, den

Läs mer

Utställningskalender 2009-2013 med uppdragslista regionalt internationellt

Utställningskalender 2009-2013 med uppdragslista regionalt internationellt med uppdragslista regionalt internationellt Utställningar markerade med röd bakgrund har ingen svensk representation eller kommissarie men kan ändå vara intressanta för svenska utställare och besökare.

Läs mer

Stadgar v 2.0. Antagna av Årsmötena 2014-05- 03 och 2015-05- 10. Stadgegruppen av Föreningen Munskänkarna

Stadgar v 2.0. Antagna av Årsmötena 2014-05- 03 och 2015-05- 10. Stadgegruppen av Föreningen Munskänkarna Stadgar v 2.0 Antagna av Årsmötena 2014-05- 03 och 2015-05- 10 Stadgegruppen av Föreningen Munskänkarna STADGEGRUPPEN Lena Ståhl, ordförande Stadgegruppen Ylva Sundkvist, föreningens ordförande Esbjörn

Läs mer

Protokoll för Catahyas årsmöte 2004. Skövde, 6 mars.

Protokoll för Catahyas årsmöte 2004. Skövde, 6 mars. .. 1. Mötet förklarades öppnat av ordförande Martin Nässil. 2. På uppmaning från ordförande stängdes mobiltelefoner av. 3. Inga adjungeringar behövdes och samtliga närvarande (se bilaga I) hade rösträtt.

Läs mer

Lärarförbundet. Arboga U10. Verksamhetsberättelse

Lärarförbundet. Arboga U10. Verksamhetsberättelse Lärarförbundet Arboga U10 Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse för år 2015 Styrelsen för 2015 och andra funktioner Ordförande Helena Kindberg 2015 V. ordförande Susanne Skyllkvist 2015-2016

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Stora Höga Kyokushin Karateklubb (SHKK)

Kallelse till årsmöte i Stora Höga Kyokushin Karateklubb (SHKK) Kallelse till årsmöte i Stora Höga Kyokushin Karateklubb (SHKK) Plats: Dojon, Stationsvägen 9F Tid: 20 mars 2014, kl 19.30 Klädsel: Gi för dem som vill träna efteråt, vanliga kläder för föräldrar Alla

Läs mer

5-2008 4-klubbsutvärdering Natt & Dag O-Ringen 2009 Lediga tjänster

5-2008 4-klubbsutvärdering Natt & Dag O-Ringen 2009 Lediga tjänster 5-2008 4-klubbsutvärdering Natt & Dag O-Ringen 2009 Lediga tjänster Hejsan! Ordföranden har ordet Så har vi nu klarat av årets tävling, 4-klubbs. Vi hade strålande väder och tävlingen flöt på riktigt bra

Läs mer

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 Förbundsstyrelse 1 januari 31 december 2011 Ordförande

Läs mer

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Verksamhetsåret 2014 Kallelse till årsmöte 2015 Härmed kallas alla medlemmar i MK Gotlands Terräng Gäng till årsmöte Söndag den 8 Mars ca kl 15.00 Plats:

Läs mer

Bogemenskapen Sjöfarten KHR (org. nr 769616-9734)

Bogemenskapen Sjöfarten KHR (org. nr 769616-9734) 1/6 Bogemenskapen Sjöfarten KHR (org. nr 769616-9734) VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2010 Styrelsen för Bogemenskapen Sjöfarten KHR lämnar härmed följande berättelse för verksamhetsåret 1 januari 31december

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 1 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HJÄRNSKADEFÖRBUNDET HJÄRNKRAFT ÖREBRO LÄN 2012 Länsföreningen avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2012 Styrelsen Styrelsen har

Läs mer

StorStockholms Genealogiska Förening

StorStockholms Genealogiska Förening Årsredovisning 2004 Innehåll Verksamhetsberättelse...3 Bokslut...8 Bilagor...11 Bilaga 1 Arrangemang under verksamhetsåret...11 Bilaga 2 Förortsgruppernas arrangemang under verksamhetsåret...12 StorStockholms

Läs mer

Årsberättelse för verksamhetsåret 2003

Årsberättelse för verksamhetsåret 2003 Årsberättelse för verksamhetsåret 2003 Det gångna året har som vanligt kännetecknats av stor aktivitet inom föreningen. Det totala antalet medlemmar har också ökat från föregående år med 15 personer och

Läs mer

STYRELSEMÖTESPROTOKOLL TEV Sida 1 (5)

STYRELSEMÖTESPROTOKOLL TEV Sida 1 (5) STYRELSEMÖTESPROTOKOLL TEV Sida 1 (5) Datum: 2013-06-14 Ort: Stockholm Protokoll nummer: 6 Ordförande: Sekreterare: Justerare: Övriga närvarande: Peter Franzén Madelene Lundin Peter Schulz Gunilla Brattström-Cronqvist,

Läs mer

Distrikt Skåne Verksamhetsberättelse 2013-2014

Distrikt Skåne Verksamhetsberättelse 2013-2014 Distrikt Skåne Verksamhetsberättelse 2013-2014 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

Läs mer

Förslag till föredragningslista

Förslag till föredragningslista Distriktsårsmöte 2010 Förslag till föredragningslista 1 Mötet öppnas 2 Fastställande av föredragningslista 3 Fastställande av antalet anmälda och närvarande ombud 4 Ställningstagande till om distriktsårsmötet

Läs mer

Protokoll från Svenska Hembryggareföreningens (SHBF) årsmöte 970523

Protokoll från Svenska Hembryggareföreningens (SHBF) årsmöte 970523 Protokoll från Svenska Hembryggareföreningens (SHBF) årsmöte 970523 1. Mötets öppnande Mötet öppnades ca 18.20 av Kenneth Johansson som hälsade alla hjärtligt välkomna till SHBFs årsmöte och efterföljande

Läs mer

Projektet Förankring Biogas Öst

Projektet Förankring Biogas Öst Slutrapport Projektet Förankring Biogas Öst 2009 06 01 2009 11 31 Kort om projektet Förankring Biogas Öst Syfte Att uppnå en djupare förankring av samverkansprojektet Biogas Öst i regionen östra Mellansverige

Läs mer

Ett kvällsledningsgruppsmöte har arrangerats vilket uppskattades av såväl heltidare som deltidare.

Ett kvällsledningsgruppsmöte har arrangerats vilket uppskattades av såväl heltidare som deltidare. 1 (13) Under punkten presidiet kommer styrelsen genom presidiet redogöra inför FuM om hur arbetet inom LinTek flutit på, främst då inom ledningsgruppen. Men även vissa gemensamma delar eller kring forum

Läs mer

Sidan 1 av 5. Svenska Badmästareförbundet. Protokoll styrelsemöte nr 4, 2012

Sidan 1 av 5. Svenska Badmästareförbundet. Protokoll styrelsemöte nr 4, 2012 Sidan 1 av 5 Svenska Badmästareförbundet Protokoll styrelsemöte nr 4, 2012 Datum onsdagen 17 oktober till och med den 18 oktober 2012 Tid 16.00-17.30 och 08.00-10.00 Plats Hotell Gothia Göteborg Närvarande

Läs mer

OM STORSTÄDERS CENTRALA ADMINISTRATION

OM STORSTÄDERS CENTRALA ADMINISTRATION OM STORSTÄDERS CENTRALA ADMINISTRATION Av fil. lic. RUNE TERSMAN Problemets aktualitet. INGENST ANS har mera ingående försök gjorts att förse storstäderna med ett styrelsesystem, som motsvarar deras nuvarande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Inledning Verksamhetsåret 2010 innehöll färre programpunkter än året innan, men ändå ett flertal viktiga händelser. Föreningens styrelsesammanträden har ägt rum på Barnängsgatan 44, Stockholm. Den i största

Läs mer

Datum och tid 2014-12-15 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna

Datum och tid 2014-12-15 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna Sida 1 (6) Möte Styrelsemöte 6/2014 (549) Datum och tid 2014-12-15 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna Plats Deltagare Birgitta Billstam Erik Daniels Eidar Lindgren Leif Carlsson Mette

Läs mer

REVISORER/REVISORSUPPLEANTER är Claes-Håkan Jansson och Margareta Wigren resp Aina Myhrberg och Gun Grimsen.

REVISORER/REVISORSUPPLEANTER är Claes-Håkan Jansson och Margareta Wigren resp Aina Myhrberg och Gun Grimsen. 1 GÄVLE NÄMNDEMANNAFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2010 (gällande tiden 2010-03-30 2011-03-23) GÄVLE NÄMNDEMANNAFÖRENINGS STYRELSE HAR UNDER VERKSAMHETSÅRET BESTÅTT AV: Ordförande Margareta Pedersen-Ekström

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009 Villaägarna i Kungsbacka kommun

Verksamhetsberättelse 2009 Villaägarna i Kungsbacka kommun Verksamhetsberättelse 2009 Villaägarna i Kungsbacka kommun Antagen av styrelsen den 2010-03-04 Behandlad på årsmötet den 2010-03-18 Senast reviderad den... 1 Inledning Denna verksamhetsberättelse skall

Läs mer

FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE

FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2011-08-25 TID Torsdagen den 25 augusti kl. 16.30 PLATS OMFATTNING 1 23 HANDLINGAR Västrastation Västra stationstorget 10, Lund Dagordning, verksamhetsberättelse

Läs mer

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening -

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening - SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur föreningskunskap - att bilda förening - Innehållsförteckning Ideell förening, vad är det? 3 Hur många medlemmar måste man vara? 3 Vad krävs för att bilda en förening?

Läs mer

Reglemente för nordiska utställningar

Reglemente för nordiska utställningar Reglemente för nordiska utställningar I det nordiska filatelistiska samarbetet har de nordiska utställningarna en central position. Det följande reglementet framhäver dessa utställningars särställning

Läs mer

KAMRATFÖRENINGEN NORRA SKÅNINGAR

KAMRATFÖRENINGEN NORRA SKÅNINGAR KAMRATFÖRENINGEN NORRA SKÅNINGAR Medlemsblad 1-2013 kallar till ÅRSMÖTE DEN 6 APRIL 2013 KL 1300 SOLDATHEMMET Ill. Alf Lannerbäck Program: 1200 Bokbord Samling Kaffe Bar 1300 Årsmötesförhandlingar* 1345

Läs mer

IOGT-NTO är en stark folkrörelse

IOGT-NTO är en stark folkrörelse Arbetsplan 2012 IOGT-NTO Kalmar län Utvecklingsplanen utgår från IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010-2015, som antogs vid kongressen 2009. IOGT-NTO Kalmar län har valt att prioritera några av punkterna

Läs mer

Styrelsen för Göteborgs Turnförening får här avge följande berättelse för verksamhetsåret 2014.

Styrelsen för Göteborgs Turnförening får här avge följande berättelse för verksamhetsåret 2014. Årsberättelse Göteborgs Turnförening 2014 Styrelsen för Göteborgs Turnförening får här avge följande berättelse för verksamhetsåret 2014. STYRELSE Ordförande Robert Smith (till 2015) Kassör Tomas Ström

Läs mer

Protokoll fört vid Aktiva Seniorers ordinarie förbundsstämma i Sundsvall den 11-12 maj 2012

Protokoll fört vid Aktiva Seniorers ordinarie förbundsstämma i Sundsvall den 11-12 maj 2012 Sid 1(5) Närvarande: Från Förbundsstyrelsen Ing-Marie Noréen, Förbundsordförande, Kungsbacka Asta Andersson, Karlskrona Mai-Britt Danielsson, Värnamo Lillemor Fridlund, Skövde Lars Hellström, Örebro Bengt

Läs mer

ÖSTGÖTA BRANDSKYDDSFÖRENING. Årsberättelse. för 2006

ÖSTGÖTA BRANDSKYDDSFÖRENING. Årsberättelse. för 2006 ÖSTGÖTA BRANDSKYDDSFÖRENING Årsberättelse för 2006 Östgöta Brandskyddsförening Box 400, 581 04 Linköping, tel. 013-29 00 00 FÖRENINGENS UPPGIFT Östgöta Brandskyddsförening är en ideell förening som är

Läs mer

STADGAR. 1 Förbundets namn Förbundets namn är Motorhistoriska Riksförbundet, (nedan kallat MHRF).

STADGAR. 1 Förbundets namn Förbundets namn är Motorhistoriska Riksförbundet, (nedan kallat MHRF). STADGAR 1 Förbundets namn Förbundets namn är Motorhistoriska Riksförbundet, (nedan kallat MHRF). 2 Förbundets ändamål och verksamhet Motorhistoriska Riksförbundet är en politiskt obunden ideell sammanslutning

Läs mer

Stadgar för Sveriges Dövas Riksförbund

Stadgar för Sveriges Dövas Riksförbund Stadgar för Sveriges Dövas Riksförbund 2014 Paragrafer 1 Förbundets namn och säte... 3 2 Ändamål... 3 3 Organisationer... 3 4 Medlemmar... 4 5 Medlemsavgift... 4 6 Kongress... 4 7 Förbundsmöte... 7 8 Förbundsstyrelse...

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan för PRO Norra Älvsborgs distrikt 2016

Förslag till Verksamhetsplan för PRO Norra Älvsborgs distrikt 2016 1 Förslag till Verksamhetsplan för PRO Norra Älvsborgs distrikt 2016 PRO arbetar utifrån det handlingsprogram som antogs av kongressen 2015. År 2016 är det år då vi fortsätter att utveckla organisationen

Läs mer

Stadgar för riksorganisationen Sveriges MotorCyklister

Stadgar för riksorganisationen Sveriges MotorCyklister Stadgar för riksorganisationen Sveriges MotorCyklister Antagna vid årsmöte 2 september 2006 och ändrade vid årsmöte 8 november 2008 efter att ändringarna först ha godkänts vid årsmöte 10 november 2007,

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 Södra & Mellersta Skånes Intresseförening

Verksamhetsplan 2016 Södra & Mellersta Skånes Intresseförening Verksamhetsplan 2016 Södra & Mellersta Skånes Intresseförening Riksbyggens intresseförening utvecklar engagemanget för din bostadsrättsförening. 10081 1.0 2 (14) INNEHÅLL INNEHÅLL...3 RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENINGARS

Läs mer

STADGAR Antagna 2014-09-28. Svenska Cheerleadingförbundet

STADGAR Antagna 2014-09-28. Svenska Cheerleadingförbundet STADGAR Antagna Kapitel Allmänna bestämmelser... 3 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Tillhörighet... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Verkställande organ... 3 7 Medlemskap... 4 7 Verksamhets- och räkenskapsår

Läs mer

BRUNNSVIKENS KANOTKLUBB

BRUNNSVIKENS KANOTKLUBB BRUNNSVIKENS KANOTKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2013 DAGORDNING STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE DAGORDNING 2014-03- 27 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet 2. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden

Läs mer

Välkommen till Förbundskongress i Huskvarna 12 13 april 2014

Välkommen till Förbundskongress i Huskvarna 12 13 april 2014 Sveriges Filatelist-Förbund Välkommen till Förbundskongress i Huskvarna 12 13 april 2014 Kom gärna dagen före och var med på SFF-dagarna med 20 handlare och flera föredrag. Se annons i Filatelisten 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning Visita Västra 2015. Verksamhetsberättelse Resultaträkning Balansräkning Noter

Årsredovisning Visita Västra 2015. Verksamhetsberättelse Resultaträkning Balansräkning Noter Årsredovisning Visita Västra 2015 Verksamhetsberättelse Resultaträkning Balansräkning Noter Sid 1 av 11 Verksamhetsberättelse för Visita Västra Om föreningen Visita Västra är en av Visitas fem regionföreningar

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Sköldkörtelföreningen år 2014. Anna-Maria Johansson, kassör avgick 2014 04 01

Verksamhetsberättelse för Sköldkörtelföreningen år 2014. Anna-Maria Johansson, kassör avgick 2014 04 01 Verksamhetsberättelse för år 2014 Sammansättning av styrelse och andra funktionärsroller 2014 03 21 2015 03 05 Styrelse Nadja Öström ordförande Sekreterare - Vakant Anna-Maria Johansson, kassör avgick

Läs mer

SVENSKA MIGRÄNFÖRBUNDET SMIF Förbundsstyrelsen, protokoll nr 3 2011-03-19--20. Lördagen den 19 mars 2011 kl 13 till söndagen den 20 mars kl. 12.00.

SVENSKA MIGRÄNFÖRBUNDET SMIF Förbundsstyrelsen, protokoll nr 3 2011-03-19--20. Lördagen den 19 mars 2011 kl 13 till söndagen den 20 mars kl. 12.00. SVENSKA MIGRÄNFÖRBUNDET SMIF Förbundsstyrelsen, protokoll nr 3 2011-03-19--20 Tid och plats: Närvarande, beslutande Övriga Anmält förhinder Migränskolan Hjelmslund Lördagen den 19 mars 2011 kl 13 till

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND STOCKHOLM NORD

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND STOCKHOLM NORD 0 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND STOCKHOLM NORD Innehåll SAMMANFATTNING... 1 SAMARBETE med RÖDA KORSET... 1 MEDLEMMAR... 1 STYRELSEN... 2 FÖRTROENDEVALDA... 2 STYRELSENS ARBETE...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 SÖDERMALMS FRIVILLIGCENTRAL VILJAN Verksamhetsidé Viljan, Södermalms frivilligcentral, är en ideell förening bildad 1993. Föreningen är demokratiskt uppbyggd och politiskt

Läs mer

Protokoll fört vid Umeå Disc Golf Clubs årsmöte 2008-04-13. 1. Årsmötet öppnades. 2. Röstlängd fastställdes till 10st

Protokoll fört vid Umeå Disc Golf Clubs årsmöte 2008-04-13. 1. Årsmötet öppnades. 2. Röstlängd fastställdes till 10st Protokoll fört vid Umeå Disc Golf Clubs årsmöte 2008-04-13 1. Årsmötet öppnades 2. Röstlängd fastställdes till 10st 3. Till ordförande för mötet valdes Fredrik Nordfelth och till sekreterare Jenny Eriksson.

Läs mer

CHINA 2009 Senast uppdaterad

CHINA 2009 Senast uppdaterad CHINA 2009 Senast uppdaterad 2009-04-13 Här finns information om Kina Inlagt 6/6 2008 Jag har fått tag på intressanta broschyrer om CHINA 2009. De utlovar en mycket intressant utställning och stad att

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1/1-31/12 2008.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1/1-31/12 2008. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1/1-31/12 2008. HJÄRT-OCH LUNGSJUKAS FÖRENING I DAL-VÄNERSBORG 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HJÄRT- LUNGSJUKAS FÖRENING DAL-VÄNERSBORG 1/1-31/12 2008. Medlemsantal: Den 1 jan 2008 hade

Läs mer

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS lokalavdelning Västra

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS lokalavdelning Västra SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS lokalavdelning Västra INNEHÅLL 1. DAGORDNING... 3 2. VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 4 2.1. Förtroendevalda... 4 2.2. Fullmäktigedeligater...

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Varsågod! Spännande att ni vill starta lokalavdelning i Svenska Kyrkans Unga. Här får ni de handlingar ni behöver. Läs först igenom

Läs mer

STADGAR FÖR SOLÄNGETS TRAVSÄLLSKAP. Föreningens namn och firma. Föreningens ändamål 2

STADGAR FÖR SOLÄNGETS TRAVSÄLLSKAP. Föreningens namn och firma. Föreningens ändamål 2 STADGAR FÖR SOLÄNGETS TRAVSÄLLSKAP Föreningens namn och firma 1 Föreningens namn och firma är Solängets Travsällskap. Föreningens ändamål är särskilt: Föreningens ändamål 2 anordna travtävlingar verka

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT HEBA Fastighets AB (publ) är ett svenskt aktiebolag noterat på Nasdaq OMX Stockholm (Stockholmsbörsen), Midcap. HEBA tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Förutom Koden

Läs mer

STADGAR FÖR VÄTGAS SVERIGE IDEELL FÖRENING

STADGAR FÖR VÄTGAS SVERIGE IDEELL FÖRENING STADGAR FÖR VÄTGAS SVERIGE IDEELL FÖRENING 1 Firma Föreningens namn är Vätgas Sverige Ideell Förening. 2 Ändamål och verksamhet Vätgas Sveriges ändamål skall vara att: 1 Främja vätgas som energibärare

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Ett attraktivt yrke i utveckling Lärares och skoledares löner ökar mer andras Under året har vi fortsatt med att jobba för höjda lärarlöner. I alla sammahang har vi påtalat att

Läs mer

Stadgar 2013. Stadgarna är antagna vid förbundets kongress i maj 2013. Astma- och Allergiförbundet

Stadgar 2013. Stadgarna är antagna vid förbundets kongress i maj 2013. Astma- och Allergiförbundet Stadgar 2013 Stadgarna är antagna vid förbundets kongress i maj 2013 Astma- och Allergiförbundet Stadgar för Astma- och Allergiförbundet Antagna av kongressen 2013 1. Ändamål Astma- och Allergiförbundet

Läs mer

Föreningens verksamhet avser inte att förskaffa föreningens medlemmar vinst eller ekonomisk nytta.

Föreningens verksamhet avser inte att förskaffa föreningens medlemmar vinst eller ekonomisk nytta. Stadgar för Tekniska Föreningen i Finland r.f. Antagna vid TFiFs extra möte den 13 maj 1969 Ändring av 2 den 7 december 1993 Ändrig av 3, 5, 6, 12 och 15 den 29 november 1994 Ändring av 16 och 17 den 31

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014-2015

Verksamhetsberättelse 2014-2015 Verksamhetsberättelse 2014-2015 Styrelsen har bestått av följande personer; Ordförande Krister Söderstam, avgick på egen begäran 27/8 Vice Ordförande/utställningsansvarig Helena Kvarnström, TF ord fr.o.m

Läs mer

Vallda Parks Samfällighetsförening

Vallda Parks Samfällighetsförening Protokoll för ordinarie föreningsstämma Vallda Parks Samfällighetsförening Tidpunkt: Torsdagen 22 april 2010, kl 18.30-20.30 Plats: Vallda Församlingshem, Vallda Deltagare: 34 personer närvarande, representerande

Läs mer

http://www.brattvallsjaktskytteklubb.ac.se

http://www.brattvallsjaktskytteklubb.ac.se 1(7) (2005-12-31 2006-12-31) http://www.brattvallsjaktskytteklubb.ac.se Brattvalls jaktskytteklubb c/o Roland Johansson Gullsjöäng 10 911 91 Vännäs Postgiro: 403047-4 2(7) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006 Styrelsen

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Gotlands Simförbunds interimsstyrelse den 15.3.1961 på Gotlands Idrottsförbunds kansli.

Protokoll fört vid sammanträde med Gotlands Simförbunds interimsstyrelse den 15.3.1961 på Gotlands Idrottsförbunds kansli. 1 Protokoll fört vid sammanträde med Gotlands Simförbunds interimsstyrelse den 15.3.1961 på Gotlands Idrottsförbunds kansli. 2. Interimsstyrelsen fick. följande sammansättning: Ordförande, Göran Engström,

Läs mer

Uppdaterad 2013 04-24. Juridiska föreningen i Uppsala. Grundad 24 maj 1844. Stadgar

Uppdaterad 2013 04-24. Juridiska föreningen i Uppsala. Grundad 24 maj 1844. Stadgar Juridiska föreningen i Uppsala Grundad 24 maj 1844 Stadgar Innehållsförteckning Kapitel 1 Inledande bestämmelser... 3 Kapitel 2 Medlemskap... 3 Kapitel 4 Föreningsstämma... 5 Kapitel 5 Styrelse... 6 Kapitel

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015. verksamhetsplan 2014-2015. och redovisning av

Verksamhetsberättelse 2015. verksamhetsplan 2014-2015. och redovisning av Verksamhetsberättelse 2015 och redovisning av verksamhetsplan 2014-2015 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 1 REKRYTERA 1 RESULTAT 1 REFLEKTION 2 UTBILDA 3 RESULTAT 3 ARRANGERA 4 RESULTAT 4 LEDA & KOMMUNICERA 5

Läs mer

VÅRBLADET ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Våren är kommen. Motionärerna joggar med shorts och mössorna och vantarna är bortplockade i förmån av solglasögonen. Och i och med det närmar sig sommaren och allt vad den för med sig

Läs mer

Handlingar inför årsmöte Lördagen den 6 februari 2016 kl 12:00 Årsmöte kl 12-13 Mat kl 13-14

Handlingar inför årsmöte Lördagen den 6 februari 2016 kl 12:00 Årsmöte kl 12-13 Mat kl 13-14 Handlingar inför årsmöte Lördagen den 6 februari 2016 kl 12:00 Årsmöte kl 12-13 Mat kl 13-14 Förslag till dagordning för årsmötet Celiakiföreningen i Uppsala län Lördagen den 6 februari 2016 på Kungsgatan

Läs mer

STADGAR FÖR SVERIGES MODELLFLYGFÖRBUND (SMFF)

STADGAR FÖR SVERIGES MODELLFLYGFÖRBUND (SMFF) Kapitel 1 Allmänt STADGAR FÖR SVERIGES MODELLFLYGFÖRBUND (SMFF) 1 Sveriges Modellflygförbunds (SMFF) mål och inriktning Förbundet skall: främja, leda och administrera modellflyget inom Sverige och representera

Läs mer

Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01

Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01 Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01 INNEHÅLL sida Kallelse och dagordning 2 Verksamhetsberättelser 2013 4 Resultaträkning 2013 6 Balansräkning 2013 7 Förslag verksamhetsplaner 2014 8 Budgetförslag

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 1 Folkdansringen i Örebro län VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Tur att Orsa spelmän hade tak över huvudet i alla fall! 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN FÖR 2010 Styrelsen för Folkdansringen i Örebro län, tillhörig Svenska

Läs mer

Tranås/Ydre Släktforskarförening

Tranås/Ydre Släktforskarförening Tranås/Ydre Släktforskarförening Medlemsblad Våren 2012 2 Ordförande har ordet Så har vi då återigen gått in i ett nytt år. Ett nytt år med nya utmaningar, med nya trender och nya drömmar. I år kanske

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsberättelse 2015 Medlemsantal och medlemsavgift Vid utgången av 2015 hade föreningen totalt 688 (617) medlemmar, 418 (371) kvinnor och 269 (239) män. Av

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 21 november 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 21 november 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2007-11-26 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 21 november 2007 Närvarande Alma Basic (s) Anita Jernberger (fp) Anna-Lena Sörenson

Läs mer

Stadgar för Svenska Naturskyddsföreningen

Stadgar för Svenska Naturskyddsföreningen för Svenska Naturskyddsföreningen Antagna vid riksstämman 1998 reviderade 2002, 2004, 2008, 2010 och 2012 Stadgar för Svenska Naturskyddsföreningen Antagna vid riksstämman 1998 reviderade 2002, 2004, 2008,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 1 Verksamhetsberättelse 2013 2 Innehåll Verksamhetsberättelse 2013... 1 Inledning... 3 Beskrivning av verksamheten... 3 RSÄ:s konstitution 2013... 4 Ekonomi... 4 Medlemmar... 4 Styrelsemöten... 4 Stadgeenligt

Läs mer

Protokoll MOTOCROSSEKTION Nr 3 2004

Protokoll MOTOCROSSEKTION Nr 3 2004 Protokoll MOTOCROSSEKTION Nr 3 2004 Datum: 9 april 2004 Plats: Hotell Åhusstrand Tid: 09.00 15.00 Deltagare: Margareta Lindfors Ordförande Håkan Svensson Peter Johansson Peter Isgren Handläggare Elitseriekommittén

Läs mer

IDROTTSVETENSKAPLIGA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE

IDROTTSVETENSKAPLIGA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE IDROTTSVETENSKAPLIGA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE Datum: 2015-05-28 Tid: 17:00 Plats: Tryggheten, plan 1 i Samhällsvetarhuset plan Närvarande med rösträtt (röstlängd): Närvarande utan rösträtt: FORMALIA Punkt Ärende

Läs mer

Protokoll ViS styrelsemöte 13-14 september 2010 på Lernias huvudkontor i Stockholm

Protokoll ViS styrelsemöte 13-14 september 2010 på Lernias huvudkontor i Stockholm Protokoll ViS styrelsemöte 13-14 september 2010 på Lernias huvudkontor i Stockholm Närvarande: Dag ett: Jonas, Katharina, Thomas, Bengt, Åke, Caroline, Annika, Owe (från punkt 4) Dag ett omfattar punkt

Läs mer