Resedagbok Skottland Arkitektur och teknik, årskurs 2 Chalmers

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resedagbok Skottland 2012. Arkitektur och teknik, årskurs 2 Chalmers"

Transkript

1 Resedagbok Skottland 2012 Arkitektur och teknik, årskurs 2 Chalmers

2 2

3 Resedagbok Skottland 2012 Årskurs 2 Arkitektur och teknik Chalmers Tillsammans med: Morten Lund och Karl-Gunnar Olsson, Arkitektur Björn Engström och Mario Plos, Bygg och miljö Redaktörer: Ellen Simonsson, Evelina Peterson

4 Innehåll Förord 6 Buck s Head Building 36 Tyne Bridge 66 Resväg 10 Jonathan Granderg och Alexander Gösta Katrin Vikner Sjöblom och Ninja Westberg Durham Cathedral Johanna Riad och Ellen Simonsson 12 Forth Rail Bridge Andrea Alexandersson och Evelina Peterson 42 Kingsgate Bridge Emma Blomqvist och Emna Hachicha 72 Delavine, Tornahaish & Allt Damh Bridges Emma Johansson och Maike Lühhr 18 Glasgow Schcool of Art Niklas Nordström och Joakim Sä erman 48 The Byker Wall Samuel Eliasson och Hamlet Mirjamsdo er 78 Fyra utvalda verk av Thomas Telford Hjalmar Kaudern och Isak Näslund 24 Connel Bridge Emma Holm och Ylva Wilder 56 Gatshead Millenium Bridge Philip Hedberg och Kristo er Lang 84 Charlotte Square Carl Ho och Samuel Hofverberg 30 Scotland Street School Sara Bergström och Caroline Bristulf Norén 60 Falkirk Wheel Arvid Söderholm Referenslista

5 Skiss: Hjalmar Kaudern Skiss: Alexander Gösta Skiss: Emma Johansson Skiss: Ellen Simonsson

6 Förord Kandidatutbildningen inom Arkitektur och teknik har för varje årskurs e ledmo v, e tema. Under första årskursen är mo vet Rum. Här tränas rumsbegreppet och sinnenas förmåga a uppfa a rummets och materiens olika nyanser. Andra årskursen har temat Byggnad. Utgångspunkten är a organisera rum och skapa funk onella rumssamband i olika dimensioner och sam digt se och förstå byggnaden som e tekniskt system. E övergripande hållningssä är empa : a kunna tänka sig in i olika människors behov och förutsä ningar. Tredje årets tema är Arkitektur. Här är två centrala begrepp kontext och koncept. Kontext-begreppet handlar om knyta an byggnaden ll olika sammanhang. Det kan vara platsen med dess olika förutsä ningar, och den d som byggnaden blir en del av. Koncept-begreppet hjälper studenten a med e experimenterande och undersökande arbetssä metodiskt bearbeta en komplex designuppgi för a nå fram ll e genomarbetat förslag ll en byggnad. Genom konceptstudier prövas uppgi ens kärnfrågor och väsentliga kvalitéer formuleras. I skissmodeller prövas alterna va rums- och form-idéer. En av skissmodellerna väljs ut och utvecklas vidare ll e presenterat förslag. Tredje årets tema inleds under sommarens studieresa. Studieresandet i sig handlar om a utveckla en repertoar av byggnadsverk liksom av förebildliga människor från våra professioner och framgångsrika arbetskulturer. Sam digt inleds en systema sk träning av kontext- och konceptbegreppen genom upprepade dialoger mellan studenter och lärare. Studenterna förbereder en broschyr som presenteras och diskuteras på plats. Intrycken samlas i en resedagbok med e förbestämt format och en upprepad bearbetning sker av dagbokens texter. I studenternas resedagbok har varje studieobjekt tre uppslag - byggnadsverket, dess kontexter och dess koncept. Det första uppslaget ger basfakta: vilket byggnadsverk det är, när byggnadsverket är skapat, vem/vilka var arkitekter, ingenjörer och de som byggde, och vilka referenser bakåt och framåt i den kan associeras ll byggnadsverket ifråga. Det andra uppslaget handlar om byggnadens kontexter, om den och platsen. Tidskontexten innefa ar den poli ska situa onen, om mak örhållanden och poli ska ambi oner som varit drivande för byggnadsverket; den ekonomiska och sociala historia med ekonomiska villkor för byggandet och levnadsvillkor för dem som på olika sä berördes av byggnadsverket; dsandan med dess kulturella strömningar och värderingar samt dens kunskaper, såväl teore ska som byggnadstekniska. Platsens kontexter kan handla om det fysiska landskapets karaktär, naturlandskapets eller stadslandskapets, om topogra, geologi, va en, solljus, vindförhållanden, 6

7 jordbävningar, ljudlandskap, etc. Kontexter kan också vara kulturlandskapet: var platsen e kyrkligt centrum? industrilandskapet: fanns här en vik g hamn, en transportnod, kolfyndigheter och/eller e industriellt centrum för tex l llverkning? Det tredje uppslaget handlar om koncept som varit drivande vid byggnadens llkomst. Fanns tydliga idéer om rum och rumsorganisa on och om kopplingar ll den be ntliga omgivningen. Fanns idéer om form och mönster. Hur fördes resonemangen kring ljus, ljud, inneklimat och bärande struktur. Fanns u alade ambi oner kring miljö och hållbarhetsfrågor och var byggtekniken e koncept som ck påverka u ormningen? Fanns en medvetenhet kring materialval och materialbearbetning och hur i de a som materialens egenskaper skulle utny jas? Hur påverkades byggnadens u ormning av llgången på lokala material och kostnader för eventuella materialtransporter? Resedagboken är främst e levande dokument. E dokument som visar vår glädje och ny kenhet över de många broar och byggnader vi upplevt llsammans under denna resa, och e dokument som vill locka oss och alla läsare ll vidare upptäcktsfärder. Vi har iak agit propor oner och form, vi har mä upp och känt e er, och vi har framför allt samtalat med studenter och kollegor vid några av arkitekturens och ingenjörskonstens många stora och små mästerverk. Göteborg Karl-Gunnar Olsson Morten Lund

8 Foto: Arvid Söderholm Foto: Arvid Söderholm Foto: Niklas Nordström Foto: Evelina Peterson 8

9 Foto: Hamlet Mirjamsdotter Foto: Niklas Nordström Foto: Evelina Peterson Skiss: Hjalmar Kaudern Foto: Niklas Nordström Foto: Arvid Söderholm

10 Resväg Inverness 8 Aviemore 9, SKOTTLAND 15 Glasgow 12,13,14 7 Aberdeen Dundee 1 Edinburgh 16 Alnwick Durham 2 Newcastle 3,4,5,6 ENGLAND 1. Fort Rail Bridge 2. Durham Cathedral 3. Kingsgate Bridge 4. Tyne Bridge 5. Milennium Bridge 6. Byker Wall 7. Delavine, Tornahaish, Allt Damh Bridges 8. Telford Bridge, Invermoriston 9. Moy Swing Bridge 10. Caledonian Canal, slussar 11. Connel Bridge 12. Buck s Head Building 13. Glasgow School of Art 14. Scotland Street School 15. Falkirk Wheel 16. Charlo e Square 10

11 Foto: Arvid Söderholm Foto: Arvid Söderholm Skiss: Evelina Peterson

12 Durham Cathedral Johanna Riad och Ellen Simonsson Platsen Durham ligger strax söder om Newcastle i nordöstra England. Katedralen ligger i anslutning ll slo et på en halvö vid oden Wear (durhamcathedral,2012). När katedralen byggdes låg Durham längs upp i norr i det rike som normanderna härskade över.platsen för Durham Cathedral var naturlig då det det redan låg en mindre, enklare kyrka på denna plats som byggdes runt år 995 av munkarna från Lindisfarne som y på grund av vikingaräder. Legenden säger a munkarna bar med sig relikerna av helgonet Saint Cuthbert och a kistan som innehöll relikerna helt plötsligt blev omöjlig a ly a på platsen där Durham Cathedral står idag. Munkarna förstod a de a var e tecken från ovan, och bestämde sig för a bygga sin nya kyrka där. (wikipedia,2012) 1093 Bygget av katedralen påbörjades år 1093 och tog ungefär 40 år a färdigställa. Det har emellerid ske en del ombyggna oner och repara oner under årens gång, och idag kan man se arkitektoniska inslag från många olika dsepoker. (Michael Sadgrove,2011) Arkitekt/ingenjör Några självklara namn på arkitekter och ingenjörer som medverkade vid kyrkans byggande nns tyvärr inte a llgå. Vid denna d var det o a en byggherre som ansvarade för bygget. Byggherren var kunnig i både ingenjörs- och arkitektämnen, och i denna katedral var det förstås speciellt vik gt a behärska stenarbeteskonsten. Beställare Vilhelm Erövraren var under denna d makthavaren över England. För a stärka sin makt i landet hade han hjälp av män som hade ansvar för olika regioner i landet. En vik g faktor i sin strävan a hålla sig vid makten var a använda sig av kyrkan och dess in ytande. William av St Calais var biskop i Durham och beställde katedralens uppförande. (wikipedia, 2012) Referensobjekt Det kan vara intressant a jämföra Durham Cathedral med klosterkyrkan Saint-Denis utanför Paris. Den invigdes 1144 och räknas o a som den första renodlat go ska byggnaden (Columbia,2012). Det som är speciellt för katedralen i Durham är a den både innehåller element från denna nya byggnadss l, sam digt som den digare romanska s len är tydlig. För a se dessa kontraster kan man också jämföra med digare byggnader som har en klar romansk s l. 12

13 Aberdeen Dundee Glasgow Edinburgh Newcastle Katedralen höjer sig ovanför det skiftande landskapet, och är väl synlig från staden. Foto: Durham Cathedral the shrine of St Cuthbert

14 Normanderna vid makten Normanderna tog över makten i England från Saxarna år Motsä ningar fanns självklart kvar i landet e er maktski et och det var vik gt för normanderna a på olika sä hävda sin makt och visa sin överlägsenhet. Speciellt i de norra delarna av riket var det vik gt a visa sin makt gentemot sko arna. Durham Cathedral byggdes delvis som en manifesta on av normandernas storhet. Platsen var redan sedan digare vik g då där stod en saxisk kyrka, som man nu rev och överglänste med en betydligt större och ståtligare byggnad (wikipedia,2012).det är lä a tänka sig hur katedralen måste ha imponerat med sin storlek och nytänkande u ormning. Nya tekniska lösningar Med sina katedralbyggen ville man under medel den u rycka guds och kyrkans storhet. Man ville ge folk en andlig upplevelse och en känsla av hänförelse så fort man steg in i katedralen. För a uppnå denna känsla strävade man e er en lä are, ljusare och högre konstruk on. Denna arkitektoniska önskan gjorde a tekniken var tvungen a utvecklas för a byggnader med dessa egenskaper skulle kunna genomföras. Tidigare hade man använt romanska rundvalv som begränsade hur höga valven kunde bli, på grund av de stora laterala kra er som uppstår då bredden tvingas bli större då man vill nå högre höjder. De a problem löstes av uppkomsten av den go ska spetsbågen, som kunde nå högre utan a basen breddades. Då man frångick rundbågens strikta geometri förändrades förutsä ningarna för byggandet. Man kunde ll exempel u orma tak på helt nya sä. Skillnaden mellan tak med och utan spetsbågar kan man studera om man jämför mi skepp och sidoskepp hos Durham Cathedral. Sidoskeppen byggdes först och därför har dessa romanska valv enligt den teknikens förutsä ningar. När man påbörjade mi skeppet hade kunskapen om den nya tekniken nå Durham, och man bestämde sig för e mi skeppstak i den nya s len. (Michael Sadgrove, 2011) Kapellet längst in i katedralen, där Saint Cuthberts reliker förvaras var tvunget a byggas om dels för a det var i e stort behov av repara on, dels för a rymma er pilgrimer. (wikipedia,2012) De a gjordes under åren av arkitekten Richard Farnham och har få en lite annorlunda arkitektonisk prägel (Durham Cathedral). Vid denna d hade kunskaperna och tekniken y erligare utvecklats sam digt som modet hade förändrats. Man byggde knippepelare för a få e ännu lä are u ryck, och man använde sig av både färger och ljusspel för a få byggnaden a verka så smäcker som möjligt. Kyrkan som maktfaktor Under denna dsepok var kyrkan väldigt rik och in ytelserik, och det byggdes många stora kyrkor runt om i England. Munkar var denna dens lärda och det fanns många munkordnar som verkade på era ställen runt om i landet. I Durham var det benedik nermunkar som verkade och hade hand om katedralen. Kyrkan var mycket mer än bara religion för folk under den här den. Dels var det kyrkan som bestämde vad som var rä och fel, och dessutom var det de som sa inne på all kunskap om bland annat läkedom och medicin. Vi kan bara spekulera i vad folket tyckte om katedralens uppförande, men det måste ha en stor påverkan på deras liv, oavse vad åsikterna var. En perfekt plats Katedralen ligger på en höjd ovanför odkröken och är väl synlig från landskapet runtomkring. Platsen är också strategisk ur försvarssynpunkt då den är omgärdad av va en på tre sidor och med tanke på topogra n. Som brukligt ligger kyrkan i en öst-västlig riktning, underligt är dock a huvudentrén ligger på norrsidan istället för kortsidan åt väst. 14

15 Bild till höger visar det höga och ljusa mittskeppet i katedralen. Taket är uppbyggt med både spets- och rundbåge och skapar ett ljust och luftigt inrtyck. Foto: Durham Cathedral the shrine of St Cuthbert Skisser ovan visar exteriör och interiör av Durham Cathedral. Skisser: Johanna Riad Durham Cathedral Durham Cathedral ligger i en odkrök vilket var en strategisk placering i de oroliga tider då katedralen byggdes. Idag är detta en central plats i staden.

16 Ljus Ljuset är extremt vik gt för hur man upplever Durham Cathedral. När man byggde katedralen ville man arbeta med ljuset och det var en vik g aspekt i byggandet a få in så mycket ljus som möjligt. Det känns betydligt ljusare i mi skeppet än i sidoskeppen. Rumsligheter skapas av hur ljuset faller in i katedralen, och trots a katedralen består av e enda stort rum, får man känslan av en uppdelning av rummet. I vissa fönster är glaset färgat och mönstrat, i vissa helt transparent. Även de a gör a ljuset tas in på olika sä och skapar e intressant ljusspel inne i katedralen. Material Katedralen är i princip uteslutande byggd av sten. Sten var e rela vt lä llgängligt material i området, och det fanns goda kunskaper om hur man byggde med den, speciellt med intåget av duk ga stenhuggare från norra Frankrike. (Durham Cathedral) Hur materialen upplevs Trots a katedralen är byggd med så mycket sten känns byggnaden mycket lä, och varia onen på väggar och pelare är stor. Mönster på massiva pelare får en a se dem som e konstverk mer än som bärande starka pelare. Dessutom har man valt a putsa vissa stenytor helt blanka medan andra har få en grövre yta. Man inser a stenhuggarna inte bara ha kunskaper i byggandet med sten utan även en stark konstnärlig kunskap. I den nyare delen av katedralenkan man se hur det har arbetats ännu mer med a förändra u rycket hos stenen, från något tungt och massivt ll något lä och smäckert. Hur materialen utnyttjats Sten är hårt och sprö, och lämpar sig därför för byggande med tryck hellre än drag. Valvens u ormning gör a det blir rent tryck i stenbitarna, och det nns ingen risk för drag som kan leda ll knäckning. Sten är också e material som går a hugga ll många olika former. De a har utny jats i bygget av Durham Cathedral och gör a katedralen har en stark detaljrikedom. Bärande struktur Den bärande strukturen består av pelare och valv. Som nämnts innan är katedralen byggd med två olika valvstyper, rundvalv och spetsvalv. Tyngden ovanför valven leder ll både ver kala och horisontella kra er. De ver kala kra erna leds ner i marken av pelarna medan de horisontella måste hanteras för a inte skapa problem. I Durham Cathedral nns strävbågar inbyggda ovanför sidoskeppen. Under dessa leder en smal gång som gör det möjligt a promenera runt största delen av katedralen. De a ger möjlighet a uppleva kyrkan från e helt annat perspek v. Strävbågar gör det möjligt a hålla nere dimensionerna på väggar och pelare. De a gör a man kan få in mer ljus och a konstruk onen känns lä are. Miljö och hållbarhet Sten är e naturligt material som håller väldigt länge. Det tål miljöpåfrestningar bra och angrips inte av problem som röta och mögel, som ll exempel trä. Det frostsprängs inte och har i och med sin tunga konstruk on en utjämnande e ekt på inomhusklimatet. Då materialet fanns a llgå i närheten blev det ekonomiskt hållbart a bygga i sten. Inga kostnader gick ll llverkning och frakt. Arbetskra, som det krävs mycket av vid stenbearbetning, var vid denna d rela vt billig. Konstruk onen av katedralen har visat sig hållbar då den har stå i nästan 1000 år. 16

17 Bilden ovan visar plan över katedralen med tillhörande kloster. Lägg märke till Chapel of Nine Altars som gjordes större i en ombyggnation år Ritning: Durham Cathedral The Shrine of St Cuthbert Bild närmast till vänster är en skiss av en sektion som visar hur strävbågen är inbyggd. Skiss: Johanna Riad Bilder längst till vänster visar variation i mönster på pelare. Dessa gör att ljusspelet i katedralen blir spännande, och gör att pelarna blir mer ett konstverk än en bärande konstruktion. Bilder: Durham Cathedral The Shrine of St Cuthbert

18 Delavine, Tornahaish, Allt Damh Bridges Emma Johansson och Maike Lühr Cairngorms National Park I det skotska höglandet å a mil rakt västerut ifrån Aberdeen nner man Cairngorms Na onal Park. Längs en gammal militärs g i östra delen av parken ligger de tre broarna Delavine bridge, Tornahaish bridge och Allt Damh bridge med promenadavstånd mellan varandra. Trots sin ringa storlek och enkla konstruk onsprincip är de absolut värda en närmare, inte minst på grund av sin höga ålder och sin historiska bakgrund De tre broarna och e ertal där ll byggdes år 1753 av den bri ska armén bakom George II, kung av Storbritannien och Irland vid dpunkten. Broarna behövdes för a kontrollera skotska uppror och den vilda lokalbefolkningen. Exakt hur lång d det tog a bygga dessa broar vet man inte men då de byggdes för a snabbt kunna användas av armén e ersträvade man kortast möjliga bygg d. Major William Caulfeild William Caulfeild anställdes som väginspektör år 1732 av den kände fältmarskalken George Wades (canmore) och blev senare hans e erträdare som ansvarig väginspektör. Han ansvarade för utbyggnad och underhåll av det militära vägnätet på det skotska höglandet och byggde upp emot 1400 km av nya vägar och broar i landet under sin anställnings d (oldroadsofscotland). Huruvida Caulfeild agerade som arkitekt, ingenjör och/ eller byggare kan vi bara gissa oss ll. Förmodligen var det lokala arbetare som med sin erfarenhet byggde broar med fokus på lång hållbarhet under hög belastning. Säkerligen arbetade de under ledning av en ingenjör anställd av armén som hanterade problem som uppstod. Det är tvivelak gt om någon arkitekt var inblandad då det inte fanns något fokus på den este ska delen av u ormningen och byggandet. Trots de a har broarna idag en charmig arkitektonisk utstrålning i harmoni med dess omgivning. Broar längs de militära vägarna Under denna period byggdes många broar i samma s l utmed militärens vägar runt om i landet, alla med sy e a underlä a framkomligheten över ll exempel va endrag och större diken i det o a svårframkomliga landskapet. Då dessa hade gemensamma önskade egenskaper, som a snabbt bli llgängliga, vara billiga a konstruera och hålla för tunga laster även under en längre dsperiod, ck de esta också e gemensamt u ryck i form och konstruk on. U rycket landade i små, charmiga stenbroar som smälter in i det omgivande landskapet på e sä som sällan uppnås i det moderna byggandet. Än idag nns många broar kvar, utspridda i det skotska höglandet, o a utan kontakt varken med den dåvarande vägen eller va endraget de en gång korsade. Deras funk on har under år ondena ändrats från oumbärlig transporthjälp ll a idag utgöra landskapsdekora on med minnesvärde. 18

19 Aberdeen Dundee Glasgow Edinburgh Newcastle Fotograf: Evelina Peterson

20 Jakobitupproren E er jakobitupproren i slutet av 1600-talet och början av 1700-talet byggde den bri ska regeringen ut vägnätet på skotska höglandet för a förbä ra möjligheten ll in ytande och kontroll över Sko land och dess o a inte så regeringsvänliga befolkning, särskilt den då i höglandet. (oldroadsofscotland.) E er betvingandet av Bonnie Prince Charlies (Prince Charles Edward Stewart, den rä mä ge arvingen ll tronen enligt Jakobiterna) sista stora uppror år 1745 gjordes en ny satsning på vägnätet och det byggdes även e ny försvarsfort i Fort George. Broarna Tornahaish, Delavine och Allt Damh upprä ades längs en av de nya vägarna ll fortet som löpte mellan Fort George och Coupar Angus (biggrowl). Statute labour system Till de statliga vägbyggena tvångsrekryterades lokalbefolkning med blandad kunskap och arbetsvilja. Systemet innebar a alla arbetskunniga civila skulle jobba på statliga vägbyggen sex dagar om året utan betalning (oldroadsofscotland). De a bidrog ll a arbetsmoralen var låg och väg- och brobyggen höll därmed en lägre kvalitet än önskat. Senare infördes möjligheten a köpa sig ur arbetstvånget och därmed kunde arbetskra med bä re kunskap anställas. Som följd av det ursprungliga systemet var varia onerna i kvalitet stora och ertalet broar förföll och nns idag inte kvar. Romerska kunskaper förs vidare Kunskapen om stenvalvsbroar förde romarna med sig då de erövrade dåvarande England som blev en del av provinsen Britannien i det romerska riket under ca e.kr (britainexpress). Romarna hade redan utvecklat och llämpat valvprincipen i deras arkitektur under era hundra år. Det självklara alternativet Broarna i Wades och Caulfeilds vägnät skulle hålla för stora arméer som passerade med vapen, hästar och packning. Dessutom skulle de gå snabbt a bygga och helst bestå av lokala material för a spara y erligare d och pengar. Den tradi onella stenbron med anor från romar den uppfyller dessa krav och blev det naturliga valet u från förutsä ningarna. Det skotska höglandet Sko land delas upp i två delar av Highland Boundary Faults där den norra delen betecknas höglandet. Höglandet är i sin tur uppdelat i två områden där den södra delen är Grampian Mountains. De tre broarna ligger i nordöstra delen av denna bergskedja. Här har ertalet bäckar si ursprung och en varia on av olika sorters sten åter nns, däribland både magma ska och metamorfa bergarter. (wikipedia). Transportmöjligheter öppnas Vägarna i höglandet byggdes ut för ökad kontroll i landet, men möjliggjorde också en ökad transport och handel. Det blev allt vanligare a färdas med häst och vagn då vägarna nu llät det. Handeln ökade med varor som tex lier och tobak vilket innebar e uppsving för ekonomin. Kuriosa I murverket i Delavine Bridge hade det under årens gång bildats sprickor. I en utav de större sprickorna hade en addermusfamilj bosa sig, den tog man hänsyn ll under restaureringen och de bor där än idag. 20

21 Delavine Bridge Fotograf: Hamlet Mirjamsdotter Tornahaish Bridge Skiss: Emma Johansson Delavine Bridge Fotograf: Hamlet Mirjamsdott er

22 Valvprincipen Valvprincipen bygger på a varje stenblock har en egentyngd som balanseras av normalkra er i stenblockets kontaktytor. Normalkra erna skapar llsammans en kra linje som ändrar riktningen av egentyngden. Man kallar denna kra linje för bågens trycklinje. Så länge denna trycklinje håller sig inom valvets tjocklek är valvet stabilt. (Meistermann A. s 51-54) Alltså gäller det a bron har en så pass stor egentyngd a llfälliga laster som passerar bron inte påverkar trycklinjen nämnbart (se bilder) Byggnadsteknik De tre broarna är murade valvbroar av sten och är rela vt små med en spännvid på 6-10 m. Till konstruk onen användes en bågform av trä som stenvalvet byggdes på lls sista stenen sa s på plats och valvet kunde bära sig självt. Broarna spände över va endrag som dvis kunde vara ordentligt strömma, därför var det vik gt med en stabil grund som kunde stå emot belastningarna. Lokala tillgångar I bergskedjan Grampian Mountains åter nns bland annat granit, gnejs, marmor, glimmerski er och kvartsit. (wikipedia). Av dessa har huvudsakligen gnejs och ski er använts i broarnas bygge. A använda lokalt funnen sten var av ekonomisk fördel då det inte kostade något förutom arbetskra. Dessutom var det en dsbesparande åtgärd då man kunde undvika lång väntan på materialleveranser. Därmed kunde man uppnå de vik gaste målen för just militärbroarna - de blev billiga a bygga och kunde uppföras snabbt. Material som användes Valvet i Delavine Bridge utgörs av stora ski erblock och är 0,8 meter tjockt. Mellan ski erblocken ligger mindre sten och grus som u yllnad. Resterande delar av bron består av gnejs i större och mindre format. Stenen hämtades i det omkringliggande området av de lokala arbetarna och än idag kan man se ansamlingar av ski er här och var i landskapet då man promenerar längs s garna. Det mest främmande materialet i brobyggena är kalkbruket som använts i alla tre broar och hämtats från andra håll i landet. Kalkbrukets höga elas citet och livslängd gör det ll e bra alterna v för brobyggen då dessa ska hålla för tunga laster och rörelser orsakade av dessa belastningar. Broarna idag Vägen vilken broarna byggdes utmed togs senare inte med som del i det moderna o entliga vägnätet. Broarna glömdes därför bort och försummades under många år. När de en lång d senare återupptäcktes var de överlag i dåligt skick och regeringen beslutade a kulturmärka dessa broar samt a genomföra en grundlig restaurering. Den mest skadade utav de tre broarna var Delavine bridge medan Tornahaish bridge var i bäst skick och for arande kunde bära för tra k. Restaureringen påbörjades år 1997 och pågick under tre år framåt. När restaureringen av Delavine Bridge påbörjades var bron mycket illa däran, hela strukturen var förvriden och en bit av dess översta del hade rasat. Drygt halva bron kunde bevaras medan den nordvästra sidan ck byggas upp på ny. I det ursprungliga kalkbruket under valvet syns for arande avtrycken av den första stödformen av trä som användes vid konstruk onen av valvet. Det hade även ske u ällningar i kalkbruket som bildat kalkstalak ter längs undersidan av bron (se gur 4). Det nyvakna intresset för dessa historiska broar ökar inte bara turismen utan förhindrar förhoppningsvis a dessa återigen försummas och förfaller. En promenad bland dessa snart trehundra år gamla broar väcker minnen om forna der och tydliggör det värdefulla historiska arv som Delavine, Tornahaish och Allt Damh bridges bär på. 22

23 Kraftanalys av bro Skiss: Emma Johansson & Maike Lühr Bild högst upp till höger: Kalkstalaktiter på undersidan av Delavine Bridge Foto: Hamlet Mirjamsdotter Kraftanalys av valvprincip Skiss: Maike Lühr & Emma Johansson Bild till höger: Detalj av ski ervalvet på Delavine Bridge Foto: Hamlet Mirjamsdotter

24 Tre utvalda verk av Thomas Telford Hjalmar Kaudern och Isak Näslund Telford Ingenjören Thomas Telford var en skotsk arkitekt och ingenjör som verkade från sent 1700-tal ll digt 1800-tal. Han började sin karriär som murarlärling och då ingenjörskonsten ännu låg i sin vagga, utbildade han sig ll arkitekt. Det Telford framförallt är känd för är sin gärning i termer av infrastruktur; och med de a framförallt menat broar, vägar, kanaler och slussar. Det Telfordska arvet var och är än idag av stor betydelse för bri sk ingenjörskonst. En tid i förändring Vid den för Telfords födelse var Sko land e fa gt land med en befolkning som i huvudsak levde e ruralt liv med jordbruk som försörjning. Det ekonomiska uppsvinget som man förväntat sig e er unionen 1707 hade uteblivit - även om det var något bä re i låglandet och nya karriärmöjligheter uppstod för en mindre medel- och överklass. Under slutet av 1700-talet och in på 1800-talet skulle dock landet, i takt 24 med industrialismens utbredning, komma a inleda en has g utveckling med ökat välstånd, urbanisering och nya sociala villkor. (Wikipedia, 2012) Industrierna Tex lindustrin var ledande i Sko land under 1700-talet men tog verklig fart med de teknologiska framsteg som den industriella revolu onen förde med sig. I fabrikerna spanns och vävdes rå bomull som man ck ur handeln med Amerika. Inbördeskriget på andra sidan Atlanten kom dock vid 1800-talets mi a innebära e slut på tex leran, men då hade parallellt en stark kolindustri utvecklats i Sko land tack vare landets stora natur llgångar. I och med koloch järneran blir Sko land e centrum för ingenjörskonst, skeppsbyggnad och senare även produk on av lokomo v. (Wikipedia, 2012) De sociala följderna Med industrialismen följde naturligen stora förändringar även socialt. Runt sekelski et 1800 var Sko land redan e av Europas mest urbaniserade samhällen med Glasgow och Edinburgh som ledande städer, där den senare även var e centrum för landets administra on och intellektuella verksamhet. Den has ga utvecklingen innebar ökat välstånd för den nya dens arbetarklass, men livet i städerna var sam digt hårt. Överbefolkning, hög barnadödlighet och tuberkulos var bara några av de problem som bidrog ll svåra livsvillkor. (Wikipedia, 2012) Järnet och kapitalet Tiden i samband med Napoleonkrigen och industrialiseringen runt sekelski et 1800 gav llväxt och välfärd ll höglandet. De a ledde ll högre löner och satsningar på infrastruktur, och i samband med de a konstruerar Telford e antal broar, slussar och kanaler. Det är också en d när man precis har börjat använda gjutjärn i konstruk oner, vilket startade i och med bygget av Ironbridge i Coalbrook dale världens första järnbro.

25 SKOTTLAND Aberdeen Dundee Glasgow Edinburgh Newcastle Thomas Telford ( ) Skiss: Hjalmar Kaudern ENGLAND

26 Telford - Brobyggaren Under sin livs d var Telford delak g i konstruk onen av tusentals broar i olika u öranden och material. Hans design är nästan all d unik för platsen och dess förutsä ningar, men de bär sam digt all d en gemensam nämnare. Telford löser inte bara konstruk onen, han förstår och kan u rycka arkitekturen i bron som byggnadsverk och ingrepp i landskapet. Den industriella framställningen av gjutjärn revolu onerade brobyggarkonsten med Ironbridge som första exempel. Telford hade studerat just Ironbridge, och noterade många saker som kunde göras bä re, med tanke på järnets materialegenskaper. Framförallt, ansåg han, hade man överdimensionerat konstruk onen och han noterade a många delar var undermåligt gjutna. Telford konstruerade sin första järnbro år 1796 i Buildwas, som därmed blev den andra i Storbritanniens historia. Genom a stödja sig på träbyggnadsprinciper istället för murarprinciper som gjorts i Ironbridge, tog han fram en struktur som vägde mindre, krävde mindre material och som gav lägre belastning på sina fundament. Telford Bridge (1813) Även om järnet som material kom a revolu onera brobyggarkonsten bemästrade Telford även äldre konstruk onstekniker. Telford Bridge i Invermoriston är e lysande exempel på de a, då det är en tryckvalvsbro i sten, inte olik i princip från broar man ser från medel den. Spektakulärt insprängd i landskapet över River Moriston var bron e led i Telfords arbete för a bygga kommunika onsvägar längs med och över dalgången Great Glen. På så sä sammanlänkades samhällena på dalgångens sidor. Bygget inleddes 1805 men drog ut på den - i hela å a år på grund av problem med både arbetskra och arbetsledning. Troligtvis användes lokala material och stenar för uppförandet. För a underlä a byggandet och för a överhuvudtaget klara spannet består bron av två valv och tar stöd i mi en mot en klippö som reser sig ur va net. (Crisholm, 2008) Moy Swing Bridge (1820) Moy Swing bridge är en svängbro i järn som löper över Caledonian Canal. Den har e spann på 12,2 meter och är 3 meter bred. Bron öppnas för hand och de a skö es förr av en brovakt som bodde i en liten stuga vid ena påfarten. När bron skulle öppnas var man tvungen a först öppna den ena sidan för a sedan ro över kanalen och öppna den andra. Vid brofästena har man i form av en utbyggd stengrund lå t smalna av kanalen ll bredden av kanalens slussar för a erhålla en så kort spännvidd som möjligt. Brons båda delar bärs upp med hjälp av motvikter som si er på motstående sida om den pivot kring vilken brohalvan svängs, vilket kan ses i skissen över kra spelet i bron. Skissen på momentdiagrammet ger en bild av e problem som uppstår på grund av konstruk onens design i form av en konsol, vilket ger väldigt stora anspänningar i brodelen över stödet. De a hanteras delvis genom a konstruk onen gradvis ökar i höjd vilket gör a spänningarna orsakade av momentet minskar och delvis genom användning av grövre godstjocklekar. Moy Swing bridge var vid byggandet bara en av många svängbroar i järn, men är idag den enda återstående. Brotypen hade presenterats 1805 i London och Telford arbetade vidare på konceptet. Öppningsbarheten gör a man kan hålla brobanan mycket lägre och därför även få en kortare bro, sam digt som båtar såklart måste kunna passera den nyöppnade kanalen. Moy Swing Bridge är byggd i gjutjärn Man kan tydligt se a Telford börjat förstå järnets kvalitéer i den väldigt nä a konstruk onen. Järnet kommer från Wales och transporterades via havet ll byggplatsen. Staketet på brons sidor llkom 1850 e er a en man blivit avkastad från sin häst när han passerade bron. Det är gjort av vitmålat järn. 26

Krönika 40 år med LAS - håller anställningsskyddet ställningarna?

Krönika 40 år med LAS - håller anställningsskyddet ställningarna? MEDLEMSTIDNING FÖR PAPPERS GÄVLE DALA DISTRIKT NR. 3 Ordförande har ordet Nyval! Mikael Damberg Aktiv närings politik för fler jobb! Krönika 40 år med LAS - håller anställningsskyddet ställningarna? 1

Läs mer

MEDLEMSTIDNING FÖR PAPPERS AVD 68 NR.

MEDLEMSTIDNING FÖR PAPPERS AVD 68 NR. MEDLEMSTIDNING FÖR PAPPERS AVD 68 NR. 1 2014 Vykortet USA Bildreportage Förrådet Krönika Någonting håller på att gå sönder i Sverige Ordförande har ordet Friska arbetare presterar mer! PAPPERS MAGASINET

Läs mer

MEDLEMSTIDNING FÖR PAPPERS AVD 68 NR.

MEDLEMSTIDNING FÖR PAPPERS AVD 68 NR. MEDLEMSTIDNING FÖR PAPPERS AVD 68 NR. 4 2013 Vykortet Thailand Bildreportage Restaurang Valhall Krönika Samhällsutveckling måste vändas! Ordförande har ordet Vi får ändra namnet från LAS till FIS om...

Läs mer

Prag - den romantiska staden

Prag - den romantiska staden MEDLEMSTIDNING FÖR PAPPERS AVD 68 NR. 3 2011 80 års minnet Ådalen 31 Krönika Bryssel och EU ligger närmare än man tror! Vykortet Prag - den romantiska staden PAPPERS MAGASINET NR 3 2011 ORDFÖRANDE HAR

Läs mer

MEDLEMSTIDNING FÖR PAPPERS AVD 68 NR.

MEDLEMSTIDNING FÖR PAPPERS AVD 68 NR. MEDLEMSTIDNING FÖR PAPPERS AVD 68 NR. 1 2013 Vykortet New York Krönika Pappret blir en lyxvara Bildreportage PM3 PAPPERS MAGASINET NR 1 1 ORDFÖRANDE HAR ORDET ALEKSANDAR SRNDOVIC Hallsta 2014 A kastas

Läs mer

OM LIVET I STADEN NUMMER ETT 2011. Movium Magasin. Martha Schwartz landskapskonstnär. Den levande staden. Kampen om utrymmet

OM LIVET I STADEN NUMMER ETT 2011. Movium Magasin. Martha Schwartz landskapskonstnär. Den levande staden. Kampen om utrymmet OM LIVET I STADEN NUMMER ETT 2011 Movium Magasin Martha Schwartz landskapskonstnär Den levande staden Kampen om utrymmet LANDSKAPET I FOKUS Landskap skiftar i uttryck och skala, mellan natur och stad,

Läs mer

nyhamnen - länk mellan stad och vatten Boel Gustafsson, fysisk planering, Blekinge Tekniska Högskola 2002

nyhamnen - länk mellan stad och vatten Boel Gustafsson, fysisk planering, Blekinge Tekniska Högskola 2002 nyhamnen - länk mellan stad och vatten Boel Gustafsson, fysisk planering, Blekinge Tekniska Högskola 2002 Sammanfattning Bakgrunden till detta examensarbete är en reflexion över Malmö som stor stad vid

Läs mer

Bakgrund När jag för tio år sedan bodde i en krympande stad i forna

Bakgrund När jag för tio år sedan bodde i en krympande stad i forna Bakgrund När jag för tio år sedan bodde i en krympande stad i forna DDR där bostadshusen plockades ned runt omkring oss och 17-åringarna bildade familj, hade jag en kurskamrat som annars bodde i Berlin.

Läs mer

Kollektivt boende. - en studie av Majviken, ett modernt livsstilsboende i Göteborg. Klas Modin

Kollektivt boende. - en studie av Majviken, ett modernt livsstilsboende i Göteborg. Klas Modin Kollektivt boende - en studie av Majviken, ett modernt livsstilsboende i Göteborg Klas Modin Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bebyggelseantikvariskt program 15 hp Institutionen

Läs mer

Användning av konst i samspel med landskapsarkitektur - med utgångspunkt i Gunilla Bandolins och Olafur Eliassons verk -

Användning av konst i samspel med landskapsarkitektur - med utgångspunkt i Gunilla Bandolins och Olafur Eliassons verk - SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE VID LTJ-FAKULTETEN 15 hp Användning av konst i samspel med landskapsarkitektur - med utgångspunkt i Gunilla Bandolins och Olafur Eliassons verk - Emma Johansson 2009 Fakulteten för

Läs mer

C-UPPSATS. Lidingös utveckling

C-UPPSATS. Lidingös utveckling C-UPPSATS 2006:031 Lidingös utveckling Från jordbrukssamhälle till villastad Caroline Bohman Luleå tekniska universitet C-uppsats Geografi Institutionen för Tillämpad kemi och geovetenskap Avdelningen

Läs mer

MEDLEMSTIDNING FÖR PAPPERS AVD 68 NR.

MEDLEMSTIDNING FÖR PAPPERS AVD 68 NR. MEDLEMSTIDNING FÖR PAPPERS AVD 68 NR. 1 2015 Profilen Erik Jansson Vykortet Uganda Ordförande har ordet Om dina handlingar inspirerar. PAPPERS MAGASINET NR 1 1 ORDFÖRANDE HAR ORDET ALEKSANDAR SRNDOVIC

Läs mer

PLANERING I MALMÖ. Därför vann Malmö planpriset 200 000 kvadratmeter byggboom tack vare Citytunneln Så ska sjukhusområdet förnyas

PLANERING I MALMÖ. Därför vann Malmö planpriset 200 000 kvadratmeter byggboom tack vare Citytunneln Så ska sjukhusområdet förnyas PLANERING Information från Malmö stadsbyggnadskontor Nr 1 2015 I MALMÖ Därför vann Malmö planpriset 200 000 kvadratmeter byggboom tack vare Citytunneln Så ska sjukhusområdet förnyas Innehåll Svenska Planpriset

Läs mer

Industrisamhällets kulturarv i praktik och forskning nuläge och framtid Arbetets museum 11-12 oktober 2012

Industrisamhällets kulturarv i praktik och forskning nuläge och framtid Arbetets museum 11-12 oktober 2012 Industrisamhällets kulturarv i praktik och forskning nuläge och framtid Arbetets museum 11-12 oktober 2012 Dokumentation Jan af Geijerstam (red.) Omslaget till denna dokumentation visar en del av Norrköpings

Läs mer

Polstjärnan Ett fastighetsutvecklingsprojekt ANTON LARSSON KANDIDATARBETE

Polstjärnan Ett fastighetsutvecklingsprojekt ANTON LARSSON KANDIDATARBETE Polstjärnan Ett fastighetsutvecklingsprojekt ANTON LARSSON KANDIDATARBETE Teknologiekandidatprogrammet Affärsutveckling och Entreprenörskap inom Byggteknik Institutionen för Arkitektur CHALMERS TEKNISKA

Läs mer

Peab förstärker sin lokala närvaro Byggboom för köpcentrum

Peab förstärker sin lokala närvaro Byggboom för köpcentrum PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 2 JUNI 2006 Peab förstärker sin lokala närvaro Byggboom för köpcentrum Gränslöst samarbete förverkligar nytt anrikninsverk När möjligheterna

Läs mer

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT TIDNING FÖR PEABS AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA OCH KUNDER NR 4 DECEMBER 2011 BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT Läs mer om Jonas Karlsson sidan 6 SAMHÄLLSINSATS FÖR OLJESANERING PÅ TJÖRN Under drygt en månad

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Stadsmässigt bostadsbyggande i Stockholm

Stadsmässigt bostadsbyggande i Stockholm Institutionen för Fastigheter och byggande Avd f Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr: 306 Stadsmässigt bostadsbyggande i Stockholm en studie av stadstypiska attributs

Läs mer

Arbeta i en globaliserad värld

Arbeta i en globaliserad värld Fakulteten för samhälls-och livsvetenskaper Christian Andersson Arbeta i en globaliserad värld Bo och arbeta i ett annat land i ett EU-perspektiv Working in a globalized world Live and work in another

Läs mer

FOR SUSTAINABLE DESIGN. office. Sveriges. snyggaste kontor. visar riktningen Arkitektur. konst och ljud. Energieffektivitet.

FOR SUSTAINABLE DESIGN. office. Sveriges. snyggaste kontor. visar riktningen Arkitektur. konst och ljud. Energieffektivitet. FOR SUSTAINABLE DESIGN office Sveriges snyggaste kontor Akustiktak visar riktningen Arkitektur konst och ljud Energieffektivitet och rumsakustik Foto: Hans Georg Esch Innehåll 4 Sveriges snyggaste kontor

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer

case 2: LANDSBYGDENS NATUR- OCH KULTURARV HAR FÖRVALTATS VÄL OCH UPPLEVS MER SOM EN POTENTIAL ÄN EN BELASTNING

case 2: LANDSBYGDENS NATUR- OCH KULTURARV HAR FÖRVALTATS VÄL OCH UPPLEVS MER SOM EN POTENTIAL ÄN EN BELASTNING Erfarenheter av Landsbygdsprogram för Sv erige 2007-2012 (2013) case 2: LANDSBYGDENS NATUR- OCH KULTURARV HAR FÖRVALTATS VÄL OCH UPPLEVS MER SOM EN POTENTIAL ÄN EN BELASTNING Foto: Petter Gustafsson HÅLLBAR

Läs mer

Reflexen. Flygets framtid i Sverige Ny strategi får cykelfrågan på rull. Nummer 1 Mars 2012

Reflexen. Flygets framtid i Sverige Ny strategi får cykelfrågan på rull. Nummer 1 Mars 2012 Nummer Mars 202 En tidskrift om trafik, utveckling, människor och kunskap från Trafiktekniska Föreningen Flygets framtid i Sverige Ny strategi får cykelfrågan på rull Inriktningsplanering (3/2000) Flyg

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Hoppfull framtid för Vikenskolan

Hoppfull framtid för Vikenskolan Byaluren en tidning om livet i Viken - förr & idag Hoppfull framtid för Vikenskolan SID. 18 Historien om Auto-Älgen i Viken SID. 10 Träffa våra brinnande eldsjälar SID. 21 Vikens Kultur- och Byaförening

Läs mer

Vacker utan spackel Uppmuntransbidrag till kulturhistoriskt korrekt fasadrenovering inom Uppvidinge kommun

Vacker utan spackel Uppmuntransbidrag till kulturhistoriskt korrekt fasadrenovering inom Uppvidinge kommun Examensarbete i Byggnadsutsformning Vacker utan spackel Uppmuntransbidrag till kulturhistoriskt korrekt fasadrenovering inom Uppvidinge kommun Författare: Handledare: Samuel Palmblad Examinator: Johan

Läs mer

Vision 2014. KompissnacK öppnar för ny jättemarknad. störst i Världen därmed basta! Ännu ett steg på väg mot att bli Nordens samhällsbyggare.

Vision 2014. KompissnacK öppnar för ny jättemarknad. störst i Världen därmed basta! Ännu ett steg på väg mot att bli Nordens samhällsbyggare. tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 4 december 2010 Vision 2014 Ännu ett steg på väg mot att bli Nordens samhällsbyggare. sid 24 KompissnacK öppnar för ny jättemarknad Ett halvår efter

Läs mer

Innehåll. Längre väntan på a få adoptera

Innehåll. Längre väntan på a få adoptera Innehåll Längre väntan på a få adoptera 1 Information och intryck från e ursprungsland 4 Två internationella konferenser och studiebesök i Filippinerna 7 Adopterade behöver kunna sä a ord på sin egen livshistoria

Läs mer

Stadens Entré Nyproduktion av ett köp- och upplevelsecentra

Stadens Entré Nyproduktion av ett köp- och upplevelsecentra Teknik och Samhälle Fastighetsmarknad och värdering Uppsats HT 2007 Stadens Entré Nyproduktion av ett köp- och upplevelsecentra - Hur påverkas området Värnhem i Malmö? Författare: Veena Andersson Anders

Läs mer