Energieffektivisering med anledning av kommande EU-direktiv Energy efficiency as a result of forthcoming EU Directive

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energieffektivisering med anledning av kommande EU-direktiv Energy efficiency as a result of forthcoming EU Directive"

Transkript

1 Energieffektivisering med anledning av kommande EU-direktiv Energy efficiency as a result of forthcoming EU Directive Anna Sand Therese Vegehall EXAMENSARBETE 2012 Byggnadsteknik Postadress: Besöksadress: Telefon: Box 1026 Gjuterigatan Jönköping

2 Detta examensarbete är utfört vid Tekniska Högskolan i Jönköping inom ämnesområdet Byggteknik. Arbetet är ett led i vår treåriga högskoleingenjörsutbildning. Författarna svarar själva för framförda åsikter, slutsatser och resultat. Examinator: Kaj Granath, Tekniska Högskolan Jönköping Handledare: Peter Karlsson Tekniska Högskolan Jönköping Thomas Olsson Energiingenjör, Jönköping kommun Omfattning:15 Hp (C-nivå) Datum: Postadress: Besöksadress: Telefon: Box 1026 Gjuterigatan Jönköping

3 Abstract Abstract The world is facing major challenges concerning the environment and human impact on our planet. Within the European Union a target has been set of 20% less primary energy supply by 2020, but this will not be reached in time. Therefore the EU chooses to enforce a new requirement for publicly owned real estate, which requires 3% of their total area to be energy efficient according to a new minimum requirement. The new minimum requirement is to be developed for each country within the EU. The new minimum requirement is still not set, but with the help of released bills and memorandums from the Swedish government concerning other directives we have been able to assume a theory about how the new minimum requirement is likely to end up at. In this study we will be performing an analysis on Ida's preschool in Jönköping Municipality. Based on our theory about the new minimum requirement we have developed a strategy for Ida's preschool so that the energy consumption is within the new minimum requirement. In order to plan and develop appropriate energy efficiency measures, literature studies have been made to find the right levels for the energy consumption. Also the energy balance has been identified and measurements have been adopted to reach the target, or better with less energy consumption. To find out what the economic consequences mean to Jönköping Municipality, when the demand comes into force, has an LCC calculation been made. The LCC calculation resulted in a cost/m 2 for the energy decrease. Ida's preschool will be a representative and an evaluation showing the economic consequences for Jönköping Municipality when the demand 2010/31 comes into force on 1 January The energy cut will cost 2060 SEK/m² for Jönköping Municipality. For Jönköping, this means that from 2014 the demand will cost approximately 46.6 million SEK / year in investment costs for energy efficiency measures. The cost is significant but in regard to energy costs, the investments will be profitable over time. In addition, the municipality contributes to sustainable construction and reducing environmental impact.

4 Sammanfattning Sammanfattning Världen står inför stora utmaningar vad de beträffar miljön och människornas påverkan på vårt jordklot. Inom Europeiska Unionen har man satt upp mål om 20 % lägre primär energitillförsel till 2020, som man anser inte kommer uppnås i tid. Därför väljer EU att ålägga ett direktiv som vänder sig till bland annat offentliga organ och kräver att 3 % av deras totala yta ska energieffektiviseras till ett minimikrav. Minimikravet ska tas fram för varje land inom EU. Minikravet är ännu inte fastslaget, men med hjälp propositioner och faktapromemorior gällande andra direktiv har en hypotes antagits om den nivå som minimikravet troligtvis hamnar på. En fallstudie har utförts på Idas förskola i Jönköpings kommun. Utifrån det hypotetiska minimikravet kommer Idas förskola att energieffektivseras för att uppnå nämnda krav. För att kunna planera och ta fram lämpliga energieffektiviseringsåtgärder, har litteraturstudier gjorts och en energibalans kartlagts. Åtgärder har valts utifrån deras effekt i förhållande till kostnad. För att ta reda på vad de ekonomiska konsekvenserna blir för Jönköpingskommun, när direktivet träder i kraft, har en LCC-kalkyl gjorts. LCCkalkylen resulterade i ett pris per m 2 för energieffektiviseringen. Idas förskola är representativ och en utvärdering visar att Jönköpings kommuns kostnader för energieffektivisering uppgår till 2060 kr/m 2 och år. För Jönköpingskommun innebär detta att från och med 2014 kommer direktivet medföra ca 46,6 miljoner kr/och år i investeringskostnader för energieffektiviseringsåtgärder. Kostnaden är betydande men under beaktande av att energikostnaderna minskar kommer investeringarna att vara lönsamma över tid. Härutöver bidrar kommunen till hållbart byggande och mindre miljöförstöring. Nyckelord Energieffektivisering Minimikrav EU-direktiv Befintlig förskola Befintliga byggnader Ändring av byggnad Renovering Kommun Energihushållning Energianvändning Samhällsekonomiska konsekvensanalyser

5 Sammanfattning Förord Denna rapport författades under genomförandet av vårt examensarbete vårterminen 2012 på uppdrag av Jönköpings kommun. Vi vill rikta ett stort tack till - Våra handledare för all hjälp, diskussion och stöd, Thomas Olsson - Inayat Zaar, maskinist på Idas förskola för att han alltid ställde upp och dessutom med ett leende på läpparna. - Jönköpingskommun, Susanne Kelly för vi fick möjligheten att utföra vårt examensarbete i samarbete med er. - Personer i vår närhet som stöttat, lyssnat och argumenterat i diskussioner. - Alla som vi varit i kontakt med under arbetets gång och delat med sig av betydelsefull information. Anna Sand och Therese Vegehall Jönköping, Maj 2012

6 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning PROBLEMBESKRIVNING SYFTE MÅL OCH FRÅGESTÄLLNINGAR Syfte Mål Frågeställningar METOD AVGRÄNSNINGAR DISPOSITION Teoretisk bakgrund EU-DIREKTIVET 2010/ ENERGIEFFEKTIVISERING TRANSMISSION U-Värde Köldbryggor Gradtimmar VENTILATION Ofrivillig ventilation VARMVATTEN FASTIGHETSEL Belysning Fläktar Pumpar Verksamhetsel GRATISENERGI SOLCELLER LCC KALKYL Nulägesbeskrivning HYPOTES FÖR KOMMANDE EU MINIMIKRAV IDAS FÖRSKOLA TRANSMISSION U-Värde Köldbryggor Gradtimmar VENTILATION Ofrivillig ventilation VARMVATTEN FASTIGHETSEL Belysning Fläktar, pumpar och hiss Verksamhetsel GRATISENERGI SAMMANSTÄLLNING AV ENERGIBEHOV Åtgärder FÖNSTER OCH DÖRRAR U-Värde Gradtimmar VENTILATIONSSYSTEM SNÅLSPOLANDE KRANAR FASTIGHETSEL Belysning... 36

7 Innehållsförteckning Fläktar, pumpar och hiss GRATIS ENERGI SOLCELLER SAMMANSTÄLLNING AV ENERGIBEHOV Ekonomiska konsekvenser FTX-SYSTEM FÖNSTER OCH DÖRRAR BELYSNING KRANAR SOLCELLER SAMMANSTÄLLNING LCC-KALKYL Resultat Diskussion RESULTATDISKUSSION METODDISKUSSION Slutsatser och rekommendationer Referenser Sökord Bilagor... 56

8 Innehållsförteckning Teckenförklaring λ Beräkningsvärde på värmekonduktivitet för ett homogent skikt [W/m²*K] Ψ Värmegenomgångskoefficienten för den linjära köldbryggan [W/K] A Arean för varje konstruktionsdel [m 2 ] Atemp Arean av samtliga våningsplan, vindsplan och källarplan för temperaturreglerade utrymmen, avsedda att värmas till mer än 10 C, som begränsas av klimatskärmens insida. Area som upptas av innerväggar, öppningar för trappa, schakt och dylikt, inräknas. Area för garage, inom byggnaden i bostadshus eller annan lokalbyggnad än garage, inräknas inte [m 2 ] d Ett materialskikts tjocklek[m] dt Antal timmar under exempelvis ett år när värmebehov föreligger [h] EEL Verksamhetsel eller hushållsel beroende på vad fastigheten brukas som [kwh] EG Fastighetens interna värmetillskott [kwh] EOV Energiförluster via ofrivillig ventilation [kwh] EP Internt värmetillskott från personvärme [kwh] ET Energiförluster via transmission [kwh] ETOT Fastighetens totala energianvändning fördelat på Atemp, EEl inräknas ej [kwh/m 2 /år] EV Energiförluster via ventilation [kwh] EVVS Energiförluster via fastighets el [kwh] Gt Gradtimmar, produkten av tiden i timmar och skillnaden mellan temperaturen utomhus och gränstemperaturen[k Ch/år] HF-don Elektroniska högfrekvens driftdon Klimatskal Byggnadsdelar som skiljer utomhusmiljö från inomhusmiljö så som väggar, fönster, tak och golv K-märkning Byggnaden som har ett kulturvärde och representerar byggandet för dens tidsepok LCC Life cyclecostanalysis, livscykelkostnad Leni Metod för att ta fram belysningens energieffektivitet [kwh/m 2 per år] Lux Enhet för det infallande ljusflödet per ytenhet l Köldbryggans längd [m] OVK Obligatorisk ventilations kontroll ni Luftomsättning [oms/h] nii Ofrivillig luftomsättning [oms/h] ηvvx Värmeväxlarens temperaturverkningsgrad [%] PV Effektbehov för ventilation Qov Specifik värmeeffektförlust för ofrivillig ventilation [W/ C] Qt Specifik värmeeffektförlust för transmission [W/ C] Qv Specifik värmeeffektförlust för ventilation [W/ C] Qtot Fastighetens totala specifika värmeeffektförlust [W/ C] q Luftflöde [m 3 /s] ρ Luftens densitet[kg/m³] R Värmemotstånd för ett homogent skikt[m²*k/w]

9 Innehållsförteckning Rtot Summan av värmemotstånd för flera homogena skikt [m²*k/w] SFP-tal Specifik fan power, Talar om hur el effektiv en fläkt är [kw/(m 3 /s)] Tg Den temperatur till vilket det krävs att värme tillförs byggnaden aktivt[ C] Ti Den temperatur som avses hållas inomhus när byggnaden brukas [ C] Tu Normalårstemperatur för orten [ C] tefter Temperaturen efter värmeväxlaren [ C] tfrån Frånluftstemperatur[ C] tute Normalårstemperaturen för orten [ C] U Värmegenomgångskoefficient [W/m²*K]Anger hur värme kan flöda genom ett givet material. Värmen flödar från den varma sidan av materialet till den kalla. Används vid beräkningar av väggar, bjälklag och fönster. V Luftvolymen i fastigheten [m 3 ] Σ Summan av

10 Bakgrund och förutsättningar 1 Inledning Det är allmänt känt att mänskligheten står inför stora utmaningar vad miljön beträffar. Inom det europeiska samarbetet har detta resulterat i ett flertal beslut som syftar till att få allmänheten, privat sektor och offentlig sektor att verka för mindre miljöförstöring. Vi har som ett led i vår utbildning till byggnadsingenjörer valt att undersöka hur Jönköpings kommun kommer att påverkas av kommande lagstiftning. EUkommissionen har föreslagit ett direktiv med innebörden att offentliga verksamheter årligen måste energieffektivisera 3% av den totala lokalytan som måste uppnå ett minimikrav. Eftersom det idag inte finns någon fastställd nivå på minimikravet kommer vi att ta fram en hypotes. Vi kommer beskriva hur Jönköpings kommun påverkas ekonomiskt av det föreslagna direktivet. Vidare redovisas förslag på vilka kostnadseffektiva energibesparande åtgärder som är lämpliga att genomföra på en befintlig förskola. Vår förhoppning är att Jönköpings kommun såväl som andra offentliga verksamheter i allmänhet kan ha nytta av vårt arbete för energibesparande åtgärder. 1.1 Problembeskrivning På det Europeiska toppmötet 2007 antogs mål om att öka energieffektiviteten med anledning av de stora globala miljöproblemen. Målen innebär att man inom medlemsländerna vid utgången av år 2020 ska ha uppnått en nivå av 20 % lägre primär energitillförsel. Dessa mål följdes upp år 2010 varvid de hittills gjorda åtgärderna bedömdes otillräckliga med tanke på de hårt ställda målen. Med anledning av detta togs tydligare styrmedel fram och den 8 mars 2011 presenterade EU Kommissionen en handlingsplan för energieffektivitet. Den 22 juni samma år utkom förslag till nytt direktiv om energieffektivitet 3 med EUkommissionens förhoppning om att direktivet blir juridiskt bindande. Direktivet omfattar förslag till ökad energieffektivisering inom den offentliga sektorn, industri, service och hushåll samt i sektorerna för energiomvandling och energiöverföring. För den offentliga sektorn innebär det att 3% av lokalerna större än 250 m 2 ska renoveras och energieffektiviseras till minimikravet varje år. Direktivet träder, om det fullföljs, i kraft den 1 januari 2014 och beräknas gälla till i vart fall Direktivet kräver att kommunen skall kartlägga en förteckning över den lokalyta som berörs samt redovisa respektive byggnads energiprestanda. 1.2 Syfte mål och frågeställningar Syfte Syftet med detta arbete är att bidra till ett hållbart samhällsbyggande genom att analysera konsekvenserna av EU:s förslag om energieffektivisering för offentliga verksamheter i Sverige. 3 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/0172 8

11 Bakgrund och förutsättningar Mål Målet med detta arbete är att utreda konsekvenserna av EU:s energidirektiv för Jönköpings kommun, och konkretisera dessa genom att ta fram ett energieffektiviseringsförslag för Idas förskola Frågeställningar - Vilka blir de tekniska åtgärderna på Idas förskola för att uppfylla direktivet? - Vad blir de ekonomiska konsekvenserna för Idas förskola samt Jönköping kommuns fastighetsbestånd om Idas förskola är representativ? 1.3 Metod Uppgiften kommer att lösas som en fallstudie. Med fallstudie som forskningsstrategi kommer en tydlig bild visas över problemets alla delar. Datainsamlingen kommer att ske kvalitativt på så sätt att endast ett objekt kommer att undersökas och därtill genomlyses endast de energibesparingar som krävs för att nå minimikravet på utvalt objekt. Objektet för fallstudien valdes genom att vi fick ett antal fastigheter rekommenderade från vår handledare på Jönköpings kommun. Vald fastighet är Idas förskola som visade sig vara en fastighet från sekelskiftet. Eftersom det är en äldre fastighet är inte all teknisk information inlagd i datasystem. Teknisk information såsom ritningar, ombyggnadsåtgärder samt husets konstruktion kommer istället att hämtas från kommunens fysiska arkiv. För att fastställa fastighetens konstruktion kommer en okulär besiktning, samtal med fastighetens underhållsingenjör samt studier av ombyggnadsåtgärder att genomföras. I syfte att känna till omfattningen av energieffektiviseringsåtgärderna krävs vetskap om nivån på EU:s minimikrav. Eftersom nivån ännu ej är fastställd kommer en egen hypotes göras. Hypotesen kommer att grunda sig på tolkningar av olika instansers uppfattningar i frågan samt analys av relevanta propositioner och faktapromemorior. 1.4 Avgränsningar Vi kommer i arbetet inte att beakta de juridiska aspekterna såsom beslutsgången inom EU och den juridiska statusen på Kommissionens direktiv i förhållande till svensk rätt. Vi kommer inte heller beakta eventuella kulturbevarande aspekter vid de i arbetet behandlade energibesparande åtgärderna. Det kommande EU-direktivet kommer att skapa merkostnader för kommunen i form av t.ex. utökat personalbehov, vilket vi inte räknar in i den totala kostnaden. Vi tar inte heller hänsyn till underhåll- och stilleståndskostnader. Vid beräkning av gratisenergin räknar vi inte på energitillskottet från solinstrålning. Vi har också uteslutit att räkna på energiförluster som uppstår från vindar. 9

12 Bakgrund och förutsättningar 1.5 Disposition I rapporten presenteras en teoretisk bakgrund från våra litteraturstudier om fakta som rör energieffektiviseringsmetoderna. Vidare redovisas vår hypotes om vilken nivå minimikravet för energiåtgång kommer att hamna på. Därefter redovisas den genomförda fallstudien på Idas förskola. Fallstudien klargör för Ida förskolas energiåtgång i nuläget och sedan vad energiåtgången blir efter energieffektiviseringsåtgärderna. Med hjälp av en energibalans redogörs vilka energieffektiviserande åtgärder som valts att appliceras på förskolan för att uppnå nivån på hypotesen om minimikravet. Slutligen görs en ekonomisk sammanställning, med hjälp av en LCC-kalkyl, som talar om på ett ungefär hur Jönköpings kommun kostnadsmässigt kommer att påverkas av kommande EUdirektiv. 10

13 Bakgrund och förutsättningar 2 Teoretisk bakgrund Under detta kapitel presenteras resultaten av våra litteraturstudier. 2.1 EU-direktivet 2010/31 Direktivet påpekar att inom EU används 40 % av den sammanlagda energianvändningen till byggnader. Dessutom ser man en trend att sektorn expanderar vilket leder till ökad energianvändning. Därför är det viktigt att vidta åtgärder och minska energianvändningen samt använda sig av energi från förnybara källor. Kämpar man gemensamt om att använda förnybarenergi och samtidigt dra ner på energianvändningen finns det möjlighet att nå kraven för Kyotoprotokollet. Åtgärderna främjar också en trygg energiförsörjning, skapar sysselsättning och regional utveckling, speciellt för landsbygden. Att styra med direktiv skapar möjlighet att påverka den globala energimarknaden som leder till försörjningstrygghet på lång och medellång sikt. Direktivet talar om att byggnaders energiprestanda borde beräknas på en metodik där man kan se skiljaktigheter på nationell och regional nivå. Sverige ansvarar helt för att fastställa landets minimikrav med sikte på att uppnå en kostnadsoptimal balans med gjorda investeringar kontra inbesparade energikostnader under byggnadens livscykel. Minimikravet ska ses över med jämna mellanrum men dock inte längre än fem år efter fastställande. Kravet kan skilja sig för olika kategorier av byggnader och likaså om det gäller nya respektive gamla byggnader Energieffektivisering Energifrågorna hamnar allt mer i fokus både i Sverige och internationellt. Eftersom Sverige använder ca en femtedel av den slutliga totala energianvändningen för att värma lokaler och bostäder är det viktigt att genomföra energieffektiviseringsåtgärder, inte minst på dem befintliga byggnaderna. 6 Energianvändning har en kostnad, och även en miljöpåverkan. För att kunna skapa en helhetsbild och information om vilka energieffektiviseringsåtgärder som behöver utföras är det lämpligt att göra en energikartläggning, energibalans. En energibalans visar inkommande energi samt hur energin försvinner ut ur fastigheten. Exempelvis värms huset upp med fjärrvärme och el. Värmen tar sig sedan ut via transmission, ventilation samt ofrivillig ventilation. Ett miljövänligt alternativ till inkommande energi kan vara att utnyttja solens energi i form av solceller. Finns det en energideklaration på byggnaden kan man i den finna faktiska förbrukningen, förslag till lönsamma åtgärder och referensvärden för liknande byggnader. Hyrs byggnaden ut är det krav på att de ska finnas en aktuell energideklaration även vid specialbyggnationer som är större än 1000 m 2 och för nya byggnader som säljs /31/EU, om byggnaders energiprestanda 6 Boverket, Hälften bort! Energieffektivisering i befintlig bebyggelse 11

14 Bakgrund och förutsättningar När man gör en energikartläggning brukar man dela upp användningen av energi i olika områden: värme, varmvatten, fastighetsel och verksamhetsel. Hur mycket energi som åtgår på varje område beror i sin tur på hur: fastigheten är byggd, vilka installationer som finns och vilken typ av verksamhet som bedrivs i lokalen. Vid t.ex. stor energiåtgång för uppvärmning är det lämpligt att se över byggnadens klimatskal och hur skalet behåller värmen. Planering blir nästa steg, här tar man fram vilka åtgärder som passar byggnaden och räknar på hur mycket energi man kan spara på åtgärden. Det är av stor vikt att planera ordningen av åtgärderna så man inte byter värmesystem innan man ser över klimatskalet. Planera även samordning av flera energieffektiviseringsåtgärder för att öka lönsamheten, t.ex. om fasaden behöver renoveras kan det vara lönsamt att samtidigt tilläggsisolera. I energideklarationen delas åtgärderna in i tre grupper: styr- och reglertekniska, installationstekniska och byggnadstekniska. Vid alla typer av åtgärder är det viktigt att ta hänsyn till att inte inomhusmiljön försämras. Målet med åtgärderna är att göra samma nytta (eller bättre) för mindre mängd energi. För att ta fram vilka åtgärder som är lönsammast är en LCC kalkyl bra. LCC kalkylen tar hänsyn till investeringskostnaden och driftskostnaden. Vid genomförande tar man in offerter. Det är lämpligt att kontakta flera entreprenörer, då pris, energibesparing och funktion kan skilja sig markant. Slutligen görs en uppföljning på dem utförda åtgärderna för att se om energianvändningen efter åtgärder har uppnått den förväntade minskningen av energiförbrukningen. 7 Figur 1 visar vad man tar hänsyn till i en energibalans. Figur 1. En fastighets energibalans 7 12

15 Bakgrund och förutsättningar 2.3 Transmission Transmissionsförluster är de värmeförluster som uppstår i klimatskalet då utetemperaturen är lägre än innetemperaturen. När detta uppstår sker ett värmeflöde genom klimatskalet från insidan till utsidan. 8 Transmissionsförluster skapas genom fönster, väggar, tak och grundplatta. 28 Hur stort detta värmeflöde blir beror på konstruktionsdelarnas U-värde och köldbryggor. I syfte att beräkna den mängd energi som förloras via transmission används ekvation [1]. 14 ET = Σ(U*A)+Σ(Ψ*l) * Gt [kwh] (1) Där Σ = Summan av U = Värmegenomgångskoefficient A = Arean för varje U-värde [m 2 ] Ψ = Värmegenomgångskoefficienten för den linjära köldbryggan [W/K] l = Köldbryggans längd [m] Gt = Gradtimmar, produkten av tiden i timmar och skillnaden mellan temperaturen utomhus och gränstemperaturen[k Ch/år] U-Värde Alla material har en specifik isoleringsegenskap. Isoleringsegenskapen anges i ett U-värde som anger hur mycket värme per kvadratmeter som går ut vid en grads skillnad mellan utom- och inomhustemperatur, se ekvation [2]. Desto lägre U- värde ju bättre isolerar byggnadsdelen. 11 För att räkna fram ett materials U-värde måste värmemotståndet vara känt. Ett homogent materialskikts värmemotstånd betecknas med R och beror på det enskilda materialets tjocklek i meter, d och dess värmeledningsförmåga, enligt ekvation [3]. Värmeledningsförmågan hos ett material kallas för λ-värde, eller värmekonduktivitet, och definieras som den värmemängd som per sekund passerar genom en m 2 av ett material med en meters tjocklek då temperaturdifferensen är en grad. 10 Bilaga 4 visar λ-värden för olika material. U = 1/Rtot [W/m 2 K] (2) R = d/λ [m 2 K/W] (3) Där U = Värmegenomgångskoefficient[W/m 2 K] Rtot = Flera materialskikts totala värmemotstånd [m 2 K/W] R = Värmemotstånd för ett homogent skikt [m 2 K/W] d = Materialets tjocklek [m] λ = Materialets värmeledningsförmåga [W/m 2 K] 8Burström P-G Byggnadsmaterial uppbyggnad, tillverkning och egenskaper 28http://energihandbok.se 14 Jensen L. och Warfvinge C, Värmebehovsberäkning Sandin K. Praktisk byggnadsfysik 13

16 Bakgrund och förutsättningar Dörrar och fönster U-värde på fönster och dörrar ger en bild av hur bra kombinationen av glas, karm och båge isolerar. 8 För att ta fram U-värde för fönster och dörrar utsätter man utvändiga ytan för kallt klimat och invändiga ytan för normalt rumsklimat. All den värmeeffekt som passerar från den invändiga sidan till den utvändiga mäts upp och används i relation till dörren eller fönstrets yta och temperaturskillnad. 12 Fönster med två eller tre glas, sammanfogade i en isolerruta och med en gas (ofta ädelgas) mellan fönstren, hör till de energieffektivare lösningarna. Dessa fönster transmitterar solstrålningen in, utan större förluster ut. Det finns energimärkning som visar vilka fönster som isolerar bäst. A-klassade fönster har lägst U-värde och sparar därmed mest energi Köldbryggor Köldbryggor är en konstruktionsdetalj som leder värme ut ur byggnaden. De har kontakt med den varma insidan men även med den kallare utsidan vilket innebär att värmen leds ut ur byggnaden. Det kan även förekomma köldbryggor i isoleringen om man varit oförsiktig vid byggnationen och inte sett till att isoleringen fyllt ut alla hålrum. Köldbryggor är vanligt förekommande mellan våningsplan, ytterhörn, dörr- och fönstersmygar, takfoten och balkonginfästningar. För att enkelt få en bild av var och hur mycket köldbryggor det finns kan man använda sig av termografering. 11 Köldbryggor går också att uppskattningsvis beräkna fram, se bilaga Gradtimmar Gradtimmar kan beskrivas som den sammanlagda temperaturskillnad som råder mellan inomhus och utomhus under byggnadens uppvärmningssäsong, enligt ekvation [4]. Gradtimmarna är därmed direkt relaterade till byggnadens totala energiförluster. Gradtimmar kan även räknas om till graddagar genom att dividera med 24 enl. ekvation [5]. Ett områdes graddagar och gradtimmar kan även plockas ur tabell ifall Tg och Tu är kända, 13 se bilaga 6. Gradtimmar = ʃ(tg-tu)dt [k Ch/år] (4) Där Tg = Den temperatur till vilket det krävs att värme tillförs byggnaden aktivt[ C] Tu= Normalårstemperatur för orten [ C] dt = Antal timmar under exempelvis ett år när värmebehov föreligger [h] 8Burström P-G Byggnadsmaterial uppbyggnad, tillverkning och egenskaper 12http://www.sp.se/sv/index/services/windows-doors/u-value/sidor/default.aspx 11http://energimyndigheten.se/sv/Hushall/ 13 Adalberth K. och Wahlström Å.Energibesiktning av byggnader flerbostadshus och lokaler 14

17 Bakgrund och förutsättningar Gradtimmar = graddagar [k Ch/år] (5) 24 Som tidigare gåtts igenom tillförs även byggnaden energi från internt genererad värme, EG. Genom att ta hänsyn till denna energimängd vid beräkningen av gradtimmarna kan byggnadens behov av aktiv uppvärmning direkt beräknas. Detta kräver då att byggnadens gränstemperatur är känd enligt ekvation [6]. 14 Tg = Ti (EG/8760) / Qtot [ C] (6) Där Ti= Inomhustemperatur [ C] EG= Gratis energi [Wh] 8760 = Antalet timmar per år [h] Qtot = Fastighetens totala specifika värmeeffektförlust [W/ C] Qtot benämns byggnadens totala specifika värmeeffektförlust eller byggnadens förlustfaktor och är summan av transmissions-, ventilations- och läckageförluster. Qtot definieras enligt ekvation [7] Qtot= Qt+Qv+ Qov [W/ C] (7) Där Qt betecknar värmebehovet för transmissionsförluster genom byggnadsdelar samt köldbryggor enl. ekvation [8] och figur 2, Qv står för förluster via ventilationssystemet enl. ekvation [9] och figur 3. Qov är förluster från ofrivillig ventilation, dvs. luftläckage från otätheter i byggnadens klimatskal enl. ekvation [10]. Värmebehovet för ventilationsförlusterna är produkten av 0,33 Wh, fastighetens luftvolym samt luftomsättningar per timme för styrd ventilation respektive ofrivillig ventilation. Se ekvation [9] och [10]. All den uteluft som tillförs en byggnad måste värmas till rumstemperatur för att inte orsaka nedkylning av lokaler. För att värma upp 1 m 3 luft 1 C går det åt 0,33 Wh. 15 Qt=Σ(U*A)+Σ(Ψ*l) [W/ C] (8) Qv=0,33*nI*V [W/ C] (9) Qov=0,33*nII*V [W/ C] (10) Där Σ = Summan av U = värmegenomgångskoefficient [W/m 2 K] A = Arean för varje U-värde [m 2 ] Ψ = Värmegenomgångskoefficienten för den linjära köldbryggan [W/K] l = köldbryggans längd [m] 0,33 =Energi som krävs för att värma en m 3 luft 1 C [Wh] ni = Luftomsättning [oms/h] nii = Ofrivillig luftomsättning [oms/h] 14 Jensen L och Warfvinge C, Värmebehovsberäkning 15 Lundagrossistens utbildningskompendium nr 6, VVS kunskap steg två 15

18 V = Luftvolymen i fastigheten [m 3 ] Bakgrund och förutsättningar Figur 2. Transmissionsförluster Figur 3. Ventilationsförluster 2.4 Ventilation Det förekommer tre huvudtyper av ventilationssystem: Självdrag (S-system), frånluft(f-system) och till- och frånluft med värmeåtervinning(ftx-system). Självdragsventilation drivs främst av termiska krafter och vindtryck eftersom systemet saknar fläkt. Enkelt förklarat åstadkoms den termiska kraften utav temperaturskillnader men egentligen handlar det om densitetsskillnaden mellan utom- och inomhusluften. Det innebär att under sommartid minskar ventilationsflödet i ett självdragsystem. Systemet kräver ingen el eftersom fläkt saknas. Trots detta är systemet energikrävande eftersom det inte återvinner värmen i frånluften. Självdragsventilation är vanligt i bostadshus byggda före 1970-talet. Figur 4 visar ett system med självdragsventilation. Figur 4. S-system I frånluftsventilationens system skapar en frånluftsfläkt undertryck och lufttillförseln sker via uteluftsventiler. Det finns självreglerande uteluftsventiler som begränsar luftflödet när det är riktigt kallt ute. I ett renodlat frånluftssystem återvinns inte värmen i frånluften men möjligheterna är goda att komplettera systemet med en frånluftsvärmepump. Figur 5 visar ett frånluftsventilerat system. 16

19 Bakgrund och förutsättningar Figur 5. F-system FTX-system utnyttjar återvinning i både från- och tilluftsventilation. Systemet har kapacitet att tillföra stora mängder ventilationsluft och är oberoende av månad på året vad gäller funktionalitet. FTX-systemet är energieffektivt då man värmer den kalla tilluften med den varma rumsluften som är på väg ut ur byggnaden. Luften som med sämre kvalité efter användning inne i byggnaden tas ut från badrum och kök. Luften från köksfläkten har som oftast en separat kanal direkt ut ur huset eftersom man inte vill ha fett i värmeväxlaren, vilket ökar brandrisken. Energibesparing på ett FTX-system är ca % om man jämför med att värmen inte återvinns alls. FTX-system kräver visst underhåll, t.ex. rengöring av kanaler, ventiler, ventilationsaggregat och fläktar samt byte av filter. Figur 6 visar ett system med både frånluft och tilluft med återvinning. 11 Figur 6. FTX-system Ventilationens funktioner är att: - Skapa en hälsosam och behaglig miljö genom att tillföra så mycket luft som bygganden kräver. 11http://energimyndigheten.se/sv/Hushall/ 17

20 Bakgrund och förutsättningar - Tillförd luft ska vara frisk och förorenad luft ska föras bort för att undvika spridning till andra rum. - Skapa stabila luftflöden som är oberoende av temperaturen ute samt antalet öppna fönster. - Värmeåtervinna och behovsstyra luftflödena vilket minskar energianvändningen, och därmed de löpande driftkostnaderna för huset. 16 En fastighet förlorar en mängd energi via ventilation. Detta sker dels p.g.a. styrd ventilation och dels p.g.a. ofrivillig ventilation. Styrd ventilation, PV är den luftväxling som orsakas av ventilationssystemet. När byggnaden ventileras ersätts varm inomhusluft med kall utomhusluft. Ventilationsförlusterna beror bl.a. av inomhus- och utomhustemperatur. Dessa förluster är därför svåra att praktiskt bestämma. 17 Se ekvation [11] För att räkna fram ventilationsförlusterna, EV multipliceras plattvärmeväxlarens effekt med aggregatets drifttid. 18 PV = q* ρ* CP* (tfrån-tefter) 19 [W] (11) Där PV = Plattvärmeväxlarens effekt [W] q = Luftflöde [m 3 /s] ρ = Luftens densitet[kg/m³] CP = luftens värmekapacitet, normalt 1000 J/kg per C Temperaturen efter värmeväxlaren betecknas tefter. För att räkna fram denna temperatur behövs parametrar som värmeväxlarens temperaturverkningsgrad, frånluftstemperatur samt normalårstemperaturen för orten 19, enl. ekvation [12]. Temperaturverkningsgrad är en specifikation på hur effektiv värmeväxlaren är. 9 Frånluftstemperaturen är den temperatur på rumsluften som lämnar fastigheten. Normalårstemperaturen för Jönköping presenteras i bilaga 11. tefter = ηvvx (tfrån-tute) + tute [ C] (12) Där ηvvx = Värmeväxlarens temperaturverkningsgrad [%] tfrån = Frånluftstemperatur[ C] tute = Normalårstemperaturen för orten [ C] Ofrivillig ventilation Med ofrivillig ventilation avses det luftläckage som läcker ut utan kontroll. Detta händer när ventilationen är otillräcklig eller är fel installerad. Ett exempel kan vara att man upplever att det osar mat i köket och öppnar fönstret för vädring. 16http://www.svenskventilation.se 17http://www.vattenfall.se/sv/file/effekt_energibehov_ pdf 18http://www.varmahus.se/energiskola/energi_effekt.php 19 Adelante consulting, formelsamling 9http://www.quma.se/ventilation/verkningsgrader.html 18

Energieffektivisering i samband med renovering

Energieffektivisering i samband med renovering UPTEC STS12 013 Examensarbete 30 hp Maj 2012 Energieffektivisering i samband med renovering Analysmodell för energibesparande åtgärder utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv Torun Hammar Abstract Energy-efficient

Läs mer

Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus

Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ÅSA PALM, ANTON RATHSMAN, PETER TÖRNQUIST Institutionen för bygg- och

Läs mer

Effektiva energilösningar för småhus

Effektiva energilösningar för småhus Effektiva energilösningar för småhus - En studie om värmepumpar för småhus LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Byggnadsvetenskaper/ Byggnadskonstruktion Examensarbete: Shoaib Shakil Arton Nasufi

Läs mer

Energieffektivisering vilken åtgärd är mest lönsam? En studie om energieffektiviserande åtgärder på Maratonvägen i Halmstad

Energieffektivisering vilken åtgärd är mest lönsam? En studie om energieffektiviserande åtgärder på Maratonvägen i Halmstad Högskolan i Halmstad Sektionen för ekonomi och teknik Bygg- och fastighetsekonomprogrammet, år 3 Energieffektivisering vilken åtgärd är mest lönsam? En studie om energieffektiviserande åtgärder på Maratonvägen

Läs mer

ko mpendium Renovera energismart

ko mpendium Renovera energismart ko mpendium Renovera energismart u p p d at e r at mars 2011 Innehåll 1. Inledning 2. Om miljonprogrammet 3. Vad kostar det att inte renovera energismart?! 4. Klimatskal Ytterväggar 5. Klimatskal Tak och

Läs mer

JÄMFÖRELSE AV ENERGIBERÄKNINGSPROGRAM - MED HÄNSYN TILL EU-DIREKTIVET OM BYGGNADERS ENERGIPRESTANDA

JÄMFÖRELSE AV ENERGIBERÄKNINGSPROGRAM - MED HÄNSYN TILL EU-DIREKTIVET OM BYGGNADERS ENERGIPRESTANDA Examensarbete 10 poäng C-nivå JÄMFÖRELSE AV ENERGIBERÄKNINGSPROGRAM - MED HÄNSYN TILL EU-DIREKTIVET OM BYGGNADERS ENERGIPRESTANDA Reg.kod: Oru-Te-EXA096-B105/05 Jonas Jansson och Mikael Wetterstrand Byggingenjörsprogrammet

Läs mer

Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft

Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft - en varsam renovering av flerbostadshus för energieffektivisering Energi och miljökompetenscentrum (EMC) Rapport 2014:1

Läs mer

Renovering av flerfamiljsbostäder inom miljonprogrammet ur ett energi- och lönsamhetsperspektiv

Renovering av flerfamiljsbostäder inom miljonprogrammet ur ett energi- och lönsamhetsperspektiv Renovering av flerfamiljsbostäder inom miljonprogrammet ur ett energi- och lönsamhetsperspektiv Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ANASTASIA ANDERSSON, DANIEL LARSSON Institutionen

Läs mer

ÅTGÄRDSFÖRSLAG. Energieffektiviserande åtgärder. med ekonomisk lönsamhetsbedömning. Nordanstig, Ilsbo: Bäcken 7

ÅTGÄRDSFÖRSLAG. Energieffektiviserande åtgärder. med ekonomisk lönsamhetsbedömning. Nordanstig, Ilsbo: Bäcken 7 ÅTGÄRDSFÖRSLAG Energieffektiviserande åtgärder med ekonomisk lönsamhetsbedömning Nordanstig, Ilsbo: Bäcken 7 EnergiKompetent Gävleborg - fastighetssektorn Oktober 2012 Projektledare EnergiKompetent Gävleborg:

Läs mer

Energioptimering av flerbostadshus - En LCC-studie av ett nybyggnadsprojekt i Sannegårdshamnen

Energioptimering av flerbostadshus - En LCC-studie av ett nybyggnadsprojekt i Sannegårdshamnen Energioptimering av flerbostadshus - En LCC-studie av ett nybyggnadsprojekt i Sannegårdshamnen Energy optimizing of multiple-unit dwelling houses - An LCC-study of a new building project in Sannegårdshamnen

Läs mer

EXAMENSARBETE. Energieffektivisering av teknikhus. Johan Skoglund 2014. Civilingenjörsexamen Hållbar energiteknik

EXAMENSARBETE. Energieffektivisering av teknikhus. Johan Skoglund 2014. Civilingenjörsexamen Hållbar energiteknik EXAMENSARBETE Energieffektivisering av teknikhus Johan Skoglund 2014 Civilingenjörsexamen Hållbar energiteknik Luleå tekniska universitet Institutionen för teknikvetenskap och matematik Förord Den här

Läs mer

Energisparande åtgärder för uppvärmning i en 70-tals villa

Energisparande åtgärder för uppvärmning i en 70-tals villa , TD Energisparande åtgärder för uppvärmning i en 70-tals villa Energy-saving measures for heating in a 70-century detached house Växjö Juni 2008 Examensarbete nr: TD 053/2008 Sebastian Wiberg-Bocek Organisation/

Läs mer

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS -Implementering av Tysk prefabteknik Andreas Pihl Institutionen för geovetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet Examensarbeten 2009 Denna rapport är tryckt

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer

Energieffektivisering i flerbostadshus

Energieffektivisering i flerbostadshus UPTEC STS13025 Examensarbete 30 hp Juni 2013 Energieffektivisering i flerbostadshus En analys av ägarformens påverkan på arbetsprocess och resultat Katarina Högdal Abstract Energieffektivisering i flerbostadshus

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar Reviderad 2015 BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av

Läs mer

Energieffektivisering av ett flerbostadshus från miljonprogrammet

Energieffektivisering av ett flerbostadshus från miljonprogrammet Energieffektivisering av ett flerbostadshus från miljonprogrammet - En fallstudie av Kungsfågelgatan 12 i Västerås Examensarbete vid Mälardalens Högskola i samarbete med AB Verner Andersson Utfört av:

Läs mer

Energianvändning och livscykelkostnad för ventilations- och uppvärmningssystem i småhus

Energianvändning och livscykelkostnad för ventilations- och uppvärmningssystem i småhus Energianvändning och livscykelkostnad för ventilations- och uppvärmningssystem i småhus Richard Torssell Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola

Läs mer

FREDRIK LARSSON, NATIK AL-TAYYAR

FREDRIK LARSSON, NATIK AL-TAYYAR Utformning och drift av ventilationen i en förskola En jämförelse mellan CAV och VAV-system Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör FREDRIK LARSSON, NATIK AL-TAYYAR Institutionen för

Läs mer

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Sida 1 av 10 Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Bild på aktuellt hus. Datum för besiktning: Fastighetsbeteckning: Adress/ort: Kommun Byggnaden är besiktigad av certifierad energiexpert: År-månad-dag

Läs mer

Köldbryggor i lågenergihus

Köldbryggor i lågenergihus Byggnadssystemens inverkan på transmissionsförluster Mikael Danebjer Tomas Ekström Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds universitet,

Läs mer

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan Reviderad utgåva 2009 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att köpa hus 6 Att bygga nytt 8 Husets klimatskal 10 Ventilation 12 Värmespridningen i huset 14 Anpassad värme med

Läs mer

EXAMENSARBETE. Gestaltning av ett passivhus anpassat för nordiskt klimat. Ida Hallebrand 2015. Teknologie kandidatexamen Arkitektur

EXAMENSARBETE. Gestaltning av ett passivhus anpassat för nordiskt klimat. Ida Hallebrand 2015. Teknologie kandidatexamen Arkitektur EXAMENSARBETE Gestaltning av ett passivhus anpassat för nordiskt klimat Ida Hallebrand 2015 Teknologie kandidatexamen Arkitektur Luleå tekniska universitet Institutionen för samhallsbyggnad och naturresurser

Läs mer

Konsekvensanalys av byggda passivhus -Kostnadskalkyl, komfort och energiaspekter

Konsekvensanalys av byggda passivhus -Kostnadskalkyl, komfort och energiaspekter Konsekvensanalys av byggda passivhus -Kostnadskalkyl, komfort och energiaspekter Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör DAN BERGLUND, JONATHAN ANDERSSON Institutionen för bygg- och

Läs mer

Energieffektivisering av miljonprogrammet

Energieffektivisering av miljonprogrammet Energieffektivisering av miljonprogrammet En studie av Grönkullagatan LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Byggnadsvetenskap Examensarbete: Daniel Edh Douglas Sjögren Copyright Daniel Edh, Douglas

Läs mer

Energikartläggning av VVC-systemet i flerbostadshus

Energikartläggning av VVC-systemet i flerbostadshus Energikartläggning av VVC-systemet i flerbostadshus En undersökning av värmeförluster i varmvattencirkulationen och i vilken omfattning förlusterna kommer huset tillgodo Malin Alros Master of Science Thesis

Läs mer

Riksbyggens Renoveringsverkstad

Riksbyggens Renoveringsverkstad Riksbyggens Renoveringsverkstad Teknik, Miljö, Ekonomi samt Processutveckling Tord af Klintberg Folke Björk Finansierat av: 1 Förord Arbetet med Sustainable innovation och Riksbyggen Det har varit en trio

Läs mer

Isolerguiden Bygg 06

Isolerguiden Bygg 06 Isolerguiden Bygg 06 Isolerguiden Bygg 06 är publicerad av Swedisol, föreningen för tillverkare av högeffektiv mineralullsisolering. Författare är Gunnar Anderlind och Claes-Göran Stadler. Produktion:

Läs mer

Analys av kommunala bostadsbolags arbete med energieffektivisering. Jenny Björk Sofie Wistrand

Analys av kommunala bostadsbolags arbete med energieffektivisering. Jenny Björk Sofie Wistrand Analys av kommunala bostadsbolags arbete med energieffektivisering Jenny Björk Sofie Wistrand Copyright Jenny Björk och Sofie Wistrand, 2014 Båda författarna har gemensamt bidragit till hela examensarbetet.

Läs mer

LINUS DAHLÖF, ANDERS MALMROS

LINUS DAHLÖF, ANDERS MALMROS Miljonprogrammet - Riva eller renovera En långsiktig ekonomisk jämförelse av åtgärder för en miljonprogramsbyggnad Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör LINUS DAHLÖF, ANDERS MALMROS

Läs mer