Energieffektivisering med anledning av kommande EU-direktiv Energy efficiency as a result of forthcoming EU Directive

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energieffektivisering med anledning av kommande EU-direktiv Energy efficiency as a result of forthcoming EU Directive"

Transkript

1 Energieffektivisering med anledning av kommande EU-direktiv Energy efficiency as a result of forthcoming EU Directive Anna Sand Therese Vegehall EXAMENSARBETE 2012 Byggnadsteknik Postadress: Besöksadress: Telefon: Box 1026 Gjuterigatan Jönköping

2 Detta examensarbete är utfört vid Tekniska Högskolan i Jönköping inom ämnesområdet Byggteknik. Arbetet är ett led i vår treåriga högskoleingenjörsutbildning. Författarna svarar själva för framförda åsikter, slutsatser och resultat. Examinator: Kaj Granath, Tekniska Högskolan Jönköping Handledare: Peter Karlsson Tekniska Högskolan Jönköping Thomas Olsson Energiingenjör, Jönköping kommun Omfattning:15 Hp (C-nivå) Datum: Postadress: Besöksadress: Telefon: Box 1026 Gjuterigatan Jönköping

3 Abstract Abstract The world is facing major challenges concerning the environment and human impact on our planet. Within the European Union a target has been set of 20% less primary energy supply by 2020, but this will not be reached in time. Therefore the EU chooses to enforce a new requirement for publicly owned real estate, which requires 3% of their total area to be energy efficient according to a new minimum requirement. The new minimum requirement is to be developed for each country within the EU. The new minimum requirement is still not set, but with the help of released bills and memorandums from the Swedish government concerning other directives we have been able to assume a theory about how the new minimum requirement is likely to end up at. In this study we will be performing an analysis on Ida's preschool in Jönköping Municipality. Based on our theory about the new minimum requirement we have developed a strategy for Ida's preschool so that the energy consumption is within the new minimum requirement. In order to plan and develop appropriate energy efficiency measures, literature studies have been made to find the right levels for the energy consumption. Also the energy balance has been identified and measurements have been adopted to reach the target, or better with less energy consumption. To find out what the economic consequences mean to Jönköping Municipality, when the demand comes into force, has an LCC calculation been made. The LCC calculation resulted in a cost/m 2 for the energy decrease. Ida's preschool will be a representative and an evaluation showing the economic consequences for Jönköping Municipality when the demand 2010/31 comes into force on 1 January The energy cut will cost 2060 SEK/m² for Jönköping Municipality. For Jönköping, this means that from 2014 the demand will cost approximately 46.6 million SEK / year in investment costs for energy efficiency measures. The cost is significant but in regard to energy costs, the investments will be profitable over time. In addition, the municipality contributes to sustainable construction and reducing environmental impact.

4 Sammanfattning Sammanfattning Världen står inför stora utmaningar vad de beträffar miljön och människornas påverkan på vårt jordklot. Inom Europeiska Unionen har man satt upp mål om 20 % lägre primär energitillförsel till 2020, som man anser inte kommer uppnås i tid. Därför väljer EU att ålägga ett direktiv som vänder sig till bland annat offentliga organ och kräver att 3 % av deras totala yta ska energieffektiviseras till ett minimikrav. Minimikravet ska tas fram för varje land inom EU. Minikravet är ännu inte fastslaget, men med hjälp propositioner och faktapromemorior gällande andra direktiv har en hypotes antagits om den nivå som minimikravet troligtvis hamnar på. En fallstudie har utförts på Idas förskola i Jönköpings kommun. Utifrån det hypotetiska minimikravet kommer Idas förskola att energieffektivseras för att uppnå nämnda krav. För att kunna planera och ta fram lämpliga energieffektiviseringsåtgärder, har litteraturstudier gjorts och en energibalans kartlagts. Åtgärder har valts utifrån deras effekt i förhållande till kostnad. För att ta reda på vad de ekonomiska konsekvenserna blir för Jönköpingskommun, när direktivet träder i kraft, har en LCC-kalkyl gjorts. LCCkalkylen resulterade i ett pris per m 2 för energieffektiviseringen. Idas förskola är representativ och en utvärdering visar att Jönköpings kommuns kostnader för energieffektivisering uppgår till 2060 kr/m 2 och år. För Jönköpingskommun innebär detta att från och med 2014 kommer direktivet medföra ca 46,6 miljoner kr/och år i investeringskostnader för energieffektiviseringsåtgärder. Kostnaden är betydande men under beaktande av att energikostnaderna minskar kommer investeringarna att vara lönsamma över tid. Härutöver bidrar kommunen till hållbart byggande och mindre miljöförstöring. Nyckelord Energieffektivisering Minimikrav EU-direktiv Befintlig förskola Befintliga byggnader Ändring av byggnad Renovering Kommun Energihushållning Energianvändning Samhällsekonomiska konsekvensanalyser

5 Sammanfattning Förord Denna rapport författades under genomförandet av vårt examensarbete vårterminen 2012 på uppdrag av Jönköpings kommun. Vi vill rikta ett stort tack till - Våra handledare för all hjälp, diskussion och stöd, Thomas Olsson - Inayat Zaar, maskinist på Idas förskola för att han alltid ställde upp och dessutom med ett leende på läpparna. - Jönköpingskommun, Susanne Kelly för vi fick möjligheten att utföra vårt examensarbete i samarbete med er. - Personer i vår närhet som stöttat, lyssnat och argumenterat i diskussioner. - Alla som vi varit i kontakt med under arbetets gång och delat med sig av betydelsefull information. Anna Sand och Therese Vegehall Jönköping, Maj 2012

6 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning PROBLEMBESKRIVNING SYFTE MÅL OCH FRÅGESTÄLLNINGAR Syfte Mål Frågeställningar METOD AVGRÄNSNINGAR DISPOSITION Teoretisk bakgrund EU-DIREKTIVET 2010/ ENERGIEFFEKTIVISERING TRANSMISSION U-Värde Köldbryggor Gradtimmar VENTILATION Ofrivillig ventilation VARMVATTEN FASTIGHETSEL Belysning Fläktar Pumpar Verksamhetsel GRATISENERGI SOLCELLER LCC KALKYL Nulägesbeskrivning HYPOTES FÖR KOMMANDE EU MINIMIKRAV IDAS FÖRSKOLA TRANSMISSION U-Värde Köldbryggor Gradtimmar VENTILATION Ofrivillig ventilation VARMVATTEN FASTIGHETSEL Belysning Fläktar, pumpar och hiss Verksamhetsel GRATISENERGI SAMMANSTÄLLNING AV ENERGIBEHOV Åtgärder FÖNSTER OCH DÖRRAR U-Värde Gradtimmar VENTILATIONSSYSTEM SNÅLSPOLANDE KRANAR FASTIGHETSEL Belysning... 36

7 Innehållsförteckning Fläktar, pumpar och hiss GRATIS ENERGI SOLCELLER SAMMANSTÄLLNING AV ENERGIBEHOV Ekonomiska konsekvenser FTX-SYSTEM FÖNSTER OCH DÖRRAR BELYSNING KRANAR SOLCELLER SAMMANSTÄLLNING LCC-KALKYL Resultat Diskussion RESULTATDISKUSSION METODDISKUSSION Slutsatser och rekommendationer Referenser Sökord Bilagor... 56

8 Innehållsförteckning Teckenförklaring λ Beräkningsvärde på värmekonduktivitet för ett homogent skikt [W/m²*K] Ψ Värmegenomgångskoefficienten för den linjära köldbryggan [W/K] A Arean för varje konstruktionsdel [m 2 ] Atemp Arean av samtliga våningsplan, vindsplan och källarplan för temperaturreglerade utrymmen, avsedda att värmas till mer än 10 C, som begränsas av klimatskärmens insida. Area som upptas av innerväggar, öppningar för trappa, schakt och dylikt, inräknas. Area för garage, inom byggnaden i bostadshus eller annan lokalbyggnad än garage, inräknas inte [m 2 ] d Ett materialskikts tjocklek[m] dt Antal timmar under exempelvis ett år när värmebehov föreligger [h] EEL Verksamhetsel eller hushållsel beroende på vad fastigheten brukas som [kwh] EG Fastighetens interna värmetillskott [kwh] EOV Energiförluster via ofrivillig ventilation [kwh] EP Internt värmetillskott från personvärme [kwh] ET Energiförluster via transmission [kwh] ETOT Fastighetens totala energianvändning fördelat på Atemp, EEl inräknas ej [kwh/m 2 /år] EV Energiförluster via ventilation [kwh] EVVS Energiförluster via fastighets el [kwh] Gt Gradtimmar, produkten av tiden i timmar och skillnaden mellan temperaturen utomhus och gränstemperaturen[k Ch/år] HF-don Elektroniska högfrekvens driftdon Klimatskal Byggnadsdelar som skiljer utomhusmiljö från inomhusmiljö så som väggar, fönster, tak och golv K-märkning Byggnaden som har ett kulturvärde och representerar byggandet för dens tidsepok LCC Life cyclecostanalysis, livscykelkostnad Leni Metod för att ta fram belysningens energieffektivitet [kwh/m 2 per år] Lux Enhet för det infallande ljusflödet per ytenhet l Köldbryggans längd [m] OVK Obligatorisk ventilations kontroll ni Luftomsättning [oms/h] nii Ofrivillig luftomsättning [oms/h] ηvvx Värmeväxlarens temperaturverkningsgrad [%] PV Effektbehov för ventilation Qov Specifik värmeeffektförlust för ofrivillig ventilation [W/ C] Qt Specifik värmeeffektförlust för transmission [W/ C] Qv Specifik värmeeffektförlust för ventilation [W/ C] Qtot Fastighetens totala specifika värmeeffektförlust [W/ C] q Luftflöde [m 3 /s] ρ Luftens densitet[kg/m³] R Värmemotstånd för ett homogent skikt[m²*k/w]

9 Innehållsförteckning Rtot Summan av värmemotstånd för flera homogena skikt [m²*k/w] SFP-tal Specifik fan power, Talar om hur el effektiv en fläkt är [kw/(m 3 /s)] Tg Den temperatur till vilket det krävs att värme tillförs byggnaden aktivt[ C] Ti Den temperatur som avses hållas inomhus när byggnaden brukas [ C] Tu Normalårstemperatur för orten [ C] tefter Temperaturen efter värmeväxlaren [ C] tfrån Frånluftstemperatur[ C] tute Normalårstemperaturen för orten [ C] U Värmegenomgångskoefficient [W/m²*K]Anger hur värme kan flöda genom ett givet material. Värmen flödar från den varma sidan av materialet till den kalla. Används vid beräkningar av väggar, bjälklag och fönster. V Luftvolymen i fastigheten [m 3 ] Σ Summan av

10 Bakgrund och förutsättningar 1 Inledning Det är allmänt känt att mänskligheten står inför stora utmaningar vad miljön beträffar. Inom det europeiska samarbetet har detta resulterat i ett flertal beslut som syftar till att få allmänheten, privat sektor och offentlig sektor att verka för mindre miljöförstöring. Vi har som ett led i vår utbildning till byggnadsingenjörer valt att undersöka hur Jönköpings kommun kommer att påverkas av kommande lagstiftning. EUkommissionen har föreslagit ett direktiv med innebörden att offentliga verksamheter årligen måste energieffektivisera 3% av den totala lokalytan som måste uppnå ett minimikrav. Eftersom det idag inte finns någon fastställd nivå på minimikravet kommer vi att ta fram en hypotes. Vi kommer beskriva hur Jönköpings kommun påverkas ekonomiskt av det föreslagna direktivet. Vidare redovisas förslag på vilka kostnadseffektiva energibesparande åtgärder som är lämpliga att genomföra på en befintlig förskola. Vår förhoppning är att Jönköpings kommun såväl som andra offentliga verksamheter i allmänhet kan ha nytta av vårt arbete för energibesparande åtgärder. 1.1 Problembeskrivning På det Europeiska toppmötet 2007 antogs mål om att öka energieffektiviteten med anledning av de stora globala miljöproblemen. Målen innebär att man inom medlemsländerna vid utgången av år 2020 ska ha uppnått en nivå av 20 % lägre primär energitillförsel. Dessa mål följdes upp år 2010 varvid de hittills gjorda åtgärderna bedömdes otillräckliga med tanke på de hårt ställda målen. Med anledning av detta togs tydligare styrmedel fram och den 8 mars 2011 presenterade EU Kommissionen en handlingsplan för energieffektivitet. Den 22 juni samma år utkom förslag till nytt direktiv om energieffektivitet 3 med EUkommissionens förhoppning om att direktivet blir juridiskt bindande. Direktivet omfattar förslag till ökad energieffektivisering inom den offentliga sektorn, industri, service och hushåll samt i sektorerna för energiomvandling och energiöverföring. För den offentliga sektorn innebär det att 3% av lokalerna större än 250 m 2 ska renoveras och energieffektiviseras till minimikravet varje år. Direktivet träder, om det fullföljs, i kraft den 1 januari 2014 och beräknas gälla till i vart fall Direktivet kräver att kommunen skall kartlägga en förteckning över den lokalyta som berörs samt redovisa respektive byggnads energiprestanda. 1.2 Syfte mål och frågeställningar Syfte Syftet med detta arbete är att bidra till ett hållbart samhällsbyggande genom att analysera konsekvenserna av EU:s förslag om energieffektivisering för offentliga verksamheter i Sverige. 3 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/0172 8

11 Bakgrund och förutsättningar Mål Målet med detta arbete är att utreda konsekvenserna av EU:s energidirektiv för Jönköpings kommun, och konkretisera dessa genom att ta fram ett energieffektiviseringsförslag för Idas förskola Frågeställningar - Vilka blir de tekniska åtgärderna på Idas förskola för att uppfylla direktivet? - Vad blir de ekonomiska konsekvenserna för Idas förskola samt Jönköping kommuns fastighetsbestånd om Idas förskola är representativ? 1.3 Metod Uppgiften kommer att lösas som en fallstudie. Med fallstudie som forskningsstrategi kommer en tydlig bild visas över problemets alla delar. Datainsamlingen kommer att ske kvalitativt på så sätt att endast ett objekt kommer att undersökas och därtill genomlyses endast de energibesparingar som krävs för att nå minimikravet på utvalt objekt. Objektet för fallstudien valdes genom att vi fick ett antal fastigheter rekommenderade från vår handledare på Jönköpings kommun. Vald fastighet är Idas förskola som visade sig vara en fastighet från sekelskiftet. Eftersom det är en äldre fastighet är inte all teknisk information inlagd i datasystem. Teknisk information såsom ritningar, ombyggnadsåtgärder samt husets konstruktion kommer istället att hämtas från kommunens fysiska arkiv. För att fastställa fastighetens konstruktion kommer en okulär besiktning, samtal med fastighetens underhållsingenjör samt studier av ombyggnadsåtgärder att genomföras. I syfte att känna till omfattningen av energieffektiviseringsåtgärderna krävs vetskap om nivån på EU:s minimikrav. Eftersom nivån ännu ej är fastställd kommer en egen hypotes göras. Hypotesen kommer att grunda sig på tolkningar av olika instansers uppfattningar i frågan samt analys av relevanta propositioner och faktapromemorior. 1.4 Avgränsningar Vi kommer i arbetet inte att beakta de juridiska aspekterna såsom beslutsgången inom EU och den juridiska statusen på Kommissionens direktiv i förhållande till svensk rätt. Vi kommer inte heller beakta eventuella kulturbevarande aspekter vid de i arbetet behandlade energibesparande åtgärderna. Det kommande EU-direktivet kommer att skapa merkostnader för kommunen i form av t.ex. utökat personalbehov, vilket vi inte räknar in i den totala kostnaden. Vi tar inte heller hänsyn till underhåll- och stilleståndskostnader. Vid beräkning av gratisenergin räknar vi inte på energitillskottet från solinstrålning. Vi har också uteslutit att räkna på energiförluster som uppstår från vindar. 9

12 Bakgrund och förutsättningar 1.5 Disposition I rapporten presenteras en teoretisk bakgrund från våra litteraturstudier om fakta som rör energieffektiviseringsmetoderna. Vidare redovisas vår hypotes om vilken nivå minimikravet för energiåtgång kommer att hamna på. Därefter redovisas den genomförda fallstudien på Idas förskola. Fallstudien klargör för Ida förskolas energiåtgång i nuläget och sedan vad energiåtgången blir efter energieffektiviseringsåtgärderna. Med hjälp av en energibalans redogörs vilka energieffektiviserande åtgärder som valts att appliceras på förskolan för att uppnå nivån på hypotesen om minimikravet. Slutligen görs en ekonomisk sammanställning, med hjälp av en LCC-kalkyl, som talar om på ett ungefär hur Jönköpings kommun kostnadsmässigt kommer att påverkas av kommande EUdirektiv. 10

13 Bakgrund och förutsättningar 2 Teoretisk bakgrund Under detta kapitel presenteras resultaten av våra litteraturstudier. 2.1 EU-direktivet 2010/31 Direktivet påpekar att inom EU används 40 % av den sammanlagda energianvändningen till byggnader. Dessutom ser man en trend att sektorn expanderar vilket leder till ökad energianvändning. Därför är det viktigt att vidta åtgärder och minska energianvändningen samt använda sig av energi från förnybara källor. Kämpar man gemensamt om att använda förnybarenergi och samtidigt dra ner på energianvändningen finns det möjlighet att nå kraven för Kyotoprotokollet. Åtgärderna främjar också en trygg energiförsörjning, skapar sysselsättning och regional utveckling, speciellt för landsbygden. Att styra med direktiv skapar möjlighet att påverka den globala energimarknaden som leder till försörjningstrygghet på lång och medellång sikt. Direktivet talar om att byggnaders energiprestanda borde beräknas på en metodik där man kan se skiljaktigheter på nationell och regional nivå. Sverige ansvarar helt för att fastställa landets minimikrav med sikte på att uppnå en kostnadsoptimal balans med gjorda investeringar kontra inbesparade energikostnader under byggnadens livscykel. Minimikravet ska ses över med jämna mellanrum men dock inte längre än fem år efter fastställande. Kravet kan skilja sig för olika kategorier av byggnader och likaså om det gäller nya respektive gamla byggnader Energieffektivisering Energifrågorna hamnar allt mer i fokus både i Sverige och internationellt. Eftersom Sverige använder ca en femtedel av den slutliga totala energianvändningen för att värma lokaler och bostäder är det viktigt att genomföra energieffektiviseringsåtgärder, inte minst på dem befintliga byggnaderna. 6 Energianvändning har en kostnad, och även en miljöpåverkan. För att kunna skapa en helhetsbild och information om vilka energieffektiviseringsåtgärder som behöver utföras är det lämpligt att göra en energikartläggning, energibalans. En energibalans visar inkommande energi samt hur energin försvinner ut ur fastigheten. Exempelvis värms huset upp med fjärrvärme och el. Värmen tar sig sedan ut via transmission, ventilation samt ofrivillig ventilation. Ett miljövänligt alternativ till inkommande energi kan vara att utnyttja solens energi i form av solceller. Finns det en energideklaration på byggnaden kan man i den finna faktiska förbrukningen, förslag till lönsamma åtgärder och referensvärden för liknande byggnader. Hyrs byggnaden ut är det krav på att de ska finnas en aktuell energideklaration även vid specialbyggnationer som är större än 1000 m 2 och för nya byggnader som säljs /31/EU, om byggnaders energiprestanda 6 Boverket, Hälften bort! Energieffektivisering i befintlig bebyggelse 11

14 Bakgrund och förutsättningar När man gör en energikartläggning brukar man dela upp användningen av energi i olika områden: värme, varmvatten, fastighetsel och verksamhetsel. Hur mycket energi som åtgår på varje område beror i sin tur på hur: fastigheten är byggd, vilka installationer som finns och vilken typ av verksamhet som bedrivs i lokalen. Vid t.ex. stor energiåtgång för uppvärmning är det lämpligt att se över byggnadens klimatskal och hur skalet behåller värmen. Planering blir nästa steg, här tar man fram vilka åtgärder som passar byggnaden och räknar på hur mycket energi man kan spara på åtgärden. Det är av stor vikt att planera ordningen av åtgärderna så man inte byter värmesystem innan man ser över klimatskalet. Planera även samordning av flera energieffektiviseringsåtgärder för att öka lönsamheten, t.ex. om fasaden behöver renoveras kan det vara lönsamt att samtidigt tilläggsisolera. I energideklarationen delas åtgärderna in i tre grupper: styr- och reglertekniska, installationstekniska och byggnadstekniska. Vid alla typer av åtgärder är det viktigt att ta hänsyn till att inte inomhusmiljön försämras. Målet med åtgärderna är att göra samma nytta (eller bättre) för mindre mängd energi. För att ta fram vilka åtgärder som är lönsammast är en LCC kalkyl bra. LCC kalkylen tar hänsyn till investeringskostnaden och driftskostnaden. Vid genomförande tar man in offerter. Det är lämpligt att kontakta flera entreprenörer, då pris, energibesparing och funktion kan skilja sig markant. Slutligen görs en uppföljning på dem utförda åtgärderna för att se om energianvändningen efter åtgärder har uppnått den förväntade minskningen av energiförbrukningen. 7 Figur 1 visar vad man tar hänsyn till i en energibalans. Figur 1. En fastighets energibalans 7 12

15 Bakgrund och förutsättningar 2.3 Transmission Transmissionsförluster är de värmeförluster som uppstår i klimatskalet då utetemperaturen är lägre än innetemperaturen. När detta uppstår sker ett värmeflöde genom klimatskalet från insidan till utsidan. 8 Transmissionsförluster skapas genom fönster, väggar, tak och grundplatta. 28 Hur stort detta värmeflöde blir beror på konstruktionsdelarnas U-värde och köldbryggor. I syfte att beräkna den mängd energi som förloras via transmission används ekvation [1]. 14 ET = Σ(U*A)+Σ(Ψ*l) * Gt [kwh] (1) Där Σ = Summan av U = Värmegenomgångskoefficient A = Arean för varje U-värde [m 2 ] Ψ = Värmegenomgångskoefficienten för den linjära köldbryggan [W/K] l = Köldbryggans längd [m] Gt = Gradtimmar, produkten av tiden i timmar och skillnaden mellan temperaturen utomhus och gränstemperaturen[k Ch/år] U-Värde Alla material har en specifik isoleringsegenskap. Isoleringsegenskapen anges i ett U-värde som anger hur mycket värme per kvadratmeter som går ut vid en grads skillnad mellan utom- och inomhustemperatur, se ekvation [2]. Desto lägre U- värde ju bättre isolerar byggnadsdelen. 11 För att räkna fram ett materials U-värde måste värmemotståndet vara känt. Ett homogent materialskikts värmemotstånd betecknas med R och beror på det enskilda materialets tjocklek i meter, d och dess värmeledningsförmåga, enligt ekvation [3]. Värmeledningsförmågan hos ett material kallas för λ-värde, eller värmekonduktivitet, och definieras som den värmemängd som per sekund passerar genom en m 2 av ett material med en meters tjocklek då temperaturdifferensen är en grad. 10 Bilaga 4 visar λ-värden för olika material. U = 1/Rtot [W/m 2 K] (2) R = d/λ [m 2 K/W] (3) Där U = Värmegenomgångskoefficient[W/m 2 K] Rtot = Flera materialskikts totala värmemotstånd [m 2 K/W] R = Värmemotstånd för ett homogent skikt [m 2 K/W] d = Materialets tjocklek [m] λ = Materialets värmeledningsförmåga [W/m 2 K] 8Burström P-G Byggnadsmaterial uppbyggnad, tillverkning och egenskaper 28http://energihandbok.se 14 Jensen L. och Warfvinge C, Värmebehovsberäkning Sandin K. Praktisk byggnadsfysik 13

16 Bakgrund och förutsättningar Dörrar och fönster U-värde på fönster och dörrar ger en bild av hur bra kombinationen av glas, karm och båge isolerar. 8 För att ta fram U-värde för fönster och dörrar utsätter man utvändiga ytan för kallt klimat och invändiga ytan för normalt rumsklimat. All den värmeeffekt som passerar från den invändiga sidan till den utvändiga mäts upp och används i relation till dörren eller fönstrets yta och temperaturskillnad. 12 Fönster med två eller tre glas, sammanfogade i en isolerruta och med en gas (ofta ädelgas) mellan fönstren, hör till de energieffektivare lösningarna. Dessa fönster transmitterar solstrålningen in, utan större förluster ut. Det finns energimärkning som visar vilka fönster som isolerar bäst. A-klassade fönster har lägst U-värde och sparar därmed mest energi Köldbryggor Köldbryggor är en konstruktionsdetalj som leder värme ut ur byggnaden. De har kontakt med den varma insidan men även med den kallare utsidan vilket innebär att värmen leds ut ur byggnaden. Det kan även förekomma köldbryggor i isoleringen om man varit oförsiktig vid byggnationen och inte sett till att isoleringen fyllt ut alla hålrum. Köldbryggor är vanligt förekommande mellan våningsplan, ytterhörn, dörr- och fönstersmygar, takfoten och balkonginfästningar. För att enkelt få en bild av var och hur mycket köldbryggor det finns kan man använda sig av termografering. 11 Köldbryggor går också att uppskattningsvis beräkna fram, se bilaga Gradtimmar Gradtimmar kan beskrivas som den sammanlagda temperaturskillnad som råder mellan inomhus och utomhus under byggnadens uppvärmningssäsong, enligt ekvation [4]. Gradtimmarna är därmed direkt relaterade till byggnadens totala energiförluster. Gradtimmar kan även räknas om till graddagar genom att dividera med 24 enl. ekvation [5]. Ett områdes graddagar och gradtimmar kan även plockas ur tabell ifall Tg och Tu är kända, 13 se bilaga 6. Gradtimmar = ʃ(tg-tu)dt [k Ch/år] (4) Där Tg = Den temperatur till vilket det krävs att värme tillförs byggnaden aktivt[ C] Tu= Normalårstemperatur för orten [ C] dt = Antal timmar under exempelvis ett år när värmebehov föreligger [h] 8Burström P-G Byggnadsmaterial uppbyggnad, tillverkning och egenskaper 12http://www.sp.se/sv/index/services/windows-doors/u-value/sidor/default.aspx 11http://energimyndigheten.se/sv/Hushall/ 13 Adalberth K. och Wahlström Å.Energibesiktning av byggnader flerbostadshus och lokaler 14

17 Bakgrund och förutsättningar Gradtimmar = graddagar [k Ch/år] (5) 24 Som tidigare gåtts igenom tillförs även byggnaden energi från internt genererad värme, EG. Genom att ta hänsyn till denna energimängd vid beräkningen av gradtimmarna kan byggnadens behov av aktiv uppvärmning direkt beräknas. Detta kräver då att byggnadens gränstemperatur är känd enligt ekvation [6]. 14 Tg = Ti (EG/8760) / Qtot [ C] (6) Där Ti= Inomhustemperatur [ C] EG= Gratis energi [Wh] 8760 = Antalet timmar per år [h] Qtot = Fastighetens totala specifika värmeeffektförlust [W/ C] Qtot benämns byggnadens totala specifika värmeeffektförlust eller byggnadens förlustfaktor och är summan av transmissions-, ventilations- och läckageförluster. Qtot definieras enligt ekvation [7] Qtot= Qt+Qv+ Qov [W/ C] (7) Där Qt betecknar värmebehovet för transmissionsförluster genom byggnadsdelar samt köldbryggor enl. ekvation [8] och figur 2, Qv står för förluster via ventilationssystemet enl. ekvation [9] och figur 3. Qov är förluster från ofrivillig ventilation, dvs. luftläckage från otätheter i byggnadens klimatskal enl. ekvation [10]. Värmebehovet för ventilationsförlusterna är produkten av 0,33 Wh, fastighetens luftvolym samt luftomsättningar per timme för styrd ventilation respektive ofrivillig ventilation. Se ekvation [9] och [10]. All den uteluft som tillförs en byggnad måste värmas till rumstemperatur för att inte orsaka nedkylning av lokaler. För att värma upp 1 m 3 luft 1 C går det åt 0,33 Wh. 15 Qt=Σ(U*A)+Σ(Ψ*l) [W/ C] (8) Qv=0,33*nI*V [W/ C] (9) Qov=0,33*nII*V [W/ C] (10) Där Σ = Summan av U = värmegenomgångskoefficient [W/m 2 K] A = Arean för varje U-värde [m 2 ] Ψ = Värmegenomgångskoefficienten för den linjära köldbryggan [W/K] l = köldbryggans längd [m] 0,33 =Energi som krävs för att värma en m 3 luft 1 C [Wh] ni = Luftomsättning [oms/h] nii = Ofrivillig luftomsättning [oms/h] 14 Jensen L och Warfvinge C, Värmebehovsberäkning 15 Lundagrossistens utbildningskompendium nr 6, VVS kunskap steg två 15

18 V = Luftvolymen i fastigheten [m 3 ] Bakgrund och förutsättningar Figur 2. Transmissionsförluster Figur 3. Ventilationsförluster 2.4 Ventilation Det förekommer tre huvudtyper av ventilationssystem: Självdrag (S-system), frånluft(f-system) och till- och frånluft med värmeåtervinning(ftx-system). Självdragsventilation drivs främst av termiska krafter och vindtryck eftersom systemet saknar fläkt. Enkelt förklarat åstadkoms den termiska kraften utav temperaturskillnader men egentligen handlar det om densitetsskillnaden mellan utom- och inomhusluften. Det innebär att under sommartid minskar ventilationsflödet i ett självdragsystem. Systemet kräver ingen el eftersom fläkt saknas. Trots detta är systemet energikrävande eftersom det inte återvinner värmen i frånluften. Självdragsventilation är vanligt i bostadshus byggda före 1970-talet. Figur 4 visar ett system med självdragsventilation. Figur 4. S-system I frånluftsventilationens system skapar en frånluftsfläkt undertryck och lufttillförseln sker via uteluftsventiler. Det finns självreglerande uteluftsventiler som begränsar luftflödet när det är riktigt kallt ute. I ett renodlat frånluftssystem återvinns inte värmen i frånluften men möjligheterna är goda att komplettera systemet med en frånluftsvärmepump. Figur 5 visar ett frånluftsventilerat system. 16

19 Bakgrund och förutsättningar Figur 5. F-system FTX-system utnyttjar återvinning i både från- och tilluftsventilation. Systemet har kapacitet att tillföra stora mängder ventilationsluft och är oberoende av månad på året vad gäller funktionalitet. FTX-systemet är energieffektivt då man värmer den kalla tilluften med den varma rumsluften som är på väg ut ur byggnaden. Luften som med sämre kvalité efter användning inne i byggnaden tas ut från badrum och kök. Luften från köksfläkten har som oftast en separat kanal direkt ut ur huset eftersom man inte vill ha fett i värmeväxlaren, vilket ökar brandrisken. Energibesparing på ett FTX-system är ca % om man jämför med att värmen inte återvinns alls. FTX-system kräver visst underhåll, t.ex. rengöring av kanaler, ventiler, ventilationsaggregat och fläktar samt byte av filter. Figur 6 visar ett system med både frånluft och tilluft med återvinning. 11 Figur 6. FTX-system Ventilationens funktioner är att: - Skapa en hälsosam och behaglig miljö genom att tillföra så mycket luft som bygganden kräver. 11http://energimyndigheten.se/sv/Hushall/ 17

20 Bakgrund och förutsättningar - Tillförd luft ska vara frisk och förorenad luft ska föras bort för att undvika spridning till andra rum. - Skapa stabila luftflöden som är oberoende av temperaturen ute samt antalet öppna fönster. - Värmeåtervinna och behovsstyra luftflödena vilket minskar energianvändningen, och därmed de löpande driftkostnaderna för huset. 16 En fastighet förlorar en mängd energi via ventilation. Detta sker dels p.g.a. styrd ventilation och dels p.g.a. ofrivillig ventilation. Styrd ventilation, PV är den luftväxling som orsakas av ventilationssystemet. När byggnaden ventileras ersätts varm inomhusluft med kall utomhusluft. Ventilationsförlusterna beror bl.a. av inomhus- och utomhustemperatur. Dessa förluster är därför svåra att praktiskt bestämma. 17 Se ekvation [11] För att räkna fram ventilationsförlusterna, EV multipliceras plattvärmeväxlarens effekt med aggregatets drifttid. 18 PV = q* ρ* CP* (tfrån-tefter) 19 [W] (11) Där PV = Plattvärmeväxlarens effekt [W] q = Luftflöde [m 3 /s] ρ = Luftens densitet[kg/m³] CP = luftens värmekapacitet, normalt 1000 J/kg per C Temperaturen efter värmeväxlaren betecknas tefter. För att räkna fram denna temperatur behövs parametrar som värmeväxlarens temperaturverkningsgrad, frånluftstemperatur samt normalårstemperaturen för orten 19, enl. ekvation [12]. Temperaturverkningsgrad är en specifikation på hur effektiv värmeväxlaren är. 9 Frånluftstemperaturen är den temperatur på rumsluften som lämnar fastigheten. Normalårstemperaturen för Jönköping presenteras i bilaga 11. tefter = ηvvx (tfrån-tute) + tute [ C] (12) Där ηvvx = Värmeväxlarens temperaturverkningsgrad [%] tfrån = Frånluftstemperatur[ C] tute = Normalårstemperaturen för orten [ C] Ofrivillig ventilation Med ofrivillig ventilation avses det luftläckage som läcker ut utan kontroll. Detta händer när ventilationen är otillräcklig eller är fel installerad. Ett exempel kan vara att man upplever att det osar mat i köket och öppnar fönstret för vädring. 16http://www.svenskventilation.se 17http://www.vattenfall.se/sv/file/effekt_energibehov_ pdf 18http://www.varmahus.se/energiskola/energi_effekt.php 19 Adelante consulting, formelsamling 9http://www.quma.se/ventilation/verkningsgrader.html 18

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus.

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus. Till dig som är fastighetsägare En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus. Ingen vill betala för energi som varken behövs eller

Läs mer

Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning

Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning Några nyheter i BBR avsnitt 9 Energihushållning Skärpning av kraven på specifik energianvändning för byggnader med annat uppvärmningssätt än elvärme.

Läs mer

BRF BJÖRKVIKEN ENERGIBALANSRAPPORT TUVE BYGG. Nybyggnad bostäder Del av Hultet 1:11. Antal sidor: 8. Göteborg 2014-03-11

BRF BJÖRKVIKEN ENERGIBALANSRAPPORT TUVE BYGG. Nybyggnad bostäder Del av Hultet 1:11. Antal sidor: 8. Göteborg 2014-03-11 TUVE BYGG BRF BJÖRKVIKEN Nybyggnad bostäder Del av Hultet 1:11 ENERGIBALANSRAPPORT Antal sidor: 8 Göteborg 2014-03-11 Töpelsgatan 5b, 416 55 Göteborg Tel 031-350 70 00, fax 031-350 70 10 liljewall-arkitekter.se

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36 Utgåva 1:1 2013-03-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Millegarne 2:36 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Linus Söderman 2015-09-24. Energideklaration Havstruten 2 Galeasvägen 15 Vaxholm

Linus Söderman 2015-09-24. Energideklaration Havstruten 2 Galeasvägen 15 Vaxholm Linus Söderman Energideklaration Galeasvägen 15 Vaxholm Innehållsförteckning Energideklaration... 1 Syfte... 2 Genomförande... 2 Beskrivning av föreslagna åtgärder... 4 1. Montera flödesbegränsare på vattenarmaturerna...

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blåklockan 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blåklockan 2 Utgåva 1:1 2015-02-09 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blåklockan 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1 Utgåva 1:1 2013-10-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rektorn 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4

VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4 VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4 ENERGIDEKLARATION Kommentarer Kiruna 2015-06-26 Arctic CAD & Teknik Tommy Krekula Sid 1 (4) KOMMENTARER ENERGIDEKLARATION Objekt: Småhus Älven 4, Virvelvägen 69, Kiruna Ägare:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25 Utgåva 1:1 2014-05-21 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Alva Rangsarve 1:25 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11 Utgåva 1:1 2014-03-28 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Björnäs 12:11 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energianvändning i byggnader. Energibalans. Enkel metod för att beräkna energi- och effektbehov

Energianvändning i byggnader. Energibalans. Enkel metod för att beräkna energi- och effektbehov Energianvändning i byggnader. Energibalans. Enkel metod för att beräkna energi- och effektbehov Lunds universitet LTH Avd Energi och ByggnadsDesign Inst för arkitektur och byggd miljö 36% av den totala

Läs mer

Rapport Energideklaration

Rapport Energideklaration Datum för besiktning: 20/2-2015 Fastighetsbeteckning: Drängsered 2:145 Adress /ort: Timotejv 5, Floda Byggnaden är besiktigad av: Nils Eriksson Sammanfattning I denna rapport presenteras nuvarande energianvändning

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Steninge 8:716

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Steninge 8:716 Utgåva 1:1 2013-05-20 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Steninge 8:716 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52

Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52 Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52 Datum 2015-08-26 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-08-26 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Editshem 6 Kalkylerna grundas

Läs mer

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Energi & egenkontroll för fastighetsägare Treårigt projekt, drivs av Miljöförvaltningen i Stockholm Ulrika Persson projektledare Fastighetsägare till flerfamiljshus

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112. Byggnadens adress Lingonvägen 5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112. Byggnadens adress Lingonvägen 5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112 Byggnadens adress Lingonvägen 5 74340 STORVRETA Datum 2015-05-16 Utetemperatur 14 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4 Utgåva 1:1 2015-02-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tolered 37:4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration parhus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala- Svartbäcken 8:31.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration parhus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala- Svartbäcken 8:31. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration parhus Fastighetsbeteckning Uppsala- Svartbäcken 8:31 Byggnadens adress Ingvarsgatan 71 75334 Uppsala Datum 2016-01-29 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Lövekulle 1:74 Besiktningsuppgifter Datum: 2017-01-25 Byggnadens adress: Svallåsvägen 125 44144 Alingsås Utetemperatur: 5 C Expert:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brunnskullen 9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brunnskullen 9 Utgåva 1:1 2014-12-17 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Brunnskullen 9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362 Utgåva 1:1 2014-10-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:362 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Visby Mullvaden 26

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Visby Mullvaden 26 Utgåva 1:1 2012-08-30 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Visby Mullvaden 26 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:295

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:295 Utgåva 1:1 2014-02-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:295 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Fönster - Vilka energikrav gäller idag och vilka kan komma gälla i framtiden?

Fönster - Vilka energikrav gäller idag och vilka kan komma gälla i framtiden? Fönster - Vilka energikrav gäller idag och vilka kan komma gälla i framtiden? Mats Rönnelid Energi och miljöteknik Högskolan Dalarna Presentation vid nätverksträff 1 februari 2012 Fönster viktiga för byggnadens

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6 Utgåva 1:1 2014-07-03 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vintapparen 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 6:392

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 6:392 Utgåva 1:1 2012-08-15 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ugglum 6:392 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Kedjehus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala Fålhagen 32:5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Kedjehus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala Fålhagen 32:5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Kedjehus Fastighetsbeteckning Uppsala Fålhagen 32:5 Byggnadens adress Liljegatan 20B 75324 Uppsala Datum 2016-07-18 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: NÄVEKVARN 7:350 Besiktningsuppgifter Datum: 2013-02-14 Byggnadens adress: SJÖSKOGSVÄGEN 26 61176 NÄVEKVARN Utetemperatur:

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Nybyggnad Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Idag gäller BBR när en byggnad uppförs. för tillbyggda delar när en byggnad byggs till. för ändring av byggnad men med hänsyn till varsamhets-

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Dammgärdet 7

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Dammgärdet 7 Utgåva 1:1 2014-06-16 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Dammgärdet 7 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 60:17. Byggnadens adress. Datum 2015-04-18. Utetemperatur 7.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 60:17. Byggnadens adress. Datum 2015-04-18. Utetemperatur 7. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Radhus Fastighetsbeteckning Luthagen 60:17 Byggnadens adress Blomgatan 11A 75231 Uppsala Datum 2015-04-18 Utetemperatur 7 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37 89

Läs mer

ENERGIDEKLARATION BRF Friheten

ENERGIDEKLARATION BRF Friheten 2010 ENERGIDEKLARATION BRF Friheten Årsta 2010-02-10 Lars-Johan Lindberg Energiexpert Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8. Byggnadens adress. Datum 2015-09-08. Utetemperatur 15.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8. Byggnadens adress. Datum 2015-09-08. Utetemperatur 15. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration radhus Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8 Byggnadens adress Geijersgatan 35A 75231 Uppsala Datum 2015-09-08 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Heby Risänge 1:6. Risänge 130.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Heby Risänge 1:6. Risänge 130. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Heby Risänge 1:6 Byggnadens adress Risänge 130 74047 Harbo Datum 2016-07-07 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration har

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: APOLLO 11 Besiktningsuppgifter Datum: 2014-09-29 Byggnadens adress: HERMESVÄGEN 7 98144 KIRUNA Utetemperatur: 3 C Expert: Fredrik

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19. Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21. Datum 2015-09-12.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19. Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21. Datum 2015-09-12. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19 Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21 74335 STORVRETA Datum 2015-09-12 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6

Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6 Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6 Datum 2015-05-26 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-05-25 Rapport: Villauppgifter Kalkylerna grundas på följande uppgifter

Läs mer

Detta vill jag få sagt!

Detta vill jag få sagt! Kv Jöns Ols, Energisnålt med konventionell teknik 28 oktober 2004 Byggherrens betydelse Catarina Warfvinge Univ lekt i Installationsteknik vid LTH Uppdragsledare på WSP Byggnadsfysik Detta vill jag få

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bö 36:20

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bö 36:20 Utgåva 1:1 2013-05-06 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Bö 36:20 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: SILLEN 9 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-05-22 Byggnadens adress: STOCKBERGSVÄGEN 28 12552 ÄLVSJÖ Utetemperatur: 9 C Expert: Peter

Läs mer

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna.

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna. SKOLANS VENTILATION Övningens mål Eleverna lär sig om energieffektivitet i skolor med fokus på fönster (eftersom de har stor inverkan på hur byggnaden värms upp och ventileras). Eleverna ska leta reda

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Lövsågen 35 Lagmansgatan 60F

Energideklaration av fastigheten Umeå Lövsågen 35 Lagmansgatan 60F Energideklaration av fastigheten Umeå Lövsågen 35 Lagmansgatan 60F Datum 2015-04-22 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-04-21 Rapport: Villauppgifter Kalkylerna grundas på följande uppgifter

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintergatan 5

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintergatan 5 Utgåva 1:1 2014-02-07 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vintergatan 5 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vågbro 26:1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vågbro 26:1 Utgåva 1:1 2012-10-23 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vågbro 26:1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-04-27 Fastighetsbeteckning: Åkersberg 1:143 Adress/ort: Dammg 15, Höör Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag: Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 22/5-2015 Fastighetsbeteckning: Brännö 1:12 Adress/ort: Björkåsvägen 18, Torup Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42 Utgåva 1:1 2014-08-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rindö 3:42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BRF Svalboet Energimätningar och termografering

BRF Svalboet Energimätningar och termografering BRF Svalboet Energimätningar och termografering 2014-01-15 Inledning Luleå Energi fick uppdraget att hjälpa BRF Svalboet att se över deras ventilation, termografera klimatskalet, samt se över värmesystemet

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala - Årsta 52:5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala - Årsta 52:5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Uppsala - Årsta 52:5 Byggnadens adress Sellerigatan 7 754 49 Uppsala Datum 2016-08-22 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: RÖDÖNS-SÄTER 3:21 Besiktningsuppgifter Datum: 2017-01-11 Byggnadens adress: KROKOMSVIKEN 141 83591 KROKOM Utetemperatur: 2 C Expert:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Barlingbo Lillåkre 1:24

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Barlingbo Lillåkre 1:24 Utgåva 1:1 2014-05-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Barlingbo Lillåkre 1:24 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energideklaration. Brf Tidplanen. EVU Energi & VVS Utveckling AB. Brf Tidplanen. Haninge Ålsta 3:119. Anders Granlund

Energideklaration. Brf Tidplanen. EVU Energi & VVS Utveckling AB. Brf Tidplanen. Haninge Ålsta 3:119. Anders Granlund Typ av Energideklaration 2009-04-06 Anders Granlund 1(8) Projekt nr: 101694,000 Haninge Ålsta 3:119 Anders Granlund Annedalsvägen 9, 227 64 LUND Tel 046-19 28 00. Fax 046-32 00 39 Organisationsnr 556471-0423,

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 147:1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 147:1 Utgåva 1:1 2014-03-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ugglum 147:1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Sparrisen 17 Hönsbärsvägen 10

Energideklaration av fastigheten Umeå Sparrisen 17 Hönsbärsvägen 10 Energideklaration av fastigheten Umeå Sparrisen 17 Hönsbärsvägen 10 Datum 2016-01-22 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2016-01-21 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Sparrisen 17 Kalkylerna

Läs mer

EKG fastighetssektorn Fastighetsägarträff 2012-05-09

EKG fastighetssektorn Fastighetsägarträff 2012-05-09 EKG fastighetssektorn Fastighetsägarträff 2012-05-09 Preliminära resultat av mätningar Genomsnittlig innetemperatur: 22,6 º C (jmfr: BETSI: 22,3 º C i flerbostadshus, 21,2 º C för småhus) Trycksättningsmätning

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Broby 2:4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Broby 2:4 Utgåva 1:1 2012-08-10 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Broby 2:4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Energideklaration sammanställning

Energideklaration sammanställning Energideklaration sammanställning Brf Blomgläntan Alingsås 2009-09-30 Utförd av: Hans Malmer 1(7) Sammanfattning har på uppdrag av Brf Blomgläntan utfört energideklaration av fastigheten. Syftet med denna

Läs mer

ENERGIDEKLARATION BRF Lagerkrantz

ENERGIDEKLARATION BRF Lagerkrantz 2009 ENERGIDEKLARATION BRF Lagerkrantz Magnus Lindh Riksbyggen 2009-10-14 Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer bygger på

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-05 Fastighetsbeteckning: Agedynan 7 Adress/ort: Husmansvägen 13, Dalby Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: MALEVIK 1:180 Besiktningsuppgifter Datum: 2017-05-10 Byggnadens adress: EKEBACKSVÄGEN 11 42935 KULLAVIK Utetemperatur: 10 C Expert:

Läs mer

Energirapport. Dimbo 31:1. Dimbo Älvängen, Tidaholm. Certifikatsnummer: 5518. Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult

Energirapport. Dimbo 31:1. Dimbo Älvängen, Tidaholm. Certifikatsnummer: 5518. Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult Energirapport Dimbo 31:1 Dimbo Älvängen, Tidaholm Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult 2015 08 04 Certifikatsnummer: 5518 Det är inte alltid lätt att hålla reda på alla begrepp vad

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sjöstugan 21

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sjöstugan 21 Utgåva 1:1 2012-06-18 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Sjöstugan 21 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Hällsätter 1:16

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Hällsätter 1:16 Utgåva 1:1 2016-01-12 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Hällsätter 1:16 INDEPENDIA ENERGI AB Amalia Jönssons gata 25 421 31 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45 Utgåva 1:1 2014-03-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Annestorp 27:45 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ENERGIDEKLARATION Brf Norrskenet

ENERGIDEKLARATION Brf Norrskenet 2009 ENERGIDEKLARATION Brf Norrskenet Rickard Norlin Riksbyggen 2009-06-15 Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer bygger på

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Odalbonden 12

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Odalbonden 12 Utgåva 1:1 2014-05-14 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Odalbonden 12 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: BUR 131:42 Besiktningsuppgifter Datum: 2017-01-26 Byggnadens adress: LÅKEBERGSGATAN 93 42334 TORSLANDA Utetemperatur: 6 C Expert:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Norrtälje - Asplund 1:1. Hallstaviksvägen 539

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Norrtälje - Asplund 1:1. Hallstaviksvägen 539 ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Norrtälje - Asplund 1:1 Byggnadens adress Hallstaviksvägen 539 76391 Hallstavik Datum 2017-02-03 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning

Läs mer

Byggnadstypologier Sverige

Byggnadstypologier Sverige Byggnadstypologier Sverige Inneha llsfo rteckning Byggnadstypologier... 3 Bakgrund... 3 Exempel klimatzon 3 Enfamiljshus byggt innan 1960 (area 125 m 2 )... 4 Exempel klimatzon 3 Enfamiljshus byggt innan

Läs mer

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 7443 EN ISO/IEC 17020 Energideklaration M AJ E L D E N 22 Storsvängen 34 602 43 Norrköping Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 Energiexpert: Niklas Sjöberg Certifierad

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-01-08 Fastighetsbeteckning: Symaskinen 23 Adress/ort: Håkantorpsgatan 110, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-04-20 Fastighetsbeteckning: Skultunaby 1:103 Adress/ort: Stockvägen 8, Skultuna Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tubberöd 1:273

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tubberöd 1:273 Utgåva 1:1 2014-09-25 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tubberöd 1:273 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tövädret 5

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tövädret 5 Utgåva 1:1 2014-04-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tövädret 5 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Angelstads-Kärragården 1:29

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Angelstads-Kärragården 1:29 Utgåva 1:1 2012-05-16 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Angelstads-Kärragården 1:29 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Dalby 5:1. Byggnadens adress Dalby Ekbacken 11.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Dalby 5:1. Byggnadens adress Dalby Ekbacken 11. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Uppsala Dalby 5:1 Byggnadens adress Dalby Ekbacken 11 75591 Uppsala Datum 2015-05-27 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: SERGEANTEN 17. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnadens adress:

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: SERGEANTEN 17. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnadens adress: ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Besiktningsuppgifter Datum: SERGEANTEN 17 Byggnadens adress: 2015-08-11 Utetemperatur: NYGÅRDSVÄGEN 3C 29135 KRISTIANSTAD 20 C Expert:

Läs mer

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Backen 1:25, Ödskölt Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17515

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Backen 1:25, Ödskölt Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17515 ENERGIBESIKTNING Bilaga till Energideklaration av, Ödskölt 2017-01-29 Uppdragsnummer 17515 Besiktningen utförd av: Beställarens kontaktperson: Veronica Magnusson NB Kyl & VVS Konsult AB Storgatan 11 666

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Kollanda 1:19

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Kollanda 1:19 Utgåva 1:1 2012-04-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Kollanda 1:19 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

STYRDOKUMENT ENERGI OCH BYGG

STYRDOKUMENT ENERGI OCH BYGG Reviderad: 2012-01-17 Fastställd: 2008-04-08 : STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun 2 (6) INNEHÅLL 1 ENERGIBEHOV 4 2 KRAV PÅ BYGGNADSDELAR 5 3 TÄTHET 5 4 MILJÖKLASSNING 5 5 ÖVRIGT 6 3 (6) FÖRKLARING

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Jordärtskockan 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Jordärtskockan 1 Utgåva 1:1 2015-01-16 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Jordärtskockan 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: EDSALA 5:319 Besiktningsuppgifter Datum: 2012-03-02 Byggnadens adress: LINGONVÄGEN 33 64793 MARIEFRED Utetemperatur: 5 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Foss-Hede 1:27 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-05-06 Byggnadens adress: Övre Krokklevsvägen 3 45534 Munkedal Utetemperatur: 13

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Lovisa 13

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Lovisa 13 Utgåva 1:1 2012-05-31 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Lovisa 13 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Bygga nytt. Påverka energianvändningen i ditt nya hem

Bygga nytt. Påverka energianvändningen i ditt nya hem 1 Bygga nytt Påverka energianvändningen i ditt nya hem Du som bygger nytt har chansen att göra rätt från början, vilket är mycket lättare än att korrigera efteråt. Den här broschyren är tänkt att ge en

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Runmästaren 14

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Runmästaren 14 Utgåva 1:1 2015-03-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Runmästaren 14 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: BLIDÖ 1:251 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-08-27 Byggnadens adress: FÖRÄNGSUDDEN 47 76017 BLIDÖ Utetemperatur: 22 C Expert: Richard

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Sångkören 158 Besiktningsuppgifter Datum: 2016-05-24 Byggnadens adress: Basvägen 59 931 46 Skellefteå Utetemperatur: 11 C Expert:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: GRÄNNE 1:8 Besiktningsuppgifter Datum: 2012-10-19 Byggnadens adress: PLANEN 16 51890 SANDARED Utetemperatur: 10 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: TRYNTORP 3:1 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-08-31 Byggnadens adress: TRYNTORPS GÅRD 64050 BJÖRNLUNDA Utetemperatur: 13 C Expert:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tamburinen 4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tamburinen 4 Utgåva 1:1 2012-06-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tamburinen 4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björken 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björken 6 Utgåva 1:1 2012-04-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Björken 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rådmansö-Gillberga 2:59

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rådmansö-Gillberga 2:59 Utgåva 1:1 2012-09-06 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rådmansö-Gillberga 2:59 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Frötjärn 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Frötjärn 6 Utgåva 1:1 2014-12-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Frötjärn 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Besiktningsrapport Energideklaration av villa

Besiktningsrapport Energideklaration av villa Besiktningsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2017-04-20 Fastighetsbeteckning: Hofterup 9:21 Adress/ort: Kungsljusvägen 33, Löddeköpinge Byggnaden är besiktigad av: Daniel Ell, Certifierad

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vallentuna Prästgård 1:125

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vallentuna Prästgård 1:125 Utgåva 1:1 2012-08-15 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vallentuna Prästgård 1:125 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer