ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING"

Transkript

1 ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

2 2

3 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2011 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens resultaträkning 12 Koncernens balansräkning 13 Koncernens kassaflödesanalys 15 Moderföreningens resultaträkning 16 Moderföreningens balansräkning 17 Moderföreningens kassaflödesanalys 19 Noter 20 Revisionsberättelse 34 Styrelse och ledningsgrupp 35 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år. Ordinarie föreningsstämma hålles på Restaurang Sand, Hotel Skansen i Båstad, måndagen den 7 maj 2012 kl Fotografer: Magnus Torle, förutom bilden på sid 5 som har tagits av Mette Ottosson. 3

4 VD HÅKAN ERIKSSON HAR ORDET Fjolåret kännetecknas av medvind och det på mer än ett sätt. Bjäre Kraft har gjort ett mycket bra resultat vilket ger oss handlingsfrihet inför alla de stora investeringar som behövs göras framöver. Organisatoriskt har vi växt det har nyanställts såväl på Bredband som på Entreprenad. Vi gläder oss också åt att vår vindkraftsfamilj har blivit större, nya verk har köpts både utanför Kalix och på Öland. Stora investeringar väntar elnätet Vi på Bjäre Kraft jobbar inte bara med att bibehålla ett säkert och stabilt elnät på Bjäre utan också med att fortsätta utveckla nätet. Utöver vanliga investeringar för att förvalta och drifthålla elnätet, behövs de närmaste åren ytterligare investeringar för att kunna möta samhällets ökade krav vid elanvändning. Detta kommer innebära ökade utgifter på ca 55 miljoner kronor för att kunna öka leveranssäkerheten och skapa förutsättningar för utbyggnad inom vårt område i framtiden. Arbetet med att höja spänningen på våra elmatningar från regionnätet påbörjades under 2011 och planeras vara klart sommaren Därefter står vi bättre rustade med fullgod reservmatning. Vi gör också stora investeringar i vårt fördelningsnät mellan orterna. Detta kommer att göra elöverföringen säkrare, men även leda till minskade energiförluster. Fler vindkraftverk Vid all elanvändning förlorar man en del av elen när den överförs. Bjäre Kraft har som mål att vi vid år 2012 års utgång ska kunna täcka våra nätförluster med alternativ energi där av vår satsning på vindkraftverk. Vi har, som delägare i Kalix Vind, under 2011 förvärvat ytterligare fem vindkraftverk. På Öland har vi numera ett helägt verk i Ryd-Rönnerum. Totalt äger vi nu, helt eller delvis, elva vindkraftverk. Fiber till alla Precis som vi måste se till att vi har ett driftsäkert elnät, behöver vi göra detsamma med vårt fibernät. Elnätet växer varje år, men det är inget emot vad vårt fibernät gör. Här kan man tala om en explosionsartad utveckling! Även här jobbar vi för ökad säkerhet vilket leder till min- 4

5 dre risk för att våra kunder ska bli utan TV, Internet och telefoni. Vi har också etablerat en ny bredbandsstation i Ängelholm, vilket ytterligare höjer leveranssäkerheten och ger oss möjlighet att expandera i Ängelholm. Elhandel genom Bixia Som delägare gläds vi åt att elhandelsbolaget Bixia har gjort ett bra resultat år Bixia satsar stort på förnybar energi och 1 april 2012 kommer utskiftning ske av vindkraft till eget bolag. All satsning på förnybar energi kommer att läggas i det nya bolaget Bixia ProWind AB. Bjäre Kraft blir delägare även i detta bolag, vilket ligger i linje med vårt eget engagemang i alternativ energi. Nordisk slutkundsmarknad De nordiska länderna har beslutat att alla nordiska elkonsumenter, förutom Islands, ska kunna handla el över nationsgränserna. Samtidigt kommer kundens elhandelsbolag vara dess huvudsakliga kontaktpunkt, t ex ska elhandlarna skicka faktura för både nät och handel. Genomförandet ska vara klart 1 juli Södra Halland Bjäre Energi AB säljs Bjäre Kraft arbetar också med naturgas och andra energilösningar genom Södra Halland Bjäre Energi AB (SHB), som vi äger tillsammans med Södra Hallands Kraft ekonomisk förening. Beslut har nu tagits att vår andel av SHB ska säljas till Södra Hallands Kraft, så att vi i fortsättningen kan koncentrera oss på våra övriga kärnområden elnät, bredband och förnyelsebar energi. Bolaget kommer att leva kvar med Södra Hallands Kraft som ensam ägare. Bra resultat fixar man inte ensam Den goda utvecklingen för Bjäre Kraft är det många som har bidragit till. Bolaget har lojala och duktiga medarbetare som ska känna att de är delaktiga i årets fina resultat utan dem hade det inte gått. Vi skulle inte heller klara oss utan våra ägare och kunder som ger oss förtroendet att sköta både el- och bredbandsnät. Vi står på en stabil grund och kan med stor tillförsikt se fram mot ett nytt år, som kommer att innehålla både välkända arbetsuppgifter som spännande förändringar. Nordisk slutkundsmarknad Införandet av en nordisk slutkundsmarknad år 2013, kräver att datasystem och rutiner ses över och anpassas så att mätvärden för el enkelt kan skickas mellan länder och bolag. Vårt sätt att arbeta kommer därför att förändras och vi behöver redan nu börja förbereda oss. Vi kommer efter genomförandet inte skicka elnätsfakturor, utan det kommer kundernas respektive elhandlare att göra. Håkan Eriksson Hållare till 10 kv-säkring 5

6 VÅRA FYRA AFFÄRSOMRÅDEN UNDER 2011 Hans Ljungström, chef Elnät Elnät & Bjäre Kraft Energi Som namnet antyder är elnätet en av grunderna för vår vällevnad på Bjäre. Förutom den dagliga drifthållningen måste nätet underhållas och byggas ut. Dessutom har Elnät till uppgift att mäta och rapportera elförbrukningen. Dessa mätningar ligger sedan till grund för fakturorna till kunder. Vid 2011 års slut fanns anslutningar till elnätet, varav 96 stycken anslöts under Energiförbrukningen för året blev ca MWh, varav drygt 5 % försvinner i form av värme, vid överföring av energin. Under året investerades ca 6 miljoner kronor i elnätet, främst i åtgärder som ökade överföringssäkerheten till kunderna. Risken för avbrott har därmed minskat. Analys av elnätet Det är nödvändigt att emellanåt analysera elnätet för att kunna planera inför framtida utbyggnad. Analysen visar på var det kan finnas överföringsbrister i nätet. Bjäre Kraft vill förstås begränsa energiförluster i största möjliga mån och därigenom minska utgifterna för att driva nätet. Det blåser medvind Under 2011 köpte Bjäre Kraft Energi sex stycken vindkraftverk. Som delägare i Kalix Vind AB köptes fem stycken begagnade verk på Seskarö i Kalix skärgård. I mars 2011 köptes ett nybyggt verk på Öland. Verket planeras ge MWh energi om året, vilket motsvarar elförbrukning för cirka 320 villor. Högre krav på överföringssäkerhet Vårt samhälle ställer allt större krav på våra elnät, då befolkningens beroende av el ökar. För att möta dessa krav behöver ytterligare investeringar göras i elnätet. Bjäre Kraft har t ex ett pågående projekt som innebär en spänningshöjning av en 50 kv-matning till 130 kv, så att det i framtiden finns två inkommande regionnätsledningar på 130 kv spänningsnivå. Därefter kommer överföringskapaciteten att täcka Bjäres behov för lång tid framöver. 6 Entreprenad Bjäre Kraft Entreprenad har under året utfört mycket arbete åt Bjäre Kraft Elnät och åt Bjäre Kraft Bredband. Det handlar om att förlägga kabel för el och fiber. Även den hel del underhållsarbete har utförts under året. Flera nyanställningar och inhyrd personal Den positiva tillströmningen av nya kunder ledde till att Entreprenad anställde ytterligare tre montörer under 2011 och en fjärde kommer att anställas i det närmaste. Det är viktigt att montörer som anställs har elutbildning. Kollegor förser dem sedan med fiberkompetens. Även befintlig personal har fått vidareutbildning då allt fler behövs för att kunna hålla beredskap på både el-, TV- och fibernät. Vid förläggning av kabel behövs grävare och anläggare, vilka Entreprenad hyr in efter behov. Under 2011 var det ständigt sex till sju grävmaskiner i arbete. Anläggaren lägger ner el- och fiberkabel och återställer därefter marken. Underhållsarbete Det är inte bara nyinstallationer som Entreprenad har tagit hand om under året. Även mycket underhållsarbete utfördes. Under 2011 byttes uttjänta ställverk i nätstationer, vilket gör driften säkrare och risken för avbrott mindre. Entreprenad tar sig även an externa arbeten. Det är inte ovanligt att de i samband med fiberanslutningar anlitas av kunder för att gräva ner fibern på deras tomt. Tommy Eriksson, chef Entreprenad

7 Kundservice Bjäre Krafts Kundservice har under 2011 gett service åt både Bjäre Krafts och Bixias kunder. Mycket tid läggs på elnät och elhandel, men även Bjäre Kraft Bredband använder Kundservice resurser. Bredband är den avdelning på företaget som växer snabbast och genererar arbete till så väl Entreprenad som Kundservice. Ytterligare arbetsområden för Kundservice är Bjäre Krafts reception i Västra Karup och telefonväxeln för hela koncernen. Fyra elområden Sedan den 1 november 2011 är Sverige uppdelat i fyra elområden. Elpriset kan sedan dess variera mellan olika delar av landet. Inför uppdelningen var oron stor för att vi i södra Sverige skulle få betydligt dyrare el än övriga landet, då elen har en längre sträcka att transporteras till oss. Många oroliga Bixiakunder vände sig till Kundservice inför förändringen, för att få råd om de skulle binda sitt elpris eller inte. Men efter införandet av elområden har skillnaden i pris hittills varit marginell. Anledningen är att vi har haft så mild vinter. Visst har vi oftast dyrare el här i elområde 4, men skillnaden blev under 2011 mycket mindre än befarat. Bredband Bjäre Kraft Bredband och moderbolaget har olika faktureringssystem, men det varar inte länge till. Under 2011 påbörjades arbetet med att integrera dessa och kundservice personal har varit en stor del i detta arbete. Denna omläggning pågår även under Arbetet med att bistå Bredbands kunder fortsätter. Kundservice personal utbildas kontinuerligt för att kunna möta förfrågningar om kabel-tv, Internet via ADSL och inte minst fiber. Annika Borgman, chef Kundservice Bjäre Kraft Bredband Bjäre Kraft Bredband fortsätter arbetet med att sprida fibernätet över Båstads och Ängelholms kommuner. Privatkunder som ansluter sig till Bjäre Krafts Stadsnät får via fiber tillgång till tjänster som TV, Internet och telefoni med bästa teknik. Samtidigt sker arbete med att serva allt fler företag med olika fibertjänster. Men man ska inte förglömma att det även kontinuerligt arbetas med det befintliga kabel-tvnätet och internetkunderna Alexander Jansson, VD Bjäre Kraft Bredband AB via ADSL. Leveranstakten för fiber ökar Ambitionsnivån är att Bredband ska bygga fiberanslutningar de närmaste fem åren. Det gäller både Båstads och Ängelholms kommuner. För att nå målet har leverantstakten ökat under Ytterligare en säljare har anställts, en stadsnätsportal har startats upp för att underlätta intresseanmälningar och för möjligheten att följa olika fiberprojekt. Dessutom har en marknadskampanj genomförts under året, med fortsättning under Detta för att sprida kunskap om Bjäre Krafts Stadsnät. Förbättrad kommunikationen för Ängelholms Kommun Ett stort arbete under året har varit att hjälpa Ängelholms Kommun med att förbättra kommunikationen mellan olika verksamheter. Då dessa är utspridda över kommunen har behovet varit att centralisera system och numera är majoriteten av verksamheterna fiberuppkopplade. Fiber till master för 4G Under året har mobiloperatörer, med Bjäre Kraft Bredbands hjälp, kunnat etablera 4G-nät i Ängelholm och i Båstad. För att 4G-kommunikation ska fungera behövs fiber, vilket Bredband mer än gärna hjälper till med. 7

8 TRÄFFA FYRA AV BJÄRE KRAFTS PERSONAL! Kjell Sivertsson - Elnät Just för tillfället håller Kjell Sivertsson på med en utredning av vägbelysning på Bjäre. Flera olika väghållare äger belysningen men låter Bjäre Kraft ta hand om skötseln. Då senaste genomgång av belysningen gjordes på 1980-talet, är det dags igen. Började år 1975 För 37 år sedan började Kjell som montör på Bjäre Kraft! På den tiden la man inte mycket tid på dokumentation, vilket man kom att sakna när äldre montörer pensionerades. Med dem försvann viktig kunskap om nätet. Därför blev det snart Kjells uppgift att kartlägga nätet. Under de år Kjell har jobbat på Bjäre Kraft har hans arbetsuppgifter ändrats ett flertal gånger. Därför har han haft ett mycket omväxlande jobb, vilket han uppskattar. Arbetsuppgifter idag Kjell dokumenterar fortlöpande elnätets förändringar på kartor. Han administrerar nyanslutningar, effekthöjningar och ritar därefter in dem på kartorna. Förr skedde arbetet enbart på papper, numera är det mesta digitalt. Kjell har fler arbetsuppgifter, t ex ansvarar han för besiktningen av luftledningar och kabelskåp. Pensionering Kjell trivs med att jobba på Bjäre Kraft och tur är väl det med tanke på hur länge han har varit anställd. Han till och med skjuter upp pensioneringen: Jag fyller 66 år i år, men jag har så roligt på jobbet att jag arbetar på övertid till maj nästa år, säger Kjell glatt. Paul Bengtsson - Entreprenad En annan av Bjäre Krafts veteraner är Paul Bengtsson, som har varit anställd som linjemontör sedan Pauls huvudsyssla är elnätet, men emellanåt blir det även jobb med fiber. En vanlig dag på jobbet En normal arbetsdag för Paul kan innebära att köra ut och koppla in byggskåp, det vill säga tillfälliga anläggningar som används vid t ex nybyggnation. Därefter kan det vara dags att elansluta ett hus. Ibland innebär arbetet reparationer på Bjäre Krafts elnät, både nedgrävda kablar som luftledningar. Ett vanligt jobb är att byta uttjänta elskåp och renovera transformatorstationer. Paul lider inte av svindel Bjäre Kraft har numera det mesta av nätet nedgrävd, men ännu finns det luftledningar kvar. Ungefär varannan vecka behövs det göras arbete på någon av dessa stolpar och oftast är det Paul som åker ut på denna typ av jobb. Vart åttonde år besiktigas stolparna och de angripna av röta blir utbytta. En ovanlig dag på jobbet Det händer att Paul med kollegor blir uthyrda till andra företag. När stormen Gudrun hade härjat i trakten drabbades Bjäre bara av ett fyra timmar långt avbrott, medan andra kraftbolag fick stora problem. Paul och ett par kollegor fick då rycka ut och hjälpa andra mer drabbade elbolag. Jag var också med när Banverket ändrade bansträckan och drog dubbla spår till norra tunnelmynningen. Vår insats var att dra kontaktledningen. Kul jobb, berättar Paul. 8

9 Jessica Thormé - Kundservice Bland Kundservice medarbetare hittar vi Jessica Thormé. Hon är en av Bjäre Krafts administratörer och jobbar bland annat med avläsning av elmätare. Dessa avläses och faktureras vanligtvis med automatik, men i vissa fall krävs det manuell hantering, vilket är Jessicas uppgift. När det gäller flyttärenden, d v s kunder som flyttar in eller ur vårt elnätsområde, ska elmätare läsas av för utflyttande kund och slutfaktura skickas. Inflyttare ska läggas upp som nya kunder. Effektfakturering är mätvärdesinsamling och fakturering av de riktigt stora elkunderna. Detta hanteras också av Jessica. Mats Nyman - Bredband Mats Nyman jobbar på Bjäre Kraft Bredband som IT-tekniker. Det är Mats och hans kollegor som, enkelt uttryckt, ser till att våra TV- och bredbandstjänster fungerar. Programmering och systemhantering I Bredbands arbete med att bygga ut fibernätet är en av Mats arbetsuppgifter att programmera hårdvara innan den installeras i nätet av Entreprenads montörer. Den här typen av arbete kan förstås också vara aktuell när befintliga nät ska uppgraderas. Stora avvikelser kontrolleras När automatisk avläsning sker, signaleras större avvikelser och Jessica kontrollerar då mätarens tim- och dygnsvärden och försöker räkna ut vad som hänt. Det kan till exempel vara en anläggning vars förbrukning ökat drastiskt kring jul. Då kan jag oftast låta avläsningen gå vidare till fakturering. Det är troligen bara en sommarstugeägare som har kommit till Bjäre för att fira jul, menar Jessica. Nybyggnation Jessica skickar också fakturor till kunder som hyr portabla elskåp, som till exempel används vid nybyggnationer. När huset är klart är det dags för servisinkoppling, det vill säga ansluta huset till elnätet och starta upp ett nytt elabonnemang. Arbete åt Bredband Jessica jobbar även åt Bjäre Kraft Bredband. Hon hanterar ärenden som nyanslutningar till fibernätet, flyttar och beställningar av tjänster. Mats ägnar även tid åt felsökning. Det arbetet kan påbörjas när utrustning larmar, när det kommer en felanmälan från kund, men ofta upptäcks och åtgärdas problem när man arbetar förebyggande i näten. En annan av Mats arbetsuppgifter är att kontinuerligt jobba med våra system för kundhantering och ekonomi, så att de ska fungera smidigt för övrig personal. E-posten sköter Mats också, för såväl kunder som för Bjäre Kraft. Mats skapar gärna egna små program för olika ändamål. Ett exempel är Mats arbete med webmailen, som gör att både kunder och anställda kan läsa sin e-post varhelst de kan hitta en internetuppkoppling. Kul på jobbet På frågan vad som är roligast med hans jobb svarar Mats: Problemlösning! Att först få klura ut hur ett system kan förbättras och sedan genomföra det. Då är det en bra dag på jobbet. 9

10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Koncernförhållande Föreningen är moderförening i en koncern med Bjäre Kraft Energi AB (org.nr ), Bjäre Kraft Bredband AB (org.nr ) och Kroka Vind AB (org.nr ) som helägda dotterbolag. Styrelsen och verkställande direktören för BJÄRE KRAFT EKONOMISK FÖRENING får härmed avge följande verksamhetsberättelse omfattande tiden Information om verksamheten Koncernförhållanden Moderföreningens verksamhet omfattar eldistribution på Bjärehalvön. Koncernens tre helägda dotterbolag Bjäre Kraft Energi AB:s och Kroka Vind AB:s verksamheter omfattar dels produktion av el genom vindkraftverk samt projektering av nya vindkraftverk. I dotterbolaget Bjäre Kraft Bredband AB bedrivs kommunikations- och bredbandsverksamhet i nordvästra Skåne. Koncernen äger också 50% av Södra Halland Bjäre Energi AB som levererar gasbunden värme samt utför service och entreprenad på naturgasanläggningar. Kalix Vind AB ägs till ca 31% och producerar vindkraftbaserad elenergi. Ägarförhållanden Antalet abonnenter uppgick vid årets slut till (12 340). Av dessa är (8 990) medlemmar. Medlemmarna i föreningen utser på den årliga distriktsstämman, valberedning och 18 fullmäktigeledamöter. Båstads kommun utser nio fullmäktigeledamöter och Ängelholms kommun utser tre. Fullmäktigeledamöterna utgör föreningsstämman, som årligen väljer styrelse och revisorer. Verksamheten under räkenskapsåret Elnät Under 2011 har vi haft en god tillgänglighet med få störningar i vårt eldistributionsnät. Volymen energi under året minskade med 22 GWh till 241 GWh att jämföra med 263 GWh Nätförlusterna i nätet minskade till 5,3% från 5,8%. Under 2011 har föreningen fortsatt att rusta upp några av våra elnätstationer eltekniskt men även byggnationsmässigt. I ledningsnätet har vi omkring området Vejby östra, Norrevång ersatt luftledningsnätet med ett utbyggt jordkabelnät som ger större möjligheter till bättre och alternativa kopplingsvägar men också ökad driftsäkerhet. I området Karstorp, Häljarp, Yderhult startades ett projekt upp för att skilja 10 kv nät från 20kV matningsnät. Samtidigt genomförs ett antal nya jordkabeldragningar som gör att ytterligare luftledningsnät kan monteras ned. Under året har föreningen haft ett stort antal utbyggnadsprojekt där vi dragit nya kablar och placerat ut nya nätstationer för att säkerställa matning, elkvalitet och selektivitet. Bredband Genom utökade försäljnings- och marknadsresurser har fiberutbyggnaden ytterligare intensifierats under året både gentemot privat-, företags- och operatörsmarknad. Utbyggnader har även inletts i Åstorp. Satsningar har genomförts för att ytterligare höja driftsäkerheten och kapaciteten i nätet. Entreprenad Förutom drift och underhåll av föreningens egna elnätsanläggningar ansvarar entreprenadavdelningen också för utbyggnad, underhåll och drift av Bjäre Krafts bredbandsanläggningar. Under 2011 har arbetet med tunnelbygget fortsatt. Bjäre Kraft ansvarar för eltillförsel samt medverkar i drift och underhåll av högspänning i tunneln. Underhåll och service av gasanläggningar både egna och externa görs via vårt intressebolag Södra Halland Bjäre Energi AB. Vindkraft Förnyelsebar elkraft blir allt viktigare och Bjäre Kraft Energi AB har under under året förvärvat ett vindkraftverk på Öland (Enercon E82/2 MW). Genom bolaget Kalix vind AB har ytterligare 5 vindkraftverk på Seskarö tillkommit genom förvärvet av Bottenvikens vind AB som bidrar till att möta vår målsättning att täcka våra förluster i elnätet med vindkraft. Fortsatt projektering har skett i flera vindkraftprojekt med bl a vindmätning och inventeringar som underlag till miljökonsekvensbeskrivning inför tillståndsansökningar. Ägarandelen i Kroka Vind AB (V52) har ökats till 100% under året. I dagsläget äger Bjäre Kraft tre helägda vindkraftverk; i Sönnertorp på Hallandsåsen, i Kroka i Torsås kommun samt i Ryd-Rönnerum på Öland. Vi äger också andelar i en vindkraftpark i Kalix. Vi har under året arbetat med prospektering av nya vindkraftverk på flera orter. Startsträckan är lång men vi har goda förhoppningar att kunna bygga nya vindkraftverk i egen regi. Vår målsättning är att vindkraftproduktionen ska täcka våra nätförluster. Under 2012 beräknas 92 % av vår nätförluster täckas av egen vindkraftproduktion. 10

11 Omsättning och resultat Försäljningen har under räkenskapsåret uppgått till 140 mkr (126), vilket är en ökning med 12 % (-0,5 %) jämfört med föregående år. Bruttovinsten har ökat till 12,4% (10,2 %). Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar har uppgått till 56 mkr (21,1). Av dessa avser 6,0 mkr elnät, 17,4 mkr bredband, 31,4 mkr vindkraft samt resterande 1,2 mkr övrigt. Finansiella risker Koncernens verksamhet bedrivs i sin helhet i Sverige och medför ett antal finansiella risker. Det övergripande målet är att moderföreningen tillhandahåller finansiering till koncernbolagen samt hanterar finansiella risker så att effekterna på koncernens resultat minimeras. Koncernen är främst exponerad för ränterisk, kreditrisk, likviditetsrisk samt risk förknippad med elhandel och vindkraftsproduktion. För ytterligare information så hänvisas till not 2 i räkenskaperna. Miljöpåverkan Bolag i koncenen bedriver anmälningspliktig/tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Anmälningsplikten/ tillståndet avser vindkraftanläggningen i Ryd-Rönnerum på Öland. Den anmälningspliktiga/tillståndspliktiga verksamheten motsvarar 1 % av koncernens nettoomsättning. Arbetet med miljön är idag en viktig del av vårt arbete där vi förutom de dagliga rutinerna följer upp miljöarbetet och utvecklar våra rutiner vid skyddkommittémöten. Flerårsjämförelse Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Årets vinst Summa (tkr) Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att Avsättes till reservfond 430 I ny räkning överförs Summa (tkr) Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen Koncernbidrag har, under förutsättning av årstämmans godkännande, lämnats med tkr vilket föranlett att fritt eget kapital per balansdagen, efter beaktande av skatteeffekten, reducerats med tkr. Den föreslagna värdeöverföringen i form av koncernbidrag reducerar föreningens soliditet till 59 procent. Soliditeten är mot bakgrund av föreningens verksamhet fortsatt bedrives med lönsamhet betryggande. Likviditeten i föreningen bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen, i form av koncernbidrag, ej hindrar föreningen från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna värdeöverföringen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i Lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar 10 kap. Föreningens resultat och ställning i övrigt redovisas i efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tillägsupplysningar. Koncernen Nettoomsättning, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Balansomslutning, tkr Soliditet, % Moderföreningen Nettoomsättning, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Balansomslutning, tkr Soliditet, % Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1 11

12 KONCERNENS RESULTATRÄKNING RÖRELSENS INTÄKTER M M 1, 2 Not Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter m m RÖRELSENS KOSTNADER 3 Råvaror och förnödenheter Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Andelar i intresseföretags resultat Rörelseresultat RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR Resultat från intressebolag och övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader Summa resultat från finansiella investeringar RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Minoritetens andel i årets resultat Skatt på årets resultat Årets resultat

13 KONCERNENS BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR 1,2 Not ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager m m Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och Bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

14 KONCERNENS BALANSRÄKNING EGET KAPITAL OCH SKULDER 1,2 Not EGET KAPITAL 17 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Bundna reserver Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Minoritetsintressen AVSÄTTNINGAR Uppskjuten skatt LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut KORTFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Förskott från kunder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter Inga Ansvarsförbindelser

15 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta Erhållna utdelningar Erlagd ränta Betald inkomstskatt Ökning/minskning varulager Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar Avyttring av övriga finansiella anläggningstillgångar Ökning/ minskning kortfristiga finansiella placeringar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nettoförändring medlemsinsatser 6 5 Upptagna lån Övrig förändring Amortering av skuld Ökning/minskning kortfristiga finansiella skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

16 MODERFÖRENINGENS RESULTATRÄKNING RÖRELSENS INTÄKTER 1, 2 Not Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens intäkter RÖRELSENS KOSTNADER 3 Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader Summa resultat från finansiella investeringar RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat

17 MODERFÖRENINGENS BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR 1, 2 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Not Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Maskiner och andra tekniska anläggningar Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i dotterföretag Fordringar hos koncernföretag Andelar i intresseföretag Övriga långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager m m Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Aktuella skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

18 MODERFÖRENINGENS BALANSRÄKNING EGET KAPITAL OCH SKULDER 1, 2 Not EGET KAPITAL 17 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital OBESKATTADE RESERVER LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till koncernföretag Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder KORTFRISTIGA SKULDER Skulder till koncernföretag Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser

19 MODERFÖRENINGENS KASSAFLÖDESANALYS DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Erhållen ränta Erhållna utdelningar Erlagd ränta Betald inkomstskatt Ökning/minskning varulager Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVERSTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Placering i övriga finansiella anläggningstillgångar Avyttring av intressebolag Ökning/minskning kortfristiga finasiella placeringar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nettoförändring medlemsinsatser 6 5 Amortering av skuld Ökning/minskning kortfristiga finansiella skulder Erhållet/lämnat koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

20 MODERFÖRENINGENS OCH KONCERNENS NOTER Not 1 Redovisningsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Koncernredovisning I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderföreningen direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av rösterna. Koncernredovisningen är upprättad enligt redovisningsrådets rekommendation om koncernredovisning. Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterföretagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värde, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterföretagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet. I koncernredovisningen redovisas inte bokslutsdispositioner och obeskattade reserver. Dessa delas upp i eget kapital och latent skatteskuld. Latent skatt hänförlig till årets bokslutsdispositioner ingår i koncernens nettovinst. På motsvarande sätt delas obeskattade reserver i de enskilda bolagen upp. Den latenta skatteskulden redovisas som långfristig skuld, medan resterande del tillförs koncernens bundna egna kapital. Intresseföretag Som intresseföretag betraktas de företag som inte är dotterföretag men där moderföreningen direkt eller indirekt innehar minst 20 % av rösterna för samtliga andelar, eller på annat sätt har ett betydande inflytande. I koncernens bokslut redovisas andelar i intresseföretag enligt kapitalandelsmetoden. Kapitalandelsmetoden innebär att andelar i ett företag redovisas till anskaffningsvärde vid anskaffningstillfället och därefter justeras med koncernens andel av förändringen i intresseföretagets egna kapital. I koncernens resultaträkning ingår som intäkt koncernens andel av intresseföretagets resultat. Ej utdelad ackumulerad vinstandel hänförlig till intresseföretag redovisas i koncernbalansräkningen som kapitalandelsfond under bundna reserver. Orealiserade internvinster elimineras med den på koncernen belöpande andelen av vinsten. I moderbolagets bokslut redovisas andelar i intresseföretag till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Som intäkt från intresseföretag redovisas endast erhållen utdelning av vinstmedel som intjänats efter förvärvet. Intäktsredovisning Koncernens intäkter periodiseras enligt matchningsprincipen, vilket innebär att inkomster och utgifter redovisas på det år de belöper. När det gäller anslutningsavgifter så intäktsförs dessa vid färdigställande medan kostnaden periodiseras över anläggningens livslängd. Under 2005 har föreningen färdigställt en större byggnation till järnvägstunneln genom Hallandsåsen på drygt 12 Mkr. Då byggnationen av järnvägstunneln har en begränsad livslängd periodiseras intäkterna över den uppskattade byggtiden vilken motsvarar anläggningens livslängd. Fordringar Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Varulager Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut principen, till det lägsta av 97 % av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. 20

21 Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider: Antal år Byggnader och markanläggningar Maskiner & andra tekniska anläggningar 3-20 Inventarier, verktyg & installationer 3-5 Goodwill 10 Skillnaden mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan redovisas som bokslutsdisposition. Ackumulerade avskrivningar utöver plan redovisas som obeskattad reserv. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som ej medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga finansiella placeringar som dels är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer, dels - handlas på en öppen marknad till kända belopp eller - har en kortare återstående löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Nyckeltalsdefinitioner Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatteskuld) i förhållande till balansomslutningen. Not 2 Finansiella risker Valutarisker Koncernen verkar inte internationellt och är endast i begränsad omfattning utsatt för valutarisker. All finansiering sker i svenska kronor. Ränterisker Koncernens intäkter och kassaflöde från rörelsen är i allt väsentligt oberoende av förändringar i marknadsmässiga räntenivåer. Koncernen innehar begränsade räntebärande tillgångar. Vid årets slut var 52,0 Mkr (31,0 Mkr) upplånade varav 35,8 Mkr till fast ränta 4,87-5,38% (5,13%). 21

22 Kreditrisk Koncernen har ingen väsentlig koncentration av kreditrisker. Koncernen har fastställda riktlinjer för att säkra att försäljning av produkter och tjänster sker till kunder med lämplig kreditbakgrund. Koncernen har ett stort antal kunder som faktureras, oftast mindre belopp per faktura ett flertal gånger per år vilket minskar koncernens totala kreditrisk. Likviditetsrisk Hanteringen av likviditetsrisk sker med försiktighet som utgångspunkt, vilket innebär att bibehålla tillräckliga likvida medel och säljbara värdepapper, tillgänglig finansiering genom tillräckliga avtalade kreditmöjligheter. Den underliggande rörelsen har en stabil resultatnivå som till viss del anpassas genom prissättningen till kunderna. Rörelsen i Kraftaktörerna AB är mer volatil. Koncernen har flexibilitet i finansieringen genom att man kan styra hur stora investeringar som skall genomföras årligen med hänsyn taget till tillgänglig likviditet. Koncernen har som målsättning att likvida medel och lyftningsbara krediter tillsammans skall uppgå till minst 20 Mkr. På balansdagen har koncernen en beviljad checkkredit på 20 Mkr. Risker förknippade med elhandel Koncernen utsätts genom sin verksamhet i Bixia AB för olika finansiella risker. En risk består av att Bixia terminssäkrar den energi som kontrakteras till kund. Om prisnivån sjunker efter prissäkringen måste Bixia ställa garantier till motpart som har ställt ut terminen. Denna motpart kan vara Nord Pool som är ett clearingshus eller bilateral part som är godkänd av Bixias styrelse. För Bjäre Krafts del innebär Bixias finansiella risk, att företaget tillsammans med övriga delägare i Bixia kan tvingas ytterliggare ställa säkerheter för handel med el i form av kontantinsats och/eller borgensåtagande. Bjäre Krafts styrelse prövar löpande föreningens borgen förpliktelser gentemot Bixia och eventuell utökning av borgensåtagande beslutas av föreningens styrelse. Risker med vindkraftsproduktion Vindkraftproduktion är förknippat med vissa risker. Omvärldsrisker, främst förändringar i klimat och vindförhållanden påverkar intäker både under året och mellan åren. Finansiella risker beror främst på ett flukturerande elpris. Elpriset uppkommer genom handeln på Nord Pool. Elcertifikatspriser varierar också på ett liknande sätt. Genom att prissäkra delar av den planerade produktionen kan riskerna minskas. Risker på grund av tekniska problem minimeras genom driftbolag där flera vindkraftverk gemensamt delar på produktion och risk. Detta har vi genomfört på Öland där vårt vindkraftverk ingår i ett gemensamt driftsbolag tillsammans med fyra andra verk. Not 3 Inköp och försäljningar mellan koncernföretag Moderföreningen Av föreningens nettoomsättning avser 26% (11%) försäljning till dotterföretag. Inköp från koncernföretag uppgår till 1% (1%). Not 4 Ersättning till revisorerna Koncernen Revision Andra uppdrag än revisionsuppdraget Moderföreningen Revision Andra uppdrag än revisionsuppdraget

23 Not 5 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till Koncernen Kvinnor Män Totalt för koncernen Moderföreningen Kvinnor 11 8 Män Totalt för moderföreningen Koncernen Löner och ersättningar har uppgått till Styrelse och verkställande direktörer Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader (varav för styrelser och vd 651 tkr (863 tkr) Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader för koncernen Moderföreningen Löner och ersättningar har uppgått till Styrelse och verkställande direktören Övriga anställda Totala löner och ersättningar för koncernen Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader (varav för styrelser och vd 575 tkr (784 tkr) Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader för moderföreningen Med verkställande direktören har avtal träffats om avgångsvederlag uppgående till två årslöner vid uppsägning från föreningens sida. Från verkställande direktörens sida gäller en uppsägningstid om 12 månader. 23

24 Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Koncernen Antal på balansdagen 2011 Varav män 2011 Antal på balansdagen 2010 Varav män 2010 Styrelseledamöter 10 80% 10 80% Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare 6 83% 6 83% Moderföreningen Styrelseledamöter 9 78% 9 78% Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare 5 80% 5 80% Sjukfrånvaro Moderföreningen Total sjukfrånvaro 1,65% 2,4% Långtidssjukfrånvaro 0,0% 0,0% Sjukfrånvaro för män 1,1% 1,1% Sjukfrånvaro för kvinnor 2,9% 6,6% Anställda år 1,2% 2,7% Anställda 50 år - 1,7% 2,0% Not 6 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Koncernen Byggnader och mark Maskiner & andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg & installationer Goodwill Moderföreningen Byggnader och mark Maskiner & andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer

25 Not 7 Andelar i intresseföretag Indirekt ägda Justerat eget kapital (kkr)* Årets vinst (kkr)** Andelar i % Bokfört värde i föreningen Bokfört värde i koncernen Kalix Vind AB (Org.nr ) ,9% Södra Halland Bjäre Energi AB (Org. nr ) ,0% Summa *) Med justerat eget kapital avses den ägda andelen av företagets egna kapital inkl. eget kapitaldelen i obeskattade reserver. **) Med årets vinst avses ägarandelen i företagets resultat efter skatt inkl. eget kapitaldelen i årets förändring i obeskattade reserver. Koncernen Ingående anskaffningsvärden Årets förändring Intjänad resultatandel Årets förvärv Avyttrade bokförda värden Omklassificering Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Moderföreningen Ingående anskaffningsvärden Årets förändring Årets avyttring Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Föreningen har under 2011 avyttrat andelarna i Södra Halland Bjäre Energi AB( Org. nr ) till Bjäre Kraft Energi AB till bokfört värde (Org. nr ). Not 8 Resultat från intressebolag, övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Koncernen Realisationsresultat vid försäljning av intressebolag Nedskrivningar av andra långfristiga värdepappersinnehav - - Summa Moderföreningen Realisationsresultat vid försäljning av intressebolag Nedskrivningar av andra långfristiga värdepappersinnehav Summa 0 0 Not 9 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 25

26 Koncernen Räntor Utdelningar Moderföreningen Räntor Utdelningar Not 10 Skatt på årets resultat Koncernen Aktuell skatt för året Aktuell skatt hänförlig till tidigare år -2 - Uppskjuten skatt Summa Moderföreningen Aktuell skatt för året Aktuell skatt hänförlig till tidigare år -2 - Skatt koncernbidrag Uppskjuten skatt - - Summa Not 11 Goodwill Koncernen Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan

27 Not 12 Byggnader och mark Koncernen Moderföreningen Ingående anskaffningsvärden Inköp Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Omklassificeringar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Taxeringsvärden för fastigheter i Sverige Not 13 Maskiner och andra tekniska anläggningar Koncernen Moderföreningen Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar och utrangeringar Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar Omklassificeringar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan

28 Not 14 Inventarier, verktyg och installationer Koncernen Moderföreningen Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar och utrangeringar Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 15 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Koncernen Moderföreningen Ingående nedlagda kostnader Under året nedlagda kostnader Under året aktiverade kostnader Utgående nedlagda kostnader Not 16 Övriga långfristiga värdepappersinnehav Koncernen Moderföreningen Ingående anskaffningsvärden Tillkommande värdepapper Nedskrivning Omklassificering Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Utgående redovisat värde, totalt Innehavet avser i sin helhet aktier i Bixia AB (Org. nr ). 28

29 Not 17 Förändring av eget kapital Koncernen BUNDET EGET KAPITAL Insatskapital Belopp vid årets ingång Netto medlemsinsatser 6 5 Belopp vid årets utgång Bundna reserver Belopp vid årets ingång Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital Avsättning till reservfond Belopp vid årets utgång Summa bundet eget kapital vid årets utgång Fria reserver Belopp vid årets ingång Förskjutningar mellan bundet och fritt eget kapital Avsättning till reservfond Årets resultat Belopp vid årets utgång Moderföreningen BUNDET EGET KAPITAL Insatskapital Belopp vid årets ingång Netto medlemsinsatser 6 5 Belopp vid årets utgång Reservfond Belopp vid årets ingång Årets avsättning Belopp vid årets utgång Summa bundet eget kapital vid årets utgång FRITT EGET KAPITAL Belopp vid årets ingång Avsättning till reservfond Lämnat koncernbidrag Skatteeffekt koncernbidrag Årets resultat Belopp vid årets utgång

30 Not 18 Checkräkningskredit Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår i koncernen till 20 Mkr (20 Mkr) och avser moderföreningen. Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncernen Löner Semesterlöner Sociala avgifter Övriga poster Summa Moderföreningen Löner Semesterlöner Sociala avgifter Övriga poster Summa Not 20 Ställda säkerheter Koncernen FÖR EGNA AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Avseende Skulder till kreditinstitut Maskiner och inventarier Summa ställda säkerheter Moderföreningen FÖR EGNA AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Avseende Skulder till kreditinstitut Aktier i dotterföretag Summa ställda säkerheter Not 21 Ansvarsförbindelser Koncernen och moderföreningen Ansvarsförbindelser till förmån för dotterbolag Övriga Ansvarsförbindelser Summa

31 Not 22 Bokslutsdispositioner Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Återföring periodiseringsfond Avsättning till periodiseringsfond Summa Not 23 Andelar i dotterföretag Koncernen Org nr Säte Kapitalandel (%) Bjäre Kraft Energi AB Båstad 100 Bjäre Kraft Bredband AB Båstad 100 Kroka Vind AB Båstad 100 DIREKT ÄGDA Kapitalandel % Rösträttsandel % Antal aktier Bokfört värde Bokfört värde Bjäre Kraft Energi AB Bjäre Kraft Bredband AB INDIREKT ÄGDA Kroka Vind AB Summa Not 24 Fordringar hos koncernföretag Ingående anskaffningsvärden Tillkommande fordringar Avgående fordringar, amorteringar Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Not 25 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda hyror Upplupna intäkter entreprenadarbeten Upplupna intäkter Övriga poster Summa

32 Not 26 Obeskattade reserver Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Periodiseringsfond Summa

33 Västra Karup Gunnar Ekman Ordförande Lars Elofson Gert-Håkan Eriksson Anders Hurtig Arbetstagarrepresentant, SEF Bengt Johansson Gunder Jönsson Hanne Maas Karlsson Arbetstagarrepresentant, Unionen Kenneth Olsson Vice ordförande Karin Hansson Håkan Eriksson Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har lämnats Claes Hamilton Auktoriserad revisor Rutger Netterstrand 33

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2007. Foto: Nils Pihl

Årsredovisning 2007. Foto: Nils Pihl Årsredovisning 2007 Foto: Nils Pihl BJÄRE KRAFT-ÅRSREDOVISNING 2007 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2007 Org nr 739400-0132 Styrelsen och verkställande direktören avger följande

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 1(17) Handelskammaren Mälardalen för Örebro och Västmanlands län Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Salong som stärker varumärket

Salong som stärker varumärket ÅRSREDOVISNING 2013 Salong som stärker varumärket VD HAR ORDET Att bygga om en salong utan att störa kunderna är svårt. Att bygga om och dessutom flytta salongen utan att behöva stänga är nästan omöjligt.

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Bredband Ekonomisk förening 769625-1177 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

BJÄRE KRAFT ÅRSREDOVISNING 2008

BJÄRE KRAFT ÅRSREDOVISNING 2008 Årsrapport 2008 BJÄRE KRAFT ÅRSREDOVISNING 2008 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2008 Org nr 739400-0132 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2005 1

ÅRSREDOVISNING 2005 1 ÅRSREDOVISNING 2005 1 BJÄRE KRAFT-ÅRSREDOVISNING 2005 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2005 Org nr 739400-0132 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer