Vilken energi är smartast?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vilken energi är smartast?"

Transkript

1 GÖTEBORG ENERGI 2009 Vilken energi är smartast? ANNA MANNhEIMER är NyfIkEN på GÖTEBORG ENERGI

2 INNEHÅLL Introduktion 3 Nyckeltal 4 Detta har hänt under VD har ordet 7 Det kompletta energiföretaget Elnät 10 förnyelsebar el 14 Energitjänster 18 fjärrvärme 22 Gas 26 kyla 30 Data- och telekommunikation 34 Elhandel 38 fokus Göteborg Energi Detta är vår utmaning 43 Så här antar vi utmaningen 44 Miljö 46 Ekonomi 48 personal 50 Styrelse 52 Bolagsledning 54 2

3 Vi har kraft att förändra INTRODUKTION Energi är navet i välståndsutvecklingen. För oss på Göteborg Energi är det både ett ansvar och en utmaning att bidra till denna utveckling. Som Västsveriges ledande energiföretag är det vår uppgift att skapa långsiktighet och stabilitet i våra erbjudanden. Vår vision är ett hållbart Göteborgssamhälle, där vi hushåller med energi och resurser. Det innebär också att vi strävar efter att hitta nya och bättre energilösningar för framtiden. Under 2009 har vi tagit ett antal steg för att förverkliga visionen. Vi har också under året introducerat ett eget elhandelsföretag, DinEl, vilket gör vårt erbjudande komplett. I den här första delen av årsredovisningen för 2009 får du veta mer om vad vårt erbjudande innebär i praktiken. Trevlig läsning! Anders Hedenstedt VD för Göteborg Energi GÖTEBORG ENERGI

4 nyckeltal Nyckeltal, koncernen Ekonomi Nettoomsättning (mkr) 5 747, , , ,0 Rörelseresultat (mkr) 690,6 708,5 719,4 714,0 Resultat efter finansiella poster (mkr) 604,0 510,3 565,0 626,3 Räntabilitet på totalt kapital (%) 5,7 6,5 7,1 7,8 Räntabilitet på eget kapital, efter schablonskatt (%) 1 1,0 9,8 11,6 13,8 Räntabilitet på sysselsatt kapital (%) 6,5 7,6 8,0 8,7 Soliditet (%) 32,2 33,5 33,4 34,6 Investeringar (mkr) 1 225, , , ,4 Produktion av el inkl. kraftvärmeel (GWh) 1 082,0 637,0 902,0 340,0 Elnät (överföring av el) (GWh) 4 786, , , ,0 Försäljning av fjärrvärme exkl. färdig värme och kraftvärmeel (GWh) 3 864, , , ,0 Försäljning av gas (naturgas, biogas, LNG) (GWh) 643,0 687,0 651,0 690,0 Personal Medelantalet anställda i koncernen Andel män (%) 66,0 70,1 70,1 70,3 Andel kvinnor (%) 34,0 29,9 29,9 29,7 Medelålder Miljö Utsläpp koldioxid fossil (ton) Utsläpp kväveoxider (ton) Utsläpp svavel (ton) 9,4 4,8 6,9 25,0 4

5 Detta har hänt under 2009 Årets resultat Nettoomsättningen för 2009 uppgick till mkr, en ökning med mkr jämfört med föregående år. Förvärvet av Göteborg Energi Din El AB ökade nettoomsättningen med mkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 604 mkr vilket är 94 mkr högre än föregående år. Satsning på flytande naturgas Göteborg Energi har i samarbete med Gasnor och Göteborgs Hamn inlett en satsning på att introducera flytande naturgas som bränsle i Göteborg. Målet är att leverera till kund från Flytande naturgas är intressant för tunga transporter framför allt inom sjöfarten som alternativ till tjockolja. DETTA HAR HÄNT UNDER 2009 ELHANDELSBOLAGET DINEL BILDAT Den 1 april 2009 förvärvades resterande aktier i Plusenergi AB från Vattenfall AB. Bolaget namnändrades efter förvärvet till Göteborg Energi Din El AB. Köpeskillingen uppgick till 327 mkr, vilket genererade en goodwill i koncernen om 117 mkr. Verksamheten i Göteborg Energi Din El AB består av elhandel. NY PRISMODELL FÖR FJÄRRVÄRME I januari 2009 infördes en ny prismodell för fjärrvärme som bygger på den faktiskt uppmätta förbrukningen. Detta gör att det snabbt går att se resultatet av energibesparande åtgärder. Den nya prismodellen är mer kostnadsriktig, och gör fjärrvärmen mer konkurrenskraftig jämfört med andra uppvärmningssystem. NYA satsningar PÅ vindkraft Under våren invigdes det nya vindkraftverket i Gårdsten. I december 2009 tecknades avtal med Rabbalshede Kraft om att förvärva 10 av totalt 21 vindkraftverk i vindpark Töftedalsfjället i Dals-Eds kommun. Under hösten förvärvades även ett vindkraftverk utanför Askersund. Energimyndigheten beviljade stöd till GoBiGas Göteborg Energis planerade biogasanläggning GoBiGas fick i september grönt ljus från Energimyndigheten och ett stöd på 222 mkr. En förutsättning är att EU-kommissionens statsstödsgranskning utfaller positivt. GoBiGas-projektet, som är ett samarbete med E.ON syftar till att producera biogas genom att förgasa biobränslen. Samarbete med SKF för hållbar industri I syfte att minska koldioxidutsläppen och därmed minska bidraget till växthuseffekten har Göteborg Energi och SKF inlett ett samarbete. Tanken är att Göteborg Energi ska leverera klimatvänliga energislag i form av fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och vindkraftsel till SKF, som är en stor energianvändare. I samarbetet ingår också att initiera ett forskningskluster för utveckling inom vindkraftsteknologi. Samarbete om elbilsladdning Energimyndigheten fattade i maj ett beslut om att stödja ett treårigt samverkansprojekt mellan Göteborg Energi och Fortum för utveckling av ny teknik för laddning av elbilar. I december invigdes Sveriges största elbilsparkering i Göteborg. Projektet är ett samarbete mellan Göteborg Energi och Saxborn Fastigheter. Gothenburg wireless - det trådlösa bredbandsnätet Under sommaren 2009 var det premiär för Gothenburg Wireless, som möjliggör trådlös uppkoppling på internet vid ett antal olika platser i Göteborg. GÖTEBORG ENERGI DELÄGARE I AFV Göteborg Energi blev under hösten delägare i Alternative Fuel Vehicle Sweden AB (AFV). Bolaget bygger om personbilar till gasdrift. Vid årsskiftet var cirka 400 Volvo V70 sålda. Volvo Personvagnar Sverige bedömer en årlig försäljningsvolym om 3000 bilar. GÖTEBORG ENERGI

6 6

7 VD HAR ORDET Det kompletta energiföretaget Under 2009 blev Göteborg Energi ett ännu mera komplett energiföretag. Den 1 april tillkom DinEl i koncernen. Vi kan nu erbjuda våra kunder alla energiformer och dessutom mängder av tjänster kopplade till energiinfrastrukturer och kommunikationsinfrastrukturer. Vi har bland annat utvecklat de första produkterna som bygger på vårt nya intelligenta elmätningssystem. Vi går också vidare med att utveckla våra infrastrukturer och där finns även transportsektorn med som en viktig ingrediens. >> GÖTEBORG ENERGI

8 Vi har alltid miljöfrågorna högst på vår dagordning tillsammans med frågor kring våra kundrelationer. Det är positivt för oss att se hur väl de båda frågorna hänger ihop var ett ganska normalt år temperaturmässigt. December blev däremot en mycket kall månad och det kalla vädret fortsatte in i januari och februari. Det känns bra att alla våra försörjningssystem har klarat den långa kylan utan problem. Det har inneburit mycket omfattande och kvalificerat arbete att klara försörjningen efter så många milda vintrar. Alla anläggningar ska fungera och få bränsle trots att de inte behövts användas under många år. Med vår stora andel spillvärme i fjärrvärmesystemet behöver vi bara använda vissa av våra bränslebaserade anläggningar när det är riktigt kallt. Att det gått så bra är ett mycket tydligt bevis på att personalen i vår kärnverksamhet har både kompetens och stort engagemang var också det år när klimatfrågan skulle få en hel världs fokus under Köpenhamnsmötet. Det blev inte som många hoppades ett bindande avtal, men klimatfrågan har likafullt stor betydelse för vår framtid och för vårt företags verksamhet. Vi har alltid miljöfrågorna högst på vår dagordning tillsammans med frågor kring våra kundrelationer. Det är positivt för oss att se hur väl de båda frågorna hänger ihop. Vi har mängder med kundsamarbeten där vi försöker att gemensamt med våra kunder medverka till lösningar på klimatfrågan. Vi har sedan tidigare ett samarbete med Volvo kring en koldioxidneutral fordonsfabrik, vi skrev 2009 ett avtal med SKF kring gemensamt agerande inom området hållbar industri. Där ingår gemensamma insatser inom vindkraftområdet och energieffektiviseringsområdet i båda fallen. I det senaste avtalet får vi till exempel tillgång till SKF:s stora kunnande på drift och underhåll av vindkraftanläggningar. Vindkraften öppnar även för samarbete med andra kunder och ett av flera exempel är den utvecklingsanläggning som står vid Angeredsbron, där vi samarbetar med Gårdstensbostäder i Framtiden-koncernen. Partnerskap är nödvändigt och positivt på de flesta områden där vi satsar på tillväxt och nya verksamheter. Under 2009 har vi engagerat oss än mer i transportsektorn. Vi fortsätter att satsa på gas till vanliga fordon och börjar dessutom att engagera oss tydligt i infrastrukturen för gas till tyngre fordon och till sjöfarten. Vi bygger fler vanliga tankställen för gas, vi planerar vårt första tankställe för flytande gas till lastbilar och i samarbete med Gasnor och Göteborgs Hamn driver vi ett projekt för en terminal för flytande naturgas (LNG) i Göteborgs hamn. Vi har även gått in som delägare i Alternative Fuel Vehicle Sweden AB (AFV) som konverterar bilar till gasdrift. För att i framtiden kunna förse fordonen med en allt större andel biogas driver vi ett flertal projekt för produktion av biogas. Alla sker i samarbete med lokala partners och några är i den absoluta framkanten av den tekniska utvecklingen. 8

9 Partnerskap är nödvändigt och positivt på de flesta områden där vi satsar på tillväxt och nya verksamheter. VD HAR ORDET Dit hör vår anläggning i Lidköping där vi, Swedish Biogas och Lidköpings kommun kommer att producera flytande biogas Ett annat är vår stora träförgasningsanläggning GoBiGas där vi i samarbete med E.ON ska bygga en så unik anläggning att Energimyndigheten beviljat ett stöd på 222 mkr var också det år när elfordonen på allvar började ses som en möjlighet. Vi har sedan två år ett projekt som arbetar med frågor kring den nödvändiga infrastrukturen för att ladda sådana fordon. Även där gäller samarbete som ledstjärna. Chalmers, Volvo, Test Site Sweden och Ericsson är några exempel på intressenter vi arbetar med. Vi bygger även konkreta anläggningar och Göteborg har för närvarande den största elfordonsparkeringsplatsen i Sverige. Den är frukten av vårt samarbete med fastighetsbolaget Saxborn och invigdes den 4 december Det känns givetvis bra att vi med den bredd vi har, också kan upprätthålla lönsamheten på de områden där vi satsar. Vårt årsresultat på 604 mkr före skatt och en soliditet på 32,2 procent visar också på en långsiktig finansiell st yrka. FAKTA OM Anders Hedenstedt Verkställande direktör Född: 1947 Anställningsår: 2002 Övriga uppdrag: Ordförande i Världsenergirådets svenska kommitté Ordförande i Göteborg Energi GothNet AB Ordförande i Göteborg Energi Din El AB Ordförande i FordonsGas Sverige AB Ordförande i Partille Energi AB Ordförande i Falbygdens Energi AB Ordförande i Svensk Energi Ordförande i Geode Styrelseledamot i Alternative Fuel Vehicle Sweden AB (AFV) A n d e r s H e d e n s t e dt GÖTEBORG ENERGI

10 Vart tar strömmen vägen när man släcker? Och hur kan strömmen plötsligt vara där igen, när jag och en halv miljon andra göteborgare sätter på morgonkaffet samtidigt? Då måste det ju gå åt massor av elektricitet. Har någon koll på hur mycket el jag behöver - och när jag behöver det? Hur går det till egentligen? 1 0

11 ELNÄT Göteborgarnas elkonsumtion är förvånansvärt förutsägbar. Vi har alltså tydliga mönster för hur vi beter oss och det är inte så svårt att räkna ut när belastningen ökar och när den minskar. Just detta att vi faktiskt sätter på våra kaffebryggare vid nästan samma tid på morgonen är ett sådant mönster. Sedan finns det avvikelser, som man också kan notera och gardera sig emot. Kvällen före julafton till exempel, när alla julskinkorna ska griljeras samtidigt. >> DET KOMPLETTA ENERGIFÖRETAGET GÖTEBORG ENERGI

12 ELNÄT Ansvarar för att ansluta kunden till elnätet och ser till att distributionen av el fungerar. Dotterbolaget Göteborg Energi Elnät AB äger nätet och projekterar, bygger ut samt sköter drift och underhåll. Driftcentralen övervakar Det är vår driftcentral som ansvarar för att vi har den ström vi behöver i vårt elnät. Med drygt kundanläggningar inkopplade är detta ett stort åtagande. Eftersom strömavbrott numera är ganska sällsynta orsakar det, när det händer, både irritation och störningar. Mycket i vår vardag är ju beroende av elektricitet. Nya elmätare ökar säkerheten Under 2009 har arbetet med att byta ut alla elmätare genomförts med några få undantag. Det innebär att vi nu har ett avancerat system för att bland annat fjärravläsa förbrukningen, vilket underlättar både för oss och för kunderna. Med den nya tekniken kan vi generera information från enskilda kunder, upptäcka störningar i nätdriften och lättare hitta fel och skador i nätet. Eftersom mätarna nu läses av varje månad kommer kunderna vid varje fakturatillfälle att betala för den el de faktiskt förbrukat. Inom en snar framtid kommer kunden också att med de nya mätarna direkt kunna se hur förbrukningen ser ut och vad energisparåtgärder konkret ger i minskade kostnader. Den här tekniken är bara i ett inledningsskede och vi kommer att se fler möjligheter och mer användningsområden i framtiden. Modernisering av nätet I vårt kontinuerliga arbete med att förnya och förbättra nätet byter vi nu också ut en hel del kabel. Redan i dag är mer än 90 procent av elnätet nedgrävt, vilket gör oss mindre sårbara vid stormar och oväder. Det vi nu koncentrerar oss på är att byta äldre kabel med oljeisolering till ny kabel med modernare och mer miljöriktig isolering. Samtidigt pågår en projektering och utbyggnad av nätet i nya områden, men också med tanke på ny användning. Vi gör det möjligt för Göteborgs Hamn att elansluta fartyg, som då kan drivas med el i stället för diesel när de ligger i hamn. Vi ser också över och förstärker nätet på ställen där vi ser att förbrukning och effektuttag ökar. Modernare och säkrare arbetsmiljö Vårt elnät fyllde 100 år Även om dagens elnät inte har mycket gemensamt med dåtidens strömförsörjning finns det anläggningar i vårt nät som har både fyrtio och femtio år på nacken. Kraven på säkerhet och arbetsmiljö är i dag helt annorlunda än då, därför förnyar vi och förbättrar både för oss själva och för våra kunder. Nya tekniska lösningar gör det också lättare att hitta och åtgärda fel. Fjärrst yrning och fjärrdetektering är sådana praktiska hjälpmedel. 1 2

13 DET KOMPLETTA ENERGIFÖRETAGET Laddstationer för elfordon I framtiden räknar man med fler och fler elfordon på våra gator och vägar, elfordon som måste laddas regelbundet. Vi driver därför ett koncerngemensamt pilotprojekt där vi testar laddstationer och teknik för laddning och betalning. Under 2009 har vi byggt två teststationer, där vi ska utvärdera vilka möjligheter som finns. Den ena är placerad på Lindholmen, den andra, som invigdes i december 2009, är en laddningsparkering vid ett bostadsområde i Kålltorp. Sveriges största laddningsparkering Den nya parkeringen med elfordonsladdning i Kålltorp är Sveriges största och har 25 parkeringsplatser. Parkeringsplatserna kommer att hyras ut i prioriteringsordning där elbilar, laddhybrider och miljöbilar har företräde. Laddningsparkeringen är ett samarbete mellan Göteborg Energi och Saxborn Fastigheter. Avsikten med parkeringen är att förbereda Göteborg för en ökad användning av elfordon. Laddningsparkeringen i Kålltorp invigdes den 4 december GÖTEBORG ENERGI

14 Varför finns det inte fler vindkraftverk i Göteborg? Här blåser ju nästan jämt. Så varför tar vi inte tillvara på vindarna bättre? Man skulle ju faktiskt kunna ha ett litet vindkraftverk i varje gathörn. Eller en snygg, designad vindkraftspark här i hamnen. Och hur är det ute på Vinga? I Göteborg finns ju alla förutsättningar. 1 4

15 Förnyelsebar el Javisst blåser det mycket i Göteborg och det ska vi givetvis utnyttja. Det är miljöklokt att omvandla vindenergi till el eftersom det inte kräver några naturresurser i form av bränsle och inte heller ger några utsläpp av miljöförstörande ämnen. >> DET KOMPLETTA ENERGIFÖRETAGET GÖTEBORG ENERGI

16 FÖRNYELSEBAR EL Vi utvecklar, projekterar och driver anläggningar som producerar miljöriktig, förnyelsebar el. I dag är fokus mest på vindkraft, men vi har även andra utvecklingsprojekt med el från sol och våg. Nytt vindkraftverk i Gårdsten Under 2009 kunde vi också inviga ett nytt vindkraftverk i Gårdsten, som genererar 5000 MWh el per år till Gårdstensbostäder. Vindkraftverket är ett samarbete mellan Göteborg Energi, Gårdstensbostäder, Förvaltnings AB Framtiden och SKF. Eftersom Gårdstensverket ligger i direkt anslutning till ett bostadsområde har de boende fått tycka till om satsningen. Vi har därför genomfört en enkät bland 650 personer, där man har fått ge sina synpunkter på både vindkraft i allmänhet och Gårdstensverket i synnerhet. Resultatet är mycket glädjande. Boende i Angered är mer positivt inställda till utbyggnad av vindkraft, både i den egna kommunen och i närheten av den egna bostaden än i riket som helhet. Det visade sig också lite överraskande att ju närmare vindkraftverket i Gårdsten man bor, desto mindre störd säger man sig vara av bullret. avtal med rabbalshede kraft I slutet av året tecknade Göteborg Energi avtal med Rabbalshede Kraft om att förvärva 10 av 21 vindkraftverk i vindkraftparken Töftedalsfjället i Dals-Eds kommun. Under hösten förvärvades även ett vindkraftverk i Mariedamm utanför Askersund. 100 vindkraftverk 2015 Vi ligger inte heller på latsidan när det gäller att planera nya vindkraftverk. Vår ambition är att ha 100 vindkraftverk i drift redan Dessa kraftverk kan ge en elproduktion som motsvarar 10 procent av Göteborgs totala förbrukning. Redan i dag pågår förprojektering och tillståndsprocesser inför denna vindkraftssatsning. Även om själva byggtiden för ett vindkraftverk är relativt kort är hela processen med miljöprövning och annan tillståndsprövning lång och omfattande. Ofta överklagas också ärenden, vilket ytterligare drar ut på tiden. Och även om det ser ut att finnas gott om plats för nya vindkraftverk i Göteborg, så är det inte helt enkelt att hitta platser som passar alla krav. Vad är då en bra plats? Generellt kan man säga att ju mer och ju oftare det blåser, desto bättre är det. Däremot får det inte vara för turbulent. Andra aspekter på val av plats är tillgängligheten och möjligheten att dra elnätet på ett optimalt sätt. 1 6

17 Bild: Switchpower, Petter Sjöström DET KOMPLETTA ENERGIFÖRETAGET Är vindkraft lönsam? Kritiker hävdar ibland att effekten från ett vindkraftverk är för dålig, att det ger för lite kräm, jämfört med andra energiformer. Det man kan konstatera är att all annan energiproduktion är mer energislukande än vindkraft. Den energi som går åt för att bygga ett vindkraftverk har kraftverket kört in på sex till åtta månader. Därefter ger det bara tillskott under hela drifttiden, som i dagsläget bedöms vara minst 20 år. I takt med den tekniska utvecklingen har vindkraftverken blivit både effektivare och mer lönsamma att bygga. Klimatfrågan i centrum Energiområdet befinner sig i ständig utveckling. För oss är klimatfrågan i centrum eftersom vi arbetar för ett hållbart Göteborgssamhälle. Vi vill ligga i framkant och satsar därför på forskning och utveckling på flera plan. Det innebär att vi förutom våra egna projekt även är med och finansierar extern forskning inom utvalda områden. Dessutom deltar vi i branschgemensamma forskningsprojekt. Sol, våg och vatten Vid sidan om utvecklingen av vindkraft pågår även försök med att utvinna elenergi ur vågkraft. Vågenergi är en förnyelsebar energiform som produceras med mycket låg miljöpåverkan. Än så länge är vågkraft på forskningsstadiet, men Göteborg Energi är engagerade i de testprojekt som pågår, bland annat utanför Vinga. När det gäller vattenkraft, handlar det i dagsläget mest om att effektivisera befintliga anläggningar. Någon nyutbyggnad av vattenkraft finns för närvarande inte på agendan. Däremot fortsätter utvecklingen av solenergi med nya typer av solceller. GÖTEBORG ENERGI

18 Vad är skillnaden mellan standby och on-off? Det verkar klokt att stänga av apparater som man inte använder. Men hur är det med standbyläget? Är det på eller av då? TV:n, stereon och datorn står ju ofta på standby. Drar dom verkligen ström då? Och spelar det någon roll? Måste inte vissa apparater ha ström hela tiden? 1 8

19 ENERGITJÄNSTER Både i hushållen och på företagen finns utrustning som man inte kan och inte ska stänga av. Kyl och frys till exempel. Däremot finns det mycket som kan och som bör stängas av när det inte används. Det skulle spara både pengar och miljö. Man ska ju inte använda mer el än vad man behöver. För skillnaden mellan standby och helt avstängt är häpnadsväckande i energihänseende. Om alla standbylägen i Sverige stängdes av skulle vi också kunna stänga av en hel kärnkraftsreaktor. >> DET KOMPLETTA ENERGIFÖRETAGET GÖTEBORG ENERGI

20 ENERGITJÄNSTER Vi hjälper våra kunder att energieffektivisera sina fastigheter. Energitjänsterna omfattar allt från enstaka konsultuppdrag till heltäckande avtal. Det kan röra sig om en analys av en fastighets energistatus eller ett komplett komfortavtal, där vi levererar önskat inomhusklimat. Kraftsamling för energispar Rätt energi i rätt mängd i rätt tid är en liten devis som vi brukar använda. Nu lägger vi också till: och med så lite miljöbelastning som möjligt. Våra energitjänster handlar alltså om så mycket mer än om att stänga av eller sätta på. Under 2009 har vi gjort en kraftsamling för att visa vad ett samarbete med Göteborg Energi kan bidra till. Vi har sett över vår organisation och vässat våra erbjudanden. Det finns mycket kunskap i huset och vi tror att vi med vår bakgrund är speciellt lämpade. Vi vill vara den ledande aktören inom energitjänster, en aktör som starkt bidrar till ett hållbart samhälle. Från enstaka analyser till komfortavtal Energitjänsterna omfattar allt från enstaka konsultuppdrag till heltäckande avtal. Det kan röra sig om en analys av en fastighets energistatus eller ett komplett komfortavtal, där vi levererar önskat inomhusklimat. I komfortavtalet ingår då också att vi tar ett helhetsansvar för både drift och underhåll när det gäller värme, ventilation, kyla samt vatten och avlopp. Dessutom kan vi hjälpa till med finansieringen av miljö- och energiinvesteringar så att dessa blir en del av driftskostnaden utan att belasta balansräkningen. Nya tjänster Två av våra energitjänstavtal är helt nya: grön partner och drifttillsyn, som fokuserar på att minska koldioxidutsläpp, spara energi och dessutom spara pengar. Grön partner har fokus på minskade koldioxidutsläpp och bygger på att kunden tillsammans med oss gör en långsiktig plan på hur fastigheter kan bli hållbara ur miljösynpunkt. Drifttillsyn är helt enkelt en tillsyn av tekniska installationer, då vi också justerar driftparametrar för värme och ventilation. Ballograf minskade utsläpp av CO 2 med 90 procent Den svenska penntillverkaren Ballograf i Västra Frölunda valde under året ett Grön Partner-avtal med Göteborg Energi. All tillverkning sker i Sverige och lokalerna värmdes tidigare upp med oljepannor av en äldre modell. Nu ville man slå ett slag för miljön och bli mer energieffektiva samtidigt som inomhusklimatet måste bli bättre. Energitjänster bytte då ut det gamla systemet mot fjärrvärme, installerade styr- och reglerutrustning samt ett sekundärnät för värme. I avtalet ingår också att drifta och underhålla hela anläggningen. Den direkta effekten blev en minskning av koldioxidutsläppen för uppvärmning med minst 90 procent. 2 0

21 DET KOMPLETTA ENERGIFÖRETAGET Nästa generation belysning Den vanliga glödlampan håller på att fasas ut och ersättas med nya lågenergilampor. Att ersätta hushållets tio mest använda glödlampor med moderna alternativ kan spara upp till 800 kronor om året. Dessutom håller en lågenergilampa upp till tio gånger så länge som den gamla lampan. Nästa generation belysning tipsas bli LED-tekniken med lysdioder. En LEDlampa beräknas hålla 50 gånger längre än glödlampan. Nu kommer också LED-TV, som drar betydligt mindre energi än till exempel plasmaskärmar. Drivkraften för att byta ut sina lampor är därför i huvudsak ekonomisk. Det finns mycket pengar att spara på sikt med ny teknik. Lönsamt att energieffektivisera Vi har arbetat med energitjänster i många år och ansvarar i dag för m 2 i drygt 1000 byggnader i Västsverige. Många av våra kunder har insett att det är lönsamt att energieffektivisera, det ger både ökat driftnetto och lägre miljöbelastning. Samtidigt blir vardagen enklare och miljön bättre. Under hösten 2009 genomfördes en reklamkampanj på temat Använd inte mer energi än du behöver. GÖTEBORG ENERGI

22 Minus 15 här och plus 20 därinne. Hur går det till? Vinterkylan kommer snabbt. Ändå fortsätter det att vara varmt och gott därinne utan att jag behöver göra någonting alls. Vad är hemligheten med fjärrvärme? Och var sitter han som sköter om det? 2 2

23 FJÄRRVÄRME Att fjärrvärmesystemet fungerar är primärt ett ansvar för vår driftcentral i Sävenäs. Det är här vi har kontroll på att våra anläggningar fungerar som de ska och att den plan vi har gjort upp fullföljs. Detta är ett arbete som sysselsätter ett antal personer, både när det gäller att göra prognoser, bedöma marknadspriser på bränsle och välja rätt anläggning vid extra belastning. Denna planering pågår hela tiden och det görs nya prognoser varje timma. Normalt ska man alltså inte märka på inomhusklimatet att temperaturen sjunker utomhus. >> DET KOMPLETTA ENERGIFÖRETAGET GÖTEBORG ENERGI

24 FJÄRRVÄRME Vi använder spillvärme från industriprocesser och kraftproduktion för att värma upp vatten i fjärrvärmenätet för uppvärmning av bostäder och lokaler, samt för varmvatten. Fjärrvärme är en miljöriktig uppvärmningsform och bidrar därmed till att skapa ett hållbart samhälle. Väl förberedda När minusgraderna nyper till är vi därför väl förberedda. Vår planering sträcker sig en vecka framåt, så väderomslag kommer sällan som en överraskning. Normalt räcker spillvärmen till för att hålla systemet varmt en stor del av året. Under senhöst och vinter måste vi även utnyttja våra flispannor i Sävenäs. Blir det riktigt kallt, eller om någon del i systemet skulle haverera kopplar vi in det vi kallar för spetslastanläggningar, som drivs med gas eller olja. Men de behövs bara under mycket korta perioder av sträng kyla. Nytänkande på bränslesidan Under 2009 har det varit en viss dramatik på bränslemarknaden, både när det gäller priset på bränsle och ränteläge. Eftersom räntan har varit låg har det påverkat oss positivt. Oljepriset styr gaspriset, men gasmarknaden är inte alls lika mogen som olje- och elmarknaden, det finns inte börser på samma sätt. Så på grund av lågkonjunkturen och den minskade efterfrågan på gas har vi kunnat köpa volymer till bra pris så kallat spotgas. När det gäller fasta biobränslen, det vill säga flis från skogsavverkningar, arbetar vi aktivt för att hitta volymer i närområdet. Redan idag kommer procent av dessa bränslen från närområdet. Med en effektiv transportkedja och egna flismaskiner kan vi göra större och bättre affärer. Och det finns mycket att hämta, bland annat hos de stora bostadsbolagen som idag har svårt att sköta sina områden rationellt. Kontinuerlig utbyggnad Utbyggnaden av fjärrvärmenätet fortsätter på olika håll. I slutet av förra året kopplade vi ihop vårt nät med Kungälvs, nu bygger vi en ledning till de nya bostadsområdena i Torslanda. I dagsläget finns där ett system med färdig värme från ett antal pelletseldade panncentraler, vilket är en utmärkt förberedelse för att koppla in fjärrvärme. Här blir anslutningen i stort sett hundraprocentig, vilket är väldigt roligt. Vi bygger också ihop nätet i Partille med det lokala nätet i Jonsered, där man sedan tidigare har en naturgaseldad panna. I vår lite mer långsiktiga planering är det de båda älvstränderna som ligger närmast till hands. Östra Kvillebäcken är ett näraliggande projekt, likaså hela Backaplansområdet och även Ringön. När det gäller södra älvstranden tittar vi på Gullbergsvass och Marieholm och i ett längre perspektiv även området vid Skeppsbron. 2 4

25 DET KOMPLETTA ENERGIFÖRETAGET Ny prismodell I januari 2009 införde vi en ny prismodell för fjärrvärme. Tidigare har vi haft ett kategorital som har angett den fasta delen i priset. Nu mäter vi verklig effekt, vilket innebär att det är dygnsmedeleffekten under de tre kallaste dygnen under en tolvmånaders period som sätter det fasta priset. För den rörliga delen har vi olika årstidspriser, där sommarpriset är lägst. Den här prismodellen är mer kostnadsriktig, och gör även fjärrvärmen mer konkurrenskraftig jämfört med andra system. Med tanke på den höga leveranssäkerheten och vår underhållsgaranti på nya anläggningar vågar vi påstå att vår fjärrvärme är både mycket prisvärd och bekväm. Den som vill ha underhållsgaranti betalar en extra månadskostnad.* Detta gäller för villor när man valt att äga fjärrvärmecentralen själv. INSATT BRÄNSLE TILL FJÄRRVÄRMEPRODUKTION ÅR 2009 FJÄRRVÄRMEPRODUKTION % 6% 83% Spillvärme I spillvärme ingår värme från: Avfallsförbränning: 26,2% Raffinaderier och övrig industri: 25,2% Elproduktion: 28,7% Avloppsvatten: 2,7% Förnyelsebar resurs Biobränsle och förnyelsebar el Fossil resurs Olja, fossil el samt naturgas * Från och med januari 2010 är månadskostnaden 100 kronor. GÖTEBORG ENERGI

26 Går dom här bussarna på kobajs? Här ser ni bussar som går på gas. Fordonsgas heter det egentligen. Det mest spännande är att man kan göra biogas av hushållsavfall och gödsel. Tänk att kollektivtrafik kan gå på sopor. 2 6

27 GAS Biogas står verkligen inför en spännande utveckling. Jämfört med naturgas utgör biogas ännu en liten del av den totala gasmängden, men det är en del som växer. I vår vision ska vi bara ha biogas i ledningarna i framtiden och ett delmål på den vägen är att 2020 ska andelen biogas uppgå till en tredjedel av dagens gasanvändning. >> DET KOMPLETTA ENERGIFÖRETAGET GÖTEBORG ENERGI

28 GAS Göteborg Energi har försett göteborgarna med gas sedan Nu fasas stadsgasen ut, men i stället får vi naturgas och biogas. Naturgas är en fossil produkt, men är bättre ur miljösynpunkt än olja och kol. Vårt gasnät är dessutom en bro för att öka andelen biogas, som är ett förnyelsebart bränsle. Biogas utvinns främst ur hushållsavfall, restprodukter från lantbruk och livsmedelsindustrin eller från skogsavfall. VAD ÄR BIOGAS? Biogas kan framställas på två sätt. Antingen genom rötning av avloppsslam, avfall, restprodukter och gödsel eller genom att förgasa skogsavfall. I båda fallen är slutprodukten metangas. När detta sker i naturen försvinner metangasen upp i atmosfären, vilket ökar på växthuseffekten. Dessutom är det slösaktigt, eftersom denna gas går att rena och använda som bränsle. I vår egen anläggning Gasendal gör vi just detta sedan ett par år. Här använder vi gas från rötat avloppsslam som uppgraderas och matas in i naturgasnätet. Vi har också en mindre anläggning i Falköping som renar metangas från avloppsreningsverket. I nästa etapp kommer även jordbruksavfall, alltså gödsel och andra restprodukter från lantbruket att rötas. Vi planerar också en anläggning i Småland, där femton gårdar i Sävsjötrakten ska leverera gödsel till en ny biogasanläggning. Avfall från livsmedelsindustrin är en annan källa för biogas. Vi är därför igång med bygget av en anläggning i Lidköping i samma storleksklass som Gasendal. Här är planerna att tillverka flytande biogas, som bränsle till tunga fordon. framtidens GASANLÄGGNING Den riktigt stora utmaningen för framtiden är att tillverka biogas av skogsavfall. Projektet kallas GoBiGas, och fick under hösten 2009 beviljat ekonomiskt stöd på 222 mkr från Energimyndigheten. Förutsättningen är att EU-kommisionens statsstödsgranskning ger ett positivt utfall. GoBiGas kommer att bli den första storskaliga förgasningsanläggningen i världen för produktion av biogas från biobränslen. Satsningen är ett samarbete mellan Göteborg Energi och E.ON. Anläggningen kommer att byggas i två etapper i Ryaområdet på Hisingen. Slutmålet är en produktion på cirka 800 GWh per år, vilket motsvarar bränsle för bilar under ett år. Stadsgasen försvinner Leveranserna av den traditionella stadsgasen upphör helt den 31 december Förberedelserna har pågått ett antal år och befintliga gaskunder har erbjudits alternativa möjligheter, som fjärrvärme, el eller naturgas. Det nya gasnätet är i första hand planerat för företag och industrier. Den klassiska gasspisen har mer och mer ersatts av den modernare induktionshällen. 2 8

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Introduktion 2014 i sammandrag...4 Marknad och försäljning...6 VD har ordet...8 Strategisk inriktning...10 Omvärld och marknad... 12 Verksamhet... 16 Ansvar...

Läs mer

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Innehåll Sida Kortfakta 2 Innhållsförteckning 3 VD har ordet 4-7 Elnät 8-9 Fjärrvärme 10-11 Elhandel 12-13 Renhållning 14-15 Stadsnät 16 GIVEWATTS

Läs mer

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006 Årsredovisning Jämtkraft AB 2006 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat...

Läs mer

Kyla &värme i förening

Kyla &värme i förening Svensk nollvision för utsläpp av växhusgaser 4 Energitrender 6 Världens energimarknader 13 Så sparar du energi och pengar 14 för framtiddsäker energi Metro annons KV 09-02-26 10.26 Sida 1 FOTO: ISTOCKPHOTO

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010 Årsredovisning Jämtkraft AB 2010 Innehåll: Året i korthet... 4 Drivkraft... 5 VD har ordet...6 7 Jämtkraft i dag...8 9 Jämtkraft och miljön...10 11 Låga priser... 12 13 Elproduktion...14 15 Våra medarbetare...

Läs mer

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Skellefteå Kraft Årsredovisning 2013 INNEHÅLL Hans Kreisel, vd. Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Vd har ordet 2 Det här är Skellefteå Kraft 4 Korta fakta 6 Vårt 2013 i backspegeln 8 Vårt kundansvar

Läs mer

Energi ger växtkraft

Energi ger växtkraft ÖRESUNDSKRAFT 2005 Energi ger växtkraft Energi ger ljus, kraft och värme men även kraft att växa som människa, företag, organisation, stad och kund. Under det gångna året har vi på Öresundskraft på olika

Läs mer

Kortfakta om Uddevalla Energi. g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB.

Kortfakta om Uddevalla Energi. g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB. ÅRSREDOVISNING 2010 Kortfakta om Uddevalla Energi g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB. g Uddevalla Energi har tre dotterbolag:

Läs mer

Energirik familj som väljer för framtiden

Energirik familj som väljer för framtiden En tidning om ditt energibolag Energirik familj som väljer för framtiden Skellefteå Kraft Årsberättelse 2012 5 Så säkrar vi vattenkraften 14 Nu hjälper vi dig välja rätt 22 Tung elsatsning i Högnäs Innehåll

Läs mer

Årsredovisning 2012. Pantone 301 CMYK = 100, 45, 0, 20. Pantone 18. storlekar över 55 mm. storlekar upp till 55 mm

Årsredovisning 2012. Pantone 301 CMYK = 100, 45, 0, 20. Pantone 18. storlekar över 55 mm. storlekar upp till 55 mm Årsredovisning 2012 storlekar över 55 mm storlekar upp till 55 mm Pantone 301 CMYK = 100, 45, 0, 20 Pantone 18 CMYK = 0, Inbjudan till Bolagsstämma Aktieägarna i Elverket Vallentuna AB, org. nr 556577-2141,

Läs mer

För att inte trycka upp mer material än nödvändigt så har vi i år delat upp den traditionella årsredovisningen i två separata delar.

För att inte trycka upp mer material än nödvändigt så har vi i år delat upp den traditionella årsredovisningen i två separata delar. Reseberättelse 2010 För att inte trycka upp mer material än nödvändigt så har vi i år delat upp den traditionella årsredovisningen i två separata delar. Vill du läsa den kompletta genomgången av koncernens

Läs mer

Års & Hållbarhets redovisning JÄMTKRAFT AB 2014

Års & Hållbarhets redovisning JÄMTKRAFT AB 2014 Års & Hållbarhets redovisning JÄMTKRAFT AB 2014 Soliditet, % Räntabilitet på eget kapital före skatt, % Resultat, Mkr Självfinansieringsgrad, % 40 15 400 200 35 350 30 12 300 150 25 9 250 20 200 100 15

Läs mer

o2 El Ekonomisk Förening Årsredovisning 2014

o2 El Ekonomisk Förening Årsredovisning 2014 o2 El Ekonomisk Förening Årsredovisning 2014 Innehåll O2 El Ekonomisk Förening i korthet 3 VD har ordet 4 Vindkraft i Sverige och världen 5 Produktion i O2 El Ekonomisk Förening 11 Föreningens vindkraftverk

Läs mer

Det våras. för Hälsingland. Vilken bil åker du i framtiden? Sidan 4 5 Vad händer med elpriset? Sidan 6 Många dyra elräkningar Sidan 7

Det våras. för Hälsingland. Vilken bil åker du i framtiden? Sidan 4 5 Vad händer med elpriset? Sidan 6 Många dyra elräkningar Sidan 7 NR 1 2010 En annonsbilaga från Energi- och klimatrådgivarna i Hälsingland Det våras för Hälsingland Vilken bil åker du i framtiden? Sidan 4 5 Vad händer med elpriset? Sidan 6 Många dyra elräkningar Sidan

Läs mer

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister ANNONS Hela denna tematidning är en annons från OP Communication ANNONS ANNONS1 Medföljer Dagens Nyheter 13 mars 2012 RENenergi nr 2 2012 Kjell Jansson, vd Svensk Energi Därför är el möjliggöraren i Norden

Läs mer

Energiguide ger enkla tips

Energiguide ger enkla tips Elpriset stiger varför? Fortum 3 2008 Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören

Läs mer

19 juni Reparation av Klinte vattenkraftverk påbörjas. 5 dec Elnätsområdet drabbas av stormen Sven

19 juni Reparation av Klinte vattenkraftverk påbörjas. 5 dec Elnätsområdet drabbas av stormen Sven 2013 ÅRSREDOVISNING 335,0 349,5 335,0 362,4 349,5 362,4 348,2 348,2 INNEHÅLL 3 Året i korthet 4 Skånska Energi på 2 minuter 6 VD har ordet 8 Affärsområde Produktion 12 Affärsområde Elnät 14 Affärsområde

Läs mer

sidor Innehållsförteckning

sidor Innehållsförteckning Årsredovisning 2011 52 sidor Innehållsförteckning Några ord från VD... 3 I kundmöten byggs förtroenden... 5 Fjärrvärme en kollektiv tanke... 7 Fjärrvärme en relation på lång sikt... 9 MSE-butiken i kundens

Läs mer

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden Nya tag i vår sponsring Lignin ska ersätta kol Fortum 4 2008 EN FÖRÄNDRINGSRESA PÅ DEN ryska energimarknaden Framgångssteg i Ryssland Elmarknaden i Ryssland befinner sig i ett skede av omvälvande förändringar.

Läs mer

VERKSAMHETSÅRET 2007 ÅRSREDOVISNING VI SER GRONT TEKNISKA VERKEN

VERKSAMHETSÅRET 2007 ÅRSREDOVISNING VI SER GRONT TEKNISKA VERKEN VERKSAMHETSÅRET 2007 ÅRSREDOVISNING VI SER GRONT TEKNISKA VERKEN 1 Innehåll Verksamhetsåret 2007 04 Vd Stig Holm har ordet 06 Vi ser grönt på regionens framtid 08 Affärsområde Vatten 10 Affärsområde Avfall

Läs mer

NÄRING FÖR ETT HELT SAMHÄLLE

NÄRING FÖR ETT HELT SAMHÄLLE NÄRING FÖR ETT HELT SAMHÄLLE Tekniska Verken Verksamhetsberättelse Miljöinformation för verksamhetsberättelse OMSLAG: Eco Vanilla 100 procent returfiber/boksomslag INLAGA: Cocoon FSC-certifierat Copyright

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Inledning Sydkraft levererar samhällsnyttiga tjänster och är därmed en del av den grundläggande strukturen i dagens samhälle. Med verksamheten följer ett ansvar att

Läs mer

Nu säljer vi Miljö-el

Nu säljer vi Miljö-el Lyngby Gård och 10 000 m3 biogödsel KUNDTIDNING FRÅN C4 ENERGI NR 1 MAJ 2015 Nu säljer vi Miljö-el Fjärrvärme & Fjärrkyla växer INNEHÅLL Öppet måndag fredag 8-16 044-780 75 20 C4 Energi Kundservice Vi

Läs mer

En bekvämare vardag. Nr 2-2012. Peter och Gunnar, två av alla på Söderhamn NÄRA som arbetar för att göra din vardag bekväm

En bekvämare vardag. Nr 2-2012. Peter och Gunnar, två av alla på Söderhamn NÄRA som arbetar för att göra din vardag bekväm En tidning till alla hushåll i Söderhamn från Söderhamn NÄRA om Söderhamn NÄRA En bekvämare vardag Nr 2-2012 Peter och Gunnar, två av alla på Söderhamn NÄRA som arbetar för att göra din vardag bekväm 2

Läs mer

CSR Redovisning 2006. vem bryr sig? Om vår roll i samhället

CSR Redovisning 2006. vem bryr sig? Om vår roll i samhället CSR Redovisning 2006 vem bryr sig? Om vår roll i samhället Är det någon som bryr sig? 25 Sponsor för livet. Läs mer om vattenprovet på sid 25. 9 15 29 Läs om Anders Jonasson som i nionde generationen driver

Läs mer

Vinnande samarbete. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi december 2012. Volvo Lastvagnar med flytande biogas i tanken

Vinnande samarbete. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi december 2012. Volvo Lastvagnar med flytande biogas i tanken Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi december 2012 Prisvärt med uppvärmning i Göteborg Vinnande samarbete Volvo Lastvagnar med flytande biogas i tanken Sid 6 snurr på vindkraftssatsningen

Läs mer

Tore Wizelius. Lokalt ägd VINDKRAFT

Tore Wizelius. Lokalt ägd VINDKRAFT Tore Wizelius Lokalt ägd VINDKRAFT Handbok för KOMMUNER Tore Wizelius Vindform förlag Research: Carin Persson Foto: Falkenberg kommun: omslag och s. 28. Gunnar Britse: s. 4. Vindpark Vänern: s. 48. Daniel

Läs mer

Vi är elbolaget som bara erbjuder ren el från sol, vind och vatten. Årsredovisning

Vi är elbolaget som bara erbjuder ren el från sol, vind och vatten. Årsredovisning Vi är elbolaget som bara erbjuder ren el från sol, vind och vatten. Årsredovisning 2012 Först fick vi ner elpriset nu ska vi få ner koldioxidutsläppen När vi startade 1996 bestämde vi oss för att göra

Läs mer