Här kommer energideklaration och åtgärdsrapport från den energibesiktning som vi utfört på er byggnad/era byggnader.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Här kommer energideklaration och åtgärdsrapport från den energibesiktning som vi utfört på er byggnad/era byggnader."

Transkript

1 / 3Anticimex8 ATT FÖREBYGGA OCH SKYOOA Vasågod Hä komme enegideklaation och åtgädsappot fån den enegibesiktning som vi utföt på e byggnad/ea byggnade. Vi ha till Boveket appoteat in enegideklaationen fö e byggnad. En utskiven vesion av denna inappoteing finns bilagd och vi ha även skickat med det enegideklaationsbevis som ska anslås på väl synlig plats i byggnaden. I åtgädsappoten pesenteas de enegispaåtgäde som vi funnit m 句 liga och hu mycket de kan sänka e enegianvändning. Alla åtgäde föeslås utifån våa kunskape om hu sund inomhusmiljö uppä 忧 hålls ed vänlig hälsning Anticimex '? I'IE <1C 生 气 2 2 '.f>e I'i 7022 ISOIlEC 17020(C) SE-QE-Enegi-PB 700F bil 13 utg 4,

2 h o ATGÄRSRAPPORT Enegideklaation NA Ḏ n F N mf 9 3, t 血 且 E ω 芭 咽 9 J飞 工 回 HL -n = 且, oo m -- U oω O Eω 的 Byggnadsuppgifte F astig hetsbeteckn ing: Skeppaen 22 Byggnadens adess: Väste 咱 atan almö Besiktningsuppgifte Besiktningsdatum: Nävaande: Ba 巾 o Heme Byggnadsägaens epesentant Pesonuppgifte Byggnadsägae: agnus Nodenhake Västegatan almö Pesonnumme 旷 Oganisationsnumme: UlfWadst Anticimex almö Kundnumme 创 El 4 0 口 u i国 山 4ue Ū$ 2 7 T m- 2 旧 A 刷 楠 " w. 守, 1 av 10 3Anticimex.

3 E A 口 U - 笋 q U uf eeoz E ea ' t,' e H T 1 守 ' ' g 皿 m 暗 ÀTGÄRSRAPPORT - Enegideklaation Sammanfattning AnticimexAB ha den utf,οt en enegibesiktning av e byggnad. ed hjälp av potokollet fån besiktningen ha vi tagit fam en åtgädsappot. 1 appoten edovisa vi byggnadens nuvaande enegianvändning samt ge föslag på åtgäde som kan minska den. Rappoten inleds med en beskivning av tjänsten, och följs sedan av en pesentation av en del av de uppgifte som legat till gund fö beäkningana. Rappoten innehålle också allmänna ekommendatione fö att minska enegianvändningen Byggnaden använde totalt fö uppvämning och vamvattenbeedning. Fö att använda enegin i byggnaden så effektivt som möjligt, ekommendea vi att åtgädena som vi ge föslag på i tabellen nedan genomfös. Fö att bevaa elle föbätta inomhusmiljön ä det även viktigt a 忧 se öve ventilationen. Läs me om detta i kapitlet Atgäde f,ο sund inomhusmiljö Ataädsföslaa Va 忧 enbespaing E - e - 3 皿 幽 旦旦出2 Kostnadsminskninq 坦旦 870 kl 昌 320 k 咧 h 飞跑2 h 野'缸 ' 咱酬盯 KUNNR: av 10 3Anticimex. ATT FÖREBYGGA OCH SKYA

4 da u' 口 4 e u- z ATGÄRSRAPPORT - Enegideklaation nnehållsföteckning Enegideklaationens omfattning... 4 Objektsbeskivning och beäkningsundelag Enegianvändning... 7 Föeslagna åtgäde... 8 Allmänna ekommendatione... 9 Atgäde fö sund inomhusmiljö Bilago: Faktablad - Ventilation Villko ev d 币 E U u n Aq U 守 飞'" '氢 川[( 1 嘲' ''0 KUNNR: av 10 3Anticimex. ATT FÖREBYGGA OCH SKYA

5 ,, 口 1 4 ' e ATGÄRSRAPPORT - Enegideklaation Enegideklaationens omfattning Lagen om enegideklaation fö byggnade Lagen om enegideklaation fö byggnade (SFS 2006:985) tädde i kaft den 1 oktobe 2006 och baseas på EG-diektivet om byggnades enegipestanda. Syftet med lagen ä a 忧 sänka enegianvändningen i byggnade, som använde ene 咆 i f,ο byggnadens funktionalitet, som inte skada inomhusmiljön. Uppvämningen av byggnade stå fö cika 40 pocent av Sveiges totala ene 呗 ianvändning. Genom a 忧 minska vå enegianvändning minska vi behovet av impotead enegi, samtidigt som utsläppen av koldioxid (C02) och anda klimatpåvekande växthusgase minska. I Sveige ä målet att minska enegianvändningen fö bostäde och lokale med 20 pocent mellan 1995 och Enligt lagkavet ska det fö byggnade som säljs, exempelvis egenägda småhus, finnas en enegideklaation vid fösäljningstill 倒 let. Fö hyeshus och bostadsättshus som upplåts med nyttjandeätt ska det alltid finnas en giltig enegideklaation, även om byggnaden inte ska säljas. En enegideklaation ä giltig i tio å Läs me om Lagen om enegideklaation fö byggnade på Registeing till Boveket Nä vi ha genomföt en enegideklaation egistea vi den i Bovekets egiste fö enegideklaatione. et ä Boveket (tillsynsmyndigheten fö enegideklaatione) som laga uppg 的 ena i enegideklaationen, men även kommunala nämnde och enegimyndigheten få använda sig av uppg 的 ena. e använde dem bland annat fö att ta fam statistik samt följa upp och utvädea enegianvändningen och inomhusmiljön fö landets byggnade Anticimex AB ä ackediteade av Swedac att u 仔 öa enegideklaatione. Enegideklaationen fö denna byggnad ä utföd och egistead av Anticimex AB kontollogan SS-EN ISO/IEC 17020:2005, ackediteingsnumme Vi ha bifogat en utskiven kopia av enegideklaationen som finns i Bovekets egiste. Enegideklaationen hö till byggnaden och ä inte pesonlig. Enegipestanda En byggnads enegipestanda baseas på den mängd enegi, ofta benämnd köpt ene 咱 i, som använts fö uppvämning, vamvattentillvekn 吨, fastighe 悦 I och eventuell komfo 巾 yla unde en tolvmånadspeiod Hushållsel, veksamhetsel elle gatis enegi fån solen, ingå inte i byggnades enegipestanda. I samband med a 忧 enegideklaationen appoteas till Boveket bestäms byggnadens enegipestanda och efeensväden. Refeensväden tala om vad liknande byggnade ha fö enegipestanda Fö att fö 巾 ätta byggnadens enegipestanda ä det viktigt att inte baa enegideklaea, utan även att genomföa de åtgäde som sänke byggnadens enegianvändning J 咽 E K U u n 飞泣2 A q. 口 2 b()<i[("i'llt!o KUNNR: av 10 3Anticimex. ATT FÖREBYGGA OCH SKYA

6 A E U咽 h a u f I -E z - - T ' ATGÄRSRAPPORT - Enegideklaation Objektsbeskivning och beäkningsundelag Byggnadså: 1896 TillbyggUenoveat: 2005 ineddes vindsutymmet till bostad Byggnadstyp: ellanliggande Antal våningsplan: 3 st Antal lägenhete: 1 st Yto: Ate 呻 : 441 m 2 Ate 呻 (exkl. Av. 吨..g.): 441 m 2 Källae/Suteäng: Finns ej Byggnadskonstuktion Gund: Kallae Stomme, mateial: Stenstomme Fasad: Fasadtegel Fönstetyp: Enkelglas 3-glas isoleuta 2-glas isoleuta Uppvämning Vämesystem: Vattenbuet Vämekälla: 町 昌 vame Ventilation Ventilation: Sjalvdags ventilation Obligatoisk ventilationskontoll (OVK), a ej genomföd i byggnaden Radon Radonmatninga ha ej genomfö 叫 s i byggnaden. 勾 } 口 fp4 e 电巳2 A qh e eo 帽) 1f.('1 OlOl.<, KUNNR: av 10 3Anticimex. ATT FÖREBYGGA OCH SKYA

7 E e a oe a z T e I 嘈 1 j ' Z' ATGÄRSRAPPORT - Enegideklaation Tempeatue :!:O,50C Lägenhet: Lokal: 200C 200C Vattena nvän d ning Vattenföbukning: 351 m 3 /å Pis fö kallvatten (inkl. mo ms): 23,06 k/m 3 Tillvekning av vamvatten: 町 äväme Enegipise EI- h nätpis Enegiavgift: Enegiskatt Fast avgift el: 47,18 öe/ 29,30 öe/ 384,00 k/å Nätavgift Fast avgift nät: (samtliga pise ovan ä e 对< 1. moms) 16,00 öe/ 1260,00 k 旷 昌 Totalt elpis: (totalt elpis inkludea fasta avgifte och moms) 129,42 öe/ 町 ävämepis Enegiavgift: E 仔 ektavgift: Fast avgift fjäväme: (samtliga pise ovan ä e 烛 1. moms) 1421 k/wh o k/å k/å Totalt fjävämepis: 142,10 öe/ (totalt 怡 vämepis inkludea fasta avgifte och moms) ν 口 笋, J 明 U E H 吨监2 A 吁 U 也 y ' 阿 尾,.四 盯 KUNNR: av 10 3Anticimex. ATT FÖREBYGGA OCH SKYA

8 句 n U' fpa e H, U, -,, E e 口 a 2 Y ATGÄRSRAPPORT - Enegideklaation Enegianvändning Nuvaande enegianvändning En byggnads enegipestanda baseas på uppvðmning, vamvattentillvekning, fastighetsel och eventuell komfotkyla. E byggnads enegipestanda baseas på uppväπnnmg, va 阿n vattentillvekning och fastighetsel Uppv 昌 mning och vamva 忧. entillvekning: vaav vamvattentillvekning: /å 灿N h/å EI (veksamhetsel och fas 创 ghetsel): 8800 /å Av den summeade mängden veksamhets- och fastighetsel ha en beðknad mðngd fastighetsel tagits fam. Fastighetsel (beäknad): 1500 lå Enligt Bovekets anvisninga ska enegianvändningen fö veksamhetsel och hushållsel inte ingå i byggnadens enegipestanda. Till veksamhetsel ðknas t.ex. motovðmae, utomhusbelysning och el som anvðnds i byggnadens gemensamma tvðttstuga. Aven el som anvðnds av någon som hy en lokal i byggnaden äknas till 咽 ksamhetsel Exempel på fastighetsel 昌 el till fast belysning i kommunikationsståk i t.ex. tapphus och källae, dift av pumpa, ventilationsflðkta, hissa och dylikt J 明 E 飞口2 吁 A U 1 A ' 氯 Ht('1 "."., KUNNR: av 10 3Anticimex. ATT FÖREBYGGA OCH SKYA

9 E U 口. H 2 哩 e 门 ' ATGÄRSRAPPORT - Enegideklaation Föeslagna åtgäde Fö att kunna ge föslag på åtgäde som minska enegianvändningen kävs en besiktning. Vid besiktningen samla en enegiexpet in fakta och anda viktiga uppgifte om byggnaden. ed hjälp av dessa uppgifte gå det a 忧 göa en bedömning av byggnadens enegipestanda, och vilka möjlighete som finns fö a 忧 minska enegianvändningen utan a 忧 fösäma inomhusklimatet. I enegideklaationen (sepaat dokument) ska endast kostnadseffektiva (Iönsamma) enegiåtgäde föeslås. I lönsamhetsbedömningen av va 时 e åtgädsföslag ha vi använt nuvädesmetoden. et innebä a 忧 åtgädsföslaget anses vaa lönsamt om investeingen ä inljänad unde åtgädens avskivningstid. Vid denna beäkning ha vi tagit hänsyn till ålig änta, inflation och enegipisutveckling Fö va e åtgädsföslag visas ålig minskad enegianvändning, kostnadsminskning i kono och minskat koldioxidutsläpp. Vi ha också valt a 忧 edovisa åtebetalningstiden fö va e åtgäd. Atebetalningstiden avse inte "ak pay-off', utan ta hänsyn till å1ig änta, inflation samt enegipisutveckling Atgädsföslagen ä beäknade som sepaata åtgäde, men de kan påveka vaanda om flea av åtgädena genomfös. ä 斤 ä det inte säket att den totala minskningen av enegianvändningen motsvaa summan av va e enskild åtgäds ene 咱 iminskning. e kostnade som anges fö va e åtgädsföslag ä ungefäliga och inkludea installations- och mateialkostnad om inget annat anges. Investeingen kan eventuellt minskas ytteligae om det finns möjlighet till bid 坷, vilket vi inte tagit hänsyn till i våa beäkninga. Infomation om bidagen finns på och Ni kan även kontakta Boveket på telefon Boveket ha valt a 忧 dela in enegibespaande åtgäde i te kategoie; byggnadstekniska, sty- och egletekniska samt installationstekniska åtgäde. Utifån dessa kategoie edovisa vi de åtgäde som ä möjliga 甜 göa i e byggnad. Byggnadstekniska åtgäde minska vämefölustena genom byggnadens klimatskal och sänke behovet av tillföd väme. Sty- och egletekniska åtgäde minska övetempeatue, som annas kan leda till höge enegianvändning. Installationstekniska åtgäde ä nödvändiga fö att den enegi som byggnaden använde ska poduceas elle användas e 仔 ektivt. Vattenbespaing Typ av åtgäd Lönsam Installationsteknisk Ja Byte till: inskad enegianvändning: inskad kallva 忧 enanvändning Kostnadsminskning: Investeing: inskat utsläpp av koldioxid (C02) Atebetalningstid Va 悦 enbespa 时 ngspodukte 330 /å 20 m3/å 870 k/å 320 k inkl. moms 0,07 ton/å 5 månade Investeingskostnaden fö vattenbespaing ä basead på a 忧 det installeas vattenbespaingspodukte på te tappställen i samtliga lägenhete - kök, tvättställ och i handdusch Fö att spaa ytte 川 igae enegi kan eventuella tvågeppblandae bytas ut till engeppsblandae med vattenbespaingspodukte e infomation 币 nns i bifogat faktablad yι 口 讲 J F A-, 3Anticimex. 咽" 恼,以 ' 拙 KUNNR: av 10 ATT FÖREBYGGA OCH SKYA

10 , U 口 - E U Z a 宁 e - 门 &yb - ATGÄRSRAPPORT 一 Enegideklaation Allmänna ekommendatione Toktumlae Jämföt med tvättmaskine da toktumlae te gånge så mycket enegi vid full maskin. An 怆 dningen till den höga enegianvändningen ä 甜 luften i toktumlaen väms upp unde hela tokpogammet. En välfylld toktumlae med väl centifugead tvätt ä föutsättningen fö att tumlaen inte ska da onödigt mycket enegi. Se även till a 忧 använda en tumlae med elektisk fuktavkänning så att den stanna nä tvätten blivit to. et ä vanligt a 忧 tumlae ha enegiklass 8 elle C men det finns även enstaka tumlae med den bästa, mest enegisnåla, mäkningen enegiklass A. Eftesom inte alla pogam på maskinen ä inäknade i enegiklassningen ä det viktigt a 忧 ta eda på vilket pogam som klassningen gälle fö Sänkt inomhustempeatu E 忧 enkelt sätt att minska enegianvändningen ä a 忧 sänka inomhustempeatuen. Fö va e gads sänkning minska du enegianvändningen fö uppvämning med cika fem pocent. Ofta behöve inte inomhustempeatuen vaa höge än 21 oc i bostäde Belysning Spaa penga och enegi genom att se öve belysningen i e byggnad. Ljus påveka vå upplevelse av omkingliggande miljöe och genom enkla medel kan Ijuset skapa både tivsel och tygghet. I flebostadshus kan väsentliga bespainga göas i bl.a. allmänna utymmen och utomhus genom utbyte av vanliga glödlampo och Iysö till t.ex. amatue med HF-don Hög 什 ekvensdon (HF-don) skapa e 忧 flimmefitt Ijus och tände Iysöet utan blinkninga. onen fölänge Iysöets livslängd, ge höge Ijusutbyte, spaa enegi och ä helt tysta. Ni kan välja mellan HF-don som ha diektdift, alltså a 忧 Ijuset ä på till 100 %, elle HF-don med steglös egleing av Ijusstykan. Steglös egleing kan även komple 忧 eas med sensoe så a 忧 Ijuset anpassas efte behov. Om ni ha en älde belysningsanl 昌 ggning idag kan ni spaa ca 50 % genom a 忧 byta till en ny och moden belysningsanläggning. Kontakta alltid amatuleveantö 凹 om ni ha fågo elle ä osäka på et val av amatu Tids- och nävaostyning ä en ba lösning fö a 忧 spaa enegi vid de tillfällen som e 忧 ut 叩 mme inte används. et finns nävaodetektoe som eagea på väme 的 else och Ijud. Belysningsnivån kan även sänkas till nskad nivå om man inte vill stänga av belysningen helt. enna teknik lämpa sig yppeligt i tapphus, gaage, koidoe, tvä 忧 stugo och toalette. Likaså kan tids- och nävaostyning användas fö utomhusbelysningen Byt ut ea glödlampo till lågenegilampo! I och med e 忧 EU-beslut så komme glödlampona a 忧 fasas ut, fö att minska enegianvändningen och i fölängningen minska elpoduktionen och koldioxidutsläppen. Glödlampo da mycket me enegi än exempelvis lågenegilampo och genom att byta till en lågenegilampa klass A kan ni spaa 75-80%. Anda altenativ till glödlampan ä effektiva och klaa halogenlampo med skuvsockel med enegiklass 8 elle C. Enegiklass 8 och C innebä läge bespaing än enegiklass A Ni kan enkelt äkna ut hu mycket enegi ni kan spaa genom a 忧 byta ut gamla belysning sanläggninga till nya enegisnålae altenativ. Beäkna e nuvaande enegianvändning fö e 忧 utymme med exempelvis glödlampo genom att multiplicea antalet lampo med effekten som stå på espektive lampa samt den tid som lampan ä tänd. Atgäde fö sund inomhusmiljö Ventilation Nä man vidta åtgäωe fö a 忧 minska enegianvändningen ä det viktigt att även tänka på inomhusmiljön i byggnaden. En fungeande ventilation ä en föutsättning fö a 忧 uppnå en hälsosam inomhusmiljö, och ofta behöve ventilationen fö 巾 昌 忧 as i samband med a 忧 enegiåtgäde genom 俗 s Fö att föbätta I uftvä 刘 ingen i byggnaden föesl 矗 vi att ventilationen kompletteas med 7 st fiskluftsventile. Kostnaden uppskattas till k (e 烛 lusive installationskostnad). 咽 E -HA p 口 43Anticimex. 吨怒2 刷 '1E<: I'O画 儿 ' KUNNR: av 10 ATT FÖREBYGGA OCH SKYA

11 4 u v 1 ' e E 门 p 口 e ATGÄRSRAPPORT - Enegideklaation Byggnaden ha idag ventilation genom självdag. Ofta finns en fuktelatead isk med självdagsventilation äfö ekommendea vi a 忧 en sakkunnig peson utede om byggnadens nuvaande ventilationssystem bö ändas till e 忧 mekaniskt ventilationssystem. I samband med detta bö ni kontollea möjligheten att komplettea fånluftsventilationen med åtevinning, genom installation av fånluftsvämepump. Ett fungeande ventilationssystem minska isken fö fuktelateade poblem samt säkest 剑 le en god inomhusmiljö. en geneella ekommendationen ä a 忧 minst halva luftvolymen i bostaden byts ut unde en timme. Fö att ventilationen ska fungea i byggnaden ä det viktigt a 忧 uteluftsventile och fånluftskanale ä öppna och engjoda. Radon ed god ventilation fös även eventuell adongas ut fån byggnaden. Fö att uppfylla de kav och ekommendatione som gälle gänsväden fö adongas (200 Bq/m 勺, enligt iljöbalken, Bovekets byggegle och Socialstyelsens allmänna åd, bö en adonmätning göas i byggnaden. Läs me på elle kontakta Bove 仪 et på telefon Fö fågo om iske och mä 伽l etode, kontakta Stålsäkehetsmyndigheten, på elie via telefon Obligatoisk ventilationskontoll (OVK) Boveket ha utfomat föeskifte om obligatoisk funktionskontoll av ventilationssystem med egelbundna intevalie, fö att undesöka funktionen och egenskapena i ventilationssystemet. Enligt uppgifte som ehållits ha sådan funktionskontoll av ventilationssystemet inte blivit u 仔 öd ed vänlig hälsning Anticimex AB almökontoet UlfWadst , 口 4 H U U 芮旦2 qa, z 也 川 圃HEC I"ll'IIO KUNNR: av 10 3Anticimex. ATT FÖREBYGGA OCH SKYA

12 4 a... Boveket Enegideklaation Vesion: 2.1 ekl.id ::1:::1..- 咽,...- -;::,_... 咽' _ ::::1 _. Agaens namn agnus Nodenhake Adess Västegatan 21 Land Oganisationsnumme Postnu 阿1 阿 le Telefonnumme 广 I P 阳 向 口 剧 s 剖 t ω 刽 a m 6 叫 叫 川? än nd咄叫 d 由帧s趴k E-postadess Byggnadens ägae Öviga -Iwv..--_.' Identifik Län Skåne al 阿1 0 Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Skeppaen 22 Husnumme y ggnadsld Adess Västegatan 21 O.B.S! Småhus i bostadsätl ska deklaeas av bostadsättsföeningen 厂 Egna hem (pivatägda småhus) Egen beteckning Osak till avvikelse Adessuppgifte ä fel/saknas ("' Posmumme il Postot I al m ö CE 阳

13 Byggnaden. Egenskape Typkod 321a. Hyeshusenhet, bostäde >= 50% och lokale I 面 ggnadens komplexitet Byggnadstyp C.. Enkel Î Komplex 护 temp mätt 呛 响 (exkl. Ava 叫 aage) 441 Avamgaage Antal källaplan uppvämda till >1 O.C (exkl.gaageplan) 11 1 E.I Antal våningsplan ovan mak 3 Antal tapphus 2 Antal bostadslägenhete 1 FlIanliggande lveksamhet m 2 1 oaela enllgl neaan 2 厅1 "3 附 g 伊 仰 n 唰 阳 阴 川 a 剖 d 岱 ω 附 s 叫 阳 叫 削 川 阳 t 问 怆 e 叩 吨 刷 叩 gon 阳 叫 叫 Flebostadshus 1 1 则 INybyggnadså Pocent av Atemp (exkl Avamgaage) Bostäde (inkl. biaea, t.ex. tapphus och uppvämd källae) 80 Hotell, pensionat och elevhem Restauang Konto och f,凸valtning Butiks- och lagelokale fö livsmedelshandel Butiks- och lagelokale f 凸 凸 vig handel 20 K 凸 pcentum IPojekteat genomsnittligt hygieniskt teluftsflöde i lokalbyggnade Finns installead ele 仔 ekt >10 W/m2 伦 uppvämning och vamvattenpoduktion F Ja (i' Nej I/s,m 2 byggnaden sk 同 dad som byggnadsminne? (i' Nej Våd, dygnet unt Våd, dagtid (samt seviceboende, fisesalong o. dyl) Skolo ( 的 skola-univesitet) Bad-, spot-, idottsanläggninga (ej utomhusaeno) Teate-, konset-, biogaflokale och 凸 viga samlingslokale Î Ja enligt 3 kap KL F Ja enligt SB-f 凸 odningen 队 byggnaden en sådan säskilt vädefull þyggnad som avses i 8 kap 13 PBL? (i' Nej Î Ja, ä utpekad i detaljplan elle omådesbestämmelse Î Ja, ä utpekad i annan typ av dokument FJa, egen bed 凸 mnmg vig veksamhet - ange vad Summa 100

14 Enegianvändning Veklig f,凸bukning Vilken 12-månadspeiod avse enegiuppgiftena? (ange f 凸 sta månaden i fomatet AA) IHu mycket enegi ha använts fö väme och komfotkyla angivet å Kange mätt väde om m 凸 jligt)? 队 ngivna väden ska inte vaa nomalåskoigeade Fjäväme (1) Eldningsolja (2) Natugas, stadsgas (3) ätt Födelat väde väde. ( Beäknad föbukning Beäknad enegianvändning anges fö nybyggda/anda byggnade utan mätba föbukning och nomalåskoigeas ej Omvandlingsfaktoe f 凸 bänslen i tabellen nedan gälle om inte annat uppmätts: Eldningsolja Natugas Stadsgas Pellets /m /1 000 m3 (e 仔 ektivt vämeväde) /1 000 m /ton, beoende av täslag och fukthalt Ved (4) Flis/pellets/bikette (5) Övigt biobänsle (6) Källa: Enegimyndigheten Fö öviga biobänsle vaiea vämevädet beoende av sammansättning och fukthalt. et ä expetens ansva att omäkna bänslets vikt elle volym till enegi på ett koekt sätt. EI (vattenbuen) (7) EI (diektvekande) (8) EI (Iuftbuen) (9) akvämepump (el) (10) vig el (ange mätt väde om möjligt) Angivna väden ska inte vaa nomalåskoigeade ätt F 凸 delat väde väde Vämepump-fånluft (el) (11 ) Fastighetsel2 (15) 1500 f问. Vämepump-Iuft/luft (el) (12) Hushållsel3 (16) f Vämepump-Iuft/ vatten (el) (13) Enegi fö uppvämning ch vamvatten 1 (1:1) Vaav enegi till vamvattenbeedning inns solväπle? 同 昌 kyla(14) Beäknad Ange solfångaaea enegipoduktion Veksamhetsel4 (17) EI f,凸 komfo 时 kyla (18) Tillägg komfotkyla5 (19) Byggnadens enegianvändning 6 (1:3) Byggnadens elanvändning 7 (1:4) o f f FJa. Nej m2 /å Finns solcellssystem? Ange solcellsaea Beäknad elpoduktion Ja. Nej m2 /å 阳 (gaddaga) Nomalåskoigeat väde 10 同 (Enegi-Index) Nomalåskoigeat väde I(gaddaga) I(Enegi-lndex) B 创 möa IEnegipestanda..vaav el lalmö Refeensväde 1 IRefeensväde 2 Kenligt nybyggnadskav) I(statistiskt inte 阿 刮 1) kw 145 /m2.å 3/m2,å 88 /m2.å I /m2.å 1 Summa 1-13 (1) 2 en el som ingå i fastighetsenegin 3 en el som ingå i hushållsenegin 4 en el som ingå i veksamhetsenegin 5 Beäkning av vädet ske med utgångspunkt i vilket enegislag och typ av kylsystem som används (se Bovekets byggegle, BFS 2008:20 och BFS 2011 :6) 6 Enligt definition i Bovekets byggegle (Summa 1-15, ()) 7 en el som ingå i byggnadens enegianvändning (Summa 7-13,15,18-19 (4)) B Undelag fö enegipestanda

15 _-----_-_ -_- Finns det kav på åtekommande ventilationskontoll i byggnaden? (i Ja Î Nej typ av ventilationssystem 厂 FTX í FT í F med åtevinning 队 ve 州 ationskontollen utföd vid tidpunkten fö egideklaationen? 10 Avse nä byggnaden ha fle ventilationsaggegat Î Ja (i Nej Î elvis % utan anmäkning 厂 F P- Självdag ifte om luftkonditioneinassvstem inns luftkonditioneingssystem med nominell kyleffekt st 凸 e än 12kW? Î Ja (i Nej Uppgifte om adon 卡 叫 叫 mätt? Î Ja (i Nej

16 . Utföda enegieffektiviseingsåtgäde sedan föegående enegideklaation Rekommendatione om kostnadseffektiva åtgäde A.tgädsf,凸slag (ekl.id:577395) 如 ty- och egle 巾 knisk Ilnstallationsteknisk 再 yggnadsteknisk äme 广 Nya adiatoventile 厂 Injusteing av vämesystem 厂 Tids-/behovsstyning av vämesystem Rengöing och/elle luftning av 厂 vämesysteη1 厂 axbegänsning av innetempe 刚 u 厂 Ny inomhusgivae 厂 Byte/installation av tyckstyda pumpa 厂 Annan åtgäd 卡 en 阳 tion Injusteing av ventilationssystem 厂 Tid 蚓 yning av ventilationssystem 厂 Behovsstyning av ventilationssystem B助印y叭t时e 创创li ns唰s创t恼时a副刷lia硝tion Annan åtgä 均 制 叫 d p" Vamvattenbespaande åtgäde En 叫 ieffektiv belysning Isoleing av 巾 och ventilationskanale Byte/installation av vämepump! :.' :t lation av ene 咆 ieffektivae vämekälla 厂 Byte/kompletteing av ventilationssystem Ate 川 ning av ventilationsväme 厂 Installation Installation av solcelle An 厂 厂 Tilläggsisoleing vindsbjälklag/tak Tilläggsisoleing vägga Tilläggsisoleing källae/mak Byte till enegieffektiva fönste/f,凸nstedöa Kompletteing fönste/fönstedöa med inneuta Tätning f 凸 nste/f 凸 nsted 凸 a/ytted 凸 a Annan åtgäd elysni 咆 kylning m.m Tids-/behovsstyning av belysning Tid 创 behovsstyning av kyla Annan åtgäd inskad enegianvändning 330 Kostnad pe spaad /å 10,14 kl Beskivning av åtgäden Installation av vattenbespaande duschmunstycke och vattenbespaande kanmunstycke ('pelato'/'spalato').

17 vigt IHa byggnaden þ ' ; 阳 陪 a 怡 t 问 a 陪? P 创阳ω叫a副叫I ji 巾 mation avseende i 川n ne I J拍a (i N蝴e叫j 11俨j扣B 叩 阴 gn阳唰a甜ds 啕a匈 gae陪 二 且 l Habyggnaden Kommenta besiktigats på plats? IF 凸 att obeoende uppätta en enegideklaation kävs en G Ja Nej lenegibesiktni 吨 på plats. Eftenamn Isson Oganisationsnumme Ackediteingsnumme E-postadess henik. 悔 锦 Eftenamn Stenbeck E -postadess kent.stl 制 制 mex.se

18 ekl.id: Husets enegianvändning Sto Enegideklaation fö Västegatan 21, almö i8i etta hus använde 145 /m2 och å, vaav el 3 /m2 Liknande hus /m2 och å, nya hus 88 /m2 Radonmätning ä inte utföd. Ventilationskontollen ä ej godkänd. etaljinfomation finns hos Byggnadsägaen Se även: Enegideklaation u 仔 öd av: Kent Stenbeck. Anticimex AB Atgädsföslag som föbätta byggnadens enegipestanda ha lämnats. a - Boveket

^Boverket. Energideklaration. Byggnadens agare - Kontaktuppgifter. Bostadsrattsforeningen Olofsborg. dj Sundbyberg. Mariagatan 4 B

^Boverket. Energideklaration. Byggnadens agare - Kontaktuppgifter. Bostadsrattsforeningen Olofsborg. dj Sundbyberg. Mariagatan 4 B ^Boveket Enegideklaation Vesion: 1.5 Dekl.id: 154799 Byggnadens agae - Kontaktuppgifte Agaens namn Bostadsattsfoeningen Olofsbog Adess Maiagatan 4 B Land E-postadess magnussvensson234@hotmail.com Pesonnumme/Oganisationsnunme

Läs mer

ll Frakka ab - vårt arbete i programmet Energivision (2 rapporter per ED) Energideklarationsarbetet HSB:s Brf Kuberna i Stockholm Stockholm 2010-05-17

ll Frakka ab - vårt arbete i programmet Energivision (2 rapporter per ED) Energideklarationsarbetet HSB:s Brf Kuberna i Stockholm Stockholm 2010-05-17 ll Fakka ab Stockholm 2010-05-17 Enegideklaationsabetet HSB:s Bf Kubena i Stockholm Vi ä nu fädiga med enegideklaationsabetet fö HSB:s Bf Kubena i Stockholm. Enegideklaationena ä inskickade och godkända

Läs mer

... !rlt{; I Å L. Sammanfattning av energideklaration Operan 12 2010-09-06

... !rlt{; I Å L. Sammanfattning av energideklaration Operan 12 2010-09-06 I I :Iti 'xni hi[^]t ;:N!lt{; I Å L Sammanfattning av enegideklaation Opean 12 2010-09-06 lndependia Enegi AB nu godkänt och skickat in e enegideklaation till Boveket Vi skicka en kopia på deklaationbn

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Foss-Hede 1:27 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-05-06 Byggnadens adress: Övre Krokklevsvägen 3 45534 Munkedal Utetemperatur: 13

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: BILLINGE 3:53 Besiktningsuppgifter Datum: 2011-05-10 Byggnadens adress: RÖSTÅNGAVÄGEN 9 24195 BILLINGE Utetemperatur: 16 C

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: LINDRUM 1:28 Besiktningsuppgifter Datum: 2012-11-19 Byggnadens adress: EKHAGA 51462 ÖLSREMMA Utetemperatur: 2 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: KOSTA 36:72 Besiktningsuppgifter Datum: 2014-06-24 Byggnadens adress: NORRA RINGVÄGEN 6 36052 KOSTA Utetemperatur: 15 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Björsäter 12:8 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-06-04 Byggnadens adress: Björsäter Fallgärdet 1 54295 Mariestad Utetemperatur: 15

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: ÄLVSBORG 101:9 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-06-02 Byggnadens adress: BLODBOKSGATAN 21 42674 VÄSTRA FRÖLUNDA Utetemperatur: 11

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: BLIDÖ 1:251 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-08-27 Byggnadens adress: FÖRÄNGSUDDEN 47 76017 BLIDÖ Utetemperatur: 22 C Expert: Richard

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Grisslevägen 2, 227 32 Lund Lunds kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2011 Energidekarations-ID: 580452

ENERGIDEKLARATION. Grisslevägen 2, 227 32 Lund Lunds kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2011 Energidekarations-ID: 580452 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Grisslevägen 2, 227 32 s kommun Nybyggnadsår: 2011 Energidekarations-ID: 580452 Energiprestanda: 3 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare.

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: NÄVEKVARN 7:350 Besiktningsuppgifter Datum: 2013-02-14 Byggnadens adress: SJÖSKOGSVÄGEN 26 61176 NÄVEKVARN Utetemperatur:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Sågargatan 10A, 753 18 Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2014 Energideklarations-ID: 627618

ENERGIDEKLARATION. Sågargatan 10A, 753 18 Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2014 Energideklarations-ID: 627618 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Sågargatan 10A, 753 18 kommun Nybyggnadsår: 2014 Energideklarations-ID: 2718 Energiprestanda: 8 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [jan 2012]: Energiklass C,

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: BERGSTENA 7:6 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-07-20 Byggnadens adress: BERGSTENA LEDSGÅRDEN 1 44192 ALINGSÅS Utetemperatur: 16

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: TRYNTORP 3:1 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-08-31 Byggnadens adress: TRYNTORPS GÅRD 64050 BJÖRNLUNDA Utetemperatur: 13 C Expert:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: ANNESTAD 1:12 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-09-28 Byggnadens adress: Utetemperatur: FRÄMMESTAD JON-HENRIKSGÅRDEN 205 10 C 46597

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: BÖ 67:15 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-05-15 Byggnadens adress: RANGELTORPSGATAN 29 41269 GÖTEBORG Utetemperatur: 10 C Expert:

Läs mer

Energideklaration. Organisationsnummer 769612-8987. Postnummer 30224. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus)

Energideklaration. Organisationsnummer 769612-8987. Postnummer 30224. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus) Energideklaration Version: Dekl.id: 2.1 5398 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Villa Real Nissabogatan 2 Organisationsnummer 7912-8987 3224 Utländsk adress gfedc Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: HÖGA 3:2 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-09-14 Byggnadens adress: HÖGA 470 44696 HÅLANDA Utetemperatur: 15 C Expert: Mikael Abrahamsson

Läs mer

Energideklaration. Organisationsnummer 769620-7328. Postnummer 42658. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus)

Energideklaration. Organisationsnummer 769620-7328. Postnummer 42658. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus) Energideklaration Version: Dekl.id: 2.1 550765 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Fiskebäckshamn Hälleflundregatan 18A Organisationsnummer 769620-7328 Västra _Frölunda Utländsk adress

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: TOLERED 76:10 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-08-31 Byggnadens adress: KRABBELIDERNA 36 41728 GÖTEBORG Utetemperatur: 17 C Expert:

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Västergatan 14

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Västergatan 14 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.1 575497 Byggnaden - Identifikation Län Skåne Kommun Vellinge Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Skanör 28:12 Husnummer 1 Adress Västergatan 14 Prefix byggnadsid

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Besiktningsuppgifter Datum: Källby 6:163. Byggnadens adress:

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Besiktningsuppgifter Datum: Källby 6:163. Byggnadens adress: ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Besiktningsuppgifter Datum: Källby 6:163 Byggnadens adress: 2014-03-13 Utetemperatur: Björsgårdsvägen 2E 53373 Källby 11 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Vanadisvägen 4B, 113 46 Stockholm Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2008 Energideklarations-ID: 600878

ENERGIDEKLARATION. Vanadisvägen 4B, 113 46 Stockholm Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2008 Energideklarations-ID: 600878 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Vanadisvägen 4B, 113 4 s stad Nybyggnadsår: 2008 Energideklarations-ID: 00878 Energiprestanda: 98 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare.

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Kvillegatan 19, 417 08 Göteborg Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2012 Energideklarations-ID: 589836

ENERGIDEKLARATION. Kvillegatan 19, 417 08 Göteborg Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2012 Energideklarations-ID: 589836 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Kvillegatan 19, 417 08 s stad Nybyggnadsår: 2012 Energideklarations-ID: 589836 Energiprestanda: 60 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare.

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Stensviken 1:16 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-07-28 Byggnadens adress: Bjurtjärn Sundvik 2 68892 Storfors Utetemperatur: 12 C

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: FACKELBLOMSTRET 7. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnadens adress:

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: FACKELBLOMSTRET 7. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnadens adress: ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Besiktningsuppgifter Datum: FACKELBLOMSTRET 7 Byggnadens adress: 2015-10-14 Utetemperatur: SOLHAGAVÄGEN 42 16352 SPÅNGA -1 C Expert:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Hinderbanan 6, 415 28 Göteborg Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2011 Energidekarations-ID: 589877

ENERGIDEKLARATION. Hinderbanan 6, 415 28 Göteborg Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2011 Energidekarations-ID: 589877 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Hinderbanan 6, 415 28 s stad Nybyggnadsår: 211 Energidekarations-ID: 589877 Energiprestanda: 6 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare.

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Skogskullegatan 17, 441 46 Alingsås Alingsås kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID: 608367

ENERGIDEKLARATION. Skogskullegatan 17, 441 46 Alingsås Alingsås kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID: 608367 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Skogskullegatan 17, 441 46 kommun Nybyggnadsår: 213 Energideklarations-ID: 68367 Energiprestanda: 9 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [jan 212]: Energiklass

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: KARSEGÅRDEN 6:7 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-02-27 Byggnadens adress: KARSEGÅRDSVÄGEN 38 43931 ONSALA Utetemperatur: 3 C Expert:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: SMÖGENÖN 73:1 Besiktningsuppgifter Datum: 2014-05-23 Byggnadens adress: HAMNEN 3 45043 SMÖGEN Utetemperatur: 22 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Astris Gata 84, 417 67 Göteborg Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2010 Energideklarations-ID: 634700

ENERGIDEKLARATION. Astris Gata 84, 417 67 Göteborg Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2010 Energideklarations-ID: 634700 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Astris Gata 84, 417 7 s stad Nybyggnadsår: 2010 Energideklarations-ID: 34700 Energiprestanda: /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare.

Läs mer

Energideklaration. Organisationsnummer 769616-0063. Postnummer 633 56. gfedc Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning

Energideklaration. Organisationsnummer 769616-0063. Postnummer 633 56. gfedc Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning Energideklaration Version: Dekl.id: 2.1 57850 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn BRF Björkbacken Nygatan 30A-D Land E-postadress Organisationsnummer 791-003 33 5 Telefonnummer 0152-21518

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: SERGEANTEN 17. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnadens adress:

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: SERGEANTEN 17. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnadens adress: ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Besiktningsuppgifter Datum: SERGEANTEN 17 Byggnadens adress: 2015-08-11 Utetemperatur: NYGÅRDSVÄGEN 3C 29135 KRISTIANSTAD 20 C Expert:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Hålskogsgatan 5A, 424 37 Angered Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1915 Energideklarations-ID: 625002

ENERGIDEKLARATION. Hålskogsgatan 5A, 424 37 Angered Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1915 Energideklarations-ID: 625002 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Hålskogsgatan 5A, 424 37 Angered Göteborgs stad Nybyggnadsår: 1915 Energideklarations-ID: 625002 Energiprestanda: 145 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Afzeliivägen 7C, 441 41 Alingsås Alingsås kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1969 Energideklarations-ID: 629486

ENERGIDEKLARATION. Afzeliivägen 7C, 441 41 Alingsås Alingsås kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1969 Energideklarations-ID: 629486 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Afzeliivägen 7C, 441 41 Alingsås Alingsås kommun Nybyggnadsår: 1969 Energideklarations-ID: 629486 Energiprestanda: 83 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Finska Gatan 24, 122 37 Enskede Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1931 Energideklarations-ID: 661181

ENERGIDEKLARATION. Finska Gatan 24, 122 37 Enskede Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1931 Energideklarations-ID: 661181 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Finska Gatan 24, 122 37 Enskede Stockholms stad Nybyggnadsår: 1931 Energideklarations-ID: 661181 Energiprestanda: 101 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: FORSHÄLLA-RÖD 2:30 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-05-21 Byggnadens adress: AMMENÄSVÄGEN 10 45191 UDDEVALLA Utetemperatur: 15 C

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Småhallsvägen 6, 432 65 Väröbacka Varbergs kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1967 Energideklarations-ID: 607528

ENERGIDEKLARATION. Småhallsvägen 6, 432 65 Väröbacka Varbergs kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1967 Energideklarations-ID: 607528 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Småhallsvägen 6, 432 65 Väröbacka Varbergs kommun Nybyggnadsår: 1967 Energideklarations-ID: 607528 Energiprestanda: 78 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: ESKELHEM TJULS 1:44 Besiktningsuppgifter Datum: 2014-10-14 Byggnadens adress: ESKELHEM TJULS 909 62270 GOTLANDS TOFTA Utetemperatur:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Planetgatan 13, 224 57 Lund Lunds kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1958 Energideklarations-ID: 654366

ENERGIDEKLARATION. Planetgatan 13, 224 57 Lund Lunds kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1958 Energideklarations-ID: 654366 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Planetgatan 13, 224 57 s kommun Nybyggnadsår: 1958 Energideklarations-ID: 654366 Energiprestanda: 360 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: KLOSTRET 1 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-09-01 Byggnadens adress: RÖNNOWSGATAN 4 29631 ÅHUS Utetemperatur: 17 C Expert: Tomas

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. http://www.regeringen.ax/kansli/energidekla ration.pbs. sammanfattning av. Nybyggnadsår: Energideklarations-ID: Energiprestanda:

ENERGIDEKLARATION. http://www.regeringen.ax/kansli/energidekla ration.pbs. sammanfattning av. Nybyggnadsår: Energideklarations-ID: Energiprestanda: , sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Nybyggnadsår: Energideklarations-ID: Energiprestanda: Krav vid uppförande av ny byggnad [jan 2012]: Uppvärmningssystem: Radonmätning: Energideklarationen i sin helhet

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Smedjegatan 14, 261 51 Landskrona Landskrona stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1927 Energideklarations-ID: 610683

ENERGIDEKLARATION. Smedjegatan 14, 261 51 Landskrona Landskrona stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1927 Energideklarations-ID: 610683 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Smedjegatan 14, 261 51 Landskrona Landskrona stad Nybyggnadsår: 1927 Energideklarations-ID: 610683 Energiprestanda: 201 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Kungsörnsvägen 32, 856 51 Sundsvall Sundsvalls kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1979 Energideklarations-ID: 682179

ENERGIDEKLARATION. Kungsörnsvägen 32, 856 51 Sundsvall Sundsvalls kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1979 Energideklarations-ID: 682179 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Kungsörnsvägen 32, 856 51 Sundsvall Sundsvalls kommun Nybyggnadsår: 1979 Energideklarations-ID: 682179 Energiprestanda: 92 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Viltorpsbacken 12, 162 70 Vällingby Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1966 Energideklarations-ID: 648092

ENERGIDEKLARATION. Viltorpsbacken 12, 162 70 Vällingby Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1966 Energideklarations-ID: 648092 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Viltorpsbacken 12, 162 70 Vällingby Stockholms stad Nybyggnadsår: 1966 Energideklarations-ID: 648092 Energiprestanda: 143 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

Uggletorp 3, 549 91 Tidan Töreboda kommun

Uggletorp 3, 549 91 Tidan Töreboda kommun sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Uggletorp 3, 549 91 Tidan Töreboda kommun Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: 679819 Energiprestanda: 192 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Läs mer

Röetvedsvägen 93, 291 94 Kristianstad Kristianstads kommun

Röetvedsvägen 93, 291 94 Kristianstad Kristianstads kommun sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Röetvedsvägen 93, 291 94 Kristianstad Kristianstads kommun Nybyggnadsår: 1925 Energideklarations-ID: 679533 Energiprestanda: 167 /m² och år Krav vid uppförande av ny

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Örgryte Stomgata 28, 412 67 Göteborg Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1948 Energideklarations-ID: 652603

ENERGIDEKLARATION. Örgryte Stomgata 28, 412 67 Göteborg Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1948 Energideklarations-ID: 652603 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Örgryte Stomgata 28, 412 67 Göteborg Göteborgs stad Nybyggnadsår: 1948 Energideklarations-ID: 652603 Energiprestanda: 139 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

Energideklaration. Organisationsnummer 769618-0830. Postnummer 134 31. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus)

Energideklaration. Organisationsnummer 769618-0830. Postnummer 134 31. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus) Energideklaration Version: Dekl.id: 2.1 575782 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Prästgården c/o Rickard Nährström Pastor Normans väg 3 Organisationsnummer 769618-0830 134 31 Utländsk

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Stenportsgatan 37, 531 50 Lidköping Lidköpings kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1922 Energideklarations-ID: 614457

ENERGIDEKLARATION. Stenportsgatan 37, 531 50 Lidköping Lidköpings kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1922 Energideklarations-ID: 614457 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Stenportsgatan 37, 531 50 Lidköping Lidköpings kommun Nybyggnadsår: 1922 Energideklarations-ID: 614457 Energiprestanda: 111 /m² och år Energideklarationen i sin helhet

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Västermo, 640 40 Stora Sundby Eskilstuna kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1899 Energideklarations-ID: 631672

ENERGIDEKLARATION. Västermo, 640 40 Stora Sundby Eskilstuna kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1899 Energideklarations-ID: 631672 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Västermo, 640 40 Stora Sundby Eskilstuna kommun Nybyggnadsår: 1899 Energideklarations-ID: 631672 Energiprestanda: 153 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns

Läs mer

Bjärka 1, 532 94 Skara Skara kommun

Bjärka 1, 532 94 Skara Skara kommun sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Bjärka 1, 532 94 Skara Skara kommun Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: 672472 Energiprestanda: 142 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Klövervallsvägen 28, 217 63 Malmö Malmö stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1960 Energideklarations-ID: 655313

ENERGIDEKLARATION. Klövervallsvägen 28, 217 63 Malmö Malmö stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1960 Energideklarations-ID: 655313 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Klövervallsvägen 28, 217 63 Malmö Malmö stad Nybyggnadsår: 1960 Energideklarations-ID: 655313 Energiprestanda: 96 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Gistviksvägen 82, 184 63 Åkersberga Österåkers kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2000 Energideklarations-ID: 632779

ENERGIDEKLARATION. Gistviksvägen 82, 184 63 Åkersberga Österåkers kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2000 Energideklarations-ID: 632779 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Gistviksvägen 82, 184 63 Åkersberga Österåkers kommun Nybyggnadsår: 2000 Energideklarations-ID: 632779 Energiprestanda: 54 /m² och år Energideklarationen i sin helhet

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Skytteskogsgatan 3, 414 76 Göteborg Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1945 Energideklarations-ID: 658155

ENERGIDEKLARATION. Skytteskogsgatan 3, 414 76 Göteborg Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1945 Energideklarations-ID: 658155 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Skytteskogsgatan 3, 414 76 Göteborg Göteborgs stad Nybyggnadsår: 1945 Energideklarations-ID: 658155 Energiprestanda: 150 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Öster Mälarstrands Allé 132, 723 56 Västerås Västerås stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2014 Energideklarations-ID: 673727

ENERGIDEKLARATION. Öster Mälarstrands Allé 132, 723 56 Västerås Västerås stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2014 Energideklarations-ID: 673727 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Öster Mälarstrands Allé 132, 723 5 stad Nybyggnadsår: 2014 Energideklarations-ID: 73727 Energiprestanda: 75 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: KRUKAN 4 Besiktningsuppgifter Datum: 2013-02-19 Byggnadens adress: KAHNSGATAN 119 78436 BORLÄNGE Utetemperatur: -1 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Bruksbacken 6, 135 54 Tyresö Tyresö kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1969 Energideklarations-ID: 641386

ENERGIDEKLARATION. Bruksbacken 6, 135 54 Tyresö Tyresö kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1969 Energideklarations-ID: 641386 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Bruksbacken 6, 135 54 Tyresö Tyresö kommun Nybyggnadsår: 1969 Energideklarations-ID: 641386 Energiprestanda: 81 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns hos

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Gösvägen 28, 745 92 Enköping Enköpings kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1982 Energideklarations-ID: 657486

ENERGIDEKLARATION. Gösvägen 28, 745 92 Enköping Enköpings kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1982 Energideklarations-ID: 657486 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Gösvägen 28, 745 92 Enköping Enköpings kommun Nybyggnadsår: 1982 Energideklarations-ID: 657486 Energiprestanda: 153 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 87161

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 87161 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 394814 Byggnaden - Identifikation Län Västernorrland Kommun Härnösand Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Lägdan 10 O.B.S! Småhus i bostadsrätt ska deklareras

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Timotejvägen 5, 269 74 Västra Karup Båstads kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1976 Energideklarations-ID: 629097

ENERGIDEKLARATION. Timotejvägen 5, 269 74 Västra Karup Båstads kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1976 Energideklarations-ID: 629097 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Timotejvägen 5, 269 74 Västra Karup Båstads kommun Nybyggnadsår: 1976 Energideklarations-ID: 629097 Energiprestanda: 61 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns

Läs mer

Energideklaration. Organisationsnummer 556776-4724. Postnummer 83384. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus)

Energideklaration. Organisationsnummer 556776-4724. Postnummer 83384. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus) Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 491935 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn IHF Bostad Barkassen 15 AB c/o Newsec AM, db21 FE556 Organisationsnummer 556776-4724 83384 Strömsund Utländsk

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: TORMESTORP 78:16 Besiktningsuppgifter Datum: 2010-10-07 Byggnadens adress: ÅKERVÄGEN 2 28146 TORMESTORP Utetemperatur: 11

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Badvikshöjden 15, 424 57 Gunnilse Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1989 Energideklarations-ID: 680695

ENERGIDEKLARATION. Badvikshöjden 15, 424 57 Gunnilse Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1989 Energideklarations-ID: 680695 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Badvikshöjden 15, 424 57 Gunnilse Göteborgs stad Nybyggnadsår: 1989 Energideklarations-ID: 680695 Energiprestanda: 73 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Vallmovägen 1, 269 78 Torekov Båstads kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1986 Energideklarations-ID: 661002

ENERGIDEKLARATION. Vallmovägen 1, 269 78 Torekov Båstads kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1986 Energideklarations-ID: 661002 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Vallmovägen, 269 78 Torekov Båstads kommun Nybyggnadsår: 986 Energideklarations-ID: 66002 Energiprestanda: 88 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 205]:

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Norra Norrgren 39

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Norra Norrgren 39 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 475318 Byggnaden - Identifikation Län Norrbotten Kommun Luleå Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Ängesträsk 1:103 Husnummer 1 Adress Norra Norrgren 39

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Fjärås Nyponstig 6C, 439 71 Fjärås Kungsbacka kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2015 Energideklarations-ID: 687241

ENERGIDEKLARATION. Fjärås Nyponstig 6C, 439 71 Fjärås Kungsbacka kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2015 Energideklarations-ID: 687241 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Fjärås Nyponstig 6C, 439 71 Fjärås Kungsbacka kommun Nybyggnadsår: 2015 Energideklarations-ID: 687241 Energiprestanda: 50 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Harpolekaren 38 Besiktningsuppgifter Datum: 2014-10-31 Byggnadens adress: Nyelundsvägen 10 30253 Halmstad Utetemperatur: 8 C Expert:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Valhallagatan 10, 243 34 Höör Höörs kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1964 Energideklarations-ID: 643383

ENERGIDEKLARATION. Valhallagatan 10, 243 34 Höör Höörs kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1964 Energideklarations-ID: 643383 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Valhallagatan 10, 243 34 s kommun Nybyggnadsår: 1964 Energideklarations-ID: 643383 Energiprestanda: 72 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [jan 2012]: Energiklass

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning Österg 39

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning Österg 39 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 42530 Byggnaden - Identifikation Län Skåne Kommun Vellinge Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Ankan 18 Husnummer 1 Adress Östergatan 39 Prefix byggnadsid

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Rälsvägen 1C, 756 53 Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1983 Energideklarations-ID: 670746

ENERGIDEKLARATION. Rälsvägen 1C, 756 53 Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1983 Energideklarations-ID: 670746 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Rälsvägen 1C, 756 53 kommun Nybyggnadsår: 1983 Energideklarations-ID: 670746 Energiprestanda: 76 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Energideklarationsrapport Fastighetsbeteckning: Backa 211:25 Adress: Skogaberg 15 422 49 Hisings Backa Friliggande villa, uppvärmd yta (A temp): 149 m 2, byggår 2004. Värmesystem: Fjärrvärme, vattenburen

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Vanåsparken 3, 216 19 Malmö Malmö stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1945 Energideklarations-ID: 640552

ENERGIDEKLARATION. Vanåsparken 3, 216 19 Malmö Malmö stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1945 Energideklarations-ID: 640552 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Vanåsparken 3, 216 19 Malmö Malmö stad Nybyggnadsår: 1945 Energideklarations-ID: 640552 Energiprestanda: 128 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning u8938

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning u8938 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 518775 Byggnaden - Identifikation Län Västmanland Kommun Västerås Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Klyftan 11 Husnummer 1 Adress Schenströmsgatan 14

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Galeasgatan 29, 426 71 Västra Frölunda Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1938 Energideklarations-ID: 651271

ENERGIDEKLARATION. Galeasgatan 29, 426 71 Västra Frölunda Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1938 Energideklarations-ID: 651271 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Galeasgatan 29, 426 71 Västra Frölunda Göteborgs stad Nybyggnadsår: 1938 Energideklarations-ID: 651271 Energiprestanda: 93 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Orrspelsgatan 85, 741 45 Knivsta Knivsta kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2011 Energideklarations-ID: 657135

ENERGIDEKLARATION. Orrspelsgatan 85, 741 45 Knivsta Knivsta kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2011 Energideklarations-ID: 657135 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Orrspelsgatan 85, 741 45 Knivsta Knivsta kommun Nybyggnadsår: 2011 Energideklarations-ID: 657135 Energiprestanda: 44 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Tagholmsvägen 5, 247 72 Genarp Lunds kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1986 Energidekarations-ID: 582284

ENERGIDEKLARATION. Tagholmsvägen 5, 247 72 Genarp Lunds kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1986 Energidekarations-ID: 582284 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Tagholmsvägen 5, 247 72 Genarp Lunds kommun Nybyggnadsår: 1986 Energidekarations-ID: 582284 Energiprestanda: 101 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns hos

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Clarkiavägen 6, 218 34 Bunkeflostrand Malmö stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1943 Energideklarations-ID: 609076

ENERGIDEKLARATION. Clarkiavägen 6, 218 34 Bunkeflostrand Malmö stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1943 Energideklarations-ID: 609076 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Clarkiavägen 6, 218 34 Bunkeflostrand Malmö stad Nybyggnadsår: 1943 Energideklarations-ID: 609076 Energiprestanda: 108 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [jan

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Hvitfeldtsgatan 34

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Hvitfeldtsgatan 34 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 528234 Byggnaden - Identifikation Län Halland Kommun Halmstad Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Duvslaget 1 Husnummer 1 Adress Hvitfeldtsgatan 34 Prefix

Läs mer

Energideklaration. Organisationsnummer 716438-9111. Postnummer 223 50. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus)

Energideklaration. Organisationsnummer 716438-9111. Postnummer 223 50. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus) Energideklaration Version: Dekl.id: 2. 46784 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf astudenten Lilla Algatan 3 A-E Organisationsnummer 716438-9111 223 5 LUND Utländsk adress gfedc Land Telefonnummer

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Järnåldersringen 358, 136 65 Söderby Haninge kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1984 Energideklarations-ID: 646383

ENERGIDEKLARATION. Järnåldersringen 358, 136 65 Söderby Haninge kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1984 Energideklarations-ID: 646383 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Järnåldersringen 358, 136 65 Söderby Haninge kommun Nybyggnadsår: 1984 Energideklarations-ID: 646383 Energiprestanda: 65 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Hovshallavägen 128, 269 91 Båstad Båstads kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2007 Energideklarations-ID: 592894

ENERGIDEKLARATION. Hovshallavägen 128, 269 91 Båstad Båstads kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2007 Energideklarations-ID: 592894 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Hovshallavägen 128, 269 91 Båstad Båstads kommun Nybyggnadsår: 2007 Energideklarations-ID: 592894 Energiprestanda: 81 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [jan

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Hjulhusvägen 32, 291 47 Kristianstad Kristianstads kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1970 Energideklarations-ID: 631603

ENERGIDEKLARATION. Hjulhusvägen 32, 291 47 Kristianstad Kristianstads kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1970 Energideklarations-ID: 631603 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Hjulhusvägen 32, 291 47 s kommun Nybyggnadsår: 1970 Energideklarations-ID: 631603 Energiprestanda: 89 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [jan 2012]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Ölandsresan 7, 757 55 Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1985 Energideklarations-ID: 684320

ENERGIDEKLARATION. Ölandsresan 7, 757 55 Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1985 Energideklarations-ID: 684320 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Ölandsresan 7, 757 55 kommun Nybyggnadsår: 1985 Energideklarations-ID: 684320 Energiprestanda: 114 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

Energideklaration. Organisationsnummer 769611-4201. Postnummer 72123. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus)

Energideklaration. Organisationsnummer 769611-4201. Postnummer 72123. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus) Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 534119 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Branten Adress c/o Peab Bostad AB, Per Brogren, Box 877 Organisationsnummer 769611-4201 Postnummer 72123

Läs mer

Energideklaration. Organisationsnummer 769606-2632. Postnummer 169 28. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus)

Energideklaration. Organisationsnummer 769606-2632. Postnummer 169 28. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus) Energideklaration Version: Dekl.id: 1.6 388952 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Haninge Park 4; C/O Peab Bostad AB Adress Box 808 Organisationsnummer 769606-2632 Postnummer 169 28 Postort

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Dalkarlsvägen 50, 141 40 Huddinge Huddinge kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1930 Energideklarations-ID: 666516

ENERGIDEKLARATION. Dalkarlsvägen 50, 141 40 Huddinge Huddinge kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1930 Energideklarations-ID: 666516 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Dalkarlsvägen 50, 141 40 kommun Nybyggnadsår: 1930 Energideklarations-ID: 666516 Energiprestanda: 121 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: BÖ 49:19 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-05-28 Byggnadens adress: ÖRGRYTE STOMGATA 12A 41267 GÖTEBORG Utetemperatur: 11 C Expert:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Önneköp Per Bings Väg 10, 242 98 Hörby Hörby kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: 650305

ENERGIDEKLARATION. Önneköp Per Bings Väg 10, 242 98 Hörby Hörby kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: 650305 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Önneköp Per Bings Väg 10, 242 98 Hörby Hörby kommun Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: 650305 Energiprestanda: 59 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Klättervägen 7, 286 92 Örkelljunga Örkelljunga kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1971 Energideklarations-ID: 674955

ENERGIDEKLARATION. Klättervägen 7, 286 92 Örkelljunga Örkelljunga kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1971 Energideklarations-ID: 674955 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Klättervägen 7, 286 92 Örkelljunga Örkelljunga kommun Nybyggnadsår: 1971 Energideklarations-ID: 674955 Energiprestanda: 140 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Björnstorp 744, 247 98 Genarp Lunds kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: 670878

ENERGIDEKLARATION. Björnstorp 744, 247 98 Genarp Lunds kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: 670878 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Björnstorp 744, 247 98 Genarp Lunds kommun Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: 670878 Energiprestanda: 97 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Källdisvägen 4, 187 72 Täby Täby kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1977 Energideklarations-ID: 674346

ENERGIDEKLARATION. Källdisvägen 4, 187 72 Täby Täby kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1977 Energideklarations-ID: 674346 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Källdisvägen 4, 187 72 Täby Täby kommun Nybyggnadsår: 1977 Energideklarations-ID: 674346 Energiprestanda: 138 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning u8794

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning u8794 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 511270 Byggnaden - Identifikation Län Västmanland Kommun Surahammar Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Surahammar 9:375 Husnummer 1 Adress Skolgatan 14

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 11264

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 11264 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 443094 Byggnaden - Identifikation Län Stockholm Kommun Stockholm Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Torkhästen 20 Husnummer 1 Adress Flottbrovägen 10 Prefix

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: FRUSTUGAN 6 Besiktningsuppgifter Datum: 2013-08-23 Byggnadens adress: FRUSTUGUVÄGEN 16 35261 VÄXJÖ Utetemperatur: 15 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Nysätersvägen 26B, 461 54 Trollhättan Trollhättans stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1963 Energideklarations-ID: 686497

ENERGIDEKLARATION. Nysätersvägen 26B, 461 54 Trollhättan Trollhättans stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1963 Energideklarations-ID: 686497 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Nysätersvägen 26B, 461 54 Trollhättan Trollhättans stad Nybyggnadsår: 1963 Energideklarations-ID: 686497 Energiprestanda: 129 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 243 72

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 243 72 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 473099 Byggnaden - Identifikation Län Skåne Kommun Höör Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Gunnarp 7:37 Husnummer 1 Adress Landsvägen 136 Prefix byggnadsid

Läs mer