Här kommer energideklaration och åtgärdsrapport från den energibesiktning som vi utfört på er byggnad/era byggnader.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Här kommer energideklaration och åtgärdsrapport från den energibesiktning som vi utfört på er byggnad/era byggnader."

Transkript

1 / 3Anticimex8 ATT FÖREBYGGA OCH SKYOOA Vasågod Hä komme enegideklaation och åtgädsappot fån den enegibesiktning som vi utföt på e byggnad/ea byggnade. Vi ha till Boveket appoteat in enegideklaationen fö e byggnad. En utskiven vesion av denna inappoteing finns bilagd och vi ha även skickat med det enegideklaationsbevis som ska anslås på väl synlig plats i byggnaden. I åtgädsappoten pesenteas de enegispaåtgäde som vi funnit m 句 liga och hu mycket de kan sänka e enegianvändning. Alla åtgäde föeslås utifån våa kunskape om hu sund inomhusmiljö uppä 忧 hålls ed vänlig hälsning Anticimex '? I'IE <1C 生 气 2 2 '.f>e I'i 7022 ISOIlEC 17020(C) SE-QE-Enegi-PB 700F bil 13 utg 4,

2 h o ATGÄRSRAPPORT Enegideklaation NA Ḏ n F N mf 9 3, t 血 且 E ω 芭 咽 9 J飞 工 回 HL -n = 且, oo m -- U oω O Eω 的 Byggnadsuppgifte F astig hetsbeteckn ing: Skeppaen 22 Byggnadens adess: Väste 咱 atan almö Besiktningsuppgifte Besiktningsdatum: Nävaande: Ba 巾 o Heme Byggnadsägaens epesentant Pesonuppgifte Byggnadsägae: agnus Nodenhake Västegatan almö Pesonnumme 旷 Oganisationsnumme: UlfWadst Anticimex almö Kundnumme 创 El 4 0 口 u i国 山 4ue Ū$ 2 7 T m- 2 旧 A 刷 楠 " w. 守, 1 av 10 3Anticimex.

3 E A 口 U - 笋 q U uf eeoz E ea ' t,' e H T 1 守 ' ' g 皿 m 暗 ÀTGÄRSRAPPORT - Enegideklaation Sammanfattning AnticimexAB ha den utf,οt en enegibesiktning av e byggnad. ed hjälp av potokollet fån besiktningen ha vi tagit fam en åtgädsappot. 1 appoten edovisa vi byggnadens nuvaande enegianvändning samt ge föslag på åtgäde som kan minska den. Rappoten inleds med en beskivning av tjänsten, och följs sedan av en pesentation av en del av de uppgifte som legat till gund fö beäkningana. Rappoten innehålle också allmänna ekommendatione fö att minska enegianvändningen Byggnaden använde totalt fö uppvämning och vamvattenbeedning. Fö att använda enegin i byggnaden så effektivt som möjligt, ekommendea vi att åtgädena som vi ge föslag på i tabellen nedan genomfös. Fö att bevaa elle föbätta inomhusmiljön ä det även viktigt a 忧 se öve ventilationen. Läs me om detta i kapitlet Atgäde f,ο sund inomhusmiljö Ataädsföslaa Va 忧 enbespaing E - e - 3 皿 幽 旦旦出2 Kostnadsminskninq 坦旦 870 kl 昌 320 k 咧 h 飞跑2 h 野'缸 ' 咱酬盯 KUNNR: av 10 3Anticimex. ATT FÖREBYGGA OCH SKYA

4 da u' 口 4 e u- z ATGÄRSRAPPORT - Enegideklaation nnehållsföteckning Enegideklaationens omfattning... 4 Objektsbeskivning och beäkningsundelag Enegianvändning... 7 Föeslagna åtgäde... 8 Allmänna ekommendatione... 9 Atgäde fö sund inomhusmiljö Bilago: Faktablad - Ventilation Villko ev d 币 E U u n Aq U 守 飞'" '氢 川[( 1 嘲' ''0 KUNNR: av 10 3Anticimex. ATT FÖREBYGGA OCH SKYA

5 ,, 口 1 4 ' e ATGÄRSRAPPORT - Enegideklaation Enegideklaationens omfattning Lagen om enegideklaation fö byggnade Lagen om enegideklaation fö byggnade (SFS 2006:985) tädde i kaft den 1 oktobe 2006 och baseas på EG-diektivet om byggnades enegipestanda. Syftet med lagen ä a 忧 sänka enegianvändningen i byggnade, som använde ene 咆 i f,ο byggnadens funktionalitet, som inte skada inomhusmiljön. Uppvämningen av byggnade stå fö cika 40 pocent av Sveiges totala ene 呗 ianvändning. Genom a 忧 minska vå enegianvändning minska vi behovet av impotead enegi, samtidigt som utsläppen av koldioxid (C02) och anda klimatpåvekande växthusgase minska. I Sveige ä målet att minska enegianvändningen fö bostäde och lokale med 20 pocent mellan 1995 och Enligt lagkavet ska det fö byggnade som säljs, exempelvis egenägda småhus, finnas en enegideklaation vid fösäljningstill 倒 let. Fö hyeshus och bostadsättshus som upplåts med nyttjandeätt ska det alltid finnas en giltig enegideklaation, även om byggnaden inte ska säljas. En enegideklaation ä giltig i tio å Läs me om Lagen om enegideklaation fö byggnade på Registeing till Boveket Nä vi ha genomföt en enegideklaation egistea vi den i Bovekets egiste fö enegideklaatione. et ä Boveket (tillsynsmyndigheten fö enegideklaatione) som laga uppg 的 ena i enegideklaationen, men även kommunala nämnde och enegimyndigheten få använda sig av uppg 的 ena. e använde dem bland annat fö att ta fam statistik samt följa upp och utvädea enegianvändningen och inomhusmiljön fö landets byggnade Anticimex AB ä ackediteade av Swedac att u 仔 öa enegideklaatione. Enegideklaationen fö denna byggnad ä utföd och egistead av Anticimex AB kontollogan SS-EN ISO/IEC 17020:2005, ackediteingsnumme Vi ha bifogat en utskiven kopia av enegideklaationen som finns i Bovekets egiste. Enegideklaationen hö till byggnaden och ä inte pesonlig. Enegipestanda En byggnads enegipestanda baseas på den mängd enegi, ofta benämnd köpt ene 咱 i, som använts fö uppvämning, vamvattentillvekn 吨, fastighe 悦 I och eventuell komfo 巾 yla unde en tolvmånadspeiod Hushållsel, veksamhetsel elle gatis enegi fån solen, ingå inte i byggnades enegipestanda. I samband med a 忧 enegideklaationen appoteas till Boveket bestäms byggnadens enegipestanda och efeensväden. Refeensväden tala om vad liknande byggnade ha fö enegipestanda Fö att fö 巾 ätta byggnadens enegipestanda ä det viktigt att inte baa enegideklaea, utan även att genomföa de åtgäde som sänke byggnadens enegianvändning J 咽 E K U u n 飞泣2 A q. 口 2 b()<i[("i'llt!o KUNNR: av 10 3Anticimex. ATT FÖREBYGGA OCH SKYA

6 A E U咽 h a u f I -E z - - T ' ATGÄRSRAPPORT - Enegideklaation Objektsbeskivning och beäkningsundelag Byggnadså: 1896 TillbyggUenoveat: 2005 ineddes vindsutymmet till bostad Byggnadstyp: ellanliggande Antal våningsplan: 3 st Antal lägenhete: 1 st Yto: Ate 呻 : 441 m 2 Ate 呻 (exkl. Av. 吨..g.): 441 m 2 Källae/Suteäng: Finns ej Byggnadskonstuktion Gund: Kallae Stomme, mateial: Stenstomme Fasad: Fasadtegel Fönstetyp: Enkelglas 3-glas isoleuta 2-glas isoleuta Uppvämning Vämesystem: Vattenbuet Vämekälla: 町 昌 vame Ventilation Ventilation: Sjalvdags ventilation Obligatoisk ventilationskontoll (OVK), a ej genomföd i byggnaden Radon Radonmatninga ha ej genomfö 叫 s i byggnaden. 勾 } 口 fp4 e 电巳2 A qh e eo 帽) 1f.('1 OlOl.<, KUNNR: av 10 3Anticimex. ATT FÖREBYGGA OCH SKYA

7 E e a oe a z T e I 嘈 1 j ' Z' ATGÄRSRAPPORT - Enegideklaation Tempeatue :!:O,50C Lägenhet: Lokal: 200C 200C Vattena nvän d ning Vattenföbukning: 351 m 3 /å Pis fö kallvatten (inkl. mo ms): 23,06 k/m 3 Tillvekning av vamvatten: 町 äväme Enegipise EI- h nätpis Enegiavgift: Enegiskatt Fast avgift el: 47,18 öe/ 29,30 öe/ 384,00 k/å Nätavgift Fast avgift nät: (samtliga pise ovan ä e 对< 1. moms) 16,00 öe/ 1260,00 k 旷 昌 Totalt elpis: (totalt elpis inkludea fasta avgifte och moms) 129,42 öe/ 町 ävämepis Enegiavgift: E 仔 ektavgift: Fast avgift fjäväme: (samtliga pise ovan ä e 烛 1. moms) 1421 k/wh o k/å k/å Totalt fjävämepis: 142,10 öe/ (totalt 怡 vämepis inkludea fasta avgifte och moms) ν 口 笋, J 明 U E H 吨监2 A 吁 U 也 y ' 阿 尾,.四 盯 KUNNR: av 10 3Anticimex. ATT FÖREBYGGA OCH SKYA

8 句 n U' fpa e H, U, -,, E e 口 a 2 Y ATGÄRSRAPPORT - Enegideklaation Enegianvändning Nuvaande enegianvändning En byggnads enegipestanda baseas på uppvðmning, vamvattentillvekning, fastighetsel och eventuell komfotkyla. E byggnads enegipestanda baseas på uppväπnnmg, va 阿n vattentillvekning och fastighetsel Uppv 昌 mning och vamva 忧. entillvekning: vaav vamvattentillvekning: /å 灿N h/å EI (veksamhetsel och fas 创 ghetsel): 8800 /å Av den summeade mängden veksamhets- och fastighetsel ha en beðknad mðngd fastighetsel tagits fam. Fastighetsel (beäknad): 1500 lå Enligt Bovekets anvisninga ska enegianvändningen fö veksamhetsel och hushållsel inte ingå i byggnadens enegipestanda. Till veksamhetsel ðknas t.ex. motovðmae, utomhusbelysning och el som anvðnds i byggnadens gemensamma tvðttstuga. Aven el som anvðnds av någon som hy en lokal i byggnaden äknas till 咽 ksamhetsel Exempel på fastighetsel 昌 el till fast belysning i kommunikationsståk i t.ex. tapphus och källae, dift av pumpa, ventilationsflðkta, hissa och dylikt J 明 E 飞口2 吁 A U 1 A ' 氯 Ht('1 "."., KUNNR: av 10 3Anticimex. ATT FÖREBYGGA OCH SKYA

9 E U 口. H 2 哩 e 门 ' ATGÄRSRAPPORT - Enegideklaation Föeslagna åtgäde Fö att kunna ge föslag på åtgäde som minska enegianvändningen kävs en besiktning. Vid besiktningen samla en enegiexpet in fakta och anda viktiga uppgifte om byggnaden. ed hjälp av dessa uppgifte gå det a 忧 göa en bedömning av byggnadens enegipestanda, och vilka möjlighete som finns fö a 忧 minska enegianvändningen utan a 忧 fösäma inomhusklimatet. I enegideklaationen (sepaat dokument) ska endast kostnadseffektiva (Iönsamma) enegiåtgäde föeslås. I lönsamhetsbedömningen av va 时 e åtgädsföslag ha vi använt nuvädesmetoden. et innebä a 忧 åtgädsföslaget anses vaa lönsamt om investeingen ä inljänad unde åtgädens avskivningstid. Vid denna beäkning ha vi tagit hänsyn till ålig änta, inflation och enegipisutveckling Fö va e åtgädsföslag visas ålig minskad enegianvändning, kostnadsminskning i kono och minskat koldioxidutsläpp. Vi ha också valt a 忧 edovisa åtebetalningstiden fö va e åtgäd. Atebetalningstiden avse inte "ak pay-off', utan ta hänsyn till å1ig änta, inflation samt enegipisutveckling Atgädsföslagen ä beäknade som sepaata åtgäde, men de kan påveka vaanda om flea av åtgädena genomfös. ä 斤 ä det inte säket att den totala minskningen av enegianvändningen motsvaa summan av va e enskild åtgäds ene 咱 iminskning. e kostnade som anges fö va e åtgädsföslag ä ungefäliga och inkludea installations- och mateialkostnad om inget annat anges. Investeingen kan eventuellt minskas ytteligae om det finns möjlighet till bid 坷, vilket vi inte tagit hänsyn till i våa beäkninga. Infomation om bidagen finns på och Ni kan även kontakta Boveket på telefon Boveket ha valt a 忧 dela in enegibespaande åtgäde i te kategoie; byggnadstekniska, sty- och egletekniska samt installationstekniska åtgäde. Utifån dessa kategoie edovisa vi de åtgäde som ä möjliga 甜 göa i e byggnad. Byggnadstekniska åtgäde minska vämefölustena genom byggnadens klimatskal och sänke behovet av tillföd väme. Sty- och egletekniska åtgäde minska övetempeatue, som annas kan leda till höge enegianvändning. Installationstekniska åtgäde ä nödvändiga fö att den enegi som byggnaden använde ska poduceas elle användas e 仔 ektivt. Vattenbespaing Typ av åtgäd Lönsam Installationsteknisk Ja Byte till: inskad enegianvändning: inskad kallva 忧 enanvändning Kostnadsminskning: Investeing: inskat utsläpp av koldioxid (C02) Atebetalningstid Va 悦 enbespa 时 ngspodukte 330 /å 20 m3/å 870 k/å 320 k inkl. moms 0,07 ton/å 5 månade Investeingskostnaden fö vattenbespaing ä basead på a 忧 det installeas vattenbespaingspodukte på te tappställen i samtliga lägenhete - kök, tvättställ och i handdusch Fö att spaa ytte 川 igae enegi kan eventuella tvågeppblandae bytas ut till engeppsblandae med vattenbespaingspodukte e infomation 币 nns i bifogat faktablad yι 口 讲 J F A-, 3Anticimex. 咽" 恼,以 ' 拙 KUNNR: av 10 ATT FÖREBYGGA OCH SKYA

10 , U 口 - E U Z a 宁 e - 门 &yb - ATGÄRSRAPPORT 一 Enegideklaation Allmänna ekommendatione Toktumlae Jämföt med tvättmaskine da toktumlae te gånge så mycket enegi vid full maskin. An 怆 dningen till den höga enegianvändningen ä 甜 luften i toktumlaen väms upp unde hela tokpogammet. En välfylld toktumlae med väl centifugead tvätt ä föutsättningen fö att tumlaen inte ska da onödigt mycket enegi. Se även till a 忧 använda en tumlae med elektisk fuktavkänning så att den stanna nä tvätten blivit to. et ä vanligt a 忧 tumlae ha enegiklass 8 elle C men det finns även enstaka tumlae med den bästa, mest enegisnåla, mäkningen enegiklass A. Eftesom inte alla pogam på maskinen ä inäknade i enegiklassningen ä det viktigt a 忧 ta eda på vilket pogam som klassningen gälle fö Sänkt inomhustempeatu E 忧 enkelt sätt att minska enegianvändningen ä a 忧 sänka inomhustempeatuen. Fö va e gads sänkning minska du enegianvändningen fö uppvämning med cika fem pocent. Ofta behöve inte inomhustempeatuen vaa höge än 21 oc i bostäde Belysning Spaa penga och enegi genom att se öve belysningen i e byggnad. Ljus påveka vå upplevelse av omkingliggande miljöe och genom enkla medel kan Ijuset skapa både tivsel och tygghet. I flebostadshus kan väsentliga bespainga göas i bl.a. allmänna utymmen och utomhus genom utbyte av vanliga glödlampo och Iysö till t.ex. amatue med HF-don Hög 什 ekvensdon (HF-don) skapa e 忧 flimmefitt Ijus och tände Iysöet utan blinkninga. onen fölänge Iysöets livslängd, ge höge Ijusutbyte, spaa enegi och ä helt tysta. Ni kan välja mellan HF-don som ha diektdift, alltså a 忧 Ijuset ä på till 100 %, elle HF-don med steglös egleing av Ijusstykan. Steglös egleing kan även komple 忧 eas med sensoe så a 忧 Ijuset anpassas efte behov. Om ni ha en älde belysningsanl 昌 ggning idag kan ni spaa ca 50 % genom a 忧 byta till en ny och moden belysningsanläggning. Kontakta alltid amatuleveantö 凹 om ni ha fågo elle ä osäka på et val av amatu Tids- och nävaostyning ä en ba lösning fö a 忧 spaa enegi vid de tillfällen som e 忧 ut 叩 mme inte används. et finns nävaodetektoe som eagea på väme 的 else och Ijud. Belysningsnivån kan även sänkas till nskad nivå om man inte vill stänga av belysningen helt. enna teknik lämpa sig yppeligt i tapphus, gaage, koidoe, tvä 忧 stugo och toalette. Likaså kan tids- och nävaostyning användas fö utomhusbelysningen Byt ut ea glödlampo till lågenegilampo! I och med e 忧 EU-beslut så komme glödlampona a 忧 fasas ut, fö att minska enegianvändningen och i fölängningen minska elpoduktionen och koldioxidutsläppen. Glödlampo da mycket me enegi än exempelvis lågenegilampo och genom att byta till en lågenegilampa klass A kan ni spaa 75-80%. Anda altenativ till glödlampan ä effektiva och klaa halogenlampo med skuvsockel med enegiklass 8 elle C. Enegiklass 8 och C innebä läge bespaing än enegiklass A Ni kan enkelt äkna ut hu mycket enegi ni kan spaa genom a 忧 byta ut gamla belysning sanläggninga till nya enegisnålae altenativ. Beäkna e nuvaande enegianvändning fö e 忧 utymme med exempelvis glödlampo genom att multiplicea antalet lampo med effekten som stå på espektive lampa samt den tid som lampan ä tänd. Atgäde fö sund inomhusmiljö Ventilation Nä man vidta åtgäωe fö a 忧 minska enegianvändningen ä det viktigt att även tänka på inomhusmiljön i byggnaden. En fungeande ventilation ä en föutsättning fö a 忧 uppnå en hälsosam inomhusmiljö, och ofta behöve ventilationen fö 巾 昌 忧 as i samband med a 忧 enegiåtgäde genom 俗 s Fö att föbätta I uftvä 刘 ingen i byggnaden föesl 矗 vi att ventilationen kompletteas med 7 st fiskluftsventile. Kostnaden uppskattas till k (e 烛 lusive installationskostnad). 咽 E -HA p 口 43Anticimex. 吨怒2 刷 '1E<: I'O画 儿 ' KUNNR: av 10 ATT FÖREBYGGA OCH SKYA

11 4 u v 1 ' e E 门 p 口 e ATGÄRSRAPPORT - Enegideklaation Byggnaden ha idag ventilation genom självdag. Ofta finns en fuktelatead isk med självdagsventilation äfö ekommendea vi a 忧 en sakkunnig peson utede om byggnadens nuvaande ventilationssystem bö ändas till e 忧 mekaniskt ventilationssystem. I samband med detta bö ni kontollea möjligheten att komplettea fånluftsventilationen med åtevinning, genom installation av fånluftsvämepump. Ett fungeande ventilationssystem minska isken fö fuktelateade poblem samt säkest 剑 le en god inomhusmiljö. en geneella ekommendationen ä a 忧 minst halva luftvolymen i bostaden byts ut unde en timme. Fö att ventilationen ska fungea i byggnaden ä det viktigt a 忧 uteluftsventile och fånluftskanale ä öppna och engjoda. Radon ed god ventilation fös även eventuell adongas ut fån byggnaden. Fö att uppfylla de kav och ekommendatione som gälle gänsväden fö adongas (200 Bq/m 勺, enligt iljöbalken, Bovekets byggegle och Socialstyelsens allmänna åd, bö en adonmätning göas i byggnaden. Läs me på elle kontakta Bove 仪 et på telefon Fö fågo om iske och mä 伽l etode, kontakta Stålsäkehetsmyndigheten, på elie via telefon Obligatoisk ventilationskontoll (OVK) Boveket ha utfomat föeskifte om obligatoisk funktionskontoll av ventilationssystem med egelbundna intevalie, fö att undesöka funktionen och egenskapena i ventilationssystemet. Enligt uppgifte som ehållits ha sådan funktionskontoll av ventilationssystemet inte blivit u 仔 öd ed vänlig hälsning Anticimex AB almökontoet UlfWadst , 口 4 H U U 芮旦2 qa, z 也 川 圃HEC I"ll'IIO KUNNR: av 10 3Anticimex. ATT FÖREBYGGA OCH SKYA

12 4 a... Boveket Enegideklaation Vesion: 2.1 ekl.id ::1:::1..- 咽,...- -;::,_... 咽' _ ::::1 _. Agaens namn agnus Nodenhake Adess Västegatan 21 Land Oganisationsnumme Postnu 阿1 阿 le Telefonnumme 广 I P 阳 向 口 剧 s 剖 t ω 刽 a m 6 叫 叫 川? än nd咄叫 d 由帧s趴k E-postadess Byggnadens ägae Öviga -Iwv..--_.' Identifik Län Skåne al 阿1 0 Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Skeppaen 22 Husnumme y ggnadsld Adess Västegatan 21 O.B.S! Småhus i bostadsätl ska deklaeas av bostadsättsföeningen 厂 Egna hem (pivatägda småhus) Egen beteckning Osak till avvikelse Adessuppgifte ä fel/saknas ("' Posmumme il Postot I al m ö CE 阳

13 Byggnaden. Egenskape Typkod 321a. Hyeshusenhet, bostäde >= 50% och lokale I 面 ggnadens komplexitet Byggnadstyp C.. Enkel Î Komplex 护 temp mätt 呛 响 (exkl. Ava 叫 aage) 441 Avamgaage Antal källaplan uppvämda till >1 O.C (exkl.gaageplan) 11 1 E.I Antal våningsplan ovan mak 3 Antal tapphus 2 Antal bostadslägenhete 1 FlIanliggande lveksamhet m 2 1 oaela enllgl neaan 2 厅1 "3 附 g 伊 仰 n 唰 阳 阴 川 a 剖 d 岱 ω 附 s 叫 阳 叫 削 川 阳 t 问 怆 e 叩 吨 刷 叩 gon 阳 叫 叫 Flebostadshus 1 1 则 INybyggnadså Pocent av Atemp (exkl Avamgaage) Bostäde (inkl. biaea, t.ex. tapphus och uppvämd källae) 80 Hotell, pensionat och elevhem Restauang Konto och f,凸valtning Butiks- och lagelokale fö livsmedelshandel Butiks- och lagelokale f 凸 凸 vig handel 20 K 凸 pcentum IPojekteat genomsnittligt hygieniskt teluftsflöde i lokalbyggnade Finns installead ele 仔 ekt >10 W/m2 伦 uppvämning och vamvattenpoduktion F Ja (i' Nej I/s,m 2 byggnaden sk 同 dad som byggnadsminne? (i' Nej Våd, dygnet unt Våd, dagtid (samt seviceboende, fisesalong o. dyl) Skolo ( 的 skola-univesitet) Bad-, spot-, idottsanläggninga (ej utomhusaeno) Teate-, konset-, biogaflokale och 凸 viga samlingslokale Î Ja enligt 3 kap KL F Ja enligt SB-f 凸 odningen 队 byggnaden en sådan säskilt vädefull þyggnad som avses i 8 kap 13 PBL? (i' Nej Î Ja, ä utpekad i detaljplan elle omådesbestämmelse Î Ja, ä utpekad i annan typ av dokument FJa, egen bed 凸 mnmg vig veksamhet - ange vad Summa 100

14 Enegianvändning Veklig f,凸bukning Vilken 12-månadspeiod avse enegiuppgiftena? (ange f 凸 sta månaden i fomatet AA) IHu mycket enegi ha använts fö väme och komfotkyla angivet å Kange mätt väde om m 凸 jligt)? 队 ngivna väden ska inte vaa nomalåskoigeade Fjäväme (1) Eldningsolja (2) Natugas, stadsgas (3) ätt Födelat väde väde. ( Beäknad föbukning Beäknad enegianvändning anges fö nybyggda/anda byggnade utan mätba föbukning och nomalåskoigeas ej Omvandlingsfaktoe f 凸 bänslen i tabellen nedan gälle om inte annat uppmätts: Eldningsolja Natugas Stadsgas Pellets /m /1 000 m3 (e 仔 ektivt vämeväde) /1 000 m /ton, beoende av täslag och fukthalt Ved (4) Flis/pellets/bikette (5) Övigt biobänsle (6) Källa: Enegimyndigheten Fö öviga biobänsle vaiea vämevädet beoende av sammansättning och fukthalt. et ä expetens ansva att omäkna bänslets vikt elle volym till enegi på ett koekt sätt. EI (vattenbuen) (7) EI (diektvekande) (8) EI (Iuftbuen) (9) akvämepump (el) (10) vig el (ange mätt väde om möjligt) Angivna väden ska inte vaa nomalåskoigeade ätt F 凸 delat väde väde Vämepump-fånluft (el) (11 ) Fastighetsel2 (15) 1500 f问. Vämepump-Iuft/luft (el) (12) Hushållsel3 (16) f Vämepump-Iuft/ vatten (el) (13) Enegi fö uppvämning ch vamvatten 1 (1:1) Vaav enegi till vamvattenbeedning inns solväπle? 同 昌 kyla(14) Beäknad Ange solfångaaea enegipoduktion Veksamhetsel4 (17) EI f,凸 komfo 时 kyla (18) Tillägg komfotkyla5 (19) Byggnadens enegianvändning 6 (1:3) Byggnadens elanvändning 7 (1:4) o f f FJa. Nej m2 /å Finns solcellssystem? Ange solcellsaea Beäknad elpoduktion Ja. Nej m2 /å 阳 (gaddaga) Nomalåskoigeat väde 10 同 (Enegi-Index) Nomalåskoigeat väde I(gaddaga) I(Enegi-lndex) B 创 möa IEnegipestanda..vaav el lalmö Refeensväde 1 IRefeensväde 2 Kenligt nybyggnadskav) I(statistiskt inte 阿 刮 1) kw 145 /m2.å 3/m2,å 88 /m2.å I /m2.å 1 Summa 1-13 (1) 2 en el som ingå i fastighetsenegin 3 en el som ingå i hushållsenegin 4 en el som ingå i veksamhetsenegin 5 Beäkning av vädet ske med utgångspunkt i vilket enegislag och typ av kylsystem som används (se Bovekets byggegle, BFS 2008:20 och BFS 2011 :6) 6 Enligt definition i Bovekets byggegle (Summa 1-15, ()) 7 en el som ingå i byggnadens enegianvändning (Summa 7-13,15,18-19 (4)) B Undelag fö enegipestanda

15 _-----_-_ -_- Finns det kav på åtekommande ventilationskontoll i byggnaden? (i Ja Î Nej typ av ventilationssystem 厂 FTX í FT í F med åtevinning 队 ve 州 ationskontollen utföd vid tidpunkten fö egideklaationen? 10 Avse nä byggnaden ha fle ventilationsaggegat Î Ja (i Nej Î elvis % utan anmäkning 厂 F P- Självdag ifte om luftkonditioneinassvstem inns luftkonditioneingssystem med nominell kyleffekt st 凸 e än 12kW? Î Ja (i Nej Uppgifte om adon 卡 叫 叫 mätt? Î Ja (i Nej

16 . Utföda enegieffektiviseingsåtgäde sedan föegående enegideklaation Rekommendatione om kostnadseffektiva åtgäde A.tgädsf,凸slag (ekl.id:577395) 如 ty- och egle 巾 knisk Ilnstallationsteknisk 再 yggnadsteknisk äme 广 Nya adiatoventile 厂 Injusteing av vämesystem 厂 Tids-/behovsstyning av vämesystem Rengöing och/elle luftning av 厂 vämesysteη1 厂 axbegänsning av innetempe 刚 u 厂 Ny inomhusgivae 厂 Byte/installation av tyckstyda pumpa 厂 Annan åtgäd 卡 en 阳 tion Injusteing av ventilationssystem 厂 Tid 蚓 yning av ventilationssystem 厂 Behovsstyning av ventilationssystem B助印y叭t时e 创创li ns唰s创t恼时a副刷lia硝tion Annan åtgä 均 制 叫 d p" Vamvattenbespaande åtgäde En 叫 ieffektiv belysning Isoleing av 巾 och ventilationskanale Byte/installation av vämepump! :.' :t lation av ene 咆 ieffektivae vämekälla 厂 Byte/kompletteing av ventilationssystem Ate 川 ning av ventilationsväme 厂 Installation Installation av solcelle An 厂 厂 Tilläggsisoleing vindsbjälklag/tak Tilläggsisoleing vägga Tilläggsisoleing källae/mak Byte till enegieffektiva fönste/f,凸nstedöa Kompletteing fönste/fönstedöa med inneuta Tätning f 凸 nste/f 凸 nsted 凸 a/ytted 凸 a Annan åtgäd elysni 咆 kylning m.m Tids-/behovsstyning av belysning Tid 创 behovsstyning av kyla Annan åtgäd inskad enegianvändning 330 Kostnad pe spaad /å 10,14 kl Beskivning av åtgäden Installation av vattenbespaande duschmunstycke och vattenbespaande kanmunstycke ('pelato'/'spalato').

17 vigt IHa byggnaden þ ' ; 阳 陪 a 怡 t 问 a 陪? P 创阳ω叫a副叫I ji 巾 mation avseende i 川n ne I J拍a (i N蝴e叫j 11俨j扣B 叩 阴 gn阳唰a甜ds 啕a匈 gae陪 二 且 l Habyggnaden Kommenta besiktigats på plats? IF 凸 att obeoende uppätta en enegideklaation kävs en G Ja Nej lenegibesiktni 吨 på plats. Eftenamn Isson Oganisationsnumme Ackediteingsnumme E-postadess henik. 悔 锦 Eftenamn Stenbeck E -postadess kent.stl 制 制 mex.se

18 ekl.id: Husets enegianvändning Sto Enegideklaation fö Västegatan 21, almö i8i etta hus använde 145 /m2 och å, vaav el 3 /m2 Liknande hus /m2 och å, nya hus 88 /m2 Radonmätning ä inte utföd. Ventilationskontollen ä ej godkänd. etaljinfomation finns hos Byggnadsägaen Se även: Enegideklaation u 仔 öd av: Kent Stenbeck. Anticimex AB Atgädsföslag som föbätta byggnadens enegipestanda ha lämnats. a - Boveket

^Boverket. Energideklaration. Byggnadens agare - Kontaktuppgifter. Bostadsrattsforeningen Olofsborg. dj Sundbyberg. Mariagatan 4 B

^Boverket. Energideklaration. Byggnadens agare - Kontaktuppgifter. Bostadsrattsforeningen Olofsborg. dj Sundbyberg. Mariagatan 4 B ^Boveket Enegideklaation Vesion: 1.5 Dekl.id: 154799 Byggnadens agae - Kontaktuppgifte Agaens namn Bostadsattsfoeningen Olofsbog Adess Maiagatan 4 B Land E-postadess magnussvensson234@hotmail.com Pesonnumme/Oganisationsnunme

Läs mer

Boverket. Energideklarat LL_. IOfl DekLid: 195073. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter. Byggnadens ägare - Övriga

Boverket. Energideklarat LL_. IOfl DekLid: 195073. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter. Byggnadens ägare - Övriga Smhusenhet, -...-. Boveket Enegideklaat Vesion 15 IOfl DekLid: 195073 Byggnadens ägae - Kontaktuppgifte Ägaens namn Pesonnumme/Oganisationsnumme Utländsk adess Adess Postnumme Postot Mötvätsvägen 21 62449

Läs mer

tl Frakka ab - vårt arbete i programmet Energivision (2 rapporter per ED) Energideklarationsarbetet HSB:s Brf Kuberna i Stockholm Stockholm 2010-05-17

tl Frakka ab - vårt arbete i programmet Energivision (2 rapporter per ED) Energideklarationsarbetet HSB:s Brf Kuberna i Stockholm Stockholm 2010-05-17 tl Fakka ab Stockholm 2010-05-17 Enegideklaationsabetet HSB:s Bf Kubena i Stockholm Vi ä nu fädiga med enegideklaationsabetet fö HSB:s Bf Kubena i Stockholm, Enegideklaationena ä inskickade och godkända

Läs mer

ll Frakka ab - vårt arbete i programmet Energivision (2 rapporter per ED) Energideklarationsarbetet HSB:s Brf Kuberna i Stockholm Stockholm 2010-05-17

ll Frakka ab - vårt arbete i programmet Energivision (2 rapporter per ED) Energideklarationsarbetet HSB:s Brf Kuberna i Stockholm Stockholm 2010-05-17 ll Fakka ab Stockholm 2010-05-17 Enegideklaationsabetet HSB:s Bf Kubena i Stockholm Vi ä nu fädiga med enegideklaationsabetet fö HSB:s Bf Kubena i Stockholm. Enegideklaationena ä inskickade och godkända

Läs mer

Energirapport & Energideklaration November 2009

Energirapport & Energideklaration November 2009 BYGGKONSULT i VETLANDA AB Enegiappot & Enegideklaation Novembe 2009.ffi Huden 2Yetlanda Gavagänd7, Vetlanda.'Nuo4". oz f-\ '?eo tge,o,'.åät0,., Abetsnumme: 29 819 Postadess Nygatan 42 574 3I VETLANDA Telefon/fax

Läs mer

... !rlt{; I Å L. Sammanfattning av energideklaration Operan 12 2010-09-06

... !rlt{; I Å L. Sammanfattning av energideklaration Operan 12 2010-09-06 I I :Iti 'xni hi[^]t ;:N!lt{; I Å L Sammanfattning av enegideklaation Opean 12 2010-09-06 lndependia Enegi AB nu godkänt och skickat in e enegideklaation till Boveket Vi skicka en kopia på deklaationbn

Läs mer

Energideklaration 71 6408-5685. :gna hem (småhus) som skal {"* Egen beteckning. Karlsoatan 96. n..-lz rrid falrannört ;:-:"- 1; )ostnummer )ostort

Energideklaration 71 6408-5685. :gna hem (småhus) som skal {* Egen beteckning. Karlsoatan 96. n..-lz rrid falrannört ;:-:- 1; )ostnummer )ostort 6mcv*kei Enegideklaation Vesion: Dekl.id: 1.5 228982 71 6408-5685 bf@odshojden.se naden ' lden!tm3!!c! Västa goalanu :astighetsbeteckning Älvan 8 lusnumme '10 Adess Kalsgatan 96a \dess Adess Kalscatan

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. 160 kwh/m2 och år. Krav vid uppförande av. ny byggnad [jan 2012]: Radon mätning: Inte utförd. Har lämnats

ENERGIDEKLARATION. 160 kwh/m2 och år. Krav vid uppförande av. ny byggnad [jan 2012]: Radon mätning: Inte utförd. Har lämnats sammanfattning av ENERGIDEKLARATION DENNA BYGGNADS ENERGIKLASS 160 kwh/m2 och å ny byggnad [jan 2012]: Inte utföd Ha lämnats.... 2025-02-12 www. boveket.se/enegideklaation (2007:4) om enegideklaation fö

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Affärsgatan 9, 862 31 Kvissleby Sundsvalls kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1930 Energideklarations-ID: 610139

ENERGIDEKLARATION. Affärsgatan 9, 862 31 Kvissleby Sundsvalls kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1930 Energideklarations-ID: 610139 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Affärsgatan 9, 862 31 Kvissleby Sundsvalls kommun Nybyggnadsår: 193 Energideklarations-ID: 61139 Energiprestanda: 157 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns

Läs mer

Energideklaration. Organisationsnummer 716421-3808. Postnummer 113 35. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus)

Energideklaration. Organisationsnummer 716421-3808. Postnummer 113 35. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus) Energideklaration Version: Dekl.id: 2. 56792 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Urnan 23 Adress Karlbergsvägen 62 Organisationsnummer 7642-388 Postnummer 3 35 Postort Land Telefonnummer

Läs mer

Energideklaration. Organisationsnummer 769615-0577. Postnummer 22647. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus)

Energideklaration. Organisationsnummer 769615-0577. Postnummer 22647. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus) Energideklaration Version: Dekl.id: 2.1 563652 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Käranden 47-57 Adress Parternas Gränd 51 Organisationsnummer 769615-577 Postnummer 22647 Postort Land

Läs mer

Energideklaration. Organisationsnummer 712400-1798. Postnummer 13669. gfedc Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning Hus 3

Energideklaration. Organisationsnummer 712400-1798. Postnummer 13669. gfedc Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning Hus 3 Energideklaration Version: Dekl.id: 2. 57235 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf malm Lorensbergsvägen Land E-postadress Organisationsnummer 72400-798 3669 Telefonnummer 08-776 Utländsk

Läs mer

Energideklaration. Organisationsnummer 769616-5906. Postnummer 41702. gfedc Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning

Energideklaration. Organisationsnummer 769616-5906. Postnummer 41702. gfedc Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning Energideklaration Version: Dekl.id: 2. 575823 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn BRF DALERN I BRÄMAREGÅRDEN Adress MYNTGATAN 5 A Land E-postadress brf.dalern@gmail.com Organisationsnummer

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Frejgatan 45, 113 49 Stockholm Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1920 Energideklarations-ID: 576029

ENERGIDEKLARATION. Frejgatan 45, 113 49 Stockholm Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1920 Energideklarations-ID: 576029 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Frejgatan 45, 3 49 s stad Nybyggnadsår: 920 Energideklarations-ID: 57029 Energiprestanda: 30 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare.

Läs mer

Energideklaration. Organisationsnummer 757200-8865. Postnummer 41261. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus)

Energideklaration. Organisationsnummer 757200-8865. Postnummer 41261. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus) Energideklaration Version: Dekl.id: 2.1 560920 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn HSB Brf Johanneberg 1936 Eklandagatan 67B Organisationsnummer 757200-8865 Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: BILLINGE 3:53 Besiktningsuppgifter Datum: 2011-05-10 Byggnadens adress: RÖSTÅNGAVÄGEN 9 24195 BILLINGE Utetemperatur: 16 C

Läs mer

Energideklaration. Organisationsnummer 745000-2782. Postnummer 227 35. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus)

Energideklaration. Organisationsnummer 745000-2782. Postnummer 227 35. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus) Energideklaration Version: Dekl.id: 2.1 559473 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn BRF Klosters Fälad i Adress Doppingvägen 1 Organisationsnummer 745-2782 Postnummer 227 35 Postort Land Telefonnummer

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Foss-Hede 1:27 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-05-06 Byggnadens adress: Övre Krokklevsvägen 3 45534 Munkedal Utetemperatur: 13

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Runvägen 8, 141 48 Huddinge Huddinge kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1962 Energideklarations-ID: 641805

ENERGIDEKLARATION. Runvägen 8, 141 48 Huddinge Huddinge kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1962 Energideklarations-ID: 641805 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Runvägen 8, 141 48 Huddinge Huddinge kommun Nybyggnadsår: 1962 Energideklarations-ID: 641805 Energiprestanda: 106 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [jan 2012]:

Läs mer

Energideklaration. Organisationsnummer 716407-2386. Postnummer 222 21. gfedc Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning

Energideklaration. Organisationsnummer 716407-2386. Postnummer 222 21. gfedc Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning Energideklaration Version: Dekl.id: 2.1 529870 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Strykjärnet Adress Bredgatan 23 Land E-postadress Organisationsnummer 71407-238 Postnummer 222 21 Telefonnummer

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Munins Väg 12, 224 74 Lund Lunds kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2011 Energideklarations-ID: 578269

ENERGIDEKLARATION. Munins Väg 12, 224 74 Lund Lunds kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2011 Energideklarations-ID: 578269 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Munins Väg 12, 224 74 Lund Lunds kommun Nybyggnadsår: 211 Energideklarations-ID: 578269 Energiprestanda: 17 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Björsäter 12:8 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-06-04 Byggnadens adress: Björsäter Fallgärdet 1 54295 Mariestad Utetemperatur: 15

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: ÄLVSBORG 101:9 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-06-02 Byggnadens adress: BLODBOKSGATAN 21 42674 VÄSTRA FRÖLUNDA Utetemperatur: 11

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Andra Långgatan 8, 413 03 Göteborg Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1873 Energideklarations-ID: 599459

ENERGIDEKLARATION. Andra Långgatan 8, 413 03 Göteborg Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1873 Energideklarations-ID: 599459 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Andra Långgatan 8, 413 03 s stad Nybyggnadsår: 1873 Energideklarations-ID: 599459 Energiprestanda: 228 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [jan 2012]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Vattholmavägen 6A, 754 18 Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2011 Energideklarations-ID: 676781

ENERGIDEKLARATION. Vattholmavägen 6A, 754 18 Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2011 Energideklarations-ID: 676781 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Vattholmavägen 6A, 754 18 kommun Nybyggnadsår: 2011 Energideklarations-ID: 676781 Energiprestanda: 89 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Götabergsgatan 5, 411 34 Göteborg Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1899 Energideklarations-ID: 593991

ENERGIDEKLARATION. Götabergsgatan 5, 411 34 Göteborg Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1899 Energideklarations-ID: 593991 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Götabergsgatan 5, 411 34 s stad Nybyggnadsår: 1899 Energideklarations-ID: 593991 Energiprestanda: 125 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [jan 2012]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Jägaregatan 12, 702 17 Örebro Örebro kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1966 Energideklarations-ID: 632491

ENERGIDEKLARATION. Jägaregatan 12, 702 17 Örebro Örebro kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1966 Energideklarations-ID: 632491 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Jägaregatan 12, 702 17 kommun Nybyggnadsår: 1966 Energideklarations-ID: 632491 Energiprestanda: 147 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens

Läs mer

Energideklaration. Organisationsnummer 716408-8788. Postnummer 415 18. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus)

Energideklaration. Organisationsnummer 716408-8788. Postnummer 415 18. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus) Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 531168 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Stjärnbildshus nr.1 Adress Stjärnbildsgatan 44 Organisationsnummer 716408-8788 Postnummer 415 18 Postort

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: LINDRUM 1:28 Besiktningsuppgifter Datum: 2012-11-19 Byggnadens adress: EKHAGA 51462 ÖLSREMMA Utetemperatur: 2 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: NÄVEKVARN 7:350 Besiktningsuppgifter Datum: 2013-02-14 Byggnadens adress: SJÖSKOGSVÄGEN 26 61176 NÄVEKVARN Utetemperatur:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Västra Varvsgatan 11A, 211 11 Malmö Malmö stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2011 Energideklarations-ID: 612408

ENERGIDEKLARATION. Västra Varvsgatan 11A, 211 11 Malmö Malmö stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2011 Energideklarations-ID: 612408 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Västra Varvsgatan A, 2 stad Nybyggnadsår: 20 Energideklarations-ID: 62408 Energiprestanda: 46 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [jan 202]: Energiklass C, 92

Läs mer

Energideklaration. Organisationsnummer 769608-2911. Postnummer 851 02. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus)

Energideklaration. Organisationsnummer 769608-2911. Postnummer 851 02. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus) Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 511217 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn BRF. Nordostpassagen c/o SBC Box 5 Organisationsnummer 769608-2911 851 02 Sundsvall Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Ekehöjdsgatan 1A, 426 68 Västra Frölunda Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1929 Energideklarations-ID: 650367

ENERGIDEKLARATION. Ekehöjdsgatan 1A, 426 68 Västra Frölunda Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1929 Energideklarations-ID: 650367 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Ekehöjdsgatan A, 426 68 Västra Frölunda Göteborgs stad Nybyggnadsår: 929 Energideklarations-ID: 650367 Energiprestanda: 40 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Timotejgatan 3, 118 59 Stockholm Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1930 Energideklarations-ID: 616332

ENERGIDEKLARATION. Timotejgatan 3, 118 59 Stockholm Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1930 Energideklarations-ID: 616332 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Timotejgatan 3, 8 59 s stad Nybyggnadsår: 930 Energideklarations-ID: 66332 Energiprestanda: 46 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [jan 202]: Energiklass C,

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: KOSTA 36:72 Besiktningsuppgifter Datum: 2014-06-24 Byggnadens adress: NORRA RINGVÄGEN 6 36052 KOSTA Utetemperatur: 15 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: MENSÄTTRA 1:76 Besiktningsuppgifter Datum: 2011-05-19 Byggnadens adress: ABBORRVÄGEN 5 13236 SALTSJÖ-BOO Utetemperatur: 14

Läs mer

Energideklaration. Organisationsnummer 769614-5726. Postnummer 75423. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus)

Energideklaration. Organisationsnummer 769614-5726. Postnummer 75423. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus) Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 401180 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn BRF Kapellgärdet 1 Portalgatan 4F Organisationsnummer 769614-5726 Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer Utländsk

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: HAVSDJUPET 4 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-04-01 Byggnadens adress: Torsdaggränd 8 30253 Halmstad Utetemperatur: 0 C Expert:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: SAXHYTTAN 102:1 Besiktningsuppgifter Datum: 2011-11-23 Byggnadens adress: GRANSTIGEN 2 77014 NYHAMMAR Utetemperatur: 2 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

Energideklaration. Organisationsnummer 716408-8358. Postnummer 413 03. gfedc Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning 34199

Energideklaration. Organisationsnummer 716408-8358. Postnummer 413 03. gfedc Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning 34199 Energideklaration Version: Dekl.id: 2. 442735 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Skutan c/o Riksbyggen, Box 316 Land E-postadress Organisationsnummer 71648-8358 413 3 Telefonnummer 771-86

Läs mer

Energideklaration. Organisationsnummer 716409-7201. Postnummer 50631. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus)

Energideklaration. Organisationsnummer 716409-7201. Postnummer 50631. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus) Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 447540 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn HSBs Brf Erikslund i Erikslundsgatan 10 Organisationsnummer 716409-7201 Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Franzéngatan 74, 112 15 Stockholm Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID: 708798

ENERGIDEKLARATION. Franzéngatan 74, 112 15 Stockholm Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID: 708798 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Franzéngatan 74, 5 s stad Nybyggnadsår: 3 Energideklarations-ID: 78798 Energiprestanda: 95 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 5]: Energiklass C, 5 /m²

Läs mer

Energideklaration. Organisationsnummer 717600-4971. Postnummer 751 41. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus)

Energideklaration. Organisationsnummer 717600-4971. Postnummer 751 41. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus) Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 448966 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn HSB Trean i Box 1103 Organisationsnummer 717600-4971 751 41 Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer Utländsk

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: LOGEN 5 Besiktningsuppgifter Datum: 2016-01-25 Byggnadens adress: TALGOXEGATAN 10 70348 ÖREBRO Utetemperatur: 3 C Expert: Marcus

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: TOLERED 76:10 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-08-31 Byggnadens adress: KRABBELIDERNA 36 41728 GÖTEBORG Utetemperatur: 17 C Expert:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Ekebyvägen 12, 186 34 Vallentuna Vallentuna kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1992 Energideklarations-ID: 658905

ENERGIDEKLARATION. Ekebyvägen 12, 186 34 Vallentuna Vallentuna kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1992 Energideklarations-ID: 658905 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Ekebyvägen 12, 186 34 Vallentuna Vallentuna kommun Nybyggnadsår: 1992 Energideklarations-ID: 658905 Energiprestanda: 129 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

Energideklaration. Organisationsnummer 752000-0550. Postnummer 431 41. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus)

Energideklaration. Organisationsnummer 752000-0550. Postnummer 431 41. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus) Energideklaration Version: Dekl.id: 2. 513136 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Leopold Adress Hagåkersgatan 22 Organisationsnummer 752-55 Postnummer 431 41 Postort Mölndal Land Telefonnummer

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: BLIDÖ 1:251 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-08-27 Byggnadens adress: FÖRÄNGSUDDEN 47 76017 BLIDÖ Utetemperatur: 22 C Expert: Richard

Läs mer

Energideklaration. Organisationsnummer 717600-4997. Postnummer 751 41. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus)

Energideklaration. Organisationsnummer 717600-4997. Postnummer 751 41. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus) Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 454705 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn HSB Brf femman Box 1103 Organisationsnummer 717600-4997 751 41 Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer Utländsk

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: BERGSTENA 7:6 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-07-20 Byggnadens adress: BERGSTENA LEDSGÅRDEN 1 44192 ALINGSÅS Utetemperatur: 16

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Slöjdgatan 10, 776 30 Hedemora Hedemora kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1954 Energideklarations-ID: 631591

ENERGIDEKLARATION. Slöjdgatan 10, 776 30 Hedemora Hedemora kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1954 Energideklarations-ID: 631591 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Slöjdgatan 10, 776 30 Hedemora Hedemora kommun Nybyggnadsår: 1954 Energideklarations-ID: 631591 Energiprestanda: 166 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Fodervägen 1, 743 63 Björklinge Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1973 Energideklarations-ID: 623506

ENERGIDEKLARATION. Fodervägen 1, 743 63 Björklinge Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1973 Energideklarations-ID: 623506 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Fodervägen 1, 743 63 Björklinge Uppsala kommun Nybyggnadsår: 1973 Energideklarations-ID: 623506 Energiprestanda: 79 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns

Läs mer

Energideklaration. Organisationsnummer 769612-4630. Postnummer 21114. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus)

Energideklaration. Organisationsnummer 769612-4630. Postnummer 21114. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus) Energideklaration Version: Dekl.id: 2. 397226 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Bef. Vindöga Adress Vimpelgatan 17 Organisationsnummer 769612-463 Postnummer 21114 Postort Malmö Land Telefonnummer

Läs mer

Energideklaration. Organisationsnummer 769616-3083. Postnummer 121 33. gfedc Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning Täppgränd 8

Energideklaration. Organisationsnummer 769616-3083. Postnummer 121 33. gfedc Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning Täppgränd 8 Energideklaration Version: Dekl.id: 1. 3478 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn BRF Plommongården Dalen Täppgränd 8, BV Land E-postadress ordforande@plommongarden.se Organisationsnummer 791-3083

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Glanshammarsgatan 185, 124 72 Bandhagen Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1962 Energidekarations-ID: 589114

ENERGIDEKLARATION. Glanshammarsgatan 185, 124 72 Bandhagen Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1962 Energidekarations-ID: 589114 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Glanshammarsgatan 185, 124 72 Bandhagen Stockholms stad Nybyggnadsår: 1962 Energidekarations-ID: 589114 Energiprestanda: 123 /m² och år Energideklarationen i sin helhet

Läs mer

Energideklaration. Organisationsnummer 716407-2733. Postnummer 211 28. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus)

Energideklaration. Organisationsnummer 716407-2733. Postnummer 211 28. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus) Energideklaration Version: Dekl.id: 2. 538835 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn HSB:s Brf Utanverket i Östra Promenaden 9-3 Organisationsnummer 7647-2733 2 28 Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer

Läs mer

Energideklaration. Organisationsnummer 725000-4707. Postnummer 600 06. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus)

Energideklaration. Organisationsnummer 725000-4707. Postnummer 600 06. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus) Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 44411 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Vilbergen Box 901 Organisationsnummer 72000-4707 00 0 Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer Utländsk adress

Läs mer

Energideklaration. Organisationsnummer 716445-2067. Postnummer 417 62. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus)

Energideklaration. Organisationsnummer 716445-2067. Postnummer 417 62. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus) Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 50300 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Kvarnen Bratteråsg. 70-72 Organisationsnummer 71445-207 417 2 Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer Utländsk

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: KÅHÖG 11:22 Besiktningsuppgifter Datum: 2016-12-16 Byggnadens adress: ÄNGSVÄGEN 2 43376 JONSERED Utetemperatur: 2 C Expert: Liselotte

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Östbergsvägen 5, 451 34 Uddevalla Uddevalla kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2012 Energideklarations-ID: 637422

ENERGIDEKLARATION. Östbergsvägen 5, 451 34 Uddevalla Uddevalla kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2012 Energideklarations-ID: 637422 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Östbergsvägen 5, 451 34 Uddevalla Uddevalla kommun Nybyggnadsår: 2012 Energideklarations-ID: 37422 Energiprestanda: 7 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: GRÄNNE 1:8 Besiktningsuppgifter Datum: 2012-10-19 Byggnadens adress: PLANEN 16 51890 SANDARED Utetemperatur: 10 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

Energideklaration. Organisationsnummer 769611-8467. Postnummer 171 52. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer 070 5226540

Energideklaration. Organisationsnummer 769611-8467. Postnummer 171 52. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer 070 5226540 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 495765 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Pumpan 1 Adress Storgatan 50-52 Organisationsnummer 769611-8467 Postnummer 171 52 Postort Land Telefonnummer

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: TRYNTORP 3:1 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-08-31 Byggnadens adress: TRYNTORPS GÅRD 64050 BJÖRNLUNDA Utetemperatur: 13 C Expert:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Vivelvägen 25C, 125 33 Älvsjö Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1953 Energideklarations-ID: 607657

ENERGIDEKLARATION. Vivelvägen 25C, 125 33 Älvsjö Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1953 Energideklarations-ID: 607657 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Vivelvägen 25C, 125 33 Älvsjö Stockholms stad Nybyggnadsår: 1953 Energideklarations-ID: 607657 Energiprestanda: 77 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Åsgatan 79, 776 31 Hedemora Hedemora kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1947 Energideklarations-ID: 692313

ENERGIDEKLARATION. Åsgatan 79, 776 31 Hedemora Hedemora kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1947 Energideklarations-ID: 692313 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Åsgatan 79, 776 31 Hedemora Hedemora kommun Nybyggnadsår: 1947 Energideklarations-ID: 692313 Energiprestanda: 118 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

Energideklaration. Organisationsnummer 785000-1616. Postnummer 80311. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer 070-7780991

Energideklaration. Organisationsnummer 785000-1616. Postnummer 80311. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer 070-7780991 Energideklaration Version: Dekl.id: 1.6 373223 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Kvarta Staketgatan 36 C Organisationsnummer 785000-1616 Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer 070-7780991

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Södra Hamngatan 1, 932 33 Skelleftehamn Skellefteå kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1935 Energideklarations-ID: 673437

ENERGIDEKLARATION. Södra Hamngatan 1, 932 33 Skelleftehamn Skellefteå kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1935 Energideklarations-ID: 673437 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Södra Hamngatan, 932 33 Skelleftehamn Skellefteå kommun Nybyggnadsår: 935 Energideklarations-ID: 673437 Energiprestanda: 23 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Sångkören 158 Besiktningsuppgifter Datum: 2016-05-24 Byggnadens adress: Basvägen 59 931 46 Skellefteå Utetemperatur: 11 C Expert:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Södra Villavägen 21, 237 35 Bjärred Lomma kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1972 Energideklarations-ID: 629833

ENERGIDEKLARATION. Södra Villavägen 21, 237 35 Bjärred Lomma kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1972 Energideklarations-ID: 629833 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Södra Villavägen 21, 237 35 Bjärred Lomma kommun Nybyggnadsår: 1972 Energideklarations-ID: 629833 Energiprestanda: 206 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns

Läs mer

Energideklaration. Organisationsnummer 769608-6177. Postnummer 41315. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus)

Energideklaration. Organisationsnummer 769608-6177. Postnummer 41315. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus) Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 51390 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Övre Matros Övre Matrosgatan 12 D/c/o Martin Andersson Organisationsnummer 7908-177 Land Telefonnummer

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Östra Långgatan 24B, 731 30 Köping Köpings kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1958 Energidekarations-ID: 587581

ENERGIDEKLARATION. Östra Långgatan 24B, 731 30 Köping Köpings kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1958 Energidekarations-ID: 587581 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Östra Långgatan 24B, 731 30 Köping Köpings kommun Nybyggnadsår: 1958 Energidekarations-ID: 587581 Energiprestanda: 130 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: SMÖGENÖN 73:1 Besiktningsuppgifter Datum: 2014-05-23 Byggnadens adress: HAMNEN 3 45043 SMÖGEN Utetemperatur: 22 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

Energideklaration. Organisationsnummer 769613-8853. Postnummer 17723. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus)

Energideklaration. Organisationsnummer 769613-8853. Postnummer 17723. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus) Energideklaration Version: Dekl.id:. 51481 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Traversen c/o HSB Norra Stor- Stockholm Organisationsnummer 7913-8853 1773 Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Styrfarten 17, 417 65 Göteborg Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2009 Energidekarations-ID: 589742

ENERGIDEKLARATION. Styrfarten 17, 417 65 Göteborg Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2009 Energidekarations-ID: 589742 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Styrfarten 17, 417 5 s stad Nybyggnadsår: 9 Energidekarations-ID: 58974 Energiprestanda: 14 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: NYTORP 3:55 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-09-30 Byggnadens adress: NORRA VÄGEN 12 14263 TRÅNGSUND Utetemperatur: 6 C Expert:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Nebulosavägen 4, 863 33 Sundsbruk Sundsvalls kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1937 Energideklarations-ID: 610846

ENERGIDEKLARATION. Nebulosavägen 4, 863 33 Sundsbruk Sundsvalls kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1937 Energideklarations-ID: 610846 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Nebulosavägen 4, 863 33 Sundsbruk Sundsvalls kommun Nybyggnadsår: 1937 Energideklarations-ID: 610846 Energiprestanda: 109 /m² och år Energideklarationen i sin helhet

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Hestravägen 15, 330 26 Burseryd Gislaveds kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1960 Energideklarations-ID: 644294

ENERGIDEKLARATION. Hestravägen 15, 330 26 Burseryd Gislaveds kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1960 Energideklarations-ID: 644294 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Hestravägen 15, 330 26 Burseryd Gislaveds kommun Nybyggnadsår: 1960 Energideklarations-ID: 644294 Energiprestanda: 119 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: ANNESTAD 1:12 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-09-28 Byggnadens adress: Utetemperatur: FRÄMMESTAD JON-HENRIKSGÅRDEN 205 10 C 46597

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: BUR 131:42 Besiktningsuppgifter Datum: 2017-01-26 Byggnadens adress: LÅKEBERGSGATAN 93 42334 TORSLANDA Utetemperatur: 6 C Expert:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Huvudsta Strand 21A, 171 73 Solna Solna stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID: 642610

ENERGIDEKLARATION. Huvudsta Strand 21A, 171 73 Solna Solna stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID: 642610 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Huvudsta Strand 21A, 171 73 stad Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID: 4210 Energiprestanda: 3 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare.

Läs mer

Energideklaration. Organisationsnummer 769613-6683. Postnummer 218 54. gfedc Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning Hus 3

Energideklaration. Organisationsnummer 769613-6683. Postnummer 218 54. gfedc Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning Hus 3 Energideklaration Version: Dekl.id: 2. 523491 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Kalkbrottet Adress Badvägen 12-16 Land E-postadress Organisationsnummer 769613-6683 Postnummer 218 54

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Barkåkragatan 4, 216 22 Limhamn Malmö stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1969 Energideklarations-ID: 629143

ENERGIDEKLARATION. Barkåkragatan 4, 216 22 Limhamn Malmö stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1969 Energideklarations-ID: 629143 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Barkåkragatan 4, 216 22 Limhamn Malmö stad Nybyggnadsår: 1969 Energideklarations-ID: 629143 Energiprestanda: 85 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns hos

Läs mer

Energideklaration. Organisationsnummer 745000-3889. Postnummer 22421. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus)

Energideklaration. Organisationsnummer 745000-3889. Postnummer 22421. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus) Energideklaration Version: Dekl.id: 1.6 355931 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Riksbyggens BRF ahus 2 Box 244 Organisationsnummer 745-3889 22421 Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer Utländsk

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: BÖ 67:15 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-05-15 Byggnadens adress: RANGELTORPSGATAN 29 41269 GÖTEBORG Utetemperatur: 10 C Expert:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: KARSEGÅRDEN 6:7 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-02-27 Byggnadens adress: KARSEGÅRDSVÄGEN 38 43931 ONSALA Utetemperatur: 3 C Expert:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: FACKELBLOMSTRET 7. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnadens adress:

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: FACKELBLOMSTRET 7. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnadens adress: ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Besiktningsuppgifter Datum: FACKELBLOMSTRET 7 Byggnadens adress: 2015-10-14 Utetemperatur: SOLHAGAVÄGEN 42 16352 SPÅNGA -1 C Expert:

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 41669

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 41669 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.1 561278 Byggnaden - Identifikation Län Västra Götaland Kommun Göteborg Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Bagaregården 20:30 Husnummer 1 Adress Tabergsstigen

Läs mer

Energideklaration. Organisationsnummer 769611-8467. Postnummer 171 52. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer 070 5226540

Energideklaration. Organisationsnummer 769611-8467. Postnummer 171 52. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer 070 5226540 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 495724 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Pumpan 1 Adress Storgatan 50-52 Organisationsnummer 7911-847 Postnummer 171 52 Postort Solna Land Telefonnummer

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: HÖGA 3:2 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-09-14 Byggnadens adress: HÖGA 470 44696 HÅLANDA Utetemperatur: 15 C Expert: Mikael Abrahamsson

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: ARPHUS 1:1. Utetemperatur: 22 C

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: ARPHUS 1:1. Utetemperatur: 22 C ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: ARPHUS 1:1 Besiktningsuppgifter Datum: 2016-09-06 Byggnadens adress: ARPHUS 1 63504 ESKILSTUNA Utetemperatur: 22 C Expert: Mikael

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Stensviken 1:16 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-07-28 Byggnadens adress: Bjurtjärn Sundvik 2 68892 Storfors Utetemperatur: 12 C

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: TOTTEN 1:245 Besiktningsuppgifter Datum: 2016-11-04 Byggnadens adress: TOTTHYLLAN 31 83013 ÅRE Utetemperatur: -3 C Expert: Johan

Läs mer

Energideklaration. Organisationsnummer 769610-8328. Postnummer 224 78. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer 0771-860 860

Energideklaration. Organisationsnummer 769610-8328. Postnummer 224 78. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer 0771-860 860 Energideklaration Version: Dekl.id: 2. 426742 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Riksbyggens Brf Margretedal i Lund Adress Skiffervägen 86 Organisationsnummer 76961-8328 Postnummer 224 78

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Pelargatan 12, 752 21 Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2012 Energidekarations-ID: 577137

ENERGIDEKLARATION. Pelargatan 12, 752 21 Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2012 Energidekarations-ID: 577137 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Pelargatan 12, 752 21 kommun Nybyggnadsår: 2012 Energidekarations-ID: 577137 Energiprestanda: /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare.

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: TEGEN 2 Besiktningsuppgifter Datum: 2014-07-11 Byggnadens adress: SLÅTTERVÄGEN 3 34133 LJUNGBY Utetemperatur: 25 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

Energideklaration. Postnummer 191 38. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning

Energideklaration. Postnummer 191 38. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning Energideklaration Version: Dekl.id:.0 53479 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Silverdaltorget Silverdalsvägen 7 Personnummer/Organisationsnummer 7915-8570 191 38 Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Tallstigen 15, 182 35 Danderyd Danderyds kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1972 Energideklarations-ID: 642267

ENERGIDEKLARATION. Tallstigen 15, 182 35 Danderyd Danderyds kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1972 Energideklarations-ID: 642267 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Tallstigen 15, 182 35 Danderyd Danderyds kommun Nybyggnadsår: 1972 Energideklarations-ID: 642267 Energiprestanda: 113 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Gäsmesta 118, 755 92 Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1989 Energidekarations-ID: 590157

ENERGIDEKLARATION. Gäsmesta 118, 755 92 Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1989 Energidekarations-ID: 590157 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Gäsmesta 118, 755 92 Uppsala Uppsala kommun Nybyggnadsår: 1989 Energidekarations-ID: 590157 Energiprestanda: 116 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns hos

Läs mer

Energideklaration. Organisationsnummer 769612-8987. Postnummer 30224. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus)

Energideklaration. Organisationsnummer 769612-8987. Postnummer 30224. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus) Energideklaration Version: Dekl.id: 2.1 5398 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Villa Real Nissabogatan 2 Organisationsnummer 7912-8987 3224 Utländsk adress gfedc Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Polhemsgatan 18, 152 40 Södertälje Södertälje kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2012 Energideklarations-ID: 641409

ENERGIDEKLARATION. Polhemsgatan 18, 152 40 Södertälje Södertälje kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2012 Energideklarations-ID: 641409 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Polhemsgatan 18, 152 40 Södertälje Södertälje kommun Nybyggnadsår: 2012 Energideklarations-ID: 41409 Energiprestanda: 91 /m² och år Energideklarationen i sin helhet

Läs mer