Här kommer energideklaration och åtgärdsrapport från den energibesiktning som vi utfört på er byggnad/era byggnader.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Här kommer energideklaration och åtgärdsrapport från den energibesiktning som vi utfört på er byggnad/era byggnader."

Transkript

1 / 3Anticimex8 ATT FÖREBYGGA OCH SKYOOA Vasågod Hä komme enegideklaation och åtgädsappot fån den enegibesiktning som vi utföt på e byggnad/ea byggnade. Vi ha till Boveket appoteat in enegideklaationen fö e byggnad. En utskiven vesion av denna inappoteing finns bilagd och vi ha även skickat med det enegideklaationsbevis som ska anslås på väl synlig plats i byggnaden. I åtgädsappoten pesenteas de enegispaåtgäde som vi funnit m 句 liga och hu mycket de kan sänka e enegianvändning. Alla åtgäde föeslås utifån våa kunskape om hu sund inomhusmiljö uppä 忧 hålls ed vänlig hälsning Anticimex '? I'IE <1C 生 气 2 2 '.f>e I'i 7022 ISOIlEC 17020(C) SE-QE-Enegi-PB 700F bil 13 utg 4,

2 h o ATGÄRSRAPPORT Enegideklaation NA Ḏ n F N mf 9 3, t 血 且 E ω 芭 咽 9 J飞 工 回 HL -n = 且, oo m -- U oω O Eω 的 Byggnadsuppgifte F astig hetsbeteckn ing: Skeppaen 22 Byggnadens adess: Väste 咱 atan almö Besiktningsuppgifte Besiktningsdatum: Nävaande: Ba 巾 o Heme Byggnadsägaens epesentant Pesonuppgifte Byggnadsägae: agnus Nodenhake Västegatan almö Pesonnumme 旷 Oganisationsnumme: UlfWadst Anticimex almö Kundnumme 创 El 4 0 口 u i国 山 4ue Ū$ 2 7 T m- 2 旧 A 刷 楠 " w. 守, 1 av 10 3Anticimex.

3 E A 口 U - 笋 q U uf eeoz E ea ' t,' e H T 1 守 ' ' g 皿 m 暗 ÀTGÄRSRAPPORT - Enegideklaation Sammanfattning AnticimexAB ha den utf,οt en enegibesiktning av e byggnad. ed hjälp av potokollet fån besiktningen ha vi tagit fam en åtgädsappot. 1 appoten edovisa vi byggnadens nuvaande enegianvändning samt ge föslag på åtgäde som kan minska den. Rappoten inleds med en beskivning av tjänsten, och följs sedan av en pesentation av en del av de uppgifte som legat till gund fö beäkningana. Rappoten innehålle också allmänna ekommendatione fö att minska enegianvändningen Byggnaden använde totalt fö uppvämning och vamvattenbeedning. Fö att använda enegin i byggnaden så effektivt som möjligt, ekommendea vi att åtgädena som vi ge föslag på i tabellen nedan genomfös. Fö att bevaa elle föbätta inomhusmiljön ä det även viktigt a 忧 se öve ventilationen. Läs me om detta i kapitlet Atgäde f,ο sund inomhusmiljö Ataädsföslaa Va 忧 enbespaing E - e - 3 皿 幽 旦旦出2 Kostnadsminskninq 坦旦 870 kl 昌 320 k 咧 h 飞跑2 h 野'缸 ' 咱酬盯 KUNNR: av 10 3Anticimex. ATT FÖREBYGGA OCH SKYA

4 da u' 口 4 e u- z ATGÄRSRAPPORT - Enegideklaation nnehållsföteckning Enegideklaationens omfattning... 4 Objektsbeskivning och beäkningsundelag Enegianvändning... 7 Föeslagna åtgäde... 8 Allmänna ekommendatione... 9 Atgäde fö sund inomhusmiljö Bilago: Faktablad - Ventilation Villko ev d 币 E U u n Aq U 守 飞'" '氢 川[( 1 嘲' ''0 KUNNR: av 10 3Anticimex. ATT FÖREBYGGA OCH SKYA

5 ,, 口 1 4 ' e ATGÄRSRAPPORT - Enegideklaation Enegideklaationens omfattning Lagen om enegideklaation fö byggnade Lagen om enegideklaation fö byggnade (SFS 2006:985) tädde i kaft den 1 oktobe 2006 och baseas på EG-diektivet om byggnades enegipestanda. Syftet med lagen ä a 忧 sänka enegianvändningen i byggnade, som använde ene 咆 i f,ο byggnadens funktionalitet, som inte skada inomhusmiljön. Uppvämningen av byggnade stå fö cika 40 pocent av Sveiges totala ene 呗 ianvändning. Genom a 忧 minska vå enegianvändning minska vi behovet av impotead enegi, samtidigt som utsläppen av koldioxid (C02) och anda klimatpåvekande växthusgase minska. I Sveige ä målet att minska enegianvändningen fö bostäde och lokale med 20 pocent mellan 1995 och Enligt lagkavet ska det fö byggnade som säljs, exempelvis egenägda småhus, finnas en enegideklaation vid fösäljningstill 倒 let. Fö hyeshus och bostadsättshus som upplåts med nyttjandeätt ska det alltid finnas en giltig enegideklaation, även om byggnaden inte ska säljas. En enegideklaation ä giltig i tio å Läs me om Lagen om enegideklaation fö byggnade på Registeing till Boveket Nä vi ha genomföt en enegideklaation egistea vi den i Bovekets egiste fö enegideklaatione. et ä Boveket (tillsynsmyndigheten fö enegideklaatione) som laga uppg 的 ena i enegideklaationen, men även kommunala nämnde och enegimyndigheten få använda sig av uppg 的 ena. e använde dem bland annat fö att ta fam statistik samt följa upp och utvädea enegianvändningen och inomhusmiljön fö landets byggnade Anticimex AB ä ackediteade av Swedac att u 仔 öa enegideklaatione. Enegideklaationen fö denna byggnad ä utföd och egistead av Anticimex AB kontollogan SS-EN ISO/IEC 17020:2005, ackediteingsnumme Vi ha bifogat en utskiven kopia av enegideklaationen som finns i Bovekets egiste. Enegideklaationen hö till byggnaden och ä inte pesonlig. Enegipestanda En byggnads enegipestanda baseas på den mängd enegi, ofta benämnd köpt ene 咱 i, som använts fö uppvämning, vamvattentillvekn 吨, fastighe 悦 I och eventuell komfo 巾 yla unde en tolvmånadspeiod Hushållsel, veksamhetsel elle gatis enegi fån solen, ingå inte i byggnades enegipestanda. I samband med a 忧 enegideklaationen appoteas till Boveket bestäms byggnadens enegipestanda och efeensväden. Refeensväden tala om vad liknande byggnade ha fö enegipestanda Fö att fö 巾 ätta byggnadens enegipestanda ä det viktigt att inte baa enegideklaea, utan även att genomföa de åtgäde som sänke byggnadens enegianvändning J 咽 E K U u n 飞泣2 A q. 口 2 b()<i[("i'llt!o KUNNR: av 10 3Anticimex. ATT FÖREBYGGA OCH SKYA

6 A E U咽 h a u f I -E z - - T ' ATGÄRSRAPPORT - Enegideklaation Objektsbeskivning och beäkningsundelag Byggnadså: 1896 TillbyggUenoveat: 2005 ineddes vindsutymmet till bostad Byggnadstyp: ellanliggande Antal våningsplan: 3 st Antal lägenhete: 1 st Yto: Ate 呻 : 441 m 2 Ate 呻 (exkl. Av. 吨..g.): 441 m 2 Källae/Suteäng: Finns ej Byggnadskonstuktion Gund: Kallae Stomme, mateial: Stenstomme Fasad: Fasadtegel Fönstetyp: Enkelglas 3-glas isoleuta 2-glas isoleuta Uppvämning Vämesystem: Vattenbuet Vämekälla: 町 昌 vame Ventilation Ventilation: Sjalvdags ventilation Obligatoisk ventilationskontoll (OVK), a ej genomföd i byggnaden Radon Radonmatninga ha ej genomfö 叫 s i byggnaden. 勾 } 口 fp4 e 电巳2 A qh e eo 帽) 1f.('1 OlOl.<, KUNNR: av 10 3Anticimex. ATT FÖREBYGGA OCH SKYA

7 E e a oe a z T e I 嘈 1 j ' Z' ATGÄRSRAPPORT - Enegideklaation Tempeatue :!:O,50C Lägenhet: Lokal: 200C 200C Vattena nvän d ning Vattenföbukning: 351 m 3 /å Pis fö kallvatten (inkl. mo ms): 23,06 k/m 3 Tillvekning av vamvatten: 町 äväme Enegipise EI- h nätpis Enegiavgift: Enegiskatt Fast avgift el: 47,18 öe/ 29,30 öe/ 384,00 k/å Nätavgift Fast avgift nät: (samtliga pise ovan ä e 对< 1. moms) 16,00 öe/ 1260,00 k 旷 昌 Totalt elpis: (totalt elpis inkludea fasta avgifte och moms) 129,42 öe/ 町 ävämepis Enegiavgift: E 仔 ektavgift: Fast avgift fjäväme: (samtliga pise ovan ä e 烛 1. moms) 1421 k/wh o k/å k/å Totalt fjävämepis: 142,10 öe/ (totalt 怡 vämepis inkludea fasta avgifte och moms) ν 口 笋, J 明 U E H 吨监2 A 吁 U 也 y ' 阿 尾,.四 盯 KUNNR: av 10 3Anticimex. ATT FÖREBYGGA OCH SKYA

8 句 n U' fpa e H, U, -,, E e 口 a 2 Y ATGÄRSRAPPORT - Enegideklaation Enegianvändning Nuvaande enegianvändning En byggnads enegipestanda baseas på uppvðmning, vamvattentillvekning, fastighetsel och eventuell komfotkyla. E byggnads enegipestanda baseas på uppväπnnmg, va 阿n vattentillvekning och fastighetsel Uppv 昌 mning och vamva 忧. entillvekning: vaav vamvattentillvekning: /å 灿N h/å EI (veksamhetsel och fas 创 ghetsel): 8800 /å Av den summeade mängden veksamhets- och fastighetsel ha en beðknad mðngd fastighetsel tagits fam. Fastighetsel (beäknad): 1500 lå Enligt Bovekets anvisninga ska enegianvändningen fö veksamhetsel och hushållsel inte ingå i byggnadens enegipestanda. Till veksamhetsel ðknas t.ex. motovðmae, utomhusbelysning och el som anvðnds i byggnadens gemensamma tvðttstuga. Aven el som anvðnds av någon som hy en lokal i byggnaden äknas till 咽 ksamhetsel Exempel på fastighetsel 昌 el till fast belysning i kommunikationsståk i t.ex. tapphus och källae, dift av pumpa, ventilationsflðkta, hissa och dylikt J 明 E 飞口2 吁 A U 1 A ' 氯 Ht('1 "."., KUNNR: av 10 3Anticimex. ATT FÖREBYGGA OCH SKYA

9 E U 口. H 2 哩 e 门 ' ATGÄRSRAPPORT - Enegideklaation Föeslagna åtgäde Fö att kunna ge föslag på åtgäde som minska enegianvändningen kävs en besiktning. Vid besiktningen samla en enegiexpet in fakta och anda viktiga uppgifte om byggnaden. ed hjälp av dessa uppgifte gå det a 忧 göa en bedömning av byggnadens enegipestanda, och vilka möjlighete som finns fö a 忧 minska enegianvändningen utan a 忧 fösäma inomhusklimatet. I enegideklaationen (sepaat dokument) ska endast kostnadseffektiva (Iönsamma) enegiåtgäde föeslås. I lönsamhetsbedömningen av va 时 e åtgädsföslag ha vi använt nuvädesmetoden. et innebä a 忧 åtgädsföslaget anses vaa lönsamt om investeingen ä inljänad unde åtgädens avskivningstid. Vid denna beäkning ha vi tagit hänsyn till ålig änta, inflation och enegipisutveckling Fö va e åtgädsföslag visas ålig minskad enegianvändning, kostnadsminskning i kono och minskat koldioxidutsläpp. Vi ha också valt a 忧 edovisa åtebetalningstiden fö va e åtgäd. Atebetalningstiden avse inte "ak pay-off', utan ta hänsyn till å1ig änta, inflation samt enegipisutveckling Atgädsföslagen ä beäknade som sepaata åtgäde, men de kan påveka vaanda om flea av åtgädena genomfös. ä 斤 ä det inte säket att den totala minskningen av enegianvändningen motsvaa summan av va e enskild åtgäds ene 咱 iminskning. e kostnade som anges fö va e åtgädsföslag ä ungefäliga och inkludea installations- och mateialkostnad om inget annat anges. Investeingen kan eventuellt minskas ytteligae om det finns möjlighet till bid 坷, vilket vi inte tagit hänsyn till i våa beäkninga. Infomation om bidagen finns på och Ni kan även kontakta Boveket på telefon Boveket ha valt a 忧 dela in enegibespaande åtgäde i te kategoie; byggnadstekniska, sty- och egletekniska samt installationstekniska åtgäde. Utifån dessa kategoie edovisa vi de åtgäde som ä möjliga 甜 göa i e byggnad. Byggnadstekniska åtgäde minska vämefölustena genom byggnadens klimatskal och sänke behovet av tillföd väme. Sty- och egletekniska åtgäde minska övetempeatue, som annas kan leda till höge enegianvändning. Installationstekniska åtgäde ä nödvändiga fö att den enegi som byggnaden använde ska poduceas elle användas e 仔 ektivt. Vattenbespaing Typ av åtgäd Lönsam Installationsteknisk Ja Byte till: inskad enegianvändning: inskad kallva 忧 enanvändning Kostnadsminskning: Investeing: inskat utsläpp av koldioxid (C02) Atebetalningstid Va 悦 enbespa 时 ngspodukte 330 /å 20 m3/å 870 k/å 320 k inkl. moms 0,07 ton/å 5 månade Investeingskostnaden fö vattenbespaing ä basead på a 忧 det installeas vattenbespaingspodukte på te tappställen i samtliga lägenhete - kök, tvättställ och i handdusch Fö att spaa ytte 川 igae enegi kan eventuella tvågeppblandae bytas ut till engeppsblandae med vattenbespaingspodukte e infomation 币 nns i bifogat faktablad yι 口 讲 J F A-, 3Anticimex. 咽" 恼,以 ' 拙 KUNNR: av 10 ATT FÖREBYGGA OCH SKYA

10 , U 口 - E U Z a 宁 e - 门 &yb - ATGÄRSRAPPORT 一 Enegideklaation Allmänna ekommendatione Toktumlae Jämföt med tvättmaskine da toktumlae te gånge så mycket enegi vid full maskin. An 怆 dningen till den höga enegianvändningen ä 甜 luften i toktumlaen väms upp unde hela tokpogammet. En välfylld toktumlae med väl centifugead tvätt ä föutsättningen fö att tumlaen inte ska da onödigt mycket enegi. Se även till a 忧 använda en tumlae med elektisk fuktavkänning så att den stanna nä tvätten blivit to. et ä vanligt a 忧 tumlae ha enegiklass 8 elle C men det finns även enstaka tumlae med den bästa, mest enegisnåla, mäkningen enegiklass A. Eftesom inte alla pogam på maskinen ä inäknade i enegiklassningen ä det viktigt a 忧 ta eda på vilket pogam som klassningen gälle fö Sänkt inomhustempeatu E 忧 enkelt sätt att minska enegianvändningen ä a 忧 sänka inomhustempeatuen. Fö va e gads sänkning minska du enegianvändningen fö uppvämning med cika fem pocent. Ofta behöve inte inomhustempeatuen vaa höge än 21 oc i bostäde Belysning Spaa penga och enegi genom att se öve belysningen i e byggnad. Ljus påveka vå upplevelse av omkingliggande miljöe och genom enkla medel kan Ijuset skapa både tivsel och tygghet. I flebostadshus kan väsentliga bespainga göas i bl.a. allmänna utymmen och utomhus genom utbyte av vanliga glödlampo och Iysö till t.ex. amatue med HF-don Hög 什 ekvensdon (HF-don) skapa e 忧 flimmefitt Ijus och tände Iysöet utan blinkninga. onen fölänge Iysöets livslängd, ge höge Ijusutbyte, spaa enegi och ä helt tysta. Ni kan välja mellan HF-don som ha diektdift, alltså a 忧 Ijuset ä på till 100 %, elle HF-don med steglös egleing av Ijusstykan. Steglös egleing kan även komple 忧 eas med sensoe så a 忧 Ijuset anpassas efte behov. Om ni ha en älde belysningsanl 昌 ggning idag kan ni spaa ca 50 % genom a 忧 byta till en ny och moden belysningsanläggning. Kontakta alltid amatuleveantö 凹 om ni ha fågo elle ä osäka på et val av amatu Tids- och nävaostyning ä en ba lösning fö a 忧 spaa enegi vid de tillfällen som e 忧 ut 叩 mme inte används. et finns nävaodetektoe som eagea på väme 的 else och Ijud. Belysningsnivån kan även sänkas till nskad nivå om man inte vill stänga av belysningen helt. enna teknik lämpa sig yppeligt i tapphus, gaage, koidoe, tvä 忧 stugo och toalette. Likaså kan tids- och nävaostyning användas fö utomhusbelysningen Byt ut ea glödlampo till lågenegilampo! I och med e 忧 EU-beslut så komme glödlampona a 忧 fasas ut, fö att minska enegianvändningen och i fölängningen minska elpoduktionen och koldioxidutsläppen. Glödlampo da mycket me enegi än exempelvis lågenegilampo och genom att byta till en lågenegilampa klass A kan ni spaa 75-80%. Anda altenativ till glödlampan ä effektiva och klaa halogenlampo med skuvsockel med enegiklass 8 elle C. Enegiklass 8 och C innebä läge bespaing än enegiklass A Ni kan enkelt äkna ut hu mycket enegi ni kan spaa genom a 忧 byta ut gamla belysning sanläggninga till nya enegisnålae altenativ. Beäkna e nuvaande enegianvändning fö e 忧 utymme med exempelvis glödlampo genom att multiplicea antalet lampo med effekten som stå på espektive lampa samt den tid som lampan ä tänd. Atgäde fö sund inomhusmiljö Ventilation Nä man vidta åtgäωe fö a 忧 minska enegianvändningen ä det viktigt att även tänka på inomhusmiljön i byggnaden. En fungeande ventilation ä en föutsättning fö a 忧 uppnå en hälsosam inomhusmiljö, och ofta behöve ventilationen fö 巾 昌 忧 as i samband med a 忧 enegiåtgäde genom 俗 s Fö att föbätta I uftvä 刘 ingen i byggnaden föesl 矗 vi att ventilationen kompletteas med 7 st fiskluftsventile. Kostnaden uppskattas till k (e 烛 lusive installationskostnad). 咽 E -HA p 口 43Anticimex. 吨怒2 刷 '1E<: I'O画 儿 ' KUNNR: av 10 ATT FÖREBYGGA OCH SKYA

11 4 u v 1 ' e E 门 p 口 e ATGÄRSRAPPORT - Enegideklaation Byggnaden ha idag ventilation genom självdag. Ofta finns en fuktelatead isk med självdagsventilation äfö ekommendea vi a 忧 en sakkunnig peson utede om byggnadens nuvaande ventilationssystem bö ändas till e 忧 mekaniskt ventilationssystem. I samband med detta bö ni kontollea möjligheten att komplettea fånluftsventilationen med åtevinning, genom installation av fånluftsvämepump. Ett fungeande ventilationssystem minska isken fö fuktelateade poblem samt säkest 剑 le en god inomhusmiljö. en geneella ekommendationen ä a 忧 minst halva luftvolymen i bostaden byts ut unde en timme. Fö att ventilationen ska fungea i byggnaden ä det viktigt a 忧 uteluftsventile och fånluftskanale ä öppna och engjoda. Radon ed god ventilation fös även eventuell adongas ut fån byggnaden. Fö att uppfylla de kav och ekommendatione som gälle gänsväden fö adongas (200 Bq/m 勺, enligt iljöbalken, Bovekets byggegle och Socialstyelsens allmänna åd, bö en adonmätning göas i byggnaden. Läs me på elle kontakta Bove 仪 et på telefon Fö fågo om iske och mä 伽l etode, kontakta Stålsäkehetsmyndigheten, på elie via telefon Obligatoisk ventilationskontoll (OVK) Boveket ha utfomat föeskifte om obligatoisk funktionskontoll av ventilationssystem med egelbundna intevalie, fö att undesöka funktionen och egenskapena i ventilationssystemet. Enligt uppgifte som ehållits ha sådan funktionskontoll av ventilationssystemet inte blivit u 仔 öd ed vänlig hälsning Anticimex AB almökontoet UlfWadst , 口 4 H U U 芮旦2 qa, z 也 川 圃HEC I"ll'IIO KUNNR: av 10 3Anticimex. ATT FÖREBYGGA OCH SKYA

12 4 a... Boveket Enegideklaation Vesion: 2.1 ekl.id ::1:::1..- 咽,...- -;::,_... 咽' _ ::::1 _. Agaens namn agnus Nodenhake Adess Västegatan 21 Land Oganisationsnumme Postnu 阿1 阿 le Telefonnumme 广 I P 阳 向 口 剧 s 剖 t ω 刽 a m 6 叫 叫 川? än nd咄叫 d 由帧s趴k E-postadess Byggnadens ägae Öviga -Iwv..--_.' Identifik Län Skåne al 阿1 0 Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Skeppaen 22 Husnumme y ggnadsld Adess Västegatan 21 O.B.S! Småhus i bostadsätl ska deklaeas av bostadsättsföeningen 厂 Egna hem (pivatägda småhus) Egen beteckning Osak till avvikelse Adessuppgifte ä fel/saknas ("' Posmumme il Postot I al m ö CE 阳

13 Byggnaden. Egenskape Typkod 321a. Hyeshusenhet, bostäde >= 50% och lokale I 面 ggnadens komplexitet Byggnadstyp C.. Enkel Î Komplex 护 temp mätt 呛 响 (exkl. Ava 叫 aage) 441 Avamgaage Antal källaplan uppvämda till >1 O.C (exkl.gaageplan) 11 1 E.I Antal våningsplan ovan mak 3 Antal tapphus 2 Antal bostadslägenhete 1 FlIanliggande lveksamhet m 2 1 oaela enllgl neaan 2 厅1 "3 附 g 伊 仰 n 唰 阳 阴 川 a 剖 d 岱 ω 附 s 叫 阳 叫 削 川 阳 t 问 怆 e 叩 吨 刷 叩 gon 阳 叫 叫 Flebostadshus 1 1 则 INybyggnadså Pocent av Atemp (exkl Avamgaage) Bostäde (inkl. biaea, t.ex. tapphus och uppvämd källae) 80 Hotell, pensionat och elevhem Restauang Konto och f,凸valtning Butiks- och lagelokale fö livsmedelshandel Butiks- och lagelokale f 凸 凸 vig handel 20 K 凸 pcentum IPojekteat genomsnittligt hygieniskt teluftsflöde i lokalbyggnade Finns installead ele 仔 ekt >10 W/m2 伦 uppvämning och vamvattenpoduktion F Ja (i' Nej I/s,m 2 byggnaden sk 同 dad som byggnadsminne? (i' Nej Våd, dygnet unt Våd, dagtid (samt seviceboende, fisesalong o. dyl) Skolo ( 的 skola-univesitet) Bad-, spot-, idottsanläggninga (ej utomhusaeno) Teate-, konset-, biogaflokale och 凸 viga samlingslokale Î Ja enligt 3 kap KL F Ja enligt SB-f 凸 odningen 队 byggnaden en sådan säskilt vädefull þyggnad som avses i 8 kap 13 PBL? (i' Nej Î Ja, ä utpekad i detaljplan elle omådesbestämmelse Î Ja, ä utpekad i annan typ av dokument FJa, egen bed 凸 mnmg vig veksamhet - ange vad Summa 100

14 Enegianvändning Veklig f,凸bukning Vilken 12-månadspeiod avse enegiuppgiftena? (ange f 凸 sta månaden i fomatet AA) IHu mycket enegi ha använts fö väme och komfotkyla angivet å Kange mätt väde om m 凸 jligt)? 队 ngivna väden ska inte vaa nomalåskoigeade Fjäväme (1) Eldningsolja (2) Natugas, stadsgas (3) ätt Födelat väde väde. ( Beäknad föbukning Beäknad enegianvändning anges fö nybyggda/anda byggnade utan mätba föbukning och nomalåskoigeas ej Omvandlingsfaktoe f 凸 bänslen i tabellen nedan gälle om inte annat uppmätts: Eldningsolja Natugas Stadsgas Pellets /m /1 000 m3 (e 仔 ektivt vämeväde) /1 000 m /ton, beoende av täslag och fukthalt Ved (4) Flis/pellets/bikette (5) Övigt biobänsle (6) Källa: Enegimyndigheten Fö öviga biobänsle vaiea vämevädet beoende av sammansättning och fukthalt. et ä expetens ansva att omäkna bänslets vikt elle volym till enegi på ett koekt sätt. EI (vattenbuen) (7) EI (diektvekande) (8) EI (Iuftbuen) (9) akvämepump (el) (10) vig el (ange mätt väde om möjligt) Angivna väden ska inte vaa nomalåskoigeade ätt F 凸 delat väde väde Vämepump-fånluft (el) (11 ) Fastighetsel2 (15) 1500 f问. Vämepump-Iuft/luft (el) (12) Hushållsel3 (16) f Vämepump-Iuft/ vatten (el) (13) Enegi fö uppvämning ch vamvatten 1 (1:1) Vaav enegi till vamvattenbeedning inns solväπle? 同 昌 kyla(14) Beäknad Ange solfångaaea enegipoduktion Veksamhetsel4 (17) EI f,凸 komfo 时 kyla (18) Tillägg komfotkyla5 (19) Byggnadens enegianvändning 6 (1:3) Byggnadens elanvändning 7 (1:4) o f f FJa. Nej m2 /å Finns solcellssystem? Ange solcellsaea Beäknad elpoduktion Ja. Nej m2 /å 阳 (gaddaga) Nomalåskoigeat väde 10 同 (Enegi-Index) Nomalåskoigeat väde I(gaddaga) I(Enegi-lndex) B 创 möa IEnegipestanda..vaav el lalmö Refeensväde 1 IRefeensväde 2 Kenligt nybyggnadskav) I(statistiskt inte 阿 刮 1) kw 145 /m2.å 3/m2,å 88 /m2.å I /m2.å 1 Summa 1-13 (1) 2 en el som ingå i fastighetsenegin 3 en el som ingå i hushållsenegin 4 en el som ingå i veksamhetsenegin 5 Beäkning av vädet ske med utgångspunkt i vilket enegislag och typ av kylsystem som används (se Bovekets byggegle, BFS 2008:20 och BFS 2011 :6) 6 Enligt definition i Bovekets byggegle (Summa 1-15, ()) 7 en el som ingå i byggnadens enegianvändning (Summa 7-13,15,18-19 (4)) B Undelag fö enegipestanda

15 _-----_-_ -_- Finns det kav på åtekommande ventilationskontoll i byggnaden? (i Ja Î Nej typ av ventilationssystem 厂 FTX í FT í F med åtevinning 队 ve 州 ationskontollen utföd vid tidpunkten fö egideklaationen? 10 Avse nä byggnaden ha fle ventilationsaggegat Î Ja (i Nej Î elvis % utan anmäkning 厂 F P- Självdag ifte om luftkonditioneinassvstem inns luftkonditioneingssystem med nominell kyleffekt st 凸 e än 12kW? Î Ja (i Nej Uppgifte om adon 卡 叫 叫 mätt? Î Ja (i Nej

16 . Utföda enegieffektiviseingsåtgäde sedan föegående enegideklaation Rekommendatione om kostnadseffektiva åtgäde A.tgädsf,凸slag (ekl.id:577395) 如 ty- och egle 巾 knisk Ilnstallationsteknisk 再 yggnadsteknisk äme 广 Nya adiatoventile 厂 Injusteing av vämesystem 厂 Tids-/behovsstyning av vämesystem Rengöing och/elle luftning av 厂 vämesysteη1 厂 axbegänsning av innetempe 刚 u 厂 Ny inomhusgivae 厂 Byte/installation av tyckstyda pumpa 厂 Annan åtgäd 卡 en 阳 tion Injusteing av ventilationssystem 厂 Tid 蚓 yning av ventilationssystem 厂 Behovsstyning av ventilationssystem B助印y叭t时e 创创li ns唰s创t恼时a副刷lia硝tion Annan åtgä 均 制 叫 d p" Vamvattenbespaande åtgäde En 叫 ieffektiv belysning Isoleing av 巾 och ventilationskanale Byte/installation av vämepump! :.' :t lation av ene 咆 ieffektivae vämekälla 厂 Byte/kompletteing av ventilationssystem Ate 川 ning av ventilationsväme 厂 Installation Installation av solcelle An 厂 厂 Tilläggsisoleing vindsbjälklag/tak Tilläggsisoleing vägga Tilläggsisoleing källae/mak Byte till enegieffektiva fönste/f,凸nstedöa Kompletteing fönste/fönstedöa med inneuta Tätning f 凸 nste/f 凸 nsted 凸 a/ytted 凸 a Annan åtgäd elysni 咆 kylning m.m Tids-/behovsstyning av belysning Tid 创 behovsstyning av kyla Annan åtgäd inskad enegianvändning 330 Kostnad pe spaad /å 10,14 kl Beskivning av åtgäden Installation av vattenbespaande duschmunstycke och vattenbespaande kanmunstycke ('pelato'/'spalato').

17 vigt IHa byggnaden þ ' ; 阳 陪 a 怡 t 问 a 陪? P 创阳ω叫a副叫I ji 巾 mation avseende i 川n ne I J拍a (i N蝴e叫j 11俨j扣B 叩 阴 gn阳唰a甜ds 啕a匈 gae陪 二 且 l Habyggnaden Kommenta besiktigats på plats? IF 凸 att obeoende uppätta en enegideklaation kävs en G Ja Nej lenegibesiktni 吨 på plats. Eftenamn Isson Oganisationsnumme Ackediteingsnumme E-postadess henik. 悔 锦 Eftenamn Stenbeck E -postadess kent.stl 制 制 mex.se

18 ekl.id: Husets enegianvändning Sto Enegideklaation fö Västegatan 21, almö i8i etta hus använde 145 /m2 och å, vaav el 3 /m2 Liknande hus /m2 och å, nya hus 88 /m2 Radonmätning ä inte utföd. Ventilationskontollen ä ej godkänd. etaljinfomation finns hos Byggnadsägaen Se även: Enegideklaation u 仔 öd av: Kent Stenbeck. Anticimex AB Atgädsföslag som föbätta byggnadens enegipestanda ha lämnats. a - Boveket

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: NOLBY 5:95 Besiktningsuppgifter Datum: 2013-08-30 Byggnadens adress: TRASTVÄGEN 10 86232 KVISSLEBY Utetemperatur: 17 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: BERGSTENA 7:6 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-07-20 Byggnadens adress: BERGSTENA LEDSGÅRDEN 1 44192 ALINGSÅS Utetemperatur: 16

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: BÖ 67:15 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-05-15 Byggnadens adress: RANGELTORPSGATAN 29 41269 GÖTEBORG Utetemperatur: 10 C Expert:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: KOSTA 36:72 Besiktningsuppgifter Datum: 2014-06-24 Byggnadens adress: NORRA RINGVÄGEN 6 36052 KOSTA Utetemperatur: 15 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 30225

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 30225 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.1 556406 Byggnaden - Identifikation Län Halland Kommun Halmstad Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Luppen 20 Husnummer 1 Adress Frennarps Bygata 110 Prefix

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: VÄSTERHEJDE VIBBLE 1:462 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-02-12 Byggnadens adress: BJERSTORPSVÄGEN 21 62122 VISBY Utetemperatur:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Flerbostadshus. Besiktningsuppgifter Besiktningsdatum: 2009-09-21. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Ånn 2

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Flerbostadshus. Besiktningsuppgifter Besiktningsdatum: 2009-09-21. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Ånn 2 ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration - Flerbostadshus SE-QE-Energi-SD-700, bil 3, Åtgärdsrapport, utg 6 2009-09-07 Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Ånn 2 Byggnadens adress: Dellensvägen 29-37 120 58

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Harpolekaren 38 Besiktningsuppgifter Datum: 2014-10-31 Byggnadens adress: Nyelundsvägen 10 30253 Halmstad Utetemperatur: 8 C Expert:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: KLOCKARÄNGARNA 2:2 Besiktningsuppgifter Datum: 2014-05-27 Byggnadens adress: KLOCKARÄNGARNA 1 74372 BJÖRKLINGE Utetemperatur: 11

Läs mer

Energideklaration. Organisationsnummer 769619-3833. Postnummer 11421. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus)

Energideklaration. Organisationsnummer 769619-3833. Postnummer 11421. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus) Energideklaration Version: Dekl.id: 2.1 547266 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Roslagstullsbacken Roslagstullsbacken 14, 16, 18 Organisationsnummer 769619-3833 Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer

Läs mer

Energideklaration. Organisationsnummer 769605-7525. Postnummer 83015. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus)

Energideklaration. Organisationsnummer 769605-7525. Postnummer 83015. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus) Energideklaration Version: Dekl.id: 2.1 566084 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn BRF Mitt i Duved Adress Hamrevägen 5 Organisationsnummer 769605-7525 Postnummer 83015 Postort Duved Land

Läs mer

Energideklaration. Organisationsnummer 769603-3708. Postnummer 11228. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer 0706765253

Energideklaration. Organisationsnummer 769603-3708. Postnummer 11228. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer 0706765253 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.1 543534 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn BRF Morellträdet 20 Adress Gambrinusgatan Organisationsnummer 7903-3708 Postnummer 11228 Postort Land Telefonnummer

Läs mer

Energideklaration. Organisationsnummer 702001-2469. Postnummer 112 46. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus)

Energideklaration. Organisationsnummer 702001-2469. Postnummer 112 46. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus) Energideklaration Version: Dekl.id: 2.1 552525 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Kättingen 5 Adress Fridhemsgatan 60 Organisationsnummer 702001-2469 Postnummer 112 46 Postort Land Telefonnummer

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Skärgårdsstadsvägen 11, 184 70 Åkersberga Österåkers kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2010 Energidekarations-ID: 585204

ENERGIDEKLARATION. Skärgårdsstadsvägen 11, 184 70 Åkersberga Österåkers kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2010 Energidekarations-ID: 585204 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Skärgårdsstadsvägen 11, 184 7 Åkersberga Österåkers kommun Nybyggnadsår: 21 Energidekarations-ID: 58524 Energiprestanda: 13 /m² och år Energideklarationen i sin helhet

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Vångavägen 34, 241 32 Eslöv Eslövs kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1962 Energideklarations-ID: 641466

ENERGIDEKLARATION. Vångavägen 34, 241 32 Eslöv Eslövs kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1962 Energideklarations-ID: 641466 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Vångavägen 34, 241 32 Eslöv Eslövs kommun Nybyggnadsår: 1962 Energideklarations-ID: 641466 Energiprestanda: 132 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns hos

Läs mer

Energideklaration. Organisationsnummer 769619-3270. Postnummer 621 56. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus)

Energideklaration. Organisationsnummer 769619-3270. Postnummer 621 56. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus) Energideklaration Version: Dekl.id: 2.1 57394 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Rådhuset 1 Adress Klosterplan 2 Organisationsnummer 7919-3270 Postnummer 21 5 Postort Visby Land Telefonnummer

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Furutåvägen 42C, 352 54 Växjö Växjö kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1972 Energideklarations-ID: 599454

ENERGIDEKLARATION. Furutåvägen 42C, 352 54 Växjö Växjö kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1972 Energideklarations-ID: 599454 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Furutåvägen 42C, 352 54 Växjö Växjö kommun Nybyggnadsår: 1972 Energideklarations-ID: 599454 Energiprestanda: 171 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns hos

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Svartnö 10:1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Svartnö 10:1 Utgåva 1:1 2014-05-20 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Svartnö 10:1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energideklaration. Organisationsnummer 769608-6748. Postnummer 12954. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus)

Energideklaration. Organisationsnummer 769608-6748. Postnummer 12954. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus) Energideklaration Version: Dekl.id: 2.1 549587 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Doktorn Adress Doktor Widerströms Gata 50 Organisationsnummer 769608-6748 Postnummer 12954 Postort Hägersten

Läs mer

Energideklaration. Postnummer 17730. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning

Energideklaration. Postnummer 17730. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 496102 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Tornen Adress Tornérplatsen 32 Personnummer/Organisationsnummer 769620-5322 Postnummer 17730 Postort

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Runvägen 8, 141 48 Huddinge Huddinge kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1962 Energideklarations-ID: 641805

ENERGIDEKLARATION. Runvägen 8, 141 48 Huddinge Huddinge kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1962 Energideklarations-ID: 641805 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Runvägen 8, 141 48 Huddinge Huddinge kommun Nybyggnadsår: 1962 Energideklarations-ID: 641805 Energiprestanda: 106 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns hos

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Fogsvansvägen 13, 126 38 Hägersten Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1943 Energideklarations-ID: 639575

ENERGIDEKLARATION. Fogsvansvägen 13, 126 38 Hägersten Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1943 Energideklarations-ID: 639575 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Fogsvansvägen 13, 126 38 Hägersten Stockholms stad Nybyggnadsår: 1943 Energideklarations-ID: 639575 Energiprestanda: 82 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns

Läs mer

Energideklaration. Postnummer 411 25. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer 0706630780. gfedc Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning

Energideklaration. Postnummer 411 25. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer 0706630780. gfedc Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 507284 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Bostadsrättsföreningen Viktoriahuset Viktoriagatan 22 Personnummer/Organisationsnummer 716408-7186 411 25

Läs mer

Energideklaration. Postnummer 427 35. gfedc Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning.

Energideklaration. Postnummer 427 35. gfedc Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning. Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 460960 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Skintebodalens BRF Adress Klyfteråsvägen 3c Land E-postadress styrelsen@skintebodalen.se Personnummer/Organisationsnummer

Läs mer

Energideklaration. Postnummer 11261. gfedc Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning

Energideklaration. Postnummer 11261. gfedc Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning Energideklaration Version: Dekl.id: 1.5 151226 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Primusbacken Adress Essing Brogata 20 Land E-postadress Personnummer/Organisationsnummer 769607-7655

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112. Byggnadens adress Lingonvägen 5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112. Byggnadens adress Lingonvägen 5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112 Byggnadens adress Lingonvägen 5 74340 STORVRETA Datum 2015-05-16 Utetemperatur 14 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860

Läs mer

Energideklaration. Postnummer 171 52. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer 073 9802219

Energideklaration. Postnummer 171 52. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer 073 9802219 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 513052 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Hsb Brf Finnboda Allé i Nacka Adress C/O Nordstaden AB, Storgatan 45 Personnummer/Organisationsnummer 769612-1347

Läs mer

Energideklaration. Postnummer 75328. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning

Energideklaration. Postnummer 75328. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 505120 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Fålhagen Petterslundsgatan 14 Personnummer/Organisationsnummer 7914-341

Läs mer

Fastighetsbeskrivning avseende Rutvik 14:74

Fastighetsbeskrivning avseende Rutvik 14:74 LULEÅ KOMMUN 1 (4) Stadsbyggnadskontoret Mark- och exploateringsavdelningen Fastighetsbeskrivning avseende Rutvik 14:74 Luleå kommun säljer via öppen budgivning fastigheten Rutvik 14:74. Fastigheten är

Läs mer

Energideklaration 716417-9439. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Orsak vid felrapport

Energideklaration 716417-9439. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Orsak vid felrapport Energideklaration Version: 1.6 Dekl.id: 299812 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn BRF MARGRETELUND Adress Fakturaservice 22530 Personnummer/Organisationsnummer 716417-9439 Postnummer Postort

Läs mer