@Anticimex" ä\fl! Sammanfattning. Atoärdsförslaq

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "@Anticimex" ä\fl! Sammanfattning. Atoärdsförslaq"

Transkript

1

2 Sammanfattning ATOÄnOSRAPPORT - Energideklaration - Flerbostadshus I denna rapport presenteras energieffektiviserande beräkningsresultat utifrån besiktningsprotokollet, som upprättades vid besiktningstillfället Rapporten inleds med en beskrivning av tjänsten och fötjs sedan av en presentation av de uppgifter som legat till grund för resultatberäkningarna. Rapporten innehåller sammanställningar av nuvarande energianvändning samt energianvändning efter genomförda åtgärder. För varje åtgärdsförslag visar vi energi- och kostnadsmässig besparing. Er byggnad förbrukar totall kwh för uppvärmning och varmvattentillverkning. Om ni väljer att genomföra de åtgärder som vi föreslår kan ni minska er energianvändning med ca kwh. För att energieffektivisera er byggnad föreslår vi att ni genomför åtgärder enligt tabellen nedan. För att bibehålla eller förbättra er inomhusmiljö i samband med energibesparande åtgärder är det viktigt att ni även ser över er ventilation. Läs mer om detta i kapitlet AtgarO för sund inomhusmiljö. Atoärdsförslaq Besparinq lnvesterinq Vattenbesparing: kwh kr Reglering med innegivareteknik: kwh kr Tilläggsisolering av vindsbjälklag: kwh kr Fönsteråtgärd: kwh kr Totalt: 3{ 800 kwh kr S{!D.{o. ä\fl! 't rjr"t 2av11 atr röngevcca och SKYDDA

3 lnnehållsförteckning ATGÄnOSMPPORT - Energideklaration - Flerbostadshus Energideklarationens omfattning... 4 Objektsbeskrivning och beräkningsunderlag Energianvändning...7 Föreslagna åtgärder Allmänna rekommendationer Atgarder för sund inomhusmiljö Bilagor: Diagram som visar energianvändningen före och efter installation av åtgärder Faktablad - Ventilation Faktablad - Vattenbesparing Faktablad - Reglering med innegivareteknik Faktablad - Tilläggsisolering av vindsbjälklag Faktablad - Energifönster Villkor."{roro. i'ure 'ttorrr* KUNDNR:2996 lrr rönesycca och SKYDDA

4 ATGÄRDS RAP PORT - Energ ideklaration - Fterbostadsh us Energ ideklarationens omfattn i ng Energibesiktning Energiberäkning Atgärder En energibesiktning är en kartläggning av en byggnads energianvändning. För att ge bästa möjliga förslag på energieffektiviserande åtgärder, som inte försämrar inomhusklimatet, är det i normalfallet nödvändigt att göra en besiktning. Vid energibesiktningen inhämtas fakta om byggnadens nuvarande energianvändning samt övriga uppgifter om byggnadens kondition. Uppgifterna noteras i ett omfattande protokoll och skickas till Anticimex Energicenter, där beräkningar för åtgärdsförslag utförs och en åtgärdsrapport sammanställs. Ar 2006 trädde lagen om energideklaration i kraft med syfte att minska energianvändningen inom byggnadssektorn med 20oÄ.lnnan utgången av 2008 ska alla flerbostadshus och specialbyggnader över m' kunna uppvisa en energideklaration. Byggnader med nyttjanderätt, som t ex hyresrätter, bostadsrätter och lokaler som hyrs ut ska ha en energideklaration till årsskiftet 2008/09. Under denna kategori finns även en- och tvåbostadshus som är större än 50 m2 och som hyrs ut eller upplåts med bostadsrätt. När det gäller bostadsrätter är det bostadsrättsföreningen som ska se till att det finns en energideklaration. Kontrollorganet är ackrediterat av Swedac för att utföra energideklarationer och till denna åtgärdsrapport medföljer energideklarationen för er byggnad. På Anticimex Energicenter genomförs beräkningar utifrån de fakta som insamlats vid energibesiktningen. Handläggaren och energiexperten bedömer med hjälp av protokollet och beräkningsunderlaget vilka åtgärder som är lämpliga att genomföra i byggnaden. Samtliga åtgärder som visas i den här rapporten är åtgärder som ger någon form av energimässig besparing eller förbättring av inomhusmiljön. lnvesteringskostnader och besparingar i samband med åtgärdsförslagen är ungefärliga. lnvesteringskostnader innefattar kostnader för material och installation om inte annat anges. I energideklarationen presenteras, i enlighet med lagen, enbart de åtgärder som är kostnadseffektiva, det vill säga de åtgärder som har en rimlig återbetalningstid i förhållande till investeringen. Rapportering till Boverket och utfärdande av energideklarationsbevis Kontrollorganet rapporterar uppgifter om bland annat byggnadens energianvändning och förslag på kostnadseffektiva åtgärder till Boverket. En utskriven version av energideklarationen finner ni i mappen som följer med denna rapport. Det är Boverket som samlar in de uppgifter som krävs enligt lagen om energideklaration. Ni som byggnadsägare får ett bevis som ska anslås på en väl synlig plats så att den åskådliggörs för samtliga boende i flerbostadshuset, exempelvis i husets entr6/trappuppgång/reception eller liknande. Det ska finnas minst ett anslaget deklarationsbevis i varje byggnad. Uppgifterna i Boverkets energideklarationsregister får bland annat behandlas för framtagande av statistik, uppföljning och utvärdering av energianvändningen och inomhusmiljön ibebyggelsen (SFS 2006: ).." ""o. ä,[lre '?eorrtrf NG?I,uc) KUNDNR:7996 err röresvcca och SKYDDA

5 ATCÄnOSMPPORT - Energideklaration - Fterbostadshus Objektsbeskrivning och beräkningsunderlag Byggnadsår: 1929 TillbyggUrenoverat: Byggnadstyp: Antal våningsplan: 5st Antal lägenheter: Ytor: lngen känd åtgärd efter byggåret Mellanliggande fl erbostadshus 13 st At".p: 1450 m2 Källare/Suterräng: 240 m2 Byggnadskonstruktion Uppvärmning Ventilation Grund: Källare Stomme, material: Stenstomme Fasad: Fasadtegel Fönstertyp: 2-glas kopplad båge Enkelglas 3-glas isolerruta Värmesystem : Vattenburet värmesystem Värmekälla: Fjärrvärme Verkningsgrad:95 % Ventilation: Självdragsventilation Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) genomfördes i byggnaden. Ett godkänt protokoll uppvisades vid besiktningstillfället. Radon Radonmätningar har ej genomförts i byggnaden.."{to.to. ä1re tt*'"* KUNDNR:7996 5av11 ATT FÖREBYGGA och SKYDDA

6 Uppgifter om ventilationskontroll Finns det krav på ventilationskontroll i byggnaden? G la C ruej av ventilationssystem E rrx E rr E r mea återvinning LI r El sjarra,ag Är ventilationskontrollen godkänd vid tidpunkten för G.1, C Uej C D"tri,, W,% godkänd energ ideklarationen? 6 Avser när byggnaden har fler ventilationsaggregal U om :inns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt större än 12kW? C Ja {ominell kyleffekt enligt standard ]S-EN :2007 o Nej 3yggnadens nuvarande kyleffektbehov qrea som är luftkonditionerad KW KW m2 U om radon \r radonhalten mätt? O l, (1 Nej ladonhalt lyp av mätning )atum för radonmätning Bq/m3 ffiå Utförda energieffektiviserin gsåtgärder Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder toärdsförsleo F Styu och regterteknisk li Byggnadsteknisk vlinskad rnergianvåndn ing (ostnad per iparad kwh \4inskat utsläpp av ioz l]-.1 lnstallationsteknisk kwh/år 0,22 kr/kwh 1,55 ton/år Beskrivning av åtgärden Byte till centralstyrd innegivareteknik Ioärdsförslao F Styu och reglerteknisk li Byggnadsteknisk Vlinskad )nerg ianvändni ng (ostnad per iparad kwh vlinskat utsläpp av )oz E lnstallationsteknisk :kwh/år 0,24 kr/kwh 4,23 ton/år Seskrivning av åtgärden Vattenbesparingsprod u kter 'Y

7 förbrukning energianvändning anges för nybyggda/andra byggnader mätbar förbrukning och normalårskorrigeras ej mycket energi har använts för värme och kyla angivet år (ange värde om möjligt)? värden skall inte vara normalårskorrigerade Mätt Fördelat värde värde Fjärrvärme (1) ,rwn 6; C Eldningsolja (2) Naturgas, stadsgas (3) Ved (4) Flis/pellets/briketter (5) Övrigt biobränsle (6) El (vattenburen) (7) El (direktverkande) (8) El (luftburen) (9) Markvärmepump (el) (10) Värmepump-frånluft (el) (1 1) Värmepumpiuft/luft (el) (12) Värmepump-luft/ vatten (el) (13) Summa 1-13 r(el) ffixwn Varav energi till varmvattenbered ning Fjärrkyla (14) , fwn lrwn C ;kwh c 'kwh C,kwh a kwhcc ikwh c KWhCC kwhcc 'kwh C :kwh c KWhCC 'kwh C kwh C a C c c C c C urgas dsgas lets torer för bränslen i tabellen nedan gäller om inte 'l 1 0OO kwh/1 0OO m3 (effektivt värmevärde) kwh/1 000 m kwh/ton, beroende av träslag och övriga biobränsle varierar värmevärdet beroende av och fukthalt. Det är expertens ansvar att omräkna vikt eller volym till energi på ett korrekt sätt. el (ange mätt värde om möjligt) värden skall inte vara normalårskorrigerade Fastighetsel (15) Hushållsel (16) Verksamhetsel (17) El för komfortkyla (18) Tillägg komfortkyta 2 (ts) ' summa 7-l 3,1 5-t 9 t 1zz1W summa 1-15,18-le neelwffi Summa 7-13,i5,18-t9 t lztl* ffitfi - -"""" r*n rwn r,wn rwn xl&w?m' Helsingborg 1- ' Energi för uppvärmning och varmvatten 2 Uppräkning sker då det inte finns installerad eleffekt >10 Wlm2lör uppvärmning och varmvattenproduktion 3 El totalt a Värme, kyla och fastighetsel 5 El exklusive hushållsel och verksamhetsel 6 Underlag för energiprestanda

8 lypkod Gll. _.93_9::1"v_'::Iy::*9i:I"lS_"_1['g:199"täd:l Syggnadens komplexitet Syggnadstyp O Enr"t 0 Komptex Y:-lhll:gs.e*?* " _1ffi \temp (exkl. Avarmgarage) G Matt rarde m2 C Omvandlat från BOA/LOA & Omvandling för kontorsbyggn ad (>=75o1o1 C Omvandlatfrån BRA C Omvandlat frän BTA 304 -oa m2 m2 l TA \ntal källarplan uppvärmda till >10"C lexkl.garaqeplan) \varmgarage \ntal våningsplan _o_van mark 5 \ntal trapphus 1 -\$al bo9!adstqsenh9lel 13 )rojekterat genomsnittligt ventilationsflöde i okaler och specialbyggnader Finns installerad eleffekt >10 W/m2 för uppvärmning och varmvattenproduktion C Ja o Nei m2 m2 ffi m2 r/s,m2 3rl(samhet 5rdela enligt nedan: Byggnadskategori NyqyssnadgåJ 1929 Bostäder (inkl. biarea, t.ex. trapphus och uppvärmd källare) Hotell, pensionat och elevhem Restaurang Kontor och förvaltning Butiks- och lagerlokaler för livsmedelshandel Butiks- och lagedokaler för övrig handel Köpcentrum Vård, dygnet runt Vård, dagtid (samt serviceboende, frisersalong o. dyl) Skolor (förskola-universitet) Bad-, sport-, idrottsanläggningar (ej utomhusarenor) Teater-, konsert-, biograflokaler och övriga samlingslokaler Övrig verksamhet - ange vad Procent av Atemp (exkl. Avarmgarag_e) 97

9 faouerket Energideklaration Version: 1.5 Dekl,id: dens \garens namn - Kontaktu Brf Öresundsparken i Helsingborg qdress rostnummgl '9i191 Fågelsångsgptan 7iÅ Helsingborg and Ielefonnummer v'lobiltelefon nummer Jtländsk adress r E-postadress - ldentifikation -an (ommun :gna hem (småhus) som skall deklareras inför försåljning skåne =astighetsbeteckning Kullen Västra 5 lusnummer 1 \dress Fågelsångsgatan 25 iråffii.-itfrfl t El,.lrePgrq W r] )refix byggnadsid 1 3yggnadsid igen beteckning )rsak vid felrapport 1.."_. )ostnummer )ostort Helsingborg idtri {uvudadress o

10 ATGÄRDSRAPPORT - Energideklaration - Flerbostadshus AtgarOer för sund inomhusmiljö Ventilation Er byggnad ventileras med självdrag. För aft förbättra inomhusmiljön rekommenderas kontinuerlig luftväxling genom installation av mekanisk, frånluftsventilation med permanent drift och energieffektiva fläktar. I samband med detta kan det vara aktuellt att utreda komplettering av frånluftsventilationen med återvinning, genom installation av frånluftsvärmepump, som energibesparande åtgärd. Ett fungerande ventilationssystem minskar risken för problem med fukt och mikrobiell påväxt samt säkerställer en god inomhusmiljö. Generell rekommendation är att minst halva luftvolymen i bostaden byts ut under en timma (0,5 omsättningar/timme). För att ventilationen ska fungera i byggnaden är det viktigt aft uteluftsventiler och frånluftskanaler är öppna och rengjorda. Radon För alt uppfylla rekommendationer för människors hälsa i bostäder avseende gränsvärden för radongas (200 Bq/m'), enligt Miljöbalken, Boverkets byggregler, Socialstyrelsens allmänna råd mm, bör mätning av aktuell radonhalt utföras i byggnaden. Med vänlig hälsning Anticimex Energicenter Ulrika Mattsson q{lD4e. ä.[lre 'tto-,l"ot KUNDNR: '11 av 11 lrr rönravcca och SKYDDA

11 ATCÄnOSRAPPORT - Energideklaration - Flerbostadshus Allmän na rekommendationer Sänkt inomhustemperatur Belysning Var medveten om att för varje grad som ni sänker inomhustemperaturen minskar ni er energianvändning för uppvärmning. För varje grad sparar ni ca 5 % på uppvämningsdelen. Normal inomhustemperatur är 21oC i lägenheter. Spara pengar och energi genom att se över belysningen i er byggnad. Ljus påverkar vår upplevelse av omkringliggande miljöer och genom enkla medel kan ljuset skapa både trivsel och trygghet. I flerbostadshus kan väsentliga besparingar göras i bl.a. allmänna utrymmen och utomhus genom utbyte av vanliga glödlampor och lysrör till t.ex. armaturer med HF-don. Högfrekvensdon (HF-don) skapar ett flimmerfritt ljus och tänder lysröret utan blinkningar. Donen förlänger lysrörets livslängd, ger högre ljusutbyte, sparar energi och är helt tysta. Ni kan välja mellan HF-don som har direktdrifi, alltså att ljuset är på till 100 Yo, eller HF-don med steglös reglering av ljusstyrkan. Steglös reglering kan även kompletteras med sensorer så att ljuset anpassas efter behov. Om ni har en äldre belysningsanläggning idag kan ni spara a 50 o/o genom att byta till en ny och modern belysningsanläggning. Kontakta alltid armaturleverantören om ni har frågor eller är osäkra på ert val av armatur. Tids- och närvarostyrning är en bra lösning för att spara energi vid de tillfällen som ett utrymme inte används. Det finns närvarodetektorer som reagerar på värmerörelser och ljud. Belysningsnivån kan även sänkas till önskad nivå om man inte vill stänga av belysningen helt. Denna teknik lämpar sig ypperligt i trapphus, garage, korridorer, tvättstugor och toaletter. Likaså kan tids- och närvarostyrning användas för utomhusbelysningen. Byt ut era glödlampor till lågenergilampor! I och med ett EU-beslut så kommer glödlamporna att fasas ut, för att minska energianvändningen och iförlängningen minska elproduktionen och koldioxidutsläppen. Glödlampor drar mycket mer energi än exempelvis lågenergilampor och genom att byta till en lågenergilampa klass A kan ni spara 75-80%. Andra alternativ till glödlampan är effektiva och klara halogenlampor med skruvsockel med energiklass B eller C. Energiklass B och C innebär lägre besparing än energiklass A. Ni kan enkelt räkna ut hur mycket energi ni kan spara genom att byta ut gamla belysningsanläggningar till nya energisnålare alternativ. Beräkna er nuvarande energianvändning för ett utrymme med exempelvis glödlampor genom att multiplicera antalet lampor med effekten som står på respektive lampa samt den tid som lampan är tänd. r D'{o..or{ äh'f KUNDNR: av11 arr röneevcca och SKYDDA

12 ATCAnOSMPPORT - Energideklaration - Flerbostadshus Fönsteråtgärd Byggnaden har inte energieffektiva fönster. Nedan presenteras tre förslag med det mest kostnadseffektiva alternativet först. Alternativ I Typ av fönster: Area: 2-gtas kopptad båge 74 m2 Fönsterförbättring: Montering av extra energiruta i befintliga fönster Besparing i kwh: kwmår Besparing i kr: kr/ar lnvestering: Alternativ kr inkl. moms Ni kan även komplettera alternativ 1. Finner ni behov av att renovera fönstrens yttre båge p.g.a. ålder och slitage, rekommenderas en aluminiumbåge samt aluminium som karmbeklädnad. Energibesparingen blir ungefär den samma som för alternativ 1 men investeringen blir då istället kr inkl. moms. Alternativ 3 Om hela fönstret är i behov av byte rekommenderar vi energieffektiva 3-glasfönster. Detta alternativ ger en något större energibesparing än alternativ 1 och 2 och investeringen blir kr inkl. moms. En potentietl energibesparing på ca 1 OOO kwh går aft uppnå för l-gtas fönster (4 m2) i byggnaden. Vi har dock inte räknat ut någon investeing, kunnig leverantör bör investeingsbedöma defta på plats.."{t'"o äw! '?ttttt KUNDNR:7996 ATT FöREBYGGA och SKYDDA

13 ATGÄRDSMPPORT - Energideklaration - Flerbostadshus Föreslagna åtgärder Vattenbesparing Byte till: Besparing i kwh: Besparing i m3: Besparing i kr: lnvestering: Vattenbesparingsprodukter kwh/år 140 m3lär kr/ar kr inkl. moms Kommentar: lnvesteringskostnaden för vattenbesparing är baserad på att det installeras vattenbesparingsprodukter på tre tappställen i samtliga lägenheter - kök, tvättställ och i handdusch. För att spara ytterligare energi kan eventuella tvågreppblandare bytas ut till engreppsblandare med vattenbesparin gsprodukter. Reglering med innegivareteknik Regleringsteknik idag: Ny regleringsteknik: Besparing i kwh: Besparing i kr: lnvestering: Reglering med utegivareteknik Reglering med innegivareteknik kwh/år 5 420krlär 42 00O kr inkl. moms Kommentar: Har rumstemperaturerna i lägenheterna i flerbostadshuset liknande temperaturnivå är värmesystemet väl injusterat. Vid installation av reglersystem med innegivareteknik ska lägenheterna ha små eller inga temperaturawikelser sinsemellan. Finns det awikelser med ett par grader mellan den varmaste och den kallaste lägenheten kan det vara ett tecken på att en injustering behöver göras innan installation av innegivareteknik. Observera att ett eventuellt behov av injustering inte är inräknat i investeringen för innegivareteknik. Tilläggsisolering av vindsbjälklag lsoleryta: lsoleryta tilläggsisoleras med: Besparing i kwh: Besparing i kr: lnvestering: 198 m2 40 cm kwh/år 960 kr/år kr inkl. moms Kommentar: Vid en tilläggsisolering av vindsbjälklaget tillkommer kostnader för eventuella extraarbeten så som brandisolering av imkanal/skorsten, demontering av vindsförråd, komplettering av vindavledare och återuppbyggnad av befintligt golv mm...r{"o{q ä'trf! '?aortgf *#?-n", KUNDNR:7996 8av 11 arr rönesvcca och SKYDDA

14 AfCÄnOS RAPPORT - Energ idekt a ration - Flerbostadsh us Energianvändning Nuvarande energianvändning Uppvärmning och varmvaftentillverkning: kwh/år varav vaffnvattentillverkning: kwh/år El (verksamhetsel och fastighetsel): Fastighetsel(beräknad): 7 542kWhlär kwh/år Uppgiften om energianvändningen är hämtad från föregående års faktura, i de fall där uppgifter om energianvändning saknas har ett beräknat energibehov tagits fram. Enligt Boverkets anvisningar ska energianvändningen för verksamhetsel och hushållsel inte ingå i byggnadens energiprestanda. Till verksamhetsel räknas t.ex. motorvärmare, utomhusbelysning och el som används i byggnadens gemensamma tvättstuga. Även el som används av någon som hyr en lokal i byggnaden räknas till verksamhetsel. Exempel på fastighetsel är el till fast belysning i kommunikationsstråk i exempelvis trapphus och källare, drift av pumpar, ventilationsfläktar, hissar och dylikt. Energianvänd ning efter genomförda åtgärder Uppvärmning och varmvattentillverkning: kwh/år varav varmvattentil lverkni ng : kwh/år Besparingsmöjlighet för uppvärm ni ng och varmvattentil lverkni n g : kr/ar För specifikation av föreslagna åtgärder se vidare under rubriken Föreslagna åtgärder.."{!o{o. i,[fl8 't"ttt* KUNDNR:7996 7av11 lrr röneevcca och SKYDDA

15 ATGÄRDSMPPORT - Energideklaration - Fterbostadshus Temperaturer t0,soc Lägenhet: Vattenanvändning 21oC Källare/suteräng: 1goC Vattenförbrukning: Pris för kallvatten (inkl. moms): Ti llverkning av varmvatten : 1109 m3/år '12,75krtm3 Fjärrvärmecentral Energipriser El- och nätpris Energiavgift: Energiskatt: Fast avgift el: Nätavgift: Fast avgift nät: (samtliga priser ovan är exkl. moms) 77,00 öre/kwh 27,00 öre/kwh 248krlär 14,40 öre/kwh 214Okrlär Totalt elpris: {87 öre/kwh (totalt elpris inkluderar fasta avgifter och moms) Fjärrvärmepris Energiavgift: Effektavgift: Fast avgift fjärrvärme: (samtliga priser ovan är exkl. moms) 248 kr/mwh 6248krlär 3284krlär Totalt fjärrvärmepris : 38,34 öre/kwh (totalt tiärrvärmepris inkluderar fasta avgifter och moms)..{to4o. ällre?aorrtf *#r*", KUNDNR:7996 lrr röregvcca och SKYDDA

16 lar byggnaden,eklarerats tidigare? Ola enej Detaljinformation avseende innehållet i energideklarationen går att finna hos {ar byggnaden Kommentar )esiktisats på plats? För att oberoende upprätta en energideklaration krävs en energibesiktning på plats 6ta Cruej

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Flerbostadshus. Besiktningsuppgifter Besiktningsdatum: 2009-09-21. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Ånn 2

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Flerbostadshus. Besiktningsuppgifter Besiktningsdatum: 2009-09-21. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Ånn 2 ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration - Flerbostadshus SE-QE-Energi-SD-700, bil 3, Åtgärdsrapport, utg 6 2009-09-07 Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Ånn 2 Byggnadens adress: Dellensvägen 29-37 120 58

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Anticimex Energideklaration. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Personuppgifter. Besiktningsdatum: 2008-11-25

ÅTGÄRDSRAPPORT. Anticimex Energideklaration. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Personuppgifter. Besiktningsdatum: 2008-11-25 ÅTGÄRDSRAPPORT Anticimex Energideklaration SE-QE-Energi-SD-700, bil 2, Åtgärdsrapport, utg 7 2009-03-16 Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Skoghem 21 Byggnadens adress: Skoghemsvägen 2 A, 217 74 Malmö

Läs mer

Energideklaration 702002-8861. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Orsak vid felrapport

Energideklaration 702002-8861. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Orsak vid felrapport Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 106620 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Eldaren nr 9 Adress Birkagatan 17 Personnummer/Organisationsnummer 702002-8861 Postnummer Postort 11336

Läs mer

Energideklaration 746000-1733. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Brf Lönngården. Orsak vid felrapport

Energideklaration 746000-1733. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Brf Lönngården. Orsak vid felrapport Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 177190 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Lönngården Adress Lönngatan 40C Personnummer/Organisationsnummer 746000-1733 Postnummer Postort 21449

Läs mer

Energideklaration 746000-1733. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Brf Lönngården. Orsak vid felrapport

Energideklaration 746000-1733. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Brf Lönngården. Orsak vid felrapport Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 150069 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Lönngården Adress Lönngatan 40C Personnummer/Organisationsnummer 746000-1733 Postnummer Postort 21449

Läs mer

Energideklaration 794000-0974. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning F16. Orsak vid felrapport

Energideklaration 794000-0974. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning F16. Orsak vid felrapport Energideklaration Version: 1.6 Dekl.id: 297935 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Hsb Ekorren Adress Björnbärsvägen 29c Personnummer/Organisationsnummer 794000-0974 Postnummer Postort

Läs mer

ÖVERSIKTSRAPPORT ÅTGÄRDSFÖRSLAG

ÖVERSIKTSRAPPORT ÅTGÄRDSFÖRSLAG 2010 Medlem i branschorganisation Swetic BRF Tussmötet 1 ÖVERSIKTSRAPPORT ÅTGÄRDSFÖRSLAG ENERGIDEKLARATION Besiktningsman Dominique Grubestedt 2010-05-04 Rapport: Fastighetsuppgifter Kalkylerna grundas

Läs mer

Energideklaration 556180-9319. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Pilörtsvägen 1 F

Energideklaration 556180-9319. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Pilörtsvägen 1 F Energideklaration Version: 1.6 Dekl.id: 247312 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn MARKS BOSTADSAKTIEBOLAG Adress Box 124 Personnummer/Organisationsnummer 556180-9319 Postnummer Postort 511

Läs mer

Energideklaration 556180-9319. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Rådmansgatan 24

Energideklaration 556180-9319. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Rådmansgatan 24 Energideklaration Version: 1.6 Dekl.id: 134371 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn MARKS BOSTADSAKTIEBOLAG Adress Box 124 Personnummer/Organisationsnummer 556180-9319 Postnummer Postort 511

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: NOLBY 5:95 Besiktningsuppgifter Datum: 2013-08-30 Byggnadens adress: TRASTVÄGEN 10 86232 KVISSLEBY Utetemperatur: 17 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

Energideklaration 769613-5354. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Olivedal 7:3. gfedc.

Energideklaration 769613-5354. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Olivedal 7:3. gfedc. Energideklaration Version:.4 Dekl.id: 5400 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Övre Majorsgatan 0 A Adress Övre Majorsgatan 0 Personnummer/Organisationsnummer 76963-5354 Postnummer Postort

Läs mer

Energideklaration 716417-9439. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Orsak vid felrapport

Energideklaration 716417-9439. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Orsak vid felrapport Energideklaration Version: 1.6 Dekl.id: 299812 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn BRF MARGRETELUND Adress Fakturaservice 22530 Personnummer/Organisationsnummer 716417-9439 Postnummer Postort

Läs mer

Energideklaration. Postnummer 411 25. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer 0706630780. gfedc Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning

Energideklaration. Postnummer 411 25. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer 0706630780. gfedc Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 507284 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Bostadsrättsföreningen Viktoriahuset Viktoriagatan 22 Personnummer/Organisationsnummer 716408-7186 411 25

Läs mer

Energideklaration 716417-9439. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Orsak vid felrapport

Energideklaration 716417-9439. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Orsak vid felrapport Energideklaration Version: 1.6 Dekl.id: 299714 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn BRF MARGRETELUND Adress Fakturaservice 22530 Personnummer/Organisationsnummer 716417-9439 Postnummer Postort

Läs mer

Energideklaration 556538-8716. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. By 1. Orsak vid felrapport

Energideklaration 556538-8716. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. By 1. Orsak vid felrapport Energideklaration Version: 1.6 Dekl.id: 352969 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn A4 Campus AB Adress Studentplan Personnummer/Organisationsnummer 556538-8716 Postnummer Postort 831 40 Östersund

Läs mer

Utkast energideklaration

Utkast energideklaration Utkast energideklaration Version: 1.6 Dekl.id: 266413 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn BRF Vintunnan i Tokarp Adress Box 265 Personnummer/Organisationsnummer 716402-5616 Postnummer 551

Läs mer

Energideklaration 714800-2814. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Hus 2. Orsak vid felrapport

Energideklaration 714800-2814. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Hus 2. Orsak vid felrapport Energideklaration Version: 1.6 Dekl.id: 32199 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Hagen Adress HSB Norra Stor- Stockholm, Box 162 Personnummer/Organisationsnummer 7148-2814 Postnummer

Läs mer

Energideklaration. Postnummer 75328. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning

Energideklaration. Postnummer 75328. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 505120 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Fålhagen Petterslundsgatan 14 Personnummer/Organisationsnummer 7914-341

Läs mer

Energideklaration. Postnummer 11261. gfedc Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning

Energideklaration. Postnummer 11261. gfedc Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning Energideklaration Version: Dekl.id: 1.5 151226 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Primusbacken Adress Essing Brogata 20 Land E-postadress Personnummer/Organisationsnummer 769607-7655

Läs mer

Energideklaration 769613-9851. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Falken 4. Egna hem. gfedc.

Energideklaration 769613-9851. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Falken 4. Egna hem. gfedc. Energideklaration Version 1.4 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Kopparmölleparken C/O Patrick Magiera Adress Erik Dahlbergs Gata 7B Personnummer/Organisationsnummer 769613-9851 Postnummer

Läs mer

Energideklaration. Postnummer 17730. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning

Energideklaration. Postnummer 17730. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 496102 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Tornen Adress Tornérplatsen 32 Personnummer/Organisationsnummer 769620-5322 Postnummer 17730 Postort

Läs mer

Energideklaration. Postnummer 171 52. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer 073 9802219

Energideklaration. Postnummer 171 52. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer 073 9802219 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 513052 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Hsb Brf Finnboda Allé i Nacka Adress C/O Nordstaden AB, Storgatan 45 Personnummer/Organisationsnummer 769612-1347

Läs mer

Energideklaration. Postnummer 400 32. gfedc Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning 34087 Hg 31

Energideklaration. Postnummer 400 32. gfedc Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning 34087 Hg 31 Energideklaration Version: Dekl.id: 2. 52226 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Rb Brf Högsbogatan Adress Box 316 Land E-postadress Personnummer/Organisationsnummer 769619-3452 Postnummer

Läs mer

Energideklaration. Postnummer 182 04. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning

Energideklaration. Postnummer 182 04. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning Energideklaration Version: Dekl.id: 1.4 359 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Stefan Markelius Byggnader AB Adress Box 4072 Personnummer/Organisationsnummer

Läs mer

Energideklaration 769617-1292. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Orsak vid felrapport

Energideklaration 769617-1292. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Orsak vid felrapport Energideklaration Version:.6 Dekl.id: 294873 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Hanaholm 8 Adress C/o Lifra L & B, Föreningsgatan 22 Personnummer/Organisationsnummer 76967-292 Postnummer

Läs mer

Energideklaration. Postnummer 427 35. gfedc Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning.

Energideklaration. Postnummer 427 35. gfedc Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning. Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 460960 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Skintebodalens BRF Adress Klyfteråsvägen 3c Land E-postadress styrelsen@skintebodalen.se Personnummer/Organisationsnummer

Läs mer

Energideklaration 556538-8716. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. By 63. Orsak vid felrapport

Energideklaration 556538-8716. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. By 63. Orsak vid felrapport Energideklaration Version: 1.6 Dekl.id: 353320 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn A4 Campus AB Adress Studentplan 2 Personnummer/Organisationsnummer 556538-8716 Postnummer Postort 831 40

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 30225

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 30225 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.1 556406 Byggnaden - Identifikation Län Halland Kommun Halmstad Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Luppen 20 Husnummer 1 Adress Frennarps Bygata 110 Prefix

Läs mer

Energideklaration 556403-7868. Postnummer Postort 0470-748506. Fastighetsbeteckning. Liljeholmen 1. Egna hem. gfedc. gfedc

Energideklaration 556403-7868. Postnummer Postort 0470-748506. Fastighetsbeteckning. Liljeholmen 1. Egna hem. gfedc. gfedc Energideklaration Version: 1.4 Dekl.id: 11899 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Växjöhem AB Adress Box 241 Personnummer/Organisationsnummer 55643-7868 Postnummer Postort 3515 Växjö Utländsk

Läs mer

Energideklaration. Postnummer 400 32. gfedc Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning 34501-16. Orsak till avvikelse

Energideklaration. Postnummer 400 32. gfedc Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning 34501-16. Orsak till avvikelse Energideklaration Version: Dekl.id: 2. 426444 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Rb Brf Solbacken Adress Box 316 Land E-postadress Goteborg@Riksbyggen.se Personnummer/Organisationsnummer

Läs mer