Ett projekt om energi och avfall för årskurs 5. Lärarhandledning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett projekt om energi och avfall för årskurs 5. Lärarhandledning"

Transkript

1 Ett projekt om energi och avfall för årskurs 5 Lärarhandledning

2 Inledning Denna lärarhandledning har tagits fram av på initiativ av Sala kommun och medarbetare från SHE, VafabMiljö och Heby kommun. Myndigheten för skolutveckling har bidragit med ekonomiska resurser. Syftet med lärarhandledningen är att ge lärare stöd i arbetet med projekt Framtidskraften Skolorna i Sala och Heby kommuner deltar sedan hösten 2001 i projekt Framtidskraften. Syftet med projektet är att väcka och fördjupa elevernas intresse för naturvetenskapliga framtidsfrågor. Projektet sponsras av Sala Heby Energi och VafabMiljö. Alla femteklassare i Sala och Heby kommuner får genom projektet information om avfalls och energifrågor av personal från Vafabmiljö och SHE. Eleverna får bl.a. göra studiebesök i lokala Återbruk och värmeverk. Projektet avslutas genom att alla klasser får delta i en utställning, där eleverna bidrar med egna modeller och tankar på hur avfalls- och energifrågor kan tänkas utformas i framtiden. Denna lärarhandledning finns även i sin helhet på hemsidorna hos VafabMiljö och SHE och Barnoch utbildning, Sala kommun. Här kan du som lärare få vägledning under projektets gång eller om vill använda den till din övriga undervisning. Lärarhandledningen uppdateras en gång per år och skulle några större förändringar ske gällande energi eller avfall finns information på respektive hemsida. Vi vill gärna ha återkoppling från dig som är lärare om du har haft nytta av den här lärarhandledningen. På vilket vis den har varit till hjälp i din undervisning. Om det är några tips på experiment som inte alls har fungerat så är vi tacksamma om vi får veta det. Om det är något som du saknar eller om du har kunskap om något som du tycker skulle kunna komma andra lärare till del som du använder i ditt arbete som vi kan komplettera lärarhandledningen med när den uppdateras. Vi tar tacksamt emot dina synpunkter, hör gärna av dig till oss kontaktpersoner. Lycka till med ert viktiga arbete för Framtidskraften! Arbetsgruppen Arbetsgrupp: Kontaktpersoner: Monica Yngvesson, Sala kommun Monica Yngvesson tfn Åsa Lindén, VafabMiljö Åsa Lindén VafabMiljö tfn Hans Nilsson, SHE Harald Önander SHE tfn Birgitta Brannemo, Ransta skola, Sala kommun Claes Emilsson, Harbo skola, Heby kommun Hemsidor där lärarhandledningen ska finnas utlagd: barn och utbildning/hållbarutveckling 2

3 Innehållsförteckning Sid Inledning 2 Innehållsförteckning 3 Framtidskraften och koppling till Lpo 94 och kursplaner 4 Urval ur kursplanernas mål kopplade till Framtidskraften 6 Kursplaner; hemkunskap, SO, NO, teknik, svenska, matematik, bild 7-12 Hur kan man börja med att väcka engagemang hos eleverna 13 Fakta om energi 15 Så här mäter vi energi 15 Hur kan man producera el 16 Energianvändningens historik 17 Vinden som energiform 19 Energisituationen i utvecklingsländer 20 Förnybar och icke förnybar energi 22 Transporter en energikrävande företeelse 24 Minifakta om energi - Visste du att 26 Fakta om avfall 27 Avfallets historik 28 Dagsläget 29 Avfallssituationen i andra länder 30 Se avfallet som en resurs 31 Skillnaden på återbruk och återvinningsstationer 32 Återvinningsfakta 33 Hushållsavfall 34 Farligt avfall 35 Minifakta om avfall - visste du att 37 Arbete i klassrummet 38 Arbetsuppgifter 38 Experimentmaterial från Alega 38 Experiment 39 Vad kan man arbeta med hemma 43 Övriga tips 44 Internetadresser 47 Litteraturtips 50 Material 50 Tips! Under faktadelarna finns relaterade diskussionsfrågor att ta upp med eleverna. 3

4 Framtidskraften och hållbar utveckling i Lpo94 och kursplaner Bakgrund Framtidskraften syftar till att elever ska intressera sig för naturvetenskapliga inriktningar i sin utbildning. I utbildningssystemet betonar man den naturvetenskapliga utbildningen som den viktigaste utgångspunkten för att hållbar utveckling ska komma till stånd i samhället. I samband med lärarnas utvärderingar av Framtidskraften framgår det att det är många av skolans ämnen som berörs i projektarbetet. För att belysa vilka skrivningar och mål i kursplanerna som blir berörda av arbetet med Framtidskraften har vi gjort korta utdrag av tillämpbara mål ur de olika kursplanerna. Avsikten är att underlätta arbetet för er lärare att se vilka kursplanemål som kan uppnås genom projektarbetet. Om hållbar utveckling i styrdokumenten Grundskolan har ett tydligt uppdrag att bidra till en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. Uppdraget formuleras i nationella styrdokument som skollag, läroplaner och kursplaner. Sverige har även ingått internationella överenskommelser som till exempel Agenda 21 och Hagadeklarationen där uppdraget preciseras ytterligare. Den så kallade portalparagrafen i skollagen anger att var och en som är verksam inom förskolan, skolan och vuxenutbildningen ska främja aktningen för varje människas egenvärde och vår gemensamma miljö. I läroplanerna för grundskolan (Lpo 94) lyfts fyra övergripande perspektiv fram: - miljöperspektivet - det historiska - det internationella - det etiska. Dessa övergripande perspektiv ska vara närvarande i all undervisning och bildar tillsammans kärnan i hållbar utveckling. I läroplanen för grundskolan anges: Genom ett miljöperspektiv får de [eleverna] möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen skall belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. 4

5 Det uppdrag som skolan givits i läroplanerna kan utvecklas ytterligare inom följande områden. Demokrati Det svenska skolväsendet vilar på demokratins grund. Enligt läroplanerna för grundskolan skall alla elever omfattas av de demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig. Att erbjudas möjlighet till ett ökande ansvar för det egna arbetet och för skolmiljön och ett reellt inflytande över sitt lärande (att kunna påverka både val av innehåll och arbetssätt) är enligt Lpo 94 en förutsättning för elevernas kunskaps- och sociala utveckling. Varje lärare ska, enligt läroplanerna, utgå från att eleverna vill och kan ta ett personligt ansvar för sitt lärande. Läraren ansvarar för att alla elever erbjuds möjligheter till ett reellt inflytande gällande val av innehåll och arbetssätt. Sociala aspekter Enligt skolans läroplan ska skolan bland annat sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande. Skolan har ett ansvar för att flickor och pojkar får lika stort utrymme och inflytande. Skolan har en viktig uppgift när det gäller att medverka till att eleverna blir medvetna om samhällets värdegrund. Viktiga delar av värdegrunden är: - människolivets okränkbarhet - individens frihet och integritet - alla människors lika värde - jämställdheten mellan kvinnor och män - samt solidaritet med svaga och utsatta Kritiskt tänkande och handlingskompetens Det är skolans ansvar att ge förutsättningar för att eleverna ska kunna utveckla förmågan att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. Det är ett mål att sträva efter att varje elev lär sig använda kunskaper som redskap för att formulera och pröva antaganden och lösa problem. De ska erbjudas en undervisning/pedagogisk verksamhet där de kan tillägna sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Lpo 94 understryker också vikten av de lärandes utveckling av förmågan att göra medvetna etiska ställningstaganden grundade på både kunskaper och personliga erfarenheter. Grundskolans elever ska ges möjlighet att ta ansvar för den miljö de själva kan påverka. 5

6 Urval av kursplans mål som kan kopplas till arbetet med Framtidskraften Hemkunskap - utvecklar förståelse och ett bestående intresse för hur handlingar i hushållet samspelar med hälsa, ekonomi och miljö såväl lokalt som globalt. - kunna samarbeta med andra vid arbete med olika uppgifter. Samhällsorienterande ämnen deltar aktivt i samhällsliv och samhällsutveckling samt tar ansvar för livsmiljön, utvecklar förståelse för ekologiska sammanhang och olika sätt att fördela och använda resurser förstå hur de egna handlingarna påverkar miljön Teknik kunna redogöra för, inom några väl bekanta teknikområden, viktiga aspekter på utvecklingen och teknikens betydelse för natur, samhälle och individ kunna använda vanligt förekommande redskap och tekniska hjälpmedel och beskriva deras funktioner kunna med handledning planera och utföra enklare konstruktioner Framtidskraften Svenska kunna producera texter med olika syften som redskap för lärande och kommunikation Naturorienterande ämnen ha kunskap om hur människans nyfikenhet inför naturvetenskapliga fenomen lett till samhälleliga framsteg ha kunskap om resurshushållning i vardagslivet och om praktiska åtgärder som syftar till resursbevarande ha inblick i hur en argumentation i vardagsanknutna miljö- och hälsofrågor kan byggas upp med hjälp av personliga erfarenheter och naturvetenskapliga kunskaper Bild kunna framställa bilder och former med hjälp av olika redskap och tekniker kunna använda egna och andras bilder för att berätta, beskriva eller förklara Matematik Eleven skall ha förvärvat sådana grundläggande kunskaper i matematik som behövs för att kunna beskriva och hantera situationer och lösa konkreta problem i elevens närmiljö. 6

7 Kursplaner för grundskolan Hemkunskap Med resurshushållning avses hushållning med såväl mänskliga som ekonomiska och andra materiella resurser och naturresurser, både lokalt och globalt. Förståelsen av samspelet mellan hushåll, samhälle och natur utgör grunden för elevens aktiva deltagande i formandet av en medveten livsstil och ett hållbart samhälle. Mål att sträva mot utvecklar förståelse och ett bestående intresse för hur handlingar i hushållet samspelar med hälsa, ekonomi och miljö såväl lokalt som globalt Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret kunna samarbeta med andra vid arbete med olika uppgifter Gemensam kursplanetext för de samhällsorienterande ämnena Ämnenas syfte och roll i utbildningen Kunskaperna inom det samhällsorienterande området ger eleven möjlighet att se omgivningen i relation till sig själv och att förstå sig själv i relation till omgivningen, dvs. hur individen formar sin värld och formas av världen. Kunskaperna skall ge en grund för att delta, ta ansvar och agera som medborgare i ett demokratiskt samhälle och för att medverka till en hållbar samhällsutveckling. Mål att sträva mot för de samhällsorienterande ämnena deltar aktivt i samhällsliv och samhällsutveckling samt tar ansvar för livsmiljön utvecklar förmåga att se konsekvenser av sina och andras ställningstaganden och handlingar utvecklar förståelse för ekologiska sammanhang och olika sätt att fördela och använda resurser Ämnets karaktär och uppbyggnad Lokala och globala miljö- och överlevnadsfrågor De samhällsorienterande ämnena bidrar till förståelse av hur människan har utnyttjat och utnyttjar jordens resurser och av villkoren för hennes liv och arbete i förfluten tid, i dag och i framtiden. Genom att beakta skeenden som passerat samt studera och värdera skeenden i nuet utvecklas elevernas framtidsberedskap. I kunskapsområdet betonas lokala och globala fördelningsfrågor och ansvaret för att uppnå en rättvis och fredlig världsordning. Strävanden som sker i omvärlden för att finna lösningar och nå balans beskrivs och diskuteras. Kunskaper om samspelet natur-teknik-människa-samhälle ger möjlighet till en insikts- och ansvarsfull syn på människans nyttjande av naturresurser och teknik samt hur människors liv och livsmiljö förändras genom teknik. 7

8 Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret känna till de grundläggande demokratiska principer som samhället vilar på och kunna delta i en demokratisk beslutsprocess, känna till förhållanden och olika levnadssätt i det lokala samhället och de viktigaste rättigheter och skyldigheter som gäller varje enskild individ, förstå hur de egna handlingarna påverkar miljön Naturorienterade ämnen - Kursplan BIOLOGI, FYSIK, KEMI Ämnenas syfte och roll i utbildningen Syftet med utbildning i de naturorienterande ämnena är att göra naturvetenskapens resultat och arbetssätt tillgängliga. Utbildningen skall bidra till samhällets strävan att skapa hållbar utveckling och utveckla omsorg om natur och människor. Samtidigt syftar utbildningen till ett förhållningssätt till kunskaps- och åsiktsbildning som står i samklang med naturvetenskapens och demokratins gemensamma ideal om öppenhet, respekt för systematiska undersökningar och välgrundade argument. Mål att sträva mot för de naturorienterande ämnena Skolan skall i sin undervisning i de naturorienterande ämnena sträva efter att eleven ---- beträffande den naturvetenskapliga verksamheten ---- utvecklar sin förmåga att se hur den mänskliga kulturen påverkar och omformar naturen, beträffande kunskapens användning utvecklar omsorg om naturen och ansvar vid dess nyttjande utvecklar förmåga att använda naturvetenskapliga kunskaper och erfarenheter för att stödja sina ställningstaganden utvecklar ett kritiskt och konstruktivt förhållningssätt till egna och andras resonemang med respekt och lyhördhet för andras ställningstaganden De naturorienterande ämnenas karaktär och uppbyggnad I de naturorienterande ämnena återfinns tre aspekter, nämligen kunskap om natur och människa, kunskap om naturvetenskaplig verksamhet samt förmåga att använda sig av dessa kunskaper för att ta ställning i värdefrågor, exempelvis miljö- och hälsofrågor. 8

9 Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret Eleven skall beträffande kunskapens användning ha kunskap om hur människans nyfikenhet inför naturvetenskapliga fenomen lett till samhälleliga framsteg ha kunskap om resurshushållning i vardagslivet och om praktiska åtgärder som syftar till resursbevarande ha inblick i hur en argumentation i vardagsanknutna miljö- och hälsofrågor kan byggas upp med hjälp av personliga erfarenheter och naturvetenskapliga kunskaper Teknik Ämnets syfte och roll i utbildningen Människan har alltid strävat efter att trygga och förbättra sina livsvillkor genom att på olika sätt förändra sin fysiska omgivning. De metoder hon då använt är i vidaste mening teknik. Utbildningen i ämnet teknik utvecklar en förtrogenhet med teknikens väsen. Syftet är att öka förståelsen av hur produktionsförhållanden, samhället, den fysiska miljön och därmed våra livsvillkor förändras. Teknisk verksamhet har påtagliga konsekvenser för människa, samhälle och natur. Särskilt tydligt blir detta när tekniken är stadd i snabb utveckling Flickors och pojkars förhållningssätt till teknik skiljer sig ofta åt så också omgivningens syn på flickors respektive pojkars roller i tekniska sammanhang. Ett syfte med teknikämnet är att alla ges tillfälle till ett medvetet och allsidigt kunskapssökande i utbildningen. Mål att sträva mot Skolan skall i sin undervisning i teknik sträva efter att eleven utvecklar sina insikter i den tekniska kulturens kunskapstraditioner och utveckling och om hur tekniken påverkat och påverkar människan, samhället och naturen utvecklar förtrogenhet med i hemmet och på arbetsplatser vanligt förekommande redskap och arbetsmetoder av skilda slag samt kännedom om den teknik som i övrigt omger oss utvecklar förmågan att reflektera över, bedöma och värdera konsekvenserna av olika teknikval utvecklar förmågan att omsätta sin tekniska kunskap i egna ställningstaganden och praktisk handling utvecklar intresset för teknik och sin förmåga och sitt omdöme vad gäller att hantera tekniska frågor Ämnets karaktär och uppbyggnad Tekniken, naturen och samhället För att förstå teknikens roll och betydelse måste växelspelet mellan mänskliga behov och teknik behandlas. Detta perspektiv belyser konsekvenser och effekter för individ, samhälle och natur av en viss teknikanvändning. Ämnet tar också upp värderingsfrågor, intressekonflikter, förändrade 9

10 livsvillkor och ekonomiska konsekvenser som kan uppkomma i samband med olika typer av teknikanvändning Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret Eleven skall kunna redogöra för, inom några väl bekanta teknikområden, viktiga aspekter på utvecklingen och teknikens betydelse för natur, samhälle och individ kunna använda vanligt förekommande redskap och tekniska hjälpmedel och beskriva deras funktioner kunna med handledning planera och utföra enklare konstruktioner Matematik Ämnets syfte och roll i utbildningen Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik som behövs för att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer, för att kunna tolka och använda det ökande flödet av information och för att kunna följa och delta i beslutsprocesser i samhället. Utbildningen skall ge en god grund för studier i andra ämnen, fortsatt utbildning och ett livslångt lärande. Mål att sträva mot Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig matematik och att använda matematik i olika situationer ---- inser värdet av och använder matematikens uttrycksformer utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser och generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande utvecklar sin förmåga att formulera, gestalta och lösa problem med hjälp av matematik, samt tolka, jämföra och värdera lösningarna i förhållande till den ursprungliga problemsituationen utvecklar sin förmåga att utnyttja miniräknarens och datorns möjligheter Strävan skall också vara att eleven utvecklar sin tal- och rumsuppfattning samt sin förmåga att förstå och använda grundläggande talbegrepp och räkning med reella tal, närmevärden, proportionalitet och procent, olika metoder, måttsystem och mätinstrument för att jämföra, uppskatta och bestämma storleken av viktiga storheter ---- grundläggande statistiska begrepp och metoder för att samla in och hantera data och för att beskriva och jämföra viktiga egenskaper hos statistisk information 10

11 sannolikhetstänkande i konkreta slumpsituationer Ämnets karaktär och uppbyggnad Matematik har nära samband med andra skolämnen. Eleverna hämtar erfarenheter från omvärlden och får därmed underlag för att vidga sitt matematiska kunnande. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret Eleven skall ha förvärvat sådana grundläggande kunskaper i matematik som behövs för att kunna beskriva och hantera situationer och lösa konkreta problem i elevens närmiljö. Inom denna ram skall eleven ha en grundläggande taluppfattning som omfattar naturliga tal och enkla tal i bråk- och decimalform förstå och kunna använda addition, subtraktion, multiplikation och division samt kunna upptäcka talmönster och bestämma obekanta tal i enkla formler kunna räkna med naturliga tal i huvudet, med hjälp av skriftliga räknemetoder och med miniräknare, ---- kunna jämföra, uppskatta och mäta längder, areor, volymer, vinklar, massor och tider samt kunna använda ritningar och kartor kunna avläsa och tolka data givna i tabeller och diagram samt kunna använda elementära lägesmått Svenska Ämnets syfte och roll i utbildningen Språket har en nyckelställning i skolarbetet. Genom språket sker kommunikation och samarbete med andra. Kunskap bildas genom språket och genom språket görs den synlig och hanterbar. Svenskämnet syftar till att tillsammans med andra ämnen i skolan utveckla elevernas kommunikationsförmåga, tänkande och kreativitet Mål att sträva mot Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven ---- utvecklar sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, både individuellt och i samarbete med andra utvecklar sin förmåga att i dialog med andra uttrycka tankar och känslor som texter med olika syften väcker samt stimuleras till att reflektera och värdera utvecklar sin förmåga att skriva läsligt för hand och att använda datorn som hjälpmedel utvecklar förmåga att utnyttja olika möjligheter för att hämta information, tillägnar sig kunskap om 11

12 mediers språk och funktion samt utvecklar sin förmåga att tolka, kritiskt granska och värdera olika källor och budskap Ämnets karaktär och uppbyggnad Arbetet med språket och litteraturen skapar möjligheter att tillgodose elevernas behov att uttrycka vad de känner och tänker. Det ger gemensamma upplevelser att reflektera över och tala om. Det ger kunskaper om det svenska språket, om olika kulturarv och om vår omvärld. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret kunna producera texter med olika syften som redskap för lärande och kommunikation Bild Ämnets syfte och roll i utbildningen Kunskaper om bild och bildframställning har stor betydelse för arbetet i skolan och för elevernas övriga liv och verksamhet. Bildspråket är en av flera vägar till kunskap och personlig utveckling. I arbetet med bilder gestaltas erfarenheter och produceras kunskap som blir synlig, gripbar och möjlig att förmedla. Genom sin estetiska och kommunikativa karaktär kan bildämnet bidra till att främja skolan som kulturmiljö, kulturarbetet i undervisningen samt delaktighet och eget skapande Mål att sträva mot Skolan skall i sin undervisning i bild sträva efter att eleven utvecklar sitt kunnande för att främja lust och vilja att på ett personligt sätt framställa bilder med hjälp av hantverksbaserade metoder och tekniker samt metoder inom dator- och videoteknik blir medveten om bilden som språk och dess roll och användning i skilda sammanhang och kulturer samt utvecklar förmåga att kommunicera med hjälp av egna och andras bilder Ämnets karaktär och uppbyggnad I bildämnet ingår även att framställa såväl två- och tredimensionella bilder som rörliga bilder för att utveckla olika sätt att se och skapa. Gestaltningen oavsett medium förutsätter kunnighet om teknik och metoder men också kunskap om hur bilden fungerar som språk och kommunikation. Arbetet med olika medier ställer krav på koordination, kompromisser och kollektiva läroprocesser Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret Eleven skall kunna framställa bilder och former med hjälp av olika redskap och tekniker kunna använda egna och andras bilder för att berätta, beskriva eller förklara ha grundläggande förmåga att granska och tolka bilder och former 12

13 Hur man kan börja för att väcka engagemang bland eleverna I allt skolarbete står eleverna i centrum och elevernas behov och upplevelser är utgångsläget. När det gäller projekt Framtidskraften kan du som lärare t.ex. inleda en diskussion med att fråga dina elever vilka behov de har? Låt det bli till en brainstorming och gör tillsammans med eleverna en tankekarta utifrån deras svar. De kommer säkert att ta upp äta, leka, spela olika saker/spel, sova, kanske också lära sig nya saker. När diskussionen om elevernas behov känns något så när färdig kan man göra två nya tankekartor och försöka gruppera behoven under rubrikerna energi och avfall. Därefter kan man diskutera kring vad energi och avfall är? Skriv upp elevernas svar och ordna dem i olika kategorier utifrån energislag och typ av avfall. Förslag till frågor som väcker engagemang Vad har du själv gjort av med energi på i dag fram tills nu? - kokat gröt, värmt choklad - duschat, använt hårtork - sett på TV/video - åkt bil/buss till skolan Hur kan du spara på energi en dag? - gå/cykla korta sträckor i stället för att bli skjutsad - duscha kortare tid, slå av vattnet medan man duschar - värma i mikron i stället för på platta - inte använda stand by-knappar Hur kan vi i klassrummet få mindre avfall? - använda kåsor/glas i stället för engångsmuggar - kopiera på båda sidor - använda pennförlängare - använda frottéhandduk i stället för pappershandduk - gör i ordning sopsortering i klassrummet 13

14 Framtidstankar Projektet vill få eleverna att börja tänka framtidstankar, så därför kanske frågor av den här typen kan vara lämpliga att diskutera: - Hur tror eleverna att olika slags maskiner (TV, hushållsmaskiner, datorer, bilar, cyklar, verktygsmaskiner, mobiltelefoner) kommer att se ut om ca 50 år? - Vad var framtidsmaskiner när mamma/pappa var unga? - Vad var framtidsmaskiner när farfar/mormor var unga? - Till utställningen i projekt Framtidskraften kan du föreslå eleverna att bygga framtidsmaskiner. När du diskuterar med dina elever; ta upp vida frågeställningar utan att oroa dig över att du inte själv har alla svaren. Du kan söka svar i de följande fakta delarna om energi och avfall, där det också finns diskussionsfrågor. Eller söka på webbsidor, olika webbadresser finns som en bilaga i dokumentet. Hur tror ni att ert liv skulle ha varit om ni fötts hundra år senare? + Bra förändringar - Dåliga förändringar Redan i inledningen till projektarbetet här kan du som lärare börja se möjligheter till hur du kan organisera själva projektarbetet genom att försöka gruppera eleverna utifrån deras tankekartor. Ibland kan det vara framgångsrikt att få hela klassen att samarbeta utifrån ett enda projektarbete och försöka få in både energi och avfallsfrågorna i ett stort projekt. Men vanligast är att man bildar grupper utifrån elevernas olika idéer när man börjar med själva projektarbetet. För att komma bort från problemet med att man måste välja bort elevalster när det blir dags för utställning kan man försöka att styra de så att eleverna samverkar i fyra arbetsgrupper redan från början genom att sammanföra elever med likartade framtidtankar. 14

15 Fakta om energifrågor Begreppet energi behöver inte nödvändigtvis ha med fysik och teknik att göra. Andra viktiga och alltför ofta bortglömda delar av energibegreppet är historia, samhällsvetenskap, astronomi, miljövetenskap, filosofi, ekonomi, m.m. Ju mer tvärvetenskapligt man gör energibegreppet, desto mer intressant blir det! Det innebär även att man i skolan kan arbeta med energifrågorna integrerat med flera av skolans ämnen Vad är energi? Frågan är inte så lätt att svara på, det är nämligen ingen som kan säga exakt vad energi är eller varför den finns. Vi vet bara att energi inte kan förstöras utan bara omvandlas mellan olika former. Denna regel brukar kallas energiprincipen. Exempel på olika energiformer är: - lägesenergi (t.ex. då man står på toppen av en kulle) - rörelseenergi (man springer ner från kullen) - kemisk energi (t.ex. energiinnehållet i bensin) - ljus - värme - elektrisk energi Det finns fler former av energi, men de ovan är vanligast. Exempel på omvandling av mellan olika energiformer kan illustreras genom att elda en vanlig brasa kemisk energi (bunden i veden) omvandlas då till värme och ljus. Som om inte detta vore nog så tycks det vara så att massa/materia och energi är samma sak! En av världens mest välkända ekvationer beskriver detta: Einsteins E=mc 2, i vilken E står för energi, m för massa och c för ljusets hastighet. Och det finns faktiskt inga experiment som ännu lyckats bevisa att Einstein hade fel! Massa kan omvandlas till energi, och energi kan omvandlas till massa. (Men det är svårt att illustrera med lättfattliga experiment.) Hur mycket energi motsvarar 1 gram materia? Jo, hela 25 miljoner kwh enligt ovanstående ekvation Så här mäter vi energi Energi mäts i kwh (kilowattimmar). Om en glödlampa som är märkt 40 Watt lyser i 25 timmar så förbrukas 1 kwh: 40 Watt 25 timmar = 1000 Wattimmar = 1 kilowattimme. 1 kwh är också den energimängd som behövs för att ha en spisplatta på i ca en timme. 1 kwh energi är också den energi som behövs för att lyfta en bil upp till Eiffeltornets topp! 15

16 Hur kan man producera el? El kan produceras med hjälp av bl.a. vindkraft, solceller, kärnkraft, vattenkraft, vågkraft eller genom att elda med något bränsle, exemplevis olja, kol eller biobränsle. All energi (utom uran/kärnkraft, geotermi och tidvattenkraft) kommer från solen men hur? - Solen gör så att det blåser : solen värmer luftmassor över hav och land olika mycket. - Temperaturskillnaden ger upphov till skillnader i lufttryck, vilket gör att luft sätts i rörelse vindkraft (rörelseenergi). - Solljus kan omvandlas till el direkt med hjälp av en solcell. - Solen värmer och förångar vatten som sedermera regnar ner i bergen vattenkraft - Vinden, som ju uppkom med hjälp av solen, ger vågor på havet vågkraft - Alla växter behöver ljus för att växa och leva. Näringskedjan grundar sig på solenergi som växter tar upp i fotosyntesen. Olja och kol kommer från gamla växter och djur som dött för flera miljoner år sedan. Biobränsle (t.ex. ved) kommer från biomassa, som också härstammar från fotosyntesen. Om du tänker dig ett stort träd varifrån kommer den massan? Till endast en liten del från marken (vissa näringsämnen såsom mineraler) och till en stor del från solens strålar i kombination med den koldioxid som finns i luften Diskussionstips kring energi- och elproduktion - Visste du att kobajs kan bli till el och värme? Lägg kobajs i en lufttät tank. Efter ett litet tag börjar små bakterier föröka sig, bakterier som äter kobajs och lämnar ifrån sig en gas som kallas metan. Denna gas går jättebra att elda vilket gör att man kan få ut energi om man eldar den i t.ex. en motor som ger el och värme. - Följdfråga: hur kan en motor ge el och värme? (Tänk på en vanlig bil när motorn går kan man få el till exempelvis lyktorna och stereon. Samtidigt, eller åtminstone efter ett tag, kan man få värme i kupén. Skönt på vintern!) 16

17 Energianvändningens historik Mat en viktig energiform Den för oss människor viktigaste och mest bortglömda energiformen är mat. Historiskt har tillgång till mat och till viss del transportmöjligheter varit begränsande faktorer i många avseenden, t.ex. befolkningstillväxt och krigföring. Detta är något som vi kanske har svårt att tänka oss idag, vana som vi är med att köpa kiwi från Nya Zeeland och kött från Sydamerika, att det ett av de svåraste hindren för att förr i tiden vinna ett krig var att få fram tillräckligt med mat tillräckligt snabbt. En stor utländsk armé som t.ex. skulle tränga upp genom det glest befolkade och skogsbevuxna Småland var tvungna att stjäla och röva från de gårdar som de passerade, vilket inte på långa vägar räckte för att försörja en större här. Vid avlägsna krig fick soldaterna väldigt mycket kött av orsaken att köttet kunde transportera sig själv i form av levande djur. Bröd, vilket kanske hade varit bättre ur näringssynpunkt, var svårt att lagra och transportera i tillräcklig mängd. Skorpor är ursprungligen framtagna för att kunna tillgodose behovet av bröd till soldaterna. När du äter omvandlas maten i kroppen till kemisk energi, som gör att du orkar springa och idrotta. 17

18 Diskussionstips - Vad har du själv ätit idag för att få energi? - Var kommer energin i maten ifrån? - Varifrån kommer maten vi äter? - Vilken betydelse har maten du äter för hur din kropp mår? - Finns det olika mycket energi i olika matvaror? - Vilken energi är bäst för kroppen? - Hur får vi starka muskler och ben? - Hur reagerar kroppen om vi inte äter, hur känns det när vi har gjort slut på energin? - Hur mycket energi behöver vi för att överleva? - Vilken skillnad är det på dagens mat och det som vi åt för 100 år sedan? - Vad tror du att vi kommer att äta om 100 år? - Vad var det för framtidsmaskiner i köket som farmor/mormor drömde om när de var unga? - Vad är det för skillnader i dagens kök mot hur köket såg ut för 100 år sedan? - Hur förvarades maten för 100 år sedan? - Vad är det för skillnader i dagen sätt att förvara mat mot för 100 år sedan? Hur förvarar man och tillagar mat om man inte har tillgång till el? - Hur tror du att framtidens matlagning kommer att gå till? - Vilka framtidsmaskiner kommer det att finnas i hushållet? - Vilken energi användes för 100 år sedan vid matlagning? - Vilka maskiner användes i jordbruket för 100 år sedan? - Vilken sort energi användes? - Hur är det idag? Vad är den stora skillnaden? 18

19 Vinden som energiform Vindenergi är ett bra exempel på en historiskt viktig energiform som har utnyttjats av människan i årtusenden. Segelfartygens historia är t.ex. mycket gammal. Utöver detta har vindkraft spelat en stor roll vid malning av säd till mjöl redan för fyra tusen år sedan använde man vinddrivna kvarnar i nuvarande Kina och Japan. Väderkvarnar kom till Sverige först på 1300-talet. Fast då hade man i Sverige använt vattendrivna kvarnar, s.k. skvaltkvarnar, sedan 300-talet. Fördelen med vindmöllorna var att man inte längre var beroende av vattendrag för att mala mjöl. Så sent som på 1940-talet fanns faktiskt flera hundra väderkvarnar kvar i drift i Skåne! Diskussionstips: - Har du använt vindenergi någon gång,( flugit med drakar, seglat, vindsurfat)? - Hur använder vi vinden idag? - När man kryssar med en segelbåt åker man snett framåt mot vindriktningen. Hur kan det komma sig? Borde man inte bara kunna färdas i den riktning som vinden blåser? - Hur använde vi vinden förr? - Tror du att vi kommer att använda vinden som energiform i framtiden? - Vilka fördelar och nackdelar finns det med vinden som energiform? - Var ligger närmaste vindkraftverk? 19

20 Energisituationen i utvecklingsländer U-länder är ett ganska generaliserande begrepp, och man bör vara medveten om att stora skillnader finns mellan exempelvis Afrika, Latinamerika och Asien även gällande energisystem. Men det som ofta är gemensamt med u-länders energiproblematik är att man saknar eller lider brist på kunskap, kapital och politisk stabilitet. Vid uppbyggnad av energisystem är dessa tre faktorer av avgörande betydelse. Afrika I den del av Afrika som ligger söder om Sahara-öknen är många av världens absolut fattigaste länder belägna. Bland landsortsbefolkningen har endast en mycket liten andel tillgång till elkraft, kanske endast ett par procent av befolkningen. Trots att det kan råda stora skillnader i inkomst mellan en del av länderna i detta område, skiljer sig inte graden av elektrifiering på landsbygden åt så mycket, eftersom det är väldigt kostsamt att dra ut el-ledningar till landsbygden. I de urbana hushållen är genomsnittssiffran för tillgång till elkraft knappt 50 %, vilket kan låta mycket för ett fattigt land, men graden av elektrifiering sträcker sig ofta till någon enstaka lampa per hushåll, eller ström till att driva en TV-apparat. Asien I Asien är situationen lite annorlunda. Här har elektrifieringen kommit längre och den ökar också årligen: mellan 1990 och 1998 ökade elkraftgenereringen t.ex. med 7-11 % per år i länder som Pakistan, Nepal, Indien, Thailand och Sri Lanka. För tillfället ökar energianvändningen extra mycket i de två stora länderna Kina och Indien, till följd av den kraftiga ekonomiska expansion som pågår. Tyvärr tillgodoses det ökade energibehoven ofta på ett miljömässigt negativt sätt, med bl.a. användning av kol och olja som bränsle. Men det finns ljuspunkter också Kina är t.ex. världens största marknad för solvärmesystem. Koppling mellan BNP och länders energianvändning Det finns en stark korrelation mellan ett lands BNP-kurva och dess energianvändning. För fattiga länder blir detta en moment 22-situation: de behöver elkraft för att kunna utveckla industrier och höja levnadsstandarden, men befolkningen är fattig och kan inte betala de elpriser som skulle täcka produktionskostnaderna. Det blir således svårt för ett energiföretag att gå med vinst, vilket är en viktig orsak till att få investeringar görs i energisektorn. Energibristen består, industrialisering hindras, folket förblir fattigt osv. 20

Konsumtion och resurser

Konsumtion och resurser Konsumtion och resurser (elevtext sid 27) Om alla i världen levde som vi svenskar skulle vi behöva 2 jordklot till. Ekologiska fotavtryck Ett sätt att beskriva utnyttjandet av jordens resurser är genom

Läs mer

Energi. på hållbar väg. bashäfte

Energi. på hållbar väg. bashäfte bashäfte Energi på hållbar väg Varje soluppgång borde ses som en ny möjlighet, varje dag som en ny utmaning att rädda vår planet och dess liv i alla former för kommande generationer. Jens Wahlstedt, Så

Läs mer

Guide. Till arbete med klimat och energi. För grundskolan, årskurs 1 6. Håll Sverige Rents skolprojekt delfinansieras av EU:s fond LIFE+

Guide. Till arbete med klimat och energi. För grundskolan, årskurs 1 6. Håll Sverige Rents skolprojekt delfinansieras av EU:s fond LIFE+ Guide Till arbete med klimat och energi För grundskolan, årskurs 1 6 Håll Sverige Rents skolprojekt delfinansieras av EU:s fond LIFE+ Materialet har tagits fram med i samarbete med Energimyndigheten Innehåll

Läs mer

Tankar om hållbar utveckling och lärande. Helen Hasslöf

Tankar om hållbar utveckling och lärande. Helen Hasslöf Foto: Johan Laserna Tankar om hållbar utveckling och lärande Helen Hasslöf Foto: Johan Laserna Innehåll Introduktion 5 Ekologiska fotavtryck 7 Olika perspektiv på hållbar utveckling 7 Hur utbildar vi för

Läs mer

Matematik utan bundenhet till läromedel

Matematik utan bundenhet till läromedel Maria Thunholm och Annika Bergehed Matematik utan bundenhet till läromedel Ett förändrat arbetssätt i matematik på Folkparksskolan Rapport till Gudrun Malmers stiftelse INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND 2

Läs mer

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Universitets- och högskolerådet 2013 1 Lärande för hållbar utveckling

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola

Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola (inkl. rapporter från workshops) Hälsa Lärande för hållbar utveckling bör integreras i olika ämnen och vara ämnesövergripande. Livsstilar

Läs mer

Innehåll. Om projektet 3. Strömtjuven skapar energikloka barn 5. Hur är lärarhandledningen tänkt att användas? 6. Energiskola för pedagogen 8

Innehåll. Om projektet 3. Strömtjuven skapar energikloka barn 5. Hur är lärarhandledningen tänkt att användas? 6. Energiskola för pedagogen 8 1 Innehåll Om projektet 3 Strömtjuven skapar energikloka barn 5 Hur är lärarhandledningen tänkt att användas? 6 Energiskola för pedagogen 8 Förskolans Läroplan och de pedagogiska övningarna 14 Samling

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer

Den som spar han har

Den som spar han har Institutionen för kost- och idrottsvetenskap Den som spar han har Hem- och konsumentkunskapens roll i undervisning kring sparande, lån och skuldsättning Afrodite Kostopoulos Maria Källberg Examensarbete

Läs mer

Svenska Naturskyddsföreningen Läromedel 2003. Klimatresan. Ett läromedel om: - klimat, energi, transporter och livsstil.

Svenska Naturskyddsföreningen Läromedel 2003. Klimatresan. Ett läromedel om: - klimat, energi, transporter och livsstil. Svenska Naturskyddsföreningen Läromedel 2003 Klimatresan Ett läromedel om: - klimat, energi, transporter och livsstil Klimatresan 1 Innehåll Kap 1 klimatgrunder Havet, humlan och Concorden... 5 Fyra framtidsbilder...

Läs mer

Lektion 1 Hållbar utveckling

Lektion 1 Hållbar utveckling Lektion 1 Hållbar utveckling Plötsligt talar alla om miljöfrågor, och i synnerhet om klimatfrågan. Det beror på att forskarna idag är i stort sett överens om att människors sätt att leva bidrar till klimatförändringarna.

Läs mer

rapporter från tankesmedjan Rapport 4, 2011; Matematik en demokratisk rättighet

rapporter från tankesmedjan Rapport 4, 2011; Matematik en demokratisk rättighet rapporter från tankesmedjan Rapport 4, 2011; Matematik en demokratisk rättighet www.tankesmedjan.nu 2 Rapporter från Tankesmedjan Rapporter från Tankesmedjan rapport 4, 2010 Matematik en demokratisk rättighet

Läs mer

Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet

Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet Natalie Edberg Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot humaniora och samhällsvetenskap Självständigt

Läs mer

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I STYRDOKUMENT FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I STYRDOKUMENT FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I STYRDOKUMENT FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING et t rät ren s Dju T i l l vä t efr i h e t Yttran d ka p ren be la r ä ll d h e Lärande för hållbar

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Rapport Grön ekonomi. - genom grön tillväxt eller minskat tillväxtberoende?

Rapport Grön ekonomi. - genom grön tillväxt eller minskat tillväxtberoende? Rapport Grön ekonomi - genom grön tillväxt eller minskat tillväxtberoende? Innehållsförteckning Inledning: Att cykla i uppförsbacke 4 Del I: En ohållbar modell 6 1. Hållbarhetsproblem i dagens ekonomi

Läs mer

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla?

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Högskolan Kristianstad Lärarutbildningen Examensarbete HT 2004 Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Författare: Johanna Ifwarsson Helena Wendel Handledare Siv Wilborgsson Hur skapar man

Läs mer

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan?

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? En kvalitativ studie av hur förskolechefer i Östergötlands län uppfattar betydelsen av formell kompetens i förskolan Författare: Carolina

Läs mer

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö EXAMENSARBETE 2009:006 En god lärandemiljö - vad innebär det och hur skapas en sådan? Tove Åström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Och den ljusnande framtiden är vår. Ett ämnesövergripande projektarbete om privatekonomi

Och den ljusnande framtiden är vår. Ett ämnesövergripande projektarbete om privatekonomi Och den ljusnande framtiden är vår. Ett ämnesövergripande projektarbete om privatekonomi Privatekonomi ett ämnesöverskridande projektarbete för gymnasieskolan Finansinspektionen arbetar för ökade kunskaper

Läs mer

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Innehåll Inledning 1. Ställ Om! - Lokala initiativ - Plattform Omställning Sverige 2. Omvärldsanalys - Vi behöver ställa om - Varför

Läs mer

Tänk-efter-frågor till kapitlet Vad är samhällskunskap?

Tänk-efter-frågor till kapitlet Vad är samhällskunskap? Tänk-efter-frågor till kapitlet Vad är samhällskunskap? 1. Redogör för hur människan började använda naturen för sina egna behov och varför människan inte kan klara sig utan naturen. 2. Tänk dig att du

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Varför bör ungdomar läsa skönlitteratur i skolan och hur kan man gå tillväga i litteraturundervisningen

Varför bör ungdomar läsa skönlitteratur i skolan och hur kan man gå tillväga i litteraturundervisningen Örebro universitet HumUS-akademin Varför bör ungdomar läsa skönlitteratur i skolan och hur kan man gå tillväga i litteraturundervisningen - Hur kan det motiveras att skönlitteratur skall användas i svenskämnet

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Internationalisering i skolans styrdokument 2011

Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Internationella programkontorets rapportserie nr 36 Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Skolans uppdrag om internationalisering och Internationella programkontorets verksamhet Förord Kunskap

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Trafikplanering för en hållbar utveckling - Vision Lundby som exempel

Trafikplanering för en hållbar utveckling - Vision Lundby som exempel Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Kulturgeografiska institutionen Trafikplanering för en hållbar utveckling - Vision Lundby som exempel C-uppsats i samhällsgeografi HT 2003 Sara Persson Handledare:

Läs mer