Individen och klimatpåverkan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Individen och klimatpåverkan"

Transkript

1 Klimathot och klimatstrategier i dagens och morgondagens värld Avdelningen för industriell ekologi, skolan för energi- och miljöteknik, KTH Vårterminen 2007 Individen och klimatpåverkan Per-Anders Jande, Maria Lidberg och Anders Okeijn

2 Innehåll 1 Vad är problemet? Syfte Avgränsning Vilken betydelse har mina etiska ställningstaganden? Värderingar Olika typer av miljöetik Antropocentrisk och hållbar utvecklingsetik Icke-antropocentrisk etik Icke motsatsfokuserad etik Kan jag göra skillnad? Hushållen Betydelsen av korrekt och rätt paketerad information till hushållen Olika sätt att agera Agera som medborgare Agera som medmänniska Vad skall jag äta? Matlagning Matens utsläpp Djurindustrin en av de största miljöbovarna Boskapsuppfödning främsta orsaken till regnsskogsskövling Vegetariska, ekologiska livsmedel bättre för miljön Övriga miljöhot från animalieindustrin Mer om mat Vad mer kan jag göra? Byggnaderna El Elvärme Belysning Kyl, frys och annat köksrelaterat Övrigt Att lära sig hålla koll på elförbrukningen Semester Trafiken Val av transportmedel Biobränslen Slutord 19 A Vad kan jag som individ göra? Tips från miljöförvaltningen i Stockholm 23 B Ge ett klimatlöfte! 25 C Ideella miljöorganisationer 27 D Övriga miljöfokuserade organisationer 29 E Miljötidningar 30 F Organisationer för vegetarisk kost 31 G Handla vegetariskt, ekologiskt och närodlat 32 H Litteratur om mat och miljö 33 2

3 1 Vad är problemet? Dagens klimatförändringar är ett problem på en skala som mänskligheten aldrig tidigare ställts inför. I februari 2007 släppte FNs internationella klimatpanel, IPCC, första delen av sin fjärde rapport om klimatförändringar (sammanfattning: Alley m fl, 2007). Rapporten säger att dagens halter av koldioxid och andra växhusgaser i atmosfären är extrema i jordens historia. Ökningarna av koldioxid (CO 2 ) i atmosfären är orsakade främst av människans utsläpp från förbränning av fossila bränslen och från avskogning. Ökningarna av halterna av metan (CH 4 ) och lustgas (N 2 O) härrör främst från jordbruket. Redan nu observeras effekterna av de höga koncentrationerna av växhusgaser. Jordens medeltemperatur jämfört med förindustriell tid har ökat markant och detta har fått effekter som mer extremt väder: torka, extrem nederbörd, värmeböljor och ökad intencitet hos tropiska cykloner. Många andra effekter som glaciärsmältning, förändrade salthalter i haven, ökad havstemperatur etc. har också observerats. Dessa effekter förändrar radikalt livsbetingelserna för många marina livsformer. Om uppvärmningen fortsätter kommer dessa effekter att öka och bli mer extrema. IPCC refererar till klimatmodeller som visar att det inte går att undvika fortsatt uppvärming med ungefär 0,5 C (jämfört med 1990 års nivå) till år Detta gäller även om mänskligheten genast helt upphör att släppa ut växthusgaser i atmosfären. Att mänskligheten helt upphör att släppa ut växthusgaser är förstås inte ett praktiskt möjligt scenario, men scenariot används ändå som referens. Flera andra scenarion analyseras också. I ett senario där världen bestämmer sig för att satsa på global rättvisa och global miljöarbete och lyckas att kraftigt minska utsläppen av växthusgaser efter 2050 visar klimatmodellerna att uppvärmningen kommer att bli mellan 1,1 och 2,9 C (mest sannolikt 1,8 C) till år I ett scenario med mer global ekonomisk rättvisa, men med fortsatt fokus på konsumtion och fortsatt hög användning av fossilt bränsle kommer uppvärmingen till 2100 att bli 2,4 till 6,4 C (mest sannolikt 4,0 C). Om vi, som en variant av detta scenario, minskar användningen av fossila bränslen, men de fortsätter spela en stor roll, beräkans tempraturökningen till mellan 1,7 och 4,4 C (mest sannolikt 2,8 C). I ett scenario med fortsatt dåligt globalt samarbete och dålig global rättvisa, men långsam ekonomisk tillväxt, förutsäger klimatmodellerna temperaturökningar mellan 2,0 och 5,4 C (mest sannolikt 3,4 C). Ingen av dessa scenarier verkar särskilt sannolikt om man ser på hur världen ser ut idag. Mer konsumtion i kombination med global orättvisa och globala konflikter samt business as ususal vad gäller användningen av fossila bränslen verkar vara det mest sannolika framtidssenariot. För att visa att man gör något kanske man satsar mer på biobränslen, vilket kan komma att förvärra situationen genom effekterna av regsnskogskövling för odling och av ökad förbränning av kol för framställning av energi till biobränsleproduktionen. Detta scenario skulle förstås leda till ännu större temperaturökningar än IPCCs värsta scenario. Förhoppningsvis kan vi förändra oss något och komma närmare IPCCs bästa scenario, 1,8 C. Enligt Stern-rapporten (Stern, 2006), som publicerades på uppdrag av brittiska regeringen, skulle en ökning av jordens genomsnittstemperatur med 3 C, vilket verkar svårundvikligt, innebära vattenbrist och missväxt i stora delar av världen. Även mer extremt klimat och ökade förekomster av översvämmningar kommer förstås att drabba stora delar av mänskligheten på ett förödande sätt. Det är alltså upppenbart att vi står inför ett miljöproblem med katastrofala konsekvenser, både för många djur- och växtarter och för mänskligheten. I förordet till meterologen Tim Flannerys bok Vädermakarna (Flannery, 2006), som mer utförligt beskriver klimatförändringarnas effekter, skriver Robert Purves, ordförande i WWF Australien: Boken klargör att klimatförändringarna har så stora och långtgående konsekvenser att alla aspekter av det dagliga livet, samhället och ekonomin kommer att påverkas. De utgör helt enkelt ett hot mot civilisationen i den bemärkelse som vi lägger i ordet. Detta är en fråga för oss alla, inte bara för en liten grupp miljöaktivister eller en internationell elit av politiska planerare. I synnerhet måste regeringar och företagsledare världen runt ta på sig rollen som modiga och dynamiska ledare. Lösningarna ligger emellertid inte enbart på det politiska eller tekniska området. Om vi skall vinna kriget mot klimatförändringarna måste vi alla delta i kampen. Den här rapporten kommer att handla just om hur vi som individer kan agera för att snabbare stoppa klimatförändringarna och skapa ett mindre katastrofalt scenario än det som hotar om vi inte ändrar vår livsstil, utan fortsätter att förstöra vårt klimat på ungefär samma sätt som vi gör idag. 3

4 1.1 Syfte Syftet med denna rapport är att skapa en bred och fördjupad förståelse för hur individen kan påverka klimatförändringarna, samt vilka svårigheter och möjligheter som livsstilsförändringar för med sig. Rapporten bygger på en bred kartläggning av de förslag som florerar i media och annan rapportering idag på hur individen kan agera för att minska utsläppen av växthusgaser. De viktigare delarna av dessa förslag diskuteras mer ingående. För att få ytterligare en dimension till problematiken och förståelsen kring individen och klimatpåverkan inleds rapporten med en kortare beskrivning av de bakomliggande värderingar och ideologier, etiska ställningstaganden, som kan skönjas i individers agerande gällande miljöfrågor. 1.2 Avgränsning Vi kommer att avgränsa denna projektrapport till vad individer/hushåll kan göra. Vi kommer inte i någon större utsträckning diskutera det faktum att det stora avgörandet ligger hos världens politiker och att följderna av politiska beslut kommer att påverka individen/hushållet. Vi har valt att lägga en del av materialet i appendix. Här finns viktig information och hänvisningar till organisationer, webbsidor och annat matnyttigt för den som vill fördjupa sig vidare. 2 Vilken betydelse har mina etiska ställningstaganden? Till diskussionen om vad individen kan göra för att minska klimatförändringarna bör också en etisk eller ideologisk diskussion kopplas. Vilka lösningar som är möjliga för individen, och vilka beteendeförändringar som anses kunna göras, beror på hur man som människa ser på sin omvärld, värderar människa mot natur, individ mot kollektiv o s v. Vissa menar att det finns en motsättning mellan människa och miljö, vilket innebär att miljöarbete medför uppoffringar, och ett val mellan vad eller vem som ska offras. Likväl kan man ha synen att miljöarbete kan vara positivt för alla: dagens människor, framtida generationer och det globala ekosystemet. Med denna inställning behöver inte grupper eller intressen ställas mot varandra, utan miljöarbete ses som en insats alla tjänar på. Det går också att finna en skiljelinje mellan dem som tror att människans nuvarande livsstil orsakar miljöproblemen, och dem som inte tror det. Vidare finns det de som tror att det finns miljöproblem, och de som inte tror att det finns, eller ens skulle kunna uppstå. Alla dessa synsätt medför olika engagemang för miljön, och för att minska klimateffekten. Denna rapport förutsätter synsätt som bygger på att miljöproblem orsakade av människan existerar och i det här avsnittet diskuteras således endast skiljelinjer inom ramen för denna grundsyn. 2.1 Värderingar Vetenskap och teknik ger i sig inga svar på vad vi bör anta för lösningar. De ger en beskrivning av ett problem, föreslår vad som kan göras åt det, samt erbjuder metoder för att genomföra lösningen. För att sedan bestämma vilka åtgärder som ska göras krävs också en värdering (Stenmark, 2000, s. 14). Vi kan t.ex. räkna ut hur mycket en individ kan förbruka av fossila bränslen per år för att temperaturhöjningen skall stanna på en viss nivå, med förutsedda konsekvenser. Dock kan denna förändring uppfattas väldigt olika av olika människor, och det finns ingen direkt koppling mellan förändringen/faran, och att man som individ väljer att anta åtgärder för att hålla sig inom ramen för förändringen. Man kan t ex anse att en temperaturförändring på 2 grader inte är så farlig, eller att man helt enkelt inte bryr sig om vad som händer om 30 år. De åtgärder som man som individ bedömer sig kunna vidta handlar i grunden mycket om vad man bedömer som livskvalitet. Mikael Stenmark har undersökt värderingars betydelse för miljöproblemens lösningar. Han menar att värderingar har en avgörande betydelse för hur miljövården utformas, och att oenighet kring utformandet av miljövårdsstrategier ofta kan bero på att olika miljöaktörer värderar miljön på olika sätt. Dock finner han nästan inga ansatser till att föra in en sådan diskussion i betydande miljödokument (Stenmark, 2000, s. 7). Det borde ju rimligtvis bli lättare för människor att fatta beslut om hur de kan förhålla sig till klimatförändringarna, och vilka åtgärder de anser sig kunna 4

5 vidta, om den vetenskapliga information samt de förslag på åtgärder som finns också innehåller en redovisning av vilka värderingar som ligger bakom förslagen. 2.2 Olika typer av miljöetik Det finns många olika etiska och ideologiska synsätt inom miljödebatten. I media har den senaste tiden dessa debatterats livligt. Här följer en kort och inte alls heltäckande bild av de strömningar som finns. Denna korta sammanställning visar dock att världsåskådningen och etiken har betydelse för vilken typ av val man gör som individ Antropocentrisk och hållbar utvecklingsetik Antropocentrisk miljöetik är synsättet att individers förhållningssätt till naturen och miljöåtgärder av olika slag endast skall bedömas på basis av hur de påverkar människor. Andra levande varelsers välbefinnande behöver vi inte ta någon direkt moralisk hänsyn till (Stenmark, 2000, s. 8). En utveckling från detta synsätt är den etik som Stenmark menar är den som genomsyrar dagens syn på miljöåtgärder, och många av de mest betydelsefulla miljödokument som finns; den hållbara utvecklingens etik. Den innefattar också tanken om att vi även har moraliska förpliktelser mot framtida generationer (Stenmark, 2000, s ). Att vi utvidgat våra moraliska förpliktelser till framtida generationer gör ju också att det blir en prioriteringsfråga mellan dagens generationer och framtidens 1. Den här frågan har debatterats i media på senare tid. Till exempel skriver Björn Lomborg på DN:s ledare, att eftersom vi inte kan göra något för att påverka klimatet innan 2030 bör vi ställa oss frågan om det inte är bättre att fokusera på annat först; att hjälpa verkliga människor med att förbättra sina liv och klara vår tids utmaningar. Han menar att satsningar på t.ex. HIV/AIDS, malaria och förebyggandet av handelshinder bör vara prioriterade framför dramatiska insatser för att minska klimatförändringarna (Lomborg, 2007). För att koppla detta till individnivån så kan det ha en avgörande betydelse på hur man värderar nu levande generationer mot framtida. Om man värderar dagens människor högre kan man som Lomborg förorda andra satsningar än på minskningar av växthusgaser, och därmed heller inte som individ vara beredd att göra så stora förändringar. Följande axplock ur den ideologiska debatt som pendlat fram och tillbaka i media ger verkligen ingen heltäckande bild av ideologierna i sig, utan är bara menade som exempel på hur ideologin används som slagträ i media. Inom liberalismen befinner sig människan och individbegreppet i centrum. Nina Björk skriver i DN att klimatförändringarna kan tvinga oss att inte bara byta en väska mot en annan, utan tvinga oss att helt avstå från det sätt vi vant oss att bli individer på. Hon menar att när vi inte längre kan bli individer genom konsumtion, och blir beroende av varandra som kroppar och natur, blir också individualiteten hotad, och att detta kan vara ett större hot än vad en förstörd miljö är (Björk, 2007). Om detta resonemang finnes relevant kan man tänka sig att det få avgörande betydelse för hur individens agerande kan se ut. Kanske kan ens nuvarande konsumtionsvaror bytas ut mot miljövänligare, men inte helt avstås ifrån. Göran Greider (2007) och Anders Isaksson (2007) har i DN duellerat om socialismens kontra liberalismens möjligheter att hitta lösning på klimatproblematiken. Socialismen och liberalismen är båda antropocentriska ideologier. Greider menar att liberalismen är oförmögen att hantera klimatförändringarna, och att det istället krävs en socialism som vågar tänka kring en global, demokratisk planering av vår konsumtion och om vad som får transporteras över jordytan. Isaksson menar istället att lösningen inte är besparingar, utan att hitta nya, enligt honom mer hållbara, lösningar. Exempel som ges är att bygga ut resterande älvar, börja bryta uran som finns i mängder Sverige, samt satsa på kärnkraften. Även om detta är en diskussion på högre politiskt och ideologiskt plan spelar det också stor roll för individen vilken syn man har, för hur man agerar och vilka lösningar man tycker är vettiga Icke-antropocentrisk etik Företrädare för denna typ av etik menar att människans syn på naturen som endast en resurs att använda för våra egna syften är själva orsaken till de miljöproblem som finns idag. Till skillnad från antropocentriker menar man att naturen har ett egenvärde som är värt att bevara för dess 1 Avsnitt behandlar synsätt som inte förutsätter att man måste ställa generationer mot varandra. 5

6 egen skull, inte bara för människans. Istället för att nyttja naturen mer långsiktigt och hållbart menar etiker av detta slag att vi måste respektera och bevara naturen, och att vi inte har någon rätt att bruka den som vi gör, även om detta sker på ett mer långsiktigt sätt. Miljöåtgärder ska alltså bedömas på basis av hur de påverkar hela naturen, och inte bara människan (Stenmark, 2000, s ). Man brukar skilja på två huvudgrupper inom den icke-antropocentriska etiken. Biocentriker menar att allt liv har egenvärde, men eftersom arter och ekosystem inte är levande varelser i sig ges de inget egenvärde. Ekocentriker å sin sida hävdar att allt har ett egenvärde; levande varelser såsom ekosystem, vatten, luft osv (Stenmark, 2000, s. 80) Icke motsatsfokuserad etik Det finns även ideologiska skolor som ligger utanför Stenmarks resonemang. Om man delar uppfattningen att miljöarbete innebär uppoffring kan det vara aktuellt att diskutera vem som skall offra sig. Skall dagens människor göra en relativt liten uppoffring eller skall framtidens människor och hela det globala ekosystemet offras? Om man däremot inser att miljöarbete bara är positivt ur alla aspekter och inte behöver innebära en uppoffring finns det ju ingen anledning att diskutera vem som skall offra sig. Och är det verkligen intressant att ställa sjukdoms- och fattigdomsbekämpning mot just miljöarbete? De summor världen satsar på krig och krigsindustri är enormt mycket högre än de summor som läggs på bistånd, katastrofhjälp, sjukdomsbekämpning och fattigdomsbekämpning varje år (se t ex Monbiot, 2006, kap. 3). Om man tog någon procent av de industrialiserade ländernas krigsbudget och satsade den på global rättvisa skulle man med råge kunna se till att alla världens människor får tillgång till mat, vatten, bostad, utbildning, sjukvård och andra typer av social trygghet. Med detta som bakgrund verkar det konstigt att ta de i sammanhanget nästan försummbara medel som behövs för att ställa om till ett mer miljövänligt samhälle och lägga dem på fattigdomsbekämpning. Att förbättra miljön är ju dessutom ett mycket effektivt medel för fattigdomsbekämpning som kräver relativt små engånsginvesteringar. Varför lägga stora pengar på kortsiktiga lösningar som kräver löpande kostnader för all framtid? Miljöinvesteringar är kortsiktiga kostnader, som på längre sikt är ekonomiskt mycket lönsamma. Tidsperspektivet för att få lönsamhet är inte längre än tidsperspektiven för att bekämpa vissa sjukdomar. George Monbiot bemöter den typ av resonemang som bland andra Björn Lomborg (2007) företräder och sammanfattar med orden...it is not a choise between state spending on climate change or state spending on foreign aid and essential public services. It is a choise between state spending on climate change or state spending on coal, oil, roads, farm subsidies, environmental destruction and unprovoked wars. (Monbiot, 2006, s. 56). Att vidga sitt synfält kan vara viktigt för att bli mottaglig för fler aspekter av miljöproblemet och möjliga lösningar. Med ökade kunskaper kan man också inse att grupper eller intressen inte behöver ställas mot varandra, utan att miljöarbete kan ses som en insats som alla gynnas av. 3 Kan jag göra skillnad? George Monbiot skriver i inledningen till sin bok Heat: how to stop the planet burning (Monbiot, 2006) 2 : Den här boken har som mål att visa på det minst smärtsamma sättet att åstadkomma en minskning av koldioxidutsläppen med 90 procent [fram till 2030]. Den försöker förena våra [Storbritanniens] krav på bekvämlighet, välfärd och fred med den återhållsamhet som krävs för att vi inte skall förstöra andras bekvämlighet, välfärd och fred. Och trots att jag påbörjade sökandet efter dessa lösningar nästan helt säker på att jag skulle misslyckas, så tror jag nu att det går att göra. Enligt Monbiot behövs en minskning av koldioxidutsläppen med 90 procent fram till 2030 för att hålla temperaturhöjning under 2 C med någon störe säkerhet. Detta behövs för att undvika det värsta klimatscenariot, att tundran börjar tina och avsöndra metangas, vilket skulle ge en 2 Egen översättning från engelska. 6

7 självgående och ostoppbar ond cykel av global uppvärmning och utsläpp av växthusgaser. Även om Monbiot verkar positiv och säger att det går att åstadkomma detta utan att förlora välfärd, är detta mest på ett teoretiskt plan. Idéerna förutsätter nämligen ett globalt koldioxidtak, som inte får övestigas. Monbiot påminner om att om man energieffektiviserar en produkt eller tjänst, så kommer det att påverka hela det ekonomiska systemet. Får man en effektivare motor kommer varje mil att kosta mindra att åka med bil och då kommer folk att åka mer bil eller spendera pengarna som blir över på annan konsumtion och summan av utsläppen kommer att bli högre än innan energieffektiviseringen. Även om man som individ inte använder de pengar man sparat på energieffektivisering på miljöförstörande verksamhet så kommer det troligtvis att ske på det globala, samhälleliga planet. Biltillverkaren kanske gör bilen större eller stoppar in mer tekniska finesser som äter upp den energi den effektivare motorn sparade. Mer effektiva motorer kan ge minskad efterfrågan på bensin och som en konsekvens av detta lägre oljepriser. Detta kan i sin tur leda till att mer olja används för andra ändamål. Om man tittar på historien visar det sig att effektivare apparater inte har inneburit minskad energikonsumtion snarare tvärtom. Om det inte finns tydliga begränsningar för koldioxidutsläpp finns det alltså stor sannolikhet att denna rekyleffekt kan göra att de energibesparingar vi gör som individer i slutändan leder till högre energikonsumtion och mer utsläpp. För att faktiskt kunna minska utsläppen av växthusgaser behövs alltså något mer än bara energibesparing och energieffektivisering det behövs globala lagar som begränsar våra utsläpp av växhusgaser. Monbiot föreslår en personlig koldoxidkvot, lika stor för alla jordens människor. Denna kvotering måste införas nu och till 2030 komma ner i omkring 1200 kg CO 2 /år (inkluderar allt vi konsumerar) för att Monbiots idé skall lyckas. Enligt Stockholms miljöförvaltning släpper ett genomsnittligt singelhushåll idag ut kg CO 2 /år. En genomsnittsstockholmssingel behöver alltså sänka sina utsläpp med nära 90% på 23 år. En genomsnittsperson i Monaco eller USA kommer att kunna släppa ut mindre än 5% av vad de släpper ut idag. Monbiots idé om en rättvist fördelad koldioxidkvot bygger på samma grundläggande tanke som Miljöförbundet Jordens Vänners och andras tanke om rättvist miljöutrymme (se t ex Eriksson, 1998). Det är en fin tanke, men den verkar väldigt långt ifrån praktiskt genomförbar i ett så kort perspektiv som 23 år. Men det betyder förstås inte att man inte skall försöka minska sina utsläpp av koldioxid. Ju mer vi gör för att minska våra utsläpp, desto större är chansen att vi skall kunna undvika de värsta klimatscenarierna. Koldioxidskatter, utsläppsrättshandel och andra mindre kontroversiella åtgärder kan kanske komma att sätta verkliga tak för koldioxidutsläppen i framtiden, så att något av rekyleffekten kan undvikas. 3.1 Hushållen De fyra samhällsområden som ger ifrån sig den största mängden växthusgaser är transporterna, bebyggelsen, industrin och jordbruket (Edman, 2003). Ny teknik, politiska styrmedel och andra faktorer kan bidra till att minska utsläppen från dem. Hushållen bedöms direkt bidra med 29% av den totala energianvändningen men endast 7% av de totala koldioxidutsläppen (Naturvårdsverket, 2003). Stockholms stads miljöförvaltning beräknar att hushållens andel av den totala energianvändningen i Sverige (inklusive energi som går åt för producera och transportera varor till hushållen) är så hög som 50 55% (Saar, 2007b). Den i jordbruket använda energin används huvudsakligen för att framställa kött och mjölk till hushållen. Hushållens livsmedelsrelaterade energianvändning, bestående nästan uteslutande av el, används för att tillaga och förvara mat samt för disk (Livsmedelsverket, 2007). Det finns alltså stort utrymme för hushållen att effektivisera både sin direkta och sin indirekta energianvändning. Det är viktigt att ha ett livscykelperspektiv på sin konsumtion (se t ex Carlsson-Kanyama, 2003; Carlsson-Kanyama m fl, 2003; Carlsson-Kanyama och Engström, 2004), så att man tar hänsyn även till sina indirekta utsläpp, d v s de utsläpp som uppstår när de varor man konsumerar tillverkas. Mest kan hushållen göra genom att förändra sin konsumtion och därmed minska den indirekta energianvändningen. Maten står för den stora delen av de indirekta utsläppen från hushållen och bör vara ett särskilt fokus i hushållens arbete med att minska energianvändningen och utsläppen av växthusgaser. Stockholms stads miljöförvaltning ger på sin hemsida några övriga tips på hur man som individ kan minska sina utsläpp av växthusgaser. Dessa tips presenteras i appendix A. Liknande tips från presenteras i appendix B. 7

8 3.1.1 Betydelsen av korrekt och rätt paketerad information till hushållen Det har just nu efter IPCCs senaste rapport blivit något av en klimathysteri i massmedia. Det kan verka väldigt stort och vara svårt för individen att hantera informationen och vidta åtgärder för att bidra. Detta är en viktig kommunikationsfråga. Al Gores film En obekväm sanning är ett exempel på hur man når ut med informationen. Ett annat problem är att experter är oense, hur ska individen då agera, vem ska man lita på? En annan dimension av betydelse är tidsaspekten. Även om vi vidtar åtgärder nu så kommer inte koldioxidhalten att sjunka omedelbart utan kommer att ligga kvar under en mycket lång tid. Detta kan påverka individens beteende. Mer och tydligare information från miljöorganisationer, myndigheter och framför allt forskare och miljöjournalister skulle underlätta för individen att själv ta välgrundade beslut. 3.2 Olika sätt att agera Man kan agera som konsument, som medborgare och som medmänniska. Större delen av denna rapport kommer att hanndla om hur man kan agera som konsument, men först några exempel på hur man kan agera politiskt, som medborgare och som medmänniska. I media presenteras ofta tips på hur man kan leva mer miljövänligt. Vissa av dessa tips fungerar bra, så länge det är få som följer dem, men kan få katastrofala följder om alla skall försöka följa dem. Ett exemel på sådana tips är att köra sin bil på biobränsle 3. De förslag på åtgärder som presenteras här är tänkta att vara sådana som alla kan vidta och där det inte finns någon brytpunkt, så att om fler än en viss del av befolkningen följer tipsen, så ger de negativ miljöpåverkan istället för positiv. Tipsen nedan ger bara större och större proportionell positiv miljöpåverkan ju fler som följer dem Agera som medborgare Klimatfrågan är ett politiskt problem. Vi måste få våra politiker att agera för miljön och det enda sättet att göra det är att visa att vi är intresserade av en sådan politik, även om det innebär investeringar och andra kostnader på kort sikt. Vi måste visa att vi förstår att kortsiktiga kostnader för miljöfrämjande åtgärder innebär stora förtjänster på lång sikt. Som medborgare kan vi kontakta politiker eller själva engagera oss partipolitiskt och driva miljöfrågor. Som EU-medborgare kan det t ex vara av intresse att kritisera bidragssystem, centralisering och flyttkaruseller. De resor fram och tillbaka mellan hemländer och Bryssel som EUs politiker och tjänstepersoner gör utgör ett allvarligt miljöproblem. EUs regelverk gör det svårt för enskilda länder att gå före på miljöområdet, eftersom regleringar på detta område i de flesta fall ses som handelshinder. Det faktum att miljöaspekterna är i stort sett helt underordnade den fria handeln är ett problem som måste åtgärdas. Den fria handeln i sig utgör ett allvarligt miljöhot så länge den inte regleras av krav på miljövänlighet och global rättvisa. EUs jordbruksbidrag, bland annat enorma bidrag till köttindustrin 4, är också en fråga som måste tas itu med om det skall bli praktiskt möjligt att bedriva en effektiv miljöpolitik inom EU. Som kommer att diskuteras i avsnitt 4 i den här rapporten är köttindustrin en av de industrigrenar som bidrar mest till den globala uppvärmingen och en lång rad andra miljöproblem. I sin kontakt med politiker kan man kräva att de skall arbeta för att avskaffa EUs köttsubventioner 5, för att införa högre skatter på kött och på djurfoder och för att mer pengar skall avsättas till information om köttindustrins negativa inverkan på miljön och om fördelarna med vegetarisk kost. Om man är politiskt engagerad kan man förstås arbeta för dessa frågor själv, eller för andra viktiga miljöfrågor på den nivå där man är verksam. Till exempel kan man arbeta för mer vegetarisk mat i skolor och sjukhus, hårdare miljökrav i offentlig upphandling, energieffektivisering i offentliga byggnader, etc. Man kan också kämpa mot stora utbyggnader av motorvägar och flygplatser och för utbyggnad av kollektivtrafik. På ett internationellt plan är det viktigt att kämpa för skatter på flygbränsle eller andra åtgärder för att minska flygtrafiken. 3 Se mer om biobränsle i avsnitt EU betalade ut motsvarande 117 miljarder kronor i direkta subventioner till köttproduktion 2004, enligt EUparlamentarikern Jens Holm. 5 FNs livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, kallar de bidrag som EU och många länders regeringar ger till köttindustrin för perversa och ser avskaffandet av dessa bidrag som ett av de viktigaste stegen för att minska köttindustrins miljöförstöring (Steinfeld m fl, 2006). 8

9 3.2.2 Agera som medmänniska Man behöver förstås inte engagera sig partipolitiskt för att kämpa för miljön. Man kan arbeta aktivt i en miljöorganisation som Miljöförbundet Jordens Vänner, Svenska Naturskyddsföreningen eller någon av många andra liknande organisationer. Om man gillar spektakulära aktioner för att uppmärksamma miljöfrågor kan man bli aktiv i Greeenpeace eller stödja organisationen ekonomiskt. Några svenska miljöorganisationer presenteras i appendix C. Myndigheter och partier etc. med fokus på miljön presenteras i appendix D och ett par miljöorienterade tidningar presenteras i appendix E. Man kan även skriva insändare och informera om miljöfrågor på andra sätt. Man kanske kan agera på sin arbetsplats för energieffektiviseringar, kravmärkt kaffe, etc. Om man är företagsledare kan man inrikta sitt företag mot miljövänliga produkter och teknik. Med rätt marknadsföring kan det vara en lönsam affär för företaget. Framför allt kan man prata med vänner och bekanta och ta upp frågor som rör miljö och klimat; dela med sig av sina erfarenheter, berätta var man kan hitta bra ekologisk mat, hur man själv spar energi och så vidare. På så vis kan man skapa en mer miljövänlig kultur. 4 Vad skall jag äta? Vid produktion av kött gäller generellt att för att få ner energianvändningen per kilo kött, så måste man försämra djurens livsvillkor. De djur vars kött kräver minst energi att producera är de djur som har de allra sämsta levnadsförhålllandena (se t ex Holm, 2000). Samtidigt är all köttproduktion betydligt sämre än produktion av vegetabiliskt protein ur ett miljöperspektiv. Med detta som bakgrund skall man överhuvudtaget inte äta kött, utan bara äta vegetabilier. Om man tycker att det verkar svårt kan man successivt dra ner på sin köttkonsumtion. Man kan även ta kontakt med organisationer som jobbar med vegetarisk kosthållning. En presentation av några sådana organisationer ges i appendix F. I appendix G ges några exempel på var du kan få tag i vegetarisk, ekologisk och närodlad mat. I appendix H presenteras lite vidare läsning om mat och miljö. Om man vill äta på ett sätt som ger liten eller ingen negativ påverkan på det globala ekosystemet skall man välja vegetarisk, ekologiskt odlad och närproducerad mat. Framför allt skall man inte äta nötkött. Man skall undvika flaskvatten och grönsaker odlade i eluppvärmda växthus importerade grönsaker är ofta bättre ur klimatsynpunkt än grönsaker odlade i eluppvärmda växthus i Sverige vid fel årstid. Man skall köpa råvaror och laga mat från grunden istället för att köpa färdiglagat. Det kan emellertid finnas vissa stordriftsfördelar ur energisynpunkt med halvfabrikat och med restaurantmat. Man skall cykla eller gå till affären, om man har möjlighet, annars åka kollektivt. Framför allt skall man inte åka inte stormarknaden med bil för att köpa mat. Matens sista färd från stormarknaden till hemmet är ofta mer energikrävande och bidrar mer till utsläppen av växhusgaser än hela färden till stormarknaden från Brasilien eller andra länder på andra sidan jorden. Detta eftersom transport med stora fraktskepp och till och med flygplan är relativt energieffektiv, medan tiotusentals bilfärder till och från en stormarknad är extermt energiineffektiv. Transporten från andra länder kräver förstås ändå mycket energi och importerade livsmedel bör undvikas i så hög grad som möjligt. 4.1 Matlagning Här följer en kort sammanfattning av tips på hur du kan laga mat på ett sätt som är mer miljövänligt än det sätt som de flesta lagar mat på idag: 9

Köttkonsumtionens miljöpåverkan Maja Wiberger

Köttkonsumtionens miljöpåverkan Maja Wiberger Institutionen för kost- och idrottsvetenskap Köttkonsumtionens miljöpåverkan Maja Wiberger Kandidatuppsats 15 hp Restaurangmanagerprogrammet 180 hp Handledare: Kerstin Bergström Examinator: Monica Petersson

Läs mer

MAKTEN ÖVER MATEN -En guide för påverkan

MAKTEN ÖVER MATEN -En guide för påverkan MAKTEN ÖVER MATEN -En guide för påverkan Tillsammans kan vi påverka personal och beslutsfattare att köpa in mer klimatsmart, etisk och hälsosam mat Författare Katyan Barraza Merino Redaktörer Josefine

Läs mer

Lektion 1 Hållbar utveckling

Lektion 1 Hållbar utveckling Lektion 1 Hållbar utveckling Plötsligt talar alla om miljöfrågor, och i synnerhet om klimatfrågan. Det beror på att forskarna idag är i stort sett överens om att människors sätt att leva bidrar till klimatförändringarna.

Läs mer

Röda EU-tema. Nr 81. Jonas Sjöstedt. EMU: fakta, argument. Djurindustrin. och myter. och klimatet. EU blundar och förvärrar. Jens Holm & Toivo Jokkala

Röda EU-tema. Nr 81. Jonas Sjöstedt. EMU: fakta, argument. Djurindustrin. och myter. och klimatet. EU blundar och förvärrar. Jens Holm & Toivo Jokkala Röda EU-tema Nr 81 Jonas Sjöstedt EMU: fakta, argument Djurindustrin och myter och klimatet EU blundar och förvärrar Jens Holm & Toivo Jokkala Röda EU-tema nr 8, Djurindustrin och klimatet EU blundar och

Läs mer

Vilken roll tar du i EU:s klimatarbete?

Vilken roll tar du i EU:s klimatarbete? Påverka eller påverkas Vilken roll tar du i EU:s klimatarbete? Copyright 2011 KFUK-KFUM Sverige Text: Caroline Daly Form: Daniel Anundi KFUK-KFUM Sverige Box 2054 103 12 Stockholm Innehåll Gemensam framtid

Läs mer

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT!

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! en rapport av Göran Eklöf Innehåll Miljöförbundet Jordens Vänner (MJV) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för miljö och solidaritet. Föreningen

Läs mer

KliMATfrågan på bordet. KliMATfrågan på bordet

KliMATfrågan på bordet. KliMATfrågan på bordet KliMATfrågan på bordet KliMATfrågan på bordet Mat åt nio miljarder hur ska vi fixa det i ett nytt klimat? Och hur påverkar maten i sin tur klimatet? Hur ska vi äta klimatvänligt? Är det moraliskt fel att

Läs mer

Klimatpolitiskt program

Klimatpolitiskt program Klimatpolitiskt program Klimatpolitiskt program ANTAGET VID UNG VÄNSTERS RIKSTING I gubbängen 22-24 MAJ 2009 inledning 4 - Högerns lösningar 5 - Kollektiva lösningar 6 global rättvisa 7 - Rättvist miljöutrymme

Läs mer

Arbetarna och klimatförändringen

Arbetarna och klimatförändringen Internationella kemi-, energi-, gruv- och fabriksarbetarefederationen (ICEM) Arbetarna och klimatförändringen ICEMs policy Innehåll Inledning Kort bakgrund Möjliga effekter av klimatförändringen En viktig

Läs mer

Sverige i nytt klimat våtvarm utmaning

Sverige i nytt klimat våtvarm utmaning Forskningsrådet Formas är en statlig myndighet som stödjer grund forskning och behovsstyrd forskning med höga krav på vetenskaplig kvalitet och relevans för berörda samhällssektorer. Det övergripande syftet

Läs mer

Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla?

Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla? Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla? Svensk sammanfattning av den internationella studien IAASTD, International Assessment of Agricultural Science and

Läs mer

Långsiktiga energilösningar för en god miljö

Långsiktiga energilösningar för en god miljö Långsiktiga energilösningar för en god miljö Sverigedemokratisk Ungdoms miljö- och energipolitik Som ett socialkonservativt och nationalistiskt förbund ser Sverigedemokratisk ungdom värnandet om miljön,

Läs mer

studiehandledning Världsbiten Globala utmaningar gör en annan värld möjlig

studiehandledning Världsbiten Globala utmaningar gör en annan värld möjlig globala studiehandledning utmaningar Globala utmaningar gör en annan värld möjlig 1 ett studie- och metodmaterial att använda i arbetet med internationella frågor Av Anna-Lena Lodenius för ABF är ett studiematerial

Läs mer

Kort om miljön och vår konsumtion

Kort om miljön och vår konsumtion Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare HÖRNAN Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare NATURVÅRDSVERKET BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Ladda Sverige. El & jobb. El & transporter. El & boende. El en lösning för klimatet. jobben i Sverige

Ladda Sverige. El & jobb. El & transporter. El & boende. El en lösning för klimatet. jobben i Sverige Svenskarna: El en lösning för klimatet Innehåll Ladda Sverige El & boende El & transporter El & jobb El en lösning för klimatet Det här är en studie om svenskarnas syn på el och klimat. Bakgrunden till

Läs mer

Med utveckling i tanken. Om biodrivmedel i Afrika. som en möjlig väg ut ur fattigdomen

Med utveckling i tanken. Om biodrivmedel i Afrika. som en möjlig väg ut ur fattigdomen Med utveckling i tanken Om biodrivmedel i Afrika som en möjlig väg ut ur fattigdomen Fakta utan gränser Nr 6, januari 2008 Stockholm, januari 2008 Kooperation Utan Gränser Box 30214, SE-104 25 Stockholm,

Läs mer

VALET ÄR DITT! HÄRNÖSAND KRAMFORS SOLLEFTEÅ SUNDSVALL TIMRÅ ÅNGE ÖRNSKÖLDSVIK

VALET ÄR DITT! HÄRNÖSAND KRAMFORS SOLLEFTEÅ SUNDSVALL TIMRÅ ÅNGE ÖRNSKÖLDSVIK HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN FRAMTIDSVECKAN VÄSTERNORRLAND HÄRNÖSAND KRAMFORS SOLLEFTEÅ SUNDSVALL TIMRÅ ÅNGE ÖRNSKÖLDSVIK VALET ÄR DITT! Vårens bilaga från Framtidsveckan Västernorrland fokuserar

Läs mer

Omställning hur då? Hillevi Helmfrid. Varför behöver vi ställa om nu?... 2

Omställning hur då? Hillevi Helmfrid. Varför behöver vi ställa om nu?... 2 Omställning hur då? Hillevi Helmfrid Varför behöver vi ställa om nu?... 2 Klimatkris... 2 Miljö-, fattigdoms- och energikris... 2 Ekonomisk kris... 3 Ansvar och ojämn fördelning... 4 Antaganden... 5 1.

Läs mer

innehåll inledning jag och maten kyrkan och maten världens mat vi kan påverka världens mat mer att läsa och lära 57

innehåll inledning jag och maten kyrkan och maten världens mat vi kan påverka världens mat mer att läsa och lära 57 rätten till mat version 1.0 2011 innehåll inledning Om Världens kurs 4 Till ledarna 5 jag och maten Övning Mitt bästa matminne 7 Övning Middagsbjudningen 7 Övning Utmaningen 8 Övning Heta stolen 8 Pratstund

Läs mer

POLITIK-UTSKOTTET. GRUPP 1 Nationella och internationella politik-frågor

POLITIK-UTSKOTTET. GRUPP 1 Nationella och internationella politik-frågor 1 POLITIK-UTSKOTTET GRUPP 1 Nationella och internationella politik-frågor Tid för utskottsmöte: Lördag 7 juni Pass 1: 13.00 15.30, Pass 2: 17.30 19.00 Plats: Konferensrum 8, Louis de Geer OBS: bara numret

Läs mer

EKOLOGISKA FOTAVTRYCK. Ekologiska. FotavtrycK. Vår påverkan på planeten

EKOLOGISKA FOTAVTRYCK. Ekologiska. FotavtrycK. Vår påverkan på planeten EKOLOGISKA FOTAVTRYCK Ekologiska FotavtrycK Vår påverkan på planeten tillsammans kan vi förändra! Vi gör det varje gång vi handlar mat och kläder. Vi gör det varje gång vi reser, värmer våra bostäder eller

Läs mer

Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet

Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet Natalie Edberg Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot humaniora och samhällsvetenskap Självständigt

Läs mer

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Innehåll Inledning 1. Ställ Om! - Lokala initiativ - Plattform Omställning Sverige 2. Omvärldsanalys - Vi behöver ställa om - Varför

Läs mer

Vardagsval och vardagskval. En studie om hur studenter förhåller sig till miljö och hållbar utveckling

Vardagsval och vardagskval. En studie om hur studenter förhåller sig till miljö och hållbar utveckling Vardagsval och vardagskval En studie om hur studenter förhåller sig till miljö och hållbar utveckling Uppsats för Fortsättningskurs C I Etnologi Uppsala universitet Handledare: Karin S. Lindelöf Sandra

Läs mer

Ät S.M.A.R.T. ett utbildningsmaterial om maten, hälsan och miljön

Ät S.M.A.R.T. ett utbildningsmaterial om maten, hälsan och miljön S.M.A.R.T. Ät S.M.A.R.T. ett utbildningsmaterial om maten, hälsan och miljön Inledning........................................................... 1 Grundpaket översikt.....................................................

Läs mer

Konsumera mera dyrköpt lycka

Konsumera mera dyrköpt lycka Forskningsrådet Formas är en statlig myndighet som stödjer grundforskning och behovsstyrd forskning med höga krav på vetenskaplig kvalitet och relevans för berörda samhällssektorer. Det övergripande syftet

Läs mer

Rapport Grön ekonomi. - genom grön tillväxt eller minskat tillväxtberoende?

Rapport Grön ekonomi. - genom grön tillväxt eller minskat tillväxtberoende? Rapport Grön ekonomi - genom grön tillväxt eller minskat tillväxtberoende? Innehållsförteckning Inledning: Att cykla i uppförsbacke 4 Del I: En ohållbar modell 6 1. Hållbarhetsproblem i dagens ekonomi

Läs mer

SEKTORANALYS 2007 MED MILJÖN I FOKUS

SEKTORANALYS 2007 MED MILJÖN I FOKUS SEKTORANALYS 2007 MED MILJÖN I FOKUS Över de senaste 50 åren har människan förändrat ekosystemen mer drastiskt än under någon annan tidsperiod i planetens historia. Mestadels för att möta det stigande

Läs mer

Trafikplanering för en hållbar utveckling - Vision Lundby som exempel

Trafikplanering för en hållbar utveckling - Vision Lundby som exempel Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Kulturgeografiska institutionen Trafikplanering för en hållbar utveckling - Vision Lundby som exempel C-uppsats i samhällsgeografi HT 2003 Sara Persson Handledare:

Läs mer

Hur liten kan livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan vara år 2050?

Hur liten kan livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan vara år 2050? Hur liten kan livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan vara år 2050? ett diskussionsunderlag om vad vi äter i framtiden Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Foto: Ulf Nylén Foto: Shutterstock Varför har

Läs mer