...och den växer så det knakar. Här får du veta vad det betyder för dig och din miljö.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "...och den växer så det knakar. Här får du veta vad det betyder för dig och din miljö."

Transkript

1 Vindkraften VINDKRAFTEN VÄXER VÄXER...och den växer så det knakar. Här får du veta vad det betyder för dig och din miljö. 1 En rapport från Nätverket för vindbruk

2 Förord Den här broschyren ges ut av Nätverket för vindbruk* och vänder sig till dig som på något sätt berörs av en vindkraftetablering. Du är kanske markägare, närboende eller bara intresserad av frågan. Då kan det vara bra att känna till hur tillstånds- och planeringsprocessen ser ut för nya vindkraftverk och hur du själv kan bidra med synpunkter under processens gång. Broschyren beskriver kortfattat hur vindkraftverk fungerar och hur planerna för utbyggnad ser ut i Sverige.I broschyren beskrivs också samspelet mellan vindkraften och miljön och vilken miljöbelastning som vindkraftverk innebär. Kajsa Olsson, mars 2010 Illustrationer: Kaianders Sempler Redigering: Curt Eiworth *Nätverket för vindbruk startades Det är ett regeringsuppdrag som Energimyndigheten fått med syfte att sprida kunskap om naturresursen vind. 2

3 Innehållsförteckning Om vind och vindkraft 4 Utbyggnad av vindkraftverk 5 Miljö 7 Landskapsbilden 10 Ljud 10 Skuggor och hinderbelysning 13 Hur kan du påverka? 14 Vindkraft i Sverige 17 EU:s klimatmål 18 Vem äger vindkraften? 19 Vindkraft, näring och arbete 21 Säkerhet och ansvar 24 Vem kan man lita på? 25 Läs mera 26 3

4 Om vind och vindkraft VINDKRAFTEN VÄXER Ett vindkraftverk som står där det blåser i genomsnitt 8 m/s (meter per sekund) producerar dubbelt så mycket elenergi som ett verk beläget där medelvinden är 6 m/s. Elproduktionen från ett vindkraftverk ökar med kubiken på vindstyrkan. Utnyttjar man bra vindlägen behöver färre verk byggas. Ett vindkraftverk består i huvudsak av ett torn, rotor med rotorblad och en generator. Vinden får rotorbladen att snurra, och rotationen omvandlas till el i generatorn. Vindkraftverk producerar energi när det blåser mellan cirka 4 och 25 m/s (meter per sekund). Runt procent av årets timmar blåser det tillräckligt för att ett vindkraftverk ska producera el. Om det blåser för lite (mindre än 4 m/s) kan inte vindkraftverket snurra. Blåser det allt för mycket - mer än 25 m/s - stoppas det. I ett bra vindläge på land ger ett vindkraftverk på 2 MW (megawatt) mellan och MWh (megawattimmar) per år. Det räcker till hushållsel för mellan 800 och 1000 småhus. En vanlig effekt på ett modernt vindkraftverk är mellan 2 och 3 MW. Det kan ha en totalhöjd på mellan 100 och 180 meter. Rotorbladen är meter långa, vilket ger en rotordiameter på mellan 70 och 90 meter. Tornet är helt eller delvis gjort av stål. Fundamentet som tornet sitter fast i, är gjutet i betong eller borras fast i berggrunden. Priset på ett 2 MW vindkraftverk är runt miljoner kronor. Så funkar det Vindkraftverk fångar upp rörelseenergi ur vinden och omvandlar den till el. När solen värmer upp jorden, värmer den även upp atmosfären. När varm luft stiger sjunker svalare, tyngre luft för att ersätta den varma luften. Denna turbulens ger upphov till vindrörelser som plockas upp av vindkraftverkets blad, vingarna. Vindkraftverk fångar upp rörelseenergi ur vinden och omvandlar den till el. Turbin, vingar och nav är via ett maskinhus monterade på ett torn. I ett vindkraftverk med växellåda växlas turbinens låga varvtal på cirka 6-16 varv per minut upp till cirka 1000 varv per minut för att generatorn ska kunna arbeta optimalt. I ett vindkraftverk utan växellåda är den ingående axeln kopplad direkt till generatorn som alltså arbetar vid samma låga varvtal som turbinen. 4

5 Vindkraftteknik Så gott som alla dagens vindkraftverk är VINDKRAFTEN VÄXER horisontalaxlade, det vill säga konstruerade enligt samma princip som de gamla väderkvarnarna. En annan typ av vindkraft är vertikalaxlade. Fördelen med vertikalaxlade turbiner är att de tar upp vindenergi oavsett vindriktning. Turbinen behöver således inte riktas in mot vinden, vilket är nödvändigt med traditionella horisontalaxlade vindkraftverk. De moderna varianterna av vertikalaxlade vindkraftverk befinner sig fortfarande på utvecklingsstadiet. Utbyggnad av vindkraft År 2009 fanns drygt vindkraftverk i Sverige. De producerade cirka 2,5 TWh (terawattimmar). Det är fullt möjligt att bygga mer. Riksdagen har beslutat om en planeringsram på sammanlagt 30 TWh. Det De vertikalaxlade vinkraftverken tar upp vindenergin oavsett vindriktning och behöver inte riktas direkt mot vinden. betyder att berörda myndigheter ska planera för en sådan utbyggnad genom att fastslå lämpliga områden för vindkraft. Totalt handlar det om en planering för vindkraftverk, beroende på deras placering och storlek, det vill säga den installerade effekten. Av 30 TWh ska 20 TWh stå på land. Till havs finns redan planmässiga förutsättningar för 10 TWh. Det viktigaste i planeringen för att anlägga vindkraftverk är att välja platser där det blåser bra och där människor, djur och natur påverkas så lite som möjligt. Därför utförs noggranna prövningar och undersökningar innan ett vindkraftsprojekt kan sätta igång. Här är bästa platserna Den kartläggning som Energimyndigheten presenterade 2008, visade att det fanns drygt 400 områden i 20 län som ansågs särskilt lämpade för vindbruk (se kartan). Ett av grundkriterierna var en medelvind på mer än 6,5 m/s på 72 meters höjd. Att ett område utpekas som riksintresse, innebär att kommunen måste ta hänsyn till detta i sin översiktsplanering. Det betyder dock inte att tillstånd beviljas automatiskt. Finns det flera riksintressen på samma område, så prövas de mot varandra exempelvis riksintresse för naturvård, kulturmiljö eller rennäring. Riksintresseområdena för vindbruk är framtagna av Energimyndigheten efter samråd med länsstyrelserna, Boverket och andra centrala myndigheter. 5

6 men renarna då? VINDKRAFTEN VÄXER En del av den mark som ligger inom riksintresse för vindbruk, ligger också inom riksintressen för rennäring. Kan en storskalig utbyggnad av vindkraften samordnas med rennäringen? Frågan går till Per Gustav Idivuoma, ordförande i Samernas riksförbund: Ja! Vi anser att det är viktigt att ta tillvara förnybara resurser. Det finns modeller för hur vi kan leva sida vid sida, vindkraften och rennäringen. Det är inte bara vindkraft som påverkar rennäringen, utan också gruvdrift och friluftsliv. Det är viktigt att projektören tar en mycket tidig kontakt med oss, innan han har kommit in i en tillståndssituation. Det ska inte bli så att det enda handlingsutrymme som återstår är att säga ja eller nej, det är ingen bra grogrund för samtal. Energimyndigheten finansierar projektet Vindren som påbörjades Syftet är att hitta hållbara lösningar för samexistens och gemensam nytta för vindkraftprojektörer och samebyar. Projektet drivs av Svenska Samers Riksförbund och branschföreningen Svensk Vindenergi. Hamnar man i en sådan situation kanske man överklagar för att markera sin vilja och att kommunicera via domstolar är dyrt. Låt oss vara med som en part i en dialog i stället! Det är viktigt att exploatören vet på vilken rättslig grund han står. Renen betar på stora områden, två tredjedelar av Sveriges yta utnyttjas. Oavsett vem som äger marken har rennäringen en hävdvunnen, lagstadgad rätt att nyttja landet för sig och sina renar. Det innebär att en etablering som sker inom samebyns betesområde måste vägas mot det förlorade betet. Den tidiga kontakten kan innebära att det av exploatören tilltänkta området inte är lämpligt från rennäringens horisont. Det kan finnas andra platser i anslutning till området som är lämpligare. När man sedan kommer överens, är båda parter vinnare. Per Gustav Idivuoma 6

7 Miljö Vinden är gratis, den tar inte slut och orsakar inga utsläpp. När vindkraftverket har tjänat ut, kan marken återställas. Vindkraften påverkar landskapet och den lokala miljön. Det finns inget energislag som är harmlöst mot miljön. Det gäller att hålla flera perspektiv i huvudet på en gång - det lokala och det globala. Fördelarna överväger VINDKRAFTEN VÄXER Peter Thorén är biolog och arbetar med naturvårdsfrågor. Han bor i ett rött hus med vita knutar, hans farfars föräldrahem, i en by utanför Värnamo. Han är också involverad i ett vindkraftprojekt. Peter Thoréns föräldrar har tillsammans med tio andra markägare bildat ett enkelt bolag för att upplåta sin mark till tio vindkraftverk. Alla vill ha en orörd horisont, en orörd vy. Det är med blandade känslor som jag verkar i ett vindkraftprojekt. Men fördelarna överväger helt klart. Vindkraftens påverkan på natur, miljö och människor är så liten att valet känns väldigt enkelt. Det är ett litet ingrepp, i jämförelse Foto: EVA WERNLID Peter Thorén med den stora vinst som minskade koldioxidutsläpp medför, säger han. Peter Thorén är medlem i styrelsen för Naturskyddsföreningens lokalavdelning i Värnamo. Han anser att lagstiftningen med prövning enligt miljöbalken, gör att det går att undvika olämpliga platser för vindkraftetableringar. Naturligtvis ska man ta hänsyn till riktvärden för ljud och skuggor. I vårt projekt anpassade vi oss till naturvärdena och flyttade några av verken så att de inte skulle hamna precis intill en nyckelbiotop. Det är nödvändigt att sätta energiproduktionen i ett större sammanhang, påpekar han. Den som inte kan acceptera vindkraft, trots den strikta miljöprövning som vi har i Sverige, hur kan den personen acceptera villkoren för energiproduktion på andra håll? På oljefälten i Nigeria, i Tyskland där hela byar flyttas för att stenkol ska brytas, dagbrotten i Kazakstans urangruvor. Eller de torrlagda Norrlandsälvarna. Det är hög tid att vi i södra delarna av Sverige ser konsekvenserna av vår energianvändning. Miljöbalkens portalparagraf: Företräde ska ges åt det ändamål som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Ett vindkraftverk med en effekt på 3 MW kan i ett bra vindläge varje år utvinna MWh el per år, vilket motsvarar det årliga behovet av hushållsel i småhus. Man möjliggör även en minskad elproduktion från kolkraft och åstadkommer därmed: minskade utsläpp av koldioxid med cirka ton minskade utsläpp av svaveldioxid med cirka 5 ton minskade utsläpp av kväveoxider med cir7ka 3 ton skonar naturen från bränsletransporter och spridning av aska. 7

8 Fåglar och vindkraftverk I dag pekar de flesta studier på att risken för kollisioner och övrig inverkan på fåglar från vindkraftverk är liten. De risker som finns förknippade med fåglar och som behöver beaktas vid vindkraftsplanering och etablering, är dels kollisioner och dels effekter i form av att fåglar trängs undan från boplatser, revir och flygstråk. Svenska studier i Kalmarsund visar på att flyttande små- och sjöfåglar undviker vindkraftverken och att risken för kollisioner är liten. Sjöfågelflockarna väjer i regel på långt avstånd från vindkraftverken. I studien visade resultaten att fåglar omkommer per år av de totalt omkring fåglar som passerar Utgrundens 7 vindkraftverk i Kalmarsund, som är ett omfattande flyttstråk. Utöver direkt kollision visar resultaten att ca 30 procent av de flyttande sjöfåglarna har justerat sin flyttväg efter att verken uppförts. Forskning pågår i dag i Sverige om den landbaserade vindkraftens effekter på fåglar. Studier som sker inom kunskapsprogrammet Vindval täcker in såväl småfåglar, skogsfåglar som större rovfåglar. Kunskapen från dessa projekt tillsammans med internationell forskning och kontrollprogram som genomförts bidrar med kunskap som är avgörande för undvika och minimera eventuella effekter av vindkraftetablering på fågelfaunan. Vindkraftverkens påverkan på fåglar på land har undersökts bland annat i Spanien, i ett område med 1000 vindkraftverk. Studieområdet är ett viktigt stråk för flyttfåglar och studien visar att de flesta fåglarna undvek vindkraftverken. Vindval Energimyndigheten och Naturvårdsverket driver kunskapsprogrammet Vindval som tar fram fakta om vindkraftens miljöeffekter. De områden som studeras är: ekosystem, fiskar, fåglar och fladdermöss, ljud i marina miljöer och människors upplevelser. Läs mera om Vindval på sidan 26. För vissa fågelarter, till exempel rovfåglar kan det dock spela roll var en vindkraftpark placeras. Den vindkraftspark med verk som finns i Altamont i Kalifornien har kungsörnar som häckar vid anläggningen. Detta har medfört problem med kollisioner Det är därför viktigt att ta hänsyn till häckningsområden vid etablering av vindkraftanläggningar. Resultatet från studier i Norge och USA har visat att rovfåglar är en särskilt sårbar fågelgrupp. Fladdermöss I slutet av 1990-talet blev det känt i Sverige att inte bara fåglar utan också fladdermöss kunde bli skadade av vindkraftverkens roterande vingar. Studier som genomförts i Sverige har visat att det vid svaga vindar (under 5 m/s) och vackert väder kan samlas mycket insekter runt vindkraftverken vilket lockar fladdermöss att jaga nära rotorbladen, med risk för att bli träffade. Det har även förekommit att fladdermöss använt vindkraftverk som viloplats. För att undvika risker för fladdermöss kan möjliga åtgärder vara att stoppa vindkraftverkens drift vid låga vindstyrkor. En dom i EGdomstolen mot Tyskland (och därför gällande hela EU) och som grundas på habitat- och fågeldirektivet, har nu medfört att vindkraftverk som dödar fladdermöss måste stå stilla under vissa perioder, eftersom detta är den hittills enda fungerande metoden att minska kollisionerna. Marin miljö Under anläggningsarbetet till havs kan bottensediment röras upp och tillfälligt få vissa negativa effekter på fiskar och bottenlivet. När vindkraftverken väl är byggda kan de vara bra för bottenlivet genom att de fungerar som konstgjorda rev där det hårda underlaget ger växtplats för många arter, till exempel blåmusslor. Fundamentet stör inte fiskar. Tidigare studier visar att havets organismer snabbt vänjer sig vid de ljud och vibrationer som vindkraftverken ger ifrån sig under vattenytan. Fiskeriverket har sett att vindkraftverk skrämmer bort fiskar som kommer inom fyra meter från verken, men bara när det blåser hårt. Inget pekar på att ljuden skadar fiskarnas hörsel. (Se även under Läs mera på sidan26) 8

9 Miljöbelastning VINDKRAFTEN VÄXER Tillverkningen av vindkraftverk kräver både råvaror och energi. Transporter och montering belastar miljön. När vindkraftverk väl är i drift producerar de däremot el utan direkta utsläpp under lång tid med minimal miljöpåverkan. En spansk undersökning har kartlagt den miljöpåverkan ett vindkraftverk utgör. Analysen visar att den totala miljöbelastningen är liten och att den påverkan som tillverkning, montering och nedmontering har, kompenseras av den nästan obefintliga miljöbelastning som vindkraftverk utgör under den tid de är i drift. Ett nyckeltal i en miljöanalys är förhållandet mellan energianvändningen för framställning, drift, transport, nedmontering och bortskaffande i förhållande till den förväntade genomsnittliga energiproduktionen som vindkraftverket kommer att generera. Undersökningen visar att den så kallade återbetalningstiden är knappt 230 dagar. Det är den tid som det tar för vindkraftverket att generera elektricitet som motsvarar den energimängd som går åt för tillverkning, transporter och montering av vindkraftverket Denna tid motsvarar cirka 3 % av vindkraftverkets beräknade minimilivslängd. När vindkraftverket har tjänat ut kan platsen återställas. Nöjda svenskar I dag är 80 procent av svenskarna positiva till vindkraft, enligt SOM-institutet (Samhälle Opinion Massmedia) vid Göteborgs universitet. Det är en högre andel än för tio år sedan, när mätningarna började. Danmark är det land där befolkningen är mest positiv till vindkraft. Danmark är också det land som har störst andel vindkraft 20 procent av danskarnas elproduktion kommer från vindkraft. Nedmontering av vindkraftverk och återställande av plats Vindkraftverkens tekniska livslängd är år. De flesta delarna i ett vindkraftverk kan återvinnas. Det gäller metall i torn och generator, kablar och ledningar. Kompositen i rotorbladen energiåtervinns. Betong i fundament krossas och används som fyllnadsmaterial, vägar och uppställningsplatser återställs, oftast genom täckning med matjord. Eventuella bodar och byggnader körs bort. Den samlade landskapsbilden kan således återställs. Kraven som gäller för avveckling brukar regleras i miljötillståndet för ett vindkraftverk. Kostnaderna för avveckling har kartlagts, för att myndigheter och markägare redan i samband med etableringen ska kunna ställa krav på finansiella garantier för nedmontering och återställande. 9

10 Miljöbelastning forts... Landskapsbilden Genom den stora utbyggnad som vindkraften i Sverige står inför kan vi räkna med att vindkraftverk kommer att bli ett allt vanligare inslag i landskapsbilden. I och med att utvecklingen har gått mot allt högre verk, runt 180 meter, blir de mer framträdande i det öppna landskapet. Större verk har betydligt lägre rotationshastighet än små, och långsammare rörelser uppfattas normalt som mindre störande. Och färre stora verk kan producera mer el än många små. Ljud VINDKRAFTEN VÄXER Genom att använda sig av datorprogram går det att simulera hur en etablering kommer att förändra landskapsbilden. Vindkraftverkens inverkan på landskapsbilden är den vanligaste stötestenen i samband med vindkraftsetableringar. Det går att planera en vindkraftetablering så att påverkan uppfattas som mindre, genom att till exempel gruppera verken. Vindkraftverk i ett öppet jordbrukslandskap eller i ett kulturlandlandskap med bevarandevärden, upplevs som mer dominant i landskapet än om vindkraftverken placeras i ett industrilandskap. Det finns en mängd principer som styr hur vindkraftverk ska placeras i ett landskap, både då det gäller kraftverkens placering i förhållande till varandra och till annan bebyggelse. Lästips: Vindkraften och landskap - att analysera förutsättningar och utforma anläggningar finns att laddaner från Boverkets hemsida: Vindkraftverk syns och hörs. Den typ av ljud som brukar höras från ett vindkraftverk, uppstår när turbinbladen rör sig genom luften. Det brukar beskrivas som ett svischande. Ljudet från ett vindkraftverk har stora likheter med det ljud som alstras av vinden i växtlighet av olika slag. Ljud från växellåda och generator brukar sällan utgöra en störning när det gäller moderna vindkraftverk. Det bästa sättet att få veta hur vindkraftverk låter är att besöka ett. Projektörer kan ibland, när det är praktiskt möjligt, arrangera bussresor till närmaste vindkraftverk. 16 verk på 600 kw = 10 MW 5 verk på 2 MW = 10 MW 10

11 Regler om ljud från vindkraftverk Det finns regler för att se till att ljud från vindkraftverk inte överstiger rekommenderade riktvärden och att närboende inte utsätts för ljudpåverkan från vindkraftverk. Avståndet till närmaste hus bör vara minst 400 meter. Enligt tillstånden får ljudnivån normalt inte överstiga 40 db(a) utomhus vid bostad, och i speciellt tysta miljöer får ljudet inte överstiga 35 db(a). Det är Naturvårdsverket som ger ut rekommendationer för hur ljudnivån på en plats ska beräknas. Innan tillstånd för vindkraftsbyggen kan utfärdas, gör projektören en kartläggning av det planerade kraftverkets ljudeffekter på närmiljön. De uppgifter som projektören lämnar, är de som ligger till grund för tillståndet. När det rör sig om flera vindkraftverk på en plats kan ljuden i vissa fall samverka och för att beräkna ljudbilden används datorsimuleringsprogram. Resultatet presenteras i form av en karta där ljudutbredningen ritas ut. Ljudet sprider sig och dämpas Ljudnivån avtar med avståndet från vindkraftverket, men det är svårt att mäta och förutse all potentiell ljudspridning. Hur ljudet breder ut sig beror på en mängd olika faktorer, som till exempel hur marken är beskaffad. Mark brukar dämpa ljudet effektivare än vatten. Luftens fuktighet och temperatur, väder och vind, har också betydelse för utbredningen av ljud. Det ljud som uppstår från turbinbladens rörelser blir kraftigare ju mer det blåser. Den ökande vinden maskerar det ökade vindkraftsljudet eftersom blåsten orsakar ett naturligt bakgrundsljud. Bullerkällor hörs tydligt på natten. Det beror på att andra ljud minskar från trafik, arbetsmaskiner, fåglar och människor. Nere vid marken mojnar det mot kvällen, så ljud från vindar i träd minskar. Det finns möjlighet att sänka ljudnivån från vindkraftverk, genom att ändra styrningen av driften, sänka varvtal eller i de värsta fallen att inte köra aggregat på kvällar och nätter. Bilden visar potentiell ljudutbredning av sex vindkraftverk på Näsudden på Gotland. 11

12 Hur mycket stör ljudet från vindkraftverket? Foto: IDA LÖVSTÅL Eja Pedersen, doktor i miljömedicin. Eja Pedersen är doktor i miljömedicin och undervisar vid Högskolan i Halmstad. Hennes doktorsavhandling vid Göteborgs universitet handlar om människors upplevelser av ljud från vindkraftverk. Hon är en av världens mest meriterade forskare på området. Finns det hälsoproblem förknippade med ljud från vindkraftverk? De studier jag har gjort visar att inga direkta hälsoeffekter kan relateras till vindkraftljud. Däremot finns ett samband mellan att man känner sig störd och viss ohälsa. Där är det svårt att säga vad som är hönan och vad som är ägget ifall den som har nedsatt hälsa lättare blir störd, eller om den som blir störd upplever ökad ohälsa. De ljudnivåer som det handlar om är så låga att de är svåra att mäta för att man inte kan skilja ut vindkraftverkets ljud från andra ljud i omgivningen. Vilka andra faktorer spelar in när det handlar om hur vi uppfattar ljud? Våra sinnen jobbar ihop, så den som ser vindkraftverket har lättare att höra det. Risken är liten att störas för den som inte ser vindkraftverket. Och den som har ekonomisk vinning av vindkraftverket blir inte störd av ljudet, det visar studier som jag har gjort i Holland. Hur är det med infraljud, alltså ljud med mycket låga frekvenser? Infraljud är ljud som man inte hör, och ljud man inte hör blir man inte påverkad av. Hörbart ljud med låga frekvenser kallas lågfrekvent ljud. Ljudet från dyningarna på en strand är lågfrekvent, och inget säger att människor mår dåligt i en sådan ljudmiljö utomhus. I studier vid Göteborgs universitet har det visat sig att människor som arbetar inomhus i till exempel fläktljud med låga frekvenser, presterar sämre. Men då pratar vi om buller som har betydligt mer lågfrekvent innehåll än det svischande ljudet från vindkraftverk. I Sverige är våra hus byggda så att det dessutom är ovanligt att vindkraftljud hörs inomhus. Utomhus kan däremot just det här svischandet upplevas som störande. Ett ljud som kommer-och-går är svårare att tänka bort och det maskeras sämre av andra ljud än ett jämnt ljud. Buller mäts i decibel db(a). Det vanligaste är att man mäter bullret på en plats under flera timmar, för att sedan räkna ut ett medelvärde. Resultatet redovisas med medelvärdet och det högsta värdet. Människor löper risk för att få skadad hörsel om de utsätts för en ljudnivå på cirka 85 db(a) under en Vid vilka ljudnivåer hör människor ljudet från vindkraftverk utomhus? Vid 32 decibel: 28 procent märker ljudet Vid 40 decibel: 80 procent märker ljudet Vid vilka ljudnivåer störs människor av ljudet från vindkraftverk utomhus? 37,5-40 decibel: 15 procent blir störda Över 40 decibel : 30 procent blir störda Fotnot: Viskning: 35 decibel. Normal bullernivå: 65 decibel längre tid. En ökning av ljudtrycksnivån med 10 db uppfattar vi normalt som en fördubbling av ljudets styrka. 12

13 Skuggor och hinderbelysning När solen skiner på ett snurrande rotorblad bildas en skugga som kommer och går. De klagomål som tidigare förekommit har i första hand rört små vindkraftverk med högt varvtal. Då har de rörliga skuggorna från turbinbladen kunnat upplevas som störande, främst inomhus i ett rum med fönster mot vindkraftverket. I dag finns tydliga rekommendationer som reglerar frågan om skuggtid. Vid projektering av nya vindkraftverk kartläggs hur skuggspridningen kommer att te sig. Det är alltså möjligt att i förväg veta hur skuggorna kommer att falla och på vilket sätt de närboende kan komma att påverkas. Om avståndet till verket är mer än 1,5 kilometer tar sig skuggorna uttryck i smärre ljusförändringar och detta skapar knappast några problem. Enligt Boverkets rekommendation ska skuggtiden inte överskrida 30 timmar per år. Med hjälp av elektronisk styrning kan också vindkraftverken programmeras så att de stängs av under de minuter en närboende kan störas av skuggor. Skuggtiden beror på avstånd och i vilken riktning vindkraftverket står i förhållande till den byggnad som utsätts för skuggningen. Hur högt solen står påverkar naturligtvis skuggningen och varierar med årstiden och var i landet vindkraftverket placeras. Reflexer från rotorbladen är inte längre ett problem, eftersom bladen på moderna vindkraftverk är antireflexbehandlade. Hindermarkering Vindkraftverk som är upp till 150 meter ska förses med ett blinkande rött ljus under skymning, gryning och mörker. Verk som är högre än 150 meter ska markeras med ett starkare vitt, blinkande ljus under dagtid, gryning och skymning. Ljuset går att skärma av för att minska eventuell störning. Transponderteknik är under utveckling, belysningen tänds när flyg närmar sig. 13

14 Beslutsprocessen hur kan du påverka? Vid översiktsplaneringen Ju tidigare i processen man blir delaktig, desto större är möjligheten att påverka. I samband med att kommunen arbetar fram så kallade tillägg till, och fördjupningar av översiktsplanen, får allmänheten möjlighet att påverka i ett tidigt stadium. Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan. Den ska ge vägledning och stöd i beslut om användning av mark och vattenområden, samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Översiktsplanen kan inte överklagas för den är inte juridiskt bindande. Det är ändå ett viktigt dokument där kommunens ställningstaganden framgår. Översiktsplanen kan ändras genom ett tillägg, där en fråga - till exempel vindkraft - som inte tidigare har tagits upp, nu behandlas över hela kommunens yta. Den kan också ändras genom en fördjupning. Då redovisar den ett visst geografiskt område. Den största möjligheten för allmänheten att påverka planen, är i samband med att förslaget blir föremål för samråd. Samrådsversionen av översiktsplanen ska ställas ut så att alla som vill kan ta del av den och komma med synpunkter. Synpunkterna kan också samlas in i samband med ett samrådsmöte. I dag är det många kommuner som arbetar med planering för vindkraft. Flertalet av dem gör tillägg till översiktsplanen. Här redovisas bland annat kommunala mål, riksintressen och vindförhållanden. I tillägget redovisas också avvägning mot andra intressen och utpekande av lämpliga - respektive olämpliga - områden för vindkraft. Den kan också innehålla en landskapsanalys som ger ett bra underlag för dialog med kommuninvånarna. Oftast tar den också upp riktlinjer som till exempel avstånd från vindkraftverk till närmaste bebyggelse. Hur medborgarna involveras i planprocessen skiljer sig mellan olika kommuner. Oftast är det bra om kommunen samverkar med grannkommunerna, särskilt när det handlar om lämpliga områden för vindkraft som ligger nära kommungränsen. Det kan komma in ansökningar om att uppföra vindkraftverk medan kommunen arbetar med tillägget till översiktsplanen. De ansökningarna är kommunen också skyldiga att ta itu med. Den nya lag för prövning av vindkraft som trädde i kraft den 1 augusti 2009, innebär ingen förändring när det gäller översiktsplanens betydelse i planeringen för vindkraft. Det nya i lagen är att vindkraftverk inte längre dubbelprövas enligt både miljöbalken samt planoch bygglagen. Lite förenklat kan man säga att större etableringar prövas enligt miljöbalken, medan mindre anläggningar prövas enligt planoch bygglagen. 14

15 Så här ser processen för bygglov ut: För att uppföra ett vindkraftverk krävs bygglov om verket: är högre än 20 meter har en turbindiameter som är mer än tre meter sitter fastmonterat på en byggnad har en höjd över marken som är större än avståndet till tomtgränsen 1, Projektören söker bygglov (regleras i planoch bygglagen). Om vindkraftverket är högre än 50 meter, eller om två eller flera vindkraftverk står tillsammans, krävs att projektören också anmäler ärendet enligt miljöbalken till kommunen. 2. Projektören kan ordna informationsmöte för berörd allmänhet i samband med att ansökan om bygglov lämnas till kommunen. Då kan du ge synpunkter direkt till projektören. 3. Kommunen får in ansökan om bygglov Obs! Se även 3A 3A. Kommunens byggnadsnämnd, miljönämnd (eller motsvarande) kan besluta att en miljöbedömning ska göras i anslutning till miljöbalksärendet. 4. Kommunens byggnadsnämnd, miljönämnd eller motsvarande, skickar ansökan till de närmast berörda, kringboende som får yttra sig. Byggnadsnämnden (eller motsvarande) fattar beslut när det gäller bygglov. Miljönämnden (eller motsvarande) behandlar anmälan enligt miljöbalken och meddelar projektören sitt ställningstagande. Krav på tillstånd enligt miljöbalken gäller för: två verk eller fler där vart och ett är högre än 150 meter totalt sju verk eller fler där vart och ett är högre än 120 meter totalt varje nytt verk som uppförs i en gruppstation där tillstånd enligt miljöbalken krävs. Projektören behöver miljötillstånd av länsstyrelsen, regleras i miljöbalken.så här ser processen för tillstånd enligt miljöbalken ut: 1. Projektören kan, på eget initiativ, ordna informationsmöte för att hämta in synpunkter från de som bor i området. 2. Projektören ordnar samrådsmöte där länsstyrelse, kommun och allmänhet bjuds in. Här kan du också ge sypunkter. 2A. Om kommunen finner att det råder stor efterfrågan på mark, beslutas om att inleda detaljplanearbete. 2B. Förslaget till detaljplanen sänds ut på samråd. Kommunen ansvarar för detta. Allmänheten kan lämna synpunkter. 2C. Kommunen tar ställning till synpunkter och ställer ut förslaget till detaljplan. Det annonseras i lokaltidningen och på annat sätt. 2D. Under utställningen kan allmänheten lämna synpunkter. 2E. Kommunen antar planen efter att ha tagit ställning till synpunkterna. Detta beslut koordineras med kommunens beslut enligt punkt Projektören upprättar en ansökan med miljökonsekvensbeskrivning som lämnas till länsstyrelsen. 4. Ansökan kungörs i lokaltidningen och på länsstyrelsens hemsida. Allmänheten har tillfälle att yttra sig över ansökan. 5. Kommunalt veto. Kommunen tillstyrker etableringen. 6. Efter att kommunen har tillstyrkt etableringen kan länsstyrelsen ge tillstånd. 15

16 I miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) beskrivs hur vindkraftanläggningen påverkar omgivningen - naturmiljön, landskapet och kulturmiljön. Hur människors hälsa påverkas ska framgå. Den planerade anläggningens miljöpåverkan ska bli ordentligt klarlagd. Miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla en sammanfattning som ska vara skriven så att en lekman kan förstå den. Den som söker tillståndet bekostar miljökonsekvensbeskrivningen. Att överklaga bygglov Ett bygglov kan överklagas till förvaltningsrätten. De som kan överklaga ett bygglov är de närmaste grannarna, organisationer och föreningar. Till rättens beslut finns en besvärshänvisning. Där framgår det hur beslutet kan överklagas, och till vilken instans. En detaljplan kan överklagas av dem som berörs av planen, inklusive vissa organisationer och föreningar. För att få rätt att överklaga krävs att man under samråd eller utställning har lämnat skriftliga synpunkter som inte har blivit tillgodosedda. Detaljplanen överklagas till länsstyrelsen och vidare till regeringen. Att överklaga till miljödomstolen Ett tillstånd enligt miljöbalken kan överklagas till miljödomstolen. Här är det inte lika tydligt vilka enskilda medborgare som kan överklaga, men kretsen är större. Boende inom någon eller några kilometer kan överklaga när det rör sig om större etableringar. Vissa myndigheter och miljöorganisationer har också rätt att överklaga. Miljödomstolens beslut kan överklagas till miljööverdomstolen. För att ett överklagande ska tas upp av miljööverdomstolen krävs prövningstillstånd. Miljööverdomstolens dom kan i vissa fall överklagas till Högsta Domstolen. 16

17 Vindkraft i Sverige VINDKRAFTEN VÄXER Traditionellt har vindkraftverk placerats på öppna fält och slätter. På senare tid har det visat sig finnas bra vindlägen även på skogklädda höjder i inlandet. Vindkraftsparker till havs innebär många fördelar. Där råder bättre vindförhållanden och där bor inga människor. Däremot är det än så länge dyrare att anlägga vindkraftverk till havs. Om vindkraftverk byggs på flera håll i landet så bidrar det till en jämnare produktion, vilket i sig innebär stora samhällsekonomiska vinster producerades totalt 133,5 terrawattimmar el, varav vindkraften svarade för cirka 2,5 terrawattimmar, det vill säga en bit under 2 procent. Vad händer när det inte blåser? Vindkraftverk producerar bara el när det blåser. Därför behövs en reglerkraft som genast kan kopplas på när det är vindstilla. Vattenkraften är en utmärkt reglerkälla. För utbyggnaden av vindkraft i Sverige är det en stor fördel att vi har god tillgång till vattenkraft. Det här är inte bara en fråga för Sverige, hela Norden är sammankopplad i en gemensam elmarknad. Blåser det lite sämre i Danmark så kan stillastående vindkraftverk där balanseras med vattenkraft från Finland till exempel. Elcertifikat Det är dyrare med nyproducerad el vare sig den kommer från kärnkraft, vindkraft eller kol än vad det är med el från anläggningar som har varit i drift länge. Och för att uppmuntra och skynda på utvecklingen av mer förnybar energi har Sverige ett stödsystem. Det kallas elcertifikatsystemet. Det bygger på att producenterna av förnybar el (exempelvis vindkraft, viss vattenkraft, solenergi och biobränslen) får sig tilldelade elcertifikat. Dessa certifikat kan de sedan sälja till elleverantörer, som måste skaffa sig certifikat i förhållande till hur mycket el de levererar. Den som producerar förnybar el får inkomster både från försäljning av el och av certifikat. Priset på elcertifikatet beror på utbud och efterfrågan. Det ger ett stöd på mellan 15 och 40 öre per kwh (kilowattimme). I slutänden är det elkunderna som bär kostnaden för certifikaten som är en del av elpriset. 17

18 EU:s klimatmål EU:s medlemsländer har enats om att: minska unionens utsläpp av växthusgaser med 30 % till 2020 jämfört med år energieffektivisera en minskad energianvändning med 20 % till år år 2020 ska 20 % av energikonsumtionen komma från förnybara energikällor. När överenskommelsen träffades 2008 var andelen förnybar energi bara 8,5 %. För Sverige har EU satt det högsta målet för de 27 medlemsstaterna. Vår konsumtion av förnybar energi år 2020 ska uppgå till 49 %. Regeringen har höjt målet till 50 %. Effektivare användning Förnybara energikällor är ett av flera sätt att försöka bromsa den globala uppvärmningen. Ett annat sätt är att använda energin effektivare. Genom att förbättra befintlig energiomvandling och minska energianvändningen kan man öka tillgången på energi utan att öka energiproduktionen. I dag producerar vindkraften cirka 260 TWh el per år, vilket motsvarar knappt 1,5 procent av den globala elkonsumtionen. Även om vindkraften globalt sett än så länge står för en förhållandevis liten andel av den totala elproduktionen finns det enskilda länder som får en väsentlig del av sitt elbehov från vindkraft. Ökade 50 procent Danmark Danmark satsade tidigt på en omfattande utbyggnad av relativt små vindkraftverk med höga statliga subventioner. I dag är Danmark det land i världen som får störst andel av sin el från vindkraft. Tyskland Med drygt vindkraftverk och en installerad kapacitet på nästan 26 GW är Tyskland en av världens ledande vindkraftsnationer. Redan 1991 infördes ett generöst statligt stödsystem för förnybara energikällor. Spanien Spanien har byggt ut vindkraften i samma omfattning, och inom samma tidsrymd, som Sverige planerar att göra. Spanska politiker har aviserat att delar av den spanska kärnkraften ska fasas ut till förmån för förnybara energikällor. Kina, Indien och USA År 2009 var Kina det land i världen som byggde ut vindkraften mest. USA kom på andra plats. Ett indiskt företag är i dag världens femte största vindkraftstillverkare. Att förnybar energi får fäste i tillväxtekonomierna Kina och Indien är av stor betydelse för den globala klimatsituationen. De både länderna står för en mycket stor del av världens kolförbrukning. Danmark får 20 procent av sin el från vindkraft, motsvarande siffror för Spanien är 10 procent och för Tyskland sju procent. Kapaciteten i USA byggdes ut med 30 procent under 2009 och uppgår idag till dryga 35 GW. 18

19 Vem äger vindkraftverken? Markägare äger den mark där vindkraftverket står. Sedan kan någon annan äga själva vindkraftverket. Projektörer, kallas de företag som åtar sig att bygga upp vindkraftverksamhet. Projektörerna kan sedan sälja verken vidare till exempelvis kraftbolag eller kooperativ. I Nordeuropa är de största tillverkarna av själva vindkraftverken det danska företaget Vestas, och tyska Enercon. Ägande i ekonomiska föreningar växer. I både Tyskland och Danmark, två länder som har satsat mycket på vindkraft, har privatpersoner haft möjlighet att köpa in sig i verken. År 2003 ingick mer än tyskar i vindkraftkooperativ, och nio av tio vindkraftverk i Tyskland var privatägda. I Danmark var grundtanken att de som bodde nära vindkraftverk skulle äga dem och så har det också blivit. Sedan 2001 regleras inte ägarskapet, vem som helst kan äga vindkraftverk på en viss plats, oavsett var man bor. Att lokalbefolkningen kunnat dela kostnader och inkomster från en vindmölla, har varit betydelsefullt för acceptansen av vindkraft i Danmark. Ekonomisk nytta för den enskilde Det är vanligt att vindkraftexploatörer kontaktar markägare för att teckna avtal. Markägaren tjänar pengar på att arrendera ut mark till exploatörerna. Konkurrensen mellan vindkraftexploatörer är ofta väldigt stor inom de områden som finns utpekade för vindkraft inom kommunernas översiktsplaner. Lantbrukarnas riksförbund (LRF) har gett ut broschyren Vindkraftens affärshemligheter som går ut på att det är bra med öppenhet i samband med vindkraftetablering. Markägarna rekommenderas av LRF att prata vind med grannar och närboende. Grunden till en lyckad etablering ligger i att alla i bygden känner sig delaktiga. Arrendeavtal Arrendeavtal är det av vindkraftexploatörerna mest använda sättet för att kunna etablera vindkraftverk på någon annans mark. Avtalet tecknas mellan markägaren och vindkraftprojektören eller den framtida ägaren av vindkraftverket så snart alla parter kommit överens om innehållet i avtalet. Markägare som vill teckna ett markavtal rekommenderas att ta kontakt med ett juridiskt ombud. Broschyren Vindavtalet - en guide till överenskommelse om anläggningsarrende för vindkraft finns att beställa från LRF eller kan laddas ner från hemsidan: Vindkraftkooperativ och andelsägande I Sverige drivs drygt tio procent av vindkraften av ekonomiska föreningar. I början av 2009 var 72 vindkraftkooperativ verksamma. De hade 112 vindkraftverk med en sammanlagd effekt på 84 MW i drift och som producerade 190 GWh/år. Föreningarna hade tillsammans närmare medlemmar. Mängden el som får köpas står i proportion till andelsägarens kapitalinsats. En samägandemodell är till exempel att en andel ger rätt till att köpa kilowattimmar till självkostnadspris, en sådan andel brukar normalt kosta mellan 5000 och 7000 kronor. Andelsägarens kompensation för 19

20 att få köpa el till självkostnadspris är den kapitalinsats som är låst tills det att andelsägaren väljer att avsluta sitt medlemskap i kooperativet och sälja sin andel. Flera kommunala energibolag, bland annat Göteborg Energi, Halmstad Energi, Falkenberg Energi och Varberg Energi har tagit initiativ till att bilda vindkooperativ, erbjudit sina kunder att köpa andelar och sedan överlåtit vindkraftverken till föreningarna. Bygdepeng Det har blivit allt vanligare att projektörer och kraftbolag kompenserar de närboende ekonomiskt för det intrång i landskapsbilden som vindkraftsetableringen innebär. Ersättningen kallas ibland för bygdepeng och har sitt ursprung från den tid då vattenkraft byggdes ut. Bygdepengen kan utformas på olika sätt, ibland rör det sig om en procentsats av bruttointäkten från elförsäljningen. Det kan också röra sig om engångsersättningar eller om ett fast årligt belopp som betalas ut. En annan modell är att exempelvis hembygdsföreningen erhåller delägarskap i vindkraftparken. De ekonomiska intäkterna kan till exempel delas ut till lokala föreningar och organisationer på orten. I Danmark är detta reglerat i lag, i Skottland grundas det på frivilliga överenskommelser. I Sverige finns ingen lag kring bygdepeng. Det som diskuteras här, är frivilliga överenskommelser. 20

Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden

Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden Boverket Handbok Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden Datum 2012-10-23 Diarienummer Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk

Läs mer

Vindkraftverk Handledning för kommunerna

Vindkraftverk Handledning för kommunerna Vindkraftverk Handledning för kommunerna Reviderad januari 2010 Första utgåva: juni 2009 Vindkraftverk Handledning för kommunerna Miljösamverkan Västra Götaland juni 2009 något reviderad januari 2010

Läs mer

Tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft. Antagandehandling 2010-09-29

Tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft. Antagandehandling 2010-09-29 Tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft 2010-09-29 Ansvarig för för framtagandet av det Tematiska tillägget till översiktsplanen gällande vindkraft är Peter Persson, Torsås kommun. Medverkande

Läs mer

Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun

Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun Antagandehandling Datum Diarienummer 2013-01-09 Dnr PLAN 2010/4 Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun Antagandehandling Oxelösund, januari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING

Läs mer

Vindkraften ger inga jobb i Sverige

Vindkraften ger inga jobb i Sverige Myter om vindkraft Myt 1 Vindkraften ger inga jobb i Sverige I Sverige arbetar idag drygt 2 000 personer med vindkraft varav cirka 500 projektörer och leverantörer av vindkraftverk och kringutrustning.

Läs mer

ENKLAV. Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft

ENKLAV. Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft ENKLAV Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft ENKLAV ENKLAV står för Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft. Projektet syftar till att höja kunskapsnivån om vindkraft

Läs mer

ENKLAV. Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft

ENKLAV. Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft ENKLAV Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft ENKLAV ENKLAV står för Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft. Projektet syftar till att höja kunskapsnivån om vindkraft

Läs mer

Tore Wizelius. Lokalt ägd VINDKRAFT

Tore Wizelius. Lokalt ägd VINDKRAFT Tore Wizelius Lokalt ägd VINDKRAFT Handbok för KOMMUNER Tore Wizelius Vindform förlag Research: Carin Persson Foto: Falkenberg kommun: omslag och s. 28. Gunnar Britse: s. 4. Vindpark Vänern: s. 48. Daniel

Läs mer

Fakta om vindkraft. Fakta om vindkraft. Rapport från Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum. Sara Fogelström

Fakta om vindkraft. Fakta om vindkraft. Rapport från Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum. Sara Fogelström Fakta om vindkraft Fakta om vindkraft Rapport från Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum Sara Fogelström Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum Institutionen för Energi och miljö CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg,

Läs mer

Uppvidinge. Kallelse/underrättelse. Bilaga. Ärende 12. Upphandling av personalsystem Dnr. 2013-000168. 13. Arbetsmarknadsåtgärder Dnr.

Uppvidinge. Kallelse/underrättelse. Bilaga. Ärende 12. Upphandling av personalsystem Dnr. 2013-000168. 13. Arbetsmarknadsåtgärder Dnr. Uppvidinge KOMMUN Kallelse/underrättelse 2013-06-04 Sammanträde med: Kommunstyrelsen Datum: 2013-06-11 Tid: 9.00 OBS! Plats: Kommunhuset, sal Våraskruv Ärende 1. Upprop Bilaga 2. Val av justerare 3. Godkännande

Läs mer

Tore Wizelius VINDKRAFT. tillsammans

Tore Wizelius VINDKRAFT. tillsammans Tore Wizelius VINDKRAFT tillsammans Handbok för vindkooperativ Tore Wizelius Vindform förlag Research: Eva Maria Fasth, Carin Persson Foto: Jonny Mattsson, omslag samt sid. 7, Linnéa Liljegren, sid. 22

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11 Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun 2009-09-11 Säffle kommun Miljökonsekvensbeskrivning Datum 2009-09-11 Status Utställning II Liselotte Franzén Ramböll Sverige AB, Göteborg Revidering utförd av

Läs mer

ENKLAV. Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft

ENKLAV. Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft ENKLAV Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft ENKLAV ENKLAV står för Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft. Projektet syftar till att höja kunskapsnivån om vindkraft

Läs mer

Vindkraft i Svalövs kommun. Tematiskt tillägg till Översiktsplanen

Vindkraft i Svalövs kommun. Tematiskt tillägg till Översiktsplanen Vindkraft i Svalövs kommun Tematiskt tillägg till Översiktsplanen Utställningshandling 2013 Sammanfattning Svalövs kommun har med detta tematiska tillägg till översiktsplanen avseende vindkraft pekat ut

Läs mer

Tore Wizelius VINDKRAFT. på lantbruk

Tore Wizelius VINDKRAFT. på lantbruk Tore Wizelius VINDKRAFT på lantbruk Handbok för Lantbruk Tore Wizelius Vindform förlag Foto: Gunnar Britse: omslag samt sid. 6, 30, 33, 36, 40, 48, 70, 73 och 82. Tore Wizelius: sid. 14, 17, 20 och 56

Läs mer

ttidningen Vindfyr samlar Norrlandskommunerna Så många vindkraftverk ska byggas Kommunerna tjänar på vindkraften sid 4 sid 18 sid 34

ttidningen Vindfyr samlar Norrlandskommunerna Så många vindkraftverk ska byggas Kommunerna tjänar på vindkraften sid 4 sid 18 sid 34 v i n d k r a f nummer 1 västerbotten 2012 ttidningen Vindfyr samlar Norrlandskommunerna sid 4 Så många vindkraftverk ska byggas sid 18 Kommunerna tjänar på vindkraften sid 34 2 v i n d k r a f t tidningen

Läs mer

LRF och vindkraft. vår policy L RF O CH V IND K R A F T

LRF och vindkraft. vår policy L RF O CH V IND K R A F T LRF och vindkraft vår policy L RF O CH V IND K R A F T 1 Vindkraft i tiden Vindkraft som bransch har funnits i Sverige sedan 1980-talet men det är först de senaste åren som utbyggnaden tagit fart ordentligt.

Läs mer

ttidningen Vindfyr samlar Norrlandskommunerna wpd planerar miljardinvesteringar Vindmätande familjeföretag expanderar

ttidningen Vindfyr samlar Norrlandskommunerna wpd planerar miljardinvesteringar Vindmätande familjeföretag expanderar v i n d k r a f nummer 1 norrbotten 2012 ttidningen Vindfyr samlar Norrlandskommunerna sid 3 wpd planerar miljardinvesteringar sid 10 Vindmätande familjeföretag expanderar sid 20 Piteå snart självförsörjande

Läs mer

PROJEKT VÄVRA BERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN

PROJEKT VÄVRA BERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT VÄVRA BERG UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 LINDA ANDERSSON, MARIA MAGNUSSON OCH KARIN OLSSON MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Läs mer

EXAMENSARBETE. Miljörättsliga och ekonomiska aspekter av två vindkraftstekniker. En jämförelse av konventionella vindkraftverk och vindkraftverk av

EXAMENSARBETE. Miljörättsliga och ekonomiska aspekter av två vindkraftstekniker. En jämförelse av konventionella vindkraftverk och vindkraftverk av EXAMENSARBETE Miljörättsliga och ekonomiska aspekter av två vindkraftstekniker En jämförelse av konventionella vindkraftverk och vindkraftverk av energytowertyp Ingemar Andersson Anita Wahlberg 2014 Filosofie

Läs mer

Bevara Svartedalen Projekt Dalen

Bevara Svartedalen Projekt Dalen Bevara Svartedalen Projekt Dalen S A M M A N F A T T N I N G Att bygga vindkraftverksparker i våra tysta boendemiljöer med rikt natur- och friluftliv är som att tömma havet på vatten och fortfarande säga

Läs mer

Del 2. Om vindkraft - 57 -

Del 2. Om vindkraft - 57 - Del 2 Om vindkraft - 57 - - 58 - Vindkraften i nationell och europeisk politik 1.1 Energibehov och förnybar energi i EU EU-länderna konsumerar alltmer energi. Energiproduktionen inom EU räcker inte för

Läs mer

Bilagor 1-10. Innehållsförteckning. Bilaga 1 Jämtlandskommunernas policy

Bilagor 1-10. Innehållsförteckning. Bilaga 1 Jämtlandskommunernas policy Bilagor 1-10 Innehållsförteckning Sidan Bilaga 1. Jämtlandskommunernas policy 1-8 Bilaga 2. Bygdemedel från vindkraft 9-10 Bilaga 3. Bygdepeng exempel från Sollerön, Härjedalen och Strömsund 10 Bilaga

Läs mer

Vindkraft den naturliga energin

Vindkraft den naturliga energin Ägir konsult AB S Engström Vindkraft den naturliga energin Referat Nationella Vindkraftskonferensen 2009 arrangerad den 7-8 maj i Kalmar av Regionförbundet i Kalmar län. Konferensarrangören Göran S Eriksson

Läs mer

Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Vindkraft för eget bruk

Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Vindkraft för eget bruk Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Vindkraft för eget bruk Förord Vindkraft är vår tids vattenkraft investeringskrävande men miljöklok och långsiktigt mycket lönsam. Offentliga

Läs mer

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Rapport Denna rapport är resultatet av en förstudie gjord av Coompanion Kronoberg 2012-2013 i samverkan med Regionförbundet Södra Småland

Läs mer

Vindkraft. till lands och till sjöss EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA

Vindkraft. till lands och till sjöss EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Vindkraft till lands och till sjöss EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Innehåll Sammanfattning.......................................1 Vindkraften ett värdefullt komplement....................2

Läs mer

o2 El Ekonomisk Förening Årsredovisning 2014

o2 El Ekonomisk Förening Årsredovisning 2014 o2 El Ekonomisk Förening Årsredovisning 2014 Innehåll O2 El Ekonomisk Förening i korthet 3 VD har ordet 4 Vindkraft i Sverige och världen 5 Produktion i O2 El Ekonomisk Förening 11 Föreningens vindkraftverk

Läs mer

Finansiering av vindkraft. Financing of wind power - a case study of Lau Vind Ltd

Finansiering av vindkraft. Financing of wind power - a case study of Lau Vind Ltd Finansiering av vindkraft - fallstudie av Lau Vind AB Financing of wind power - a case study of Lau Vind Ltd Författare: Christian Lewander Jon Westberger Ämne: Kandidatuppsats i företagsekonomi 15 hp

Läs mer

Det våras. för Hälsingland. Vilken bil åker du i framtiden? Sidan 4 5 Vad händer med elpriset? Sidan 6 Många dyra elräkningar Sidan 7

Det våras. för Hälsingland. Vilken bil åker du i framtiden? Sidan 4 5 Vad händer med elpriset? Sidan 6 Många dyra elräkningar Sidan 7 NR 1 2010 En annonsbilaga från Energi- och klimatrådgivarna i Hälsingland Det våras för Hälsingland Vilken bil åker du i framtiden? Sidan 4 5 Vad händer med elpriset? Sidan 6 Många dyra elräkningar Sidan

Läs mer