Kompendium till kursen. TEL202 Elkraftteknik och kraftelektronik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompendium till kursen. TEL202 Elkraftteknik och kraftelektronik"

Transkript

1 Karlstads universitet TEL0 Elkraftteknik ch kraftelektrnik till kursen TEL0 Elkraftteknik ch kraftelektrnik Innehåll: Sid 1-5 Sid 6-3 Bengt Hällgren: Intrduktin till växelström Elkraftens histria (tre artiklar ur Natinalencyklpedin) _04.dc Bengt Hällgren

2 Karlstads universitet TEL0 Elkraftteknik ch kraftelektrnik Till läsaren Välkmmen till kursen TEL0 - Elkraftteknik ch kraftelektrnik vid Karlstads universitet! Under kursens gång kmmer du att lära dig hur det svenska elsystemet är uppbyggt ch hur elkraft prduceras, transprteras ch distribueras till slutkunderna. Du kmmer att lära dig hur generatrer, transfrmatrer ch mtrer fungerar. Krafthalvledare sm används för likriktning, växelriktning ch frekvensmvandling ingår naturligtvis i kursen. Vi kmmer att behandla hur elanläggningar i bstäder ch industrier är uppbyggda, ch vi kmmer att behandla elsäkerhetsfrågr. Elkraftnätet i ett land är ett sammanhängande system. Ett fel någnstans i strkraftnätet kan påverka hela landet. Systemaspekterna på elnätet är intressanta, ch vi genmför därför en simuleringsuppgift med prgrammet SIMPOW från ABB. Elkraftnätet är (utm i sista knsumtinsledet) alltid trefasigt. Lärbken börjar med att intrducera trefas ch förutsätter att du redan kan räkna på enfas växelström. De flesta studenter på Elektr- ch datringenjörsprgrammet har visserligen läst växelström i tidigare kurser men brukar ändå vara tacksamma att få en repetitin. Studenter från andra prgram sm läser kursen fristående behöver en grund för att hänga med. Därför har jag skrivit det här kmpendiet. Kmpendiet behandlar enfas växelström. Målet är att du, när du har arbetat dig igenm kmpendiet, skall behärska begreppen realdel, imaginärdel, belpp, argument, plär frm ch nrmalfrm för kmplexa tal amplitud, frekvens ch fasvinkel för strömmar ch spänningar resistans, reaktans ch impedans aktiv effekt, reaktiv effekt ch skenbar effekt Du skall kunna lösa prblem med hjälp av visardiagram kmplexa tal Du bör ckså ha lärt dig utantill hur man mvandlar kmplexa tal mellan nrmalfrm ch plär frm frmler för impedansen hs resistr, kndensatr ch sple frmler för aktiv, reaktiv ch skenbar effekt Ohms lag (men den kunde du väl förut?) Avsluta med att lösa uppgifterna på sidrna 3-5 sm kntrll på att du har förstått! Kmpendiet innehåller ckså tre artiklar ur Natinalencyklpedin. De ger en bra bild av hur det svenska elnätet har fått den utfrmning sm det har idag någt sm varje elektringenjör bör ha en uppfattning m. Lycka till med arbetet! Bengt Hällgren _04.dc Bengt Hällgren

3 Karlstads universitet TEL0 Elkraftteknik ch kraftelektrnik 3 Intrduktin till växelström Rörelseriktning Magnetisk fältlinje + 1. Principen för en växelströmsgeneratr En elektrisk laddning sm rör sig ger upphv till ett magnetiskt fält. Fältlinjerna bildar cirklar runt laddnings bana. Om laddningen är psitiv, ges fältets riktning av skruvregeln: Tänk dig att du skall dra i en vanlig (dvs högergängad) skruv i laddningens rörelseriktning. Då är fältets riktning lika med vridningsriktningen för skruven. Eftersm en elektrisk ström består av laddningar i rörelse, mger sig en strömbana på samma sätt av ett magnetiskt fält. Rörelseriktning + En psitiv laddning sm rör sig i ett magnetfält påverkas av en kraft sm är riktad åt det håll där laddningens eget magnetfält mtverkar det yttre magnetfältet. Kraftriktning Magnetfält Rörelseriktning + Magnetfält - I en elektrisk ledare finns fritt rörliga elektrner. Om ledaren förs genm ett magnetfält påverkas varje elektrn av en kraft. De samlas därför vid ledarens ena ände, sm blir negativt laddad. I ledarens andra ände uppkmmer brist på elektrner. Den blir därför psitivt laddad. På så sätt uppkmmer en inducerad spänning mellan ledarens ändar. Om magnetfältet, ledaren ch ledarens rörelseriktning alla är vinkelräta mt varandra sm i figuren till vänster gäller: U = B L v U = inducerad spänning [V] B = magnetfältets fältstyrka [T = Vs/m ] L = ledarens längd [m] v = ledarens hastighet [m/s] _04.dc Bengt Hällgren

4 Karlstads universitet TEL0 Elkraftteknik ch kraftelektrnik 4 v v sin v cs Antag att ledaren är upphängd så att den förs runt i cirkel i magnetfältet. Frtfarande gäller att magnetfältet ch ledaren är vinkelräta mt varandra. Däremt varierar ledarens rörelseriktning. Den kmpnent av hastigheten sm är vinkelrät mt magnetfältet blir enligt figuren till vänster v sin. Alltså blir den inducerade spänningen U = B L v sin.(1.1) U antar sitt största värde när sin = 1. Kalla detta tppvärde Û. Magnetfält Om ledarens cirkelrörelse sker med knstant vinkelhastighet kmmer vinkeln att växa linjärt med tiden t, dvs = t. För att få ett generellt uttryck där inte måste vara nll vid tiden t = 0, lägger vi till ett startvärde för vinkeln, dvs = t +.. Växelspänningen uttryckt sm trignmetrisk funktin Den inducerade spänningen är alltså en funktin av tiden. I frtsättningen betecknar vi strheter sm varierar med tiden med små bkstäver ch strheter sm är knstanta i tiden med stra bkstäver. Genm att sätta uttrycken in för B L v ch i (1.1) får vi Viktig u(t) = Û sin(t+).(.1) frmel! Beteckningar: Û spänningens amplitud eller tppvärde [V] T peridtid [s] f = 1/T frekvens [perider/s] = f vinkelfrekvens [rad/s] fasvinkel (vinkelskillnad relativt en given referens) [rad] Spänningen kan uppfattas sm en trignmetrisk funktin av tiden t eller av vinkeln t. Sm funktin av tiden blir en hel perid T ch fasvinkeln / [enhet: s]. Sm funktin av vinkeln blir en hel perid ch fasvinkeln. Se fig.1 ch. på nästa sida. _04.dc Bengt Hällgren

5 -1,5-1,5-1, -1, Karlstads universitet TEL0 Elkraftteknik ch kraftelektrnik 5 u Û u(t) = Ûsin(t+) / T t Fig.1 Sinusfrmad växelspänning sm funktin av tiden t u Û u(t) = Ûsin(t+) t Fig. Sinusfrmad växelspänning sm funktin av vinkeln t För att lösa kretsprblem för växelström måste vi kunna addera, subtrahera, multiplicera ch dividera spänningar ch strömmar. Det blir mycket besvärligt m vi har dem uttryckta sm trignmetriska funktiner. Den trignmetriska funktinen (.1) innehåller infrmatin m spänningens värde i varje ögnblick (mmentanvärdet). I en växelströmskrets varierar alla strheter sm sinusfunktiner med samma knstanta vinkelfrekvens. Det enda vi behöver kunna räkna fram är deras amplitud ch fasvinkel. Det finns då enklare metder att tillgå än att räkna på trignmetriska funktiner. 3. Prblemlösning med hjälp av visardiagram Förutsatt att frekvens, amplitud ch fasvinkel är knstanta i tiden kan vi framställa spänningen sm en visare (vektr) i ett visardiagram. Rtatinsriktning Û U I diagrammet ritas spänningens fasläge relativt en referensriktning sm rterar med vinkelfrekvensen. Det betyder att vektrn U står stilla i diagrammet, trts att spänningens mmentanvärde varierar med tiden enligt uttrycket (.1). Referensriktning _04.dc Bengt Hällgren

6 Karlstads universitet TEL0 Elkraftteknik ch kraftelektrnik 6 Med hjälp av visardiagram kan vi lösa enklare kretsprblem för växelström. Spänningar ch strömmar kan adderas, subtraheras, multipliceras ch divideras med räkneregler för vektrer. Metden är användbar så länge antalet vektrer inte blir så strt att diagrammet blir hanterligt. Ett tips: Om du ritar skalenligt, kan du kntrllera svaret genm att mäta summavektrns längd ch riktningsvinkel i figuren. Exempel Två spänningar U = 00 V 30 ch U = 100 V 45 är givna. Beräkna summan. Lösning 1 Rita in visarna (vektrerna) för U 1 ch U i ett krdinatsystem. Vid additin skall U utgå från tppen av U sin 45 U 1 +U V 00 sin V cs cs 45 Summavektrns x-krdinat: 00 cs cs 45 = Summavektrns y-krdinat: 00 sin sin 45 = Summavektrns längd: = Summavektrns riktningsvinkel: arctan = Den efterfrågade summaspänningen är alltså U = 98V 35 _04.dc Bengt Hällgren

7 Karlstads universitet TEL0 Elkraftteknik ch kraftelektrnik 7 4. Prblemlösning med hjälp av kmplexa tal Ett mera generellt sätt att behandla vektrer är sm kmplexa tal. Då är det enkelt att hålla reda på både strlek ch riktning för varje vektr utan att behöva rita upp dem i ett diagram. Imaginära axeln (j) Im U U U Viktig bild! Arg U Re U Reella axeln Beteckningar: U Belppet av U, dvs Û [V] Arg U Argumentet av U, dvs [rad eller grader] Re U Realdelen av U [V] Im U Imaginärdelen av U [V] Det kmplexa talet kan skrivas på flera lika sätt: U = Re U + j ImU Nrmalfrm U = Uˆ Plär frm U ˆ jϕ = U e Ptensfrm (används sällan i elkraftsammanhang) Vektrn U kan alltså beskrivas fullständigt antingen med hjälp av sina cartesiska (x, y) krdinater Re U ch Im U (nrmalfrm) eller med hjälp av sina plära krdinater U ch Arg U (plär frm). Ptensfrm är ett annat sätt att skriva plärfrmen. I elkraftsammanhang är plär frm det vanligaste sättet att ange spänningar ch strömmar. Omvandling mellan nrmal ch plär frm Viktiga mvandlingsfrmler! Från plär frm till nrmalfrm Re U = Û cs Im U = Û sin U ˆ = ReU + ImU Från nrmalfrm till plär frm ( ) ( ) ImU = arctan ReU _04.dc Bengt Hällgren

8 Karlstads universitet TEL0 Elkraftteknik ch kraftelektrnik 8 Räkneregler Viktiga räkneregler! Additin ch subtraktin Använd nrmalfrm. Addera/Subtrahera realdelarna för sig ch imaginärdelarna för sig. Multiplikatin Använd plär frm. Multiplicera belppen. Addera argumenten. Divisin Använd plär frm. Dividera belppen. Subtrahera argumenten. Exempel Två spänningar U1 = 00 V 30 ch U = 100 V 45 är givna. Beräkna a) summan, b) skillnaden, c) prdukten ch d) kvten mellan dem. (Fundera inte över varför man skall multiplicera ch dividera två spänningar. Det är bara ett räkneexempel.) Lösning a) Spänningarna är givna på plär frm. Enligt räknereglerna skall vi för att beräkna summa ch skillnad utgå från nrmalfrm. Vi måste alltså först göra m dem till nrmalfrm. U 1 = = 00cs30 + j00sin 30 = j100 U = = 100 cs 45 + j100sin 45 = j70.7 U1 + U = j( ) = j170.7 Svaret bör ges på plär frm. Alltså: U U j V = = arctan = Lägg märke till att räkningarna blir desamma sm m man löser exemplet med visardiagram (se sidan 6). b) Skillnaden blir på mtsvarande sätt: U1 U = j( ) = j9.3 = V 16 c) Enligt räknereglerna skall vi för att beräkna prdukt ch kvt utgå från plär frm. U = = V 1 U d) Kvten blir på mtsvarande sätt: U1 00 = = U Många miniräknare räknar med kmplexa tal utan att du behöver göra mvandlingar mellan plär ch rektangulär frm manuellt. Det kan vara bra att ha gått igenm stegen i beräkningen en gång så att du förstår hur man gör, men sedan är du naturligtvis välkmmen att använda din miniräknare. Slå upp i manualen ch lär dig hur man gör! _04.dc Bengt Hällgren

9 Karlstads universitet TEL0 Elkraftteknik ch kraftelektrnik 9 5. Begreppet effektivvärde Betrakta kretsen i figuren till höger. Vi vill beräkna hur str medeleffekt den sinusfrmade växelströmmen i( t) = Î sinωt utvecklar i resistansen R. Hela spänningen u(t) ligger över resistansen. I varje ögnblick gäller Ohms lag, dvs u(t) ~ i(t) R u( t) = R i( t).(5.1) Den mmentana effektutvecklingen p(t) ges av spänningen gånger strömmen. I varje ögnblick gäller alltså p( t) = u( t) i( t).(5.) Med uttrycken för strömmen ch spänningen insatta i (5.) får vi p( t) = R i ( t) = RÎ sin ωt Medeleffekten P fås genm att integrera p(t) över en hel perid ch derivera med peridtiden T. T 1 RÎ P = RÎ sin ω t dt = T T 0 T 0 sin ωt dt Utnyttja den trignmetriska frmeln sin α = ( 1 cs α ) T T T RÎ 1 RÎ P = (1 csω t) dt = 1 dt csωt dt T T.(5.3) Integralen av en sinus- eller csinusfunktin över en eller flera hela perider är alltid 0. Därför måste värdet av den andra integralen sm ju tas över två hela perider vara = 0. Vi får alltså T RÎ RÎ P = 1 = dt T T 0 [ t] T 0 = RÎ T T = RÎ = R Î Î Vi inför nu växelströmmens effektivvärde sm I =. Frmeln för växelströmseffekt blir då densamma sm för likströmseffekt P = R I. Man kan säga att effektivvärdet av en växelström är lika strt sm den likström sm utvecklar samma effekt i en given resistans. Mera strikt kan man definiera effektivvärdet I sm det kvadratiska medelvärdet av växelströmmen i(t) I = 1 T T 0 i ( t) dt.(5.4) Eftersm det kvadratiska medelvärdet bildas genm att man drar rten ur medelvärdet av kvadraten på strömmen (engelska Rt Mean Square) kallas effektivvärdet ckså för RMS-värde. _04.dc Bengt Hällgren

10 Karlstads universitet TEL0 Elkraftteknik ch kraftelektrnik 10 Förutsatt att i(t) är sinusfrmad, kan man genm mtsvarande integratinsövningar sm här vanför visa att ekvatin (5.4) ger Viktig Î I = frmel! Precis sm för ström kan man definiera effektivvärdet U hs en växelspänning u(t) sm spänningens RMS-värde. Genm samma beräkningar kan man visa att Viktig Û U = frmel! 6. Växelströmsmtstånd 6.1 Resistans Figuren till höger visar samma växelströmskrets sm i föregående avsnitt. Mtståndets resistans R är ett mått på hur mycket spänning U det går åt för att driva en viss ström I genm det. För likström uttrycks detta av Ohms lag U R = I För växelström gäller Ohms lag mmentant, dvs u( t) = R i( t).(6.1.1) Spänningen ch strömmen i kretsen är sinusfrmade strheter med samma frekvens. Med allmänt ansatta fasvinklar kan vi skriva u t) = Û sin( ω t + ϕ ) ( u i t) = Î sin( ω t + ϕ ) ( i Genm att sätta in (6.1.) i (6.1.1) får vi Û sin( ω t + ϕ ) = R Î sin( ωt + ϕ ) u i Detta skall gälla hela tiden, dvs för alla värden på t. Det betyder att både amplitud, frekvens ch fasvinkel för vänster- ch högerledet måste vara identiska, alltså Û = R Î ϕ = ϕ u i.(6.1.3).(6.1.) Genm att dividera den första ekvatinen i (6.1.3) med kan vi uttrycka sambandet i effektivvärden i stället för tppvärden. Därmed har vi visat att Ohms lag gäller för växelströmsnät med resistanser. En resistans ger ingen fasförskjutning (fasvinkelskillnad) mellan ström ch spänning. För att kunna räkna ut hur ett visst växelströmsmtstånd förskjuter spänningens fasvinkel i förhållande till strömmen (eller tvärt m), är det lämpligt att uttrycka mtståndet sm ett kmplext tal. u(t) ~ i(t) R _04.dc Bengt Hällgren

11 Karlstads universitet TEL0 Elkraftteknik ch kraftelektrnik 11 Resistansen R uttryckt sm kmplext tal är rent reell (saknar imaginärdel) ch psitiv (pekar åt höger i ett visardiagram). Imaginära axeln (j) R Reella axeln Viktig bild! 6. Kapacitiv reaktans Studera nu mtsvarande krets med mtståndet ersatt av en kndensatr. En kndensatr kan lagra energi i frm av elektriska laddningar. Kndensatrns kapacitans är ett mått på hur mycket laddning Q den kan lagra per vlt pålagd spänning U. För likström uttrycks detta sm Q = U För växelström gäller sambandet mmentant, dvs q( t) = u( t).(6..1) Om vi deriverar (6..1) med avseende på tiden får vi dq dt du =.(6..) dt Strömmen i(t) i kretsen är ett mått på hur mycket laddning sm transprteras till eller från kndensatrn per tidsenhet. Den är därför lika med förändringen av kndenstrns laddning, dvs dq dt = i t) = Î sin( ω t + ϕ ).(6..3) ( i Vi behöver ckså tidsderivatan av spänningen, ch den tar vi fram på följande sätt du u( t) = Û sin( ω t + ϕu ) = Ûω cs( ωt + ϕu ) dt π Genm att sätta in den trignmetriska frmeln csα = sinα + får vi du π = Ûω sin( ωt + ϕu + ).(6..4) dt (6..3) ch (6..4) insatta i (6..) ger u(t) ~ i(t) q(t) _04.dc Bengt Hällgren

12 Karlstads universitet TEL0 Elkraftteknik ch kraftelektrnik 1 Î sin( ω t ϕ ) = Ûω sin( ωt + ϕ + + i u π ) Detta skall gälla hela tiden, dvs för alla värden på t. Det betyder att både amplitud, frekvens ch fasvinkel för vänster- ch högerledet måste vara identiska, alltså 1 Û = Î ω.(6..5) π ϕu = ϕi Genm att dividera den första ekvatinen i (6..5) med kan vi uttrycka sambandet i effektivvärden i stället för tppvärden. Därmed har vi visat att Ohms lag gäller för kndensatrer i växelströmsnät. Kndensatrns växelströmsmtstånd kallas kapacitiv reaktans ch betecknas X. Enligt (6..5) är belppet för kndensatrns kapacitiva reaktans X 1 = ω Av (6..5) framgår ckså att kndensatr ger en fasförskjutning i kretsen så att spänningen över kndensatrn kmmer 90 grader efter strömmen genm den. Det betyder att den kapacitiva reaktansen uttryckt sm kmplext tal är rent imaginär (saknar realdel) ch negativ (pekar neråt i ett visardiagram). Imaginära axeln (j) Reella axeln Viktig bild! X j = ω Det är intressant att göra en s k dimensinsanalys av den kapacitiva reaktansen, dvs att bestämma vilken enhet den har. Vid dimensinsanalyser anger jag enheter inm hakparentes. 1 1 Vs V X = = = = = Ω ω 1 As As A s V Kapacitiv reaktans har alltså samma enhet sm resistans. _04.dc Bengt Hällgren

13 Karlstads universitet TEL0 Elkraftteknik ch kraftelektrnik Induktiv reaktans I det tredje ch sista fallet ersätter vi mtståndet med en sple. En sple kan lagra energi i det magnetfält sm bildas i splen när en ström flyter genm den. Splens induktans L är ett mått på hur starkt magnetiskt flöde [enhet: vltsekunder] sm vart ch ett av splens N varv alstrar per ampere ström I sm flyter genm den. Alltså Φ L = N I För växelström gäller sambandet mmentant, dvs L Φ ( t) = i( t).(6.3.1) OBS! Stra betecknar här en tidsberende strhet. N Spänningen över en sple u(t) berr enligt induktinslagen av förändringen av det magnetiska flödet (t) genm vart ch ett av splens N varv. dφ u( t) = N.(6.3.) dt Minustecknet anger den inducerade spänningens riktning ch är i det här fallet intressant. Genm att derivera (6.3.1) får vi dφ = dt L N di dt..(6.3.3) ch (6.3.3) insatt i (6.3.) ger nu L di di u( t) = ( ) N = L.(6.3.4) N dt dt Ansätt liksm tidigare spänning ch ström i kretsen sm u t) = Û sin( ω t + ϕ ) ( u i t) = Î sin( ω t + ϕ ) ( i.(6.3.5) För att kmma vidare behöver vi tidsderivatan av strömmen, sm går att ta fram så här: di i( t) = Î sin( ω t + ϕi ) = Îω cs( ωt + ϕi ) dt π Genm att sätta in den trignmetriska frmeln csα = sinα + får vi di π = Îω sin( ωt + ϕi + ).(6.3.6) dt Genm att sätta in (6.3.5) ch (6.3.6) i (6.3.4) får vi till sist π Û sin( ω t + ϕu ) = L Îω sin( ωt + ϕi + ) u(t) ~ i(t) L (t) _04.dc Bengt Hällgren

14 Karlstads universitet TEL0 Elkraftteknik ch kraftelektrnik 14 Liksm tidigare identifierar vi amplitud ch fasvinkel för vänster- ch högerledet, vilket ger Û = ωl Î π.(6.3.7) ϕu = ϕi + Genm att dividera den första ekvatinen i (6.3.7) med kan vi uttrycka sambandet i effektivvärden i stället för tppvärden. Därmed har vi visat att Ohms lag gäller för splar i växelströmsnät. Splens växelströmsmtstånd kallas induktiv reaktans ch betecknas X L. Andra namn för sple är ckså induktr eller reaktr. Enligt (6.3.7) är belppet för splens induktiva reaktans X L = ωl Av (6.3.7) framgår ckså att en sple ger en fasförskjutning i kretsen så att spänningen över splen kmmer 90 grader före strömmen genm den. Det betyder att den induktiva reaktansen uttryckt sm kmplext tal är rent imaginär (saknar realdel) ch psitiv (pekar uppåt i ett visardiagram). Imaginära axeln (j) X L = jωl Viktig bild! Reella axeln Dimensinsanalys av den induktiva reaktansen: X L 1 Vs V = ωl = = = Ω s A A Också induktiv reaktans har alltså samma enhet sm resistans. 6.4 Impedans I det allmänna fallet innehåller en växelströmskrets både resistans, kapacitans ch induktans. Kretsens sammansatta växelströmsmtstånd kallas impedans ch betecknas Z. Impedansen uttryckt sm kmplext tal kan delas upp i en resistiv (reell) ch en reaktiv (imaginär) kmpnent. Den resistiva kmpnenten är alltid psitiv. Den reaktiva kmpnenten kan vara psitiv eller negativ berende på m induktanser eller kapacitanser dminerar i kretsen. Imaginära axeln (j) X = Im Z Z R = Re Z Reella axeln _04.dc Bengt Hällgren

15 Karlstads universitet TEL0 Elkraftteknik ch kraftelektrnik 15 Ibland anges ledningsförmågan hs en krets i stället för dess mtstånd. Ledningsförmågan är inverterade värdet av mtståndet, ch dess enhet är alltså -1. Sm SI-enhet har -1 fått namnet Siemens [S] men beteckningen mh (hm baklänges) förekmmer ckså. För växelström kallas inverterade värdet av impedansen för admittans. Admittansen kan precis sm impedansen uttryckas sm ett kmplext tal. Realdelen av admittansen kallas knduktans. Imaginärdelen av admittansen kallas susceptans (stavas med sc men uttalas suseptans ). 6.5 Sammanfattning av växelströmsmtstånd Resistans R Spänningen i fas med strömmen Kapacitiv reaktans Induktiv reaktans X X L j = Spänningen 90 efter strömmen ω = jωl Spänningen 90 före strömmen Beteckning Symbl Förklaring Impedans Z Resistans R Re Z Reaktans X Im Z Admittans Y 1/Z Knduktans G Re Y Susceptans B Im Y Viktig sammanfattning! 7. Några exempel på kretslösning med kmplexa tal Exempel 1 En elektrisk krets består av ett mtstånd (R = 100 ) ch en kndensatr ( = 100 F) kpplade i serie. Kretsen matas med 50 Hz växelspänning. Strömmen uppmättes till 1.0 A (effektivvärde). Beräkna den matande spänningens effektivvärde ch fasvinkel i förhållande till strömmen. u(t) ~ i(t) R Lösning Beräkna impedansen hs var ch en av de två kmpnenterna för sig. Eftersm de är seriekpplade är kretsens ttala impedans lika med summan av kmpnenternas impedanser. Använd Ohms lag för att beräkna spänningen. _04.dc Bengt Hällgren

16 Karlstads universitet TEL0 Elkraftteknik ch kraftelektrnik 16 R = 100 Ω j j X = = = j Ω 6 ω π Z = 100 j Ω Ohms lag ger U = Z I, där U, Z ch I är kmplexa tal. När man multiplicerar är det lättast att ha Z ch I på plär frm Z = 100 j = arctan = Ω Välj strömmen sm riktfas, dvs kalla strömmens fasvinkel för 0. I = 1.0 A 0 U = Z I = = V Svar: Spänningens effektivvärde är 105 V. Den ligger 18 grader efter strömmen. Exempel Ett mtstånd (R = 00 ) ch en kndensatr ( = 50 F) kpplas parallellt. Beräkna belpp ch fasvinkel för systemets impedans vid nätfrekvensen 50 Hz. Lösning Beräkna impedansen hs var ch en av de två kmpnenterna för sig. Använd sedan frmeln för parallellkpplade mtstånd. R = 00 Ω = 00 Ω 0 X j j = = = j63.66 Ω = Ω 90 6 ω π Frmeln för parallellkpplade mtstånd ger R X Z = R + X Beräkna täljare ch nämnare var för sig ch mvandla resultaten till plär frm för att enkelt kunna dividera. Täljaren = R X = = Nämnaren = R + X = 00 j63.66 = arctan = Täljaren Z = = = Ω 7.34 Nämnaren Svar: Systemets impedans är 61Ω 7 R _04.dc Bengt Hällgren

17 Karlstads universitet TEL0 Elkraftteknik ch kraftelektrnik 17 Exempel 3 Ett mtstånd (R = ) ch en sple (L = mh) är seriekpplade. Parallellt med detta ansluts en kndensatr. Dimensinera kndensatrn så att det ttala systemets impedans får fasvinkeln 18. induktivt vid nätfrekvensen 50 Hz. R L Lösning Beräkna impedansen hs R ch L var för sig. Beräkna sedan summaimpedansen Z RL för de två. Antag impedansen hs kndensatrn till X. Beräkna den ttala impedansen Z RL hs parallellkpplingen av R ch L med. X kmmer att ingå sm variabel i uttrycket för Z RL. Sätt fasvinkeln för Z RL lika med det önskade värdet 18. ch lös ut X. Beräkna slutligen ur X. R = Ω X j L j j 3 L = ω = π = 00.0 Ω Seriekppling av R ch L ger: 00.0 ZRL = R + X L = j00.0 Ω = arctan = 31.0 Ω X = j X = X 90 Parallellkppling av R ch L med ger: Z RL Z = Z RL RL X + X Täljaren = Z X = 31.0 X = 31.0 X 30 Nämnaren = Z RL RL 00 X ZRL + X = j(00.0 X ) = (00 X ) arctan Täljaren 31.0 X 00 X = = 30 arctan Nämnaren (00 X ) Sätt fasvinkeln för Z RL lika med det önskade värdet 18. ch lös ut X. 00 X 30 arctan = X = tan( 48.) 00 X arctan = X = X = 19. X = X 39. ω = = = = = ω 39. π F Svar: Kndensatrns kapacitans skall vara 1.0 F. _04.dc Bengt Hällgren

18 Karlstads universitet TEL0 Elkraftteknik ch kraftelektrnik Växelströmseffekt 8.1 Aktiv effekt Antag att en växelspänning u(t) driver en ström i(t) genm en gdtyckligt vald impedans Z. Vi vill räkna ut hur str värmeeffekt P sm utvecklas i impedansen. I elkrafttekniken kallas effekt sm mvandlas till värme eller mekaniskt arbete (t ex i en mtr) för aktiv effekt. u(t) ~ i(t) Z I varje ögnblick gäller samma lagar sm för likström, dvs effekten är lika med spänningen gånger strömmen. Liksm i kapitel 5 kan vi räkna ut medeleffekten under en hel perid genm att integrera den mmentana effekten över periden ch dela med peridens längd. Välj strömmen sm riktfas, dvs sätt strömmens fasvinkel till nll. Beteckna spänningens fasvinkel med. u ( t) = Û sin( ω t + ϕ) i( t) = Î sinωt = ˆ ˆ. Den mmentana effekten p( t) u i = U sin( ωt + ϕ ) I sinωt Utnyttja den trignmetriska frmeln sin( α + β ) = sinα cs β + csα sin β. ( sin ωt csϕ + csωt sinφ) Iˆ sin ωt p( t) = Uˆ Multiplicera in p( t) = Uˆ Iˆ sin ωt i parentesen. ( ωt ϕ ωt ωt ϕ ) Uˆ Iˆ sin cs + sin cs sin = csϕ sin ωt + Uˆ Iˆ sinϕ sinωt csωt 1 1 = ch sinα csα = sin α. 1 1 p( t) = Uˆ Iˆ csϕ ( 1 cs ωt ) + Uˆ Iˆ sinϕ sin ωt Utnyttja de trignmetriska frmlerna sin α ( 1 cs α ) Räkna ut medeleffekten P genm att integrera över en hel perid ch dela med peridens längd. T T Uˆ Iˆ Uˆ Iˆ P = csϕ (1 cs ωt) dt + sinϕ sin ωt dt = T T Uˆ Iˆ = csϕ T T 0 0 Uˆ Iˆ 1 dt + csϕ T T 0 0 Uˆ Iˆ cs ωt dt + sinϕ T T 0 sin ωt dt Den andra ch tredje integralen avser en csinus- resp en sinusfunktin över två hela perider. De är därmed lika med nll. Alltså återstår bara den första integralen. Uˆ Iˆ ˆ ˆ ˆ ˆ T U I T U I P = csϕ [ t] 0 = csϕ = csϕ T T Û Sätt in effektivvärdena för spänning ch ström, dvs U = ch Den aktiva effekten P = U I csϕ Î I =. Viktig frmel! _04.dc Bengt Hällgren

19 Karlstads universitet TEL0 Elkraftteknik ch kraftelektrnik 19 Impedansen i figuren kallas belastningen i kretsen, ch faktrn cs kallas belastningens effektfaktr. Om belastningen är rent resistiv (saknar imaginärdel), blir cs = 1 ch den aktiva effekten P = U I. Om belastningen är rent reaktiv (saknar realdel), blir cs = 0 ch den aktiva effekten P = Skenbar ch reaktiv effekt Att multiplicera mmentanvärdena av spänning ch ström ch integrera fram effekten sm i föregående avsnitt är ganska arbetsamt. Vad händer m vi i stället multiplicerar spänning ch ström sm kmplexa tal? Använd frtfarande I sm riktfas, dvs U I = U ϕ = I 0 Räknelagen för multiplikatin av kmplexa tal ger U I = U I ( ϕ + 0) = U I ϕ. Prdukten U I är alltså ett kmplext tal med belpp ch argument (= fasvinkel) ch kallas skenbar effekt. Den betecknas S. Om vi skriver den skenbara effekten på nrmalfrm (med hjälp av frmlerna på sid 7) får vi: S = U I csϕ + j U I sinϕ Här känner du förhppningsvis igen den första termen sm den aktiva effekten P. Den andra termens belpp kallas den reaktiva effekten ch betecknas Q. Sambandet mellan skenbar, aktiv ch reaktiv effekt kan visas i det kmplexa talplanet. Im Q S Viktig bild! P Re S = P + j Q S + = P Q (S betecknar länden av vektrn S, dvs S S = ) Viktiga frmler! Aktiv effekt mäts i watt (W), kilwatt (kw), megawatt (MW) etc. Reaktiv effekt mäts i var (VAr = Vlt-Ampere-reaktivt), kilvar (kvar), megavar (MVAr) etc. Skenbar effekt mäts i vltampere (VA), kilvltampere (kva), megavltampere (MVA) etc. _04.dc Bengt Hällgren

20 Karlstads universitet TEL0 Elkraftteknik ch kraftelektrnik 0 Vad är då reaktiv effekt uttryckt i rd? Det är inte alldeles lätt att svara på. Aktiv effekt transprteras i ledningen från spänningskällan till lasten. Där mvandlas den till värme eller rörelseenergi. Reaktiv effekt pendlar mellan spänningskällan ch lasten utan att mvandlas eller förbrukas. Tänk dig att lasten består av en ideal kndensatr. När spänningen över kndensatrn är nll, är den laddad, dvs det finns ingen energi lagrad i den. En kvarts perid senare är spänningen över kndensatrn maximal. Då har den tillförts laddningar ch en viss mängd energi är lagrad i den. Ytterligare en kvarts perid senare är spänningen över kndensatrn nll igen, ch den lagrade energin är brta. Energin pendlar tydligen mellan spänningskällan ch kndensatrn ch överförs av strömmen i ledningen. Det är bara kmpnenter med förmåga att lagra energi (kndensatrer ch splar) sm msätter reaktiv effekt. 8.3 Effektmsättning i resistr, kndensatr ch sple Låt ss undersöka effektmsättningen i en resistr, en kndensatr ch en sple. Vi har tidigare visat att Ohms lag gäller för alla tre typerna av kmpnenter ch härlett uttryck för deras impedans (se sammanfattningen på sidan 15). Med hjälp av Ohms lag kan vi skriva m frmeln för den skenbara effekten: S = U I = Z I I = Z I.(8.3.1) Använd frtfarande strömmen sm riktfas, dvs I = I 0. Strömmen är därmed rent reell ch kan skrivas utan kmplex-streck. För en resistr gäller att S Z = R, dvs impedansen är rent reell. Genm att sätta in i (8.3.1) får vi: = R I Med hjälp av hms lag kan detta ckså skrivas U S =. R I uttrycket för S finns ingen imaginärdel. Tydligen msätter en resistr bara aktiv effekt (ingen reaktiv effekt). Det är samma sak sm att säga att en resistr inte fasvrider spänningen i förhållande till strömmen. För en kndensatr gäller att att sätta in i (8.3.1) får vi: j Z =, dvs impedansen är rent imaginär ch negativ. Genm ω j I S = Med hjälp av Ohms lag kan detta ckså skrivas S = j U ω (se sidan 1). ω I uttrycket för S finns ingen realdel. Tydligen msätter en kndensatr bara reaktiv effekt (ingen aktiv effekt). Minustecknet betyder att kndensatrn prducerar reaktiv effekt. Det är samma sak sm att säga att en kndensatr fasvrider spänningen så att den kmmer 90 efter strömmen. För en sple gäller att in i (8.3.1) får vi: Z = j ωl, dvs impedansen är rent imaginär ch psitiv. Genm att sätta _04.dc Bengt Hällgren

21 Karlstads universitet TEL0 Elkraftteknik ch kraftelektrnik 1 S = j ω L I Med hjälp av Ohms lag kan detta ckså skrivas j U S = (se sidan 14). ωl I uttrycket för S finns ingen realdel. Tydligen msätter en sple bara reaktiv effekt (ingen aktiv effekt). Plustecknet betyder att splen förbrukar ( drar ) reaktiv effekt. Det är samma sak sm att säga att en sple fasvrider spänningen så att den kmmer 90 före strömmen. 8.4 Reaktiv effektkmpensering Reaktiv effekt pendlar alltså mellan spänningskällan ch lasten utan att uträtta någt nyttigt arbete. Det är strömmen i ledningen sm transprterar både den aktiva ch den reaktiva effekten. Det betyder att en last sm förbrukar både aktiv ch reaktiv effekt drar mer ström än en lika str aktiv last sm inte drar någn reaktiv effekt alls. Att en last förbrukar reaktiv effekt medför två nackdelar: Matningskabeln mellan spänningskällan ch lasten måste dimensineras grövre för att tåla en större strömbelastning utan att bli varm. Förlusterna i matningskabeln blir större på grund av den större strömmen. Elektriska mtrer i industrin är nästan alltid så kallade asynkrnmtrer. De förbrukar aktiv effekt till det arbete de skall utföra, men de drar ckså reaktiv effekt från nätet. För att inte behöva överdimensinera matningskabeln, väljer man fta att prducera den nödvändiga reaktiva effekten lkalt vid mtrn genm att kppla en kndensatr parallellt med den. Detta kallas att man kmpenserar den reaktiva effekten. I stället för att pendla mellan spänningskällan ch mtrn via matningskabeln, kmmer den reaktiva effekten nu att pendla mellan kndensatrn ch mtrn utan att belasta kabeln. Man undviker dck att kmpensera den reaktiva effekten fullt ut, eftersm det leder till besvärliga resnansfenmen mellan kndensatrn ch mtrn. 9. Några exempel på effektberäkningar Exempel 1 En elektrisk enfasmtr är märkt 30 V, 50 Hz, 1.0 kw, cs = Hur str är strömmen i matningsledningen när mtrn körs med märklast? Lösning Här behöver du inte räkna med kmplexa tal. Sätt bara in de givna värdena i frmeln för den aktiva effekten ch lös ut strömmen. P 1000 P = U I csϕ I = = = A. U csϕ _04.dc Bengt Hällgren

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2011-2014

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2011-2014 Miljömålsprgram Bjuvs kmmun 2011-2014 Innehållsförteckning Inledning... 3 Natinella miljökvalitetsmål... 3 De 16 natinella miljömålen ch dess definitiner... 3 Reginala miljömål... 4 Lkala miljömål för

Läs mer

Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr. G8-rapport. Global Intifada Anarkism och utbildning

Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr. G8-rapport. Global Intifada Anarkism och utbildning Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr G8-rapprt Glbal Intifada Anarkism ch utbildning Glbal slidaritet med Glbal Intifada 02 04 06 08 09 10 12 14 16 20 21 22 Glbal Intifada Stöduttalande

Läs mer

Konsekvensutredning. Revidering av avsnitt 9 i Boverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t.o.m. BFS 2006:YY 2006-06-29

Konsekvensutredning. Revidering av avsnitt 9 i Boverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t.o.m. BFS 2006:YY 2006-06-29 Knsekvensutredning Revidering av avsnitt 9 i Bverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t..m. BFS 2006:YY 2006-06-29 Bverket juni 2006 Titel: Knsekvensutredning: Revidering av avsnitt 9 i Bverkets

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer Arkiveringsrekmmendatiner Del 3: Bakgrund fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens vägval vid beslut

Läs mer

Kraftringens prisändringsmodell för fjärrvärme

Kraftringens prisändringsmodell för fjärrvärme Innehåll Kraftringens prisändringsmdell för fjärrvärme... 1 1. Prisändringsplicy... 1 2. Åtagande m prisförändringar för 2015-2017 för näringsidkare... 2 2.1. Pris för 2015... 2 2.2. Indikatin för 2016...

Läs mer

Rundabordsamtal om affärsmodeller

Rundabordsamtal om affärsmodeller Rundabrdsamtal m affärsmdeller Nrra Djurgårdsstaden Sammanfattning ch kmmentarer från 2012-11-09 Deltagare Claus Ppp Larsen, Acre Claus.Ppp.Larsen@acre.se Patrik Frsström, e-centret Patrik.Frsstrm@ecentret.se

Läs mer

Socialdepartementet 25 september 2014 Diarienummer S2014/5406/FST s.registrator@regeringskansliet.se s.fst@regeringskansliet.se

Socialdepartementet 25 september 2014 Diarienummer S2014/5406/FST s.registrator@regeringskansliet.se s.fst@regeringskansliet.se Scialdepartementet 25 september 2014 Diarienummer S2014/5406/FST s.registratr@regeringskansliet.se s.fst@regeringskansliet.se Remissyttrande över betänkandet Privat införsel av alkhldrycker Tydligare regler

Läs mer

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Trun Israelssn Jessica Rström Dkumentinfrmatin Titel: Innehåll: Dkumentet är sammanställt av: Prjektbeställare: Färdigställd: Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Resultat

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE ACT-teamet samlat stöd för persner med psykisk sjukdm ch missbruk i Huddinge SAMMANFATTNING 2 INLEDNING 2 PLANERING OCH UPPSTART AV VERKSAMHETEN 3 Målgruppen 3 Arbetsmetd

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

För kännedom. DnY... ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratorn. EKONOMISK BROTTSLIGHET - en informationsskrirt för fackliga företrädare

För kännedom. DnY... ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratorn. EKONOMISK BROTTSLIGHET - en informationsskrirt för fackliga företrädare För kännedm ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratrn \n k 84 I r ~ -' (\(1 \J-' DnY.... j EKONOMISK BROTTSLIGHET - en infrmatinsskrirt för fackliga företrädare KOMMISSIONEN MOT EKONOMISK BROTTSLIGHET Januari

Läs mer

Isbrytare, lagbildning och energikickar

Isbrytare, lagbildning och energikickar Isbrytare, lagbildning ch energikickar Den här kursen Oavsett det är ett mindre möte hemma hs dig eller ett större utbildningsseminarium vill vi alla känna att vi har etablerat gemenskap med våra linvänner.

Läs mer

Informationsarkitektprogrammet

Informationsarkitektprogrammet MALMÖ HÖGSKOLA Centrum för Teknikstudier Examensarbete i Datavetenskap VT 2009 Infrmatinsarkitektprgrammet En jämförelse mellan Malmö högskla ch Högsklan i Brås Infrmatin architecture prgram a cmparisn

Läs mer

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3)

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Ansökan från ThrenGruppen

Läs mer

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken I Inledning - 90-talets program och policybeslut........................... 4

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Delårsrapport 2013-08-31

Delårsrapport 2013-08-31 ' rai] BÅSTADS ~ KOMMUN Besök ss på bastad.se Delårsrapprt 2013-08-31 r--------- l.. l nnehå llsförteckn i ng Förvaltningsberättelse... 1 Prgns budgetavvikelser 2013... 5 Resultaträkning ch finansieringsanalys...

Läs mer

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31 dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapprt 2 O 14-08-31 3 (78) Delårsrapprt 2014~08-31 INNEHÅLL INLEDNING...,... Kmmunstyrelsens rdförande har rdet... Snabbfakta, 4 år i sammandrag

Läs mer

Lastbilsdäck och bränslebesparingar. red ut begreppen en gang för alla

Lastbilsdäck och bränslebesparingar. red ut begreppen en gang för alla www.prinfhbr.dk 130092 SE Sant eller falskt? Lastbilsdäck ch bränslebesparingar red ut begreppen en gang för alla Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, 23 place des Carmes, 63000 Clermnt-Ferrand,

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Regionala energibolag Vägval och utveckling sedan konkurrensutsättningen av el- och fjärrvärmemarknaden 1996-2006. Lukas Radebrand & Jakob Lewin

Regionala energibolag Vägval och utveckling sedan konkurrensutsättningen av el- och fjärrvärmemarknaden 1996-2006. Lukas Radebrand & Jakob Lewin Regionala energibolag Vägval och utveckling sedan konkurrensutsättningen av el- och fjärrvärmemarknaden 1996-2006 Lukas Radebrand & Jakob Lewin Förord Detta examensarbete är det avslutande momentet i våra

Läs mer

Avregleringen av sex marknader

Avregleringen av sex marknader 2004:28A Avregleringen av sex marknader Del II, Kartläggningar Följande sex kartläggningar av den politiska beslutsprocessen på de studerade marknaderna skiljer sig något från varandra. Detta hänger bl.a.

Läs mer

Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser. En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet

Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser. En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet Innehåll 1. Inledning 3 2. Sammanfattning 4 3. Direktiv och arbetssätt

Läs mer

FÖRTIDA AVVECKLING AV KÄRNKRAFTEN SVERIGE

FÖRTIDA AVVECKLING AV KÄRNKRAFTEN SVERIGE FÖRTIDA AVVECKLING AV KÄRNKRAFTEN SVERIGE Efter Tjernobyl Statens energiverk 1986:10 Efter Tjernobyl Förtida avveckling av Kärnkraften i Sverige Statens energiverk 1986:10 ISSN 0281-6148 ISBN 91-38-09

Läs mer

Hur produceras elekricitet i Sverige och till vilken kostnad? Energikunskap 10 p. Fall 2

Hur produceras elekricitet i Sverige och till vilken kostnad? Energikunskap 10 p. Fall 2 Hur produceras elekricitet i Sverige och till vilken kostnad? Energikunskap 10 p. Fall 2 Stefan A. Johansson Uppsala universitet Helsingborg 2004-04-08 stefanajohansson@yahoo.se Sammanfattning Lägst produktionskostnad

Läs mer

El nära och långt borta

El nära och långt borta Tema Teknik och social förändring El nära och långt borta hur kan hushållen agera på elmarknaden? Mats Bladh Perspektiv På Tekniken nr 3 El nära och långt borta hur kan hushållen agera på elmarknaden?

Läs mer

Analys av en ny prissättning med effektkomponent för elkunder

Analys av en ny prissättning med effektkomponent för elkunder ISRN LUTMN/TMHP--4/54--SE nalys av en ny prissättning med effektkomponent för elkunder Fallstudie på Skånska Energi Mattias von Knorring Examensarbete vdelningen för Energihushållning Institutionen för

Läs mer

Vem vet KRAV? - En kvantitativ studie angående informations- och kunskapsbristen för KRAV-märkt konsumtion. Elin Fritz

Vem vet KRAV? - En kvantitativ studie angående informations- och kunskapsbristen för KRAV-märkt konsumtion. Elin Fritz Vem vet KRAV? - En kvantitativ studie angående infrmatins- ch kunskapsbristen för KRAV-märkt knsumtin. Författare: Handledare: Elin Frs Elin Fritz Anna-Carin Nrdvall Student Handelshögsklan Vårterminen

Läs mer

förnybar energi TEMA: Egen energi & ENERGIEFFEKTIVISERING Nummer 4/2012

förnybar energi TEMA: Egen energi & ENERGIEFFEKTIVISERING Nummer 4/2012 förnybar energi & ENERGIEFFEKTIVISERING Nummer 4/2012 TEMA: Egen energi FEAB samarbetar med Nordjysk Elhandel Vi köper gärna din elkraft - läs mera på www.neas.dk/feab BOKA KONFERENS OCH INSPIRATIONSDAGAR!

Läs mer