Vallebygdens Vind AB. Vindkraftspark på Nordbillingen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vallebygdens Vind AB. Vindkraftspark på Nordbillingen"

Transkript

1 Vallebygdens Vind AB erbjuder i samarbete med Vallebygdens Energi ekonomisk förening, deltagande i vindkraftsatsning på Billingen. Vindkraftspark på Nordbillingen 1

2 Vindkraft Nordbillingen. Vallebygdens Vind AB satsar ihop med markägare och medlemmar till Vallebygdens Energi ek.för i en ny vinkraftspark på Nordbillingen. Anläggningen Vindkraftparken planeras bestå av 8 vindkraftverk om 2 2,5 MW. Vindkraftverken kommer att ha en navhöjd mellan m och en rotordiameter om högst 101 m. Totalhöjden blir maximalt 150 m inklusive upprättstående vinge. Området Vindkraftsparken skall ligga på ömse sidor om skogsvägen norr om Ödelöten, mellan i väster Sjömossen och i öster Våtemossen. Högsta höjden är 290 m ö h och området är ca 1,5 km långt. Arrendeavtal är upprättat med berörda markägare. Påverkan Närmaste hus ligger utanför det sk 40-dBområdet. Skuggor och reflexer beräknas ej störa närboende. Området är således synnerligen lämpligt för vindkraft ur dessa aspekter. Vindkraftsparkens påverkan på friluftsliv, djur- och fågelliv mm kommer den framtida Miljökonsekvensbeskrivningen att klargöra. Ur miljösynpunkt är det också en fördel att det ej kommer att krävas så mycket nya ingrepp för väg- och nätanslutning. Utsläpp vid tillverkning och uppförande av ett vindkraftverk uppskattas motsvara dess elproduktion under 6 7 månader. 2

3 Vindläge Billingen är unik så till vida att det är ett berg med blandat långsluttande och tvära bergskanter. Det krävs vindmätningar för att veta om platsen kommer ge mer eller mindre energiproduktion än som förväntas av motsvarande vindkrafttorn på slätten. Förväntad energiproduktion för 2,0 MW-verk uppgår till ca MWh/år. Ekonomisk kalkyl görs bl.a. med vindmätningen som grund. Vindmätning: Vindmätning kan göras på olika sätt. Ett vanligt sätt att göra det på är att använda en mast med anemometrar placerade på olika höjder, exempelvis på 50 m, 75 m och 100 m. Med dessa värden som grund kan man uppskatta vindvärden på höjder upp till vindkraftverkets topphöjd på ca 150 meter. Sodarmätning med AQS 500 Windfinder. Anemometer för mastmätning Sodarmätaren är ett modernt sätt att mäta med. Den har förmåga att mäta upp till 200 m mot masten som är begränsad till mastens höjd, upp till ca 100 m. Kostnaden för sodarmätning är mindre än hälften av mastmätning. Sodarmätaren består enkelt beskrivet av en släpkärra som innehåller en ljudalstrare, som var 3:e sek sänder ut tre hörbara signaler, 2400 hz, upp i luften med en effekt av 275 W. Signalen kommer tillbaka som ett eko. Förändringen av signalen (dopplereffekt) kan med ett datorprogram i systemet räkna ut vindhastighet och turbulens på var 5 m mellan 50 m 200 m höjd. Medelvärdet för var 10:e minut från vår mätning på Nordbillingen hämtas via GSM-modem och dator till ett företag i Skellefteå som med hjälp av ett datorprogram, Windpro, utvärderar mätvärden. Sodarmätningen, som började 17 mars kommer att hålla på minst till slutet av juni som en Jämförelse mast och sodarmätare första fas. Vindmätningen kommer därefter att fortsätta som sodarmätning eller mastmätning till ett år. De inledande vindvärdena som hittills finns ser bra ut för vindkraftbygget. Vindros mars från Nordbillingen 3

4 Energi och miljö Miljökonsekvensbeskrivning pågår. Vindläget anses lämpligt för vindkraftverk av vindkrafttillverkare som sett parken. Efter tre månader kan vi avgöra om platsen kan ge förutsättning för att fortsätta vindmätning ca ett år. Därefter kan vi beräkna hur mycket vindenergi som kan produceras i området. En vindkraftspark om MW bör producera mer än MWh årligen för att vara ekonomiskt lönsamt. Den el som produceras av vindkraft ersätter idag nästan uteslutande importerad el, producerad av kolkraftverk i Danmark, Tyskland och Polen MWh motsvarar en årsförbrukning av el för hela Vallebygdens elkunder vid en förbrukning av kwh/ hushåll och år. Motsvarande mängd elenergi producerad av kolkraft innebär: Kolbrytning ton Utsläpp av koldioxid ton Utsläpp av svaveldioxid 40,5 ton Utsläpp av kväveoxid 32,5 ton Utsläppen bidrar till den s.k. växthuseffekten och orsakar även försurning av mark och vatten. Ingrepp i naturen Den skogsväg som finns i området blir huvudvägen inom vindkraftsparken. Till varje torn kommer en väg om ca 250 m att byggas, jämte plats för respektive torn och en serviceplats runt tornen på ca 40 x 40 m. Nuvarande markerade platser för tornen består av berg i dagen eller berggrund strax under markytan. Tornfundamenten kommer om möjligt att borras fast i berggrunden som består av diabas. Efter avslutad drifttid om år kan vindkraftverken monteras ner och markområdet återställas om så önskas. Vallebygdens Energi ek.för har nätkoncession för området och svarar för nätanslutningen ner till mottagningsstation i Varnhem. Detta ska ske genom markförlagd kabel längs befintliga vägar. Sammanfattning av genomförd verksamhet. Vallebygdens Energi, ekonomisk förening, har vid årsstämmor 2008, 2009 och 2010 gett styrelsen i uppgift att utreda och planera för en vindkraftsatsning. Skrivit arrendeavtal med markägarna. Haft förberedande möte med Skara kommun och Länsstyrelsen. Fått godkännande till åtta av tolv planerade vindkraftverk från Teracom och Försvarsmakten. Skapat Vallebygdens Vind AB, med styrelse bestående av representanter från Vallebygdens Energi, markägarna och ägarna (medlemmar i Vallebygdens Energi ek för). Genomfört huvuddelen av miljökonsekvensbeskrivning. Fågelräkning som ett led i miljökonsekvensbeskrivningen, har inletts. Genomfört informationsmöten i Broddetorp, Axvall och Ljungstorp. Genomfört markägarmöte. Genomfört samrådsmöte med berörda kommuner. Vindkrafttillverkare Siemens, DynaWind, Enercon och Kenersys har varit i Axvall och presenterat sina vindkraftverk. Sodarmätning startades 17 mars Vallebygden ek. för och markägare har initialt investerat ett riskkapital av ca kr. 4

5 Ekonomi Att uppföra vindkraftparkens åtta verk kommer att kosta ca 280 miljoner och beräknas enligt gjorda kalkyler ge ekonomisk vinst redan första året. Vindkraftparken ska drivas i ett gemensamt driftbolag, Vallebygdens Vind AB, där varje vindkraftverk skall ägas som ett aktiebolag eller andelsägt torn. - Även övriga bolagsformer är möjligt för det enskilda ägandet. Varje ägare bestämmer själv vilken ägandeform som passar bäst. - Alla vindkraftverkens samlade elproduktion, service och behov av reparationer mm samordnas solidariskt i driftbolaget. - Alla intäkter och utgifter belastar alla vindkraftverken solidariskt. Detta innebär t ex att vid driftsstopp i ett verk, fördelas denna kostnad på samtliga verk. - På samma sätt så ger olikheter i faktisk elproduktion ingen effekt på det enskilda verkets resultat, utan slås ut på samtliga verk i parken. - Varje torn kommer att vara representerat i driftsbolagets styrelse. -Tanken är att sammanföra investerare med likartad investeringssyn i respektive bolag. - När projektet kommit så långt att det är aktuellt att övergå i förvaltningsfasen kommer ägarstrukturen att fastställas utifrån gjorda insatser samt mot bakgrund av gemensamt förvaltningsintresse. Därvid skall det också upprättas ett sk aktieägaravtal i Vallebygdens Vind AB, vilket klarlägger hur ägarintresset och styrning av bolaget skall utövas. - Det är dock viktigt att känna till att det kan ske en förmånsbeskattning av; uttag av energi under marknadspris, när man väljer ägandeform. Förmånsbeskattningen görs på skillnaden mellan produktionskostnad av varje kwh och spotpriset på Nordpools elmarknad. 5

6 Ekonomiska och ideella vinster för den enskilde finns på flera plan. De ideella vinsterna är t ex att vi värnar om jorden och våra barns framtid. Vi hjälper till att uppfylla Sveriges satsning av förnyelsebar energi. Under rätt förutsättningar, som beskrivits ovan så ser även det ekonomiska utfallet väldigt förmånligt ut. Även fortsättningsvis handlar vi el från Vallebygdens Energi ek.för eller av annat bolag där vi får ett bra elavtal- Vallebygdens Vind AB har naturligtvis ägarnas uppdrag att sälja sin elenergi och sina elcertifikat så prisvärt som möjligt. Vallebygdens Vind AB har i samarbete med LRF Konsults vindkraftsgrupp tagit fram ekonomiska kalkyler för den totala investeringen. Då kalkylen innehåller ett antal antaganden om olika parameterar skall vi här översiktligt redogöra för förutsättningarna. Beräknad investering: 8 stycken verk á 35 Mkr, totalt 280 Mkr. Beräknad ekonomisk livslängd: 20 år Beräknad ränta på investerat kapital: 5% Beräknat arrende: 4 % Beräknat elpris inkl elcertifikat ca: 70 öre/kwh Beräknad Euro.kurs: 9,70 Under ovanstående förutsättningar visar kalkylen på att verket är betalt efter ca 12 år och att den totala vinsten uppgår till drygt 20 Mkr/verk, under dess ekonomiska livslängd. Investeringen i en vindkraftspark kan uppdelas i tre faser; Projekteringsfas Etableringsfas Förvaltningsfas Projekteringsfasen omfattar bl a följande huvudsteg: Utformning och optimering av parkkonceptet Analys av ljud-, ljus- och skuggpåverkan Analys av infrastruktur, möjligheter till nätanslutning etc Vindmätning, produktionsberäkningar Remisser till berörda myndigheter och intressen Samrådsförfaranden Miljökonsekvensbeskrivning, miljötillstånd etc Bygglovsansökan mm Etableringsfasen omfattar: Upphandling av verk Anläggande av vägar, kranplatser etc Anläggande av fundament Etablering av verket Nätanslutning Tecknande av avtal om elleverans Idrifttagande och provdrift mm 6

7 Förvaltningsfasen: När provdriften är slutgodkänd överförs verket i nyckelfärdigt skick till den aktuella förvaltningsenheten. Den initiala fasen, projekteringsfasen, med tillståndsansökningar, vindmätningar etc. beräknas kosta ca 2 Mkr. Vallebygdens Vind AB erbjuder nu i ett första skede de prioriterade grupperna, markägare samt medlemmar till Vallebygdens Energi ek. för att delta i finansiering av projekteringsfasen. Eventuella frågor kring prospektet eller detta erbjudande besvaras av kundtjänst tel: Epost: Erbjudandet framgår av bifogad anmälningsblankett. Axvall i april 2010 Styrelsen i Vallebygdens Vind AB Vy västerut där vi mäter vind i den tänkta vindkraftparken med sodarmätaren i förgrunden. 7

Investera i vindkraft!

Investera i vindkraft! Info: Investera i vindkraft! Vindkraft är en lönsam investering i grön energi. Här kan du läsa om hur det fungerar att investera och vilka möjligheter det ger. Du får kalkylexempel och information om bland

Läs mer

Investera i vindkraft!

Investera i vindkraft! Info: investering i vindkraft Investera i vindkraft! Vindkraft är en lönsam investering i grön energi. Här kan du läsa om hur det fungerar att investera och vilka möjligheter det ger. Vindkraft - en lönsam

Läs mer

AGAR Energi Västerbotten

AGAR Energi Västerbotten ENERGIFAKTA AGAR Energi Västerbotten Risträsk by i Västerbotten brukar kallas Sveriges högst belägna jordbruksby. Den ligger i Vilhelmina kommun på Stöttningfjällets sydsluttning ca 620 m.ö.h. Här har

Läs mer

Tore Wizelius VINDKRAFT. på lantbruk

Tore Wizelius VINDKRAFT. på lantbruk Tore Wizelius VINDKRAFT på lantbruk Handbok för Lantbruk Tore Wizelius Vindform förlag Foto: Gunnar Britse: omslag samt sid. 6, 30, 33, 36, 40, 48, 70, 73 och 82. Tore Wizelius: sid. 14, 17, 20 och 56

Läs mer

Bilagor 1-10. Innehållsförteckning. Bilaga 1 Jämtlandskommunernas policy

Bilagor 1-10. Innehållsförteckning. Bilaga 1 Jämtlandskommunernas policy Bilagor 1-10 Innehållsförteckning Sidan Bilaga 1. Jämtlandskommunernas policy 1-8 Bilaga 2. Bygdemedel från vindkraft 9-10 Bilaga 3. Bygdepeng exempel från Sollerön, Härjedalen och Strömsund 10 Bilaga

Läs mer

Småskalig vindkraft en studie av förutsättningarna för etablering vid gården Åsen, Åseda

Småskalig vindkraft en studie av förutsättningarna för etablering vid gården Åsen, Åseda Småskalig vindkraft en studie av förutsättningarna för etablering vid gården Åsen, Åseda Som en del av projektet Rural Res skall ett antal platsers lämplighet för etablering av småskalig vindkraft studeras.

Läs mer

INNEHÅLL. Marknaden 17 Aktien 22

INNEHÅLL. Marknaden 17 Aktien 22 ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Kort om Rabbalshede Kraft 3 VD har ordet 5 Fokusområden 6 Vision, affärsidé och mål 6 Organisation och medarbetare 8 Historik 9 Hållbarhet och miljö 10 Projektportfölj 11 Tre

Läs mer

Tore Wizelius. Lokalt ägd VINDKRAFT

Tore Wizelius. Lokalt ägd VINDKRAFT Tore Wizelius Lokalt ägd VINDKRAFT Handbok för KOMMUNER Tore Wizelius Vindform förlag Research: Carin Persson Foto: Falkenberg kommun: omslag och s. 28. Gunnar Britse: s. 4. Vindpark Vänern: s. 48. Daniel

Läs mer

Vindenergi Väst AB (publ) Årsredovisning

Vindenergi Väst AB (publ) Årsredovisning Vindenergi Väst AB (publ) Årsredovisning 2009 Årsredovisning 2009 Innehållsförteckning Årsredovisning Kortversion.............. 3 VD har ordet......................... 5 Väsentliga händelser efter bokslutsdagen......

Läs mer

Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden

Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden Boverket Handbok Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden Datum 2012-10-23 Diarienummer Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk

Läs mer

värdekedja En hållbar och hel

värdekedja En hållbar och hel Årsredovisning 2014 2 AVSNITTSRUBRIK ÅRSREDOVISNING 2014 Arise är ett kraftbolag med resurser och erfarenhet att hantera hela värdekedjan. Från planering, tillståndsansökan och vindmätningar till byggnation

Läs mer

ENKLAV. Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft

ENKLAV. Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft ENKLAV Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft ENKLAV ENKLAV står för Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft. Projektet syftar till att höja kunskapsnivån om vindkraft

Läs mer

ENKLAV. Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft

ENKLAV. Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft ENKLAV Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft ENKLAV ENKLAV står för Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft. Projektet syftar till att höja kunskapsnivån om vindkraft

Läs mer

Uppvidinge. Kallelse/underrättelse. Bilaga. Ärende 12. Upphandling av personalsystem Dnr. 2013-000168. 13. Arbetsmarknadsåtgärder Dnr.

Uppvidinge. Kallelse/underrättelse. Bilaga. Ärende 12. Upphandling av personalsystem Dnr. 2013-000168. 13. Arbetsmarknadsåtgärder Dnr. Uppvidinge KOMMUN Kallelse/underrättelse 2013-06-04 Sammanträde med: Kommunstyrelsen Datum: 2013-06-11 Tid: 9.00 OBS! Plats: Kommunhuset, sal Våraskruv Ärende 1. Upprop Bilaga 2. Val av justerare 3. Godkännande

Läs mer

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Rapport Denna rapport är resultatet av en förstudie gjord av Coompanion Kronoberg 2012-2013 i samverkan med Regionförbundet Södra Småland

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST) Vin(d)stmaskin med potential

Arise Windpower (AWP.ST) Vin(d)stmaskin med potential BOLAGSANALYS 24 oktober 2011 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Vin(d)stmaskin med potential Affärsidén är enkel och renodlad: Arise är ett energibolag med el producerad av landbaserad vindkraft i

Läs mer

LRF och vindkraft. vår policy L RF O CH V IND K R A F T

LRF och vindkraft. vår policy L RF O CH V IND K R A F T LRF och vindkraft vår policy L RF O CH V IND K R A F T 1 Vindkraft i tiden Vindkraft som bransch har funnits i Sverige sedan 1980-talet men det är först de senaste åren som utbyggnaden tagit fart ordentligt.

Läs mer

Vindkraftspolicy för Jönköpings kommun. Godkänd i kommunfullmäktige 2008-10-02 Reviderad 2011-02-02 utifrån ny lagstiftning

Vindkraftspolicy för Jönköpings kommun. Godkänd i kommunfullmäktige 2008-10-02 Reviderad 2011-02-02 utifrån ny lagstiftning Godkänd i kommunfullmäktige 2008-10-02 Reviderad 2011-02-02 utifrån ny lagstiftning Foto: Jönköpings kommun Fotografierna på framsidan visar vindkraftverk på Visingsö. Layout: Linda Tubbin Förord I takt

Läs mer

o2 El Ekonomisk Förening Årsredovisning 2014

o2 El Ekonomisk Förening Årsredovisning 2014 o2 El Ekonomisk Förening Årsredovisning 2014 Innehåll O2 El Ekonomisk Förening i korthet 3 VD har ordet 4 Vindkraft i Sverige och världen 5 Produktion i O2 El Ekonomisk Förening 11 Föreningens vindkraftverk

Läs mer

KolmårdsVind är en liten kooperativ förening som efter fyra års

KolmårdsVind är en liten kooperativ förening som efter fyra års TA CHANSEN NU: BLI DELÄGARE I ETT EGET LOKALT VINDKRAFTVERK KolmårdsVind är en liten kooperativ förening som efter fyra års intensivt arbete baxat fram en plan för Norrköpings första vindparksprojekt -

Läs mer

Vindkraftverk Handledning för kommunerna

Vindkraftverk Handledning för kommunerna Vindkraftverk Handledning för kommunerna Reviderad januari 2010 Första utgåva: juni 2009 Vindkraftverk Handledning för kommunerna Miljösamverkan Västra Götaland juni 2009 något reviderad januari 2010

Läs mer

Innehåll. Inbjudan att teckna aktier 3. Styrelsens försäkran 4. Villkor och anvisningar 5. Historik 6. Delägda anläggningar 7.

Innehåll. Inbjudan att teckna aktier 3. Styrelsens försäkran 4. Villkor och anvisningar 5. Historik 6. Delägda anläggningar 7. Emissionsmemorandum Hudikvind AB 2011 1 Innehåll Inbjudan att teckna aktier 3 Styrelsens försäkran 4 Villkor och anvisningar 5 Historik 6 Delägda anläggningar 7 Delägda projekt 8 Vindkraftsmarknaden 9

Läs mer

Kalendarium. Innehållsförteckning 2 AVSNITTSRUBRIK

Kalendarium. Innehållsförteckning 2 AVSNITTSRUBRIK Årsredovisning 2013 2 AVSNITTSRUBRIK Kalendarium ARISE ÅRSSTÄMMA 2014 Årsstämman hålls den 6 maj i Halmstad EKONOMISK INFORMATION 2014 6 Maj Årsstämma 6 Maj Delårsrapport första kvartalet 18 Juli Delårsrapport

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11 Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun 2009-09-11 Säffle kommun Miljökonsekvensbeskrivning Datum 2009-09-11 Status Utställning II Liselotte Franzén Ramböll Sverige AB, Göteborg Revidering utförd av

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(5) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Lena Stengaard Administrativa enheten +46155247295 2013-10-23 HBN13-027-3 Ä R E N D E G Å N G Hållbarhetsnämnden Landstingsstyrelsens

Läs mer

ENKLAV. Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft

ENKLAV. Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft ENKLAV Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft ENKLAV ENKLAV står för Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft. Projektet syftar till att höja kunskapsnivån om vindkraft

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Vindkra park Östavall Foto. Kristian Lilliesköld, Nordex Sverige AB Miljökonsekvensbeskrivning MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING VINDKRAFTPARK ÖSTAVALL FÖRFATTARE Camilla Friman FRAMSIDA Östavall. Foto: Kris

Läs mer

Header. Body Text. Svensk vindkraftförening. Ideell förening med ca 2000 medlemmar. Verkar för en långsiktigt hållbar vindkraftanvändning

Header. Body Text. Svensk vindkraftförening. Ideell förening med ca 2000 medlemmar. Verkar för en långsiktigt hållbar vindkraftanvändning Innehåll: Vad är en andel vindkraft? Olika sätt att bli andelsägare Starta ett vindkraftskooperativ Olika modeller för vindkooperativ Köpa vindkraftverk Uttagsskatten, vad hände? Om du vill veta mer...

Läs mer

Tore Wizelius VINDKRAFT. tillsammans

Tore Wizelius VINDKRAFT. tillsammans Tore Wizelius VINDKRAFT tillsammans Handbok för vindkooperativ Tore Wizelius Vindform förlag Research: Eva Maria Fasth, Carin Persson Foto: Jonny Mattsson, omslag samt sid. 7, Linnéa Liljegren, sid. 22

Läs mer

Ljusne-Vallvik. Sammanställning Samråd 2012-08-22. Vindkraftpark. September 2012

Ljusne-Vallvik. Sammanställning Samråd 2012-08-22. Vindkraftpark. September 2012 Vindkraftpark Ljusne-Vallvik Sammanställning Samråd 2012-08-22 September 2012 SAMKRAFT AB Box 975, 801 33 Gävle Besöksadress Nobelvägen 2, 802 67 Gävle info@samkraft.se www.samkraft.se Innehållsförteckning

Läs mer