Samarbete i lärande via nätet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samarbete i lärande via nätet"

Transkript

1 Samarbete i lärande via nätet Juni 2004 Britt Bäckström Marianne Hillström Karin Josefsson Åsa Lindström Helen Persson

2 Förord Projektgruppen för beskrivning av samarbete via nätet, har bestått av fem representanter från följande lärosäten; Mitthögskolan, Högskolan i Gävle, Örebro universitet, Luleå tekniska universitet, och Blekinge Tekniska Högskola. Ett särskilt tack riktas till Svenska Distans Högskolan (SDH), som genom ekonomiska medel möjliggjorde kursutvecklingen av Omvårdnad B poäng, samt till Samverkan för Nätbaserad Högskoleutbildning (SNH) som möjliggjorde denna rapport. För inledning, bakgrund, förberedelse inför kursstart, genomförande av kursen ansvarade: Britt Bäckström, universitetsadjunkt, Institutionen för vård- och hälsovetenskap, Mitthögskolan Sundsvall (projektledare och ansvarig för sammanställning). Marianne Hillström, universitetsadjunkt, Institutionen för vårdvetenskap och sociologi, Högskolan i Gävle. Karin Josefsson, universitetsadjunkt, Institutionen för vårdvetenskap och omsorg, Örebro universitet, samt doktorand vid NEUROTEC, Karolinska institutet. För beskrivning av lärarnas arbetsprocess ansvarade: Åsa Lindström, utbildningsledare, Institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet, Boden. Helen Persson, universitetsadjunkt och doktorand, Sektionen för hälsa, Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona.

3 Innehållsförteckning Inledning 2 Bakgrund 3 Syfte 6 Lärarnas arbetsprocess 6 Förberedelse inför kursstart 10 Genomförande av kursen 12 Kursstart 12 Läraren 13 Studenten 14 Studieuppgifter 15 Tekniken 16 Bibliotek 17 Avslutande sammanfattning och reflektion 17 Referenslista 24 Bilagor

4 Inledning I oktober 2000 lämnades ett beslutsunderlag till styrelsen för SDH. Underlaget handlade om att få utveckla och genomföra kursen Omvårdnad B, 20 poäng. Nationellt fanns ett stort antal sjuksköterskor som endast hade A-nivå i huvudämnet omvårdnad. Genom den förändring som sjuksköterskeprogrammet genomgått under senare år hade det uppstått ett behov hos denna grupp att uppnå B-nivå i huvudämnet Omvårdnad. För att studenterna skulle antas till olika specialistutbildningar krävdes det på flera håll i landet en särskild behörighet om lägst B-nivå. Vid vissa lärosäten fanns också en lägsta utbildningsnivå om B-nivå för de sjuksköterskor som skulle vara handledare för sjuksköterskestuderande i den kliniska utbildningen. För de studenter som önskar en akademisk examen och forskarutbildning gäller det samma. Samarbete inleddes 2001 mellan representanter från parter i SDH. Syftet var att gemensamt utveckla nätbaserad kurs i omvårdnad. Studierna skulle genomföras som halvfarts studier. SDH:s styrgrupp gav i uppdrag till Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap i Boden att tillsammans med Blekinge tekniska högskola, Mitthögskolan, Högskolan i Gävle och Örebro universitet att utveckla och genomföra distanskursen Omvårdnad B, poäng. Projektansvaret fanns på Luleå tekniska universitet. Ekonomi för kursutvecklingen var totalt kr att fördelas vid undertecknandet av avtalet, då kursen var utvecklad och presenterad samt efter slutrapport och utvärdering. Kursens 20 poäng indelades i 4 delkurser på vardera 5 poäng; Delkurs 1: Omvårdnadens filosofi och etik, Delkurs 2: Hälsa och miljö, Delkurs 3: Omvårdnadens teori och empiri, samt Delkurs 4 som benämndes olika över orterna: Uppsats i omvårdnad (S-vall), Uppsats (Boden), Vetenskapsteori och forskningsmetodik (Blekinge och Örbro), Skriftligt arbete tillämpad omvårdnad (Gävle). Arbetet inleddes med att utarbeta en gemensam kursplan, med gemensam kurslitteratur. Alla studieorter hade tidigare genomfört kurs i Omvårdnad p. Vid genomgång av de olika kursplanerna framstod tydligt skillnader i innehåll. Det visade sig vara stora variationer från norr till söder, vilket avspeglade olika traditioner i synen på omvårdnadsämnet. Vår uppgift blev att i arbetsgruppen komma överens om ett gemensamt innehåll. Till viss del var vi också styrda av de ämnesansvariga på respektive ort.

5 Studiehandledningar för de olika delkurserna utarbetades därefter gemensamt. Varje delkurs innehåll samt arbetsformer diskuterades och utvecklades i arbetsgruppen. Kursens syfte var att studenten skulle bredda och fördjupa sina kunskaper i omvårdnad. Respektive lärosäte ansvarade för antagning av studenter samt kursansvar. De arbetsformer som användes var individuellt arbete, arbete i par eller grupparbeten. Delkurs1-3 inleddes med webbaserad föreläsning. Första kursen startade hösten 2001 och fortgick till våren Samarbete mellan respektive högskola/universitet skedde kontinuerligt, denna process var både ett stöd för lärarnas egen utveckling men också del i en utveckling av lärande på nätet. Detta samarbete har allt sedan dess fortsatt. Bakgrund Målgruppen för kursen var sjuksköterskor utbildade före 1993 och de flesta var kvinnor som inte hade studerat på många år. Deras kunskaper i datoranvändande var i viss mån begränsade. För de flesta var det en helt ny erfarenhet att genomföra studier via Internet. Samtidigt som studierna inte direkt var relaterade till deras tidigare erfarenheter av klassrumsbaserad utbildning, måste de dessutom använda teknologi för att interagera med studiekamrater och lärare. Att definiera distansutbildning är inte helt lätt, det finns många definitioner allt ifrån att överhuvudtaget inte träffas till att träffas en gång per månad eller mer. Att studera på distans innebär att du har möjlighet att planera dina studier oberoende av tid och rum. Bååth (1996) betonar friheten som distansstudier kan innebära. Han betonar också studenternas möjlighet att träna självständigt kunskapssökande och säger att resultaten kan bli alldeles utmärkta. Sammanfattningsvis är kännetecken på distansutbildning att studenter och lärare är åtskilda i tid och rum. Man studerar ensam men är ändå inte ensam, då det ändå utvecklas en social gemenskap mellan gruppkamrater och lärare på nätet. För de flesta var distansstudier enda möjligheten att studera då många inte gavs ledighet för studier av arbetsgivaren och hade en etablerad familjesituation som innebar att de inte kunde flytta. Detta innebar att halvtidsstudier i de flesta fall skulle kombineras med det vanliga

6 arbetet. Uppgifterna var utformade så att det gavs en viss frihet, men samtidigt var man ändå beroende av givna tider för inlämning av uppgifter. Beroende fanns också till varandra, då det gällde att ge varandra kommentarer och i vissa fall utföra uppgifter i grupp. Nätbaserad utbildning ställer helt andra krav på den akademiska läraren. Läraren är inte tillsammans med kurslitteraturen ensam bärare av kunskap (Myringer och Wigforss, 2002, s.39). Detta kan sägas vara ett paradigmskifte inom universitets- och högskolevärlden. Focus har lagts mera på team arbete och lärandeprocesser. Våra attityder till kunskap, lärande och pedagogik blir på detta sätt förändrade. Det som lyfts fram är reflektion, dialog och interaktion, det är också detta som ska ligga till grund för ett livslångt lärande. Även om studenter är åtskilda så kan man via Internet och de arbetsformer man väljer tillhandahålla möjligheter för bildande av socialt nätverk och samspel. Det innebar att studenterna var i stor utsträckning fria i både tid och rum. Eftersom studenterna hade många års erfarenhet av omvårdnadsarbete och syftet med kursen var att bredda och fördjupa kunskaperna i omvårdnad, ställdes det andra krav på vad utbildningen skulle ge då det var av stor vikt att samspelet skulle vara applicerbart och kopplat till den vård verksamhet som studenterna hade erfarenhet av. Utifrån det perspektivet skulle mål uppnås såsom lärande, träning i lagarbete, utbyte av kunskap, acceptera andras åsikter samt förmåga att ge andra feedback. Detta ställer nya och stora krav på den eller de lärare som har ansvar för en nätbaserad undervisning. Läraren måste vara kreativ, förstå nödvändigheten av reflektion och bidra till att kommunikationen upprätthålls. Det behövs en närvarande lärare som inte stör studenterna, men som ändå har ett tydligt ledarskap, vilket kan innebära att det är svårt för läraren att vara frånvarande någon längre tid eftersom det då kan bli svårt att följa diskussionsprocessen. Detta kan utgöra en stor belastning för läraren. Fördelarna är att alla studenter blir synliga individer och därför lär också läraren känna studenten. Detta stärker kommunikationen och byggande av gemenskaper mellan lärare och student samt studenter emellan. Hara och Kling (1999) beskriver utifrån en Nordamerikansk studie att studenters missnöje och frustration är relaterade till tre dominerande aspekter; tekniska problem, brist på snabb feedback från lärare och tvetydiga instruktioner. Stor vikt måste därför läggas vid

7 förberedelser, tekniskt stöd och arbetsformer anpassade till Internet. Det gäller att överbrygga hinder och förebygga frustrationer som kan hämma inlärning och öka studenters avhopp. Nätbaserad undervisning är inget som ska införas för att spara pengar eller lärarresurser. Man måste också inse att införandet av kurser som motiverar och stimulerar studenterna kostar både pengar och resurser. Kursernas utveckling kräver också arbete i ett team av lärare, biblioteksansvariga och teknisk support. Det kräver också starkt stöd från organisationen. Samarbete i lärande på nätet har för oss visat sig vara viktigt både för kursledare och studenter. Att arbeta i ett team eller grupp handlar om att dela kunskap och lära kontinuerligt, genom detta arbetssätt utvecklas möjligheten att lyssna och fundera på andra personers perspektiv. Dialogen förbättrar motivationen för lärandet, men den är också understödjande för lärprocessen. Det handlar om att etablera motivation, engagemang och deltagande i ett aktivt lärande. En generell förståelse för hur samarbete och samverkan sker mellan studenter ger Gaver (1991) i en presentation av en enkel modell bestående av fyra nivåer eller tillstånd för samarbete. Lägsta nivån general awareness handlar om en kunskap om vilka som finns i gruppen, om dom är tillgängliga för interaktion och vad de håller på med för uppgifter. Nästa nivå serendipitous communication, slumpartad kommunikation som är spontan och informell, ett delande av idéer. Division of labour eller arbetsfördelning är nästa nivå, där en uppgift kan delas upp i ett antal uppgifter, som utförs av en individ eller i en mindre grupp av individer. På den översta nivån, focused collaboration är samarbetet fokuserat och definierar aktiviteter där människor arbetar simultant tillsammans på en och samma arbetsuppgift.

8 Syfte Syftet är att beskriva arbetsprocessen i utvecklingen av nät baserade distanskursen Omvårdnad-B poäng, samt att beskriva hur collaborative learning möjliggjordes bland studenter vid nämnda kurs. Syftet är också att ge idéer för examinationsformer för att understödja en kollaborativ lärprocess. Lärarnas arbetsprocess Målet med vårt samarbete var att ge en helt nätbaserad kurs och att förena fem olika högskolor/universitet med en gemensam kursplan och studiehandledning. Vidare var ett spännande mål att utveckla, pröva och utvärdera pedagogiska och tekniska metoder. De fem olika lärosätena utsåg en eller två adjunkter till att planera och genomföra utbildningen. Dessa inbjöds för en första diskussion till SDH i Stockholm. Vid mötet diskuterades vad distansstudier innebar och vilka erfarenheter var och en hade av detta, vilken pedagogisk grundsyn de olika skolorna hade och hur dessa kunde föras samman i detta gemensamma projekt. Olikheter beträffande distansundervisning och erfarenheter därav skilde sig åt. Någon skola hade stora erfarenheter medan någon saknade detta helt och det innebar att stora delar av den inledande diskussionen handlade om vad distansstudier handlar om, hur det konkret bedrivs och många exempel från de mest erfarna fick belysa detta. Skillnaden mellan att bedriva en utbildning på distans och att bedriva en helt nätburen kurs där ett eller inget fysiskt möte förekommer var viktigt att diskutera. Att läsa på distans kan innebära att exempelvis vara knuten till ett lärcentra och till en grupp som träffas vid flera tillfällen, liksom det erbjuds introduktionsföreläsning och examinationstillfällen på lärcentra. En helt nätburen kurs kan i sin tur innebära att de studerande aldrig träffar de andra studerande eller läraren fysiskt (Myringer och Wigforss, 2002). Samtliga skolor och lärare hade sedan tidigare erfarenhet och hade bedrivit undervisning i de olika ämnena i kursen. Detta medförde att det fanns mycket tankar och idéer om hur planeringen skulle lösas på bästa sätt. Ett problem som gruppen ganska omgående blev medvetna om var att det var fem olika skolor med fem olika kulturer, avseende pedagogisk grundsyn, ämnesföreträdares oliktänkande

9 och de olika universitetens/högskolornas styrdokument, som skulle föras samman vilket i sin tur innebar att vi inte kunde vara helt lika. De delar som vi framförallt skilde oss åt i var betygsystemet där ett par av lärosätena hade tregradig skala (VG, G, U) medan de andra använde en tvågradig skala (G, U). Detta medförde att bedömningskriterierna kom att se olika ut för de olika skolorna eftersom studenterna måste få klart för sig vilka bedömningskriterier som gällde vid sin skola. Detta bidrog även till att examinationerna i viss mån kan ha sett olika ut. En annan skillnad var hur en kursplan skulle vara utformad och riktlinjer runt detta. Ett annat exempel på skillnader var delkurs tre och fyra som inte överensstämde med de övriga skolorna vilket resulterade i att fjärde delkursen kan se olika ut mellan skolorna. Det var något som diskuterades mycket men eftersom de olika skolorna hade fattat beslut vid tidigare tillfällen, om vad som skulle ingå i de 20 poängen liksom hur de skulle vara fördelade och i vilken ordning så valde gruppen att göra ett undantag för delkurs fyra. Även om delkursen kom att se olika ut mellan skolorna så diskuterades och planerades de av lärargruppen tillsammans för att få en liknande struktur och nivå på upplägget av kursen. Även delkurs tre diskuterades flitigt eftersom skolornas olika syn på omvårdnadens metaparadigm kom fram. Diskussionen resulterade i en gemensam kurs som var influerad från samtliga skolor och deras olika syn på ämnet. Efter de mer allmänna diskussionerna om pedagogik och erfarenheter startade det konkreta arbetet med att formulera en kursplan som kunde accepteras och godkännas av samtliga lärosäten. Även här fanns det olikhet som exempelvis hur detaljerad en sådan skulle vara och hur den innehållsmässigt skulle kunna bli godtagen av alla. Efter många diskussioner både i gruppen och på de respektive skolorna enades gruppen om en kursplan. När samtliga skolor hade beslutat om kursplanens utformning och fastslagit den enligt lokala principer kunde arbetet med kurslitteratur och studiehandledningar påbörjas. Gruppen hade redan på ett tidigt stadium diskuterat kurslitteraturen och hur mycket som var aktuellt att fastslås som obligatorisk eller referenslitteratur. Även här rådde det delade meningar om hur litteratur skulle anges, någon skola hade enbart referenslitteratur medan de andra hade obligatorisk litteratur samt referenslista. Diskussionen fram till ett gemensamt beslut handlade framförallt om att någon skola bedrev sin undervisning med problembaserat lärande medan de andra hade traditionell undervisning. I valet av litteratur hade även ämnesföreträdarna från respektive

10 skola och deras inflytande stor betydelse. Gruppen enades om en obligatorisk litteraturlista där en del av böckerna återkom i två eller flera delkurser. Vi diskuterade även om aktuella vetenskapliga artiklar skulle finnas med på litteraturlistan men beslöt att istället hänvisa till artiklarna och kräva dem i studieuppgifterna, för att på detta sätt få så aktuella artiklar som möjligt. Viktigt med litteraturen var för övrigt att den var väl knuten till delkursernas uppgifter så att studenterna kunde se vikten av att läsa in den för att förstå och kunna utföra sina uppgifter. Flera av studieuppgifterna innebär dessutom att allt som skrives ska relateras till och reflekteras över utifrån litteraturen som en del av inlärningsprocessen. Lärandet genomgår en förändring som kräver engagemang från både lärare och studerande. Från att undervisningen många gånger har varit en monolog av läraren till att söka kunskap själv som studerande och att använda helt nya undervisningsredskap. Den nya informationstekniken kan ses som ett logiskt verktyg för lärande. En konsekvens av detta är att lärandet även kommer att handla om att lära sig att behärska den nya tekniken i dess olika användningsformer (Säljö, 2000). Tidigare har mycket av lärande inneburit en memorering av något medan det idag är viktigt att ställa sig frågan hur man omvandlar all information till kunskap (Säljö, 2000). Detta resonemang resulterade i många diskussioner mellan lärarna om hur viktigt det är att det finns en klar struktur att följa. Lärarna diskuterade även vikten av att göra de studerande uppmärksamma på och träna att analysera och inte bara referera en text utan att analysera den och göra reflektioner över det de skrivit eller det någon annan har skrivit. För att kunna bedriva studier på distans och dessutom helt på nätet krävs en lärplattform som samtliga skolor är anslutna till. Vid diskussion mellan lärarna framkom en del krav på hur en sådan lärplattform skulle se ut. Den skulle bland annat vara användarvänlig för både studenter och lärare, och användarna skulle ha tillgång till bra teknisk support samt vara rimlig för de olika skolornas ekonomi. Luleå Tekniska Universitet och Sjuksköterskeprogrammet i Boden var den av de fem skolorna som hade störst erfarenhet av databaserad undervisning och använde sig sedan en tid tillbaka av konferensverktyget First Class (FC), i flera utbildningar och detta med bra resultat. De hade dessutom ett väl utvecklat system för support som samtliga skolor kunde anslutas till. Därför valdes FC och redan tidigt i planeringsfasen

11 förlades ett möte till skolan i Boden där information och instruktioner gavs om plattformen. Vid samma tillfälle gavs dessutom tillfälle att använda lärplattformen. Efter detta möte var samtliga anslutna till ett konferensrum där vi kommunicerade och testade hur det fungerade. Detta var oerhört viktigt dels för vår egen säkerhets skull, dels för att kunna informera studenterna vid kursstarten men även för att få begrepp om hur studiehandledningen och uppgifterna skulle komma att uppfattas och hur de bäst skulle konstrueras. I samband med mötet i Boden fick gruppen även ta del av en användarmanual som fanns för både lärare och en för de studerande. Denna manual var ovärderlig för studenterna och speciellt i de fall då de ej kunde delta vid den första och enda fysiska träffen i samband med introduktionen. Planeringsarbetet innebar ett flertal möten både i Stockholm och på nätet i FC, mellan de ansvariga lärarna. Vid mötena diskuterades förutom mål och pedagogisk grundsyn även arbetsformer. Individuellt arbete, grupparbeten och arbete över alla fem studieorterna var viktigt i vårt planeringsarbete. Hur handledning av de olika uppgifterna skulle ske, diskuterades vid varje möte och det var mycket viktigt och betydelsefullt att få ta del av varandras erfarenheter av distansstudier och kurser på denna nivå för att föra arbetet framåt. När kursplaner och litteraturlistor var godkända och fastslagna av respektive skola inleddes arbetet med att konstruera studiehandledningar. Inledningsvis gjordes studiehandledningar till de två första delkurserna på ett möte i Stockholm. Materialet bearbetades därefter på hemmaplan av en eller två lärarrepresentanter, skickades mellan lärarna för kommentarer och nya idéer. Vid mötet fattades även beslut om när kursen skulle börja och hur introduktionen skulle gå till. De övriga delkursernas studiehandledningar planerades i ett senare skede då kursen hade startat, för att samtidigt få en kursutvärdering och på det sättet kunna utforma dem efter våra erfarenheter. Säljö (2000) beskriver informationstekniken (IT) som undervisningsverktyg och dess konsekvenser och menar att användandet av IT ställer allt högre krav på avancerad läs- och skrivkunnighet. Arbetsuppgifterna som läggs ut förväntas besvaras skriftligt i allt större utsträckning och att producera text är betydligt mer krävande än att konsumera en text. Lärargruppen var medveten om att flera av de studerande som kursen riktade sig mot var ovana att skriva texter och att det i sin tur krävde, liksom att en kurs som ska bedrivas på distans och dessutom vara helt baserad på nätet, måste ha mycket noggranna och tydliga studiehandledningar. Varje studiehandledning utgår från den fastställda kursplanen och ger

12 instruktioner om vad som ska studeras och hur detta ska redovisas och examineras. Det ska dessutom framgå i vilken ordning och under vilken tid uppgiften ska göras liksom hur litteraturen som tillhör delkursen ska användas och analyseras eller redovisas. I studiehandledningen framgår även vilket tidsschema som är aktuellt både för att läsa, lämna in uppgifter och för att få respons eller bedömning av den kursansvarige. Att fastställa och skriva en studiehandledning kräver mycket diskussion och det är en process för de inblandade lärarna. Därför gjordes arbetet i flera omgångar där var och en läste uppgifterna och gav kommentarer och förslag till förändringar vid flera tillfällen. Arbetet med detta inleddes vid möten i Stockholm för att sedan fortsätta och avslutas via lärplattformen FC eller via e-post. Grunden till hur en studiehandledning utformas och betydelsen av en sådan kommer till viss del från Bååths (1996) tankar om detta, som menar att studiehandledningen ska vara en dialog mellan lärare och student, vara tydlig, ange mål och beskriva examinationsuppgifter. I arbetet med att formulera studiehandledningar är det viktigt att tänka på att uppgifterna är uppbyggda så att det inte blir obalans och att de studerande inte upplever perioder med överbelastning eller understimulans, utan att det är jämnt fördelat över de fem poäng som de omfattar. Det är dessutom viktigt att variera arbetsuppgifternas och examinationernas struktur så att de studerande får uppgifter som stämmer överens med målet och syftet för kursen. Eftersom kursen riktar sig till personer med i regel lång erfarenhet av sitt yrkesområde, såg lärargruppen det som viktigt att de studerande upplevde att deras erfarenhet togs tillvara och att det skedde en fördjupning av deras kunskaper. Till varje studiehandledning och varje delkurs beskrevs den obligatoriska kurslitteraturen, som de flesta av lärarna var väl förtrogna med. Detta underlättar givetvis arbetet med att utforma studieuppgifter till litteraturen. Beskrivningen av litteraturen underlättar för de studerande att ta del av och förstå sambandet mellan litteratur och uppgifter. Förberedelser inför kursstart För att genomföra en nätbaserad kurs krävs ett omfattande förberedelsearbete av kursen i sin helhet. Det kan beskrivas som mer tidskrävande än att planera för en campusförlagd

13 utbildning. En nätbaserad kurs måste vara noggrant och detaljerat planerad i sin helhet. Här gällde det att inte automatiskt överföra arbetsmetoder från närutbildning till en nätburen distans kurs. Ofta är det komplicerat och olämpligt att göra ändringar under kursens gång. Problematiken för studenten ska inte ha fokus på otydligheter i de instruktioner som ges utan problematiken ska snarare finnas i de uppgifter som ska bearbetas. Om studenten får tillgång till tydlig information möjliggörs det för det optimala lärandet. I god tid före kursens start utformades studiehandledningar, med syfte att konkretisera kursplanens innehåll. Studiehandledningarna utformades så att studenterna skulle få en tydlig beskrivning av kursens innehåll, antal studieuppgifter och hur de utformats, kravnivå på studieaktivitet och inlämningsuppgifter med tidsangivelser för när uppgifter senast skulle lämnas in. I det arbetet var det viktigt att parallellt planera för när lärarnas arbete ska förläggas. Som lärare på nätet behöver det planeras för lärarens arbetstid på ett annat sätt än vad som görs vid campusförlagd undervisning. Frågor om kursens tids tilldelning och hur mycket tid som krävs för de olika momenten diskuterades mellan lärarna i projektgruppen samt ledningen för respektive institution. Planering för en bra teknisk support till studenter och lärare prioriterades i förberedelsearbetet och den första tiden bör supporten finnas tillgänglig dagligen. Tekniken måste fungera för att kontakten mellan student och lärare ska kunna ske. För att lärarna skulle känna sig trygga med den tekniska plattformen använde lärarna den tekniska plattformen i planeringsarbetet och det diskuterades om hur en gemensam fungerande design skulle utformas. Det är en stor fördel om läraren känner sig trygg i att hantera den tekniska plattformens funktioner innan kursen startar. Att inte blanda in mer teknik än vad som är nödvändigt inledningsvis var ett av gruppens mål. Först måste de studerande bli förtrogna med tekniken. Webbaserade föreläsningar diskuterades och en expert inom varje delkurs tillfrågades om att medverka i en föreläsning som skulle videoinspelas och länkas till kursen. Inspelningen genomfördes vid den högskola/universitet där föreläsaren hade sin hemvist. Därefter samarbetade tekniker vid respektive lärosäte så att föreläsningen kunde visas via plattformen och läggas ut på nätet under en tidsperiod som var i överenskommelse med föreläsaren. Kostnader för dessa föreläsningar delades mellan de fem lärosätena.

14 När kursen annonserades i kurskatalogen var det betydelsefullt att informera tydligt om fysiska träffar förekom. Rekommendationer gavs också om viss datavana och krav på tillgång till dator med Internet-modem. Riktad marknadsföring med information till verksamhetschefer inom hälso- och sjukvården gjorde att fler uppmärksammade kursen och de kan dessutom bli uppmuntrade att söka. Före kursstart skickades kursplanen och välkomstbrevet till studenterna med information om vad som skulle ske på kurs orten vid kursstarten. Likaså informerades om att gruppindelning skulle ske vid kursstart och att eventuella önskemål om grupptillhörighet kunde lämnas in i förväg eller i samband med kursstart. Det fanns inget förutbestämt sätt att dela in grupperna En del föredrog att ha en geografisk närhet för att kunna träffas fysiskt, men det var inte nödvändigt för att kunna genomföra kursen. Det fanns fördelar med att träffas fysiskt vid ett tillfälle inledningsvis, men det var ej någon nödvändighet. Dataundervisning en dag veckan före kursstart erbjöds vid vissa lärosäten. Manual till den tekniska plattformen följde med välkomstbrevet, likaså användarnamn och lösenord. Genomförande av kursen Tydlighet, enkelhet och trygghet är essensen för att skapa förutsättningar för samarbete och lärande. Vid kursstart bör kursen vara startklar, dvs. att studenter möter varandra och en förberedd lärare, i en välplanerad kurs genomsyrad av en väl genomtänkt pedagogisk grundsyn som främjar samarbete. Studiematerial och en hjälpmanual för informations- och kommunikationsprogrammet ska vara tillgängligt. Tillgång till teknisk support och information om bibliotek ska finnas. När allt är klart kan full koncentration läggas på syftet till kursen och aktörernas möte, som är att studenten ska nå utbildningens mål utan avhopp. Kursstart Första kursdagen erbjöds studenterna en fysisk träff. I stort sett all given information under kursdagen återgavs även i studiehandledningen och i en hjälpmanual för att hantera den tekniska lärplattformen. Kursen, ämnet och studiehandledningen introducerades kort och tillfälle gavs för frågor. Läraren informerade om sin pedagogiska grundsyn, vad distansstudier är och vikten av att hålla tidsgränser.

15 Personal vid biblioteket gjorde en genomgång i informationssökning på bibliotek och databaser samt av lånevillkor för distansstudenter En utförlig demonstration av hur man, som distansstudent, med hjälp av sitt lånekort kan logga in i bibliotekssystemet gjordes. Studenterna fick också en genomgång av hur man loggar in i bibliotekets databaser hemifrån, samt en första introduktion till vilka databaser som kan vara intressanta för omvårdnadsämnet. Efter presentation av informations- och kommunikationsteknologin fick studenterna öva på de vanligaste tekniska momenten. Vid vissa lärosäten erbjöds fotografering av studenterna, som de kunde använda vid sin presentation av sig själv i FC. Under dagen presenterades studenter, lärare, examinator, sekreterare, bibliotekspersonal, teknisk support och studentkåren. Gruppindelningar gjordes med 5-7 studenter/grupp som höll ihop under läsåret, utifrån olika urval: studenternas önskemål, geografisk spridning, geografisk homogenitet och utifrån närhet till samma lärcentra. Läraren Ramsden (1992) menar, vilket författarna instämmer med, att det är läraren som är orsaken till det sätt som studenten lär sig på. Det är, enligt Ramsden, lärarens beteende och pedagogik som driver studenten mot olika typer av inlärningssätt. Därför reflekterade läraren över sin roll och strävade efter att ha en genomtänkt pedagogisk grundsyn som utgångspunkt, vilken tydliggjordes för studenterna. Det optimala är givetvis också att läraren har accepterat utbildningsformen, nätbaserad distansutbildning. Läraren strävade efter ett förhållningssätt, som manade studenten till att själv aktivt söka kunskap och samarbeta med de andra studenterna. Det är viktigt att poängtera att detta inte betyder en frånvarande lärare, tvärtom bör läraren vara närvarande och utgöra en dialogpartner, då läraren är ämneskunnig och har ansvaret för bedömning av studenternas arbete. Studieuppgifter och examinationer konstruerades för att främja samarbete och ett inlärningssätt som är engagerande, djupt och holistiskt (Marton och Booth, 2000). Läraren strävade efter att vara med i lärandeprocessen utan att ta över och genom att vara en coach. Läraren strävade efter att flytta fokus från sig själv till att studenten hade fokus på sig själv

16 och på de andra studenterna, som skulle ses som en resurs. Det tydliggjordes t ex genom att läraren stimulerade studenterna till att svara på varandras frågor och att de inte behövde vänta på lärarens svar. Därtill manades studenter till att först försöka lösa eventuella frågar t ex om samarbete, innan läraren kontaktades. "Gott beteende bekräftades, låter kanske konstigt, men när t ex tidsgränser respekterades och studenter svarade på andra studenters frågor, bekräftade läraren dem positivt. Detta gjordes mer i början av kursen, för att skola in dem i den kulturen. För att få en levande kurs, som är rättvis i det avseende att alla kan ta del av all informationen, var vi noga med att poängtera att studenternas frågor av allmän karaktär skulle skrivas så att alla kunde läsa frågan och sedan svaret. Då förebyggdes också att samma fråga ställdes flera gånger. Det var noga med att kommunikation hölls inom inlärnings- och kommunikationsprogrammet, främst för att få en levande kurs dit studenter loggade in sig samt för att alla ska kunna ta del av allt och säkerhet med brandväggar. Meddelanden av privat karaktär skickades enbart till den det berörde. Läraren var även under arbetstid tillgänglig på stationär telefon och vid vissa lärosäten även via mobil. Läraren var noga med snabb respons på frågor och loggade därför in sig ofta, som när dagens post hämtas. När läraren såg att studentens grad av aktivitet var låg eller saknades ingreps i tid, detta var särskilt viktigt där studieuppgifter krävde samarbete. Det var särskilt viktigt första veckorna, vilket vi anser är en kritisk tid, som kan leda till avhopp. Första studieuppgiften kunde därför genomföras individuellt, då studierna inte blev lika sårbar, om vissa studenter var lite trögstartade. I övrigt gällde massor av återkoppling särkilt i början och snabb sådan. Det gällde för läraren att vara tillgänglig särskilt i början av delkurserna och i början av studieuppgifterna. Läraren skulle synas bakom skärmen, ha kontakt med studenten, entusiasmera, visa sig intresserad och ha medkänsla för studenten. Studenten Strävan var att få en student som var aktiv, ansvarstagande och kunskapssökande. Gruppen skulle ses som stöd och resurs i lärande. Det skulle vara klart och tydligt för studenten vilka som hade behörighet till den tekniska lärplattformen. Därför var lärarna noga med att tydliggöra vilka som hade behörighet till kursen och vem som såg vad, som att vissa virtuella rum enbart var för studenter, vissa rum för studentgruppen, vissa rum helt privata och var läraren kunde se studentens aktivitet. Det var viktigt att studenten fick vara en individ och en gruppmedlem, dvs. ensam men ändå inte ensam. Ingen kunde kräva någons annans fysiska

17 närvaro, t ex vid genomförande av studieuppgifter. Tid avsattes för att studenterna skulle lära känna varandra - personlig presentation vid första träff och skriftligt på nätet, gärna med foto. En strävan gjordes för att nå ett öppet klimat med aktivitet och diskussioner. De fyra studiehandledningarna (a 5 poäng) visade vägen genom kursen och beskrev konkret studieuppgifterna med tillhörande litteratur och tidsramar. Allt som studenten behövde från lärosätet för att nå utbildningens mål, fanns i god tid tillgängligt i inlärnings- och kommunikationsprogrammet. Indelning i grupper syftade till att studenterna kunde stödja varandra, samarbeta och lära av varandra. Studieuppgifter Studiematerial och information var tillgängligt i inlärnings- och kommunikationsprogrammet. Kursens studieuppgifter och upplägg presenterades i en studiehandledning, som strävade efter att vara enkel och tydlig. Studieuppgifterna och examinationerna konstruerades för att främja samarbete och ett inlärningssätt som är engagerande, djupt och holistiskt (Marton och Booth, 2000). Läraren och studenterna hade liknande yrkeserfarenhet, sjuksköterska, vilket sågs som en styrka, då en lärare bör veta något om studentens begreppsramar för att kunna använda språket och på så sätt underlätta studentens lärande. Den erfarenheten och erfarenhet av en sjuksköterskas kliniska vardag använde läraren i studieuppgifternas konstruktion, bla för att koppla uppgifterna till deras arbete. Läraren lärde också känna studenten eftersom kursen var under ett år och kunde därför följa studentens kunskapssökande samt kunskapsutveckling. Studierna präglades av en öppenhet, eftersom både studenter och lärare kunde följa all kommunikation. Om en student riktade en fråga till läraren kunde läraren besvara frågan till alla om frågan var av allmänt intresse. Studenten delade med sig av sin kunskap, vilket kan tyda på att inget konkurrens förhållande förelåg. Viktigt med tydlighet när det gällde lärarens återkoppling och studenten ska också veta när den kommer. Återkopplingen bör vara snabb och konstruktiv. Varje delkurs innehöll 3-4 studieuppgifter och strävan var att inte ha för många uppgifter. Tidsramar för varje uppgift fastställdes av läraren. Däremot fanns flexibilitet för varje studentgrupp att, inom respektive uppgift, själva bestämma delmål och tidsramar. Första studieuppgiften hade en relativ lätt svårighetsgrad, en traditionell individuell uppgift med givna frågor. Återkopplingen var också snällare, då första tiden i huvudsak används för att

18 bekanta sig med tekniken, med kursen och deltagarna. Därefter var uppgifterna konstruerade så att kravnivån höjdes och att läraren också utvecklade återkopplingen därefter. Studieuppgifterna skulle inte främja reproducerande, utan leda till att studenten omvandlade det skrivna till sitt eget, dvs. tillämpa, analysera, reflektera, utveckla synteser. Kursens arbetsbörda och tempo tänktes igenom grundligt, för att hitta en rimlig balans som ledde till ett engagerande, djup och holistisk lärande. Att koppla studieuppgifterna (bilaga 1) till sjuksköterskans kliniska vardag var ett medvetet val, för att även där främja ett engagerande, djup och holistisk lärande. Studenterna hade olika yrkeserfarenhet med geografisk spridning inom utom landet. Då nya grupper ger nya infallsvinklar och perspektiv på problemområden, konstruerades även tvärgrupper med studenter antagna vid de olika lärosätena. Studieuppgifternas karaktär främjade också högskolelagens intentioner om att studenten ska träna kritiskt tänkande och problemlösande. Bedömnings- och betygskriterier fanns skrivna i studiehandledningen. Studieuppgifterna genomfördes både individuellt, par och i studentgrupp samt i tvär grupp. Huvudprincipen på studieuppgifterna var (bilaga 2, 3, 4): 1. Kurslitteraturen presenterades kort. 2. Varje studieuppgift inleddes med enskilda litteraturstudier. 3. Därefter påbörjades en bearbetning av litteraturen utifrån givna frågeställningar. 4. Resultatet av individens bearbetning presenterades för gruppen på nätet. 5. Gruppmedlemmarna gav skriftliga kommentarer på varandras arbeten 6. Avslutningsvis besvarade studenten kommentarer från gruppen. 7. Läraren följde studenternas kommunikation på nätet. 8. Under uppgiften gav läraren handledning, stöttade och coachade om det fanns behov. 9. Läraren gav individuell- och grupprespons när uppgiften var klar. Tekniken Lättillgänglig teknisk support för studenten och läraren som kunde nås via stationär telefon, mobil och e-post, vilket fanns information om i studiehandledningen. Supporten fanns tillgänglig dagligen, men användes mer frekvent den första tiden både för studenten och läraren. För att undvika en diffus kontaktperson, tydliggjordes vem den faktiska personen var som gav teknisk support, hur hon kunde nås och under vilka tider hon var tillgänglig.

19 Bibliotek Biblioteksinformation och hur kontaktperson kunde nås fanns i studiehandledningen. För att undvika en diffus kontaktperson, tydliggjordes vem den faktiska personen var, hur hon kunde nås och under vilka tider hon var tillgänglig. Avslutande sammanfattning och reflektion Syftet med denna rapport var att beskriva arbetsprocessen i utvecklingen av den Internet baserade distanskursen Omvårdnad-B poäng, samt att beskriva hur ett samarbete i lärprocessen möjliggjordes bland studenter vid nämnda kurs. Sammanfattningsvis kan vi se att man gör flera vinster vid ett arbete av detta slag, både för den enskilde läraren, de studerande och de olika lärosätena. För den enskilde läraren innebar det många gånger utvecklande diskussioner med kollegor från andra orter och med annan syn kanske på både pedagogik, studerande och kommunikation. Diskussioner där alla fick ge och ta och ibland fick acceptera något man inte var van vid eftersom fem åsikter skulle resultera i ett användbart koncept. Det etablerades även kontakter mellan lärarna som utbytte tankar och åsikter om andra pedagogiska eller utbildningsmässiga frågor. Fram för allt blev vår arbetsgrupp det forum där frågor runt nätutbildning diskuterades då helt nätbaserade utbildningar inte fanns på alla lärosäten. En annan viktig effekt blev alla diskussioner runt litteratur och artiklar där vi delgav varandra flera olika nyheter, som även kunde användas i den övriga undervisningen. De studerandes vinster kan ha varit möjligheten att kunna studera, vilket kanske inte skulle varit praktiskt möjligt om det hade inneburit fler fysiska träffar. Den nätbaserade utbildningen medförde större flexibilitet eftersom de inte var lika styrda som vid traditionell undervisning till tider, platser och personer utan i viss mån kunde välja själva. Det var ett nytt sätt att studera på för de flesta, man fick dessutom också större datavana på köpet, liksom träning och färdighet att söka stöd av litteratur och aktuell forskning för sina argument. Andra vinster var den kunskapsbredd som studenterna gav varandra, eftersom studiekamraterna hade erfarenheter från andra arbetsområden än det egna eller var boenden i andra länder med skiftande kultur. Även via en del av arbetsuppgifterna där grupperna mixades över orterna delgavs erfarenheter från andra delar av Sverige.

20 Vinster för de olika lärosätena har varit att nya kontakter skapats, vilket bidragit till nya influenser med engagerade lärare och studeranden. I de fall där institutionerna inte hade erfarenhet av och arbetade med nätbaserade utbildningar blev också lärarna i arbetsgruppen det stöd som man inte kunde få i det egna kollegiet. Dessutom har också kompetens kunnat utnyttjas lärosäten emellan t ex gällande teknisk kunskap, stöd och support. För att arbetsprocessen för lärarna som ska introducera en nätburen distanskurs ska fungera bör det erbjudas möjlighet till planering i god tid. Det pedagogiska synsättet måste anpassas till nätbaserad utbildning och man kan inte överta en campusutbildnings kursupplägg och innehåll på grund av tidsbrist. De som ska delta i planeringen måste också ha en positiv inställning till tekniken och distansundervisning. För oss lärare har det varit en stor tillgång att vi har kunnat träffas fysiskt för att diskutera och planera kursens uppläggning och innehåll, men samtidigt har också telefon och video konferens haft ett kompletterande värde. Särskilt har vi uppmärksammat värdet av kontinuitet där samma personer deltar i hela arbetsprocessen. Detta innebär att vi ser det som omöjligt att kunna genomföra en kurs av detta slag där flera lärosäten ska delta om diskussionen och processen bryts av nya deltagare. Arbetsfördelningen i en nätbaserad distanskurs liknar inte en traditionell campusutbildning, då kursen i sin helhet måste planeras och vara klar vid kursstart. En nätbaserad distanskurs är också mer "känslig" för förändringar under tiden som kursen pågår. Det känns inte relevant att i nätbaserade distanskurser använda samma beräkningar för t ex undervisningstid och arbetsfördelning som gäller i en traditionell campusutbildning, då det också krävs att man också håller sig uppdaterad vad gällande lärplattformens funktion. Som lärare måste man känna sig trygg med tekniken för att kunna hjälpa de studerande, framförallt i den inledande delkursen. Läraren bör kunna förklara lärplattformens uppbyggnad vid inledning av kursen. Det är viktigt att ge studenten beskrivning av vilka som kan läsa de inlägg de skrivit, om det bara är en person, den egna gruppen eller alla i kursen. Det är även viktigt att de studerande blir medvetna om etiken på nätet. Tillgången till jourhavande support både för lärare och studenter är av största vikt, framförallt vid start av kursen. Detta innebär inte att studenten kan förvänta sig omedelbart svar och åtgärder men veta när man kan få hjälp. En tydlig manual är ibland avgörande för att kunna lösa problemen själv, men den personliga supporten är viktigast.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Självförtroende och handlingskraft genom

Självförtroende och handlingskraft genom Självförtroende och handlingskraft genom september 2007 Stockholmsmodellen för ledarutveckling Leadership and Group Counselling Medical Management Centre Christer Sandahl Jan Edenius Helena Gustafsson

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Självständigt arbete i didaktik relaterat till Idrott och hälsa 15 hp Samarbete i grupp En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

Virtuella möten och fysiska träffar

Virtuella möten och fysiska träffar Myndigheten för Sveriges nätuniversitet Box 194, 871 24 Härnösand Telefon 0611-34 95 00 ISBN 91-975425-5-5 Rapport 2005 Christina Jönsson Adrial (redaktör ) Virtuella möten och fysiska träffar - Biblioteksstöd

Läs mer

107 frågor & svar Att leda studiecirklar på nätet

107 frågor & svar Att leda studiecirklar på nätet 107 frågor & svar Att leda studiecirklar på nätet Leif Andmarken Att leda studiecirklar på nätet 107 frågor & svar 5 Förord 7 Inledning 9 Pedagogiska utgångspunkter 11 107 frågor & svar 11 Avvägningen

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer

Läxhjälp på fritidshemmet

Läxhjälp på fritidshemmet LÄRARUTBILDNIGEN Självständigt arbete, 15hp Läxhjälp på fritidshemmet Några fritidspedagogers erfarenheter och intentioner. Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, Madeleine Myrbäck psykologi

Läs mer

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik LÄRARUTBILDNINGEN Självständigt arbete, 15 hp Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik Hur synliggörs och väcks barnens nyfikenhet av teknik? Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares kompetens 6 Domän 1: Didaktisk/Metodisk

Läs mer

En kurs räcker inte för att utveckla verksamheten

En kurs räcker inte för att utveckla verksamheten En kurs räcker inte för att utveckla verksamheten Metodstöd vid förändringsarbete exemplet konsultativt arbetssätt Theresa Larsen 1 FoU i Väst/GR Första upplagan juni 2009 Layout: Infogruppen GR Text:

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02. Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning

Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02. Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02 Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning Skolinspektionens rapport 2015:02 Diarienummer 400-2014:1138 Stockholm 2015 Foto: Bildbyrån Bananastock Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Lärande inom äldreomsorgen. Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen

Lärande inom äldreomsorgen. Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen Lärande inom äldreomsorgen Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen Eva Lindelöf, Kerstin Sjösvärd och Ingrid Skeppstedt Sommaren 2006 Lärande inom

Läs mer

Sjuksköterska & patient - en vårdrelation

Sjuksköterska & patient - en vårdrelation Sjuksköterska & patient - en vårdrelation FÖRFATTARE: PROGRAM: Kajsa Lundqvist Marie-Louise Lövgren Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng/ Omvårdnad Eget arbete Höstterminen 2007 OMFATTNING: HANDLEDARE:

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan?

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? En kvalitativ studie av hur förskolechefer i Östergötlands län uppfattar betydelsen av formell kompetens i förskolan Författare: Carolina

Läs mer

Den pedagogiska grundsynen i fokus

Den pedagogiska grundsynen i fokus Lärarhögskolan i Stockholm Särskild lärarutbildning Den pedagogiska grundsynen i fokus En undersökning om vilken pedagogisk grundsyn fyra lärare har och hur detta påverkar arbetsformen eget arbete i klassrummet.

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

UTVECKLINGSPROJEKT FÖR LÄRARE Utvärdering av Ylva-pengarna

UTVECKLINGSPROJEKT FÖR LÄRARE Utvärdering av Ylva-pengarna UTVECKLINGSPROJEKT FÖR LÄRARE Utvärdering av Ylva-pengarna SKOLVERKET Enheten för ekonomistyrning Annica Thomas Lotta Ganeteg Förord Utbildningsdepartementet inbjöd i oktober 1997 landets samtliga grundskolor

Läs mer

ATT HANDLEDA MED WEBBKAMERA

ATT HANDLEDA MED WEBBKAMERA ATT HANDLEDA MED WEBBKAMERA Något blir annorlunda Linda Borglund Rapport från Centrum för lärande och undervisning Nr 13:2011 ISSN 1650-5867 Rapport från Centrum för lärande och undervisning Innehåll

Läs mer

Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken

Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men vad betyder det och hur kan man göra? I den här kunskapsöversikten har Skolverket samlat klassrumsnära rön som diskuterats flitigt

Läs mer

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete C-uppsats HT-2007 Etiska dilemman i socialtjänstens vardag En kvalitativ studie av personalens upplevelser Handledare: Mona Dufåker Författare: Elisabeth

Läs mer