RÖRLIGA BILDER 2008:1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RÖRLIGA BILDER 2008:1"

Transkript

1 RÖRLIGA BILDER 2008:1 M M S s t u d i e o m k o n s u m t i o n p å o l i k a p l a t t f o r m a r T V i n s p e l a t k ö p v i d e o h y r v i d e o b i o w e b b k l i p p w e b b p r o g r a m n e d l a d d a t b ä r b a r t m o b i l -T V

2 Rörliga Bilder 2008:1 - MMS studie om konsumtion på olika plattformar 12 februari 2008 Projektledare, text och formgivning: Andreas Wiss Fältarbete: GFK Sverige AB Tryck: Wassberg + Skotte tryckeri Copyright 2008, MEDIAMÄTNING I SKANDINAVIEN AB Ingen del av denna rapport får presenteras, återges eller publiceras utanför rapportköparens organisation utan MMS skriftliga tillstånd.

3 Innehållsförteckning DEL 0: Sammanfattning Sammanfattning: Rörliga Bilder 2008:1 4 Definition av olika plattformar 12 DEL 1: Konsumtion 1.1 KONSUMTIONSOMFATTNING Räckvidd för olika plattformar 16 Analys: TV-tittandets utveckling Konsumtionstid för olika plattformar KONTEXT FÖR KONSUMTION Tid för konsumtion 24 Uppmärksamhet 27 Del 2: Plattformar 2.1 TV OCH INSPELAT TV - Bakgrundsfakta och räckvidd 30 TV - Anledning till konsumtion 31 TV - HDTV 34 Inspelat - Bakgrundsfakta och räckvidd 40 Inspelat - Innehåll KÖPVIDEO, HYRVIDEO OCH BIO Köpvideo - Bakgrundsfakta och räckvidd 46 Köpvideo - Innehåll 48 Köpvideo - HD DVD och Blu-ray 54 Hyrvideo - Bakgrundsfakta och räckvidd 56 Hyrvideo - Onlineuthyrning 59 Bio - Bakgrundsfakta, räckvidd och påståenden 62 Bio - Ickekonsumenter av biofilm WEBBKLIPP OCH WEBBPROGRAM Webbklipp - Bakgrundsfakta och räckvidd 66 Webbklipp - Innehåll 71 Webbprogram - Bakgrundsfakta och räckvidd 76 Webbprogram - Innehåll NEDLADDAT Nedladdat - Bakgrund och räckvidd 82 Nedladdat - Innehåll 83 Nedladdat - Konsumtion av nedladdade serier 90 Nedladdat - Konsumtion av nedladdade filmer MOBIL-TV OCH BÄRBARA MEDIESPELARE Bärbara mediespelare - Bakgrund och räckvidd 100 Bärbara mediespelare - Innehåll 101 Mobil-TV - Bakgrund och räckvidd 104 Mobil-TV - Innehåll 106 DEL 3: Innehåll Konsumtionsvanor - Film 112 Konsumtionsvanor - Serier 122 DEL 4: Bilagor Metodbeskrivning 134

4 2

5 DEL 0: Sammanfattning [ sid ] Denna del sammanfattar undersökningen och förklarar definitionerna av plattformarna som är ytterst relevanta för resterande delar av rapporten. 1. Sammanfattning 2. Definition av olika plattformar 3. Orientering till resten av rapporten 3

6 Sammanfattning: Rörliga Bilder 2008:1 Detta inledande kapitel summerar de viktigaste resultaten från 2008 års första Rörliga Bilder-undersökning av två. Traditionella plattformar (konsumeras på TV-apparater) TV Inspelat Webbplattformar Internetplattformar Webbklipp Webbprogram Köpvideo Hyrvideo Nedladdat Bärbart Nedladdat Bio Bärbara plattformar Mobil-TV Graf 0:1 - Rörliga Bilders plattformskategorisering Nyckelresultat - Rörliga Bilder 2008:1 1. Konsumtionen av rörliga bilder fortsätter att spridas ut på fler plattformar 2. TV-tittandet fortsätter att sjunka för unga och öka för äldre 3. Webb-TV-tittandet ökar kraftigt i samtliga åldersgrupper 4. Räckvidden för nedladdat ökar bland unga och minskar bland äldre 5. Timeshift- och On demand-konsumtionsbeteenden ökar 6. Ökad valmöjlighet ger alltmer varierade konsumtionsvanor DEL:0 1. Konsumtionen av rörliga bilder fortsätter att spridas ut på fler plattformar MMS andra Rörliga Bilder-undersökning visar på ett fortsatt och ökande beteende bland mediekonsumenter att sprida ut sitt tittande på olika plattformar. TV är fortfarande den överlägset största plattformen, både räckvidds- och konsumtionstidsmässigt sett. Alltfler tittar dock i mindre utsträckning och mer sällan, men framför allt kompletterar många sitt tittande med webbaserade plattformar. Efter TV i räckviddsordning kommer webbklipp (som når två av tre under en vecka) och därefter inspelat och nedladdat. Det är tydligt att det råder en generationsklyfta när det kommer till mängd plattformar som man sprider ut sitt tittande på. Unga tittar på fler plattformar och dessutom 20 minuter mer per dag jämfört med äldre (se graf 0:2). 4

7 16-30 år: Totalt 227 min/dag år: Totalt 207 min/dag Köpvideo 5% Webbprogram 2% (+1%) Inspelat 4% (-1%) Övrigt 3% Köpvideo 3% Webbklipp 4% (+3%) Nedladdat 2% (-1%) Hyrvideo 2% (-1%) Övrigt 2% Webbklipp 8%( +4%) Inspelat 7% Nedladdat 12% TV 65% (-1%) TV 8 (-2%) Graf 0:2 - Konsumtionsfördelning - Rörliga Bilder 2008:1 (förändringar från Rörliga Bilder 2007 inom parentes) På ett år har räckvidden ökat markant för webbklipp och webbprogram, men även för mobil-tv och inspelat. Räckvidden har minskat för traditionella plattformar som hyr- och köpfilm, bio och TV. Räckvidden för nedladdat har ökat bland unga och sjunkit bland äldre. Den totala veckobaserade räckviddsförändringen syns nedan (se även grad 0:5). Bärbart Nedladdat Webbprogram Webbklipp Mobil-TV Bio RB 07 - Räckvidd år RB 08:1 - Räckvidd år Hyr Köpvideo Inspelat TV Graf 0:3 - Veckobaserade räckvidder för Rörliga Bilder 2007 och Rörliga Bilder 2008:1 MMS ser många tecken som pekar på att denna utveckling kommer att fortsätta i samma riktning mycket tack vare vår välutbyggda digitala infrastruktur: bredbandspenetrationen är bland de högsta i världen, 3G-abonnemangförsäljningen går nu om GSM och slutligen är ett ökat etersänt TV-kanalutbud att vänta nu när den analoga släckningen är genomförd till fullo. En annan påverkande faktor är det stora utbudet av teknikprodukter som är anpassade till den digitala tekniken, exempelvis platt-tv-skärmar, hårddiskinspelare, bärbara mediespelare och 3G-telefoner, som ofta finns tillgängliga till låga priser. Användare blir dessutom alltmer vana vid att nyttja avancerade informationstekniska produkter och tekniken blir i sin tur alltmer användarvänlig. DEL:0 5

8 2. TV-tittandet fortsätter att sjunka för unga och öka för äldre Under 2007 minskade TV-tittandet med 6 % för tittare i åldrarna år, medan det ökade med 3 % för äldre målgrupper. Skillnaden i daglig konsumerad TV-tid mellan unga män och äldre män och kvinnor är nu mer än en timme. Dagligt TV-tittande min/dag Män år Kvinnor år Män år Kvinnor år Män år Kvinnor år Män år Kvinnor år Graf 0:4 - TV-tittandets utveckling Källa: MMS People Meter Unga män konsumerar medier på flest antal plattformar, särskilt när det kommer till nyare, webbaserade sådana. Det är därför svårt att undvika att dra en koppling till de ungas (särskilt männens) minskande TV-tittande och ökande tittande på webbplattformar. Det är även värt att notera att utebliven konsumtion av TV-sänt innehåll tas främst igen genom nedladdning eller webb-tv bland unga, medan äldre istället nyttjar inspelning. DEL:0 MMS ser en tydlig generationsklyfta när det kommer till TV-vanor och gör en koppling mellan ungas minskade TV-tittande och ökade webbplattformskonsumtion. Yngre generationer växer upp i ett medielandskap där samma innehåll går att finna via ett mångfacetterat plattformsutbud, där en konstant och direkt tillgång till materialet är en självklarhet. Även utbudet av material är enormt stort, då webbaserade distributionssätt möjliggör detta enligt long tail-principen. Möjligheten att skräddarsy sitt tittande är väldigt goda, något som är en utmaning för det tablålagda TV-utbudet. TV-tittandet är dock fortfarande centralt i många ungas vardag, men de sprider ut konsumtionen på alltfler plattformar, där de kan bestämma tidpunkt, plats och omfång av sin konsumtion. Detta beteende är troligt att fortsätta öka i omfång. 6

9 3. Webb-TV-tittandet ökar kraftigt i samtliga åldersgrupper Som redan noterats har TV-tittandet sjunkit för unga, men däremot har konsumtionen av och räckvidden för webbklipp (kortare inslag) och webbprogram (längre produktioner som finns tillgängliga på webben) ökat dramatiskt för samma åldersgrupper, men även för de äldre. Webbklippräckvidden har på ett år ökat med 22 % (från 54 % till 66 %) och den för webbprogram har ökat med 51 % (från 11 % till 17 %). Idag tittar två av tre (66 %) på webbklipp och mer än en av sex (17 %) på webbprogram minst en gång per vecka. Den genomsnittliga konsumtionstiden har ökat med hela 115 % för webbklipp och webbprogam, från 7 minuter till 15 minuter om dagen (16-65 år). Räckviddsförändringar: Rörliga Bilder Rörliga Bilder 2008:1 Bärbart Nedladdat Webbprogram Webbklipp Mobil-TV Bio Hyrvideo Köpvideo Inspelat TV - -15% - -5% 5% 15% TV Inspelat Köpvideo Hyrvideo Bio Mobil-TV Webbklipp Webbprogram Nedladdat Bärbart år -1% 2% 1% 2% 14% 6% - -2% år -3% 5% -8% 1% -4% 8% 6% -13% -3% år -1% 8% 1% -3% -2% 1% 16% 11% 1% -1% år -4% 9% -1% -8% -6% 4% 12% 8% -5% år -4% 7% -17% -11% -9% 1% 6% 9% 12% -1% år -3% 2% -8% -5% 2% 12% 9% 15% Graf 0:5 - Veckobaserad räckviddsförändringar (procentenheter) från Rörliga Bilder 2007 till Rörliga Bilder 2008:1 Denna figur som sammanfattar den veckobaserade räckviddsförändringen visar tydligt hur webbprogram och webbklipp nås av fler (figuren visar även hur räckvidden har minskat för traditionella TV-plattformar och ökat för mobil-tv och inspelat samt både ökat och minskat för nedladdat). Många nyttjar webbplattformarna som en repristjänst: fyra av fem har tillgång till TV-kanalen där innehållet har sänts. Webbtittandet är ofta mer utspritt över dagen (gäller särskilt webbklipp), till skillnad från de kvällsinriktade traditionella TV-plattformarna. DEL:0 MMS ser en koppling mellan den ökade räckvidden för webbklipp och webbprogram och den minskade räckvidden för andra plattformar. Utbudet har ökat och ett invant beteende börjat att etablera sig bland många åldersgrupper. Vi ser även en ökad konsumtion av webbprogram på TV-apparater, 13 % tittade på webbprogram på en TV vid det senaste konsumtionstillfället, något som befäster ett ökat allmänintresse för on demand-tittande. 7

10 4. Räckvidden för nedladdat ökar bland unga och minskar bland äldre Den veckobaserade räckvidden för nedladdat har minskat bland de äldre åldersgrupperna (med undantaget år, där den har ökat med 3 %). För åringar har istället veckoräckvidden ökat med 36 % (från 42 % till 57 %) och åringar med 29 % (från 42 % till 54 %). Även om räckvidden för nedladdat har ökat för de yngsta har den genomsnittliga konsumtionstiden minskat för samma grupp, men samtidigt har konsumtionstiden för webbklipp ökat betydligt. Sammanfattningsvis: fler unga tittar på nedladdat, men i mindre utsträckning än tidigare Konsumtion av nedladdat 35 Min/dag Nedladdat Bärbart år år år år år år Graf 0:6 - Genomsnittlig konsumerad tid av nedladdat och bärbart Bit Torrent-program är det vanligaste sättet att få tag på nedladdat material. Män bestämmer oftast i förväg vad de ska ladda ned, medan kvinnor ofta får nedladdat material av andra. Nästan sju av tio män och mer än fem av tio kvinnor tittar på nedladdade serier. Det huvudsakliga bakomliggande konsumtionsanledningen är möjligheten att kunna bestämma tid för tittandet och se fler avsnitt i följd. Mer än varannan ung och tre av tio äldre vill kunna se fler avsnitt efter varandra. En av fyra anger att de laddar ned en hel säsong av en TV-serie ofta eller alltid. Konsumtionen äger till störst del rum på stationära eller laptopdatorer, men för unga finns även en viss konsumtion på bärbara mediespelare. 75 % av alla som har sett på nedladdat senaste halvåret säger sig bruka titta på nedladdad film. Huvudsakliga konsumtionsskälen för detta är möjligheten att bestämma tiden för tittande, nyare filmutbud och en upplevd smidighet. 54 % anger att de konsumerat minst en av de senaste tre senast sedda nedladdade filmerna även på laglig väg. DEL:0 Varannan ung och en av tre äldre säger att de ofta eller alltid får tag på material de söker. En av fem unga och en av tio äldre säger att konsumtion av nedladdat har lett till att de tittar avsevärt mindre på TV. Ickekonsumenters vanligaste skäl till att de inte konsumerar nedladdat är att de saknar kunskap eller möjlighet. 46 % av dessa skulle vilja ha möjlighet till att se nedladdat material och 18 % av målgruppen skulle inte vilja ha det. 8

11 Unga män har mer aktiva nedladdningskonsumtionsvanor (1/3 tittar regelbundet). Äldre män och unga kvinnor laddar ned material sporadiskt. Äldre kvinnor tillhandahålles material från andra. 26 % av de unga männen säger att de brukar ladda ner nyare filmer de är intresserade av att se. De finner oftare att det förekommer störande faktorer, som prat och trängsel, vid biobesök. 28 % respektive 11 % av de unga har sett ett eller flera avsnitt av de andra säsongerna av Heroes och Dexter, som inte gick att se på svensk TV vid undersökningstillfället. Kännedom och konsumtion av Heroes och Dexter säsong år Heroes (säsong 2) Dexter (säsong 2) år år år Har hört talas om det Sett 1 avsnitt Sett flera avsnitt Följer regelbundet Graf 0:7 - Hur väl känner du till följande serier? MMS ser den fortsatt omfattande konsumtionen av nedladdat bland unga gå i linje med det minskade TV-tittandet och den ökade viljan att välja tid och omfång för sin konsumtion (något som bekräftas gång på gång i undersökningen). Dock är den största andelen av nedladdat material fortfarande upphovsrättsskyddat och därför olagligt. Många uttrycker en upplevd brist på lagliga nedladdningstjänster och det finns en uttryckt betalningsvilja i samtliga åldersgrupper (endast en av tio säger de ser på nedladdat material för att det är gratis). Det bör betonas att nedladdning inte alltid leder till utebliven konsumtion. Många ser om filmer och avsnitt eller hela säsonger av TV-serier (t.ex. säger en av tre unga att de vill kunna se om sina favoritserier flera gånger och fem av tio unga och fyra av tio äldre hade sett det senast konsumerade köpfilmsmaterialet minst en gång tidigare). Många kombinerar även konsumtionen av nedladdat med andra plattformar (som TV, inspelat och DVD). MMS fortsätter att bevaka konsumtionsvanor av nedladdat med hög prioritet. DEL:0 9

12 5. Timeshift- och On demand-konsumtionsbeteenden ökar Rörliga Bilder 2008:1 visar fortsatta tecken till att allt fler vill bestämma tiden för sitt tittande. Det finns grovt sett två profilerande beteenden för tidsförskjutet tittande, som t.ex. kan kallas mikro- och makrotimeshift. Mikrotimeshift innebär att man vill välja tiden för konsumtion av exempelvis en TV-aktuell serie (det vill säga kort tidsförskjutning av något som redan finns tillgängligt), medan makrobeteendet istället innebär att man vill se en serie som ännu inte har kommit till Sverige, exempelvis genom nedladdning (on demand-tittande av innehåll som inte distribuerats i hemlandet). Mikrotimeshift är vanligt särskilt bland äldre, medan unga oftare tillämpar makrotimeshift. Graf 0:2 visar att konsumtionsandelerna för plattformar där man själv styr tid och omfång för sitt tittande har ökat på ett år. 45% Åtgärder vid missat TV-sänt innehåll 4 35% 3 25% 15% Män år Kvinnor år Män år Kvinnor år 5% Spelade in på video Spelade in med PVR Såg det på webben Laddade ned det Köpte materialet (t.ex. på DVD) Hyrde materialet (t.ex. på DVD) Annat sätt Vet ej/minns ej Graf 0:8 - Hur gick du till väga senaste gången du i efterhand såg ett program eller en film som du inte hade möjlighet att se när det sändes på TV? DEL:0 Äldre tittar mer på inspelat TV-material. PVR-användare anger oftare att de spelar in för att kunna bestämma tiden för tittandet jämfört med VHS-användare. Många unga saknar tillgång till inspelningsutrustning över huvud taget. Istället väljer unga att ta igen missat TV-sänt material genom att ladda ned det eller se det på webben. 43 % av de unga och 32 % av de äldre instämmer helt eller till stor del till påståendet Jag har problem att följa serier på TV då tiderna sällan passar mig. En av tre anger möjligheten att kunna bestämma tidpunkt för sitt tittande som den viktigaste orsaken till att de tittar på nedladdat. Hälften av det senast konsumerade nedladdade materialet har laddats ned samma dag. MMS ser tecken på att timeshift-beteenden kommer att fortsätta att bre ut sig, då TV-sänt material ofta finns tillgängligt på fler olika plattformar samtidigt och tekniken för att få tillgång till dessa plattformar har hög tillgänglighet. Dock är det viktigt att se det tillbakåtlutade TV-tittandet som en unik plattformsegenskap. 10

13 6. Ökad valmöjlighet ger alltmer varierade konsumtionsvanor Idag finns samma material ofta tillgängligt på fler olika plattformar samtidigt, vilket förser tittaren med en stor mängd valmöjligheter. Man kan se nyhetssändingar på TV, webben eller i mobilen, serieavsnitt på TV, webben, som nedladdat eller på DVD-boxar och nya filmer på bio, webben (onlineuthyrning), som nedladdat eller på DVD. Av Rörliga Bilders film-, serie och programexempel har de flesta en bred plattformsspridning för tittandet. Ett tydligt exempel är filmkonsumtionsvanor, där var tredje ung man anger att han oftast ser på film på eller via en dator. Unga kvinnor ser istället oftast köp- och hyrfilmer och äldre filmer som sänds eller är inspelade från TV. Samtidigt blir svenska hem mer teknikutrustade och inriktade på hemmaunderhållning. Tre av tio hushåll har en hemmabioljudanläggning och 35 % har en platt-tv. En av tre hade velat kunna se bioaktuella filmer i hemmet, via exempelvis onlineuthyrning. DVD tycks fortfarande vara ett levande format (till skillnad från musik-cd). Mer än en av tre anser sig samla på DVD-filmer och en lika stor andel tittar på köpvideo minst en gång per vecka (för de under 18 år är andelen mer än 50 %). 18 % av unga män och 15 % av unga kvinnor brukar se serier på DVD-boxar. Även konsumtion utanför hemmet visar tendenser till att kunna öka. Det har skett en markant ökning av bärbara mediaspelare bland unga sedan förra årets Rörliga Bilder-undersökning: från 34 % till 50 %. Även bland de äldre är innehavet högt, 28 % har tillgång till en sådan spelare. 38 % har tillgång till en mobiltelefon med 3G-kapacitet. 7 % tittar på mobil-tv någon gång per vecka. Även laptopinnehavet har ökat bland unga, något som också öppnar för mobil konsumtion av rörliga bilder. Att föredra att se utländskt material med svensk text är inte längre är självklarhet: 32 % av de unga vill helst se engelskspråkigt material otextat eller med engelsk text. Detta är troligen en konsekvens av en vana att se otextat nedladdat material eller möjligheten att kunna välja andra språk eller helt sonika välja bort undertexter på DVD-filmer. Konsumtionen blir mer personlig i samma takt som att plattformarna blir det. Det är möjligt att utforma sitt tittande efter personlig smak, eftersom valmöjligheterna är så pass vida. Även för TV, där tidigare ett fåtal stora kanaler har lockat med ett brett innehåll, blir kanalutbudet större och dess innehåll har ofta tydliga nischer. Vi tycks alltså vara på god väg ifrån de stora lägereldarna, till en era med personligt utformade eldstäder. DEL:0 MMS ser att det finns tydliga tendenser bland tittare att söka sig bort från tablålagt innehåll, för att istället välja tiden själv för tittandet. MMS lägger stor vikt vid timeshift-tittande och fortsätter att bevaka hur konsumtionen på olika plattformar utvecklas och vilka eventuella samband som finns dem emellan. 11

14 Definition av olika plattformar Rörliga bilder kan konsumeras på en rad olika sätt. Vi har delat upp konsumtionen på tio olika plattformar. Definitionen av dessa plattformar har satts efter hur dessa uppfattas av konsumenten och därmed presenteras nedan samma definitioner som undersökningsdeltagarna fick ta del av. TV Vanlig TV - alla tänkbara TV-kanaler, t.ex. SVT1, TV4, Kanal5, BBC, olika betalkanaler m.fl. Inspelat Inspelat material som du eller bekant spelat in på VHS, inspelningsbar DVD, hårddiskinspelare eller liknande. Köpvideo Film, TV-serier o.s.v. som någon köpt på DVD, VHS eller laddat ned på lagligt sätt (mot betalning). Hyrvideo Film, TV-serier o.s.v. som någon hyrt. DVD, VHS, On demand-tjänster eller liknande. Bio Film på bio. Mobil-TV TV/videoklipp/program i en mobiltelefon via 3G. Webbklipp Korta videoklipp på webbsida - Kortare klipp spelade på webbsidor (t.ex. Aftonbladet.se, TV4.se, YouTube, videobloggar, trailers m.fl.) Webbprogram Längre program på webbsida - Hela program spelade på webbsidor (t.ex. SVT.se, Kanal5, TV4 Anytime, Joost m.fl.) Nedladdat Nedladdat på datorskärm/tv - Film/TV-serier elle liknande som blivit nedladdat av dig eller någon annan och sedan setts på en TV- eller datorskärm. Det nedladdade materialet kan även ha varit utbränt till DVD. Bärbart Nedladdat på bärbar mediespelare - Rörliga bilder som setts på en bärbar mediespelare såsom ipod med video, mp3-spelare med video, PSP eller liknande. Rörliga bilder DEL:0 Traditionella plattformar (konsumeras på TV-apparater) TV Inspelat Köpvideo Hyrvideo Webbplattformar Internetplattformar Webbklipp Webbprogram Nedladdat Bärbart Nedladdat Bio Bärbara plattformar Mobil-TV Figur 0:8 Uppdelning över olika plattformar och samlingsnamn 12

15 Orientering till rapporten Rapporten är uppdelad i fem olika delar med olika perspektiv på konsumtion av rörliga bilder. Delarna i sin tur är uppdelade i olika kapitel. DEL 0: Sammanfattning Denna del lägger sammanfattar undersökningens nyckelresultat, definierar plattformar samt denna orientering för resten av rapporten. DEL 1: Konsumtion Denna del redovisar omfattningen av konsumtionen i form av räckvidd och tittartid, utvecklingen för TV-tittande samt visar allmän information gällande konsumtionskontexter för plattformarna. DEL 2: Plattformar Denna del och nästa är undersökningens mest omfattande. Del 2 fördjupar sig i respektive plattform för att närmare studera samtligas unika egenskaper. Delen består av fem olika avsnitt. Det första handlar om TV och inspelat material, avsnitt två behandlar köp-, hyr- och biofilm, nummer tre studerar video på webben (klipp och program), fjärde avsnittet fokuserar på nedladdat och det femte och sista undersöker bärbara videospelare och mobil-tv. DEL 3: Innehåll Denna del undersöker hur konsumtionsvanor för film och TV-serier sprider ut sig på olika plattformar. 30 filmer, 32 Sverigeaktuella TV-serier och 29 program samt 14 amerikanska TV-serier, som vid undersökningstillfället ännu inte fått svensk distribution, undersöks. DEL 4: Bilagor Den avslutande delen beskriver metodval och datainsamlingsinformation samt bakgrundsfakta om respondenterna. DEL:0 DEL:1 DEL:3 4 13

16 14

17 DEL 1: Konsumtion [ sid ] Rapportens första resultatdel sammanfattar konsumtionen av rörliga bilder ur två aspekter. 1. Konsumtionens omfattning hur mycket och hur ofta konsumeras olika plattformar? 2. Konsumtionens kontext i vilka sammanhang konsumeras olika plattformar? Olika konsumtionsparametrar så som tidpunkt för konsumtion och vilken genomsnittlig uppmärksamhet som tillägnas tittandet belyses för att skapa en grundläggande förståelse för hur konsumtion ter sig på olika plattformar. Grunden till denna del bygger på konsumtion som ägt rum under det senaste dygnet. Det finns även en genomgång av TV-tittandets utveckling för unga och äldre baserat på MMS egna uppgifter. 15

18 1.1 KONSUMTIONSOMFATTNING Detta kapitel behandlar svenskars konsumtion av rörliga bilder på olika plattformar som den ser ut idag. Räckvidd och genomsnittlig konsumtionstid har undersökts för olika respondentgrupper uppdelade på ålder, kön samt tillgång till viss teknik. Vi tittar när på dygnet och var konsumtionen äger rum och vilka innehållstyper som konsumeras på respektive plattform. Slutligen undersöker vi samtidiga aktiviteter och vilken uppmärksamhet som man tillägnar tittandet. Jämförelser görs plattformar emellan för att skapa en förståelse om i vilken utsträckning de påverkar varandra. Även förändringar jämfört med förra Rörliga Bilder-undersökningen tas i beaktning. Hela kapitlet har en bas på 2524 respondenter. Räckvidd för olika plattformar TV är fortfarande den absolut största plattformen, som når i princip samtliga under en vecka, även om webbklipp ses av alltfler och har en stabil andraplats med sin räckvidd på 64 %. Inspelat är tredje största plattformen och når hälften av befolkningen (16-65 år). Därefter kommer köpvideo (31 %) som följs tätt efter av nedladdat (27 %). Räckvidd för olika plattformar Andel av befolkningen som konsumerat plattformen inom de senaste 7 dagarna år år år år år år TV Inspelat Köpvideo Hyrvideo Bio Mobil-TV Webbklipp Webbprogram Nedladdat Bärbart Graf 1:1 - När tittade du senast på följande medier? De som svarat: den senaste veckan DEL:1 Skillnader mellan åldersgrupper Unga sprider ut sitt tittande på fler plattformar jämfört med äldre. Unga tittar i större utsträckning på samtliga webbplattformar, men även på köp- och hyrfilmer samt går oftare på bio. De äldre tittar dock mer på TV och inspelat. Det är värt att poängtera att åringar är med 92 % den grupp med klart lägst TV-räckvidd. Detta motsvarar en minskning med fyra procentenheter jämfört med förra Rörliga Bilder-undersökningen. 16

19 Räckvidd för olika plattformar, sammanfattande tabell år år år år år år år TV 96% 92% 94% 98% 97% 98% 96 % Inspelat 46% 42% 47% 55% 51% 43% 47 % Köpvideo 48% % 31% 18% 31 % Hyrvideo 24% 16% 22% 21% 17% 6% 14 % Bio 13% 5% 7% 8 % Mobil-TV 8% 9% 7% 5% 4% 7 % Webbklipp 86% 76% 77% 73% 6 51% 66 % Webbprogram 32% 25% 21% 14% 12% 17 % Nedladdat 57% 54% 41% 35% 16% 8% 28 % Bärbart 15% 5% 6% 3% 5 % Tabell 1:2 - De som tittat på plattform X de senaste sju dagarna Skillnader mellan könen Män tittar generellt på fler plattformar jämfört med kvinnor. Detta gäller särskilt nyare plattformar. Störst skillnad syns för webbklipp och webbprogram, nedladdat, bärbart och mobil-tv. TV, hyrvideo och bio nås dock av ungefär lika stor andelar män och kvinnor. Om räckvidden delas upp på både ålder och kön blir skillnaderna ännu större, då båda är påverkande faktorer. Unga män nås av flest plattformssorter, störst skillnad syns särskilt för webbklipp, bärbart och nedladdat. Sju av tio (69 %) män som är mellan år tittar på nedladdat någon gång per vecka. Motsvarande räckvidd för kvinnor i samma ålder är 41 %. Äldre kvinnor är den grupp som nås av lägst antal plattformar under en vecka. Där finns även störst andel ickekonsumenter för många plattformar: 83 % av kvinnor i åldrarna år har aldrig tittat på mobil-tv, 57 % har aldrig sett nedladdat material (motsvarande siffra för män år är endast 9 %), 56 % har inte tittat webbprogram någon gång och 17 % har aldrig sett webbklipp. Räckviddsskillnad för män och kvinnor Män Kvinnor Män år Kvinnor år Män år Kvinnor år TV 96% 96% 94 % 93 % 98 % 98 % Inspelat 52% 43% 49 % 40 % 52 % 44 % Köpvideo 33% 28% 38 % 37 % 32 % 25 % Hyrvideo 15% 15% 18 % 21 % 14 % 12 % Bio 9% 8% 12 % 10 % 11 % 8 % Mobil-TV 4% 13 % 4 % 6 % 5 % Webbklipp 74% 56% 84 % 72 % 69 % 50 % Webbprogram 22% 14% 29 % 21 % 19 % 10 % Nedladdat 36% 19% 63 % 37 % 24 % 10 % Bärbart 6% 3% 14 % 6 % 4 % 1 % Tabell 1:3 - De som tittat på plattform X de senaste sju dagarna DEL:1 17

20 Förändringar från föregående mätning Mycket har hänt sedan fjolårets undersökning. En markant förändring har skett för räckvidden av webbklipp och webbprogram. Webbklipp har ökat från 54 % till 66 % (en ökning med 22 %) och webbprogram från 11 % till 17 % (en ökning med 55 %). Mobil-TV når också allt fler, där har ökningen gått från 5 till 7 % (en ökning med 40 %). TV-räckvidden har sjunkit något (särskilt bland unga), däremot ser alltfler på inspelat material. Nedladdning har ökat markant bland unga, men minskat nästan lika mycket bland äldre, vilket har lett till att den totalt sett har sjunkit något. Räckvidden för köp- och hyrvideo har minskat, särskilt bland åringarna. Bio har sjunkit för samtliga åldersgrupper, bärbart likaså (däremot har innehavet av bärbara mediespelar ökat). Räckviddsförändringar för respektive plattform år år år år år år år TV -3/-3-4/-4-4/-4-1/-1-3/-3-1/-1-2/-2 Inspelat +2/+5 +7/+20 +9/+24 +8/+17 +5/+11 0/0 +3/+7 Köpvideo 0/0-17/-36-1/-2 +1/+2-8/-21 +2/+13-4/-11 Hyrvideo -8/-25-11/ -41-8/-27-3/-13 +1/+6 0/0-5/-26 Bio -5/-28-9/-47-6/-38-2/-17-4/-44 +1/+17-4/-31 Mobil-TV +2/+25 +1/+14 +4/+80 +1/+17 0/0 +2/ /+33 Webbklipp +12/+16 +6/+9 +12/ /+28 +8/ / /22 Webbprogram +9/+39 +9/+56 +8/ / /+75 +6/ /+51 Nedladdat +15/ /+29 0/0 +1/+3-13/ /-56-2/-8 Bärbart 0/0-1/-9-5/-50-1/-14-3/-50-2/-100-1/-10 Tabell 1:4 - Veckoräckvidd: Förändringar mellan Rörliga Bilder 2007 och 2008:1 (procentenheter/ procent) Bärbart Räckviddsförändring Nedladdat Webbprogram Webbklipp Mobil-TV Bio RB 07 - Räckvidd år RB 08:1 - Räckvidd år Hyr DEL:1 Köpvideo Inspelat TV Graf 1:5 - Veckoräckvidd: Förändringar mellan Rörliga Bilder 2007 och 2008:1 (procentenheter) 18

21 Sammanfattning: Räckvidd för olika plattformar Unga män konsumerar medier på flest antal plattformar, särskilt när det kommer till nyare, webbaserade sådana. TV är den plattform som når allra flest, därefter är räckvidden störst för webbklipp, inspelat och nedladdat. Störst könsskillnader för plattformsräckvidd syns för nedladdat, webbklipp, webbprogram och mobil-tv. På ett år har räckvidden ökat för webbklipp, webbprogram, mobil-tv och inspelat. Räckvidden har minskat för hyr- och köpfilm, bio och TV. Nedladdat har ökat bland de yngre och sjunkit bland de äldre. DEL:1 19

22 Analys: TV-tittandets utveckling Följande statistik är tagen från MMS tittardata från de senaste åtta åren och ska ses en bakgrund till varför initiativet till studien Rörliga Bilder har tagits. MMS mätningar av TV-tittande Sedan 1993 genomför MMS TV-mätningar elektroniskt i Sverige genom så kallade People meters. People meter-systemet bygger på att medlemmarna i en tittarpanel, representativ för den svenska TV-befolkningen, rapporterar om sitt TV-tittande i hemmet via elektroniska TV-mätare. TV-tittandets utveckling Utbudet för olika plattformar att konsumera rörliga bilder på har ökat avsevärt sedan Idag har fyra av fem svenskar Internettillgång i sitt hem och 85 % av dessa har en bredbandsuppkoppling (se bilagor). Detta har gjort att möjligheterna att konsumera nya plattformar som webb-tv och nedladdat har ökat markant. Trots detta har TV-tittandet hållit sig på en relativt konstant nivå, och under vissa år till och med ökat. År 2007 släcktes de sista delarna av Sveriges analoga TV-nät ned. Övergången till digital-tv har lett till ett ökat kanalutbud för gemene man, vilket även har lett till en ökad TV-konsumtion i många grupper. I förra Rörliga Bilder-rapporten konstaterade vi att 2006 var ett år då TV-tittandet ökade i alla åldersgrupper, förutom bland de unga männen, där konsumtionen istället sjönk. Rörliga Bilder-undersökningen visade att de unga männen ersatt delar av sitt TV-tittande med konsumtion på nya plattformar, som webbklipp, nedladdat och bärbart. Till denna undersökning kan vi konstatera att TV-tittandet skiljer sig stort om man ser till ålder. Tittandet har fortsatt sjunka bland de unga och ökat ytterligare hos de äldre. Hos de yngre har tittandet sjunkit med 7 minuter (6 %) medan ökningen för de äldre motsvarar 4 minuter (3 %). 180 Dagligt TV-tittande DEL:1 Min/dag år år Graf 1:6 - Källa: MMS People meter 20

RÖRLIGA BILDER 2009:1

RÖRLIGA BILDER 2009:1 RÖRLIGA BILDER 2009:1 MMS studie om konsumtion på olika plattformar TV inspelat köpvideo hyrvideo bio webbklipp webbprogram nedladdat bärbart mobil-tv Rörliga Bilder 2009:1 - MMS studie om konsumtion på

Läs mer

RÖRLIGA BILDER 2008:2

RÖRLIGA BILDER 2008:2 RÖRLIGA BILDER 2008:2 MMS studie om konsumtion på olika plattformar TV inspelat köpvideo hyrvideo bio webbklipp webbprogram nedladdat bärbart mobil-tv Rörliga Bilder 2008:2 - MMS studie om konsumtion på

Läs mer

RÖRLIGA BILDER 2007. M M S s t u d i e o m k o n s u m t i o n p å o l i k a p l a t t f o r m a r MMS MEDIAMÄTNING I SKANDINAVIEN

RÖRLIGA BILDER 2007. M M S s t u d i e o m k o n s u m t i o n p å o l i k a p l a t t f o r m a r MMS MEDIAMÄTNING I SKANDINAVIEN RÖRLIGA BILDER 2007 M M S s t u d i e o m k o n s u m t i o n p å o l i k a p l a t t f o r m a r T V i n s p e l a t k ö p v i d e o h y r v i d e o b i o w e b b k l i p p w e b b p r o g r a m n e d

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 7/2012. AV-innehållstjänster i Finland

MARKNADSÖVERSIKT 7/2012. AV-innehållstjänster i Finland MARKNADSÖVERSIKT 7/2012 AV-innehållstjänster i Finland Att titta på tv- och videoinnehåll 2012 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Canal Digital Kabel-TV. Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset

Canal Digital Kabel-TV. Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset Canal Digital Kabel-TV Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset Tv ska vara en trygghet och en självklarhet Vår affärsidé är att leverera det mest attraktiva utbudet till tv-tittarna och vi står för

Läs mer

Del 2 Underhållning och kultur

Del 2 Underhållning och kultur Del 2 Underhållning och kultur 7. UNDERHÅLLNING Musik, film, radio, tv, böcker. Det är lätt att gå vilse bland alla medierelaterade sajter på Internet. Det här avsnittet guidar dig till några av skatterna.

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk 0 Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort

Läs mer

Kabel-tv till dig som bor i en gruppansluten förening

Kabel-tv till dig som bor i en gruppansluten förening Kabel-tv till dig som bor i en gruppansluten förening Hej! Tv-tittande är något som engagerar människor. Alla har sina speciella favoritprogram och specifika kanaler som de inte vill vara utan. Därför

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort inkörsporten

Läs mer

Paketval från Canal Digital Valfrihet och TV-upplevelser för alla

Paketval från Canal Digital Valfrihet och TV-upplevelser för alla Canal Digital Sverige AB Tel: 0770-33 22 11 Gäller tom 30.1.2010 Med reservation för tryckfel och prisförändringar. Kanalutbud kan ändras på grund av förhandlingar med programbolag. Tillvalspaket FÄ Std

Läs mer

Digital kabel-tv CCF

Digital kabel-tv CCF Digital kabel-tv CCF Välj själv: allt och lite till, eller bara det bästa. Hos oss får du alltid de bästa kanalerna. Nu har vi samlat dem i tre nya kanalpaket: T-1 Bas innehåller de mest populära kanalerna,

Läs mer

Kommunikationstjänsterna förändras Övergår alla konsumenter till internet?

Kommunikationstjänsterna förändras Övergår alla konsumenter till internet? Marknadsöversikt 4/2011 Kommunikationstjänsterna förändras Övergår alla konsumenter till internet? 1 Kommunikationsverket 2011 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

En första översikt Mars 2015

En första översikt Mars 2015 Nordicom-Sveriges Medie barometer 4 En första översikt Mars 5 Nordicom-Sverige Göteborgs universitet Mediedagen 4 Andel av befolkningen 9-79 år som använder olika massmedier en genomsnittlig dag 4 (%)

Läs mer

Bredbands-tv till dig som bor i en gruppansluten förening

Bredbands-tv till dig som bor i en gruppansluten förening Bredbands-tv till dig som bor i en gruppansluten förening Hej! Tv-tittande är något som engagerar människor. Alla har sina speciella favorit - program och specifika kanaler som de inte vill vara utan.

Läs mer

Alltmer tid ägnas åt teknik

Alltmer tid ägnas åt teknik Alltmer tid ägnas åt teknik och teknikgapet minskar mellan yngre och äldre. Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen är gjord

Läs mer

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Gäller fr o m 1 januari 2006 Brevvanor - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Pappret i det papperslösa samhällets tidevarv Ett brev betyder så mycket.

Läs mer

Distanshandeln idag. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel

Distanshandeln idag. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln idag - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln möter dagens livsmönster Idag omsätter den svenska distanshandeln nästan 15 miljarder kronor. E-handeln

Läs mer

Kabel-TV från Canal Digital Valfrihet och TV-upplevelser för alla

Kabel-TV från Canal Digital Valfrihet och TV-upplevelser för alla FIBER QAM Tillvalspaket Canal Digital Sverige AB Tel: 0770-33 22 11 Gäller tom 31.8.2010 Med reservation för tryckfel och prisförändringar. Kanalutbud kan ändras på grund av förhandlingar med programbolag.

Läs mer

Följande kanaler ingår för närvarande i grundutbudet och kan ses analogt i alla lägenheter.

Följande kanaler ingår för närvarande i grundutbudet och kan ses analogt i alla lägenheter. KABEL-TV Brf Vetterstorp nr 1 anlitar comhem som leverantör av kabel-tv. I månadsavgiften för lägenheten ingår ett antal kanaler som ingår i comhems grundutbud. Betalkanaler utöver detta grundutbud betalar

Läs mer

HUR MÅNGA TITTADE PÅ TV UNDER OKTOBER

HUR MÅNGA TITTADE PÅ TV UNDER OKTOBER MMS Månadsrapport TV-tittandet under oktober 2000 I den här releasen presenterar MMS data om TV-tittandet under oktober 2000 Samtliga uppgifter har hämtats från det people meter system som MMS använder

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

Välkommen till ditt digitala hem

Välkommen till ditt digitala hem Läs mer på telia.se/fiberlan eller ring 020-755 766 till fiberkundtjänsten. För support, ring 020-240 250. TSP-2484_utanRGW_1005 Välkommen till ditt digitala hem MEST NÖJDA KUNDER Bredband privat Enligt

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

Välkommen till Stadsholmens fibernät

Välkommen till Stadsholmens fibernät Visste du att... Fiber är idag den överlägset bästa och mest framtidssäkra tekniken för fasta bredbandsuppkopplingar. I fibern sänds data med optisk ljus, dvs med ljusets hastighet. Det gör att man kan

Läs mer

Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas önskemål

Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas önskemål TV-tittarnas programpreferenser och TV-kanalernas programutbud TV-TITTARNAS PROGRAMPREFERENSER OCH TV-KANALERNAS PROGRAMUTBUD KENT ASP Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI

TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI Madelén Falkenhäll Institutet för Privatekonomi September 2013 Månad År Institutet för Privatekonomi 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 NÅGRA SLUTSATSER... 5 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Canal Digital. Informationsträff 28/1

Canal Digital. Informationsträff 28/1 Canal Digital Informationsträff 28/1 Canal Digital Gruppen förser mer än 3 miljoner hushåll i Norden med TV över flera plattformar Canal Digital Gruppen ägs av Telenor ASA (Telenor Broadcast Holding) Nordens

Läs mer

Välkommen till ditt digitala hem

Välkommen till ditt digitala hem Välkommen till ditt digitala hem Information och inspiration för dig som ska få, eller redan har en fiberanslutning Alltsammans direkt ur ditt nätverksuttag Nu får du hela hemmets kommunikation ur ett

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Välkommen till Telias fiberanslutning!

Välkommen till Telias fiberanslutning! Välkommen till Telias fiberanslutning! Hela hemmets kommunikation i en enda kabel 1 Grattis, du har fått fiber! Telia Fiberanslutning En framtidssäker investering Tillräcklig kapacitet för morgondagens

Läs mer

MMS Månadsrapport TV-tittandet under mars 2002

MMS Månadsrapport TV-tittandet under mars 2002 MMS Månadsrapport TV-tittandet under mars 2002 I den här releasen presenterar MMS data om TV-tittandet under mars 2002. Samtliga uppgifter har hämtats från det people meter system som MMS använder och

Läs mer

OSÄKER INLEDNING 2013 VÄNDNING UNDER HÖSTEN?

OSÄKER INLEDNING 2013 VÄNDNING UNDER HÖSTEN? OSÄKER INLEDNING 2013 VÄNDNING UNDER HÖSTEN? 2012 blev ytterligare ett tufft år inom Elektronikbranschen, då den hårda konkurrensen medförde ytterligare utslagningar och omstruktureringar inom olika handelsled.

Läs mer

MMS Månadsrapport. TV-tittandet under april 2004

MMS Månadsrapport. TV-tittandet under april 2004 MMS Månadsrapport TV-tittandet under april 2004 I den här releasen presenterar MMS data om TV-tittandet under april 2004. Samtliga uppgifter har hämtats från det people meter system som MMS använder och

Läs mer

MMS Månadsrapport. TV-tittandet under maj 2004

MMS Månadsrapport. TV-tittandet under maj 2004 MMS Månadsrapport TV-tittandet under maj 2004 I den här releasen presenterar MMS data om TV-tittandet under maj 2004. Samtliga uppgifter har hämtats från det people meter system som MMS använder och som

Läs mer

Den gränslösa arbetsplatsen

Den gränslösa arbetsplatsen Manpower Work life Rapport 2011 Den gränslösa arbetsplatsen Tidigare Work Life studier visar att gränsen mellan privat och professionellt liv suddas ut på arbetsmarknaden, mycket tack vare sociala mediers

Läs mer

Välkommen till ditt digitala hem

Välkommen till ditt digitala hem Läs mer på telia.se/fiberlan eller ring 020-755 766 till fiberkundtjänsten. För support, ring 020-240 250. TSP-2348_1 1004 Välkommen till ditt digitala hem MEST NÖJDA KUNDER Bredband privat Enligt SKI

Läs mer

MMS Månadsrapport. TV-tittandet under november 2002

MMS Månadsrapport. TV-tittandet under november 2002 MMS Månadsrapport TV-tittandet under november 2002 I den här releasen presenterar MMS data om TV-tittandet under november 2002. Samtliga uppgifter har hämtats från det people meter system som MMS använder

Läs mer

Dagspresskollegiet. Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation. PM nr. 76

Dagspresskollegiet. Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation. PM nr. 76 Dagspresskollegiet Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation PM nr. 76 Vad är prisvärt? En jämförelse mellan allt från pappersmedier till balettföreställningar Ingela Wadbring

Läs mer

Myndigheten för radio och tv:s regeringsuppdrag att analysera public service och mediemarknaden

Myndigheten för radio och tv:s regeringsuppdrag att analysera public service och mediemarknaden Myndigheten för radio och tv:s regeringsuppdrag att analysera public service och mediemarknaden Svenska Tidningsutgivareföreningen (TU) har getts tillfälle att yttra sig över de frågor som Myndigheten

Läs mer

Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29

Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29 Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29 1 Bakgrund Aspiro har idag förvärvat 100% av Rubberduck för ca 25,2 MSEK Aktieägarna/anställda

Läs mer

Tv när du vill användarmanual. Tv när du vill. användarmanual

Tv när du vill användarmanual. Tv när du vill. användarmanual Tv när du vill användarmanual Innehåll 1. Huvudmenyn s. 3 2. TV-Guide s. 3 3. Miniguide s. 4 4. Starta om program som redan börjat s. 4 5. Playtjänster s. 4 6. Pausa och spola i direktsänd tv s. 4 7. Påminnelse

Läs mer

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam DR-monitorn DR-akademien Vi har låtit TNS Sifo genomföra en telefonundersökning om svenskarnas inställning till reklam. Här bjuder vi på ett axplock ur

Läs mer

Halloj, det är din tur.

Halloj, det är din tur. Halloj, det är din tur. Under 2007 går västra och södra Sverige i tre etapper över till enbart digitala tv-sändningar i marknätet. I den här broschyren berättar vi mer om hur, när och varför digital-tv-övergången

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Välkommen tillbaka till den sista träffen!

Välkommen tillbaka till den sista träffen! DEL 3 Digidel är ett nationellt projekt som syftar till att få fler medborgare att bli digitalt delaktiga. I Sverige finns 1,5 miljoner personer som inte alls eller i mycket liten utsträckning använder

Läs mer

Det är få program som teckentolkas, även om det blir bättre och bättre. Oftast är det barnprogram.

Det är få program som teckentolkas, även om det blir bättre och bättre. Oftast är det barnprogram. Det är få program som teckentolkas, även om det blir bättre och bättre. Oftast är det barnprogram. Kvinna 27 år Textas det inte på tv så kan man ibland titta på surfplatta, till exempel SVT play. Då textas

Läs mer

När storleken har betydelse

När storleken har betydelse Datum: 213-1-25 DISKUSSIONSMATERIAL Patrik Sandgren När storleken har betydelse Kostnaden för en mobil digital livsstil baserad på en mobiltelefon med surf via 4G Det trådlösa livet Den 25:e oktober 213

Läs mer

Our Mobile Planet: Sverige

Our Mobile Planet: Sverige Our Mobile Planet: Sverige Insikter om den mobila kunden Maj 2012 Detaljerad översikt Smartphones har blivit en oumbärlig del av vår vardag. Smartphones genomslag har ökat till 51% av befolkningen och

Läs mer

MMS Månadsrapport. TV-tittandet under augusti 2004

MMS Månadsrapport. TV-tittandet under augusti 2004 MMS Månadsrapport TV-tittandet under augusti 2004 I den här releasen presenterar MMS data om TV-tittandet under augusti 2004. Samtliga uppgifter har hämtats från det people meter system som MMS använder

Läs mer

Web-TV and linear TV: Viewing habits and social viewing

Web-TV and linear TV: Viewing habits and social viewing Webb-TV och linjär TV: Tittarvanor och tillsammanstittande Sammanfattning Vår undersökning handlar om tittarvanor och tillsammanstittande på webb-tv och linjär TV hos studenter på Kungliga Tekniska högskolan

Läs mer

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Biblioteksundersökning Höör Användare Sammanställning 110106 Jema Kulturundersökningar Bakgrund Jema Kulturundersökningar har på uppdrag av Kultur Skåne under

Läs mer

Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook

Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook Manpower Work life Rapport 2011 Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook I Manpowers undersökning Work Life från 2008 visade resultaten att de mest populära webbaserade nätverken

Läs mer

Ingen avkoppling. utan uppkoppling. en undersökning om bredband och det viktiga med internet. Februari 2012

Ingen avkoppling. utan uppkoppling. en undersökning om bredband och det viktiga med internet. Februari 2012 Ingen avkoppling utan uppkoppling en undersökning om bredband och det viktiga med internet Februari 2012 Ingen avkoppling utan uppkoppling Internet tillgodoser allt fler av våra behov, oavsett om det handlar

Läs mer

Delrapport. Attityder till brott och straff på nätet. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25

Delrapport. Attityder till brott och straff på nätet. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Delrapport Attityder till brott och straff på nätet Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Om undersökningen 2 Om undersökningen Huvudsakliga syftet med undersökningen var att ta reda på svenska ungdomars

Läs mer

MMS kanalpenetrationsrapport

MMS kanalpenetrationsrapport Våren 2015 Q1, vecka 7-14 2015-04-21 MMS kanalpenetrationsrapport MMS utför fristående kanalpenetrationsundersökningar fyra gånger per år, två gånger på våren och två gånger på hösten, rapporterna benämns

Läs mer

TV-TITTANDET 1998 Årsrapport

TV-TITTANDET 1998 Årsrapport TV-TITTANDET 1998 Årsrapport Denna årsrapport baseras på tittarresultaten från en TV-panel som rapporterar med s k people meters. Panelen är representativ för hushåll med tillgång till TV i Sverige och

Läs mer

Sverigeinför digital-tv!

Sverigeinför digital-tv! 1/7 Sverigeinför digital-tv! Är din tv redo för digital mottagning? 2/7 Vi ska få digital-tv i Sverige Kan din tv ta emot digital-tv? Analog sändning är det gamla sättet att sända tv-program. Digital sändning

Läs mer

Vi får allt mer tekniktäta hem, det skvallrar inte minst reklambergen om som

Vi får allt mer tekniktäta hem, det skvallrar inte minst reklambergen om som Den fjärde vågen DEN FJÄRDE VÅGEN ANNIKA BERGSTRÖM Vi får allt mer tekniktäta hem, det skvallrar inte minst reklambergen om som dyker ner i brevlådan var och varannan dag. Vi föreslås köpa stora, platta

Läs mer

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 E-handel i Norden Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 Nordisk e-handel för 40,5 miljarder SEK under andra kvartalet FÖRORD E-handeln i Norden ökade kraftigt under andra kvartalet. Nordborna e-handlade

Läs mer

MÄNS HUSHÅLLSARBETE ÖKAR

MÄNS HUSHÅLLSARBETE ÖKAR MÄNS HUSHÅLLSARBETE ÖKAR men kvinnorna gör fortfarande mest hemma I Sverige arbetar vi drygt en tredjedel av dygnet och sover åtta timmar. Vi sitter mer vid dator och framför tv än för 2 år sedan och använder

Läs mer

BRA FÖRSÄLJNING OCH FRAMTIDSTRO

BRA FÖRSÄLJNING OCH FRAMTIDSTRO BUTIKS CHEFS INDEX BRA FÖRSÄLJNING OCH FRAMTIDSTRO BCI #4 2014 Årets fjärde undersökning bland elektronikbranschens butikschefer visar bland annat att; butikscheferna tror att årets hårda julklapp blir

Läs mer

DU SOM TILLHÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSFÅGELN NU KAN DU FÅ DIGITAL-TV FRÅN BOXER!

DU SOM TILLHÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSFÅGELN NU KAN DU FÅ DIGITAL-TV FRÅN BOXER! BRF Kungsfågeln NW00141 DU SOM TILLHÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSFÅGELN NU KAN DU FÅ DIGITAL-TV FRÅN BOXER! Från idag kan du välja att teckna ett TV-abonnemang från Boxer till ett mycket förmånligt och

Läs mer

Telia Fiber Business. Ann Ekman 0705-111009 ann.ekman@teliasonera.com. Operator Business

Telia Fiber Business. Ann Ekman 0705-111009 ann.ekman@teliasonera.com. Operator Business Telia Fiber Business Ann Ekman 0705-111009 ann.ekman@teliasonera.com Operator Business Ni bygger hela vägen fram till huset Frostfritt och el uttag 2 2013-04-09 Telia Fiberanslutning 2010 Så hänger det

Läs mer

Allt samlat på ett ställe

Allt samlat på ett ställe Allt samlat på ett ställe Upplev mer igår, idag och imorgon Låt oss sträcka lite på ryggen. Det är vi som har gått i bräschen och skämt bort Sverige med riktigt bra bredband. Idag ställer vi krav på uppkoppling

Läs mer

Ett smakprov ur rapporten Svenskarna och internet 2014 från.se (Stiftelsen för internetinfrastruktur)

Ett smakprov ur rapporten Svenskarna och internet 2014 från.se (Stiftelsen för internetinfrastruktur) Ett smakprov ur rapporten Svenskarna och internet 014 från.se (Stiftelsen för internetinfrastruktur) 03 Kommunikation och sociala nätverk 10 93 e-post 91 SMS 55 Hur många använder olika sätt att kommunicera

Läs mer

Igenomsnitt är det 87 procent av Svenskarna som använder Internet. Av de arbetslösa är

Igenomsnitt är det 87 procent av Svenskarna som använder Internet. Av de arbetslösa är 1 Igenomsnitt är det 87 procent av Svenskarna som använder Internet. Av de arbetslösa är det 98 procent som använder Internet. Alla de som i undersökningen var hemma med barn (dvsföräldralediga) använde

Läs mer

Teracoms synpunkter på MRTV:s strategi inför tillståndsgivning för marksänd tv 2014-20

Teracoms synpunkter på MRTV:s strategi inför tillståndsgivning för marksänd tv 2014-20 Stockholm 2013-08-23 Myndigheten för radio och tv Registrator@mrtv.se Teracoms synpunkter på MRTV:s strategi inför tillståndsgivning för marksänd tv 2014-20 Teracom AB är en nätoperatör i det svenska marknätet.

Läs mer

Veckopengen VI Kristian Örnelius Institutet för Privatekonomi Januari 2012

Veckopengen VI Kristian Örnelius Institutet för Privatekonomi Januari 2012 Veckopengen VI Kristian Örnelius Institutet för Privatekonomi Januari 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Egna pengar en bra start... 5 Om undersökningen... 5 Inkomster... 7 Vanligare

Läs mer

Nordicom-Sveriges Medie. barometer. i samverkan med

Nordicom-Sveriges Medie. barometer. i samverkan med Nordicom-Sveriges Medie barometer 13 i samverkan med Dagens Nyheter Göteborgs-Posten.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Sveriges Radio Sveriges Television Utbildningsradion 2 Mediebarometern 35

Läs mer

2. INFORMATIONSSÖKNING... 6 A. Sökmotorer...6 B. Uppslagsverk...8 C. Språklexikon...10

2. INFORMATIONSSÖKNING... 6 A. Sökmotorer...6 B. Uppslagsverk...8 C. Språklexikon...10 1. INLEDNING... 4 DEL 1 FAKTA OCH INFORMATION 2. INFORMATIONSSÖKNING... 6 A. Sökmotorer...6 B. Uppslagsverk...8 C. Språklexikon...10 3. SAMHÄLLSINFORMATION... 12 A. Myndighetskontakter...12 B. Sjukvård...15

Läs mer

Tv, bredband och telefoni med fiber.

Tv, bredband och telefoni med fiber. Tv, bredband och telefoni med fiber. Allt blir bättre med fiber Tv, bredband och telefoni är bara några av sakerna som blir bättre med fiber. Nu får du hela hemmets kommunikation ur ett enda uttag. Du

Läs mer

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 26 Sammanfattning IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN Författare: CMA (Centrum för Marknadsanalys AB). Copyright: Upphovsrätten tillkommer KK-stiftelsen. Materialet

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser MARKNADSÖVERSIKT 1/2012 Hushållens internetförbindelser Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande av Kommunikationsverket som källa. MARKNADSÖVERSIKT

Läs mer

E-handel i Norden Q3 2014

E-handel i Norden Q3 2014 E-handel i Norden Q3 2014 TEMA: E-JULHANDELN Nordisk e-handel till ett värde av 34,5 miljarder SEK FÖRORD De nordiska konsumenterna uppskattar att de under det tredje kvartalet har e-handlat till ett värde

Läs mer

Mars 2011 Svenskarnas skulder hos Kronofogden. Rapport från Soliditet

Mars 2011 Svenskarnas skulder hos Kronofogden. Rapport från Soliditet Mars 2011 Svenskarnas skulder hos Kronofogden Rapport från Soliditet 1 Svenskarnas skulder hos Kronofogden mars 2011 Sammanfattning Svenskarnas samlade skuld hos Kronofogdemyndigheten uppgick i mars 2011

Läs mer

Tv, bredband och telefoni med fiber.

Tv, bredband och telefoni med fiber. Tv, bredband och telefoni med fiber. Information och inspiration för dig som ska få, eller redan har fiber. Välkommen till en smartare vardag. Allt blir bättre med fiber Tv, bredband och telefoni är bara

Läs mer

Vad betyder Radio? Jan Strid

Vad betyder Radio? Jan Strid Vad betyder Radio? Vad betyder Radio? Jan Strid R adio är kanske det medium som förändrats mest under de senaste 30 åren. I slutet av 1970-talet fick vi närradio som gav möjligheter för vissa sammanslutningar,

Läs mer

ALLMÄNHETSUNDERSÖKNING

ALLMÄNHETSUNDERSÖKNING ALLMÄNHETSUNDERSÖKNING 2013 Innehåll Bakgrund Om undersökningen Om respondenterna Resultat Frågans prioritering Synen på kranvattnet Attityden till VA-taxa Sammanfattning & slutsatser BAKGRUND Om undersökningen

Läs mer

Kundkommunikation i förändring. en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Kundkommunikation i förändring. en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Kundkommunikation i förändring en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten Meddelande Kundkommunikation i förändring 1 Förord Posten lever mitt i ett

Läs mer

Välkommen till Telias fiberanslutning! Hela hemmets kommunikation i en enda kabel

Välkommen till Telias fiberanslutning! Hela hemmets kommunikation i en enda kabel Välkommen till Telias fiberanslutning! Hela hemmets kommunikation i en enda kabel 1 2011-06-22 Grattis, du har fått fiber! Telia Fiberanslutning En framtidssäker investering Tillräcklig kapacitet för morgondagens

Läs mer

Tekniska prylar leder till gräl i de svenska villorna

Tekniska prylar leder till gräl i de svenska villorna PRESSMEDDELANDE 2011-12-12 Tekniska prylar leder till gräl i de svenska villorna Två av tio svenskar som bor i hus tycker att tekniken begränsar umgänget med familjen. Lika stor andel tycker att tekniken

Läs mer

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN EN KVANTITATIV MÅLGRUPPSUDERSÖKNING DECEMBER 2007 Ullrica Belin Jonas Björngård Robert Andersson Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ

Läs mer

Tv, bredband och telefoni med fiber.

Tv, bredband och telefoni med fiber. Tv, bredband och telefoni med fiber. Information och inspiration för dig som ska få, eller redan har fiber. Välkommen till en smartare vardag. 81% använder internet på flera apparater samtidigt. Tv, bredband

Läs mer

BASUNDERSÖKNING. 2006:2 Jannike Sköldebjer. Mediamätning i Skandinavien Telefon: 08-736 1000. 113 60 Stockholm E-post: mms@mms.se

BASUNDERSÖKNING. 2006:2 Jannike Sköldebjer. Mediamätning i Skandinavien Telefon: 08-736 1000. 113 60 Stockholm E-post: mms@mms.se BASUNDERSÖKNING 2006:2 Jannike Sköldebjer Mediamätning i Skandinavien Telefon: 08-736 1000 Drottninggatan 108 Internet: www.mms.se 113 60 Stockholm E-post: mms@mms.se BASUNDERSÖKNING 2006:2 MMS, Mediamätning

Läs mer

Tv, bredband och telefoni med fiber.

Tv, bredband och telefoni med fiber. Tv, bredband och telefoni med fiber. Information och inspiration för dig som ska få, eller redan har fiber. Välkommen till en smartare vardag. 81% använder internet på flera apparater samtidigt. Tv, bredband

Läs mer

UPPLEVA Ett smart val av tv, ljud och möbel

UPPLEVA Ett smart val av tv, ljud och möbel 2014 UPPLEVA Ett smart val av tv, ljud och möbel UPPLEVA tv, ljudsystem och 3D-glasögon har 5 års kostnadsfri garanti. nyhet BESTÅ/UPPLEVA kombination med tv 55 /2.1 ljudsystem 17 175:B240xD40, H202cm.

Läs mer

Värdet av idrottshallar

Värdet av idrottshallar RAPPORT 15:05 Värdet av idrottshallar Ett nytt sätt att mäta RAPPORT 15:05 11 SEPTEMBER 2015 Värdet av idrottshallar ett nytt sätt att mäta Joakim Sternö Tobias Nielsén Volante är ett kunskapsföretag

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Delrapport. Attityder till brott och brottsbekämpning. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25

Delrapport. Attityder till brott och brottsbekämpning. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Delrapport Attityder till brott och brottsbekämpning på nätet Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Om undersökningen Huvudsakliga syftet med undersökningen var att ta reda på svenska ungdomars attityder

Läs mer

Enkätundersökning i samarbete med MSN

Enkätundersökning i samarbete med MSN Riksförbundet BRIS Enkätundersökning i samarbete med MSN I samarbete med MSN genomförde BRIS under våren 2007 en webbaserad enkät bland 14-17- åringar. Syftet var att skaffa ett bredare underlag än det

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr 1. Intresseanmälan Villaägaren anmäler intresse via formulär på bredbandnu.se 2. Område & prisbild Villaägaren

Läs mer

Allmänheten om digitala böcker

Allmänheten om digitala böcker Novus Opinion för Svensk Bokhandel Allmänheten om digitala böcker 24 september 2009 Arne Modig Allmänheten om digitala böcker Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Svensk Bokhandel

Läs mer

MORGONDAGENS BIOBESÖKARE I GÄVLEBORG ARTIKEL BASERAD PÅ EN PUBLIKUNDERSÖKNING OM FILM- OCH BIOGRAFENGAGEMANGET I REGION GÄVLEBORG: ATT FÅNGA EN PUBLIK

MORGONDAGENS BIOBESÖKARE I GÄVLEBORG ARTIKEL BASERAD PÅ EN PUBLIKUNDERSÖKNING OM FILM- OCH BIOGRAFENGAGEMANGET I REGION GÄVLEBORG: ATT FÅNGA EN PUBLIK SOFIA JOHNSSON BJÖRN LJUNG MORGONDAGENS BIOBESÖKARE I GÄVLEBORG ARTIKEL BASERAD PÅ EN PUBLIKUNDERSÖKNING OM FILM- OCH BIOGRAFENGAGEMANGET I REGION GÄVLEBORG: ATT FÅNGA EN PUBLIK MORGONDAGENS BIOBESÖKARE

Läs mer

Utvecklingen inom mobila innehållstjänster

Utvecklingen inom mobila innehållstjänster Utvecklingen inom mobila innehållstjänster 15 Mobila tjänster konsumeras på tre sätt: Personifiering Underhållning Information 16 Personifiering Visar vem du är Ringsignaler, bakgrundsbilder, ibland spel

Läs mer