LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING"

Transkript

1 LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING

2

3 LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING

4 Viktig information Registrering av enheten Registrera enheten på På så sätt blir du alltid meddelad om eventuella produktuppdateringar. Textmarkeringar I denna bruksanvisning används särskilda typsnitt (till exempel STORA BOKSTÄVER som KONTROLLERA PATIENT och VÄLJARE) för att ange etiketter, skärmmeddelanden och röstmeddelanden. Versionshistorik Denna bruksanvisning beskriver LIFEPAK 15 monitor/defibrillator med programvaruversion eller senare. LIFEPAK, LIFENET, QUIK-LOOK och QUIK-COMBO är registrerade varumärke som tillhör Physio-Control, Inc. CODE SUMMARY, Shock Advisory System, CODE-STAT, DT EXPRESS, LIFEPAK CR, REDI-PAK, LIFEPAK EXPRESS, SunVue och cprmax är varumärken som tillhör Physio-Control, Inc. Bluetooth är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. CADEX är ett registrerat varumärke som tillhör Cadex Electronics Inc. Microstream, CapnoLine och FilterLine är registrerade varumärken som tillhör Oridion Systems Ltd. Oridion medical capnography i denna produkt täcks av ett eller flera av följande amerikanska patent: ; ; ; och deras utländska motsvarigheter. Ytterligare patent är under behandling. PC Card är ett varumärke som tillhör Personal Computer Memory Card International Association. Masimo, Radical logo, Rainbow och SET är registrerade varumärken som tillhör Masimo Corporation. EDGE System Technology är ett varumärke som tillhör Ludlow Technical Products. Formula 409 är ett registrerat varumärke som tillhör The Clorox Company. Specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande Physio-Control, Inc. Med ensamrätt. Publiceringsdatum: 04/2013 MIN

5 INNEHÅLL 1 Förord Inledning Avsedd användning Användningslägen Säkerhetsinformation Uttryck Allmänna faror och varningar Allmän information Framsidan Baksidan Batterier Huvudmenyn Larm Alternativ Episoder Övervakning Övervakning av EKG Registrera 12-avlednings-EKG SpO2-, SpCO- och SpMet-övervakning Övervakning av noninvasivt blodtryck ETCO2-övervakning Övervakning av invasivt tryck Kontinuerlig övervakning av temperatur Vitala parametrar och trender för ST Behandling Allmänna varningar och försiktighetsåtgärder vid behandling Placering av terapielektroder och standardspadar Automatisk extern defibrillering (AED) Manuell defibrillering Procedur för synkroniserad elkonvertering Noninvasiv Pacing Procedur för pediatrisk EKG-övervakning och behandling i manuellt läge Alternativ för spadtillbehör QUIK-COMBO terapielektroder Standardspadar Steriliserbara spadar för intern defibrillering Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator iii

6 7 Datahantering Patientjournaler och rapporter Minneskapacitet Hantera aktuella patientjournaler Hantera arkiverade patientjournaler Dataöverföring Om överföring av patientjournaler och rapporter Förbereda monitorn för överföring Använda trådlös Bluetooth-kommunikation Använda en direktanslutning Överföring av rapporter Överväganden vid överföring av data Felsökningstips Strömadapter Allmän information Använda strömadaptern Allmänt underhåll Garanti Underhåll av utrustningen Allmänt underhåll och testning Underhåll av batterier Rengöra enheten Förvara enheten Fylla på papper Allmänna felsökningstips Service och reparation Information om återvinning av produkter Garanti Tillbehör Bilaga A: Specifikationer och funktionsegenskaper Bilaga B: Skärmmeddelanden Bilaga C: Chockrådgivningssystem Bilaga D: Riktlinjer för elektromagnetisk kompatibilitet Bilaga E: Symboler iv Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

7 1 FÖRORD I detta kapitel finns en kort inledning till LIFEPAK 15 monitor/defibrillator och produktens avsedda användning beskrivs. Inledning sida 1-3 Avsedd användning Användningslägen Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 1-1

8

9 FÖRORD 1 Inledning LIFEPAK 15 monitor/defibrillator är ett komplett responssystem för akut hjärtvård utformat för hantering av patientprotokoll vid grundläggande livsuppehållande vård (BLS) och avancerad livsuppehållande vård (ALS). Denna bruksanvisning innehåller information och procedurer som rör alla funktioner i LIFEPAK 15 monitor/defibrillator. Den LIFEPAK 15 monitor/defibrillator som du använder kanske inte har alla dessa funktioner. I denna bruksanvisning beskrivs användningen av LIFEPAK 15 monitor/defibrillator när standardfabriksinställningarna används. Standardfabriksinställningarna för alla inställningsalternativ finns i Tabell A-5 på sida A-16. Den enhet du använder kan ställas in med andra inställningar, baserat på de protokoll du använder. Mer information om att ändra inställningarna finns i inställningsalternativen till LIFEPAK 15 monitor/defibrillator som tillhandahålls med enheten. VIKTIGT! Vissa tillbehör till LIFEPAK 15 monitor/defibrillator kan inte bytas ut mot tillbehör som används med andra LIFEPAK-monitorer/defibrillatorer. Särskilda inkompatibiliteter avseende tillbehör finns i relaterade avsnitt Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 1-3

10 Avsedd användning Avsedd användning LIFEPAK 15 monitor/defibrillator är avsedd för användning av utbildad medicinsk personal i akutvårdssituationer utomhus och inomhus under de miljöförhållanden som beskrivs på sida A-12. LIFEPAK 15 monitor/defibrillator är utformad för användning vid marktransport om inget annat anges. Övervaknings- och behandlingsfunktioner kan endast användas med en patient i taget. Övervaknings- och behandlingsfunktioner i manuellt läge är avsedda för användning på vuxna och barn. Automatiskt externt defibrilleringsläge är avsett för användning på patienter från åtta år och uppåt. Mer information om avsedd användning och information om indikationer och kontraindikationer för övervaknings- och behandlingsfunktionerna finns i de enskilda avsnitten som anges nedan. EKG-övervakning Se sida 4-3 Standardfunktion 12-avledningselektrokardiogram Se sida 4-15 Tillval SpO 2 -, SpCO- och SpMet-övervakning Se sida 4-25 Tillval Övervakning av noninvasivt blodtryck Se sida 4-37 Tillval Endtidal CO 2 -övervakning Se sida 4-45 Tillval Övervakning av invasivt tryck Se sida 4-54 Tillval Temperaturövervakning Se sida 4-61 Tillval Vitala parametrar och trender för ST Se sida 4-66 Tillval Automatisk extern defibrillering Se sida 5-7 Standardfunktion Manuell defibrillering Se sida 5-22 Standardfunktion Noninvasiv pacing Se sida 5-32 Standardfunktion 1-4 Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

11 FÖRORD 1 Användningslägen LIFEPAK 15 monitor/defibrillator har följande användningslägen: AED-läge för automatisk EKG-analys och ett uppmanat behandlingsprotokoll för patienter med hjärtstillestånd. Manuellt läge för manuell defibrillering, synkroniserad elkonvertering, noninvasiv pacing och övervakning av EKG och vitala parametrar. Arkivläge för åtkomst till sparad patientinformation. Inställningsläge för ändring av standardinställningar för användningsfunktioner. För mer information, se inställningsalternativen till LIFEPAK 15 monitor/defibrillator som tillhandahålls med enheten. Inserviceläge för simulerade vågformer och trendkurvor för demonstration. Serviceläge för att auktoriserad personal ska kunna utföra diagnostiska tester och kalibreringar. För mer information, se servicemanualen till LIFEPAK 15 monitor/defibrillator Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 1-5

12

13 2 SÄKERHETSINFORMATION Detta kapitel innehåller viktig information som hjälper dig vid användning av LIFEPAK 15 monitor/ defibrillator. Bekanta dig med alla dessa uttryck och varningar. Uttryck sida 2-3 Allmänna faror och varningar Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 2-1

14

15 SÄKERHETSINFORMATION 2 Uttryck Följande uttryck används antingen i denna bruksanvisning eller på LIFEPAK 15 monitor/defibrillator: Fara: Omedelbar fara som kan medföra allvarliga personskador eller dödsfall. Varning! Fara eller riskabelt förfarande som kan medföra allvarliga personskador eller dödsfall. Viktigt: Fara eller riskabelt förfarande som kan medföra lindriga personskador eller skador på enhet eller utrustning. Allmänna faror och varningar Följande avser allmänna faror och varningar. Andra specifika varningar eller viktig information finns i andra avsnitt av denna bruksanvisning när så är påkallat. FARA! RISK FÖR EXPLOSION Använd inte denna defibrillator i närheten av brandfarliga gaser eller narkosmedel. VARNINGAR RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR ELLER BRAND RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR Defibrillatorn levererar upp till 360 joule elektrisk energi. Denna elektriska energi kan förorsaka allvarliga skador eller dödsfall om enheten inte används på rätt sätt enligt beskrivningen i denna bruksanvisning. Använd inte enheten om du inte är helt införstådd med bruksanvisningen och funktionen hos alla kontroller, indikatorer, anslutningar och tillbehör. RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR Montera inte isär defibrillatorn. Den innehåller inga delar som användaren kan byta ut eller reparera och hög spänning kan förekomma under höljet. Kontakta behörig servicepersonal för att få reparation utförd Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 2-3

16 Allmänna faror och varningar VARNINGAR (FORTS.) RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR ELLER BRAND Sänk aldrig helt eller delvis ned denna defibrillator i vatten eller någon annan vätska. Undvik att spilla vätska på defibrillatorn eller tillbehören. Spillda vätskor kan förorsaka felaktig eller misslyckad funktion av defibrillatorn och tillbehören. Använd inte ketoner eller andra lättantändliga medel för att rengöra enheten. Autoklavera eller sterilisera inte denna defibrillator eller tillbehör såvida inte detta särskilt anges. MÖJLIG BRANDFARA Var försiktig vid användning av denna utrustning i närheten av syrgaskällor (såsom andningsmasker och ventilatorslangar). Stäng av gaskällan eller flytta undan källan från patienten under defibrilleringen. RISK FÖR ELEKTRISKA STÖRNINGAR RISK FÖR ELEKTRISK STÖRNING AV ENHETENS FUNKTION Utrustning som används i närheten av denna enhet kan utstråla kraftiga elektromagnetiska eller radiofrekventa störningar (RFS), vilket kan påverka funktionen hos denna enhet. Om utrustning måste användas i närheten ska enheten observeras så att den fungerar normalt i den konfiguration den ska användas i. RFS kan resultera i förvrängda EKG, felaktig EKG-avledningsstatus, att enheten inte kan känna av en defibrillerbar rytm, avbrott i pacing eller felaktig mätning av vitala parametrar. Undvik att använda enheten i närheten av brännjärn, diatermiutrustning eller annan bärbar utrustning för RF-kommunikation. Sätt inte på och stäng av EMS-radion upprepade gånger. Mer information om rekommenderade avstånd mellan utrustning finns i Bilaga D. Kontakta Physio-Controls tekniska supportavdelning för ytterligare hjälp. RISK FÖR ELEKTRISKA STÖRNINGAR Användning av kablar, elektroder eller tillbehör som inte specificerats för användning med denna defibrillator kan resultera i ökad emission eller immunitet från elektromagnetisk eller radiofrekvent störning (RFS), vilket kan påverka funktionen hos defibrillatorn eller utrustning i närheten. Använd endast de delar och tillbehör som anges i bruksanvisningen. RISK FÖR ELEKTRISKA STÖRNINGAR Denna defibrillator kan förorsaka elektromagnetiska störningar (EMS), speciellt under laddning och energiöverföring. EMS kan påverka funktionen hos utrustning som används i närheten. Kontrollera, när så är möjligt, effekten av defibrillatorurladdning på annan utrustning innan defibrillatorn används i en akutsituation. RISKER FÖR FELAKTIG FUNKTION RISK FÖR FELAKTIG FUNKTION I ENHETEN Användning av kablar, elektroder, strömadaptrar eller batterier från andra tillverkare kan medföra att enheten inte fungerar som den ska och kan sätta säkerhetsgodkännandet ur kraft. Använd endast tillbehör som specificerats i denna bruksanvisning. 2-4 Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

17 SÄKERHETSINFORMATION 2 VARNINGAR (FORTS.) RISK FÖR FELAKTIG FUNKTION I ENHETEN Om standardfabriksinställningarna ändras, kan enheten fungera annorlunda. Ändringar av standardinställningarna får endast göras av auktoriserad personal. RISK FÖR ATT ENHETEN STÄNGS AV Se till att alltid ha ett extra, fullständigt laddat och rätt underhållet batteri till hands. Byt batteriet när enheten visar en varning om att batteriet är svagt. SÄKERHETSRISK OCH MÖJLIG SKADA PÅ UTRUSTNING RISK FÖR SKADA ELLER BRÄNNSKADOR PÅ HUDEN Monitorer, defibrillatorer och deras tillbehör (även elektroder och kablar) innehåller ferromagnetiska material. Som för all ferromagnetisk utrustning får dessa produkter inte användas i närvaro av de högmagnetiska fält som skapas av en magnetkamera (MRT). Det högmagnetiska fält som skapas av en magnetkamera kan attrahera utrustningen med en kraft som är tillräcklig för att förorsaka dödsfall eller allvarliga skador på personer som befinner sig mellan utrustningen och magnetkameran. Denna magnetiska dragningskraft kan även skada utrustningen och påverka dess funktion. Brännsår kan uppkomma på huden på grund av upphettning av elektriskt ledande material som patientavledningar och pulsoximetrisensorer. Kontakta tillverkaren av magnetkameran för ytterligare information. RISK FÖR BRÄNNSKADOR PÅ HUDEN Ett fel i den neutrala elektrodanslutningen på högfrekvent kirurgisk utrustning kan orsaka brännskador vid placeringsstället för avledningen eller sensorn och skada på monitorn/defibrillatorn. Applicera inte patientavledningar eller sensorer när högfrekvent kirurgisk utrustning (elektrisk kauteriseringsutrustning) används. Obs! De delar av LIFEPAK 15 monitor/defibrillator som kan komma i direkt eller tillfällig kontakt med patienten eller vårdgivaren vid normal användning har inte tillverkats i material som innehåller latex som en avsiktlig beståndsdel eller förväntad orenhet Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 2-5

18

19 3 ALLMÄN INFORMATION I detta kapitel finns allmän information om LIFEPAK 15 monitor/defibrillator och dess kontroller, indikatorer och kontakter. Framsidan sida 3-3 Baksidan Batterier Huvudmenyn Larm Alternativ Episoder Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 3-1

20

21 ALLMÄN INFORMATION 3 Framsidan I Figur 3-1 visas framsidan på LIFEPAK 15 monitor/defibrillator. Enhetens framsida beskrivs i följande avsnitt. LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR Rekommenderad VF-dos för vuxna: J CO2 SpO2 MONITOR/DEFBRILLATOR NIBP EKG Self Test in progress... Physio-Control, Inc All Rights Reserved P1 P2 FARA Explosionsrisk. Får ej användas i närheten av lättantändliga gaser. VARNING Farlig elektricitet. Får endast användas av kvalificerad personal. Figur 3-1 Framsidan Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 3-3

22 Framsidan Område 1 Rekommenderad VF-dos för vuxna: J PÅ HLR ANALYS ENERGI VAL LADDA AVL. STL. SYNK Figur 3-2 Kontroller i område Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

23 ALLMÄN INFORMATION 3 Tabell 3-1 Kontroller i område 1 KONTROLL BESKRIVNING FÖR MER INFORMATION 1 PÅ VFdosmärkning Energidos för ventrikelflimmer (VF) hos vuxen som rekommenderas av Physio-Control. Slår PÅ och stänger AV enheten. Lampan är tänd när enheten är PÅ. Tryck och håll inne för att stänga av enheten. Se Bifasiska kliniska rapporter på 2 ENERGIVAL Ökar eller minskar energinivån i manuellt läge. Se sida LADDA Laddar defibrillatorn i manuellt läge. Se sida 5-22 Defibrilleringsknapp. Initialiserar urladdning av defibrilleringsenergi till patienten. Lampan blinkar när laddningen är färdig. Strömindikator för reservströmkälla. Lampan är tänd när defibrillatorn är ansluten till en reservströmkälla för växel- eller likström, oavsett om defibrillatorn är på eller av. Batteriladdningsindikator. Lampan är tänd när de installerade batterierna är fullt laddade. Lampan blinkar när något av batterierna laddas. Lampan är inte tänd när det inte finns några installerade batterierna eller om ett batteri inte kan laddas. En tänd servicelampa visar på ett tillstånd som hindrar eller kan hindra normal defibrillatorfunktion. Se sida 5-22 Se sida 9-5 Se sida 9-5 Se sida HLR ANALYS Kontrollerar HLR-metronomen. Lampan är tänd när metronomfunktionen är aktiv. Aktiverar Shock Advisory System (chockrådgivningssystemet, i AED-läge). Lampan är tänd när AED analyserar EKG:et och blinkar när användaren ska trycka på ANALYS. Se sida 5-25 Se sida 5-7 AVL. Byter EKG-avledning. Se sida 4-4 STL. Byter EKG-storlek. Se sida 4-5 SYNK Aktiverar det synkroniserade läget. Lampan är tänd när synk-läget är aktivt och blinkar vid avkänning av varje QRS. Se sida Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 3-5

24 Framsidan Område 2 PACER FREKV STRÖM PAUS Figur 3-3 Kontroller i område 2 Tabell 3-2 Kontroller i område 2 KONTROLL BESKRIVNING FÖR MER INFORMATION PACER Aktiverar pacingfunktionen. Lampan är tänd när funktionen är aktiverad och blinkar med varje strömpuls. Se sida 5-32 FREKV Ökar eller minskar pacingfrekvensen. Se sida 5-32 STRÖM Ökar eller minskar pacingströmmen. Se sida 5-32 PAUS Minskar pacingfrekvensen tillfälligt. Se sida Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

25 ALLMÄN INFORMATION 3 Område 3 NIBP LARM ALTERNATIV EPISOD HUVUDMENY Väljare Figur 3-4 Kontroller i område 3 Tabell 3-3 Kontroller i område 3 KONTROLL BESKRIVNING FÖR MER INFORMATION NIBP LARM Initialiserar blodtrycksmätning. Lampan är tänd när blodtrycksmätning pågår. Aktiverar och tystar larm. Lampan är tänd när larmfunktionen är aktiv och blinkar när ett larmtillstånd inträffar. Se sida 4-37 Se sida 3-21 ALTERNATIV Ger åtkomst till tillvalsfunktioner. Se sida 3-23 EPISOD Ger åtkomst till användardefinierade händelser. Se sida 3-25 HUVUDMENY Återgår till huvudmenyn. Se sida 3-17 VÄLJARE Bläddrar genom och väljer skärm- eller menyalternativ. Skärmlägesknappen växlar mellan färgvisning och visning i SunVue med hög kontrast. Se sida Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 3-7

26 Framsidan Område 4 12 AVL SÄND HÄNDELSE- RESUMÉ SKRIV UT Figur 3-5 Kontroller i område 4 Tabell 3-4 Kontroller i område 4 KONTROLL BESKRIVNING FÖR MER INFORMATION 12 AVL Initialiserar registrering av 12-avlednings-EKG. Se sida 4-15 SÄND Initialiserar överföring av patientdata. Se sida 8-12 HÄNDELSERESUMÉ Skriver ut CODE SUMMARY -rapport över kritiska händelser. Se sida 7-4 SKRIV UT Startar och stoppar skrivare. Se sida Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

27 ALLMÄN INFORMATION 3 Område 5 CO2 CO 2 Se varningar sida 2-4 SpO 2 / SpCO/ SpMet NIBP SpO2 NIBP EKG EKG P1 P1 P2 P2 Högtalare Skrivare Uttag för terapikabel Figur 3-6 Kontakter, högtalare och skrivare i område 5 Tabell 3-5 Kontakter, högtalare och skrivare i område 5 BETECKNING BESKRIVNING FÖR MER INFORMATION CO2 FilterLine fast port Se sida 4-45 SpO2/SpCO/SpMet Port för sensorkabel Se sida 4-25 NIBP Port för pneumatisk slang Se sida 4-37 EKG Port för grön elektriskt isolerad EKG-kabel Se sida 4-3 P1 Port för kabel för invasivt tryck Se sida 4-54 P2 Port för kabel för invasivt tryck Se sida 4-54 Högtalare Återger signaler och röstmeddelanden från enheten Skrivare Lucka för 100 mm skrivarpapper Se sida Uttag för terapikabel Uttag för QUIK-COMBO terapikabel och kabel för standardspadar (hårda) Se sida 3-12 Obs! Om LIFEPAK 15 monitor/defibrillator är konfigurerad för temperaturövervakning ersätts P1 och P2 med en enda port med märkningen TEMP. Mer information om temperaturövervakning finns på sida Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 3-9

28 Framsidan Uttag CO2 SpO2 NIBP EKG P1 P2 UTTAG CO2 SpO2/ SpCO/ SpMet NIBP EKG P1/P2 ÅTGÄRD Anslut: Öppna luckan till CO 2 -porten, för in FilterLine-kontakten och vrid medurs tills kontakten sitter fast. Koppla loss: Vrid FilterLine-kontakten moturs och dra ur kontakten. Anslut: Rikta in kabelkontakten med SpO 2 -porten och tryck in den tills kontakten klickar fast. Koppla loss: Tryck in de grå knapparna på båda sidorna om kabelkontakten samtidigt och dra ur kontakten. Anslut: För in NIBP-slanganslutningen i NIBP-porten. Koppla loss: Tryck på spärren på vänster sida om porten och dra ur slanganslutningen. Anslut: Rikta in den gröna EKG-kontakten med EKG-porten. Placera det vita strecket på kabeln så att det pekar åt vänster. För in kabelkontakten i porten tills kontakten sitter fast ordentligt. Koppla loss: Dra EKG-kontakten rakt ut. Anslut: Rikta in kabelkontakten för invasivt tryck (IP) med P1- och P2-portarna. Placera hacket i kontakten uppåt. För in kabelkontakten i porten tills kontakten sitter fast ordentligt. Koppla loss: Fatta tag i kontakten och dra den rakt ut. Figur 3-7 Anslutningar för konfigurationen med IP-övervakning Obs! Om LIFEPAK 15 monitor/defibrillator är konfigurerad för temperaturövervakning ersätts P1 och P2 med en enda port med märkningen TEMP. Mer information finns i Figur 3-8 på sida Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

29 ALLMÄN INFORMATION 3 CO2 SpO2 NIBP EKG TEMP UTTAG CO2 SpO2/ SpCO/ SpMet NIBP EKG TEMP ÅTGÄRD Anslut: Öppna luckan till CO 2 -porten, för in FilterLinekontakten och vrid medurs tills kontakten sitter fast. Koppla loss: Vrid FilterLine-kontakten moturs och dra ur kontakten. Anslut: Rikta in kabelkontakten med SpO 2 -porten och tryck in den tills kontakten klickar fast. Koppla loss: Tryck in de grå knapparna på båda sidorna om kabelkontakten samtidigt och dra ur kontakten. Anslut: För in NIBP-slanganslutningen i NIBP-porten. Koppla loss: Tryck på spärren på vänster sida om porten och dra ur slanganslutningen. Anslut: Rikta in den gröna EKG-kontakten med EKG-porten. Placera det vita strecket på kabeln så att det pekar åt vänster. För in kabelkontakten i porten tills kontakten sitter fast ordentligt. Koppla loss: Dra EKG-kontakten rakt ut. Anslut: Rikta in anslutningen på temperaturadapterkabeln med TEMP-porten. För in kabelkontakten i porten tills kontakten sitter fast ordentligt. Koppla loss: Fatta tag i kontakten och dra den rakt ut. Figur 3-8 Anslutningar för konfigurationen med temperaturövervakning Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 3-11

30 Framsidan Ansluta och koppla från terapikabeln VARNING RISK FÖR SKADA PÅ UTRUSTNING OCH OFÖRMÅGA ATT LEVERERA BEHANDLING Skydda terapikabelns kontakt mot skada och förorening genom att alltid ha terapikabeln ansluten till defibrillatorn. Inspektera och testa terapikabeln dagligen enligt användarens kontrollista längst bak i denna bruksanvisning. Physio-Control rekommenderar att terapikablarna byts ut vart tredje år för att minimera risken för fel under patientbehandling. VIKTIGT! QUIK-COMBO-terapikabeln och standardspadar (hårda) till LIFEPAK 15 monitor/ defibrillator har samma typ av kontakt och ansluts till defibrillatorn på samma ställe. Dessa terapikablar är inte kompatibla med andra LIFEPAK-defibrillatorer/monitorer. Gör så här för att ansluta en terapikabel till defibrillatorn: 1. Rikta in terapikabelns kontakt med uttaget. 2. Skjut in terapikabeln tills du känner att kontakten sitter fast ordentligt. Det hörs också ett klickljud. Figur 3-9 Anslut terapikabeln Gör så här för att koppla loss terapikabeln från defibrillatorn: 1. Tryck in spärrknappen på terapikabelns kontakt. 2. Dra ur terapikabelns kontakt. Figur 3-10 Koppla loss terapikabeln 3-12 Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

31 ALLMÄN INFORMATION 3 Baksidan Spadhållare Testkontakter för spadar Se varningar sida 4-45 Fack för standardspadar CO 2 - utsläppsport Se varningar sida och sida Lucka till USB-port Se varning sida 3-14 Systemkontakt Extra strömuttag Batterifack 2 Batterikontakter Batterifack 1 Batteristift Se varning sida 9-4 och sida Figur 3-11 Baksidan Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 3-13

32 Baksidan Tabell 3-6 Baksidan BETECKNING BESKRIVNING FÖR MER INFORMATION Batterifack, -stift och -kontakter CO 2 -utsläppsport Fack, hållare och testkontakter för standardspadar Varje fack är gjort för ett litiumjonbatteri. Två stift i varje fack överför batteriström. Batterikontakter överför batteristatusinformation. Ansluts till ett filtreringssystem vid EtCO 2 -övervakning under narkos. Standardspadar (hårda) förvaras i spadfack. Hållare gör att spadarna sitter säkert och snabbt kan tas loss. Testkontakter gör att fullständiga kontroller av defibrillering med spadar kan göras enligt användarkontrollistan. Se sida Se sida 4-45 Se sida 6-6 och användarkontrollistan längst bak i denna bruksanvisning. Lucka till USB-port Skyddar USB-porten från omgivningen. För framtida bruk Systemkontakt Extra strömuttag Ansluter enheten till en gateway eller extern dator för överföring av patientrapporter. Ger också utmatning av realtids-ekg. Ansluter till växelströms- eller likströmsadapter som kan används som tillval. Gör användning av en extra strömkälla möjlig. Se sida 7-3 Se sida 9-3 VARNING RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR Om övervakning av en patient utförs med användning av systemkontakten måste all utrustning som är ansluten till systemkontakten vara batteridriven eller elektriskt isolerad från nätström enligt EN Om osäkerhet råder måste patienten kopplas bort från defibrillatorn innan systemkontakten används. Använd endast dataöverföringskablar som rekommenderas av Physio-Control. Kontakta Physio-Controls tekniska supportavdelning för mer information. Obs! Undvik oavsiktlig urladdning av defibrillatorbatterierna genom att koppla från extern utrustning från systemkontakten när den inte används Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

33 ALLMÄN INFORMATION 3 Batterier LIFEPAK 15 monitor/defibrillator drivs antingen med batteriström från två litiumjonbatterier eller med hjälp av växelströms- eller likströmsadaptern. Batterierna måste laddas i den stationära eller bärbara litiumjonbatteriladdaren, REDI-CHARGE batteriladdaren eller i monitorn/defibrillatorn om den är ansluten till en reservströmkälla. Obs! Även om monitorn/defibrillatorn kan drivas med en reservströmkälla utan insatta batterier, bör ett batteri alltid vara insatt. Om monitorn/defibrillatorn förlorar strömförsörjningen i mer än 30 sekunder återgår enheten till de användarkonfigurerade standardinställningarna och börjar på en ny patientjournal. VIKTIGT! Litiumjonbatterierna till LIFEPAK 15 monitor/defibrillator kan inte bytas ut mot batterier som används i andra LIFEPAK-defibrillatorer. Undersök batterierna med jämna mellanrum för att kontrollera att de inte är skadade eller läcker. Återvinn eller kassera skadade eller läckande batterier. Varje batteri har en laddningsmätare som visar ungefärlig laddningsnivå på batteriet. Tryck på den grå knappen ovanför batterisymbolen för att kontrollera batteriets laddningsnivå innan det sätts i defibrillatorn. De fyra batteriindikatorerna som visas här representerar ungefärlig laddning mer än 70 %, mer än 50 %, mer än 25 % och 25 % eller mindre respektive. Figur 3-12 Batteriladdningsindikatorer Batterivarningsindikatorer visas nedan. En blinkande lampa visar att batteriet är svagt och behöver laddas. Två eller fler blinkande lampor visar att batteriet är felaktigt och ska skickas till auktoriserad servicepersonal. Figur 3-13 Batterivarningsindikatorer Obs! Äldre eller mycket använda batterier förlorar i laddningskapacitet. Om laddningsmätaren visar färre än 4 lampor omedelbart efter att batteriet har laddats upp fullständigt, är batteriets kapacitet reducerad. Om batteriets laddningsmätare visar två eller färre lampor efter att batteriet har laddats upp fullständigt, ska batteriet bytas ut Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 3-15

34 Batterier Gör så här för att sätta i ett batteri: 1. Kontrollera att batteriet är fullt laddat, om det inte ska laddas i monitorn/defibrillatorn med hjälp av strömadaptern. 2. Kontrollera batteristiften och kontakterna i batterifacket så att det inte finns några tecken på skada. 3. Rikta in batteriet så att batteriklämman ligger ovanför stiften i batterifacket. 4. Sätt in den batteriände som ligger motsatt mot batteriklämman i batterifacket. 5. Tryck bestämt in änden med klämman i batterifacket tills den låses på plats. 6. Upprepa steg 1 till steg 5 för att sätta i ett andra batteri. Ta bort batteriet genom att trycka in batteriklämman och vinkla ut batteriet ur batterifacket. VARNING RISK FÖR STRÖMFÖRLUST UNDER VÅRD AV PATIENTEN Batteristiften i defibrillatorn kan skadas om man släpper eller tvingar ner batterierna i batterifacken. Kontrollera med jämna mellanrum att stiften inte uppvisar tecken på skada. Ha alltid batterierna i enheten utom när enheten tas ur drift för förvaring. För mer information om batteriunderhåll, se Underhåll av batterier på sida Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING Viktig information!usa Rx Only!USA Spårning av enhet US Food and Drug Administration kräver att tillverkare och leverantörer av defibrillatorer spårar den

Läs mer

LIFEPAK 20-DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING

LIFEPAK 20-DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 20-DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 20-DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING Viktig information!usa Rx Only!USA Enhetsspårning FDA (U.S. Food and Drug Administration) kräver att tillverkare

Läs mer

ANVÄNDAR- HANDBOK. Masimo Rainbow SET. Signal Extraction Pulse CO-Oximeter. För modellerna: Rad-57c: med SpO 2 och SpCO. Rad-57m: med SpO 2 och SpMet

ANVÄNDAR- HANDBOK. Masimo Rainbow SET. Signal Extraction Pulse CO-Oximeter. För modellerna: Rad-57c: med SpO 2 och SpCO. Rad-57m: med SpO 2 och SpMet ANVÄNDAR- HANDBOK Masimo Rainbow SET Signal Extraction Pulse CO-Oximeter För modellerna: Rad-57c: med SpO 2 och SpCO Rad-57m: med SpO 2 och SpMet Rad-57cm: med SpO 2, SpCO och SpMet Bruksanvisningen för

Läs mer

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter Användarhandbok I denna användarhandbok beskrivs de olika funktionerna hos FORE-SIGHT cerebrala oximetrar i MC-2000-serien, programversion 5.0, och hur de används.

Läs mer

CP 150 EKG-apparat med 12 avledningar för vilo-ekg. Bruksanvisning

CP 150 EKG-apparat med 12 avledningar för vilo-ekg. Bruksanvisning CP 150 EKG-apparat med 12 avledningar för vilo-ekg Bruksanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. Som ett stöd för avsedd användning av den produkt som beskrivs i denna publikation tillåts inköparen av produkten

Läs mer

imec 12/iMEC 10/iMEC 8 Patientmonitor Användarhandbok

imec 12/iMEC 10/iMEC 8 Patientmonitor Användarhandbok imec 12/iMEC 10/iMEC 8 Patientmonitor Användarhandbok Copyright 2012 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt. Användarhandboken gäller fr.o.m. maj 2012. VARNING Enligt amerikansk

Läs mer

Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML

Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML Bitmos GmbH, 36-6201.EN_SE_090206, Rev. 1 Återförsäljare: Infiniti Medical AB, www.infiniti.se 1 Allmänt... 5 1.1 Information om användarhandboken... 5 1.2 Symboler...

Läs mer

Pulsoximetrar med signalextraktion ANVÄNDARHANDBOK

Pulsoximetrar med signalextraktion ANVÄNDARHANDBOK Pulsoximetrar med signalextraktion ANVÄNDARHANDBOK Bruksanvisningen för Rad-8 är avsedd att ge nödvändig information för korrekt handhavande av alla modeller av Rad-8-pulsoximetern. Allmän kännedom om

Läs mer

ipm 12/iPM 10/iPM 8 Patientmonitor Användarhandbok

ipm 12/iPM 10/iPM 8 Patientmonitor Användarhandbok ipm 12/iPM 10/iPM 8 Patientmonitor Användarhandbok Copyright 2011 2012 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt. Användarhandboken gäller fr.o.m. januari 2012. VARNING Enligt amerikansk

Läs mer

GlideScope System. Titanium. Drift- och underhållshandbok

GlideScope System. Titanium. Drift- och underhållshandbok GlideScope System Titanium Drift- och underhållshandbok EUSM-0584-02-60 GlideScope-system Titanium Drift- Och Underhållshandbok Effektiv: September 26, 2014 Varning: Enligt federal lag (i USA) får denna

Läs mer

GlideScope. Drift- och underhållshandbok

GlideScope. Drift- och underhållshandbok GlideScope AVL-system Drift- och underhållshandbok EUSM-0554-01-60 GlideScope AVL-system Drift- Och Underhållshandbok Viktigt Denna handbok är inte avsedd att användas i Kanada. Om du befinner dig i Kanada,

Läs mer

Holter-mätare HR100/300/1200

Holter-mätare HR100/300/1200 Holter-mätare HR100/300/1200 HR100- mätare HR300 - eller HR1200 - mätare Bruksanvisning ii Welch Allyn Holter-mätare Copyright 2006 Welch Allyn. Med ensamrätt. Det är inte tillåtet att i någon form reproducera

Läs mer

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Företagsinformation Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Med ensamrätt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific)

Läs mer

Generator G11 (GEN11) Användarmanual

Generator G11 (GEN11) Användarmanual Generator G11 (GEN11) Användarmanual Ska användas med programvaruversion 2013_1 Denna sida ska lämnas tom. Innehållsförteckning Översikt 1 Standardkonventioner som används 1 Kapitel 1 - Allmän information

Läs mer

Detta ansikte utstrålar tryggheten

Detta ansikte utstrålar tryggheten Detta ansikte utstrålar tryggheten Här är orsaken. På Physio-Control bygger vårt anseende och vårt uppdrag på trygghet. En trygghet som härrör från över 50 års innovativt arbete, ett orubbligt kvalitetsåtagande

Läs mer

Innehåll F E. d a I J K N O P Q R S T W X Y Z AA

Innehåll F E. d a I J K N O P Q R S T W X Y Z AA Innehåll c 1 F L 2 J b Tack för att du har köpt OMRON M3 digital automatisk blodtrycksmätare. OMRON M3 är en kompakt, helt automatisk blodtrycksmätare som fungerar enligt den oscillometriska principen.

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra

Läs mer

Din manual CANON POWERSHOT PRO1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/817072

Din manual CANON POWERSHOT PRO1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/817072 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON POWERSHOT PRO1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

CardioPerfect Workstation ABP-modul - Användarhandbok

CardioPerfect Workstation ABP-modul - Användarhandbok Welch Allyn Staalweg 50 2612 KK Delft The Netherlands Welch Allyn, Inc 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 DIR 80012382 Ver. B Upphovsrätt Copyright 2008,

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Funktioner i COOLPIX L820 Låt kameran bestämma G-läget (Enkelt autoläge)... A 36 När du riktar kameran mot ditt motiv väljer kameran rätt inställningar åt dig. På så vis kan

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i U.S.A. och/eller andra

Läs mer

Modell R6 Bruksanvisning

Modell R6 Bruksanvisning PULSE D I A /min mmhg SYS mmhg SET MEM HEM-6000-E_sv.fm Page 1 Monday, February 28, 2005 3:05 PM Blodtrycksmätare för handleden Modell R6 Bruksanvisning SV HEM-6000-E_sv.fm Page 2 Monday, February 28,

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

SSeries ultraljudssystem. Användarhandbok

SSeries ultraljudssystem. Användarhandbok SSeries ultraljudssystem Användarhandbok SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tel.: +1 888 482 9449 eller +1 425 951 1200 Fax: +1 425 951 1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury

Läs mer

Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB

Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB Bruksanvisning Översatt från engelska Denna sida har avsiktligt lämnats tom Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning... 1.1 Viktig

Läs mer

Bruksanvisning. Här finns allt du behöver veta.

Bruksanvisning. Här finns allt du behöver veta. Bruksanvisning. Här finns allt du behöver veta. Teknisk och klinisk hjälp Om det är någonting som du inte förstår i denna användarhandledning, om du har frågor eller om du behöver hjälp med din pump, kontakta

Läs mer

Poseidon MKVI Bruksanvisning Sida 1. Poseidon MKVI Bruksanvisning

Poseidon MKVI Bruksanvisning Sida 1. Poseidon MKVI Bruksanvisning Poseidon MKVI Bruksanvisning Sida 1 Poseidon MKVI Bruksanvisning Poseidon MKVI Bruksanvisning Sida i Innehållsförteckning Innehållsförteckning...i Konventioner som används i denna guide... iv Inledning...v

Läs mer

2015 Sakura Finetek USA, Inc. Alla rättigheter förbehålles Tryckt i USA

2015 Sakura Finetek USA, Inc. Alla rättigheter förbehålles Tryckt i USA Automatisk mikrotom Följande varunamn på produkter har registrerats eller varumärkts och ägs av Sakura Finetek USA, Inc., Sakura Finetek Japan Co., Ltd. och Sakura Finetek Europe B.V.: Accu-Edge Paraform

Läs mer

Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide

Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Projektor CP-X8170/CP-WX8265/CP-WU8460 Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Tack för att du har köpt denna projektor. VARNING Före användandet av denna produkt, se till att ha läst igenom alla manualer

Läs mer