LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING"

Transkript

1 LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING

2

3 LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING

4 Viktig information Registrering av enheten Registrera enheten på På så sätt blir du alltid meddelad om eventuella produktuppdateringar. Textmarkeringar I denna bruksanvisning används särskilda typsnitt (till exempel STORA BOKSTÄVER som KONTROLLERA PATIENT och VÄLJARE) för att ange etiketter, skärmmeddelanden och röstmeddelanden. Versionshistorik Denna bruksanvisning beskriver LIFEPAK 15 monitor/defibrillator med programvaruversion eller senare. LIFEPAK, LIFENET, QUIK-LOOK och QUIK-COMBO är registrerade varumärke som tillhör Physio-Control, Inc. CODE SUMMARY, Shock Advisory System, CODE-STAT, DT EXPRESS, LIFEPAK CR, REDI-PAK, LIFEPAK EXPRESS, SunVue och cprmax är varumärken som tillhör Physio-Control, Inc. Bluetooth är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. CADEX är ett registrerat varumärke som tillhör Cadex Electronics Inc. Microstream, CapnoLine och FilterLine är registrerade varumärken som tillhör Oridion Systems Ltd. Oridion medical capnography i denna produkt täcks av ett eller flera av följande amerikanska patent: ; ; ; och deras utländska motsvarigheter. Ytterligare patent är under behandling. PC Card är ett varumärke som tillhör Personal Computer Memory Card International Association. Masimo, Radical logo, Rainbow och SET är registrerade varumärken som tillhör Masimo Corporation. EDGE System Technology är ett varumärke som tillhör Ludlow Technical Products. Formula 409 är ett registrerat varumärke som tillhör The Clorox Company. Specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande Physio-Control, Inc. Med ensamrätt. Publiceringsdatum: 04/2013 MIN

5 INNEHÅLL 1 Förord Inledning Avsedd användning Användningslägen Säkerhetsinformation Uttryck Allmänna faror och varningar Allmän information Framsidan Baksidan Batterier Huvudmenyn Larm Alternativ Episoder Övervakning Övervakning av EKG Registrera 12-avlednings-EKG SpO2-, SpCO- och SpMet-övervakning Övervakning av noninvasivt blodtryck ETCO2-övervakning Övervakning av invasivt tryck Kontinuerlig övervakning av temperatur Vitala parametrar och trender för ST Behandling Allmänna varningar och försiktighetsåtgärder vid behandling Placering av terapielektroder och standardspadar Automatisk extern defibrillering (AED) Manuell defibrillering Procedur för synkroniserad elkonvertering Noninvasiv Pacing Procedur för pediatrisk EKG-övervakning och behandling i manuellt läge Alternativ för spadtillbehör QUIK-COMBO terapielektroder Standardspadar Steriliserbara spadar för intern defibrillering Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator iii

6 7 Datahantering Patientjournaler och rapporter Minneskapacitet Hantera aktuella patientjournaler Hantera arkiverade patientjournaler Dataöverföring Om överföring av patientjournaler och rapporter Förbereda monitorn för överföring Använda trådlös Bluetooth-kommunikation Använda en direktanslutning Överföring av rapporter Överväganden vid överföring av data Felsökningstips Strömadapter Allmän information Använda strömadaptern Allmänt underhåll Garanti Underhåll av utrustningen Allmänt underhåll och testning Underhåll av batterier Rengöra enheten Förvara enheten Fylla på papper Allmänna felsökningstips Service och reparation Information om återvinning av produkter Garanti Tillbehör Bilaga A: Specifikationer och funktionsegenskaper Bilaga B: Skärmmeddelanden Bilaga C: Chockrådgivningssystem Bilaga D: Riktlinjer för elektromagnetisk kompatibilitet Bilaga E: Symboler iv Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

7 1 FÖRORD I detta kapitel finns en kort inledning till LIFEPAK 15 monitor/defibrillator och produktens avsedda användning beskrivs. Inledning sida 1-3 Avsedd användning Användningslägen Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 1-1

8

9 FÖRORD 1 Inledning LIFEPAK 15 monitor/defibrillator är ett komplett responssystem för akut hjärtvård utformat för hantering av patientprotokoll vid grundläggande livsuppehållande vård (BLS) och avancerad livsuppehållande vård (ALS). Denna bruksanvisning innehåller information och procedurer som rör alla funktioner i LIFEPAK 15 monitor/defibrillator. Den LIFEPAK 15 monitor/defibrillator som du använder kanske inte har alla dessa funktioner. I denna bruksanvisning beskrivs användningen av LIFEPAK 15 monitor/defibrillator när standardfabriksinställningarna används. Standardfabriksinställningarna för alla inställningsalternativ finns i Tabell A-5 på sida A-16. Den enhet du använder kan ställas in med andra inställningar, baserat på de protokoll du använder. Mer information om att ändra inställningarna finns i inställningsalternativen till LIFEPAK 15 monitor/defibrillator som tillhandahålls med enheten. VIKTIGT! Vissa tillbehör till LIFEPAK 15 monitor/defibrillator kan inte bytas ut mot tillbehör som används med andra LIFEPAK-monitorer/defibrillatorer. Särskilda inkompatibiliteter avseende tillbehör finns i relaterade avsnitt Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 1-3

10 Avsedd användning Avsedd användning LIFEPAK 15 monitor/defibrillator är avsedd för användning av utbildad medicinsk personal i akutvårdssituationer utomhus och inomhus under de miljöförhållanden som beskrivs på sida A-12. LIFEPAK 15 monitor/defibrillator är utformad för användning vid marktransport om inget annat anges. Övervaknings- och behandlingsfunktioner kan endast användas med en patient i taget. Övervaknings- och behandlingsfunktioner i manuellt läge är avsedda för användning på vuxna och barn. Automatiskt externt defibrilleringsläge är avsett för användning på patienter från åtta år och uppåt. Mer information om avsedd användning och information om indikationer och kontraindikationer för övervaknings- och behandlingsfunktionerna finns i de enskilda avsnitten som anges nedan. EKG-övervakning Se sida 4-3 Standardfunktion 12-avledningselektrokardiogram Se sida 4-15 Tillval SpO 2 -, SpCO- och SpMet-övervakning Se sida 4-25 Tillval Övervakning av noninvasivt blodtryck Se sida 4-37 Tillval Endtidal CO 2 -övervakning Se sida 4-45 Tillval Övervakning av invasivt tryck Se sida 4-54 Tillval Temperaturövervakning Se sida 4-61 Tillval Vitala parametrar och trender för ST Se sida 4-66 Tillval Automatisk extern defibrillering Se sida 5-7 Standardfunktion Manuell defibrillering Se sida 5-22 Standardfunktion Noninvasiv pacing Se sida 5-32 Standardfunktion 1-4 Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

11 FÖRORD 1 Användningslägen LIFEPAK 15 monitor/defibrillator har följande användningslägen: AED-läge för automatisk EKG-analys och ett uppmanat behandlingsprotokoll för patienter med hjärtstillestånd. Manuellt läge för manuell defibrillering, synkroniserad elkonvertering, noninvasiv pacing och övervakning av EKG och vitala parametrar. Arkivläge för åtkomst till sparad patientinformation. Inställningsläge för ändring av standardinställningar för användningsfunktioner. För mer information, se inställningsalternativen till LIFEPAK 15 monitor/defibrillator som tillhandahålls med enheten. Inserviceläge för simulerade vågformer och trendkurvor för demonstration. Serviceläge för att auktoriserad personal ska kunna utföra diagnostiska tester och kalibreringar. För mer information, se servicemanualen till LIFEPAK 15 monitor/defibrillator Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 1-5

12

13 2 SÄKERHETSINFORMATION Detta kapitel innehåller viktig information som hjälper dig vid användning av LIFEPAK 15 monitor/ defibrillator. Bekanta dig med alla dessa uttryck och varningar. Uttryck sida 2-3 Allmänna faror och varningar Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 2-1

14

15 SÄKERHETSINFORMATION 2 Uttryck Följande uttryck används antingen i denna bruksanvisning eller på LIFEPAK 15 monitor/defibrillator: Fara: Omedelbar fara som kan medföra allvarliga personskador eller dödsfall. Varning! Fara eller riskabelt förfarande som kan medföra allvarliga personskador eller dödsfall. Viktigt: Fara eller riskabelt förfarande som kan medföra lindriga personskador eller skador på enhet eller utrustning. Allmänna faror och varningar Följande avser allmänna faror och varningar. Andra specifika varningar eller viktig information finns i andra avsnitt av denna bruksanvisning när så är påkallat. FARA! RISK FÖR EXPLOSION Använd inte denna defibrillator i närheten av brandfarliga gaser eller narkosmedel. VARNINGAR RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR ELLER BRAND RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR Defibrillatorn levererar upp till 360 joule elektrisk energi. Denna elektriska energi kan förorsaka allvarliga skador eller dödsfall om enheten inte används på rätt sätt enligt beskrivningen i denna bruksanvisning. Använd inte enheten om du inte är helt införstådd med bruksanvisningen och funktionen hos alla kontroller, indikatorer, anslutningar och tillbehör. RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR Montera inte isär defibrillatorn. Den innehåller inga delar som användaren kan byta ut eller reparera och hög spänning kan förekomma under höljet. Kontakta behörig servicepersonal för att få reparation utförd Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 2-3

16 Allmänna faror och varningar VARNINGAR (FORTS.) RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR ELLER BRAND Sänk aldrig helt eller delvis ned denna defibrillator i vatten eller någon annan vätska. Undvik att spilla vätska på defibrillatorn eller tillbehören. Spillda vätskor kan förorsaka felaktig eller misslyckad funktion av defibrillatorn och tillbehören. Använd inte ketoner eller andra lättantändliga medel för att rengöra enheten. Autoklavera eller sterilisera inte denna defibrillator eller tillbehör såvida inte detta särskilt anges. MÖJLIG BRANDFARA Var försiktig vid användning av denna utrustning i närheten av syrgaskällor (såsom andningsmasker och ventilatorslangar). Stäng av gaskällan eller flytta undan källan från patienten under defibrilleringen. RISK FÖR ELEKTRISKA STÖRNINGAR RISK FÖR ELEKTRISK STÖRNING AV ENHETENS FUNKTION Utrustning som används i närheten av denna enhet kan utstråla kraftiga elektromagnetiska eller radiofrekventa störningar (RFS), vilket kan påverka funktionen hos denna enhet. Om utrustning måste användas i närheten ska enheten observeras så att den fungerar normalt i den konfiguration den ska användas i. RFS kan resultera i förvrängda EKG, felaktig EKG-avledningsstatus, att enheten inte kan känna av en defibrillerbar rytm, avbrott i pacing eller felaktig mätning av vitala parametrar. Undvik att använda enheten i närheten av brännjärn, diatermiutrustning eller annan bärbar utrustning för RF-kommunikation. Sätt inte på och stäng av EMS-radion upprepade gånger. Mer information om rekommenderade avstånd mellan utrustning finns i Bilaga D. Kontakta Physio-Controls tekniska supportavdelning för ytterligare hjälp. RISK FÖR ELEKTRISKA STÖRNINGAR Användning av kablar, elektroder eller tillbehör som inte specificerats för användning med denna defibrillator kan resultera i ökad emission eller immunitet från elektromagnetisk eller radiofrekvent störning (RFS), vilket kan påverka funktionen hos defibrillatorn eller utrustning i närheten. Använd endast de delar och tillbehör som anges i bruksanvisningen. RISK FÖR ELEKTRISKA STÖRNINGAR Denna defibrillator kan förorsaka elektromagnetiska störningar (EMS), speciellt under laddning och energiöverföring. EMS kan påverka funktionen hos utrustning som används i närheten. Kontrollera, när så är möjligt, effekten av defibrillatorurladdning på annan utrustning innan defibrillatorn används i en akutsituation. RISKER FÖR FELAKTIG FUNKTION RISK FÖR FELAKTIG FUNKTION I ENHETEN Användning av kablar, elektroder, strömadaptrar eller batterier från andra tillverkare kan medföra att enheten inte fungerar som den ska och kan sätta säkerhetsgodkännandet ur kraft. Använd endast tillbehör som specificerats i denna bruksanvisning. 2-4 Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

17 SÄKERHETSINFORMATION 2 VARNINGAR (FORTS.) RISK FÖR FELAKTIG FUNKTION I ENHETEN Om standardfabriksinställningarna ändras, kan enheten fungera annorlunda. Ändringar av standardinställningarna får endast göras av auktoriserad personal. RISK FÖR ATT ENHETEN STÄNGS AV Se till att alltid ha ett extra, fullständigt laddat och rätt underhållet batteri till hands. Byt batteriet när enheten visar en varning om att batteriet är svagt. SÄKERHETSRISK OCH MÖJLIG SKADA PÅ UTRUSTNING RISK FÖR SKADA ELLER BRÄNNSKADOR PÅ HUDEN Monitorer, defibrillatorer och deras tillbehör (även elektroder och kablar) innehåller ferromagnetiska material. Som för all ferromagnetisk utrustning får dessa produkter inte användas i närvaro av de högmagnetiska fält som skapas av en magnetkamera (MRT). Det högmagnetiska fält som skapas av en magnetkamera kan attrahera utrustningen med en kraft som är tillräcklig för att förorsaka dödsfall eller allvarliga skador på personer som befinner sig mellan utrustningen och magnetkameran. Denna magnetiska dragningskraft kan även skada utrustningen och påverka dess funktion. Brännsår kan uppkomma på huden på grund av upphettning av elektriskt ledande material som patientavledningar och pulsoximetrisensorer. Kontakta tillverkaren av magnetkameran för ytterligare information. RISK FÖR BRÄNNSKADOR PÅ HUDEN Ett fel i den neutrala elektrodanslutningen på högfrekvent kirurgisk utrustning kan orsaka brännskador vid placeringsstället för avledningen eller sensorn och skada på monitorn/defibrillatorn. Applicera inte patientavledningar eller sensorer när högfrekvent kirurgisk utrustning (elektrisk kauteriseringsutrustning) används. Obs! De delar av LIFEPAK 15 monitor/defibrillator som kan komma i direkt eller tillfällig kontakt med patienten eller vårdgivaren vid normal användning har inte tillverkats i material som innehåller latex som en avsiktlig beståndsdel eller förväntad orenhet Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 2-5

18

19 3 ALLMÄN INFORMATION I detta kapitel finns allmän information om LIFEPAK 15 monitor/defibrillator och dess kontroller, indikatorer och kontakter. Framsidan sida 3-3 Baksidan Batterier Huvudmenyn Larm Alternativ Episoder Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 3-1

20

21 ALLMÄN INFORMATION 3 Framsidan I Figur 3-1 visas framsidan på LIFEPAK 15 monitor/defibrillator. Enhetens framsida beskrivs i följande avsnitt. LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR Rekommenderad VF-dos för vuxna: J CO2 SpO2 MONITOR/DEFBRILLATOR NIBP EKG Self Test in progress... Physio-Control, Inc All Rights Reserved P1 P2 FARA Explosionsrisk. Får ej användas i närheten av lättantändliga gaser. VARNING Farlig elektricitet. Får endast användas av kvalificerad personal. Figur 3-1 Framsidan Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 3-3

22 Framsidan Område 1 Rekommenderad VF-dos för vuxna: J PÅ HLR ANALYS ENERGI VAL LADDA AVL. STL. SYNK Figur 3-2 Kontroller i område Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

23 ALLMÄN INFORMATION 3 Tabell 3-1 Kontroller i område 1 KONTROLL BESKRIVNING FÖR MER INFORMATION 1 PÅ VFdosmärkning Energidos för ventrikelflimmer (VF) hos vuxen som rekommenderas av Physio-Control. Slår PÅ och stänger AV enheten. Lampan är tänd när enheten är PÅ. Tryck och håll inne för att stänga av enheten. Se Bifasiska kliniska rapporter på 2 ENERGIVAL Ökar eller minskar energinivån i manuellt läge. Se sida LADDA Laddar defibrillatorn i manuellt läge. Se sida 5-22 Defibrilleringsknapp. Initialiserar urladdning av defibrilleringsenergi till patienten. Lampan blinkar när laddningen är färdig. Strömindikator för reservströmkälla. Lampan är tänd när defibrillatorn är ansluten till en reservströmkälla för växel- eller likström, oavsett om defibrillatorn är på eller av. Batteriladdningsindikator. Lampan är tänd när de installerade batterierna är fullt laddade. Lampan blinkar när något av batterierna laddas. Lampan är inte tänd när det inte finns några installerade batterierna eller om ett batteri inte kan laddas. En tänd servicelampa visar på ett tillstånd som hindrar eller kan hindra normal defibrillatorfunktion. Se sida 5-22 Se sida 9-5 Se sida 9-5 Se sida HLR ANALYS Kontrollerar HLR-metronomen. Lampan är tänd när metronomfunktionen är aktiv. Aktiverar Shock Advisory System (chockrådgivningssystemet, i AED-läge). Lampan är tänd när AED analyserar EKG:et och blinkar när användaren ska trycka på ANALYS. Se sida 5-25 Se sida 5-7 AVL. Byter EKG-avledning. Se sida 4-4 STL. Byter EKG-storlek. Se sida 4-5 SYNK Aktiverar det synkroniserade läget. Lampan är tänd när synk-läget är aktivt och blinkar vid avkänning av varje QRS. Se sida Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 3-5

24 Framsidan Område 2 PACER FREKV STRÖM PAUS Figur 3-3 Kontroller i område 2 Tabell 3-2 Kontroller i område 2 KONTROLL BESKRIVNING FÖR MER INFORMATION PACER Aktiverar pacingfunktionen. Lampan är tänd när funktionen är aktiverad och blinkar med varje strömpuls. Se sida 5-32 FREKV Ökar eller minskar pacingfrekvensen. Se sida 5-32 STRÖM Ökar eller minskar pacingströmmen. Se sida 5-32 PAUS Minskar pacingfrekvensen tillfälligt. Se sida Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

25 ALLMÄN INFORMATION 3 Område 3 NIBP LARM ALTERNATIV EPISOD HUVUDMENY Väljare Figur 3-4 Kontroller i område 3 Tabell 3-3 Kontroller i område 3 KONTROLL BESKRIVNING FÖR MER INFORMATION NIBP LARM Initialiserar blodtrycksmätning. Lampan är tänd när blodtrycksmätning pågår. Aktiverar och tystar larm. Lampan är tänd när larmfunktionen är aktiv och blinkar när ett larmtillstånd inträffar. Se sida 4-37 Se sida 3-21 ALTERNATIV Ger åtkomst till tillvalsfunktioner. Se sida 3-23 EPISOD Ger åtkomst till användardefinierade händelser. Se sida 3-25 HUVUDMENY Återgår till huvudmenyn. Se sida 3-17 VÄLJARE Bläddrar genom och väljer skärm- eller menyalternativ. Skärmlägesknappen växlar mellan färgvisning och visning i SunVue med hög kontrast. Se sida Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 3-7

26 Framsidan Område 4 12 AVL SÄND HÄNDELSE- RESUMÉ SKRIV UT Figur 3-5 Kontroller i område 4 Tabell 3-4 Kontroller i område 4 KONTROLL BESKRIVNING FÖR MER INFORMATION 12 AVL Initialiserar registrering av 12-avlednings-EKG. Se sida 4-15 SÄND Initialiserar överföring av patientdata. Se sida 8-12 HÄNDELSERESUMÉ Skriver ut CODE SUMMARY -rapport över kritiska händelser. Se sida 7-4 SKRIV UT Startar och stoppar skrivare. Se sida Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

27 ALLMÄN INFORMATION 3 Område 5 CO2 CO 2 Se varningar sida 2-4 SpO 2 / SpCO/ SpMet NIBP SpO2 NIBP EKG EKG P1 P1 P2 P2 Högtalare Skrivare Uttag för terapikabel Figur 3-6 Kontakter, högtalare och skrivare i område 5 Tabell 3-5 Kontakter, högtalare och skrivare i område 5 BETECKNING BESKRIVNING FÖR MER INFORMATION CO2 FilterLine fast port Se sida 4-45 SpO2/SpCO/SpMet Port för sensorkabel Se sida 4-25 NIBP Port för pneumatisk slang Se sida 4-37 EKG Port för grön elektriskt isolerad EKG-kabel Se sida 4-3 P1 Port för kabel för invasivt tryck Se sida 4-54 P2 Port för kabel för invasivt tryck Se sida 4-54 Högtalare Återger signaler och röstmeddelanden från enheten Skrivare Lucka för 100 mm skrivarpapper Se sida Uttag för terapikabel Uttag för QUIK-COMBO terapikabel och kabel för standardspadar (hårda) Se sida 3-12 Obs! Om LIFEPAK 15 monitor/defibrillator är konfigurerad för temperaturövervakning ersätts P1 och P2 med en enda port med märkningen TEMP. Mer information om temperaturövervakning finns på sida Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 3-9

28 Framsidan Uttag CO2 SpO2 NIBP EKG P1 P2 UTTAG CO2 SpO2/ SpCO/ SpMet NIBP EKG P1/P2 ÅTGÄRD Anslut: Öppna luckan till CO 2 -porten, för in FilterLine-kontakten och vrid medurs tills kontakten sitter fast. Koppla loss: Vrid FilterLine-kontakten moturs och dra ur kontakten. Anslut: Rikta in kabelkontakten med SpO 2 -porten och tryck in den tills kontakten klickar fast. Koppla loss: Tryck in de grå knapparna på båda sidorna om kabelkontakten samtidigt och dra ur kontakten. Anslut: För in NIBP-slanganslutningen i NIBP-porten. Koppla loss: Tryck på spärren på vänster sida om porten och dra ur slanganslutningen. Anslut: Rikta in den gröna EKG-kontakten med EKG-porten. Placera det vita strecket på kabeln så att det pekar åt vänster. För in kabelkontakten i porten tills kontakten sitter fast ordentligt. Koppla loss: Dra EKG-kontakten rakt ut. Anslut: Rikta in kabelkontakten för invasivt tryck (IP) med P1- och P2-portarna. Placera hacket i kontakten uppåt. För in kabelkontakten i porten tills kontakten sitter fast ordentligt. Koppla loss: Fatta tag i kontakten och dra den rakt ut. Figur 3-7 Anslutningar för konfigurationen med IP-övervakning Obs! Om LIFEPAK 15 monitor/defibrillator är konfigurerad för temperaturövervakning ersätts P1 och P2 med en enda port med märkningen TEMP. Mer information finns i Figur 3-8 på sida Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

29 ALLMÄN INFORMATION 3 CO2 SpO2 NIBP EKG TEMP UTTAG CO2 SpO2/ SpCO/ SpMet NIBP EKG TEMP ÅTGÄRD Anslut: Öppna luckan till CO 2 -porten, för in FilterLinekontakten och vrid medurs tills kontakten sitter fast. Koppla loss: Vrid FilterLine-kontakten moturs och dra ur kontakten. Anslut: Rikta in kabelkontakten med SpO 2 -porten och tryck in den tills kontakten klickar fast. Koppla loss: Tryck in de grå knapparna på båda sidorna om kabelkontakten samtidigt och dra ur kontakten. Anslut: För in NIBP-slanganslutningen i NIBP-porten. Koppla loss: Tryck på spärren på vänster sida om porten och dra ur slanganslutningen. Anslut: Rikta in den gröna EKG-kontakten med EKG-porten. Placera det vita strecket på kabeln så att det pekar åt vänster. För in kabelkontakten i porten tills kontakten sitter fast ordentligt. Koppla loss: Dra EKG-kontakten rakt ut. Anslut: Rikta in anslutningen på temperaturadapterkabeln med TEMP-porten. För in kabelkontakten i porten tills kontakten sitter fast ordentligt. Koppla loss: Fatta tag i kontakten och dra den rakt ut. Figur 3-8 Anslutningar för konfigurationen med temperaturövervakning Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 3-11

30 Framsidan Ansluta och koppla från terapikabeln VARNING RISK FÖR SKADA PÅ UTRUSTNING OCH OFÖRMÅGA ATT LEVERERA BEHANDLING Skydda terapikabelns kontakt mot skada och förorening genom att alltid ha terapikabeln ansluten till defibrillatorn. Inspektera och testa terapikabeln dagligen enligt användarens kontrollista längst bak i denna bruksanvisning. Physio-Control rekommenderar att terapikablarna byts ut vart tredje år för att minimera risken för fel under patientbehandling. VIKTIGT! QUIK-COMBO-terapikabeln och standardspadar (hårda) till LIFEPAK 15 monitor/ defibrillator har samma typ av kontakt och ansluts till defibrillatorn på samma ställe. Dessa terapikablar är inte kompatibla med andra LIFEPAK-defibrillatorer/monitorer. Gör så här för att ansluta en terapikabel till defibrillatorn: 1. Rikta in terapikabelns kontakt med uttaget. 2. Skjut in terapikabeln tills du känner att kontakten sitter fast ordentligt. Det hörs också ett klickljud. Figur 3-9 Anslut terapikabeln Gör så här för att koppla loss terapikabeln från defibrillatorn: 1. Tryck in spärrknappen på terapikabelns kontakt. 2. Dra ur terapikabelns kontakt. Figur 3-10 Koppla loss terapikabeln 3-12 Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

31 ALLMÄN INFORMATION 3 Baksidan Spadhållare Testkontakter för spadar Se varningar sida 4-45 Fack för standardspadar CO 2 - utsläppsport Se varningar sida och sida Lucka till USB-port Se varning sida 3-14 Systemkontakt Extra strömuttag Batterifack 2 Batterikontakter Batterifack 1 Batteristift Se varning sida 9-4 och sida Figur 3-11 Baksidan Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 3-13

32 Baksidan Tabell 3-6 Baksidan BETECKNING BESKRIVNING FÖR MER INFORMATION Batterifack, -stift och -kontakter CO 2 -utsläppsport Fack, hållare och testkontakter för standardspadar Varje fack är gjort för ett litiumjonbatteri. Två stift i varje fack överför batteriström. Batterikontakter överför batteristatusinformation. Ansluts till ett filtreringssystem vid EtCO 2 -övervakning under narkos. Standardspadar (hårda) förvaras i spadfack. Hållare gör att spadarna sitter säkert och snabbt kan tas loss. Testkontakter gör att fullständiga kontroller av defibrillering med spadar kan göras enligt användarkontrollistan. Se sida Se sida 4-45 Se sida 6-6 och användarkontrollistan längst bak i denna bruksanvisning. Lucka till USB-port Skyddar USB-porten från omgivningen. För framtida bruk Systemkontakt Extra strömuttag Ansluter enheten till en gateway eller extern dator för överföring av patientrapporter. Ger också utmatning av realtids-ekg. Ansluter till växelströms- eller likströmsadapter som kan används som tillval. Gör användning av en extra strömkälla möjlig. Se sida 7-3 Se sida 9-3 VARNING RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR Om övervakning av en patient utförs med användning av systemkontakten måste all utrustning som är ansluten till systemkontakten vara batteridriven eller elektriskt isolerad från nätström enligt EN Om osäkerhet råder måste patienten kopplas bort från defibrillatorn innan systemkontakten används. Använd endast dataöverföringskablar som rekommenderas av Physio-Control. Kontakta Physio-Controls tekniska supportavdelning för mer information. Obs! Undvik oavsiktlig urladdning av defibrillatorbatterierna genom att koppla från extern utrustning från systemkontakten när den inte används Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

33 ALLMÄN INFORMATION 3 Batterier LIFEPAK 15 monitor/defibrillator drivs antingen med batteriström från två litiumjonbatterier eller med hjälp av växelströms- eller likströmsadaptern. Batterierna måste laddas i den stationära eller bärbara litiumjonbatteriladdaren, REDI-CHARGE batteriladdaren eller i monitorn/defibrillatorn om den är ansluten till en reservströmkälla. Obs! Även om monitorn/defibrillatorn kan drivas med en reservströmkälla utan insatta batterier, bör ett batteri alltid vara insatt. Om monitorn/defibrillatorn förlorar strömförsörjningen i mer än 30 sekunder återgår enheten till de användarkonfigurerade standardinställningarna och börjar på en ny patientjournal. VIKTIGT! Litiumjonbatterierna till LIFEPAK 15 monitor/defibrillator kan inte bytas ut mot batterier som används i andra LIFEPAK-defibrillatorer. Undersök batterierna med jämna mellanrum för att kontrollera att de inte är skadade eller läcker. Återvinn eller kassera skadade eller läckande batterier. Varje batteri har en laddningsmätare som visar ungefärlig laddningsnivå på batteriet. Tryck på den grå knappen ovanför batterisymbolen för att kontrollera batteriets laddningsnivå innan det sätts i defibrillatorn. De fyra batteriindikatorerna som visas här representerar ungefärlig laddning mer än 70 %, mer än 50 %, mer än 25 % och 25 % eller mindre respektive. Figur 3-12 Batteriladdningsindikatorer Batterivarningsindikatorer visas nedan. En blinkande lampa visar att batteriet är svagt och behöver laddas. Två eller fler blinkande lampor visar att batteriet är felaktigt och ska skickas till auktoriserad servicepersonal. Figur 3-13 Batterivarningsindikatorer Obs! Äldre eller mycket använda batterier förlorar i laddningskapacitet. Om laddningsmätaren visar färre än 4 lampor omedelbart efter att batteriet har laddats upp fullständigt, är batteriets kapacitet reducerad. Om batteriets laddningsmätare visar två eller färre lampor efter att batteriet har laddats upp fullständigt, ska batteriet bytas ut Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 3-15

34 Batterier Gör så här för att sätta i ett batteri: 1. Kontrollera att batteriet är fullt laddat, om det inte ska laddas i monitorn/defibrillatorn med hjälp av strömadaptern. 2. Kontrollera batteristiften och kontakterna i batterifacket så att det inte finns några tecken på skada. 3. Rikta in batteriet så att batteriklämman ligger ovanför stiften i batterifacket. 4. Sätt in den batteriände som ligger motsatt mot batteriklämman i batterifacket. 5. Tryck bestämt in änden med klämman i batterifacket tills den låses på plats. 6. Upprepa steg 1 till steg 5 för att sätta i ett andra batteri. Ta bort batteriet genom att trycka in batteriklämman och vinkla ut batteriet ur batterifacket. VARNING RISK FÖR STRÖMFÖRLUST UNDER VÅRD AV PATIENTEN Batteristiften i defibrillatorn kan skadas om man släpper eller tvingar ner batterierna i batterifacken. Kontrollera med jämna mellanrum att stiften inte uppvisar tecken på skada. Ha alltid batterierna i enheten utom när enheten tas ur drift för förvaring. För mer information om batteriunderhåll, se Underhåll av batterier på sida Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING Viktig information!usa Rx Only!USA Spårning av enhet US Food and Drug Administration kräver att tillverkare och leverantörer av defibrillatorer spårar den

Läs mer

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING Viktigt Den här utrustningen får endast användas av behörig personal.!usa Endast Rx!USA Apparatspårning Amerikanska

Läs mer

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA Halvautomatisk extern defibrillator Cupola Hjärtstartare HeartOn A10 Generalagent: Cupola AB www.cupola.se 0510-14150 Vid reklamation, kompletterande inköp samt

Läs mer

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILLATOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILLATOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING + LIFEPAK CR Plus DEFIBRILLATOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING LIFEPAK CR Plus DEFIBRILLATOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING Informationsansvar Det åligger våra kunder att tillförsäkra

Läs mer

LIFEPAK CR. Plus DEFIBRILLATOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING

LIFEPAK CR. Plus DEFIBRILLATOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING + LIFEPAK CR Plus DEFIBRILLATOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING LIFEPAK CR Plus DEFIBRILLATOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING Informationsansvar Det åligger våra kunder att tillförsäkra

Läs mer

LIFEPAK 20-DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING

LIFEPAK 20-DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 20-DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 20-DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING Viktig information!usa Rx Only!USA Enhetsspårning FDA (U.S. Food and Drug Administration) kräver att tillverkare

Läs mer

PRODUKTBROSCHYR. LIFEPAK 20e DEFIBRILLATOR/Monitor. Alltid redo

PRODUKTBROSCHYR. LIFEPAK 20e DEFIBRILLATOR/Monitor. Alltid redo PRODUKTBROSCHYR LIFEPAK 20e DEFIBRILLATOR/Monitor Alltid redo 1 Ingen tvivel på att vårdpersonalen litar på LIFEPAK 20e Under mer än 50 år har Physio-Control utvecklat teknik och tagit fram produkter

Läs mer

HEARTSTART XL BRUKSANVISNING M4735A

HEARTSTART XL BRUKSANVISNING M4735A HEARTSTART XL BRUKSANVISNING M4735A Bruksanvisning M4735A HeartStart XL defibrillator/monitor Observera Om den här utgåvan Utgåva 7 Tryckt i USA Publikationsnummer M4735-91906 Informationen i den här

Läs mer

Kortformsinstruktion. Defibrillatortestare. Impulse 6000D/7000DP

Kortformsinstruktion. Defibrillatortestare. Impulse 6000D/7000DP TTSF-IMP67, ver 090821 Kortformsinstruktion Impulse 6000D/7000DP Defibrillatortestare Postadress Telefon Fax Tesika Teknik AB 046-55 080 046-55 082 Björnstorps by 247 98 GENARP Hemsida E-post www.tesika.se

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

PRODUKTBROSCHYR LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR. För akutsjukvård

PRODUKTBROSCHYR LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR. För akutsjukvård PRODUKTBROSCHYR LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR För akutsjukvård LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR När du kommer till en olycksplats behöver du den mest avancerade monitorn/defibrillatorn, som sätter nya

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com Welch Allyn Sverige AB Verkstadsgatan 12 263 39 Höganäs Sverige Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 Page 1 of 9 Bruksanvisning Informationen

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

CODE-STAT 8.0 DATAGRANSKNINGSPROGRAM

CODE-STAT 8.0 DATAGRANSKNINGSPROGRAM CODE-STAT 8.0 DATAGRANSKNINGSPROGRAM Hantera det du mäter. Förenkla datainsamlingen efter en incident. CODE-STAT 8.0 datagranskningsprogram Inom akutvård är hastighet och kvalitet livsavgörande. Därför

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

LIFEPAK 15 Works like you work.

LIFEPAK 15 Works like you work. LIFEPAK 15 MONITOR /DEfibrillator Works like you work. Lifesaving starts here. Vi för traditionen vidare Physio-Control var en gång pionjärer inom tekniken för bärbara defibrillatorer/monitorer och sätter

Läs mer

Bruksanvisning AED Trainer

Bruksanvisning AED Trainer Bruksanvisning AED Trainer ARTIKELNUMMER Copyright 2007 Cardiac Science Corporation. Med ensamrätt. AED Trainer (AED = automatiserad extern defibrillator) är en enhet för inlärning av grundläggande AED-räddningsfärdigheter

Läs mer

BMG 4907. Svensk bruksanvisning

BMG 4907. Svensk bruksanvisning BMG 4907 Svensk bruksanvisning Generella säkerhets instruktioner - Läs bruksanvisningen noggrannt innan produkten används. Spara dessutom bruksanvisningen för framtida bruk och behåll garanti sedeln (warranty),

Läs mer

PRODUKTBROSCHYR PRODUCT BROCHURE. LIFEPAK 20e DEFIBRILLATOR/MONITOR. med CodeManagement Module

PRODUKTBROSCHYR PRODUCT BROCHURE. LIFEPAK 20e DEFIBRILLATOR/MONITOR. med CodeManagement Module PRODUKTBROSCHYR PRODUCT BROCHURE LIFEPAK 20e DEFIBRILLATOR/MONITOR med CodeManagement Module Trots det kärva ekonomiska klimatet och förändrade riktlinjer förblir ditt sjukhus fokuserat på att rädda liv.

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Defibtech DDU-100 AED Halvautomatisk extern defibrillator

Defibtech DDU-100 AED Halvautomatisk extern defibrillator Defibtech DDU-100 AED Halvautomatisk extern defibrillator Bruksanvisning AHA /ERC 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION iii Anmärkningar Defibtech ansvarar inte för fel i texten, eller för oförutsedda eller indirekt

Läs mer

Defibtech DDU-120 Helautomatisk extern defibrillator. Bruksanvisning. Bruksanvisning AHA /ERC 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION DAC-530E-SE-BG

Defibtech DDU-120 Helautomatisk extern defibrillator. Bruksanvisning. Bruksanvisning AHA /ERC 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION DAC-530E-SE-BG Defibtech DDU-120 Helautomatisk extern defibrillator Bruksanvisning Bruksanvisning AHA /ERC 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION iii Anmärkningar Defibtech ansvarar inte för fel i texten, eller för oförutsedda

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC A U T O M A T I S K Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC START STOP / Funktioner Minnesområden för två personer 60 Platser per person Medelvärdet från de 3 senaste mätningarna Datum och tid

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Digital Blodtrycksmätare SC 6360 För mätning på överarmen. Bruksanvisning

Digital Blodtrycksmätare SC 6360 För mätning på överarmen. Bruksanvisning Digital Blodtrycksmätare SC 6360 För mätning på överarmen Bruksanvisning Innehållsförteckning Introduktion Speciella egenskaper hos SC 6360 Säkerhetsinstruktioner Hur man startar SC 6360/Byta batterier

Läs mer

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins.

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins. Bruksanvisning U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending Distribueras av www.tvins.com Fairfield, NJ 07004 Tillverkad i Kina 2013 Ontel Products Corporation.

Läs mer

Konfigurera Xenta från Babs

Konfigurera Xenta från Babs Konfigurera Xenta från Babs Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar din nya Xenta terminal från Babs PayLink med JobOffice Kassa. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data-

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik

snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik Varning! Den här produkten innehåller ett knappcellsbatteri som går att byta ut. Läs den medföljande guiden Viktig säkerhets- och produktinformation

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

Hantering av Handi ipaq 2190

Hantering av Handi ipaq 2190 Hantering av Handi ipaq 2190 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se anpassar tekniken till människan

Läs mer

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 225x88x28 mm. Vikt:510 gram. :Startström:400 A/peak 600 A Laddtid:3-4 tim. Kapacitet: 18000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC SV INNEHÅLL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 INSTALLATION OCH

Läs mer

- PÅ/AV - JUSTERA. - PAUS (låst) - LJUD AV. - Larmindikator

- PÅ/AV - JUSTERA. - PAUS (låst) - LJUD AV. - Larmindikator NU-ambulansen Ambulansinstruktion Förenklad användarmanual till: LUCAS 2 Bröstkompressionssystem - PÅ/AV Manöverpanel: - JUSTERA - PAUS (låst) - AKTIV (kontinuerligt) LUCAS ger kontinuerliga kompressioner.

Läs mer

LUCAS 2 Bröstkompressionssystem

LUCAS 2 Bröstkompressionssystem Godkänd av: Datum: Sida: 195 LUCAS 2 Bröstkompressionssystem Följande instruktion gäller främst för 2. Vid användning av gamla får pausas om patienten ej är intuberad vid ventilation, se riktlinje kap

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

AED Plus Administratörshandbok

AED Plus Administratörshandbok AED Plus Administratörshandbok 9650-0301-22 Rev. E Utgivningsdatum för ZOLL AED Plus administratörshandbok, revision E, är mars 2011. Om mer än tre ĺr passerat detta datum, kontakta ZOLL Medical Corporation

Läs mer

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Bruksanvisning i-loview 7 Full HD Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Innehållsförteckning Säkerhetsinformation Uppackning Innan du börjar Konfiguration Funktioner och kommandon Tekniska specifikationer

Läs mer

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation LOW BATTERY OUTDOOR SENSOR INDOOR TEMPERATURE / ( C/ F) SET / ALARM SNOOZE /CHANNEL / ALARM ON-OFF OUTDOOR TEMPERATURE WIRLESS TRANSMISSION

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Om behandling med mikroström

Om behandling med mikroström 1 Om behandling med mikroström Tack för att du har köpt Painmaster behandling med mikroström (Micro Current Therapy). Du har tagit ett steg i positiv riktning mot smärtlindring utan att använda läkemedel.

Läs mer

Kombiapparat MF 3.3 Behandlingsapparat med tre funktioner

Kombiapparat MF 3.3 Behandlingsapparat med tre funktioner Art nr. 125018 Kombiapparat MF 3.3 Behandlingsapparat med tre funktioner Detta är en multifunktionsapparat som kombinerar funktionerna; Galvan (GV), Brusher (BR) och D arsonval (Högfrekvens (HF)). Apparaten

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

Introduktion vad gäller utseende och knappar

Introduktion vad gäller utseende och knappar Introduktion vad gäller utseende och knappar Lins Infraröd lampa med fjärrkontroll Upptaget-indikator Laddning/Upptagetindikator Display/Menyknapp 2 tums HD LCD Mikrofon SWE 1 Ström/Lägesknappen Slutare/OK-knappen

Läs mer

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR PRODUKTBROSCHYR

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR PRODUKTBROSCHYR DEFIBRILLATOR PRODUKTBROSCHYR 1 Alla akuta hjärtincidenter är inte likadana. Det är inte heller alla livräddare. Din värld kräver flexibilitet och det är exakt vad defibrillator från Physio-Control ger.

Läs mer

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion. Rev E SE

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion. Rev E SE Bruksanvisning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion Rev E SE 2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 5 1.1 Två olika varianter,

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 SV Användarhandbok a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Svenska Gratulerar till

Läs mer

Cadex Armbandsklocka. Art.nr.: 508 201

Cadex Armbandsklocka. Art.nr.: 508 201 Bruksanvisning Cadex Armbandsklocka Art.nr.: 508 201 Innehållsförteckning Inledning... 3 Funktioner... 3 Klockans fyra huvudmenyer... 4 För att ställa in tid och datum:... 5 Alarm banken... 5 Ställa in

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

snabbreferensguide Edge 605/705 GPS-UTRUSTAD CYKELDATOR

snabbreferensguide Edge 605/705 GPS-UTRUSTAD CYKELDATOR snabbreferensguide Edge 605/705 GPS-UTRUSTAD CYKELDATOR MB Varning! Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. Läs den medföljande guiden Viktig säkerhets- och produktinformation i produktförpackningen

Läs mer

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare Kapitel I detta kapitel får du veta allt du behöver känna till för att överföra program mellan fx-7400g PLUS och vissa grafiska räknarmodeller frän CASIO som kan anslutas med extra tillbehöret SB-62 kabeln.

Läs mer

Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5

Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5 Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5 SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING Varning: Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri som inte går att byta ut. Läs den medföljande guiden

Läs mer

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka)

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) MODELL: MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) Inlärningsknapp Knapp för val av ljudvolym Knapp för val av ringsignal Lysdiodsindikator EGENSKAPER:

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

Smart Kund Installationsmanual. Android

Smart Kund Installationsmanual. Android Smart Kund Installationsmanual Android Innehållsförteckning Före installation Om de olika produkterna 3 Steg 1 av 6 Innan du börjar installationen 4 Steg 2 av 6 Ladda ned appen 5 Steg 3 av 6 Starta appen

Läs mer

AED Trainer 3. Bruksanvisning. www.laerdal.com

AED Trainer 3. Bruksanvisning. www.laerdal.com SE AED Trainer 3 Bruksanvisning www.laerdal.com Gränssnitt För AED Trainer 3 F A B C G H D E I K J A. Uttag för övningselektrodkontakt Uttag för övningselektrodens stickkontakt. B. Lysdiod för elektrodkontakt

Läs mer

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HS-3W. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HS-3W instruktionsbok (information,

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU MANUAL TM OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN. 1. AQUAJAM är en vädertålig,

Läs mer

Bruksanvisning för mottagare kärnkraftslarm

Bruksanvisning för mottagare kärnkraftslarm Bruksanvisning för mottagare kärnkraftslarm Detta är en mottagare som är framtagen för att varna om det inträffat en händelse i kärnkraftverket. Mottagaren kan ta emot tre olika nivåer av larm, som skiljer

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad botten lås 3) ipad topp lås 4) Keyboard 5) Funktionsknappar 6) Bluetooth LED 7) Laddning LED 8) Av / på & Bluetooth anslutningsknapp 9) USB-laddning 5V/DC 1 5 3 8

Läs mer

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte ATA-hårddisk AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

snabbstartshandbok SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING

snabbstartshandbok SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 1 0 SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING Varning Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri som inte går att byta ut. Rådgör alltid med läkare

Läs mer

snabbreferensguide Edge 605/705 GPS-UTRUSTAD CYKELDATOR

snabbreferensguide Edge 605/705 GPS-UTRUSTAD CYKELDATOR snabbreferensguide Edge 605/705 GPS-UTRUSTAD CYKELDATOR MB Varning! Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. Läs den medföljande guiden Viktig säkerhets- och produktinformation i produktförpackningen

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

Heartstart FR2 AED Utbildning i apparatkännedom och handhavande. Apparatansvarig

Heartstart FR2 AED Utbildning i apparatkännedom och handhavande. Apparatansvarig Heartstart FR2 AED Utbildning i apparatkännedom och handhavande Apparatansvarig 1 HANDBOK FÖR APPARATANSVARIG Utgåva 3 Januari 2002 Ver 2.0 Copyright 2002 Laerdal Medical AB Box 2064 132 02 Saltsjö-Boo

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se Lexmark C750 Versionsinformation augusti 2001 www.lexmark.se 1 Rikta in bildöverföringsenheten För bästa utskriftskvalitet, se till att du riktar in bildöverföringsenheten när du har bytt ut den eller

Läs mer

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Svenska........................ 73 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Innehåll 1 2 3 4 5 1. Huvudenhet med kamera och högtalartelefon

Läs mer

A-HLR Avancerad hjärt-lungräddning till vuxen. Dina Melki

A-HLR Avancerad hjärt-lungräddning till vuxen. Dina Melki Avancerad hjärt-lungräddning till vuxen Dina Melki För varje minut som går efter hjärtstoppet utan att defibrillering utförs, minskar chansen att överleva med 10 procent. Bedömning av livstecken-undersökning:

Läs mer

TILLBEHÖR LIFEPAK CR. Plus. för användning till. Tillbehör från Physio-Control, en division inom Medtronic.

TILLBEHÖR LIFEPAK CR. Plus. för användning till. Tillbehör från Physio-Control, en division inom Medtronic. TILLBEHÖR för användning till LIFEPAK CR Plus automatisk Extern defibrillator Tillbehör från Physio-Control, en division inom Medtronic. BATTERI OCH ELEKTROD TILLBEHÖR Kontaktinformation: PHYSIO-CONTROL

Läs mer

BRUKSANVISNING MODEL HV-T36

BRUKSANVISNING MODEL HV-T36 Febertermometer för panna BRUKSANVISNING MODEL HV-T36 SE Förpackningens innehåll IR Febertermometer för panna Skyddslock Bruksanvisning Sensorskydd 1 st 1 st 1 st 3 st Bruksanvisning för IR Febertermometer

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer