Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2011-11-30 kl. 08.30-10.30"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 1(43) Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) 1 :e vice ordförande Tommy Nilsson (S) Lena Wallentheim (S) Övriga närvarande Tjänstemän Utses att justera ens plats, tid Kommunchef J o han Eriksson Förvaltningschef KLK Bengt-Arne Persson Kommunikationschef Hanna Gardell VD Hässleholm Vatten AB Henrik Brink B UN -chef Karin Karlt~n Miljöchef Sven-Inge Svensson Tillsynschef Carina W esterlund Utvecklingschef Anna Svartbeck Lilja Ekonomichef Eva-Lotta Svensson Lokalförsörjningschef Mats Olsson AK chef Karina Hansson Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunjurist Magnus Gjerstad Strategisk samhällsplanerare Christina Zoric Persson Kommunsekreterare Elisabeth Aidemark Lars-Göran Wiberg Kommunledningskontoret/ Justerade paragrafer Underskrifter sekreterare.. t;{]yj{_~'1f1_::.~~.ij Elisabeth Aidemark '~J:J!t(= ==: Justerare~~~Mf~

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOll 2(43) Anslag l bevis Protokollet är justerat en har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdag Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tidigast får tas ner Förvaringsplats för protokollet Underskrift, Kommunledningskit l:ikwh±... ~..... K~unsekreterare Elisabeth Aidemark Datum då anslaget togs ner Signatur 2011-

3 SA.MMAN1RÄDESPROTOKOLL 3(43) 282 Ändring av föredragningslistan beslutar att ändra föredragningslistan på följande sätt: Ärende 4 om "Taxa för offentlig livsmedelskontroll samt ny tirnavgift för livsmedelskontroll" utgår. Ärende 6 om "Nybyggnad av badhus i Hässleholm - antagande av anbud" utgår. Ärende 11 om "Remiss av Utvecklingsprogram för stadskärnan i Hässleholm" utgår. Ärende22om "Svar på revisionsrapport- Granskning av delårsrapport per " utgår. Ärende 18 om "Yttrande över betänkandet Kommunaliserad hemsjukvård" behandlas som ärende 15. Ärende 19 om "Komplettering av delegeringsregler för styrelsen" behandlas som ärende 16. Föredragningslistan justeras i enlighet med ovanstående ändringar.

4 SAM1vV\NTRÄDESPROTOKOll 4(43) 2011/ Föreläggande om allmän avloppsanläggning för lgnaberga kyrkby beslutar att föreslå styrelsen följande beslut: Kommunstyrelsen översänder av Vatten AB framtaget yttrande som sitt eget. Yrkande T o mm y Nilsson (S) yrkar bifall tillliggande förslag. Länsstyrelsen har till en översänt ett förslag till föreläggande avseende allmän avloppsanläggning för Ignaberga kyrkby. Vatten AB har tagit fram ett yttrande. I detta pekar de på de svårigheter de bedömer finns att inom två år bygga ut avloppsanläggning för Ignaberga. Bolaget har tidsatt olika förberedelser som krävs och anger att en rimlig tid är fem år. Vatten AB s yttrande föreslås bli antaget som styrelsens och översändas till länsstyrelsen. Länsstyrelsen Hässleholm Vatten AB ~(i\,\_ LllD

5 ,,,,, ~ SA:rvfMANTRÄDESPROTOKOLL 2010/ (43) 284 Svar på revisionsrapport- Granskning av Musik- och kulturskolan beslutar att barn- och utbildningsnämndens yttrande över revisionsrapporten återremitteras till barn- och utbildningsnämnden med motiveringen att yttrandet inte är tillräckligt uttömmande. Yrkande Tommy Nilsson (S) yrkar att barn- och utbildningsnämndens yttrande över revisionsrapporten återremitteras till barn- och utbildningsnämnden med motiveringen att yttrandet inte är tillräckligt uttömmande. Omröstning Ordförande ställer proposition på dels om ärendet ska återremitteras och dels om ärendet ska avgöras idag och finner att ärendet ska återremitteras. Ernst & Y o ung har på uppdrag av s revisorer granskat Musik- och kulturskolan. Syftet med granskningen har varit att belysa styrning och uppföljning av både verksamhet och ekonomi. Vidare har det ingått att undersöka hur brukamas erfarenheter tas tillvara av verksamheten. I granskningsrapporten framförs vissa synpunkter vad gäller styrning och uppföljning. Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över rapporten genom beslut den 24 februari 2011, 46. I yttrandet anförde nämnden att den genom beslut skulle fastställa mål och behövliga rutiner för Musik- och kulturskolan. Vid nämndens möte den 23 juni 2011, 136 fastställdes mål för Musik- och kulturskolans verksamhet i form av dels "Övergripande mål som beskriver ens syfte med att bedriva musik- och kulturskola", dels "Mål att förhålla sig till i musik- och kulturskolans verksamhet". ~(i\1\ \AW

6 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 6(43) 2010/ Forts. 284 Revisorerna BUN

7 SAM.:MANTRÄDESPROTOKOLL 7(43) 2011/ Detaljplan för Ormanäsvägen, Hässleholm - utställningsförslag beslutar att inte erinra mot föreslagen detaljplan för Ormanäsvägen, Hässleholm. Ett förslag till detaljplan för Ormanäsvägen, Hässleholm,, finns utställt för granskning under perioden från den 1 november till och med den 29 november Planområdet omfattar Ormanäsvägen vid Björkviken, som ligger i den södra delen av Hässleholm, cirka 3 km från centrala Hässleholm. Syftet med denna detaljplan är att ändra gällande detaljplan så att tillåten markanvändning i detaljplanen stämmer huvudsakligen överens med faktiska förhållanden. Detta innebär bland annat att gatans befintliga läge (sträckning och höjd) samt pågående markanvändning i planen huvudsakligen kommer att stämma överens med befintliga förhållanden. Planen möjliggör fastighetsreglering av mark till kvartersmark, som anges i gällande plan som allmän platsmark Ä ven mark som idag används som allmän platsmark, och anges i gällande plan som kvartersmark, ska kunna regleras till allmän platsmark Planförslaget handläggs med normalt planförfarande. Byggnadsnämnden \J, f_j_)

8 SAMrviANTRÄDESPROTOKOLL 8(43) 2011/ Ombyggnad för förskola- Vedhyggeskolan i Tyringe beslutar att föreslå styrelsen följande beslut: 1. Kommunledningskontoret ges i uppdrag att, i samråd med barn- och utbildningsförvaltningen, bygga om del av Vedhyggeskolan till förskoleverksamhet för att lösa det akuta behovet av barnomsorgsplatser. 2. Den i utredningsskedet framtagna projektkostnaden om kronor godkänns kronor ianspråktas ur styrelsens budget för oförutsedda investeringar. 4. Kommunstyrelsen godkänner att entreprenadarbetena upphandlas med ramavtalsentreprenör. 5. starttillstånd för projektet ges, 6. Kommunledningskontoret ges i uppdrag att under 2012 utreda framtida ersättningslokaler för att lösa behovet av barnomsorgsplatser i ett långsiktigt perspektiv. Yrkande Tommy Nilsson (S) yrkar bifall tillliggande förslag. Barn- och utbildningsnämnden har i beslut , 203, anhållit om att lokalförsörjningsavdelningen ska få i uppdrag att lösa det akuta behovet av barnomsorgsplatser inom Tyringe tätort.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 9(43) 2011/ Forts. 286 Samtidigt vill barn- och utbildningsnämnden att lokalförsörjningsavdelningen får i uppdrag att långsiktigt planera för en ny 3 avdelningsförskola som ersättning för modulen vid Solgläntan, Blåbärsdalen respektive den nu akuta avdelningen på V edhyggeskolan. Lokalförsörjningsavdelningen har i samråd med barn- och utbildningsförvaltningen utrett möjligheten att ställa om del av Vedhyggeskolan till förskoleverksamhet för att lösa det akuta barnomsorgsbehovet. Genom att flytta över åk 3-elever från Vedhyggeskolan till Tyringe skola skapas möjlighet att efter nödvändig ombyggnad starta upp en förskaleavdelning på V edhyggeskolan. Anpassningen på Vedhyggeskolan kräver även att utvändiga lekytor, förråd och dylikt anpassas för förskoleverksamheten på Vedhyggeskolan. Även Tyringe skolas utvändiga lekmiljön måste anpassas för de yngre elever som överflyttas från V edhyggeskolan. Den totala kostnaden ombyggnaden och anpassningarna av lekmiljöerna uppgår till kronor. Planering av en ny 3 avdelningsförskola för en långsiktig lösning av barn omsorgsbehovet inom Tyringe tätort bör föregås av en utredning Lokalförsörjningsavdelningen BUN Diariet - uppdrag Ekonomiavdelningen ~(l~\\ ~\)_Aj

10 SAM:MANTRÄDESPROTOKOLL 10(43) 2011/ / Ombyggnad av Bergmanska förskolan i Vinslöv beslutar att föreslå styrelsen följande beslut: 1. Kommunledningskontoret ges i uppdrag att, i samråd med barn- och utbildningsförvaltningen, bygga om Bergmanska förskolan för att lösa det akut behovet av barnomsorgsplatser. 2. Den i utredningsskedet framtagna projektkostnaden om kronor godkänns kronor ianspråktas ur styrelsens budget för oförutsedda investeringar. 4. Kommunstyrelsen godkänner att entreprenadarbetena upphandlas med ramavtalsentreprenör. 5. starttillstånd för projektet ges. 6. Kommunledningskontoret ges i uppdrag att under 2012 utreda framtida ersättningslokaler för att lösa behovet av barnomsorgsplatser i ett långsiktigt perspektiv. Yrkande Tommy Nilsson (S) yrkar bifall tillliggande förslag med den ändringen att punkt 7 i beslutsförslaget tas bort. Lars-Göran Wiberg (C) instämmer i detta yrkande. Omröstning Ordförande ställer proposition på Tommy Nilssons med fleras yrkande och finner det bifallet. set~ \.AJJ_J

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(43) 2011/ / Forts. 287 Barn- och utbildningsnämnden har i beslut , 184 resp. 185, anhållit om att lokalförsörjningsavdelningen ska få i uppdrag att lösa det akuta behovet av barnomsorgsplatser inom Vinslöv. Samtidigt vill barn- och utbildningsnämnden att lokalförsörjningsavdelningen får i uppdrag att långsiktigt planera för en ny förskola som ersättning för bland annat Regnbågens förskola (förhyrning till och med och med tillfålligt bygglov) och Sländans förskola (ägd villaförskola). Lokalförsörjningsavdelningen har i samråd med barn- och utbildningsförvaltningen utrett och föreslår att det akuta behovet av barnomsorgsplatser löses genom ombyggnad av Bergmanska förskolan för att kunna ta emot ytterligare 15 barn, förtätningar inom befintliga förskolor inom Vinslöv motsvarande 6 platser samt ytterligare dagbarnvårdare motsvarande 2 platser. T o tala kostnaden för ombyggnaden av Bergmanska förskolan beräknas uppgå till kronor. Lokalförsörjningsavdelningen BUN Diariet - uppdrag Ekonomiavdelningen ~Q\L V--UJ

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 12(43) 2011/ Intern kontroll för 2011 på Arbetsmarknad och kompetensutveckling beslutar att föreslå styrelsen följande beslut: Kommunstyrelsen godkänner intern kontrollrapport för Arbetsmarknad och kompetensutveckling har genomfört årlig intern kontroll enligt Intern kontrollplan Arbetsmarknad och kompetensutveckling Cf.;Y~'-' --= \JJJ-J

13 SAMlv1ANTRÄDESPROTOKOLL 13(43) 2011/ Överföring av datorutrustning tillit-avdelningen beslutar att föreslå styrelsen följande beslut: 1.!T-chefen ges i uppdrag att till låta!t-avdelningen ta över ägandet av datorutrustningen i det nya konsoliderade nätverket. 2. IT -chefen ges i uppdrag att skapa en ~änstekatalog där förvaltningarna kan hyra den IT -utrustning de behöver för verksamheten från ITavdelningen. 3.!T-chefen ges i uppdrag att under 2012 anpassa avgiftsnivåerna för ~änsterna så att kostnadstäckning nås. 4. IT -chefen ges i uppdrag att inom befintlig budgetram omfördela budgetmedel till de berörda förvaltningarna för att kompensera de ökade avgiftsnivåerna. 5. En uppföljning av projektet ska genomföras och redovisas för styrelsen under första kvartalet år Yrkande Tommy Nilsson (S) föreslår att en uppföljning av projektet ska genomföras och redovisas för styrelsen under första kvartalet år Omröstning Ordförande ställer proposition på Tommy Nilssons yrkande och flnner det bifallet.

14 SAMMAN1RÄDESPROTOKOIL 14(43) 2011/ Forts. 289 Förvaltningarna och de olika enheterna inom har av tradition själva hanterat sitt behov av IT -relaterad utrustning. På senare år har det skett en standardisering av utrustningen genom att inköp har centraliserats i stor grad till!t-avdelningen. Fortfarande är det dock upp till respektive enhets- och verksamhetschef att besluta om budgetmedel ska användas för att förnya ITutrustningen eller om befintliga datorer kan användas ytterligare ett år. Enhetschefer genomför själva IT -inköp från andra kanaler än de upphandlade. Detta resulterar i en datorpark med väldigt olika kvalitet och prestanda. Genom att centralisera ägandet av utrustningen till IT -avdelningen kan en övergripande underhållsplan skapas vilket höjer standardnivåns kvalitet generellt på ens datorarbetsplatser. IT -avdelningen får en centralt sammanhållen budget för IT -investeringar vilket leder till skalfördelar vid inköp samt en bättre övergripande planering. För förvaltningarna innebär det ett enklare budgetarbete då det finns en fast kostnad för varje datorarbetsplats Följande förändringar bör genomföras för att uppnå önskade effektmål All!T-utrustning ägs i fortsättningen av!t-avdelningen. Alla kapitalkostnader för dessa!t-relaterade tillgångar belastar fortsättningsvis IT -avdelningen. Alla budgeterade investeringsmedel avseende IT -utrustning förs över från förvaltningarna till IT -avdelningen. Inköp av kringutrustning kan i viss mån förekomma även fortsättningsvis direkt från varje förvaltning, men dessa direktavskrivs vanligen och belastar således inte investerings budgeten. All utrustning förs in i en övergripande underhållsplan och byts ut enligt denna plan. Alla datorarbetsplatser debiteras en högre supportavgift vilken då innefattar även kapitalkostnader, grundläggande licenser, nätverksfunktionalitet, e-post, support med mera.

15 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 15(43) 2011/ Forts. 289 Ett överfört ägande innebär att alla grundläggande kostnader för datorer (klienter) som belastar datordriften på respektive förvaltning fortsättningsvis ska belasta ITavdelningen. IT -avdelningen finansierar denna kostnad genom att hyra tillbaka datorerna till förvaltningarna. Kostnaderna fördelas jämnt över alla datorer i en, med undantag för skoldatorer och tunna klienter, vilket betyder att supportavgiften för vanliga datorer behöver justeras uppåt för att täcka de ökade kostnaderna. Enligt beräkningar och underlag från bland annat Region Skåne och Kristianstad s skolnät visar på att en rimlig nivå på avgiften/hyran ligger på ungefår följande nivåer. Objekt Pris stationär dator 8500 Bärbar dator 9500 Tunn klient 3500 skoldator 4500 Tabell 1. Sammanlagt innebär detta för förvaltningarna en ökad kostnad för internt ITsupport på totalt kronor. Samtidigt kommer licenskostnader för operativsystem och Office-paket att belasta!t-avdelningen, varför dessa budgetmedel då frigörs på förvaltningarna. Den reella ökningen blir då enligt följande tabell. ~(t~ \)j~

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOll 16(43) 2011/ Forts. 289 Avgår Antal Ökning minskade Ökning datorer brutto licens kost. netto Kommunledningskontoret Kommunchefens stabsfunktion Arbetsmarknad och kompetensutveckling Räddningstjänsten stadsbyggnadskontoret Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen, skol Fritidsförvaltningen Kulturförvaltningen Miljökontoret Omsorgsförvaltni~gen Omsorgsförvaltningen, tunna klienter Socialförvaltningen Tabell För BUF avgår även minskade personalkostnader, se nedan. För OF kan omläggningen innebära en omfördelning av kostnader mellan olika typer av datorer. Totalt handlar det om netto kr som behöver tillföras förvaltningarnas budget enligt fördelning ovan. De ökade kostnaderna för förvaltningarna täcks genom att omfördela medel från!t-avdelningens centrala anslag samt utnyttja medel för personal på BUF.

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(43) 2011/ Forts. 289 I och med konsolidering kommer ett antal tjänster att flyttas över från BUF till IT -avdelningen. Konsolideringsgruppens slutliga förslag är ännu :inte fastställt, men i dagsläget kalkyleras med 9 tjänster vilket ger följande. Antal tjänster 9 Genomsnittslön/mån Totalt 2012 inkl po Tabel/4. Om dessa personalanslag tillåts ligga kvar på BUF kan de omfördelas :internt och kvittas mot de ökade supportkostnadema. För BUF kommer då kalkylen i s:in helhet att se ut som följande. Avgår Avgår Avgift/ Avgift/ minskade minskade Antal Hyra Hyra Ökning licens- personaldatorer brutto kostnader kostnader BUF, admin o BUF, skol 1000 o Återstår Tabe//5. TT-avdelningens centrala anslag ska därefter m:inskas med nettobeloppet kr enligt följande. Befintliga centrala anslag Avgår omfördelning förvaltningar Tabell 6. De kostnadsposter som förs över till IT -avdelningen (licenser, personal) kommer att täckas genom den höjda supportavgiften/hyran.

18 SA.MMAN1RÄDESPROTOKOll 18(43) 2011/ Forts. 289 Vid oförändrat läge bedöms problemen kvarstå med en spridd och svåröverskådlig IT -budget. Det finns också en ökad svårighet att hålla standarden på datorer och annan IT -utrustning på en acceptabel nivå. Ä ven det mönster av ökade IT-inköp vid budgetårets slut kommer att kvarstå. IT-chef Ekonomiavdelningen

19 SAl'v11viANTRÄDESPROTOKOLL 19(43) 2011/ Yttrande över tematiskt tillägg till översiktsplan, vindkraft, för Perstorps - utställningsförslag beslutar att föreslå styrelsen följande beslut: Kommunstyrelsen lämnar till Perstorps udåtandet nedan samt bilagt ~änsteudåtande som sitt yttrande på tillägget till översiktsplanen. Perstorps har översänt ett tillägg till översiktsplanen för synpunkter. Tillägget rör vindkraft. stadsbyggnadskontoret och miljökontoret har beretts möjlighet ge synpunkter på materialet och stadsbyggnadskontoret har svarat skriftligt till styrelsen. Utvecklingsstabens yttrande är en sammanvägning av förvaltningarnas sammanlagda synpunkter. Det råder motstridiga intressen när det gäller bevarandeintressen och vindkraft nära gränsen. Perstorps pekar ut stora områden möjliga för vindkraft. Två av områdena ligger i direkt anslutning till gränsen med. Hässleholm har inte några motsvarande områden för vindkraft på andra sidan gränsen. Samråd måste därför ske med inom en radie av 5 km från gränsen. Utredning i ärendet I samrådsredogörelsen saknas synpunkter från. På sidan 28 redovisas mellanal vindkraftsplanering. Förutom redovisade områden lämpliga för vindkraftsprövning, kan även olämpliga områden tas med. Detta underlättar framtida prövning.

20 SA:tvllv1i\NTRÄDESPROTOKOLL 20(43) 2011/ Forts. 290 På sidan 36 pekas stora områden ut, möjliga för vindkraft. Två av områdena, I och F, ligger i direkt anslutning till gränsen med. Hässleholm har inte några motsvarande områden för vindkraft på andra sidan gränsen. Texten för områdena bör kompletteras med att samråd måste ske med inom en radie av 5 km från gränsen. Bilaga: stadsbyggnadskontoret, tjänsteskrivelse Perstorps Länsstyrelsen Utvecklingsstaben ~Ct~~

21 YTIRANDE Handläggare Roger Larsson Il HÄSSLEHOU"tlS 1<f~)MMUN1 Kom:T.ur.styrci~;::::n '~j 2011 Il- l 4 l le-~-:-::-;~:-~...,~,...~-:-:-_,~... ; -~-~. j~;-1 21! - -~ -- "' - _l Datum BN Kommunstyrelsen Remiss - tematiskt tillägg till översiktsplan, vindkraft, Perstorps stadsbyggnadskontorets yttrande Byggnadsnämnden yttrade sig under samrådsskedet och stadsbyggnadskontoret har inget att erinra mot det reviderade fårslaget ur plansynpunkt. Förslaget bör dock kompletteras med följande: I samrådsredogörelsen saknas redogörelse får s synpunkter. Detta bör kompletteras så vi tydligt vet hur Perstorps har bemött synpunkterna. En uppställning efter remissinstansens "tyngd" hade varit lättare att läsa än en kronologisk uppställning. På sidan 28 i fårslaget redovisas mellanal vindkraftsplanering. Materialet bör kompletteras med områden som enligt vårt tematiska tillägg får vindkraft ska vara undantagna från vindkraft på grund av andra överordnade allmänna intressen. Detta underlättar får framtida prövning av ärenden om det klart går att utläsa av kartan var det finns områden som tidigt bedömts som direkt olämpliga får vindkraft. På sidan 36 redovisas områden möjliga får vindkraft men där det finns motstående allmänna intressen. Områden I och F som gränsar till bör kompletteras med att samråd ska ske med vid eventuell prövning av vindkraftverk i närheten av gränsen. Sammanfattning Perstorps har ställt ut sitt fårslag till tematiskt tillägg till sin översiktsplan, tema vindkraft, och översänt fårslaget till får eventuella synpunkter kring mellanala intressen. Remissen har överlämnats till stadsbyggnadskontoret och miljökontoret får yttrande till styrelsen. ' d-- St~yggnadskontoret Roge Larsson stadsarkitekt Postadress stadshuset Hässleholm Besöksadress stadshuset Nytorget 1 Telefon vx Telefax 0451-fl4R OR E-postadress

22 SAMMAN1RÄDESPROTOKOIL 21(43) 2011/ Yttrande över översiktsplan för Östra Göinge - samrådsförslag beslutar att föreslå styrelsen följande beslut: Kommunstyrelsen lämnar till Östra Göinges utlåtandet nedan som sitt yttrande på översiktsplanen. Östra Göinge har översänt sitt förslag till översiktsplan för samråd kring mellanala intressen i. stadsbyggnadskontoret och miljökontoret har beretts möjlighet ge synpunkter på materialet och stadsbyggnadskontoret har svarat skriftligt till styrelsen. stadsbyggnadskontoret har inget att erinra. Utvecklingsstabens yttrande är en sammanvägning av förvaltningarnas sammanlagda synpunkter. vidhåller sin negativa syn på att bygga ut vindkraft i zon 2 nära gränsen och Gumlösa. I övrigt råder stor samsyn mellan erna kring markanvändningen utmed gränsen och kring de mellanala frågorna. Utredning i ärendet Östra Göinge använder översiktsplanen som redskap för att förverkliga sin slagkraftiga vision " stolta göingar 2015". Man har också preciserat sin slogan "Skånes gröna hjärta" med 7 värdeord: naturupplevelse, trygghet, kultur, eldsjälar, göingeanda, byar och gränsland. Man har föredömligt analyserat sina förutsättningar och riktat in sig på fyra strategier för boende, ikationer, arbete och företagande samt utbildning för att nå sin vision. De inledande kapitlen är lättlästa, tydliga och stringenta. Flera av slutsatserna om de mindre samhällenas förutsättningar torde vara tillämpliga för orter även i. ~ ~c~

23 SA:rvt:MANTRÄDESPROTOKOLL 22(43) 2011/ Forts. 291 I planen pekas Hässleholm och Kristianstads ut som de två viktigaste motorerna för tillväxt i nordöstra Skåne, vilket är linje med hur situationen uppfattas även ur ett -perspektiv. På sidan 30 skriver man att det i första hand är en superbusslinje mellan Åhus - Kristianstad - Östra Göinge - Älmhult som är intressant att få till stånd. menar att även sträckan Hässleholm- Broby är viktig att utveckla till en superbusslinje. Ur kollektivtrafiksynpunkt kan det vara intressant att även undersöka en koppling mellan Hästveda pågatågstation och Broby. Vi delar Östra Göinges uppfattning att det är viktigt att bland annat väg 119 får en högre standard. När det gäller vindkraft kommer den att hanteras i ett separat tillägg till översiktsplanen. Tillägget har redan varit föremål för samråd. Där har svarat att man motsätter sig byggnation av vindkraft i zon 2, då det ligger mycket nära gränsen och ett område som anses olämpligt för vindkraftsutbyggnad på sidan (området kring Gumlösa). vidhåller sitt tidigare yttrande. I övrigt råder stor samsyn mellan erna kring markanvändningen utmed gränsen och kring de mellanala frågorna. Östra Göinge Länsstyrelsen Utvecklingsstaben

24 SAMJ\1ANTRÄDESPROTOKOIL 23(43) 2011/ Yttrande över översiktsplan för Klippans samrådsförslag beslutar att föreslå styrelsen följande beslut: Kommunstyrelsen lämnar till Klippans utlåtandet nedan som sitt yttrande på översiktsplanen. Klippans har översänt sitt förslag till översiktsplan för samråd kring mellanala intressen. stadsbyggnadskontoret och miljökontoret har beretts möjlighet ge synpunkter på materialet och stadsbyggnadskontoret har svarat skriftligt till styrelsen. Utvecklingsstabens yttrande är en sammanvägning av förvaltningaroas sammanlagda synpunkter. Det råder motstridiga intressen när det gäller bevarandeintressen och vindkraft i två fall nära gränsen. I övrigt råder stor samsyn mellan erna kring markanvändningen utmed gränsen och kring de mellanala frågorna. Utredning i ärendet Samrådsförslaget är väl genomarbetat och redovisningen är överskådlig och tydlig. Kommunen delar uppfattningen om att Skånebanan ges en standardhöjning för att minska restideroa i öst-västlig riktning. har pekat ut ett område lämpligt för prövning av vindkraft i gränsen till Klippans. På andra sidan gränsen har Klippan pekat ut området som "större opåverkat område". Klippans närmsta utredningsområde för vindkraft ligger cirka en kilometer nordväst om gränsen till och kan eventuellt komma att påverka ett utpekat tyst/bullerfritt område på vår sida gränsen.

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOll 24(43) 2011/ Forts. 292 Kommunen vill också upplysa om att den omnämnda naturgasledningen Åstorp Klippan-Perstorp-Hässleholm inte längre är aktuell i och är borttagen ur vår översiktsplan. I övrigt råder stor samsyn mellan erna kring markanvändningen utmed gränsen och kring de mellanala frågorna. Klippans Länsstyrelsen Utvecklingsstaben ~ ~Ci\J.}

26 SAMMANTR.ÄDESPROTOKOIL 25(43) 2011/ Yttrande över betänkandet Kommunaliserad hemsjukvård (SOU 2011 :55) beslutar att föreslå styrelsen följande beslut: lämnar det yttrande som framgår nedan. Socialdepartementet har gett bland annat tillfälle att yttra sig över betänkandet "Kommunaliserad hemsjukvård" (SOU 2011:55). Betänkandet har internremitterats till omsorgsnämnden. Nämnden har vid sammanträde den 25 oktober beslutat föreslå att en yttrar sig enligt nedanstående. Att finansiering av det utökade hälso- och sjukvårdsansvaret regleras genom att ekonomiska medel fördelas från landsting till. Att vid förändring av befintlig lagstiftning för utökade hälso- och sjukvårdsuppgifter inom den ala hemsjukvården skall ett tydligt ansvar avseende läkarmedverkan anges. Att tydliga kompetenskrav skall anges till både legitimerad personal och till vårdpersonal som får utföra delegerade arbetsuppgifter på uppdrag av legitimerad personal. Att utökade medel tillsätts för att höja kompetensen hos vårdpersonal inom den ala hemsjukvården. Detta gäller även för legitimerad personal. Att ytterligare resurser tillskapas för att tillgodose ökade hälso- och sjukvårdsinsatser av legitimerad personal under jourtid. Att tydliga föreskrifter utformas kring hur många delegeringar som varje sjuksköterska skall ansvara för.

27 't''t''t''t''t' ~ ~ SAM1v1ANTRÄDESPROTOKOLL 2011/ (43) Forts. 293 Att gemensamma informationssystem utifrån de säkerhetsbestämmelser som anges i patientsäkerhetslagen tillskapas. Att tolkningen kring ~änsteköp i lagen om offentlig upphandling (LOU) tydliggörs. Kommunstyrelsen ställer sig bakom omsorgsnämndens förslag till yttrande. Socialdepartementet Omsorgsnämnden ~CUv\ \)J_JJ

28 SA:MMANTRÄDESPROTOKOLL 27(43) 2011/ Komplettering av delegeringsregler för styrelsen beslutar att föreslå styrelsen följande beslut: Delegeringsregler för styrelsen kompletteras på sätt som framgår nedan. Genom en utredning från tekniska avdelningen framgår att det flnns problem vad gäller gångbanerenhållningen i en. Många fastighetsägare låter växtlighet sprida sig från den egna fastigheten ut till den ala gångbanan med bland annat sikt- och framkomlighetsproblem som följd. I numera upphävda renhållningslagen (19 ) gavs möjlighet för er att ålägga fastighetsägare skyldighet att hålla gångbana städad. Om inte åläggande sker är det ens uppgift. har i fullmäktige den 18 december 1995 fattat beslut enligt nämnda lagrum, dels om åläggande, dels också om närmare föreskrifter om hur renhållningen skall gå till. Renhållningslagen upphävdes vid ikraftträdandet av miljöbalken. Reglerna som nu är aktuella återfinns i lagen (1998:929) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. A v övergångsbestämmelserna tilllagen framgår att ens föreskrifter fortfarande får anses gälla. Möjligheter till åläggande finns kvar i denna lag. I 6 i våra föreskrifter stadgas följande. Fastighetsinnehavaren skall också vidta övriga erforderliga åtgärder för att hålla gångbaneutrymmet i sådant skick att uppkomsten av sanitär olägenhet hindras samt de krav tillgodoses som med hänsyn till förhållandena på platsen och övriga omständigheter kan ställas ifråga om trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet. ~ ~~

29 SAM:MANTRÄDESPROTOKOLL 28(43) 2011/ Forts. 294 Av 12 lagen (1998:929) med särskilda bestämmelser om gaturenhållnillg och skyltning framgår följande. Kommunen får besluta om de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna lag eller föreskrifter meddelade med stöd av lagen skall efterlevas. I ett beslut om föreläggande eller förbud får vite sättas ut. Blir ett föreläggande eller förbud inte åtlytt får en låta vidta åtgärder på den ansvariges bekostnad. Kommunen får bestämma att dess beslut skall gälla omedelbart även om det överklagas. För närvarande finns enligt styrelsens delegeringsordning (avsnitt C 4.4) möjlighet för förvaltningschefen att meddela beslut avseende föreskrifter om åläggande om gångbanerenhållning. Någon möjlighet att fatta beslut enligt ovannämnda 12 finns emellertid inte enligt delegeringsordningen och det är alltså med nuvarande ordning inte möjligt för annan än styrelsen att besluta. Det föreslås att även denna rätt delegeras, förslagsvis till förvaltningschefen med rätt att vidaredelegera. Det blir då ett nytt avsnitt med beteckningen C 4.5 med följande ordalydelse: " enligt 12 lagen (1998:929) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning". Kf s Tekniska avdelningen Förvaltningschef KLK ~

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Kommunledningskontoret/

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Kommunledningskontoret/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 07.30-08.05 ande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att justera

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån 2008-05-14 kl 08.15-11.40 Beslutande Anders Hygrell Lars-Åke Gustavsson Roger Hansson Bengt Johansson Inga Göransson Gunilla Josefsson

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Stadshuset, Sammantradesrum 2, 2013-12-04 kl. 8.30-9.20 Pär Palmgren (1v1) ordförande Lars-Göran Wiberg (Q l:e vice ordförande Lena Wallentheim (S)

Stadshuset, Sammantradesrum 2, 2013-12-04 kl. 8.30-9.20 Pär Palmgren (1v1) ordförande Lars-Göran Wiberg (Q l:e vice ordförande Lena Wallentheim (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Hlssleholms Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammantradesrum 2, 2013-12-04 kl. 8.30-9.20 Pär Palmgren (1v1) ordförande Lars-Göran Wiberg (Q l:e vice ordförande

Läs mer

2008-11-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00

2008-11-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00 Sammanträdesprotokoll 1(44) 2008-11-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00 Beslutande JanAnders Palmqvist (s) Margareta Yngveson (s) Roger Fredriksson

Läs mer

Stadshuset, Sarrunanträdesrum 1, 2015-03-25, kl. 13.30-16.15

Stadshuset, Sarrunanträdesrum 1, 2015-03-25, kl. 13.30-16.15 l SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 1(28) Plats och tid ande Ledamöter Stadshuset, Sarrunanträdesrum 1, 2015-03-25, kl. 13.30-16.15 Lena Wallentheim (S) ordförande Niats Sturesson (Q 1:e vice ordförande Pär Palmgren

Läs mer

kommun Hissieholms Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2014-04-23, kl. 15.00-15.30

kommun Hissieholms Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2014-04-23, kl. 15.00-15.30 SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 1(29) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2014-04-23, kl. 15.00-15.30 Pär Palmgren (11) ordförande Lars-Göran Wiberg (Q 1:e vice ordförande Lena Wallentheim

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 15.00-16.15 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo-Anders Thornberg (m) ordförande Lars Olsson

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08-16.00 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande Susanne Hansson (s) Lennart Oscarsson (s) Birgitta

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s)

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-17 1. Plats och tid Maritimt Centrum, 08.30-16.45 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-06-03

Kommunstyrelsen 2014-06-03 Kommunstyrelsen 2014-06-03 Ks 89 Information om- och nybyggnation, Stora Skedvi skola och förskola... 2 Ks 90 Hyresavtal verksamhetslokaler Fabriken 7... 3 Ks 91 Trafikbeställning 2015... 4 Ks 92 Trafikförsörjningsprogram...

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer