Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2011-11-30 kl. 08.30-10.30"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 1(43) Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) 1 :e vice ordförande Tommy Nilsson (S) Lena Wallentheim (S) Övriga närvarande Tjänstemän Utses att justera ens plats, tid Kommunchef J o han Eriksson Förvaltningschef KLK Bengt-Arne Persson Kommunikationschef Hanna Gardell VD Hässleholm Vatten AB Henrik Brink B UN -chef Karin Karlt~n Miljöchef Sven-Inge Svensson Tillsynschef Carina W esterlund Utvecklingschef Anna Svartbeck Lilja Ekonomichef Eva-Lotta Svensson Lokalförsörjningschef Mats Olsson AK chef Karina Hansson Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunjurist Magnus Gjerstad Strategisk samhällsplanerare Christina Zoric Persson Kommunsekreterare Elisabeth Aidemark Lars-Göran Wiberg Kommunledningskontoret/ Justerade paragrafer Underskrifter sekreterare.. t;{]yj{_~'1f1_::.~~.ij Elisabeth Aidemark '~J:J!t(= ==: Justerare~~~Mf~

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOll 2(43) Anslag l bevis Protokollet är justerat en har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdag Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tidigast får tas ner Förvaringsplats för protokollet Underskrift, Kommunledningskit l:ikwh±... ~..... K~unsekreterare Elisabeth Aidemark Datum då anslaget togs ner Signatur 2011-

3 SA.MMAN1RÄDESPROTOKOLL 3(43) 282 Ändring av föredragningslistan beslutar att ändra föredragningslistan på följande sätt: Ärende 4 om "Taxa för offentlig livsmedelskontroll samt ny tirnavgift för livsmedelskontroll" utgår. Ärende 6 om "Nybyggnad av badhus i Hässleholm - antagande av anbud" utgår. Ärende 11 om "Remiss av Utvecklingsprogram för stadskärnan i Hässleholm" utgår. Ärende22om "Svar på revisionsrapport- Granskning av delårsrapport per " utgår. Ärende 18 om "Yttrande över betänkandet Kommunaliserad hemsjukvård" behandlas som ärende 15. Ärende 19 om "Komplettering av delegeringsregler för styrelsen" behandlas som ärende 16. Föredragningslistan justeras i enlighet med ovanstående ändringar.

4 SAM1vV\NTRÄDESPROTOKOll 4(43) 2011/ Föreläggande om allmän avloppsanläggning för lgnaberga kyrkby beslutar att föreslå styrelsen följande beslut: Kommunstyrelsen översänder av Vatten AB framtaget yttrande som sitt eget. Yrkande T o mm y Nilsson (S) yrkar bifall tillliggande förslag. Länsstyrelsen har till en översänt ett förslag till föreläggande avseende allmän avloppsanläggning för Ignaberga kyrkby. Vatten AB har tagit fram ett yttrande. I detta pekar de på de svårigheter de bedömer finns att inom två år bygga ut avloppsanläggning för Ignaberga. Bolaget har tidsatt olika förberedelser som krävs och anger att en rimlig tid är fem år. Vatten AB s yttrande föreslås bli antaget som styrelsens och översändas till länsstyrelsen. Länsstyrelsen Hässleholm Vatten AB ~(i\,\_ LllD

5 ,,,,, ~ SA:rvfMANTRÄDESPROTOKOLL 2010/ (43) 284 Svar på revisionsrapport- Granskning av Musik- och kulturskolan beslutar att barn- och utbildningsnämndens yttrande över revisionsrapporten återremitteras till barn- och utbildningsnämnden med motiveringen att yttrandet inte är tillräckligt uttömmande. Yrkande Tommy Nilsson (S) yrkar att barn- och utbildningsnämndens yttrande över revisionsrapporten återremitteras till barn- och utbildningsnämnden med motiveringen att yttrandet inte är tillräckligt uttömmande. Omröstning Ordförande ställer proposition på dels om ärendet ska återremitteras och dels om ärendet ska avgöras idag och finner att ärendet ska återremitteras. Ernst & Y o ung har på uppdrag av s revisorer granskat Musik- och kulturskolan. Syftet med granskningen har varit att belysa styrning och uppföljning av både verksamhet och ekonomi. Vidare har det ingått att undersöka hur brukamas erfarenheter tas tillvara av verksamheten. I granskningsrapporten framförs vissa synpunkter vad gäller styrning och uppföljning. Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över rapporten genom beslut den 24 februari 2011, 46. I yttrandet anförde nämnden att den genom beslut skulle fastställa mål och behövliga rutiner för Musik- och kulturskolan. Vid nämndens möte den 23 juni 2011, 136 fastställdes mål för Musik- och kulturskolans verksamhet i form av dels "Övergripande mål som beskriver ens syfte med att bedriva musik- och kulturskola", dels "Mål att förhålla sig till i musik- och kulturskolans verksamhet". ~(i\1\ \AW

6 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 6(43) 2010/ Forts. 284 Revisorerna BUN

7 SAM.:MANTRÄDESPROTOKOLL 7(43) 2011/ Detaljplan för Ormanäsvägen, Hässleholm - utställningsförslag beslutar att inte erinra mot föreslagen detaljplan för Ormanäsvägen, Hässleholm. Ett förslag till detaljplan för Ormanäsvägen, Hässleholm,, finns utställt för granskning under perioden från den 1 november till och med den 29 november Planområdet omfattar Ormanäsvägen vid Björkviken, som ligger i den södra delen av Hässleholm, cirka 3 km från centrala Hässleholm. Syftet med denna detaljplan är att ändra gällande detaljplan så att tillåten markanvändning i detaljplanen stämmer huvudsakligen överens med faktiska förhållanden. Detta innebär bland annat att gatans befintliga läge (sträckning och höjd) samt pågående markanvändning i planen huvudsakligen kommer att stämma överens med befintliga förhållanden. Planen möjliggör fastighetsreglering av mark till kvartersmark, som anges i gällande plan som allmän platsmark Ä ven mark som idag används som allmän platsmark, och anges i gällande plan som kvartersmark, ska kunna regleras till allmän platsmark Planförslaget handläggs med normalt planförfarande. Byggnadsnämnden \J, f_j_)

8 SAMrviANTRÄDESPROTOKOLL 8(43) 2011/ Ombyggnad för förskola- Vedhyggeskolan i Tyringe beslutar att föreslå styrelsen följande beslut: 1. Kommunledningskontoret ges i uppdrag att, i samråd med barn- och utbildningsförvaltningen, bygga om del av Vedhyggeskolan till förskoleverksamhet för att lösa det akuta behovet av barnomsorgsplatser. 2. Den i utredningsskedet framtagna projektkostnaden om kronor godkänns kronor ianspråktas ur styrelsens budget för oförutsedda investeringar. 4. Kommunstyrelsen godkänner att entreprenadarbetena upphandlas med ramavtalsentreprenör. 5. starttillstånd för projektet ges, 6. Kommunledningskontoret ges i uppdrag att under 2012 utreda framtida ersättningslokaler för att lösa behovet av barnomsorgsplatser i ett långsiktigt perspektiv. Yrkande Tommy Nilsson (S) yrkar bifall tillliggande förslag. Barn- och utbildningsnämnden har i beslut , 203, anhållit om att lokalförsörjningsavdelningen ska få i uppdrag att lösa det akuta behovet av barnomsorgsplatser inom Tyringe tätort.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 9(43) 2011/ Forts. 286 Samtidigt vill barn- och utbildningsnämnden att lokalförsörjningsavdelningen får i uppdrag att långsiktigt planera för en ny 3 avdelningsförskola som ersättning för modulen vid Solgläntan, Blåbärsdalen respektive den nu akuta avdelningen på V edhyggeskolan. Lokalförsörjningsavdelningen har i samråd med barn- och utbildningsförvaltningen utrett möjligheten att ställa om del av Vedhyggeskolan till förskoleverksamhet för att lösa det akuta barnomsorgsbehovet. Genom att flytta över åk 3-elever från Vedhyggeskolan till Tyringe skola skapas möjlighet att efter nödvändig ombyggnad starta upp en förskaleavdelning på V edhyggeskolan. Anpassningen på Vedhyggeskolan kräver även att utvändiga lekytor, förråd och dylikt anpassas för förskoleverksamheten på Vedhyggeskolan. Även Tyringe skolas utvändiga lekmiljön måste anpassas för de yngre elever som överflyttas från V edhyggeskolan. Den totala kostnaden ombyggnaden och anpassningarna av lekmiljöerna uppgår till kronor. Planering av en ny 3 avdelningsförskola för en långsiktig lösning av barn omsorgsbehovet inom Tyringe tätort bör föregås av en utredning Lokalförsörjningsavdelningen BUN Diariet - uppdrag Ekonomiavdelningen ~(l~\\ ~\)_Aj

10 SAM:MANTRÄDESPROTOKOLL 10(43) 2011/ / Ombyggnad av Bergmanska förskolan i Vinslöv beslutar att föreslå styrelsen följande beslut: 1. Kommunledningskontoret ges i uppdrag att, i samråd med barn- och utbildningsförvaltningen, bygga om Bergmanska förskolan för att lösa det akut behovet av barnomsorgsplatser. 2. Den i utredningsskedet framtagna projektkostnaden om kronor godkänns kronor ianspråktas ur styrelsens budget för oförutsedda investeringar. 4. Kommunstyrelsen godkänner att entreprenadarbetena upphandlas med ramavtalsentreprenör. 5. starttillstånd för projektet ges. 6. Kommunledningskontoret ges i uppdrag att under 2012 utreda framtida ersättningslokaler för att lösa behovet av barnomsorgsplatser i ett långsiktigt perspektiv. Yrkande Tommy Nilsson (S) yrkar bifall tillliggande förslag med den ändringen att punkt 7 i beslutsförslaget tas bort. Lars-Göran Wiberg (C) instämmer i detta yrkande. Omröstning Ordförande ställer proposition på Tommy Nilssons med fleras yrkande och finner det bifallet. set~ \.AJJ_J

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(43) 2011/ / Forts. 287 Barn- och utbildningsnämnden har i beslut , 184 resp. 185, anhållit om att lokalförsörjningsavdelningen ska få i uppdrag att lösa det akuta behovet av barnomsorgsplatser inom Vinslöv. Samtidigt vill barn- och utbildningsnämnden att lokalförsörjningsavdelningen får i uppdrag att långsiktigt planera för en ny förskola som ersättning för bland annat Regnbågens förskola (förhyrning till och med och med tillfålligt bygglov) och Sländans förskola (ägd villaförskola). Lokalförsörjningsavdelningen har i samråd med barn- och utbildningsförvaltningen utrett och föreslår att det akuta behovet av barnomsorgsplatser löses genom ombyggnad av Bergmanska förskolan för att kunna ta emot ytterligare 15 barn, förtätningar inom befintliga förskolor inom Vinslöv motsvarande 6 platser samt ytterligare dagbarnvårdare motsvarande 2 platser. T o tala kostnaden för ombyggnaden av Bergmanska förskolan beräknas uppgå till kronor. Lokalförsörjningsavdelningen BUN Diariet - uppdrag Ekonomiavdelningen ~Q\L V--UJ

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 12(43) 2011/ Intern kontroll för 2011 på Arbetsmarknad och kompetensutveckling beslutar att föreslå styrelsen följande beslut: Kommunstyrelsen godkänner intern kontrollrapport för Arbetsmarknad och kompetensutveckling har genomfört årlig intern kontroll enligt Intern kontrollplan Arbetsmarknad och kompetensutveckling Cf.;Y~'-' --= \JJJ-J

13 SAMlv1ANTRÄDESPROTOKOLL 13(43) 2011/ Överföring av datorutrustning tillit-avdelningen beslutar att föreslå styrelsen följande beslut: 1.!T-chefen ges i uppdrag att till låta!t-avdelningen ta över ägandet av datorutrustningen i det nya konsoliderade nätverket. 2. IT -chefen ges i uppdrag att skapa en ~änstekatalog där förvaltningarna kan hyra den IT -utrustning de behöver för verksamheten från ITavdelningen. 3.!T-chefen ges i uppdrag att under 2012 anpassa avgiftsnivåerna för ~änsterna så att kostnadstäckning nås. 4. IT -chefen ges i uppdrag att inom befintlig budgetram omfördela budgetmedel till de berörda förvaltningarna för att kompensera de ökade avgiftsnivåerna. 5. En uppföljning av projektet ska genomföras och redovisas för styrelsen under första kvartalet år Yrkande Tommy Nilsson (S) föreslår att en uppföljning av projektet ska genomföras och redovisas för styrelsen under första kvartalet år Omröstning Ordförande ställer proposition på Tommy Nilssons yrkande och flnner det bifallet.

14 SAMMAN1RÄDESPROTOKOIL 14(43) 2011/ Forts. 289 Förvaltningarna och de olika enheterna inom har av tradition själva hanterat sitt behov av IT -relaterad utrustning. På senare år har det skett en standardisering av utrustningen genom att inköp har centraliserats i stor grad till!t-avdelningen. Fortfarande är det dock upp till respektive enhets- och verksamhetschef att besluta om budgetmedel ska användas för att förnya ITutrustningen eller om befintliga datorer kan användas ytterligare ett år. Enhetschefer genomför själva IT -inköp från andra kanaler än de upphandlade. Detta resulterar i en datorpark med väldigt olika kvalitet och prestanda. Genom att centralisera ägandet av utrustningen till IT -avdelningen kan en övergripande underhållsplan skapas vilket höjer standardnivåns kvalitet generellt på ens datorarbetsplatser. IT -avdelningen får en centralt sammanhållen budget för IT -investeringar vilket leder till skalfördelar vid inköp samt en bättre övergripande planering. För förvaltningarna innebär det ett enklare budgetarbete då det finns en fast kostnad för varje datorarbetsplats Följande förändringar bör genomföras för att uppnå önskade effektmål All!T-utrustning ägs i fortsättningen av!t-avdelningen. Alla kapitalkostnader för dessa!t-relaterade tillgångar belastar fortsättningsvis IT -avdelningen. Alla budgeterade investeringsmedel avseende IT -utrustning förs över från förvaltningarna till IT -avdelningen. Inköp av kringutrustning kan i viss mån förekomma även fortsättningsvis direkt från varje förvaltning, men dessa direktavskrivs vanligen och belastar således inte investerings budgeten. All utrustning förs in i en övergripande underhållsplan och byts ut enligt denna plan. Alla datorarbetsplatser debiteras en högre supportavgift vilken då innefattar även kapitalkostnader, grundläggande licenser, nätverksfunktionalitet, e-post, support med mera.

15 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 15(43) 2011/ Forts. 289 Ett överfört ägande innebär att alla grundläggande kostnader för datorer (klienter) som belastar datordriften på respektive förvaltning fortsättningsvis ska belasta ITavdelningen. IT -avdelningen finansierar denna kostnad genom att hyra tillbaka datorerna till förvaltningarna. Kostnaderna fördelas jämnt över alla datorer i en, med undantag för skoldatorer och tunna klienter, vilket betyder att supportavgiften för vanliga datorer behöver justeras uppåt för att täcka de ökade kostnaderna. Enligt beräkningar och underlag från bland annat Region Skåne och Kristianstad s skolnät visar på att en rimlig nivå på avgiften/hyran ligger på ungefår följande nivåer. Objekt Pris stationär dator 8500 Bärbar dator 9500 Tunn klient 3500 skoldator 4500 Tabell 1. Sammanlagt innebär detta för förvaltningarna en ökad kostnad för internt ITsupport på totalt kronor. Samtidigt kommer licenskostnader för operativsystem och Office-paket att belasta!t-avdelningen, varför dessa budgetmedel då frigörs på förvaltningarna. Den reella ökningen blir då enligt följande tabell. ~(t~ \)j~

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOll 16(43) 2011/ Forts. 289 Avgår Antal Ökning minskade Ökning datorer brutto licens kost. netto Kommunledningskontoret Kommunchefens stabsfunktion Arbetsmarknad och kompetensutveckling Räddningstjänsten stadsbyggnadskontoret Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen, skol Fritidsförvaltningen Kulturförvaltningen Miljökontoret Omsorgsförvaltni~gen Omsorgsförvaltningen, tunna klienter Socialförvaltningen Tabell För BUF avgår även minskade personalkostnader, se nedan. För OF kan omläggningen innebära en omfördelning av kostnader mellan olika typer av datorer. Totalt handlar det om netto kr som behöver tillföras förvaltningarnas budget enligt fördelning ovan. De ökade kostnaderna för förvaltningarna täcks genom att omfördela medel från!t-avdelningens centrala anslag samt utnyttja medel för personal på BUF.

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(43) 2011/ Forts. 289 I och med konsolidering kommer ett antal tjänster att flyttas över från BUF till IT -avdelningen. Konsolideringsgruppens slutliga förslag är ännu :inte fastställt, men i dagsläget kalkyleras med 9 tjänster vilket ger följande. Antal tjänster 9 Genomsnittslön/mån Totalt 2012 inkl po Tabel/4. Om dessa personalanslag tillåts ligga kvar på BUF kan de omfördelas :internt och kvittas mot de ökade supportkostnadema. För BUF kommer då kalkylen i s:in helhet att se ut som följande. Avgår Avgår Avgift/ Avgift/ minskade minskade Antal Hyra Hyra Ökning licens- personaldatorer brutto kostnader kostnader BUF, admin o BUF, skol 1000 o Återstår Tabe//5. TT-avdelningens centrala anslag ska därefter m:inskas med nettobeloppet kr enligt följande. Befintliga centrala anslag Avgår omfördelning förvaltningar Tabell 6. De kostnadsposter som förs över till IT -avdelningen (licenser, personal) kommer att täckas genom den höjda supportavgiften/hyran.

18 SA.MMAN1RÄDESPROTOKOll 18(43) 2011/ Forts. 289 Vid oförändrat läge bedöms problemen kvarstå med en spridd och svåröverskådlig IT -budget. Det finns också en ökad svårighet att hålla standarden på datorer och annan IT -utrustning på en acceptabel nivå. Ä ven det mönster av ökade IT-inköp vid budgetårets slut kommer att kvarstå. IT-chef Ekonomiavdelningen

19 SAl'v11viANTRÄDESPROTOKOLL 19(43) 2011/ Yttrande över tematiskt tillägg till översiktsplan, vindkraft, för Perstorps - utställningsförslag beslutar att föreslå styrelsen följande beslut: Kommunstyrelsen lämnar till Perstorps udåtandet nedan samt bilagt ~änsteudåtande som sitt yttrande på tillägget till översiktsplanen. Perstorps har översänt ett tillägg till översiktsplanen för synpunkter. Tillägget rör vindkraft. stadsbyggnadskontoret och miljökontoret har beretts möjlighet ge synpunkter på materialet och stadsbyggnadskontoret har svarat skriftligt till styrelsen. Utvecklingsstabens yttrande är en sammanvägning av förvaltningarnas sammanlagda synpunkter. Det råder motstridiga intressen när det gäller bevarandeintressen och vindkraft nära gränsen. Perstorps pekar ut stora områden möjliga för vindkraft. Två av områdena ligger i direkt anslutning till gränsen med. Hässleholm har inte några motsvarande områden för vindkraft på andra sidan gränsen. Samråd måste därför ske med inom en radie av 5 km från gränsen. Utredning i ärendet I samrådsredogörelsen saknas synpunkter från. På sidan 28 redovisas mellanal vindkraftsplanering. Förutom redovisade områden lämpliga för vindkraftsprövning, kan även olämpliga områden tas med. Detta underlättar framtida prövning.

20 SA:tvllv1i\NTRÄDESPROTOKOLL 20(43) 2011/ Forts. 290 På sidan 36 pekas stora områden ut, möjliga för vindkraft. Två av områdena, I och F, ligger i direkt anslutning till gränsen med. Hässleholm har inte några motsvarande områden för vindkraft på andra sidan gränsen. Texten för områdena bör kompletteras med att samråd måste ske med inom en radie av 5 km från gränsen. Bilaga: stadsbyggnadskontoret, tjänsteskrivelse Perstorps Länsstyrelsen Utvecklingsstaben ~Ct~~

21 YTIRANDE Handläggare Roger Larsson Il HÄSSLEHOU"tlS 1<f~)MMUN1 Kom:T.ur.styrci~;::::n '~j 2011 Il- l 4 l le-~-:-::-;~:-~...,~,...~-:-:-_,~... ; -~-~. j~;-1 21! - -~ -- "' - _l Datum BN Kommunstyrelsen Remiss - tematiskt tillägg till översiktsplan, vindkraft, Perstorps stadsbyggnadskontorets yttrande Byggnadsnämnden yttrade sig under samrådsskedet och stadsbyggnadskontoret har inget att erinra mot det reviderade fårslaget ur plansynpunkt. Förslaget bör dock kompletteras med följande: I samrådsredogörelsen saknas redogörelse får s synpunkter. Detta bör kompletteras så vi tydligt vet hur Perstorps har bemött synpunkterna. En uppställning efter remissinstansens "tyngd" hade varit lättare att läsa än en kronologisk uppställning. På sidan 28 i fårslaget redovisas mellanal vindkraftsplanering. Materialet bör kompletteras med områden som enligt vårt tematiska tillägg får vindkraft ska vara undantagna från vindkraft på grund av andra överordnade allmänna intressen. Detta underlättar får framtida prövning av ärenden om det klart går att utläsa av kartan var det finns områden som tidigt bedömts som direkt olämpliga får vindkraft. På sidan 36 redovisas områden möjliga får vindkraft men där det finns motstående allmänna intressen. Områden I och F som gränsar till bör kompletteras med att samråd ska ske med vid eventuell prövning av vindkraftverk i närheten av gränsen. Sammanfattning Perstorps har ställt ut sitt fårslag till tematiskt tillägg till sin översiktsplan, tema vindkraft, och översänt fårslaget till får eventuella synpunkter kring mellanala intressen. Remissen har överlämnats till stadsbyggnadskontoret och miljökontoret får yttrande till styrelsen. ' d-- St~yggnadskontoret Roge Larsson stadsarkitekt Postadress stadshuset Hässleholm Besöksadress stadshuset Nytorget 1 Telefon vx Telefax 0451-fl4R OR E-postadress

22 SAMMAN1RÄDESPROTOKOIL 21(43) 2011/ Yttrande över översiktsplan för Östra Göinge - samrådsförslag beslutar att föreslå styrelsen följande beslut: Kommunstyrelsen lämnar till Östra Göinges utlåtandet nedan som sitt yttrande på översiktsplanen. Östra Göinge har översänt sitt förslag till översiktsplan för samråd kring mellanala intressen i. stadsbyggnadskontoret och miljökontoret har beretts möjlighet ge synpunkter på materialet och stadsbyggnadskontoret har svarat skriftligt till styrelsen. stadsbyggnadskontoret har inget att erinra. Utvecklingsstabens yttrande är en sammanvägning av förvaltningarnas sammanlagda synpunkter. vidhåller sin negativa syn på att bygga ut vindkraft i zon 2 nära gränsen och Gumlösa. I övrigt råder stor samsyn mellan erna kring markanvändningen utmed gränsen och kring de mellanala frågorna. Utredning i ärendet Östra Göinge använder översiktsplanen som redskap för att förverkliga sin slagkraftiga vision " stolta göingar 2015". Man har också preciserat sin slogan "Skånes gröna hjärta" med 7 värdeord: naturupplevelse, trygghet, kultur, eldsjälar, göingeanda, byar och gränsland. Man har föredömligt analyserat sina förutsättningar och riktat in sig på fyra strategier för boende, ikationer, arbete och företagande samt utbildning för att nå sin vision. De inledande kapitlen är lättlästa, tydliga och stringenta. Flera av slutsatserna om de mindre samhällenas förutsättningar torde vara tillämpliga för orter även i. ~ ~c~

23 SA:rvt:MANTRÄDESPROTOKOLL 22(43) 2011/ Forts. 291 I planen pekas Hässleholm och Kristianstads ut som de två viktigaste motorerna för tillväxt i nordöstra Skåne, vilket är linje med hur situationen uppfattas även ur ett -perspektiv. På sidan 30 skriver man att det i första hand är en superbusslinje mellan Åhus - Kristianstad - Östra Göinge - Älmhult som är intressant att få till stånd. menar att även sträckan Hässleholm- Broby är viktig att utveckla till en superbusslinje. Ur kollektivtrafiksynpunkt kan det vara intressant att även undersöka en koppling mellan Hästveda pågatågstation och Broby. Vi delar Östra Göinges uppfattning att det är viktigt att bland annat väg 119 får en högre standard. När det gäller vindkraft kommer den att hanteras i ett separat tillägg till översiktsplanen. Tillägget har redan varit föremål för samråd. Där har svarat att man motsätter sig byggnation av vindkraft i zon 2, då det ligger mycket nära gränsen och ett område som anses olämpligt för vindkraftsutbyggnad på sidan (området kring Gumlösa). vidhåller sitt tidigare yttrande. I övrigt råder stor samsyn mellan erna kring markanvändningen utmed gränsen och kring de mellanala frågorna. Östra Göinge Länsstyrelsen Utvecklingsstaben

24 SAMJ\1ANTRÄDESPROTOKOIL 23(43) 2011/ Yttrande över översiktsplan för Klippans samrådsförslag beslutar att föreslå styrelsen följande beslut: Kommunstyrelsen lämnar till Klippans utlåtandet nedan som sitt yttrande på översiktsplanen. Klippans har översänt sitt förslag till översiktsplan för samråd kring mellanala intressen. stadsbyggnadskontoret och miljökontoret har beretts möjlighet ge synpunkter på materialet och stadsbyggnadskontoret har svarat skriftligt till styrelsen. Utvecklingsstabens yttrande är en sammanvägning av förvaltningaroas sammanlagda synpunkter. Det råder motstridiga intressen när det gäller bevarandeintressen och vindkraft i två fall nära gränsen. I övrigt råder stor samsyn mellan erna kring markanvändningen utmed gränsen och kring de mellanala frågorna. Utredning i ärendet Samrådsförslaget är väl genomarbetat och redovisningen är överskådlig och tydlig. Kommunen delar uppfattningen om att Skånebanan ges en standardhöjning för att minska restideroa i öst-västlig riktning. har pekat ut ett område lämpligt för prövning av vindkraft i gränsen till Klippans. På andra sidan gränsen har Klippan pekat ut området som "större opåverkat område". Klippans närmsta utredningsområde för vindkraft ligger cirka en kilometer nordväst om gränsen till och kan eventuellt komma att påverka ett utpekat tyst/bullerfritt område på vår sida gränsen.

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOll 24(43) 2011/ Forts. 292 Kommunen vill också upplysa om att den omnämnda naturgasledningen Åstorp Klippan-Perstorp-Hässleholm inte längre är aktuell i och är borttagen ur vår översiktsplan. I övrigt råder stor samsyn mellan erna kring markanvändningen utmed gränsen och kring de mellanala frågorna. Klippans Länsstyrelsen Utvecklingsstaben ~ ~Ci\J.}

26 SAMMANTR.ÄDESPROTOKOIL 25(43) 2011/ Yttrande över betänkandet Kommunaliserad hemsjukvård (SOU 2011 :55) beslutar att föreslå styrelsen följande beslut: lämnar det yttrande som framgår nedan. Socialdepartementet har gett bland annat tillfälle att yttra sig över betänkandet "Kommunaliserad hemsjukvård" (SOU 2011:55). Betänkandet har internremitterats till omsorgsnämnden. Nämnden har vid sammanträde den 25 oktober beslutat föreslå att en yttrar sig enligt nedanstående. Att finansiering av det utökade hälso- och sjukvårdsansvaret regleras genom att ekonomiska medel fördelas från landsting till. Att vid förändring av befintlig lagstiftning för utökade hälso- och sjukvårdsuppgifter inom den ala hemsjukvården skall ett tydligt ansvar avseende läkarmedverkan anges. Att tydliga kompetenskrav skall anges till både legitimerad personal och till vårdpersonal som får utföra delegerade arbetsuppgifter på uppdrag av legitimerad personal. Att utökade medel tillsätts för att höja kompetensen hos vårdpersonal inom den ala hemsjukvården. Detta gäller även för legitimerad personal. Att ytterligare resurser tillskapas för att tillgodose ökade hälso- och sjukvårdsinsatser av legitimerad personal under jourtid. Att tydliga föreskrifter utformas kring hur många delegeringar som varje sjuksköterska skall ansvara för.

27 't''t''t''t''t' ~ ~ SAM1v1ANTRÄDESPROTOKOLL 2011/ (43) Forts. 293 Att gemensamma informationssystem utifrån de säkerhetsbestämmelser som anges i patientsäkerhetslagen tillskapas. Att tolkningen kring ~änsteköp i lagen om offentlig upphandling (LOU) tydliggörs. Kommunstyrelsen ställer sig bakom omsorgsnämndens förslag till yttrande. Socialdepartementet Omsorgsnämnden ~CUv\ \)J_JJ

28 SA:MMANTRÄDESPROTOKOLL 27(43) 2011/ Komplettering av delegeringsregler för styrelsen beslutar att föreslå styrelsen följande beslut: Delegeringsregler för styrelsen kompletteras på sätt som framgår nedan. Genom en utredning från tekniska avdelningen framgår att det flnns problem vad gäller gångbanerenhållningen i en. Många fastighetsägare låter växtlighet sprida sig från den egna fastigheten ut till den ala gångbanan med bland annat sikt- och framkomlighetsproblem som följd. I numera upphävda renhållningslagen (19 ) gavs möjlighet för er att ålägga fastighetsägare skyldighet att hålla gångbana städad. Om inte åläggande sker är det ens uppgift. har i fullmäktige den 18 december 1995 fattat beslut enligt nämnda lagrum, dels om åläggande, dels också om närmare föreskrifter om hur renhållningen skall gå till. Renhållningslagen upphävdes vid ikraftträdandet av miljöbalken. Reglerna som nu är aktuella återfinns i lagen (1998:929) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. A v övergångsbestämmelserna tilllagen framgår att ens föreskrifter fortfarande får anses gälla. Möjligheter till åläggande finns kvar i denna lag. I 6 i våra föreskrifter stadgas följande. Fastighetsinnehavaren skall också vidta övriga erforderliga åtgärder för att hålla gångbaneutrymmet i sådant skick att uppkomsten av sanitär olägenhet hindras samt de krav tillgodoses som med hänsyn till förhållandena på platsen och övriga omständigheter kan ställas ifråga om trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet. ~ ~~

29 SAM:MANTRÄDESPROTOKOLL 28(43) 2011/ Forts. 294 Av 12 lagen (1998:929) med särskilda bestämmelser om gaturenhållnillg och skyltning framgår följande. Kommunen får besluta om de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna lag eller föreskrifter meddelade med stöd av lagen skall efterlevas. I ett beslut om föreläggande eller förbud får vite sättas ut. Blir ett föreläggande eller förbud inte åtlytt får en låta vidta åtgärder på den ansvariges bekostnad. Kommunen får bestämma att dess beslut skall gälla omedelbart även om det överklagas. För närvarande finns enligt styrelsens delegeringsordning (avsnitt C 4.4) möjlighet för förvaltningschefen att meddela beslut avseende föreskrifter om åläggande om gångbanerenhållning. Någon möjlighet att fatta beslut enligt ovannämnda 12 finns emellertid inte enligt delegeringsordningen och det är alltså med nuvarande ordning inte möjligt för annan än styrelsen att besluta. Det föreslås att även denna rätt delegeras, förslagsvis till förvaltningschefen med rätt att vidaredelegera. Det blir då ett nytt avsnitt med beteckningen C 4.5 med följande ordalydelse: " enligt 12 lagen (1998:929) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning". Kf s Tekniska avdelningen Förvaltningschef KLK ~

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2007-05-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-14.00 Beslutande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) Övriga deltagande Kommunchef Johan Eriksson Kommunsekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2012-09-26 kl. 08.30-09.10. Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran W i berg (C) 1 :e vice ordförande Tommy Nilsson (S)

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2012-09-26 kl. 08.30-09.10. Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran W i berg (C) 1 :e vice ordförande Tommy Nilsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-09.10 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran W i berg (C) 1 :e vice ordförande Tommy Nilsson (S)

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m), 219-227, 229-233. Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m), 219-227, 229-233. Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson 2006-08-09 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, 15.05 15.20 Beslutande Övriga deltagande Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m), 219-227, 229-233 Kommunsekreterare Maj-Inger

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-08-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-14.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera ens tid och plats Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-01-12 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Pär Palmgren (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-01-12 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Pär Palmgren (m) 2005-01-12 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-9.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Pär Palmgren (m) Kommunchef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-03-03 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-03-03 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2005-03-03 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef Per Hildingson Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 HASSLEHOLMS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Ledamöter Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) l:e vice ordförande 90-95 Tommy Nilsson (S) Robin

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer.

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) 2013-12-18 Behandlade ärenden fritidsnämnden 38 Budgetuppföljning 2013-11-30. 39 Fritidsgårdsbidraget 2014. Bilaga 1. 40 Mötesdagar för fritidsnämnden 2014. 41 Förändring av

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2013-06-10 kl. 10.30-10.40. Kommunchef Bengt-Arne Persson Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunsekreterare Lisa Thell

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2013-06-10 kl. 10.30-10.40. Kommunchef Bengt-Arne Persson Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunsekreterare Lisa Thell SAl'viTvlANTR.ÄDE SPROTO KOLL 1(4) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2013-06-10 kl. 10.30-10.40 Pär Palmgren (i\1) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) 1 :e vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-01-30 KS 2013/0228 50044 Kommunfullmäktige Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-01-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-01-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2004-01-21 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-12.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-10-23 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-10-23 1 Tekniska nämnden 2008-10-23 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 65 Arrende för jaktskyttebana Funäsdalen 31:3 66 Ändring av tekniska nämndens delegationsreglemente 67 Köp av hyresmodul

Läs mer

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 14.00-14.45 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) Henrik Wöhlecke (M) Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Rune Håkansson PRO för Ingegerd Jönsson PRO Johnny Lindh RPG för Ruth Wernolf-Nyberg RPG. Annika Andersson Omsorgschef Iréne Persson nämndsekreterare

Rune Håkansson PRO för Ingegerd Jönsson PRO Johnny Lindh RPG för Ruth Wernolf-Nyberg RPG. Annika Andersson Omsorgschef Iréne Persson nämndsekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum 1, kl. 09.00-11.15 ande Lars-Göran Wiberg (C) ordförande 1-6 Ledamöter Siv Nilsson PRO vice ordförande, ordförande 7-8 Solbritt Lindborg

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Omdisponering av investeringsmedel inom kommunledningskontorets IT-avdelning

Omdisponering av investeringsmedel inom kommunledningskontorets IT-avdelning SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 8(23) Sammanträdesdatum 2015-09-16 2015/484 040 168 Omdisponering av investeringsmedel inom ledningskontorets IT-avdelning Beslut föreslår styrelsen följande beslut: Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunhuset Forshaga, torsdag 8 november 2012, kl. 14.00-15.55

Kommunhuset Forshaga, torsdag 8 november 2012, kl. 14.00-15.55 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset Forshaga, torsdag 8 november 2012, kl. 14.00-15.55 Angelica Rage (S), ordförande Kenneth Eriksson (S) Georg Forsberg (C) Mats Notini (FP) ÖVRIGA ÖVR

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV)

Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV) MRP-beredning 2015-04-28 1 (13) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 11:00-11:15 Beslutande Övriga deltagare Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista.

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista. SÄFFLE KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 1(11) Datum 2009-03-16 Paragrafer 68-74 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00-14.00 ande Övriga deltagare Prottokolljusterare Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Styrelsen 2003-06-10 1 (10)

Styrelsen 2003-06-10 1 (10) Styrelsen 2003-06-10 1 (10) Plats och tid Ronnebyhus konferenslokal tisdagen den 10 juni 2003 kl 14.30-16.25 Beslutande Monica Ingvarson, ordf Roger Svensson, 1:e v ordf Bengt Wihlstrand, 2:e v ordf Åke

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

2015-03-25 i samband med utbildning Morokulien. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 13-24 Ingrid Andersson

2015-03-25 i samband med utbildning Morokulien. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 13-24 Ingrid Andersson 1(14) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande Björn Källman (Hela Edas Lista) Johanna Söderberg (C) Hans-Peter

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-21 1 (22)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-21 1 (22) Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-21 1 (22) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, onsdagen den 21 september 2011, kl 9.00 14.45. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Görgen Åberg

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S)

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) 1(15) Plats och tid Beslutande Ledamöter Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) Tjänstegörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Beslutande Centrumhuset Henån kl.17.00-17.30 Bo Andersson Henry Gustafsson Roger Hansson Bengt Torstensson Gunilla Josefsson Bengt Johansson Holger Formgren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 2007-02-15 Äldreboendet Jägarens sammanträdesrum 2007-02-15 kl. 09.00 16.00 Leif Andersson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Lisbeth

Läs mer

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP)

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (15) Plats och tid Haga Kvarn 19.00 20.15 ande Karin Reinisch (M) Khalid El-Haj (S) Stig-Åke Grönvall (S) Karl-Erik Malmgren (S) Rebecka Barjosef (S) Jeanette Petersen (M)

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-08-13 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-08-13 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-08-13 1 Plats och tid kl 08.30 11.05 Beslutande Pär Palmgren, m, ordförande Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 8(14) 5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14 28 Övergång från leasing till köp av elev- och personaldatorer (2015-BUN-44) Barn- och utbildningsnämnden beslutar att vid utgången

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande: 32-34 FP S. Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande: 32-34 FP S. Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan 16.00 18.20 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik kl. 16.30-18.20, beslutande: 35-43 C C Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

2012-10-09. Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare

2012-10-09. Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(7) 2012-10-09 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 00-09 10 ande Kristina Valtersson (c) Birgitta Larsson (rp) Ingrid K Karlsson (s) Birgitta Lagerlund

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 12:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Övriga närvarande Anders

Läs mer

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen PROTOKOLL Datum Plats och tid Beslutande Brandstation, Molinsgatan 2, Ljusdal. Kl 09.30 14.30 Christina Embretsen, ordförande (s) Lennart Sjödin, 1:e vice ordförande (c) Ulla-Britt Gidemalm 2:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-10-18 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.35 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström(s), 93 Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Marcus Eklund (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-09-28 85 Meddelanden 86 Anmälan om delegationsbeslut 87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 88 Delårsrapport 2010:2 per 31 augusti och

Läs mer

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

- 1 - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-05-12 1

- 1 - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-05-12 1 - 1-2004-05-12 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-12.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30 Sammanträdesprotokoll 1(9) 2012-02-14 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30 17 15 ande Kristina Valtersson (c) Ersättare: Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 Beslutande Kristina Svensson Bengt Torstensson Veronica Almroth Anders Hygrell Bengt Johansson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2007-08-08 1 Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 08.30-10.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera ens tid och plats Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) Kommunchef

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 20-33

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 20-33 Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2011-04-28 kl. 13:15 17:15 ande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Hans-Börje

Läs mer