Invändigt gestalningsprogram med typrum för Kulturväven i Umeå

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Invändigt gestalningsprogram med typrum för Kulturväven i Umeå 2012-10-23"

Transkript

1 Invändigt gestalningsprogram med typrum för Kulturväven i Umeå

2 Förord Detta dokument är framtaget i syfte att sammanfatta föreslagna lösningar avseende gestaltning, funktion och tekniska lösningar för den invändiga miljön i Kulturväven. Gestaltningsprogrammet är sammanställt av White Arkitekter och Snöhetta, och omfattar information i form av text, ritningar och bilder ifrån hela projekteringsgruppen. Gestaltningsprogrammet grundar sig på den programhandling som beslutades 29 juni 2012 av kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU), samt rapporten som sammanfattar vårens verksamhetsutveckling: Kartläggning av möjliga processer i ett framtida Kulturväven. Detta dokumet består av två delar: Gestaltningsprogrammet redovisar generella lösningar avseende återkommande funktioner, byggdelar och material. Typrumsbeskrivningen är en illustrerad handling som beskriver speciella rum med lösningar utifrån specifika funktionskrav. Flertalet av typrummen har önskemål hämtade från ovan nämnda rapport, där processgrupper fått beskriva hur rummen kan användas. Önskemålen och beskrivningarna är bearbetade utifrån Umeå kommuns övergripande vision och mål för Kulturväven. För ytterligare information och fördjupning av processer se rapporten från verksamhetsutvecklingsfasen våren 2012: Kartläggning av möjliga processer i ett framtida Kulturväven. Bilagor till detta dokument är: Ljudutredning daterad framtagen av Melker Johansson på Tyréns handlingen är framtagen av: White arkitekter AB Maria Olsson, ansvarig arkitekt Marianne Rutberg, projekteringsledare Anna-Carin Dahlberg, biträdande arkitekt Albin Holmgren, biträdande arkitekt August Edwards, arkitektassistent Åsa Haremst, inredningsarkitekt Marie-France Stendahl, biträdande arkitekt Snöhetta Oslo AS Rune Grasdal Øystein Tveter Tyrens AB Melker Johansson, akustiker KCT Västerbotten Elisabeth Nilsson, tillgänglighetskonsult Solveig Nilsson-Nurse Gestaltningsprogram Bakgrund... 4 Det fortsatta projekteringsarbetet... 4 Tidplan... 4 Principer invändig rumsgestaltning... 5 Kommunikativt och interaktivt... 5 Säkerhet... 5 El och tele... 5 Ljudmiljö akustik... 5 TV och radio... 6 Värme, vatten och sanitet (VVS)... 6 Avstängningsmöjligheter... 6 Konstnärlig miljögestaltning... 6 Materialval ytskikt... 7 Väggar... 7 Ljusmiljö, belysningsprinciper... 7 Färgsättningsprincip... 8 Tillgänglighet och inredning... 8 Typrum Reception Servicepunkt stationär Servicepunkt mobil Samhällsinformation Digitala trapphus Bild- och formverkstad Matverkstad Digitalt lab Digital verkstad Multisal konst Projektateljé Konstverkstad Konstpedagogiskt laboratorium Black box Filmsalar Projektorrum Musikrum Multisal scen Spontanscen VIP: Very Important Parents Sagorum Bibliotek Publikt magasin Kvinnohistoriskt museum Entréer Uppehållsytor Rum för samtal Grupprum Personalrum med pentry Kontor Mobila förråd Toaletter Städ KULTURVÄVEN

3 PERSPEKTIV ENTRÉ FRÅN STORGATAN KULTURVÄVEN 3

4 tekter AB re: Thomas Persson Gestaltningsprogram 4 KULTURVÄVEN Kv Heimdal och Umeå 2:1, Kulturväv Projekteringstidplan REV Bakgrund Övergripande mål för Kulturväven och detta dokument är Umeå kommuns vision för de kommunala ytorna i Kulturväven, beslutat i KSAU Processen har bedrivits i dialogform mellan byggherren och kommunen i syfte att skapa bästa möjliga samband och flöden mellan lokaler och verksamheter i byggnaden. Fortsatt dialog mellan byggherren och kommunen i detaljprojekteringen krävs för att gott resultat ska uppnås. Referensgrupper med verksamhetsföreträdare bör bidra med kompetens och erfarenhet även i detaljprojekteringen. Hyresgästen har under vårens verksamhetsutvecklingsfas identifierat verksamhetsprocesser som kräver ytterligare utveckling. Ett fortsatt lyhört samarbete krävs för att tillgodose lokalbehov för dessa processer. I programhandlingen som beslutades i KSAU i juni 2012 redovisas krav på ytor och funktionalitet, samt ett förslag på hur lokalytan ska disponeras och gestaltas för att svara mot dessa krav. Inredning och utrustning är där redovisade principiellt för att förtydliga husets användning och som anvisning för den tekniska försörjningen. Med anledning av omfördelning och minskning av ytor för Umeå kommun pågår parallellt med detta arbete en justering av programhandlingen som påverkar omfattning, placering och utformning av ett begränsat antal lokaler. Trots detta bearbetas aktuella typrum i detta dokument. Det fortsatta projekteringsarbetet Detta skede i projektet är en detaljprojektering. Nu ska alla funktioner detaljstuderas, verksamhetens behov av lokaler preciseras ytterligare och de tekniska lösningarna bearbetas i ritningar, beräkningar och beskrivningar. I detta skede fördjupas även arbetet med inredning och utrustning som kommer att bli en viktig del i Kulturväven. Generella riktlinjer, myndighetskrav och byggnormer ska följas. Tidplan Framtagandet av det beslutade lokalprogrammet samt programhandlingen har genomförts med en pressad tidplan som ställt stora krav på både brukarorganisationen och inblandade konsulter. En tydlighet gällande både organisation, tidplan och möjlig påverkansgrad har varit nödvändig för att kunna genomföra uppdraget. Då även uppdraget med detaljprojektering kommer att genomföras under en mycket kort tid är det av stor vikt att såväl beställare och brukare är införstådda med vilka spelregler som gäller, samt att en effektiv och beslutsmässig organisation skapas. Den redovisade tidplanen visar på hålltider och beslutsdatum som är en förutsättning för att detaljprojekteringen ska kunna genomföras inom stipulerad tid. (se bild). Varje avsteg innebär förändringar i tidplanen. PlanCon KULTURVÄVEN - PROJEKTERINGSTIDPLAN

5 Principer invändig rumsgestaltning En huvudprincip är att skapa rum i rummet och i så stor utsträckning som möjligt hålla fasad och utsikt fri. Kulturväven har ingen baksida vilket innebär att de rumskluster som bildas, i första hand, utformas som kompakta kärnor inne i byggnaden. Glasade väggar, där de mest publika lokalerna är riktade mot öppna biblioteksytor, skapar en transparent och öppen byggnad. Siktlinjer genom byggnaden, många utblickar samt att de tre viktigaste publika trapphusen formas som landmärken är tre viktiga element för orienterbarhet. Kulturvävens lokaler ska vara generella för flexibel och hållbar användning över lång tid. Kulturväven ska vara sömnlös. Verksamheter i Kulturväven strävar efter att vara tillgängligt under dygnets alla timmar och därför planeras olika öppettider i olika delar av byggnaden. Kulturväven ska vara tillgängligt för alla. En viktig aspekt som påverkar tekniska lösningar och gestaltningen i alla skeden. Kommunikativt och interaktivt Huset är en fysisk och en virtuell mötesplats med fokus på samverkan och utan tydliga verksamhetsgränser, vilket ställer höga krav på tydlig information och kommunikation. Centrala frågor som ställts gällande informations- och kommunikationsteknologiska lösningar i huset innefattar bland annat ett centralt bokningssystem, en verksamhetsgemensam användarhantering, smidig och fri tillgång till trådlöst nätverk och ett centralt system för hantering av information. Det fysiska och det virtuella stödjer och kompletterar varandra i de digitala trapphusen. De digitala trapphusen fungerar som centrala informationsbärare och exponeringsytor vilket hjälper besökaren att orientera sig. Trapphusen gör det också möjligt för verksamheterna att tydligt kommunicera och exponera Kulturvävens erbjudanden och alster. Ytterligare exempel på interaktion finns i de planerade IT-lab och digitala verkstäder som planeras. Ännu en viktig arena för information och interaktion i form av en gemensam webbplats planeras. En referensgrupp för informations- och kommunikationsteknologiska lösningar har satts samman med experter inom IT, tillgänglighet och interaktionsdesign. Syftet med gruppen är att lyfta fram goda exempel på IKTlösningar från andra verksamheter, utbyta erfarenheter och idéer. En målsättning är att inte fastna i nuvarande tekniska lösningar med enbart digitala skärmar för sökning, utan blicka framåt mot nästa teknikutvecklingssteg. I en framtid kommer det att vara möjligt att söka media från privata mobila enheter. Elkraft vid pelare Säkerhet Skalskyddet, det vill säga säkerhetslösningar i gränsen mellan ute och inne, är fastighetsägarens ansvar. I projektet Shell and core har lösningar för skalskyddet utarbetats i samråd mellan byggherren och hyresgästen Umeå kommun. Kulturvävens utformning med stora öppna ytor, många entréer, flera olika verksamheter och långa öppettider ställer särskilda krav på den inre säkerheten. I det fortsatta arbetet är det viktigt att fastställa hur man på bästa sätt kan tillgodose önskemålen om öppenhet och ändå få en trygg och säker miljö för besökare, personal samt egendom. El och tele Uttag för el och data finns i vägg vid fasad, i golv vid pelare samt ovan undertak för övriga ytor. Förutom fasta datauttag ska möjlighet till trådlöst datanätverk finnas i hela byggnaden. Möjlighet med eluttag för besökare i anslutning till servicepunkter eftersträvas och i en bekväm nivå för personer med rörelsenedsättning. Byggnaden förses med brandlarm och ett talat utrymningslarm. Utrymningslarmet kan nyttjas för talade meddelanden och bakgrundsmusik. Ett passersystem installeras för att styra tillträde till byggnadens olika zoner. Behov av dörrar med kortläsare utreds vidare tillsammans med verksamheterna. Ljudmiljö akustik En stor del av byggnaden består av ett öppet landskap - hela vägen från torget i norr till älven i söder. Verksamheter och samtal resulterar i att ljud skapas och sprids i det öppna landskapet. Här är det viktigt att dämpa ljudet så att det på avstånd upplevs mer som sorl, inte urskiljbara röster. Ljudalstringen är koncentrerad till torget där många människor samlas på en mindre yta. gestaltningsídé KULTURVÄVEN 5

6 Väggbeklädnad av filt Biblioteksfunktionerna som placerats närmast torget har valts utifrån att de kan acceptera en något högre ljudnivå. Ett tillfört bakgrundsljud utreds då det kan vara en akustisk fördel. Närmre älvsutsikten finns tysta områden. De verksamheter som fordrar tystnad eller som orsakar buller byggs in i egna rum eller skärmas av. Dessa rum designas för sin rumskustiska funktion med avseende på rumsakustik, taluppfattbarhet, ljudisolering m.m. Golvbeläggningen består huvudsakligen av ett hårt trägolv. För att minska ljudalstring och risken för störningar limmas trägolvet samman med dubbla plywoodskivor vilket ger en dämpad konstruktion. Många lokaler i Kulturväven inrymmer scenisk verksamhet och behöver därför utrustas med hörslingor. Det är viktigt att förutsättningarna för hörslingor beaktas tidigt i detaljprojekteringen. En separat programhandling gällande akustik är framtagen och där beskrivs ljudmiljön i allmänna ordalag, men även som tekniska krav på ljudisolering, buller från installationer, efterklangstid, taluppfattbarhet m.m. Hörslingor ska monteras där det finns behov av dem. Rent tekniskt kan det vara svårt att ha hörslingor nära varandra. Alternativet mobil hörslinga ska utredas. Värme, vatten och sanitet (VVS) Samtliga lokaler är försedda med vattensprinkler för gott brandskydd och ett minimun av skador vid eventuella brandtilbud. För att ytterligare öka brandsäkerheten installeras brandposter. Vattenförsörjning av sprinklersystem sker via Umeå kommuns vattennät. Samtliga rörsystem är energieffektiva och styrs efter behov. Byggnaden är försedd med fjärrvärme och fjärrkyla. Klimatet i lokalerna regleras individuellt i zoner och rum beroende på verksamhet och övriga värmelaster. Värme tillförs i första hand via konvektorer vid fasad. Kyla tillförs via ventilationen samt i vissa fall via rumskylenheter där kylbehovet är stort. Vid entreér installeras luftridåer för att minimera problem med kalldrag vintertid samt golvvärme för upptorkning av golv. Markvärme för snösmältning installeras i terrasser inklusive trappor samt vid entreér. Samtliga luftbehandlingssystem är energieffektiva och styrs efter behov. Samtliga system komplettras med effektiv värmeåtervinning. För att erhålla ett bra klimat i lokalerna behovsstyrs luftflödena utifrån personbelastning och övriga värmelaster. Sommartid kommer tilluft till lokalerna att kylas. Befuktningsutrustning installeras i de lokaler som eventuell kräver befuktning. Matavfall kastas i avfallsinkast och transporteras genom rörledningar med hjälp av vakuum till en kyld förvaringsenhet i källaren. Förvaringsenheterna töms sedan med hjälp av en slam- eller vakuumsugbil. Avstängningsmöjligheter Huset är planerat så att man vid olika verksamhetsscenarier kan det stänga av olika sektioner av byggnaden. Avloppskvarn TV OCH RADIO Kulturväven förbereds för att kunna sända radio och TV. Uppställningsyta för bussar, kattluckor och behov av fiber har specificerats i dokument tillsammans med företrädare för Sveriges Radio och Sveriges Television. Konstnärlig miljögestaltning Den konstnärliga miljögestaltingen planeras i nära samverkan med arkitekter och verksamhetsföreträdare under ledning av Umeå kommuns konstintendent. Bygg in ljudet 6 KULTURVÄVEN

7 Materialval ytskikt För att skapa en röd tråd och en helhetsupplevelse är den invändiga gestaltningen precis som den utvändiga gestaltningen inspirerad av björken. När man kapar en trädstam i skivor och drar isär dessa exponeras homogena ytor av trä. Gestaltningsídé Golv På de stora stora generella ytorna läggs ett oljat ekgolv med riktning från norr till söder. Plank i fallande längder 22x120 millimeter limmas mot dubbel plywood. Detta är en hållbar lösning, gällande både drift och underhåll, och stärker dessutom gestaltningsprincip och lokal förankring. Innanför entréerna består golvet av natursten precis som utvändiga markbeläggningen, men med lämplig ytstruktur. Flera avtorkningszoner ger bra funktion och underlättar städning. I den första zonen som normalt ligger utanför entrédörren installeras ett skrapgaller försänkt i marken. Vindfånget beläggs med gummimatta och innanför detta en nedsänkt textilmatta. Väggar Invändig rumsbildning utförs med väggar av målad gips samt glaspartier. Gipsväggar utförs i huvudsak av 900 millimeter breda gipsskivor på stålregelstomme med mellanliggande mineralull beroende av brand- och ljudkrav. I vissa utställningsytor finns krav på att väggarna ska kunna bära tunga samt tåla återkommande efterlagning. Särskilt utvalda väggytor utförs med ytskikt av filt för förbättrad akustik samt praktisk upphängnings- och anslagsyta. Omfattning och utförande av filtbeklädnad utreds vidare. Glaspartier Invändiga glaspartier utförs som glasväggar vilket ger maximala glasytor utan mellanliggande karmsidor. Glaspartiet monteras i metallprofil vid golv och mot undertak. Anslutningsprofiler i lackerad aluminium med gummifoglist ger god ljudreduktion. Glasen sammanfogas med transparent tejp för ett rent utseende, god stabilitet och god ljudtätning. Täta fält används för att täcka in anslutande tvärväggar. Dörrar utförs med täta sidostycken för att skapa utrymme för el och eventuell skyltning. Ett överstycke i lika kulör ansluter mot undertaket. Glaspartier utförs med kontrastmarkering. Möjligheten att använda intelligenta glas, det vill säga glas med reglerbar transparens, utreds. Modell av ribbtak och glaspartier Ljusmiljö, belysningsprinciper Den energieffektiva belysningen ger en god ljusmiljö och harmoniserar med arkitekturen i övrigt. Grundbelysningen utförs med armaturer integrerade i träundertaket och styrs utifrån ljusbehov och lokalnyttjande. För anslutning av platsbelysning, eventuell bokhyllebelysning och annan elektrisk utrustning ordnas uttag i vägg vid fasad, i golv vid pelare samt ovan undertaket för övriga ytor. I Shell and core har glas till fasaderna valts med tanke på solinstrålning. Därutöver hanteras solinstrålning och mörkläggningsbehov med invändiga lösningar. Oljat homogent trägolv i ek Exempel på glasparti Tak Ett demonterbart glest undertak av trä med åtkomlig teknikförsörjning läggs i samma riktning som golvet (norr till söder). Modulerna är 600x1200 millimeter och utförs med olika antal infällda armaturer för möjlig justering av belysningsnivå. Generellt sitter även en akustikskiva dikt undersida bjälklag för förbättrad ljudreduktion. I de generella ytorna ligger sprinkler samt ventilation ovan det ribbade undertaket. I verksamhetsytorna ligger ventilationsdon och sprinkler som genomföringar i undertaket. Belysningsprincip KULTURVÄVEN 7

8 Färgsättningsprincip Insida väggar mot fasaden speglar björken även invändigt. Väggar mot fasaden, infällda socklar samt radiatorer målas neutralt vita. Invändiga stålpelare mot fasad målas även de neutralt vita, men med hög glans. Kluster målas i en grå kulör mot de allmänna ytorna. I verksamhetslokaler bekläds utvalda väggpartier med ullfilt för att förenkla upphängning samt för att dämpa akustiken. Socklar utförs i trä, infällda i väggliv och målas i samma kulör som väggar. Betongpelare efterlagas vid behov, men behandlas inte i övrigt. Visionen för de generella ytorna är en långsiktig, lugn och sober färgsättning och materialbehandling med färginslag i form av lösa möbler och inredning inspirerade av björklövets olika skepnader beroende på årstid. Inne i verksamhetslokalerna kan en mer intensiv och uttrycksfull färg- och ljussättning förstärka det spännande och skiftande verksamhetsinnehållet. Tillgänglighet och inredning I visionen står det att Kulturväven ska vara tillgänglig för alla, alltid. Kulturväven ska vara inkluderande för alla oberoende ålder, etnicitet, kön, funktionsnedsättningar och social status. Planeringen av huset utgår från att hitta lösningar som inte utestänger eller stöter bort någon besökargrupp. Målsättningen är att uppnå detta genom en god generell tillgänglighet, inte genom iögonfallande speciallösningar. Tillgänglighetsaspekterna beaktas i alla miljöfaktorer som materialval, ljud- och ljusmiljö, utformning av korridorer, trappor, informationsdiskar m.m. Detta ska tillsammans göra miljön bekväm och användbar för många verksamheter och så många besökare som möjligt. Byggnaden kommer inte fullt ut att vara tillgänglig för alla personer med elkänslighet och astma/allergi. Därutöver är långa avstånd inom byggnaden, orienterbarhet, ljus och ljudmiljö de största tillgänglighetsutmaningarna i projektet. Det är viktigt att besluta vilka målpunkterna är och hur orienterbarheten mellan dessa underlättas. Hur parkering och angöring planeras i förhållande till tillgängliga entréer är avgörande för tillgängligheten. Hur personer med nedsatt orienteringsförmåga hittar i byggnaden varierar beroende på grad av synnedsättning, minne samt förmåga att tolka och förstå miljön. Möjlighet till personlig kontakt är viktig. För att underlätta orienteringen kan skyltning, ledstråk, ljussättning, ljud, färgsättning, kontraster och kännetecken kombineras och på så vis utgöra en del av orienteringssystemet. Ledstråk är något att följa, exempelvis vägg, kontrast, golvbeläggningar eller en ledstång. Förutom att nyttja klusterväggar längst ett naturligt stråk genom byggnaden kommer möjligheten att använda inredning som ledstråk att utredas. Detta ställer krav på både fast och lös inredning som ska vara flexibel, hållbar och tillgänglig. Möjligheten att tillgodose tillgänglighetskravet med höj- och sänkbara enheter i både publika och interna lokaler ska finnas. I lokaler med fast inedningavsätts yta för rullstolsplatser och sittplatser för medföljande. Hörslingor planeras i samlingslokaler och servicepunkter. Omfattning och utformning studeras vidare i detaljprojekteringen. Att använda ny teknik för att förbättra orienterbarhet och information i form av appar, digitala skärmar, talad information etc ska utredaas vidare och byggnadens infrastruktur förbereds för detta. Vita och grå nyanser Björklövets färger Kontrasterande kulörer 8 KULTURVÄVEN

9 PERSPEKTIV - GESTALTNINGSPRINCIP KULTURVÄVEN 9

10 Reception Vid husets stora entré mot Storgatan möts besökaren av en reception. Syftet med receptionen är att skapa goda förutsättningar för ett välkomnande och atmosfärskapande värdskap för samtliga verksamheter i huset. I receptionen får besökaren information om Kulturvävens erbjudanden och faciliteter, hjälp att orientera sig i huset samt erbjuds möjligheten att köpa biljetter till aktuella arrangemang. Självservicelösningar ska eftersträvas. Receptionen kan fungera som samlingspunkt för grupper som ska besöka Kulturväven och/eller ta del av någon av Kulturvävens guidade turer. Två personer kan bemanna receptionen samtidigt, men receptionen fungerar även utan personal genom att man där också erbjuder besökaren information genom digitala och/eller analoga kanaler. Samma information finns även i husets övriga entréer, vilket säkerställer att information erbjuds på ett likvärdigt i hela huset. Det bör finnas låsbar förvaring för informationsmaterial och kontorsmaterial. Det bör också finnas en första-hjälpen-låda samt en hjärtstartare. Säkerhet Krävs att lokalen är låst vissa tider för att stänga ute obehöriga? Lokalen är öppen för besökare när Kulturväven är öppen. Receptionsdisken kan stängas när den inte är bemannad. Material som kan vara stöldbegärligt förvaras i låsta utrymmen. Säkerhetslarm utreds. Reception Kulturhuset i Stockholm VILKA KRAV STÄLLS PÅ MILJÖN? Ljus; dagsljus, mörkläggning, belysning? Ljud; alstrar aktiviteten buller, krävs tystnad? Krävs tillgång till vatten? Dagsljus och god belysning. Aktiviteten alstrar inte buller men ett sorl. Receptionen är välkomnande och väl synlig. Tillgängligheten är hög med god ljud- och ljusmiljö samt lugn bakgrund för läppaavläsning. Det finns plats för rullstolar. Informationen är lätt att ta till sig, även kognitivt. Receptionen erbjuder en god arbetsmiljö för personalen. Att stå och gå på hårt golv hela dagarna kan vara ansträngande, och lösningar på detta ska utredas. Det finns risk för hög ljudnivå. Möblering och teknisk utrustning är flexibel så att receptionen går att bygga om vid behov. Hela eller del av disken ska vara höj- och sänkbar för god arbetsergonomi och tillgänglighet. Reception Kvik Köpenhamn Vilken utrustning krävs? Möbler, utrustning, hur många/mycket? Vad finns i rummet permanent/temporärt? Vilka typer av förbrukningsvaror krävs? I receptionen finns två flexibla och fristående arbetsplatser med dator och bildskärm. Det finns tillgång till kopiator, skrivare, kortbetalningsutrustning samt låsbar kassa för pengahantering. Det finns plats för mobiltelefon med möjlighet till laddning. Det finns anslagstavlor, affischeringsytor, digitala annonstavlor, broschyrställ och publika datorer. Det finns en telefon för beställning av färdtjänst. Exempel på exponering Förvaringsbehov Vad behöver förvaras i rummet? Vad behöver förvaras i närheten (i huset)? Ange ungefärlig storleksordning på förvaringsbehovet. 10 KULTURVÄVEN

11 Till receptionen ska alla känna sig välkomna. Mötas på samma nivå. Personalens arbetsmiljö är viktig. INFO! Självbetjäning i, eller i anslutning till, receptionen. Självbetjäning för sittande. PLACERING BIDRAR TILL ORIENTERBARHET. KULTURVÄVEN 11

12 Servicepunkt stationär brukare: Biblioteket Servicepunkterna kan användas för olika ändamål till exempel bibliotek, samhällsinformation och turistinformation. Målet med arbetet vid servicepunkterna är ett gott bemötande och service, att stödja självbetjäning samt att öka tillgängligheten för besökarna. I anslutning till bibliotekens samlingar finns servicepunkter med en, två eller tre moduler. Vid servicepunkterna ska besökarna till exempel kunna få hjälp med: att skaffa lånekort och få en introduktion till bibliotekens fysiska och digitala tjänster hjälp att hitta i bibliotekets samlingar individuell vägledning när det gäller referens och informationsfrågor boktips och inspiration till läsning betala låneskulder med betalkort Vilka krav ställs på miljön? Ljus; dagsljus, mörkläggning, belysning? Ljud; alstrar aktiviteten buller, krävs tystnad? Krävs tillgång till vatten? För servicepunkten som helhet finns tillgång till skrivare och kortbetalningsutrustning. Det finns plats för mobiltelefon med möjlighet till laddning. Förvaringsbehov Vad behöver förvaras i rummet? Vad behöver förvaras i närheten (i huset)? Ange ungefärlig storleksordning på förvaringsbehovet. Det finns en låsbar förvaring av broschyrer, låneregler, lånekort m.m. vid varje servicepunkt. Det finns också ett förvaringsutrymme för pärmar och böcker. Ett större förrådsutrymme disponeras av biblioteket för lagring av större mängd lånekort m.m. Säkerhet Krävs att lokalen är låst vissa tider för att stänga ute obehöriga? Diskarna kan vara obemannade vissa tider och lämnas utan uppsikt när man vägleder besökarna ute bland hyllorna. Därför undviks kontanthantering så långt som möjligt. Material som kan vara stöldbegärligt förvaras i låsta utrymmen. Säkerhetslarm utreds. Servicepunkterna är tydliga och lätta för besökaren att upptäcka och placeras i första hand i anslutning till digitala trapphus. De är välkomnande och erbjuder en bra arbetsmiljö. Servicepunkterna består av fristående enhetliga diskar (moduler). Flera diskar kan ställas tillsammans, men med möjlighet att passera emellan. Tillgängligheten är hög med god belysning, lugn bakgrund för läppavläsning och plats för rullstol. Viss akustisk avskärmning finns för att man ska kunna föra enskilda samtal och telefonsamtal. Dessutom finns det grupprum i närheten där helt ostörda samtal kan föras. Att stå och gå på hårt golv hela dagar kan vara ansträngande. Lösningar på detta problem ska utredas. Utlåningsstationer finns inom synhåll. Samma utlåningsstationer som idag finns på biblioteken i Umeåregionen används. Personaltoalett finns i närheten. Hörslinga finns vid varje servicepunkt. Vilken utrustning krävs? Möbler, utrustning, hur många/mycket? Vad finns i rummet permanent/temporärt? Vilka typer av förbrukningsvaror krävs? En modul innehåller en höj- och sänkbar kontorsarbetsplats för en person med plats för dator, dataskärm, RFID-platta och en arbetsyta för böcker och annat material som kan komma att behövas i mötet med besökaren. Datorn ska ha vridbar skärm. Servicegivaren ska kunna vägleda sida vid sida och ha ryggen fri (integritet vid sökning i datorer). Vid varje servicepunkt finns en besöksstol. Den har karm och är stadig. 12 KULTURVÄVEN

13 Servicepunkt mobil Brukare: kvinnohistoriskt museum, konstenheten, verksamheter som gör inspel i kulturväven I de fall då andra verksamheter än bibliotek behöver fasta servicepunkter används samma utformning som för biblioteket, se föregående sida. Som komplement till de stationära servicepunkterna finns ett antal mobila servicepunkter. De kan flyttas till den plats där de behövs. Exempel på olika nyttjare är: Olika kommunala verksamheter som erbjuder medborgarservice inom sina områden Bemanning i konstklustret Receptionsbehov utanför Black box och filmsalar vid program, festivaler eller liknande. Vilka krav ställs på miljön? Ljus; dagsljus, mörkläggning, belysning? Ljud; alstrar aktiviteten buller, krävs tystnad? Krävs tillgång till vatten? Modulerna ska vara mobila och platsbesparande eftersom de ska förvaras i förråd eller liknande när de inte används. Stationerna ska också kunna användas som bokningsbara, mobila arbetsplatser. Vilken utrustning krävs? Möbler, utrustning, hur många/mycket? Vad finns i rummet permanent/temporärt? Vilka typer av förbrukningsvaror krävs? En modul innehåller en höj- och sänkbar kontorsarbetsplats på hjul för en person. Det finns plats för dator, dataskärm och en arbetsyta för material som kan komma att behövas i mötet med besökaren. Datorn ska ha vridbar skärm. Förvaringsbehov Vad behöver förvaras i rummet? Vad behöver förvaras i närheten (i huset)? Ange ungefärlig storleksordning på förvaringsbehovet. De olika verksamheterna ska ha tillgång till mobila förråd för sina förrådsbehov. Servicepunkten utrustas med skåp och hylla för närförvaring i liten omfattning. Säkerhet Krävs att lokalen är låst vissa tider för att stänga ute obehöriga? Servicepunkten kan lämnas obemannad. Därför undviks kontanthantering. Material som kan vara stöldbegärligt förvaras i låsta utrymmen. SERVICEPUNKTER Servicepunkterna består av enkla, tydliga samt höj- och sänkbara moduler. Genom en mindre kopplingsmodul finns möjlighet att variera storleken på servicepunkten - en, två eller tre moduler. Kopplingsmodulen kan med fördel användas för placering av skrivare samt förvaring av övrig utrustning. Formspråket är tydligt och rakt, och de skiljer sig i kulör och uttryck ifrån omkringliggande ytor. SÖKSTATIONER Sökstationerna är fasta och är placerade på två olika höjder en för stående och en för sittande eller barn. De kan både placeras fristående på golv eller monteras på vägg eller hyllgavel. Formspråket är lika servicepunkterna i kulör och uttryck. KULTURVÄVEN 13

14 Samhällsinformation Brukare: Umeå Kommun I Kulturväven finns en yta reserverad för kommunal samhällsinformation på plan 3. Här ska kommunen informera medborgarna om politik, demokrati, stadsplanering med planutställningar m.m. Ambitionen är att detta ska bli en plats för dynamisk och tillgänglig medborgardialog och medborgarinflytande. Detta ska stärka umeåbornas möjlighet att påverka stadens utveckling, i stort och smått. Det finns också tankar om att utveckla ett lokalhistoriskt centrum med interaktiva databaser och utställningar där umebor kan ta del av stadens moderna historia. I samverkan mellan Umeå kommun, Umeå universitet och Västerbottens museum kan ett aktivitetscentrum för demokratiska processer och dialoger i aktuella planerinsgfrågor skapas. Vilken utrustning krävs? Möbler/utrustning: hur många/mycket? Vad finns i rummet permanent/temporärt? Vilka typer av förbrukningsvaror krävs? Exponeringsytor och möbler, digital presentationsutrustning, 1 st servicepunkt. Förvaringsbehov Vad behöver förvaras i rummet? Vad behöver förvaras i närheten (i huset)? Ange ungefärlig storleksordning på förvaringsbehovet. Lagerhållning av möbler och utrustning vid förändring av innehållet i utställningen i ett delat mobilt förråd större. 14 KULTURVÄVEN

15 Digitala trapphus Brukare: alla Huset ska vara både en fysisk och en virtuell mötesplats där samverkan är fokus och utan tydliga verksamhetsgränser. Många olika verksamheter kommer att verka i huset vilket ställer höga krav på tydlig information och kommunikation. Det kommer att behövas ett gemensamt system och en gemensam organisation för att hantera detta. Trapphusens ytterväggar fungerar som centrala informationsbärare, vägledare och exponeringsytor som till exempel visar Kulturvävens aktuella erbjudanden, hjälper besökare att orientera sig i huset samt exponerar saker som skapats inom kulturhuset som verksamhet. Trapphusen är landmärken i förhållande till siktlinjerna genom byggnaden, tillika viktiga element för tillgänglighet och orienterbarhet. Trapphusens utsidor består av svarta glasskivor med en luftspalt mot de bakomvarande väggarna. I luftspalten ska rymmas både digitala skärmar (digitala väggar med flera skärmar sammansatta) och annan mer fast information. Tänkta användare: Medborgare/besökare/privatpersoner som besöker Kulturväven (tar i huvudsak del av information). Umeå kommuns verksamheter som direkt eller indirekt finns i Kulturväven (tillhandahålla information, men även ta del av information). Kulturvävens kommersiella verksamheter så som caféer, restauranger, butiker, konferens och hotell (tillhandahålla viss information). Föreningar/organisationer/företag som besöker Kulturväven (ta del av information och i viss mån tillhandahålla information). Vilka krav ställs på miljön? Ljus; dagsljus, mörkläggning, belysning? Ljud; alstrar aktiviteten buller eller krävs tystnad? Krävs tillgång till vatten? Reflektioner i glaset liksom solinstrålning måste beaktas så att synbarheten blir god. Viktigt att det inte bildas skuggor på grund av distans från bakgrundsvägg. Ett visst utrymme mellan glasvägg och bakomliggande vägg krävs. Exakt mått på detta beror på val av teknik och leverantör. Skiftar mellan cirka millimeter. Dessutom krävs åtkomlig teknikservice bakom glaset. Det ska vara möjligt att ändra och byta installationer bakom glaset, till exempel flytta skärmar, sätta in nya skärmar, byta ut skärmar mot fasta (ej digitala) installationer. Många sammankopplade skärmar ställer krav på kylning/ventilation och tillgång till el. Koppling till centralt system för informationshantering.varje digital vägg, sammansättning av digitala skärmar, behöver kopplas till en graphic controller, det vill säga mjukvara och styrsystem, som i en bildmatris hanterar och distribuerar olika bildsignaler och gör det möjligt att dela upp videoväggar i flera delar. Säkerhet Krävs att lokalen är låst vissa tider för att stänga ute obehöriga? Glasskivorna/väggarna ska inte kunna öppnas av obehöriga. Trapphusväggarnas olika funktioner (information, vägledning och exponering) ställer olika krav på utförande: Föränderlig information t.ex. aktuella erbjudanden i Kulturväven? Fast information vägledning (var är jag? hur hittar jag? var/vem frågar jag?) Olika avstånd betyder olika budskap (utförande och innehåll) Långt bort: större, enklare, fokus på orienterbarhet. Nära: mindre, mer detaljerad, fokus på information. Exponering: film, konst, miljöskapande, tema (mer rörligt och fritt). Bör aldrig finnas på den vägg som har servicepunkt framför eller hissdörr. - Ska information kunna fås uppläst genom knapptryckning (kännbara knappar)? Utreds vidare. - Teckensnitt och storlek är viktig för god tillgänglighet. Ett kluster av information baserat på punkterna 1 och 2, utfört med hänsyn till punkt 3, kan förslagsvis byggas upp så att innehållet/budskapet alltid presenteras likadant, oberoende på vilket trapphus och vilken vägg de finns. Detta bidrar till igenkänning samt smidigare hantering och samordning av information. KULTURVÄVEN 15

16 Bild- och formverkstad Brukare: bibliotekets programverksamhet, Idéan, Kulturcentrum för barn och unga, konstenheten, kultur för seniorer, studieförbunden, föreningar m.fl. Här sker skapande i olika former: exempelvis måla vid staffli, teckna vid bord, återbruksslöjd, textilt arbete, tryck m.m. Grupper på cirka15-20 personer ska kunna arbeta samtidigt. Verksamheten är både planerad och spontan med olika teman som presenteras under olika perioder. Vilka krav ställs på miljön? Ljus: dagsljus, mörkläggning, belysning? Ljud: alstrar aktiviteten buller eller krävs tystnad? Krävs tillgång till vatten? Rummet ska gå att mörklägga när man jobbar med ljus och skuggor, overheadapparat/projektor och liknande. Belysningen ska kunna riktas mot väggarna som används både för arbete och utställning. Vatten är en förutsättning i en skapande ateljé. Det kan vara vattenhoar eller rännor i rostfritt. Höjden ska vara anpassad för att passa alla olika brukargrupper, olika ålder och stående och sittande personer. Vilken utrustning krävs? Möbler/utrustning: hur många/mycket? Vad finns i rummet permanent/temporärt? Vilka typer av förbrukningsvaror krävs? Bord och pallar i både vuxen- och barnhöjd. Barnstolar för medföljande bebisar. Redskap som exempelvis stafflier, projektor, penslar m.m. för skaparverksamheten. Ytskikt golv: sockel: vägg: tak: övrigt massiv oljad ek/alt gummigolv infälld, målad målad gips, glaspartier, väggparti i filt demonterbart ribbverk av massiv, oljad ek, skåp, luckor och lådfronter lackade i grå kulör. bänkskiva av rostfritt stänkskydd av plexiglas över bänkyta Fast inredning: vägg- och bänkskåp, låsbara 4 st rostfria, djupa vattenhoar samt gipsavskiljare (1 höj- och sänkbar), golvbrunn Lös inredning bord och stapelbara stolar/pallar för 20 personer 1 st höj- och sänkbart bord 4 barnstolar mörkläggningsgardiner translucenta draperier ståbord mobilt förråd mindre mobilt förråd större för stolar etc delas med övrig verksamhet Utrustning 1 st projektor 1 st projektionsduk 15 stafflier, olika höjder whiteboard ljusbord förbereds för smartboard Förvaringsbehov Vad behöver förvaras i rummet? Vad behöver förvaras i närheten (i huset)? Ange ungefärlig storleksordning på förvaringsbehovet. I rummet förvaras stafflier, färg, penslar, papper och annat skapandemateriel i mindre låsbara skåp eller mobila förråd. För större lagerbehov delas ett större mobilt förråd med andra skaparverkstäder. Säkerhet Krävs att lokalen är låst vissa tider för att stänga ute obehöriga? Ja, rummet ska kunna låsas. 16 KULTURVÄVEN

17 Skala: 1 : 50 Ritad av White Arkitekter Umeå KULTURVÄV Kulturproghandl KULTURVÄVEN 17

18 Bänkskåp 0 Matverkstad Brukare: studieförbund, föreningar, bibliotekets programverksamhet m.fl. Här finns möjlighet att skapa på temat mat. Det kan vara studiecirklar/ föreningar med fokus på mat eller särskilda aktiviteter kopplade till annan programverksamhet. Verksamheten är planerad. Antalet personer som arbetar här varierar från några få och upp till 15 personer. Borden utanför rummet kan användas i kombination med matverkstaden. Vilka krav ställs på miljön? Ljus: dagsljus, mörkläggning, belysning? Ljud: alstrar aktiviteten buller eller krävs tystnad? Krävs tillgång till vatten? Rummet kan ha indirekt dagsljus. Belysningen kan riktas mot både beredningsytor samt mobil demonstrationsyta. Köksutrustning är en förutsättning i en matverkstad. Köket dimensioneras för att cirka 10 personer kan laga mat tillsammans, men utrymmet utanför kan självklart nyttjas när förtäring sker. Låsbara skåp är bra för samnyttjande med exempelvis filmvisningar. Höjden på bord, bänkar, ugn m.m. är anpassade för att passa alla brukargrupper. Vilken utrustning krävs? Möbler/utrustning: hur många/mycket? Vad finns i rummet permanent/temporärt? Vilka typer av förbrukningsvaror krävs? Köksinredning enligt ritning Förvaringsbehov Bänkskiva Bänkskåp, 2-delad lucka Bänkskåp Diskbänksskåp, blindfront Lådhurts, 3 lådor Diskmaskin Bänkskåp, 2-delad lucka Lådhurts, 3 lådor Ytskikt golv: 900 sockel: vägg: tak: övrigt massiv 500 oljad 700 ek infälld, målad målad gips, glaspartier demonterbart ribbverk Öppet hyllplan, av massiv, oljad ek, skåp, luckor och lådfronter 1st lackade i grå kulör. bänkskiva av rostfritt stål stänkskydd av plexiglas över bänkyta Väggskåp, 2-delad lucka Öppna hyllplan, 3st Fast inredning köksinredning enligt ritning, delar av inredning utförs utan sockel Väggskåp, låsbara skåp för t.ex. 2-delad föreningsverksamhet lucka 2 st rostfria hoar varav 1 höj- och sänkbar diskmaskin Öppna hyllplan, 3st kyl och frys spishäll Väggskåp, ugn 2-delad lucka Väggskåp, 2-delad lucka Lös inredning bord och stapelbara stolar barnstolar mobilt förråd mindre Öppna hyllplan, 3st Väggskåp, 2-delad lucka Utrustning Väggskåp, 1 st smartboard 2-delad lucka porslin, bestick och hushållsapparater köksredskap sopsortering Väggskåp, 2-delad lucka skåpförvaring/ ombyte kökskläder Glasparti. Glasparti från golv till tak Markörer för synbarhet Matverkstad 34,6 m² 5277 smartboard Vad behöver förvaras i rummet? Vad behöver förvaras i närheten (i huset)? Ange ungefärlig storleksordning på förvaringsbehovet Mobila förråd samt låsbara skåp i köksinredning. Omfattning utreds vidare Säkerhet Krävs att lokalen är låst vissa tider för att stänga ute obehöriga? Ja, rummet ska kunna låsas. 18 KULTURVÄVEN Ritad av White Arkitekter Umeå KULTURVÄV Kulturproghandl Skala: As indicated

19 Digitalt lab Brukare: Allmänheten, Idéan, kulturverket, KULTURCENTRUM FÖR BARN OCH UNGA, mediacenter, studieförbunden, Bibliotekets programverksamhet m.fl. Här arbetar man enskilt eller i mindre grupp, avskilt och koncentrerat, med med digitala verktyg för bildbehandling, animation, filmredigering, musikskapande, webb, dataspel m.m. Platserna är bokningsbara. Ytskikt golv: massiv oljad ek sockel: infälld, målad vägg: målad gips, glaspartier, väggar i filt tak: demonterbart ribbverk av massiv, oljad ek, Lös inredning datorbord stolar mörkläggningsgardiner Vilka krav ställs på miljön? Ljus: dagsljus, mörkläggning, belysning? Ljud; alstrar aktiviteten buller eller krävs tystnad? Krävs tillgång till vatten? Rummet går att mörklägga och belysningen är anpassad till bilskärmsarbete. Färgsättningen är lugn och neutral, samt möjliggör bildskapande på skärm. Många av aktiviteterna här alstrar högt ljud som musik eller ljudeffekter. Miljön stödjer samarbete mellan medhavda datorer och de som finns på plats. Vilken utrustning krävs? Utrustning datorer med tillhörande skärm, hörlurar och webkamera, 2 st studiohögtalare mixerbord MIDI-keyboards större LED-skärm för presentation Möbler/utrustning: hur många/mycket? Vad finns i rummet permanent/temporärt? Vilka typer av förbrukningsvaror krävs? Rummet är väl utrustat med redskap för digitalt skapande. Deltagarna har tillgång till dator i rummet eller kan låna dator. Ett digitalt lab är utrustat med hård- och mjukvara för särskilda behov, lika nuvarande länken på biblioteket. Förvaringsbehov Vad behöver förvaras i rummet? Vad behöver förvaras i närheten (i huset)? Ange ungefärlig storleksordning på förvaringsbehovet. Klädkrokar och skåp för förvaring av väskor och värdesaker ska finnas i lokalen eller i anslutning till lokalen. Säkerhet Krävs att lokalen är låst vissa tider för att stänga ute obehöriga? Ja, rummet ska kunna låsas. Glasparti från golv till tak Markörer för synbarhet KULTURVÄVEN 19

20 Digital verkstad Brukare: Allmänheten, Idéan, kultrurverket, KULTURCENTRUM FÖR BARN OCH UNGA, mediacenter, studieförbunden, Bibliotekets programverksamhet, musikskolan m.fl. Här arbetar man, enskilt eller i små/större grupper, med digitala verktyg för bildbehandling, animation, filmredigering, musikskapande, webb, dataspel m.m. Här kan man ägna sig åt informationssökning. Det finns förutsättningar för en pedagog att handleda en bokad grupp på 5-30 personer. Spontana besök är möjliga. Vilka krav ställs på miljön? Ljus: dagsljus, mörkläggning, belysning? Ljud; alstrar aktiviteten buller eller krävs tystnad? Krävs tillgång till vatten? Rummet går att mörklägga och belysningen är anpassad till bilskärmsarbete. Färgsättningen är lugn och neutral, samt underlättar digitala prcesser på skärm. Aktiviteterna här kan alstra högt ljud som musik eller ljudeffekter. IT-miljön stödjer samarbete mellan medhavda datorer och de som finns på plats. Vilken utrustning krävs? Möbler/utrustning: hur många/mycket? Vad finns i rummet permanent/temporärt? Vilka typer av förbrukningsvaror krävs? Stolarna har varierad sittkomfort: exempelvis pinnstolar, kontorsstolar mjukare stolar (med eller utan nackstöd). Höjden ska vara anpassad för att passa olika brukargrupper, olika åldrar och stående och sittande personer. Rummet är väl utrustat med redskap för digitalt skapande. Deltagarna har tillgång till dator i rummet eller kan låna dator. Ytskikt golv: sockel: vägg: tak: övrigt: massiv oljad ek infälld, målad målad gips, glaspartier, väggar i filt demonterbart ribbverk av massiv, oljad ek, skåp, luckor och lådfronter lackade i grå kulör. bänkskiva av oljad ek Fast inredning 1-2st bänkskåp för förvaring av utrustning Lös inredning bord och stolar för 30 personer mörkläggningsgardiner translucent draperi Utrustning 26 st datorer med tillhörande skärm, hörlurar och webkamera 1 st smartboard med projektor och ljudanläggning smarttable ( interaktivt skärmbord ) 5 st större LED-skärmar på vinkingsbara armar mikrofoner kameror, flmkameror studiohögtalare 1 MIDI-keyboard 1 st mixerbord Förvaringsbehov Vad behöver förvaras i rummet? Vad behöver förvaras i närheten (i huset)? Ange ungefärlig storleksordning på förvaringsbehovet. Utrustningen ska förvaras i låsbara skåp i rummet. Säkerhet Krävs att lokalen är låst vissa tider för att stänga ute obehöriga? Ja, rummet ska kunna låsas. 20 KULTURVÄVEN

Rumstyp Funktion/aktivitet Inredning Teknik InTibro

Rumstyp Funktion/aktivitet Inredning Teknik InTibro InTibro Mottagande av besökare Yta för försäljning Receptionsdisk, öppen miljö, ergonomiskt utformad arbetsplats. Konstnärlig utsmyckning och växter som stämmer överens med övrig inredning. Besöksstolar,

Läs mer

Standardmodeller för administrativa lokaler

Standardmodeller för administrativa lokaler Standardmodeller för administrativa lokaler UPPRÄTTAT AV FASTIGHET Innehåll Sida Inledning - Adminstrativa lokaler vid VLL - Adminstrativa lokaler sett ur ett förvaltningsperspektiv - Allmänt om kontorslokaler

Läs mer

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.2 Sidantal 3 Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad om och tillbyggnad Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0

Läs mer

GLASS FRONT. Glass Front är en av våra glasväggar som ger maximala glasytor utan mellanliggande karmsidor. Glass Front monteras i

GLASS FRONT. Glass Front är en av våra glasväggar som ger maximala glasytor utan mellanliggande karmsidor. Glass Front monteras i GLASS FRONT Glass Front är en av våra glasväggar som ger maximala glasytor utan mellanliggande karmsidor. Glass Front monteras i aluminiumprofil vid golv och mot akustiktak, bjälklag eller nedbyggd gipsskärm.

Läs mer

Checklista för inredning av städvänliga lokaler

Checklista för inredning av städvänliga lokaler 1 (8) Checklista för inredning av städvänliga lokaler Checklistan beskriver vad ni själva ska göra för att underlätta städningen av era lokaler. Checklistan tar både upp sådant som kan förbättras i befintliga

Läs mer

Sundsåker. 20 lägenheter vid ljusnans strand

Sundsåker. 20 lägenheter vid ljusnans strand Sundsåker 20 lägenheter vid ljusnans strand Bo bekvämt vid Ljusnans strand Strikt och modern arkitektur i kombination med trivsel har varit i fokus. Här ska det vara bekvämt att leva. Med ett unikt läge

Läs mer

Reserapport från studiebesök Örebro läkarutbildning 3 mars 2014

Reserapport från studiebesök Örebro läkarutbildning 3 mars 2014 Reserapport från studiebesök Örebro läkarutbildning 3 mars 2014 från Anita Wisén I Örebro har man byggt ett separat 3-vånings hus för läkarutbildningen (primärt att fn användas från termin 4 och framåt).

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING Brf Skogsparken 5 i Haninge, H105

TEKNISK BESKRIVNING Brf Skogsparken 5 i Haninge, H105 TEKNISK BESKRIVNING Brf Skogsparken 5 i Haninge, H105 MARK Kallförråd med storlek ca 6 m2 ingår med placering i närheten av bostaden, kallförråd till bostad 26 och 29 är placerade vid parkeringsanläggning

Läs mer

RUMSFUNKTIONSPROGRAM

RUMSFUNKTIONSPROGRAM 1(7) Allmänt Rumshöjd i vistelserum skall vara min 2,7 m. RUMSFUNKTIONSPROGRAM Fönster Minst ett av fönstren i klassrum och grupprum ska vara öppningsbart. Öppningsbara fönster ska utrustas med säkerhetsbeslag.

Läs mer

KONCEPT FÖRSKOLEINREDNING

KONCEPT FÖRSKOLEINREDNING KONCEPT FÖRSKOLEINREDNING Inredningskonceptet belyser viktiga aspekter vid val av inredning till Södertäljes förskolor. Inredningskonceptet ska kunna fungera för alla förskolor, befintliga, ombyggda och

Läs mer

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta Brf Stadsträdgården Skönt modernt boende för ett aktivt liv Bofakta Innehåll Situationsplan... 3 Våningsplan Vindsvåning och våning 2 5... 4 Våning 1 och källarplan... 5 Planritningar 2 rum och kök...

Läs mer

Byggprojektet VICTORIA. Kungsgatan 11 15 Örebro City. Bofakta

Byggprojektet VICTORIA. Kungsgatan 11 15 Örebro City. Bofakta Byggprojektet VICTORIA Kungsgatan 11 15 Örebro City Bofakta Objektfakta Upplåtelseform Byggherre Entreprenör Arkitekt Inflyttning Hyror Intresseanmälan och frågor Lägenheter Butikslokaler Garage Hyresrätt

Läs mer

Guide för tillämpning av tillgänglighetssymbolerna i SS 30600

Guide för tillämpning av tillgänglighetssymbolerna i SS 30600 Guide för tillämpning av tillgänglighetssymbolerna i SS 30600 Denna guide är avsedd som vägledning för användning av tillgänglighetssymbolerna i SS 30600. Med enhetliga och funktionella bildsymboler i

Läs mer

GUMMIFABRIKEN, TILL- & FRÅNGÄNGLIGHET

GUMMIFABRIKEN, TILL- & FRÅNGÄNGLIGHET INNEHÅLL DEL 1 - ÖVERSIKTLIGA PLANER PLAN 2 PLAN 3 PLAN 4 PLAN 5 PLAN 6 DEL 2 - EXEMPEL OCH TILLÄMPNINGAR ENTRÉER RECEPTION HISSAR Syftet med denna skift är att på ett överskådligt sätt visa hur till-

Läs mer

FLYTTBARA LOKALER FÖRSKOLOR OCH SKOLOR

FLYTTBARA LOKALER FÖRSKOLOR OCH SKOLOR FLYTTBARA LOKALER FÖRSKOLOR OCH SKOLOR MAKING ROOM FOR THE FUTURE Får alla plats hos er? Eller har ni många barn och alldeles för lite utrymme? Behöver ni en ny cafeteria, fler klassrum eller en hel skolbyggnad?

Läs mer

T I L L B E H Ö R - K O N T O R. Förbättra din vardag med hjälp av Indus kompletta tillval

T I L L B E H Ö R - K O N T O R. Förbättra din vardag med hjälp av Indus kompletta tillval T I L L B E H Ö R - K O N T O R Förbättra din vardag med hjälp av Indus kompletta tillval F Ö R B E R E D A N D E A R B E T E N Bygglov Indus kan åta sig att sköta bygglovsansökan. Bygglovsritningar så

Läs mer

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB GUMMIFABRIKEN BILAGA 1 SH BESKRIVNING TYPRUM SYSTEMHANDLING ETAPP 2. Kv Knekten 16, VÄRNAMO K:N Projekt 0803

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB GUMMIFABRIKEN BILAGA 1 SH BESKRIVNING TYPRUM SYSTEMHANDLING ETAPP 2. Kv Knekten 16, VÄRNAMO K:N Projekt 0803 BILAGA 1_ SH A BESKRIVNING Sidantal inkl försättsblad 29 Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB BILAGA 1 SH BESKRIVNING TYPRUM Borås M A arkitekter AB P145237A Västerlånggatan 12 503 30 Borås Tel.033-14

Läs mer

Villan. Ett energismart alternativ. Sandwichkonstuktion med SPU-isolering

Villan. Ett energismart alternativ. Sandwichkonstuktion med SPU-isolering Villan Ett energismart alternativ Sandwichkonstuktion med SPU-isolering Målgrupp Vår målgrupp med huset är den moderna människan som uppskattar sin fritid och vill ha ett energieffektivt hus som är framtids

Läs mer

Stockholmsmässan LOUNGE. Abelardo Gonzalez Arkitektbyrå AB Koordinerad inredning Ove Persson

Stockholmsmässan LOUNGE. Abelardo Gonzalez Arkitektbyrå AB Koordinerad inredning Ove Persson Stockholmsmässan LOUNGE Förslag till ny Lounge, Stockholmsmässan Förutsättningar Syftet är att skapa ett rum där man till fullo kan uppskatta kvalitén i svenskt material och möbeldesign. Ett starkt och

Läs mer

Bättre betyg. Inredningar för utbildning.

Bättre betyg. Inredningar för utbildning. Bättre betyg Inredningar för utbildning. Vilket betyg vill du själv få av lärare och elever? När vi talar om betyg inom utbildning är det oftast i en och samma riktning. Det är skolan och lärarna som ger

Läs mer

Inredning för skolan. Klassrummet

Inredning för skolan. Klassrummet Inredning för skolan Klassrummet lära lyssna planera förvara utvecklas Den kreativa arbetsplatsen för stora och små Få arbetsmiljöer ska tillfredställa så många olika behov som klassrummet. Elever ska

Läs mer

Bostadsfakta Brf Flygplansfabriken

Bostadsfakta Brf Flygplansfabriken - Bostäder för morgondagens stockholmare - 2013-04-26 Bostadsfakta Brf Flygplansfabriken Beställare: Brf Flygplansfabriken*, Org.nr. 769617-1052 Entreprenör: SSM Bygg & Fastighets AB, Kungsholmstorg 16,

Läs mer

KÖPMANTORGET GESTALTNINGSFÖRSLAG

KÖPMANTORGET GESTALTNINGSFÖRSLAG KÖPMANTORGET GESTALTNINGSFÖRSLAG Organisation Projektledare: Jeanette Laestander, Luleå kommun, Tekniska kontoret Konsult gestaltning: Eva Wenngren, Linnea Örtenvik, Anneli Jonsson, Ramböll Konsult ljusdesign:

Läs mer

60/30 Klassisk Stålhylla DESIGN BCI

60/30 Klassisk Stålhylla DESIGN BCI 60/30 Klassisk Stålhylla DESIGN BCI 60/30 KLASSISK STÅLHYLLA Funktionell, flexibel och estetisk 60/30 klassisk stålhylla är ett fristående hyllsystem som är resultatet av många års erfarenhet och framgång.

Läs mer

FUNKTIONSPROGRAM FÖRSKOLA 100621

FUNKTIONSPROGRAM FÖRSKOLA 100621 För att verksamheten i förskolan skall kunna bedrivas i riktning mot läroplanens mål är det viktigt att skapa miljöer, där barnen inspireras till olika typer av verksamheter och handlingar, till utforskande

Läs mer

designpaket AVANTGARDE. Victoria Strand 2010-09-10

designpaket AVANTGARDE. Victoria Strand 2010-09-10 GENERELLA UPPGIFTER GOLV KLINKER I ENTRÉ format 300x300 sockel i ekfanér GOLV ÖVRIGA RUM gems svart gems antracite travertin grå travertin beige ekparkett, mattlackad sockel i ekfanér INNERDÖRRAR vita

Läs mer

Skuggspelet 6. Beskrivning. innehåll: mark byggnad interiör rumsbeskrivning kök vitvaror vvs och el. omslag 2011-01-20 1 av 8

Skuggspelet 6. Beskrivning. innehåll: mark byggnad interiör rumsbeskrivning kök vitvaror vvs och el. omslag 2011-01-20 1 av 8 Skuggspelet 6 Beskrivning innehåll: mark byggnad interiör rumsbeskrivning kök vitvaror vvs och el omslag 2011-01-20 1 av 8 mark Entresida Betongplattor körbara Uteplats Altan av tryckimpregnerat trä. Runt

Läs mer

Norrlandsgatan 20, Stockholm Kvarteret Vildmannen 10

Norrlandsgatan 20, Stockholm Kvarteret Vildmannen 10 , Stockholm Kvarteret Vildmannen 10 Lokalisering Med sin placering mellan Stureplan, Norrmalmstorg och Hamngatan ligger kvarteret Vildmannen 10 mitt i händelsernas centrum. De omgivande kvarteren eller

Läs mer

B Engström konsult ab

B Engström konsult ab 1(5) B Engström konsult ab Runstensvägen 26, 446 35 ÄLVÄNGEN, Tel. 0303-746 373 RÅD & ANVISNINGAR PROJEKTERING AV LIVMEDELSLOKALER PLANERING Anvisningarna avser ny- och ombyggnad av livsmedelslokal Livsmedelslokalerna

Läs mer

BOFAKTA. Bostadsrättsföreningen Väktaren

BOFAKTA. Bostadsrättsföreningen Väktaren BOFAKTA Bostadsrättsföreningen Väktaren Så här går det till att köpa bostadsrätt Steg för steg 1 Ta del av informationen i försäljning- och bofaktafolder om våra bostadsrätter. 2 Studera situationsplanen

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2015-09-07 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Ormbacka 2-planshus 146 kvm NR: 4707 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Ormbacka 2-planshus 146 kvm NR: 4707 Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta på

Läs mer

projekt: pa k li p pa n Grus Gräs Mur situationsplan 1:1000

projekt: pa k li p pa n Grus Gräs Mur situationsplan 1:1000 projekt: pa k li p pa n N Grus Gräs Mur situationsplan 1:1000 0 10 20 30 40 50 m platsen Projektets mål har varit att evara platsens öppenhet och offentlighet och Röda sten som tydligt landmärke och samtidigt

Läs mer

KV RISET 10. Illustration Barnängsgatan / Tengdahlsgatan KV RISET 10 2014-05-08

KV RISET 10. Illustration Barnängsgatan / Tengdahlsgatan KV RISET 10 2014-05-08 Illustration Barnängsgatan / Tengdahlsgatan Kontur arkitektkontor ab Triewaldsgränd 1 111 29 Stockholm telefon +46 8 411 54 10 kontor@kontur.se www.kontur.se INNEHÅLL Försättsblad Innehåll Byggnaden, förändring,

Läs mer

Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum

Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum FRESTA Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum Prisvärda och ljusa bostadsrätter med ljust läge några minuter från Sollentuna Centrum. Nära vatten och grönska precis bredvid det

Läs mer

VASASTAN LUNTMAKARGATAN 34 397 KVM

VASASTAN LUNTMAKARGATAN 34 397 KVM nya N y lo ka möjl l ighe ter! VASASTAN LUNTMAKARGATAN 34 397 KVM Sida 1 av 20 BESKRIVNING Luntmakargatan 34, 397 kvm Modernt kontor med edge högst upp med stor terrass och garage. Kontoret ligger i välskött

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2012-01-24 Rev 2012-04-04 Rev 2012-10-15 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Seniorvillan 4669, 1-plan parhus NR:1-12 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Seniorvillor KV.Ritaren Vara kommun projekt 4669 Grund

Läs mer

SORTIMENT. WZ introducerar bambu i kontorsvärlden. WZ Office AB www.wzoffice.se

SORTIMENT. WZ introducerar bambu i kontorsvärlden. WZ Office AB www.wzoffice.se SORTIMENT 2006 WZ introducerar bambu i kontorsvärlden. WZ Office AB www.wzoffice.se "Framtidens möbler är estetiskt tilltalande och har funktioner som stödjer användaren i sitt arbete. De ska vara lätta

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2-plans husen 19-24

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2-plans husen 19-24 2014-12-02 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2-plans husen 19-24 PROJEKT: Liden, Lidköping NR: 4675 BYGGNADSBESKRIVNING Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta på mark med 300 mm underliggande markisolering.

Läs mer

Rumsbeskrivning. Datum: 2015-01-12 Revideringsdatum: 2015-02-12

Rumsbeskrivning. Datum: 2015-01-12 Revideringsdatum: 2015-02-12 , Rumsbeskrivning : Revideringsdatum: 2015-02-12 Rumsbeskrivning brf. Lindhagen, Sida 1 av 12 Generell byggbeskrivning Grund: Ytterväggar: Yttertak: Fönster, fönsterdörrar Ytterdörr: Utvändig plåt: Innerväggar:

Läs mer

Isolering: Träull, väggar 240 mm, tak 400 mm, 300 mm grundisolering cellplast. Utvändig belysning: Fasta väggarmaturer vid samtliga ytterdörrar.

Isolering: Träull, väggar 240 mm, tak 400 mm, 300 mm grundisolering cellplast. Utvändig belysning: Fasta väggarmaturer vid samtliga ytterdörrar. det enkla boendet. Ett hus att trivas i Det Enkla Boendet är ett hus på 103 kvadratmeter med en hög boendestandard, låg energiförbrukning och en oslagbar trivselfaktor. Huset är gediget byggt med noga

Läs mer

NEW ENGLAND BOBERGA VRETBO VÄSTERÅS

NEW ENGLAND BOBERGA VRETBO VÄSTERÅS NEW ENGLAND BOBERGA VRETBO VÄSTERÅS New England - BOBERGA VRETBO - De senaste åren har jag gång på gång stött på behovet från många kunder, att kunna kombinera trygghet och bekvämlighet, funktion och design

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter för arrangörer i. Teleborgshallen. Växjö

Säkerhetsföreskrifter för arrangörer i. Teleborgshallen. Växjö Säkerhetsföreskrifter för arrangörer i Teleborgshallen Växjö Teleborgshallen i Växjö Teleborgshallen passar utmärkt för alla inomhusidrotter och som publikarena för såväl matcher, konserter och andra arrangemang.

Läs mer

RUMSBESKRIVNING VÅRVETET

RUMSBESKRIVNING VÅRVETET RUMSBESKRIVNING VÅRVETET UPPFART / PARKERING Betongmarksten, grå Pergola i trä Elskåp på fasad Eluttag Belysningsarmatur på fasad Brevlåda ENTRÉ / UTEPLATS FRAMSIDA Betongmarksten 70x70 cm, grå Buskar,

Läs mer

K U L T U R S T R Å K E T SAMMANSTÄLLNING FRÅN UTSTÄLLNINGEN 2014 06 14

K U L T U R S T R Å K E T SAMMANSTÄLLNING FRÅN UTSTÄLLNINGEN 2014 06 14 SAMMANSTÄLLNING FRÅN UTSTÄLLNINGEN 2014 06 14 KRONOHÄKTET - DISPONIBELT TILLFÄLLIG ANVÄNDNING KULTURSTRÅKET - ÄNGELHOLMS KULTURCENTRUM. Genom att öppna upp och sammanbinda flera byggander skapas förbättrade

Läs mer

TYPRUM: Avdelningskök NUS

TYPRUM: Avdelningskök NUS TYPRUM 2014-12-12 TYPRUM: Avdelningskök NUS Innehåll Checklista avdelningskök Typrumsritningar: Avdelningskök Hänvisningar 1. VLL:s projekteringsanvisningar 2. Typrumsritning Tvättplats TYP 1 2 (4) Checklista

Läs mer

KÖK Spis Med varmluftsugn och induktionshäll. 600 mm 7 945 kr 43 kr. Spis Med ugn och keramikhäll. 600 mm 6 180 kr 21 kr

KÖK Spis Med varmluftsugn och induktionshäll. 600 mm 7 945 kr 43 kr. Spis Med ugn och keramikhäll. 600 mm 6 180 kr 21 kr TILLVAL MICASA FASTIGHETER Vid mått som inte finns som standard lämnas offert. När både engångsbelopp och hyrestillägg per månad anges betalas båda beloppen. 2013-08-15 VARA BESKRIVNING FORMAT ENGÅNGS-

Läs mer

Datorvagnar UniPremiumserien

Datorvagnar UniPremiumserien Datorvagnar UniPremiumserien De stöldskyddande vagnarna, har plats för 8, 12, 20, 24 eller 32 bärbara datorer med dockningsstationer som står stabilt på utdragbara hyllor. Dessutom finns en modell för

Läs mer

Husbok för Bilprovningens huvudkontor. Så fungerar vårt flexkontor

Husbok för Bilprovningens huvudkontor. Så fungerar vårt flexkontor Husbok för Bilprovningens huvudkontor Så fungerar vårt flexkontor Med ansvarskänsla, närhet och kunden i fokus är Bilprovningen din trygghet för säkra fordon och bättre miljö. Välkommen till Bilprovningens

Läs mer

CHECKLISTA. För dig som vill arrangera tillgängliga konferenser

CHECKLISTA. För dig som vill arrangera tillgängliga konferenser CHECKLISTA För dig som vill arrangera tillgängliga konferenser 2 Handisam Titel: Checklista för dig som vill arrangera tillgängliga konferenser Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2009

Läs mer

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden?

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Som en grundprincip gäller att bostadsrättshavaren, den boende, har ansvaret för underhållet av sin lägenhet, och att bostadsrättsföreningen ansvarar

Läs mer

Arrangera tillgängligt En guide för tillgängliga arrangemang

Arrangera tillgängligt En guide för tillgängliga arrangemang Sida 1(8) Datum 2013-11-26 Enheten för kultur Marie Persson, 054-701 10 49 marie.persson@regionvarmland.se Arrangera tillgängligt En guide för tillgängliga arrangemang Kulturenheten Region Värmland Region

Läs mer

Beställningslista för Conventum Arena

Beställningslista för Conventum Arena CONVENTUM ÖREBRO Olof Palmes Torg 1 SE-702 22 ÖREBRO Tel 019-766 45 00 (03), Fax 019-766 45 50 E-post: anna.fransson@conventum.se www.conventum.se Beställningslista för Conventum Arena Beställningslistan

Läs mer

Rumsfunktionsprogram OM- OCH TILLBYGGNAD POLISFLYGET ARLANDA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Stockholm 2012-03-30

Rumsfunktionsprogram OM- OCH TILLBYGGNAD POLISFLYGET ARLANDA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Stockholm 2012-03-30 Rumsfunktionsprogram Stockholm 37 2 Hänvisningar För fullständig kravställan se även: Administrativa föreskrifter A-ritningar E- handlingar VVS-handlingar Ljudhandling Brandskyddsdokumentation med Brandritningar

Läs mer

SELWO ESTEPONA - MALAGA FANTASTISKA LÄGENHETER REDUCERAT MED UPP TILL 52%

SELWO ESTEPONA - MALAGA FANTASTISKA LÄGENHETER REDUCERAT MED UPP TILL 52% FANTASTISKA LÄGENHETER REDUCERAT MED UPP TILL 52% Beläget inom ett privat gemensamt område med en 9-håls golfbana, ligger bara en kort bit från Estepona centrum och stranden. Dessa stora och rymliga lägenheter

Läs mer

Nyby Gärde, Fajansområdet, Falkenberg

Nyby Gärde, Fajansområdet, Falkenberg Nyby Gärde, Fajansområdet, Falkenberg Byggnadsbeskrivning Hustyp A o AS 2008-01-30 Området på Nyby Gärde kommer att byggas med en typ av hus som populärt kan kallas för "passivhus", d.v.s. att husen är

Läs mer

T I L L B E H Ö R - F Ö R S K O L A. Förbättra din vardag med hjälp av Indus kompletta tillval

T I L L B E H Ö R - F Ö R S K O L A. Förbättra din vardag med hjälp av Indus kompletta tillval T I L L B E H Ö R - F Ö R S K O L A Förbättra din vardag med hjälp av Indus kompletta tillval F Ö R B E R E D A N D E A R B E T E N Bygglov Indus kan åta sig att sköta bygglovsansökan. Bygglovsritningar

Läs mer

Projekteringsanvisning Rumsanvisningar Förskola FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 7 20 OKTOBER 2015 28 SIDOR

Projekteringsanvisning Rumsanvisningar Förskola FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 7 20 OKTOBER 2015 28 SIDOR Projekteringsanvisning Rumsanvisningar Förskola FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 7 20 OKTOBER 2015 28 SIDOR Innehåll Läs detta först viktig information... 2 Rumsanvisningar förskola... 3 Senaste

Läs mer

MIT-huset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Campustorget 5. Anläggninsnummer: J0008019. Byggår: 1992. Arkitekt: A. Olsson & Sjödin. Byggnadsbeskrivning

MIT-huset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Campustorget 5. Anläggninsnummer: J0008019. Byggår: 1992. Arkitekt: A. Olsson & Sjödin. Byggnadsbeskrivning MIT-huset Kortfakta Adress: Campustorget 5 Anläggninsnummer: J0008019 Byggår: 1992 Arkitekt: A. Olsson & Sjödin Allmänt Byggnadsbeskrivning Jag som är husansvarig för MIT-huset heter Tomas Andersson Image

Läs mer

OMRÅDE BESKRIVNING PRODUKT PRODUCENT ANTAL

OMRÅDE BESKRIVNING PRODUKT PRODUCENT ANTAL Material RH 160 GRUND Platta på mark med vattenburen golvvärme. STOMME Yttervägg Innervägg Tak Träkonstruktion med kryssade reglar och 265 mm cellulosaisolering. Utvändig stående sibiriskt lärkträfasad.

Läs mer

Större delaktighet på lektioner och presentationer.

Större delaktighet på lektioner och presentationer. Större delaktighet på lektioner och presentationer. Välj själv vilken plats och nivå du vill tala på. Bevisat effektivare inlärning. Enligt en undersökning utförd vid Manchester Metropolitan University

Läs mer

Rum för kommunikation INREDNING / TEKNIK / FUNKTION

Rum för kommunikation INREDNING / TEKNIK / FUNKTION Rum för kommunikation INREDNING / TEKNIK / FUNKTION Abstracta skapar miljöer för kommunikation och utvecklande möten. Olika miljöer ställer olika krav. Abstracta hjälper dig med allt från det helhetsintryck

Läs mer

Skyltning på KTH Planering och beskrivning

Skyltning på KTH Planering och beskrivning Denna sida skall tas bort i produktionen Skyltning på KTH Planering och beskrivning Del 2 Fasadskyltning 2014-11-14 1 2 Innehåll Del 2 - fasadskyltning 5 6 7 8 9 11 12 13 Inledning Planering och anskaffning

Läs mer

Västfastigheter. mail. lunch. entré. team-arbete. Fika. paus fly. möten. idéer. projektarbete vilorum prata i telefon. växter.

Västfastigheter. mail. lunch. entré. team-arbete. Fika. paus fly. möten. idéer. projektarbete vilorum prata i telefon. växter. Västfastigheter förråd toalett entré projektplancher sitta skönt checka in information idéer lunch större möte konst konferens konsulter frukostklubb färg paus fly team-arbete Fika växter personlig yta

Läs mer

Bärbara mediadisplayer från Expand.

Bärbara mediadisplayer från Expand. Bärbara mediadisplayer från Expand. Funktion, kvalitet och design i fokus Expand erbjuder högkvalitativa, användarvänliga displayer för marknadsföring, varumärkesbyggande, information och presentationer.

Läs mer

Tegelviken 58-100 kvm 2-4 r o k. Naturnära bostadsrätter med en stilren design såväl exteriört som interiört.

Tegelviken 58-100 kvm 2-4 r o k. Naturnära bostadsrätter med en stilren design såväl exteriört som interiört. Tegelviken 58-100 kvm 2-4 r o k Naturnära bostadsrätter med en stilren design såväl exteriört som interiört. Pontuz Löfgren i Kalmar En för alla - alla för en. Kanske är det idag du finner den bostad som

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

LJUDMILJÖ Skype. SKYPE TEXT Olle Niklasson FOTO Jason Strong & Sara Arnald

LJUDMILJÖ Skype. SKYPE TEXT Olle Niklasson FOTO Jason Strong & Sara Arnald LJUDMILJÖ 05 SKYPE TEXT Olle Niklasson FOTO Jason Strong & Sara Arnald 06 LJUDMILJÖ PS ARKITEKTUR startades av Peter Sahlin 1996 och man är idag runt åtta medarbetare i ett kontor på Söder i Stockholm.

Läs mer

Rumsbeskrivning. Datum: 2015-01-12 Revideringsdatum: 2015-04-24

Rumsbeskrivning. Datum: 2015-01-12 Revideringsdatum: 2015-04-24 , Rumsbeskrivning : Revideringsdatum: 2015-04-24 Rumsbeskrivning brf. Englandshusen, Sida 1 av 13 Generell byggbeskrivning Grund: Ytterväggar: Yttertak: Fönster, fönsterdörrar Ytterdörr: Utvändig plåt:

Läs mer

Brf Björknäs 629 Värmdövägen 629

Brf Björknäs 629 Värmdövägen 629 Brf Björknäs 629 Värmdövägen 629 Byggherre: JB Kollberg & Company AB Ansvarig Fastighetsmäklare: Välkommen till Värmdövägen 629, Björknäs! Med centralt läge, bland Björknäs trevliga villabebyggelse, tillgång

Läs mer

Förvaringsskåp med dörr och jalusi

Förvaringsskåp med dörr och jalusi Förvaringsskåp med dörr och jalusi Modell NCD2 samt NSO NCD2 1909 NSO 2010 Förvaringsskåp för hem och kontor. NSO har en elegant design och färgsättning som gör den självklar i alla kontorsmiljöer. NCD

Läs mer

EVA BJÖRKLUND ARKITEKTKONTOR AB Stockholm 2007-04-10

EVA BJÖRKLUND ARKITEKTKONTOR AB Stockholm 2007-04-10 EVA BJÖRKLUND ARKITEKTKONTOR AB Stockholm 2007-04-10 Vad är ett enkelt avhjälpt hinder? Avvägningar Om ett hinder ska anses vara enkelt avhjälpt beror på om Nyttan av åtgärden Förutsättningarna på platsen

Läs mer

Tavlor, whiteboards och broschyrställ Kvalitet säkerhet service

Tavlor, whiteboards och broschyrställ Kvalitet säkerhet service Tavlor, whiteboards och broschyrställ Kvalitet säkerhet service Glasskrivtavla Vision Glasskrivtavla Vision Skrivtavla i 6 mm härdat glas med keramisk baksida och mattslipad kant. Upphängningslist med

Läs mer

hamregård 16 radhus med uterum

hamregård 16 radhus med uterum hamregård 16 radhus med uterum 2 Basa Ludv 118 Tfn www EDELSBERSVÄEN 30 B Carport Förråd arkering EDELSBERSVÄEN 28 BO BEKVÄMT I RDHUS rk B igsbergsgatan 18 23 Stockholm vxl 08-658 99 30.basark.se Uterum

Läs mer

Rumsbeskrivning. Kvarteret Svea i Barkarbystaden Preliminär GENERELLT. Släta vita alt. spegeldörrar. ca 2.6 m (undantag framgår av Bofakta) ENTRÉHALL

Rumsbeskrivning. Kvarteret Svea i Barkarbystaden Preliminär GENERELLT. Släta vita alt. spegeldörrar. ca 2.6 m (undantag framgår av Bofakta) ENTRÉHALL Rumsbeskrivning GENERELLT Kvarteret Svea i Barkarbystaden Lägenhetsdörr Innerdörrar Fönsterbänkar Rumshöjd Daloc Säkerhetsdörr Släta vita alt. spegeldörrar Kalksten ca 2.6 m (undantag framgår av Bofakta)

Läs mer

Programhandling för Kulturväven i Umeå

Programhandling för Kulturväven i Umeå Programhandling för Kulturväven i Umeå KONST Konstnärligt Campus Bildmuseet KONST- STRÅK skulpturpark vinterträdgård KNOW-HOW sambandscentral projektstöd KULINARISK logistik restauranger intern service

Läs mer

Krav på livsmedelslokaler

Krav på livsmedelslokaler Krav på livsmedelslokaler Denna information vänder sig till dig som ska starta eller ta över en livsmedelsverksamhet till exempel en butik, en restaurang eller ett kafé. Här får du hjälp med att planera

Läs mer

Beställningslista för Kongress

Beställningslista för Kongress CONVENTUM ÖREBRO Fabriksgatan 17-19 702 23 ÖREBRO Tel 019-766 45 00 E-post: anna.fransson@conventum.se www.conventum.se Beställningslista för Kongress Beställningslistan skall vara Conventum tillhanda

Läs mer

Karlstad - Norra Stockfallet EGNA VAL. Brf Solslingan

Karlstad - Norra Stockfallet EGNA VAL. Brf Solslingan Karlstad - Norra Stockfallet EGNA VAL Brf Solslingan Inredningsstilar Våra inredningsstilar är noga utvalda. I bilderna längre fram ser du exempel på våra stilar som du kan göra som egna val. Vårt grundutförande

Läs mer

HONUNGSVÄGEN. 3 495 000 kr

HONUNGSVÄGEN. 3 495 000 kr HONUNGSVÄGEN 3 495 000 kr 2 HONUNGSVÄGEN Välkommen till Honungsvägen Balticgruppen presenterar dessa synnerligt trevliga villor i två plan med generösa ytor och tilltalande planlösning. Genomgående hög

Läs mer

F 2 7 F Ö R S K O L E B R O S C H Y R. Indus F27-modul är framtagen för att förbättra lärarnas och barnens vardag

F 2 7 F Ö R S K O L E B R O S C H Y R. Indus F27-modul är framtagen för att förbättra lärarnas och barnens vardag F 2 7 F Ö R S K O L E B R O S C H Y R Indus F27-modul är framtagen för att förbättra lärarnas och barnens vardag E G E N S K A P E R - F 2 7 Vi på Indus har byggt och förvaltat moduler i över 40 år. Tiotusentals

Läs mer

Alingsås. Brf Hasseln, Sörhaga. Nya bostäder vid Säveån i Sörhaga RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES, ANGIVNA YTOR ÄR PRELIMINÄRA 120113

Alingsås. Brf Hasseln, Sörhaga. Nya bostäder vid Säveån i Sörhaga RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES, ANGIVNA YTOR ÄR PRELIMINÄRA 120113 Nya bostäder vid Säveån i Sörhaga RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES, ANGIVNA YTOR ÄR PRELIMINÄRA 120113 fasadskiss, hustyp A Här erbjuds lägenheter med exklusivt läge vid Sävån. Närhet till bad och sandstrand

Läs mer

Planering och utformning av livsmedelslokal

Planering och utformning av livsmedelslokal Information Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2013-02-13 Sida 1(5 Planering och utformning av livsmedelslokal Innan du startar en livsmedelsverksamhet är det viktigt att tänka på hur lokalen ska vara utformad.

Läs mer

Kortfattad teknisk beskrivning och rumsbeskrivning

Kortfattad teknisk beskrivning och rumsbeskrivning 2015-03-09 1 av 5 Kortfattad teknisk beskrivning och rumsbeskrivning BRF CENRALPARKEN, NÄBYPARK, ÄBY sid 2 av 5 ALLMÄN MARK YBELÄNINAR PÅ EMENAM ÅRD årdar delvis på betongbjälklag Plattläggning vid entréer

Läs mer

BRIGGEN 4. hyreslägenheter, Malmö FAKTABLAD. Briggen 4 lägenheter, Västra Hamnen, Malmö. T o r n a h e m

BRIGGEN 4. hyreslägenheter, Malmö FAKTABLAD. Briggen 4 lägenheter, Västra Hamnen, Malmö. T o r n a h e m BRIGGEN 4 hyreslägenheter, Malmö FAKTABLAD Västra Kanalgatan 1 211 41 Malmö telefon: 040-12 64 00 BESKRIVNING Fastighets AB Riggenhus bygger 37 lägenheter i det nya bostadsområdet Fullriggaren i Västra

Läs mer

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen Projekt Sörmlands museum Spelhagen vision maj 2010 Ett öppet hus för mångfald, möten och delaktighet där många olika människor kan mötas, delta, göra och uppleva. Ett hus för möten mellan historia, nutid

Läs mer

Nationella inspirationsmiljön

Nationella inspirationsmiljön Nationella inspirationsmiljön Välkommen till vår nationella inspirationsmiljö! Hjälpmedelsinstitutet och Micasa Fastig heter driver gemensamt en nationell inspirationsmiljö med bostäder för personer med

Läs mer

SÄKERHET och INFORMATION vid evenemang i SALONGEN, KARLSKRONA KONSTHALL

SÄKERHET och INFORMATION vid evenemang i SALONGEN, KARLSKRONA KONSTHALL SÄKERHET och INFORMATION vid evenemang i SALONGEN, KARLSKRONA KONSTHALL Innehållsförteckning Välkommen till Salongen, Karlskrona konsthall 1 Lokalinformation Salongen 2 Information till dig som hyresgäst,

Läs mer

designpaket KLASSISK. Victoria Strand 2010-09-10

designpaket KLASSISK. Victoria Strand 2010-09-10 GENERELLA UPPGIFTER GOLV KLINKER I ENTRÉ format 300x300 sockel i ekfanér GOLV ÖVRIGA RUM micron N micron DG micron G ekparkett, mattlackad sockel i ekfanér INNERDÖRRAR vita släta vita foder TRYCKE habo

Läs mer

CHECKLISTA FÖR KONTOR

CHECKLISTA FÖR KONTOR Telefon 08-402 02 20 CHECKLISTA FÖR KONTOR Använd checklistan så här Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda

Läs mer

KV RYSSLAND ÖSTRA 1 SKISS 140218 GA SKOLAN IN / UT TRANSPORTER KÖK FRAMTIDA STUDENTHEM PARKERING MILJÖHUS HISS PARKERING FURUTORPSPARKEN

KV RYSSLAND ÖSTRA 1 SKISS 140218 GA SKOLAN IN / UT TRANSPORTER KÖK FRAMTIDA STUDENTHEM PARKERING MILJÖHUS HISS PARKERING FURUTORPSPARKEN GA SKOL HOUSE IN / UT TRSPORTER i n u n i v e r s e T GA LFS AR DO ER K VA STA N TV MILJÖHUS R VÄ AT R SÖD arkitekter FRAMTIDA STUDENTHEM GU HA PARKERING. GUSTAV ADOLFS FÖRSAMLINGSHEM: PARKERING - BYGGNAD

Läs mer

www.nordiclocker.se 2011 info@nordiclocker.se TP - Vedette - extreme Skåp tillverkade i. Kompaktlaminat Aluminium Polymer plast

www.nordiclocker.se 2011 info@nordiclocker.se TP - Vedette - extreme Skåp tillverkade i. Kompaktlaminat Aluminium Polymer plast Skåp tillverkade i. Kompaktlaminat Aluminium Polymer plast Nordic Locker levererar Klädskåp av högsta kvalité. Standard produkt eller kundanpassad spelar ingen roll, rent mekaniska skåp eller med modern

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

Bodekullsgatan 34 A. Län Skåne Gatuadress Bodekullsgatan 34 A Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Bodekullsgatan 34 A. Län Skåne Gatuadress Bodekullsgatan 34 A Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Mycket stabil och välskött förening med stora möjligheter att påverka. Huset är bra placerat

Läs mer

Beställningslista för Conventum Arena

Beställningslista för Conventum Arena Olof Palmes Torg 1 SE-702 22 ÖREBRO Tel 019-766 45 00 (03) - Mob 070-927 20 31 - Fax 019-766 45 50 E-post: hans.holmberg@conventum.se www.conventum.se Beställningslista för Conventum Arena Beställningslistan

Läs mer

Inredningsval och bostadsfakta. Brf Frodigheten

Inredningsval och bostadsfakta. Brf Frodigheten Inredningsval och bostadsfakta. Brf Frodigheten Inredningsval. Köpenhamn KÖK Kök underskåp Cymbal, vit med valnötsgrepp Kök överskåp Ballad vit Kök täckskivor/passbitar Valnöt Kök sparksockel vit Granitbänkskiva

Läs mer

Strict Line Ljudtestade skärmväggar för fler arbetsplatser utan buller

Strict Line Ljudtestade skärmväggar för fler arbetsplatser utan buller Strict Line Ljudtestade skärmväggar för fler arbetsplatser utan buller Bättre arbetsmiljö i öppna landskap Våra ISO-testade skärmar och väggar i glas, trä och textil är framtagna för att skapa en ny ljudkultur

Läs mer

VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning

VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning En elritning är elinstallatörens (elektrikerns) underlag för elinstallationen. Med en genomtänkt ritning underlättas dennes arbete och

Läs mer

BRF Kevingestrand INREDNINGSKONCEPT

BRF Kevingestrand INREDNINGSKONCEPT BRF Kevingestrand ÄRMILJÖ -ETRÉSIDA Omsorg om material Ståltrappor med smidesräcken. Röda mattan Träd Egen uteplats Träd som insynsskydd och rumsdefinierare Trappa blir till skärmtak Belyst träd markerar

Läs mer

PRODUKTBLAD HUS NR. 1-3

PRODUKTBLAD HUS NR. 1-3 PRODUKTBLAD HUS NR. 1-3 INNEHÅLL Hus 1-82 m² Hus 2-130 m² Hus 3-165 m² Specifikation Material Kontakt 3 4 5 6 7 7 Husen på Klyvaregränd finns i tre grundutföranden beroende på storlek 80, 130 eller 165

Läs mer