Invändigt gestalningsprogram med typrum för Kulturväven i Umeå

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Invändigt gestalningsprogram med typrum för Kulturväven i Umeå 2012-10-23"

Transkript

1 Invändigt gestalningsprogram med typrum för Kulturväven i Umeå

2 Förord Detta dokument är framtaget i syfte att sammanfatta föreslagna lösningar avseende gestaltning, funktion och tekniska lösningar för den invändiga miljön i Kulturväven. Gestaltningsprogrammet är sammanställt av White Arkitekter och Snöhetta, och omfattar information i form av text, ritningar och bilder ifrån hela projekteringsgruppen. Gestaltningsprogrammet grundar sig på den programhandling som beslutades 29 juni 2012 av kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU), samt rapporten som sammanfattar vårens verksamhetsutveckling: Kartläggning av möjliga processer i ett framtida Kulturväven. Detta dokumet består av två delar: Gestaltningsprogrammet redovisar generella lösningar avseende återkommande funktioner, byggdelar och material. Typrumsbeskrivningen är en illustrerad handling som beskriver speciella rum med lösningar utifrån specifika funktionskrav. Flertalet av typrummen har önskemål hämtade från ovan nämnda rapport, där processgrupper fått beskriva hur rummen kan användas. Önskemålen och beskrivningarna är bearbetade utifrån Umeå kommuns övergripande vision och mål för Kulturväven. För ytterligare information och fördjupning av processer se rapporten från verksamhetsutvecklingsfasen våren 2012: Kartläggning av möjliga processer i ett framtida Kulturväven. Bilagor till detta dokument är: Ljudutredning daterad framtagen av Melker Johansson på Tyréns handlingen är framtagen av: White arkitekter AB Maria Olsson, ansvarig arkitekt Marianne Rutberg, projekteringsledare Anna-Carin Dahlberg, biträdande arkitekt Albin Holmgren, biträdande arkitekt August Edwards, arkitektassistent Åsa Haremst, inredningsarkitekt Marie-France Stendahl, biträdande arkitekt Snöhetta Oslo AS Rune Grasdal Øystein Tveter Tyrens AB Melker Johansson, akustiker KCT Västerbotten Elisabeth Nilsson, tillgänglighetskonsult Solveig Nilsson-Nurse Gestaltningsprogram Bakgrund... 4 Det fortsatta projekteringsarbetet... 4 Tidplan... 4 Principer invändig rumsgestaltning... 5 Kommunikativt och interaktivt... 5 Säkerhet... 5 El och tele... 5 Ljudmiljö akustik... 5 TV och radio... 6 Värme, vatten och sanitet (VVS)... 6 Avstängningsmöjligheter... 6 Konstnärlig miljögestaltning... 6 Materialval ytskikt... 7 Väggar... 7 Ljusmiljö, belysningsprinciper... 7 Färgsättningsprincip... 8 Tillgänglighet och inredning... 8 Typrum Reception Servicepunkt stationär Servicepunkt mobil Samhällsinformation Digitala trapphus Bild- och formverkstad Matverkstad Digitalt lab Digital verkstad Multisal konst Projektateljé Konstverkstad Konstpedagogiskt laboratorium Black box Filmsalar Projektorrum Musikrum Multisal scen Spontanscen VIP: Very Important Parents Sagorum Bibliotek Publikt magasin Kvinnohistoriskt museum Entréer Uppehållsytor Rum för samtal Grupprum Personalrum med pentry Kontor Mobila förråd Toaletter Städ KULTURVÄVEN

3 PERSPEKTIV ENTRÉ FRÅN STORGATAN KULTURVÄVEN 3

4 tekter AB re: Thomas Persson Gestaltningsprogram 4 KULTURVÄVEN Kv Heimdal och Umeå 2:1, Kulturväv Projekteringstidplan REV Bakgrund Övergripande mål för Kulturväven och detta dokument är Umeå kommuns vision för de kommunala ytorna i Kulturväven, beslutat i KSAU Processen har bedrivits i dialogform mellan byggherren och kommunen i syfte att skapa bästa möjliga samband och flöden mellan lokaler och verksamheter i byggnaden. Fortsatt dialog mellan byggherren och kommunen i detaljprojekteringen krävs för att gott resultat ska uppnås. Referensgrupper med verksamhetsföreträdare bör bidra med kompetens och erfarenhet även i detaljprojekteringen. Hyresgästen har under vårens verksamhetsutvecklingsfas identifierat verksamhetsprocesser som kräver ytterligare utveckling. Ett fortsatt lyhört samarbete krävs för att tillgodose lokalbehov för dessa processer. I programhandlingen som beslutades i KSAU i juni 2012 redovisas krav på ytor och funktionalitet, samt ett förslag på hur lokalytan ska disponeras och gestaltas för att svara mot dessa krav. Inredning och utrustning är där redovisade principiellt för att förtydliga husets användning och som anvisning för den tekniska försörjningen. Med anledning av omfördelning och minskning av ytor för Umeå kommun pågår parallellt med detta arbete en justering av programhandlingen som påverkar omfattning, placering och utformning av ett begränsat antal lokaler. Trots detta bearbetas aktuella typrum i detta dokument. Det fortsatta projekteringsarbetet Detta skede i projektet är en detaljprojektering. Nu ska alla funktioner detaljstuderas, verksamhetens behov av lokaler preciseras ytterligare och de tekniska lösningarna bearbetas i ritningar, beräkningar och beskrivningar. I detta skede fördjupas även arbetet med inredning och utrustning som kommer att bli en viktig del i Kulturväven. Generella riktlinjer, myndighetskrav och byggnormer ska följas. Tidplan Framtagandet av det beslutade lokalprogrammet samt programhandlingen har genomförts med en pressad tidplan som ställt stora krav på både brukarorganisationen och inblandade konsulter. En tydlighet gällande både organisation, tidplan och möjlig påverkansgrad har varit nödvändig för att kunna genomföra uppdraget. Då även uppdraget med detaljprojektering kommer att genomföras under en mycket kort tid är det av stor vikt att såväl beställare och brukare är införstådda med vilka spelregler som gäller, samt att en effektiv och beslutsmässig organisation skapas. Den redovisade tidplanen visar på hålltider och beslutsdatum som är en förutsättning för att detaljprojekteringen ska kunna genomföras inom stipulerad tid. (se bild). Varje avsteg innebär förändringar i tidplanen. PlanCon KULTURVÄVEN - PROJEKTERINGSTIDPLAN

5 Principer invändig rumsgestaltning En huvudprincip är att skapa rum i rummet och i så stor utsträckning som möjligt hålla fasad och utsikt fri. Kulturväven har ingen baksida vilket innebär att de rumskluster som bildas, i första hand, utformas som kompakta kärnor inne i byggnaden. Glasade väggar, där de mest publika lokalerna är riktade mot öppna biblioteksytor, skapar en transparent och öppen byggnad. Siktlinjer genom byggnaden, många utblickar samt att de tre viktigaste publika trapphusen formas som landmärken är tre viktiga element för orienterbarhet. Kulturvävens lokaler ska vara generella för flexibel och hållbar användning över lång tid. Kulturväven ska vara sömnlös. Verksamheter i Kulturväven strävar efter att vara tillgängligt under dygnets alla timmar och därför planeras olika öppettider i olika delar av byggnaden. Kulturväven ska vara tillgängligt för alla. En viktig aspekt som påverkar tekniska lösningar och gestaltningen i alla skeden. Kommunikativt och interaktivt Huset är en fysisk och en virtuell mötesplats med fokus på samverkan och utan tydliga verksamhetsgränser, vilket ställer höga krav på tydlig information och kommunikation. Centrala frågor som ställts gällande informations- och kommunikationsteknologiska lösningar i huset innefattar bland annat ett centralt bokningssystem, en verksamhetsgemensam användarhantering, smidig och fri tillgång till trådlöst nätverk och ett centralt system för hantering av information. Det fysiska och det virtuella stödjer och kompletterar varandra i de digitala trapphusen. De digitala trapphusen fungerar som centrala informationsbärare och exponeringsytor vilket hjälper besökaren att orientera sig. Trapphusen gör det också möjligt för verksamheterna att tydligt kommunicera och exponera Kulturvävens erbjudanden och alster. Ytterligare exempel på interaktion finns i de planerade IT-lab och digitala verkstäder som planeras. Ännu en viktig arena för information och interaktion i form av en gemensam webbplats planeras. En referensgrupp för informations- och kommunikationsteknologiska lösningar har satts samman med experter inom IT, tillgänglighet och interaktionsdesign. Syftet med gruppen är att lyfta fram goda exempel på IKTlösningar från andra verksamheter, utbyta erfarenheter och idéer. En målsättning är att inte fastna i nuvarande tekniska lösningar med enbart digitala skärmar för sökning, utan blicka framåt mot nästa teknikutvecklingssteg. I en framtid kommer det att vara möjligt att söka media från privata mobila enheter. Elkraft vid pelare Säkerhet Skalskyddet, det vill säga säkerhetslösningar i gränsen mellan ute och inne, är fastighetsägarens ansvar. I projektet Shell and core har lösningar för skalskyddet utarbetats i samråd mellan byggherren och hyresgästen Umeå kommun. Kulturvävens utformning med stora öppna ytor, många entréer, flera olika verksamheter och långa öppettider ställer särskilda krav på den inre säkerheten. I det fortsatta arbetet är det viktigt att fastställa hur man på bästa sätt kan tillgodose önskemålen om öppenhet och ändå få en trygg och säker miljö för besökare, personal samt egendom. El och tele Uttag för el och data finns i vägg vid fasad, i golv vid pelare samt ovan undertak för övriga ytor. Förutom fasta datauttag ska möjlighet till trådlöst datanätverk finnas i hela byggnaden. Möjlighet med eluttag för besökare i anslutning till servicepunkter eftersträvas och i en bekväm nivå för personer med rörelsenedsättning. Byggnaden förses med brandlarm och ett talat utrymningslarm. Utrymningslarmet kan nyttjas för talade meddelanden och bakgrundsmusik. Ett passersystem installeras för att styra tillträde till byggnadens olika zoner. Behov av dörrar med kortläsare utreds vidare tillsammans med verksamheterna. Ljudmiljö akustik En stor del av byggnaden består av ett öppet landskap - hela vägen från torget i norr till älven i söder. Verksamheter och samtal resulterar i att ljud skapas och sprids i det öppna landskapet. Här är det viktigt att dämpa ljudet så att det på avstånd upplevs mer som sorl, inte urskiljbara röster. Ljudalstringen är koncentrerad till torget där många människor samlas på en mindre yta. gestaltningsídé KULTURVÄVEN 5

6 Väggbeklädnad av filt Biblioteksfunktionerna som placerats närmast torget har valts utifrån att de kan acceptera en något högre ljudnivå. Ett tillfört bakgrundsljud utreds då det kan vara en akustisk fördel. Närmre älvsutsikten finns tysta områden. De verksamheter som fordrar tystnad eller som orsakar buller byggs in i egna rum eller skärmas av. Dessa rum designas för sin rumskustiska funktion med avseende på rumsakustik, taluppfattbarhet, ljudisolering m.m. Golvbeläggningen består huvudsakligen av ett hårt trägolv. För att minska ljudalstring och risken för störningar limmas trägolvet samman med dubbla plywoodskivor vilket ger en dämpad konstruktion. Många lokaler i Kulturväven inrymmer scenisk verksamhet och behöver därför utrustas med hörslingor. Det är viktigt att förutsättningarna för hörslingor beaktas tidigt i detaljprojekteringen. En separat programhandling gällande akustik är framtagen och där beskrivs ljudmiljön i allmänna ordalag, men även som tekniska krav på ljudisolering, buller från installationer, efterklangstid, taluppfattbarhet m.m. Hörslingor ska monteras där det finns behov av dem. Rent tekniskt kan det vara svårt att ha hörslingor nära varandra. Alternativet mobil hörslinga ska utredas. Värme, vatten och sanitet (VVS) Samtliga lokaler är försedda med vattensprinkler för gott brandskydd och ett minimun av skador vid eventuella brandtilbud. För att ytterligare öka brandsäkerheten installeras brandposter. Vattenförsörjning av sprinklersystem sker via Umeå kommuns vattennät. Samtliga rörsystem är energieffektiva och styrs efter behov. Byggnaden är försedd med fjärrvärme och fjärrkyla. Klimatet i lokalerna regleras individuellt i zoner och rum beroende på verksamhet och övriga värmelaster. Värme tillförs i första hand via konvektorer vid fasad. Kyla tillförs via ventilationen samt i vissa fall via rumskylenheter där kylbehovet är stort. Vid entreér installeras luftridåer för att minimera problem med kalldrag vintertid samt golvvärme för upptorkning av golv. Markvärme för snösmältning installeras i terrasser inklusive trappor samt vid entreér. Samtliga luftbehandlingssystem är energieffektiva och styrs efter behov. Samtliga system komplettras med effektiv värmeåtervinning. För att erhålla ett bra klimat i lokalerna behovsstyrs luftflödena utifrån personbelastning och övriga värmelaster. Sommartid kommer tilluft till lokalerna att kylas. Befuktningsutrustning installeras i de lokaler som eventuell kräver befuktning. Matavfall kastas i avfallsinkast och transporteras genom rörledningar med hjälp av vakuum till en kyld förvaringsenhet i källaren. Förvaringsenheterna töms sedan med hjälp av en slam- eller vakuumsugbil. Avstängningsmöjligheter Huset är planerat så att man vid olika verksamhetsscenarier kan det stänga av olika sektioner av byggnaden. Avloppskvarn TV OCH RADIO Kulturväven förbereds för att kunna sända radio och TV. Uppställningsyta för bussar, kattluckor och behov av fiber har specificerats i dokument tillsammans med företrädare för Sveriges Radio och Sveriges Television. Konstnärlig miljögestaltning Den konstnärliga miljögestaltingen planeras i nära samverkan med arkitekter och verksamhetsföreträdare under ledning av Umeå kommuns konstintendent. Bygg in ljudet 6 KULTURVÄVEN

7 Materialval ytskikt För att skapa en röd tråd och en helhetsupplevelse är den invändiga gestaltningen precis som den utvändiga gestaltningen inspirerad av björken. När man kapar en trädstam i skivor och drar isär dessa exponeras homogena ytor av trä. Gestaltningsídé Golv På de stora stora generella ytorna läggs ett oljat ekgolv med riktning från norr till söder. Plank i fallande längder 22x120 millimeter limmas mot dubbel plywood. Detta är en hållbar lösning, gällande både drift och underhåll, och stärker dessutom gestaltningsprincip och lokal förankring. Innanför entréerna består golvet av natursten precis som utvändiga markbeläggningen, men med lämplig ytstruktur. Flera avtorkningszoner ger bra funktion och underlättar städning. I den första zonen som normalt ligger utanför entrédörren installeras ett skrapgaller försänkt i marken. Vindfånget beläggs med gummimatta och innanför detta en nedsänkt textilmatta. Väggar Invändig rumsbildning utförs med väggar av målad gips samt glaspartier. Gipsväggar utförs i huvudsak av 900 millimeter breda gipsskivor på stålregelstomme med mellanliggande mineralull beroende av brand- och ljudkrav. I vissa utställningsytor finns krav på att väggarna ska kunna bära tunga samt tåla återkommande efterlagning. Särskilt utvalda väggytor utförs med ytskikt av filt för förbättrad akustik samt praktisk upphängnings- och anslagsyta. Omfattning och utförande av filtbeklädnad utreds vidare. Glaspartier Invändiga glaspartier utförs som glasväggar vilket ger maximala glasytor utan mellanliggande karmsidor. Glaspartiet monteras i metallprofil vid golv och mot undertak. Anslutningsprofiler i lackerad aluminium med gummifoglist ger god ljudreduktion. Glasen sammanfogas med transparent tejp för ett rent utseende, god stabilitet och god ljudtätning. Täta fält används för att täcka in anslutande tvärväggar. Dörrar utförs med täta sidostycken för att skapa utrymme för el och eventuell skyltning. Ett överstycke i lika kulör ansluter mot undertaket. Glaspartier utförs med kontrastmarkering. Möjligheten att använda intelligenta glas, det vill säga glas med reglerbar transparens, utreds. Modell av ribbtak och glaspartier Ljusmiljö, belysningsprinciper Den energieffektiva belysningen ger en god ljusmiljö och harmoniserar med arkitekturen i övrigt. Grundbelysningen utförs med armaturer integrerade i träundertaket och styrs utifrån ljusbehov och lokalnyttjande. För anslutning av platsbelysning, eventuell bokhyllebelysning och annan elektrisk utrustning ordnas uttag i vägg vid fasad, i golv vid pelare samt ovan undertaket för övriga ytor. I Shell and core har glas till fasaderna valts med tanke på solinstrålning. Därutöver hanteras solinstrålning och mörkläggningsbehov med invändiga lösningar. Oljat homogent trägolv i ek Exempel på glasparti Tak Ett demonterbart glest undertak av trä med åtkomlig teknikförsörjning läggs i samma riktning som golvet (norr till söder). Modulerna är 600x1200 millimeter och utförs med olika antal infällda armaturer för möjlig justering av belysningsnivå. Generellt sitter även en akustikskiva dikt undersida bjälklag för förbättrad ljudreduktion. I de generella ytorna ligger sprinkler samt ventilation ovan det ribbade undertaket. I verksamhetsytorna ligger ventilationsdon och sprinkler som genomföringar i undertaket. Belysningsprincip KULTURVÄVEN 7

8 Färgsättningsprincip Insida väggar mot fasaden speglar björken även invändigt. Väggar mot fasaden, infällda socklar samt radiatorer målas neutralt vita. Invändiga stålpelare mot fasad målas även de neutralt vita, men med hög glans. Kluster målas i en grå kulör mot de allmänna ytorna. I verksamhetslokaler bekläds utvalda väggpartier med ullfilt för att förenkla upphängning samt för att dämpa akustiken. Socklar utförs i trä, infällda i väggliv och målas i samma kulör som väggar. Betongpelare efterlagas vid behov, men behandlas inte i övrigt. Visionen för de generella ytorna är en långsiktig, lugn och sober färgsättning och materialbehandling med färginslag i form av lösa möbler och inredning inspirerade av björklövets olika skepnader beroende på årstid. Inne i verksamhetslokalerna kan en mer intensiv och uttrycksfull färg- och ljussättning förstärka det spännande och skiftande verksamhetsinnehållet. Tillgänglighet och inredning I visionen står det att Kulturväven ska vara tillgänglig för alla, alltid. Kulturväven ska vara inkluderande för alla oberoende ålder, etnicitet, kön, funktionsnedsättningar och social status. Planeringen av huset utgår från att hitta lösningar som inte utestänger eller stöter bort någon besökargrupp. Målsättningen är att uppnå detta genom en god generell tillgänglighet, inte genom iögonfallande speciallösningar. Tillgänglighetsaspekterna beaktas i alla miljöfaktorer som materialval, ljud- och ljusmiljö, utformning av korridorer, trappor, informationsdiskar m.m. Detta ska tillsammans göra miljön bekväm och användbar för många verksamheter och så många besökare som möjligt. Byggnaden kommer inte fullt ut att vara tillgänglig för alla personer med elkänslighet och astma/allergi. Därutöver är långa avstånd inom byggnaden, orienterbarhet, ljus och ljudmiljö de största tillgänglighetsutmaningarna i projektet. Det är viktigt att besluta vilka målpunkterna är och hur orienterbarheten mellan dessa underlättas. Hur parkering och angöring planeras i förhållande till tillgängliga entréer är avgörande för tillgängligheten. Hur personer med nedsatt orienteringsförmåga hittar i byggnaden varierar beroende på grad av synnedsättning, minne samt förmåga att tolka och förstå miljön. Möjlighet till personlig kontakt är viktig. För att underlätta orienteringen kan skyltning, ledstråk, ljussättning, ljud, färgsättning, kontraster och kännetecken kombineras och på så vis utgöra en del av orienteringssystemet. Ledstråk är något att följa, exempelvis vägg, kontrast, golvbeläggningar eller en ledstång. Förutom att nyttja klusterväggar längst ett naturligt stråk genom byggnaden kommer möjligheten att använda inredning som ledstråk att utredas. Detta ställer krav på både fast och lös inredning som ska vara flexibel, hållbar och tillgänglig. Möjligheten att tillgodose tillgänglighetskravet med höj- och sänkbara enheter i både publika och interna lokaler ska finnas. I lokaler med fast inedningavsätts yta för rullstolsplatser och sittplatser för medföljande. Hörslingor planeras i samlingslokaler och servicepunkter. Omfattning och utformning studeras vidare i detaljprojekteringen. Att använda ny teknik för att förbättra orienterbarhet och information i form av appar, digitala skärmar, talad information etc ska utredaas vidare och byggnadens infrastruktur förbereds för detta. Vita och grå nyanser Björklövets färger Kontrasterande kulörer 8 KULTURVÄVEN

9 PERSPEKTIV - GESTALTNINGSPRINCIP KULTURVÄVEN 9

10 Reception Vid husets stora entré mot Storgatan möts besökaren av en reception. Syftet med receptionen är att skapa goda förutsättningar för ett välkomnande och atmosfärskapande värdskap för samtliga verksamheter i huset. I receptionen får besökaren information om Kulturvävens erbjudanden och faciliteter, hjälp att orientera sig i huset samt erbjuds möjligheten att köpa biljetter till aktuella arrangemang. Självservicelösningar ska eftersträvas. Receptionen kan fungera som samlingspunkt för grupper som ska besöka Kulturväven och/eller ta del av någon av Kulturvävens guidade turer. Två personer kan bemanna receptionen samtidigt, men receptionen fungerar även utan personal genom att man där också erbjuder besökaren information genom digitala och/eller analoga kanaler. Samma information finns även i husets övriga entréer, vilket säkerställer att information erbjuds på ett likvärdigt i hela huset. Det bör finnas låsbar förvaring för informationsmaterial och kontorsmaterial. Det bör också finnas en första-hjälpen-låda samt en hjärtstartare. Säkerhet Krävs att lokalen är låst vissa tider för att stänga ute obehöriga? Lokalen är öppen för besökare när Kulturväven är öppen. Receptionsdisken kan stängas när den inte är bemannad. Material som kan vara stöldbegärligt förvaras i låsta utrymmen. Säkerhetslarm utreds. Reception Kulturhuset i Stockholm VILKA KRAV STÄLLS PÅ MILJÖN? Ljus; dagsljus, mörkläggning, belysning? Ljud; alstrar aktiviteten buller, krävs tystnad? Krävs tillgång till vatten? Dagsljus och god belysning. Aktiviteten alstrar inte buller men ett sorl. Receptionen är välkomnande och väl synlig. Tillgängligheten är hög med god ljud- och ljusmiljö samt lugn bakgrund för läppaavläsning. Det finns plats för rullstolar. Informationen är lätt att ta till sig, även kognitivt. Receptionen erbjuder en god arbetsmiljö för personalen. Att stå och gå på hårt golv hela dagarna kan vara ansträngande, och lösningar på detta ska utredas. Det finns risk för hög ljudnivå. Möblering och teknisk utrustning är flexibel så att receptionen går att bygga om vid behov. Hela eller del av disken ska vara höj- och sänkbar för god arbetsergonomi och tillgänglighet. Reception Kvik Köpenhamn Vilken utrustning krävs? Möbler, utrustning, hur många/mycket? Vad finns i rummet permanent/temporärt? Vilka typer av förbrukningsvaror krävs? I receptionen finns två flexibla och fristående arbetsplatser med dator och bildskärm. Det finns tillgång till kopiator, skrivare, kortbetalningsutrustning samt låsbar kassa för pengahantering. Det finns plats för mobiltelefon med möjlighet till laddning. Det finns anslagstavlor, affischeringsytor, digitala annonstavlor, broschyrställ och publika datorer. Det finns en telefon för beställning av färdtjänst. Exempel på exponering Förvaringsbehov Vad behöver förvaras i rummet? Vad behöver förvaras i närheten (i huset)? Ange ungefärlig storleksordning på förvaringsbehovet. 10 KULTURVÄVEN

11 Till receptionen ska alla känna sig välkomna. Mötas på samma nivå. Personalens arbetsmiljö är viktig. INFO! Självbetjäning i, eller i anslutning till, receptionen. Självbetjäning för sittande. PLACERING BIDRAR TILL ORIENTERBARHET. KULTURVÄVEN 11

12 Servicepunkt stationär brukare: Biblioteket Servicepunkterna kan användas för olika ändamål till exempel bibliotek, samhällsinformation och turistinformation. Målet med arbetet vid servicepunkterna är ett gott bemötande och service, att stödja självbetjäning samt att öka tillgängligheten för besökarna. I anslutning till bibliotekens samlingar finns servicepunkter med en, två eller tre moduler. Vid servicepunkterna ska besökarna till exempel kunna få hjälp med: att skaffa lånekort och få en introduktion till bibliotekens fysiska och digitala tjänster hjälp att hitta i bibliotekets samlingar individuell vägledning när det gäller referens och informationsfrågor boktips och inspiration till läsning betala låneskulder med betalkort Vilka krav ställs på miljön? Ljus; dagsljus, mörkläggning, belysning? Ljud; alstrar aktiviteten buller, krävs tystnad? Krävs tillgång till vatten? För servicepunkten som helhet finns tillgång till skrivare och kortbetalningsutrustning. Det finns plats för mobiltelefon med möjlighet till laddning. Förvaringsbehov Vad behöver förvaras i rummet? Vad behöver förvaras i närheten (i huset)? Ange ungefärlig storleksordning på förvaringsbehovet. Det finns en låsbar förvaring av broschyrer, låneregler, lånekort m.m. vid varje servicepunkt. Det finns också ett förvaringsutrymme för pärmar och böcker. Ett större förrådsutrymme disponeras av biblioteket för lagring av större mängd lånekort m.m. Säkerhet Krävs att lokalen är låst vissa tider för att stänga ute obehöriga? Diskarna kan vara obemannade vissa tider och lämnas utan uppsikt när man vägleder besökarna ute bland hyllorna. Därför undviks kontanthantering så långt som möjligt. Material som kan vara stöldbegärligt förvaras i låsta utrymmen. Säkerhetslarm utreds. Servicepunkterna är tydliga och lätta för besökaren att upptäcka och placeras i första hand i anslutning till digitala trapphus. De är välkomnande och erbjuder en bra arbetsmiljö. Servicepunkterna består av fristående enhetliga diskar (moduler). Flera diskar kan ställas tillsammans, men med möjlighet att passera emellan. Tillgängligheten är hög med god belysning, lugn bakgrund för läppavläsning och plats för rullstol. Viss akustisk avskärmning finns för att man ska kunna föra enskilda samtal och telefonsamtal. Dessutom finns det grupprum i närheten där helt ostörda samtal kan föras. Att stå och gå på hårt golv hela dagar kan vara ansträngande. Lösningar på detta problem ska utredas. Utlåningsstationer finns inom synhåll. Samma utlåningsstationer som idag finns på biblioteken i Umeåregionen används. Personaltoalett finns i närheten. Hörslinga finns vid varje servicepunkt. Vilken utrustning krävs? Möbler, utrustning, hur många/mycket? Vad finns i rummet permanent/temporärt? Vilka typer av förbrukningsvaror krävs? En modul innehåller en höj- och sänkbar kontorsarbetsplats för en person med plats för dator, dataskärm, RFID-platta och en arbetsyta för böcker och annat material som kan komma att behövas i mötet med besökaren. Datorn ska ha vridbar skärm. Servicegivaren ska kunna vägleda sida vid sida och ha ryggen fri (integritet vid sökning i datorer). Vid varje servicepunkt finns en besöksstol. Den har karm och är stadig. 12 KULTURVÄVEN

13 Servicepunkt mobil Brukare: kvinnohistoriskt museum, konstenheten, verksamheter som gör inspel i kulturväven I de fall då andra verksamheter än bibliotek behöver fasta servicepunkter används samma utformning som för biblioteket, se föregående sida. Som komplement till de stationära servicepunkterna finns ett antal mobila servicepunkter. De kan flyttas till den plats där de behövs. Exempel på olika nyttjare är: Olika kommunala verksamheter som erbjuder medborgarservice inom sina områden Bemanning i konstklustret Receptionsbehov utanför Black box och filmsalar vid program, festivaler eller liknande. Vilka krav ställs på miljön? Ljus; dagsljus, mörkläggning, belysning? Ljud; alstrar aktiviteten buller, krävs tystnad? Krävs tillgång till vatten? Modulerna ska vara mobila och platsbesparande eftersom de ska förvaras i förråd eller liknande när de inte används. Stationerna ska också kunna användas som bokningsbara, mobila arbetsplatser. Vilken utrustning krävs? Möbler, utrustning, hur många/mycket? Vad finns i rummet permanent/temporärt? Vilka typer av förbrukningsvaror krävs? En modul innehåller en höj- och sänkbar kontorsarbetsplats på hjul för en person. Det finns plats för dator, dataskärm och en arbetsyta för material som kan komma att behövas i mötet med besökaren. Datorn ska ha vridbar skärm. Förvaringsbehov Vad behöver förvaras i rummet? Vad behöver förvaras i närheten (i huset)? Ange ungefärlig storleksordning på förvaringsbehovet. De olika verksamheterna ska ha tillgång till mobila förråd för sina förrådsbehov. Servicepunkten utrustas med skåp och hylla för närförvaring i liten omfattning. Säkerhet Krävs att lokalen är låst vissa tider för att stänga ute obehöriga? Servicepunkten kan lämnas obemannad. Därför undviks kontanthantering. Material som kan vara stöldbegärligt förvaras i låsta utrymmen. SERVICEPUNKTER Servicepunkterna består av enkla, tydliga samt höj- och sänkbara moduler. Genom en mindre kopplingsmodul finns möjlighet att variera storleken på servicepunkten - en, två eller tre moduler. Kopplingsmodulen kan med fördel användas för placering av skrivare samt förvaring av övrig utrustning. Formspråket är tydligt och rakt, och de skiljer sig i kulör och uttryck ifrån omkringliggande ytor. SÖKSTATIONER Sökstationerna är fasta och är placerade på två olika höjder en för stående och en för sittande eller barn. De kan både placeras fristående på golv eller monteras på vägg eller hyllgavel. Formspråket är lika servicepunkterna i kulör och uttryck. KULTURVÄVEN 13

14 Samhällsinformation Brukare: Umeå Kommun I Kulturväven finns en yta reserverad för kommunal samhällsinformation på plan 3. Här ska kommunen informera medborgarna om politik, demokrati, stadsplanering med planutställningar m.m. Ambitionen är att detta ska bli en plats för dynamisk och tillgänglig medborgardialog och medborgarinflytande. Detta ska stärka umeåbornas möjlighet att påverka stadens utveckling, i stort och smått. Det finns också tankar om att utveckla ett lokalhistoriskt centrum med interaktiva databaser och utställningar där umebor kan ta del av stadens moderna historia. I samverkan mellan Umeå kommun, Umeå universitet och Västerbottens museum kan ett aktivitetscentrum för demokratiska processer och dialoger i aktuella planerinsgfrågor skapas. Vilken utrustning krävs? Möbler/utrustning: hur många/mycket? Vad finns i rummet permanent/temporärt? Vilka typer av förbrukningsvaror krävs? Exponeringsytor och möbler, digital presentationsutrustning, 1 st servicepunkt. Förvaringsbehov Vad behöver förvaras i rummet? Vad behöver förvaras i närheten (i huset)? Ange ungefärlig storleksordning på förvaringsbehovet. Lagerhållning av möbler och utrustning vid förändring av innehållet i utställningen i ett delat mobilt förråd större. 14 KULTURVÄVEN

15 Digitala trapphus Brukare: alla Huset ska vara både en fysisk och en virtuell mötesplats där samverkan är fokus och utan tydliga verksamhetsgränser. Många olika verksamheter kommer att verka i huset vilket ställer höga krav på tydlig information och kommunikation. Det kommer att behövas ett gemensamt system och en gemensam organisation för att hantera detta. Trapphusens ytterväggar fungerar som centrala informationsbärare, vägledare och exponeringsytor som till exempel visar Kulturvävens aktuella erbjudanden, hjälper besökare att orientera sig i huset samt exponerar saker som skapats inom kulturhuset som verksamhet. Trapphusen är landmärken i förhållande till siktlinjerna genom byggnaden, tillika viktiga element för tillgänglighet och orienterbarhet. Trapphusens utsidor består av svarta glasskivor med en luftspalt mot de bakomvarande väggarna. I luftspalten ska rymmas både digitala skärmar (digitala väggar med flera skärmar sammansatta) och annan mer fast information. Tänkta användare: Medborgare/besökare/privatpersoner som besöker Kulturväven (tar i huvudsak del av information). Umeå kommuns verksamheter som direkt eller indirekt finns i Kulturväven (tillhandahålla information, men även ta del av information). Kulturvävens kommersiella verksamheter så som caféer, restauranger, butiker, konferens och hotell (tillhandahålla viss information). Föreningar/organisationer/företag som besöker Kulturväven (ta del av information och i viss mån tillhandahålla information). Vilka krav ställs på miljön? Ljus; dagsljus, mörkläggning, belysning? Ljud; alstrar aktiviteten buller eller krävs tystnad? Krävs tillgång till vatten? Reflektioner i glaset liksom solinstrålning måste beaktas så att synbarheten blir god. Viktigt att det inte bildas skuggor på grund av distans från bakgrundsvägg. Ett visst utrymme mellan glasvägg och bakomliggande vägg krävs. Exakt mått på detta beror på val av teknik och leverantör. Skiftar mellan cirka millimeter. Dessutom krävs åtkomlig teknikservice bakom glaset. Det ska vara möjligt att ändra och byta installationer bakom glaset, till exempel flytta skärmar, sätta in nya skärmar, byta ut skärmar mot fasta (ej digitala) installationer. Många sammankopplade skärmar ställer krav på kylning/ventilation och tillgång till el. Koppling till centralt system för informationshantering.varje digital vägg, sammansättning av digitala skärmar, behöver kopplas till en graphic controller, det vill säga mjukvara och styrsystem, som i en bildmatris hanterar och distribuerar olika bildsignaler och gör det möjligt att dela upp videoväggar i flera delar. Säkerhet Krävs att lokalen är låst vissa tider för att stänga ute obehöriga? Glasskivorna/väggarna ska inte kunna öppnas av obehöriga. Trapphusväggarnas olika funktioner (information, vägledning och exponering) ställer olika krav på utförande: Föränderlig information t.ex. aktuella erbjudanden i Kulturväven? Fast information vägledning (var är jag? hur hittar jag? var/vem frågar jag?) Olika avstånd betyder olika budskap (utförande och innehåll) Långt bort: större, enklare, fokus på orienterbarhet. Nära: mindre, mer detaljerad, fokus på information. Exponering: film, konst, miljöskapande, tema (mer rörligt och fritt). Bör aldrig finnas på den vägg som har servicepunkt framför eller hissdörr. - Ska information kunna fås uppläst genom knapptryckning (kännbara knappar)? Utreds vidare. - Teckensnitt och storlek är viktig för god tillgänglighet. Ett kluster av information baserat på punkterna 1 och 2, utfört med hänsyn till punkt 3, kan förslagsvis byggas upp så att innehållet/budskapet alltid presenteras likadant, oberoende på vilket trapphus och vilken vägg de finns. Detta bidrar till igenkänning samt smidigare hantering och samordning av information. KULTURVÄVEN 15

16 Bild- och formverkstad Brukare: bibliotekets programverksamhet, Idéan, Kulturcentrum för barn och unga, konstenheten, kultur för seniorer, studieförbunden, föreningar m.fl. Här sker skapande i olika former: exempelvis måla vid staffli, teckna vid bord, återbruksslöjd, textilt arbete, tryck m.m. Grupper på cirka15-20 personer ska kunna arbeta samtidigt. Verksamheten är både planerad och spontan med olika teman som presenteras under olika perioder. Vilka krav ställs på miljön? Ljus: dagsljus, mörkläggning, belysning? Ljud: alstrar aktiviteten buller eller krävs tystnad? Krävs tillgång till vatten? Rummet ska gå att mörklägga när man jobbar med ljus och skuggor, overheadapparat/projektor och liknande. Belysningen ska kunna riktas mot väggarna som används både för arbete och utställning. Vatten är en förutsättning i en skapande ateljé. Det kan vara vattenhoar eller rännor i rostfritt. Höjden ska vara anpassad för att passa alla olika brukargrupper, olika ålder och stående och sittande personer. Vilken utrustning krävs? Möbler/utrustning: hur många/mycket? Vad finns i rummet permanent/temporärt? Vilka typer av förbrukningsvaror krävs? Bord och pallar i både vuxen- och barnhöjd. Barnstolar för medföljande bebisar. Redskap som exempelvis stafflier, projektor, penslar m.m. för skaparverksamheten. Ytskikt golv: sockel: vägg: tak: övrigt massiv oljad ek/alt gummigolv infälld, målad målad gips, glaspartier, väggparti i filt demonterbart ribbverk av massiv, oljad ek, skåp, luckor och lådfronter lackade i grå kulör. bänkskiva av rostfritt stänkskydd av plexiglas över bänkyta Fast inredning: vägg- och bänkskåp, låsbara 4 st rostfria, djupa vattenhoar samt gipsavskiljare (1 höj- och sänkbar), golvbrunn Lös inredning bord och stapelbara stolar/pallar för 20 personer 1 st höj- och sänkbart bord 4 barnstolar mörkläggningsgardiner translucenta draperier ståbord mobilt förråd mindre mobilt förråd större för stolar etc delas med övrig verksamhet Utrustning 1 st projektor 1 st projektionsduk 15 stafflier, olika höjder whiteboard ljusbord förbereds för smartboard Förvaringsbehov Vad behöver förvaras i rummet? Vad behöver förvaras i närheten (i huset)? Ange ungefärlig storleksordning på förvaringsbehovet. I rummet förvaras stafflier, färg, penslar, papper och annat skapandemateriel i mindre låsbara skåp eller mobila förråd. För större lagerbehov delas ett större mobilt förråd med andra skaparverkstäder. Säkerhet Krävs att lokalen är låst vissa tider för att stänga ute obehöriga? Ja, rummet ska kunna låsas. 16 KULTURVÄVEN

17 Skala: 1 : 50 Ritad av White Arkitekter Umeå KULTURVÄV Kulturproghandl KULTURVÄVEN 17

18 Bänkskåp 0 Matverkstad Brukare: studieförbund, föreningar, bibliotekets programverksamhet m.fl. Här finns möjlighet att skapa på temat mat. Det kan vara studiecirklar/ föreningar med fokus på mat eller särskilda aktiviteter kopplade till annan programverksamhet. Verksamheten är planerad. Antalet personer som arbetar här varierar från några få och upp till 15 personer. Borden utanför rummet kan användas i kombination med matverkstaden. Vilka krav ställs på miljön? Ljus: dagsljus, mörkläggning, belysning? Ljud: alstrar aktiviteten buller eller krävs tystnad? Krävs tillgång till vatten? Rummet kan ha indirekt dagsljus. Belysningen kan riktas mot både beredningsytor samt mobil demonstrationsyta. Köksutrustning är en förutsättning i en matverkstad. Köket dimensioneras för att cirka 10 personer kan laga mat tillsammans, men utrymmet utanför kan självklart nyttjas när förtäring sker. Låsbara skåp är bra för samnyttjande med exempelvis filmvisningar. Höjden på bord, bänkar, ugn m.m. är anpassade för att passa alla brukargrupper. Vilken utrustning krävs? Möbler/utrustning: hur många/mycket? Vad finns i rummet permanent/temporärt? Vilka typer av förbrukningsvaror krävs? Köksinredning enligt ritning Förvaringsbehov Bänkskiva Bänkskåp, 2-delad lucka Bänkskåp Diskbänksskåp, blindfront Lådhurts, 3 lådor Diskmaskin Bänkskåp, 2-delad lucka Lådhurts, 3 lådor Ytskikt golv: 900 sockel: vägg: tak: övrigt massiv 500 oljad 700 ek infälld, målad målad gips, glaspartier demonterbart ribbverk Öppet hyllplan, av massiv, oljad ek, skåp, luckor och lådfronter 1st lackade i grå kulör. bänkskiva av rostfritt stål stänkskydd av plexiglas över bänkyta Väggskåp, 2-delad lucka Öppna hyllplan, 3st Fast inredning köksinredning enligt ritning, delar av inredning utförs utan sockel Väggskåp, låsbara skåp för t.ex. 2-delad föreningsverksamhet lucka 2 st rostfria hoar varav 1 höj- och sänkbar diskmaskin Öppna hyllplan, 3st kyl och frys spishäll Väggskåp, ugn 2-delad lucka Väggskåp, 2-delad lucka Lös inredning bord och stapelbara stolar barnstolar mobilt förråd mindre Öppna hyllplan, 3st Väggskåp, 2-delad lucka Utrustning Väggskåp, 1 st smartboard 2-delad lucka porslin, bestick och hushållsapparater köksredskap sopsortering Väggskåp, 2-delad lucka skåpförvaring/ ombyte kökskläder Glasparti. Glasparti från golv till tak Markörer för synbarhet Matverkstad 34,6 m² 5277 smartboard Vad behöver förvaras i rummet? Vad behöver förvaras i närheten (i huset)? Ange ungefärlig storleksordning på förvaringsbehovet Mobila förråd samt låsbara skåp i köksinredning. Omfattning utreds vidare Säkerhet Krävs att lokalen är låst vissa tider för att stänga ute obehöriga? Ja, rummet ska kunna låsas. 18 KULTURVÄVEN Ritad av White Arkitekter Umeå KULTURVÄV Kulturproghandl Skala: As indicated

19 Digitalt lab Brukare: Allmänheten, Idéan, kulturverket, KULTURCENTRUM FÖR BARN OCH UNGA, mediacenter, studieförbunden, Bibliotekets programverksamhet m.fl. Här arbetar man enskilt eller i mindre grupp, avskilt och koncentrerat, med med digitala verktyg för bildbehandling, animation, filmredigering, musikskapande, webb, dataspel m.m. Platserna är bokningsbara. Ytskikt golv: massiv oljad ek sockel: infälld, målad vägg: målad gips, glaspartier, väggar i filt tak: demonterbart ribbverk av massiv, oljad ek, Lös inredning datorbord stolar mörkläggningsgardiner Vilka krav ställs på miljön? Ljus: dagsljus, mörkläggning, belysning? Ljud; alstrar aktiviteten buller eller krävs tystnad? Krävs tillgång till vatten? Rummet går att mörklägga och belysningen är anpassad till bilskärmsarbete. Färgsättningen är lugn och neutral, samt möjliggör bildskapande på skärm. Många av aktiviteterna här alstrar högt ljud som musik eller ljudeffekter. Miljön stödjer samarbete mellan medhavda datorer och de som finns på plats. Vilken utrustning krävs? Utrustning datorer med tillhörande skärm, hörlurar och webkamera, 2 st studiohögtalare mixerbord MIDI-keyboards större LED-skärm för presentation Möbler/utrustning: hur många/mycket? Vad finns i rummet permanent/temporärt? Vilka typer av förbrukningsvaror krävs? Rummet är väl utrustat med redskap för digitalt skapande. Deltagarna har tillgång till dator i rummet eller kan låna dator. Ett digitalt lab är utrustat med hård- och mjukvara för särskilda behov, lika nuvarande länken på biblioteket. Förvaringsbehov Vad behöver förvaras i rummet? Vad behöver förvaras i närheten (i huset)? Ange ungefärlig storleksordning på förvaringsbehovet. Klädkrokar och skåp för förvaring av väskor och värdesaker ska finnas i lokalen eller i anslutning till lokalen. Säkerhet Krävs att lokalen är låst vissa tider för att stänga ute obehöriga? Ja, rummet ska kunna låsas. Glasparti från golv till tak Markörer för synbarhet KULTURVÄVEN 19

20 Digital verkstad Brukare: Allmänheten, Idéan, kultrurverket, KULTURCENTRUM FÖR BARN OCH UNGA, mediacenter, studieförbunden, Bibliotekets programverksamhet, musikskolan m.fl. Här arbetar man, enskilt eller i små/större grupper, med digitala verktyg för bildbehandling, animation, filmredigering, musikskapande, webb, dataspel m.m. Här kan man ägna sig åt informationssökning. Det finns förutsättningar för en pedagog att handleda en bokad grupp på 5-30 personer. Spontana besök är möjliga. Vilka krav ställs på miljön? Ljus: dagsljus, mörkläggning, belysning? Ljud; alstrar aktiviteten buller eller krävs tystnad? Krävs tillgång till vatten? Rummet går att mörklägga och belysningen är anpassad till bilskärmsarbete. Färgsättningen är lugn och neutral, samt underlättar digitala prcesser på skärm. Aktiviteterna här kan alstra högt ljud som musik eller ljudeffekter. IT-miljön stödjer samarbete mellan medhavda datorer och de som finns på plats. Vilken utrustning krävs? Möbler/utrustning: hur många/mycket? Vad finns i rummet permanent/temporärt? Vilka typer av förbrukningsvaror krävs? Stolarna har varierad sittkomfort: exempelvis pinnstolar, kontorsstolar mjukare stolar (med eller utan nackstöd). Höjden ska vara anpassad för att passa olika brukargrupper, olika åldrar och stående och sittande personer. Rummet är väl utrustat med redskap för digitalt skapande. Deltagarna har tillgång till dator i rummet eller kan låna dator. Ytskikt golv: sockel: vägg: tak: övrigt: massiv oljad ek infälld, målad målad gips, glaspartier, väggar i filt demonterbart ribbverk av massiv, oljad ek, skåp, luckor och lådfronter lackade i grå kulör. bänkskiva av oljad ek Fast inredning 1-2st bänkskåp för förvaring av utrustning Lös inredning bord och stolar för 30 personer mörkläggningsgardiner translucent draperi Utrustning 26 st datorer med tillhörande skärm, hörlurar och webkamera 1 st smartboard med projektor och ljudanläggning smarttable ( interaktivt skärmbord ) 5 st större LED-skärmar på vinkingsbara armar mikrofoner kameror, flmkameror studiohögtalare 1 MIDI-keyboard 1 st mixerbord Förvaringsbehov Vad behöver förvaras i rummet? Vad behöver förvaras i närheten (i huset)? Ange ungefärlig storleksordning på förvaringsbehovet. Utrustningen ska förvaras i låsbara skåp i rummet. Säkerhet Krävs att lokalen är låst vissa tider för att stänga ute obehöriga? Ja, rummet ska kunna låsas. 20 KULTURVÄVEN

Så bokar du Umeå kommuns lokaler i Väven

Så bokar du Umeå kommuns lokaler i Väven Så bokar du Umeå kommuns lokaler i Väven Foto: Bruce Mau Design www.umea.se/kommun 2 VÄVEN Innehållsförteckning 5 Om Väven 6 Så bokar du en lokal 7 Bokningsvillkor 7 Internet i Väven 8 Kommunikation 8

Läs mer

VÄLKOMMEN IN I EN VÄRLD FULL AV SYSTEMVÄGGAR OCH IDÉER WANDERWALL PRODUKTKATALOG FRÅN MOELVEN EUROWAND. Moelven Eurowand moelven.

VÄLKOMMEN IN I EN VÄRLD FULL AV SYSTEMVÄGGAR OCH IDÉER WANDERWALL PRODUKTKATALOG FRÅN MOELVEN EUROWAND. Moelven Eurowand moelven. VÄLKOMMEN IN I EN VÄRLD FULL AV SYSTEMVÄGGAR OCH IDÉER WANDERWALL PRODUKTKATALOG FRÅN MOELVEN EUROWAND Moelven Eurowand moelven.se WANDERWALL PRODUKTKATALOG Produceras av marknadsavdelningen på Moelven

Läs mer

Anhållan om att uppföra Göteborgs nya kulturhus i Bergsjön

Anhållan om att uppföra Göteborgs nya kulturhus i Bergsjön Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2014-11-27 Diarienummer: N132-0474/12 Sektor Kultur och fritid Åsa Schöier, Ann-Charlotte Gustafsson Telefon: 365 30 37 E-post: asa.schoier@ostra.goteborg.se Anhållan om att

Läs mer

Det ska vara så stort så att alla som vill komma in får plats

Det ska vara så stort så att alla som vill komma in får plats RAPPORT 1 av 24 2010-04-09 Det ska vara så stort så att alla som vill komma in får plats Förutsättningar för ett eventuellt kulturens centrum inom eller i anslutning till området Staden mellan broarna

Läs mer

Renovering av V-huset

Renovering av V-huset Renovering av V-huset Dokumentet utgör en sammanställning av husstyrelsens diskussioner med anledning av planerna för renoveringen av V-huset. I denna senaste version ingår de synpunkter som framkom vid

Läs mer

PSYKIATRINS HUS AKADEMISKA SJUKHUSET PROGRAMBEARBETNING 2008-02-29

PSYKIATRINS HUS AKADEMISKA SJUKHUSET PROGRAMBEARBETNING 2008-02-29 PSYKIATRINS HUS AKADEMISKA SJUKHUSET PROGRAMBEARBETNING 2008-02-29 Innehållsförteckning Organisation 4 Inledning 5 Förutsättningar 6 FASTIGHETSUTVECKLINGSPLAN 6 ÖVERSIKTSPLAN OCH DETALJPLAN 7 VERKSAMHETSBESKRIVNING

Läs mer

Utveckling av biblioteksdisk

Utveckling av biblioteksdisk EXAMENSARBETE 2007:155 CIV Utveckling av biblioteksdisk Anpassat modulsystem Olof Johansson CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET Ergonomisk design och produktion Luleå tekniska universitet Institutionen för Arbetsvetenskap

Läs mer

FÖRSKOLA FORM PEDAGOGIK

FÖRSKOLA FORM PEDAGOGIK FÖRSKOLA FORM PEDAGOGIK Erfarenheter från energieffektiva byggnader Helena Westholm Petter Rydsjö 2015-01-15 2 Förord Idén till denna studie fick jag på ett projekteringsmöte för något år sedan. På bordet

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet LÄNSTRAFIKEN RIKTLINJER FÖR EN TILLGÄNGLIG KOLLEKTIVTRAFIK I SÖRMLAND

KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet LÄNSTRAFIKEN RIKTLINJER FÖR EN TILLGÄNGLIG KOLLEKTIVTRAFIK I SÖRMLAND KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet LÄNSTRAFIKEN RIKTLINJER FÖR EN TILLGÄNGLIG KOLLEKTIVTRAFIK I SÖRMLAND 2 1 Inledning 3 Innehåll 2 Lagar, regler och riktlinjer 8 3 Hela resan i Sörmland

Läs mer

Mötesrum i förändring

Mötesrum i förändring Mötesrum i förändring Hur ett mötesrum kan förändras som ett led i att stimulera innovation och kreativitet. Sara Graff För avläggande av filosofie kandidatexamen i Informationsdesign med inriktningen

Läs mer

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Missvisande titel? Låter som att det är själva byggavfallet som avses. God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Sundbybergs stads riktlinjer Godkänd av stadsbyggnads- och miljönämnden den 11 november

Läs mer

Medborgardialog om. Framtidens bibliotek

Medborgardialog om. Framtidens bibliotek Medborgardialog om Framtidens bibliotek Innehållsförteckning DEL 1 Inledning 3 DEL 2 Bakgrund och metod 4 DEL 3 Resultat fokusgruppssamtal 6 DEL 4 Avslutande analys 21 bilaga A Verksamheter 25 bilaga B

Läs mer

FUNKTIONSPROGRAM FÖRSKOLA 100621

FUNKTIONSPROGRAM FÖRSKOLA 100621 För att verksamheten i förskolan skall kunna bedrivas i riktning mot läroplanens mål är det viktigt att skapa miljöer, där barnen inspireras till olika typer av verksamheter och handlingar, till utforskande

Läs mer

Bygg barnsäkert. i byggnader, på tomter och i utemiljön

Bygg barnsäkert. i byggnader, på tomter och i utemiljön Bygg barnsäkert i byggnader, på tomter och i utemiljön Bygg barnsäkert i byggnader, på tomter och i utemiljön Boverket 2011 Titel: Bygg barnsäkert - i byggnader, på tomter och i utemiljön Tryck: Elanders

Läs mer

Tävlingsprogram för projekttävling Tekniska Nämndhuset Söderstaden. Dnr 2.6.1-224/2013. stockholm.se/fastighetskontoret The Capital of Scandinavia

Tävlingsprogram för projekttävling Tekniska Nämndhuset Söderstaden. Dnr 2.6.1-224/2013. stockholm.se/fastighetskontoret The Capital of Scandinavia för projekttävling Tekniska Nämndhuset Söderstaden Dnr 2.6.1-224/2013 stockholm.se/fastighetskontoret The Capital of Scandinavia Sida 1 (77) Version 2013-12-05 Handläggare Fastighetskontoret Per Magnius

Läs mer

Enklare utan hinder Boverket 2005

Enklare utan hinder Boverket 2005 Enklare utan hinder Enklare utan hinder Boverket 2005 Titel: Enklare utan hinder Utgivare: Boverket Upplaga: 1:2 Antal: 2 000 Tryck: AB Danagårds Grafiska ISBN: 91-7147-857-4 Sökord: enkelt avhjälpta

Läs mer

Byggnadsstyrelsens informationer. Kombikontor

Byggnadsstyrelsens informationer. Kombikontor Byggnadsstyrelsens informationer Kombikontor Dokumentets utgivare Dokumentnamn och dokumentbeteckning Byggnadsstyrelsens informationer T:115 Dokumentets datum 1990-07 Ärendebeteckning 504-269187 5 BYGGNADSSTYRELSEN

Läs mer

Trygga framtiden. Brf Ljusglimten. Här bor du som är över 55 år i en öppen, ljus och hållbar miljö nära alla tänkbara bekvämligheter.

Trygga framtiden. Brf Ljusglimten. Här bor du som är över 55 år i en öppen, ljus och hållbar miljö nära alla tänkbara bekvämligheter. Trygga framtiden Brf Ljusglimten. Här bor du som är över 55 år i en öppen, ljus och hållbar miljö nära alla tänkbara bekvämligheter. Innehåll Nya Tuve Centrum 4 Trygga framtiden 6 Nära och bekvämt 8 Förändring

Läs mer

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Utredningsrapport juni 2014 Mottagare: Svensk Biblioteksförening SAMMANFATTNING Rapporten beskriver resultatet av en utredning om förutsättningarna för att

Läs mer

POSTENS MÖTESPLATS För att möta framtidens krav behövde Posten öppna transparanta lokaler som bjuder in till möten och kontakter. Läs mer på sidan 13

POSTENS MÖTESPLATS För att möta framtidens krav behövde Posten öppna transparanta lokaler som bjuder in till möten och kontakter. Läs mer på sidan 13 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS MODERNA KONTORET DIN GUIDE TILL EN SMARTARE KONTORSLÖSNING FOTO:THERESE ALDGÅRD MAJ 2006 Framtiden ställer krav på kreativitet, flexibilitet

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLGÄNGLIGHET RIV HINDREN

RIKTLINJER FÖR TILLGÄNGLIGHET RIV HINDREN RIKTLINJER FÖR TILLGÄNGLIGHET RIV HINDREN Enligt förordning 2001:526 om statliga myndigheters ansvar för genomförande av handikappolitiken. ' =VcY^hVb Handisam Myndigheten för handikappolitisk samordning

Läs mer

SYSTEMVALSUTREDNING GLASFASAD

SYSTEMVALSUTREDNING GLASFASAD SYSTEMVALSUTREDNING GLASFASAD BILAGA 1 BILAGA 2 BILAGA 3 BILAGA 4 BILAGA 5 Fasadmatris Referenser Fasadprinciper Brand - Fasadskiss Bländning Solnavägen SIDA 1 BILAGA 1 Fasadmatris Krav Dubbelskalsfasad

Läs mer

arbetsmiljön i privattandvården

arbetsmiljön i privattandvården arbetsmiljön i privattandvården arbetsmiljön i privattandvården Prevent 2002 Första upplagan, första tryckningen. Denna version av arbetsmiljön i privattandvården som pdf är uppdaterad i december 2003.

Läs mer

UUS. Tillgänglighetsplan för Gnestahems fastigheter Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet. Juni 2012

UUS. Tillgänglighetsplan för Gnestahems fastigheter Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet. Juni 2012 Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet Juni 2012 UUS Urban Utveckling & Samhällsplanering AB Kontaktlista För mer information om åtgärdsprogrammet kontakta gärna någon av oss som varit delaktiga

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (25)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (25) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (25) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2014-02-13 6 Fastställande av belysningsprogram för Vallentuna kommun (KS 2011.328) Beslut Näringslivs- och

Läs mer

Tillgänglighetsprogram för Malmö Krav och riktlinjer för god tillgänglighet för funktionshindrade vid ny- och ombyggnad av allmän plats

Tillgänglighetsprogram för Malmö Krav och riktlinjer för god tillgänglighet för funktionshindrade vid ny- och ombyggnad av allmän plats Tillgänglighetsprogram för Malmö Krav och riktlinjer för god tillgänglighet för funktionshindrade vid ny- och ombyggnad av allmän plats juni 2008 1 Tillgänglighetsprogram för Malmö. Krav och riktlinjer

Läs mer

GÖR RUM FÖR MILJÖN. Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö

GÖR RUM FÖR MILJÖN. Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö GÖR RUM FÖR MILJÖN Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö Det ska vara lätt att göra rätt Vi människor är bekväma av oss. Samtidigt vill vi göra det som vi vet är rätt.

Läs mer

Drömmen om ett annat liv

Drömmen om ett annat liv Drömmen om ett annat liv UTREDNING AV KVARTERET VRÅKEN 2014 Sofia Fälth KINDA KOMMUN INNEHÅLL Inledning... 3 Utredningsuppdrag... 3 Referensgrupp... 3 Studieresor... 4 Konsulter... 4 Intervjuer... 4 Platsens

Läs mer

Inbjuden projekttävling för Stora Torget, Visby

Inbjuden projekttävling för Stora Torget, Visby Inbjuden projekttävling för Stora Torget, Visby INNEHÅLL BAKGRUND 3 FAKTA OM TÄVLINGEN 3 Tävlingsuppgift 3 Deltagande arkitektkontor 3 Inlämnade förslag 3 Jury 3 JURYNS SAMMANFATTNING ÖVER TÄVLINGEN 4

Läs mer