Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 2010-2011"

Transkript

1 Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola inkl. Kvalitetsredovisning (56)

2 Innehållsförteckning 1. Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 3 2. Nulägesrapport 3 3. Montessoripedagogiken 5 4. Grantomta Montessoriskola värdegrund 6 5. Gemensamma mål för förskola, skola och fritidshem 7 6. Arbetsplan Förskola 8 7. Arbetsplan Skola Arbetsplan Fritidshem Information till besökare Information till vikarier 25 Bilaga 1 Trivselregler 26 Bilaga 2 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 31 Bilaga 3 Säkerhetsregler vid utevistelse och utflykter 34 Bilaga 4 Mål i F-klass 35 Bilaga 5 Matriser 36 Bilaga 6 Grantomta Montessoriskolas Kvalitetsredovisning 2008/2009 och Målskrivningar 2009/ (56)

3 1. Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola Alla medarbetare ska ha verksamhetsplanen som ett stöd och en hjälp för att kunna genomföra och fokusera på sitt uppdrag på skolan. Verksamhetsplanen presenterar skolan och dess utvecklingsarbeten och utgör därmed en viktig information för nyanställda, föräldrar och andra intresserade. Verksamhetsplanen utgör också underlag för den årliga kvalitetsredovisningen. 2. Nulägesrapport Grantomta skolas huvudman är Grantomta Montessoristiftelse. Stiftelsens ledamöter väljs på årsmötet av vår stödförening. I stödföreningen ingår samtliga föräldrar med barn på Grantomta. Rektor är, som verksamhetsansvarig, ledamot i styrelsen. Grundtankarna i Montessoripedagogiken stämmer väl överens med Lpfö-98 och Lpo 94. Alla elever kan och vill, om eleven bemöts och stimuleras utifrån sina egna förutsättningar och intresseområden. Förskola 2 avdelningar 1-3 år 15 barn, 2 personal heltid, 1 personal 85 %, öppettider ,00. 4 avdelningar 3-5 år 18 barn/avd, 2 personal/avd heltid, 1 förälder/avd ansluter varje dag mellan enligt fastlagt schema, öppettider Förskolans pool:2 heltid samt en 75 % tjänst 1 avdelning med barn födda personal heltid. Skola F-åk 5, 123 elever, fördelas enligt följande: 3 klasser F-1, innehållande elever. 2 klasser 2-3, innehållande elever. 1 klass 4-5, innehållande 46 elever. F-åk 1 har en heltidsanställd lärare/klass + 60 % fritidsledare. Åk 2-3 har en heltidsanställd lärare + 40 % lärare/klass. Åk 4-5 har två heltidsanställda lärare där arbetsfördelningen utgår från varje lärares kompetens. En lärare Musik/Textilslöjdslöjd 80 % En lärare Trä och metall slöjd 20 % En lärare Idrott 50 % Samtliga lärare har behörighet. Resurspersonal anställs för barn i behov av stöd. Fritidshem barn, fördelas enligt följande: 3 fritidshem innehållande 33 barn per fritidshem. Åk F-2, 66 barn. 1 fritidshem för åk 3 innehållande 24 barn. 3 fritidsledare/avdelning. 2 fritidsledare för åk 3. Öppettider (56)

4 Gemensamma resurser 1/1 anställd rektor 40% biträdande rektor 1/1 kanslist 20% IT 1/1 Vaktmästare 20% Skolpsykolog 20% Skolsköterska 4(56)

5 3. Montessoripedagogiken Bärande pedagogiska principer Barnet i centrum och de sex grundläggande principerna: Förberedd miljö Frihet/ansvar Individualisering/samarbete Hjälp till självhjälp Konkretion /motorik Helhet/Fredstanken Människosyn/kunskapssyn Det observerande sinnet. En biologisk människosyn med sensitiva perioder när barnet känner lust och är speciellt mottaglig för inlärning. Barnsyn Det enskilda barnet i centrum, individualisering. Varje barn ska ha medinflytande och känna eget ansvar. Stor vikt på att fungera enskilt såväl som i samarbete med andra. Lärarroll Läraren presenterar arbeten och inspirerar barnet. Läraren observerar barnet och skall vara en handledare, motivera och stödja barnet i kunskapsinhämtningen. Organisation En kursplan med frihet. Långa arbetspass som ger barnen tid och ro. Integrerade åldersblandade grupper. Planering-utvärdering-skriftliga omdömen Individuell utvärdering av och tillsammans med varje barn. Läromedel Mycket konkret material. Det är självrättande så att barnen kan arbeta självständigt. En del köpt material, men mycket tillverkar läraren och barnen själva 5(56)

6 4. Grantomta Montessoriskola värdegrund Vi vill lära barnen att lära sig själva Ingen får skada eller såra någon/något i vår miljö Vi tar ansvar för våra handlingar Vi använder ett vårdat språk. Vårt förhållningssätt präglas av Respekt Hänsynsfullhet Omtanke Mål: Att skapa en yttre ordning som ger en inre ordning och tvärtom 6(56)

7 5. Gemensamma mål för förskola, skola och fritidshem Normer och värden Alla barn och vuxna känner sig trygga och blir respekterade utifrån den han/hon är. All kommunikation genomsyras av förtroende och respekt. Vi vårdar vårt språk (svordomar och tillmälen godkänns ej) Kunskaper Att alla elever har goda baskunskaper i samtliga ämnen när de lämnar Grantomta efter år 5 Att varje barn bibringas tilltro till sin egen förmåga att lära. Att varje barn hittar sin egen nyckel till kunskap. Elevens ansvar och inflytande Att varje elev/barn tar ett personligt ansvar för sin arbetsmiljö. Ingen har rätt att skada någon eller något. Att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier. Att varje barn/ elev successivt får ett allt större inflytande över sitt lärande. Skola och hem Att skolan och hemmet har ett gemensamt ansvar för barnets/elevens utveckling, byggd på ömsesidig respekt för varandras roller och ansvarsområden. Att våra föräldrar alltid känner sig välkomna till Grantomta och delaktiga i verksamhetens utveckling. Att skola och hem gemensamt ansvarar för att ha en kontinuerlig kontakt kring barnet. 7(56)

8 6. Arbetsplan Förskola Föräldramedverkan En av förskolans största kvaliteter är att vi tillämpar föräldramedverkan. Detta innebär att du som förälder får möjligheten att ca en gång per månad ansluta till verksamheten mellan kl för att bistå oss med alla dina kunskaper. Du som arbetande förälder är väldigt uppskattad bland våra barn, du lär känna både oss pedagoger och barnen på ett djupare plan och får en god insyn i ditt/dina barns vardag. Normer och Värden Arbetslaget skall Ansvara för att varje barn får sina behov tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde Vi lägger stor vikt vid att varje barn får känna sitt värde i gruppen, genom att bli sedda och lyssnade på. Barnen får öva på att fråga om lov. T.ex. Får jag vara med? Vi låter alla berörda i en konflikt ge sin version, och sedan kommer vi fram till hur man hade kunnat göra istället. Ansvara för att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar Vi ser till att barnen får upplevelser och utmaningar där deras frågor är viktiga. Dessa frågor söker vi sedan svar på tillsammans Lyfta fram och problematisera etiska dilemman och livsfrågor Vi lär lära barnen att visa omsorg för djur och natur Vi erbjuder olika aktiviteter där målet är att få barnen medvetna om vårt kulturarv Göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika värderingar som styr deras synpunkter och handlande Vi uppmuntrar och stimulerar barnens förmåga att samspela i grupp för att fördjupa sina relationer, med och för varandra Genom vårt arbete med genus medvetandegör vi barnen om att alla har lika värde Ansvara för att det finns tydliga normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen Vi visar hänsyn till varandra genom att - Tala med små bokstäver och med en artig ton - Vi går inomhus, springa får man gärna göra utomhus Samarbeta med hemmen när det gäller barnens fostran och med föräldrarna diskutera regler och förhållningssätt i förskolan 8(56)

9 Vi har föräldramedverkan Genom dagliga samtal med föräldrar som lämnar och hämtar, och vid behov tar vi kontakt via telefon Utveckling och lärande Arbetslaget skall Ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga. Erbjuda en miljö där det känns roligt och meningsfullt att lära sig nya saker. Ge barnen utmaningar som ökar lusten att utöva nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper. Vi har samlingar, fruktstunder, almanacksdiskussioner, väder diskussion med mera. Vi räknar hur många, vi pratar om vilka som är borta, vi sjunger och gör ramsor. Vi visar ett material och sen får barnet arbeta med det tills de känner sig färdiga. Ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen får stöd och stimulans i sin sociala utveckling. Barnen ska ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen. Vi leker, både organiserade lekar och fri lek. Vi jobbar dagligen med konflikthantering, alla inblandade får säga sin mening, vi pratar om hur vi kan lösa konflikten och alla inblandade får känna sig delaktiga. Vi uppmuntrar barnen när vi ser att de gör positiva saker för varandra. Ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen får stöd och stimulans i sin språk- och kommunikationsutveckling. Vi jobbar med rim, ramsor, sånger, sagor och drama. Vi pratar med barnen och lyssnar på vad de har att säga, vi uppmuntrar barnen att prata Vi använder ett vårdat språk Ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling Vi leker på gården och går promenader Vi arbetar med Friluftsfrämjandet (Knopp, Knytte och Mulle) Vi har rörelsestunder Vi gör utflykter Barnen får själva ta sin mat, skala potatis och hälla upp mjölk. Vi använder kniv och gaffel. Barnen får själva prova att klä på och av sig Ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs på ett sådant sätt att barnen erbjuds en god omsorg med en väl avvägd dagsrytm 9(56)

10 Vi har tydliga dagsrutiner Vi ser alla barn och vi är där barnen är Ge stimulans och särskilt stöd till de barn som befinner sig i svårigheter av olika slag Vi uppmärksammar barn som periodvis har behov av särskilt stöd och finns nära, stöttar och uppmuntrar barnet att hantera sin situation. Stimulera barns nyfikenhet och begynnande förståelse av skriftspråk och matematik Både Montessorimaterialet och dess miljö bidrar till barns egna nyfikenhet och deras begynnande förståelse för skriftspråk och matematik Vi planerar innehållet i våra samlingar för att väcka barns nyfikenhet Ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön Vi jobbar aktivt med projektet Grön Flagg, vi komposterar och återvinner/källsorterar, etc. Ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet Vi går promenader, åker till biblioteket och återvinningscentralen. Vi besöker bokbussen, brandstationen, affärer, teater och kyrkan. Barns inflytande Arbetslaget skall Ta till vara varje barns förmåga och vilja att ta ett allt större ansvar för sig själv och för samvaron i barngruppen Vi uppmuntrar barnen att prata, vi visar att deras åsikt är viktig genom att lyssna och vara lyhörda. Se till att alla barn får möjlighet att efter ökande förmåga påverka verksamhetens innehåll och arbetssätt och delta i utvärderingen av verksamheten Vi spinner vidare på det som barnen visar intresse för Vi för diskussioner om det som rör barnens vardag, hur vill de ha det? Barnen får dagligen vara med och utvärdera sin vardag, t.ex. efter en massagestund, hur kändes det? Vad var bra, mindre bra? Etc Verka för att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten Alla barn i vår verksamhet har samma värde, vi lär våra barn att ta hänsyn till varandra genom pedagogernas genustänkande. En neutral miljö, ex en dockvrå, är numera hemmet. Förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle Vid en konflikt uppmärksammas alla berördas inblandning 10(56)

11 Vi använder röstning som en metod för att öka barnens förståelse för den demokratiska processen. Vi lär barnen att ta ansvar för sina egna handlingar. Vi upprättar trivselregler tillsammans med barnen om hur vi ska förhålla oss mot varandra Förskola och hem Arbetslaget skall Ansvara för att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan Vi träffar föräldrarna utan barn för ett samtal kring deras barn och deras förväntningar Vi låter det nya barnet komma på besök tillsammans med sina föräldrar Vi har fortlöpande samtal med barnens föräldrar om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan. Vi erbjuder uppföljningssamtal efter inskolningen Varje termin erbjuder vi individuella utvecklingssamtal Vi ger föräldrarna möjligheter att påverka innehållet i den pedagogiska planeringen, bl.a. på föräldramöten. Vi tar hänsyn till föräldrarnas synpunkter när vi planerar och genomför verksamheten Vi ger föräldrarna möjlighet till delaktighet i utvärdering av verksamheten. Varje år genomförs en kvalitetsundersökning (Pilen) Vid utvärdering av temaarbeten finns möjlighet för föräldrar att framföra tankar och åsikter Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmen Arbetslaget skall Utbyta kunskaper och erfarenheter med personalen i förskoleklass, skola och fritidshem och samverka med dem Vi har en väl utarbetad rutin för faddersystem och besök i skola och fritidshem Tillsammans med personal i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet uppmärksamma varje barns behov av stöd och stimulans Vi har ett överlämningssamtal med mottagande pedagog efter förälders medgivande alt. att föräldrar deltar. 11(56)

12 7. Arbetsplan Skola Vi lägger stor tonvikt vid elevens eget val utifrån egna intresseområden inom samtliga ämnesområden. Alla elever ska få möjlighet, utifrån sina egna förutsättningar och stöd från sina lärare, att arbeta mot målen för år 5. Pedagogerna på Grantomta strävar mot, att i så stor utsträckning som möjligt, integrera kärnämnena med de utforskande ämnena. Eleverna på Grantomta är delaktiga och kan påverka sin skoldag vilket tränar barnets förmåga att ta ansvar för sitt eget lärande. Eleverna använder kontinuerligt ett eget uppföljningsinstrument, vår egen lokala kursplan ( Matrisen ), för att kunna följa den egna kunskapsutvecklingen. Se bilaga. På Grantomta lärde jag mig att ta ansvar för mitt arbete och planera min tid, vilket jag haft stor användning för på min nya skola. (tidigare Grantomta-elev) Varje barn har en portfoliopärm där arbeten och dokumentation, såsom individuella utvecklingsplaner och resultat från nationella prov, samlas. Denna pärm följer barnet genom förskola och skola. Eleverna dokumenterar/planerar själva utifrån skoldagens innehåll vilket bokförs i s.k. skoldagböcker. Med stigande ålder och mer utvecklade kunskaper om bl.a. tid blir detta ett alltmer självständigt ansvar. Montessorilärare har goda kunskaper i uppföljningstekniker. Varje elevs utveckling och prestationer följs upp kontinuerligt. Elevvårdskonferenser genomförs regelbundet med rektor närvarande. Vid behov upprättas handlingsplaner. Normer och värden Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta den komma till uttryck i praktisk vardaglig handling. Vad vill vi på Grantomta? Att alla elever ska känna sig trygga och respekterade utifrån den hon/han är Att alla elever ska tillägna sig en god social och emotionell utveckling Att eleverna känner respekt och tillit till andra barn och vuxna Att eleverna får fatta egna beslut samt stå för sina handlingar Att skolan präglas av en öppen och ärlig attityd mot elever, föräldrar och personal. Hur gör vi på Grantomta? Vi försöker dagligen bekräfta varje elev och som personal vara lyhörd. 12(56)

13 Vi anpassar kraven till elevens mognad och behov genom ett individualiserat och grupporienterat arbetssätt. Vi tränar eleverna i att själva bearbeta och hantera konflikter samt respektera varandra. Vi som vuxna sätter gränser och har tydliga regler samt att vi är goda föredömen. Varje elev får chans att yttra sig i små och stora grupper. Vi ger eleverna möjlighet att förstå hur egna handlingar påverkar andra. Alla klasser har klassråd varje vecka där eleverna får möjlighet att diskutera olika frågor. Grantomta arbetar aktivt med livskunskap där emotionell intelligens och social kompetens tränas. Med hjälp av olika övningar, lektioner, rollspel och lekar, får barnen lära sig förstå, uttrycka och hantera sina känslor. Livskunskap hjälper bl. a. barnen att bygga upp en positiv självbild, lösa konflikter och stärka den empatiska förmågan. Barnen får en djupare förståelse för sig själva och andra, vilket är en förutsättning för fungerande relationer i livets alla kommande vänskaps-, arbets- och kärleksrelationer. Grantomta har en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, framtagen i samarbete med personal, elever och föräldrar. Trivselregler; Skolan har gemensamma trivselregler. Dessutom diskuterar och beslutar varje klass sina egna trivselregler inför varje läsår. Under 2010 kommer all personal att utbildas i SET, Social Emotionell Träning. År F-3 Eleverna har musik, drama och rytmik med inriktning på uttrycks/relations och reflektionsövningar Elevernas IUP har ett avsnitt där stor vikt lägg vid självuppfattning och social förmåga. Eleverna skattar sin skolsituation i en enkät. Från skolår 2 skriver eleverna sina egna mål baserade på behov och intressen. Kontinuerligt, och vid behov genomför vi gruppstärkande övningar. Födelsedagsfirande. På elevens födelsedag, eller så snart som möjligt efter, samlas gruppen för att fira. Sammanfattningsvis tycker vi att eleverna är trygga och trivs på Grantomta. Eleverna har också stort inflytande på såväl sina studier som i övriga händelser på skolan. 13(56)

14 År 4-5 Vid läsårsstart genomförs en lägerskola för att stärka gruppgemenskapen samt knyta kontakt med föräldrar Livskunskap varje vecka med inriktning på individ- och gruppstärkande aktiviteter och övningar. Elevernas IUP har ett avsnitt där stor vikt lägg vid självuppfattning och social förmåga På elevens födelsedag, eller så snart som möjligt efter samlas gruppen för att fira. Det barn som fyller år sitter bakom ett stort fat som är vackert dekorerat och fyllt med ljus. De andra barnen tänder ett ljus och ger sedan sin klasskamrat en present i form av en vänlig hälsning eller komplimang. Läraren skriver upp presenterna på ett diplom som eleven sedan får ta med sig hem. Nobelfirande. Barnen nominerar varandra i starka sidor, och positiva egenskaper. På Nobeldagen får eleverna varsitt Nobelpris i samband med en 3-rätters nobellunch som barnen i år 5 tillagat. 4-5:an har ett faddersystem där barnen i år 5 tar emot de nya 4:orna och lotsar dem in i arbetssättet. Detta bidrar till att de nya barnen känner sig trygga i miljön och i gruppen samt att de äldre barnen tar ansvar för de yngre barnen. Elevernas ansvar och inflytande De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig, skall omfatta alla elever. Elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling förutsätter att de tar allt större ansvar för det egna arbetet och för skolmiljön, samt att de får reellt inflytande på utbildningens utformning. Hur gör vi på Grantomta? Eleven ska visa respekt för materialet. Allt material ska återlämnas i samma skick och på samma plats som det hämtades. Eleverna städar, vid behov, tillsammans med lärarna i klassrummet. Eleverna har som ansvarsområde att allt är i ordning (vässa pennorna, vattna blommorna, torka borden osv.) Elever från år 2 fyller i Grantomtas lokala kursplan, matrisen som är utarbetad utifrån Maria Montessoris tankar och de nationella målen. Kursplanen är utformad för att eleven, föräldrar och lärare på ett överskådligt sätt ska kunna följa elevens lärande. De yngre eleverna skriver sin skoldagbok det han/hon har arbetat med. Från och med år 3 arbetar barnen med en egen veckoplanering, vid behov med stöd av en lärare. Lärarna lyssnar på elevernas synpunkter och önskemål om vad de vill lära sig. Ibland 14(56)

15 får läraren ändra på sin egen planering men det är hans/hennes ansvar att se till att kursplanen följs och att eleverna får de kunskaper de behöver och har rätt till. Från år 2 fyller eleverna i matrisen. Eleverna får genom matrisen en bra inblick och överblick över de olika ämnena. Matrisen är gemensam för skolan. Matrisen används vid föräldrasamtalen. Eleven kan tillsammans med läraren och föräldern diskutera arbetet som gjorts. Det blir väldigt tydligt i vilka ämnen eleven jobbat mycket och i vilka ämnen en extra insats behöver göras. Eleven får ökad förståelse för vad kunskap är och vilka krav som ställs. I år 1, inför IUP-samtalen går lärare och elev tillsammans igenom matrisen i svenska och matematik. Detta för att förbereda eleven för IUP-samtalet och för den alltmer självständiga uppföljning eleven kommer att göra i de högre skolåren. Varje år har vi öppet hus. Vi kallar detta för Grantomtadagen. Vid det tillfället får eleverna möjlighet att visa upp sina arbeten för sina föräldrar. Varje elev får arbeta efter sin egen förmåga. Vissa elever i klassen behöver mer tid av lärarna, alla elever lär sig att respektera varandras olikheter. År F-3 Varje barn har ett ansvarsområde i klassrummet, det kan vara allt från att ansvara för bokhyllan, vattna blommor, ta hand om konstnärsmateriel osv. Ansvarsområden byts ut regelbundet under året. De yngre eleverna skriver sin skoldagbok det han/hon har arbetat med. År 4-5 Varje elev har en värdsyssla att ta ansvar för. Detta för att alla elever ska känna ett ansvar för, och värna om, den gemensamma miljön. Elevernas synpunkter vad gäller miljön hörsammas och tillmötesgås i så stor utsträckning som möjligt. Eleverna planerar och utvärderar sitt arbete i en skoldagbok. Lärarna sätter ihop en bas som eleverna arbetar utifrån, baserad på de nationella målen och våra lokala kursplaner. Utöver detta väljer eleverna arbeten utifrån sina individuella intressen och förmågor. Eleverna planerar sin skoldag utifrån sin veckoplanering, eleven bestämmer själv vart han/hon vill sitta och arbeta samt bestämmer när han/hon behöver ta en paus. Kunskaper Skolan skall ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning. Verksamheten styrs utifrån riktlinjer i läroplan, skollag och våra matriser. 15(56)

16 Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra en grund för undervisningen. Lärarna skall sträva efter att i undervisningen integrera kunskaper i så stor utsträckning som möjligt. Hur gör vi på Grantomta? Vårt styrdokument är vår lokala kursplan, matrisen som är utformade och följer Maria Montessoris idéer och tankar, samt innefattar den nationella läroplanens mål. Varje elev har en egen uppsättning lokala kursplaner där de kan följa och dokumentera sin egen kunskapsutveckling. Eleverna får genom matrisen en bra överblick över de kunskaper de har rätt att förvärva. För att säkerställa att målen uppfylls fyller eleven tillsammans med pedagogen i de kunskaper/fält i matrisen som de tillsammans anser att eleven tillgodogjort sig. Verksamheten genomsyras av ett Montessori pedagogiskt tillvägagångssätt, där varje elev bemöts med respekt utifrån sina egna förutsättningar, förmågor, kunskaper, intressen och behov. Undervisningen är individualiserad och kan ske individuellt, gruppvis och/eller klassvis beroende på vad, som ska introduceras. Ett helhetsperspektiv ligger till grund för undervisningen inom de olika ämnesområdena. Pedagogiken grundar sig på en filosofi om alltings samband på jorden och alla individers betydelse. Intresseperioder och lusten att lära. Enligt Dr. M. Montessori karaktäriseras barn i olika åldrar utav olika intressen eller känsligheter, som driver dem i sin nyfikenhet, upptäckarglädje och inlärning. I 6-12 års ålder tycker eleverna om att använda sin logiska förmåga, sin föreställande och skapande fantasi samtidigt som de tillfredsställer sin vetgirighet. Att få fungera i ett socialt sammanhang gärna i en liten grupp är av största vikt, och ger upphov till de ständigt återkommande etiska resonemangen och etablerandet av godtagbara normer. Vi anser det värdefullt att ta till vara dessa intresseperioder i undervisningen. Dr. Montessori betonade också handen som ett redskap för intelligensen, och att dess aktivitet, samtidigt som den utvecklas, stödjer elevens spirande logiska resonemang och skapande förmåga. Laborativa material en god hjälp i inlärningen. För att kunna möta elevens behov av aktivitet i sin inlärningsprocess, använder vi laborativt material (varav en stor del utgörs av Montessorimaterial) tillsammans med böcker, datorer etc. I klassrummen finns material för såväl kärnämnena svenska, matematik och engelska, som historia, biologi, geografi, bild etc. Montessoris idé om inlärning handlar om att gå från det konkreta till det abstrakta, från det enkla till det komplexa, från helheten till delarna. Här finns material som övar upp skriv- och läsförmåga, språkkänsla och grammatik. Matematikmaterial där eleven tränar taluppfattning, får tydliga begrepp om räkneoperationer, för att senare kunna lösa räkneuppgifter abstrakt. Moment, som behöver nötas in, t ex 16(56)

17 multiplikations tabeller, finns det många olika material/aktiviteter för, så att eleven får en varierad repetition. Så gott som allt material fyller flera funktioner. Förutom att ett visst material/övning har ett specifikt målrelaterat syfte, så ger det eleven stöd i logiska resonemang och lägger en grund för den föreställande förmågan. De sensoriska intrycken som den yngre eleven får banar vägen för den äldre elevens intellektuella förståelse. Många material/aktiviteter lämpar sig också för arbete i liten grupp, vilket uppskattas av eleven med sitt starka behov av grupptillhörighet. Många material är självrättande. Eleverna får då tillfredsställelsen av att själva se hur de lyckats med uppgiften. Eleverna blir allt mer självgående i sin inlärning...och en god hjälp i uppfostran. Allt material är av god kvalitet och finns oftast bara i ett exemplar. Arbetsmaterialen finns lätt tillgängligt för eleverna på hyllor och allting har sin bestämda plats. Den, som använt ett material, har ansvar för att det snyggt och prydligt kommer på plats igen. Eleverna lär sig ta hänsyn till varandra. Är ett visst arbetsmaterial upptaget, får man vänta på sin tur eller komma överens om att samarbeta. Hjälp mig att göra det själv Detta är en tanke som grundar sig på det faktum att ingen kan lära någon annan något. Man kanske behöver hjälp för att kunna lära sig, men själva inlärningen måste var och en klara på egen hand. I en Montessorigrupp är lärarens uppgift därför inte i första hand att förmedla kunskap. Snarare att observera eleverna och vara uppmärksam på varje elevs behov. Det är lärarens ansvar att tillhandahålla och introducera eleverna till aktiviteter och kunskapsstoff så att varje elev kan uppnå de uppställda målen i läroplanen. På ett intresseväckande och lustfyllt sätt måste han/hon försöka att engagera varje enskild elev i den aktuella inlärningsprocessen. Detta görs genom kortare lektioner, introduktioner eller genomgångar i större eller mindre grupp, som följs upp av och med eleven, enskilt eller i grupp. En introduktion kan även göras med en enskild elev. Utifrån flertalet lektioner eller introduktioner får eleven riktningen och ramarna för sitt val av arbete. Läraren planerar skolarbetet, så att eleven får en god balans mellan ämnena. Frihet Vi anser: Att man bäst tar till vara elevers spontana lust för arbete genom att låta deras eget intresse vara motiv nog för att söka kunskap. Att elever har en avundsvärd förmåga att koncentrera sig på en intresseväckande uppgift. Att elever som vill lära sig något nytt visar en fantastisk uthållighet. Med kunskaper om människans tidiga mognadsprocess skapas förutsättningar för elever att utvecklas till harmoniska och självständiga vuxna. Att elever ska ha frihet att välja aktivitet och möjlighet att arbeta ostört. 17(56)

18 Frihet, ansvar, hänsyn, självförtroende Besöker du Grantomta Montessoriskola, möter du en miljö utan kateder och traditionella skolbänkar. Istället finner du elever, som arbetar ensamma eller i grupp vid bord eller på golvet. Det finns rikligt med arbetsmaterial på hyllor tillgängligt för eleverna. Varje elev väljer själv sin sysselsättning. Barnen arbetar självständigt utifrån ramar givna av pedagogerna. I dessa finns också möjlighet att välja sysselsättning. Men friheten ställer också krav på att eleverna tar del av ansvaret att täcka in alla ämnesområden på kursplanen, alltså matrisen. Det innebär krav på planering och utvärdering. Friheten förutsätter också att de tar hänsyn till kamraterna i sin omgivning. Friheten att få arbeta självständigt ställer också krav på att eleverna tar ansvar för sitt lärande, miljön och visar hänsyn till kamraterna i sin omgivning. År F-3 Utöver de planerande arbeten som barnen är ansvariga för har de frihet att fördjupa sina kunskaper samt vidga sina egna intresseområden. Barnen arbetar på den nivån de befinner sig. De får uttrycka sina kunskaper på valfritt sätt vilket leder till att barnen får en stark självkänsla. Genom vår utvecklade IT-miljö skapas förutsättningar till en bra kunskapsbank. Eleverna lär sig även källkritik och ansvar för hur man arbetar och söker kunskap på nätet. År 4-5 Vi arbetar med konkreta och visuellt tilltalande material som till stor del är självrättande. Eleverna erbjuds flera olika forum för gemensamma diskussioner om aktuella händelser runt om i världen, egna erfarenheter/upplevelser mm. Eleverna erbjuds en väl utvecklad IT-miljö med bland annat många datorer samt projektor som används vid exempelvis redovisningar och presentationer. Arbetet i 4-5:an är knutet till några stora temaarbeten där ämnen integreras och barnens arbeten samlas och blir en bok. Barnen får en överskådlig och sammanhängande bild av temat. Arbetssättet är individanpassat och de färdiga arbetena kan se väldigt olika ut. Barnet arbetar såväl teoretiskt som estetiskt. Exempel på temaarbeten vi arbetar med i 4-5:an är Sverigeboken, Europaboken, Tellusboken och Universumboken. Skola och hem Skolan och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång skall skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barn och ungdomars utveckling och lärande. 18(56)

19 Riktlinjer Alla som arbetar i skolan skall: Samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet. Läraren skall: Samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling Hålla sig informerad om den enskilda elevens personliga situation och därvid iaktta respekt för elevens integritet. Hur gör vi på Grantomta? Vi samarbetar med elevernas vårdnadshavare för att tillsammans utveckla skolans innehåll och verksamhet genom att hålla föräldramöten och föräldramedverkan i skolan. Därutöver lägger vi stor vikt vid täta kontakter mellan pedagoger och vårdnadshavare. Vi erbjuder också utvecklingssamtal (F-klass)/IUP-samtal (år 1-5) en gång per termin. Här används från år 1 vår kursplan, matrisen, och elevens Individuella Utvecklingsplan i diskussioner kring måluppfyllelse. Vid behov erbjuds fler samtal per termin. Vi har regelbundet täta samtal mellan elev och pedagog. Eleverna i år 3 skriver utöver sin veckoplanering ett socialt mål som utvärderas av eleven veckan därpå. Eleverna i 4-5 skriver exempelvis loggbok, och har i den skriftlig kontakt med sin pedagog om han/hon vill ta upp någonting speciellt. Varje vecka skriver eleverna en utvärdering i en skoldagbok som vi omedelbart följer upp. Vi lägger stor vikt vid att vårdnadshavare och elever skall känna att vi pedagoger är engagerade och tillgängliga. Vi arbetar tillsammans med vårdnadshavare om en elev behöver extra hjälp i sin kunskapsutveckling till exempel om en elev behöver utveckla sin läsning. På Grantomta upprättar vi en specifik utvecklingsplan tillsammans med vårdnadshavaren. Eleven tränar ofta både hemma och i skolan. Vi har täta uppföljningar med vårdnadshavaren i sådana fall. Se bilaga. Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål, skola Vår lokala kursplan, matrisen, ger eleverna en överblick över de områden som de ska arbeta med. Den utgår från strävansmålen i Lpo 94. Varje barn har en egen kursplan där de fyller i mål som är uppnådda. Utöver detta tydliggörs målen för elev och föräldrar i den Individuella Utvecklingsplanen (IUP). Elevernas IUP är målstyrt uppbyggd, där barnen dokumenterar vilka av målen som är uppfyllda och vilka moment som behöver utvecklas. IUP kompletteras sedan med pedagogens dokumentation. Vårdnadshavare och elev får hem elevens IUP innan samtal i skolan för att kunna ta del av informationen i lugn och ro. 19(56)

20 I kontinuerliga observationer och utvärderingar i den dagliga undervisningen bedöms elevens arbete utav läraren, och denna bedömning ligger som grund för huruvida eleven har tillgodogjort sig den kunskap och/eller förmåga, som ligger till grund för nästa steg. Då skolarbetet sker stegvis där kunskapen och/eller förmågan från att vara enkel och konkret blir alltmer komplex och abstrakt, kan eleven endast gå vidare till nästa steg om den föregående kunskapen/förmågan har assimilerats. Den individualiserade undervisningen, vilken kan ske både enskilt och i liten eller stor grupp, tillgodoser elevens behov av att ha assimilerat och tillgodogjort sig den tidigare kunskapen/förmågan, som behövs för nästa steg. När det gäller läsningen har vi använt oss av Läsutvecklingsschemat LUS. Från och med höstterminen 2010 kommer vi att använda oss av God läsutveckling och dess schema. Bedömningar görs kontinuerligt. Vid byte utav lärare (från år 1 till år 2 och från år 3 till år 4) görs en utvärdering av varje elev i förhållande till uppställda mål i vår lokala kursplan. Lärarna i 2-3:orna får årligen ett feedback från lärarna i 4-5:an angående barnens förmågor och uppnådda kunskapsnivå. År F-3 När det gäller matrisen för barnen i skolår 1 görs enbart en avstämning av målen i svenska och matematik. Dessa båda kärnämnen har nationella mål som ska uppnås i skolår 3. Övriga ämnen har nationella mål som ska uppnås först i skolår 5. Barnen i F-klassen arbetar utifrån sina särskilda mål. Se bilaga Mål förskoleklass. Alla elever i år 3 skriver de nationella proven i svenska och matematik. År 4-5 Alla elever i år 5 skriver de nationella proven i svenska, engelska och matematik. 20(56)

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer

Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013

Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013 Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013 Ansvarig för kvalitetsredovisningen är förskolechef och styrelsen. Redovisningen har tagits fram av förskolechefen tillsammans med personalen vid

Läs mer

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Läsåret 2009/2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning... 3 3. Sammanfattning... 3 5. Redovisning av utvärderingar 2010... 4 5.1 Rektors

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Förskolan. Kvalitets- och. årsredovisning. Utvecklingsplan. Kvalitets- OCH och. årsredovisning 2014. Utvecklingspla. Enskild verksamhet SE HELHETEN

Förskolan. Kvalitets- och. årsredovisning. Utvecklingsplan. Kvalitets- OCH och. årsredovisning 2014. Utvecklingspla. Enskild verksamhet SE HELHETEN Förskolan Kvalitets- och årsredovisning 2014 Utvecklingsplan 2015 Enskild verksamhet SE HELHETEN Kvalitets- OCH och årsredovisning FÖLJ DEN RÖDA TRÅDEN! 2014 Utvecklingspla Innehållsförteckning 1. Beskrivning

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Kolhuggarens förskola Åstorp Granskning genomförd i november 2014 av Ann Jonsson och Maria Nord Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning Kolhuggarens förskola är en kommunal

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Inledning SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND. Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261

Verksamhetsplan 2013. Inledning SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND. Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261 SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND MARIA-GAMLA STANS FÖRSKOLOR TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1280-2012-1.1. SID 1 (37) 2013-01-17 Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261 Verksamhetsplan 2013 Inledning Förskolans

Läs mer

Björnmossans Förskola

Björnmossans Förskola Mariefredsnämnden Mariefredskontoret Björnmossans Förskola Mariefreds Förskoleenhet Kvalitetsredovisning läsåret 2009-10 Verksamhetsplan/utvecklingsplan läsåret 2010-11 Jeanette Elgén, Förskolechef Britt

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla?

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Högskolan Kristianstad Lärarutbildningen Examensarbete HT 2004 Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Författare: Johanna Ifwarsson Helena Wendel Handledare Siv Wilborgsson Hur skapar man

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2010 för förskola och skola

KVALITETSREDOVISNING 2010 för förskola och skola KVALITETSREDOVISNING 2010 för förskola och skola Barn- och skolförvaltning Lund Öster KVALITETSREDOVISNING 2010 för förskola och skola inom Barn- och skolförvaltning Lund Öster KVALITETSREDOVISNING 2010

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan 1. Grundfakta om förskolan Förskolan Borgen, som öppnades 1998, ligger intill villaområdet Borgbyn i Bollstanäs. Förskolan har 5 avdelningar

Läs mer

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN GÄLLER FRÅN OCH MED LÄSÅRET 2011 2012 MED REVIDERING VARJE ÅR /Inga Lill Westling 1 Ansvariga för planen:

Läs mer

Likabehandlingsplan för. Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Läsåret 14-15

Likabehandlingsplan för. Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Läsåret 14-15 Likabehandlingsplan för Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem Läsåret 14-15 Fastställd 2014-08-11 Gäller till 2015-08-12 1 Att ha en vän är som att vakna och känna solen skina (Aristoteles)

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Nyvångskolans likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling

Nyvångskolans likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Fastställd av: Upprättad 2014-10-28 Skolledning Personal Elevråd Forum för samråd Föräldraråd Nyvångskolans likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling 2014/2015 Martin Olsson, verksamhetschef

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL 1. Inledning Beta School är en F-9 grundskola. Skolan har karaktärsämnena matematik, engelska och ämnet svenska som ligger högst på skolans timplan. IT är ett verktyg

Läs mer

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Britt-Marie Hansson Lähdet, Tyresö kommun Anne Hedlund, Danderyds kommun Heléne Portnoff, Tyresö kommun Vecka 45-46, 2010 Helena Boussard, Nacka kommun Berit

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete 312 94 Laholm Möllans Förskola Brödåkravägen 10 31294 Laholm Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete Föräldrakooperativet Möllan Sammanfattning Förskolan Möllan drivs som ett föräldrakooperativ

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Borgmästarskolan i Helsingborgs stad Granskning genomförd i november 2012 av Inger Nordén och Hans Sandberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten - Borgmästarskolan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokens förskola 2014/2015 Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 LÄRARPROGRAMMET Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 Louise Åkesson Examensarbete 15 hp Höstterminen 2012 Handledare: Marika Danielsson Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Förskola: Ringarens förskola Ansvarig för planen Förskolechef Gunilla Källmark Förskolechef: Biträdande förskolechef Maria

Läs mer