EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL"

Transkript

1 DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn.

2 VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT ÖPPNA INTE VAR FÖRSIKTIG! FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISK STÖT, TA INTE BORT CHASSIET (ELLER BAKSIDAN) INGA INRE DELAR ÄR AVSEDDA ATT SERVAS AV ANVÄNDAREN ÖVERLÅT ALLT UNDERHÅLL TILL BEHÖRIG SERVICEPERSONAL. Symbolen med en pilhövdad blixt inuti en liksidig triangel varnar användaren för oisolerade och strömförande inre delar med "farlig spänning" som kan vara tillräckligt stark för att ge elektriska stötar. Symbolen med ett utropstecken inuti en liksidig triangel är avsedd att uppmärksamma användaren på viktiga drifts- och underhållsanvisningar i den dokumentation som medföljer apparaten. VARNING! FÖREBYGG RISK FÖR BRAND ELLER ELEKTRISK STÖT GENOM ATT INTE UTSÄTTA APPARATEN FÖR REGN ELLER FUKT. VAR FÖRSIKTIG! FÖREBYGG RISK FÖR ELEKTRISK STÖT GENOM ATT INTE ANSLUTA DEN (POLKÄNSLIGA) STICKPROPPEN TILL EN SKARVSLADD, SKARVDOSA ELLER ANNAT UTTAG, SÅVIDA INTE KONTAKTBLADEN GÅR ATT FÖRA IN FULLSTÄNDIGT SÅ ATT DE INTE ÄR BLOTTLAGDA. OBS! EFTERSOM PROJEKTORN ÄR AVSEDD FÖR ATT ANSLUTAS BÖR ELUTTAGET FINNAS NÄRA UTRUSTNINGEN OCH VARA LÄTT ÅTKOMLIGT. VARNING! Använd den medföljande specificerade strömsladden. Användning av andra strömsladdar kan förorsaka störningar på radio- och tvmottagningen. Använd den medföljande RGB-kabeln med utrustningen så att störningsnivån inte överskrider gränsvärdena för en Class B-enhet enligt FCC. Den här apparaten måste jordas. TITTA INTE DIREKT IN I LINSEN NÄR PROJEKTORN ÄR PÅSLAGEN. VAR FÖRSIKTIG! Inte avsedd för användning i datorrum enligt definitionen i Standard for the Protection of Electronic Computer/Data Processing Equipment, ANSI/NFPA 75. Den medföljande strömsladden ska enbart användas med denna produkt. Använd den aldrig tillsammans med andra produkter. Vid användning av projektorn i Europa: EFTERLEVNADSDEKLARATION Den här projektorn uppfyller kraven i EG-direktiv 2004/108/EG ("EMCdirektivet") och 2006/95/EG ("Lågspänningsdirektivet"). Känsligheten för elektromagnetisk strålning har valts på en nivå som ger korrekt drift i bostäder, kontor, och lokaler för lätt industri samt småskaliga företag, såväl inuti som utanför byggnader. Samtliga driftsplatser kännetecknas av att de är anslutna till det allmänna lågspänningsnätet. VARNING! Använd den medföljande RGB-kabeln med utrustningen så att störningsnivån inte överskrider gränsvärdena för en Class B-enhet enligt EN Följ samtliga anvisningar märkta med "VARNING!". SV-2

3 Obs! Denna symbolmarkering gäller endast för EU-länder. Denna symbolmarkering följer direktivet 2002/96/EG Artikel 10 Information för användare och Bilaga IV, och/eller direktivet 2006/66/EG Artikel 20 Information för slutanvändare samt Bilaga II. Din produkt från MITSUBISHI ELECTRIC är utformad och tillverkad med material och komponenter av hög kvalitet som kan återvinnas och/eller återanvändas. Denna symbol betyder att elektrisk och elektronisk utrustning, batterier och ackumulatorer vid slutet av sin livscykel ska omhändertas separat från hushållssoporna. Om en kemikaliesymbol finns tryckt under ovanstående symbol innebär kemikaliesymbolen att batteriet eller ackumulatorn innehåller en viss mängd av en tungmetall. Detta anges på följande sätt: Hg: kvicksilver (0,0005 %), Cd: kadmium (0,002 %), Pb: bly (0,004 %) Inom Europeiska unionen finns det separata insamlingssystem för uttjänta elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer. Vi vill uppmana dig att ta hand om denna utrustning, batterier och ackumulatorer på korrekt sätt på närmsta kommunala station för återvinning/avfallshantering. Hjälp till att bevara vår gemensamma miljö! SVENSKA VARNING! Linsskyddet är avsett för att skydda linsen. Om du lämnar linsskyddet på när projektorn är påslagen kan det deformeras på grund av överhettning. Ta bort linsskyddet när du slår på projektorn. En strömsladd avsedd för USA, Europa, Storbritannien/Singapore, Australien eller Korea medföljer beroende på plats. Denna projektor har en stickpropp med tre stift som är avsedd för att jordas. Ta inte bort jordstiftet från stickproppen. Om stickproppen inte passar in i vägguttaget ska du kontakta en elektriker för att byta vägguttag. Om strömsladden för USA medföljer projektorn får du aldrig ansluta den sladden till ett uttag eller en strömkälla som avviker från den märkta spänningen och frekvenserna. Om du vill använda en strömkälla av en annan spänning än den märkta måste du införskaffa rätt sorts strömsladd separat. Använd V växelström 50/60 Hz för att förebygga brand eller elektrisk stöt. Placera inga föremål på strömsladden och placera inte projektorn nära värmekällor för att förebygga skada på strömsladden. Om strömsladden skulle skadas ska du kontakta leverantören för utbyte eftersom det kan förorsaka brand eller elektrisk stöt. Modifiera eller ändra inte strömsladden. Om strömsladden modifieras eller ändras kan den förorsaka brand eller elektrisk stöt. SV-3

4 Innehåll Viktiga säkerhetsåtgärder... 5 Projektorns utsida... 7 Kontroller och funktioner... 8 Installera projektorn Anslutning Användning Justera den projicerade bilden Optimera bilden Använda menyerna Underhåll Information om lampan Indikatorer Felsökning Specifikationer Varumärke, Registrerat varumärke Macintosh är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Computer Inc. DLP TM, Digital Micromirror Device, DMD och BrilliantColor TM är alla varumärken som tillhör Texas Instruments. Microsoft och Windows är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Andra märken eller produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. SV-4

5 Viktiga säkerhetsåtgärder Läs alla dessa instruktioner om projektorn och behåll dem för framtida bruk. Följ alla varningar och anvisningar på projektorn. 1. Läs anvisningarna Alla anvisningar avseende säkerhet och drift bör läsas innan apparaten används. 2. Bevara anvisningarna Anvisningarna om säkerhet och användning bör behållas för framtida bruk. 3. Varningar Alla varningar på apparaten och i bruksanvisningen ska följas. 4. Anvisningar Alla driftsanvisningar måste följas. 5. Rengöring Koppla ur projektorn från vägguttaget innan du rengör den. Använd inte flytande rengöringssprayer. Rengör apparaten med en fuktad mjuk trasa. 6. Tillbehör och utrustning Installera aldrig några tillbehör och/eller utrustning utan tillverkans godkännande, eftersom dessa kan medföra risk för brand, elektrisk stöt eller annan personskada. 7. Vatten och fukt Använd inte den här projektorn i närheten av vatten eller i kontakt med vatten. 8. Tillbehör Placera inte produkten på en ostadig vagn, stativ, trefotsstativ, hylla eller bord. Använd endast med vagn, stativ, trefotsstativ eller bord som rekommenderas av tillverkaren eller som säljs tillsammans med projektorn. Montering av apparaten bör följa tillverkarens instruktioner och bör använda monteringstillbehör som rekommenderas av tillverkaren. 12. Överbelastning Överbelasta inte vägguttag och förlängningssladdar eftersom detta kan medföra brand eller elektrisk stöt. 13. Föremål och vätskor Peta aldrig in föremål av något slag genom öppningar i den här projektorn eftersom de kan komma i kontakt med strömförande delar eller kortsluta delar, vilket kan leda till brand eller elektrisk stöt. Spill aldrig vätska av något slag på projektorn. 14. Underhåll Försök inte att själv utföra underhåll på projektorn. Överlåt allt underhåll till behörig servicepersonal. 15. Skada som kräver underhåll Koppla ur projektorns strömsladd från vägguttaget och kontakta behörig servicepersonal för att utföra underhåll i följande situationer: (a) Om strömsladden eller stickproppen är skadad. (b) Om vätska har spillts över eller föremål har hamnat inuti projektorn. (c) Om projektorn inte fungerar normalt trots att du följer bruksanvisningen. Justera endast de kontroller som beskrivs i bruksanvisningen. Felaktig justering av andra kontroller kan orsaka skada och medför ofta omfattande arbete av en behörig tekniker för att återställa projektorn till normalskick. (d) Om projektorn har utsatts för regn eller vatten. (e) Om projektorn har ramlat i golvet eller chassiet är skadat. (f) Om projektorn uppvisar en tydlig förändring i prestanda - detta indikerar att det finns behov av underhåll. 16. Reservdelar Om det finns behov av reservdelar ska du försäkra dig om att serviceteknikern har använt reservdelar som anges av tillverkaren eller delar som har samma egenskaper som den ursprungliga delen. Användning av obehöriga delar kan medföra risk för brand, elektrisk stöt eller andra faror. 17. Säkerhetskontroll Efter avslutat underhåll eller reparationer av projektorn, be teknikern att utföra säkerhetskontroller för att fastställa att projektorn är i säkert och funktionsdugligt skick. SVENSKA När apparaten placeras på en vagn ska ekipaget flyttas med försiktighet. Snabba inbromsningar, kraftiga stötar och ojämna ytor kan medföra att apparaten och vagnen välter. 9. Ventilation Hålen och öppningarna i höljet är avsedda för ventilation och säkerställer tillförlitlig drift av projektorn samt skyddar den mot att överhettas. Blockera inte dessa öppningar direkt eller indirekt, t.ex. genom att placera projektorn på en säng, soffa, matta eller bokhylla. Sörj för tillräcklig ventilation och att tillverkarens anvisningar har följts. 10. Strömkällor Den här projektorn får endast drivas från den typ av strömkälla som anges på etiketten. Om du är osäker på elspecifikationerna ska du kontakta återförsäljaren eller ditt lokala energibolag. 11. Skydd för strömsladden Nätkablar skall dras så att det inte finns risk att de blir trampade på eller kläms av objekt som ställs på eller mot dem. Var särskilt uppmärksam på sladdarna vid stickproppar, uttag, och de punkter där de kommer ut från apparaten. Placera inte strömsladden under en matta. SV-5

6 VARNING! Om ett fel uppstår på projektorn ska du omedelbart dra ur strömsladden. Använd inte projektorn om det kommer rök, konstiga ljud eller lukter från den. Det kan förorsaka brand eller elektrisk stöt. I så fall ska du omedelbart koppla ur strömsladden och kontakta återförsäljaren. Ta aldrig bort chassiet. Projektorn innehåller högspänningskretsar. Oavsiktlig kontakt kan förorsaka en elektrisk stöt. Förutom vad som uttryckligen anges i bruksanvisningen ska du inte försöka att reparera produkten själv. Kontakta återförsäljaren om du vill fixa, justera eller besikta projektorn. Modifiera inte projektorn. Det kan leda till brand eller elektrisk stöt. Fortsätt inte att använda projektorn om den är skadad. Om projektorn har tappats och chassiet är skadat ska du koppla ur projektorns strömsladd och kontakta återförsäljaren för besiktning. Om du fortsätter att använda en skadad projektor kan det leda till brand. Vänd inte projektorns lins mot solen. Det kan förorsaka brand. Använd korrekt spänning. Om du använder inkorrekt spänning kan det förorsaka brand. Ställ inte projektorn på ett ojämnt underlag. Ställ projektorn enbart på ett jämnt och stabilt underlag. Titta inte in i linsen när projektorn arbetar. Du kan skada ögonen. Låt aldrig barn titta in i linsen när projektorn är på. Koppla inte ur strömsladden när projektorn arbetar. Det kan förorsaka brand, elektrisk stöt, att lampan går sönder eller andra problem. Vänta tills fläkten har stannat innan du kopplar ur strömsladden. Rör inte vid luftutblåsgallren och bottenplattan. Rör inte vid dem och placera inte annan utrustning nära luftutblåsgallren eftersom de blir heta vid drift. De upphettade luftutblåsgallren och bottenplattan kan skada människor eller annan utrustning. Ställ inte projektorn på ett skrivbord som är känsligt för värme. Titta inte in i luftutblåsgallren när projektorn arbetar. Värme, damm osv. kan blåsa ut ur dem och skada ögonen. Blockera inte luftintags- och utblåsgallren. Om de blockeras kan det alstras värme inuti projektorn som försämrar projektorns kvalitet och kan förorsaka brand. Använd inte brandfarliga lösningsmedel (bensen, thinner, osv.) och brandfarliga aerosoler nära projektorn. Brandfarliga ämnen kan antändas och orsaka brand eller haveri på grund av att temperaturen inuti projektorn blir mycket hög medan lampan är tänd. Använd inte projektorn när det är kondens på den. Det kan leda till haveri eller andra fel. Installationsplats För säkerhets skull ska projektorn inte användas på något ställe där den utsätts för hög temperatur och hög luftfuktighet. Se till att driftstemperaturen, luftfuktigheten och höjden befinner sig inom nedanstående gränsvärden. Driftstemperatur: mellan 5 C och 35 C Luftfuktighet vid drift: mellan 30 % och 90 % Placera aldrig en värmealstrande enhet under projektorn för att förhindra att projektorn från att överhettas. Installera inte projektorn på en plats som är instabil eller utsätts för vibrationer. Installera inte projektorn nära utrustning som alstrar ett starkt magnetfält. Undvik även att installera projektorn nära starkströmskablar. Placera projektorn på ett fast och vibrationsfri yta. Annars kan den falla och orsaka allvarlig skada på person eller föremål. Ställ inte projektorn på högkant. Annars kan den falla och orsaka allvarlig skada på person eller föremål. Om projektorn lutas mer än ±10 (åt höger eller vänster) eller ±15 (framåt eller bakåt) kan det uppstå problem och lampan kan explodera. Placera inte projektorn bredvid en luftkonditioneringsapparat, ett element eller en luftfuktare så att inte hetluft eller fuktig luft kommer in i projektorns utblås- och ventilationsöppningar. Använd inte projektorn på högre än meters höjd. MEDDELANDE OM EFTERLEVNAD FRÅN FCC Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränsvärdena för en Class B digital enhet, enligt del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränsvärden är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i hemmiljö. Utrustningen genererar, använder och kan utstråla energi i form av radiovågor och kan, om den inte installeras enligt instruktionerna, störa annan radioutrustning. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om utrustningen skulle orsaka störningar i tv- eller radiomottagningen, vilket du kan kontrollera genom att man slå av och på utrustningen, rekommenderar vi att du försöker lösa problemet med någon eller några av följande åtgärder: Ändra mottagningsantennens riktning eller placering. Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren. Anslut utrustningen till ett uttag som hör till en annan krets än den som mottagaren är ansluten till. Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio- och tv-tekniker om du behöver hjälp. Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av Mitsubishi kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen. MEDDELANDE OM EFTERLEVNAD FRÅN INDUSTRY CANADA Denna Class B digitala apparat uppfyller kraven i kanadensiska ICES-003. SV-6

7 Projektorns utsida Framsida/ovansida Utvändig kontrollpanel (Se "Projektor" på sidan 8 för mer information.) 2. Lamphölje 3. Ventilation (varmluftsutblås) 4. Justeringsknapp 5. Linsskydd 6. Fokusring och zoomring 7. IR-sensor för fjärrkontroll (framsida) 8. Projektorlins SVENSKA Baksida/undersida Seriell kontrollport 10. Utsignalsuttag för RGB x insignalsuttag för RGB (dator)/komponentvideo (YPbPr/YCbCr) 12. S-videoingångsuttag Videoingångsuttag: 13. Ljudingångsuttag Ljudutgångsuttag 14. Kensingtonlås 15. Ingång för strömsladd 16. Justeringsfot 17. Säkerhetsskydd 18. Fot för justering bak Kensingtonlås Projektorn har en Kensington-anslutning av säkerhetsstandard avsedd att användas med Kensington MicroSaver Security System. Läs informationen som levererades med Kensington-systemet för anvisningar om hur det ska användas för att säkra projektorn. Du kan kontakta Kensington Technology Group på följande adress: Kensington Technology Group 2855 Campus Drive San Mateo, CA 94403, U.S.A. Telefon: +1- (650) Fax: +1- (650) SV-7

8 Kontroller och funktioner Projektor Fokusring Justerar den projicerade bildens skärpa. Se "Finjustera bildstorlek och skärpa" på sidan 23 för mer information. 2. Zoomring Justerar bildstorleken. Se "Finjustera bildstorlek och skärpa" på sidan 23 för mer information. 3. POWER (Luz indicadora POWER) Tänds eller blinkar när projektorn är i gång. Se "Indikatorer" på sidan 42 för mer information. 4. SOURCE Fältet för val av källa visas. Se "Byta ingångssignal" på sidan 22 för mer information. 5. Vänster/BLANK Används för att dölja skärmbilden. Se "Dölja bilden" på sidan 30 för mer information. 6. MODE/ENTER Väljer ett tillgängligt bildinställningsalternativ. Se "Välja bildläge" på sidan 26 för mer information. Utför det valda menyalternativet på skärmvisningsmenyn. 7. MENU/EXIT Aktiverar skärmvisningsmenyn. Menyinställningarna avslutas och sparas och föregående skärm visas igen. Se "Använda menyerna" på sidan 20 för mer information. 8. TEMP (Temperaturindikatorlampa) Lyser rött eller blinkar om projektorn blir för varm. Se "Indikatorer" på sidan 42 för mer information. 9. LAMP (Luz indicadora LAMP) Anger lampans status. Tänds eller blinkar när det är problem med lampan. Se "Indikatorer" på sidan 42 för mer information. 10. AUTO Använd automatiskt bästa uppdateringsfrekvens för den bild som visas. Se "Automatisk justering av bilden" på sidan 23 för mer information. 11. Knapparna Keystone/pil) ( / upp, / ned) Manuell korrigering av bildförvrängning som uppstår på grund av projiceringsvinkeln. Se "Korrigera keystone" på sidan 24 för mer information. 12. Höger/ Aktiverar panelknappslåset. Se "Låsa kontrolltangenter" på sidan 30 för mer information. När skärmmenyn är aktiverad kan du använda knapparna #5, #11 och #12 som riktningsknappar för att välja menyalternativ och göra justeringar. Se "Använda menyerna" på sidan 20 för mer information. II 13. STRÖM Slår av och på standbyläget på projektorn. Se "Starta projektorn" på sidan 19 och "Stänga av projektorn" på sidan 31 för mer information. SV-8

9 Fjärrkontrollen II STRÖM Slår av och på standbyläget på projektorn. Se "Starta projektorn" på sidan 19 och "Stänga av projektorn" på sidan 31 för mer information. 2. FREEZE Fryser den projicerade bilden. Se "Frysa bilden" på sidan 30 för mer information. 3. Vänster Väljer önskade menyalternativ och gör justeringar. Se "Använda menyerna" på sidan 20 för mer information. 4. BLANK Används för att dölja skärmbilden. Se "Dölja bilden" på sidan 30 för mer information. 5. VOLUME-knappar (+, -) Justerar ljudnivån. Se "Justera ljudet" på sidan 30 för mer information MAGNIFY-knappar (+, -) Förstorar eller förminskar den projicerade bilden. Se "Förstora och söka efter information" på sidan 24 för mer information. 7. MENU/EXIT Aktiverar skärmvisningsmenyn. Menyinställningarna avslutas och sparas och föregående skärm visas igen. Se "Använda menyerna" på sidan 20 för mer information. 8. Knapparna Keystone/pil) ( / upp, / ned) Manuell korrigering av bildförvrängning som uppstår på grund av projiceringsvinkeln. Se "Korrigera keystone" på sidan 24 för mer information. 9. AUTO Använd automatiskt bästa uppdateringsfrekvens för den bild som visas. Se "Automatisk justering av bilden" på sidan 23 för mer information. 10. Höger/ Aktiverar panelknappslåset. Se "Låsa kontrolltangenter" på sidan 30 för mer information. När skärmmenyn är aktiverad kan du använda knapparna #3, #8 och #10 som riktningstangenter till att välja önskade menyalternativ och göra justeringar. Se "Använda menyerna" på sidan 20 för mer information. 11. SOURCE Fältet för val av källa visas. Se "Byta ingångssignal" på sidan 22 för mer information. 12. MODE/ENTER Ett bildinställningsläge väljs, beroende på vilken ingångssignal som väljs. Se "Välja bildläge" på sidan 26 för mer information. Utför det valda menyalternativet på skärmvisningsmenyn. 13. TIMER ON Aktiverar eller visar en timer på skärmen baserat på din timerinställning. Se "Ställa in presentationstimern" på sidan 29 för mer information. 14. TIMER SET UP Anger presentationstimerinställning direkt. Se "Ställa in presentationstimern" på sidan 29 för mer information. SVENSKA SV-9

10 Använda fjärrkontrollen första gången Dra i fliken innan du använder fjärrkontrollen. Fjärrkontrollens effektiva räckvidd Den infraröda (IR) sensorn för fjärrkontroll är placerad på projektorns framsida. Du måste hålla fjärrkontrollen i en vinkel inom 30 grader vinkelrätt mot projektorns IR-sensor för att den ska fungera. Avståndet mellan fjärrkontrollen och sensorn bör inte överstiga 8 meter (~ 26 fot). Kontrollera att det inte finns någonting mellan fjärrkontrollen och IR-sensorn på projektorn som kan blockera den infraröda strålen. Utsätt inte IR-sändaren på fjärrkontrollen för direkt solljus eller lysrörsljus. Håll fjärrkontrollen på minst 2 meters avstånd från lysrör eftersom det annars kan uppstå funktionsfel i fjärrkontrollen. Om fjärrkontrollen används i närheten av lysrör av fasvändningstyp kan den sluta fungera tillfälligt då och då. Om avståndet mellan fjärrkontrollen och projektorn är mycket kort kan fjärrkontrollen bli ineffektiv. När du siktar mot skärmen är det effektiva avståndet mindre än 5 meter från fjärrkontrollen till skärmen och reflektion av IR-strålarna tillbaka till projektorn. Det faktiska effektiva avståndet kan variera mellan olika skärmar. Byta batteri i fjärrkontrollen 1. Dra ut batterihållaren. Följ anvisningarna på illustrationerna. Tryck och håll ned låsarmen medan du drar ut batterihållaren. 2. Sätt i det nya batteriet i hållaren. Observera att pluspolen ska vara riktad utåt. 3. Tryck in hållaren i fjärrkontrollen. Cirka 15 Vid användning av fel sorts batteri föreligger explosionsrisk. Använd endast ett Sony-batteri av typen CR2025. Omhänderta använda batterier enligt gällande lokala bestämmelser. Kassera använda batterier snarast möjligt. Batterier kan explodera vid felaktig hantering. Försök inte att ladda batteriet, ta isär det eller bränna upp det. Hantera batteriet med försiktighet och enligt anvisningarna. Sätt i batteriet med pluspolen (+) och minuspolen (-) korrekt vända åt de håll som anges på fjärrkontrollen. Förvara batterier utom räckhåll för barn och husdjur. Ta ut batteriet om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre tid. Förvara batteriet i originalförpackningen tills det ska användas. Stoppa aldrig ett batteri i munnen av någon anledning eftersom det finns risk att det sväljs ned. Om någon skulle svälja ett batteri av misstag ska du kontakta läkare eller närmaste giftcentral. Linda batteriets båda ändar med cellonfantejp innan du kasserar det. SV-10

11 Installera projektorn Välja placering Det är du själv eller storleken och formen på rummet som avgör vilken installation du väljer. Tänk på skärmens storlek och placering, var det finns ett lämpligt eluttag samt avståndet mellan projektorn och övrig utrustning. Projektorn är utformad för att installeras på något av följande sätt: SVENSKA 1. Bordspl. fram. Om du väljer den här placeringen ställer du projektorn nära golvet framför skärmen. Detta är den vanligaste placeringen av projektorn för snabb installation och bärbarhet. 3. Takmont. bakom Om du väljer den här placeringen är projektorn fäst i taket, upp-och-ned, bakom skärmen. Notera att för den här installationsplatsen behöver du en särskild skärm för bakprojicering och en takmonteringssats. 2. Bordspl. bakom Om du väljer den här placeringen ställer du projektorn nära golvet bakom skärmen. Då behöver du en särskild skärm för bakprojicering. Ställ in Bordspl. bakom i SYSTEMINSTÄLLNING: Enkel > Projektorplacering menyn efter att du har satt på projektorn. Ställ in Takmont. bakom i SYSTEMINSTÄLLNING: Enkel > Projektorplacering menyn efter att du har satt på projektorn. 4. Takmont. fram. Om du väljer den här placeringen är projektorn fäst i taket, upp-och-ned, framför skärmen. Köp en godkänd takmonteringssats från din återförsäljare om du vill montera din projektor i taket. Ställ in Takmont. fram. i SYSTEMINSTÄLLNING: Enkel > Projektorplacering menyn efter att du har satt på projektorn. Ställa in önskad storlek på den projicerade bilden Storleken på den projicerade bilden påverkas av avståndet mellan projektorlinsen och skärmen, zoominställningen (i förekommande fall) och videoformatet. 4:3 är det ursprungliga bildförhållandet för den här projektorn. För att kunna visa ett bildförhållande på 16:9 (bredbild) ändrar projektorn storleken och skalan på bilden så den passar projektorns upplösning. Detta resulterar i aningen mindre bildhöjd motsvarande ungefär 75 % av projektorns ursprungliga bildhöjd. Storleksförhållande 4:3 i ett 4:3 visningsområde 16:9 storleksförhållande till ett 4:3 visningsområde Det innebär att en bild med storleksförhållandet 16:9 inte utnyttjar 25 % av höjden av en bild med storleksförhållandet 4:3 som visas med denna projektor. Detta visas som mörka (släckta) fält längs övre och nedre (vertikal 12,5 % respektive höjd) kanten av 4:3-projiceringsområdet när en skalanpassad 16:9-bild visas i den vertikala mitten av 4:3-projiceringsområdet. Projektorn bör alltid förvaras horisontalt (t.ex. platt på ett bord) och vinkelrätt (90 rät vinkel) gentemot skärmens horisontala mitt. Detta förhindrar att bilden blir skev från vinklad projektion (eller projektion mot en vinklad yta). SV-11

12 Moderna digitalprojektorer projicerar inte direkt framåt (som äldre projektorer av rullfilmstyp gjorde). Istället är digitalprojektorer utformade för att projicera i en aningen uppåtriktad vinkel ovanför projektorns horisontella plan. Anledningen är att de då lätt kan placeras på ett bord och projicerar framåt och uppåt på en skärm som är placerad så att den nedre kanten av skärmen befinner sig ovanför bordet (och alla i rummet kan se skärmen). På diagrammet på sidan 13 kan du se att med den här typen av projektion blir den projicerade bildens nedre kant vertikalt förskjuten från projektorns horisontella plan. Om projektorn flyttas längre bort från skärmen ökar den projekterade bildens storlek och den vertikala förskjutningen ökar också proportionerligt. När du avgör var du ska placera skärm och projektor måste du beakta både den projekterade bildstorleken och den vertikala förskjutningen, som är proportionerlig till projektionsavståndet. Hur du avgör projektorns placering för en given skärmstorlek 1. Bestämma skärmens bildförhållande, 16:9 eller 4:3? Om du har en 4:3-skärm, se tabellen märkt "(Standard)". Om du har en 16:9-skärm, se tabellen märkt "(16:9)". 2. Välj skärmstorlek. 3. Gå till tabellen och hitta den skärmstorlek som ligger närmast din egen i den vänstra kolumnen med namnet "Skärm". När du hittat ditt värde söker du till höger på samma rad och hittar motsvarande genomsnittliga avstånd till skärmen i kolumnen med namnet "Avstånd från skärmen : L". Detta är projiceringsavståndet. 4. På samma rad tittar du till höger och noterar motsvarande värde i kolumnen "Hd". Detta avgör projektorns slutgiltiga förskjutningsplacering i relation till skärmkanten. 5. Projektorns rekommenderade placering är vinkelrätt mot skärmens horisontella mitt med det avstånd som bestäms i steg 3 ovan och förskjutet enligt värdet från steg 4 ovan. Om du till exempel använder en 4:3-skärm på 100 tum är det rekommenderade projiceringsavståndet 3,8 m och du får en vertikal förskjutning på 15 cm vid zoompositionen Wide. Om du placerar projektorn i en annan position (än den rekommenderade) måste du luta den uppåt eller nedåt för att centrera bilden på skärmen. I sådana situationer uppstår bildförvrängning. Korrigera förvrängningen med hjälp av keystone-funktionen. Se "Korrigera keystone" på sidan 24 för mer information. Hur du avgör rekommenderad skärmstorlek för ett givet avstånd Du kan använda den här metoden om du har köpt projektorn och skulle vilja veta vilken skärmstorlek som skulle passa för ditt rum. Den maximala skärmstorleken begränsas av det fysiska utrymmet i rummet. 1. Mät upp avståndet mellan projektorn och den plats du vill ha skärmen. Detta är projiceringsavståndet. 2. Titta i tabellen "(Standard)" eller "(16:9)" och hitta det närmast överensstämmande för ditt mått för medelavstånd till skärmen i kolumnen. Om min. och maxvärdena är tillgängliga på bordet ska du kontrollera att det uppmätta avståndet är mellan min. och maxavstånden som anges på var sida om genomsnittsavståndet. 3. Använd det här värdet och titta till vänster på samma rad så hittar du motsvarande "Skärm". Detta är den projicerade bildens storlek när projektorn är på det avståndet. 4. På samma rad tittar du till höger och noterar motsvarande värde i kolumnen "Hd". Detta avgör skärmens slutgiltiga placering i förhållande till projektorns horisontala nivå. Om det uppmätta projiceringsavståndet exempelvis är 4,0 m och skärmens bildförhållande är 4:3 så är det närmaste värdet i kolumnen "Avstånd från skärmen : L" från 3,8 m till 4,2 m. Om du läser vidare på raden finns en uppgift om att en skärm på 100 tum krävs. SV-12

13 Projektorns layout Bildens storlek varierar beroende på avståndet mellan skärmen och projektorn. Projicering framifrån A W B SVENSKA H Hd A=B L (Standard) L: Mellan skärmen och projektorns framkant H: Den projicerade bildens höjd Skärm Avstånd från skärmen : L Diagonal storlek Bredd: W Höjd: H Kortast (WIDE) Längst (TELE) Hd tum cm tum cm tum cm tum m tum m tum cm ,5 66 1, ,3 99 2, , , , , , , , , , , , (16:9) Skärm Avstånd från skärmen : L Diagonal storlek Bredd: W Höjd: H Kortast (WIDE) Längst (TELE) Hd tum cm tum cm tum cm tum m tum m tum cm ,7 73 1, , , , , , , , , , , , , , På grund av variationer hos optiska komponenter finns det en marginal på 3 % för de här värdena. Mitsubishi rekommenderar att om du tänker installera projektorn permanent bör du fysiskt testa projiceringsstorleken och -avståndet för projektorn på plats innan du installerar den permanent, så att du kan göra anpassningar enligt projektorns optiska egenskaper. På så sätt kan du välja det bästa monteringsläget i relation till installationsplatsen. SV-13

14 Anslutning När du ansluter en signalkälla till projektorn måste du se till att: 1. Stänga av all utrustning innan du gör några anslutningar. 2. Använda rätt signalkabel för respektive källa. 3. Se till att alla sladdar sitter i ordentligt. För anslutningarna nedan är det vissa kablar som inte levereras med projektorn. De finns att köpa i butiker som säljer elektronikutrustning. Ansluta en dator eller bildskärm Ansluta en dator Projektorn har ett RGB-ingångsuttag som gör att den kan anslutas både till IBM -kompatibla och Macintosh datorer. Om du vill ansluta till en Mac OS-dator av äldre modell behöver du en särskild adapter. Ansluta projektorn till en bärbar eller stationär dator: 1. Anslut ena änden på den medföljande RGB-kabeln till D-Sub-utgångsuttaget på datorn. 2. Anslut RGB-kabelns andra ände till COMPUTER-1 eller COMPUTER-2 signalingångsuttaget på projektorn. 3. Om du vill använda projektorns högtalare vid en presentation ansluter du ena änden av en lämplig ljudkabel till datorns ljudutgångsuttag och den andra änden till AUDIO IN projektoruttaget. 4. Om du vill kan du använda en annan lämplig ljudkabel och ansluta ena änden av kabeln till AUDIO OUTuttaget på projektorn och den andra änden till dina externa högtalare (medföljer ej). När anslutningen är gjord kan du kontrollera ljudet eller skärmmenyerna på projektorn. Se "Justera ljudet" på sidan 30 för mer information. Den slutliga anslutningen ska se ut som i följande diagram: Bärbar eller stationär dator Ljudkablar RGB-kabel Högtalare eller En del bärbara datorer aktiverar inte sina externa videoportar när de ansluts till en projektor. Vanligtvis kan du använda tangentkombinationen Fn + F3 eller CRT / LCD för att aktivera/avaktivera den externa skärmen. Leta upp en funktionstangent med texten CRT / LCD eller en funktionstangent med en bildskärmssymbol på den bärbara datorn. Tryck samtidigt på Fn och funktionstangenten. Mer information om den bärbara datorns tangentkombinationer finns i dokumentationen till datorn. SV-14

15 Ansluta en bildskärm Om du vill titta på din presentation på nära håll via en bildskärm, samtidigt som den visas på skärmen kan du ansluta MONITOR OUT-signaluttaget på projektorn till en extern bildskärm enligt anvisningarna nedan: Ansluta projektorn till en skärm: 1. Anslut projektorn till en dator enligt instruktionerna i "Ansluta en dator" på sidan Anslut RGB-kabeln till MONITOR OUT-uttaget på projektorn. 3. Anslut kabelns andra ände till MONITOR OUT-uttaget på projektorn. Bärbar eller stationär dator SVENSKA RGB-kabel D-Sub-utgången fungerar endast när en lämplig D-Sub-anslutning görs till COMPUTER-1-uttaget. Ansluta videokällenheter Du kan ansluta projektorn till flera olika videokällor som har någon av följande utgångar: Komponentvideo S-Video Video (komposit) Det räcker om du kopplar projektorn till en videoenhet med ett av alternativen, men de olika alternativen har olika bildkvalitet. Den metod du väljer kommer antagligen att bero på möjligheten att matcha terminalerna på projektorn och videoenheten enligt vad som beskrivs nedan: Bästa videokvalitet Den bästa tillgängliga videoanslutningen är komponentvideo (får inte förväxlas med kompositvideo). Digital-TVmottagare och DVD-spelare har ursprungligt stöd för utmatning av komponentvideo, så om de finns tillgängliga på dina enheter bör du använda denna anslutningsmetod framför (komposit)-video. Se "Ansluta en komponentvideokälla" på sidan 16 för anvisningar om hur du ansluter projektorn till en komponentvideoenhet. Bättre videokvalitet S-Videometoden ger analog video av bättre kvalitet än kompositvideo av standardtyp. Om det finns både kompositvideo- och S-Videoutgångar på videokällenheten bör du välja alternativet S-Video. Se "Ansluta en S-Videokällenhet" på sidan 17 för anvisningar om hur du ansluter projektorn till en S-Videoenhet. Lägst videokvalitet Kompositvideo är analog video som ger ett acceptabelt men inte optimalt resultat från projektorn, eftersom alternativet har lägst videokvalitet av de som beskrivs här. Se "Ansluta en kompositvideokälla" på sidan 18 för anvisningar om hur du ansluter projektorn till en kompositvideoenhet. SV-15

16 Ansluta en komponentvideokälla Kontrollera din videoenhet för att se om den har en ledig uppsättning komponentvideoutgångar tillgängliga: Om den har det kan du fortsätta. Om inte måste du se över vilken metod som ska användas för att ansluta enheten. Ansluta projektorn till en komponentvideoenhet: 1. Ta den ände av en adapterkabel för komponentvideo till RGB (D-Sub) som har tre kontakter av RCA-typ och anslut den till komponentvideoutgångarna på videoenheten. Matcha kontakternas färger med färgerna på uttagen: grönt till grönt, blått till blått och rött till rött. 2. Anslut den andra änden av adapterkabeln för komponentvideo till RGB (D-Sub) (med en D-Sub-kontakt) till COMPUTER-1 eller COMPUTER-2-uttaget på projektorn. 3. Om du vill använda projektorns högtalare vid en presentation ansluter du ena änden av en lämplig ljudkabel till datorns ljudutgångsuttag och den andra änden till AUDIO IN projektoruttaget. 4. Om du vill kan du använda en annan lämplig ljudkabel och ansluta ena änden av kabeln till AUDIO OUTuttaget på projektorn och den andra änden till dina externa högtalare (medföljer ej). När anslutningen är gjord kan du kontrollera ljudet eller skärmmenyerna på projektorn. Se "Justera ljudet" på sidan 30 för mer information. Den slutliga anslutningen ska se ut som i följande diagram: Ljudkablar AV-enhet Adapterkabel för komponentvideo till RGB (D-Sub) eller Högtalare Om den videobild som du har valt inte visas när du har slagit på projektorn och valt rätt videokälla kontrollerar du att videokällan är påslagen och fungerar som den ska. Kontrollera även att du har anslutit signalkablarna på rätt sätt. SV-16

17 Ansluta en S-Videokällenhet Kontrollera din videokälla för att se om den har en ledig S-Videoutgång tillgänglig: Om den har det kan du fortsätta. Om inte måste du se över vilken metod som ska användas för att ansluta enheten. Ansluta projektorn till en S-videoenhet: 1. Anslut ena änden av en S-videokabel till S-videoutgången på videoenheten. 2. Anslut den andra änden av S-videokabeln till S-VIDEO-projektoruttaget. 3. Om du vill använda projektorns högtalare vid en presentation ansluter du ena änden av en lämplig ljudkabel till datorns ljudutgångsuttag och den andra änden till AUDIO IN projektoruttaget. 4. Om du vill kan du använda en annan lämplig ljudkabel och ansluta ena änden av kabeln till AUDIO OUTuttaget på projektorn och den andra änden till dina externa högtalare (medföljer ej). När anslutningen är gjord kan du kontrollera ljudet eller skärmmenyerna på projektorn. Se "Justera ljudet" på sidan 30 för mer information. Den slutliga anslutningen ska se ut som i följande diagram: Ljudkablar Högtalare SVENSKA S-videokabel AV-enhet Om den videobild som du har valt inte visas när du har slagit på projektorn och valt rätt videokälla kontrollerar du att videokällan är påslagen och fungerar som den ska. Kontrollera även att du har anslutit signalkablarna på rätt sätt. Om du redan har kopplat en komponentvideoanslutning mellan projektorn och denna S-Videokällenhet behöver du inte ansluta till denna enhet via en S-Videoanslutning eftersom det ger en onödig andra anslutning med sämre bildkvalitet. Se "Ansluta videokällenheter" på sidan 15 för mer information. SV-17

18 Ansluta en kompositvideokälla Kontrollera din videoenhet för att se om den har en ledig uppsättning kompositvideoutgångar tillgängliga: Om den har det kan du fortsätta. Om inte måste du se över vilken metod som ska användas för att ansluta enheten. Ansluta projektorn till en kompositvideoenhet: 1. Anslut ena änden av en kompositvideokabel till kompositvideoutgången på videokällenheten. 2. Anslut den andra änden av kompositvideokabeln till VIDEO-projektoruttaget. 3. Om du vill använda projektorns högtalare vid en presentation ansluter du ena änden av en lämplig ljudkabel till datorns ljudutgångsuttag och den andra änden till AUDIO IN projektoruttaget. 4. Om du vill kan du använda en annan lämplig ljudkabel och ansluta ena änden av kabeln till AUDIO OUTuttaget på projektorn och den andra änden till dina externa högtalare (medföljer ej). När anslutningen är gjord kan du kontrollera ljudet eller skärmmenyerna på projektorn. Se "Justera ljudet" på sidan 30 för mer information. Den slutliga anslutningen ska se ut som i följande diagram: Ljudkablar Högtalare Videokabel AV-enhet Om den videobild som du har valt inte visas när du har slagit på projektorn och valt rätt videokälla kontrollerar du att videokällan är påslagen och fungerar som den ska. Kontrollera även att du har anslutit signalkablarna på rätt sätt. Det är bara om det saknas komponentvideo och S-Videoingångar som du behöver ansluta till enheten med en kompositvideokabel. Se "Ansluta videokällenheter" på sidan 15 för mer information. SV-18

19 Användning Starta projektorn 1. Anslut strömsladden till projektorn och till ett nätuttag. Slå på strömbrytaren till nätuttaget (i tillämpliga fall). När du har slagit på strömmen kontrollerar du att projektorns POWER (Luz indicadora POWER) lyser med orangefärgat sken. Be installatören om att installera en jordströmsbrytare. När du inte använder projektorn ska du stänga av nätströmmen vid jordströmsbrytaren. Använd endast originaltillbehören (t.ex. strömsladden) med enheten för att undvika risker som elektrisk stöt eller brand. För att säkerställa säkerheten vid problem med projektorn bör ett eluttag med en jordströmsbrytare användas för att strömförsörja projektorn. Om du inte har något sådant uttag ber du återförsäljaren om att installera ett. 2. Ta bort linsskyddet. Om du inte tar bort det kan det bli deformerat av värmen från projektionslampan. SVENSKA 3. Tryck på II STRÖM på projektorn eller fjärrkontrollen för att starta projektorn. POWER (Luz indicadora POWER) blinkar med grönt sken och lyser med konstant grönt sken när projektorn är på. Startproceduren tar ca 30 sekunder. Mot slutet av startproceduren visas en startlogotyp. Om det behövs kan du vrida på fokusringen och ställa in skärpan i bilden. Om projektorn fortfarande är varm sedan du använde den sist går fläktarna i ca 90 sekunder innan lampan tänds. För att bevara lampans livslängd bör du vänta minst 5 minuter innan du sätter på projektorn efter att du har stängt av den. II Efter att du har tryckt på STRÖM kan bilden flimra en aning innan lampan har stabiliserat sig. Det betyder inte att ett fel har uppstått. 4. Om projektorn aktiveras för första gången väljer du OSD-språk genom att följa instruktionerna på skärmen. 5. Om du får en uppmaning att ange ett lösenord använder du piltangenterna för att skriva in ett sexsiffrigt lösenord. Se "Använda lösenordsfunktionen" på sidan 21 för mer information. 6. Slå på all ansluten utrustning. 7. Projektorn börjar söka efter ingångssignaler. Den ingångssignal som söks visas i längst upp till vänster på skärmen. Om projektorn inte känner av någon giltig signal visas meddelandet "Ingen signal" tills en källsignal hittas. Du kan också välja önskad ingångssignal genom att trycka på SOURCE på projektorn eller fjärrkontrollen. Se "Byta ingångssignal" på sidan 22 för mer information. Om frekvensen/upplösningen för ingångssignalen överstiger projektorns funktionsvidd visas meddelandet "Utom räckhåll" på en tom skärm. Byt till en insignal som är kompatibel med projektorns upplösning eller ange en insignal med en lägre inställning. Se "Frekvenstabell" på sidan 45 för mer information. SV-19

20 Använda menyerna Projektorn är utrustad med skärmmenyer för inställning och justering. Nedan visas en översikt av skärmmenyn. Ikon på huvudmenyn Markering Huvudmeny Undermeny Aktuell ingångssignal Status Gå till föregående sida eller avsluta genom att trycka på MENU/EXIT. I följande exempel beskrivs hur du ställer in OSD-språket. 1. Öppna skärmmenyn genom att trycka på MENU/ EXIT på projektorn eller fjärrkontrollen. 3. Tryck på för att markera Språk och tryck på / för att välja önskat språk. 2. Använd / för att markera menyn SYSTEMINSTÄLLNING: Enkel. 4. Tryck på MENU/EXIT två gånger* på projektorn eller fjärrkontrollen för att avsluta och spara inställningarna. *Första tryckningen tar dig tillbaka till huvudmenyn och den andra stänger skärmmenyn. SV-20

21 Använda lösenordsfunktionen Av säkerhetsskäl och för att förhindra olovlig användning finns det möjlighet att ställa in ett lösenord för projektorn. Du kan ange lösenordet på skärmmenyn. Se "Använda menyerna" på sidan 20 för mer information om hur skärmmenyn fungerar. SVENSKA Om du aktiverar strömbrytarlåsfunktionen och sedan glömmer bort lösenordet går det inte att använda projektorn. Skriv ut den här handboken (om du inte har den utskriven) och skriv ned lösenordet i handboken. Förvara sedan handboken på ett särskilt ställe om du skulle behöva den. Ställa in ett lösenord Om du ställer in ett lösenord kan projektorn inte användas om inte rätt lösenord anges varje gång projektorn sätts på. 1. Öppna skärmmenyn och gå till menyn SYSTEMINSTÄLLNING: Avancerad > Säkerhetsinställn.. Tryck på MODE/ENTER. Sidan Säkerhetsinställn. visas. 2. Markera Strömbrytarlås och välj På genom att trycka på /. 3. Som bilden till höger visar representerar de fyra piltangenterna (,,, ) fyra siffror (1, 2, 3, 4). Tryck på pilknapparna för att ange sex siffror för önskat lösenord. 4. Bekräfta det nya lösenordet genom att ange det igen. När du har angett lösenordet visas sidan Säkerhetsinställn. igen. De siffror som anges visas som asterisker på skärmen. Skriv upp lösenordet här i handboken i förväg eller efter du angett det så att du har det till hands om du skulle glömma det. Lösenord: Förvara koden på ett säkert ställe. 5. För att lämna skärmmenyn trycker du på MENU/EXIT. Om du glömmer bort lösenordet Om lösenordsfunktionen är aktiverad kommer en uppmaning om att ange det sexsiffriga lösenordet att visas varje gång du sätter på projektorn. Om du anger fel lösenord visas ett meddelande om fel lösenord (se bilden till höger) i tre sekunder följt av meddelandet ANGE LÖSENORD. Du kan försöka igen genom att ange ett nytt sexsiffrigt lösenord. Om du inte skrev upp lösenordet i handboken och inte kan komma ihåg det kan du återställa lösenordet. Se "Procedur för återställning av lösenordet" på sidan 21 för mer information. Om du anger ett felaktigt lösenord fem gånger i följd stängs projektorn automatiskt av efter en liten stund. Procedur för återställning av lösenordet 1. Tryck och håll ned AUTO på projektorn eller fjärrkontrollen i tre sekunder när meddelandet ANGE LÖSENORD visas. Projektorn kommer att visa ett kodat nummer på skärmen. 2. Skriv ned numret och stäng av projektorn. 3. Skaffa ett lösenord med hjälp av Mitsubishi Password Decoder Software Operation Manual som ingår på denna CD-skiva. Ändra lösenordet 1. Öppna skärmmenyn och gå till menyn SYSTEMINSTÄLLNING: Avancerad > Säkerhetsinställn. > Ändra lösenord. 2. Tryck på MODE/ENTER. Meddelandet "ANGE AKTUELLT LÖSENORD" visas. 3. Ange det gamla lösenordet. Om lösenordet stämmer visas meddelandet "ANGE NYTT LÖSENORD". Om lösenordet inte stämmer visas ett meddelande om fel lösenord i tre sekunder följt av meddelandet "ANGE AKTUELLT LÖSENORD" och du kan försöka igen. Du kan trycka på MENU/EXIT för att avbryta ändringen eller försöka med ett annat lösenord. 4. Ange ett nytt lösenord. De siffror som anges visas som asterisker på skärmen. Skriv upp lösenordet här i handboken i förväg eller efter du angett det så att du har det till hands om du skulle glömma det. SV-21

22 Lösenord: Förvara koden på ett säkert ställe. 5. Bekräfta det nya lösenordet genom att ange det igen. 6. Nu har du angett ett nytt lösenord för projektorn. Kom ihåg att ange det nya lösenordet nästa gång du startar projektorn. 7. För att lämna skärmmenyn trycker du på MENU/EXIT. Avaktivera lösenordsfunktionen För att inaktivera lösenordsskyddet går du tillbaka till menyn SYSTEMINSTÄLLNING: Avancerad > Säkerhetsinställn. > Strömbrytarlås efter du öppnat skärmmenysystemet. Välj Av genom att trycka på /. Meddelandet "ANGE LÖSENORD" visas. Ange det aktuella lösenordet. Om lösenordet är korrekt visas sidan Säkerhetsinställn. med "Av" på raden Strömbrytarlås. Du behöver inte ange lösenordet nästa gång du sätter på projektorn. Om lösenordet inte stämmer visas ett meddelande om fel lösenord i tre sekunder följt av meddelandet "ANGE LÖSENORD" och du kan försöka igen. Du kan trycka på MENU/EXIT för att avbryta ändringen eller försöka med ett annat lösenord. Även om du avaktiverar lösenordsfunktionen bör du ha det gamla lösenordet tillgängligt om du skulle behöva aktivera lösenordsfunktionen igen genom att ange det gamla lösenordet. Byta ingångssignal Projektorn kan anslutas till flera enheter samtidigt. Den kan emellertid endast visa en helskärm åt gången. Om du vill att projektorn automatiskt ska söka efter signalerna kontrollerar du att funktionen Snabb autosökning på menyn KÄLLA är På. Du kan även växla mellan tillgängliga ingångssignaler manuellt. 1. Tryck på SOURCE på projektorn eller fjärrkontrollen. Ett fält för val av källa visas. 2. Tryck på / tills önskad signal är markerad och tryck därefter på MODE/ENTER. När källan hittats visas information om den valda källan på skärmen i några sekunder. Om det finns flera anslutna enheter kan du söka efter en till signal genom att upprepa stegen 1-2. Den projicerade bildens ljusstyrka ändras också när du byter ingångssignal. "PC", dvs. datapresentationer (grafik) från en dator som använder mest stillbilder är generellt ljusare än "Video" som visar mest rörliga bilder (filmer). Typen av ingångssignal påverkar också vilka inställningar som är möjliga i Inställningar. Se "Välja bildläge" på sidan 26 för mer information. Projektorns ursprungliga visningsupplösning är bildförhållandet 4:3. Du bör välja och använda en ingångssignal som matar ut med den här upplösningen för att få bästa resultat vid bildvisning. Alla andra upplösningar skalförändras av projektorn beroende på inställningen för "bildförhållande", vilket kan orsaka förvrängning eller sämre bildskärpa. Se "Välja bildförhållande" på sidan 25 för mer information. SV-22

23 Justera den projicerade bilden Justera projiceringsvinkeln Projektorn är utrustad med en justerbar fot på framsidan och en på baksidan. Med hjälp av dessa kan du ändra bildhöjd och projiceringsvinkel. Så här justerar du projektorn: 1. Tryck på justeringsknappen och lyft den främre delen av projektorn. När bilden är positionerad där du vill ha den släpper du justeringsknappen så låses foten i det läget. 2. Finjustera den horisontella vinkeln genom att skruva på den bakre justeringsfoten. Fäll in foten genom att hålla upp projektorn samtidigt som du trycker på justeringsknappen. Sätt sedan sakta ned projektorn. Skruva på den bakre foten i motsatt riktning. Om projektorn inte står på en plan yta eller om skärmen inte står vinkelrätt mot projektorn blir den projicerade bilden trapetsformad. Information om hur du åtgärdar detta finns i "Korrigera keystone" på sidan 24. Titta inte in i linsen när lampan är på. Det starka ljuset från lampan kan skada ögonen. Var försiktig när du trycker på justeringsknappen, eftersom den sitter nära ventilationsutblåset där det kommer ut varm luft. Automatisk justering av bilden I vissa fall kan du behöva justera för att få fram en optimal bildkvalitet. Det gör du genom att trycka på AUTO på projektorn eller fjärrkontrollen. Inom tre sekunder kommer den inbyggda intelligenta autojusteringsfunktionen att ställa om frekvensvärdena och klockan så att du får bästa möjliga bildkvalitet. Aktuell information om källan visas i det övre vänstra hörnet av skärmen i tre sekunder. Skärmen är tom medan AUTO används. Den här funktionen är endast tillgänglig när en datorsignal (analog RGB) valts. 2 1 SVENSKA Finjustera bildstorlek och skärpa På figuren till höger, (A) fokusring, (B) zoomring 1. Justera zoom. (med hjälp av (B) zoomring) 2. För kort avstånd/stor skärm vrider du ringen hela vägen till Wide. För långt avstånd/liten skärm vrider du ringen hela vägen till Tele. 3. Justera fokus. (med hjälp av (A) fokusring) 4. Flytta produkten bakåt respektive framåt för att justera skärmens storlek. 5. Justera fokus igen vid behov. Tele A B Wide SV-23

24 Korrigera keystone Keystone innebär att den projicerade bilden är märkbart bredare längst upp eller längst ned. Det inträffar när projektorn inte står vinkelrätt i förhållande till skärmen. För att korrigera detta, förutom att justera projektorns höjd måste du korrigera det manuellt om du följer något av dessa steg. Använda fjärrkontrollen Tryck på / på projektorn eller fjärrkontrollen för att visa sidan för keystone-korrigering. Korrigera keystone-förvrängning i den nedre delen av bilden genom att trycka på. Tryck på för att korrigera keystoneförvrängning i den nedre delen av bilden. Använda skärmvisningsmenyn 1. Tryck MENU/EXIT och tryck sedan / tills VISNING menyn är markerad. 2. Tryck på för att markera Keystone och tryck på MODE/ENTER. Korrigeringssidan Keystone visas. 3. Tryck på om du vill korrigera keystone högst upp i bilden eller tryck på om du vill korrigera keystone längst ned i bilden. Förstora och söka efter information Tryck på /. Om du behöver leta efter detaljer på den projicerade bilden kan du förstora den. Använd pilknapparna för att navigera på bilden. Använda fjärrkontrollen 1. Tryck på MAGNIFY +/- för att visa fältet Zoom. 2. Tryck på MAGNIFY + för att förstora bildens mitt. Tryck på knappen upprepade gånger tills bildstorleken lämpar sig för dina behov. 3. Använd pilknapparna (,,, ) på projektorn eller fjärrkontrollen för att navigera på bilden. 4. Om du vill återställa bilden till den ursprungliga storleken trycker du på AUTO. Du kan också trycka på MAGNIFY -. Om du trycker på knappen igen förminskas bilden ytterligare tills den har återställts till ursprunglig storlek. Använda skärmvisningsmenyn 1. Tryck MENU/EXIT och tryck sedan / tills VISNING menyn är markerad. 2. Tryck på för att markera Magnify och tryck på MODE/ENTER. Fältet Zoom visas. 3. Upprepa stegen 2-4 i avsnittet "Använda fjärrkontrollen" ovan. Eller om du använder kontrollpanelen på projektorn fortsätter du till följande steg. 4. Tryck på på projektorn upprepade gånger för att förstora bilden till önskad storlek. 5. Navigera på bilden genom att trycka på MODE/ENTER för att byta till läget för panorering och tryck på pilknapparna (,,, ) för att navigera på bilden. 6. Använd pilknapparna (,,, ) på projektorn eller fjärrkontrollen för att navigera på bilden. 7. Om du vill minska bildens storlek trycker du på MODE/ENTER för att gå tillbaka till funktionen för att zooma in/ut och trycker på AUTO för att återställa bilden till den ursprungliga storleken. Du kan även trycka på upprepade gånger tills bilden visas i den ursprungliga storleken. Det går bara att navigera på bilden efter att bilden har förstorats. Bilden kan förstoras ytterligare när du letar efter detaljer. Tryck på /. SV-24

25 Välja bildförhållande Bildförhållandet är förhållandet mellan bildens bredd och höjd. De flesta analoga tv-apparater och vissa datorer har bildförhållandet 4:3, vilket är standard för den här projektorn, och digital-tv-apparater och dvd-spelare har vanligtvis bildförhållandet 16:9. Eftersom digitala signaler blir allt vanligare kan digitala visningsenheter som den här projektorn dynamiskt sträcka ut och skalförändra bilden till ett annat förhållande än det som kommer från ingångssignalen. För att ändra det projicerade bildförhållandet (oavsett vilket bildförhållande källan har): 1. Tryck MENU/EXIT och tryck sedan / tills VISNING menyn är markerad. 2. Tryck för att markera Bildförhållande. 3. Tryck på / för att välja det bildförhållande som passar för videoinsignalens format och dina visningskrav. Om bildförhållandet På bilderna nedan är inaktiva områden svarta och aktiva vita. Skärmvisningsmenyer kan visas på de oanvända svarta områdena. SVENSKA 1. Auto: Anpassar en bild proportionellt efter projektorns ursprungliga upplösning i dess horisontella bredd. Det är lämpligt när den inkommande bilden varken har bildförhållandet 4:3 eller 16:9 och du vill utnyttja så mycket som möjligt av skärmen utan att ändra bildförhållandet för bilden. 16:10-bild 16:9-bild 2. Verklig: Bilden projiceras med den ursprungliga upplösningen och anpassas för att rymmas inom visningsområdet. Ingångssignaler med lägre upplösning kommer att projiceras i en mindre bild än om den hade förstorats till att fylla skärmen. Du kan också justera zoomen eller flytta projektorn närmare skärmen för att öka storleken om det är nödvändigt. Du kan behöva korrigera projektorns fokusering efter sådana justeringar. 4:3-bild 16:9-bild 3. 4:3: Anpassar en bild så att den visas i mitten av skärmen med bildförhållandet 4:3. Det här passar bäst för bilder i 4:3-format, till exempel vissa datorskärmar, standardupplöst tv och dvd-filmer i 4:3- format, eftersom bilden då visas utan förändring av bildförhållandet :9: Anpassar en bild så att den visas i mitten av skärmen med bildförhållandet 16:9. Det här passar bäst för bilder som redan har bildförhållandet 16:9, exempelvis högupplöst tv (HDTV) och dvd-filmer med bildförhållandet 16:9, eftersom bilden då visas utan förändring av bildförhållandet. 4:3-bild 16:9-bild SV-25

26 Optimera bilden Välja bildläge Projektorn levereras med ett flertal fabriksinställda programlägen så du kan välja ett som passar ditt rum och typ av ingångssignal. För att välja ett driftsläge som passar dina behov kan du följa något av följande steg. Tryck på MODE/ENTER på fjärrkontrollen eller projektorn upprepade gånger tills önskat läge är valt. Gå till menyn BILDINSTÄLLNINGAR > Inställningar och tryck på / för att välja önskat läge. Bildlägen för olika typer av signaler De tillgängliga bildlägena för olika typer av signaler visas nedan. 1. Max ljusstyrka-läge: Maximerar den projicerade bildens ljusstyrka. Den här inställningen passar omgivningar där extra hög ljusstyrka krävs, t.ex. när man använder projektorn i väl upplysta rum. 2. Presentation-läge: Läget har utvecklats för presentationer. Här har tonvikt lagts på ljusstyrkan så den ska matcha färgåtergivningen på dataskärmar eller bärbara datorer. Det här läget är avsett för videoinsignaler och passar för spelkonsolbaserade dataspel vid ljusförhållandena i en normal vardagsrumsmiljö. 3. Normal-läge: Maximerar renheten hos RGB-färgerna och ger verklighetstrogna bilder oavsett ljusstyrka. Det passar bäst till att se på bilder och visas datorgrafik och ritprogram som AutoCAD. För videoinsignaler och lämpar sig för att visa färgglada filmer, videoklipp från digitalkameror eller digitalvideofilmer. 4. Teater-läge: Lämpar sig för att spela upp färgrika filmer, videoklipp från digitalkameror eller digital video genom dator för bästa visning i en mörk (nedsläckt) miljö. Det här läget är avsett för videoinsignaler och passar för mörka filmer eller dvd-filmer som bäst ses i ett nedsläckt (lite ljus) hemmabio- eller vardagsrum. 5. Användare 1/Användare 2-läge: Återkallar de inställningar som anpassats baserat på aktuella, tillgängliga bildlägen. Se "Ställa in läget Användare 1/Användare 2" på sidan 26 för mer information. Ställa in läget Användare 1/Användare 2 Du kan välja mellan två användardefinierade lägen om de aktuella bildlägena inte motsvarar dina behov. Du kan använda något av bildlägena (utom Användare 1/Användare 2) som startpunkt och anpassa inställningarna. Användare 1 är för datorkällor och Användare 2 är för VIDEO-källor. 1. Tryck på MENU/EXIT för att öppna skärmmenyn. 2. Gå till menyn BILDINSTÄLLNINGAR > Inställningar. 3. Tryck på / för att välja Användare 1 till Användare Tryck på för att välja en menypost som ska ändras och justera värdet med /. Se "Finjustera bildkvaliteten i användarlägen" nedan för mer information. 5. När alla inställningar gjorts markerar du Spara inställningar och trycker på MODE/ENTER för att spara inställningarna. 6. Bekräftelsemeddelandet "Inställning sparad" visas. SV-26

27 Finjustera bildkvaliteten i användarlägen Beroende på vilken signaltyp som upptäckts finns det några användardefinierade funktioner tillgängliga när något av lägena Användare 1 eller Användare 2 är valt. Du kan utföra justeringar av dessa funktioner utifrån dina behov. Justera Ljusstyrka Markera Ljusstyrka i menyn BILDINSTÄLLNINGAR och justera värdena genom att trycka på / på projektorn eller på fjärrkontrollen. Ju högre värdet är, desto ljusare blir bilden. Och ju lägre inställning desto mörkare bild. Justera kontrollen så att svarta områden i bilden ser svarta ut och så att du kan se detaljer i de mörka områdena. Justera Kontrast Markera Kontrast i menyn BILDINSTÄLLNINGAR och justera värdena genom att trycka på / på projektorn eller på fjärrkontrollen. Ju högre värdet är, desto större blir kontrasten. Använd den här inställningen till att ställa in de vita nyanserna, men gör det efter att du har justerat inställningen Ljusstyrka efter din källa och omgivning. Justera Färg Markera Färg i menyn BILDINSTÄLLNINGAR och justera värdena genom att trycka på / på projektorn eller på fjärrkontrollen. Med en lägre inställning blir färgerna mindre mättade. Om inställningen är för hög blir färgerna i bilden för intensiva och bilden ser orealistisk ut. Justera Färgton Markera Färgton i menyn BILDINSTÄLLNINGAR och justera värdena genom att trycka på / på projektorn eller på fjärrkontrollen. Ju högre värdet är, desto rödare blir bilden. Ju lägre värdet är, desto grönare blir bilden. Justera Skärpa Markera Skärpa i menyn BILDINSTÄLLNINGAR och justera värdena genom att trycka på / på projektorn eller på fjärrkontrollen. Ju högre värdet är, desto skarpare blir bilden. Ju lägre värde, desto mjukare blir bilden. Justera BrilliantColor Markera BrilliantColor i menyn BILDINSTÄLLNINGAR och justera värdena genom att trycka på / på projektorn eller på fjärrkontrollen. Denna funktion använder sig av en ny färgberedningsalgoritm och förbättringar i systemnivå för att möjliggöra högre ljusstyrka vid visning av verkligare, mer vibrerande färger i bilden. Det möjliggör en mer än 50 % ljusstyrkeökning i mellantonsbilder, som är vanliga i video- och naturscener, så att projektorn återger realistiska bilder med äkta färger. Om du föredrar bilder med den kvaliteten väljer du På. Om du inte behöver det väljer du Av. På är standardinställningen och rekommenderas för den här projektorn. När Av valts är inte funktionen Färgtemperatur tillgänglig. Välja en Färgtemperatur Markera Färgtemperatur i menyn BILDINSTÄLLNINGAR och justera värdena genom att trycka på / på projektorn eller på fjärrkontrollen. Tillgängliga alternativ för färgtemperatur* varierar enligt vald signaltyp. 1. T1: I den högsta inställningen av färgtemperatur gör T1 att bilden verkar mer blåaktigt vit än de andra inställningarna. 2. T2: Ger en blåaktig bild. 3. T3: Bibehåller normala nyanser för vit. 4. T4: Ger en rödaktig bild. *Om färgtemperaturer: Det finns många olika toner som av olika anledningar benämns som "vita". En vanlig metod för återgivning av vita nyanser kallas "färgtemperatur". En vit nyans med låg färgtemperatur blir rödaktig. En vit nyans med hög färgtemperatur ser ut att ha mera blått i sig. SVENSKA SV-27

28 3D-färghantering I de flesta installationssituationer är inte färghantering nödvändig, t.ex. i klassrum, sammanträdesrum eller sällskapsrum där ljuset förblir tänt, eller där det kommer in dagsljus genom fönstren. Färghantering bör endast användas vid permanenta installationer med styrda ljusnivåer, t.ex. i styrelserum, föreläsningssalar eller hemmabioanläggningar. Med färghantering kan du finjustera så att färgåtergivningen blir tydligare. Riktig färghantering kan endast uppnås vid kontrollerade och återgivningsbara visningsförhållanden. Du måste använda en kulörmätare och ange ett antal passande källbilder för att mäta färgåtergivningen. Dessa verktyg medföljer inte projektorn, men återförsäljaren av projektorn eller en kvalificerad installatör bör kunna hjälpa dig. Färghantering har sex uppsättningar (RGBCMY) färger som ska justeras. När du ska välja färg kan du oberoende justera dess intervall och mättnad enligt önskemål. Om du har köpt en testskiva med olika färgtestmönster som kan användas för att testa färgpresentationen på tvapparater, projektorer etc kan du projicera bilder på skivan på skärmen och gå till menyn 3D-färghantering för att göra justeringar. Så här justerar du inställningarna: 1. Gå till menyn BILDINSTÄLLNINGAR och markera 3D-färghantering. 2. Tryck på MODE/ENTER så visas sidan 3D-färghantering. 3. Markera Primär färg och tryck på / för att välja en av färgerna röd, gul, grön, blå, cyan, magenta eller gul. 4. Tryck på för att markera Nyans och tryck på / för att välja dess intervall. En ökning av intervallet inkluderar färger som består av fler proportioner av dess två angränsande färger. Se bilden till höger för information om hur färgerna relaterar till varandra. Om du exempelvis väljer röd och ställer in dess intervall på 0 väljs endast rent röd färg i den projicerade bilden. Om du ökar dess intervall inkluderas röd färg som ligger nära gul och röd som ligger nära magenta. RÖD Gul GRÖN 5. Tryck på för att markera Mättnad och justera dess värden efter önskemål genom att trycka på /. Varje justering som görs återspeglas omedelbart i bilden. Om du exempelvis väljer Röd och ställer in dess intervall på 0 påverkas endast rent röd färg. Magenta Cyan BLÅ 6. Tryck på för att markera Förstärkning och justera dess värden enligt önskemål genom att trycka på /. Kontrastnivån för vald primärfärg påverkas. Varje justering som görs återspeglas omedelbart i bilden. 7. Upprepa steg 3 till 6 för andra färgjusteringar. 8. Kontrollera att du gjort alla önskade justeringar. 9. Avsluta och spara inställningarna genom att trycka på MENU/EXIT. Mättnad är mängden av denna färg i en videobild. Lägre inställningar ger mindre mättade färger; en inställning på "0" tar helt bort färgen från bilden. Om mättnaden är för hög, kommer denna färg att bli dominant och orealistisk. Använda Väggskärm I en situation när du projicerar på en färgad yta, till exempel en målad vägg som kanske inte är vit, kan funktionen Väggskärm korrigera den projicerade bildens färger för att förhindra eventuella färgskillnader mellan källan och de projicerade bilderna. Om du vill använda den här funktionen går du till VISNING > Väggskärm menyn och trycker på / för att välja en färg som bäst motsvarar projiceringsytans färg. Det finns flera omkalibrerade färger att välja mellan: Ljusgul, Rosa, Ljusgrön, Blå och Svart tavla. SV-28

29 Ställa in presentationstimern Presentationstimern kan visa återstående presentationstid på skärmen. På så sätt kan du hantera tiden på ett bättre sätt när du håller en presentation. Följ de här stegen för att använda denna funktion: 1. Tryck på TIMER SET UP på fjärrkontrollen eller gå till menyn SYSTEMINSTÄLLNING: Enkel > Presentationstimer och tryck på MODE/ENTER för att visa sidan Presentationstimer. 2. Tryck på för att markera Timerintervall och ställ in timerperioden genom att trycka på /. Tidsperioden kan ställas in från 1 till 5 minuter i 1-minutssteg och 5 till 240 minuter i 5-minutssteg. Om timern redan är på kommer den att starta om när Timerintervall återställs. 3. Tryck på för att markera Timervisning och välj om du vill att timern ska visas på skärmen genom att trycka på /. SVENSKA Alternativ Beskrivning Alltid Visar timern på skärmen under hela presentationen. 1 min/2 min/3 min Visar timern på skärmen under de sista 1/2/3 minuterna. Aldrig Döljer timern under hela presentationen. 4. Tryck på för att markera Timerposition och ställ in timerpositionen genom att trycka på /. 5 min 5 min 5 min 5 min 5. Tryck på för att markera Räkningsmetod för timer och välj önskad räkningsmetod genom att trycka på /. Alternativ Beskrivning Uppräkning Räknar uppåt från 0 till den inställda tiden. Nedräkning Räknar nedåt från den inställda tiden till Tryck på för att markera Påminnelsesignal och besluta dig för om du vill aktivera ljudpåminnelse genom att trycka på /. Om du väljer På hörs två ljudsignaler under de sista 30 sekunderna i ned-/uppräkningen och tre ljudsignaler hörs när timerns tid är slut. 7. Aktivera presentationstimern genom att trycka på och trycka på / för att välja På och trycka på MODE/ ENTER. 8. En bekräftelse visas. Markera Ja och tryck på MODE/ENTER för att bekräfta. Du ser meddelandet "Timern är påslagen" på skärmen. Timern börjar räkna när den slås på. Utför följande steg om du vill avbryta timern: 1. Gå till sidan Presentationstimer. 2. Tryck på och tryck på / för att markera Av och tryck på MODE/ENTER. En bekräftelse visas. 3. Markera Ja och tryck på MODE/ENTER för att bekräfta. Du ser meddelandet "Timern är avslagen" på skärmen. Hur används knappen TIMER On? TIMER ON Knappen är en flerfunktionsknapp. Om presentationstimern är avslagen visas ett bekräftelsemeddelande när du trycker på knappen. Du kan välja om du vill aktivera timern eller inte genom att följa instruktionerna på skärmen. Om presentationstimern redan är påslagen visas ett bekräftelsemeddelande när du trycker på knappen. Du kan välja att starta om, fortsätta eller stänga av timern genom att följa instruktionerna på skärmen. SV-29

30 Dölja bilden SV-30 För att dra publikens fulla uppmärksamhet till presentatören kan du dölja skärmbilden med hjälp av knappen BLANK på projektorn eller fjärrkontrollen. Tryck på valfri knapp på projektorn eller fjärrkontrollen för att återställa bilden. Ordet "BLANK" visas i nedre högra hörnet på skärmen medan bilden är dold. Du kan ställa in tiden för tom skärm på SYSTEMINSTÄLLNING: Enkel > Timer för svart bild -menyn så att projektorn visar bilden igen automatiskt efter en tidsperiod när inget hänt på en tom skärm. När du har tryckt på BLANK sätts projektorn i läget Låg automatiskt. Blockera inte projektorns lins eftersom detta kan göra så att de blockerande föremålen blir överhettade, deformerade eller till och med börjar brinna. Låsa kontrolltangenter Med kontrolltangenterna på projektorn låsta kan du förebygga att projektorns inställningar ändras oavsiktligt (av t.ex. barn). När Panelknappslås är på fungerar inga kontrollknappar på projektorn utom II STRÖM. 1. Tryck på / på projektorn eller fjärrkontrollen eller gå till SYSTEMINSTÄLLNING: Enkel > Panelknappslås-menyn och välj På genom att trycka på / på projektorn eller fjärrkontrollen. 2. En bekräftelse visas. Välj Ja för att bekräfta. Avaktivera panelknappslåset genom att trycka en gång på valfri projektorknapp för att visa panelknappslåsvarningen. Tryck en gång till på / på projektorn eller fjärrkontrollen när varningen visas. (Tryck och håll ned knappen på projektorn i 3 sekunder.) Du kan även använda fjärrkontrollen för att gå in i menyn SYSTEMINSTÄLLNING: Enkel > Panelknappslås och trycka på / för att välja Av. Knapparna på fjärrkontrollen är fortfarande aktiva när panelknappslåset är aktiverat. Om du trycker på II STRÖM för att stänga av projektorn utan att avaktivera panelknappslåset är projektorn fortfarande i låst läge nästa gång den slås på. Frysa bilden Frys bilden genom att trycka på FREEZE på fjärrkontrollen. Ordet "FREEZE" visas i det övre vänstra hörnet av skärmen. Avbryt funktionen genom att trycka på valfri knapp på projektorn eller fjärrkontrollen. Även om bilden på skärmen är frusen så fortsätter filmen på videokällan att rulla. Om den inkopplade enheten även sänder ut ljud kommer ljudet att höras även om bilden är frusen på skärmen. Visa inte stillbilder under långa perioder eftersom efterbilden kan dröja kvar på skärmen. Justera ljudet Ljudjusteringar enligt nedan påverkar projektorns högtalare. Kontrollera att du har gjort en korrekt anslutning till projektorns ljudingång. Se "Anslutning" på sidan 14 för information om hur ljudingången ansluts. Stänga av ljudet Om du tillfälligt vill stänga av ljudet: 1. Trycker du på MENU/EXIT och därefter på / tills menyn SYSTEMINSTÄLLNING: Avancerad markeras. 2. Tryck på för att markera Ljudinställningar och tryck på MODE/ ENTER. Sidan Ljudinställningar visas. 3. Markera Tyst och tryck på / för att välja På. Justera ljudnivån Du kan justera ljudnivån genom att trycka på VOLUME +/- på fjärrkontrollen eller: 1. Upprepa stegen 1-2 ovan. 2. Tryck på för att markera Volym och tryck på / för att välja önskad ljudnivå.

31 Anpassa projektorns menyvisning Skärmmenyerna kan ställas in enligt dina önskemål. Följande inställningar påverkar inte projektorns inställningar, drift eller prestanda. Tid för menyvisning på menyn SYSTEMINSTÄLLNING: Avancerad > Menyinställningar ställer in tidslängden som skärmvisningsmenyn kommer att vara aktiv efter din sista knapptryckning. Du kan ange en tidsperiod på mellan 5 och 30 sekunder i steg om 5 sekunder. Använd / för att välja en lämplig tidsram. Menyplacering i menyn SYSTEMINSTÄLLNING: Avancerad > Menyinställningar ställer in skärvisningens position på fem platser. Använd / för att välja en föredragen position. Språk i menyn SYSTEMINSTÄLLNING: Enkel ställer in ditt språk för skärmvisningsmenyerna (OSD). Använd / för att välja språk. Välkomstskärm i menyn SYSTEMINSTÄLLNING: Enkel ställer in en föredragen logotypskärm som visas under projektorns uppstartning. Använd / för att välja skärm. Stänga av projektorn 1. Tryck på II STRÖM så visas ett bekräftelsemeddelande med en uppmaning. Om du inte svarar inom några sekunder stängs meddelandet. 2. Tryck på II STRÖM en gång till. POWER (Luz indicadora POWER) blinkar med orangefärgat sken, projektorlampan slocknar och fläkten fortsätter att gå under ca 90 sekunder för att kyla ned projektorn. 3. När projektorn har svalnat lyser POWER (Luz indicadora POWER) med fast orange sken och fläktarna stannar. 4. Koppla ur strömsladden från vägguttaget om projektorn inte kommer att användas under en längre tid. Det går inte att utföra några kommandon på projektorn medan den svalnar. Detta är till för att skydda lampan. Du kan även förkorta avkylningstiden genom att aktivera funktionen Snabbkylning. Se "Snabbkylning" på sidan 35 för mer information. Koppla inte ur strömsladden förrän avstängningssekvensen är färdig eller under den 90-sekunders avkylningsprocessen. Om projektorn inte stängs av på rätt sätt och du försöker starta om den så kommer fläktarna att gå i några minuter för att skydda lampan. Tryck på II STRÖM igen när fläktarna har stängts av så startas projektorn och POWER (Luz indicadora POWER) börjar lysa orange. Direkt avstängning 1. Strömsladden kan dras ur eluttaget när projektorn är på. För att skydda lampan ska du vänta cirka 10 minuter innan du startar projektorn igen. (När du försöker att starta projektorn igen kan fläktarna arbeta i några minuter för att kyla ned projektorn). Tryck då på II STRÖM igen när fläktarna har stängts av så startas projektorn och POWER (Luz indicadora POWER) börjar lysa med orangefärgat sken. 2. Skydda lampan genom att inte stänga av projektorn när POWER (Luz indicadora POWER) blinkar grönt efter att lampan tänds. 3. Stäng alltid av menyskärmen innan du stänger av projektorn. Om du stänger av projektorn utan att ha stängt av menyn först kanske inte inställningarna i menyn sparas. SVENSKA SV-31

32 Använda menyerna Menysystem Observera att menyerna för skärmvisning (OSD) varierar beroende på vald signaltyp. Huvudmeny Undermeny Alternativ Väggskärm Av/Ljusgul/Rosa/Ljusgrön/Blå/Svart tavla Bildförhållande Auto/Verklig/4:3/16:9 1. VISNING Keystone Position Fas H-storlek Magnify Inställningar Max ljusstyrka/presentation/normal/ Teater/Användare 1/Användare 2 Ljusstyrka Kontrast Färg Färgton 2. BILDINSTÄLLNINGAR Skärpa BrilliantColor På/Av Färgtemperatur T1/T2/T3/T4 Primär färg R/G/B/C/M/Y 3D-färghantering Nyans Mättnad Förstärkning Spara inställningar 3. KÄLLA Snabb autosökning På/Av Presentationstimer 4. SYSTEMINSTÄLLNING: Enkel Timerintervall Timervisning Timerposition Räkningsmetod för timer Påminnelsesignal På/Av 1~240 minuter Alltid/1 min/2 min/3 min/aldrig Överst till vänster/nederst till vänster/ Överst till höger/nederst till höger Nedräkning/Uppräkning På/Av Språk SV-32

33 4. SYSTEMINSTÄLLNING: Enkel 5. SYSTEMINSTÄLLNING: Avancerad Projektorplacering Auto. avstängning Timer för svart bild Panelknappslås Timerkontroll Välkomstskärm Snabbkylning Ljudinställningar Menyinställningar Lampinställningar Säkerhetsinställn. Textning Återst. alla inst. 6. INFORMATION Aktuell systemstatus Tyst Volym Tid för menyvisning Menyplacering Bordspl. fram./bordspl. bakom/ Takmont. bakom/takmont. fram. Avaktivera/5 min/10 min/15 min/ 20 min/25 min/30 min Avaktivera/5 min/10 min/15 min/ 20 min/25 min/30 min På/Av Avaktivera/30 min/1 tim/2 tim/3 tim/ 4 tim/8 tim/12 tim Svart/Blå/MITSUBISHI På/Av På/Av Lampläge Standard/Låg Återställa lamptimer Motsvarande lamptimmar Ändra lösenord Strömbrytarlås Aktivera textning Textningsversion 5 sek/10 sek/15 sek/20 sek/25 sek/ 30 sek I mitten/överst till vänster/överst till höger/nederst till vänster/nederst till höger På/Av På/Av CC1/CC2/CC3/CC4 Källa Inställningar Upplösning Färgsystem Motsvarande lamptimmar Menyalternativen är tillgängliga när det finns en giltig signal till projektorn. Om ingen utrustning är ansluten till projektorn eller om ingen signal upptäcks är ett begränsat antal menyalternativ tillgängliga. SVENSKA SV-33

34 Beskrivning av varje meny 1. Menyn VISNING 2. Menyn BILDINSTÄLLNINGAR FUNKTION Väggskärm Bildförhållande Keystone Position Fas H-storlek Magnify Inställningar Ljusstyrka Kontrast Färg Färgton Skärpa BrilliantColor Färgtemperatur 3D-färghantering Spara inställningar BESKRIVNING Korrigerar den projicerade bildens färg när projiceringsytan inte är vit. Se "Använda Väggskärm" på sidan 28 för mer information. Du kan välja mellan fyra alternativ för att ange bildförhållandet beroende på ingångskällan. Se "Välja bildförhållande" på sidan 25 för mer information. Korrigerar eventuell keystone-förvrängning i bilden. Se "Korrigera keystone" på sidan 24 för mer information. Sidan för justering av position visas. Du kan flytta den projicerade bilden med hjälp av riktningsknapparna. De värden som visas längst ned på skärmen ändras varje gång du trycker på en knapp tills ett största eller minsta värde nås. Med den här funktionen kan du justera klockfrekvensen för att minska bildförvrängningen. Justerar bildens horisontella bredd. Förstorar eller förminskar den projicerade bilden. Se "Förstora och söka efter information" på sidan 24 för mer information. Förinställda bildlägen som du kan använda till att optimera inställningarna för den projicerade bilden utifrån programtyp. Se "Välja bildläge" på sidan 26 för mer information. Justerar bildens ljusstyrka. Se "Justera Ljusstyrka" på sidan 27 för mer information. Justerar kontrasten mellan ljus och mörker i bilden. Se "Justera Kontrast" på sidan 27 för mer information. Används för justering av färgmättnad - mängden färg för varje färg i en videobild. Se "Justera Färg" på sidan 27 för mer information. Används för justering av de röda och gröna färgtonerna i bilden. Se "Justera Färgton" på sidan 27 för mer information. Den här funktionen är endast tillgänglig när Video eller S-Video med NTSCsystemet är valt. Justerar bilden så att den ser skarpare eller mjukare ut. Se "Justera Skärpa" på sidan 27 för mer information. Justerar toppvärdet för vitt och bevarar korrekt färgåtergivning. Se "Justera BrilliantColor " på sidan 27 för mer information. Se "Välja en Färgtemperatur" på sidan 27 för mer information. Se "3D-färghantering" på sidan 28 för mer information. Används till att spara inställningar som gjorts för läget Användare 1 eller Användare Menyn KÄLLA Snabb autosökning Se "Byta ingångssignal" på sidan 22 för mer information. SV-34

35 4. Menyn SYSTEMINSTÄLLNING: Enkel 5. Menyn SYSTEMINSTÄLLNING: Avancerad FUNKTION Presentationstimer Språk Projektorplacering Auto. avstängning Timer för svart bild Panelknappslås Timerkontroll Välkomstskärm Snabbkylning Ljudinställningar Menyinställningar Lampinställningar BESKRIVNING Påminner presentatören om att avsluta presentationen inom en viss tid. Se "Ställa in presentationstimern" på sidan 29 för mer information. Används för att ange språket för skärmmenyerna. Se "Använda menyerna" på sidan 20 för mer information. Se "Välja placering" på sidan 11 för mer information. Låter projektorn stängas av automatiskt om den inte känner av någon insignal under en viss tidsperiod. Se "Inställning Auto. avstängning" på sidan 38 för mer information. Ställer in tiden för tom bild när Blank (tom)-funktionen är aktiverad. När tiden har gått ut visas bilden på skärmen igen. Se "Dölja bilden" på sidan 30 för mer information. Avaktiverar eller aktiverar alla panelknappsfunktioner utom II STRÖM på projektorn och knappar på fjärrkontrollen. Se "Låsa kontrolltangenter" på sidan 30 för mer information. Används till att ställa in timer för automatisk avstängning. Timern kan ställas in på ett värde mellan 30 minuter och 12 timmar. Här väljer du vilken logotyp-skärmbild som ska visas när projektorn sätts på. Följande alternativ är tillgängliga: MITSUBISHI-logotypen, svart skärm eller blå skärm. Välj På för att aktivera funktionen så minskas projektorns avkylningstid till några sekunder. Om du försöker att starta om projektorn direkt efter den snabba avkylningsprocessen kanske den inte startar som den ska, och kör avkylningsfläktarna igen. Se "Justera ljudet" på sidan 30 för mer information. Tid för menyvisning Används för att ställa in hur länge skärmvisningen ska vara aktiv efter det att du har tryckt på en knapp. Du kan ange en tidsperiod på mellan 5 och 30 sekunder i steg om 5 sekunder. Menyplacering Används för att ange skärmmenyns placering. Lampläge Se "Inställning Lampläge som Låg" på sidan 38 för mer information. Återställa lamptimer Se "Ställa om lamptimern" på sidan 41 för mer information. Motsvarande lamptimmar Mer "Ta reda på lamptimmar" på sidan 38 information om hur den totala lamptiden beräknas finns i. SVENSKA SV-35

36 5. Menyn SYSTEMINSTÄLLNING: Avancerad 6. Menyn INFORMATION FUNKTION Säkerhetsinställn. Textning Återst. alla inst. Aktuell systemstatus BESKRIVNING Ändra lösenord Du måste ange det aktuella lösenordet innan du kan ändra till ett nytt. Strömbrytarlås Se "Använda lösenordsfunktionen" på sidan 21 för mer information. Aktivera textning Aktiverar funktionen genom att välja På när den valda insignalen har slutna bildtexter. Bildtext: Textning på skärmen av dialogen, berättandet och ljudeffekterna i TV-program och videofilmer som har closed captions (vanligen markerat som "CC" i TV-tablåer). När projektorn visar skärmmenyerna eller någon annan dialogruta visas inte closed caption-textning samtidigt. Textningsversion Väljer önskat läge för textning. Du kan se textning genom att välja CC1, CC2, CC3 eller CC4 (CC1 visar textning på det primära språk som talas där du bor). Återställ alla inställningar till fabriksinställda värden. Följande inställningar ändras inte: Fas, H-storlek, Användare 1, Användare 2, Språk, Projektorplacering, Säkerhetsinställn.. Källa Här visas den aktuella signalkällan. Inställningar Här visas det läge som du har valt på menyn BILDINSTÄLLNINGAR. Upplösning Här visas ingångssignalens upplösning. Färgsystem Visar ingångssignalens systemformat: NTSC, PAL, SECAM eller RGB. Motsvarande lamptimmar Här visas hur många timmar lampan har använts. SV-36

37 Underhåll Skötsel Projektorn behöver underhåll med jämna mellanrum, beroende på miljöförhållanden och får endast göras av en behörig servicetekniker. Kontakta återförsäljaren för anvisningar. Det enda du kan göra själv är att regelbundet rengöra linsen och höljet. Ta aldrig bort någon annan av projektorns delar än lampan. Om någon del ska bytas ut kontaktar du återförsäljaren. Rengöra linsen Du bör rengöra linsen när du märker att det finns smuts eller damm på den. Ta bort damm med hjälp av tryckluft. Om det finns smuts eller fingeravtryck på linsen torkar du försiktigt av den med linsrengöringspapper eller en mjuk trasa fuktad med linsrengöringsvätska. Gnugga aldrig linsen med sträva material. Rengöra höljet Innan du rengör höljet stänger du av projektorn enligt anvisningarna i Stänga av projektorn auf Seite 31 och kopplar bort strömsladden. Torka bort damm och smuts från höljet med en mjuk, luddfri trasa. Om det rör sig om svårare fläckar kan du fukta en mjuk trasa med vatten och ett milt rengöringsmedel med neutralt ph-värde. Torka sedan av höljet. Använd aldrig vax, alkohol, bensin, thinner eller andra lösningsmedel. Det kan skada höljet. Förvaring Om projektorn ska förvaras under en längre tid följer du nedanstående instruktioner: Se till att temperaturen och fuktigheten där du förvarar projektorn ligger inom rekommenderade gränser. Läs Specifikationer auf Seite 44 eller fråga din försäljare om gränserna. Fäll in justeringsfötterna. Ta ur batteriet ur fjärrkontrollen. Packa ned projektorn i originalförpackningen eller motsvarande. Transport Om du vill frakta projektorn någonstans rekommenderar vi att du använder originalförpackningen eller motsvarande. SVENSKA SV-37

38 Information om lampan Ta reda på lamptimmar När projektorn används beräknas den tid (i timmar) som den används automatiskt med hjälp av en inbyggd timer. Beräkningen av motsvarande lamptid beräknas på följande sätt: Total (motsvarande) lamptid = 1 (timmar i Låg-läge) + 4/3 (timmar i Standard-läge) Se "Inställning Lampläge som Låg" nedan för information om läget Låg. Lamptimmar i Låg-läge räknas som 3/4 av det i Standard-läge. Det innebär att om du använder projektorn i Låg-läge hjälper du till att förlänga lampans livslängd med 1/3. För att skaffa information om lamptimmar: 1. Tryck MENU/EXIT och tryck sedan / tills SYSTEMINSTÄLLNING: Avancerad menyn är markerad. 2. Tryck på för att markera Lampinställningar och tryck på MODE/ENTER. Sidan Lampinställningar visas. 3. Du ser informationen Motsvarande lamptimmar som visas på menyn. 4. För att gå ur menyn trycker du på MENU/EXIT. Du kan även få information om lamptimmar på menyn INFORMATION. Förlängt lampliv Projektionslampan är ett konsumtionsföremål som normalt vara upp till timmar vid korrekt bruk. Du kan göra följande inställningar via skärmmenyn för att lampan ska hålla så länge som möjligt. Inställning Lampläge som Låg I läget Låg minskas systembrus och strömförbrukning med 20 %. Om du väljer läget Låg blir ljusstyrkan mindre och den projicerade bilden mörkare. I läget Låg förlängs även lamptimerns användbara tid. Ställ in läget Låg genom att öppna menyn SYSTEMINSTÄLLNING: Avancerad > Lampinställningar > Lampläge och trycka på /. När det här läget växlar kan den projicerade bilden flimra. När det här läget ofta byts kan det medföra slitage på lampan. Inställning Auto. avstängning Med den här funktionen stängs projektorn av automatiskt om den inte känner av någon ingångskälla efter en viss tidsperiod för att förhindra onödigt slöseri av lamptid. För att ställa in Auto. avstängning går du till menyn SYSTEMINSTÄLLNING: Enkel > Auto. avstängning och trycker på /. Du kan ange en tidsperiod på mellan 5 och 30 minuter i steg om 5 minuter. Om du inte vill använda de förinställda tidsperioderna väljer du Avaktivera. Projektorn stängs inte av automatiskt efter en viss tidsperiod. SV-38

39 Tidpunkt för byte av lampa När lampindikatorn lyser rött, eller ett meddelande visas om att det är dags att byta ut lampan, ska du installera en ny lampa eller kontakta din återförsäljare. Om en för gammal lampa används kan projektorn sluta fungera, och i vissa fall kan lampan explodera. LAMP (Luz indicadora LAMP) och TEMP (Temperaturindikatorlampa) tänds om lampan blir för varm. Stäng på strömmen och låt projektorn svalna i 45 minuter. Om lamp- och LAMP (Luz indicadora LAMP)-indikatorerna fortfarande lyser efter att du har satt på strömmen igen, bör du kontakta din återförsäljare. Se Indikatorer auf Seite 42 för mer information. Följande varningslampa visar att du bör byta ut lampan. SVENSKA Status Lampan har varit i drift i 3500 timmar. Installera en ny lampa för optimal prestanda. Om projektorn vanligtvis används i Låg (läs Inställning Lampläge som Låg auf Seite 38), kan du fortsätta att använda projektorn tills varningen för användning i 3950 timmar visas. Meddelande Lampan har varit i drift i 3950 timmar. En ny lampa bör installeras för att undvika problem när lamptiden är slut. Lampan har varit i drift i 4000 timmar. Vi rekommenderar starkt att du byter ut lampan i det här läget. Lampan är en förbrukningsartikel. Lampans ljusstyrka minskar ju längre den används. Det är normalt för en lampa. Du kan byta ut lampan när du lägger märke till att ljusstyrkan har försämrats påtagligt. Om lampan inte byts ut tidigare så måste den ersättas efter 4000 timmars användning. Lampan MÅSTE bytas ut för att det ska gå att använda projektorn som vanligt. SV-39

40 Byta lampan Reservlampa till EX220U: VLT-EX240LP För att undvika stötar ska du alltid stänga på projektorn och dra ur strömsladden innan du byter lampa. För att minska risken för allvarliga brännskador bör du låta projektorn svalna i minst 45 minuter innan du byter ut lampan. För att du inte ska skära dig i fingrarna eller skada interna komponenter bör du vara försiktig när du tar bort glassplitter från en trasig lampa. För att minska risken för skador på fingrar och/eller sämre bildkvalitet på grund av att du har vidrört linsen ska du inte röra vid det tomma lamputrymmet när lampan är borttagen. Den här lampan innehåller kvicksilver. I de lokala bestämmelserna för farligt avfall finns information om hur du kasserar lampan på rätt sätt. För att garantera optimal prestanda från projektorn rekommenderar vi att du köper en kvalificerad projektorlampa från Mitsubishi för lamputbyte. 1. Stäng av strömmen och koppla loss projektorns strömsladd från vägguttaget. Om lampan är varm ska du vänta i ungefär 45 minuter tills den har svalnat för att undvika brännskador. 2. Lossa skruvarna på lamplocket. 3. Ta bort projektorns lamplock. Slå inte på strömmen när lamplocket är borttaget. För inte in fingrarna mellan lampan och projektorn. De vassa kanterna inuti projektorn kan orsaka skador. 4. Avlägsna och kassera lampans skyddsfilm Lossa skruven som håller fast lampan Lyft handtaget så det pekar uppåt. Dra lampan försiktigt ur projektorn med hjälp av handtaget. Om du lyfter ur den för snabbt kan lampan gå sönder och då kan det komma glassplitter i projektorn. Lägg inte ifrån dig lampan på ett ställe där den kan komma i kontakt med vatten eller lättantändliga material eller där barn kan komma åt den. Stoppa inte in handen i projektorn efter att du har tagit bort lampan. Om du kommer åt de optiska komponenterna inuti kan du orsaka färgojämnheter och förvrängning i den projicerade bilden. 7. Sänk ned den nya lampan i lampfacket som på bilden medan lampan passas in mot hålen i lampfacket. Se till att den passar i projektorn. SV-40

41 8. Dra åt skruven som håller fast lampan. Om skruven sitter löst kan den orsaka glapp, vilket kan leda till att projektorn inte fungerar som den ska. Dra inte åt skruven för hårt. 9. Kontrollera att handtaget ligger ned och är fixerat i läge. 1 SVENSKA Placera lampskyddsfilmen som medföljer den nya lampan på lampfacket. 11. Byt lampskyddet på projektorn enligt bilden Dra åt skruvarna som håller fast lamplocket. Om skruven sitter löst kan den orsaka glapp, vilket kan leda till att projektorn inte fungerar som den ska. Dra inte åt skruvarna för hårt. 13. Starta om projektorn. Slå inte på strömmen när lamplocket är borttaget. Ställa om lamptimern 14. När välkomstbilden visas öppnar du skärmmenyn. Gå till menyn SYSTEMINSTÄLLNING: Avancerad > Lampinställningar. Tryck på MODE/ENTER. Sidan Lampinställningar visas. Tryck på för att markera Återställa lamptimer och tryck på MODE/ENTER. Ett varningsmeddelande visas där du får en uppmaning om att ange om du vill återställa lamptimern. Markera Återställ och tryck på MODE/ ENTER. Lamptiden återställs till "0". Återställ inte räknaren om du inte har bytt ut lampan. Det kan orsaka fel. Projektorn använder en lampa som innehåller kvicksilver. Att kassera lampan eller projektorn med lampan kan vara underställt särskilda bestämmelser på grund av miljöhänsyn. För deponering- eller återvinningsinformation, vänligen kontakta din kommun eller Electronics Industries Alliance: (enbart USA). SV-41

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EW270U Användarhandbok SVENSKA EW270U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

MP511 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen

MP511 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen MP511 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 5 Inledning... 9 Projektorns funktioner...9 Förpackningens innehåll...10 Standardtillbehör...

Läs mer

MP772 ST/MP776 ST Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

MP772 ST/MP776 ST Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen MP772 ST/MP776 ST Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Inledning...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

W1100/W1200 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

W1100/W1200 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen W1100/W1200 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

MP515 ST/MP525 ST Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

MP515 ST/MP525 ST Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen MP515 ST/MP525 ST Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Inledning...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

MW814ST digital projektor Användarhandbok. Välkommen

MW814ST digital projektor Användarhandbok. Välkommen MW814ST digital projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Inledning...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller och

Läs mer

Innehåll. Underhåll...44. Inledning... 3. Felsökning...51 Specifikationer...52. Installera projektorn... 9. Information om upphovsrätt...

Innehåll. Underhåll...44. Inledning... 3. Felsökning...51 Specifikationer...52. Installera projektorn... 9. Information om upphovsrätt... Innehåll Inledning... 3 Projektorns funktioner... 3 Förpackningens innehåll... 4 Projektorns utsida... 5 Kontroller och funktioner... 6 Installera projektorn... 9 Välja placering... 9 Ställa in önskad

Läs mer

MP612/MP612c/MP622/MP622c Digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen

MP612/MP612c/MP622/MP622c Digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen MP612/MP612c/MP622/MP622c Digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok Välkommen Innehåll Innehåll... 2 Viktiga säkerhetsanvisningar... 5 Inledning... 9 Projektorns funktioner...9 Förpackningens

Läs mer

CP270 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

CP270 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen CP270 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

SP920P Digital projektor. Användarhandbok. Välkommen

SP920P Digital projektor. Användarhandbok. Välkommen SP920P Digital projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduktion... 6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...7 Projektorns utsida...8 Kontroller

Läs mer

W1000+ Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

W1000+ Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen W1000+ Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

W600 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

W600 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen W600 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Svenska Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar 3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

ViewSonic. PJD5211/PJD5221/ PJD5231/PJD5122 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario

ViewSonic. PJD5211/PJD5221/ PJD5231/PJD5122 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario ViewSonic PJD5211/PJD5221/ PJD5231/PJD5122 DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas

Läs mer

ViewSonic. PJD5111 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. PJD5111 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic PJD5111 DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - - - Model No. : VS12440

Läs mer

MS510/MX511 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

MS510/MX511 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen MS510/MX511 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

CP120c digital projektor Kommunikationsserien Användarhandbok. Välkommen

CP120c digital projektor Kommunikationsserien Användarhandbok. Välkommen CP120c digital projektor Kommunikationsserien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2006 för BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, kopieras, lagras

Läs mer

Din manual VIEWSONIC PJD5152 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3473794

Din manual VIEWSONIC PJD5152 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3473794 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Projektor CP-DX250/CP-DX300 Användarhandbok

Projektor CP-DX250/CP-DX300 Användarhandbok Projektor CP-DX250/CP-DX300 Användarhandbok Tack för att du köpte denna produkt. Vi vill be dig läsa den här användarhandboken innan du använder projektorn. Spara den för framtida behov. Innehåll Viktiga

Läs mer

MP620p digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen

MP620p digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen MP620p digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2006 för BenQ Corporation. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras, skrivas om eller lagras

Läs mer

W700 / W710ST Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

W700 / W710ST Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen W700 / W710ST Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar 3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

W1060 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

W1060 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen W1060 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

MS527/MS517H/MS524A/MX528/ MX525A/MW529/TW529/MW526A Digital projektor Användarhandbok

MS527/MS517H/MS524A/MX528/ MX525A/MW529/TW529/MW526A Digital projektor Användarhandbok MS527/MS517H/MS524A/MX528/ MX525A/MW529/TW529/MW526A Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Din manual VIEWSONIC PJD5111 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3475330

Din manual VIEWSONIC PJD5111 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3475330 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

MP770 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen

MP770 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen MP770 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2006 för BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras, skrivas om

Läs mer

PB8253/PB8263 digital projektor Installationserien Användarhandbok. Välkommen

PB8253/PB8263 digital projektor Installationserien Användarhandbok. Välkommen PB8253/PB8263 digital projektor Installationserien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2006 BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får återskapas, överföras, återges,

Läs mer

MP611/MP611c digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen

MP611/MP611c digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen MP611/MP611c digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2006 för BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras, skrivas

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

W500 LCD-projektor Hemunderhållningsserien Användarhandbok. Välkommen

W500 LCD-projektor Hemunderhållningsserien Användarhandbok. Välkommen W500 LCD-projektor Hemunderhållningsserien Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 5 Introduktion...8 Projektorns funktioner...8 Förpackningens innehåll...9 Standardtillbehör...

Läs mer

SP840 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

SP840 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen SP840 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning WT535 Svensk Bruksanvisning Nordisk General agent för LaCrosse AN 200508 La crosse WT- 535 Introduktion Nu har ni köpt er Projektions klocka med DCF- 77 radio kontrollerad tid. För att använda produkten

Läs mer

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Installationsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara anvisningarna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ alla anvisningar. 5. Använd inte apparaten nära

Läs mer

SP830/SP831 digital projektor Användarhandbok. Välkommen

SP830/SP831 digital projektor Användarhandbok. Välkommen SP830/SP831 digital projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 5 Introduktion... 9 Projektorns funktioner...9 Förpackningens innehåll...10 Standardtillbehör... 10 Valfria

Läs mer

MS500H/TS513P digital projektor Användarhandbok. Välkommen

MS500H/TS513P digital projektor Användarhandbok. Välkommen MS500H/TS513P digital projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Inledning...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

SH910 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

SH910 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen SH910 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

MW712 Digital projektor Användarhandbok

MW712 Digital projektor Användarhandbok MW712 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar.. 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

MX750/MP780 ST Digital projektor Användarhandbok. Välkommen

MX750/MP780 ST Digital projektor Användarhandbok. Välkommen MX750/MP780 ST Digital projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 10 Kontroller

Läs mer

MX660/MX615/MS614 digital projektor Användarhandbok. Välkommen

MX660/MX615/MS614 digital projektor Användarhandbok. Välkommen MX660/MX615/MS614 digital projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Inledning...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

Godkännandeetiketterna finns under BeoLab 3:s övre lock. OBS! Att lyssna länge på hög volym kan orsaka hörselskador

Godkännandeetiketterna finns under BeoLab 3:s övre lock. OBS! Att lyssna länge på hög volym kan orsaka hörselskador BeoLab 3 Handbok Godkännandeetiketterna finns under BeoLab 3:s övre lock. OBS! Att lyssna länge på hög volym kan orsaka hörselskador Acoustic Lens Technology tillverkas under licens från Sausalito Audio

Läs mer

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR SÄKERHETSANVISNINGAR Tillverkaren rekommenderar en korrekt användning av belysningsapparaterna! Därför

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

TH681/TH681+ Digital projektor Användarhandbok

TH681/TH681+ Digital projektor Användarhandbok TH681/TH681+ Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

Viktigt!! När projektorn stängts av måste fläkten kyla ned lampan. Innan fläkten stannar får strömmen absolut inte brytas!

Viktigt!! När projektorn stängts av måste fläkten kyla ned lampan. Innan fläkten stannar får strömmen absolut inte brytas! 2009-11-10 Datorprojektor Arbetsordning ➊ Se till att projektorn står stadigt och i fred. Se till att ingen kan snubbla på kablarna. ➋ Starta INTE igång datorn. ➌ Koppla in alla sladdar. ➍ Starta projektorn.

Läs mer

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) - Guide för stapling

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) - Guide för stapling LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) - Guide för stapling 020-000499-02 Projektor LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) Guide för stapling

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

TH682ST Digital projektor Användarhandbok

TH682ST Digital projektor Användarhandbok TH682ST Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok. Välkommen

CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok. Välkommen CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2007 för BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras, skrivas om

Läs mer

LM400e-serien Snabbguide

LM400e-serien Snabbguide LM400e-serien Snabbguide Funktioner i LM400e-serien LM400e-serien den robusta industriella generationen av högpresterande skrivare med högupplöst kapacitet. LM400e är en användarvänlig skrivare som tillhandahåller

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

Brukanvisning Candy5 HD

Brukanvisning Candy5 HD Bruksanvisning Brukanvisning Candy5 HD 1. Vad är CANDY5 HD?... 5 2. Säkerhetsinformation... 6 3. Vad finns i förpackningen?... 7 4. Beskrivning... 8 5. Kom igång... 10 5-1. Ladda batteriet... 10 5-2. Ta

Läs mer

BT2. www.argonaudio.com

BT2. www.argonaudio.com Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

1 (5) Anslut de 6 sladdar som hänger i krokar på hurtsen baksida. Övriga kablar är redan anslutna

1 (5) Anslut de 6 sladdar som hänger i krokar på hurtsen baksida. Övriga kablar är redan anslutna 1 (5) BRUKSANVISNING Placera hurtsen och anslut kablar Rulla ut hurtsen och placera den i mitten av rummet med jalusin mot bortre väggen. Lås hjulen under hurtsen och öppna jalusin. Flytta upp projektorn,

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

MH680/TH680 Digital projektor Användarhandbok

MH680/TH680 Digital projektor Användarhandbok MH680/TH680 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

Använda TV-ut LÄS DETTA FÖRST. Se PC-bilden på en TV! Ansluta din PC till en TV eller en videobandspelare. VIKTIG INFORMATION för europeiska kunder

Använda TV-ut LÄS DETTA FÖRST. Se PC-bilden på en TV! Ansluta din PC till en TV eller en videobandspelare. VIKTIG INFORMATION för europeiska kunder Använda TV-ut Se PC-bilden på en TV! Ditt nya RAGE 128-baserade grafikkort har TV-ut funktionalitet. Anslut helt enkelt ditt kort till en TV, en bildskärm eller båda. Du kan till och med koppla grafikkortet

Läs mer

MX854UST/MW855UST/MH856UST Digital Projektor Användarhandbok

MX854UST/MW855UST/MH856UST Digital Projektor Användarhandbok MX854UST/MW855UST/MH856UST Digital Projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner...7 Innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...11

Läs mer

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven Bruksanvisning LumiTest Ljusdetektiven Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 3 2: Aktivering 3 3: Ljusstyrka och kontrastmätning 3 4: Ljusmätning 4 5: Finmätning 4 6: Mätning med nålspetsen 4 7: Rengöring

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

LX60ST/LW61ST Digital projektor Användarhandbok

LX60ST/LW61ST Digital projektor Användarhandbok LX60ST/LW61ST Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

SX914 Digital projektor Användarhandbok

SX914 Digital projektor Användarhandbok SX914 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 Svenska TAB 3 TAB 2 English VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen Följ anvisningarna i den här användarhandboken noga. Detta

Läs mer

Digital projektor MX766/MW767/MX822ST. Användarhandbok

Digital projektor MX766/MW767/MX822ST. Användarhandbok Digital projektor MX766/MW767/MX822ST Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Innehåll...8 Projektorns utsida...10 Kontroller och funktioner...12

Läs mer

BeoLab 4. Handledning

BeoLab 4. Handledning BeoLab 4 Handledning Dagligt bruk 3 När du är färdig med installationen av högtalarna enligt beskrivningen på de följande sidorna, ansluter du hela systemet till vägguttaget. Indikatorlamporna lyser rött

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

STRIX Användarhandbok

STRIX Användarhandbok STRIX Användarhandbok Innehåll 1 Allmänt...2 2 Att använda STRIX...3 3 Användningsområden...4 4 Anslutningar...5 5 säkerhet...6 6 Sist men inte minst...9 7 Garanti...10 1 Allmänt Grattulerar till dit köp

Läs mer

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare snabbstartsguide Tack för att du har valt den här JBL -produkten! Den strömförsörjda soundbar-högtalaren JBL Cinema SB100 är ett komplett, integrerat ljudsystem

Läs mer

TAD-90032MK2 SWEDISH / SVENSKA

TAD-90032MK2 SWEDISH / SVENSKA TAD-90032MK2 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att

Läs mer

F: Anslutningsknapp G: Batterihållare H: Laddningsanslutning I: Rörelsesensor/rörelselampa. 12 h

F: Anslutningsknapp G: Batterihållare H: Laddningsanslutning I: Rörelsesensor/rörelselampa. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Produktinformation Mus Laddare F A B D G I E C H J A: Höger musknapp B: Intelli-hjul/batterilampa tom och laddning C: Vänster musknapp D: Bläddra bakåt-knapp E: Bläddra

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

ViewSonic. PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario

ViewSonic. PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario ViewSonic PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas

Läs mer

X8 Snabbstarthandbok

X8 Snabbstarthandbok X8 Snabbstarthandbok support support 4 support 5 Höjd Justera bilden Projektorns placering Håll ned låsknappen på översidan av projektorn. Lyft upp projektorns framkant till lämplig höjd. Släpp knappen.

Läs mer

Förberedelser. Svenska

Förberedelser. Svenska Innehåll Förberedelser... 49 Paketinnehåll... 50 Installationsinstruktioner... 50 Monitorinstallation... 50 Monitorpackning... 50 Granska vinkeljustering... 51 Koppla... 51 Sätta igång... 51 Justera skärminställninar...

Läs mer

Installationsmanual för väggmonterad projektor med kort projiceringsavstånd

Installationsmanual för väggmonterad projektor med kort projiceringsavstånd Installationsmanual för väggmonterad projektor med kort projiceringsavstånd Säkerhetsinstruktioner Innan du använder väggmonteringen se till att läsa alla säkerhetsinstruktioner nedan och spara sedan na

Läs mer

FM-RADIO. Bruksanvisning.

FM-RADIO. Bruksanvisning. FM-RADIO Bruksanvisning www.facebook.com/denverelectronics LÄS, FÖRSTÅ OCH FÖLJ DESSA ANVISNINGAR INNAN DU ANVÄNDER DENNA PRODUKT. Spara denna broschyr för framtida bruk. 1. Läs anvisningarna - Alla säkerhets-och

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

MX818ST/MX819ST/MW820ST Digital projektor Användarhandbok

MX818ST/MX819ST/MW820ST Digital projektor Användarhandbok MX818ST/MX819ST/MW820ST Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller

Läs mer

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers litiumladdare och handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt.

Läs mer

PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok

PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok Model No. VS14295/VS14191/VS14193/VS14195 Godkännandeinformation FCC-deklaration Denna enhet efterlever del 15 i FCC-bestämmelserna. Användningen

Läs mer

Digital projektor MW870UST. Användarhandbok

Digital projektor MW870UST. Användarhandbok Digital projektor MW870UST Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Innehåll...8 Projektorns utsida...10 Kontroller och funktioner...11 Placering

Läs mer

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN På kommande sidor följer en kortfattad bruksanvisning som beskriver handhavandet av framkallningsmaskinen CEAPRO. Bruksanvisningen är till största delen en ren

Läs mer

BeoVision 4. Handbok

BeoVision 4. Handbok BeoVision 4 Handbok CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN VIKTIGT: För att minska risken för elektriska stötar får inte höljet (eller baksidan) avlägsnas. Det finns inga delar inuti som användaren

Läs mer

BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok

BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok Friskrivningsklausul BenQ Corporation ger inga uttryckta eller underförstådda garantier avseende innehållet i detta dokument. Dessutom förbehåller sig BenQ Corporation

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

Användarmanual. Sollampa Asinara [BILD PÅ LAMPAN] Importör. Förbrukad vara:

Användarmanual. Sollampa Asinara [BILD PÅ LAMPAN] Importör. Förbrukad vara: Användarmanual Sollampa Asinara [BILD PÅ LAMPAN] Importör Förbrukad vara: Kära kund Hjälp till att hålla vår natur ren! När du vill slänga produkten i framtiden ber vi dig betänka att den innehåller värdefulla

Läs mer

MX722 Digital projektor Användarhandbok

MX722 Digital projektor Användarhandbok MX722 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Användarhandbok - BÄSTA KUND Tack för att du har köpt vår Wireless Phone Jack och/eller en extra anknytningsenhet. Vi hoppas att du

Läs mer

Registrera din produkt och få support på TCP320/00. Användarhandbok

Registrera din produkt och få support på  TCP320/00. Användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome TCP320/00 Användarhandbok 1 Viktigt! Säkerhet Viktiga säkerhetsinstruktioner Läs de här instruktionerna. Följ samtliga instruktioner. Använd

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Användarsäkerhet Systemet och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att systemet

Läs mer