Centrala Väsby skolor. Smedby skola och Väsby skola Upplands Väsby kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Centrala Väsby skolor. Smedby skola och Väsby skola Upplands Väsby kommun"

Transkript

1 Centrala Väsby skolor Smedby skola och Väsby skola Upplands Väsby kommun Charlotta Andersson Danderyds kommun (Väsby skola) Catherine Hannig Brunnberg Sollentuna kommun (Väsby skola) Cia Klinta Nacka kommun (Smedby skola) Karin Nordblom Värmdö kommun (Smedby skola) Vecka 13 och 14 år 2009

2 Upplands Innehållsförteckning VÄSBY KOMMUN... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 VÅGA VISA... 3 FAKTA OM ENHETEN... 4 Typ av skola... 4 Ledning... 4 Organisation... 4 OBSERVATIONENS METOD... 5 DELENHET 1: SMEDBY SKOLA... 6 MÅLOMRÅDEN... 6 Normer och värden... 6 Utveckling och lärande/kunskaper... 8 Ansvar och inflytande för barn/elever Bedömning och betyg (gäller ej förskola) Styrning och ledning JÄMFÖRELSE MED TIDIGARE OBSERVATION STARKA SIDOR FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN SAMMANFATTANDE SLUTSATS OM ENHETEN DELENHET 2: VÄSBY SKOLA MÅLOMRÅDEN Normer och värden Utveckling och lärande/kunskaper Ansvar och inflytande för barn/elever Bedömning och betyg (gäller ej förskola) Styrning och ledning JÄMFÖRELSE MED TIDIGARE OBSERVATION STARKA SIDOR FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN SAMMANFATTANDE SLUTSATS OM ENHETEN HELA ENHETEN SAMMANFATTANDE SLUTSATS OM ENHETEN SOM HELHET REFERENSER

3 VÅGA VISA VÅGA VISA är ett samarbete om utvärdering inom utbildningsområdet mellan Danderyd, Ekerö, Nacka, Salem, Sollentuna, Tyresö, Upplands Väsby och Värmdö kommuner. VÅGA VISA innehåller fyra delområden: observationer självvärderingar kundundersökningar tester och prov VÅGA VISA ska: ske utifrån ett medborgarperspektiv stimulera till erfarenhetsutbyte och ökat lärande ge kommuner och skolor underlag till förbättring och utveckling ge underlag för analyser och jämförelser mellan kommuner och skolor utgöra en viktig del av kvalitetsuppföljningen bidra till ökad måluppfyllelse. Metoden Observationer genomförs av skolledare och pedagoger. Observatörerna bildar lag som besöker en skola i en annan kommun under en period, ofta en vecka. Observatörerna skaffar sig en så heltäckande bild som möjligt av skolan och dess verksamhet genom verksamhetseller lektionsbesök samt intervjuer med barn, elever, personal och skolledning. I observationsarbetet ingår också att ta del av skolans pedagogiska dokumentation. En metodbok styr och stödjer observatörerna i deras arbete*. Metodboken är gemensam för alla verksamheter från förskola till vuxenutbildning. Observationen redovisas i en rapport som skrivs enligt en särskild mall. Målområden Observatörerna beskriver och bedömer verksamheten på fem områden som följer läroplanernas målområden: Normer och värden. Utveckling och lärande/kunskaper. Ansvar och inflytande för barn/elever/studerande. Bedömning och betyg (gäller inte förskola). Styrning och ledning. * Metodbok och ytterligare information finns på 3

4 Fakta om enheten Typ av skola Centrala Väsby skolor består av Smedby och Väsby skola. Smedby skola är en kommunal grundskola med elever från förskoleklass till år 9 samt med särskola. På skolan går 320 elever. Skolan - ursprungligen en 7-9 skola - är byggd och ritad på 80-talet. Den planerades då för tre arbetslag. Varje arbetslag fick egen ingång, egen toalett, tre eller fyra klassrum, grupprum, eget kök och egen. Numera har låg- och mellanstadiet flyttat in i den gamla högstadieskolans lokaler. Årskurs 6-9 har sina klassrum i skolans souterrängvåning. Skolan är väl utrustad lokalmässigt. Det finns grupprum, bibliotek, musiksal, bildsal, trä-och metallslöjdssal, två hemkunskapssalar, tekniksal och gymnastiksal. Väsby skola är en kommunal grundskola för elever i skolår (så) 4-9. Skolan ligger cirka 10 minuters promenad norr om Upplands Väsby centrum. På skolan finns 361 elever fördelade på 16 klasser som kallas mentorsgrupper. På Väsby skola finns kommunens gemensamma musikklasser, en klass i varje skolår. Drygt en tredjedel av eleverna går i musikklass. Elever söker till musikklasser och tas in via ett inträdesprov. Inträdesprovet består av gehörs- och rytmtest. Från och med läsåret 07/08 finns också den nya profilen Science från skolår 6. Scienceklasserna återfinns således nu i så 6 och 7. I Scienceklasserna har lärarna i So och No ett medvetet samarbete % av eleverna har invandrarbakgrund, denna andel ökar hela tiden. Ett stort antal språk representeras av eleverna, även om arabiska och persiska möjligen dominerar. Språk för umgänge och skoluppgifter är svenska. Ledning Centrala Väsby skolor leds av en rektor samt två biträdande rektorer. En biträdande rektor arbetar på Smedby skola och en på Väsby skola. Organisation Den 1 januari 2009 införde Upplands Väsby kommun en ny organisation med beställar- och utförarkontor. De mjuka förvaltningarna benämns Väsby Välfärd. I Väsby Välfärd ingår förutom utbildningsförvaltningen även socialtjänst, äldreomsorg,individ- och familjeomsorg och kultur- och fritidsverksamheter. Den nya organisationen innebär för skolans del bla samverkan kring elevvård. Enligt rektor ligger skolorna i ett socioekonomiskt svagt område. Det betyder enligt honom att arbetslösheten är stor, föräldrarna är lågutbildade och många har annat modersmål än svenska. 4

5 Organisation av Smedby skola I särskolan går 27 elever och i övriga skolan går 375 elever. På grund av vikande elevunderlag genomförs en omorganisation som innebär en successiv avveckling av 6-9 delen. Läsåret 2010/2011 kommer skolan att vara en F-5 skola. 40 % av eleverna har annat modersmål än svenska. Skolan är indelad i fem arbetslag. Organisation av Väsby skola Personalgruppen består av 33 stycken lärare vilka är uppdelade i fem ämnesarbetslag, Ma/No, Sv/So, Eng/Moderna språk, Praktiskt estetiska och Special. Förutom rektor och biträdande rektor samt skolans pedagoger arbetar också fem övrig personal på Väsby skola. Vissa resurser såsom bibliotekarie, specialpedagog och elevstödssamordnare delas med Smedby skolan. Den nuvarande Elevstödssamordnaren (ESS) arbetade tidigare som specialpedagog på Väsby skola. Psykolog och kurator hyrs in. På Väsby skola finns sedan ett och ett halvt år ett Trygghetsteam som består av Elevstödssamordnare, Speciallärare, Sjuksköterska och tre lärare. Eleverna och lärarna är organiserade i 6 årslag och 5 ämneslag. En av mentorsgrupperna består av en mindre grupp elever med långsam inlärning som kallas särskild undervisningsgrupp (6-9g). För närvarande består gruppen av 13 elever med psykosocial problematik, långsam inlärning, neuropsykiatriska funktionshinder samt elever tillhörande särskolan. Observationens metod Observationen genomfördes under v år Under veckan på Smedby och Väsby skola har observatörerna intervjuat rektor och biträdande rektorer intervjuat lärare, fritidsledare, specialpedagog, skolsköterska och studievägledare. intervjuat elever och elever från elevrådet. besökt klasser och försökt täcka upp alla ämnen. Intervjuerna har varit både spontana och bokade. Observatörerna vid respektive skola har haft kontakt flera gånger under observationsdagarna. Observatörerna har tagit del av dokument av olika slag- se referenslista. 5

6 Delenhet 1: Smedby skola Målområden Normer och värden Beskrivning På skolan finns en handlingsplan mot mobbing, våld, hot och kränkande särbehandling för att främja likabehandling. I denna redovisas målsättning, handlingsmodell och vilka vuxna som ingår i det så kallade Trygghetsteamet. Där ingår bl.a. elevstödssamordnare (sammankallande), skolfritidsledare, skolsköterska och idrottslärare. När Trygghetsteamet får kännedom om att en elev utsatts för mobbing eller annan kränkande behandling vidtar man åtgärder enligt handlingsplanen som t.ex. kontakt med elev och elevens föräldrar. Trygghetsteamets samtal med de inblandade eleverna förs enligt en systematisk metod och samtalen dokumenteras alltid, liksom resultaten. Trygghetsteamets främsta uppgift är att bekämpa kränkande behandling. Vid förfrågan om mobbing säger eleverna att de inte har märkt någon sådan på skolan. Dock nämner de något enstaka fall som de vet att Trygghetsteamet arbetar med. Skolan har haft ett visst problem med rasism. Man har hittat klistermärken på skolan. För att motverka rasismen har man låtit elever lyssna på avhoppare från organisationen Exit. Handlingsplan för jämställdhet eller genusarbete ingår i likabehandlingsplanen. Vid fråga om hur detta arbete går till uppger lärarna att de gör på olika sätt. Vi ser dock inget sådant arbete när vi gör våra lektionsbesök. Elever i alla klasser har Livskunskap på schemat. Ämnet ingår i den sociala och emotionella träningen s.k. SET 1. Det är ett program för att sätta fokus på att uppmuntra och stärka positivt beteende, lära sig att hantera sina känslor och öka den sociala kompetensen. Målsättningen med undervisningen är att barn och ungdomar skall fungera bättre tillsammans. Vid intervju med elevrådet säger de att i år 7-9 leker de värderings övningar tillsammans. En elev säger: Vi lär av och med varandra genom lek till kunskap. Vid en lektion i Livskunskap i åk 9 hör vi hur elever diskuterar hur de bäst kan stå emot grupptryck och i vilka situationer detta kan vara särskilt svårt och i åk 4 ser vi hur eleverna ger varandra massage. Skolan har utarbetat s.k. gyllene regler. Dessa är: Kom i tid till varje lektion. När lektionen börjar, stängs dörren, och en skylt visas Stopp! Lektion pågår, vänta tills läraren öppnar. Ha ett vårdat språk. Använd inte svordomar, könsord eller rasistiska ord. Mobiltelefoner skall vara avslagna under lektionstid. Musik får endast avlyssnas med hörlurar och efter tillåtelse av lärare. Ta med dig rätt material till lektionerna. Dessa regler finns uppsatta på olika platser på skolan. Vid intervju med elever uttrycker de att reglerna är kända av de flesta elever. Däremot så ser vi att särskilt bland äldre elever följs alla regler inte. Vi lägger märke till att många elever använder sina mobiltelefoner och inte lyssnar 1 SET social och emotionell träning. 6

7 på läraren när han/hon säger till. Vi ser också flera exempel på att elever saknar läroböcker. Däremot lägger vi märke till att elever inte använder ett ovårdat språk. Det finns en handlingsplan i fyra steg som beskriver vad som händer om man bryter mot skolans gyllene regler. Vi ser inget exempel på att denna handlingsplan följs. Biträdande rektor berättar att man arbetar med ett gemensamt förhållningssätt beträffande arbetsro, trygghet och miljö. Detta finns dokumenterat i kvalitetsredovisningen. All personal har de senaste åren arbetat med värdegrunds frågor liksom att utveckla ledarskapet i klassrummet i syfte att främja förhållningssättet. Eleverna i elevrådet säger att de har bra lärare på skolan. Elever som vi talar med berättar att lärarna ofta frågar dem vad de skall göra i helgen eller hur de haft det på loven. En lärare skickar sms till elev och föräldrar om hon tycker att eleven har stor frånvaro. Läraren säger att detta är hennes eget initiativ och att hon får bra respons på det. Vid intervju med elevrådet beskriver de att alla är vän med alla på skolan och att det alltid har varit så. Alla är med alla och har kul med alla. Roligt att lära sig nytt och det man inte kan. När vi besöker lektionerna i de lägre årskurserna pratar elever och lärare i tyst samtalston med varandra. I de äldre klasserna är ljudnivån något högre och vi är med på en lektion där ljudnivån är för hög trots att endast 15 elever är närvarande. I klassrummet befinner sig förutom eleverna även lärare med assistent. Bedömning i text Vi bedömer att handlingsplanen mot mobbing är väl förankrad. Vi ser att detta arbete är känt i skolan av elever och vuxna. Det finns också tydligt beskrivet i skolans olika dokument. Vi bedömer att arbetet med SET är utmärkt liksom att vi tycker att Livskunskap i alla årskurser bidrar till att stärka positivt beteende. Vi anser att genus- och jämställdhetsarbete behöver påbörjas. Vi anser att det är utmärkt att skolan utarbetat Gyllene reglerna. Dock efterföljs dessa inte bland äldre elever på skolan. Vi lägger märke till att personal och elever bemöter varandra respektfullt. Vi bedömer att ljudnivån och arbetsro på låg-mellanstadiet är behaglig och bland de äldre eleverna är inte alltid acceptabel. Bedömning enligt skala 2 2 SKALA : 4.0 MYCKET GOD KVALITET verksamheten uppvisar goda lösningar och förhållanden som visar att den kommit långt i sin strävan att nå målen GOD KVALITET verksamheten har i huvudsak god kvalitet med vissa förbättringsområden TILLFREDSSTÄLLANDE verksamheten är i huvudsak tillfredsställande, men har varierande kvalitet eller vissa brister. 1.0 EJ TILLFREDSSTÄLLANDE verksamheten är utifrån gällande styrdokument inte tillfredsställande. 7

8 Ej tillfredsställande Tillfredsställande God kvalitet Mycket god kvalitet 1 1,0 2,0 3 3,0 4,0 x Utveckling och lärande/kunskaper Beskrivning Skolan - ursprungligen en 7-9 skola - är byggd och ritad på 80-talet av White-arkitekter. Den planerades då för tre arbetslag. Varje arbetslag fick egen ingång, egen toalett, tre eller fyra klassrum, grupprum, eget kök och egen matsal. Numera har de yngre eleverna flyttat in i den gamla högstadieskolan och varje arbetslag har alltså tillgång till lokaler som beskrivs ovan. Klassrummen är traditionellt utrustade. Eleverna är placerade i grupp. Vi lägger märke till att klassrummen i låg - och mellanstadiet har mycket material på hyllorna längs väggarna. Vi ser bl.a. ett klassrum där det finns nallar i fönstret, en skiss över människokroppen, en torso, en tygbonad, böcker i hyllorna och olika skrivmaterial. Högstadiets klasser utgör tillsammans ett eget arbetslag men varje årskurs undervisas åtskilda från varandra rent fysiskt. Klasserna har sina undervisningslokaler i källarvåningen. Varje årskurs har ett par klass- och grupprum kring ett uppehållsrum. En korridor förbinder årskurserna med varandra. Vid vårt besök saknar korridoren belysning vid ett tillfälle. På högstadiedelen är klassrummen möblerade i biosittning. Högstadiet lokaler ger ett slitet intryck. Vi ser en del klotter och trasiga detaljer i väggar och tak. Klassrummen är utrustade med en del referensmaterial. Vid intervju med lärare i ett arbetslag för de yngre barnen säger de att de stimulerar elevernas lärande via en lärande miljö såväl inne som ute. En lärare i arbetslag f-3 säger att varje elev vet var alla saker finns då de har en väl strukturerad miljö. Hon beskriver även att vuxengruppen är eniga om regler och normer vilket bidrar till ett lärande klimat. De anser sig ha bra lokaler, skogen i närmiljön och Gunnes gård. I kvalitetsredovisningen för 2007/ 2008 beskriver skolan att man önskar stimulera elevernas lärande genom: satsning på kultur för att öka elevernas lust och motivation för att tydliggöra skolan gentemot omvärlden. 3 Vid intervju med rektor, säger han, att orsaken till denna satsning är, att 40% av eleverna har annat modersmål än svenska och att även elever med svenska som modersmål är i behov av stimulans i sitt lärande. Kultursatsningen innebär bl.a.: Elever i åk 2 har undervisning rytmik samt samarbete med musikskolan Elever i åk 3 lär sig spela fiol För elever i åk 1-5 berättar kommunens bibliotekarie sagor och fabler Skolan har egen bibliotekarie på halvtid För åk 1-5 är kulturtid inlagd på schemat varje vecka 3 Upplands Väsby kommun: Kvalitetsredovisning 2007/2008 punkt 4. 8

9 Diverse andra språkutvecklande aktiviteter Skolan har anställt en bibliotekarie på heltid tillsammans med Väsbyskolan. Hon berättar att till biblioteket köper man in lättlästa böcker och bilderböcker. Det finns också möjlighet för eleverna att låna Daisyspelare 4, talböcker och ladda ner böcker i egna mp-3spelare. Alla elever i åk 1-3 samt särskolan har fasta tider i biblioteket varje vecka. Bibliotekarien har bokprat på lärarnas förfrågan. Bibliotekarien kan även hjälpa till med kontakt med Internationella biblioteket så eleverna kan låna böcker på sitt modersmål. Regelbundet kommer en sagoberättare till skolan. Han berättar och spelar upp sagor och myter för åk 1och 2. För åk 3-5 fortsätter han med den nordiska och grekiska mytologin. När han berättat klart för eleverna får de fantisera vidare kring de olika sagorna och fablerna genom att tex skriva fortsättning eller rita och måla med sagan som inspiration. Han säger att hans önskan är att aktivera elevernas fantasi och utveckla deras språk. Eleverna i särskolan är också delaktiga i berättarprojektet. Särskolans lärare berättar att eleverna får lära sig att hålla i samlingar själva, berätta om dagschemat, vara matvärd och hjälpa läraren med att dela ut och samla in papper. Ett särskilt projekt som de arbetar med kallas Café Hälsa. Detta äger rum en gång i månaden och då inbjuds alla, eleverna har bakat själva och på caféet får de servera och ta betalt. Pengarna som de får in på detta sätt används till en utflykt under våren. Vi deltar i en lektion i hemkunskap där eleverna indelade i grupper - lagar mat efter recept, dukar och äter tillsammans med sina lärare. Uppgifterna varierar i svårighetsgrad så att några elever har mer självständiga arbetsuppgifter. Under maj äger en matematikdag rum i Väsby kommun. Då skall all undervisning i alla ämnen bära prägel av matematikämnet. Vi är med när ett arbetslag diskuterar hur textilslöjd, engelska, svenska, idrott skall få den inriktningen. I åk 1-5 börjar dagen med en stunds tyst läsning då eleverna läser sin egen bok. Därefter följer högläsning. Vi ser att språket även stimuleras via elevernas hemläxor. På en anslagstavla i ett f-3 klassrum ser ett läxschema ut som följer: Tors-tors: Träna läsningen tills den flyter. Vuxen läser för de som ej kan läsa själv. Bokstavsläxa: Träna att skriva bokstäver i gröna arbetshäftet mån-tors. Matteläxa: Läxa ges individuellt Vid våra lektionsbesök ser vi exempel på enskilt arbete, lärarledd undervisning och grupparbete. Några exempel på grupparbete är när år 3 genomför nationella prov i matematik. Syftet är att i samarbete 4 och 4 utföra den givna matematikuppgiften. Elevgrupperna har fått ett antal ledtrådar som de i tur och ordning läser upp. Läraren går runt och stöttar de olika grupperna. Ett annat exempel är då vi besöker särskolans år 4-9 som spelar ett spel med musikinstrument. Det är tre elever och en lärare som övar turtagning, benämning på färger och musikinstrument. En förskoleklass arbetar i stor grupp om 8 elever. De sitter vid ett gemensamt bord och arbetar med matematik uppgift siffrorna Eleverna pratar livligt med varandra och utför uppgiften. När eleverna är klara sätter de sig på golvet och spelar spel. I år 6-9 ser vi mestadels lärarledd undervisning. Läraren har genomgång och eleverna får instuderingsfrågor att arbeta med. Vi ser även exempel på när eleverna arbetar enskilt med längre arbetsuppgifter eller utför praktiskt arbete som i textilslöjden. 4 Daisybandspelare- för avlyssning och inläsning av texter för barn med långsam inlärning 9

10 För elever i behov av särskilt stöd finns en arbetsplan. ( se bil 1). Skolan är en mångkulturell skola med 40% elever med annat modersmål än svenska. Dessa elever får modersmålsundervisning genom ISKI. 5 och studiehandledning. Elever med annat modersmål än svenska erbjuds också undervisning i SVA 6. SVA- läraren hjälper eleverna antingen i klassrummet (detta är vanligt för de yngre barnen) eller tar emot dem för enskild undervisning eller i grupp. SVA-läraren samplanerar undervisningen med den ordinarie svenskläraren eftersom eleven deltar både i vanlig svenskundervisning och i SVA. För att diagnostisera eleverna och undervisa dem på en anpassad nivå används ett material som heter Bokup 7 och LUS. Diagnosen med dessa material görs en gång per termin. Läxhjälp erbjuds elever i åk 7-9 varje vecka. Detta är något som elevrådet drivit igenom. Läxhjälpen har startat efter sportlovet år Sommarskola har funnits, men inför sommaren 2009 är skolledningen osäker på om den kommer att finnas kvar. Sommarskolan erbjuds elever i åk 9 som inte nått målen i kärnämnena men även elever i åk 7 och 8 har haft möjlighet till sommarstudier. Några lärare går en s.k. språkpilotutbildning genom ISKI. Utbildningens syfte är att lärarna skall lära sig att ta tillvara de flerspråkliga elevernas intressen och kunskaper. De lärare som går utbildningen berättar att de är nöjda med den. När föräldrar med annat modersmål än svenska kommer till skolan för olika slags samtal används tolk, om sådant behov finns. Skolan har följande kompensatoriska hjälpmedel: Lightversion av läroböcker Alpha Smart 8 Talsyntes 9 Daisybandspelare Smartboard 10 Vi ser inga datorer i klassrummen. Lärarna säger att kommunen beslutat att datorer ska finnas samlat på ett ställe. Idag finns ca 15 bärbara datorer för hela skolan som lärarna får boka vid behov. I lärarnas arbetsrum finns en arbetsdator. Lärarna uttrycker att det blivit en stor förlust att inte ha stationära datorer i klassrummen. För barn/ elever i behov av särskilt stöd finns resurslärare anställda. Dessa arbetar med eleverna antingen i klassrummet eller utanför. I flera ämnen på högstadiet undervisas klasserna i halvklass. Detta gäller t.ex. bild, hemkunskap, slöjd och no-ämnena. Vi är med på en lektion i svenska i år 7 med 14 elever, en ordinarie lärare och en resurslärare närvarande. 5 ISKI internationella språk och kulturinstitutet. Här finns mottagningsklasser och organiseras modersmålsundervisningen samt studiehandledning. 6 SVA- svenska som andra språk 7 Bokup- Kartläggningsmaterial för barn som har svenska som andraspråk 8 AlphaSmart- ett tangentbord som man kopplar till datorn och för över sin text. 9 Talsyntes- konstgjort tal för kompenserande läs- och skrivhjälp 10 Smartboard- en interaktiv, tryckkänslig skrivtavla/whiteboard 10

11 Eleverna skriver sin egen historia. Tre av dem använder Alpha Smart och tre använder bärbara datorer. I ett klassrum har läraren löst arbetet med elever i behov av stöd på så sätt att hon erbjuder några elever att sitta vid lärarens runda arbetsbord då hon kan följa upp och stötta eleverna på ett bra sätt. Vi ser hur en elev får återkoppling efter varje rad han fyller i under sin aktivitet. Arbetet kring barn i behov av särskilt stöd beskrivs utifrån en elevstödscirkel (se bilaga1) som innefattar följande struktur: Elev: arbetet utgår ifrån den enskilde eleven och dennes behov av särskilt stöd Mentors uppgift: att ha föräldrakontakt att upprätta åtgärdsprogram och följa upp att lyfta oro kring elever i behov av särskilt stöd till sitt arbetslag/årslag Arbetslagets uppgift: att upprätta åtgärdsprogram och följa upp att lämna förfrågningar till EST i samråd med mentor Elevstödsteamet -EST ansvarar för: att ge råd och stöd utifrån olika professioner som representeras i EST. att sortera och gallra i förfrågningar att ta eller förmedla kontakter för samverkan kring eleven EST teamet består av 3 specialpedagoger, varav 1 har samordningsansvar och skolsköterskor. Skolledning har ett övergripande ansvar för alla elever vid enheten: att anmäla till Polis och/eller Socialtjänst att besluta kring vidare utredningar att kalla till elevvårdskonferenser Föräldrar är: skolans viktigaste samarbetspartner. Föräldrar ska vara en del i arbetet genom hela elevstödscirkeln. Kringresurser: Skolhälsovården BUMM -Barn och ungdomsmedicinska mottagningen SÄF- Social och äldreförvaltningen SSE Skolserviceenheten BUP- barn och ungdomspsykiatrin Då det i Upplands Väsby kommun för närvarande pågår en organisationsförändring innebär det även att samverkan kring elevvården förändras. 11

12 För att veta hur elever ligger till i sin läsutveckling används LUS 11. För att hjälpa de yngre barnen som behöver en skjuts framåt i sin läsning använder man sig av intensivläsning. Metoden kallas reading recovery och är en inlärningsmetod från Nya Zeeland. Den innebär 20 minuters lästräning fyra gånger i veckan under 6 veckor. Träningen sker i hemmet och skolan. Träningen bygger på att föräldern tar aktiv del och tränar med barnet hemma och genom en kontaktbok berättar för skolan hur läsningen fortskrider. Eleven får läsa böcker av olika svårighetsgrad. Vi tar del av utvärderingar där föräldrarna uttrycker sig positivt: Jag har bara positivt att säga om metoden. Rasmus tycker att det har varit superduperbra. LUS är en dokumentation av elevers lärande. Annan sådan dokumentation är: Nationella prov i åk 3, 9 DLS 12 Pröva med tal - ett gruppdiagnosmaterial i matematik. Varje elev har en kursplanebok. I den finns mål och kriterier för alla ämnen och alla årskurser. Elevernas lärande dokumenteras här genom att läraren fyller i hur långt eleven kommit i sitt lärande. Kursplaneboken är utgångspunkt vid IUP. 13 En arbetsgrupp med syfte att revidera kursplaneboken - har utsetts. (Kursplaneboken beskrivs närmare under avsnittet Bedömning och betyg) Skolan deltar i Idrottslyftet. Företrädare för olika idrotter har varit på skolan och introducerat barnen i t.ex. taekwando 14, streetdance 15 och pingis. Det finns en samverkan med närliggande vikingaby Gunnesgård. År 3 har en lektion på våren där de introduceras inför en heldag i år 4 då de ska leva som på vikingatiden med tidstypisk mat, kläder, aktiviteter och verktyg. De spelar även in en film den dagen. Spontana besök till Gunnes gård under läsåret förekommer. Under vår-, sommar och höst finns även djur i den inhägnade gården. Elever berättar för oss att de får göra studiebesök. De har bl.a. besökt Vasamuseet, varit på konsert inne i Stockholm och gjort en skidresa till fjällen. År 8 har två veckors prao på vårterminen och år 9 två veckors prao på höstterminen. Eleverna får i görligaste mån ordna sina praoplatser själva. Kommunen har endast ett fåtal platser att dela ut. Skolan tar emot gymnasieelever för APU- praktik. 16 Vi träffar också VFU 17 - studenter. Genom dessa anser skolledningen att man har bra kontakt med Stockholms universitet och lärarutbildningen. Skolan har även kontinuerligt samarbete med ISKI då de handhar modersmålsundervisning samt handledning. 11 LUS - läsutvecklingsschema 12 DLS- diagnos för läsning och skrivning 13 IUP individuell utvecklingsplan 14 taekwando- en koreansk kampsport 15 streetdance- samlingsnamn för alla danser som uppstått på gator och klubbar 16 APU- arbetsplatsförlag utbildning 17 VFU verksamhetsförlagd utbildning 12

13 Bedömning i text Vi ser att skolan har mycket att arbeta med när det gäller elevers språkutveckling - vare sig dessa har svenska som modersmål eller inte. Vi bedömer att skolans satsning på en kulturinriktning - med t.ex. bibliotekarie, sagoberättare och schemalagd kulturtid - är betydelsefull för att stimulera språket och lärandet. Vi bedömer att samarbetet med ISKI är en tillgång. Vi bedömer att skolan arbetar på ett bra sätt för att hjälpa elever i behov av stöd genom bl.a. kompensatoriska hjälpmedel, elevstödsteam och olika resurspersoner. Vi ser variation i undervisningen på låg- och mellanstadiet. På högstadiet är den mesta undervisningen lärarledd. Vi ser att klassrum på låg- och mellanstadiet är överlastade med material. Vår bedömning är att en alltför överlastad miljö kan få en negativ effekt på elevers lärande. Vi bedömer att Gunnes gård är en pedagogisk tillgång liksom övrig närmiljö. Vår bedömning när det gäller lokalerna på övervåningen (f-5) är att de väl planerade. Vi upplever att det är låg ljudnivå och att en del kan bero på den goda planeringen av lokalerna. Enligt vår bedömning ger lokalerna på högstadiet ett intryck av uppgivenhet skolan skall omorganiseras och högstadiet avvecklas. Detta syns på lokalerna. Bedömning enligt skala Ej tillfredsställande Tillfredsställande God kvalitet Mycket god kvalitet 1 1,0 2,0 3 3,0 4,0 x Ansvar och inflytande för barn/elever Beskrivning Alla elever i de yngre åren använder loggböcker. Med hjälp av dessa planeras och utvärderas veckans arbete. När elever har fullgjort veckans obligatoriska beting, kan de välja eget arbete vilket betyder att de har möjlighet att arbeta med arbetsuppgifter i alla ämnen efter eget val. Loggböcker skickas hem med eleverna varje vecka så att föräldrarna kan följa med i elevernas utveckling och lärande. I de äldre klasserna finns mentorstid två gånger i veckan. Där går man igenom vad och hur eleven vill arbeta för att nå målen utifrån kursplaneboken (se avsnitt utveckling lärande 13

14 kunskap). På måndagar gör mentorn en allmän veckoplanering där eleverna ej är delaktiga. Eleverna kan dock göra egna tillägg. Planeringen klistras in i elevernas loggbok. Utvärdering sker på mentorstid på fredagar. Det är läraren som leder utvärderingen. Vi deltar i en mentorstid en fredag. Läraren skriver följande frågor på tavlan till eleverna som ska besvara frågorna i sina loggböcker: Hur har veckan varit? Har du hunnit med allt i din planering? Några elever har inte med sina loggböcker. Mentorstiden avslutas med att läraren diskuterar vad eleverna tänker göra i helgen. Planeringen i elevernas loggböcker finns tillgänglig för föräldrar på Skolia 18. Elevens val finns på onsdagar då de kan välja eget arbete i alla ämnen förutom bild och hemkunskap. I särskolan finns valmöjligheter då det gäller att bestämma högläsningsbok, val av aktiviteter, innehåll i exempelvis skolfest med bland annat matinköp, tillredning och genomförande. Lärarna berättar att eleverna är med och påverkar mycket i den dagliga undervisningen. Efter gemensam uppgift kan alltid eleverna välja egen aktivitet när de avslutat den gemensamma. I utemiljön kan de påverka vad de vill göra såsom egen promenad (kort eller lång bestämd slinga) lekar mm. På särskolan har de Cafe Hälsa en gång per månad. Eleverna går runt på skolan och tar upp beställningar, gör inköpslistor, inhandlar, tillreder och bakar. Det som serveras ska ha hälsoaspekt exempelvis sunt bröd. Vid Cafe Hälsa dagen finns hovmästare, serveringspersonal och kassörer. Alla klasser inom särskolan turas om att anordna Cafe Hälsa. Genom denna aktivitet arbetar eleverna med kost, hälsa, social träning och matematik. De yngre klasserna har klassråd schemalagt en gång i veckan. I de äldre klasserna har detta tagits bort och ersatts av mentorstid två gånger i veckan. På särskolan har man klassråd en gång per vecka. På klassrådet har eleverna möjlighet att föra fram frågor som skall tas upp på elevrådet. Elevrådsrepresentanterna rapporterar vad som bestämts på elevrådet. De äldre eleverna berättar för oss att de sällan får någon återrapportering från elevrådet. Det finns ett elevråd med två representanter från varje klass som träffas en gång per månad. Avsikten är att det skall vara en pojke och en flicka. Detta har inte gått att genomföra överallt. I elevrådet har man tagit upp behovet av läxhjälp. Från och med februari 2009 finns nu en lärare två dagar i veckan till läxhjälp. Eleverna har även sänt brev till politiker, vilka varit på besök angående skolans mat. Eleverna uttrycker en önskan om mer ekologiskt odlade varor och eget kök att tillaga maten i. Det finns ett eget elevråd på särskolan som träffas en gång per månad. En till två representanter från särskolans elevråd deltar ibland i grundskolans elevråd. Lärarna beskriver att man frångått traditionella föräldramöten mer och mer eftersom få föräldrar kommit på mötena. Skolan har valt att istället anordna drop-inkaffe, middagar, vernissage, öppet hus, hantverksdag, kulturkväll med middag mm. Under observationsveckan är det kulturkväll där föräldrar är närvarande. Elever uppträder och föräldrar bjuder på mat från sina hemländer. 18 Skolia- en webbaserad tjänst för att informera föräldrar om elevers närvaro/frånvaro, sena ankomster, lärande, social utveckling och framtida mål. 14

15 Som vi tidigare skrivit, använder vissa klasser klassbok/skoldagbok. Den sänds mellan skola och hem kontinuerligt och signeras av föräldrarna. De flesta klasslärare/mentorer skriver vecko- eller månadsbrev till föräldrar. Utvecklingssamtal genomförs en gång per termin. På skolan finns ett föräldraråd som har möten ca tre gånger per termin. Ledningen sammankallar föräldrarådet för information, diskussion och samråd. För att informera föräldrar om elevers närvaro/frånvaro, sena ankomster, lärande, social utveckling och framtida mål används Skolia. Alla föräldrar får inloggning till denna webbaserade tjänst. Det finns en del föräldrar som inte har möjlighet att använda datorer. De blir informerade på annat sätt av lärarna t.ex. per telefon eller SMS. Bedömning i text Vi ser att eleverna i de yngre åldrarna är förtroliga med sina loggböcker. Vi ser att flera av de äldre eleverna inte har med sin loggbok till skolan på mentorstiden. Vi ser att det är läraren som i huvudsak ansvarar för planeringen och vi bedömer att de äldre elevernas inflytande över det egna lärandet bör utvecklas. Vi bedömer att eftersom tid för klassråd inte är inlagt på de äldre elevernas schema, så är det lätt att man glömmer av att följa upp frågor från elevråd. Detta är ett utvecklingsområde. Vi bedömer att eleverna i särskolan har stor möjlighet till inflytande över skoldagen. Många av aktiviteterna utgår från elevernas önskemål med handledning av lärare. Vi bedömer att det är positivt att man prövar olika former för samverkan med föräldrar då traditionella föräldramöten ej fungerar optimalt. Bedömning enligt skala Ej tillfredsställande Tillfredsställande God kvalitet Mycket god kvalitet 1 1,0 2,0 3 3,0 4,0 x Bedömning och betyg (gäller ej förskola) Beskrivning Skolan har tagit fram en kursplanebok där alla elever och deras föräldrar skall kunna följa elevernas arbete och de resultat som uppnås. Varje elev har en egen kursplanebok där elevens framsteg kan följas i förhållande till de mål de nationella kursplanerna innehåller. Kursplaneboken ska ge underlag för varje elev att med vägledning av lärare och stöd från föräldrar sätta upp egna mål. Informationsbroschyr om Smedby skola s

16 Kursplaneböckerna finns i fyra steg: - År År År År 8-9 Som vi tidigare beskrivit så utgör kursplaneboken underlag för IUP - det individuella utvecklingssamtalet. Vid samtal med eleverna framhåller dessa att de inte har tillgång till kursplaneboken mellan utvecklingssamtalen. Läraren förvarar denna och fyller i den inför utvecklingssamtalet. En översyn av kursplaneböckerna är på gång och en arbetsgrupp har tillsatts. Eleverna berättar för oss att lärarna går igenom mål och kriterier för de olika avsnitten och vi är med på en lektion i no-ämnen där detta också sker. Inför utvecklingssamtalet varje termin skickar klassläraren/ mentorn hem ett frågeformulär till föräldrarna. Detta utgår man från vid samtalet samt som vi tidigare nämnt kursplaneboken. Av kvalitetsredovisningen framgår att meritvärdet för 2008 är 193 och att 78,3 % nådde målen i alla ämnen. Skolan arbetar på olika sätt för att höja meritvärdet. Som vi tidigare beskrivit följs elevernas kunskaper upp genom: - LUS - DLS - Nationella prov i svenska och matematik i år 3 - Nationella prov i svenska, matematik, engelska i år 5 - Nationella prov i svenska, matematik, engelska, no-ämnen och moderna språk i år 9 En betygskonferens äger rum höst- och vårtermin. Då diskuteras elevernas resultat och om en elev riskerar att inte få betyg vid kommande betygssättning, skrivs en åtgärdsplan där det framgår vilka stödåtgärder som erbjuds eleven. I särskolan får eleverna ett intyg efter varje läsår. Föräldrarna kan begära ett studieomdöme för eleven. För att säkra en likvärdig, allsidig och rättsäker bedömning rättas de nationella proven i skolår 3 och 5 av alla 1-7 lärare i ämnesgruppen. För de nationella proven i skolår 9 rättas dessa av alla som undervisar i svenska, matematik och engelska. Ämnesgrupperna samlas för gemensam bedömningsdiskussion. Till denna har de rättande lärarna med sig sådana prov som de tycker är knepiga ur bedömningssynpunkt. Kommunen anordnar särskilda bedömningsdagar där lärare från kommunens alla skolor deltar. Rektor berättar för oss att efter de kommunala bedömningsdagarna diskuterar ämnesgrupperna resultatet och tar fram förslag på förändrade arbetssätt och metoder. Slutsatserna skall ligga till grund för skolans kvalitetsarbete. Lärarna deltar även i nätverk utifrån sina läroämnen. Det finns också en grupp i kommunen som arbetar specifikt med likvärdig bedömning. I den gruppen ingår förutom lärare även skolledare. Bedömning i text Vi bedömer att skolan har goda intentioner med kursplaneboken men eftersom denna inte är ett levande dokument för eleverna, faller en del av det goda syftet. Vi anser att eleverna och deras föräldrar bör få tillgång till kursplaneboken kontinuerligt och inte enbart inför IUP. 16

17 Vi bedömer att eleverna har kännedom om kursplaner och kriterier. Vi bedömer att arbetet med att säkra en likvärdig, allsidig och rättsäker bedömning är utmärkt med t.ex. gemensam rättning av nationella proven och kommunala bedömningsdagar. Bedömning enligt skala Ej tillfredsställande Tillfredsställande God kvalitet Mycket god kvalitet 1 1,0 2,0 3 3,0 4,0 x Styrning och ledning Beskrivning Rektor för Smedby och Väsby skola karakteriserar själv sitt arbete som avveckla, förändra,utveckla. Hans roll är enligt honom själv - att avveckla högstadiedelen i Smedby skola, attrahera nya elever och i ett konkurrensutsatt läge utveckla verksamheten. Som en illustration till detta, får skolan - under vår observationsvecka - information om att en fristående F-5 skola kommer att öppna höstterminen 2009 i närheten av Smedby skola. Biträdande rektor tillträdde sin tjänst augusti Under höstterminen arbetade hon 50% som biträdande rektor och 50% som speciallärare. From november år 2008 arbetar hon 100% som biträdande rektor. Hon har dessförinnan arbetat på skolan som lärare i många år. Hon berättar att hon känner området väl, och anser att skolan fyller en mycket viktig roll i området. Hon säger att hennes ambition är att höja utbildningsstandarden för eleverna och arbeta med språket samt att finna en gemensam värdegrund för skolan. Vid intervju med lärarna om de kan beskriva sin ledares fokus områden säger de att hon är ny i sin roll och att hon alltid värnat om språkutveckling och värdegrund. I ledningsgruppen ingår förutom rektor, biträdande rektor och arbetslagsledarna. Rektor deltar i ledningsgruppen i mån av tid. Arbetslagsledarna har mandat att besluta om tillfälliga omorganisationer inom arbetslaget samt mellan arbetslagen. Dessutom kan de göra nya gruppindelningar vid behov och är referenter till biträdande rektor i olika frågor. Arbetslagsledarna skall även föra elevärenden vidare till Trygghetsteamet. Vi deltar i ett arbetslagsmöte. Vi upplever då en viss uppgivenhet. Eftersom en avveckling av högstadiedelen är på gång vet lärarna inte, om de får vara kvar till hösten. Någon säger vid diskussion om framtiden: Om det blir någon nästa gång. Utvärdering av verksamheten sker genom: Upplands Väsby kommuns kundundersökning Kvalitetsredovisningen Utvärdering från arbetslagen Trivselenkät Nationella prov 17

18 Ett utvecklingsarbete har påbörjats med konsultföretaget Strategihuset som för Smedby skola skall arbeta fram en pedagogisk plattform. Detta arbete väntas vara färdigt hösten Alla studiedagar ägnas åt detta arbete som förhoppningvis skall leda fram till hur man bl.a. skall få fler elever till skolan. Då vi medverkar på ett arbetslagsledarmöte ser vi att biträdande rektor informerar om aktuella fortbildningstillfällen som hon vill ska spridas till all personal. Hon samlar all dylik information på ett bestämt ställe för att vara tillgängligt för all personal. Den individuella fortbildningen sker efter diskussion mellan lärare och skolledning. Exempel på kompetensutveckling för olika lärargrupper är: - Språkpilotutbildningen (se Utveckling, lärande/ kunskap) - Ökad kunskap om mångfald i särskolan utbildning riktad till lärare i särskolan Vid skolan finns en studie- och yrkesvägledare två dagar i veckan. Han vägleder eleverna inför gymnasievalet. Vid övergångar mellan olika skolor i kommunen skall det finnas en arbetsgång. Vid ett möte med arbetslagsledarna, som vi deltar i, berättar biträdande rektor att ett par elever har ansökt om att få flytta tillbaka till Smedby skola från en fristående skola. Vi upplever att arbetsgången inte är helt klar för deltagarna på mötet hur man skall ta emot dessa elever. Bedömning i text Vi märker att skolan präglas av en viss uppgivenhet: personal vet inte om de får vara kvar, högstadiedelen avvecklas och en ny fristående skola hotar i närområdet. Det kan då vara svårt att driva ett aktivt utvecklingsarbete för såväl rektor som biträdande rektor. Biträdande rektor är ny i sin roll och vi kan därför inte bedöma henne som pedagogisk ledare. Vi förstår av samtal med personalen att hennes ambitioner att arbeta med språkutveckling och värdegrund är kända sedan tidigare. Vi bedömer att utvecklingsarbetet med Strategihuset som spännande och nödvändigt för att vända elevtillströmningen till Smedby skola på ett positivt sätt. Som vi förstår det ställer sig skolledning positiv till individuell fortbildning - dock har vi inte tagit del av någon nerskriven kompetensutvecklingsplan. Vi anser att det är bra att en studie- och yrkesvägledare finns för eleverna. Vi ser att arbetsgången för hur man tar emot elever i skolan bör ses över så att den blir känd. Bedömning enligt skala Ej tillfredsställande Tillfredsställande God kvalitet Mycket god kvalitet 1 1,0 2,0 3 3,0 4,0 x 18

19 Jämförelse med tidigare observation Förbättringsområden i tidigare rapport (år): 2004 Nuläge: Det förebyggande arbetet mot mobbing åtgärdat Arbetsmiljön år 6-9 se rapport Upprätta lokala kursplaner åtgärdat Starka sidor Arbete med normer och värden bl.a. i ämnet Livskunskap. Kulturinriktningen - med t.ex. bibliotekarie, sagoberättare och schemalagd kulturtid - är betydelsefull för att stimulera språket och lärandet. Kartläggning av alla elevers språkutveckling. Eleverna i särskolan har stort inflytande. Vi bedömer att arbetet med att säkra en likvärdig, allsidig och rättssäker bedömning är utmärkt. Förbättringsområden Utveckla jämställdhets- och genusarbetet. Skolans Gyllene regler bör göras till regler som gäller även för de äldre eleverna och deras lärare. Utveckla kursplaneboken så att den blir ett levande dokument som elever och föräldrar har tillgång till och användning av. Elevernas inflytande över det egna lärandet. Återkoppling från elevråd till de äldre eleverna. Sammanfattande slutsats om enheten Smedby skola är en skola som befinner sig i ett konkurrensutsatt läge där en fristående skola etableras i närområdet samtidigt som avveckling av högstadiet sker. På skolan går många elever i behov av särskilt stöd som skolan försöker hjälpa på olika sätt, 19

20 Delenhet 2: Väsby skola Målområden Normer och värden Beskrivning I Väsby skolas Verksamhetsplan läser vi: Skolan ska ge flickor och pojkar samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen (sid. 4). Värdegrundsarbete på mentorstid regelbundet hela läsåret, Vuxna ute bland eleverna på raster och i matsalen, Alla elever har en arbetsmiljö som präglas av studiero, glädje, trygghet och stimulans och som bidrar till god hälsa (sid. 5). I skolans kvalitetsredovisning för läsåret 2007/08 påpekas 1. att arbetsro är svår att mäta (sid. 7) 2. att mentorerna upplever arbetsbördan för stor (sid. 9) Väsby Skola har en Likabehandlingsplan och ett Trygghetsteam. Elever och mentorer kontaktar Trygghetsteamet vid fall av mobbning och trakasserier. Skolan arbetar mot mobbing efter en variant av Farsta-modellen. En bild på Trygghetsteamet sitter uppe i Blå Hallen och eleverna känner till dem. Vi talar med flera elever som säger att de trivs på skolan och känner sig trygga. De upplever att det inte förekommer mobbning men rykten finns kvar att Väsby skola är stökig och att det förekommer bråk. Även lärare bekräftar kvardröjande rykten. Elever vi talar med berättar att när mobbning eller när annan kränkande behandling förekommer så vänder de sig till sina mentorer. Andra elever berättar att de vänder sig till vissa lärare som de känner förtroende för. Trivselreglerna sitter uppsatta i alla klassrummen. Elever vi pratar med berättar att lärarna går igenom reglerna, men att eleverna inte varit med i utformningen av dem. Skolan har en Klottergrupp bestående av fyra elever som varje måndag tillsammans med vaktmästaren sanerar all klotter. Vi ser inget klotter under vår observation. Kurator och psykolog finns inte på skolan. Väsby skola köper in de tjänsterna vid behov. Eleverna påtalar att avsaknaden av kurator i skolan har ökat otryggheten bland eleverna och har vållat sämre elevhälsa. Eleverna berättar att de inte vet till vem de ska vända sig för att få hjälp i psykosociala frågor. Enligt uppgifter från skolledningen och dokument arbetar skolan med värderingsmaterialet SET samt Lion Quests material Tillsammans. Rektor berättar att alla lärare har gått utbildning i värderingsövningar. Vi ser att elever i de lägre skolåren får besök från Svenska kyrkan varannan vecka då de tränar värderingsövningar. Elever vi talar med berättar att de arbetar med värderingsövningar i de yngre skolåren, men i betydligt lägre omfattning i de högre skolåren. I den särskilda undervisningsgruppen 6-9g är undervisning i Livskunskap schemalagd. En elev berättar att de brukar tala om mobbing på denna timme. Eleven menar att de vuxna brukar upptäcka när mobbing förekommer. I skolan dokument står, och lärare berättar för oss 20

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Britt-Marie Hansson Lähdet, Tyresö kommun Anne Hedlund, Danderyds kommun Heléne Portnoff, Tyresö kommun Vecka 45-46, 2010 Helena Boussard, Nacka kommun Berit

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Följande enheter ingår i kvalitetsredovisningen: Vikbolandsskolan Gäller för tidsperioden: läsåret 2008/2009 Rektorer: Stella W Wallentin & Maria

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2007 för grundskola: Väsby skola

Kvalitetsredovisning 2007 för grundskola: Väsby skola Kvalitetsredovisning 2007 för grundskola: Väsby skola 1. Grundfakta om skolan Väsby skola är en del av enheten Centrala Väsby skolor som består av Väsby skola med Språkcentret, Smedby skola F-9 med Smedby

Läs mer

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Läsåret 2009/2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning... 3 3. Sammanfattning... 3 5. Redovisning av utvärderingar 2010... 4 5.1 Rektors

Läs mer

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport S:t Jörgens skola Helsingborgs stad Granskning genomförd i december 2013 av Maj-Viol Axelius-Thostrup och Viveca Serder Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning S:t Jörgens

Läs mer

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg Antal elever : Under detta läsår kommer vi att ha 166 elever varav 21 i förskoleklass. Antalet elever i de yngre årskurserna 1 3 är : 75 stycken äldre årskurserna 4 6 är : 70 stycken Lokaler : För att

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Järla skola Nacka Granskning genomförd i april 2012 av Inger Nordén och Agneta Lange Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Järla skola ligger i Nacka kommun

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Borgmästarskolan i Helsingborgs stad Granskning genomförd i november 2012 av Inger Nordén och Hans Sandberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten - Borgmästarskolan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad Kvalitetsrapport 2012/2013 LBS i Kristianstad Innehåll Kvalitetsrapport 2012/2013... 1 LBS i Kristianstad... 1 LEDARE... 4 GRUNDFAKTA OM LBS I KRISTIANSTAD... 5 Historik, fakta, organisation... 5 Utbildning

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys

Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 1 [46] 2013-06-05 Referens

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL 1. Inledning Beta School är en F-9 grundskola. Skolan har karaktärsämnena matematik, engelska och ämnet svenska som ligger högst på skolans timplan. IT är ett verktyg

Läs mer

Kvalitetsredovisning. för. Lemshaga Akademi

Kvalitetsredovisning. för. Lemshaga Akademi 2010-10-04 Kvalitetsredovisning för Lemshaga Akademi 2009/2010 1 Skolans namn: Lemshaga Akademi Ansvarig chef: Jill Sterner, Anna-Lena Bengtsson Beskrivning av skolan: HT 2010. På skolan finns Lillgården,

Läs mer

1 (10) k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro. Finnstaskolan

1 (10) k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro. Finnstaskolan 1 (10) L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro Finnstaskolan Rapport December - 2010 2 (10) Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Utvärderingens

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Selma Lagerlöfgymnasiet Landskrona Granskning genomförd i maj 2012 av Leif Jarlén och Malcolm Hansson Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Selma Lagerlöfgymnasiet

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING TREKANTEN

KVALITETSREDOVISNING TREKANTEN KVALITETSREDOVISNING 07-08 TREKANTEN förskola grundskola F-6 fritidshem Trekanten den 13 oktober 2008 Ann-Charlotte Nilsson Rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2007/2008 Inom barn- och ungdomsnämndens

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13

KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13 KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13 Ledarskapsutvärdering år 1 Allergirond Skyddsrond år 1 Stämmobeslut: Budget år 1 Bokslut år 0 Grupputvecklingssamtal i lag om kvalitetssystem år 1 Delårsbokslut

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11 Inte enligt mallen Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Skolinspektionens rapport 2012:11 Diarienummer 40-2011:1445 Stockholm

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

Visättraskolans A till Ö

Visättraskolans A till Ö Visättraskolans A till Ö Läsåret 2015/2016 Innehållsförteckning Vår vision... 5 Kontaktuppgifter... 6 VISÄTTRASKOLANS A till Ö... 7 A... 8 Allergi... 8 Arbetsmiljö... 8 Arbetsplan... 8 Arbetsro... 8 Avgifter...

Läs mer

Verksamhetsberättelse & verksamhetsplan Läsår 14/15- Magelungens grundskola Gävle

Verksamhetsberättelse & verksamhetsplan Läsår 14/15- Magelungens grundskola Gävle Verksamhetsberättelse & verksamhetsplan Läsår 14/15- Magelungens grundskola Gävle Rektor: Fred Hussein Skolenhetskod: 64745639 SKOLID: 1164745639 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Verksamhetsberättelse, Magelungens

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Bullerbyns förskola i Hudiksvalls kommun Granskning genomförd i november 2012 av Kerstin Forsberg och Anita Sjöberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Bullerbyns

Läs mer

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 Aspenässkolan Historia till nutid Aspenässkolan invigdes sommaren 1954 och har sedan renoverats och fått nya byggnader till sig. Oavsett

Läs mer

Utbildningsinspektion

Utbildningsinspektion Inspektionsrapport från Skolverket 2004:13 Utbildningsinspektion i Sjöbo kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-16 1 (3) Sjöbo kommun 275 80 Sjöbo Genomförd utbildningsinspektion i

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 Personalen Linblommansskola genom Agneta Forsvik Lundmark Rektor 2007-06-07 Innehållsförteckning Inledning...... s 3 Förutsättningar... s 4 Elevernas arbetsmiljö

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN BANDHAGENS SKOLA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1414-001-148/2013 SID 1 (17) 2013-10-18 Handläggare: Ylva Wikman Telefon: 08 508 48840 Kvalitetsredovisning Inledning Bandhagens grundskola, grundsärskola

Läs mer

Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13

Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13 Utbildningsförvaltningen 2013-05-28 Utbildningskansliet Utvecklingsenheten Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13 Karin Stavne 2013-09-30 rektor Postadress Besöksadress Telefon vx

Läs mer