Skolvis bilaga till läroplan för den grundläggande utbilningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skolvis bilaga till läroplan för den grundläggande utbilningen"

Transkript

1 Skolvis bilaga till läroplan för den grundläggande utbilningen Skräbböle skola 9 Våno skola 13 Sunnanbergs skola 15 Kirjala skola 18 Sarlinska skolan 20 Kyrkbackens skola 24 Skärgårdshavets skola 30 Träsk skola 32 Iniö skola 34

2 MALMS SKOLA Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion UTGÅNGSPUNKTERNA FÖR HUR UNDERVISNINGEN SKALL ORDNAS 2.2 Värdegrunden Den grundläggande utbildningens uppgift är att utbilda och fostra eleverna samt att främja deras utveckling som individer och medlemmar i en grupp som en del i livslångt lärande. Utbildningen skall erbjuda eleverna redskap för och mod och vilja att svara på utmaningar i en föränderlig livsmiljö. Malms skola är en skola för alla. Skolan vill skapa förutsättningar för en trygg och stimulerande inlärningsmiljö för alla elever oberoende av deras bakgrund. Skolans tidigare erfarenheter och traditioner utgör grunden för den högklassiga undervisningen. Samtidigt finns öppenhet för nya intryck som leder till utveckling. Utbildningens uppgift är också att utveckla elevernas kunskaper, färdigheter och förhållningssätt så att de kan fungera i ett demokratiskt samhälle och utveckla det. En viktig uppgift är också att föra kulturarvet vidare och ge eleverna beredskap att aktivt verka i det globala kunskapsnätet. En positivt kritisk inställning till kunskap betonas, liksom kreativitet, både när det gäller kunskap och praktiska färdigheter. Vi betonar de grundläggande kunskaperna och mångsidigheten i undervisningen. VÄRDEGRUNDEN FÖR MALMS SKOLA BYGGER PÅ DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA, 0-TOLERANS, VI-ANDA SAMT PÅ ELEVEN OCH ELEVENS LÄRANDE. 3. UTGÅNGSPUNKTERNA FÖR HUR UNDERVISNINGEN SKALL GENOMFÖRAS 3.1 Den pedagogiska miljön Malms skola är centralt belägen i Pargas centrum. Närsamhället, dvs. centrum, skärgården, landsbygden och industrin, utnyttjas i undervisningen. Det kulturella utbudet i staden, så som stadsbiblioteket, kyrkan och hembygdsmuseet, ligger på gångavstånd från skolan. Samarbetet med såväl församlingen som den kulturella sektorn är gott, exempelvis under temadagar och olika evenemang. Även möjligheterna att idka idrottsverksamhet är goda. Idrottsplan, ishall, golfbana och träningsgym finns nära till hands. För skolans utomhusverksamhet kan centralparken, naturstigar och spånbanor, simstränder, skidspår samt den närbelägna skogen utnyttjas. I skolbyggnaden finns datasal, auditorium, utrymmen för teknisk- och textilslöjd, gymnastiksal samt en simhall. Skolgården omger hela skolan. Den del där eleverna får vistas har gungor, klätterställning, fotbollsplan samt grus och gräsplaner. 2

3 3.2 Arbetssätt Inlärning är en individuell och social process. Att lära sig är att inhämta ny kunskap men även att tillägna sig inlärnings- och arbetssätt som redskap för ett livslångt lärande. Inlärningen grundar sig på interaktion mellan lärostoff och elevens tidigare kunskaper. Inlärningen skall ses som en aktiv och målinriktad verksamhet. Elevernas tidigare kunskaper beaktas då nya kunskaper och färdigheter byggs upp. Lärarens roll är att stödja inlärningen och att handleda de enskilda eleverna till större medvetenhet om hur de lär och hur de kan påverka sitt eget lärande. Läraren utför konkreta experiment, forskar och deltar aktivt vid problemlösningstillfällen. Varje elev bygger efter sina egna förutsättningar upp sina uppfattningar om omvärlden. Elevernas eget forskande berör teman, som ligger näromgivningen och den dagliga verkligheten nära. Undervisningen upplevs meningsfull då den ger utmaningar och nya upplevelser. Arbetsmetoderna stöder inlärningen och påverkar inlärningen i positiv riktning. Läraren undervisar och handleder eleverna både individuellt och i grupp. Mångsidiga arbetsmetoder som stöder elevernas aktivitet är grunden för undervisningen. Arbetsmetoderna betonar vikten av samarbete, aktivitet, kreativt tänkande och skapande. Läraren differentierar undervisningen så att alla elever på bästa sätt kan tillgodogöra sig den. Läraren har metodisk frihet att välja arbetssätt. 3.3 Skolans verksamhetskultur Elevens förhållande till sig själv. En god och sund självkänsla är den viktigaste förutsättningen för elevens positiva utveckling i och utanför skolan. Då eleven känner sig själv och tror på sig själv ger det en möjlighet att lyckas och att vidareutveckla starka sidor i skolarbetet. Samtidigt ger det möjlighet och styrka att bearbeta också de svagare sidorna. Vägen till en realistisk självuppfattning, en stark självkänsla och självständighet går via en positiv jag-bild. Elevens förhållande till andra människor. I elevens förhållande till sina medmänniskor betonas framför allt tolerans och samarbetsförmåga. Förståelsen för olikheter bland skolkamraterna, och även olikheter i ett vidare perspektiv, blir allt viktigare med tanke på de varierande förutsättningar och den varierande bakgrund eleverna kommer att uppvisa i framtiden. Goda människorelationer och förmåga till samarbete har ett värde redan i sig själv, men betonas också i framtida studier och i arbetslivet. Elevens förhållande till samhället. En uppbyggande men kritisk hållning till samhället byggs upp redan i ett tidigt skede. Möjligheterna att kunna delta och påverka utvecklingen och ansvaret för gemensamma angelägenheter och gemensam egendom betonas. Förståelsen av förhållandet mellan gruppens och individens olika behov kommer naturligt in i skolan redan från skolstarten. 3

4 Mot bakgrunden av den allmänna utvecklingen är det viktigt att redan i åk 1-6 betona demokratins styrka och möjligheter att utvecklas. Elevens förhållande till arbetet. Redan i lågstadiet läggs grunden till elevens studie- och arbetsvanor. Förmågan till självständigt tänkande och självständigt arbete är grundläggande faktorer med tanke på framgång i studier och arbete. Möjligheterna att få uppleva tillfredsställelse över det egna arbetet, det egna ansvaret för arbetet och belöning av egna initiativ betonas. Eleven skall också kunna ställa realistiska krav på sitt eget arbete. Elevens förhållande till naturen. Skolan skall genom arbete i närmiljön skapa förståelse för och positiva attityder till de ekologiska principerna. Genom att eleven förstår betydelsen av en ren och oförstörd miljö i sin närhet skapas också en förståelse för miljöfrågor i större perspektiv. Principen om en hållbar utveckling skall kunna förverkligas och närmiljön bör betonas. Eleven skall förstå sin egen roll i sammanhanget och få en positiv attityd till att bidra till en sådan utveckling. Elevens förhållande till kulturen. Skolan skall dels förmedla kulturarvet och dels ge möjligheter till aktivt skapande och berikande upplevelser inom olika kulturområden. I åk 1-6 står hembygden och dess kultur främst. Den utgör grunden för förståelsen av den finlandssvenska kulturen som utgör en viktig del av skolans verksamhet. En stark identitet skapar förståelse för landets finska kultur och internationell förståelse. Även inom kulturens område betonas tolerans i förhållandet till främmande kulturer. 3.4 INTEGRERING OCH TEMAOMRÅDEN tyngdpunktsområden i undervisningen Utöver det som nämns i stadens läroplan 3.4 kan för Malms skola nämnas Modersmål I Malms skola är modersmålet det centrala ämnet. Basfärdigheterna i modersmålet är avgörande för elevernas vidare studieframgång både inom och utom skolan. Finska De tvåspråkiga elevernas speciella behov beaktas och skolan anordnar modersmålsinriktad finska för dem. Även i övrigt beaktas elevernas förkunskaper. Utgående från dem görs gruppindelningarna. Integrering Integreringen i stor klass av elever med individuell undervisningsplan är en viktig del av elevens helhetsutveckling. Alla elever som är överförda till specialundervisning på heltid 4

5 har en klass som de hör till. Eleverna integreras i en större klass i alla ämnen där det är ändamålsenligt för dem. Tyngdpunktsområden i undervisningen och i skolans verksamhetskultur Utöver vad som nämns i stadens läroplan i punkt 3.4 kan nämnas följande för Malms skola: 5

6 Kulturell identitet och internationalism Förslag till genomförande I Malms skola integreras detta i form av besök i närmiljön, så som Pargas hembygdsmuseum och Åbo slott. Åk 3 har hembygden som tema och bekantar sig med Pargas, dess byggnader och historia. Industribesök görs i flera årskurser Kommunikation och mediekunskap Förslag till genomförande Kommunikation och mediekunskap ingår som en naturlig del i all undervisning men framför allt inom modersmål och litteratur. Eventuell skoltidning Google app muntliga, skriftliga och visuella produktioner där lämpliga av-medel används chrombook i de årskurser som har tillgång till dem kontakt med lokala medier och rapportering i dem elevframföranden vid fester, temadagar, morgonsamlingar o.dyl. handledning i att kommunicera med instanser utanför skolan Deltagande, demokrati och entreprenörskap Förslag till genomförande Innehållet i detta temaområde genomsyrar all undervisning och verksamheten i skolan. Ytterligare information får eleven via dagstidningar, TV, internet, gästföreläsare och studiebesök. kännedom om skolans inre verksamhet och möjlighet att påverka får eleven genom att aktivera sig i val av elevrådet samt genom att delta i dess verksamhet. I Malms skola har vi ett elevråd med klassrepresentanter för klasserna 4, 5 och 6. Dessa har som uppgift att hålla klassmöten såväl i sin egne som i sin vänklass (åk1-3) inför elevrådsmötet. Utöver eleverna är rektor och en övrig personal delaktiga i styrelsen. olika organisationer i samhället presenteras i samband med temadagar fullmäktigesalsbesök i åk 3 genom vänelevsverksamheten tar äldre elever ansvar för att skolgången skall vara trygg och angenäm för de yngre lärarna försöker aktivt uppmuntra och hjälpa eleverna att våga tro på sig själva och därmed kunna ta initiativ Människan och teknologin Genom att använda olika apparater och maskiner som finns i skolan får eleverna den övning som behövs för att kunskaperna inte skall falla i glömska. 6

7 Stadens och skolans IKT-strategi genomgår större strukturella förändringar, som knyts till tankar i den nya läroplanen och till medel som är avsatta och budgeterade för apparatur. 4. STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG I enlighet med stadens läroplan. Malms skola fördelar beviljad resurs så ändamålsenligt som möjligt enligt de behov som finns innevarande läsår. Ett antal stödtimmar planeras in i den totala timresursen. 5. FORMER AV STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG Samarbete mellan hem och skola Strävan är att skapa ett så förtroligt förhållande mellan lärare och vårdnadshavare som möjligt. I skolan verkar en aktiv föräldraförening, vars främsta uppgift är att fungera som en förenande länk mellan hemmen och skolan. I föräldraföreningens styrelse ingår lärarrepresentanter. Skolan uppmärksammar nationell Hem och skola evenemang på hösten. Årskursvisa och klassvisa föräldramöten ordnas i början av läsåret samt vid behov under läsåret. Under senare delen av höstterminen hålls elevernas utvecklingssamtal där också vårdnadshavarna är närvarande. Under höstterminen i åk 1 gör vårdnadshavarna överenskomna föräldrabesök i skolan under skoltid. Skolan kan ordna öppethus-dag under läsåret. I skolans regi utkommer Malmsmagasinet regelbundet, ett info-blad till hemmen. Samarbetsformer WILMA fungerar som skolans informationsplattform i elevärenden föräldramöten utvecklingssamtal utvärdering föräldrabesök föräldrarnas sakkunskap och yrkesskicklighet tas tillvara föräldrarna inbjuds att delta i skolans olika aktiviteter Annan verksamhet som stöder den grundläggande utbildningen Målet är att befrämja växelverkan mellan skolan och övriga instanser i samhället. De övriga instanserna - ger information och kunskap - gör undervisningen omväxlande - hjälper eleven att se aktuella temaområden ur nya infallsvinklar 7

8 Med övriga instanser avses t.ex. polis- och räddningsväsendet, kyrkliga samfund, miljöorganisationer, hjälp- och biståndsorganisationer, föreningar och företag. Skolan har ett utbrett samarbete med andra instanser. Dessa listas här: biblioteket ( bokprat, boklån, författarbesök) kultursektorn (musik och konst) musikinstitutet Arkipelag församlingen (eftermiddagsverksamhet, påsk- och julvandringar, hjälp med julfester och lektioner, morgonandakter) medfostrarverksamhet näringslivet (studiebesök) kommunala och statliga sektorn (studiebesök) ortens idrottsföreningar och andra föreningar Klubbverksamhet Malms skola strävar till att anordna klubbar alla år då ekonomin tillåter. Klubbar kan arrangeras i eget regi eller i samarbete med utomstående organistaioner eller ledare. Skolan anhåller om medel för klubbverksamhet då t.ex. UBS har anslag för klubbverksamhet. Syftet med klubbverksamhet i skolan är att: - stödja hemmets och skolans fostringsarbete - öka elevernas delaktighet - ge eleverna möjlighet att utveckla sociala färdigheter - ge möjligheter till att lyckas och att kunna - utveckla kreativt handlande och tänkande - sporra eleverna till att skapa sin egen kultur - bättre lära känna eleven - stödja intressen och främja positiva fritidssysselsättningar 5.4 ELEVVÅRD BOCH FRÄMJANDET AV TRYGGHET OCH SÄKERHET Elevvård Elevvårdsgruppen i Malms skola består av rektor, speciallärare, skolkurator, skolpsykolog och skolhälsovårdare. Vid behov kan även andra sakkunniga kallas in. Gruppen träffas varannan vecka. Klasslärarna bokar tid för elevvård på ett schema. Gruppen ansvarar för att varje klass behandlas minst en gång per läsår. Föräldrar till elever som behandlas vid elevvården inbjuds att närvara om de så önskar. Gruppen kartlägger och diskuterar med klassläraren. Tillsammans diskuterar gruppen vilka stödåtgärder som skall vidtas. Högfrekventa frågor och problem är bl.a. inlärningssvårigheter, socialt beteende och akuta fall. Gruppen utser en "stödperson" för varje enskilt fall. Exempel på stödåtgärder är kontakt med hemmet, skolläkare och skolpsykolog. Öppen dialog mellan hemmet och skolan är avgörande. Uppföljningen är en väsentlig del av gruppens arbete. 8

9 5.4.2 Främjande av trygghet och säkerhet Skolans målsättning är nolltolerans för mobbning och varje tendens till detta bör föranleda omedelbar tillrättavisning av den av skolans personal som råkar finnas på plats. Skolan är delaktig i KiVa-skola. En av lärarna på skolan är KiVa-ansvarig. Fyra av skolans lärare bildar skolans KiVa-team. De jobbar tillsammans med varje enskilt fall och följer en modifierad form av Farstamodellen. Skolan deltar i UBS årligt återkommande Trivsel-profil där elever och personal elektroniskt utvärderar skolmiljön och trygghetsfaktorn. 9. ELEVBEDÖMNINGEN I enlighet med stadens läroplan Elevens självvärdering En av elevbedömningens uppgifter är att utveckla elevens förutsättningar att bedöma sig själv. Det är alltså inte bara läraren som skall bedöma eleven utan eleven bör lära sig att bedöma sig själv och sina möjligheter. Självbedömningen bör ingå som en naturlig del av verksamheten i skolan. De obligatoriska utvärderingssamtalen på hösten utgör ett led i självbedömningen. För att utveckla färdigheten och förbereda eleven för samtalen bör denne uppmuntras och ges tillfälle till, att i samtliga ämnen, regelbundet reflektera över inlärningsprocessen i relation till de uppställda målsättningarna. Det här uppnås bäst genom dagliga/veckovisa tillfällen för utvärdering. Enkla och snabba metoder rekommenderas ss tummen upp/ned, vad var roligt/tråkigt, bra/dåligt, svårt/lätt. Tid bör reserveras för diskussion. Bedömningstillfällena bör vara vägledande och sporrande, varvid de stärker elevens känsla av kompetens och inspirerar eleven att försöka nå goda prestationer även i fortsättningen. 8. UNDERVISNINGENS MÅL OCH CENTRALA INNEHÅLL Malms skola följer stadens läroplan 8.16 Gymnastik Inom gymnastikundervisningen är simundervisningen en viktig satsning. Eftersom det finns en simhall i skolan till förfogande kan simundervisning bedrivas. Målet är att alla elever som går ut Malms skola är simkunniga. 10. FORTGÅENDE UTVECKLING OCH UTVÄRDERING AV VERKSAMHETEN Skolan har olika form av utvärderingar. Dessa kan vara kortsiktiga lektionsutvärderingar, projektbaserad utvärdering, läsårsutvärdering. Utvärderingar kan rikta sig till elever, personal och föräldrar. Trivselutvärderingar görs enligt UBS:s format för åk 4-6 och samtliga elever deltar i KiVa-skolas årliga förfrågning elektroniskt. Vid terminens slut samlas skolans hela personal till ett utvärderingstillfälle. 9

10 10

11 SKRÄBBÖLE SKOLA 3.1 Den pedagogiska miljön Skräbböle skola ligger vackert belägen på en kulle i ett lugnt villasamhälle. Skolhuset är ett stenhus i två våningar, byggt 1928 och senast storrenoverat Vid renoveringen blev huset handikappanpassat. Övre våningen inrymmer två klassrum, ett ämnesrum för textilslöjd som används som klassrum, samt ett litet grupprum avsett för smågruppsundervisning. Alla rum har direkt anslutning till en aula som inrymmer bibliotek och 13 stationära datorer samt 12 bärbara datorer som är anslutna till ett nätverk. Varje klassrum är utrustat med lärardator, dokumentkamera och videoprojektor. Två klassrum har interaktiva tavlor. I första våningen finns lärarrum, matsal med utdelningskök, ett klassrum och ett utrymme som kombinerat med tamburen kan utgöra festsal och lekrum. I detta nu används detta utrymme som klassrum. Egentlig gymnastiksal och omklädningsrum med duschar saknas, men vi har möjlighet att utnyttja Skräbböle ungdomsföreningens utrymme i Baracken. I övrigt har vi gymnastik utomhus. Också specialläraren saknar arbetsutrymme. I källarvåningen finns slöjdsal och musiksal. Slöjdsalen är utrustad med bl a bordscirkel,gircirkel, bandsåg och pelarborrmaskin. Musiksalen är utformad som en studio med kontrollrum samt utrustad med de vanligaste bandinstrumenten. Skolans inredning och färgsättning är harmonisk och lugn. Skolgården är stor och ger möjlighet till olika aktiviteter. På gården finns gungor, klätterställning, korgbollsplan, fotbollsplan med bollplank och bakom skolan finns en äppelträdgård. I närheten av skolan finns också en sportplan, som används som skridskobana i mån av möjlighet på vintern. Simstrand och skogsområden finns på gångavstånd. Vi strävar efter att arbeta i en lugn och positiv atmosfär. De äldre eleverna tar ansvar för de yngre, vilket dessutom uppmuntras genom att eleverna vid lämpliga aktiviteter arbetar i syskongrupper över klassgränserna. Hela personalen följer samma linje och strävar till att ha ett gott förhållande till elever och föräldrar. 3.2 Arbetssätt Elevsyn och arbetsmetoder Varje barn är en unik individ som har egna kunskaper, färdigheter och insikter med sig i ryggsäcken när det kommer till skolan. Vi tror att barnet har en naturlig nyfikenhet och vilja att lära sig. Det är vår skyldighet att ta vara på detta. Barnet skall få uppleva glädje i inlärningsprocessen, samt få inspiration och stimulans att utveckla sig själv enligt sina egna förutsättningar. 11

12 Arbetsmetoderna bör vara mångsidiga och stöda den individuella utvecklingen samt ta i beaktande elevernas olikheter i inlärningssätt. De skall stöda elevernas utveckling till att ta ökat ansvar för sin egen inlärning och självutvärdering. Arbetsmetoderna skall också ge barnet möjligheter att utveckla sin självkänsla, kreativt skapande, initiativförmåga, samarbetsförmåga samt förmågan till självständigt arbete. Arbetsmetoderna stöds av bl.a. följande typer av arrangemang: helhetsundervisning syskongruppsverksamhet elevråd medfostrare periodisering samarbete med andra skolor KiVa-skola Story-line Intelligent på tangent datorstödd undervisning uteverksamhet temadagar Kultur i skolan-projekt drama lägerskola möjlighet att indela arbetsdagen i block Varje lärare har rätt att välja arbetssätt som står i samklang med elevsynen. Vi strävar till att tillämpa IKT kontinuerligt i alla ämnen med målet att datorer och annan teknisk utrustning blir naturliga hjälpmedel för lärare och elever i deras vardag och arbete. Lärarna har personliga datorer och fortbildas kontinuerligt i användningen. I åk 4-6 har eleverna personliga datorer, i de lägre årskurserna finns god tillgång till datorer. Målet är att vi ska ha personliga datorer för alla elever i skolan. Värdegrund Skolan omfattar de värden för den grundläggande utbildningen, som finns nämnda i den kommunala delen av läroplanen. Vissa delar vill vi särskilt betona i vår skola genom Skräbböle skolas LAW-law som står för Lugn Arbetsro, ansvar och aktsamhet Vänlighet och vänskap Skolan bör vara en lugn och harmonisk plats, där eleverna kan trivas och känna sig trygga och där var och en har rätt till arbetsro. Vi värdesätter ansvar för det egna arbetet, skolans och egna saker samt ansvar för sitt beteende och sina handlingar. Ordet aktsamhet står för hänsynsfullhet och 12

13 respekt både när det gäller människor och materiella ting. Vi vill att eleverna inser att människor är känsliga och sårbara och att man i ord och handling visar tolerans, vänlighet och vänskap samt värdesätter såväl egen, andras som skolans egendom. Dessutom anser vi det viktigt att värdesätta vår natur och den miljö vi lever i, samt värna om vår finlandssvenska identitet och vårt kulturarv. Vid sidan av dessa bör också värdet av goda kunskaper och färdigheter, utgående från individens förutsättningar betonas. Utifrån dessa grundvärden vill vi bygga vår undervisning och fostran. 3.4 Tyngdpunktsområden Uteverksamheten Som en del i fostran till sunda levnadsvanor och värdesättandet av vår natur har hela skolan en ute-eftermiddag i veckan. Målsättningen för uteverksamheten att integrera de olika skolämnena i uteverksamheten att genom praktiska naturstudier öka artkunskapen och därmed förståelsen för allt levande i naturen att få eleverna att värna om sin omgivning och röra sig med respekt i naturen att fostra eleverna till samarbete, även över årskursgränserna att göra eleverna bekanta med olika former av friluftsliv att höja elevernas kondition och därmed öka deras fysiska välbefinnande att få eleverna att inse betydelsen av rätt klädsel och lämplig utrustning genom att vara ute i alla väder Verksamhetsformer skolgården som klassrum utflykter och exkursioner i närmiljön till fots och med cykel studera djur- och växtlivet under olika årstider friluftsliv och lägerliv i olika former inom ramen för allemansrätten fotvandringar längs naturstigar temadagar för hela skolan tex. skogen lekar, spel och samarbetsövningar idrott som tex. orientering och Stafettkarnevalsträning skidutflykter och skridskoåkning på vintern vår- och höststädning bibloteks-, musei- och övriga studiebesök 13

14 Arbetsformer och -metoder årskursvis eller i åldersintegrerade gruppsammansättningar undersökande och upplevelsebetonade arbetssätt kombinerat med fysisk aktivitet Musikundervisningen I åk 1-4 ligger betoningen på sång och åk 5-6 ligger tyngdpunkten på att spela olika instrument och att spela och sjunga tillsammans i grupp. Vi tycker att det är viktigt att eleverna lär sig gamla traditionella sånger men också nya sånger. Det är viktigt att eleverna får uppträda och detta förverkligas vid olika tillfällen under skolåret både inom och utanför skolan. Utöver den normala musikundervisningen ordnar vi bandklubbar. De olika banden uppträder på fester och håller också andra konserter under skolåret. Modersmålsundervisningen Eftersom modersmålet är ett mycket viktigt redskap för att kunna tillgodogöra sig övrig kunskap vill vi speciellt uppmärksamma detta genom projekt och teman vid sidan av den vanliga undervisningen. Huvudsakligen sker detta i två större projekt under läsåret. Höstens läsprojekt har som målsättning att stärka och uppmuntra till läsning i början av skolåret och vårens läsprojekt har en mer kreativ inriktning. Vartdera projektet sträcker sig över ca.3 veckor. Biblioteket är en viktig del av skolans verksamhet, både som centrum för informationssökning och upplevelseläsning. Nya böcker införskaffas i mån av möjlighet med skolans egna medel, via läseklubben och med hjälp av stipendier. Läseklubben är en viktig del av skolans satsning på främjandet av elevernas läsning. 14

15 VÅNO SKOLA 3.3 Skolans verksamhetskultur Våno skola är en utpräglad skärgårdsskola. Elevupptagningsområdet är stort till ytan och de långa avstånden gör att många elever är beroende av skolskjutsar. Skolan består av tre basgrupper. Den sammansatta klasstrukturen gör att eleverna läser växelkurser i alla ämnen utom modersmål, matematik och språk. Närheten till naturen utnyttjas som en resurs i undervisningen och som en ständig inspirationskälla i skolvardagen, i och med alla årstidernas olika färger. Småskaligheten bidrar till att skapa en gemytlig och trygg stämning. Vi ordnar ibland klassöverskridande aktiviteter för att alla i skolan skall lära känna varandra. Genom en organiserad vänelevsverksamhet lär sig de äldre eleverna att ta hand om de yngre. Vi strävar till att skärgårdsbarnen skall ges möjlighet att bekanta sig med stadsmiljön genom att ordna utfärder till idrottsevenemang, simhall, bibliotek, muséer och teater Främjande av trygghet och säkerhet Våno skola följer Kiva skola programmet. Kiva skola programmet består av mobbningsförebyggande arbete och en handlingsplan mot mobbning. Det mobbningsförebyggande arbetet utgörs av ca fyra Kiva skola lektioner per månad som genomförs klassvis. Lektionerna syftar till att främja gruppandan, främja gott uppförande, göra eleverna medvetna om hur man visar respekt för andra människor och hur man skall känna igen mobbning och reagerar på det. Kiva skola teamet i skolan utgörs av klasslärarna och assistenterna. Varje gång en konflikt eller händelse som kan tyda på mobbning inträffar fylls en sållningsblankett i. Två personer från Kiva skola teamet diskuterar sedan i tur och ordning med de inblandade. Diskussionerna protokollförs. Om möjligt deltar inte elevens egen lärare i diskussionen. Uppföljningsdiskussioner ordas 1-2 veckor efter utredningsdiskussionerna. När skolan rett ut ett mobbningsfall informeras föräldrarna till de berörda. Enligt Kiva skola programmet är det viktigt att föräldrarna inte blandar sig i konflikten i utredningsskedet eftersom detta kan försvåra lösandet av fallet. Våno skolas trivselregler Skoltiden är en värdefull tid. Skolan är en plats som du vårdar och aktar. I skolan lär du dig många nya saker varje dag. Du visar hänsyn till dina medmänniskor och talar ett vårdat språk. På morgonen hälsar du God morgon! till dem du möter 15

16 är du ute på gården och väntar tills det ringer in börjar lektionen när det ringt in På rasten - alla raster är uteraster går du lugnt, tyst och snabbt ut får du använda uteredskap om du bär in dem tillbaka efter rasten håller dig på skolgården går inte ner till stranden utan lov föredrar du lekar, där alla som vill kan vara med använder du bollplanket endast fotbollar och snöbollar Under lektionen räcker du upp handen om du vill fråga, svara på en fråga eller berätta något lyssnar på andra och väntar på din taltur arbetar du flitigt med de uppgifter som din lärare ger dig visar du allmän hänsyn och ger arbetsro förflyttar dig så tyst som möjligt om du behöver hämta saker begär du lov om du av någon orsak måste avlägsna dig från klassrummet - gäller även under gymnastiklektioner utomhus klär du dig i gymnastikkläder om du har gymnastik I matsalen stillar du dig tillsammans med din klass innan ni tillsammans tyst går till matsalen förflyttar du dig under tystnad när du tar åt dig mat eller lämnar disken talar du lågmält, och endast med de som sitter närmast vid bordet använder du flitigt orden var så god, tack, och kan jag få? visar du också i övrigt gott bordsskick tackar du för maten innan du lämnar matsalen Vid skoldagens slut säger du Hej då, Adjö eller Tack för idag till lärare och klasskamrater Mobiltelefonen och MP3-spelaren har du med dig till skolan på eget ansvar - gäller även för övriga värdesaker håller du avstängd eller ljudlös i väskan under hela skoldagen får du ringa eller skicka meddelanden med om din lärare gett dig lov till det Det är förbjudet att kasta snöboll kasta stenar eller andra hårda/farliga föremål såväl inom- som utomhus. lämna skolområdet utan lov under skoldagen Vi rekommenderar att du inte cyklar till skolan under åk 1-3 utan dina föräldrars skriftliga tillstånd att du använder cykelhjälm att du har med dig byteskläder så du kan byta om ifall du blöter ner dig under skoldagen att du har med dig mellanmål under långa skoldagar 8.16 Gymnastik 16

17 Avsaknaden av gymnastiksal gör att gymnastikundervisningen huvudsakligen sker utomhus. Skolan har egen simstrand som används för simundervisning när vädret tillåter. SUNNANBERGS SKOLA 3.1 DEN PEDAGOGISKA MILJÖN Sunnanbergs skola har varit verksam sedan I dag är skolan inhyst i två små röda byggnader med vita knutar. Både elever och lärare har utsikt över Sunnanbergs viken. Skolbyggnaderna bär än idag spår från den tid då läraren och lärarinnan också bodde i skolan. Idag har skolan tre lärare fördelade på tre sammansatta klasser, åk 1-2, åk 3-4 samt åk 5-6. Skolgården är en naturgård, utan asfalt och med gott om träd och buskar. Det naturnära läget utnyttjas som en resurs i undervisningen och som en ständig inspirationskälla i skolvardagen, i och med alla årstidernas olika färger. Grunden för en naturstig lades våren 2012, och under de följande läsåren kommer vi att utveckla verksamhet kring den. Vi strävar till att utnyttja byskolans småskalighet maximalt. De små utrymmena och den närliggande naturen bidrar till att skapa en gemytlig och trygg stämning, där eleverna fördomsfritt blandas och leker över klass och årskursgränser. 3.3 SKOLANS VERKSAMHETSKULTUR Vi strävar till att skolan skall vara en levande miljö. Vi jobbar aktivt för att eleverna ska umgås över klass- och årskursgränser. Det gör vi genom samarbetsövningar och projektdagar där eleverna jobbar i åldersintegrerade grupper från klass 1-6. De äldre eleverna lär sig att ta hänsyn till de yngre eleverna. Alla lär sig att samarbeta med alla. Skolans datorer är i daglig användning. Genom att använda oss av i huvudsak bärbara datorer möjliggör vi användningen av datorer i båda skolbyggnaderna och utan att behöva boka rum på förhand. På så sätt blir datorn ett naturligt arbetsverktyg i vardagen, som man både kan skriva på och leta efter information på. I och med projektet Dator 2.0 har skolans femmor och sexor fått tillgång till Chromebooks i förhållandet 1:1. Skolan gör nu en egen satsning för att ge samma möjlighet ända ner till åk 3. Alla årskurser jobbar enligt egen nivå ämnesintegrerat med datorerna. Också skolans instrument är en del av vardagen. Trummor och piano används även utanför musiklektionerna dels för att öva på ett musikstycke inför nästa lektion, dels för att öva sin teknik. Vi försöker göra tröskeln för att använda skolans utrustning så låg som möjligt, oberoende om det rör sig om datorer eller musikinstrument vill vi att de ska användas av så många som möjligt, så ändamålsenligt som möjligt och så fördomsfritt som möjligt. Genom att skapa ett fördomsfritt arbetsklimat bidrar vi till att hålla skolan som en levande miljö, där alla, både elever och lärare, vill och får komma till tals i olika sammansättningar och sammanhang. På så sätt fostrar vi självständiga och företagsamma elever. 3.4 SKOLANS EGNA TYNGDPUNKTSOMRÅDEN (förutom de i läroplanen p. 3.4 nämnda) 17

18 Att växa som människa Vi vill fortsätta att markera att vi har ett helhetstänkande kring elevernas inlärning. I en liten byskola är det viktigt att alla lär sig att komma överens med alla. Obereoende av bakgrund, klass eller ålder. Vi samlas till ett flertal gemensamma projekt under läsåret där vi jobbar i åldersintegrerade grupper. It Under fjolåret tog vi i bruk nya elektroniska verktyg som google-apps och Wilma. Det förstnämnda för kommunikation mellan lärararna och det senare som ett komplement i kommunikationen mellan hem ock skola. I år vill vi implementera arbetet med google-apps också hos eleverna. Alla årskurser jobbar med It. I åk 1-2 jobbar eleverna enligt modellen "skriva sig till läsning" eller "intelligent på tangent" som metoden också kallats. I åk 3-6 jobbar eleverna med allt från epost hantering till att göra filmer. Åk 3-4 deltar dessutom i ett animationsprojekt under ledning av Antonia Ringbom, inom ramarna för Yo!Bana! Läslust och Smarta läsare Vi vill fortsätta jobba för att uppmuntra eleverna till läsning. Skolan arrangerar läsprojekt där vi lyfter fram läsningen som något lustfyllt. Vi fortsätter med att ha gemensamma högläsningsstunder där vi delar in eleverna i åldersintegrerade grupper, och där eleverna har möjlighet välja bok de vill lyssna till oberoende av ålder. Därtill genomför vi i alla årskurser utbildningsstyrelsens Smarta läsare projekt. Inom detta projekt ska eleverna både läsa böcker och se filmer. Till dessa läsupplevelser och filmupplevelser kopplas sedan olika sorters uppgifter. Då uppgifterna är gjorda får eleven ett diplom. 4.5 STRATEGI MOT MOBBNING OCH VÅLD Skolan har från och med höstterminen 2009 gått in för att följa Kiva-skola programmet. Det innebär att vi dels undervisar eleverna i mobbningsförebyggande åtgärder dels dokumenterar utredningsfasen ända från det att mobbningen uppdagas tills det att mobbningen har upphört. Eftersom skolan är en trelärarskola bildas antimobbningsteamet alltid från fall till fall så att den lärare i vars klass mobbningen förekommer inte sitter med i antimobbningsteamet Då en konflikt uppdagas bokförs den på en s.k. sållningsblankett. Den lärare som uppdagar konflikten avgör om det är klasslärarens sak att reda ut eller om det rör sig om mobbning och ärende vidarebefordras till antimobbningsteamet. Dessutom gås sållningsblanketterna igenom på elevvårdsmötena och kan på mötets inrådan hänvisas vidare till antimobbningsteamet. Antimobbningsteamet genomför sedan enskilda diskussioner med den mobbade, och medmobbaren (utredningsdiskussion). De enskilda diskussionerna följs av en gruppdiskussion med mobbarna (utredningsdiskussion). Efter 1-2 veckor följs utredningarna upp av en uppföljningsdiskussion med den mobbade och en uppföljningsdiskussion med mobbaren. 18

19 Till sist håller antimobbningsteamet en uppföljningsdiskussion där man kommer överens om fortsatta åtgärder. Vid behov kan den mobbade närvara. Vårdnadshavarna informeras per brev efter att mobbningen har uppdagats och utredningsdiskussionerna har förts SKOLANS ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER För allas trivsel och säkerhet i Sunnanbergs skola vill vi: - visa varandra respekt genom att ge varandra arbetsro samt genom att varken knuffas eller retas - vara försiktiga med egen och andras egendom - ta oss fram gående då vi är inomhus - hålla ordning och reda genom att hänga upp våra kläder och sätta skorna vid väggen - genom att ta av oss huvudbonader inomhus - stiga upp och hälsa då läraren stiger in i klassen - använda normal samtalston istället för att skrika - äta med kniv och gaffel och tacka för maten - hålla oss till skolans område - låta alla delta i leken - använda hjälm på isbanan och i pulkabacken - låter vi bli att kasta snöbollar, stenar och andra föremål - vara försiktiga då vi väntar på skolskjutsen - vara snälla med våra kamrater och chauffören i taxin/bussen - använda cykelhjälm då vi cyklar 19

20 KIRJALA SKOLA 3.1 Den pedagogiska miljön Den gamla skolan byggdes 1913 och invigdes Den nya skolan togs i bruk i augusti 2012 och invigdes Kirjala skola är en skola med förskolan till årskurs 6. Den nya skolan är byggd i ett plan och har ändamålsenliga utrymmen. Skolan har tre klassrum samt mediatek, som är musikrum med ypperlig musikutrustning, språk-och handarbetssal, slöjdsal och speciallärarrum. Det finns även rektors- och lärarrum samt hälsovårdsrum. Skolan saknar gymnastiksal. I alla klassrum finns smartboardar samt datorer. Skolan har ingen matsal men vi äter i Kårkullas matsal. Elevantalet i Kirjala skola är stabilt. Kirjala skola är belägen på Kårkullaområdet ca 9 km från Pargas centrum. Närmiljön består av skog. Skolgården är ändamålsenlig med gungor, klätterställning och boll-plank. Skolan har en stor fotbollsplan/isplan. Gården är ypperlig för utomhuslekar och aktiviteter året om. 3.2 Arbetssätt Skolan har datorer, smartboards och dokumentkameror i alla klassrum. Dessutom har varje elev en egen bärbar dator till förfogande. Arbetssätten utgår i stor grad från dessa hjälpmedel. Skolans datorer används dagligen och bidrar till den dagliga undervisningen. Lärarna fortbildas kontinuerligt. Vi strävar efter att använda varierande arbetssätt så att eleverna tränas i att kunna utföra arbeten på sin egen nivå och på sitt eget sätt. De traditionella arbetssätten katederundervisning, enskilt arbete, pararbete och grupparbete används liksom undervisning i tvärsnittsgrupper och i vänelevsgrupper. Inom modersmålsundervisningen har varje skola i Pargas stad en egen uppläggning över hur och när skrivstilen tillämpas. I Kirjala skola tas skrivstilen upp i åk 2. För övrigt får eleven själv välja ifall hon använder skrivstil eller textat. Tillfällen då skrivstilen bör användas är under bestämda övningstillfällen. Skolans ordnings- och trivselregler Jag vill försöka följa den Gyllene regeln: Det jag vill andra skall göra för mig, det skall jag också göra för andra. Jag uppför mig vänligt, trevligt och hjälpsamt. Jag vet att mobbning är förbjudet. Jag använder ett vårdat språk och lyssnar på andra. Jag lämnar andras pulpeter och saker i fred. Jag ger arbetsro. 20

Fostran och undervisning samt tyngdpunktsområden under läsåret

Fostran och undervisning samt tyngdpunktsområden under läsåret LÄSÅRSPLANEN FÖR ISNÄS SKOLA OCH FÖRSKOLA 2012-2013 Behandling: Personalmöte 13.08.2012 Direktionen 01.10.2012 Underskrifter: Isnäs, 01.10.2012 Mikael von Martens direktionsordförande Laura Ståhl tf. föreståndare

Läs mer

Ordningsregler för Rudolf Steiner skolan i Helsingfors

Ordningsregler för Rudolf Steiner skolan i Helsingfors Ordningsregler för Rudolf Steiner skolan i Helsingfors Innehållsförteckning I. Skolsamfundet, skolområdet och -tiden II. Skolvägen III. Lektioner och arbetsro IV. Raster V. Skolmåltider VI. Klädsel VII.

Läs mer

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012 Förväntansdokument Utfärdat augusti 2012 Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

Läs mer

!!!!!!!!!!Välkommen!!!!!!!!!till!!!!!!!!!!!Svenska!samskolan!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!Tammerfors!!

!!!!!!!!!!Välkommen!!!!!!!!!till!!!!!!!!!!!Svenska!samskolan!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!Tammerfors!! Välkommen till Svenskasamskolan i Tammerfors 1 Välkommentillskolanihöst Attbörjaskolanärenstorhändelsebådeförbarnetochförfamiljen.Enspännandeochnytidbörjar.Imånga familjerfunderarmanombarnetkanalltdetsomkrävsavenlitenskolelev.grundskolanharändratmycketpå

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHET PÅ SVENSKA

VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHET PÅ SVENSKA VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHET PÅ SVENSKA Eftermiddagsverksamheten skall stödja och förebygga barnets välmående, samt genom meningsfull och mångsidig verksamhet skapa förutsättningar för växande

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2016/2017

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2016/2017 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2016/2017 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse! För att nå

Läs mer

Ordningsregler. Torslunda skola

Ordningsregler. Torslunda skola Ordningsregler Torslunda skola Läsåret 2013 2014 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss - att du blir bemött med respekt - att vi bryr oss om dig - att vi ingriper mot alla former av kränkande

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN I SKÄRGÅRDSHAVETS SKOLA

ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN I SKÄRGÅRDSHAVETS SKOLA ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN I SKÄRGÅRDSHAVETS SKOLA 2016-2017 Enhet: Skärgårdshavets Skola. Förskolan fungerar i skolans utrymmen. I samma hus finns även daghemmet. Gruppens namn: Förskolan Gruppens storlek:

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2015/2016

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2015/2016 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2015/2016 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse! För att nå

Läs mer

DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN GRUNDERNA FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNINGENS LÄROPLAN

DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN GRUNDERNA FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNINGENS LÄROPLAN DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN GRUNDERNA FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNINGENS LÄROPLAN 2014-2015 1. ENHET Daghemmet Äppelgården Piennarlenkki 6 01840 Klaukkala tel. 040 317 4704 paivakoti.appelgarden@nurmijarvi.fi 2. TIDSPERIOD

Läs mer

Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11

Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11 Datum 2010-06-02 Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Plusgiro Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS Torsskolan Allfargatan 38 www.torsas.se 0486-33100

Läs mer

Ordningsregler. Torslunda skola

Ordningsregler. Torslunda skola Ordningsregler Torslunda skola Läsåret 2016 2017 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss - att du blir bemött med respekt - att vi bryr oss om dig - att vi ingriper mot alla former av kränkande

Läs mer

LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP ÅRSKURS 3-6

LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP ÅRSKURS 3-6 LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP ÅRSKURS 3-6 Läroämnets uppdrag Uppdraget för undervisningen i livsåskådningskunskap är att främja elevernas förmåga att sträva efter det goda livet. I livsåskådningskunskapen ses

Läs mer

NORMER OCH VÄRDEN LÄRANDE OCH UTVECKLING ANSVAR OCH INFLYTANDE SAMARBETE MED HEMMET ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN OMVÄRLDEN

NORMER OCH VÄRDEN LÄRANDE OCH UTVECKLING ANSVAR OCH INFLYTANDE SAMARBETE MED HEMMET ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN OMVÄRLDEN 2008-2009 NORMER OCH VÄRDEN LÄRANDE OCH UTVECKLING ANSVAR OCH INFLYTANDE SAMARBETE MED HEMMET ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN OMVÄRLDEN Sammanställd av: Arbetslaget Holmsjö fritidshem Ansvarig: Rektor Ulf Ebbesson

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2017/2018

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2017/2018 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2017/2018 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål; att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse. För att

Läs mer

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Författningsstöd Övergripande författningsstöd 1 kap. 4 skollagen Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns

Läs mer

Prästavångsskolan. Grundskola F-6 Grundsärskola - Fritidshem

Prästavångsskolan. Grundskola F-6 Grundsärskola - Fritidshem Prästavångsskolan Grundskola F-6 Grundsärskola - Fritidshem Välkommen till ett nytt läsår! I handen håller du Prästvångsskolans plan för Mål och Värdegrundsarbete. Våra prioriterade mål för Prästavångsskolan

Läs mer

Lokala ordningsregler för Spängerskolan

Lokala ordningsregler för Spängerskolan Lokala ordningsregler för Spängerskolan Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens

Läs mer

Planen gäller från och med augusti 2013 till och med augusti 2014 Ansvarig för denna plan är rektor

Planen gäller från och med augusti 2013 till och med augusti 2014 Ansvarig för denna plan är rektor Lokal arbetsplan för Norrmalmskolan Läsåret 2013/2014 Planen gäller från och med augusti 2013 till och med augusti 2014 Ansvarig för denna plan är rektor Datum: Namn: Eva Lundmark Rektor: Eva Lundmark

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse! För att nå

Läs mer

HOUTSKÄR FÖRSKOLAS ARBETSPLAN FÖRSKOLANS ARBETSTIDER MÅL OCH ARBETSSÄTT FÖR VERKSAMHETEN

HOUTSKÄR FÖRSKOLAS ARBETSPLAN FÖRSKOLANS ARBETSTIDER MÅL OCH ARBETSSÄTT FÖR VERKSAMHETEN HOUTSKÄR FÖRSKOLAS ARBETSPLAN 2015-2016 FÖRSKOLANS ARBETSTIDER Höstterminen 18.8-22.12 2015 Vårterminen 7.1 4.6 2016 Måndag - Fredag kl. 8.15-12.15 LOVDAGAR Höstlov 15.10-16.10 2015 Sportlov 22.2-26.2

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN

VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN Skolan tar avstånd från alla tendenser till kränkningar genom att arbetet på Fäladsgården genomsyras av att: elever och personal bemöter varandra med

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Om fritidshemmet och vår verksamhet

Om fritidshemmet och vår verksamhet Enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Om fritidshemmet och vår verksamhet Fritidshemmet spelar en väsentlig roll i barns tillvaro idag. Vår verksamhet är ett betydelsefullt

Läs mer

DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN FÖRSKOLANS LÄROPLAN

DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN FÖRSKOLANS LÄROPLAN DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN FÖRSKOLANS LÄROPLAN 2011-2012 1. ENHET Daghemmet Äppelgården Piennarlenkki 6 01840 Klaukkala tel. 040 317 2644 paivakoti.appelgarden@nurmijarvi.fi 2. TIDSPERIOD FÖR VERKSAMHETEN Verksamhetsplanen

Läs mer

Plan för att skydda elever mot mobbning, våld och trakasserier

Plan för att skydda elever mot mobbning, våld och trakasserier Plan för att skydda elever mot mobbning, våld och trakasserier HANDLINGSPLAN VID MOBBNING Godkänd i bildningsnämndens svenska skolsektion 16.5.2012 Stadens skolor är med i Kiva Skola programmet och följer

Läs mer

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Barn och unga i Gullspångs kommun påverkar sina liv och bidrar till en hållbar värld (Vision) I visionen betonas vikten av individens ansvar för sin

Läs mer

Ordningsregler. Läsåret 2016/2017

Ordningsregler. Läsåret 2016/2017 Ordningsregler Läsåret 2016/2017 Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Kotten 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund 3 2. Mål och riktlinjer 4 2.1 Normer och värden 4 2.2 Utveckling och lärande 5-6 2.3 Barns inflytande

Läs mer

LÄSÅRSPLAN FÖR VÄSTANKVARNS SKOLA 2015-2016

LÄSÅRSPLAN FÖR VÄSTANKVARNS SKOLA 2015-2016 LÄSÅRSPLAN FÖR VÄSTANKVARNS SKOLA 2015-2016 Innehåll 1. Tyngdpunkter i fostrings- och undervisningsarbetet 2 2. Undervisningsarrangemang 3 2.1 Undervisningsgrupper och gruppstorlekar 3 2.2 Timresursen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGS- VERKSAMHETEN FÖR SKOLELEVER I PARGAS STAD

VERKSAMHETSPLAN FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGS- VERKSAMHETEN FÖR SKOLELEVER I PARGAS STAD VERKSAMHETSPLAN FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGS- VERKSAMHETEN FÖR SKOLELEVER I PARGAS STAD 2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN FÖR SKOLELEVER I PARGAS STAD INLEDNING Morgon- och eftermiddagsverksamheten

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

Östbergaskolans arbetsplan för förskoleklass. Läsåret 2013/2014

Östbergaskolans arbetsplan för förskoleklass. Läsåret 2013/2014 Östbergaskolans arbetsplan för förskoleklass. Läsåret 2013/2014 Övergripande målsättning. En gemensam utgångspunkt för oss vid Östbergaskola är att se barnens behov utifrån ett helhetsperspektiv på barn

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN PÅ KIRJALA SKOLA 2015 2016

ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN PÅ KIRJALA SKOLA 2015 2016 ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN PÅ KIRJALA SKOLA 2015 2016 Enhet: Kirjala skola Gruppens namn: Trollskogen Gruppens storlek: 10 barn varav 7 flickor och 3 pojkar Förskollärare: Hanna Kamlin Närvårdare: Annica

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Värdegrundsplan Ekeby och Svalnässkolor. Mål. Vi vill

Värdegrundsplan Ekeby och Svalnässkolor. Mål. Vi vill Värdegrundsplan Ekeby och Svalnässkolor Mål Vi vill Ha barnens bästa i fokus när vi fattar beslut Barnen ska trivas, känna sig trygga och bekräftade och få ett gott självförtroende Barnen ska känna förtroende

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Degebergaskolan Läsåret 2016/2017

Degebergaskolan Läsåret 2016/2017 Ordningsregler för Degebergaskolan Läsåret 2016/2017 Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet,

Läs mer

HANDLEDNINGSPLAN FÖR NÄRPES STAD

HANDLEDNINGSPLAN FÖR NÄRPES STAD HANDLEDNINGSPLAN FÖR NÄRPES STAD Syfte och mål Syftet med denna plan är att skapa gemensamma verksamhetsförutsättningar och principer för ordnande av handledning. Detta grundar sig på respekt för den handleddes

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Likabehandlingsplan för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2014-2015 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under året har föräldrarådet träffats. Vi

Läs mer

ANTIMOBBNINGSPLAN FÖR NÄRPES STADS SKOLOR ÅRSKURSERNA F-6

ANTIMOBBNINGSPLAN FÖR NÄRPES STADS SKOLOR ÅRSKURSERNA F-6 ANTIMOBBNINGSPLAN FÖR NÄRPES STADS SKOLOR ÅRSKURSERNA F-6 1. Syfte Syftet med antimobbningsplanen är att i enlighet med Lagen om grundläggande utbildning (628/1998, 29 ) skydda eleverna mot våld, mobbning

Läs mer

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION Fritids 2014 PROFIL - Framgångsrikt lärande VISION Tillsammans förverkligar vi våra drömmar Enhet Gudhem står för framgångsrikt lärande. Tillsammans arbetar vi i all verksamheterför

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola LIKABEHANDLINGSPLAN Bjurtjärns Skola 2011-2012 1. Inledning Likabehandlingsplanen handlar om att skapa en skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Rätten till likabehandling

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015 2.1 NORMER OCH VÄRDEN 1 Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar Förmåga

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

SKOLANS VERKSAMHETSKUL- TUR

SKOLANS VERKSAMHETSKUL- TUR SKOLANS VERKSAMHETSKUL- TUR Hur? Hur fungerar detta i skolans vardag? Vad lyckas bra? Vad kan utvecklas? Konkreta förslag: Varför? Hur? När? Vem? 1. Verksamhetskulturen i vår skola befrämjar samarbete

Läs mer

GYMNASTIK ÅRSKURS 1 2

GYMNASTIK ÅRSKURS 1 2 GYMNASTIK ÅRSKURS 1 2 Läroämnets uppdrag Uppdraget i gymnastikundervisningen är att påverka elevernas välbefinnande genom att stödja den fysiska, sociala och psykiska funktionsförmågan och en positiv inställning

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Grundsärskolan på Haganässkolan och Björnekullaskolan

Grundsärskolan på Haganässkolan och Björnekullaskolan Bildningsförvaltningen Grundsärskolan Reviderad 2016 02 15 Grundsärskolan på Haganässkolan och Björnekullaskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2 (11) Innehållsförteckning: Regelverk

Läs mer

INGÅ FÖRSAMLING. Morgon- och eftermiddagsverksamhet

INGÅ FÖRSAMLING. Morgon- och eftermiddagsverksamhet INGÅ FÖRSAMLING Morgon- och eftermiddagsverksamhet Morgon och eftermiddagsverksamhet i Ingå församling Vi inleder en ny termin i morgon- och eftermiddags verksamheten 11.8.2015 för skolåret 2015-2016.

Läs mer

Elevhälsoplan för Vörå kommuns skolor

Elevhälsoplan för Vörå kommuns skolor Elevhälsoplan för Vörå kommuns skolor Innehåll 1. Utgångspunkter för elevhälsan 1.1 Mål och begrepp 1.2 Nuläge och behov 1.3 Schematisk struktur över organisationen av elevhälsa 2. Generell elevhälsa 3.

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg Dala-Järna Vansbro Äppelbo 2010/11 1 Innehåll 1. Presentation 2. Organisation 3. Normer och värden 4. Utveckling och lärande 4.1 Leken 4.2 Språket 4.3 Natur och miljö

Läs mer

SKOLA INLEDNING. Vägledning

SKOLA INLEDNING. Vägledning SKOLA SKOLA SKOLA Vägledning Avsnittet berör det åländska skolsystemet. Grundskolan står i fokus, eftersom den är obligatorisk för alla barn. Bland annat presenteras undervisningsämnena, elev-, lärar-

Läs mer

Normer och värden (Detta är ett fast och ständigt återkommande inslag i vår verksamhet).

Normer och värden (Detta är ett fast och ständigt återkommande inslag i vår verksamhet). Utgår från kvalitetsredovisning 2014-15 samt utifrån barnens ålder och mognad. Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles

Läs mer

ENBACKSSKOLAN ORDNINGSREGLER 2011-08-22

ENBACKSSKOLAN ORDNINGSREGLER 2011-08-22 ENBACKSSKOLAN ORDNINGSREGLER 2011-08-22 Uppingegränd 27-33, 163 61 Spånga 08 508 03 900 www.enbacksskolan.stockholm.se SID 2 (6) Förord Enbacksskolan ska vara en skola där både elever och personal trivs

Läs mer

Kapellby skola: Förskolans läroplan 2016

Kapellby skola: Förskolans läroplan 2016 Kapellby skola: Förskolans läroplan 2016 Namn Kapellby skola: Förskolans läroplan 2016 Kommun Lappträsk Skola Kapellby skola Träder i kraft Innehållsförteckning 1. Uppgörandet, uppföljningen och utvecklingen

Läs mer

Ordningsregler vid Ahlafors Fria Skola

Ordningsregler vid Ahlafors Fria Skola LÄSÅRET 16-17 Ordningsregler vid Ahlafors Fria Skola Beskrivning över ordningsreglerna vid Ahlafors Fria Skola Vad kännetecknar goda ordningsregler? Utdrag ur skollagen (2010: 800) 5 kap. Trygghet och

Läs mer

Planen för småbarnsfostran

Planen för småbarnsfostran Planen för småbarnsfostran Isnäs daghem Det här är Isnäs daghems plan för småbarnsfostran. Den baserar sig på Lovisa stads plan för småbarnsfostran. Daghemmets personal gör i samråd med föräldrarna upp

Läs mer

Förskoleklassens verksamhetsplan

Förskoleklassens verksamhetsplan Förskoleklassens verksamhetsplan Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång skall skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande citat

Läs mer

Plan för småbarnsfostran

Plan för småbarnsfostran Plan för småbarnsfostran Hembacka daghem 1 Hembacka daghem är ett daghem i Liljendal, Lovisa. Daghemmet har två avdelningar, lilla sidan med 12 platser för 1-3 åringar och stora sidan med 20 platser för

Läs mer

Ordningsregler Läsåret 2015/2016

Ordningsregler Läsåret 2015/2016 Ordningsregler Läsåret 2015/2016 Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet

Läs mer

KNUTBYSKOLAN Utbildningsförvaltningen. Arbetsplan för fritidshemmet

KNUTBYSKOLAN Utbildningsförvaltningen. Arbetsplan för fritidshemmet KNUTBYSKOLAN Utbildningsförvaltningen Arbetsplan för fritidshemmet Innehåll Inledning... 3 Normer och värden... 4 Jämställdhet mellan flickor och pojkar... 5 Barns delaktighet och inflytande... 6 Ett mångkulturellt

Läs mer

MÅLET FÖR SMÅBARNSFOSTRAN FÖR KORSHOLMS FAMILJEDAGVÅRD

MÅLET FÖR SMÅBARNSFOSTRAN FÖR KORSHOLMS FAMILJEDAGVÅRD MÅLET FÖR SMÅBARNSFOSTRAN FÖR KORSHOLMS FAMILJEDAGVÅRD Korsholms familjedagvård erbjuder småbarnsfostran i en hemlik och trygg miljö. Målet med en kvalitativ vård och fostran är att ge barnen en lycklig

Läs mer

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll 3 Förskoleklassen Förskoleklassens syfte och centrala innehåll Undervisningen i en förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med specialskola ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande

Läs mer

Likabehandlingsplan. Nykyrka skola/fritid. Reviderad juni 2008

Likabehandlingsplan. Nykyrka skola/fritid. Reviderad juni 2008 Likabehandlingsplan Nykyrka skola/fritid Reviderad juni 2008 Vår likabehandlingsplan bygger på lagen om Förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (06-04-01), samt Bildningsnämndens

Läs mer

Bagarmossens skolas. värdegrund. samlade dokument kring vår BAGARMOSSENS SKOLA. vår VISION

Bagarmossens skolas. värdegrund. samlade dokument kring vår BAGARMOSSENS SKOLA. vår VISION BAGARMOSSENS SKOLA Bagarmossens skolas samlade dokument kring vår värdegrund vår VISION Fokus på Framtiden Kunskap och Kreativitet är våra ledstjärnor Trivsel och Trygghet ger arbetsglädje Detta kompendium

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010

Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010 Datum 2010-10-18 Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010 2010-10-07 Anders Thomas rektor Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Plusgiro Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS Torskolan

Läs mer

3 BARN I BEHOV AV STÖD I MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN

3 BARN I BEHOV AV STÖD I MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN KORSHOLMS KOMMUNS Innehållsförteckning 1 MÅL FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN 1.1 Stödjandet av hemmets och skolans fostrande arbete...3 1.2 Stödjandet av välbefinnandet, känslolivet och den sociala

Läs mer

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll 3 Förskoleklassen Förskoleklassens syfte och centrala innehåll Undervisningen i förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande

Läs mer

1. Enhetens verksamhets idé

1. Enhetens verksamhets idé 1. Enhetens verksamhets idé Daghemmet Arken är ett heldagsdaghem på kristen grund. Vår uppgift är att stödja föräldrarna i deras uppfostrande roll. Daghemmet vill erbjuda en positiv och trygg miljö för

Läs mer

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 Våra regler på skolan och fritids är få och enkla. De är till för att alla ska trivas och lära sig under tiden vi är i skolan. Inomhusregler Vi använder ett trevligt

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Förskolan i Östra Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

Lokal arbetsplan 2010/2011

Lokal arbetsplan 2010/2011 Lokal arbetsplan 2010/2011 Sofielundsskolan Arbetslag 8-9 Lokal arbetsplan vid Sofielundsskolan Huvudsyftet med den lokala arbetsplanen är att för alla i organisationen tydliggöra de mål som satts upp

Läs mer

Kronbergsskolans rektorsområde

Kronbergsskolans rektorsområde Kronbergsskolans rektorsområde Boviks skola Lilla Kronbergsskolan Kronbergsskolan Arbetsplan Organisation Miljö och hälsa Skolans inriktning Profil Värdegrund Demokrati Livslångt lärande ORGANISATION Inom

Läs mer

Arbetsplan för Rösjöskolan Lpo94

Arbetsplan för Rösjöskolan Lpo94 Arbetsplan för Rösjöskolan Lpo94 Arbetsplan för Rösjöskolan Lpo94 Normer och värden Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden

Läs mer

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1. Vision Hur vi vill att vår skola ska vara Vår vision är att vara en skola för alla där alla, oavsett vem man är och vad man tycker, känner sig trygga och respekterade. På Praktiska Malmö Limhamn ska

Läs mer

Likabehandlingsplan 2014/15

Likabehandlingsplan 2014/15 Likabehandlingsplan 2014/15 Likabehandlingsfrågor/mobbning/värdegrund Så här gör vi på Östersunds Waldorfskola Här på Östersunds Waldorfskola vill vi erbjuda alla barn en trygg och utvecklande skolmiljö.

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Skrävle skola 09/10

Kvalitetsredovisning för Skrävle skola 09/10 Kvalitetsredovisning för Skrävle skola 09/10 Skolans adress Skrävle skola 373 02 Ramdala tel: 0455-367114 Sälleryd Rektor lå 09/10 Thomas Simonsson Jämjö administrativa centrum Jändelskolan 373 00 Jämjö

Läs mer

2015 ARBETSPLAN & MÅL

2015 ARBETSPLAN & MÅL 2015 ARBETSPLAN & MÅL FÖRSKOLAN BARNEN I DÖSHULT Frida Rosenström Lena Andersen Maja Månsson 2 Prioriterade mål 2015 SOCIALA UTVECKLINGEN Att barnen lär sig ta hänsyn till andra människor och att utveckla

Läs mer

Arbetsplan för förskolegruppen Blåbär

Arbetsplan för förskolegruppen Blåbär Arbetsplan för förskolegruppen Blåbär Knattebo daghem 2014-2015 Allmänna uppgifter om förskolan Enhet: Knattebo daghem Grupp: Blåbär Gruppstorlek: 11 barn (6 flickor och 5 pojkar) Förskolelärare: Annika

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Väskinde skola HANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING TRAKASSERIER OCH ANNAN Sid 1 (7) KRÄNKANDE BEHANDLING

Väskinde skola HANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING TRAKASSERIER OCH ANNAN Sid 1 (7) KRÄNKANDE BEHANDLING TRAKASSERIER OCH ANNAN Sid 1 (7) Övergripande vision/policy Alla barn och elever skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt. Förskoleverksamheten, skolbarnomsorgen och skolan skall

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Sid 3 Presentation av arbetssätt Sid 4 utifrån LGR 11 Sid 4 Normer och värden Kunskaper Sid 6 Elevers ansvar och inflytande

Läs mer

Grunderna för morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever. Utbildningsstyrelsen

Grunderna för morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever. Utbildningsstyrelsen Grunderna för morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever Utbildningsstyrelsen Till kommunstyrelserna DNR 5/011/2004 FÖRESKRIFT Lagstadgad, bör iakttas DATUM 27.2.2004 Giltighetstid Fr.o.m. 1.8.2004

Läs mer

Björnbärets Pedagogisk planering Läsåret 13-14

Björnbärets Pedagogisk planering Läsåret 13-14 Björnbärets Pedagogisk planering Läsåret 13-14 Skriven av Elisabeth Fors, Ulrika Söderström Normer och värden - Förskolan ska sträva efter att varje barn utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.

Läs mer

LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP

LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP Läroämnets uppdrag Det centrala uppdraget för undervisningen i livsåskådningskunskap är att främja elevernas förmåga att hitta ett gott liv. I livsåskådningskunskapen förstås människorna

Läs mer

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6 ! Likabehandlingsplan Bäckaskolan åk 1-6 Lag (2008:567) Om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 1 Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Skollagens 1 kap 2 tredje stycket fastslås att Verksamheten i skolan

Läs mer

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14!

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Hej och välkommen till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Fritidshemsverksamheten tar vid när skolan slutar för dagen och i dagsläget håller vi öppet till 17.30. (De dagar det är behov och efter överenskommelse

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

Profil. Naturvetenskap och teknik

Profil. Naturvetenskap och teknik Profil Naturvetenskap och teknik Vi på Kompassens förskola sätter naturvetenskap och teknik i fokus. Vi vill uppmuntra barnens nyfikenhet och intresse för olika naturvetenskapliga och tekniska fenomen.

Läs mer

LOKALL ARBETSPLAN. Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo

LOKALL ARBETSPLAN. Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo LOKALL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg Dala-Järna Vansbro Äppelbo 2011-2012 Innehåll 1. Presentation 2. Organisation 3. Normer och värden 4. Utveckling och lärande 4.1 Leken 4.2 Språket 4.3 Natur och miljö

Läs mer

Förväntansdokument, ordningsregler. Till vårdnadshavare och elever på Västangårdskola åk 6-9

Förväntansdokument, ordningsregler. Till vårdnadshavare och elever på Västangårdskola åk 6-9 Förväntansdokument, ordningsregler Till vårdnadshavare och elever på Västangårdskola åk 6-9 Skolans läroplan (Lgr 11) Skolans uppdrag Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att

Läs mer

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Ledningsdeklaration På Bergsgårdens Förskola ska ingen kränkande behandling förekomma vara sig i barn eller personalgrupp. Alla ska känna sig trygga, glada och

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

ARBETSPLAN FRITIDSHEMMET HUMLAN

ARBETSPLAN FRITIDSHEMMET HUMLAN ARBETSPLAN FRITIDSHEMMET HUMLAN 2016 2017 Innehållsförteckning 1. Målsättning 3 1.1 Målsättning för verksamheten 3 1.2 Pedagogiskt arbete 3 1.3 Omvårdnad 3 1.4 Värdegrund 3 1.5 Miljötänkande 3 2. Samarbete

Läs mer