Skolvis bilaga till läroplan för den grundläggande utbilningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skolvis bilaga till läroplan för den grundläggande utbilningen"

Transkript

1 Skolvis bilaga till läroplan för den grundläggande utbilningen Skräbböle skola 9 Våno skola 13 Sunnanbergs skola 15 Kirjala skola 18 Sarlinska skolan 20 Kyrkbackens skola 24 Skärgårdshavets skola 30 Träsk skola 32 Iniö skola 34

2 MALMS SKOLA Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion UTGÅNGSPUNKTERNA FÖR HUR UNDERVISNINGEN SKALL ORDNAS 2.2 Värdegrunden Den grundläggande utbildningens uppgift är att utbilda och fostra eleverna samt att främja deras utveckling som individer och medlemmar i en grupp som en del i livslångt lärande. Utbildningen skall erbjuda eleverna redskap för och mod och vilja att svara på utmaningar i en föränderlig livsmiljö. Malms skola är en skola för alla. Skolan vill skapa förutsättningar för en trygg och stimulerande inlärningsmiljö för alla elever oberoende av deras bakgrund. Skolans tidigare erfarenheter och traditioner utgör grunden för den högklassiga undervisningen. Samtidigt finns öppenhet för nya intryck som leder till utveckling. Utbildningens uppgift är också att utveckla elevernas kunskaper, färdigheter och förhållningssätt så att de kan fungera i ett demokratiskt samhälle och utveckla det. En viktig uppgift är också att föra kulturarvet vidare och ge eleverna beredskap att aktivt verka i det globala kunskapsnätet. En positivt kritisk inställning till kunskap betonas, liksom kreativitet, både när det gäller kunskap och praktiska färdigheter. Vi betonar de grundläggande kunskaperna och mångsidigheten i undervisningen. VÄRDEGRUNDEN FÖR MALMS SKOLA BYGGER PÅ DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA, 0-TOLERANS, VI-ANDA SAMT PÅ ELEVEN OCH ELEVENS LÄRANDE. 3. UTGÅNGSPUNKTERNA FÖR HUR UNDERVISNINGEN SKALL GENOMFÖRAS 3.1 Den pedagogiska miljön Malms skola är centralt belägen i Pargas centrum. Närsamhället, dvs. centrum, skärgården, landsbygden och industrin, utnyttjas i undervisningen. Det kulturella utbudet i staden, så som stadsbiblioteket, kyrkan och hembygdsmuseet, ligger på gångavstånd från skolan. Samarbetet med såväl församlingen som den kulturella sektorn är gott, exempelvis under temadagar och olika evenemang. Även möjligheterna att idka idrottsverksamhet är goda. Idrottsplan, ishall, golfbana och träningsgym finns nära till hands. För skolans utomhusverksamhet kan centralparken, naturstigar och spånbanor, simstränder, skidspår samt den närbelägna skogen utnyttjas. I skolbyggnaden finns datasal, auditorium, utrymmen för teknisk- och textilslöjd, gymnastiksal samt en simhall. Skolgården omger hela skolan. Den del där eleverna får vistas har gungor, klätterställning, fotbollsplan samt grus och gräsplaner. 2

3 3.2 Arbetssätt Inlärning är en individuell och social process. Att lära sig är att inhämta ny kunskap men även att tillägna sig inlärnings- och arbetssätt som redskap för ett livslångt lärande. Inlärningen grundar sig på interaktion mellan lärostoff och elevens tidigare kunskaper. Inlärningen skall ses som en aktiv och målinriktad verksamhet. Elevernas tidigare kunskaper beaktas då nya kunskaper och färdigheter byggs upp. Lärarens roll är att stödja inlärningen och att handleda de enskilda eleverna till större medvetenhet om hur de lär och hur de kan påverka sitt eget lärande. Läraren utför konkreta experiment, forskar och deltar aktivt vid problemlösningstillfällen. Varje elev bygger efter sina egna förutsättningar upp sina uppfattningar om omvärlden. Elevernas eget forskande berör teman, som ligger näromgivningen och den dagliga verkligheten nära. Undervisningen upplevs meningsfull då den ger utmaningar och nya upplevelser. Arbetsmetoderna stöder inlärningen och påverkar inlärningen i positiv riktning. Läraren undervisar och handleder eleverna både individuellt och i grupp. Mångsidiga arbetsmetoder som stöder elevernas aktivitet är grunden för undervisningen. Arbetsmetoderna betonar vikten av samarbete, aktivitet, kreativt tänkande och skapande. Läraren differentierar undervisningen så att alla elever på bästa sätt kan tillgodogöra sig den. Läraren har metodisk frihet att välja arbetssätt. 3.3 Skolans verksamhetskultur Elevens förhållande till sig själv. En god och sund självkänsla är den viktigaste förutsättningen för elevens positiva utveckling i och utanför skolan. Då eleven känner sig själv och tror på sig själv ger det en möjlighet att lyckas och att vidareutveckla starka sidor i skolarbetet. Samtidigt ger det möjlighet och styrka att bearbeta också de svagare sidorna. Vägen till en realistisk självuppfattning, en stark självkänsla och självständighet går via en positiv jag-bild. Elevens förhållande till andra människor. I elevens förhållande till sina medmänniskor betonas framför allt tolerans och samarbetsförmåga. Förståelsen för olikheter bland skolkamraterna, och även olikheter i ett vidare perspektiv, blir allt viktigare med tanke på de varierande förutsättningar och den varierande bakgrund eleverna kommer att uppvisa i framtiden. Goda människorelationer och förmåga till samarbete har ett värde redan i sig själv, men betonas också i framtida studier och i arbetslivet. Elevens förhållande till samhället. En uppbyggande men kritisk hållning till samhället byggs upp redan i ett tidigt skede. Möjligheterna att kunna delta och påverka utvecklingen och ansvaret för gemensamma angelägenheter och gemensam egendom betonas. Förståelsen av förhållandet mellan gruppens och individens olika behov kommer naturligt in i skolan redan från skolstarten. 3

4 Mot bakgrunden av den allmänna utvecklingen är det viktigt att redan i åk 1-6 betona demokratins styrka och möjligheter att utvecklas. Elevens förhållande till arbetet. Redan i lågstadiet läggs grunden till elevens studie- och arbetsvanor. Förmågan till självständigt tänkande och självständigt arbete är grundläggande faktorer med tanke på framgång i studier och arbete. Möjligheterna att få uppleva tillfredsställelse över det egna arbetet, det egna ansvaret för arbetet och belöning av egna initiativ betonas. Eleven skall också kunna ställa realistiska krav på sitt eget arbete. Elevens förhållande till naturen. Skolan skall genom arbete i närmiljön skapa förståelse för och positiva attityder till de ekologiska principerna. Genom att eleven förstår betydelsen av en ren och oförstörd miljö i sin närhet skapas också en förståelse för miljöfrågor i större perspektiv. Principen om en hållbar utveckling skall kunna förverkligas och närmiljön bör betonas. Eleven skall förstå sin egen roll i sammanhanget och få en positiv attityd till att bidra till en sådan utveckling. Elevens förhållande till kulturen. Skolan skall dels förmedla kulturarvet och dels ge möjligheter till aktivt skapande och berikande upplevelser inom olika kulturområden. I åk 1-6 står hembygden och dess kultur främst. Den utgör grunden för förståelsen av den finlandssvenska kulturen som utgör en viktig del av skolans verksamhet. En stark identitet skapar förståelse för landets finska kultur och internationell förståelse. Även inom kulturens område betonas tolerans i förhållandet till främmande kulturer. 3.4 INTEGRERING OCH TEMAOMRÅDEN tyngdpunktsområden i undervisningen Utöver det som nämns i stadens läroplan 3.4 kan för Malms skola nämnas Modersmål I Malms skola är modersmålet det centrala ämnet. Basfärdigheterna i modersmålet är avgörande för elevernas vidare studieframgång både inom och utom skolan. Finska De tvåspråkiga elevernas speciella behov beaktas och skolan anordnar modersmålsinriktad finska för dem. Även i övrigt beaktas elevernas förkunskaper. Utgående från dem görs gruppindelningarna. Integrering Integreringen i stor klass av elever med individuell undervisningsplan är en viktig del av elevens helhetsutveckling. Alla elever som är överförda till specialundervisning på heltid 4

5 har en klass som de hör till. Eleverna integreras i en större klass i alla ämnen där det är ändamålsenligt för dem. Tyngdpunktsområden i undervisningen och i skolans verksamhetskultur Utöver vad som nämns i stadens läroplan i punkt 3.4 kan nämnas följande för Malms skola: 5

6 Kulturell identitet och internationalism Förslag till genomförande I Malms skola integreras detta i form av besök i närmiljön, så som Pargas hembygdsmuseum och Åbo slott. Åk 3 har hembygden som tema och bekantar sig med Pargas, dess byggnader och historia. Industribesök görs i flera årskurser Kommunikation och mediekunskap Förslag till genomförande Kommunikation och mediekunskap ingår som en naturlig del i all undervisning men framför allt inom modersmål och litteratur. Eventuell skoltidning Google app muntliga, skriftliga och visuella produktioner där lämpliga av-medel används chrombook i de årskurser som har tillgång till dem kontakt med lokala medier och rapportering i dem elevframföranden vid fester, temadagar, morgonsamlingar o.dyl. handledning i att kommunicera med instanser utanför skolan Deltagande, demokrati och entreprenörskap Förslag till genomförande Innehållet i detta temaområde genomsyrar all undervisning och verksamheten i skolan. Ytterligare information får eleven via dagstidningar, TV, internet, gästföreläsare och studiebesök. kännedom om skolans inre verksamhet och möjlighet att påverka får eleven genom att aktivera sig i val av elevrådet samt genom att delta i dess verksamhet. I Malms skola har vi ett elevråd med klassrepresentanter för klasserna 4, 5 och 6. Dessa har som uppgift att hålla klassmöten såväl i sin egne som i sin vänklass (åk1-3) inför elevrådsmötet. Utöver eleverna är rektor och en övrig personal delaktiga i styrelsen. olika organisationer i samhället presenteras i samband med temadagar fullmäktigesalsbesök i åk 3 genom vänelevsverksamheten tar äldre elever ansvar för att skolgången skall vara trygg och angenäm för de yngre lärarna försöker aktivt uppmuntra och hjälpa eleverna att våga tro på sig själva och därmed kunna ta initiativ Människan och teknologin Genom att använda olika apparater och maskiner som finns i skolan får eleverna den övning som behövs för att kunskaperna inte skall falla i glömska. 6

7 Stadens och skolans IKT-strategi genomgår större strukturella förändringar, som knyts till tankar i den nya läroplanen och till medel som är avsatta och budgeterade för apparatur. 4. STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG I enlighet med stadens läroplan. Malms skola fördelar beviljad resurs så ändamålsenligt som möjligt enligt de behov som finns innevarande läsår. Ett antal stödtimmar planeras in i den totala timresursen. 5. FORMER AV STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG Samarbete mellan hem och skola Strävan är att skapa ett så förtroligt förhållande mellan lärare och vårdnadshavare som möjligt. I skolan verkar en aktiv föräldraförening, vars främsta uppgift är att fungera som en förenande länk mellan hemmen och skolan. I föräldraföreningens styrelse ingår lärarrepresentanter. Skolan uppmärksammar nationell Hem och skola evenemang på hösten. Årskursvisa och klassvisa föräldramöten ordnas i början av läsåret samt vid behov under läsåret. Under senare delen av höstterminen hålls elevernas utvecklingssamtal där också vårdnadshavarna är närvarande. Under höstterminen i åk 1 gör vårdnadshavarna överenskomna föräldrabesök i skolan under skoltid. Skolan kan ordna öppethus-dag under läsåret. I skolans regi utkommer Malmsmagasinet regelbundet, ett info-blad till hemmen. Samarbetsformer WILMA fungerar som skolans informationsplattform i elevärenden föräldramöten utvecklingssamtal utvärdering föräldrabesök föräldrarnas sakkunskap och yrkesskicklighet tas tillvara föräldrarna inbjuds att delta i skolans olika aktiviteter Annan verksamhet som stöder den grundläggande utbildningen Målet är att befrämja växelverkan mellan skolan och övriga instanser i samhället. De övriga instanserna - ger information och kunskap - gör undervisningen omväxlande - hjälper eleven att se aktuella temaområden ur nya infallsvinklar 7

8 Med övriga instanser avses t.ex. polis- och räddningsväsendet, kyrkliga samfund, miljöorganisationer, hjälp- och biståndsorganisationer, föreningar och företag. Skolan har ett utbrett samarbete med andra instanser. Dessa listas här: biblioteket ( bokprat, boklån, författarbesök) kultursektorn (musik och konst) musikinstitutet Arkipelag församlingen (eftermiddagsverksamhet, påsk- och julvandringar, hjälp med julfester och lektioner, morgonandakter) medfostrarverksamhet näringslivet (studiebesök) kommunala och statliga sektorn (studiebesök) ortens idrottsföreningar och andra föreningar Klubbverksamhet Malms skola strävar till att anordna klubbar alla år då ekonomin tillåter. Klubbar kan arrangeras i eget regi eller i samarbete med utomstående organistaioner eller ledare. Skolan anhåller om medel för klubbverksamhet då t.ex. UBS har anslag för klubbverksamhet. Syftet med klubbverksamhet i skolan är att: - stödja hemmets och skolans fostringsarbete - öka elevernas delaktighet - ge eleverna möjlighet att utveckla sociala färdigheter - ge möjligheter till att lyckas och att kunna - utveckla kreativt handlande och tänkande - sporra eleverna till att skapa sin egen kultur - bättre lära känna eleven - stödja intressen och främja positiva fritidssysselsättningar 5.4 ELEVVÅRD BOCH FRÄMJANDET AV TRYGGHET OCH SÄKERHET Elevvård Elevvårdsgruppen i Malms skola består av rektor, speciallärare, skolkurator, skolpsykolog och skolhälsovårdare. Vid behov kan även andra sakkunniga kallas in. Gruppen träffas varannan vecka. Klasslärarna bokar tid för elevvård på ett schema. Gruppen ansvarar för att varje klass behandlas minst en gång per läsår. Föräldrar till elever som behandlas vid elevvården inbjuds att närvara om de så önskar. Gruppen kartlägger och diskuterar med klassläraren. Tillsammans diskuterar gruppen vilka stödåtgärder som skall vidtas. Högfrekventa frågor och problem är bl.a. inlärningssvårigheter, socialt beteende och akuta fall. Gruppen utser en "stödperson" för varje enskilt fall. Exempel på stödåtgärder är kontakt med hemmet, skolläkare och skolpsykolog. Öppen dialog mellan hemmet och skolan är avgörande. Uppföljningen är en väsentlig del av gruppens arbete. 8

9 5.4.2 Främjande av trygghet och säkerhet Skolans målsättning är nolltolerans för mobbning och varje tendens till detta bör föranleda omedelbar tillrättavisning av den av skolans personal som råkar finnas på plats. Skolan är delaktig i KiVa-skola. En av lärarna på skolan är KiVa-ansvarig. Fyra av skolans lärare bildar skolans KiVa-team. De jobbar tillsammans med varje enskilt fall och följer en modifierad form av Farstamodellen. Skolan deltar i UBS årligt återkommande Trivsel-profil där elever och personal elektroniskt utvärderar skolmiljön och trygghetsfaktorn. 9. ELEVBEDÖMNINGEN I enlighet med stadens läroplan Elevens självvärdering En av elevbedömningens uppgifter är att utveckla elevens förutsättningar att bedöma sig själv. Det är alltså inte bara läraren som skall bedöma eleven utan eleven bör lära sig att bedöma sig själv och sina möjligheter. Självbedömningen bör ingå som en naturlig del av verksamheten i skolan. De obligatoriska utvärderingssamtalen på hösten utgör ett led i självbedömningen. För att utveckla färdigheten och förbereda eleven för samtalen bör denne uppmuntras och ges tillfälle till, att i samtliga ämnen, regelbundet reflektera över inlärningsprocessen i relation till de uppställda målsättningarna. Det här uppnås bäst genom dagliga/veckovisa tillfällen för utvärdering. Enkla och snabba metoder rekommenderas ss tummen upp/ned, vad var roligt/tråkigt, bra/dåligt, svårt/lätt. Tid bör reserveras för diskussion. Bedömningstillfällena bör vara vägledande och sporrande, varvid de stärker elevens känsla av kompetens och inspirerar eleven att försöka nå goda prestationer även i fortsättningen. 8. UNDERVISNINGENS MÅL OCH CENTRALA INNEHÅLL Malms skola följer stadens läroplan 8.16 Gymnastik Inom gymnastikundervisningen är simundervisningen en viktig satsning. Eftersom det finns en simhall i skolan till förfogande kan simundervisning bedrivas. Målet är att alla elever som går ut Malms skola är simkunniga. 10. FORTGÅENDE UTVECKLING OCH UTVÄRDERING AV VERKSAMHETEN Skolan har olika form av utvärderingar. Dessa kan vara kortsiktiga lektionsutvärderingar, projektbaserad utvärdering, läsårsutvärdering. Utvärderingar kan rikta sig till elever, personal och föräldrar. Trivselutvärderingar görs enligt UBS:s format för åk 4-6 och samtliga elever deltar i KiVa-skolas årliga förfrågning elektroniskt. Vid terminens slut samlas skolans hela personal till ett utvärderingstillfälle. 9

10 10

11 SKRÄBBÖLE SKOLA 3.1 Den pedagogiska miljön Skräbböle skola ligger vackert belägen på en kulle i ett lugnt villasamhälle. Skolhuset är ett stenhus i två våningar, byggt 1928 och senast storrenoverat Vid renoveringen blev huset handikappanpassat. Övre våningen inrymmer två klassrum, ett ämnesrum för textilslöjd som används som klassrum, samt ett litet grupprum avsett för smågruppsundervisning. Alla rum har direkt anslutning till en aula som inrymmer bibliotek och 13 stationära datorer samt 12 bärbara datorer som är anslutna till ett nätverk. Varje klassrum är utrustat med lärardator, dokumentkamera och videoprojektor. Två klassrum har interaktiva tavlor. I första våningen finns lärarrum, matsal med utdelningskök, ett klassrum och ett utrymme som kombinerat med tamburen kan utgöra festsal och lekrum. I detta nu används detta utrymme som klassrum. Egentlig gymnastiksal och omklädningsrum med duschar saknas, men vi har möjlighet att utnyttja Skräbböle ungdomsföreningens utrymme i Baracken. I övrigt har vi gymnastik utomhus. Också specialläraren saknar arbetsutrymme. I källarvåningen finns slöjdsal och musiksal. Slöjdsalen är utrustad med bl a bordscirkel,gircirkel, bandsåg och pelarborrmaskin. Musiksalen är utformad som en studio med kontrollrum samt utrustad med de vanligaste bandinstrumenten. Skolans inredning och färgsättning är harmonisk och lugn. Skolgården är stor och ger möjlighet till olika aktiviteter. På gården finns gungor, klätterställning, korgbollsplan, fotbollsplan med bollplank och bakom skolan finns en äppelträdgård. I närheten av skolan finns också en sportplan, som används som skridskobana i mån av möjlighet på vintern. Simstrand och skogsområden finns på gångavstånd. Vi strävar efter att arbeta i en lugn och positiv atmosfär. De äldre eleverna tar ansvar för de yngre, vilket dessutom uppmuntras genom att eleverna vid lämpliga aktiviteter arbetar i syskongrupper över klassgränserna. Hela personalen följer samma linje och strävar till att ha ett gott förhållande till elever och föräldrar. 3.2 Arbetssätt Elevsyn och arbetsmetoder Varje barn är en unik individ som har egna kunskaper, färdigheter och insikter med sig i ryggsäcken när det kommer till skolan. Vi tror att barnet har en naturlig nyfikenhet och vilja att lära sig. Det är vår skyldighet att ta vara på detta. Barnet skall få uppleva glädje i inlärningsprocessen, samt få inspiration och stimulans att utveckla sig själv enligt sina egna förutsättningar. 11

12 Arbetsmetoderna bör vara mångsidiga och stöda den individuella utvecklingen samt ta i beaktande elevernas olikheter i inlärningssätt. De skall stöda elevernas utveckling till att ta ökat ansvar för sin egen inlärning och självutvärdering. Arbetsmetoderna skall också ge barnet möjligheter att utveckla sin självkänsla, kreativt skapande, initiativförmåga, samarbetsförmåga samt förmågan till självständigt arbete. Arbetsmetoderna stöds av bl.a. följande typer av arrangemang: helhetsundervisning syskongruppsverksamhet elevråd medfostrare periodisering samarbete med andra skolor KiVa-skola Story-line Intelligent på tangent datorstödd undervisning uteverksamhet temadagar Kultur i skolan-projekt drama lägerskola möjlighet att indela arbetsdagen i block Varje lärare har rätt att välja arbetssätt som står i samklang med elevsynen. Vi strävar till att tillämpa IKT kontinuerligt i alla ämnen med målet att datorer och annan teknisk utrustning blir naturliga hjälpmedel för lärare och elever i deras vardag och arbete. Lärarna har personliga datorer och fortbildas kontinuerligt i användningen. I åk 4-6 har eleverna personliga datorer, i de lägre årskurserna finns god tillgång till datorer. Målet är att vi ska ha personliga datorer för alla elever i skolan. Värdegrund Skolan omfattar de värden för den grundläggande utbildningen, som finns nämnda i den kommunala delen av läroplanen. Vissa delar vill vi särskilt betona i vår skola genom Skräbböle skolas LAW-law som står för Lugn Arbetsro, ansvar och aktsamhet Vänlighet och vänskap Skolan bör vara en lugn och harmonisk plats, där eleverna kan trivas och känna sig trygga och där var och en har rätt till arbetsro. Vi värdesätter ansvar för det egna arbetet, skolans och egna saker samt ansvar för sitt beteende och sina handlingar. Ordet aktsamhet står för hänsynsfullhet och 12

13 respekt både när det gäller människor och materiella ting. Vi vill att eleverna inser att människor är känsliga och sårbara och att man i ord och handling visar tolerans, vänlighet och vänskap samt värdesätter såväl egen, andras som skolans egendom. Dessutom anser vi det viktigt att värdesätta vår natur och den miljö vi lever i, samt värna om vår finlandssvenska identitet och vårt kulturarv. Vid sidan av dessa bör också värdet av goda kunskaper och färdigheter, utgående från individens förutsättningar betonas. Utifrån dessa grundvärden vill vi bygga vår undervisning och fostran. 3.4 Tyngdpunktsområden Uteverksamheten Som en del i fostran till sunda levnadsvanor och värdesättandet av vår natur har hela skolan en ute-eftermiddag i veckan. Målsättningen för uteverksamheten att integrera de olika skolämnena i uteverksamheten att genom praktiska naturstudier öka artkunskapen och därmed förståelsen för allt levande i naturen att få eleverna att värna om sin omgivning och röra sig med respekt i naturen att fostra eleverna till samarbete, även över årskursgränserna att göra eleverna bekanta med olika former av friluftsliv att höja elevernas kondition och därmed öka deras fysiska välbefinnande att få eleverna att inse betydelsen av rätt klädsel och lämplig utrustning genom att vara ute i alla väder Verksamhetsformer skolgården som klassrum utflykter och exkursioner i närmiljön till fots och med cykel studera djur- och växtlivet under olika årstider friluftsliv och lägerliv i olika former inom ramen för allemansrätten fotvandringar längs naturstigar temadagar för hela skolan tex. skogen lekar, spel och samarbetsövningar idrott som tex. orientering och Stafettkarnevalsträning skidutflykter och skridskoåkning på vintern vår- och höststädning bibloteks-, musei- och övriga studiebesök 13

14 Arbetsformer och -metoder årskursvis eller i åldersintegrerade gruppsammansättningar undersökande och upplevelsebetonade arbetssätt kombinerat med fysisk aktivitet Musikundervisningen I åk 1-4 ligger betoningen på sång och åk 5-6 ligger tyngdpunkten på att spela olika instrument och att spela och sjunga tillsammans i grupp. Vi tycker att det är viktigt att eleverna lär sig gamla traditionella sånger men också nya sånger. Det är viktigt att eleverna får uppträda och detta förverkligas vid olika tillfällen under skolåret både inom och utanför skolan. Utöver den normala musikundervisningen ordnar vi bandklubbar. De olika banden uppträder på fester och håller också andra konserter under skolåret. Modersmålsundervisningen Eftersom modersmålet är ett mycket viktigt redskap för att kunna tillgodogöra sig övrig kunskap vill vi speciellt uppmärksamma detta genom projekt och teman vid sidan av den vanliga undervisningen. Huvudsakligen sker detta i två större projekt under läsåret. Höstens läsprojekt har som målsättning att stärka och uppmuntra till läsning i början av skolåret och vårens läsprojekt har en mer kreativ inriktning. Vartdera projektet sträcker sig över ca.3 veckor. Biblioteket är en viktig del av skolans verksamhet, både som centrum för informationssökning och upplevelseläsning. Nya böcker införskaffas i mån av möjlighet med skolans egna medel, via läseklubben och med hjälp av stipendier. Läseklubben är en viktig del av skolans satsning på främjandet av elevernas läsning. 14

15 VÅNO SKOLA 3.3 Skolans verksamhetskultur Våno skola är en utpräglad skärgårdsskola. Elevupptagningsområdet är stort till ytan och de långa avstånden gör att många elever är beroende av skolskjutsar. Skolan består av tre basgrupper. Den sammansatta klasstrukturen gör att eleverna läser växelkurser i alla ämnen utom modersmål, matematik och språk. Närheten till naturen utnyttjas som en resurs i undervisningen och som en ständig inspirationskälla i skolvardagen, i och med alla årstidernas olika färger. Småskaligheten bidrar till att skapa en gemytlig och trygg stämning. Vi ordnar ibland klassöverskridande aktiviteter för att alla i skolan skall lära känna varandra. Genom en organiserad vänelevsverksamhet lär sig de äldre eleverna att ta hand om de yngre. Vi strävar till att skärgårdsbarnen skall ges möjlighet att bekanta sig med stadsmiljön genom att ordna utfärder till idrottsevenemang, simhall, bibliotek, muséer och teater Främjande av trygghet och säkerhet Våno skola följer Kiva skola programmet. Kiva skola programmet består av mobbningsförebyggande arbete och en handlingsplan mot mobbning. Det mobbningsförebyggande arbetet utgörs av ca fyra Kiva skola lektioner per månad som genomförs klassvis. Lektionerna syftar till att främja gruppandan, främja gott uppförande, göra eleverna medvetna om hur man visar respekt för andra människor och hur man skall känna igen mobbning och reagerar på det. Kiva skola teamet i skolan utgörs av klasslärarna och assistenterna. Varje gång en konflikt eller händelse som kan tyda på mobbning inträffar fylls en sållningsblankett i. Två personer från Kiva skola teamet diskuterar sedan i tur och ordning med de inblandade. Diskussionerna protokollförs. Om möjligt deltar inte elevens egen lärare i diskussionen. Uppföljningsdiskussioner ordas 1-2 veckor efter utredningsdiskussionerna. När skolan rett ut ett mobbningsfall informeras föräldrarna till de berörda. Enligt Kiva skola programmet är det viktigt att föräldrarna inte blandar sig i konflikten i utredningsskedet eftersom detta kan försvåra lösandet av fallet. Våno skolas trivselregler Skoltiden är en värdefull tid. Skolan är en plats som du vårdar och aktar. I skolan lär du dig många nya saker varje dag. Du visar hänsyn till dina medmänniskor och talar ett vårdat språk. På morgonen hälsar du God morgon! till dem du möter 15

16 är du ute på gården och väntar tills det ringer in börjar lektionen när det ringt in På rasten - alla raster är uteraster går du lugnt, tyst och snabbt ut får du använda uteredskap om du bär in dem tillbaka efter rasten håller dig på skolgården går inte ner till stranden utan lov föredrar du lekar, där alla som vill kan vara med använder du bollplanket endast fotbollar och snöbollar Under lektionen räcker du upp handen om du vill fråga, svara på en fråga eller berätta något lyssnar på andra och väntar på din taltur arbetar du flitigt med de uppgifter som din lärare ger dig visar du allmän hänsyn och ger arbetsro förflyttar dig så tyst som möjligt om du behöver hämta saker begär du lov om du av någon orsak måste avlägsna dig från klassrummet - gäller även under gymnastiklektioner utomhus klär du dig i gymnastikkläder om du har gymnastik I matsalen stillar du dig tillsammans med din klass innan ni tillsammans tyst går till matsalen förflyttar du dig under tystnad när du tar åt dig mat eller lämnar disken talar du lågmält, och endast med de som sitter närmast vid bordet använder du flitigt orden var så god, tack, och kan jag få? visar du också i övrigt gott bordsskick tackar du för maten innan du lämnar matsalen Vid skoldagens slut säger du Hej då, Adjö eller Tack för idag till lärare och klasskamrater Mobiltelefonen och MP3-spelaren har du med dig till skolan på eget ansvar - gäller även för övriga värdesaker håller du avstängd eller ljudlös i väskan under hela skoldagen får du ringa eller skicka meddelanden med om din lärare gett dig lov till det Det är förbjudet att kasta snöboll kasta stenar eller andra hårda/farliga föremål såväl inom- som utomhus. lämna skolområdet utan lov under skoldagen Vi rekommenderar att du inte cyklar till skolan under åk 1-3 utan dina föräldrars skriftliga tillstånd att du använder cykelhjälm att du har med dig byteskläder så du kan byta om ifall du blöter ner dig under skoldagen att du har med dig mellanmål under långa skoldagar 8.16 Gymnastik 16

17 Avsaknaden av gymnastiksal gör att gymnastikundervisningen huvudsakligen sker utomhus. Skolan har egen simstrand som används för simundervisning när vädret tillåter. SUNNANBERGS SKOLA 3.1 DEN PEDAGOGISKA MILJÖN Sunnanbergs skola har varit verksam sedan I dag är skolan inhyst i två små röda byggnader med vita knutar. Både elever och lärare har utsikt över Sunnanbergs viken. Skolbyggnaderna bär än idag spår från den tid då läraren och lärarinnan också bodde i skolan. Idag har skolan tre lärare fördelade på tre sammansatta klasser, åk 1-2, åk 3-4 samt åk 5-6. Skolgården är en naturgård, utan asfalt och med gott om träd och buskar. Det naturnära läget utnyttjas som en resurs i undervisningen och som en ständig inspirationskälla i skolvardagen, i och med alla årstidernas olika färger. Grunden för en naturstig lades våren 2012, och under de följande läsåren kommer vi att utveckla verksamhet kring den. Vi strävar till att utnyttja byskolans småskalighet maximalt. De små utrymmena och den närliggande naturen bidrar till att skapa en gemytlig och trygg stämning, där eleverna fördomsfritt blandas och leker över klass och årskursgränser. 3.3 SKOLANS VERKSAMHETSKULTUR Vi strävar till att skolan skall vara en levande miljö. Vi jobbar aktivt för att eleverna ska umgås över klass- och årskursgränser. Det gör vi genom samarbetsövningar och projektdagar där eleverna jobbar i åldersintegrerade grupper från klass 1-6. De äldre eleverna lär sig att ta hänsyn till de yngre eleverna. Alla lär sig att samarbeta med alla. Skolans datorer är i daglig användning. Genom att använda oss av i huvudsak bärbara datorer möjliggör vi användningen av datorer i båda skolbyggnaderna och utan att behöva boka rum på förhand. På så sätt blir datorn ett naturligt arbetsverktyg i vardagen, som man både kan skriva på och leta efter information på. I och med projektet Dator 2.0 har skolans femmor och sexor fått tillgång till Chromebooks i förhållandet 1:1. Skolan gör nu en egen satsning för att ge samma möjlighet ända ner till åk 3. Alla årskurser jobbar enligt egen nivå ämnesintegrerat med datorerna. Också skolans instrument är en del av vardagen. Trummor och piano används även utanför musiklektionerna dels för att öva på ett musikstycke inför nästa lektion, dels för att öva sin teknik. Vi försöker göra tröskeln för att använda skolans utrustning så låg som möjligt, oberoende om det rör sig om datorer eller musikinstrument vill vi att de ska användas av så många som möjligt, så ändamålsenligt som möjligt och så fördomsfritt som möjligt. Genom att skapa ett fördomsfritt arbetsklimat bidrar vi till att hålla skolan som en levande miljö, där alla, både elever och lärare, vill och får komma till tals i olika sammansättningar och sammanhang. På så sätt fostrar vi självständiga och företagsamma elever. 3.4 SKOLANS EGNA TYNGDPUNKTSOMRÅDEN (förutom de i läroplanen p. 3.4 nämnda) 17

18 Att växa som människa Vi vill fortsätta att markera att vi har ett helhetstänkande kring elevernas inlärning. I en liten byskola är det viktigt att alla lär sig att komma överens med alla. Obereoende av bakgrund, klass eller ålder. Vi samlas till ett flertal gemensamma projekt under läsåret där vi jobbar i åldersintegrerade grupper. It Under fjolåret tog vi i bruk nya elektroniska verktyg som google-apps och Wilma. Det förstnämnda för kommunikation mellan lärararna och det senare som ett komplement i kommunikationen mellan hem ock skola. I år vill vi implementera arbetet med google-apps också hos eleverna. Alla årskurser jobbar med It. I åk 1-2 jobbar eleverna enligt modellen "skriva sig till läsning" eller "intelligent på tangent" som metoden också kallats. I åk 3-6 jobbar eleverna med allt från epost hantering till att göra filmer. Åk 3-4 deltar dessutom i ett animationsprojekt under ledning av Antonia Ringbom, inom ramarna för Yo!Bana! Läslust och Smarta läsare Vi vill fortsätta jobba för att uppmuntra eleverna till läsning. Skolan arrangerar läsprojekt där vi lyfter fram läsningen som något lustfyllt. Vi fortsätter med att ha gemensamma högläsningsstunder där vi delar in eleverna i åldersintegrerade grupper, och där eleverna har möjlighet välja bok de vill lyssna till oberoende av ålder. Därtill genomför vi i alla årskurser utbildningsstyrelsens Smarta läsare projekt. Inom detta projekt ska eleverna både läsa böcker och se filmer. Till dessa läsupplevelser och filmupplevelser kopplas sedan olika sorters uppgifter. Då uppgifterna är gjorda får eleven ett diplom. 4.5 STRATEGI MOT MOBBNING OCH VÅLD Skolan har från och med höstterminen 2009 gått in för att följa Kiva-skola programmet. Det innebär att vi dels undervisar eleverna i mobbningsförebyggande åtgärder dels dokumenterar utredningsfasen ända från det att mobbningen uppdagas tills det att mobbningen har upphört. Eftersom skolan är en trelärarskola bildas antimobbningsteamet alltid från fall till fall så att den lärare i vars klass mobbningen förekommer inte sitter med i antimobbningsteamet Då en konflikt uppdagas bokförs den på en s.k. sållningsblankett. Den lärare som uppdagar konflikten avgör om det är klasslärarens sak att reda ut eller om det rör sig om mobbning och ärende vidarebefordras till antimobbningsteamet. Dessutom gås sållningsblanketterna igenom på elevvårdsmötena och kan på mötets inrådan hänvisas vidare till antimobbningsteamet. Antimobbningsteamet genomför sedan enskilda diskussioner med den mobbade, och medmobbaren (utredningsdiskussion). De enskilda diskussionerna följs av en gruppdiskussion med mobbarna (utredningsdiskussion). Efter 1-2 veckor följs utredningarna upp av en uppföljningsdiskussion med den mobbade och en uppföljningsdiskussion med mobbaren. 18

19 Till sist håller antimobbningsteamet en uppföljningsdiskussion där man kommer överens om fortsatta åtgärder. Vid behov kan den mobbade närvara. Vårdnadshavarna informeras per brev efter att mobbningen har uppdagats och utredningsdiskussionerna har förts SKOLANS ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER För allas trivsel och säkerhet i Sunnanbergs skola vill vi: - visa varandra respekt genom att ge varandra arbetsro samt genom att varken knuffas eller retas - vara försiktiga med egen och andras egendom - ta oss fram gående då vi är inomhus - hålla ordning och reda genom att hänga upp våra kläder och sätta skorna vid väggen - genom att ta av oss huvudbonader inomhus - stiga upp och hälsa då läraren stiger in i klassen - använda normal samtalston istället för att skrika - äta med kniv och gaffel och tacka för maten - hålla oss till skolans område - låta alla delta i leken - använda hjälm på isbanan och i pulkabacken - låter vi bli att kasta snöbollar, stenar och andra föremål - vara försiktiga då vi väntar på skolskjutsen - vara snälla med våra kamrater och chauffören i taxin/bussen - använda cykelhjälm då vi cyklar 19

20 KIRJALA SKOLA 3.1 Den pedagogiska miljön Den gamla skolan byggdes 1913 och invigdes Den nya skolan togs i bruk i augusti 2012 och invigdes Kirjala skola är en skola med förskolan till årskurs 6. Den nya skolan är byggd i ett plan och har ändamålsenliga utrymmen. Skolan har tre klassrum samt mediatek, som är musikrum med ypperlig musikutrustning, språk-och handarbetssal, slöjdsal och speciallärarrum. Det finns även rektors- och lärarrum samt hälsovårdsrum. Skolan saknar gymnastiksal. I alla klassrum finns smartboardar samt datorer. Skolan har ingen matsal men vi äter i Kårkullas matsal. Elevantalet i Kirjala skola är stabilt. Kirjala skola är belägen på Kårkullaområdet ca 9 km från Pargas centrum. Närmiljön består av skog. Skolgården är ändamålsenlig med gungor, klätterställning och boll-plank. Skolan har en stor fotbollsplan/isplan. Gården är ypperlig för utomhuslekar och aktiviteter året om. 3.2 Arbetssätt Skolan har datorer, smartboards och dokumentkameror i alla klassrum. Dessutom har varje elev en egen bärbar dator till förfogande. Arbetssätten utgår i stor grad från dessa hjälpmedel. Skolans datorer används dagligen och bidrar till den dagliga undervisningen. Lärarna fortbildas kontinuerligt. Vi strävar efter att använda varierande arbetssätt så att eleverna tränas i att kunna utföra arbeten på sin egen nivå och på sitt eget sätt. De traditionella arbetssätten katederundervisning, enskilt arbete, pararbete och grupparbete används liksom undervisning i tvärsnittsgrupper och i vänelevsgrupper. Inom modersmålsundervisningen har varje skola i Pargas stad en egen uppläggning över hur och när skrivstilen tillämpas. I Kirjala skola tas skrivstilen upp i åk 2. För övrigt får eleven själv välja ifall hon använder skrivstil eller textat. Tillfällen då skrivstilen bör användas är under bestämda övningstillfällen. Skolans ordnings- och trivselregler Jag vill försöka följa den Gyllene regeln: Det jag vill andra skall göra för mig, det skall jag också göra för andra. Jag uppför mig vänligt, trevligt och hjälpsamt. Jag vet att mobbning är förbjudet. Jag använder ett vårdat språk och lyssnar på andra. Jag lämnar andras pulpeter och saker i fred. Jag ger arbetsro. 20

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg Antal elever : Under detta läsår kommer vi att ha 166 elever varav 21 i förskoleklass. Antalet elever i de yngre årskurserna 1 3 är : 75 stycken äldre årskurserna 4 6 är : 70 stycken Lokaler : För att

Läs mer

FÖRESKRIFT 1/011/2004 FÖRESKRIFT 2/011/2004 FÖRESKRIFT 3/011/2004 GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2004

FÖRESKRIFT 1/011/2004 FÖRESKRIFT 2/011/2004 FÖRESKRIFT 3/011/2004 GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2004 FÖRESKRIFT 1/011/2004 FÖRESKRIFT 2/011/2004 FÖRESKRIFT 3/011/2004 GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2004 GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2004 Grunderna

Läs mer

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Läsåret 2009/2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning... 3 3. Sammanfattning... 3 5. Redovisning av utvärderingar 2010... 4 5.1 Rektors

Läs mer

SAMS. Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf

SAMS. Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf 1 INNEHÅLL TILL LÄSAREN 1 INLEDNING 4 2 GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER OCH ELEVENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 4 3 RÄTT TILL GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING OCH UTBILDNINGENS

Läs mer

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Britt-Marie Hansson Lähdet, Tyresö kommun Anne Hedlund, Danderyds kommun Heléne Portnoff, Tyresö kommun Vecka 45-46, 2010 Helena Boussard, Nacka kommun Berit

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport S:t Jörgens skola Helsingborgs stad Granskning genomförd i december 2013 av Maj-Viol Axelius-Thostrup och Viveca Serder Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning S:t Jörgens

Läs mer

HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD

HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD 2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TRESTEGSMODELLEN... 5 En god skoldag... 6 ALLMÄNT STÖD... 7 INTENSIFIERAT STÖD... 8 Pedagogisk bedömning... 8 Plan för lärande... 8

Läs mer

KOTKA SVENSKA SAMSKOLA 2015-2016

KOTKA SVENSKA SAMSKOLA 2015-2016 KOTKA SVENSKA SAMSKOLA 2015-2016 INFORMATION OM STUDIERNA PÅ ÅRSKURSERNA 1 6 Adress: Keisarinmajantie 9 48230 KOTKA www.kotkasamskola.com Telefon/e-mail: 05-219 0812 åk 1 6, klasslärare grundstadiet@kotkasamskola.com

Läs mer

Utbildningsstyrelsen. Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen

Utbildningsstyrelsen. Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen Utbildningsstyrelsen Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen Utkast 25.3.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BETYDELSEN AV OCH ANVISNINGAR OM DEN LOKALA LÄROPLANEN 1.1 Grunderna för läroplanen

Läs mer

Segrande Liv Grundskola. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011

Segrande Liv Grundskola. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 Segrande Liv Grundskola Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 Information om kvalitetsredovisningen Syftet med en kvalitetsredovisning är enligt Skolverkets Allmänna råd och kommentarer om Kvalitetsredovisning

Läs mer

Nyvångskolans likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling

Nyvångskolans likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Fastställd av: Upprättad 2014-10-28 Skolledning Personal Elevråd Forum för samråd Föräldraråd Nyvångskolans likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling 2014/2015 Martin Olsson, verksamhetschef

Läs mer

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Följande enheter ingår i kvalitetsredovisningen: Vikbolandsskolan Gäller för tidsperioden: läsåret 2008/2009 Rektorer: Stella W Wallentin & Maria

Läs mer

Kvalitet i samarbetet mellan hem och skola. Utbildningsstyrelsen

Kvalitet i samarbetet mellan hem och skola. Utbildningsstyrelsen Kvalitet i samarbetet mellan hem och skola Utbildningsstyrelsen Kvalitet i samarbetet mellan hem och skola 2007 Samarbetsgruppens medlemmar: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla?

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Högskolan Kristianstad Lärarutbildningen Examensarbete HT 2004 Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Författare: Johanna Ifwarsson Helena Wendel Handledare Siv Wilborgsson Hur skapar man

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN GÄLLER FRÅN OCH MED LÄSÅRET 2011 2012 MED REVIDERING VARJE ÅR /Inga Lill Westling 1 Ansvariga för planen:

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Fastställd av styrelsen 17.08.2010 Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon A Upprätthållarens del B Läroplanens gemensamma del 1. Ordnade av utbildning

Läs mer

Grunderna för läroplanen i gymnasieutbildning för ungdomar

Grunderna för läroplanen i gymnasieutbildning för ungdomar Grunderna för läroplanen i gymnasieutbildning för ungdomar Utbildningsstyrelsen ISBN 952-13-1834-1 (häft.) ISBN 952-13-1835-X (pdf) LAYOUT Studio Viiva Oy TRYCKNING Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2004

Läs mer

GRUNDSKOLOR I SIGTUNA KOMMUN. Verksamhetskatalog VT 2013. www.sigtuna.se

GRUNDSKOLOR I SIGTUNA KOMMUN. Verksamhetskatalog VT 2013. www.sigtuna.se GRUNDSKOLOR I Verksamhetskatalog VT 2013 Här presenterar vi Sigtuna kommuns grundskolor för barn 6-16 år. Katalogen ger dig en inblick i våra verksamheter så att du kan välja den skola som BÄST passar

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 9

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 9 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 9 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Borgmästarskolan i Helsingborgs stad Granskning genomförd i november 2012 av Inger Nordén och Hans Sandberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten - Borgmästarskolan

Läs mer

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö EXAMENSARBETE 2009:006 En god lärandemiljö - vad innebär det och hur skapas en sådan? Tove Åström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013

Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013 Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013 Ansvarig för kvalitetsredovisningen är förskolechef och styrelsen. Redovisningen har tagits fram av förskolechefen tillsammans med personalen vid

Läs mer

EN GOD OCH TRYGG MILJÖ.

EN GOD OCH TRYGG MILJÖ. Lärarutbildningen Examensarbete Hösten 2004 EN GOD OCH TRYGG MILJÖ. En undersökning om elevers och pedagogers uppfattningar. Handledare: Birgitta Rudenius Författare: Magdalena Johansson Ann-Katrin Lundbeck

Läs mer