KVALITETSMANUAL BACKEBOSKOLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITETSMANUAL BACKEBOSKOLAN"

Transkript

1 KVALITETSMANUAL BACKEBOSKOLAN Version med förlängning läsåret 2009/2010 1

2 1 Verksamhet och Mål 1.1 Inledande presentation Backeboskolan är en friskola belägen i Vikingshill, Nacka. Skolan drivs som en ekonomisk förening, där föräldrar och personal kan vara medlemmar. Skolan bedriver undervisning för barn i årskurs F-6 och har också ett fritidshem för skolans barn. Skolan startades 1993 och är nu fullt utbyggd. Läsåret 2009/2010 har skolan 150 elever inskrivna fördelade enligt nedan. F Ägarförhållanden Backeboskolan drivs som en ekonomisk förening där föräldrar och personal kan vara medlemmar. Föreningen drivs i enlighet med dess stadgar. Bilaga 1: Stadgar 1.3 Finansiering Skolan finansierar sin verksamhet via skolcheck och fritidscheck. Skolans verksamhet är inte momspliktig, varför skolan uppbär momsersättning från kommunen. För särskilda projekt kan skolan söka olika typer av bidrag. Skolan äger skolfastigheten. Skolan har tagit lån för att färdigställa byggnaderna och kommunen har gått in som borgenär för en del av lånen. Genom föräldrarnas egna arbetsinsatser kan skolan skära ner på vissa underhållskostnader. 1.4 Verksamhetsidé Backeboskolan är en friskola som arbetar med Levande Verkstad som pedagogisk metod för att levandegöra och förankra kunskap hos eleverna. Levande Verkstad som metod och synsätt genomsyrar skolans arbete i alla ämnen. Vår verksamhetsidé grundar sig på: Glädje och nyfikenhet lära med alla sinnen Kunskap och färdigheter för ett fortsatt lärande livet igenom Trygghet i sig själv och respekt för andra Ansvar för sitt eget lärande 2

3 Glädje och nyfikenhet lära med alla sinnen Skolans arbetssätt genomsyras av Levande Verkstad som metod och synsätt i alla ämnen. Levande Verkstad är ett bild- och formpedagogiskt arbetssätt som Väcker lust och nyfikenhet Stärker elevens självkänsla och samarbetsförmåga Utvecklar fantasin och kreativiteten Förankrar kunskap genom att vi använder alla sinnen Arbetssättet säkras genom att samtlig personal får fortbildning i Levande Verkstad och genom att skolan har minst två Levande Verkstadspedagoger anställda att stötta och handleda lärarna i sitt arbete. Skolan har ett Levande Verkstadsråd vars syfte är att förankra skolans arbetssätt hos personal och föräldrar samt att vidareutveckla arbetssättet. Kunskap och färdigheter för ett fortsatt lärande livet igenom En annan grundsten i skolans pedagogik är arbetet i stora ämnesövergripande teman, där kreativitet och skapande förenas med forskning och sökande efter fakta. Det ger lust att lära, en förståelse för orsak och verkan, ger överblick och sammanhang och utvecklar barnens förmåga till dynamiskt tänkande. I temaarbetet arbetar vi med knoppen och kroppen, vi förankrar kunskapen genom att utforska och uttrycka med tal och skrift, rörelse och skapande. En förutsättning för att kunna forska och söka, är att barnen får goda kunskaper i basfärdigheterna läsa, skriva och räkna. Trygghet i sig själv och respekt för andra Att känna sig trygg är en första förutsättning för att kunna lära sig något. Därför är det en självklarhet att Backeboskolan ska vara en plats där alla kan känna sig trygga, i sig själva och med andra. För att det ska vara möjligt har vi dramaundervisning i alla klasser lära-känna-tema vid varje läsårsstart schemalagd livskunskap i alla klasser antimobbningsteam som arbetar aktivt förebyggande och vid akuta händelser gemensamt personalmöte varje vecka för samtlig personal med fast punkt barn på dagordningen Ansvar för sitt eget lärande Alla elever i årskurs 1-6 har en Mål-, planerings- och utvärderingsbok som följer dem under året. I den är de med och sätter upp mål, planerar och utvärderar sitt arbete. Utformning och layout ser något olika ut beroende på elevernas ålder och mognad. Detta är ett sätt att träna eleverna i att ta ansvar för sitt eget lärande samt göra dem delaktiga i sin egen kunskapsutveckling. 3

4 1.5 Externa styrdokument Lagar, förordningar och externa styrdokument som rör den pedagogiska verksamheten Backeboskolan följer gällande läroplan, Lpo 94, samt lagar och förordningar för skolväsendet. Skolan prenumererar på kontinuerlig uppdatering av gällande lagar via Svensk Facklitteratur. Vid förändringar i lagar och förordningar delges dessa personalen via veckoinfo och/eller personalmöten. Rektor är ansvarig. Biträdande rektor ansvarar för att mejla ut aktuella nyhetsbrev från Skolverket till all pedagogisk personal Övriga externa styrdokument Skolan är i övrigt skyldig att följa gällande bestämmelser, lagar och förordningar såsom arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen, livsmedelslagen, tryckfrihetsförordningen, m fl. 1.6 Interna styrdokument Biträdande rektor ansvarar för att nyanställd personal informeras om för deras arbetsutövning gällande bestämmelser. De bestämmelser som gäller för samtlig personal finns i en Backebomapp som varje nyanställd får vid sitt tillträde. Nyanställd personal skriver på att de har tagit del av informationen. Detta intygande sparas under varje anställds flik i en pärm hos biträdande rektor. Bilaga 2: Bilaga 3: Intyg nyanställd Innehållsförteckning Backebomapp Kvalitetsredovisning Skolan gör årligen en kvalitetsredovisning till kommunen. Till grund för skolans kvalitetsredovisning ligger denna kvalitetsmanual. I redovisningen ingår bedömning av resultat inom respektive område, analys samt kvalitetshöjande åtgärder för det kommande året. Årligen sker en revision utifrån kvalitetsmanualen. Rektor ansvarar Miljöpolicy Backeboskolan har en utarbetad miljöplan. Skolan värnar om hög miljömedvetenhet hos såväl personal som barn och föräldrar. Skolan har en medveten miljöprofil som tar sig uttryck inom dessa områden: sophantering, mathållning, kretsloppstänkande och undervisning. Skolans verksamhet genomsyras av ett miljötänkande där kretsloppet blir synligt för såväl elever som vuxna. All mat lagas på skolan så långt som möjligt från kravodlade råvaror, rester läggs i skolans kompost. Barnen använder kompostjorden till klassens odlingar. Alla sopor källsorteras i sopbehållare på tomten. Alla klasser arbetar årligen med ett miljöprojekt/alla teman ska innehålla ett miljöperspektiv i någon form. Skolan följer gällande lagstiftning inom miljöområdet, såsom tillämpliga delar av avfallsförordningen, miljöbalken, lokala renhållningsordningen, m.fl.. 4

5 Bilaga 4: Miljöplan Marknadsplan För att kartlägga framtida möjligheter och risker för Backeboskolan har skolan arbetat fram en marknadsplan. Rektor ansvarar. Bilaga 5: Marknadsplan Krisplan Skolan har upprättat en krispärm som uppdateras årligen. Biträdande rektor ansvarar. Se punkt Likabehandlingsplan Skolan har en antimobbningsgrupp som arbetar utifrån en fastställd plan för att motverka kränkande särbehandling. Skolan lägger stor vikt vid det mobbningsförebyggande arbetet genom exempelvis schemalagd dramaundervisning och schemalagd livskunskap. Skulle det uppstå akuta mobbningsfall följer skolan den s.k. Österholmsmodellen (finns beskriven i Stoppa mobbning går, vilken finns hos biträdande rektor). Likabehandlingsplanen utvärderas årligen tillsammans med elever. Biträdande rektor är ansvarig för arbetet mot kränkande särbehandling. Bilaga 6: Likabehandlingsplan Jämställdhetsplan Skolan har en dokumenterad jämställdhetsplan som revideras vart tredje år. Rektor ansvarar. Jämställdhetsplanen tillämpas vid nyanställning om möjligt. Av de anställda är 81% kvinnor och 19% män. Bilaga 7: Jämställdhetsplan 5

6 2 Förutsättningar och Resurser 2.1 Övergripande organisation Styrelsearbetet Skolan rapporterar via rektor till styrelsen. Styrelsen sammanträder ca 1 gång/månad på förutbestämda datum. Mötenas längd är 3 timmar. Agendan är fast och dagordningen skickas ut av styrelseordföranden 1-2 dagar innan mötet. Resultat- och balansrapporter distribueras till styrelseledamöterna i förväg. Protokollen finns att läsa hos rektor. I styrelsen ingår alltid rektor. I övrigt väljs hälften av ledamöterna av föreningsstämman och hälften vid ett årligt personalråd. Inga fackliga representanter ingår. I första hand behandlas strategiska frågor. Styrelsearbetet är inte arvoderat Övergripande organisationsschema Backeboskolan drivs som en ekonomisk förening, Backeboskolan ekonomisk förening, och dess medlemmar består av personal på skolan samt föräldrar till de barn som går på skolan. Medlemskapet är frivilligt. Föreningen har en styrelse bestående av 8 ledamöter inklusive suppleanter. Styrelsen utser en samordningsgrupp, vilken organiserar och leder medlemsarbetet på skolan. Dessutom utser den projektgrupper som driver olika aktuella frågor. Samordningsgruppen har till uppgift att organisera och administrera medlemmarnas arbete på skolan, dela in medlemmarna i arbetsgrupper, organisera arbetsdagar för samtliga föräldramedlemmar inför skolstart samt för klasspoolsföräldrar varje höst och vår. Styrelsen utser också projektgrupper som driver aktuella frågor av olika slag, t ex byggfrågor. Bilaga 8: Övergripande organisationsschema 2.2 Operativ organisation Operativ ledning Skolan leds av rektor som har det övergripande ansvaret för skolans pedagogiska verksamhet och den pedagogiska utvecklingen. Skolans ledningsgrupp består av rektor och biträdande rektor. Skolan är indelad i fem arbetslag: Förskoleklass, 1-2:an, 3-4:an, 5-6:an samt fritids. Arbetslagen leds av en arbetslagsledare och har regelbundna möten varje vecka. Skolan har ett Levande Verkstadsråd som lyder under rektor och som utgörs av skolans Levande Verkstadspedagoger. LV-rådet har som uppgift att säkra skolans arbetssätt med Levande Verkstadsmetodiken som grundläggande pedagogisk tanke. Levande Verkstadsrådet sammanträder varannan vecka. 6

7 2.2.2 Operativt organisationsschema Rektor ansvarar för organisationsschemat vilket uppdateras kontinuerligt. Bilaga 9: Operativt organisationsschema 2.3 Personal Ordinarie personal All kompetens hos personalen är dokumenterad och känd av skolledningen. Denna dokumentation följs kontinuerligt upp av rektor. Skolan har dokumenterade rutiner för hur rekrytering av ny personal ska gå till. Nedskrivna rutiner finns för åtgärder vid personals frånvaro. Vid frånvaro som inte kan anses falla innanför ramen för vad som är normalt, vidtar skolledningen adekvata åtgärder. All nyanställd personal tilldelas en mentor. Biträdande rektor ansvarar för detta och följer upp med både mentorn och den nya personalen. Skolledningen har utarbetat lönesättningskriterier som är förankrade hos personalen. Bilaga 10: Bilaga 11: Vid sjukdom och annan frånvaro Rutiner vid nyrekrytering Vikarierande personal Skolan har fastställda rutiner för introduktion och mottagande av vikarier. Skolan har en egen vikariepool. Vikarietillsättningen sköts av biträdande rektor eller annan delegerad personal. I de fall en personals frånvaro är planerad och känd i förväg, ordnar personen själv vikarie. Bilaga 12: Rutiner för vikarier Arbetsmarknadsavtal / Arbetsrätt Skolan är som arbetsgivare ansluten till Almega och alla anställda har därigenom kollektivavtal. Skolan erbjuder förmånlig privat sjuk-, olycksfall- och livgruppförsäkring till de fast anställda. Rektor och biträdande rektor tar fortlöpande del av den information som Almega ger ut avseende ändringar i de olika arbetsmarknadslagarna via nyhetsbrev. 7

8 2.4 Lokal och yttre miljö Allmänt Fastigheterna där skolans verksamhet bedrivs, ägs av Backeboskolan ek. förening. Skolan är belägen på en stor och mycket vacker naturtomt med strålande utsikt över Höggarnsfjärden. Tomten har skogspartier, bergsknallar, stora uppväxta träd, en egen sandstrand och en bäck som ringlar sig mellan träden ner mot stranden. På tomten finns också en fotbollsplan och en liten bollplan med basketkorg. I området vid bäcken finns en liten äventyrslekplats. På tomten finns fem skol- och administrationsbyggnader och dessutom några mindre förrådshus. Den äldsta byggnaden uppfördes ursprungligen vid slutet av 1700-talet, ett hus byggdes vid sekelskiftet 1900 och de tre sista på 1990-talet. Den totala tomtarealen uppgår till ca kvm, och lokalytan är ca 1175kvm. Biträdande rektor är ansvarig för fastigheten och lokalerna Lokaladministration Skolan är ägare till fastigheten och fastigheten är fullvärdesförsäkrad i Trygg- Hansa. Ritningar finns för de större byggnaderna och förvaras hos biträdande rektor. Bilaga 13: Ritningar och kartor fastigheten Lokalstandard Samtliga lokaler har dagsljusbelysning och adekvat ljudisolering. Lokalerna prövas vid regelbundna OVK-kontroller. De flesta lokaler är tillgängliga för rörelsehindrade men inte direkt anpassade, beroende på tomtens läge och utseende. SL-buss stannar direkt utanför skolans grind. Verksamheten är fördelad på 5 olika byggnader. I Rödlöga har klass 1-5 varsitt klassrum med tillhörande grupprum och elevtoalett. Där finns också samlingssal, där storfritids håller till och där musik- och dramaundervisningen bedrivs, samt ett materialförråd. Klass 6 har ett eget hus, Saltkråkan. I Bullerö, sekelskiftesvillan, håller förskoleklassen till. Där finns även kök och matsalar, som renoverades under sommaren Ett hus på fastigheten, Solö, fungerar som bild- och slöjdsal. I skolår sex får eleverna ha träslöjdsundervisning på Myrsjöskolan. Personalen har en egen byggnad, Huvudskär (vita stugan), innehållande konferensrum, samtalsrum och personalrum samt personaltoalett. I detta hus finns en stor öppen spis som både förhöjer stämningen och värmen. Personalrummet fungerar som vilrum för personalen vid behov. I Huvudskär finns också skolans arkiv. På skolans tomt finns även två uteklassrum samt tre små uthus; ett förråd, en vedbod och en rastbod. Den mesta idrottsundervisningen är förlagd till Boo Rackethall, eftersom Backeboskolan inte förfogar över någon egen gymnastiklokal. 8

9 2.4.4 Yttre miljö På skolans tomt finns cykelställ för eleverna och parkeringsplatser för personalen. Ett fåtal parkeringsplatser finns utanför skolans staket för besökande. Hela skolans tomt är en bra och spännande lekplats. Där finns skogspartier, en bergsslänt, bäck, sandstrand, fotbollsplan och en liten basketplan. Där finns också en sandlåda och en äventyrslekplats. Skolans trafiksituation har förbättrats, och under det kommande året sker ytterligare förbättringar i samband med installation av nya kommunala vatten- och avloppsledningar. 2.5 Läromedel En ämnesansvarig finns för varje ämne som ansvarar för ämnets utveckling på skolan. Läromedel och material bestäms av respektive lärare/arbetslagsledare. Ett referensbibliotek finns i Huvudskär, tillgängligt för all personal. 2.6 IKT Gemensamma IT-relaterade frågor Skolan har en dokumenterad IT-plan. De flesta IT-frågor sköts av en arbetsgrupp bestående av föräldrar med sådan kompetens tillsammans med rektor och en lärare. Bilaga 14: IT-plan Teknik Skolan har ett eget datanätverk med ca 25 stationära datorer och ett antal bärbara datorer anslutna. Nätverket är uppbyggt så att en del av nätverket finns tillgängligt endast för personal och en annan del för både elever och personal. Nätverket har bredbandsuppkoppling, brandvägg och antivirusprogram med kontinuerlig uppdatering, både för server och arbetsstationer. Skolan har en hemsida, Datagruppen har ställt samman dokumentation angående nätverk, hårdvara och programvara. Servern är ansluten till ett backupsystem Administration Skolan har hyresavtal om printer/kopieringsmaskin med tillhörande serviceavtal Administrativa system Skolan har två administrativa system på den administrativa datorn, en för löner och en för administration, båda SPCS. Skolan har ett eget administrativt system för hantering av skolans kö; Babarn. 9

10 Telefoni Skolan har en gemensam telefonväxel där den som ringer har möjlighet att knappa sig vidare direkt till den han/hon vill tala med. Direktnummer finns dessutom till lill- och storfritids. Telefon finns i alla klassrum. Rektor, biträdande rektor och fritids har tillgång till mobiltelefon. Rektor ansvarar för telefonifrågor Personal I Huvudskär finns både stationära och bärbara datorer till personalens förfogande. Personalen har tillgång till OH-projektorer, dataprojektor och DVD. All personal har egna e-postkonton, vilka också är tillgängliga utanför enheten Elever Alla elever på skolan har tillgång till datorer i sitt arbete. Varje klass har minst 2 datorer i klass- eller grupprummet, de äldre eleverna fler. IT används som ett redskap i undervisningen och eleverna får ta datakörkort i årskurs 4. Varje klass har ett eget e-postkonto. 10

11 3 Resursanvändning och aktiviteter (Beskrivning) 3.1 Pedagogisk inriktning På Backeboskolan har vi utarbetat ett pedagogiskt arbetssätt som utgår från Levande Verkstads metoder och synsätt. Vår pedagogik i korthet: Teman Stora ämnesövergripande teman där kreativitet och skapande förenas med forskning och sökande efter fakta. En förutsättning för att kunna forska och söka, är att barnen får goda kunskaper i basfärdigheterna läsa, skriva och räkna. Levande Verkstad Levande Verkstad som metod och synsätt genomsyrar skolans arbete i alla ämnen. Levande Verkstad är ett bild- och formpedagogiskt arbetssätt som Väcker lust och nyfikenhet Stärker elevens självkänsla och samarbetsförmåga Utvecklar fantasin och kreativiteten Förankrar kunskap genom att vi använder alla sinnen Får eleverna att utveckla kreativa tankemönster Levande Verkstad utgår från att alla kan och har rätt att uttrycka sig på olika sätt. Till sin hjälp har LV-pedagogen olika övningar som hjälper deltagaren/eleven att komma förbi egna prestationskrav och andra hinder. Arbetssättet går ut på att träna upplevelse och uttrycksförmåga och utveckla fantasi, kreativitet och samarbete. Man arbetar individuellt och i grupp med utgångspunkt från ett tema. Man använder en mängd olika material och uttrycksformer, som färg, lera, textil, trä, musik och drama. Varje material kräver ett experimenterande för att skapa en trygghet och kännedom om just det materialets egenskaper och uttrycksmöjligheter. Mål-, planerings- och utvärderingsbok Alla elever i årskurs 1-6 har en Mål-, planerings- och utvärderingsbok som följer dem under året. I den är de med och sätter upp mål, planerar och utvärderar sitt arbete. Utformning och layout ser något olika ut beroende på elevernas ålder och mognad. Detta är ett sätt att träna eleverna i att ta ansvar för sitt eget lärande samt göra dem delaktiga i sin egen kunskapsutveckling. Drama Drama finns med på elevernas schema under hela skoltiden. Drama används hos oss som en metod att etablera gruppen, skapa kontakt, söka kunskap, redovisa det vi lärt oss samt i det mobbningsförebyggande arbetet. I detta arbete ingår även livskunskap som används för att ge barnen en positiv självuppfattning, öka självrespekten och respekten för andra, hantera olika känslor och därmed minska risken för mobbning i skolan. 11

12 Rektor ansvarar för att lärarna följer skolans pedagogiska riktlinjer. All personal har genomgått en veckas Levande Verkstadskurs. Bilaga 15: Bilaga 16: Dramapedagogik LV-folder 3.2 Pedagogisk inlärningsmiljö På Backeboskolan präglas miljön av ömsesidig respekt och förtroende mellan elever och personal. Skolan har höga förväntningar på eleverna. Detta är en förutsättning för att de ska nå så bra resultat som möjligt. Det finns ämnesmatriser för varje enskilt ämne, där vi tydligt utgår från kursplanernas uppnående- och strävansmål och där de nationella målen i årskurs 3 och 5 tydligt framgår. Backeboskolans arbetssätt sätter eleverna och deras kunskapsutveckling i fokus. För att säkerställa detta, har vi ett Levande Verkstadsråd, som ständigt arbetar för att säkra och utveckla vårt arbetssätt och vi har regelbundna lärarmöten där skolans pedagogiska tankar diskuteras och utvecklas. Skolan har en dokumenterad plan för hur vi arbetar med barn i behov av särskilt stöd. I denna plan beskrivs bl a hur åtgärdsprogram ska upprättas och utvärderas, vilka tester som ska göras i vilka årskurser och hur dessa ska följas upp. I åtgärdsprogrammen beskrivs hur inlärningssituationen och inlärningsmetoden ska anpassas efter elevens behov. Specialpedagogen ansvarar för att planen uppdateras årligen. Skolan har ett eget resurscenter, Klippan, som specialpedagogen ansvarar för, och där elever med olika behov kan få stöd och hjälp. Bilaga 17: Bilaga 18: Bilaga 19: Bilaga 20: Tester och screening Elever med behov av särskilt stöd Anmälan elev i behov av särskilt stöd Åtgärdsprogram mall 3.3 Pedagogisk organisation Skolans klasser är indelade i fyra arbetslag, F, 1-2, 3-4 och 5-6. Arbetslagsindelningen ska möjliggöra olika gruppkonstellationer för olika behov, framför allt under temaarbetet. Skolan är enparallellig. För att säkerställa skolans pedagogiska inriktning med Levande Verkstad som pedagogisk metod och synsätt, ingår en Levande Verkstadspedagog i varje arbetslag. Valet av organisation är väl förankrat och känt bland lärarna på skolan. Tjänstefördelning och schemaläggning anpassas efter den pedagogiska organisationen som finns dokumenterade i det operativa organisationsschemat. Bilaga 9: Operativt organisationsschema 12

13 3.3.1 Elevvård Skolan har tillgång till skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog och talpedagog, vars tjänster upphandlas från Nacka kommun. Skolan har också en anställd specialpedagog. Elevvårdsteamet består av rektor, biträdande rektor, specialpedagog och skolpsykolog och sammanträder regelbundet. Skolsköterskan deltar vid behov. Skolan har en elevvårdsplan där det beskrivs hur elevvårdsärenden hanteras i verksamheten. Den innehåller bl a riktlinjer för sammankallande av elevvårdskonferens enligt kap 3, 3-5 i grundskoleförordningen. Bilaga 21: Elevvårdsplan Övergångar Skolan har dokumenterade rutiner för övergångar till och från verksamheten. Bilaga 22: Rutiner vid övergångar Lokalanvändning Biträdande rektor utarbetar årligen ett lokalschema och ansvarar för användningen. Biträdande rektor har också ett övergripande ansvar för översyn och tillsyn av lokalerna. 3.4 Pedagogiskt arbete Normer och värden På Backeboskolan påverkas och stimuleras eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och att låta dessa komma till uttryck i praktisk vardaglig handling. Miljön präglas av respekt och förtroende mellan elever och personal. Skolan har tydliga regler och konsekvenser som är kända av alla; elever, personal och föräldrar. Skolans regler följs i mycket hög grad. Vid brott mot reglerna finns tydliga direktiv för åtgärder. Skolan har en antimobbningsgrupp som arbetar utifrån en fastställd plan för att motverka kränkande behandling. Skolan lägger stor vikt vid det mobbningsförebyggande arbetet genom exempelvis schemalagd dramaundervisning och livskunskap. Om det trots det förebyggande arbetet skulle uppstå akuta mobbningsfall följer skolan den s.k. Österholmsmodellen (finns beskriven i Stoppa mobbning går, vilken finns hos biträdande rektor). All personal har som målsättning att fungera som förebilder och auktoriteter för eleverna. Biträdande rektor är ansvarig för arbetet mot kränkande särbehandling. Bilaga 23: Regler och rutiner + konsekvenser 13

14 Likabehandlingsplanen Skolan har utarbetat en likabehandlingsplan som väl följer skollagens krav. Denna följs upp och revideras årligen tillsammans med elever. Biträdande rektor ansvarar. Bilaga 6: Likabehandlingsplan Kunskaper Skolans arbetssätt finns beskrivet i bilagor till denna kvalitetsmanual, där det bl a beskrivs hur arbetet i teman ska gå till. Där finns också beskrivet hur Levande Verkstadsmetodiken flätas in i ämnesundervisningen, hur eleven kan utveckla sin nyfikenhet och lust att lära. En av grundbultarna i Levande Verkstadsmetodiken är att eleverna ska utveckla tillit till sin egen förmåga. Detta finns också utförligt beskrivet i skolans verksamhetsidé, se punkt 1.4. På Backeboskolan finns rutiner för att säkerställa samarbetet mellan lärare så att både kunskapsmål och sociala mål nås, t ex på arbetslagsmöten och personalmöten (torsdagsmöten). I temaarbetets arbetsgång ingår att eleverna är med och planerar innehåll, arbetssätt och redovisningssätt. Eleverna lär sig lyssna, diskutera och argumentera. De lär sig att använda sina kunskaper för att formulera och pröva antaganden, lösa problem, reflektera över erfarenheter och kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden. Elevernas temaredovisningar ger möjligheter att utveckla och nyansera språket både muntligt och skriftligt. Efter varje tema finns fastlagda rutiner för utvärdering både för elever och för pedagoger. Skolan har rutiner för hur resultatet/utvecklingen ska kommuniceras till elever och föräldrar. Varje elev har en individuell utvecklingsplan som följs upp vid varje utvecklingssamtal. Varje termin hålls utvecklingssamtal, där elev, lärare och föräldrar närvarar. Fritids har ett eget utvecklingssamtal en gång om året. Inför utvecklingssamtalen får all berörd personal skriva omdömen om eleven. Eleven och föräldrarna får i god tid före samtalet ett skriftligt omdöme i alla ämnen samt ett frågeformulär där de kan ta upp saker som de vill prata om på utvecklingssamtalet. Varje läsår hålls klasskonferenser där varje elev tas upp och där klassens samtliga lärare närvarar. Bilaga 24: Bilaga 25: Bilaga 26: Temaarbete Skriftliga omdömen inför utvecklingssamtal Individuell utvecklingsplan Elevernas ansvar och inflytande På Backeboskolan arbetar vi målmedvetet för att eleverna ska ha ett reellt inflytande över sin utveckling och skolgång. Detta sker bl a genom 14

15 Klassråd 1 ggn/vecka. Skolråd 1 ggn/månad. Eleverna deltar i planering och upplägg av tema och annan undervisning Skola och hem Backeboskolan drivs som en ekonomisk förening där föräldrarna till skolans elever kan vara medlemmar. Skolans styrelse består av 8 ledamöter varav hälften väljs av föreningsstämman och hälften väljs av personalen. Ordförande väljs av föreningsstämman. Ett samarbetsdokument mellan barn, föräldrar och skolpersonal har gemensamt arbetats fram, i vilket klargörs vilka förväntningar de olika grupperna kan ha på varandra. Dokumentet gås igenom med föräldrarna i årskurs 1, och med barnen i början av varje läsår. Dokumentet mejlas ut till föräldrarna i början av varje nytt läsår. Varje vecka får föräldrarna veckobrev, där lärarna bl a beskriver arbetet under den gångna veckan. Skolan har rutiner för hur resultatet/utvecklingen ska kommuniceras till elever och föräldrar. Varje elev har en individuell utvecklingsplan som följs upp vid varje utvecklingssamtal. Varje termin hålls utvecklingssamtal, där elev, lärare och föräldrar närvarar. Fritids har ett eget utvecklingssamtal en gång om året. Inför utvecklingssamtalen får all berörd personal skriva omdömen om eleven. Eleven och föräldrarna får i god tid före samtalet ett skriftligt omdöme i alla ämnen samt ett frågeformulär där de kan ta upp saker som de vill prata om på utvecklingssamtalet. Lärarna är skyldiga att dokumentera frånvaro hos eleverna. Föräldrar skall på morgonen den dag barnet är sjukt/frånvarande, ringa till skolans expedition för att anmäla frånvaron till skolan. Frånvaron fylls i på listor, som sitter på anslagstavlan, och som lärarna kollar av varje förmiddag. Om en elev inte är på skolan och frånvaro inte har anmälts, kontaktar läraren föräldrarna samma dag. Om en lärare upptäcker osedvanligt hög frånvaro hos någon elev, kontaktas rektor. Bilaga 26: Bilaga 27: Individuell utvecklingsplan Samarbetsdokument Övergång och samverkan Vi säkerställer ett samarbete mellan förskoleklass, fritids och skola genom Faddersystem (3:or faddrar till förskoleklassbarn) Förskoleklass och åk 1 samarbetar under vårterminen På fritids är barnen i F och 1 tillsammans Personalen f-klass, fritids och skola har gemensamma möten varje vecka 15

16 3.4.6 Skolan och omvärlden Varje klass på Backeboskolan har en budget för studiebesök, vilket utnyttjas i hög grad, t ex vid museibesök, kulturevenemang och olika idrottsaktiviteter. Det sker ett samarbete med Dieselverkstan, Mediacentralen och andra bibliotek. Eleverna i skolår 5 och 6 får årligen tillfälle att göra arbetsplatsbesök på sina/andra föräldrars arbetsplatser. Föräldrar kommer ibland till klasserna och berättar om sina verksamheter Kultur i skolan Skolans arbetssätt innebär att eleverna på många sätt kommer i kontakt med olika kulturyttringar, både med eget skapande och som konsumenter. Fr o m höstterminen 2007 tilldelas skolorna en separat kulturpeng från Nacka kommun (Kulturlyftet). Kulturpengen ska bidra till att ge varje enskilt barn och elev en hög kompetens inom kultur- och medieområdet. För att bli tilldelad kulturpengen ska skolan arbeta för att uppfylla olika mål och kriterier som Kulturlyftet beskriver. År 2009 instiftade Nacka Kommun ett nytt kvalitetspris inom området kultur, en kulturhatt, som gick till Backeboskolan. Bilaga 28: Kulturplan Bedömning och betyg Det finns ämnesmatriser för varje enskilt ämne, där vi tydligt utgår från kursplanernas uppnående- och strävansmål och där de nationella målen i årskurs 3 och 5 tydligt framgår. Lärarna använder diagnoser, egna tester och prov för att ta reda på elevernas kunskapsnivå. Uppföljning och analys av kunskapsresultat sker vid utvecklingssamtal minst två gånger per läsår. Bilaga 17: Tester och screening Barn i behov av särskilt stöd Skolan har en dokumenterad plan för hur vi arbetar med barn i behov av särskilt stöd. I denna plan beskrivs bl a analys av elevens behov, säkerställande av adekvat stödinsats, upprättande av åtgärdsprogram, vilka som ska närvara vid upprättandet av åtgärdsprogrammet och hur det ska utformas och utvärderas. Specialpedagogen ansvarar för att planen uppdateras årligen. Skolan har ett eget resurscenter, Klippan, som specialpedagogen ansvarar för, och där elever med olika behov kan få stöd och hjälp. Bilaga 18: Bilaga 19: Bilaga 20: Elever med behov av särskilt stöd Anmälan elev i behov av särskilt stöd Åtgärdsprogram mall 16

17 Fritids Backeboskolan erbjuder fritidshemsverksamhet för barn i förskoleklass t o m årskurs 3 samt fritidsklubb för de äldre barnen. Vårt främsta mål med verksamheten är att ge barnen en meningsfull fritid, att stärka dem som individer i ett gruppsammanhang samt att bli trygga i skog och natur. Backeboskolan har en fantastisk naturtomt som ger unika möjligheter till utomhusvistelse där barnens fantasi och kreativitet stimuleras. Här tillbringar vi mycket tid och erbjuder olika aktiviteter. En gång i veckan har varje avdelning skogsutflykt där vi bl a arbetar efter civilförsvarets program Hitta Vilse samt efter Äventyrspedagogikens metod. Hitta Vilse syftar främst till att lära barn bli trygga i sig själva ute i naturen, veta hur de ska göra om de går vilse samt grundlägga en kunskap om värmehållning, näring och överlevnad. Äventyrspedagogiken syftar främst till att arbeta och utvecklas tillsammans i grupp där utveckling av individen och gruppen går hand i hand och värderas lika mycket. Inomhus består verksamheten av aktiviteter såsom skapande verkstad, lek, kappla- och legobygge, pingis och teaterlek. Skolan har också en skolkör, som leds av skolans musiklärare, där de barn som vill kan delta. Bilaga 23: Bilaga 29: Regler och rutiner + konsekvenser Fritidsbroschyr 3.5 Administration Dokumentstyrning Alla dokument som styr verksamheten har rubrik, datum och är skrivskyddade. Dessa dokument finns som bilagor till kvalitetsmanualen och är sparade på Stugan på Tor/kvalitetsmanual/bilagor Avvikelserapportering, synpunkter och förslag Förslag och synpunkter från elever tas upp på klass- och skolråd. Ansvarig pedagog tar sedan upp frågan på personalmötet eller med skolledningen som senast till nästföljande klass- eller skolråd kommer med återkoppling. Förslag och synpunkter från föräldrar eller andra intressenter vidarebefordras omgående till skolledningen som tillsammans med övrig berörd personal diskuterar och kommer överens om åtgärder. Dessa kommuniceras då snarast tillbaka till avsändaren. Kan inget svar ges, ska även detta omgående meddelas. Inför varje föräldramöte ombeds föräldrarna inkomma med förslag och synpunkter som kan tas upp till diskussion på mötet. Rör det frågor som bör ha ett annat forum, vidareförmedlar läraren frågan till rektor. I övrigt kan elever, föräldrar och personal alltid vända sig till skolledningen med sina synpunkter och önskemål. 17

18 3.6 Ekonomi Ekonomiska mål Skolans ekonomiska mål är dokumenterade i budgeten. Budgeten följs upp varje månad i resultat- och balansrapporter på styrelsemötena. Budgeten tas fram av rektor och godkänns av styrelsen, och delges därefter personalen Budget Rektor utarbetar en budget inför varje läsår och ansvarar för denna. Skolan har brutet räkenskapsår ( ). Budgeten revideras halvårsvis. Budgeten följs upp varje månad vid styrelsemötet, då balans- och resultatrapporter och prognoser gås igenom och analyseras. Viss del av budgeten är utlagd på klasserna/arbetslagen (läromedel och pedagogiskt förbrukningsmaterial, studiebesök) och köket (inköp livsmedel och städmaterial). Klassernas/arbetslagens utgifter redovisas varje termin till rektor. Rektor har attesträtt. Vid rektors frånvaro attesterar biträdande rektor. Rektors egna utlägg attesteras av styrelseordförande. 3.7 Personal Rekrytering Skolan har en rekryteringsplan där vi beskriver arbetsgången vid nyrekrytering, t ex upprättande av arbetsanalys, kravprofil, urvalskriterier, anställningsbevis, introduktion, mentor. Bilaga 11: Rutiner vid nyrekrytering Medarbetarsamtal Medarbetarsamtal sker en gång per år, med eventuell uppföljning under året. Samtalen delas mellan rektor (12) och biträdande rektor (9). Ett formulär delas ut till medarbetarna i god tid innan samtalet, där medarbetaren svarar på vissa frågor. Varje samtal är cirka en timme långt. Därutöver sker separata lönesamtal med varje medarbetare Friskvård Skolan är mån om personalens både fysiska och psykiska hälsa, och har olika aktiviteter för att skapa ett gott socialt klimat bland personalen. Några gånger per termin anordnar några en kväll att umgås tillsammans kring något roligt, t ex sång, idrottsaktivitet, teaterbesök, etc. Allas födelsedagar uppmärksammas. Vid varje läsårsstart och terminsavslut anordnas någon form av fest för de anställda. Varje anställd får viss ersättning per termin mot uppvisande av kvitto för någon idrottsaktivitet. Flera gånger i månaden kommer en massör till skolan då personalen erbjuds massage till reducerat pris. 18

19 3.8 Lokalvård Städning av skolans lokaler är upphandlad och sköts av en extern städfirma enligt avtal. Fyra gånger per år görs en storstädning av skolans lokaler, vilken sköts av föräldrar. 3.9 Elevhälsa Skolan har tillgång till skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog och talpedagog, vars tjänster upphandlas från Nacka kommun. Eleverna erbjuds daglig fysisk aktivitet inom ramen för skoldagen genom de långa rasterna förmiddag och lunch. Alla klasslärare har genomgått Röris - utbildning och har rörelsepass invävda under skoldagen. Genom Idrottslyftet har olika klasser varit på Friskis och svettis, paddlat kanot eller haft yoga. På fritidstid är utomhusaktiviteter en viktig del av verksamheten. Skolgården uppmuntrar till mycket lek och fysisk aktivitet. Skolan erbjuder en fantastiskt god och hälsosam skolmat, se punkt Skolmåltid Skolan serverar både skollunch och mellanmål som tillagas i skolans eget kök av anställd kock och köksassistent. I princip all mat lagas på skolan från färska råvaror. I största möjliga utsträckning används kravmärkta råvaror och dagligen serveras ett vegetariskt alternativ. Det finns alltid många små rätter och sallader att välja mellan och maten smakar fantastiskt! Stor vikt läggs vid miljön kring lunchen såsom vacker bordsdekoration, musik, lugn och ro. De första tio minuterna av måltiden är tyst matstund. Läraren äter alltid tillsammans med klassen. Eleverna är indelade i ett roterande system som matvärdar, där de ansvarar för viss dukning, undanplockning och avtorkning av borden. Till mellis på eftermiddagen serveras t ex gröt, filmjölk och müsli eller mjölk och smörgås. En gång per termin har man matråd, där skolrådsrepresentanterna, fritidsföreståndaren och kökspersonalen möts och diskuterar maten och matsituationen utifrån det som innan diskuterats i klasserna. Kökspersonalen tar också upp frågor som rör måltiderna vid personalmötena. En förslagslåda finns där elever och personal kan lämna önskemål om mat och sista veckan på läsåret bestämmer avgångsklassen menyn. Skolan har en egen kompost där vi lägger vissa grönsaksrester och löv. Mullen används sedan i våra rabatter. Alla klasser har sin egen rabatt som de har ansvar för. 19

20 Skolan har ett egenkontrollsprotokoll för att säkerställa att lagar och regler (livsmedelslagen 2006:804) avseende hygien och säkerhet är kända och tillämpas. Kocken genomför regelbundna egenkontroller av kylar och frysar och av temperaturen på varor som transporteras till skolan. De flesta kontroller görs efter schema en gång per vecka. Bilaga 30: Egenkontrollsprotokoll 3.11 Skolbibliotek Skolan har ett litet bibliotek placerat i skolans matsal. Två lärare ansvarar tillsammans för biblioteket och arbetar på att utforma regler och rutiner för utlåning och administration av biblioteket. Eleverna gör klassbesök till stadsbiblioteket i Orminge. Bilaga 31: Plan för skolbiblioteksverksamheten på Backeboskolan 3.12 Kompetensutveckling Plan, genomförande, uppföljning och omfattning Backeboskolan har en övergripande kompetensutvecklingsplan som utgår från Backeboskolans krav och mål. Planen omfattar samtlig personal på skolan och är förankrad i organisationen. Föregående budgetår var ca 1,5 % av budgeten avsatt för kompetensutveckling. Kompetensutvecklingen genomförs genom både extern och intern utbildning. Skolan har individuella kompetensutvecklingsplaner vilka styrs av skolans behov av att uppnå uppställda mål. Personalen har tillgång till ett flertal pedagogiska tidskrifter för att säkerställa kontinuerlig insyn i den pedagogiska forskningen. Samtlig personal har tillgång till psykologisk och pedagogisk handledning via skolpsykolog och CLS (Centrum för lärande och specialpedagogik). Skolans personal har möjlighet att delta i ett flertal workshops, föreläsningar och seminarier. Rektor och biträdande rektor genomför årligen medarbetarsamtal med samtlig anställd personal, vilket innebär ca samtal per chef. I förekommande fall görs också en uppföljning under året. Skolan har ett formulär som delas ut till medarbetarna 1-2 veckor före samtalet och som ligger till grund för detta. Ca en timme avsätts för varje medarbetarsamtal. Bilaga 32: Övergripande kompetensutvecklingsplan 20

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Docksta Friskola 2014-2015 Arbetsmiljölagen Målet med arbetsmiljöarbetet är att verksamheten ska bedrivas på ett så säkert och effektivt sätt som möjligt. I skolan styrs

Läs mer

Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11

Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11 Datum 2010-06-02 Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Plusgiro Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS Torsskolan Allfargatan 38 www.torsas.se 0486-33100

Läs mer

Arbetsplan med taktisk agenda för Hemsjö Förskola

Arbetsplan med taktisk agenda för Hemsjö Förskola 150102 Arbetsplan med taktisk agenda för Hemsjö Förskola Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Kotten 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund 3 2. Mål och riktlinjer 4 2.1 Normer och värden 4 2.2 Utveckling och lärande 5-6 2.3 Barns inflytande

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kritan 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kritan 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Kritan 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Docksta Friskola 2015-2016 Systematiskt arbetsmiljöarbete Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas att systematiskt planera, genomföra och följa upp verksamheten så att arbetsmiljökraven

Läs mer

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 151013 Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Arbetsplan 2013/2014 Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper 5. Läroplansmål Elevernas

Läs mer

Introduktion för lärare, förskollärare och fritidspedagoger i Götene kommun

Introduktion för lärare, förskollärare och fritidspedagoger i Götene kommun Introduktion för lärare, förskollärare och fritidspedagoger i Götene kommun W:\Götene\Dokument\020620\Bunt 1\Introduktionsprogram.doc Innehållsförteckning! Inledning och bakgrund sid. 3! Programinnehåll

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Arbetsplan för Stockens förskola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Stockens förskola Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lärande Samskapande Styrkebaserad Lust att lära Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare Vi skapar delaktighet som präglas av att vi

Läs mer

Verksamhetsplan för. Vendestigens Förskola och Skola AB's. Fritidsverksamhet 2015-2016

Verksamhetsplan för. Vendestigens Förskola och Skola AB's. Fritidsverksamhet 2015-2016 Verksamhetsplan för Vendestigens Förskola och Skola AB's Fritidsverksamhet 2015-2016 Fritidshemmet ska erbjuda en meningsfull fritid. En förutsättning för att barnen ska uppleva fritiden som rolig och

Läs mer

UR ETT SKOLKURATORSPERSPEKTIV

UR ETT SKOLKURATORSPERSPEKTIV SKOLKURATORSENHETEN Utbildningsförvaltningen UR ETT SKOLKURATORSPERSPEKTIV SKOLA Typ av skola grundskola gymnasium Huvudman kommunal skola friskola Stadium/ år F-5 6 9 F-9 gymn Antal elever INLEDNING Detta

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Kvalitetsanalys för Backeboskolan läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Backeboskolan läsåret 2012/13 Datum 1 (1) Kvalitetsanalys för Backeboskolan läsåret 2012/13 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013-2014

Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013-2014 Grundsärskolan Ingela Dullum Rektor Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013-2014 Grundsärskolan Ferlinskolan/Strandvägsskolan Rektor Ingela Dullum 1 Innehållsförteckning: Kunskaper sidan 3 Normer och

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Sid 3 Presentation av arbetssätt Sid 4 utifrån LGR 11 Sid 4 Normer och värden Kunskaper Sid 6 Elevers ansvar och inflytande

Läs mer

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1. Vision Hur vi vill att vår skola ska vara Vår vision är att vara en skola för alla där alla, oavsett vem man är och vad man tycker, känner sig trygga och respekterade. På Praktiska Malmö Limhamn ska

Läs mer

Hälsoplan för Tegnérskolan

Hälsoplan för Tegnérskolan Hälsoplan för Tegnérskolan 2010 2011 Tegnérskolans Hälsoplan 2010-2011 Inom skolan arbetar alla kompetenser tillsammans för att bidra till varje elevs utveckling, hälsa och trygghet, men också för att

Läs mer

Arbetsplan/verksamhetsplan 2010/11 fritidshem, förskoleklass, grundskola för Väsby skola

Arbetsplan/verksamhetsplan 2010/11 fritidshem, förskoleklass, grundskola för Väsby skola Arbetsplan/verksamhetsplan 2010/11 fritidshem, förskoleklass, grundskola för Väsby skola Inledning Väsby skola är en del av området Väsby Centrala. Väsby skolas ledning består av en rektor, och en biträdande

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Förskolan i Östra Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi

Läs mer

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Förskola/avdelning Fyrås förskola Ort Fyrås Hammerdal Ansvarig förskolchef Ewa Ottosson Kontaktinformation Fyrås förskola småfattran Fyrås 565 830

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Arbetsplan för Bokhultets förskola

Arbetsplan för Bokhultets förskola Utbildningsförvaltningen Arbetsplan för Bokhultets förskola 2014-10-21 2014 2015 Innehållsförteckning 1. Presentation av förskola... 3 2. Årets utvecklingsområden... 5 3. Normer och värden... 5 4. Utveckling

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För Wämöskolan Läsåret 15/16

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För Wämöskolan Läsåret 15/16 Plan mot diskriminering och kränkande behandling För Wämöskolan Läsåret 15/16 Inledning Denna plan handlar om hur arbetet på Wämöskolan ska bedrivas för att metodiskt främja likabehandling samt för att

Läs mer

Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017

Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017 Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017 Innehållsförteckning Verksamhetsidé-vision sid. 2 Förutsättningar sid. 2 Ekeby skolas årshjul sid. 4 1. Läroplansmål Normer och värden sid. 5 2. Läroplansmål

Läs mer

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Innehåll Utbildningsinspektion i Vara kommun Larvs och Tråvads skolor Dnr 53-2005:1524 Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Lokal arbetsplan för Eneryda förskola

Lokal arbetsplan för Eneryda förskola Utbildningsförvaltningen Lokal arbetsplan för Eneryda förskola 2013-2014 Innehållsförteckning 1 Presentation av förskolan. 3 2 Årets utvecklingsområden. 4 3 Normer och värden 5 4 Utveckling och lärande.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2012 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/12 Inledning

Läs mer

Handlingsplan för förskoleklasser och fritidshem i Boxholms kommun

Handlingsplan för förskoleklasser och fritidshem i Boxholms kommun Handlingsplan för förskoleklasser och fritidshem i Boxholms kommun Januari 2008 Skolans uppdrag Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (LPO 94) har anpassats för att även omfatta förskoleklassen

Läs mer

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2015/2016 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All planering och alla aktiviteter

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning Lokal arbetsplan Ängdala förskola 2013 Innehållsförteckning 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 POLICY 1(8) Ekhagsskolan Johanna M Carlsson Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 Förskoleklass, Grundskola och Fritidshem 2 Vår målsättning är att alla elever skall

Läs mer

Lokal arbetsplan. Bollstanäs skola. Läsåret 2009/2010. Bollstanäs skola. Stora vägen Upplands Väsby

Lokal arbetsplan. Bollstanäs skola. Läsåret 2009/2010. Bollstanäs skola. Stora vägen Upplands Väsby Bollstanäs skola Stora vägen 80 194 68 Upplands Väsby Lokal arbetsplan Bollstanäs skola Läsåret 2009/2010 Arbetsplan/verksamhetsplan 2009/10 grundskola för Bollstanäs Inledning Skolans organisation Bollstanäs

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Docksta Friskola 2016-2017 Systematiskt arbetsmiljöarbete Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas att systematiskt planera, genomföra och följa upp verksamheten så att arbetsmiljökraven

Läs mer

VERKSAMHETSIDÉ...3 ORGANISATION...4 BARN I BEHOV AV STÖD...6 SAMVERKAN...7 BARN OCH UNGDOMARS INFLYTANDE...8 DEMOKRATISK SKOLA...9 HÄLSA/ MILJÖ...

VERKSAMHETSIDÉ...3 ORGANISATION...4 BARN I BEHOV AV STÖD...6 SAMVERKAN...7 BARN OCH UNGDOMARS INFLYTANDE...8 DEMOKRATISK SKOLA...9 HÄLSA/ MILJÖ... 2012-2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETSIDÉ...3 ORGANISATION...4 BARN I BEHOV AV STÖD...6 SAMVERKAN...7 BARN OCH UNGDOMARS INFLYTANDE...8 DEMOKRATISK SKOLA...9 HÄLSA/ MILJÖ...9 PERSONAL...10 RESURSER

Läs mer

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2016/2017 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS SKOLANS LEDORD HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS VISION Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Tornet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Handlingsplan för Likabehandling, mot mobbning och kränkande beteende vid Morups Friskola

Handlingsplan för Likabehandling, mot mobbning och kränkande beteende vid Morups Friskola Uppdaterad 2015-03-10 Handlingsplan för Likabehandling, mot mobbning och kränkande beteende vid Morups Friskola Mål vid Morups Friskola Ingen mobbning, trakasserier eller annan särbehandling på grund av

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Hjoggböleskolan Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola F-5 och fritidshem Ansvariga för planen Rektor Johanna Norlund Planen

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 150417 Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Arbetsplan för Stockens förskola Läsåret 2016/2017

Arbetsplan för Stockens förskola Läsåret 2016/2017 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lärande Samskapande Styrkebaserad Lust att lära Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare Vi skapar delaktighet som präglas av att vi

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN LÄSÅRET 2009/2010. Klämmaskolan ALINGSÅS

LOKAL ARBETSPLAN LÄSÅRET 2009/2010. Klämmaskolan ALINGSÅS LOKAL ARBETSPLAN LÄSÅRET 2009/2010 Klämmaskolan ALINGSÅS Beskrivning av verksamheten Klämmaskolans huvudsakliga uppgift är att ta emot och pedagogiskt arbeta med elever i stort behov av fler vuxna omkring

Läs mer

Hällabrottets förskola

Hällabrottets förskola 1(7) 2016 06 15 Verksamhetsplan Hällabrottets förskola 2016/2017 2 förskolechef: Pernilla Nilsson 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Verksamhetsidé 4. Hällabrottets förskola års hjul (under arbete) 5.

Läs mer

Mål för fritidshemmen i Skinnskatteberg

Mål för fritidshemmen i Skinnskatteberg Mål för fritidshemmen i Skinnskatteberg 2012-10-01 2 Mål för fritidshemmen i Skinnskattebergs kommun Utarbetad maj 2006, reviderad hösten 2012 Inledning Fritidshemmets uppgift är att genom pedagogisk verksamhet

Läs mer

L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna

L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna 1 L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna Nallebjörnens förskola Rapport Juni 2013 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Utvärderingens genomförande...

Läs mer

Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012

Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012 Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012 Bryngelstorpskolans förskoleklass Förskoleklassen har sina två hemvist på Norrgården och Sörgården i Bullerbyn. Bullerbyn ligger längst

Läs mer

Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-3 och fritidshem Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2016/2017 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2015/2016

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2015/2016 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2015/2016 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse! För att nå

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Åbyggeby skola och fritidshem Kerstin Norlin biträdande rektor 1. Inledning Verksamheten har bedrivits med 70 barn i åldrarna 6-10 år, fördelade i förskoleklass upp till

Läs mer

Tyck till om förskolans kvalitet!

Tyck till om förskolans kvalitet! (6) Logga per kommun Tyck till om förskolans kvalitet! Självskattning ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet Dokumentet har sin utgångspunkt i Lpfö 98/0 och har till viss del en koppling till

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN Förskolan Vättern är en förskola med estetisk inriktning och är integrerad i Vätternskolan. Vi finns på Ulaxgatan, Ekön med närhet till Bondebacka. I vårt temaarbete

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Stenhamreskolan och Tallåsens skola

Regelbunden tillsyn i Stenhamreskolan och Tallåsens skola Regelbunden tillsyn i Ljusdals kommun och Dnr 43-2009:372 Regelbunden tillsyn i och Tallåsens skola Förskoleklass Grundskola 1-6 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ljusdals kommun och

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 ÖREBRO KOMMUN Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 Tegnérskolan Förvaltningen förskola och skola orebro.se Box 31550, 701 35 Örebro Ullavigatan 27 tegnerskolan@orebro.se Servicecenter 019-21

Läs mer

Borgens förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Borgens förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Borgens förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången 2 LEDNINGSDEKLARATION

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Västanvinden 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Västanvinden 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Västanvinden 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Åsaka skola

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Åsaka skola Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Åsaka skola 1-6 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Arbetsplan läsåret 15/16. Almby/Brickebacken grundsärskola 1-9

Arbetsplan läsåret 15/16. Almby/Brickebacken grundsärskola 1-9 Arbetsplan läsåret 15/16 Almby/Brickebacken grundsärskola 1-9 Innehåll Almby/Brickebacken arbetsplan... 3 Syfte Bakgrund Kvalitétsarbete... 4 Prioriterade områden... 5 Arbetsmiljö Fritidsverksamheten Kompetensutveckling...7

Läs mer

Kvalitetsredovisning år 2008

Kvalitetsredovisning år 2008 1 (6) Kvalitetsredovisning år 2008 Kvalitetsredovisningen är en viktig del i förskolans kvalitetsarbete. Redovisningen hur långt vi har kommit i vår strävan mot målen och hur vi arbetar med att utveckla

Läs mer

Verksamhetsplan. för. Eriksgårdens förskola. Jörgensgårdens förskola. och. Lilla Dag & Natt 2012-2014

Verksamhetsplan. för. Eriksgårdens förskola. Jörgensgårdens förskola. och. Lilla Dag & Natt 2012-2014 Eriksgården Jörgensgården Lilla Dag & Natt Verksamhetsplan för Eriksgårdens förskola Jörgensgårdens förskola och Lilla Dag & Natt 2012-2014 Utbildningsförvaltningen landskrona.se Eriksgårdens förskola

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Datum 150904 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan Förskoleverksamheten Barn och utbildning Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan FÖRSKOLAN LYCKANS VISION Alla barn och vuxna ska få möjlighet att utveckla sina inneboende resurser.

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Lyckan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Lyckan Förskoleverksamheten Barn och utbildning Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Förskolan Lyckan FÖRSKOLAN LYCKANS VISION Alla barn och vuxna ska få möjlighet att utveckla sina inneboende resurser.

Läs mer

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N SID 1 (7) 2012-11-13 DNR 12-411/7073 BILAGA PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UPPDRAGET I skollagen står följande om syftet med utbildningen på fritidshemmet:

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Läsåret 2012/2013. Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde

Kvalitetsredovisning. Läsåret 2012/2013. Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde Kvalitetsredovisning Läsåret 2012/2013 Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde Innehåll 1. Kvalitetsutvecklingsplan Planering Uppföljning Utvärdering och utveckling Analys och rapport Kvalitetsredovisning

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 2012/10/16 Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 Åkerö skola Flexgrupp 1 och 2 Särskola och Asbergerklass 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av skolan 2. Beskrivning av årets verksamhet 3. Underlag

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Rensbackens förskola Rensbackens förskola arbetar för att erbjuda en god omsorg och trygghet. Vi tar tillvara både inne- och utemiljön på ett medvetet sätt. Miljön är formad

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola LIKABEHANDLINGSPLAN Bjurtjärns Skola 2011-2012 1. Inledning Likabehandlingsplanen handlar om att skapa en skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Rätten till likabehandling

Läs mer

Arbetsplan. VillUt. för. i Villans rektorsområde

Arbetsplan. VillUt. för. i Villans rektorsområde Arbetsplan för VillUt i Villans rektorsområde 2010-08-30 Lärmiljöer Alla pedagoger har insikt i lärmiljöns betydelse för barns lek, utveckling och lärande. Med lärmiljö menar vi: Pedagogernas förhållningssätt,

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse! För att nå

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Rektor, all personal, elever samt vårdnadshavare

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION Fritids 2014 PROFIL - Framgångsrikt lärande VISION Tillsammans förverkligar vi våra drömmar Enhet Gudhem står för framgångsrikt lärande. Tillsammans arbetar vi i all verksamheterför

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

Kvalitetsanalys för Myrans heldagsskola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Myrans heldagsskola läsåret 2013/14 Saltsjö-Boo 2014-08-11 Kvalitetsanalys för Myrans heldagsskola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

ÅRSHJUL- SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FRÖDINGSKOLAN Från skollagen:

ÅRSHJUL- SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FRÖDINGSKOLAN Från skollagen: Från skollagen: Grundskolan skall enligt skollagen 4 kap 3-5 : 3 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera följa upp och utveckla utbildningen. 4 Sådan

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Snäckstrands förskola 2013-2014 MÖRBYLÅNGA KOMMUN Juli 2 2014 Anneli Smedberg 1. Inledning Varje kommun ska enligt förordningen (SFS 2010:800) systematiskt och kontinuerligt

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010/2011

Kvalitetsredovisning 2010/2011 Kvalitetsredovisning 2010/2011 Hagaströmsskolans fritidshem Ansvarig Biträdande rektor Ingrid Larsson 1. Inledning Fritidshemmet på Hagaströms skola strävar efter en helhetssyn på barnet hela dagen. Enligt

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4-9 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida 5-6

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

ARBETSMILJÖPLAN. Arbetsmiljöansvarig. Montessoriförskolan Makrillen. Carolina Jansson, förskolechef. Telefon: 0702-513247

ARBETSMILJÖPLAN. Arbetsmiljöansvarig. Montessoriförskolan Makrillen. Carolina Jansson, förskolechef. Telefon: 0702-513247 ARBETSMILJÖPLAN Montessoriförskolan Makrillen Arbetsmiljöansvarig Carolina Jansson, förskolechef. Telefon: 0702513247 DOKUMENTVERSION UPPDATERAD VEM 1 20140103 Carolina Jansson 1 Ambition och Mål Vi skall

Läs mer

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan Lokal Arbetsplan 2011 F-klass och grundskolan NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Arbetsplan Mo skola. Läsåret 09/10 Reviderad september 09

Arbetsplan Mo skola. Läsåret 09/10 Reviderad september 09 Arbetsplan Mo skola Läsåret 09/10 Reviderad september 09 Mo skola Mo skola är en F 6 skola med fritidshem. Skolan byggdes år 1954 och har en fantastisk utemiljö som stimulerar till lek, arbete och lärande.

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer