KVALITETSMANUAL BACKEBOSKOLAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITETSMANUAL BACKEBOSKOLAN"

Transkript

1 KVALITETSMANUAL BACKEBOSKOLAN Version med förlängning läsåret 2009/2010 1

2 1 Verksamhet och Mål 1.1 Inledande presentation Backeboskolan är en friskola belägen i Vikingshill, Nacka. Skolan drivs som en ekonomisk förening, där föräldrar och personal kan vara medlemmar. Skolan bedriver undervisning för barn i årskurs F-6 och har också ett fritidshem för skolans barn. Skolan startades 1993 och är nu fullt utbyggd. Läsåret 2009/2010 har skolan 150 elever inskrivna fördelade enligt nedan. F Ägarförhållanden Backeboskolan drivs som en ekonomisk förening där föräldrar och personal kan vara medlemmar. Föreningen drivs i enlighet med dess stadgar. Bilaga 1: Stadgar 1.3 Finansiering Skolan finansierar sin verksamhet via skolcheck och fritidscheck. Skolans verksamhet är inte momspliktig, varför skolan uppbär momsersättning från kommunen. För särskilda projekt kan skolan söka olika typer av bidrag. Skolan äger skolfastigheten. Skolan har tagit lån för att färdigställa byggnaderna och kommunen har gått in som borgenär för en del av lånen. Genom föräldrarnas egna arbetsinsatser kan skolan skära ner på vissa underhållskostnader. 1.4 Verksamhetsidé Backeboskolan är en friskola som arbetar med Levande Verkstad som pedagogisk metod för att levandegöra och förankra kunskap hos eleverna. Levande Verkstad som metod och synsätt genomsyrar skolans arbete i alla ämnen. Vår verksamhetsidé grundar sig på: Glädje och nyfikenhet lära med alla sinnen Kunskap och färdigheter för ett fortsatt lärande livet igenom Trygghet i sig själv och respekt för andra Ansvar för sitt eget lärande 2

3 Glädje och nyfikenhet lära med alla sinnen Skolans arbetssätt genomsyras av Levande Verkstad som metod och synsätt i alla ämnen. Levande Verkstad är ett bild- och formpedagogiskt arbetssätt som Väcker lust och nyfikenhet Stärker elevens självkänsla och samarbetsförmåga Utvecklar fantasin och kreativiteten Förankrar kunskap genom att vi använder alla sinnen Arbetssättet säkras genom att samtlig personal får fortbildning i Levande Verkstad och genom att skolan har minst två Levande Verkstadspedagoger anställda att stötta och handleda lärarna i sitt arbete. Skolan har ett Levande Verkstadsråd vars syfte är att förankra skolans arbetssätt hos personal och föräldrar samt att vidareutveckla arbetssättet. Kunskap och färdigheter för ett fortsatt lärande livet igenom En annan grundsten i skolans pedagogik är arbetet i stora ämnesövergripande teman, där kreativitet och skapande förenas med forskning och sökande efter fakta. Det ger lust att lära, en förståelse för orsak och verkan, ger överblick och sammanhang och utvecklar barnens förmåga till dynamiskt tänkande. I temaarbetet arbetar vi med knoppen och kroppen, vi förankrar kunskapen genom att utforska och uttrycka med tal och skrift, rörelse och skapande. En förutsättning för att kunna forska och söka, är att barnen får goda kunskaper i basfärdigheterna läsa, skriva och räkna. Trygghet i sig själv och respekt för andra Att känna sig trygg är en första förutsättning för att kunna lära sig något. Därför är det en självklarhet att Backeboskolan ska vara en plats där alla kan känna sig trygga, i sig själva och med andra. För att det ska vara möjligt har vi dramaundervisning i alla klasser lära-känna-tema vid varje läsårsstart schemalagd livskunskap i alla klasser antimobbningsteam som arbetar aktivt förebyggande och vid akuta händelser gemensamt personalmöte varje vecka för samtlig personal med fast punkt barn på dagordningen Ansvar för sitt eget lärande Alla elever i årskurs 1-6 har en Mål-, planerings- och utvärderingsbok som följer dem under året. I den är de med och sätter upp mål, planerar och utvärderar sitt arbete. Utformning och layout ser något olika ut beroende på elevernas ålder och mognad. Detta är ett sätt att träna eleverna i att ta ansvar för sitt eget lärande samt göra dem delaktiga i sin egen kunskapsutveckling. 3

4 1.5 Externa styrdokument Lagar, förordningar och externa styrdokument som rör den pedagogiska verksamheten Backeboskolan följer gällande läroplan, Lpo 94, samt lagar och förordningar för skolväsendet. Skolan prenumererar på kontinuerlig uppdatering av gällande lagar via Svensk Facklitteratur. Vid förändringar i lagar och förordningar delges dessa personalen via veckoinfo och/eller personalmöten. Rektor är ansvarig. Biträdande rektor ansvarar för att mejla ut aktuella nyhetsbrev från Skolverket till all pedagogisk personal Övriga externa styrdokument Skolan är i övrigt skyldig att följa gällande bestämmelser, lagar och förordningar såsom arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen, livsmedelslagen, tryckfrihetsförordningen, m fl. 1.6 Interna styrdokument Biträdande rektor ansvarar för att nyanställd personal informeras om för deras arbetsutövning gällande bestämmelser. De bestämmelser som gäller för samtlig personal finns i en Backebomapp som varje nyanställd får vid sitt tillträde. Nyanställd personal skriver på att de har tagit del av informationen. Detta intygande sparas under varje anställds flik i en pärm hos biträdande rektor. Bilaga 2: Bilaga 3: Intyg nyanställd Innehållsförteckning Backebomapp Kvalitetsredovisning Skolan gör årligen en kvalitetsredovisning till kommunen. Till grund för skolans kvalitetsredovisning ligger denna kvalitetsmanual. I redovisningen ingår bedömning av resultat inom respektive område, analys samt kvalitetshöjande åtgärder för det kommande året. Årligen sker en revision utifrån kvalitetsmanualen. Rektor ansvarar Miljöpolicy Backeboskolan har en utarbetad miljöplan. Skolan värnar om hög miljömedvetenhet hos såväl personal som barn och föräldrar. Skolan har en medveten miljöprofil som tar sig uttryck inom dessa områden: sophantering, mathållning, kretsloppstänkande och undervisning. Skolans verksamhet genomsyras av ett miljötänkande där kretsloppet blir synligt för såväl elever som vuxna. All mat lagas på skolan så långt som möjligt från kravodlade råvaror, rester läggs i skolans kompost. Barnen använder kompostjorden till klassens odlingar. Alla sopor källsorteras i sopbehållare på tomten. Alla klasser arbetar årligen med ett miljöprojekt/alla teman ska innehålla ett miljöperspektiv i någon form. Skolan följer gällande lagstiftning inom miljöområdet, såsom tillämpliga delar av avfallsförordningen, miljöbalken, lokala renhållningsordningen, m.fl.. 4

5 Bilaga 4: Miljöplan Marknadsplan För att kartlägga framtida möjligheter och risker för Backeboskolan har skolan arbetat fram en marknadsplan. Rektor ansvarar. Bilaga 5: Marknadsplan Krisplan Skolan har upprättat en krispärm som uppdateras årligen. Biträdande rektor ansvarar. Se punkt Likabehandlingsplan Skolan har en antimobbningsgrupp som arbetar utifrån en fastställd plan för att motverka kränkande särbehandling. Skolan lägger stor vikt vid det mobbningsförebyggande arbetet genom exempelvis schemalagd dramaundervisning och schemalagd livskunskap. Skulle det uppstå akuta mobbningsfall följer skolan den s.k. Österholmsmodellen (finns beskriven i Stoppa mobbning går, vilken finns hos biträdande rektor). Likabehandlingsplanen utvärderas årligen tillsammans med elever. Biträdande rektor är ansvarig för arbetet mot kränkande särbehandling. Bilaga 6: Likabehandlingsplan Jämställdhetsplan Skolan har en dokumenterad jämställdhetsplan som revideras vart tredje år. Rektor ansvarar. Jämställdhetsplanen tillämpas vid nyanställning om möjligt. Av de anställda är 81% kvinnor och 19% män. Bilaga 7: Jämställdhetsplan 5

6 2 Förutsättningar och Resurser 2.1 Övergripande organisation Styrelsearbetet Skolan rapporterar via rektor till styrelsen. Styrelsen sammanträder ca 1 gång/månad på förutbestämda datum. Mötenas längd är 3 timmar. Agendan är fast och dagordningen skickas ut av styrelseordföranden 1-2 dagar innan mötet. Resultat- och balansrapporter distribueras till styrelseledamöterna i förväg. Protokollen finns att läsa hos rektor. I styrelsen ingår alltid rektor. I övrigt väljs hälften av ledamöterna av föreningsstämman och hälften vid ett årligt personalråd. Inga fackliga representanter ingår. I första hand behandlas strategiska frågor. Styrelsearbetet är inte arvoderat Övergripande organisationsschema Backeboskolan drivs som en ekonomisk förening, Backeboskolan ekonomisk förening, och dess medlemmar består av personal på skolan samt föräldrar till de barn som går på skolan. Medlemskapet är frivilligt. Föreningen har en styrelse bestående av 8 ledamöter inklusive suppleanter. Styrelsen utser en samordningsgrupp, vilken organiserar och leder medlemsarbetet på skolan. Dessutom utser den projektgrupper som driver olika aktuella frågor. Samordningsgruppen har till uppgift att organisera och administrera medlemmarnas arbete på skolan, dela in medlemmarna i arbetsgrupper, organisera arbetsdagar för samtliga föräldramedlemmar inför skolstart samt för klasspoolsföräldrar varje höst och vår. Styrelsen utser också projektgrupper som driver aktuella frågor av olika slag, t ex byggfrågor. Bilaga 8: Övergripande organisationsschema 2.2 Operativ organisation Operativ ledning Skolan leds av rektor som har det övergripande ansvaret för skolans pedagogiska verksamhet och den pedagogiska utvecklingen. Skolans ledningsgrupp består av rektor och biträdande rektor. Skolan är indelad i fem arbetslag: Förskoleklass, 1-2:an, 3-4:an, 5-6:an samt fritids. Arbetslagen leds av en arbetslagsledare och har regelbundna möten varje vecka. Skolan har ett Levande Verkstadsråd som lyder under rektor och som utgörs av skolans Levande Verkstadspedagoger. LV-rådet har som uppgift att säkra skolans arbetssätt med Levande Verkstadsmetodiken som grundläggande pedagogisk tanke. Levande Verkstadsrådet sammanträder varannan vecka. 6

7 2.2.2 Operativt organisationsschema Rektor ansvarar för organisationsschemat vilket uppdateras kontinuerligt. Bilaga 9: Operativt organisationsschema 2.3 Personal Ordinarie personal All kompetens hos personalen är dokumenterad och känd av skolledningen. Denna dokumentation följs kontinuerligt upp av rektor. Skolan har dokumenterade rutiner för hur rekrytering av ny personal ska gå till. Nedskrivna rutiner finns för åtgärder vid personals frånvaro. Vid frånvaro som inte kan anses falla innanför ramen för vad som är normalt, vidtar skolledningen adekvata åtgärder. All nyanställd personal tilldelas en mentor. Biträdande rektor ansvarar för detta och följer upp med både mentorn och den nya personalen. Skolledningen har utarbetat lönesättningskriterier som är förankrade hos personalen. Bilaga 10: Bilaga 11: Vid sjukdom och annan frånvaro Rutiner vid nyrekrytering Vikarierande personal Skolan har fastställda rutiner för introduktion och mottagande av vikarier. Skolan har en egen vikariepool. Vikarietillsättningen sköts av biträdande rektor eller annan delegerad personal. I de fall en personals frånvaro är planerad och känd i förväg, ordnar personen själv vikarie. Bilaga 12: Rutiner för vikarier Arbetsmarknadsavtal / Arbetsrätt Skolan är som arbetsgivare ansluten till Almega och alla anställda har därigenom kollektivavtal. Skolan erbjuder förmånlig privat sjuk-, olycksfall- och livgruppförsäkring till de fast anställda. Rektor och biträdande rektor tar fortlöpande del av den information som Almega ger ut avseende ändringar i de olika arbetsmarknadslagarna via nyhetsbrev. 7

8 2.4 Lokal och yttre miljö Allmänt Fastigheterna där skolans verksamhet bedrivs, ägs av Backeboskolan ek. förening. Skolan är belägen på en stor och mycket vacker naturtomt med strålande utsikt över Höggarnsfjärden. Tomten har skogspartier, bergsknallar, stora uppväxta träd, en egen sandstrand och en bäck som ringlar sig mellan träden ner mot stranden. På tomten finns också en fotbollsplan och en liten bollplan med basketkorg. I området vid bäcken finns en liten äventyrslekplats. På tomten finns fem skol- och administrationsbyggnader och dessutom några mindre förrådshus. Den äldsta byggnaden uppfördes ursprungligen vid slutet av 1700-talet, ett hus byggdes vid sekelskiftet 1900 och de tre sista på 1990-talet. Den totala tomtarealen uppgår till ca kvm, och lokalytan är ca 1175kvm. Biträdande rektor är ansvarig för fastigheten och lokalerna Lokaladministration Skolan är ägare till fastigheten och fastigheten är fullvärdesförsäkrad i Trygg- Hansa. Ritningar finns för de större byggnaderna och förvaras hos biträdande rektor. Bilaga 13: Ritningar och kartor fastigheten Lokalstandard Samtliga lokaler har dagsljusbelysning och adekvat ljudisolering. Lokalerna prövas vid regelbundna OVK-kontroller. De flesta lokaler är tillgängliga för rörelsehindrade men inte direkt anpassade, beroende på tomtens läge och utseende. SL-buss stannar direkt utanför skolans grind. Verksamheten är fördelad på 5 olika byggnader. I Rödlöga har klass 1-5 varsitt klassrum med tillhörande grupprum och elevtoalett. Där finns också samlingssal, där storfritids håller till och där musik- och dramaundervisningen bedrivs, samt ett materialförråd. Klass 6 har ett eget hus, Saltkråkan. I Bullerö, sekelskiftesvillan, håller förskoleklassen till. Där finns även kök och matsalar, som renoverades under sommaren Ett hus på fastigheten, Solö, fungerar som bild- och slöjdsal. I skolår sex får eleverna ha träslöjdsundervisning på Myrsjöskolan. Personalen har en egen byggnad, Huvudskär (vita stugan), innehållande konferensrum, samtalsrum och personalrum samt personaltoalett. I detta hus finns en stor öppen spis som både förhöjer stämningen och värmen. Personalrummet fungerar som vilrum för personalen vid behov. I Huvudskär finns också skolans arkiv. På skolans tomt finns även två uteklassrum samt tre små uthus; ett förråd, en vedbod och en rastbod. Den mesta idrottsundervisningen är förlagd till Boo Rackethall, eftersom Backeboskolan inte förfogar över någon egen gymnastiklokal. 8

9 2.4.4 Yttre miljö På skolans tomt finns cykelställ för eleverna och parkeringsplatser för personalen. Ett fåtal parkeringsplatser finns utanför skolans staket för besökande. Hela skolans tomt är en bra och spännande lekplats. Där finns skogspartier, en bergsslänt, bäck, sandstrand, fotbollsplan och en liten basketplan. Där finns också en sandlåda och en äventyrslekplats. Skolans trafiksituation har förbättrats, och under det kommande året sker ytterligare förbättringar i samband med installation av nya kommunala vatten- och avloppsledningar. 2.5 Läromedel En ämnesansvarig finns för varje ämne som ansvarar för ämnets utveckling på skolan. Läromedel och material bestäms av respektive lärare/arbetslagsledare. Ett referensbibliotek finns i Huvudskär, tillgängligt för all personal. 2.6 IKT Gemensamma IT-relaterade frågor Skolan har en dokumenterad IT-plan. De flesta IT-frågor sköts av en arbetsgrupp bestående av föräldrar med sådan kompetens tillsammans med rektor och en lärare. Bilaga 14: IT-plan Teknik Skolan har ett eget datanätverk med ca 25 stationära datorer och ett antal bärbara datorer anslutna. Nätverket är uppbyggt så att en del av nätverket finns tillgängligt endast för personal och en annan del för både elever och personal. Nätverket har bredbandsuppkoppling, brandvägg och antivirusprogram med kontinuerlig uppdatering, både för server och arbetsstationer. Skolan har en hemsida, Datagruppen har ställt samman dokumentation angående nätverk, hårdvara och programvara. Servern är ansluten till ett backupsystem Administration Skolan har hyresavtal om printer/kopieringsmaskin med tillhörande serviceavtal Administrativa system Skolan har två administrativa system på den administrativa datorn, en för löner och en för administration, båda SPCS. Skolan har ett eget administrativt system för hantering av skolans kö; Babarn. 9

10 Telefoni Skolan har en gemensam telefonväxel där den som ringer har möjlighet att knappa sig vidare direkt till den han/hon vill tala med. Direktnummer finns dessutom till lill- och storfritids. Telefon finns i alla klassrum. Rektor, biträdande rektor och fritids har tillgång till mobiltelefon. Rektor ansvarar för telefonifrågor Personal I Huvudskär finns både stationära och bärbara datorer till personalens förfogande. Personalen har tillgång till OH-projektorer, dataprojektor och DVD. All personal har egna e-postkonton, vilka också är tillgängliga utanför enheten Elever Alla elever på skolan har tillgång till datorer i sitt arbete. Varje klass har minst 2 datorer i klass- eller grupprummet, de äldre eleverna fler. IT används som ett redskap i undervisningen och eleverna får ta datakörkort i årskurs 4. Varje klass har ett eget e-postkonto. 10

11 3 Resursanvändning och aktiviteter (Beskrivning) 3.1 Pedagogisk inriktning På Backeboskolan har vi utarbetat ett pedagogiskt arbetssätt som utgår från Levande Verkstads metoder och synsätt. Vår pedagogik i korthet: Teman Stora ämnesövergripande teman där kreativitet och skapande förenas med forskning och sökande efter fakta. En förutsättning för att kunna forska och söka, är att barnen får goda kunskaper i basfärdigheterna läsa, skriva och räkna. Levande Verkstad Levande Verkstad som metod och synsätt genomsyrar skolans arbete i alla ämnen. Levande Verkstad är ett bild- och formpedagogiskt arbetssätt som Väcker lust och nyfikenhet Stärker elevens självkänsla och samarbetsförmåga Utvecklar fantasin och kreativiteten Förankrar kunskap genom att vi använder alla sinnen Får eleverna att utveckla kreativa tankemönster Levande Verkstad utgår från att alla kan och har rätt att uttrycka sig på olika sätt. Till sin hjälp har LV-pedagogen olika övningar som hjälper deltagaren/eleven att komma förbi egna prestationskrav och andra hinder. Arbetssättet går ut på att träna upplevelse och uttrycksförmåga och utveckla fantasi, kreativitet och samarbete. Man arbetar individuellt och i grupp med utgångspunkt från ett tema. Man använder en mängd olika material och uttrycksformer, som färg, lera, textil, trä, musik och drama. Varje material kräver ett experimenterande för att skapa en trygghet och kännedom om just det materialets egenskaper och uttrycksmöjligheter. Mål-, planerings- och utvärderingsbok Alla elever i årskurs 1-6 har en Mål-, planerings- och utvärderingsbok som följer dem under året. I den är de med och sätter upp mål, planerar och utvärderar sitt arbete. Utformning och layout ser något olika ut beroende på elevernas ålder och mognad. Detta är ett sätt att träna eleverna i att ta ansvar för sitt eget lärande samt göra dem delaktiga i sin egen kunskapsutveckling. Drama Drama finns med på elevernas schema under hela skoltiden. Drama används hos oss som en metod att etablera gruppen, skapa kontakt, söka kunskap, redovisa det vi lärt oss samt i det mobbningsförebyggande arbetet. I detta arbete ingår även livskunskap som används för att ge barnen en positiv självuppfattning, öka självrespekten och respekten för andra, hantera olika känslor och därmed minska risken för mobbning i skolan. 11

12 Rektor ansvarar för att lärarna följer skolans pedagogiska riktlinjer. All personal har genomgått en veckas Levande Verkstadskurs. Bilaga 15: Bilaga 16: Dramapedagogik LV-folder 3.2 Pedagogisk inlärningsmiljö På Backeboskolan präglas miljön av ömsesidig respekt och förtroende mellan elever och personal. Skolan har höga förväntningar på eleverna. Detta är en förutsättning för att de ska nå så bra resultat som möjligt. Det finns ämnesmatriser för varje enskilt ämne, där vi tydligt utgår från kursplanernas uppnående- och strävansmål och där de nationella målen i årskurs 3 och 5 tydligt framgår. Backeboskolans arbetssätt sätter eleverna och deras kunskapsutveckling i fokus. För att säkerställa detta, har vi ett Levande Verkstadsråd, som ständigt arbetar för att säkra och utveckla vårt arbetssätt och vi har regelbundna lärarmöten där skolans pedagogiska tankar diskuteras och utvecklas. Skolan har en dokumenterad plan för hur vi arbetar med barn i behov av särskilt stöd. I denna plan beskrivs bl a hur åtgärdsprogram ska upprättas och utvärderas, vilka tester som ska göras i vilka årskurser och hur dessa ska följas upp. I åtgärdsprogrammen beskrivs hur inlärningssituationen och inlärningsmetoden ska anpassas efter elevens behov. Specialpedagogen ansvarar för att planen uppdateras årligen. Skolan har ett eget resurscenter, Klippan, som specialpedagogen ansvarar för, och där elever med olika behov kan få stöd och hjälp. Bilaga 17: Bilaga 18: Bilaga 19: Bilaga 20: Tester och screening Elever med behov av särskilt stöd Anmälan elev i behov av särskilt stöd Åtgärdsprogram mall 3.3 Pedagogisk organisation Skolans klasser är indelade i fyra arbetslag, F, 1-2, 3-4 och 5-6. Arbetslagsindelningen ska möjliggöra olika gruppkonstellationer för olika behov, framför allt under temaarbetet. Skolan är enparallellig. För att säkerställa skolans pedagogiska inriktning med Levande Verkstad som pedagogisk metod och synsätt, ingår en Levande Verkstadspedagog i varje arbetslag. Valet av organisation är väl förankrat och känt bland lärarna på skolan. Tjänstefördelning och schemaläggning anpassas efter den pedagogiska organisationen som finns dokumenterade i det operativa organisationsschemat. Bilaga 9: Operativt organisationsschema 12

13 3.3.1 Elevvård Skolan har tillgång till skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog och talpedagog, vars tjänster upphandlas från Nacka kommun. Skolan har också en anställd specialpedagog. Elevvårdsteamet består av rektor, biträdande rektor, specialpedagog och skolpsykolog och sammanträder regelbundet. Skolsköterskan deltar vid behov. Skolan har en elevvårdsplan där det beskrivs hur elevvårdsärenden hanteras i verksamheten. Den innehåller bl a riktlinjer för sammankallande av elevvårdskonferens enligt kap 3, 3-5 i grundskoleförordningen. Bilaga 21: Elevvårdsplan Övergångar Skolan har dokumenterade rutiner för övergångar till och från verksamheten. Bilaga 22: Rutiner vid övergångar Lokalanvändning Biträdande rektor utarbetar årligen ett lokalschema och ansvarar för användningen. Biträdande rektor har också ett övergripande ansvar för översyn och tillsyn av lokalerna. 3.4 Pedagogiskt arbete Normer och värden På Backeboskolan påverkas och stimuleras eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och att låta dessa komma till uttryck i praktisk vardaglig handling. Miljön präglas av respekt och förtroende mellan elever och personal. Skolan har tydliga regler och konsekvenser som är kända av alla; elever, personal och föräldrar. Skolans regler följs i mycket hög grad. Vid brott mot reglerna finns tydliga direktiv för åtgärder. Skolan har en antimobbningsgrupp som arbetar utifrån en fastställd plan för att motverka kränkande behandling. Skolan lägger stor vikt vid det mobbningsförebyggande arbetet genom exempelvis schemalagd dramaundervisning och livskunskap. Om det trots det förebyggande arbetet skulle uppstå akuta mobbningsfall följer skolan den s.k. Österholmsmodellen (finns beskriven i Stoppa mobbning går, vilken finns hos biträdande rektor). All personal har som målsättning att fungera som förebilder och auktoriteter för eleverna. Biträdande rektor är ansvarig för arbetet mot kränkande särbehandling. Bilaga 23: Regler och rutiner + konsekvenser 13

14 Likabehandlingsplanen Skolan har utarbetat en likabehandlingsplan som väl följer skollagens krav. Denna följs upp och revideras årligen tillsammans med elever. Biträdande rektor ansvarar. Bilaga 6: Likabehandlingsplan Kunskaper Skolans arbetssätt finns beskrivet i bilagor till denna kvalitetsmanual, där det bl a beskrivs hur arbetet i teman ska gå till. Där finns också beskrivet hur Levande Verkstadsmetodiken flätas in i ämnesundervisningen, hur eleven kan utveckla sin nyfikenhet och lust att lära. En av grundbultarna i Levande Verkstadsmetodiken är att eleverna ska utveckla tillit till sin egen förmåga. Detta finns också utförligt beskrivet i skolans verksamhetsidé, se punkt 1.4. På Backeboskolan finns rutiner för att säkerställa samarbetet mellan lärare så att både kunskapsmål och sociala mål nås, t ex på arbetslagsmöten och personalmöten (torsdagsmöten). I temaarbetets arbetsgång ingår att eleverna är med och planerar innehåll, arbetssätt och redovisningssätt. Eleverna lär sig lyssna, diskutera och argumentera. De lär sig att använda sina kunskaper för att formulera och pröva antaganden, lösa problem, reflektera över erfarenheter och kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden. Elevernas temaredovisningar ger möjligheter att utveckla och nyansera språket både muntligt och skriftligt. Efter varje tema finns fastlagda rutiner för utvärdering både för elever och för pedagoger. Skolan har rutiner för hur resultatet/utvecklingen ska kommuniceras till elever och föräldrar. Varje elev har en individuell utvecklingsplan som följs upp vid varje utvecklingssamtal. Varje termin hålls utvecklingssamtal, där elev, lärare och föräldrar närvarar. Fritids har ett eget utvecklingssamtal en gång om året. Inför utvecklingssamtalen får all berörd personal skriva omdömen om eleven. Eleven och föräldrarna får i god tid före samtalet ett skriftligt omdöme i alla ämnen samt ett frågeformulär där de kan ta upp saker som de vill prata om på utvecklingssamtalet. Varje läsår hålls klasskonferenser där varje elev tas upp och där klassens samtliga lärare närvarar. Bilaga 24: Bilaga 25: Bilaga 26: Temaarbete Skriftliga omdömen inför utvecklingssamtal Individuell utvecklingsplan Elevernas ansvar och inflytande På Backeboskolan arbetar vi målmedvetet för att eleverna ska ha ett reellt inflytande över sin utveckling och skolgång. Detta sker bl a genom 14

15 Klassråd 1 ggn/vecka. Skolråd 1 ggn/månad. Eleverna deltar i planering och upplägg av tema och annan undervisning Skola och hem Backeboskolan drivs som en ekonomisk förening där föräldrarna till skolans elever kan vara medlemmar. Skolans styrelse består av 8 ledamöter varav hälften väljs av föreningsstämman och hälften väljs av personalen. Ordförande väljs av föreningsstämman. Ett samarbetsdokument mellan barn, föräldrar och skolpersonal har gemensamt arbetats fram, i vilket klargörs vilka förväntningar de olika grupperna kan ha på varandra. Dokumentet gås igenom med föräldrarna i årskurs 1, och med barnen i början av varje läsår. Dokumentet mejlas ut till föräldrarna i början av varje nytt läsår. Varje vecka får föräldrarna veckobrev, där lärarna bl a beskriver arbetet under den gångna veckan. Skolan har rutiner för hur resultatet/utvecklingen ska kommuniceras till elever och föräldrar. Varje elev har en individuell utvecklingsplan som följs upp vid varje utvecklingssamtal. Varje termin hålls utvecklingssamtal, där elev, lärare och föräldrar närvarar. Fritids har ett eget utvecklingssamtal en gång om året. Inför utvecklingssamtalen får all berörd personal skriva omdömen om eleven. Eleven och föräldrarna får i god tid före samtalet ett skriftligt omdöme i alla ämnen samt ett frågeformulär där de kan ta upp saker som de vill prata om på utvecklingssamtalet. Lärarna är skyldiga att dokumentera frånvaro hos eleverna. Föräldrar skall på morgonen den dag barnet är sjukt/frånvarande, ringa till skolans expedition för att anmäla frånvaron till skolan. Frånvaron fylls i på listor, som sitter på anslagstavlan, och som lärarna kollar av varje förmiddag. Om en elev inte är på skolan och frånvaro inte har anmälts, kontaktar läraren föräldrarna samma dag. Om en lärare upptäcker osedvanligt hög frånvaro hos någon elev, kontaktas rektor. Bilaga 26: Bilaga 27: Individuell utvecklingsplan Samarbetsdokument Övergång och samverkan Vi säkerställer ett samarbete mellan förskoleklass, fritids och skola genom Faddersystem (3:or faddrar till förskoleklassbarn) Förskoleklass och åk 1 samarbetar under vårterminen På fritids är barnen i F och 1 tillsammans Personalen f-klass, fritids och skola har gemensamma möten varje vecka 15

16 3.4.6 Skolan och omvärlden Varje klass på Backeboskolan har en budget för studiebesök, vilket utnyttjas i hög grad, t ex vid museibesök, kulturevenemang och olika idrottsaktiviteter. Det sker ett samarbete med Dieselverkstan, Mediacentralen och andra bibliotek. Eleverna i skolår 5 och 6 får årligen tillfälle att göra arbetsplatsbesök på sina/andra föräldrars arbetsplatser. Föräldrar kommer ibland till klasserna och berättar om sina verksamheter Kultur i skolan Skolans arbetssätt innebär att eleverna på många sätt kommer i kontakt med olika kulturyttringar, både med eget skapande och som konsumenter. Fr o m höstterminen 2007 tilldelas skolorna en separat kulturpeng från Nacka kommun (Kulturlyftet). Kulturpengen ska bidra till att ge varje enskilt barn och elev en hög kompetens inom kultur- och medieområdet. För att bli tilldelad kulturpengen ska skolan arbeta för att uppfylla olika mål och kriterier som Kulturlyftet beskriver. År 2009 instiftade Nacka Kommun ett nytt kvalitetspris inom området kultur, en kulturhatt, som gick till Backeboskolan. Bilaga 28: Kulturplan Bedömning och betyg Det finns ämnesmatriser för varje enskilt ämne, där vi tydligt utgår från kursplanernas uppnående- och strävansmål och där de nationella målen i årskurs 3 och 5 tydligt framgår. Lärarna använder diagnoser, egna tester och prov för att ta reda på elevernas kunskapsnivå. Uppföljning och analys av kunskapsresultat sker vid utvecklingssamtal minst två gånger per läsår. Bilaga 17: Tester och screening Barn i behov av särskilt stöd Skolan har en dokumenterad plan för hur vi arbetar med barn i behov av särskilt stöd. I denna plan beskrivs bl a analys av elevens behov, säkerställande av adekvat stödinsats, upprättande av åtgärdsprogram, vilka som ska närvara vid upprättandet av åtgärdsprogrammet och hur det ska utformas och utvärderas. Specialpedagogen ansvarar för att planen uppdateras årligen. Skolan har ett eget resurscenter, Klippan, som specialpedagogen ansvarar för, och där elever med olika behov kan få stöd och hjälp. Bilaga 18: Bilaga 19: Bilaga 20: Elever med behov av särskilt stöd Anmälan elev i behov av särskilt stöd Åtgärdsprogram mall 16

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Borgmästarskolan i Helsingborgs stad Granskning genomförd i november 2012 av Inger Nordén och Hans Sandberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten - Borgmästarskolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Följande enheter ingår i kvalitetsredovisningen: Vikbolandsskolan Gäller för tidsperioden: läsåret 2008/2009 Rektorer: Stella W Wallentin & Maria

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport S:t Jörgens skola Helsingborgs stad Granskning genomförd i december 2013 av Maj-Viol Axelius-Thostrup och Viveca Serder Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning S:t Jörgens

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13

KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13 KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13 Ledarskapsutvärdering år 1 Allergirond Skyddsrond år 1 Stämmobeslut: Budget år 1 Bokslut år 0 Grupputvecklingssamtal i lag om kvalitetssystem år 1 Delårsbokslut

Läs mer

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Britt-Marie Hansson Lähdet, Tyresö kommun Anne Hedlund, Danderyds kommun Heléne Portnoff, Tyresö kommun Vecka 45-46, 2010 Helena Boussard, Nacka kommun Berit

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Järla skola Nacka Granskning genomförd i april 2012 av Inger Nordén och Agneta Lange Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Järla skola ligger i Nacka kommun

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Södervångs förskola Vellinge Granskning genomförd i september 2013 av Helena Esbjörnsson och Kerstin Forsberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning Södervångs förskola är

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Bullerbyns förskola i Hudiksvalls kommun Granskning genomförd i november 2012 av Kerstin Forsberg och Anita Sjöberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Bullerbyns

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL 1. Inledning Beta School är en F-9 grundskola. Skolan har karaktärsämnena matematik, engelska och ämnet svenska som ligger högst på skolans timplan. IT är ett verktyg

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Armbandets och Kättsätters förskolor Norrköping Granskning genomförd i maj 2014 av Viveca Ajerstam och Kerstin Forsberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning Armbandets och

Läs mer

Segrande Liv Grundskola. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011

Segrande Liv Grundskola. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 Segrande Liv Grundskola Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 Information om kvalitetsredovisningen Syftet med en kvalitetsredovisning är enligt Skolverkets Allmänna råd och kommentarer om Kvalitetsredovisning

Läs mer

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Läsåret 2009/2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning... 3 3. Sammanfattning... 3 5. Redovisning av utvärderingar 2010... 4 5.1 Rektors

Läs mer

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum 1 (36) Ert datum Er beteckning Systematiskt kvalitetsarbete Grundskola med Fritidshem 2014 Kommunövergripande kvalitetsredovisning Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas,

Läs mer

Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun. Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle

Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun. Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle Arbetsplan 2015-2018 Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle Vi utbildar världsmedborgare! 0 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING TREKANTEN

KVALITETSREDOVISNING TREKANTEN KVALITETSREDOVISNING 07-08 TREKANTEN förskola grundskola F-6 fritidshem Trekanten den 13 oktober 2008 Ann-Charlotte Nilsson Rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2007/2008 Inom barn- och ungdomsnämndens

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Kolhuggarens förskola Åstorp Granskning genomförd i november 2014 av Ann Jonsson och Maria Nord Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning Kolhuggarens förskola är en kommunal

Läs mer

Verksamhetsberättelse & verksamhetsplan Läsår 14/15- Magelungens grundskola Gävle

Verksamhetsberättelse & verksamhetsplan Läsår 14/15- Magelungens grundskola Gävle Verksamhetsberättelse & verksamhetsplan Läsår 14/15- Magelungens grundskola Gävle Rektor: Fred Hussein Skolenhetskod: 64745639 SKOLID: 1164745639 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Verksamhetsberättelse, Magelungens

Läs mer

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Selma Lagerlöfgymnasiet Landskrona Granskning genomförd i maj 2012 av Leif Jarlén och Malcolm Hansson Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Selma Lagerlöfgymnasiet

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 9

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 9 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 9 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Kvalitetsredovisning. för. Lemshaga Akademi

Kvalitetsredovisning. för. Lemshaga Akademi 2010-10-04 Kvalitetsredovisning för Lemshaga Akademi 2009/2010 1 Skolans namn: Lemshaga Akademi Ansvarig chef: Jill Sterner, Anna-Lena Bengtsson Beskrivning av skolan: HT 2010. På skolan finns Lillgården,

Läs mer

Utbildningsinspektion

Utbildningsinspektion Inspektionsrapport från Skolverket 2004:13 Utbildningsinspektion i Sjöbo kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-16 1 (3) Sjöbo kommun 275 80 Sjöbo Genomförd utbildningsinspektion i

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Visättraskolans A till Ö

Visättraskolans A till Ö Visättraskolans A till Ö Läsåret 2015/2016 Innehållsförteckning Vår vision... 5 Kontaktuppgifter... 6 VISÄTTRASKOLANS A till Ö... 7 A... 8 Allergi... 8 Arbetsmiljö... 8 Arbetsplan... 8 Arbetsro... 8 Avgifter...

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Uppsala Enskilda Skola Läsåret 2012-2013

Kvalitetsredovisning för Uppsala Enskilda Skola Läsåret 2012-2013 Kvalitetsredovisning för Uppsala Enskilda Skola Läsåret 2012-2013 Innehållsförteckning 1. Presentation av skolan 1.1. Vision 1.2. Organisation 1.3. Rektors uppdrag 2. Skolans kvalitetsarbete 2.1. Skolans

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 Personalen Linblommansskola genom Agneta Forsvik Lundmark Rektor 2007-06-07 Innehållsförteckning Inledning...... s 3 Förutsättningar... s 4 Elevernas arbetsmiljö

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen

Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Beskrivning av läsårets systematiska kvalitetsarbete... 2 1.2 Fryshusets vision... 2 1.3 Fryshusets värdegrund...

Läs mer

Björnmossans Förskola

Björnmossans Förskola Mariefredsnämnden Mariefredskontoret Björnmossans Förskola Mariefreds Förskoleenhet Kvalitetsredovisning läsåret 2009-10 Verksamhetsplan/utvecklingsplan läsåret 2010-11 Jeanette Elgén, Förskolechef Britt

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsberättelse för läsåret 2013-2014

Kvalitetsredovisning och verksamhetsberättelse för läsåret 2013-2014 Kvalitetsredovisning och verksamhetsberättelse för läsåret 2013-2014 Inledning...2 Verksamheten 2 Allmänt om skolan...2 Lokaler - miljö...3 Fritidshemmet...4 Personalen...5 Styrelsen -Föräldrainflytande...5

Läs mer