KVALITETSMANUAL BACKEBOSKOLAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITETSMANUAL BACKEBOSKOLAN"

Transkript

1 KVALITETSMANUAL BACKEBOSKOLAN Version med förlängning läsåret 2009/2010 1

2 1 Verksamhet och Mål 1.1 Inledande presentation Backeboskolan är en friskola belägen i Vikingshill, Nacka. Skolan drivs som en ekonomisk förening, där föräldrar och personal kan vara medlemmar. Skolan bedriver undervisning för barn i årskurs F-6 och har också ett fritidshem för skolans barn. Skolan startades 1993 och är nu fullt utbyggd. Läsåret 2009/2010 har skolan 150 elever inskrivna fördelade enligt nedan. F Ägarförhållanden Backeboskolan drivs som en ekonomisk förening där föräldrar och personal kan vara medlemmar. Föreningen drivs i enlighet med dess stadgar. Bilaga 1: Stadgar 1.3 Finansiering Skolan finansierar sin verksamhet via skolcheck och fritidscheck. Skolans verksamhet är inte momspliktig, varför skolan uppbär momsersättning från kommunen. För särskilda projekt kan skolan söka olika typer av bidrag. Skolan äger skolfastigheten. Skolan har tagit lån för att färdigställa byggnaderna och kommunen har gått in som borgenär för en del av lånen. Genom föräldrarnas egna arbetsinsatser kan skolan skära ner på vissa underhållskostnader. 1.4 Verksamhetsidé Backeboskolan är en friskola som arbetar med Levande Verkstad som pedagogisk metod för att levandegöra och förankra kunskap hos eleverna. Levande Verkstad som metod och synsätt genomsyrar skolans arbete i alla ämnen. Vår verksamhetsidé grundar sig på: Glädje och nyfikenhet lära med alla sinnen Kunskap och färdigheter för ett fortsatt lärande livet igenom Trygghet i sig själv och respekt för andra Ansvar för sitt eget lärande 2

3 Glädje och nyfikenhet lära med alla sinnen Skolans arbetssätt genomsyras av Levande Verkstad som metod och synsätt i alla ämnen. Levande Verkstad är ett bild- och formpedagogiskt arbetssätt som Väcker lust och nyfikenhet Stärker elevens självkänsla och samarbetsförmåga Utvecklar fantasin och kreativiteten Förankrar kunskap genom att vi använder alla sinnen Arbetssättet säkras genom att samtlig personal får fortbildning i Levande Verkstad och genom att skolan har minst två Levande Verkstadspedagoger anställda att stötta och handleda lärarna i sitt arbete. Skolan har ett Levande Verkstadsråd vars syfte är att förankra skolans arbetssätt hos personal och föräldrar samt att vidareutveckla arbetssättet. Kunskap och färdigheter för ett fortsatt lärande livet igenom En annan grundsten i skolans pedagogik är arbetet i stora ämnesövergripande teman, där kreativitet och skapande förenas med forskning och sökande efter fakta. Det ger lust att lära, en förståelse för orsak och verkan, ger överblick och sammanhang och utvecklar barnens förmåga till dynamiskt tänkande. I temaarbetet arbetar vi med knoppen och kroppen, vi förankrar kunskapen genom att utforska och uttrycka med tal och skrift, rörelse och skapande. En förutsättning för att kunna forska och söka, är att barnen får goda kunskaper i basfärdigheterna läsa, skriva och räkna. Trygghet i sig själv och respekt för andra Att känna sig trygg är en första förutsättning för att kunna lära sig något. Därför är det en självklarhet att Backeboskolan ska vara en plats där alla kan känna sig trygga, i sig själva och med andra. För att det ska vara möjligt har vi dramaundervisning i alla klasser lära-känna-tema vid varje läsårsstart schemalagd livskunskap i alla klasser antimobbningsteam som arbetar aktivt förebyggande och vid akuta händelser gemensamt personalmöte varje vecka för samtlig personal med fast punkt barn på dagordningen Ansvar för sitt eget lärande Alla elever i årskurs 1-6 har en Mål-, planerings- och utvärderingsbok som följer dem under året. I den är de med och sätter upp mål, planerar och utvärderar sitt arbete. Utformning och layout ser något olika ut beroende på elevernas ålder och mognad. Detta är ett sätt att träna eleverna i att ta ansvar för sitt eget lärande samt göra dem delaktiga i sin egen kunskapsutveckling. 3

4 1.5 Externa styrdokument Lagar, förordningar och externa styrdokument som rör den pedagogiska verksamheten Backeboskolan följer gällande läroplan, Lpo 94, samt lagar och förordningar för skolväsendet. Skolan prenumererar på kontinuerlig uppdatering av gällande lagar via Svensk Facklitteratur. Vid förändringar i lagar och förordningar delges dessa personalen via veckoinfo och/eller personalmöten. Rektor är ansvarig. Biträdande rektor ansvarar för att mejla ut aktuella nyhetsbrev från Skolverket till all pedagogisk personal Övriga externa styrdokument Skolan är i övrigt skyldig att följa gällande bestämmelser, lagar och förordningar såsom arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen, livsmedelslagen, tryckfrihetsförordningen, m fl. 1.6 Interna styrdokument Biträdande rektor ansvarar för att nyanställd personal informeras om för deras arbetsutövning gällande bestämmelser. De bestämmelser som gäller för samtlig personal finns i en Backebomapp som varje nyanställd får vid sitt tillträde. Nyanställd personal skriver på att de har tagit del av informationen. Detta intygande sparas under varje anställds flik i en pärm hos biträdande rektor. Bilaga 2: Bilaga 3: Intyg nyanställd Innehållsförteckning Backebomapp Kvalitetsredovisning Skolan gör årligen en kvalitetsredovisning till kommunen. Till grund för skolans kvalitetsredovisning ligger denna kvalitetsmanual. I redovisningen ingår bedömning av resultat inom respektive område, analys samt kvalitetshöjande åtgärder för det kommande året. Årligen sker en revision utifrån kvalitetsmanualen. Rektor ansvarar Miljöpolicy Backeboskolan har en utarbetad miljöplan. Skolan värnar om hög miljömedvetenhet hos såväl personal som barn och föräldrar. Skolan har en medveten miljöprofil som tar sig uttryck inom dessa områden: sophantering, mathållning, kretsloppstänkande och undervisning. Skolans verksamhet genomsyras av ett miljötänkande där kretsloppet blir synligt för såväl elever som vuxna. All mat lagas på skolan så långt som möjligt från kravodlade råvaror, rester läggs i skolans kompost. Barnen använder kompostjorden till klassens odlingar. Alla sopor källsorteras i sopbehållare på tomten. Alla klasser arbetar årligen med ett miljöprojekt/alla teman ska innehålla ett miljöperspektiv i någon form. Skolan följer gällande lagstiftning inom miljöområdet, såsom tillämpliga delar av avfallsförordningen, miljöbalken, lokala renhållningsordningen, m.fl.. 4

5 Bilaga 4: Miljöplan Marknadsplan För att kartlägga framtida möjligheter och risker för Backeboskolan har skolan arbetat fram en marknadsplan. Rektor ansvarar. Bilaga 5: Marknadsplan Krisplan Skolan har upprättat en krispärm som uppdateras årligen. Biträdande rektor ansvarar. Se punkt Likabehandlingsplan Skolan har en antimobbningsgrupp som arbetar utifrån en fastställd plan för att motverka kränkande särbehandling. Skolan lägger stor vikt vid det mobbningsförebyggande arbetet genom exempelvis schemalagd dramaundervisning och schemalagd livskunskap. Skulle det uppstå akuta mobbningsfall följer skolan den s.k. Österholmsmodellen (finns beskriven i Stoppa mobbning går, vilken finns hos biträdande rektor). Likabehandlingsplanen utvärderas årligen tillsammans med elever. Biträdande rektor är ansvarig för arbetet mot kränkande särbehandling. Bilaga 6: Likabehandlingsplan Jämställdhetsplan Skolan har en dokumenterad jämställdhetsplan som revideras vart tredje år. Rektor ansvarar. Jämställdhetsplanen tillämpas vid nyanställning om möjligt. Av de anställda är 81% kvinnor och 19% män. Bilaga 7: Jämställdhetsplan 5

6 2 Förutsättningar och Resurser 2.1 Övergripande organisation Styrelsearbetet Skolan rapporterar via rektor till styrelsen. Styrelsen sammanträder ca 1 gång/månad på förutbestämda datum. Mötenas längd är 3 timmar. Agendan är fast och dagordningen skickas ut av styrelseordföranden 1-2 dagar innan mötet. Resultat- och balansrapporter distribueras till styrelseledamöterna i förväg. Protokollen finns att läsa hos rektor. I styrelsen ingår alltid rektor. I övrigt väljs hälften av ledamöterna av föreningsstämman och hälften vid ett årligt personalråd. Inga fackliga representanter ingår. I första hand behandlas strategiska frågor. Styrelsearbetet är inte arvoderat Övergripande organisationsschema Backeboskolan drivs som en ekonomisk förening, Backeboskolan ekonomisk förening, och dess medlemmar består av personal på skolan samt föräldrar till de barn som går på skolan. Medlemskapet är frivilligt. Föreningen har en styrelse bestående av 8 ledamöter inklusive suppleanter. Styrelsen utser en samordningsgrupp, vilken organiserar och leder medlemsarbetet på skolan. Dessutom utser den projektgrupper som driver olika aktuella frågor. Samordningsgruppen har till uppgift att organisera och administrera medlemmarnas arbete på skolan, dela in medlemmarna i arbetsgrupper, organisera arbetsdagar för samtliga föräldramedlemmar inför skolstart samt för klasspoolsföräldrar varje höst och vår. Styrelsen utser också projektgrupper som driver aktuella frågor av olika slag, t ex byggfrågor. Bilaga 8: Övergripande organisationsschema 2.2 Operativ organisation Operativ ledning Skolan leds av rektor som har det övergripande ansvaret för skolans pedagogiska verksamhet och den pedagogiska utvecklingen. Skolans ledningsgrupp består av rektor och biträdande rektor. Skolan är indelad i fem arbetslag: Förskoleklass, 1-2:an, 3-4:an, 5-6:an samt fritids. Arbetslagen leds av en arbetslagsledare och har regelbundna möten varje vecka. Skolan har ett Levande Verkstadsråd som lyder under rektor och som utgörs av skolans Levande Verkstadspedagoger. LV-rådet har som uppgift att säkra skolans arbetssätt med Levande Verkstadsmetodiken som grundläggande pedagogisk tanke. Levande Verkstadsrådet sammanträder varannan vecka. 6

7 2.2.2 Operativt organisationsschema Rektor ansvarar för organisationsschemat vilket uppdateras kontinuerligt. Bilaga 9: Operativt organisationsschema 2.3 Personal Ordinarie personal All kompetens hos personalen är dokumenterad och känd av skolledningen. Denna dokumentation följs kontinuerligt upp av rektor. Skolan har dokumenterade rutiner för hur rekrytering av ny personal ska gå till. Nedskrivna rutiner finns för åtgärder vid personals frånvaro. Vid frånvaro som inte kan anses falla innanför ramen för vad som är normalt, vidtar skolledningen adekvata åtgärder. All nyanställd personal tilldelas en mentor. Biträdande rektor ansvarar för detta och följer upp med både mentorn och den nya personalen. Skolledningen har utarbetat lönesättningskriterier som är förankrade hos personalen. Bilaga 10: Bilaga 11: Vid sjukdom och annan frånvaro Rutiner vid nyrekrytering Vikarierande personal Skolan har fastställda rutiner för introduktion och mottagande av vikarier. Skolan har en egen vikariepool. Vikarietillsättningen sköts av biträdande rektor eller annan delegerad personal. I de fall en personals frånvaro är planerad och känd i förväg, ordnar personen själv vikarie. Bilaga 12: Rutiner för vikarier Arbetsmarknadsavtal / Arbetsrätt Skolan är som arbetsgivare ansluten till Almega och alla anställda har därigenom kollektivavtal. Skolan erbjuder förmånlig privat sjuk-, olycksfall- och livgruppförsäkring till de fast anställda. Rektor och biträdande rektor tar fortlöpande del av den information som Almega ger ut avseende ändringar i de olika arbetsmarknadslagarna via nyhetsbrev. 7

8 2.4 Lokal och yttre miljö Allmänt Fastigheterna där skolans verksamhet bedrivs, ägs av Backeboskolan ek. förening. Skolan är belägen på en stor och mycket vacker naturtomt med strålande utsikt över Höggarnsfjärden. Tomten har skogspartier, bergsknallar, stora uppväxta träd, en egen sandstrand och en bäck som ringlar sig mellan träden ner mot stranden. På tomten finns också en fotbollsplan och en liten bollplan med basketkorg. I området vid bäcken finns en liten äventyrslekplats. På tomten finns fem skol- och administrationsbyggnader och dessutom några mindre förrådshus. Den äldsta byggnaden uppfördes ursprungligen vid slutet av 1700-talet, ett hus byggdes vid sekelskiftet 1900 och de tre sista på 1990-talet. Den totala tomtarealen uppgår till ca kvm, och lokalytan är ca 1175kvm. Biträdande rektor är ansvarig för fastigheten och lokalerna Lokaladministration Skolan är ägare till fastigheten och fastigheten är fullvärdesförsäkrad i Trygg- Hansa. Ritningar finns för de större byggnaderna och förvaras hos biträdande rektor. Bilaga 13: Ritningar och kartor fastigheten Lokalstandard Samtliga lokaler har dagsljusbelysning och adekvat ljudisolering. Lokalerna prövas vid regelbundna OVK-kontroller. De flesta lokaler är tillgängliga för rörelsehindrade men inte direkt anpassade, beroende på tomtens läge och utseende. SL-buss stannar direkt utanför skolans grind. Verksamheten är fördelad på 5 olika byggnader. I Rödlöga har klass 1-5 varsitt klassrum med tillhörande grupprum och elevtoalett. Där finns också samlingssal, där storfritids håller till och där musik- och dramaundervisningen bedrivs, samt ett materialförråd. Klass 6 har ett eget hus, Saltkråkan. I Bullerö, sekelskiftesvillan, håller förskoleklassen till. Där finns även kök och matsalar, som renoverades under sommaren Ett hus på fastigheten, Solö, fungerar som bild- och slöjdsal. I skolår sex får eleverna ha träslöjdsundervisning på Myrsjöskolan. Personalen har en egen byggnad, Huvudskär (vita stugan), innehållande konferensrum, samtalsrum och personalrum samt personaltoalett. I detta hus finns en stor öppen spis som både förhöjer stämningen och värmen. Personalrummet fungerar som vilrum för personalen vid behov. I Huvudskär finns också skolans arkiv. På skolans tomt finns även två uteklassrum samt tre små uthus; ett förråd, en vedbod och en rastbod. Den mesta idrottsundervisningen är förlagd till Boo Rackethall, eftersom Backeboskolan inte förfogar över någon egen gymnastiklokal. 8

9 2.4.4 Yttre miljö På skolans tomt finns cykelställ för eleverna och parkeringsplatser för personalen. Ett fåtal parkeringsplatser finns utanför skolans staket för besökande. Hela skolans tomt är en bra och spännande lekplats. Där finns skogspartier, en bergsslänt, bäck, sandstrand, fotbollsplan och en liten basketplan. Där finns också en sandlåda och en äventyrslekplats. Skolans trafiksituation har förbättrats, och under det kommande året sker ytterligare förbättringar i samband med installation av nya kommunala vatten- och avloppsledningar. 2.5 Läromedel En ämnesansvarig finns för varje ämne som ansvarar för ämnets utveckling på skolan. Läromedel och material bestäms av respektive lärare/arbetslagsledare. Ett referensbibliotek finns i Huvudskär, tillgängligt för all personal. 2.6 IKT Gemensamma IT-relaterade frågor Skolan har en dokumenterad IT-plan. De flesta IT-frågor sköts av en arbetsgrupp bestående av föräldrar med sådan kompetens tillsammans med rektor och en lärare. Bilaga 14: IT-plan Teknik Skolan har ett eget datanätverk med ca 25 stationära datorer och ett antal bärbara datorer anslutna. Nätverket är uppbyggt så att en del av nätverket finns tillgängligt endast för personal och en annan del för både elever och personal. Nätverket har bredbandsuppkoppling, brandvägg och antivirusprogram med kontinuerlig uppdatering, både för server och arbetsstationer. Skolan har en hemsida, Datagruppen har ställt samman dokumentation angående nätverk, hårdvara och programvara. Servern är ansluten till ett backupsystem Administration Skolan har hyresavtal om printer/kopieringsmaskin med tillhörande serviceavtal Administrativa system Skolan har två administrativa system på den administrativa datorn, en för löner och en för administration, båda SPCS. Skolan har ett eget administrativt system för hantering av skolans kö; Babarn. 9

10 Telefoni Skolan har en gemensam telefonväxel där den som ringer har möjlighet att knappa sig vidare direkt till den han/hon vill tala med. Direktnummer finns dessutom till lill- och storfritids. Telefon finns i alla klassrum. Rektor, biträdande rektor och fritids har tillgång till mobiltelefon. Rektor ansvarar för telefonifrågor Personal I Huvudskär finns både stationära och bärbara datorer till personalens förfogande. Personalen har tillgång till OH-projektorer, dataprojektor och DVD. All personal har egna e-postkonton, vilka också är tillgängliga utanför enheten Elever Alla elever på skolan har tillgång till datorer i sitt arbete. Varje klass har minst 2 datorer i klass- eller grupprummet, de äldre eleverna fler. IT används som ett redskap i undervisningen och eleverna får ta datakörkort i årskurs 4. Varje klass har ett eget e-postkonto. 10

11 3 Resursanvändning och aktiviteter (Beskrivning) 3.1 Pedagogisk inriktning På Backeboskolan har vi utarbetat ett pedagogiskt arbetssätt som utgår från Levande Verkstads metoder och synsätt. Vår pedagogik i korthet: Teman Stora ämnesövergripande teman där kreativitet och skapande förenas med forskning och sökande efter fakta. En förutsättning för att kunna forska och söka, är att barnen får goda kunskaper i basfärdigheterna läsa, skriva och räkna. Levande Verkstad Levande Verkstad som metod och synsätt genomsyrar skolans arbete i alla ämnen. Levande Verkstad är ett bild- och formpedagogiskt arbetssätt som Väcker lust och nyfikenhet Stärker elevens självkänsla och samarbetsförmåga Utvecklar fantasin och kreativiteten Förankrar kunskap genom att vi använder alla sinnen Får eleverna att utveckla kreativa tankemönster Levande Verkstad utgår från att alla kan och har rätt att uttrycka sig på olika sätt. Till sin hjälp har LV-pedagogen olika övningar som hjälper deltagaren/eleven att komma förbi egna prestationskrav och andra hinder. Arbetssättet går ut på att träna upplevelse och uttrycksförmåga och utveckla fantasi, kreativitet och samarbete. Man arbetar individuellt och i grupp med utgångspunkt från ett tema. Man använder en mängd olika material och uttrycksformer, som färg, lera, textil, trä, musik och drama. Varje material kräver ett experimenterande för att skapa en trygghet och kännedom om just det materialets egenskaper och uttrycksmöjligheter. Mål-, planerings- och utvärderingsbok Alla elever i årskurs 1-6 har en Mål-, planerings- och utvärderingsbok som följer dem under året. I den är de med och sätter upp mål, planerar och utvärderar sitt arbete. Utformning och layout ser något olika ut beroende på elevernas ålder och mognad. Detta är ett sätt att träna eleverna i att ta ansvar för sitt eget lärande samt göra dem delaktiga i sin egen kunskapsutveckling. Drama Drama finns med på elevernas schema under hela skoltiden. Drama används hos oss som en metod att etablera gruppen, skapa kontakt, söka kunskap, redovisa det vi lärt oss samt i det mobbningsförebyggande arbetet. I detta arbete ingår även livskunskap som används för att ge barnen en positiv självuppfattning, öka självrespekten och respekten för andra, hantera olika känslor och därmed minska risken för mobbning i skolan. 11

12 Rektor ansvarar för att lärarna följer skolans pedagogiska riktlinjer. All personal har genomgått en veckas Levande Verkstadskurs. Bilaga 15: Bilaga 16: Dramapedagogik LV-folder 3.2 Pedagogisk inlärningsmiljö På Backeboskolan präglas miljön av ömsesidig respekt och förtroende mellan elever och personal. Skolan har höga förväntningar på eleverna. Detta är en förutsättning för att de ska nå så bra resultat som möjligt. Det finns ämnesmatriser för varje enskilt ämne, där vi tydligt utgår från kursplanernas uppnående- och strävansmål och där de nationella målen i årskurs 3 och 5 tydligt framgår. Backeboskolans arbetssätt sätter eleverna och deras kunskapsutveckling i fokus. För att säkerställa detta, har vi ett Levande Verkstadsråd, som ständigt arbetar för att säkra och utveckla vårt arbetssätt och vi har regelbundna lärarmöten där skolans pedagogiska tankar diskuteras och utvecklas. Skolan har en dokumenterad plan för hur vi arbetar med barn i behov av särskilt stöd. I denna plan beskrivs bl a hur åtgärdsprogram ska upprättas och utvärderas, vilka tester som ska göras i vilka årskurser och hur dessa ska följas upp. I åtgärdsprogrammen beskrivs hur inlärningssituationen och inlärningsmetoden ska anpassas efter elevens behov. Specialpedagogen ansvarar för att planen uppdateras årligen. Skolan har ett eget resurscenter, Klippan, som specialpedagogen ansvarar för, och där elever med olika behov kan få stöd och hjälp. Bilaga 17: Bilaga 18: Bilaga 19: Bilaga 20: Tester och screening Elever med behov av särskilt stöd Anmälan elev i behov av särskilt stöd Åtgärdsprogram mall 3.3 Pedagogisk organisation Skolans klasser är indelade i fyra arbetslag, F, 1-2, 3-4 och 5-6. Arbetslagsindelningen ska möjliggöra olika gruppkonstellationer för olika behov, framför allt under temaarbetet. Skolan är enparallellig. För att säkerställa skolans pedagogiska inriktning med Levande Verkstad som pedagogisk metod och synsätt, ingår en Levande Verkstadspedagog i varje arbetslag. Valet av organisation är väl förankrat och känt bland lärarna på skolan. Tjänstefördelning och schemaläggning anpassas efter den pedagogiska organisationen som finns dokumenterade i det operativa organisationsschemat. Bilaga 9: Operativt organisationsschema 12

13 3.3.1 Elevvård Skolan har tillgång till skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog och talpedagog, vars tjänster upphandlas från Nacka kommun. Skolan har också en anställd specialpedagog. Elevvårdsteamet består av rektor, biträdande rektor, specialpedagog och skolpsykolog och sammanträder regelbundet. Skolsköterskan deltar vid behov. Skolan har en elevvårdsplan där det beskrivs hur elevvårdsärenden hanteras i verksamheten. Den innehåller bl a riktlinjer för sammankallande av elevvårdskonferens enligt kap 3, 3-5 i grundskoleförordningen. Bilaga 21: Elevvårdsplan Övergångar Skolan har dokumenterade rutiner för övergångar till och från verksamheten. Bilaga 22: Rutiner vid övergångar Lokalanvändning Biträdande rektor utarbetar årligen ett lokalschema och ansvarar för användningen. Biträdande rektor har också ett övergripande ansvar för översyn och tillsyn av lokalerna. 3.4 Pedagogiskt arbete Normer och värden På Backeboskolan påverkas och stimuleras eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och att låta dessa komma till uttryck i praktisk vardaglig handling. Miljön präglas av respekt och förtroende mellan elever och personal. Skolan har tydliga regler och konsekvenser som är kända av alla; elever, personal och föräldrar. Skolans regler följs i mycket hög grad. Vid brott mot reglerna finns tydliga direktiv för åtgärder. Skolan har en antimobbningsgrupp som arbetar utifrån en fastställd plan för att motverka kränkande behandling. Skolan lägger stor vikt vid det mobbningsförebyggande arbetet genom exempelvis schemalagd dramaundervisning och livskunskap. Om det trots det förebyggande arbetet skulle uppstå akuta mobbningsfall följer skolan den s.k. Österholmsmodellen (finns beskriven i Stoppa mobbning går, vilken finns hos biträdande rektor). All personal har som målsättning att fungera som förebilder och auktoriteter för eleverna. Biträdande rektor är ansvarig för arbetet mot kränkande särbehandling. Bilaga 23: Regler och rutiner + konsekvenser 13

14 Likabehandlingsplanen Skolan har utarbetat en likabehandlingsplan som väl följer skollagens krav. Denna följs upp och revideras årligen tillsammans med elever. Biträdande rektor ansvarar. Bilaga 6: Likabehandlingsplan Kunskaper Skolans arbetssätt finns beskrivet i bilagor till denna kvalitetsmanual, där det bl a beskrivs hur arbetet i teman ska gå till. Där finns också beskrivet hur Levande Verkstadsmetodiken flätas in i ämnesundervisningen, hur eleven kan utveckla sin nyfikenhet och lust att lära. En av grundbultarna i Levande Verkstadsmetodiken är att eleverna ska utveckla tillit till sin egen förmåga. Detta finns också utförligt beskrivet i skolans verksamhetsidé, se punkt 1.4. På Backeboskolan finns rutiner för att säkerställa samarbetet mellan lärare så att både kunskapsmål och sociala mål nås, t ex på arbetslagsmöten och personalmöten (torsdagsmöten). I temaarbetets arbetsgång ingår att eleverna är med och planerar innehåll, arbetssätt och redovisningssätt. Eleverna lär sig lyssna, diskutera och argumentera. De lär sig att använda sina kunskaper för att formulera och pröva antaganden, lösa problem, reflektera över erfarenheter och kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden. Elevernas temaredovisningar ger möjligheter att utveckla och nyansera språket både muntligt och skriftligt. Efter varje tema finns fastlagda rutiner för utvärdering både för elever och för pedagoger. Skolan har rutiner för hur resultatet/utvecklingen ska kommuniceras till elever och föräldrar. Varje elev har en individuell utvecklingsplan som följs upp vid varje utvecklingssamtal. Varje termin hålls utvecklingssamtal, där elev, lärare och föräldrar närvarar. Fritids har ett eget utvecklingssamtal en gång om året. Inför utvecklingssamtalen får all berörd personal skriva omdömen om eleven. Eleven och föräldrarna får i god tid före samtalet ett skriftligt omdöme i alla ämnen samt ett frågeformulär där de kan ta upp saker som de vill prata om på utvecklingssamtalet. Varje läsår hålls klasskonferenser där varje elev tas upp och där klassens samtliga lärare närvarar. Bilaga 24: Bilaga 25: Bilaga 26: Temaarbete Skriftliga omdömen inför utvecklingssamtal Individuell utvecklingsplan Elevernas ansvar och inflytande På Backeboskolan arbetar vi målmedvetet för att eleverna ska ha ett reellt inflytande över sin utveckling och skolgång. Detta sker bl a genom 14

15 Klassråd 1 ggn/vecka. Skolråd 1 ggn/månad. Eleverna deltar i planering och upplägg av tema och annan undervisning Skola och hem Backeboskolan drivs som en ekonomisk förening där föräldrarna till skolans elever kan vara medlemmar. Skolans styrelse består av 8 ledamöter varav hälften väljs av föreningsstämman och hälften väljs av personalen. Ordförande väljs av föreningsstämman. Ett samarbetsdokument mellan barn, föräldrar och skolpersonal har gemensamt arbetats fram, i vilket klargörs vilka förväntningar de olika grupperna kan ha på varandra. Dokumentet gås igenom med föräldrarna i årskurs 1, och med barnen i början av varje läsår. Dokumentet mejlas ut till föräldrarna i början av varje nytt läsår. Varje vecka får föräldrarna veckobrev, där lärarna bl a beskriver arbetet under den gångna veckan. Skolan har rutiner för hur resultatet/utvecklingen ska kommuniceras till elever och föräldrar. Varje elev har en individuell utvecklingsplan som följs upp vid varje utvecklingssamtal. Varje termin hålls utvecklingssamtal, där elev, lärare och föräldrar närvarar. Fritids har ett eget utvecklingssamtal en gång om året. Inför utvecklingssamtalen får all berörd personal skriva omdömen om eleven. Eleven och föräldrarna får i god tid före samtalet ett skriftligt omdöme i alla ämnen samt ett frågeformulär där de kan ta upp saker som de vill prata om på utvecklingssamtalet. Lärarna är skyldiga att dokumentera frånvaro hos eleverna. Föräldrar skall på morgonen den dag barnet är sjukt/frånvarande, ringa till skolans expedition för att anmäla frånvaron till skolan. Frånvaron fylls i på listor, som sitter på anslagstavlan, och som lärarna kollar av varje förmiddag. Om en elev inte är på skolan och frånvaro inte har anmälts, kontaktar läraren föräldrarna samma dag. Om en lärare upptäcker osedvanligt hög frånvaro hos någon elev, kontaktas rektor. Bilaga 26: Bilaga 27: Individuell utvecklingsplan Samarbetsdokument Övergång och samverkan Vi säkerställer ett samarbete mellan förskoleklass, fritids och skola genom Faddersystem (3:or faddrar till förskoleklassbarn) Förskoleklass och åk 1 samarbetar under vårterminen På fritids är barnen i F och 1 tillsammans Personalen f-klass, fritids och skola har gemensamma möten varje vecka 15

16 3.4.6 Skolan och omvärlden Varje klass på Backeboskolan har en budget för studiebesök, vilket utnyttjas i hög grad, t ex vid museibesök, kulturevenemang och olika idrottsaktiviteter. Det sker ett samarbete med Dieselverkstan, Mediacentralen och andra bibliotek. Eleverna i skolår 5 och 6 får årligen tillfälle att göra arbetsplatsbesök på sina/andra föräldrars arbetsplatser. Föräldrar kommer ibland till klasserna och berättar om sina verksamheter Kultur i skolan Skolans arbetssätt innebär att eleverna på många sätt kommer i kontakt med olika kulturyttringar, både med eget skapande och som konsumenter. Fr o m höstterminen 2007 tilldelas skolorna en separat kulturpeng från Nacka kommun (Kulturlyftet). Kulturpengen ska bidra till att ge varje enskilt barn och elev en hög kompetens inom kultur- och medieområdet. För att bli tilldelad kulturpengen ska skolan arbeta för att uppfylla olika mål och kriterier som Kulturlyftet beskriver. År 2009 instiftade Nacka Kommun ett nytt kvalitetspris inom området kultur, en kulturhatt, som gick till Backeboskolan. Bilaga 28: Kulturplan Bedömning och betyg Det finns ämnesmatriser för varje enskilt ämne, där vi tydligt utgår från kursplanernas uppnående- och strävansmål och där de nationella målen i årskurs 3 och 5 tydligt framgår. Lärarna använder diagnoser, egna tester och prov för att ta reda på elevernas kunskapsnivå. Uppföljning och analys av kunskapsresultat sker vid utvecklingssamtal minst två gånger per läsår. Bilaga 17: Tester och screening Barn i behov av särskilt stöd Skolan har en dokumenterad plan för hur vi arbetar med barn i behov av särskilt stöd. I denna plan beskrivs bl a analys av elevens behov, säkerställande av adekvat stödinsats, upprättande av åtgärdsprogram, vilka som ska närvara vid upprättandet av åtgärdsprogrammet och hur det ska utformas och utvärderas. Specialpedagogen ansvarar för att planen uppdateras årligen. Skolan har ett eget resurscenter, Klippan, som specialpedagogen ansvarar för, och där elever med olika behov kan få stöd och hjälp. Bilaga 18: Bilaga 19: Bilaga 20: Elever med behov av särskilt stöd Anmälan elev i behov av särskilt stöd Åtgärdsprogram mall 16

17 Fritids Backeboskolan erbjuder fritidshemsverksamhet för barn i förskoleklass t o m årskurs 3 samt fritidsklubb för de äldre barnen. Vårt främsta mål med verksamheten är att ge barnen en meningsfull fritid, att stärka dem som individer i ett gruppsammanhang samt att bli trygga i skog och natur. Backeboskolan har en fantastisk naturtomt som ger unika möjligheter till utomhusvistelse där barnens fantasi och kreativitet stimuleras. Här tillbringar vi mycket tid och erbjuder olika aktiviteter. En gång i veckan har varje avdelning skogsutflykt där vi bl a arbetar efter civilförsvarets program Hitta Vilse samt efter Äventyrspedagogikens metod. Hitta Vilse syftar främst till att lära barn bli trygga i sig själva ute i naturen, veta hur de ska göra om de går vilse samt grundlägga en kunskap om värmehållning, näring och överlevnad. Äventyrspedagogiken syftar främst till att arbeta och utvecklas tillsammans i grupp där utveckling av individen och gruppen går hand i hand och värderas lika mycket. Inomhus består verksamheten av aktiviteter såsom skapande verkstad, lek, kappla- och legobygge, pingis och teaterlek. Skolan har också en skolkör, som leds av skolans musiklärare, där de barn som vill kan delta. Bilaga 23: Bilaga 29: Regler och rutiner + konsekvenser Fritidsbroschyr 3.5 Administration Dokumentstyrning Alla dokument som styr verksamheten har rubrik, datum och är skrivskyddade. Dessa dokument finns som bilagor till kvalitetsmanualen och är sparade på Stugan på Tor/kvalitetsmanual/bilagor Avvikelserapportering, synpunkter och förslag Förslag och synpunkter från elever tas upp på klass- och skolråd. Ansvarig pedagog tar sedan upp frågan på personalmötet eller med skolledningen som senast till nästföljande klass- eller skolråd kommer med återkoppling. Förslag och synpunkter från föräldrar eller andra intressenter vidarebefordras omgående till skolledningen som tillsammans med övrig berörd personal diskuterar och kommer överens om åtgärder. Dessa kommuniceras då snarast tillbaka till avsändaren. Kan inget svar ges, ska även detta omgående meddelas. Inför varje föräldramöte ombeds föräldrarna inkomma med förslag och synpunkter som kan tas upp till diskussion på mötet. Rör det frågor som bör ha ett annat forum, vidareförmedlar läraren frågan till rektor. I övrigt kan elever, föräldrar och personal alltid vända sig till skolledningen med sina synpunkter och önskemål. 17

18 3.6 Ekonomi Ekonomiska mål Skolans ekonomiska mål är dokumenterade i budgeten. Budgeten följs upp varje månad i resultat- och balansrapporter på styrelsemötena. Budgeten tas fram av rektor och godkänns av styrelsen, och delges därefter personalen Budget Rektor utarbetar en budget inför varje läsår och ansvarar för denna. Skolan har brutet räkenskapsår ( ). Budgeten revideras halvårsvis. Budgeten följs upp varje månad vid styrelsemötet, då balans- och resultatrapporter och prognoser gås igenom och analyseras. Viss del av budgeten är utlagd på klasserna/arbetslagen (läromedel och pedagogiskt förbrukningsmaterial, studiebesök) och köket (inköp livsmedel och städmaterial). Klassernas/arbetslagens utgifter redovisas varje termin till rektor. Rektor har attesträtt. Vid rektors frånvaro attesterar biträdande rektor. Rektors egna utlägg attesteras av styrelseordförande. 3.7 Personal Rekrytering Skolan har en rekryteringsplan där vi beskriver arbetsgången vid nyrekrytering, t ex upprättande av arbetsanalys, kravprofil, urvalskriterier, anställningsbevis, introduktion, mentor. Bilaga 11: Rutiner vid nyrekrytering Medarbetarsamtal Medarbetarsamtal sker en gång per år, med eventuell uppföljning under året. Samtalen delas mellan rektor (12) och biträdande rektor (9). Ett formulär delas ut till medarbetarna i god tid innan samtalet, där medarbetaren svarar på vissa frågor. Varje samtal är cirka en timme långt. Därutöver sker separata lönesamtal med varje medarbetare Friskvård Skolan är mån om personalens både fysiska och psykiska hälsa, och har olika aktiviteter för att skapa ett gott socialt klimat bland personalen. Några gånger per termin anordnar några en kväll att umgås tillsammans kring något roligt, t ex sång, idrottsaktivitet, teaterbesök, etc. Allas födelsedagar uppmärksammas. Vid varje läsårsstart och terminsavslut anordnas någon form av fest för de anställda. Varje anställd får viss ersättning per termin mot uppvisande av kvitto för någon idrottsaktivitet. Flera gånger i månaden kommer en massör till skolan då personalen erbjuds massage till reducerat pris. 18

19 3.8 Lokalvård Städning av skolans lokaler är upphandlad och sköts av en extern städfirma enligt avtal. Fyra gånger per år görs en storstädning av skolans lokaler, vilken sköts av föräldrar. 3.9 Elevhälsa Skolan har tillgång till skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog och talpedagog, vars tjänster upphandlas från Nacka kommun. Eleverna erbjuds daglig fysisk aktivitet inom ramen för skoldagen genom de långa rasterna förmiddag och lunch. Alla klasslärare har genomgått Röris - utbildning och har rörelsepass invävda under skoldagen. Genom Idrottslyftet har olika klasser varit på Friskis och svettis, paddlat kanot eller haft yoga. På fritidstid är utomhusaktiviteter en viktig del av verksamheten. Skolgården uppmuntrar till mycket lek och fysisk aktivitet. Skolan erbjuder en fantastiskt god och hälsosam skolmat, se punkt Skolmåltid Skolan serverar både skollunch och mellanmål som tillagas i skolans eget kök av anställd kock och köksassistent. I princip all mat lagas på skolan från färska råvaror. I största möjliga utsträckning används kravmärkta råvaror och dagligen serveras ett vegetariskt alternativ. Det finns alltid många små rätter och sallader att välja mellan och maten smakar fantastiskt! Stor vikt läggs vid miljön kring lunchen såsom vacker bordsdekoration, musik, lugn och ro. De första tio minuterna av måltiden är tyst matstund. Läraren äter alltid tillsammans med klassen. Eleverna är indelade i ett roterande system som matvärdar, där de ansvarar för viss dukning, undanplockning och avtorkning av borden. Till mellis på eftermiddagen serveras t ex gröt, filmjölk och müsli eller mjölk och smörgås. En gång per termin har man matråd, där skolrådsrepresentanterna, fritidsföreståndaren och kökspersonalen möts och diskuterar maten och matsituationen utifrån det som innan diskuterats i klasserna. Kökspersonalen tar också upp frågor som rör måltiderna vid personalmötena. En förslagslåda finns där elever och personal kan lämna önskemål om mat och sista veckan på läsåret bestämmer avgångsklassen menyn. Skolan har en egen kompost där vi lägger vissa grönsaksrester och löv. Mullen används sedan i våra rabatter. Alla klasser har sin egen rabatt som de har ansvar för. 19

20 Skolan har ett egenkontrollsprotokoll för att säkerställa att lagar och regler (livsmedelslagen 2006:804) avseende hygien och säkerhet är kända och tillämpas. Kocken genomför regelbundna egenkontroller av kylar och frysar och av temperaturen på varor som transporteras till skolan. De flesta kontroller görs efter schema en gång per vecka. Bilaga 30: Egenkontrollsprotokoll 3.11 Skolbibliotek Skolan har ett litet bibliotek placerat i skolans matsal. Två lärare ansvarar tillsammans för biblioteket och arbetar på att utforma regler och rutiner för utlåning och administration av biblioteket. Eleverna gör klassbesök till stadsbiblioteket i Orminge. Bilaga 31: Plan för skolbiblioteksverksamheten på Backeboskolan 3.12 Kompetensutveckling Plan, genomförande, uppföljning och omfattning Backeboskolan har en övergripande kompetensutvecklingsplan som utgår från Backeboskolans krav och mål. Planen omfattar samtlig personal på skolan och är förankrad i organisationen. Föregående budgetår var ca 1,5 % av budgeten avsatt för kompetensutveckling. Kompetensutvecklingen genomförs genom både extern och intern utbildning. Skolan har individuella kompetensutvecklingsplaner vilka styrs av skolans behov av att uppnå uppställda mål. Personalen har tillgång till ett flertal pedagogiska tidskrifter för att säkerställa kontinuerlig insyn i den pedagogiska forskningen. Samtlig personal har tillgång till psykologisk och pedagogisk handledning via skolpsykolog och CLS (Centrum för lärande och specialpedagogik). Skolans personal har möjlighet att delta i ett flertal workshops, föreläsningar och seminarier. Rektor och biträdande rektor genomför årligen medarbetarsamtal med samtlig anställd personal, vilket innebär ca samtal per chef. I förekommande fall görs också en uppföljning under året. Skolan har ett formulär som delas ut till medarbetarna 1-2 veckor före samtalet och som ligger till grund för detta. Ca en timme avsätts för varje medarbetarsamtal. Bilaga 32: Övergripande kompetensutvecklingsplan 20

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Docksta Friskola 2014-2015 Arbetsmiljölagen Målet med arbetsmiljöarbetet är att verksamheten ska bedrivas på ett så säkert och effektivt sätt som möjligt. I skolan styrs

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

Gnesta Waldorfförskola

Gnesta Waldorfförskola Gnesta Waldorfförskola Gnesta Waldorfförskola Systematiskt kvalitetsarbete 2014-2015 Om detta dokument Detta är en presentation av det systematiska kvalitetsarbetet vid Gnesta waldorfförskola. Dokumentet

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 150417 Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet att

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2012 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/12 Inledning

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

Arbetsplan Mo skola. Läsåret 09/10 Reviderad september 09

Arbetsplan Mo skola. Läsåret 09/10 Reviderad september 09 Arbetsplan Mo skola Läsåret 09/10 Reviderad september 09 Mo skola Mo skola är en F 6 skola med fritidshem. Skolan byggdes år 1954 och har en fantastisk utemiljö som stimulerar till lek, arbete och lärande.

Läs mer

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Per Hansson, rektor Bromstensskolan 2013-10-31 A 1 (11) Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Introduktion Den här arbetsplanen beskriver vilka arbetsområden vi på Bromstensskolan kommer att fokusera på under

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas fritidshem

Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas fritidshem Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas fritidshem 1 Innehållsförteckning Kvalitetsredovisning 2009 - VERKSAMHETENS NAMN... 1 Sammanfattning av läsåret 2008/2009... 3 Grundfakta om - Skolans/fritidshemmets

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För Wämöskolan Läsåret 15/16

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För Wämöskolan Läsåret 15/16 Plan mot diskriminering och kränkande behandling För Wämöskolan Läsåret 15/16 Inledning Denna plan handlar om hur arbetet på Wämöskolan ska bedrivas för att metodiskt främja likabehandling samt för att

Läs mer

Verksamhetsplan för. Vendestigens Förskola och Skola AB's. Fritidsverksamhet 2015-2016

Verksamhetsplan för. Vendestigens Förskola och Skola AB's. Fritidsverksamhet 2015-2016 Verksamhetsplan för Vendestigens Förskola och Skola AB's Fritidsverksamhet 2015-2016 Fritidshemmet ska erbjuda en meningsfull fritid. En förutsättning för att barnen ska uppleva fritiden som rolig och

Läs mer

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN REVIDERAD AUGUSTI 2012 STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION Innehållsförteckning OM UTVECKLINGSSAMTALET OCH DEN SKRIFTLIGA INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN 2

Läs mer

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun 1 Innehåll INLEDNING... 3 UNDERLAG... 3 KUNSKAPER... 3 KUNSKAPSRESULTAT... 3 UPPFÖLJNING OCH KOMMUNIKATION AV RESULTAT... 6 BEDÖMNING

Läs mer

Välkommen till Sigfridsborgs skola 2015 Världens bästa utbildning för alla barn och elever varje dag

Välkommen till Sigfridsborgs skola 2015 Världens bästa utbildning för alla barn och elever varje dag Välkommen till Sigfridsborgs skola 2015 Världens bästa utbildning för alla barn och elever varje dag Nacka kommuns vision för förskola, fritids och skola Välkommen till oss! Sigfridsborgs skola med förskolor

Läs mer

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 140929 Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Datum 1 (11) Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Åsaka fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2013-09-19 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem

2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem 2015-16 Här finner du hur vi i Junsele skola och fritidshem arbetar med vår arbetsmiljö. Du har möjlighet att alltid framföra åsikter om hur du tycker att vi

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Tornet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013 Verksamhetsplan Solfjäderns specialförskola 2012/2013 1 Innehåll Inriktning / Verksamhetsidé Organisation Styrdokument Normer och värden Utveckling och lärande Barn inflytande Förskola och hem Samverkan

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan

Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan Hagbyskolans elevhälsoplan tar sin utgångspunkt i de internationella, nationella och lokala styrdokumenten. Dessa är FN:s Barnkonvention, Salamancadeklarationen, Skollagen,

Läs mer

Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015 140805 Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015

Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015 Torsbergsgymnasiet 2015-04-29 Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015 Syfte Planen syftar till att ge en tydlig struktur för de olika typer av insatser och åtgärder som är tänkbara för att främja

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling Likabehandlingsplan Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Definitioner 3. Mål 4. Uppföljning 5. Utvärdering 6. Varningssignaler 7. Förebyggande

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

VÄLKOMNA TILL ORMSTASKOLAN

VÄLKOMNA TILL ORMSTASKOLAN VÄLKOMNA TILL ORMSTASKOLAN En kort beskrivning av skolan Vi är en grundskola med klasserna F-6 samt förskoleverksamhet och fritids Vi har ca 500 elever Personalen består av ca 90 personer med olika kompetens

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015 Plan mot kränkande behandling Njurunda Friskola Upprättad 2015 1 1. Definition och bakgrund Arbetet med planen mot kränkande behandling regleras i två regelverk: - - Diskrimineringslagen (2008:567) 1-4

Läs mer

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Information om verksamhetsplanen Verksamhetsplanen är en del av det ständigt pågående kvalitetsförbättringsarbetet i skolan. I verksamhetsplanen formuleras

Läs mer

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem, förskoleklasser, grundskola Läsår 2014/2015 1 Grunduppgifter Ansvariga för planen:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Agenda. Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden

Agenda. Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden Agenda Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden Observatörer Skola Föräldrar och elever Medarbetare Utvärderingssamarbetet

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Morö Backe skola Läsåret 2015/2016. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola 1(8) Lokal arbetsplan Skåpafors förskola 2011/2012 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 5 2.4 Förskola och

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kärrviolen 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kärrviolen 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Kärrviolen 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06 Innehållsförteckning 1. Rektors ord och skolans ansvarsfördelning 2. Definitioner 3. Svenska skolans värdegrund och vision 4. Svenska skolans

Läs mer

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Bakgrund Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och sin personliga utveckling. Det innebär att elevhälsan

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011 KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011 REGNBÅGEN Fritidshemmet för särskoleelever på Noltorpsskolan ALINGSÅS Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se 1. Förutsättningar

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012 Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012 Lärkeskolans fritidshem Nora kommun 1 Arbetsgång för kvalitetsarbetet... 3 Åtgärder för utveckling enligt föregående års kvalitetsredovisning... 3 Verksamhetens

Läs mer

Årscykel Åsle skola. Område Beskrivning Initieras av

Årscykel Åsle skola. Område Beskrivning Initieras av Årscykel Åsle skola Augusti Höstens grovplanering skickas ut Introduktion av nyanställda se checklista Sista revidering av tjänster och schema Planering av skolans utvecklingsarbete (fokusområden) utifrån

Läs mer

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015 Utbildningsförvaltningen Pjätteryds naturförskola Lokal arbetsplan Pjätteryds naturförskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av grundfakta...3 2. Årets utvecklingsområden 4 3. Normer och

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

www.gubbangsskolan.stockholm.se

www.gubbangsskolan.stockholm.se www.gubbangsskolan.stockholm.se SID 2 (7) STYRDOKUMENT I SKOLAN I skolan finns det styrdokument på flera nivåer: läroplanen Lgr 11 på nationell nivå samt Stockholms stads vision En skola i världsklass

Läs mer

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Fr o m 2011-07-01 2011-01-28 Sida 1 Innehållsförteckning Elev och föräldrainflytande... 2 Förskolechefs, rektors ansvar... 2

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

ARBETSMILJÖPLAN. Arbetsmiljöansvarig. Montessoriförskolan Makrillen. Carolina Jansson, förskolechef. Telefon: 0702-513247

ARBETSMILJÖPLAN. Arbetsmiljöansvarig. Montessoriförskolan Makrillen. Carolina Jansson, förskolechef. Telefon: 0702-513247 ARBETSMILJÖPLAN Montessoriförskolan Makrillen Arbetsmiljöansvarig Carolina Jansson, förskolechef. Telefon: 0702513247 DOKUMENTVERSION UPPDATERAD VEM 1 20140103 Carolina Jansson 1 Ambition och Mål Vi skall

Läs mer

STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor. Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013

STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor. Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013 STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013 Förutsättningar Presentation av enheten Förskolorna Backen, Dungen, Storviken, Marieby och Tandsbyn med

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 1. Kort beskrivning av den egna verksamheten Lillsjöskolan ligger i Östra Odensala och ingår i Odensala skolområde.

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011

Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011 2010-11-19 Barn- och utbildningsförvaltningen Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011 Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust S KO L O M R Å D E B J Ö R K S K ATA N L U L E Å Ormbergsskolan Trygghet som skapar lärlust 2 Ur trygghet föds nyfikenhet och lust att lära Grunden för Ormbergsskolans koncept är den trygghet som finns

Läs mer

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Fritidshemmet ska ge den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier. Fritidshemmets uppgift är

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28

VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28 VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28 VÅR VERKSAMHET OCH VÅRT UPPDRAG Vår verksamhet drivs av en ideell förening. Föreningens ändamål är att med personliga insatser av (om än inte uteslutande)

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Enhet Lundabyns fritidshem Läsår 2010-2011 Elisabeth AnderssonHult Rektor FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET ENHET Lundabyns fritidshem TIDSPERIOD Läsåret 2010-2011 GRUNDFAKTA OM ENHETEN

Läs mer

IUP-plan för Sofia skola

IUP-plan för Sofia skola IUP-plan för Sofia skola För pedagogerna! I denna IUP-plan finns beskrivning av hur vi på Sofia skola kommunicerar runt elevers lärande. Här finns också en beskrivning av hur vi organiserar utvecklingssamtalen.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN VÄSTERÅS WALDORFSKOLA Läsåret 2013/2014 STIFTELSEN VÄSTERÅS WALDORFSKOLA

VERKSAMHETSPLAN VÄSTERÅS WALDORFSKOLA Läsåret 2013/2014 STIFTELSEN VÄSTERÅS WALDORFSKOLA VERKSAMHETSPLAN VÄSTERÅS WALDORFSKOLA Läsåret 2013/2014 STIFTELSEN VÄSTERÅS WALDORFSKOLA En stiftelse uppstår ur någon eller några personers/stiftares vilja att förverkliga en viss idé, att arbeta för

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer