Mänskliga Rättigheter - något för SFI?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mänskliga Rättigheter - något för SFI?"

Transkript

1 Mänskliga Rättigheter - något för SFI? Interkulturell dialog Jämställdhet tema för Europarådet 2008

2 De elva europeiska grundprinciperna för integration 1. Integration är en dynamisk dubbelriktad process med ömsesidigt tillmötesgående mellan alla invandrare och invånare i medlemsstaterna 2. Integration innebär respekt för Europeiska unionens grundläggande värderingar 3. Sysselsättningen är en väsentlig del av integrationsprocessen och är avgörande för invandrarnas delaktighet, för invandrarnas bidrag till värdsamhället och för att synliggöra dessa bidrag 4. Grundläggande kunskap om värdsamhällets språk, historia och institutioner är absolut nödvändig för integrationen. Att ge invandrarna möjlighet att förvärva denna grundläggande kunskap är viktigt för en framgångsrik integration 5. Utbildningsinsatser har avgörande betydelse för att göra invandrarna, och i synnerhet deras efterkommande, beredda att bli mer framgångsrika och aktiva deltagare i samhällslivet 6. Invandrares tillträde till institutionerna samt till offentliga och privata varor och tjänster på samma grund som inhemska medborgare och utan diskriminering har grundläggande betydelse för en bättre integration

3 7. Ofta förekommande samspel mellan invandrare och medlemsstaternas medborgare är en grundläggande mekanism för integration. Gemensamma forum, en interkulturell dialog, utbildning om invandrare och invandrarkulturer och stimulerande levnadsförhållanden i stadsmiljön ökar samspelet mellan invandrare och medlemsstaternas medborgare 8. Utövandet av olika kulturer och religioner garanteras i stadgan om de grundläggande rättigheterna och måste tryggas, om utövandet inte strider mot andra okränkbara europeiska rättigheter eller den nationella lagstiftningen 9. Invandrarnas medverkan i den demokratiska processen och i utformningen av integrationspolitik och integrationsåtgärder, särskilt på lokal nivå, som stöder deras integration 10. Att integrera integrationspolitiken och integrationsåtgärderna i alla relevanta politikområden och myndighetsnivåer och offentliga tjänster är en viktig faktor vid utformningen och genomförandet av den allmänna politiken 11. Att utarbeta tydliga mål, indikatorer och utvärderingsmekanismer är nödvändigt för att anpassa politiken, utvärdera framstegen

4 EYID, European Year of Intercultural Dialogue 2008 är av EU utlyst som det europeiska året för interkulturell dialog - ett år som syftar till att skapa en bättre kommunikation och förståelse mellan medborgare och kulturer i Europa. Året sammanfaller med lanseringen av den nya Europeiska integrationsfonden som skall ge stöd till organisationer och myndigheter som genom utvecklingsprojekt vill förbättra integrationen av invandrare i medlemsstaterna bl. a. genom att förstärka den interkulturella och interreligiösa dialogen

5 Varför vi måste försvara den sekulära staten Det patriarkala systemet är 4000 år gammalt och är djupt rotat i alla religioner, vilka i sig själva blivit en av dess nyckelfaktorer Förutom detta har ultra-liberalismen lett till en stark återkomst av religiösa strukturer som tillsammans med militariseringen skärper dess våld Jämställdhet mellan könen är en stor del av de universella värderingarna som utgör en sekulär kultur Kvinnors fulla medlemskap och införandet av de mänskliga rättigheterna borde vara tillräckligt för att diskvalificera allt refererande till att man tillhör en specifik kultur eller religion Byggandet av ett Europa med solidaritet, fred och jämställdhet som grundbult innebär att utöka medvetandet om nödvändigheten * att införa kvinnliga rättigheter, speciellt sexuella och reproduktiva rättigheter * sexuell orienteringsfrihet och försvar av sekulära stater, dvs. att de mänskliga rättigheterna står över Guds lagar!

6 Immigrationen till Sverige Några reflektioner! Det svenska samhället har haft den största sociala omvandlingen de senaste 25 åren Permanent uppehållstillstånd till över 1 miljon invandrare sedan 1980 (flest per capita inom EU) och utöver detta ca anhöriga Vilka krav ställer vi på invandrarna? Ska de lära sig om våra värderingar? Alltför många har inga behov att integreras, de umgås bara med släktingar, vilket påverkar deras språkkunskaper och mottaglighet Hur mår en del kvinnor som kommer hit? Är de jämställda fria att bestämma över sina egna liv? Hur mår en del barn? Hur mår en del män? Om du undrar högt över problem som rör invandringen kan du bli kallad för rasist, islamofob, främlingsfientlig Tystnaden är total om hur stora kostnaderna är Har vi tillräckliga resurser för att ta hand om dem som kommer på rätt sätt? Är SFI viktigt???

7 Varför bildade vi Nätverket mot hedersrelaterat våld? Detta våld, mot framför allt kvinnor, är av en särskild karaktär Det bagatelliseras Myter sprids om att det inte är en särskild form av våld, trots att detta våld riktar sig mot barn, kvinnor, män, homosexuella, bisexuella och transpersoner, och bottnar i religiös fundamentalism eller konservativa traditioner Våldet och hoten sanktioneras av ett helt kollektiv, i värsta fall hela samhället och förövaren/förövarna ses som hjälte/hjältar. Detta jämställs orättfärdigt med allt annat våld mot kvinnor, eller så påstås det att det är rasistiskt att hävda motsatsen Hedersrelaterat våld är ett internationellt begrepp och inte, som en del hävdar, ett svenskt begrepp. Den senaste tiden upplever vi, som jobbar mot det, att man åter vill lägga locket på och osynliggöra fenomenet Problemet är att det går in i samhällets fundament som grundar sig på religiösa, moraliska värderingar, även i vår egen lagstiftning och samhällsuppbyggnad. När detta våld får fortgå så är det ett starkt hot mot jämställdhetsarbetet, både i Sverige och i andra länder. Våldet är kvinnofientligt, rasistiskt och homofobiskt Vi behöver även arbeta internationellt vilket vi gör!

8 Medlemsorganisationer i Glöm aldrig Pela och Fadimeföreningen Gröna Kvinnor Helsingborgs kvinnojour Föreningen Skyddsvärnet Kvinnors Rätt Kvinnors Nätverk Elektra/Fryshuset Sharafs hjältar/fryshuset Föreningen Varken hora eller kuvad Vänsterpartiet Trollhättan Rädda Barnen, Södra Innerstan, Malmö Miljöpartiet de Gröna, Malmö Iranska kvinnofrigörelsen Alma Europa organisationen Vita Nejlikorföreningen Nätverket mot trafficking, Malmö Kvinnojouren i Höganäs Kvinnominne, Näsåker Kvinnor för fred, Riks Centret för försvar av barnens rättigheter i Irak Women s Liberation (OWFI) Iranska politiska fångars förbund i exil Män för jämställdhet, Malmö Föreningen för mänskliga rättigheter i Iran Centralrådet för exmuslimer i Sverige Kurdistans kvinnoförbund Irakiska kommittén för kvinnors rättigheter Sharafs Hjältar och Elektra, Malmö Röda Korsets ungdomsförbund Centerkvinnorna Humanisterna, Stockholm Nätverket mot könsstympning Nätverket mot trafficking, Göteborg Män för jämställdhet, Umeå Försvar av kvinnor i Iran Karama organisation, Egypten Svensk-turkiska solidaritetsföreningen Eritreanska föräldraföreningen i Lund Högsby internationella förening Iranska flyktingars riksorganisation IFR Kulturella föreningen för kurder

9 Hur förstärks hedersproblematiken? En långtgående boendesegregation Vuxna invandrarmän kommer inte in i samhället på grund av arbetslöshet, språk- och boendesegregation. Man kan då välja att stärka varandra i den egna organisationen eller föreningen vilket kan ge ny näring till patriarkalt hederstänkande. Hedersdominerade familjer är satta under press från släktingar och vänner i hemlandet. Där finns ingen förståelse för att flickors och kvinnors rättigheter i Sverige är annorlunda och bygger på en jämställd och jämlik relation mellan kvinnor och män. För invandrarungdomarna sker en anpassning till den svenska kulturen och normerna som gäller för ungdomen. Detta förstärker konfrontationen hemma mellan generationerna vilket i sin tur leder till än starkare tvångsinslag och kontrollbehov.

10 Statistik över hedersvåldet Det finns flickor och pojkar, vuxna kvinnor och män i hela landet som lever i hedersförtryck och utsätts för hedersrelaterat våld. En undersökning gjord år 2003 av länsstyrelserna visar att det fanns kända fall av hedersrelaterat våld. Av dessa beräknades procent vara i behov av skyddat boende. Mörkertalet är mycket stort bl.a. på grund av problemets art. Om flickor med hedersproblematik offentliggör sin historia genom ett besök hos t.ex. socialtjänsten kan det i sig innebära ytterligare sanktioner och hot. Många unga flickor och kvinnor väljer därför att söka andra vägar för att få hjälp eller söker inte hjälp alls. De fogar sig helt enkelt. En avhandling från Socialhögskolan av Sara Högdin visar bland annat att 27 procent av de svenska flickorna med utländsk bakgrund har restriktioner hemifrån som kan kopplas till hedersrelaterat förtryck. En C-uppsats på samma tema har visat på att i en invandrartät förort i Stockholm är siffrorna betydligt högre. Översatt i faktiska siffror kan det röra sig om flickor i Stockholms län och flickor i hela landet. Internationellt sett sker ca hedersmord om året enligt FN, men mörkertalet antas vara mycket stort. Enbart i Pakistan dokumenteras 1000 fall av hedersmord varje år. Hedersvåldet och morden ökar för varje år! Nu är det 2008 och en siffra säger att 13 dör varje dag i hedersrelaterat våld i världen.

11 Vad kännetecknar hedersrelaterat våld? Hederskulturerna började i och med att de patriarkala religionerna tog form Man ville ha kontroll över kvinnans sexualitet Grunden ligger i berättelsen i 1 Mosebok om Adam och Eva Kvinnan får bära skulden för hela världens ondska Då började skuld och skambegreppet Kvinnan bär mannens heder mellan sina ben Oskuld kallas det fortfarande! Har någon undrat varför? Mödomshinnans (vilken enligt forskning inte finns) bevarande Hela kollektivet bär ansvar för att bevara mannens heder genom att kontrollera kvinnans sexualitet I de monoteistiska världsreligionerna (kristendom, judendom och islam) finns detta uttryckt i texterna I de länder där de religiösa texterna utgör hela eller delar av lagtexterna kontrolleras kvinnans sexualitet av samhället Utövandet av kontrollen är kvinnofientligt, homofobiskt och rasistiskt Religion och tradition har blandats över årtusendena genom t.ex. folkvandringar och krig

12 Sexualundervisning Könsroller Ungdomsmottagningen kom till skolan Obligatoriskt en gång Sexualkunskap fattas bland många invandrare Uppdelning i mans- och kvinnogrupper Mycket stort behov Mycket uppskattat av både män och kvinnor Ungdomsmottagningen söker pengar för ett framtida samarbete till våren De har ännu inte fått några

13 Vill vi hjälpa kvinnorna att få kunskap om: Kvinnors rättigheter? Kvinnokonventionen? Skydd från våld? Jämställdheten? Yttrandefriheten? Sekularitet? Religionsfriheten? Frihet att välja sina liv? Utbildning? Hälsa?

14 SVERIGE för Invandrare? INVANDRARE för Sverige? Ett tydligare direktiv uppifrån om meningen med SFI! Brist på pedagogiskt material om samhällsvärderingar! (på lätt svenska) Konkurrens mellan skolor anbudsförfarande, vilket kan resultera i 28 timmars undervisning ingen tid för nytänkande! Kontinuerlig intagning, ingen pedagogisk insikt! Eleverna rycks ut till olika aktiviteter - brist på insikt i elevernas verklighet! Man lägger skulden på lärarna att det är dåligt på SFI! Många timmars undervisning, inga lov (4-5 veckors semester)! Dåliga villkor för lärarna får man vara kvar nästa termin? Inga kuratorer eller psykologer för traumatiserade elever!!??????????????????????????

15 Vad behövs? Stöd från samhället runt oss Klara direktiv uppifrån att detta ska göras Pengar att investera i vårt oerhört viktiga arbete att ge våra nya medborgare kunskap om demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter Två hela dagar för att personalen kan komma samman för att planera verksamheten Tid att producera bra material Personalutbildning integrationskonsulter

16 Hur gå vidare? Inte ge upp, fortsätta det goda arbetet Övertyga politiker om vikten av att implementera kunskapen om MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER inom SFI Tänka på alla kvinnor, barn och män som lider i de odemokratiska, fundamentalistiska länderna runt om i världen och få kraft att kämpa Ge dem hopp om förändring när de kommer hit Informera om att vi har yttrande-, tryck- och religionsfrihet i Sverige Låt våra nya medborgare få känna att de kommit till ett demokratiskt, jämställt samhälle där alla har ett ansvar att försvara och förbättra det

Europeisk medborgarkunskap för alla? Om samhällsinformation och gemensam värdegrund i ett mångkulturellt Europa

Europeisk medborgarkunskap för alla? Om samhällsinformation och gemensam värdegrund i ett mångkulturellt Europa Europeisk medborgarkunskap för alla? Om samhällsinformation och gemensam värdegrund i ett mångkulturellt Europa ASYLMOTTAGANDE I FOKUS En skriftserie från NTG-asyl & integration Nr 6 2007 VAD ÄR NATIONELL

Läs mer

1 INLEDNING 1 1.1 Syfte 3 1.2 Upplägg 3 2 UPPGÖRANDE AV DET REGIONALA INTEGRATIONSPROGRAMMET 4 3 BEGREPP GÄLLANDE INVANDRARE 6

1 INLEDNING 1 1.1 Syfte 3 1.2 Upplägg 3 2 UPPGÖRANDE AV DET REGIONALA INTEGRATIONSPROGRAMMET 4 3 BEGREPP GÄLLANDE INVANDRARE 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 1 1.1 Syfte 3 1.2 Upplägg 3 2 UPPGÖRANDE AV DET REGIONALA INTEGRATIONSPROGRAMMET 4 3 BEGREPP GÄLLANDE INVANDRARE 6 4 BEGREPP OCH UTTRYCK GÄLLANDE INTEGRATIONSARBETE 9 5

Läs mer

Redovisning för andra året för projektet: jämställdhet för pappor och pojkar. Kurdistans Kvinnoförbund i Sverige

Redovisning för andra året för projektet: jämställdhet för pappor och pojkar. Kurdistans Kvinnoförbund i Sverige Kurdistans Kvinnoförbund i Sverige Sätter kurdiska kvinnors utveckling i centrum Redovisning för andra året för projektet: jämställdhet för pappor och pojkar i samarbete med Rädda Barnens Dialogprogram

Läs mer

JAG! Om flickors livsutrymme

JAG! Om flickors livsutrymme JAG! Om flickors livsutrymme 1 Innehåll Till dig som arbetar med ungdomar...................3 Metodbok ett användbart verktyg...................4 Hedersrelaterat förtryck och våld.............................4

Läs mer

Integrationsstrategi med fokus på inrikes och utrikes födda Skelleftebor 2013-01-15

Integrationsstrategi med fokus på inrikes och utrikes födda Skelleftebor 2013-01-15 Integrationsstrategi med fokus på inrikes och utrikes födda Skelleftebor 2013-01-15 1 Innehåll Förord Sammanfattning 1 Inledning... 5 2 Om integration... 6 3 Skellefteå idag... 8 Boende... 8 Deltagande...

Läs mer

Hedersrelaterat våld och förtryck. ett kunskapsunderlag för hälso- och sjukvården

Hedersrelaterat våld och förtryck. ett kunskapsunderlag för hälso- och sjukvården Hedersrelaterat våld och förtryck 1 ett kunskapsunderlag för hälso- och sjukvården Titel: Hedersrelaterat våld och förtryck ett kunskapsunderlag för hälso- och sjukvården Ansvarig utgivare: Länsstyrelsen

Läs mer

Hedersnormer och hedersrelaterat våld

Hedersnormer och hedersrelaterat våld 2009 Hedersnormer och hedersrelaterat våld Hedersnormer och hedersrelaterat våld Hedersnormer och hedersrelaterat våld 2009 Utgivare Rikspolisstyrelsen Box 12256 102 26 Stockholm Beställning Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Förtryckta flickor i patriarkala miljöer. Insatser mot»hedersrelaterat våld«i tre länder

Förtryckta flickor i patriarkala miljöer. Insatser mot»hedersrelaterat våld«i tre länder INT-23-05-103 Förtryckta flickor i patriarkala miljöer. Insatser mot»hedersrelaterat våld«i tre länder Denna text utgör en förkortad och populariserad översättning till svenska av studien: State policy,

Läs mer

Tonårsrevolt eller hedersproblematik?

Tonårsrevolt eller hedersproblematik? Tonårsrevolt eller hedersproblematik? En kvalitativ studie om socialsekreterares definitioner och interventioner i ärenden med hedersproblematik Av: Marie Ohlander och Ylva Jönsson Socialhögskolan, Campus

Läs mer

Handbok. för dig som jobbar inom socialtjänsten

Handbok. för dig som jobbar inom socialtjänsten För att kunna hindra och förebygga hedersrelaterat våld måste vi lära oss att se och hantera hotbilden. Handbok för dig som jobbar inom socialtjänsten Tänk att vara en ensam nyckelpiga i ett främmande

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer

REAGERA FÖREBYGG VÅLD MOT FLICKOR OCH UNGA KVINNOR OCH AGERA UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009:3

REAGERA FÖREBYGG VÅLD MOT FLICKOR OCH UNGA KVINNOR OCH AGERA UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009:3 REAGERA FÖREBYGG VÅLD MOT FLICKOR OCH UNGA KVINNOR OCH AGERA UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009:3 Förord Ungdomsstyrelsen fick under 2007 ett regeringsuppdrag att under 2007 och 2008 genomföra utbildningar

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor Mäns våld mot kvinnor 1 2 Mäns våld mot kvinnor Innehåll Förord...3 Inledning...5 fn:s Kvinnokonvention cedaw...7 Flerfaldig diskriminering...9 Gender Budgeting...11 Artikel 2 Skyldighet att avskaffa diskriminering

Läs mer

Socialtjänstens i Lärjedalen arbete med unga flickor och kvinnor utsatta för hedersrelaterat våld. En handbok

Socialtjänstens i Lärjedalen arbete med unga flickor och kvinnor utsatta för hedersrelaterat våld. En handbok Socialtjänstens i Lärjedalen arbete med unga flickor och kvinnor utsatta för hedersrelaterat våld En handbok 2005 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 2 Mekanismer i det hedersrelaterade våldet... 3 Tolkning

Läs mer

Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund. Politiska riktlinjer antagna vid S-kvinnors förbundsmöte 21-22 maj 2005

Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund. Politiska riktlinjer antagna vid S-kvinnors förbundsmöte 21-22 maj 2005 Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund Politiska riktlinjer antagna vid S-kvinnors förbundsmöte 21-22 maj 2005 S-kvinnor är socialdemokratiska feminister som ställer klasskamp och könskamp sida vid

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

Vänd dem inte ryggen. Utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck

Vänd dem inte ryggen. Utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck Vänd dem inte ryggen Utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

Om våld i hederns namn och om skyldigheten att se och hjälpa utsatta

Om våld i hederns namn och om skyldigheten att se och hjälpa utsatta Om våld i hederns namn och om skyldigheten att se och hjälpa utsatta Innehåll När flickor och pojkar förtrycks i hederns namn en handbok om arbetet mot hedersrelaterat våld.................. 3 De mänskliga

Läs mer

Våld i nära relationer En konferens med betoning på fördjupad kunskap och samverkan

Våld i nära relationer En konferens med betoning på fördjupad kunskap och samverkan Dokumentation från konferensen Våld i nära relationer En konferens med betoning på fördjupad kunskap och samverkan Länsstyrelsen anordnade den 9 oktober 2009 en konferens i Göteborg för att presentera

Läs mer

Rätt att välja. Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:12

Rätt att välja. Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:12 Rätt att välja Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:12 Rätt att välja Samhällsinformation för att förebygga och förhindra

Läs mer

KAMPEN FÖR JÄMSTÄLLDHET. En samling texter om kvinnors situation i Bangladesh

KAMPEN FÖR JÄMSTÄLLDHET. En samling texter om kvinnors situation i Bangladesh KAMPEN FÖR JÄMSTÄLLDHET En samling texter om kvinnors situation i Bangladesh SKRIVNA AV MIKAELA GALLEGOS GAUDING PRAKTIKANT HOS SVALORNA INDIEN BANGLADESH 2012 1 KAMPEN FÖR JÄMSTÄLLDHET En samling texter

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag Reviderad 2014 Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Text Sara Bergqvist Månsson Grafisk form Losita Design

Läs mer

Handlingsprogram mot våld i nära relationer

Handlingsprogram mot våld i nära relationer Handlingsprogram mot våld i nära relationer Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-26, 79 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 HANDLINGSPROGRAM... 3 ÖVERGRIPANDE MÅL: VÅLD

Läs mer

Skolan. Spelhobbyn. Högskolan. Företagande. Fotbollen Löntagare

Skolan. Spelhobbyn. Högskolan. Företagande. Fotbollen Löntagare VARFÖR RASISM ÄR DÅLIGT FÖR... Skolan Queers Högskolan Spelhobbyn Företagande arbetsmarknaden Fotbollen Löntagare kunskapssamhället Unga flyktingar Förord Rasism är dåligt för alla I en tid då rasistiska

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor. och i nära relationer. Så kan vi jobba för att motverka kvinnovåld

Mäns våld mot kvinnor. och i nära relationer. Så kan vi jobba för att motverka kvinnovåld Mäns våld mot kvinnor och i nära relationer. Så kan vi jobba för att motverka kvinnovåld Han älskar ju faktiskt mig Det är mitt fel att jag blir slagen Det är jag som inte sköter mig Det är inte honom

Läs mer

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor Antagen av Individ- och familjenämnden Nämnden för funktionshindrade Aldrenämnden september 2010 VÄSTERÅS STAD Handlingsplan för att bekämpa mäns våld

Läs mer

MIGRATION OCH ASYL. Öppenhet mot omvärlden - migration, asyl och integration ASYL OCH MEDBORGARSKAP OLITIK INTERNATIONELL OCH EUROPEISK E

MIGRATION OCH ASYL. Öppenhet mot omvärlden - migration, asyl och integration ASYL OCH MEDBORGARSKAP OLITIK INTERNATIONELL OCH EUROPEISK E S t ä m m o b e s l u t P a r t i s t ä m m a n 2 0 0 9 O m r å d e 9 Område: Öppenhet mot omvärlden - migration, asyl och integration Sidantal: 13 MIGRATION OCH ASYL ASYL OCH MEDBORGARSKAP AP Rätten att

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Att praktisera sin religion i Sverige Barns rättigheter Våld i

Läs mer

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Förändrade utsikter Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Tidiga giftermål förbjuds i Sudan När ett nytt förslag till grundlag togs fram i södra Sudan förra året bidrog Rädda Barnen

Läs mer