Viktiga säkerhetsanvisningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Viktiga säkerhetsanvisningar"

Transkript

1 Bruksanvisning

2 Viktiga säkerhetsanvisningar Läs bruksanvisningen Följ anvisningarna i bruksanvisningen noga. Med hjälp av dem kan du installera och använda systemet på rätt sätt och få glädje av alla avancerade funktioner. Spara bruksanvisningen för framtida referens. VARNING! För att minska risken för brand och elektriska stötar ska du undvika att utsätta produkten för regn eller fukt. Utsätt inte systemet för vätska och placera inga föremål som exempelvis vaser fyllda med vätska på systemet eller i närheten av det. Precis som med andra elektroniska produkter bör du vara försiktig så att du inte spiller vätska i någon del av systemet. Vätskor kan orsaka fel och/eller brand. Håll batteriet utom räckhåll för barn. Det kan orsaka brand eller kemiska brännskador vid felaktig hantering. Ladda inte upp det, ta inte isär det, värm inte upp det över 100 C och elda inte upp det. Gör dig av med uttjänta batterier på rätt sätt. Använd endast batterier med rätt typ och modellnummer. Svälj inte batteriet eftersom du riskerar kemiska brännskador. Den medföljande fjärrkontrollen innehåller ett knappbatteri. Om knappbatteriet sväljs kan allvarlig inre brännskador inträffa inom bara två timmar och dessa kan leda till dödsfall. Se till att barn inte kommer åt nya eller begagnade knappbatterier. Om batterifacket inte är stängt ska du sluta använda produkten och se till att barn inte hittar den. Om du misstänker att någon svalt batteriet eller kommit in i annan kroppsöppning ska du omedelbart söka läkarhjälp. Om batteriet sätts in på fel sätt finns det risk för att det kan explodera. Använd endast godkända batterier, till exempel (UL) CR2032 eller DL volts litiumbatteri. Tända ljus eller andra föremål med öppna lågor får inte placeras på eller i närheten av produkten. Musiksystemet Wave SoundTouch (kombinationen av systemet och SoundTouch -sockeln eller enbart SoundTouch sockeln) ska inte användas med de fästen, som finns tillgängliga genom Bose, för fastsättning under skåp eller på vägg. Produkten innehåller magnetiska material. Kontakta din läkare om du har frågor om produkten kan påverka implantat av medicinsk enhet. Produkten innehåller små delar som kan orsaka kvävning. Inte lämplig för barn under 3 år. TÄNK PÅ: För att förhindra elektriska stötar, för du in den breda delen av elkabelns kontakt i vägguttaget. Tryck in kontakten ordentligt. Ändra inte systemet eller tillbehören på något sätt. Otillåtna ändringar kan äventyra säkerheten, efterlevandet av bestämmelser samt systemets prestanda. Långvarig exponering för hög musik kan ge hörselskador. Vi avråder dig från att använda en extremt hög volym i hörlurarna, särskilt under långa perioder. Farlig strålningsexponering från den interna laserkomponenten kan uppstå om reglage används eller procedurer utförs på annat sätt än som beskrivs här. CD-spelaren bör endast justeras och repareras av utbildad servicepersonal. Obs! På undersidan finns en etikett med information om produkten. Produkten får bara användas inomhus. Den är varken utformad eller testad för användning utomhus, i nöjesfordon eller marina miljöer. Om produkten kopplas bort från strömförsörjningen med nätkabelns eller produktens kontakt ska det vara lätt att komma åt och använda denna kontakt. Följ lokala bestämmelser när du kastar bort använda batterier. Elda inte upp batterierna. Den här symbolen betyder att produkten inte ska kastas med hushållssoporna utan återvinnas i enlighet med lokala bestämmelser. Rätt deponering och återvinning hjälper till att skydda våra naturresurser, vår hälsa och miljön. Mer information om deponering och återvinning av produkten får du om du kontaktar lokala myndigheter, deponeringscentraler eller affären där du köpte produkten. Härmed förklarar Bose Corporation att denna produkt i alla väsentliga avseenden uppfyller de krav och föreskrifter som uppställts enligt direktivet 1999/5/EG och andra tillämpliga EG-direktiv. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på Temperaturintervallet för produkten är 0 C till +45 C). Klass 1 laserprodukt Denna CD-spelare klassas som en KLASS LASERPRODUKT i enlighet med EN/IEC Etiketten CLASS 1 LASER PRODUCT sitter på enhetens undersida. Symbolen med en pilförsedd blixt inuti en liksidig triangel är avsedd att varna användaren för oisolerad, farlig spänning inuti apparaten. Denna spänning kan vara kraftig nog att ge elektriska stötar. Utropstecknet inuti en liksidig triangel, på systemet, är avsett att upplysa användaren om att det finns viktiga anvisningar om skötsel och underhåll av systemet i denna handbok. CLASS 1 KLASSE 1 LUOKAN 1 KLASS 1 LASER PRODUCT LASER PRODUKT LASER LAITE LASER APPARAT 2 - Svenska

3 1. Läs de här anvisningarna. 2. Behåll anvisningarna. 3. Ge akt på alla varningar. 4. Följ alla anvisningar. 5. Använd inte produkten i närheten av vatten. 6. Rengör endast med en torr trasa. 7. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar. 8. Installera inte produkten nära någon värmekälla (som t.ex. element, värmespjäll och spisar) eller någon annan produkt (inklusive förstärkare) som avger värme. 9. Skydda elkabeln så att ingen trampar på den och så att den inte kommer i kläm. Detta är särskilt viktigt vid kontakterna, tillbehörsuttagen och den plats där kabeln kommer ut ur produkten. 10. Använd bara den utrustning/de tillbehör som rekommenderas av tillverkaren. 11. Koppla bort produkten från eluttaget när åskan går eller om den inte ska användas under en längre period. 12. Låt utbildad servicepersonal utföra all service. Underhåll krävs när produkten skadats på något sätt, till exempel när en kabel eller kontakt skadats, vätska har spillts i den, ett främmande föremål har hamnat i den, den har utsatts för regn eller fukt, den fungerar inte utan problem eller har tappats i golvet. Obs! Den här utrustningen har testats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för digitala enheter enligt klass B, i enlighet med del 15 i FCC:s bestämmelser. Gränsvärdena är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostäder. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi, och om utrustningen inte installeras och används i enlighet med anvisningarna kan den orsaka skadliga störningar i samband med radiokommunikation. Det ges dock ingen garanti för att det inte kan förekomma skadliga störningar i en viss installation. Om den här utrustningen stör mottagningen i en radio- eller TV-apparat (vilket kan upptäckas genom att utrustningen stängs av och slås på), rekommenderar vi att du försöker motverka störningen genom att vidta en eller flera av följande åtgärder: Rikta om eller flytta mottagningsantennen. Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren. Anslut utrustningen till ett eluttag i en annan krets än den som mottagaren är ansluten till. Vänd dig till din återförsäljare eller en erfaren radio-/tv-reparatör för att få hjälp. Om utrustningen ändras eller modifieras på något sätt som inte uttryckligen har godkänts av Bose Corporation, kan det innebära att användarens rätt att använda den här produkten upphävs. Den här enheten överensstämmer med del 15 av FCC:s bestämmelser. Följande två villkor ställs för användningen: (1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) enheten måste tåla alla former av störningar som den tar emot, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten. För den trådlösa SoundTouch -adaptern: Den här utrustningen ska installeras och användas på ett avstånd på minst 20 cm mellan enheten och din kropp. Viktiga säkerhetsanvisningar CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B) Denna klass B-produkt uppfyller villkoren enligt ICES-003. Denna enhet uppfyller FCC- och Industry Canada-bestämmelserna angående gränsvärden för radiofrekvensexponering för produkter för generella användningsområden. Produkten får inte kopplas samman med annan produkt eller användas tillsammans med annan antenn eller sändare. Den här enheten uppfyller villkoren för RSS-standard i Industry Canada-licensundantaget. Följande två villkor ställs för användningen: (1) Den här enheten får inte orsaka störningar och (2) enheten måste tåla alla former av störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten. Produktdatalogg Systemet innehåller en produktdatalogg som är avsedd att hjälpa Bose att bättre förstå hur produkten används och hur prestandan är över tiden. I produktdataloggen registreras vissa tekniska data och användningshistorik som exempelvis volymnivå, av/påinformation, användarinställningar, källenhetsindata, uteffekt och inställningsinformation. Vi vill använda dessa data för att kunna ge bättre service och support för systemet samt för att förbättra produktutförandet i framtiden. Det krävs specialutrustning för att kunna läsa data i denna produktdatalogg och dessa data kan endast läsas av Bose om systemet skickas in till Bose för service eller återlämnas till en återförsäljare. I produktdataloggen samlas inga personidentifierade uppgifter in och dessutom sparas inte heller information om spelade spår, titlar eller annan information om medieinnehåll som du använder i systemet. Svenska - 3

4 Viktiga säkerhetsanvisningar Namn Bly (Pb) Kvicksilver (Hg) Namn och innehåll på giftiga eller farliga ämnen eller delar Kadmium (Cd) Giftiga eller farliga ämnen eller delar Sexvärdig (CR(VI)) Polyklorerad bifenyl (PBB) Polyklorerad diphenyl ether (PBDE) PCB:er X O O O O O Metall X O O O O O Plast O O O O O O Högtalare X O O O O O Kablar X O O O O O O: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i alla homogena material i den här artikeln ligger under gränsvärdena uppställda i SJ/T X: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i minst ett av de homogena materialen i den här artikeln ligger över gränsvärdena uppställda i SJ/T Fyll i uppgifterna och se till att förvara dem Skriv ner serienumret för musiksystemet Wave SoundTouch i fältet nedan. Serie- och modellnummer finns på undersidan. Serienummer: Modellnummer: Inköpsdatum: Vi föreslår att du sparar ditt inköpskvitto tillsammans med den här bruksanvisningen. AirPlay kan användas tillsammans med iphone, ipad och ipod touch med ios eller senare, Mac med OS X Mountain Lion samt med Mac och Windowsdator med itunes eller senare. Made for ipod, Made for iphone och Made for ipad betyder att ett elektroniskt tillbehör har tillverkats speciellt för en ipod-, iphone- eller ipad-enhet och att det certifierats av producenten samt att det uppfyller Apple-standarder. Apple ansvarar inte för hur enheten fungerar eller att den är kompatibel med säkerhetsstandarder och andra standarder. Vänligen observera att användning av detta tillbehör tillsammans med ipod, iphone eller ipad kan påverka trådlösa överföringar. AirPlay, ipad, iphone, ipod och itunes är varumärken som tillhör Apple Inc. i USA och andra länder. App Store är ett tjänstmärke som tillhör Apple Inc. Android och Google Play är varumärken som tillhör Google, Inc. Ljudkodningstekniken MPEG Layer-3 används med licens från Fraunfofer IIS och Thompson. SoundDock och den trådlösa notens design är varumärken som tillhör Bose Corporation i USA och i andra länder. Wi-Fi är ett registrerat varumärke som ägs av Wi-Fi Alliance. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. musiksystemet Waves karakteristiska utförande är ett registrerat varumärke som tillhör Bose Corporation i USA och i andra länder Bose Corporation. Ingen del av denna publikation får återges, modifieras, distribueras eller på något annat sätt användas utan föregående skriftlig tillåtelse. 4 - Svenska

5 Introduktion till SoundTouch från Bose Viktiga fördelar... 6 Om musiksystemet Wave SoundTouch... 6 Systemegenskaper... 6 Demo-CD... 6 Fördelarna med forskning... 6 Inledning Packa upp systemet... 7 Välja en plats... 7 Viktiga installationsanvisningar... 7 Installera systemet Placera systemet på sockeln... 8 Lägg till systemet i det trådlösa nätverket... 8 Installera SoundTouch -appen... 8 Ansluta systemet till det trådlösa nätverket... 9 Ställa in tiden... 9 Använda systemet Fjärrkontrollen Pekplatta Läsa av displayen Sätta på eller stänga av systemet Justera volymen Ställa in vilotimern Kontrollera systemet med appen Använda SoundTouch -appen Hämta hjälp Ladda ned appen till din mobila enhet Kontrollera systemet från andra datorer Anpassa dina förval Så här fungerar förval Bra att veta Välja ett förval Ställa in ett förval Ställa in ett förval Ändra ett förval Lyssna på andra källor Direktuppspelning från en AirPlay-kompatibel enhet Lyssna på radio Välja radiokanal Visa stationsinformation Ställa in en FM/AM-station Spara FM/AM-förval TALK RADIO-läge Förbättra FM-mottagning Lyssna på digitalradio Ställa in digitalradiostationer Söka efter stationer Spara digitalradioförval Primära stationer och sekundära tjänster Söka efter nya digitalradiostationer Visa stationsinformation Visa signalstyrka för stationer Spela CD-skivor Spela ljud-cd-skivor Spela MP3 CD-skivor Innehåll Ställa in och använda larm Larmknappar och indikatorer Använda larmknapparna Statusindikatorer för larm Ställa in larm Använda larm Aktivera och inaktivera larm Omsomningsfunktion Stänga av ett ljudlarm Ansluta annan utrustning Systemanslutningar Använda AUX IN-kontakten Använda hörlurar Använda en extern antenn Installera en extern FM-radioantenn Installera en extern DIGITAL RADIO-antenn Anpassa Wave SoundTouch -musiksystemet Inställningsmenyn Ställa in omsomningstiden Stänga av och sätta på RDS-funktionen Välja kontinuerlig uppspelningskälla Ändra tidsformat Ändra displayens ljusstyrka Ställa in rumskoden Stänga av och sätta på pekplattan Ändra timerinställning Utföra en systemåterställning Avancerade funktioner Inaktivera det trådlösa nätverket Aktivera det trådlösa nätverket Starta om SoundTouch -sockeln Utföra en fabriksåterställning av SoundTouch -sockeln Alternativ installationsmetod Skötsel och underhåll Felsökning Byta ut batteriet i fjärrkontrollen Rengöring Kundtjänst Begränsad garanti Teknisk information Sakregister Svenska - 5

6 Introduktion till SoundTouch från Bose Med SoundTouch kan du direktuppspela internetradio, musiktjänster och ditt musikarkiv. Om du har ett trådlöst nätverk i hemmet kan du njuta av din favoritmusik i alla rum. Viktiga fördelar Lyssna på internetradio, musiktjänster och ditt musikarkiv via den trådlösa anslutningen. Direktuppspela din favoritmusik enkelt på personliga förval. Fungerar i ditt befintliga hemmanätverk. Kostnadsfri SoundTouch -app för datorn, smarttelefonen eller surfplattan med kraftfulla kontroller. Enkelt att lägga till fler system när som helst för att kunna lyssna i fler rum. Ett stort utbud av ljudsystem från Bose gör att du kan välja rätt lösning för alla rum. Om musiksystemet Wave SoundTouch Musiksystemet Wave SoundTouch erbjuder ett effektivt sätt att distribuera högkvalitativt ljud trådlöst till alla rum. Med SoundTouch -sockeln och musiksystemet Wave behöver du bara trycka på en knapp för att trådlöst kunna lyssna på musik. Använd den kostnadsfria SoundTouch -appen för att ställa in och kontrollera systemet. Se Lägg till systemet i det trådlösa nätverket på sidan 8. Systemegenskaper Naturligt ljud, från ett kompakt system, som fyller rummet med musik. Få tillgång till alla dina musikkällor med en knapptryckning: webbradio, musikarkiv, DAB/FM/AM-radio och CD-skivor. Strömma musik via AirPlay från dina iphone-, ipad- och ipodenheter AUX-kontakt för att ansluta och spela upp från en extern mediespelare En Ethernet-kontakt för trådbunden anslutning till ditt hemmanätverk. USB-kontakt för nätverksinställningar.* Kostnadsfri SoundTouch -app för systeminstallation och kontroll * USB-kontakten på baksidan av systemet (SETUP A och SETUP B) ska endast användas för inställningar. Kontakterna är inte avsedda att användas för uppladdning av smarttelefon, surfplatta eller liknande enheter. Demo-CD Vi uppmanar dig att lyssna på den musik-cd-skiva som finns i förpackningen. Du behöver bara sätta in demoskivan i musiksystemet Wave SoundTouch så kommer den att spelas upp automatiskt. Fördelarna med forskning I mer än fjorton år har Bose Corporation forskat för att kunna erbjuda prisbelönade och patenterade akustiska vågledarhögtalare. Med denna teknik överförs med hjälp av ett rör energi från en liten högtalare till omgivningen över ett stort intervall av låga frekvenser. De långa vågledarna, som är vikta i invecklade mönster, är anpassade till produkten som gjorts så liten att den får plats i ditt hem. I musiksystemet Wave SoundTouch finns dubbla koniska 26-tums vågledarhögtalare som tillsammans skapar en svåröverträffad instrumentell klangfärg som är svår att hitta i andra system av den här storleken. Dubbla koniska vågledare 6 - Svenska

7 Inledning Packa upp systemet Kontrollera att följande delar finns med i förpackningen. Obs! Anslut inga kablar till systemet förrän du startat SoundTouch -appen. Se Lägg till systemet i det trådlösa nätverket på sidan 8. Viktiga installationsanvisningar Innan du kan börja lyssna på SoundTouch måste du ladda ned och köra SoundTouch -appen på en dator för att ansluta systemet till ditt nätverk. Tips! Om du vill att SoundTouch ska spela upp musik från ditt itunes- eller Windows Media Media Player-arkiv väljer du datorn där du har musikarkivet. Musiksystemet Wave SoundTouch -sockel Om du använder en bärbar dator ställer du in musiksystemet Wave SoundTouch på den plats där du vill ha det. Placera datorn intill systemet och gör installationen enligt anvisningarna på sidan 8. Om du använder en stationär dator ska du tillfälligt flytta musiksystemet Wave SoundTouch till datorn för att göra inställningarna (se sidan 8). Du kan sedan flytta det till den slutgiltiga platsen. När du återansluter systemet till vägguttaget kommer det att återanslutas till nätverket. Fjärrkontrollen (batteri installerat) Demonstrations-cd USB-kabel (endast installation) Elkabel(elkablar) (Kabeln som gäller för din region medföljer) 3,5 mm stereokabel Antennadapter (Endast Europa) 2,5 mm dipolantenn Om någon del av systemet verkar vara skadad ska du inte använda den. Kontakta Bose kundtjänst. Se kontaktuppgifterna på bladet som finns i förpackningen. Släng inte bort kartongen och förpackningsmaterialet. De är bra att ha kvar om du behöver flytta eller förvara produkten. Välja en plats Placera musiksystemet Wave SoundTouch mittemot avlyssningsplatsen för maximal ljudupplevelse. Placera det på en plan och stabil yta. Placera systemet cirka 60 cm från väggen och undvik att placera det direkt i ett hörn för att få bästa möjliga ljudåtergivning. TÄNK PÅ: Placera inte musiksystemet Wave SoundTouch på en yta av metall. Du riskerar då att få störningar i AM-mottagningen. Placera inte musiksystemet Wave SoundTouch på en värmekänslig yta. Som all elektrisk utrustning genererar den värme. Använd inte musiksystemet Wave SoundTouch i en fuktig miljö eller på annan plats där väta kan tränga in. Svenska - 7

8 Installera systemet Placera systemet på sockeln Med SoundTouch -sockeln får du även en nätverksanslutning för musiksystemet Wave. Obs! Innan du börjar installera systemet ska du läsa Viktiga installationsanvisningar på sidan Placera SoundTouch -sockeln på en plan och stabil yta. 2. Placera försiktigt musiksystemet Wave ovanpå SoundTouch -sockeln. Kontrollera att de bakre fötterna på musiksystemet Wave passar i fördjupningarna i SoundTouch -sockeln. Kontrollera att musiksystemet Wave ligger mot underlaget och att kanterna på båda enheterna är i linje. SoundTouch sockel Lägg till systemet i det trådlösa nätverket Innan du börjar använda SoundTouch måste du installera SoundTouch -appen på en dator i ditt hemmanätverk. Därefter använder du appen för att ansluta musiksystemet Wave SoundTouch till nätverket. I appen får du hjälp med installationen. Se till att följa instruktionerna på datorn. Obs! Om du redan har installerat SoundTouch för ett annat system behöver du bara starta appen och klicka på Explore > Settings> Systems > ADD SYSTEM (Utforska > Inställningar > System > Lägga till system) för att lägga till ytterligare ett system. Installera SoundTouch -appen 1. Öppna webbläsaren på en dator i det trådlösa nätverket och gå till: Tips! Om du vill att SoundTouch ska spela upp musik från ditt itunes eller Windows Media Media Player-bibliotek väljer du datorn där du har musikarkivet. Placera fötterna i fördjupningarna 3. Sätt in kabeln för SoundTouch -sockeln i Bose link-kontakten. 2. Ladda ned och installera SoundTouch -appen i datorn. Du kan nu ansluta systemet till nätverket. Obs! Anslut inga kablar till systemet förrän du i appen får en uppmaning om att göra det. 8 - Svenska

9 Ansluta systemet till det trådlösa nätverket 1. Kontrollera att du ställt in systemet enligt stegen i Placera systemet på sockeln på sidan Starta appen genom att dubbelklicka på SoundTouch -ikonen. Första gången du startar appen vägleds du igenom installationen av systemet i det trådlösa nätverket. I appen får du hjälp med att ansluta systemet. 3. När du uppmanas i appen ansluter du systemet till en strömkälla: A. Sätt in den lilla stickkontakten på elkabeln i kontakten märkt med AC Power. B. Anslut den andra änden till en strömkälla. Ställa in tiden Installera systemet När du installerat musiksystemet Wave SoundTouch kan du enkelt styra det med hjälp av fjärrkontrollen. Du behöver bara rikta den mot systemets framsida och trycka på någon av knapparna. Så här ställer du in klockan: 1. Håll ned Time eller Time + i cirka en sekund. Till att börja med visas HOLD TO SET på displayen för att sedan ändras till CLOCK SET när knappen hålls nedryckt. A 4. Sätt in den lilla änden av USB-kabeln i SETUP A-kontakten i den trådlösa SoundTouch -sockeln när du uppmanas till det i appen. B 2. Släpp upp den aktuella Time-knappen. 3. Tryck på knappen Time för att ändra tiden bakåt eller tryck på knappen Time + för att ändra tiden framåt, fortsätt tills du ställt in rätt tid. Om du håller ned knappen ändras tiden snabbare. 4. Vänta i fem sekunder medan systemet automatiskt stänger av klockinställningen. Obs! Om du vill ändra från 12-timmarsformat (AM/PM) till 24-timmarsformat ska du läsa Ändra tidsformat på sidan 25. Obs! Inga systeminställningar tas bort i musiksystemet Wave SoundTouch vid ett strömavbrott eller om strömmen till enheten kopplas bort. Tiden som temporärt lagras i minnet kommer emellertid att tas bort efter 48 timmar. SETUP A USB-kabel (medföljer) 5. Anslut den andra änden av USB-kabeln till en USB-port på datorn. 6. Följ anvisningarna på datorn för hur du slutför installationen. Du ska bland annat skapa ett SoundTouch -konto, leta reda på det lokala musikarkivet, logga in på eventuella musiktjänster, utforska musikförval och anpassa förval. Svenska - 9

10 Använda systemet Fjärrkontrollen Det är lätt att hantera musiksystemet Wave SoundTouch med fjärrkontrollen. Du behöver bara rikta den mot displayen och trycka på någon av knapparna. Fjärrkontrollens räckvidd är cirka 9 meter. Obs! Att trycka och hålla ned betyder att knappen ska hållas ner i cirka en sekund. Obs! När du trycker på, eller sätts den markerade källan automatiskt på i musiksystemet Wave SoundTouch. Strömbrytare (Stop Alarm) Sätter på eller stänger av strömmen (sidan 11). Stänger av ett larm (sidan 20). Radio Sätter på radion. Väljer FM eller AM (sidan 14). Mute Tryck för att stänga av ljudet (sidan 11). Tryck en gång till för att återställa ljudet. Volume Höjer eller sänker volymen (sidan 11). Seek/Track Tryck: Hittar nästa radiostation med en stark signal (sidan 14) eller hoppar till nästa/ föregående spår för SoundTouch eller CDskiva (sidan 16). Tryck och håll ned: Förflyttar sig snabbt mellan radiofrekvenser med en stark signal (sidan 14) eller flyttar sig till nästa/föregående spår på en CD-skiva (sidan 16). Tune/MP3 Tryck: Hoppar till nästa/föregående radiofrekvens (sidan 14) eller navigerar mellan mappar när du spelar MP3-skivor (sidan 18). Tryck och håll ner: Flyttar snabbt framåt/ bakåt mellan radiofrekvenser (sidan 14) eller framåt/bakåt i ett CD-spår (sidan 16). Play Mode Ställer in blandad eller repeterad CDuppspelning (sidan 17). Aktiverar/inaktiverar TALK RADIO-läget för AM eller FM (sidan 15). Ändrar visning av information från digitalradiostation (sidan 14). Larm 1 Sätter på eller stänger av Alarm 1 (sidan 19). Larm 2 Sätter på eller stänger av Alarm 2 (sidan 19). Sleep (Buzzer) Aktiverar omsomningslarmet (sidan 20). Ställer in enheten så att den stängs av automatiskt efter minuter (sidan 11). Väljer signal i larminställningarna (sidan 19). CD Sätter på CD-spelaren (sidan 16). SoundTouch (AUX) Tryck för att välja SoundTouch (sidan 13) eller ljudet från en extern källa som är ansluten till AUX IN-ingången (sidan 22). Presets Tryck: Ställer in en lagrad radiostation (sidan 14) eller ett SoundTouch -förval (sidan 13). Tryck och håll ned: Lagrar en radiostation (sidan 14) eller ett SoundTouch -förval (sidan 13). Stop/Eject Tryck en gång: Stoppar en CD-uppspelning (sidan 16). Tryck en gång till: Matar ut en CD-skiva (sidan 16). Play/Pause Spelar upp/pausar en CD (sidan 16). Spelar upp/pausar ett SoundTouch förval (sidan 13). Time Ställer in tiden (sidan 9). Ställer in larmtiden vid larminställningar (sidan 19). Alarm Setup (Menu) Tryck en gång: Öppnar larminställningarna (sidan 19). Tryck och håll ned: Öppnar systemets inställningsmeny (sidan 24). Pekplatta På musiksystemet Wave SoundTouch finns en tryckkänslig kontroll mitt under panelen på framsidan. När du placerar handen på pekplattan kan du stänga av eller sätta på musiksystemet Wave SoundTouch (sidan 11), aktivera omsomningsfunktionen eller återställa den för nästa dag (sidan 20) Svenska

11 Läsa av displayen Källindikator: CD, FM, AM eller AUX, och ingen för SoundTouch Uppspelningsläge Klocka Larmstatus Justera volymen Använda systemet Håll ned eller för att justera volymen. VOLUME - 0 (tyst) till 99 (högt) visas på displayen för att indikera nivån. Tryck för att stänga av ljudet i systemet. Tryck en gång till eller på för att återigen höra ljudet. Källinformation eller systemrelaterad information Sätta på eller stänga av systemet Så här sätter du på och stänger av (viloläge): Tryck på (Lagrat) på fjärrkontrollen eller Vidrör pekplattan. Den senast valda källan aktiveras. Alternativ: Tryck på en källknapp för att aktivera den aktuella källan. Obs! När du väljer AUX sätts inte enheten, som är ansluten till AUX IN (till exempel TV:n), på. Kontrollera därför först att enheten är påslagen. Obs! Om du inte trycker på någon knapp under 24 timmar kommer systemet automatiskt att stängas av (viloläge). Om 20-minuterstimern (sidan 26) är aktiverad kommer systemet automatiskt att försättas i viloläge om inget ljud spelas upp och om inga knappar trycks ned under 20 minuter. När ljudet är avstängt kan du trycka på för att sänka volymen innan du sätter på ljudet i systemet. Detta gäller inte när du lyssnar på strömmande AirPlay-ljud. Om du trycker på medan du lyssnar på AirPlay kommer ljudet att sättas på och därefter sänks volymen. Obs! När musiksystemet Wave SoundTouch är avstängt kan volymen endast justeras mellan 10 och 75. Ställa in vilotimern Tryck på Sleep (Viloläge) om du vill att musiksystemet Wave SoundTouch ska stängas av automatiskt efter en angiven tidsperiod. Sedan du tryckt på Sleep, kommer SLEEP - 30 MIN (eller den senaste inställningen) att visas på displayen och nedräkningen kommer att starta. Om du trycker på Sleep när systemet är avstängt kommer det att sättas på och insomningstiden ställs omedelbart in. Den senast valda källan kommer att höras och insomningsnedräkningen startar. Om du när inställningen SLEEP visas trycker ytterligare en gång på Sleep kan du ställa in en ny tid för insomningsfunktionen (10 90 minuter i 10-minuterssteg) eller välja OFF. Obs! Om det dröjer mer än tio sekunder mellan knapptryckningarna kommer musiksystemet Wave SoundTouch automatiskt att inaktivera inställningarna för insomningsläget. Tryck på Sleep för att kontrollera hur mycket tid det är kvar. Tryck på On/Off för att avbryta insomningstimern. Om systemet är anslutet till nätverket när läget ändras till viloläge kommer anslutningen att behållas under viloläget. Svenska - 11

12 Kontrollera systemet med appen Använda SoundTouch -appen SoundTouch -appen använder du för att kontrollera SoundTouch från datorn, smarttelefonen eller surfplattan. Appen gör att enheten fungerar som en smart fjärrkontroll för att styra SoundTouch -källan. Med appen är det möjligt att göra SoundTouch -inställningar, utforska lokala och globala webbradiostationer, ställa in och ändra förval, direktuppspela (strömma) musik till systemet, visa vad som spelas samt mycket mera. När du ställt in systemet i nätverket med SoundTouch -appen kan du spela upp strömmande musik och anpassa förvalen. Kontrollera systemet från andra datorer När du installerat SoundTouch -systemet i det trådlösa nätverket kan du kontrollera systemet från en valfri dator i samma nätverk. 1. Öppna webbläsaren på den dator varifrån du vill kontrollera systemet och gå till: 2. Ladda ned, installera och starta SoundTouch -appen. Inloggningsskärmen öppnas. Du kan nu logga in på ditt SoundTouch -konto. Hämta hjälp Om du behöver mer information om hur du använder systemet ska du läsa vad som står i Hjälptips och i onlinehjälpen. Hjälptips När installationen är klar kommer hjälp att visas på skärmen utifrån den uppgift som du vill utföra. Dessa tips ger dig hjälp om hur du använder systemet, inklusive hur du anpassar förvalen. Så här aktiverar du tipsen Om du har inaktiverat tipsen ska du göra följande för att aktivera dem på nytt. 1. Starta SoundTouch -appen och klicka på EXPLORE > SETTINGS > Help Tips (Utforska > Inställningar > Hjälptips). 2. Skjut reglaget SHOW TIPS (Visa tips) till ON (På). Onlinehjälp Gör så här för att få information om hur du använder SoundTouch : 1. Klicka på Explore > Help (Utforska > Hjälp) i appen. 2. Bläddra igenom hjälpämnena. Ladda ned appen till din mobila enhet Bose tillhandhåller en kostnadsfri version av SoundTouch appen så att du kan kontrollera systemet från en smarttelefon eller surfplatta. Så här installerar du appen på smarttelefonen eller surfplattan: För ios-användare: ladda ned SoundTouch -appen från App Store. För Android -användare: ladda ned SoundTouch -appen från Google Play Store Svenska

13 Anpassa dina förval Så här fungerar förval Du kan anpassa de sex förvalen för strömmande musiktjänster, stationer, spellistor, artister, album och låtar från musikarkivet. Genom att trycka på en knapp på Wave SoundTouch -systemets fjärrkontroll kan du när som helst lyssna på din musik. Tips! Du kommer även åt dina förval med SoundTouch -appen på datorn, smarttelefonen eller surfplattan (se sidan 12). Bra att veta Du kan ställa förval med appen och Wave SoundTouch systemets fjärrkontroll. Om förvalskällan är ett musikarkiv i itunes- eller Windows Media Player måste datorn där du har musikbiblioteket vara påslagen och ansluten till samma nätverk som Wave SoundTouch -systemet. Du kan inte ställa in förval från en AirPlay-ström eller en ljudenhet ansluten till AUX-kontakten. Ställa in ett förval I detta avsnitt beskrivs hur du ställer in och ändrar ett förval med fjärrkontrollen. Obs! Information om hur du använder SoundTouch -appen för att ställa in och ändra dina förval finns i hjälpen för appen. Ställa in ett förval 1. Strömma musik till systemet med hjälp av appen. 2. Tryck och håll ned ett förval på fjärrkontrollen i cirka två sekunder medan musiken spelas. Du hör en signal från systemet när förvalet är inställt. Ändra ett förval Följ anvisningarna i Ställa in ett förval. Välja ett förval När du anpassat dina förval trycker du på på fjärrkontrollen. SOUNDTOUCH visas tills innehåll som strömmas genom SoundTouch -sockeln är tillgängligt. Obs! När du sätter på systemet första gången och väljer SoundTouch, kommer innehållet inte att vara tillgängligt förrän efter några sekunder. Därefter kommer det att gå mycket fortare. När det finns innehåll tillgängligt kommer den senast valda SoundTouch -källan att spelas upp såvida du inte trycker på en av de sex Presets-knapparna på fjärrkontrollen. Tryck (eller tryck och håll kvar) på framåt eller bakåt i Seek/Track (Sök/Spår) för att hoppa framåt eller bakåt mellan olika spår. Obs! Vissa musiktjänster på internet har inte stöd för hoppkommandona. Svenska - 13

14 Lyssna på andra källor Direktuppspelning från en AirPlaykompatibel enhet När du anslutit musiksystemet Wave SoundTouch till det trådlösa nätverket kan du börja strömma ljud från en AirPlay-enhet i samma trådlösa nätverk. 1. Starta en musikapp på AirPlay-enheten. 2. Knacka eller klicka på på enheten och välj namnet på SoundTouch -systemet angivet under installationen. Tips! Ställ in volymen på enheten till 75 % av maximum för att erhålla maximal volymkontroll från systemet. 3. Starta musikuppspelningen från musikappen. AIRPLAY visas på displayen följt av information om innehållet som spelas. Lyssna på radio Välja radiokanal Tryck på knappen Radio för att sätta på den senast valda radiostationen. Tryck på Radio vid behov för att välja FM eller AM. Visa stationsinformation När du väljer FM-radio visas RDS-informationen för den aktuella stationen. Detta kontrolleras med RADIO TEXT-inställningen i menyn. Om du vill inaktivera RDS-informationen och endast visa stationens frekvens ändrar du RADIO TEXT-inställningen till OFF (Av). Se Stänga av och sätta på RDS-funktionen på sidan 25. RDS-information visas (RADIO TEXT- ON): Ingen RDS-information visas (RADIO TEXT- OFF): RDS-information Stationsfrekvens Ställa in en FM/AM-station När du trycker på Radio, Seek/Track eller Tune/MP3 för att ställa in en radiostation visas frekvensen mitt på displayen medan du ställer in. Obs! Stationens frekvens under sökning Tryck på Seek/Track för att hitta stationer på lägre frekvens med en stark signal; Tryck på Seek/Track för att hitta stationer på högre frekvens med en stark signal. Tryck på Tune/MP3 < för att manuellt ställa in en lägre frekvens. Tryck på Tune/MP3 > för att manuellt ställa in en högre frekvens. Håll ned Tune/MP3 < för att snabbt sänka frekvensen. Håll ned Tune/MP3 > för att snabbt öka frekvensen. Om AM-mottagningen är svag ska du vrida musiksystemet Wave SoundTouch med- eller moturs för att förbättra AM-mottagningen. Om FM-mottagningen är svag ska du kontrollera att elkabeln är utsträckt så mycket som det går. Om du vill förbättra FM-mottagningen kan du ansluta en extern FM-antenn. Se Använda en extern antenn på sidan 23. Spara FM/AM-förval Du kan spara upp till sex FM- och sex AM-radiostationer för att snabbt börja lyssna på dem med hjälp av Presets-knapparna. 1. Ställ in stationen som du vill spara som ett förval. 2. Håll ned en av de sex förvalsknapparna tills du hör en dubbelton och förvalsnumret och stationsfrekvensen visas på displayen. 3. Tryck på en förvalsknapp för att snabbt gå till en lagrad FMeller AM-station. Obs! När du sparar ett förval kommer eventuellt tidigare sparat förvalsnummer att ersättas Svenska

15 TALK RADIO-läge Tal i radioutsändningar påverkas av valet av mikrofon och den förstärkning av låga frekvenser som vissa radiostationer gör. Detta görs för att förbättra det talade ljudet i konventionell radio. I högkvalitativa ljudprodukter kan detta resultera i ett onaturligt ljud eller kraftig bas. Genom att välja läget TALK RADIO kommer musiksystemet Wave SoundTouch automatiskt att kompensera för artificiellt förstärkta låga frekvenser. Tryck på Play Mode två gånger medan du lyssnar på radion för att aktivera (TALK RADIO ON) eller inaktivera (TALK RADIO OFF) TALK RADIO-läget. Obs! Inställningen TALK RADIO stängs automatiskt av när du ställer in en annan station, byter källa eller stänger av musiksystemet Wave SoundTouch. Förbättra FM-mottagning Linda upp elkabeln och sträck ut den för att få de bästa förutsättningarna för FM-mottagning. Elkabeln används som antenn. Lyssna på digitalradio I musiksystemet SoundTouch kan du ta emot digitalradioutsändningar (Band III, endast formaten DAB, DAB+ och DMB), vilket ger en bättre ljudåtergivning genom att visst brus som ibland kan höras i analoga radioutsändningar minskas. Förutom musik och tal innehåller digitalradioutsändningar programinformation. Det kan vara ett sammandrag av en radioföljetong, namnet på det som spelas upp, e-postadresser, de senaste sportresultaten eller uppgifter om tävlingar. När du valt DIGITAL RADIO visas informationen om den aktuella stationen som i exemplet nedan: Vald källenhet Förvalsnummer Klocktid Stationsinformation Se Visa stationsinformation på sidan 16. Obs! Första gången du väljer DIGITAL RADIO visas PLEASE WAIT SCANNING ett par minuter medan en sökning efter tillgängliga digitalradiostationer görs. Obs! Om det inte går att hitta en eller flera digitalradiostationer i ditt område kanske du måste installera den externa antennen som medföljer systemet. Se Installera en extern DIGITAL RADIO-antenn på sidan 23. Ställa in digitalradiostationer Lyssna på andra källor Sökningen efter digitalradiostationer sker i bokstavsordning efter stationsnamnet. Primära stationsnamn visas i bokstavsordning med det sekundära stationsnamnet efter det primära namnet. Söka efter stationer Tryck på Seek/Track nästa station. Tryck på Seek/Track föregående station. för att söka framåt till för att söka bakåt till Det finns en digitalradiofunktion som gör att du kan söka vidare efter andra stationer medan du lyssnar på den aktuella. Håll ned Seek/Track eller för att söka framåt eller bakåt bland de digitala radiostationerna. Du fortsätter att höra den aktuella digitalradiostationen medan du söker. Om du släpper upp knappen Seek/Track i mer än en sekund kommer den visade stationen att väljas. Om du vill gå tillbaka till den tidigare stationen trycker du antingen på Tune/MP3 < eller på Tune/MP3 >. Spara digitalradioförval Du kan spara upp till sex digitalradiostationer för att snabbt börja lyssna på dem med hjälp av Presets-knapparna. 1. Ställ in stationen som du vill spara som ett förval. 2. Håll ned en av de sex Presets-knapparna tills du hör en dubbelsignal och förvalsnumret och stationsinformationen visas på displayen. 3. Tryck på en av Presets-knapparna för att snabbt ställa in en tidigare vald digitalradiostation. Primära stationer och sekundära tjänster Primära digitalradiostationer och sekundära tjänster ställs in på samma sätt. Skillnaden mellan dem är hur utsändningen sker. Primära digitalradiostationer påminner om FM-stationer i så måtto att de vanligtvis sänder lika många timmar som FM-stationer. Om en primär digitalradiostation inte sänder när du försöker lyssna på den, eller om signalen bortfaller, visas UNAVAILABLE. Sekundära tjänster är digitala utsändningar som är kopplade till en primär digitalradiostation. En sekundär tjänst kanske sänder ut periodiskt och kan sända ut andra typer av program än den primära digitalradiostationen. Om en sekundär tjänst inte sänder, eller om det inte finns någon signal, visas OFF AIR i två sekunder. När detta inträffar aktiveras den primära digitalradiostationen. När du ställer in en primär digitalradiostation eller en sekundär tjänst med dålig signal visas alternativet LOW SIGNAL och stationens namn. Mer information om hur du installerar en extern antenn finns på sidan 23. Svenska - 15

16 Lyssna på andra källor Söka efter nya digitalradiostationer Du kan när som helst söka efter nya digitalradiostationer när DIGITAL RADIO är valt. Detta är användbart om du ändrar plats för musiksystemet Wave SoundTouch eller beslutar dig för att ansluta den externa antennen. 1. Håll ned tills AUTOSCAN följt av PRESS PRESET 3 TO CONFIRM (Tryck förvalsknapp 3 för att bekräfta) visas. 2. Tryck på förval. Meddelandet PLEASE WAIT SCANNING (Vänta) visas tills sökningen är klar. Efter avslutad sökning visas den första primära stationen. Visa stationsinformation Det finns tre sätt att visa information om den aktuella digitalstationen: Stationsnamn (standard): Spela CD-skivor Spela ljud-cd-skivor Sätt in en CD-skiva i facket under displayen. Skivan dras automatiskt in och uppspelningen börjar. Tryck på om CD-källan inte är vald. När du spelar en CD-skiva visas information om skivan: Uppspelningsläge Vald källenhet Klocktid Aktuella innehåll: Spårnummer Förfluten tid Programtyp: Om du vill ändra hur stationsinformationen visas trycker du på Play Mode tills du ser den typ av information som du vill visa. Visa signalstyrka för stationer För den aktuella stationen visas signalstyrkan som ett procentvärde av den fulla signalstyrkan och dess klassificering. Om du vill visa signalstyrkan för den aktuella stationen håller du ned Play Mode. Intervallen för signalstyrkan är: Procent Klassificering 0-19 Low (Mycket svag) Poor (Svag) Moderate (Medel) Good (Bra) Very Good (Mycket bra) Obs! Om stationen är UNAVAILABLE(Otillgänglig) eller OFF AIR (Ingen utsändning) visas ingen information om signalstyrkan Svenska

17 Tryck på Play/Pause om du vill pausa uppspelningen. Hur mycket tid som har gått blinkar under pausen. Tryck på Play/Pause för att återuppta uppspelningen. Tryck på Seek/Track för att hoppa till början av det aktuella spåret, och tryck på Seek/Track en gång till för att hoppa till början av det föregående spåret. Tryck på Seek/Track för att hoppa till nästa spår. Håll ned Tune/MP3 < för att söka bakåt genom aktuellt spår. Håll ned Tune/MP3 >för att söka framåt genom aktuellt spår. Tryck på Stop/Eject för att stoppa CDuppspelningen. Tryck på Stop/Eject en gång till för att mata ut skivan. Om en CD-skiva spelas upp kan du hålla ned Stop/Eject för att stoppa uppspelningen och mata ut skivan. Obs! När du fortsätter uppspelningen av en stoppad skiva fortsätter uppspelningen från det ställe där den stoppades. Obs! Om du matar ut skivan och inte tar bort den inom tio sekunder, kommer den att matas in igen och uppspelningen kommer att börja. TÄNK PÅ: ANVÄND INTE mini-cd-skivor eller skivor som inte är runda i skivspelaren. Dessa skivor kommer troligtvis inte att spelas upp korrekt och kan troligtvis inte heller matas ut. Uppspelningslägen för CD-skivor Medan CD-skivan spelas kan du ändra hur den ska spelas upp. Tryck på Play Mode flera gånger tills det uppspelningsläge som du vill ha visas: NORMAL PLAY Spåren spelas en gång efter varandra. SHUFFLE DISC Alla spår spelas upp en gång slumpmässigt. SHUFFLE RPT CD Alla spår repeteras i slumpmässig ordning som ändras varje gång som uppspelningen repeteras. REPEAT DISC Hela skivan spelas om från början när det sista spåret har spelats. REPEAT TRACK Det valda spåret spelas upp gång på gång. Obs! Uppspelningsläget återställs till NORMAL PLAY varje gång som en skiva sätts i. Spela MP3 CD-skivor Lyssna på andra källor Med musiksystemet Wave SoundTouch kan du spela upp MP3- filer på CD-R- och CD-RW-skivor. Med knapparna Tune/MP3 och Seek/Track på fjärrkontrollen navigerar du enkelt mellan ljudfilerna. Obs! MP3 är en ljudkomprimeringsteknik som används för att minska filstorleken avsevärt utan hörbar påverkan på ljudkvaliteten. Tack vare komprimeringstekniken kan du spara betydligt fler MP3-ljudspår än vad du hittar på en konventionell CD-skiva. Du kan faktiskt spara upp till tio gånger så mycket som på en vanlig CD-skiva, filerna kan dessutom organiseras i mappar på en dator innan de lagras på skivan. MP3-filer på en CD-skiva spelas upp enligt mappstrukturen på skivan. Exempel: Mappar på skivan: Rotnivå Mapp 1 Mapp 2 Mapp 3 Uppspelningsordning: Mapp 00 Mapp 01 Mapp 02 Mapp 03 Spår 1 Track 2... Spår 8 Spår 1 Track 2... Spår 8 Spår 1 Track 2... Spår 8 Spår 1 Track 2... Spår 8 Använd samma knappar på fjärrkontrollen för att spela upp, pausa, stoppa och mata ut en MP3-skiva som du använder för en konventionell CD-skiva. Se Spela ljud-cd-skivor på sidan 16. På musiksystemet Wave SoundTouch kommer artistens namn och titelinformationen att visas när den är tillgänglig på CD-skivan. Obs! Ljudkvaliteten på MP3-skivor påverkas av faktorer som exempelvis kodad bithastighet, samplingsfrekvens och vilken typ av kodare som används. I musiksystemet Wave SoundTouch finns stöd för MP3-skivor som kodats med bithastigheterna 64 kbit/s eller högre, och med samplingsfrekvenser på 32 khz eller högre. Vi rekommenderar att en bithastighet på minst 128 kbit/s och en samplingsfrekvens 44,1 khz eller mer används. Obs! Uppspelningskvaliteten på inspelade CD-R- och CD-RWskivor beror på inspelningsprocessen och på vilket program som används för att spela in skivan. Felaktigt inspelade ljudskivor kan medföra att systemet uppträder på ett oväntat sätt. Svenska - 17

18 Lyssna på andra källor Navigera i musikfiler Tryck på Tune/MP3 < för att hoppa till föregående mapp, och tryck på Tune/MP3 > för att hoppa till nästa mapp. Tryck på Seek/Track för att hoppa till början av det aktuella spåret, och tryck på Seek/ Track en gång till för att hoppa till början av det föregående spåret. Tryck på Seek/Track för att hoppa till nästa spår. När du navigerar på en MP3-skiva kommer mapp- och spårnummer att visas: Vald källenhet Klocktid Mappnummer: Spårnummer Obs! Rotnivån visas som mappnummer 00. När du startar uppspelningen kommer artistens namn, spårets titel och hur lång tid som gått att visas på displayen. Vald källenhet Klocktid Artistens namn och spårets titel Förfluten tid Uppspelningslägen för CD-skivor Medan skivan spelas kan du ändra hur den ska spelas upp. Tryck på Play Mode flera gånger tills det uppspelningsläge som du vill ha visas: NORMAL PLAY Spåren spelas en gång efter varandra. SHUFFLE DISC Alla spår spelas upp en gång slumpmässigt. SHUFFLE FLDR Spelar alla spår i den markerade mappen i slumpmässig ordning (endast MP3). SHUF RPT FDR Repeterar alla spår i mappen i slumpmässig ordning som ändras varje gång som mappen repeteras (endast MP3). SHUFF RPT CD Alla spår på skivan repeteras i slumpmässig ordning som ändras varje gång som uppspelningen repeteras. REPEAT DISC Repeterar alla spår på en skiva i rätt ordning. REPEAT FOLDR Repeterar alla spår i en mapp i rätt ordning (endast MP3). REPEAT TRACK Det valda spåret spelas upp gång på gång. Obs! Uppspelningsläget återställs till NORMAL PLAY varje gång som en skiva sätts i Svenska

19 Ställa in och använda larm Larmknappar och indikatorer I musiksystemet Wave SoundTouch finns två av varandra oberoende larm, Alarm 1 och Alarm 2. Varje larm kan ställas in för: Tid Uppvakningskälla: signal, radio eller CD Volym Använda larmknapparna Med Alarms-knapparna längst ner på fjärrkontrollen kan du ställa in och administrera varje larm: Tryck för att sätta på eller stänga av larm 1. Tryck för att sätta på eller stänga av larm 2. Statusindikatorer för larm 1. Tryck för att aktivera larminställningsläget och visa inställningar för larm Tryck en gång till för att visa inställningarna för larm Tryck på en gång till för att avsluta larminställningsläget. I det övre högra hörnet på displayen visas statusindikatorer om larmet är inställt. Exempel med Alarm 1 och 2 inställda: Ställa in larm Du väljer inställningar för varje larm genom att aktivera larminställningsläget och visa inställningarna för larmet som du vill ändra. Så här ställer du in larm 1 och 2: 1. Tryck Alarm Setup för att aktivera larminställningsläget. Larmnumret och tiden börjar blinka (A). Efter en stund visas den aktuella Alarm 1-inställningen (B). A B 2. Använd Time-knapparna för att ställa in tiden för larmet. 3. Välj väckningskälla: BUZZER (Signal) är standardinställningen. Tryck på för att välja en radiostation. Larm 1 Tid för larm 1 Tryck på för att välja ett spår. AM PM Note: Du kan inte välja AUX eller SoundTouch som uppvakningskälla. AM PM Larm 2 Tid för larm 2 4. Tryck på Volume upp och ned för att ställa in volymnivån för den valda väckningskällan. 5. Tryck på för att öppna inställningarna för Alarm 2. Upprepa stegen 2-4 för att ställa in Alarm Tryck på en gång till för att avsluta larminställningsläget. Det larm som du valde och tiden för larmet visas på displayen. Larmnummer och tid Svenska - 19

20 Ställa in och använda larm Använda larm Aktivera och inaktivera larm Tryck på eller för att aktivera eller inaktivera det valda larmet. När larmet aktiveras visas larmnumret och tiden i det övre högra hörnet på displayen. Larmnummer och tid Omsomningsfunktion Så här använder du omsomningsfunktionen: Vidrör pekplattan, eller tryck på. SNOOZE visas under hela omsomningstiden och när tiden är slut hörs larmet på nytt. Omsomningstiden är som standard 10 minuter. Läs Ställa in omsomningstiden på sidan 25 om du vill ändra tiden till 20, 30, 40, 50 eller 60 minuter. Så här återställer du omsomningslarmet för nästa dag: Sedan du aktiverat omsomningsfunktionen placerar du handen på pekplattan och håller kvar den i minst två sekunder eller trycker på knappen Stop Alarm. Stänga av ett ljudlarm Tryck på Stop Alarm för att stänga av ett ljudlarm. Detta medför även att larmet återställs för nästa dag Svenska

SoundTouch Portable. Wi-Fi -musiksystem. Bruksanvisning

SoundTouch Portable. Wi-Fi -musiksystem. Bruksanvisning SoundTouch Portable Wi-Fi -musiksystem Bruksanvisning Säkerhet Läs igenom och följ det som står i säkerhetsanvisningarna. Med hjälp av dem kan du installera och använda systemet på rätt sätt och få glädje

Läs mer

Säkerhetsinformation. VARNING! Innehåller små delar som kan orsaka kvävning. Inte lämplig för barn under 3 år.

Säkerhetsinformation. VARNING! Innehåller små delar som kan orsaka kvävning. Inte lämplig för barn under 3 år. Bruksanvisning Säkerhetsinformation Följ anvisningarna i bruksanvisningen noga. Det kommer att hjälpa dig att ställa in och använda systemet och få glädje av de avancerade funktionerna. Spara handboken

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Easi-Listener eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Solo System för TV-ljud

Solo System för TV-ljud Solo System för TV-ljud Bruksanvisning Innehåll Säkerhetsinformation Inledning Tack... 6 Uppackning... 6 Förbereda systemet Steg 1: Placera systemet... 7 Steg 2: Ansluta Solo-systemet till en strömkälla...

Läs mer

Handbok. Arbetsplatsradio Art.nr. 4162007

Handbok. Arbetsplatsradio Art.nr. 4162007 Handbok Arbetsplatsradio Art.nr. 4162007 SÄKERHET VARNING! UNDVIK BRAND OCH RISKEN FÖR ELEKTRISK STÖT GENOM ATT INTE UTSÄTTA DEN HÄR RADION FÖR REGN ELLER FUKT. DENNA PILFÖRSEDDA BLIXT I EN VARNINGSTRIANGEL

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Identifiering av delarna...3 Anslutningar...4 Anslut en extern ljudenhet... 4 Sätt på strömmen...

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning Sensorstyrd klockradio med CD Svensk bruksanvisning 1. Passiv infraröd sensor 2. Driftindikator 3. CD/Radio- indikator 4. Specialfunktionsreglage 5. Klockinställningsknapp 6. Förlyssningsknapp 7. Alarm

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO Svensk Instruktionsmanual 1. Läs noggrant igenom dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner för framtida bruk. 3. Följ alla instruktioner och installera

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105 BST-100 Bluetooth-högtalare med ljudterapi Bruksanvisning Art nr: 110105 Innehåll I förpackningen: 3 Strömförsörjning 7 Spela upp musik via Bluetooth 8 Lyssna på ljud/musik från micro-sd-kortet 8 Använd

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning IPD-4100 ipod Speaker Dock m. FM radio Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Läs mer

Manual. The Cobblestone

Manual. The Cobblestone Manual The Cobblestone Innehållsförteckning 1. Komma igång 1 1.1 Koppla upp Cobblestone 1 1.2 Konfigurera din Cobblestone 2 1.3 Lägga till fler Cobblestone 3 1.4 Namnge din Cobblestone 3 2. Navigera i

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103 S-100 Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner Bruksanvisning Art nr 110103 1 Innehåll Introduktion...3 Översikt...3 Knappar och funktioner...3 Strömkälla...4 Från vägguttaget...5 Användning...6 Vitt

Läs mer

Roadstar - STEREOKLOCKRADIO FÖR KÖKET MED CD-SPELARE, DUBBELLARM OCH FJÄRRKONTROLL Bruksanvisning Artikelnummer 341813

Roadstar - STEREOKLOCKRADIO FÖR KÖKET MED CD-SPELARE, DUBBELLARM OCH FJÄRRKONTROLL Bruksanvisning Artikelnummer 341813 Roadstar - STEREOKLOCKRADIO FÖR KÖKET MED CD-SPELARE, DUBBELLARM OCH FJÄRRKONTROLL Bruksanvisning Artikelnummer 341813 CLR-2970KCDRC Din nya radio/cd-spelare tillverkades och sattes ihop under Roadstars

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro Bruksanvisning CD spelare CD.7 1 Introduktion Vi gratulerar till Ditt val av denna Audio Pro produkt. CD spelaren är tillverkad för att tillgodose högt ställda krav på ljudåtergivning, kvalité, design

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

Allroom Air One. all din musik trådlöst i hela ditt hem

Allroom Air One. all din musik trådlöst i hela ditt hem Allroom Air One all din musik trådlöst i hela ditt hem magiskt AIRPLAY - Spela din musik i ditt trådlösa nätverk Med Apples AirPlay teknologi kan du spela all din musik trådlöst från Mac eller PC till

Läs mer

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 Sonic Boom SB200ss Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm Bruksanvisning Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 1 Innehåll Översikt 3 Test av larm funktion 4 Inställning av väckningstid 4 Ställa

Läs mer

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Uppdateringsinstruktioner för navigeringsmodeller: AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT och AVIC-F8430BT som har uppgraderats

Läs mer

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini JABRA solemate mini Bruksanvisning jabra.com/solematemini 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning Egenskaper Wi-Fi b/g/n 8-tums touchscreen Stödjer appar från 3:e part Webbkamera G-sensor Mediaspelare Vad finns i kartongen 1 surfplatta 1 USB-kabel 1 nätadapter Lathund Beskrivning a. Till/från Håll

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC WR-1 Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC! SHOCK DO NOT OPEN DENNA BLIXTSYMBOL Ä R EN VARNINGS- SYMBOL

Läs mer

BT2. www.argonaudio.com

BT2. www.argonaudio.com Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Anslutnings- och snabbstartguide

Anslutnings- och snabbstartguide 3-300-262-73(1) Läs det här först Anslutnings- och snabbstartguide Snabbstartguide för huvudfunktionerna SE HDD Network Audio System NAS-SC55PKE 2008 Sony Corporation Printed in Malaysia Innehållsförteckning

Läs mer

Del 2 HANTERA MUSIKFILER. 5. Importera filer... 34 6. Skapa ordning i din musiksamling... 38 7. Skapa spellistor... 46 8. Bränna cd-skivor...

Del 2 HANTERA MUSIKFILER. 5. Importera filer... 34 6. Skapa ordning i din musiksamling... 38 7. Skapa spellistor... 46 8. Bränna cd-skivor... Del HANTERA MUSIKFILER. Importera filer... 6. Skapa ordning i din musiksamling... 8 7. Skapa spellistor... 6 8. Bränna cd-skivor... . IMPORTERA FILER När du använder samma ljudformat för alla dina musikfiler,

Läs mer

Lenco WPR-060. (USB/SD spelare med RADIO & KLOCKA) Svensk Bruksanvisning

Lenco WPR-060. (USB/SD spelare med RADIO & KLOCKA) Svensk Bruksanvisning Lenco WPR-060 Vattentät Musikspelare (USB/SD spelare med RADIO & KLOCKA) Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

trådlöst ljud inkopplingsguider för Living serien, och vanliga frågor & svar

trådlöst ljud inkopplingsguider för Living serien, och vanliga frågor & svar trådlöst ljud inkopplingsguider för Living serien, och vanliga frågor & svar 1 INNEHÅLL TRÅDLÖSA LIVING HÖGTALARE 4. LIVING SERIEN ÖVERSIKT 5. VANLIGA INKOPPLINGAR 8. FLER INKOPPLINGAR 9. MULTIROOM OCH

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Innehåll Säkerhetsinformation 3 Om din bärbara laddare 4 Knappar och

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

Installationsguide. Allt du behöver veta för att komma igång med ditt höghastighetsbredband! Compal CH7486e

Installationsguide. Allt du behöver veta för att komma igång med ditt höghastighetsbredband! Compal CH7486e Installationsguide Allt du behöver veta för att komma igång med ditt höghastighetsbredband! Compal CH7486e 1 Introduktion Så ska det se ut när det är klart! På bilden ser du hur det ska se ut när du har

Läs mer

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL REFLEXION Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL VARNINGAR Utropstecknet med en triangel är en varningssymbol som gör användaren uppmärksam på viktiga instruktioner.

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö BRUKSANVISNING 1. Introduktion Bäste kund, vi tackar dig för att valt en AKG produkt. För att få ut det mesta ur ditt nya trådlösa hörlurssystem ber vi dig att noggrant läsa igenom denna bruksanvisning

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS.

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. CRI Över 90 Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. Energibesparande 10W LED Bländfri design Livslängd 40.000 timmar Paketet innehåller följande: A. Lampa inkl. LED B. Vokymkontroll knapp C. Lampfot

Läs mer

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning.

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning. ANVÄNDARMANUAL Användarinstruktioner TACK FÖR ATT DU VALT SENNHEISER! EGENSKAPER IS 380 infrarött stereosystem, bestående av TI 380 infraröd sändare och HDI 380 infraröd hörlursmottagare är utvecklad för

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

Din manual BOSE AL8 TRADLOS LJUDLANK TILL HELA HEMMET http://sv.yourpdfguides.com/dref/1315544

Din manual BOSE AL8 TRADLOS LJUDLANK TILL HELA HEMMET http://sv.yourpdfguides.com/dref/1315544 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BOSE AL8 TRADLOS LJUDLANK TILL HELA HEMMET. Du hittar svar på alla dina frågor i BOSE

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

ANVÄNDARINSTRUKTIONER ANVÄNDARINSTRUKTIONER Bluetooth-klockradio MODELL: DENVER CRB-818 Den blinkande blixten och pilhuvudet inom triangeln är ett varningstecken för "farlig spänning" inuti produkten. VARNING: För att minska

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Snabbguide Höghastighetsbredband

Snabbguide Höghastighetsbredband Snabbguide Höghastighetsbredband Compal CH7284e Allt du behöver veta för att komma igång med ditt bredband! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

Plantronics DA80 ljudprocessor. Användarhandbok

Plantronics DA80 ljudprocessor. Användarhandbok Plantronics DA80 ljudprocessor Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Ström 4 Programvaran Plantronics Spokes 5 Installera Plantronics Hub 5 Starta Hub 5 Hub-flikar 5 Använda headsetet 6 Besvara, avsluta

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

Blackwire 725-M. USB-sladdheadset. Användarhandbok

Blackwire 725-M. USB-sladdheadset. Användarhandbok Blackwire 725-M USB-sladdheadset Användarhandbok TM Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grunderna 5 Sätta på dig headsetet 6 Anpassa headsetet 6 Daglig

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning med: två bildskärmar,

Läs mer

TomTom Hands-Free Car Kit Referensguide

TomTom Hands-Free Car Kit Referensguide TomTom Hands-Free Car Kit Referensguide Innehåll Översikt 3 Vad finns i kartongen? 4 Vad finns i kartongen?... 4 Komma igång 6 Montera TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Starta TomTom Hands-Free Car

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK

CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK Svensk Instruktions Manual SVENSKA 1 Utropstecknet inom en triangel är en varningssymbol för

Läs mer

TAQ-10082 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10082 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10082 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

Jabra revo Wireless. Bruksanvisning. jabra.com/revowireless

Jabra revo Wireless. Bruksanvisning. jabra.com/revowireless Jabra revo Wireless Bruksanvisning jabra.com/revowireless 1. Välkommen...3 2. ÖVERSIKT... 4 3. hur du bär det...5 3.1 Höjdjustering 3.2 vikbara gångjärn 4. hur du laddar det...7 4.1 Batteristatus 5. hur

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

BeoSound 9000. Handbok

BeoSound 9000. Handbok BeoSound 9000 Handbok BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken

Läs mer

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10122 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC SV INNEHÅLL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 INSTALLATION OCH

Läs mer

The Bridge III. DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone

The Bridge III. DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone The Bridge III DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone Bruksanvisning 1 INLEDNING Grattis! Tack vare The Bridge III, öppnas en helt ny värld av underhållning, genom en kombination av en ipod eller iphones

Läs mer

WiFi-router N150 (N150R)

WiFi-router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N150 (N150R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz Qz Användarmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...83 2. LADDNING AV SCALA RIDER...83 3. CARDO COMMUNITY -PLATTFORM...84 4. KOM IGÅNG...84 4.1 STATUSLAMPA...84 4.2 ALLMÄNNA FUNKTIONER...85 4.3 LJUDKÄLLOR

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box. FiberLAN

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box. FiberLAN TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box FiberLAN LED ON OFF WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 RES POWER Packa upp TiVo-förpackningen I TiVo-förpackningen

Läs mer

ipod shuffle Användarhandbok

ipod shuffle Användarhandbok ipod shuffle Användarhandbok Innehåll 3 Kapitel 1: Om ipod shuffle 4 Kapitel 2: Grundläggande om ipod shuffle 4 ipod shuffle i överblick 5 Använda reglagen på ipod shuffle 5 Ansluta och koppla från ipod

Läs mer

Bruksanvisning för mottagare kärnkraftslarm

Bruksanvisning för mottagare kärnkraftslarm Bruksanvisning för mottagare kärnkraftslarm Detta är en mottagare som är framtagen för att varna om det inträffat en händelse i kärnkraftverket. Mottagaren kan ta emot tre olika nivåer av larm, som skiljer

Läs mer

Smartphone Quick Start Guide

Smartphone Quick Start Guide Smartphone Quick Start Guide 2 1. Innehåll i kartongen Batteri AC Adapter Kom-i-gång CD USB Kabel Telefon Användarmanual och snabbstart guide Headset 2. Telefonen 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1. Indikator

Läs mer