AHLSÉNS FORSKNINGSINSTITUT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AHLSÉNS FORSKNINGSINSTITUT"

Transkript

1 ISSN X DÖVBLINDA: TAKTILT ÖVERFÖRD INFORMATION OM SKEENDEN I OMGIVNINGEN Erik Borg, Jerker Rönnberg AHLSÉNS FORSKNINGSINSTITUT Rapport nr Regionsjukhuset Örebro Örebro Universitet Linköpings Universitet Socialvetenskapliga Forskningsrådet :2C

2 ISSN X Maj 2007 Tryckning 3 DÖVBLINDA: TAKTILT ÖVERFÖRD INFORMATION OM SKEENDEN I OMGIVNINGEN Erik Borg, Jerker Rönnberg AHLSÉNS FORSKNINGSINSTITUT Rapport nr Regionsjukhuset Örebro Örebro Universitet Linköpings Universitet Socialvetenskapliga Forskningsrådet :2C

3 I. SAMMANFATTNING Dövblinda personers perception och hantering av information om händelser i omgivningen analyserades ur ett socialt och perceptuellt perspektiv. På basen av en hierarkisk perceptuell modell fokuserades på de lägsta nivåerna, upptäckt och lokalisation av skeenden i omgivningen. I en strukturerad intervjustudie med 13 dövblinda, de flesta med Ushers syndrom, visades att den sekundära funktionen "lokalisation" var nästan lika viktig som den basala processen "upptäckt", men i vissa avseenden svårare. Synrester och hjälpmedel för att utnyttja dessa upplevdes som viktigast för omgivningsinformation och individuell förbättring av densamma. Luftdrag och luktsinnet var också viktiga, medan få medvetet utnyttjade vibrationssinnet. De flesta hade en ganska positiv syn på sig själva och omvärlden, men det fanns ett positivt samband mellan att ha svårigheter att upptäcka och lokalisera ( om man upplever dessa funktioner som viktiga ( och negativa tankar. För 7 dövblinda med tilläggshandikapp, främst utvecklingsstörning, var känsel, lukt och syn de viktigaste sinnena för upptäckt och lokalisation. Ett huvudburet hjälpmedel (glasögon) med tre mikrofoner och fyra vibratorer utvecklades i en laboratorieprototyp med en digital signalbearbetning i stationär datorutrustning. Analysprogrammet testades i ett ljudmiljörum och visade sig ha god precision i alla riktningar och ett signalstörförhållande om db för tal och 0 db för bruspulser. Vibratorsignalen kodades i åtta riktningar som uppfattades korrekt utan nämnvärd träning. Åttio procents korrekta riktningsangivelser erhölls med vibratorerna i de flesta huvudriktningar (0o, 90o, 180o, 270o) och 95 % korrekta svar erhölls i en kommunikationssituation i ett kontorsrum. Nio av tolv döva eller dövblinda försökspersoner var positiva till att prova ett miniatyriserat portabelt hjälpmedel med upptäckts- och riktningsfunktion. De nya resultaten diskuterades från ett ekologiskt perspektiv. Genom att öka specificiteten i omvärldsperceptionen minskas den mentala energi, som går åt för att uppfatta och ha kontroll av omvärlden. 1

4 II. INLEDNING A. ALLMÄN BAKGRUND Föreliggande rapport avser projekt "Ljudlokalisation: Taktilt överförd riktningsinformation hos dövblinda i ett perceptuellt och socialt perspektiv", som genomförts med stöd av Socialvetenskapliga Forskningsrådet (SFR) : 2C. Det här aktuella arbetet, vilket avses utgöra den första fasen i ett längre forskningsprojekt, har bestått av tre delar. 1) En intervjuundersökning med 20 dövblinda med avseende på deras känslor, problem och strategier när det gäller att övervaka och ha kontroll över händelser i omgivningen. 2) En analys av de perceptuella förutsättningarna för att överföra riktningsinformation via hudsinnet, och 3) en utveckling, konstruktion och testning av en prototyp till ett hjälpmedel som automatiskt och på ett lämpligt sätt ger de dövblinda information om riktningen till relevanta händelser i omgivningen. I projektet har arbetet prof. Erik Borg, prof. Jerker Rönnberg, fo-audionom Yvonne Behrenth, fo-audionom Eva Samuelsson-Jonsson, fo-audionom Inga-Stina Olsson, socialpedagog Birgitta Andersson-Olsson, socionom Olle Söderlind, fo-ing. Kasper Marklund, fo-ing. Mats Wilson, ing. Anders Hjälm, ing. David Josefsson, fo-sekr. Anita Dandenell Till projektet har knutits en referensgrupp: Prof. Arne Risberg, doc. Karl-Erik Spens, prof. Birger Roos, doc. Gunnar Jansson. Följande arbeten har publicerats eller är accepterade för publikation: Borg E. Cutaneous senses for detection and localization of environmental sound sources: a review and tutorial. Scand Audiol 1997; 26: Borg E, Wilson M, Samuelsson E. Towards an ecological audiology: Stereophonic listening chamber and acoustic environmental tests. Scand Audiol 1998; 27: Borg E. Audiology in an ecological perspective - development of a conceptual framework. Scand Audiol 1999; 28 (Suppl 49): Borg E, Rönnberg J, Neovius L. Monitoring the environment: Sound lozalisation equipment for deaf-blind people. Acta Otolaryngol 1999; 119: Borg E, Rönnberg J, Neovius L. Att veta vad som händer i omgivningen, utvecklingen av ett hjälpmedel. Symposievolym Rendevouz Örebro, Människa, Handikapp, Livsvillkor. 1999; Rönnberg J, Samuelsson E, Borg E. Omvärldsstrategier för dövblinda: en enkät- och intervjustudie. Symposievolym Rendevouz Örebro, Människa, Handikapp, Livsvillkor. 1999;

5 Borg E, Rönnberg J, Neovius L. Monitoring environmental events: problems, strategies and sensory compensation. Proceedings from ISAC'00 Conference, Exeter. May 23-6, Borg E, Neovius L, Kjellander M. A three-microphone system for environmental monitoring in deaf-blind. J Rehab Res Dev Accepterad för publikation. Borg E, Rönnberg J, Neovius L. Vibratory coded directional analysis: evaluation of a three-microphone - four vibrator DSP-system. J Rehab Res Dev Accepterad för publikation. Rönnberg J, Borg E. A review and evaluation of research on the deaf-blind from perceptual, linguistic-communicative, and social-rehabilitative aspects. Selective review. Scand Audiol Accepterad för publikation. Rönnberg J, Jonsson E, Borg E. Exploring the perceived world of the deaf-blind: On the development of an instrument. Scand Audiol. Accepterad för publikation. Rapporten börjar med en allmän inledning, därefter specificeras frågeställningarna. Metoder och resultat presenteras, och slutligen genomförs en kort allmän diskussion. B. HÖRSEL- OCH SYNSINNETS NORMALA ROLL 1) Nivåer av sensorisk omvärldsinformation De sensoriska och perceptuella processer som ligger bakom vår omvärldsuppfattning och kommunikationsförmåga kan indelas efter flera olika grunder. Alla de klassiska sinnena bidrar, syn, hörsel, känsel, lukt och smak. De skiljer sig både med avseende på sinnesorganets konstruktion och den sensoriska signalens karaktär, fysisk energi, t.ex. ljus, ljud eller tryck, eller kemiska substanser såsom doft- och smakämnen. Syn, hörsel och lukt kan betraktas som teleceptiva, dvs. de tar upp information från den mer avlägsna yttre världen. Smak och känsel fordrar direkt kontakt (värmestrålning och vinddrag kan dock uppfattas av huden även från avlägsna källor). Det finns också sensoriska signaler från kroppen, som ger information om individens relation till omgivningen, t ex balansorgan och kinestetiska och proprioceptiva system. Fjärrinformationen och perceptionen av omgivningen kan i sin tur indelas i flera nivåer utifrån den interna signalbearbetningen och personens reaktion på de sensoriska signalerna. Tabell I visar den hierarkiska indelning som används i föreliggande projekt. 3

6 Tabell I. Bearbetning av information om omgivningen. 1. Upptäckt av personer eller händelser i omgivningen 2. Lokalisation av personen eller händelsen, riktning och avstånd 3. Identifikation av fenomenet 4. Tolkning av fenomenet 5. Reaktion (kognitiv, emotionell), möjligheten att påverka och interagera med fenomenet (fysiskt eller språkligt) I nivåerna 1-4 mottas och bearbetas information utifrån. I nivåerna (4 och) 5 sker ett samspel ( kommunikation. Processerna i Tabell I kan i sin tur både och/eller vara medvetna och omedvetna. Man kan omedvetet reagera på händelser i omgivningen och först efter reaktionen bli medveten om vad som hänt. Däremot är naturligtvis tolkningsnivån alltid att betrakta som medveten. Bortfall av sinnesfunktioner begränsar och förändrar förutsättningarna för personens omvärldsuppfattning. Förändringens karaktär beror på vilket sinne som drabbas och hur sinnesintrycken förvrängs av skadan. De sinnen som är drabbade hos den dövblinde har kortfattat följande funktionella roll. 2) Hörsel Hörseln möjliggör detektion, lokalisation och identifikation av händelser, som själva är ljudkällor, dvs. en kontinuerlig övervakning av aktiviteter i omvärlden, samt kommunikation med andra personer. Information erhålls också om föremål i omgivningen, som inte själva sänder ut ljud men som reflekterar ljud, ekolokalisation. 3) Syn Synen är viktig för rumsorientering, underlag för eget rörelsemönster (mobility), detektion, identifikation och analys av föremål och händelser inom synfältet, samt kommunikation med andra personer. De flesta föremål vi ser sänder inte själva ut ljus, utan reflekterar ljus från andra källor. C. DÖVBLINDHET Den nordiska definitionen av dövblindhet är följande (Nordiska Nämnden för Handikappfrågor, 1980): "En person är dövblind när han har en allvarlig grad av kombinerad syn- och hörselskada. En del dövblinda är helt döva eller blinda. Andra har både synoch hörselrester. Kombinationen av handikappet reducerar ömsesidigt möjligheterna till att utnyttja eventuella syn- och hörselrester. Detta medför att dövblinda inte utan vidare kan tillgodogöra sig rehabiliterande åtgärder som passar personer som enbart har funktionsnedsättning av syn eller hörsel. Dövblindhet medför därför extrema svårigheter vid skolgång, vidareutbildning, arbete, familj och socialt liv samt utestänger också från information och kulturella aktiviteter. För de som är födda dövblinda eller har blivit dövblinda i en tidig ålder kompliceras situationen av att de ofta har tilläggssvårigheter av personlighetsmäs- 4

7 sig eller beteendemässig art. Sådana komplikationer reducerar ytterligare möjligheterna att utnyttja eventuella syn- och hörselrester och försvårar utvecklingen av andra funktioner. Dövblindhet bör därför anses vara ett självständigt handikapp, som ställer krav om särskilda metoder för att kommunicera och att klara sig i det dagliga livet". Föreningen Sveriges Dövblinda (FSDB) har en något annorlunda definition (ur stadgar maj 1998): "Som dövblind räknas en person med så nedsatt syn och hörsel att dessa funktionshinder tillsammans ger betydande svårigheter i det dagliga livet." Det finns ca personer i Sverige med en befolkning på 9 miljoner, som uppfyller dessa kriterier enligt tillgänglig statistik (Nordström, 1984). Det finns troligen ett betydande mörkertal framförallt av äldre gravt syn- och hörselskadade (Möller K, personligt meddelande). Tolv procent är helt döva och blinda, medan 50 % har en liten rest både av syn och hörsel. Många har varit seende och/eller hörande och förlorat sina sinnesfunktioner i vuxen ålder. Dessa har vuxit upp med en normal omvärldsuppfattning och ett språk antingen talat eller med tecken. En speciell grupp föds döva och har en recessivt ärftlig progredierande synnedsättning, som så småningom leder till ett tunnelseende eller total blindhet (Ushers syndrom). Synskadan vid Ushers syndrom kan leda till en inskränkning av synfältet och resultera i ett "tunnelseende" omfattande 5-10 grader. Synskärpan kan vara påverkad. Det kan föreligga nattblindhet eller ljusöverkänslighet och bländningsfenomen. Synnedsättningen ger svårighet att upptäcka händelser i omgivningen, ta in visuell information (text, bilder, kroppsspråk, teckenspråk) och att fysiskt uppfatta och röra sig i rummet (mobility). Andra dövblinda har andra symtom. Hörselskadan kan, leda till total dövhet, men också till andra typer av funktionsnedsättning. Dels kan ljuden vara försvagade och dels kan de vara förvrängda och otydliga. Förmågan att uppfatta tal är nedsatt framförallt i närvaro av störningsljud. Förmågan att lokalisera ljud kan vara nedsatt eller upphävd. Hörselnedsättningen eller dövheten förhindrar muntlig språkkommunikation som inte heller kan ersättas av visuellt språk t ex tecken, om personen också är blind. Den hörselskadade är också utestängd från de estetiska och emotionella upplevelser som ljud förmedlar. En viktig men ofta mindre uppmärksammad begränsning som inträder på grund av hörselskadan är svårigheter att uppfatta vad som händer i omgivningen. Omvärldsuppfattningen är ofta omedveten, t.ex. om bakgrundsljud i omgivningen och egna kroppsljud. Ett typiskt exempel är att man inte märker att fläkten är på förrän den stängs av. Omvärldsuppfattningen kan naturligtvis också vara medveten, man lyssnar efter någon som kommer, upptäcker ett varningsljud etc. Avsaknaden av omgivningsinformation vid dövblindhet är inte total, som vi skall se nedan, men påverkar framförallt förmågan att upptäcka och få information om det som händer längre bort än armslängds avstånd. Ett vanligt problem är att andra personer inte ger sig till känna, hälsar på den dövblinde och inte informerar om sin närvaro. Telefonsignaler, dörrklockor, trafik och det som händer i rummet och utomhus är exempel på områden där den dövblinde får liten eller ingen information. Balans- 5

8 problemen, som en dövblind ofta har, försämrar dessutom möjligheten att ha kontroll över omgivningen (Sauerburger, 1993). Enligt den gängse definitionen av dövblindhet har många personer en liten syn- eller hörselrest kvar. Synen, i det smala synfält som fungerar, blir då mycket viktig. En liten hörselrest kan också förmedla omgivningsinformation både om händelser i omgivningen och för orientering, t.ex. via ekolokalisation. De flesta normalhörande använder omedveten ljudinformation från omgivningen när de rör sig, såväl information om andra händelser som ekon från egna steg, t.ex. när man går nära en väg. Det taktila sinnet och luktsinnet kan också förmodas vara viktiga. Vinddrag, värmen av en person i närheten, solen eller ett värmeelement ger viktig omgivningsinformation. Den vanliga uppfattningen, att dövblinda kan identifiera de flesta personer genom lukten, är emellertid en överdrift (Sauerburger, 1993). Fram till i slutet av 40-talet fanns hypotesen om "facial vision", en speciell sinnesfunktion som dövblinda använde för att kunna orientera sig. Många hade nämligen observerat att deras förmåga att undvika föremål var anmärkningsvärt stor. Vid en noggrann undersökning visade emellertid Worchel och Dallenbach (1947) att denna förmåga helt enkelt var resultatet av odiagnosticerade hörsel- och synrester. Den moderna litteraturen om barndomsblinda ger ej heller belägg för påståendet att barndomsblinda skulle utveckla en överlägsen rumsuppfattning, eller förmåga att orientera sig (Rönnberg och Borg 2001, se dock Lessard et al., 1998 och Röder et al., 1999). Den dövblindas kontakt med samhälleliga institutioner och möjlighet att delta i alla de verksamheter, som är så självklara för övriga, är också begränsade. Detta har nyligen utretts av Möller (Möller och Samuelsson, 1998; Möller 1999). Dövblindheten ger ofta en större nedsättning av personens förmåga att kommunicera och orientera sig än vad man skulle förvänta sig av enbart dövhet eller blindhet. En viktig orsak till detta är att de båda sinnesfunktionerna delvis kan ta över varandras roll vid skada. Om bara ett av organen är skadade kan det andra kompensera. Denna kompensationsmöjlighet faller bort om båda organen är skadade. Vid hörselskada och dövhet blir talavläsning, mun-hand-systemet och teckenspråk effektiva kompensationsprocesser och hörseln kan utnyttjas av den synskadade, bl.a. för rumsorientering. Man brukar säga att för dövblindhet gäller 1 + 1mer än 2. Dessutom medför de sjukdomar, skador eller åldersprocesser som ger dövhet och blindhet ofta också andra skador, t.ex. på nervsystemet eller rörelseapparaten. Forskningsmässigt har man framförallt koncentrerat sig på att studera olika kommunikationsmetoder för dövblinda, där den s.k. Tadoma-metoden rönt störst intresse. Tadoma-metoden baseras på att den dövblinde talavläser genom att placera handen vid käken hos den talande, varmed både käkrörelser, luftströmmar och struprörelser bidrar. Forskning om taktilt teckenspråk förekommer också. Framförallt har den tagit fram kunskaper om hur teckenspråksförmågan och teckenförvärvandet utvecklas i barndomen och om procedurer för beteendemodifikationer. De faktiska valen av träningsmetod och kommunikationsform är mycket beroende av vilken typ av dövblindhet som man arbetar med (Rönnberg och Borg, 2001). Effekten av dövblindhe- 6

9 ten på personens liv är ofta mycket stor, och kunskapen om dessa förhållanden är inte särskilt spridd i det omgivande samhället (Möller och Samuelsson, 1998; Möller, 1999). Problem i dövblindas skolgång har behandlats i FUNKIS-utredningen 1998 och gymnasieutbildningen har nyligen genomlysts i en utredning stödd av Skolverket (Möller, 2001). D. KOMPENSATIONSMÖJLIGHETER Eftersom dövblindhet oftast inte kan botas utan blir bestående, får olika kompensatoriska åtgärder stor betydelse. Man kan uppfatta kompensation i en bred bemärkelse och inte bara som en förstärkning eller tydliggörande av vissa sinnessignaler. För att illustrera de olika dimensionerna av kompensatoriska möjligheter kan man utgå från en ekologisk kommunikationsmodell. Denna modell (Fig. 1 A, B, Borg 1999) utgår från en förenklad situation med två kommunicerande personer i en bakgrundsmiljö. Kommunikationen innefattar ett utbyte av akustiska och visuella signaler, vilket innebär att man först upptäcker varandras närhet och lokaliserar varandras position och ofta kartlägger identiteten. Andra signaler kan bidra via känsel och luktsinnet. På en högre nivå sker utbytet av symbolinformation, språk och andra meddelanden. Själva kommunikationsbeteendet och utbytet av information om detta pågår på ytterligare en annan nivå. Den yttre miljön, störningsljud, akustik och ljusförhållanden finns med som bakgrundsfaktorer liksom sociala faktorer och samhälleliga normer. Hela kommunikationssituationen är variabel både avseende den sociala och fysiska miljön. Olika typer av situationer är olika vanliga och upplevs olika viktiga för de agerande individerna. 7

10 Fig. 1. Schematisk framställning av processer i ett ekologiskt kommunikationssystem. Modellen är hämtad från ett ekologiskt system med interaktion mellan djur och växter. Interaktionen sker där med olika grad av biologisk komplexitet, allt ifrån enkla molekyler till sammansatta organiska föreningar och beteenden. Den inre miljön och den inre metabolismen både i djuret och växten är viktiga komponenter. De två aktörerna, djur och växt, deltar i den specifika interaktionen men den allmänna bakgrunden, ljus, vatten, temperatur och kemiska förhållanden, är också involverade. A. Ett analogt begreppssystem är tillämpbart för mellanmänsklig kommunikation där det sker ett utbyte i form av signaler (ljus, ljud, vibration) och budskap, men också i form av kommunikationsbeteenden. Den "inre metabolismen" utgörs av fysiologiska förlopp i hörselsystemet (afferenta processer, A); neuropsykologiska processer relaterade till språk (centrala, C) och talmotoriska processer (efferenta, E). 8

11 Fig. 1 B. I systemet ingår energiresurser som i kommunikationsmodellen utgörs av mental (emotionell, kognitiv) enegeri. En viktig faktor är också förväntningarna (preference) avseende kommunikationens förlopp och resultat, samt den egna förmågan. Detta motsvarar ekologins preferendum eller ekologiska nisch. Avvikelser mellan upplevd (perceived) kommunikation och förväntad (preferred) kommunikation ger upphov till ett upplevt handikapp, missnöje eller känsla av skam och skuld. Den mentala energin kan vara positiv och minska skillnaden mellan upplevd och förväntad situation (dvs. upplevt handikapp), men kan också blockera en adekvat anpassning. För höga förväntningar kan öka det upplevda handikappet, för låga kan leda till onödiga inskränkningar i aktivitet och delaktighet. Inom båda personerna sker hela tiden en intern bearbetning av informationen. Den bearbetning som sker är som regel inte frikopplad från vad som har hänt tidigare och vad man förväntar sig eller önskar skall hända framöver, men sker i hög grad momentant. I denna modell uppdelas processerna i en afferent inåtledande, en centralt språkbearbetande, och en efferent tal (tecken) producerande länk. Dessa är naturligtvis mycket komplicerade och Figuren visar en starkt förenklad bild av verkligheten. I synnerhet den centrala delen innehåller eller är kopplad till många andra mentala funktioner. Dessa utvecklas i Fig. 1 B. I denna införs ett grundläggande begrepp i ekologin, preferendum, dvs. den av djurarten eller individen önskade och/eller biologiskt optimala miljön. Denna modell postulerar också att varje person har en bild av en önskad kommunikationsförmåga, kommunikationsförlopp och kriterier för framgångsrik kommunikation. Dessa normvärden är bestämda av biologiska, sociala och psykologiska faktorer, till stor del baserade på egna erfarenheter och kan variera med situationen. De jämförs sedan mer eller mindre medvetet med den faktiska kommunikationsfunktionen eller mer exakt uttryckt den egna bilden av den faktiska kommunikationen. Om dessa bilder, den önskade och den verkliga, stämmer upplever personen balans och inget handikapp. Dock kan omgivningen uppleva att personen är handikappad i så motto att den inte förmår eller inte vill deltaga i aktiviteter eller leva 9

12 ett sådant liv som andra människor tycker vore naturligt. Vem som har den sanna bilden och tolkningsföreträdet, personen själv eller omgivningen, är en öppen fråga och beroende på sådana faktorer som relationer mellan parterna, maktförhållanden etc. Om det finns en skillnad mellan preferendum och den faktiska situationen uppstår en känsla av otillfredsställdhet, en handikappupplevelse och/eller skam- och skuldkänsla, och incitament skapas i mer eller mindre omedvetna försök att minska avvikelsen. Utgående från modellen kan avvikelserna minskas på i princip flera olika sätt. Antingen kan den faktiska kommunikationen förändras (den egna uppfattningen om densamma) eller så kan preferendum ändras, dvs. den egna bilden av önskvärd kommunikation och kommunikationsförmåga och kriterierna för framgång. Ett tydligt exempel på förändring av preferendum sker i samband med dövhet hos barn. Man byter kultur till en teckenspråkig kultur där hörandet är mindre viktigt. Om man å andra sidan i denna situation väljer att fortsätta med oralt språk som huvudsaklig eller enda kommunikationsväg, fordras kompensation på många andra nivåer för att balans skall uppstå om det alls är möjligt. Detsamma gäller vid hörselskada hos barn och vuxna där det finns betydande hörselrester. Signalerna behöver anpassas och förstärkas med tekniska anordningar, rumsakustiken saneras, kommunikationspartner informeras och tränas att sända på en för den hörselskadade mottagaren lämpligt sätt. Andra sinnesorgans betydelse måste uppmärksammas. Läppavläsning tränas intuitivt och systematiskt, hudsinnet utnyttjas. Dessutom kommer de centrala och språkliga förmågorna att spela en avgörande roll. Upplärning i språklig förmåga, träning att påverka kommunikationssituationer, strategiska och taktiska åtgärder är viktiga. Sist men inte minst måste den åtgång av mentala resurser, både emotionella och kognitiva, som visas i Fig. 1B uppmärksammas. Den leder ibland till höggradig trötthet. Modellen fäster också uppmärksamhet på den fysiska konditionens betydelse. Den kan behöva vara god som en grund för att den ofta kraftigt ökade ansträngningen skall klaras av. Ur den ekologiska modellen kan man alltså direkt härleda en mängd olika kompensatoriska processer. De grupperas nedan i tre huvudtyper och tillämpas på det speciella fallet dövblindhet. 1) Kompensation inom modalitet Denna typ av kompensation innefattar medvetna systematiska åtgärder som att tala nära örat, eller att anpassa hörapparater. Det finns allt bättre bevis från djurförsök att hjärnan själv har en viss plasticitet så att mer hjärnfunktion kopplas till den kvarvarande hörselfunktionen från döva områden. Någon förbättring av de enkla hörselfunktionerna, hörtrösklar etc. sker troligen ej. Huruvida centrala hörselfunktioner förbättras hos människor är ännu så länge mycket litet utrett. Det faktum att man efter ca 6 veckors ihärdig hörapparatanvändande har anpassat sig till hörapparatens nya ljud, talar dock för att det förekommer centrala kompensatoriska förändringar (Gatehouse, 1993). En kompensation på språklig eller kognitiv nivå kan mycket väl förekomma men är ofullständigt dokumenterad (Rönnberg et al., 1999b). 10

13 2) Kompensation mellan sinnesmodaliteter Omvärlden tas normalt in via alla sinnesorgan, men de olika sinnesmodaliteterna är specialiserade för att vara "huvudansvariga" för olika typer av signaler från omgivningen och därmed olika aspekter av densamma. Synen ger t ex information för rumsorientering, lokalisation och identifikation samt händelser i omgivningen, men också mycket språklig information. Hörseln är basen för den orala språkliga kommunikationen och för detektion och lokalisation av händelser i omgivningen, även bakom ryggen på observatören och i mörker. Gibson (1966) konstaterade att hörandet registrerar riktningen till ett skeende och synen ger möjlighet att orientera sig mot händelsen och identifiera den. Om ett sinnesorgan skadats eller dess funktion faller bort, blir personens sensoriska kapacitet på ett antal områden helt beroende av övriga sinnesorgan. Dess funktionella kapacitet och förmåga att ta över det skadade organets funktion kan under vissa betingelser tränas upp. De hörselskadade barnens förmåga att tillägna sig läppavläsning (Tillberg et al., 1997) är ett exempel där processen ofta går automatiskt utan formell träning. Inlärning av teckenspråket är också spontant om barnet vistas i teckenspråkig miljö. Efter ca 7 års ålder avtar det naturliga språktillägnandet och en systematisk träning behöver sättas in. Huruvida systematisk träning i läppavläsning hos vuxna verkligen ger resultat är omdiskuterat. Den sensoriska förmågan kan troligen ej förbättras, men de centrala och kognitiva högnivåfunktionerna kan möjligen tränas (Rönnberg et al., 1999b). En kompensation sker även vid blindhet. Detta har tidigare varit kontroversiellt, men nya studier (Lessard et al., 1998 och Röder et al., 1999) visar att medfött helt blinda har bättre ljudlokalisationsförmåga än seende framförallt vid komplicerade lyssningsuppgifter. Vad detta leder till i vardagslivet är dock fortfarande oklart. Även för personer med medfödd dövhet sker vissa förändringar i synfunktionen. Neville och Lawson (1987) visade att det perifera seendets utveckling kraftigt påverkas av medfödd dövhet. De elektriska signalerna från hjärnbarken ökar betydligt mer när en barndomsdöv person ser på ett rörligt föremål i det perifera synfältet än vad som är fallet hos en normalhörande. 3) Central kompensation Denna har berörts något tidigare. Den kan vara av olika slag och både ske inom ett visst sinnessystem, och omfatta högre, integrerade funktioner. Förutom för språket kan det gälla för beteende vid orientering och förflyttning, taktik och strategier vid kommunikation. Att använda och anpassa sig till ett hjälpmedel kräver en central sensorisk anpassning (Gatehouse, 1993), men den slutliga nyttan av hjälpmedlet är också beroende på inlärning, hantering och användning, dvs. processer på en högt integrerad beteendenivå. 4) Kompensation vid dövblindhet Som nämnts ovan är endast ca 12 % av dövblinda helt utan syn- och hörselfunktion, dvs. ofta finns syn- och hörselrester som kan användas. Med starka hörapparater och/eller teckenspråk kan man erhålla både en kommunikation och en omvärldsorientering, dock naturligtvis med stora svårigheter. Samtidigt utvecklas ofta spontant en förmåga att utnyttja hudsinnet, både känsel/vibration och temperatur samt 11

14 muskel- och ledsinne (proprioception), och luktsinnet för att upptäcka, lokalisera och identifiera personer och händelser i omgivningen. Dessa funktioner nämns ofta i studier av dövblinda och i levnadsbeskrivningar, men få systematiska studier finns. Miles (1995) påpekade t ex att hud- och rörelsesinnet ger viktig information liksom värmen från en lampa och ett vinddrag. Genom att känna muskelspänningar i handen kan man avgöra sinnesstämning och känsloläge hos den man kommunicerar med. Det rumsliga minnet är också av stor betydelse för att klara orientering, dvs. en central kompensatorisk funktion (Sauerberger, 1993). Welsh (1980) nämner en kompensation på den beteendemässiga nivån som blinda använder: Genom att själva göra ljud och bedöma ekona, kan de få en uppfattning om rummet och ett stöd för sin egen förflyttning (mobility). Denna metod kan även användas av dövblinda förutsatt att det finns någon hörselrest (Dalentoft, 1989). I en intervju med 33 dövblinda i Örebro fann Möller och Samuelsson (1998) att 16 hade vibrator för att uppfatta telefon- och dörrsignaler. E. HJÄLPMEDEL Hjälpmedel för dövblinda måste vara effektiva och socialt acceptabla. Detta gäller inte bara för dövblinda, men problemen blir större ju större hjälpbehovet är. Det finns två principiellt olika strategier för hjälpmedel ( då uppfattade i vid bemärkelse ( dels levande hjälpmedel, personliga assistenter, tolkar, ledarhundar m.m. och dels icke levande eller tekniska hjälpmedel, linser, förstorings- och förstärkningsanordningar, datorer, bildtelefoner etc. De förra är adaptiva och har en stor förmåga att inom givna gränser anpassa sig till det momentana behovet och den aktuella situationen. De har ofta en begränsning i tillgängligheten och kostnaden kan bli mycket hög. Personlig assistent och tolk kan ge en känsla av beroende, som kan upplevas negativt. De tekniska hjälpmedlen anpassas individuellt och fungerar inom relativt snäva ramar. Många moderna hjälpmedel har en av brukaren styrbar adaptation, t ex hörapparater som kan ställas in för olika lyssningssituationer. Ju mer avancerade och flexibla de tekniska hjälpmedlen är desto större pedagogiska insatser behövs i allmänhet för att de skall kunna utnyttjas till fullo. En fördel är att de har hög tillgänglighet och kan skapa ett oberoende av andra människors beslut och prioriteringar, en större integritet och självständighet. En nackdel är att de riskerar att bli klumpiga, i synnerhet ju mer avancerade de är t ex kommunikationsdatorer, käppar med vibrotaktila anordningar för orientering och förflyttning. En naturlig strävan i hjälpmedelsutvecklingen är hög flexibilitet och anpassbarhet till det momentana behovet och situationen förenad med hög tillgänglighet, driftsäkerhet samt liten och behändig dimension. Dövblinda utnyttjar i första hand de syn- och hörselrester som finns kvar för hjälpmedelsanpassning. En given fördel med detta är att de centrala hörsel- och synsystemen är utrustade och tränade att bearbeta informationen och har utvecklade förbindelser med andra centra i hjärnan. Dessa hjälpmedel skall inte närmare beskrivas här. Det finns utförliga presentationer i gängse audiologisk och oftalmologisk litteratur. Hjälpmedel som anpassas till andra sinnen (intermodal kompensation) är mindre kända och av större intresse här. Hudsinnets möjligheter att överföra information om riktning till pågående händelser, objekt i rummet och språk har studerats både från 12

15 grundvetenskaplig och tillämpad synvinkel. Békésy visade hudens förmåga att göra frekvensanalys liknande den i örat, och även ge riktningsinformation. Senare försök har gjorts av Gescheider, Robinson och andra. En översikt över ämnesområdet presenterades av Borg (1997). Slutsatsen i den översikten var att Weisenbergers (1992) binauralt anpassade vibratorer i öronmusslan var de mest intressanta för praktisk tillämpning. Någon uppföljning med kliniska försök eller fältförsök har dock ej presenterats. Övriga undersökningar gjordes med vibratorer på fingrarna eller armarna och var rena laboratoriestudier. De flesta vibrotaktila hjälpmedel är utvecklade för kommunikation och framförallt som ett stöd för läppavläsning (Summers, 1992, Plant och Spens, 1995), men ger också omvärldsinformation på nivå 1 (att något händer), ej på nivå 2 (lokalisation) men möjligen på nivå 3 (identifikation), (Söderlund p.c.). Några hjälpmedel som kopplas till lukt- och smaksinnena känner vi inte till om man bortser från brandvarnare. Dessa utnyttjar visserligen luktsignalen rök, men ej luktsinnet. De ger ljud-, eventuellt ljussignaler eller vibratorsignaler. 13

16 III. FORSKNING INOM DET AKTUELLA PROJEKTET A. ÖVERGRIPANDE MÅL 1) Att i en strukturerad intervju kartlägga dövblindas upplevelser och värderingar samt strategier avseende omvärldskontakt och kontroll, samt känslomässiga korrelat. 2) Att utveckla och i laboratoriemiljö utvärdera ett vibratorbaserat hjälpmedel för detektion och lokalisation av händelser i omgivningen. B. STRUKTURERAD INTERVJU ANALYS AV STRATEGIER OCH BEHOV MED AVSEENDE PÅ OMVÄRLDSUPPFATTNING Ett intervjuformulär utvecklades på basen av diskussioner med dövblinda och personer som arbetar med dövblindas problematik och stöd. Den strukturerade intervjun gav kvantitativa och kvalitativa analyser av perceptuella strategier hos dövblinda, sensorisk kompensation, samt emotionella och kommunikativa aspekter. Intervjun innehöll olika områden och var uppdelad i fem block. 1) Bakgrund. 2) Upptäckt och lokalisering av händelser och personer. 3) Kompensatoriska strategier. 4) Kommunikation. 5) Tekniska hjälpmedel. Data i block 2 var kvantitativa uppskattningar på en femgradig skala. I block 3 gavs verbala svar på både riktade och öppna frågor. Svaren kodades med hjälp av nyckelord. I block 3 rangordnade personerna också hur den sensoriska informationen kunde användas för upptäckt och lokalisation. Intervjuformuläret finns i sin helhet i bilaga 1. Tjugo personer intervjuades. Tretton av dessa var dövblinda med Ushers syndrom I eller II, eller av annan orsak. De 7 övriga hade dessutom utvecklingsstörning och var elever på Ekeskolan, en skola för blinda barn med tilläggshandikapp, t.ex. dövhet, eller Resurscenter Mo Gård, ett centrum för (re)habilitering av vuxna, döva och dövblinda med ytterligare funktionshinder. 1) Dövblinda utan tilläggshandikapp Material och metoder Intervjuerna med dessa 13 skedde med dövas teckenspråk eller dövblindtecken. En av intervjuarna behärskade dövas teckenspråk. I övrigt användes dövtolkar eller dövblindtolkar. Tabell II visar syn- och hörseldata på de 13 intervjuade personerna. 14

17 Tabell II. Deltagarnas syn och hörsel. Ålder vid testtillfället, anges Nr Ålder Kön Huvuddiagnos 1 30 k 2 40 k 3 17 k Hörsel* Höger/Vänster öra Synfält H/V öga Synskärpa H/V öga Prog. neuropati >100/>100 db 20 /20 0,4/0,4 Wolframs syndrom 95/92 db 30 /30 0,6/0,6 Medfödd dövhet >100/>100 db 20 /25 0,3/0, k Usher I >100/>100 db 20 /20 0,4/0, k Usher I >100/>100 db 10 /10 0,5/0, m Encephalitis 85/>100 db 40 /50 0,1/0, k Usher III >100/100 db 20 /20 0,8/0, k Usher I >100/100 db 5 /5 / 9 42 k Usher I >100/100 db / / m Usher II 90/90 db 5 /5 0,2/0, k Usher I >100/>100 db /5 /0, k Prog. neuropati 53/90 db 30 /25 0,25/, m Usher I >100/>100 db 20 /20 0,8/0,7 Utbildn. Komm.sätt Grundskola Tecken/ tal Gymnasium Tecken/tal Gymnasium Tecken Grundskola Tecken Gymnasium Tecken Grundskola Tal/skrift Gymnasium Tal/tecken Högskola Taktilt tecken Gymnasium Taktilt tecken Högskola Taktilt tecken Grundskola Taktilt tecken Högskola Tecken/tal Grundskola Tecken * Tonmedelvärde (0,5, 1,0 och 2,0 khz ) dbhl Synfält i grader Synskärpa med optimal korrektion Ingen mätbar funktion Resultat Resultaten (Tabell III) visade att den primära funktionen "upptäckt" (se Tabell I) var viktigare än den sekundära funktionen, "lokalisation". Det var betydligt svårare att upptäcka en händelse än en person, medan det var något svårare att lokalisera en person än en händelse. Det var också svårare att lokalisera än att upptäcka en person, 15

18 vilket inte är förvånansvärt. Man vet att en person finns i närheten, men kan inte uppfatta var eller vem. Tabell III. Medelvärde av skattning av svårighet/betydelse att upptäcka eller lokalisera person eller händelse. Ett högt värde anger hög grad av svårighet eller betydelse (skala från 1 till 5). Standarddeviation anges inom parentes. Antal är för varje värde. Upptäcka Lokalisera Svårighet Betydelse Svårighet Betydelse Person 2,92 (1,31) 3,85 (1,34) 3,50 (1,45) 3,45 (1,29) Händelse 3,67 (1,15) 4,15 (1,14) 3,27 (1,42) 3,42 (1,24) Den sensoriska information som de 13 dövblinda använde i första och andra hand för att upptäcka/lokalisera eller bara upptäcka, visas i Tabell IV. Helst användes kvarvarande syn, vilken också var mest angelägen att stödja med hjälpmedel. Vinddrag var näst viktigast, medan vibrationer upplevdes mindre användbara. Vibrationer ger heller inte en teleperception, utom när man upplever att vibrationer fortleds från en avlägsen källa, t.ex. via golv eller bordsskiva. De kan då signalera händelser på avstånd. Hörselrester användes av dem som ej var helt döva. Lukt hade också hög rankning. Mer än hälften av de intervjuade upplevde problem med kommunikationen, men de flesta hade en ganska positiv syn på sin situation och omvärlden i allmänhet. Det fanns en positiv korrelation mellan att ha svårigheter att upptäcka och lokalisera ( om man upplevde dessa funktioner som viktiga ( och negativa tankar. Betydelsen av de egna förväntningarna och preferensen framgår här tydligt och ansluter till den ekologiska modellen. Tabell IV. Sensorisk information använd av dövblinda för att upptäcka och lokalisera personer och händelser/skeenden. Första och andra valet i en rangordning presenteras som procent för 13 försökspersoner (n=13 x 2=26). Upptäcka/Lokalisera Upptäcka Första Andra Första Andra Personer 54% syn 31% vinddrag 53% syn 31% vinddrag Händelser/ skeenden 42% syn 23 % hörsel 38% syn 23% hörsel Kommentar Av dessa 13 dövblinda var de flesta helt döva, men hade synrester. Detta är sannolikt förklaringen till att synsinnet hade en dominerande roll för omvärldsorientering, medan hörselsinnet var mindre utnyttjat. Hjälpmedelsbehovet var också koncentrerat till seendet. Personerna var rätt nöjda med sina sociala kontakter, vilket är positivt och får tas som ett gott betyg åt de stödåtgärder och rehabiliteringsprogram som satts in. Dock utgör de intervjuade personerna inte något representativt stickprov av dövblinda i allmänhet i Sverige. Eftersom de utgör de personer som vi hade lättast att få 16

19 kontakt med, är det inte förvånande att de i intervjuerna beskriver omvärldskontakterna i ganska positiva ordalag. 2. Utvecklingsstörda dövblinda Material och metoder. Sju dövblinda med utvecklingsstörning ingick i studien. Deras ålder var från 15 till 25 år och de hade varit elever på Ekeskolan eller vistades i Mo Gårds dövblindcenter. Hos två av personerna, de två 25-åringarna, var intervjudata ofullständiga och de ingår inte i resultatbeskrivningen. Data om syn- och hörselfunktion visas i Tabell V. Tabell V. De utvecklingstörda, dövblinda deltagarnas syn och hörsel. Ålder vid testtillfället, anges. Nr Ålder Kön Huvuddiagnos Hörsel Höger/ Vänster öra Synfält H/V öga Kommunikation Utbildn. Komm.sätt 1 25 m Utvecklingsstörd 2 25 m Utvecklingsstörd 3 23 m Utvecklingsstörd Döv Grav Ingen Döv Grav Ingen Döv Blind Tecken Ingen 4 21 m Utvecklingsstörd Döv Blind Tecken taktilt Ingen 5 20 m Utvecklingsstörd Döv Grav Tecken Ingen 6 19 m Utvecklingsstörd Döv Blind Tecken taktilt Ingen 7 15 k Utvecklingsstörd Döv Grav Tecken Ingen Intervjuerna gjordes med personlig assistent eller personal som kände de dövblinda personerna väl och ovan beskrivna intervjuformulär användes (bilaga 1). Utvecklingsstörningen i kombination med syn- och hörselskadan gjorde att det inte var möjligt att få direkta intervjudata från de funktionshindrade personerna. 17

20 Resultat Upptäcka person eller händelse. De två personerna som inte var helt blinda använde synen. För övriga var känsel och lukt de sinnesfunktioner som användes för att upptäcka personer. När de olika sinnesfunktionerna prioriterades, framkom att prioritet 1 utgjordes av: känsel (2 personer), lukt (2 personer), syn (2 personer). Med prioritet 2 angavs luftdrag (3), vibrationer (2 ), lukt (3) känsel (2 ), dvs. 7 omnämnande av hudsinnet och 3 av luktsinne. Lokalisation. Även här användes känsel och lukt och syn. Ett par påpekade att händelsen måste vara nära för att kunna lokaliseras samt att de ogärna vistades i miljöer som de inte kände att de hade god kontroll över. Sinnesorganen prioriterades på följande sätt. Prioritet 1: känsel (2) syn (2), lukt (1); prioritet 2: drag (3), vibration (1), känsel (1), lukt (2), dvs. 5 omnämnande av hudsinnet och 2 av luktsinnet. Kontakt med andra. Två personer angav att de bara är intresserade av kända personer, en person känner igen mamma direkt, sannolikt via känsel och lukt, enligt assistentens uppfattning. För identifikation av andra personer användes kroppskontakt (4), syn (2), lukt (2). Kommentar De utvecklingsstörda dövblinda hade i flera fall sämre syn än Usher-patienterna och 3 var helt blinda. Det kan vara orsaken till att hudsinne och lukt intar en viktigare roll än för Usher-patienterna, där synresterna var viktigast. Samtliga var döva och hörselrester användes ej eller ytterst minimalt. För dessa personer är kontaktnätverket ytterst litet och intresset för att vidga det också litet. C. UTVECKLING AV UTRUSTNING FÖR RIKTNINGSIDENTIFIKATION - ANALYSSYSTEMET 1. Hjälpmedlet Den laboratorieprototyp som utnyttjas vid försöken visas i Fig. 2. Dessutom finns mikrofonförstärkare och dator vid sidan om försökspersonen. Signaler tas upp från tre mikrofoner, ett arrangemang som gör det möjligt att också avgöra om ljudkällan ligger framför eller bakom de två sidomikrofonerna. Efter analog-till-digital-omvandling sker en multipel korskorrelationsanalys (Fig. 3), där signalerna från de tre mikrofonerna parvis jämförs. Med den använda "samplings" frekvensen får systemet en stor bandbredd och en noggrannhet av 17 beräknade värden framåt och 11 värden åt vardera sidan. Snabbheten i analysen kan varieras genom en tidskonstant som gör att riktningsberäkningen baserar sig på ljudregistrering under olika lång tid. Systemet är också försett med eko-undertryckning som består av att signalerna efter en analyserad sekvens dämpas under några msec. De tre korrelationerna jämförs och den framräknade tidsförskjutningen omräknas till gradtal baserat på en individuell kalib- 18

Dövblindhet i ett livsperspektiv

Dövblindhet i ett livsperspektiv Dövblindhet i ett livsperspektiv Strategier och metoder för stöd Lena Göransson DÖVBLINDHET I ETT LIVSPERSPEKTIV Strategier och metoder för stöd Lena Göransson 2007, Habilitering & Hjälpmedel, Region Skåne,

Läs mer

Hur skapas kontakt? En studie om kommunikationsmönster mellan elever med synskada, seende klasskamrater och vuxna. Tina Björk

Hur skapas kontakt? En studie om kommunikationsmönster mellan elever med synskada, seende klasskamrater och vuxna. Tina Björk Hur skapas kontakt? En studie om kommunikationsmönster mellan elever med synskada, seende klasskamrater och vuxna Tina Björk Specialpedagogiska institutionen Examensarbete 15 hp Specialpedagogik Specialpedagogprogrammet

Läs mer

Aspekter på lärande vid dövblindhet - möjligheter och begränsningar för personer med Alström syndrom

Aspekter på lärande vid dövblindhet - möjligheter och begränsningar för personer med Alström syndrom Aspekter på lärande vid dövblindhet - möjligheter och begränsningar för personer med Alström syndrom One thing I have is that I find it very very extremely incredibly hard to back down when you know I'm

Läs mer

Kommunikation är ett beteende och en process inom sociala system som syftar till behovstillfredsställelse.

Kommunikation är ett beteende och en process inom sociala system som syftar till behovstillfredsställelse. 1 Detta kompendium skrevs för många många år sedan. Jag skulle inte ha skrivit allt som står i det på samma sätt idag och jag skulle alldeles säkert har skrivit om andra fenomen också. Men om kompendiet

Läs mer

Kommunikation hos och med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar: En systematisk kunskapsöversikt

Kommunikation hos och med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar: En systematisk kunskapsöversikt Kommunikation hos och med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar: En systematisk kunskapsöversikt Jenny Wilder Kunskapsöversikt 2014:1 Kommunikationen hos och med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar:

Läs mer

Avvikelse eller sen utveckling? Förskolornas tillvägagångssätt vid upptäckten av avvikande beteenden med inriktning på autism

Avvikelse eller sen utveckling? Förskolornas tillvägagångssätt vid upptäckten av avvikande beteenden med inriktning på autism EXAMENSARBETE Hösten 2009 Lärarutbildningen Avvikelse eller sen utveckling? Förskolornas tillvägagångssätt vid upptäckten av avvikande beteenden med inriktning på autism Författare Sandra Carlsson Sandra

Läs mer

Auditivt fokus. Om ljudmiljö och delaktighet för elever med synnedsättning. Sara Backström Lindeberg

Auditivt fokus. Om ljudmiljö och delaktighet för elever med synnedsättning. Sara Backström Lindeberg Auditivt fokus Om ljudmiljö och delaktighet för elever med synnedsättning Sara Backström Lindeberg Specialpedagogiska institutionen Examensarbete (30 hp) Specialpedagogik Masterprogram i specialpedagogik

Läs mer

Hur tacklas utmaningen?

Hur tacklas utmaningen? Hur tacklas utmaningen? Tre idrottslärares erfarenheter av att undervisa elever med grav synskada Per Källman Specialpedagogiska institutionen Examensarbete 15 hp Magisterexamen med ämnesbredd i Synpedagogik

Läs mer

Kulturella skillnader ur ett audionomperspektiv - en intervjustudie om kommunikation i patientmöten

Kulturella skillnader ur ett audionomperspektiv - en intervjustudie om kommunikation i patientmöten Örebro universitet Hälsoakademin Examensarbete i Hörselvetenskap VT 2011 Kulturella skillnader ur ett audionomperspektiv - en intervjustudie om kommunikation i patientmöten Författare: Maya Alberthson

Läs mer

Kartläggning av smärtproblematik hos barn med funktionshinder

Kartläggning av smärtproblematik hos barn med funktionshinder FoU-rapport 2003-01 Kartläggning av smärtproblematik hos barn med funktionshinder Marie Johansson Handikapp & Habilitering Denna rapport kan beställas genom Handikapp & Habilitering i Stockholms läns landsting.

Läs mer

Att höra i skolan om hörteknik i undervisningen Förutsättningar och möjligheter

Att höra i skolan om hörteknik i undervisningen Förutsättningar och möjligheter Att höra i skolan om hörteknik i undervisningen Förutsättningar och möjligheter Pedagoger och hörtekniker som arbetar med elever med hörselnedsättning ställs inför ett antal frågor i sin strävan att göra

Läs mer

Inre bilder Kan de påverkas av text- och bildsamtal? Agneta Erså

Inre bilder Kan de påverkas av text- och bildsamtal? Agneta Erså Inre bilder Kan de påverkas av text- och bildsamtal? Agneta Erså Examensarbete: 15 hp Program och/eller kurs: Speciallärarprogrammet/SLP600 Nivå: Avancerad nivå Termin/år: Vt 2011 Handledare: Bertil Gustafsson

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Statistiksammanställning över funktionsnedsättningar

Statistiksammanställning över funktionsnedsättningar Statistiksammanställning över funktionsnedsättningar - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer N E W S Innehåll Inledning... 4 Bakgrund... 4 Syfte och mål... 5 Metod... 6 Avgränsningar... 6 Läsanvisning...

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Talspråk och skriftspråk

Talspråk och skriftspråk Akademin för utbildning EXAMENSARBETE kultur och kommunikation, UKK HSV407 15 hp Termin VT År 2012 Talspråk och skriftspråk Samma fast olika Spoken language and written language Same but different Handledare:

Läs mer

Ett pedagogiskt koncept

Ett pedagogiskt koncept Projektrapport Talutveckling hos små barn med cochleaimplantat; en interventionsstudie Ett pedagogiskt koncept Karolinska Universitetssjukhuset Sektionen för cochleaimplantat December 2006 2 Ett stort

Läs mer

Erfarenheter från människor med dövblindhet ett nordiskt projekt. Att vara delaktig. Men det är inte Usher som bestämmer över mitt liv

Erfarenheter från människor med dövblindhet ett nordiskt projekt. Att vara delaktig. Men det är inte Usher som bestämmer över mitt liv Erfarenheter från människor med dövblindhet ett nordiskt projekt Att vara delaktig Men det är inte Usher som bestämmer över mitt liv Erfarenheter från människor med dövblindhet ett nordiskt projekt Att

Läs mer

Utvärdering av CDTI i EGOA-projektet - en riskidentifiering på mikro- och makronivå

Utvärdering av CDTI i EGOA-projektet - en riskidentifiering på mikro- och makronivå - en riskidentifiering på mikro- och makronivå Ett projekt i tillämpad kognitionsvetenskap Per Chaikiat, Per Christofferson Frida Linghammar, Linda Magnusson, Ann-Sofi Skula och Daniel Sonnerfjord Linköpings

Läs mer

D-UPPSATS. Röster i dialog En receptionsstudie om att lyssna till röster i ett flerstämmigt klassrum. Elisabeth Landström. Luleå tekniska universitet

D-UPPSATS. Röster i dialog En receptionsstudie om att lyssna till röster i ett flerstämmigt klassrum. Elisabeth Landström. Luleå tekniska universitet D-UPPSATS 2009:078 Röster i dialog En receptionsstudie om att lyssna till röster i ett flerstämmigt klassrum Elisabeth Landström Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

Bild som samtal EXAMENSARBETE. Hösten 2006 Lärarutbildningen. www.hkr.se. bildarbete i undervisningen för konstruktiv konflikthantering

Bild som samtal EXAMENSARBETE. Hösten 2006 Lärarutbildningen. www.hkr.se. bildarbete i undervisningen för konstruktiv konflikthantering EXAMENSARBETE Hösten 2006 Lärarutbildningen Bild som samtal bildarbete i undervisningen för konstruktiv konflikthantering Författare Lisa Carlsson Christina Lantz Handledare Elisabet Malmström Ewa Gislèn

Läs mer

Läs-, skriv och matematiksvårigheter

Läs-, skriv och matematiksvårigheter Läs-, skriv och matematiksvårigheter - En studie om några lärares tankar kring sambandet mellan dessa svårigheter. Patrik Holm Examensarbete 10 poäng VT 06 Examensarbete på lärarprogrammet, 140 p Institutionen

Läs mer

DEMENSSJUKDOM. Vård av personer med. vad vet vi idag?

DEMENSSJUKDOM. Vård av personer med. vad vet vi idag? PER MAGNUS PERSSON/JOHNÉR Den här skriften vänder sig till personal och beslutsfattare med ansvar för demensvård i kommunerna. Den bygger på slutsatserna i en SBUrapport om demenssjukdomar. Syftet med

Läs mer

Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi. Elenor Mattsson och Mia Dahlqvist December 2009. Examensarbete, 15 högskolepoäng Pedagogik C

Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi. Elenor Mattsson och Mia Dahlqvist December 2009. Examensarbete, 15 högskolepoäng Pedagogik C Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Alternativ kommunikation - för alla barn. - En studie om uppfattningar av alternativ kommunikation bland verksamma pedagoger inom tre förskoleverksamheter.

Läs mer

Bedömning för lärande?

Bedömning för lärande? Bedömning för lärande? En kvalitativ studie om lärares användning av formativ bedömning i ämnet idrott och hälsa. Emma Erks GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Självständigt arbete avancerad nivå 7:2014 Idrott,

Läs mer

Medarbetarundersökningar

Medarbetarundersökningar Butikschefsprogrammet Examensarbete 15hp (B-nivå), vt 2009 Medarbetarundersökningar - med fokus på arbetsmotivation Författare: Examinator: Handledare: Desirée Ekdahl Rickard Larsen Eva Gustavsson Therese

Läs mer

Den hjärnvänliga arbetsplatsen. kognition, kognitiva funktionsnedsättningar och arbetsmiljö. Kunskaps sammanställning

Den hjärnvänliga arbetsplatsen. kognition, kognitiva funktionsnedsättningar och arbetsmiljö. Kunskaps sammanställning Den hjärnvänliga arbetsplatsen kognition, kognitiva funktionsnedsättningar och arbetsmiljö Kunskaps sammanställning Kunskapssammanställning Den hjärnvänliga arbetsplatsen kognition, kognitiva funktionsnedsättningar

Läs mer

Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd

Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd i grundskola och gymnasium Information Förhållningssätt Pedagogik Helene Fägerblad Habilitering & Hälsa, Stockholms läns landsting, 2011 Text: Helene

Läs mer

Göteborgs Universitet Institutionen för Journalistik och Masskommunikation Medie- och kommunikationsvetenskap Fördjupningskursen

Göteborgs Universitet Institutionen för Journalistik och Masskommunikation Medie- och kommunikationsvetenskap Fördjupningskursen ABSTRACT Titel: Författare: Kurs: Svaga signaler & starka system - om omvärldsanalys och krisberedskap Annika Carlsson och Carina Dietmann Göteborgs Universitet Institutionen för Journalistik och Masskommunikation

Läs mer

Håller Anna på att bli dement?

Håller Anna på att bli dement? FoU-rapport 2006-01 Håller Anna på att bli dement? Faktorer som kan ha orsakat beteendeförändringar hos vuxna med Downs syndrom och hur omgivningen tolkar dessa Anne Thinesen-Grönmark Handikapp & Habilitering

Läs mer