S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL"

Transkript

1 S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sid 1 Plats Socialtjänst Gävle, Skomakargatan 6, Gävle Tid kl Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Socialtjänst Gävle , Sekretess 94,97 Omed just Sekreterare Ann-Christine Henriksson Ordförande Eva Älander Lars Öberg Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har offentliggjorts genom anslag Organ Socialnämnd Paragrafer , Sekretess, 94,97 Omed just Sammanträdesdatum Anslag sätts upp Anslag tas ned Förvaringsplats för protokollet Socialtjänst Gävle, Skomakargatan 6 Gävle Underskrift Ann-Christine Henriksson

2 Socialnämnd Sid 2 Ledamöter Maritha Johansson (ordf) Eva Älander (vice ordf) Anders Markewall Helena Gille Lars Öberg Lena Åhlander Helene Börjesson Maria Bjerkheden Magnus Oscarsson Ann-Sophie Mattisson Ann-Sofi Thornberg Matilda Sundquist Boox Birgitta Larsson (V) Ej närv. Ers. Agneta Stjernström (S) Närv (S) Närv (S) Närv (S) Närv (S) Närv (MP) Närv , ers. Emmely Wikholm (M) Närv (M) Närv (M) Närv , ers. Ann-Louise Svensson (M) Närv (FP) Närv , , ers. Gustav Nilsson (C) Närv Ersättare Mohammed Abusagr Susanne Lind Kenneth Ekberg Emmely Wikholm Agneta Stjernström Ann-Louise Svensson Gustav Nilsson Karin Qvick Kristina Eriksson (S) Närv (S)Närv (S) Ej närv. (MP) Närv (V) Närv (M) Närv (M) Närv (FP) Närv (KD) Närv Övriga närvarande Mats Collin Lars Lodin Wolther Planck Per Östlund Ulf Häggberg Helena Vahlund Catrin Tranberg Marie Halilovic Monika Quadt Förvaltningschef Enhetschef Familjeenheten Enhetschef Biståndsenheten Utredningschef Ekonomichef Personalchef Administrativ chef Gruppchef Ensamkommande barn Samordnare Våld i nära relationer 91

3 Socialnämnd Sid 3 87 Fastställande av föredragningslistan Socialnämnden fastställer föredragningslistan med följande ändringar: Tillkommande 94 Särskild förordnad vårdnadshavare. 101 Revidering av riktlinjer för alkoholservering i Gävle kommun.

4 Socialnämnd Sid 4 88 Anmälan av ordförandeberedning Ordförandeberedning har ägt rum 20 maj 2013 kl i närvaro av ordförande Maritha Johansson (V), vice ordförande Eva Älander samt ledamot Maria Bjerkheden (M).

5 Socialnämnd Sid 5 89 Information från Sesam; Marie Halilovic, gruppchef, Ensamkommande barn.

6 Socialnämnd Sid 6 Expedieras: 90 Dnr: 13SON71 Kommunledningskontoret Förvaltningschef Delårsrapport I år 2013 med helårsprognos Ekonomichef Diariet Socialnämnden fastställer föreliggande delårsrapport I, med årsprognos, år Ärendebeskrivning Förvaltningen har upprättat ett delårsresultat för januari-april 2013 och en utfallsprognos för året enligt kommunledningskontorets anvisningar. Rapporten innehåller bland annat uppföljning av nämndsmål, resultat för perioden och utfallsprognos för året. Resultatet för perioden uppgår till 0,1 mnkr. Resultatet för 2013 bedöms bli - 15 mnkr. Ekonomisk obalans finns i huvudsak inom verksamhetsområdena försörjningsstöd och externa placeringar av vuxna. sunderlag Delårsrapport I år 2013 med årsprognos för Socialnämnden daterad

7 Socialnämnd Sid 7 Expedieras: 91 Dnr 13SON85 Förvaltningschef Diariet Handlingsplan för Socialtjänst Gävles arbete med våld i nära relationer Socialnämnden antar handlingsplanen för Socialtjänst Gävles arbete med våld i nära relationer. Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att årligen följa upp arbetet med handlingsplanen och vid behov revidera densamma. Ärendebeskrivning Socialstyrelsen beviljade 2010 Socialtjänst Gävle medel för att förstärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld och tillsatte Socialtjänst Gävle en projektledare med uppdrag att under ett år implementera och utveckla rutiner enligt framtagen samverkansplan samt vara samordnarresurs för de deltagande parterna i den lokala samverkansgruppen FRIDA. Utöver det fick projektledaren i uppdrag att arbeta med allmänt förbättringsarbete inom verksamhetsområdet våld i nära relationer beslutade Kommunfullmäktige att utöka Socialnämndens budgetram för specifikt arbete med våld i nära relationer från och med 2013 för att möjliggöra ett fortsatt arbete. sunderlag Missiv: Handlingsplan för Socialtjänst Gävles arbete med våld i nära relationer, daterad Handlingsplan och handbok för Socialtjänst Gävles arbete med våld i nära relationer.

8 Socialnämnd Sid 11 Expedieras: 95 Dnr: 12SON152 Kommunledningskontoret Revisionskontoret Förvaltningschef Internkontrollplan år 2013 för Socialnämnden Ekonomichef Diariet Socialnämnden fastställer internkontrollplan 2013 för Socialnämnden enligt förslag. Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen i Gävle har, , 296, fastställt organisation för, och uppföljning av, internkontrollen av ekonomi och verksamhet. Fastställd modell för den interna kontrollen innebär att respektive nämnd ska upprätta en kontrollplan för varje verksamhetsår. Nämnderna ska lämna uppföljningsrapport senast i samband med avlämnande av bokslut och verksamhetsberättelse för avslutat verksamhetsår. Förvaltningen har upprättat förslag till interkontrollplan för år 2013, i enlighet med Kommunledningskontorets direktiv. Förvaltningen kommer att upprätta detaljerad handlingsplan för utförandet av kontrollåtgärderna och dess innehåll. Kontrollplanen kan, vid behov och efter beslut i Socialnämnden, kompletteras med ytterligare kontrollområden under verksamhetsårets gång. sunderlag Internkontrollplan år 2013 för Socialnämnden, daterad

9 Socialnämnd Sid 12 Expedieras: Kommunledningskontoret Förvaltningschef Ekonomichef 96 Dnr: 12SON168 Bemyndiganden, kompletteringar för 2013 Utredningschef Diariet Per Östlund har rätt att svara för övergripande beslutsattest inom nämndens ansvarsområde samt att teckna firma för Socialtjänst Gävle under perioden , vid ordinarie förvaltningschefs frånvaro. Ärendebeskrivning Socialnämnden har, , vid beslut om bemyndiganden för år 2012, tilldelat Förvaltningschef Mats Collin och Ekonomi- och planeringschef Ulf Häggberg att, var för sig, dels övergripande attesträtt inom nämndens ansvarsområde och dels rätt att teckna firma för Socialtjänst Gävle. Enhetschef Wolther Planck har, i samma beslutsparagraf, tilldelats övergripande attesträtt inom nämndens ansvarsområde och rätt att teckna firma för Socialtjänst Gävle vid tjänstgörande som tillförordnad förvaltningschef under en period av minst fem dagar. Förvaltningschefen har beslutat om tjänstgörande förvaltningschef under sin sommarsemester 2013 (v och 30-32). Tjänstgörande förvaltningschef under sommarperioden föreslås vid behov dels svara för övergripande beslutsattest inom nämndens ansvarsområde och dels teckna firma för Socialtjänst Gävle under den tidsperiod respektive förordnande omfattar. Tf Förvaltningschef kommer att vara Wolther Planck (v 27, 28 och 30) och Per Östlund (v 31 och 32). sunderlag Bemyndiganden, kompletteringar för 2013, daterad

10 Socialnämnd Sid 13 Expedieras: 97 Dnr 13SON63 Kommunledningskontoret Förvaltningschef Diariet Yttrande över medborgarförslag: ADHD-center i Gävle. Dnr 13KS148. Socialnämnden antar föreliggande yttrande som sitt eget. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Ärendebeskrivning Socialnämnden har, tillsammans med Barn- och Ungdomsnämnden, från Kommunledningskontoret fått rubricerat medborgarförslag för yttrande. Förslagsställaren anser att ett ADHD-center skulle kunna erbjuda - information och kunskap om ADHD, både för föräldrar, barn syskon och andra anhöriga - samtalsgrupper, både för barn med ADHD, syskon och föräldrar - samtalsstöd sunderlag Yttrande över medborgarförslag: ADHD-center i Gävle, daterad Medborgarförslag: ADHD-center i Gävle, daterad

11 Socialnämnd Sid 14 Expedieras: Förvaltningschef Diariet 98 Dnr 12SON80 Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning Socialnämnden antar föreliggande förslag till överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning att gälla från och med och tillsvidare. Socialnämnden godkänner bifogad handlingsplan för utvecklingsarbete under Socialnämnden uppdrar till berörda facknämnder att årligen besluta om de revideringar av överenskommelsen som utarbetats på länsnivå, samt att fastställa den länsgemensamma handlingsplanen. Ärendebeskrivning Enligt bestämmelser i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) från januari 2010 ska landstinget och kommunen ingå en överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning (8a HSL, 5 kap 8 a SoL). Förutom lagkraven är överenskommelsen också en förutsättning för att kommuner och landsting ska erhålla stimulansmedel från staten för utveckling av insatser för målgruppen. För Gävleborgs län utgör stimulansmedlen ca 18 mnkr för 2013, och för Gävle kommun ca 2,5 mnkr beroende på hur kommunen kan uppfylla ett antal prestationskrav. Förslaget till överenskommelse och handlingsplan berör individ- och familjeomsorg, handikappomsorg, äldreomsorg och skola/förskola i kommunerna och primärvård, psykiatrisk öppen- och slutenvård, samt habilitering i landstinget och är av principiell natur. Den bör därför slutgiltigt fastställas i Kommunfullmäktige och landstingsstyrelse. Överenskommelsen ska årligen följas upp och revideras och en handlingsplan ska upprättas över områden som behöver vidareutvecklas under året. sunderlag Missiv: Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning, daterad

12 Socialnämnd Sid 15 Expedieras: 99 Dnr 13SON87 Förvaltningschef Ekonomichef Diariet Utökad ekonomisk ersättning till Kvinnojouren Blåklockan för år 2013 Socialnämnden beviljar Kvinnojouren Blåklockan utökat verksamhetsstöd för år 2013 med 200 tkr, och uppdrar till förvaltningen att verkställa utbetalning av beslutade medel och belasta kontot för samarbetsavtal med ansvar 1559 och verksamhet Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att göra en översyn av gällande samarbetsavtal med föreningar och organisationer inför verksamhetsåret Jäv Matilda Sundquist Boox deltar ej i beslutet på grund av jäv. Ärendebeskrivning Socialtjänst Gävle och Kvinnojouren Blåklockan har ett gällande samarbetsavtal (senast uppdaterat , dnr 09SON95). I samarbetsavtalet regleras bland annat Blåklockans åtagande och dess omfattning. Kvinnojouren Blåklockan har under hösten 2012 begärt omförhandling av samarbetsavtalet, med hänvisning till att den ekonomiska ersättningen ej är tillräcklig för att klara avtalat åtagande. Diskussioner har förts mellan parterna under hösten 2012 och vintern/våren 2013, med perspektiv på både år 2013 och för kommande verksamhetsår. sunderlag Missiv: Utökad ekonomisk ersättning till Kvinnojouren Blåklockan för år 2013, daterad

13 Socialnämnd Sid 16 Expedieras: 100 Socialnämnden Val av deltagare vid Socialchefsdagarna 2013 Socialnämnden utser Maritha Johansson (V), Lena Åhlander (S) och Maria Bjerkheden (M) att delta vid Socialchefsdagarna Ärendebeskrivning Socialchefsdagarna 2013 äger rum i Malmö september och nämnden har att utse två deltagare från majoriteten och en deltagare från oppositionen. Förslag Maritha Johansson (V), Lena Åhlander (S) och Maria Bjerkheden (M).

14 Socialnämnd Sid 17 Expedieras: 101 Dnr: 13SON30 Förvaltningschef Utredningschef 1:e alkoholhandläggare Diariet Revidering av riktlinjer för alkoholservering i Gävle kommun Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att skicka ut förslaget till riktlinjer på remiss till berörda näringsidkare eller deras organisation. Ärendebeskrivning Förvaltningen har upprättat ett förslag till nya riktlinjer för alkoholservering. Riktlinjerna antogs av Socialnämnden och lämnades till Kommunfullmäktige för beslut. Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet till Socialnämnden då de ansåg att förslaget till nya riktlinjer skulle skickas på remiss till berörda näringsidkare eller deras organisation, för att få ett underlag att bedöma riktlinjernas allmänna begriplighet. Förvaltningen planerar att efter inhämtande av synpunkter lämna förslag till Socialnämnden i september sunderlag Revidering av riktlinjer för alkoholservering i Gävle kommun, daterad

15 Socialnämnd Sid Informationsärenden Rapport från Förvaltningschef Förvaltningschef Mats Collin informerar: Agenda för Socialnämndens utbildningsdag i Hemlingby 5 juni. Redogörelse för läget i makuleringsärendet. Redogörelse från budgetberedningen i maj Rapport från Familjeenheten Enhetschef Lars Lodin informerar: Redovisning om SAX-projektet som startar hösten Brynäs sommaren 2013: Socialtjänst Gävles fältare har upparbetat ett samarbete med BIG (Brottsförebyggarna i Gävle) och Kultur och Fritid. De kommer att ha bemanning och aktiviteter under juli månad för att förebygga eventuella oroligheter som förekommit tidigare somrar. Den nya organisationen inom Familjeenheten har inte trätt i kraft ännu, men redan har positiva förändringar påbörjats. Socialtjänst Gävles grupp Familjerätten har bytt namn till Familjerättsgruppen, för att undvika missförstånd gällande vad de arbetar med. Lars Lodin kommer, i juni, att tillsammans med personal från Grinden och Kvinnojouren Blåklockan göra en resa till vår vänort i Buffalo City, Sydafrika för att stärka partnerskap gällande våldsutsatta kvinnor. Resan finansieras av EU-medel. Lars Lodin kommer att delta vid Nordiska Nätverkskonferensen i Malmö.

16 Socialnämnd Sid Informationsärenden Rapport från Biståndsenheten Enhetschef Wolther Planck informerar: Nya boendet på Stallgatan. Unga Vuxna har hög arbetsbelastning gällande ärenden som rör försörjningsstöd. Missbruk bland äldre äldre ökar. Förvaltningen har fått en skrivelse från pensionärsorganisationerna rörande detta. Nulägesrapport om missbruksutredningen.

17 Socialnämnd Sid Rapport från förtroendeuppdrag Emmely Wikholm (MP), Lars Öberg (S), Matilda Sundquist Boox (FP) och Magnus Oscarsson (M) har deltagit vid ECAD-konferens i Moskva. Kristina Eriksson (KD), Helena Gille (S) och Birgitta Larsson (C) har besökt boendet på Stallgatan. Karin Qvick (FP) och Maria Bjerkheden (M) har besökt boendet Sesam. Birgitta Larsson (C), Agneta Stjernström (V) och Helena Gille (S) har besökt Grinden, Qvinnokulan, Barnahus, Fältarna och RFHL. 104 Redovisning av delegationsbeslut Förvaltningens delegationsbeslut för tiden 1 april 30 april 2013 redovisas genom utskick 21 maj 2013 samt i pärm vid sammanträde 29 maj 2013

18 Socialnämnd Sid Anmälningsärenden 1. Protokoll från Omvårdnadsnämndens sammanträde Protokoll från Omvårdnadsnämndens sammanträde Årsredovisning 2012, Gävle kommun.

19 Socialnämnd Sid 22 Expedieras: 106 Kurser och konferenser Inbjudan till Sesam, 5 år 5 juni 2013 kl Utbildningsdag för Socialnämnden i Hemlingby 5 juni kl Övriga frågor Helena Gille (S) har en fråga till enhetschef Lars Lodin gällande fältarnas framtid. Vad kommer att hända med verksamheten i framtiden? Lars Lodin återkommer med svar vid Socialnämndens sammanträde 28 augusti.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-18. Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00

PROTOKOLL 1(15) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-18. Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00 PROTOKOLL 1(15) Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00 ande Tjänstgörande ersättare Boel Holgersson (C), ordförande Carina Zito-Averstedt (M) Madeleine Olofsson (FP) Ingrid Hellberg

Läs mer

2014-10-21. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf.

2014-10-21. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf. 88-96 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.40 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf. Agneta Wessberg (M)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP)

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) 70-87 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.50 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) Jonas Forsberg (S) Ingemar Visteus

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 17.45 Beslutande Radovan Javurek (FP), jäv Qalinle Dayib (C) 97, 98, Katarina Honoré (S) 103 100-104 Elisabeth Jörgensen

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40

Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Socialnämnden 2008-10-13 1 Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40 Beslutande Övriga deltagande Lars Pilsetnek, ordförande (m) Elisabeth

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Torsö, Stadshuset kl. 13:00-14:45 Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-03-19 1(18) Sammanträdesrum Kommunhuset, Norrtälje kl. 10.00-13.50 Beslutande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tomas Sjöberg, avdelningschef,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2014-05-27 1. 53 Ekonomisk rapport 2014 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2014-05-27 1. 53 Ekonomisk rapport 2014 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2014-05-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 53 Ekonomisk rapport 2014 socialnämndens verksamheter 54 Tertialrapport jan-april 2014 socialnämndens verksamheter

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08:15-16:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S) vice ordförande Ulla-Britt Kulin (S) Iosif Karambotis (S)

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:30, 13:00-14:30

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:30, 13:00-14:30 Omsorgsnämnden 2008-12-17 1 (23) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:30, 13:00-14:30 Beslutande Christina Karlsson (s) Anna-Lena Holmström (c) Gunnar Holmberg (s)

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer