Biblioteksplan för Haninge kommun Del 1 Kartläggning och analys av biblioteksverksamheten i Haninge kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Biblioteksplan för Haninge kommun Del 1 Kartläggning och analys av biblioteksverksamheten i Haninge kommun"

Transkript

1 Biblioteksplan för Haninge kommun Del 1 Kartläggning och analys av biblioteksverksamheten i Haninge kommun Arbetsgrupp: Kerstin Alfhagen, BuF Ulla Kristina Bergkvist, KoF Karin Nordh, Klk

2 2

3 1. INLEDNING UPPDRAG KARTLÄGGNING AV BIBLIOTEKSSTRUKTUREN FOLKBIBLIOTEKEN BIBLIOTEKSORGANISATION PERSONAL BIBLIOTEKSVERKSAMHET FÖR VUXNA VUXNAS LÄRANDE BIBLIOTEKSVERKSAMHET FÖR BARN OCH UNGDOM STORSTADSSATSNINGEN SOCIAL BIBLIOTEKSVERKSAMHET...9 SJUKHUSBIBLIOTEKET SKOLBIBLIOTEK INLEDNING MEDIECENTER HÖGSKOLEBIBLIOTEK...11 TILLBAKABLICK...11 NY ORGANISATION...11 ÖPPETTIDER...11 PERSONAL...11 VERKSAMHET IT-STRUKTUREN EKONOMI ANALYS AV DET SAMLADE BIBLIOTEKSBEHOVET I KOMMUNEN BARN OCH UNGDOM VUXNAS LÄRANDE ÄLDRE KOMMUNINVÅNARE OCH MÄNNISKOR MED FUNKTIONSHINDER...16 BIL 1 BIBLIOTEKSLAGEN...17 BIL 2 SKOLBIBLIOTEKENS ORGANISATION, RESURSER OCH ÖPPETHÅLLANDE

4 1. Inledning En biblioteksplan är ett redskap för att strukturerat och i samverkan ta tillvara de biblioteksresurser som finns, skapa beredskap för framtidens krav och för att stimulera till utveckling. Svensk Biblioteksförening definierar en biblioteksplan på följande sätt: Med en biblioteksplan avses ett politiskt förankrat dokument som omfattar en analys av det samlade biblioteksbehovet i en kommun och åtgärder för hur dessa behov skall tillgodoses. Denna biblioteksplan skall förutom folkbiblioteksverksamheten också innefatta biblioteksbehovet vad gäller utbildning, omsorg, vård och näringsliv. Bibliotekslagen, som gäller från 1997 (se bilaga 1), innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. Där står bl.a. Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet skall alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek. Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare. Varje kommun skall ha folkbibliotek. Lagen säger också: På folkbiblioteken skall allmänheten avgiftsfritt få låna litteratur för viss tid. Inom grundskolan och gymnasieskolan skall det finnas lämpligt fördelade skolbibliotek för att stimulera skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt för att tillgodose deras behov av material för utbildningen. Det skall finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla högskolor. Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov. Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. I februari 2004 presenterade kulturdepartementet en ny utredning, där utgångspunkten är bibliotekslagen men utredningen tar också upp folkbibliotekens ställning. Samverkan är nyckelordet i rapporten. Som stöd för ökad samverkan föreslås en ny paragraf i bibliotekslagen: Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka. Kommuner och landsting bör anta planer för biblioteksverksamheterna. Den 8 december 2004 beslutade riksdagen att bifalla förslaget om att ändra bibliotekslagen med det föreslagna tillägget. Folkbiblioteken är den mest använda och fritt tillgängliga mötesplatsen för utbildning, kultur och information. I en tid när behoven från utbildningssektorn växer är det viktigt med en gemensam plan som definierar de olika bibliotekens ansvar och även värnar om den traditionella folkbiblioteksverksamheten och ansvaret för övriga prioriterade grupper. 4

5 1.1 Uppdrag På förslag av kultur- och fritidsnämnden skall en biblioteksplan för kommunen upprättas i avsikt att möta framtidens behov av biblioteksservice. Det föreligger en kraftigt ökad efterfrågan på biblioteksservice på alla nivåer och inom alla områden, vilken inte kan mötas med utökade resurser. En grupp med representanter från berörda förvaltningar tillsätts för att strukturerat och i samverkan ta tillvara de biblioteksresurser som finns, skapa beredskap för framtidens krav och att stimulera till utveckling. Förslaget till biblioteksstruktur skall i första hand omfatta biblioteksservice till barn och ungdom, studerande på alla nivåer samt av kommunen prioriterade grupper. Förslaget till kommunal biblioteksplan skall utgöra en arbets- och ansvarsfördelning för alla sorters bibliotek och kan grundas på följande indelning: Fullservicebibliotek Kulturhuset och Västerhaninge bibliotek Kultur & Fritid Inkluderar bland mycket annat även i möjligaste utsträckning tillgång till biblioteksverksamhet Områdesbibliotek Brandbergen och Jordbro Skolbibliotek. Samverkan KOF och BUF Kraftfulla komplement till fullservicebiblioteken. Profil 0-16 äldre och "biblioteksovana". Barn & Utbildning Skolbibliotek skall finnas inom alla rektorsområden. Förslag till biblioteksplan bör finnas senast under december Därefter eller under utredningstiden sker remissförfarande på förvaltningarna. Varje förvaltning utser minst en person att ingå i utredningsgruppen. Kvalitetsnivån för den ordinarie folkbiblioteksverksamheten är säkerställd vid biblioteken i Handen och Västerhaninge (fullservicebibliotek) genom en organisationsförändring under år 2002, då även inriktningen för biblioteken i Jordbro och Brandbergen (områdesbibliotek) förändrades till förmån för barn- och ungdom samt äldre och biblioteksovana vuxna. Biblioteksplanen kommer därför inte att behandla den ordinarie folkbiblioteksverksamheten utöver beskrivningen, som finns i kapitel 2 Kartläggning av biblioteksstrukturen. Planen kommer att ange struktur och ansvarsfördelning hos de bibliotek, som kommunen ansvarar för samt högskolebiblioteket, för barn- och ungdom, studerande, äldre, funktionshindrade samt kommuninvånare med utländsk bakgrund. Planen bör utvärderas kontinuerligt. 5

6 1.2 Vår omvärld Stora förändringar sker i vår omvärld. En del påverkar kommunens möjligheter mer än andra. Konjunkturvariationerna har den allra största betydelsen. En välskött ekonomi är därför en viktig förutsättning för att kunna nyttja trenderna i positiv riktning. Vi lever i en värld av snabb teknikutveckling vilket innebär ökad konkurrens, större krav på effektiviseringar, krav på hög kompetens och stor förändringsbenägenhet. Samspelet är komplext och många faktorer har olika påverkan på en kommun, dess invånare och dess företag. Valfrihet och livskvalitet är begrepp som spelar stor roll vid val av bostad, arbete och fritidssysselsättning. Miljömedvetandet ökar alltmer, ren luft, rent vatten och frihet från buller efterfrågas alltmer. Det är viktigt att informations- och kommunikationsteknik, vägar och kollektivtrafik fungerar för att människor ska kunna bo och arbeta. Men möjligheter till utbildning, kultur, information och kommunikation är lika viktiga för framtidstron som de fysiska förutsättningarna. Med framväxten av ett kunskapssamhälle och ökad internationell konkurrens har befolkningens utbildningsnivå hamnat i fokus. Enligt bedömningen i den nationella politiken och i den Regionala Utvecklingsplanen För Stockholmsregionen (RUFS) är det angeläget att fler skaffar sig en högskoleutbildning. Att åstadkomma en övergång till högre studier är därför en nyckelfråga. Nationellt har målsättning satts om att 50% av varje årskull med 25-åringar ska ha påbörjat högskolestudier. Stockholmsregionens befolkning uppvisar idag en låg benägenhet att gå vidare till högre studier jämfört med övriga län även om en ljuspunkt kan skönjas i senaste siffrorna. I rapporten På väg till högskolan (RTK/SCB maj 2003) märks nu ett ökat intresse bland gymnasieungdomar i Stockholms län att läsa vidare på högskola mot tidigare år. Drygt 70 % av ungdomar från Stockholms län som börjar studera gör det på en högskola här, i hemlänet, och de större lärosätena i regionen rekryterar en stor del av sina studenter från den egna regionen. Stockholms universitet och Södertörns högskola ligger båda på drygt 70% rekryterade från det egna länet. Övergångsfrekvensen från gymnasieskola till högskola är fortfarande låg i Haninge, betydligt lägre än länsgenomsnittet. För riket är övergångsfrekvensen 39%, för länet 41% och för Haninge 30 %. 6

7 2. Kartläggning av biblioteksstrukturen 2.1 Folkbiblioteken Bibliotekslagen: Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet skall alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek. Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare. Varje kommun skall ha folkbibliotek. Lagen säger också: På folkbiblioteken skall allmänheten avgiftsfritt få låna litteratur för viss tid. Folkbibliotekens del av den formella utbildningen har vuxit lavinartat under senare år. Men av tradition har biblioteken också en stor del i folkbildningen utöver det formella lärandet, enligt lagen ska t.ex. den databaserade informationen göras tillgänglig för alla medborgare med hjälp av folkbiblioteken. Biblioteken utgör också en mötesplats, är delaktiga i bevarandet av kulturarvet, utgör en källa till stimulans, upplevelser och kreativitet och bidrar till delaktighet och demokrati genom att ge alla fri tillgång till kunskap och information. För barn och ungdom är skolbibliotekens uppgift att vara ett verktyg för skolans pedagogiska arbete medan folkbibliotekens egen nisch är utrymmet vid sidan av skolan, ett frirum för barns och ungdomars eget kunskapssökande, deras egna behov av upplevelser och uttrycksbehov Biblioteksorganisation Folkbiblioteket lyder under kultur- och fritidsförvaltningen i Haninge. Bibliotekssystemet omfattar fem utlåningsställen. Huvudbiblioteket är beläget i Haninge kulturhus i anslutning till Haninge centrum. Lokala bibliotek finns i Västerhaninge, Jordbro och Brandbergen samt på Ornö. Biblioteken i Jordbro och Brandbergen är belägna i 6-9 skolorna och man delar lokal med skolbiblioteksverksamheten. Biblioteksservicen riktar sig framför allt mot barn och ungdom samt äldre och biblioteksovana. På biblioteken i Handen och Västerhaninge finns litteratur, information och service för alla grupper. Här finns ett större och mer kvalificerat utbud av media inom olika områden och till skillnad från övriga bibliotek finns det litteratur för vuxenstuderande på alla nivåer, vilka utgör en allt större del av besökarna. Det finns en liten biblioteksfilial på Ornö. Bokbeståndet innehåller mest populär fack- och skönlitteratur för vuxna. Bokbeståndet kompletteras med böcker från bokbåten, som genom länsbibliotekets försorg åker runt i skärgården varje höst och vår. Genom avtal med marinen får Berga Örlogsskolor och Ostkustens Marinkommando rådgivning och administration i samband med inköp och registrering av böcker Personal Bibliotekspersonalen består av 33 fasta heltidstjänster varav 20 bibliotekarier och 13 kanslister. Därutöver omfattar bibliotekspersonalen 5 lönebidragstjänster. Under öppethållandet är informationsdiskarna alltid bemannade med bibliotekarier. 7

8 2.1.4 Biblioteksverksamhet för vuxna På biblioteken finns skön- och facklitteratur, tidningar och tidskrifter, av-media, dvs. cdskivor, cd-rom, video, dvd, kassettböcker samt talböcker på kassett och som Daisy (Digitalt Audiobaserat System). Biblioteken har också ett stort antal Internetdatorer för allmänheten. Det finns läsplatser och på de större biblioteken även grupprum för studier. Den utländska avdelningen omfattar litteratur på ca 35 språk. Det egna beståndet utgörs av litteratur på 13 olika språk och böcker på ytterligare ett 20-tal språk lånas in från länsbiblioteket. Alla biblioteken köper in finsk litteratur. I övrigt köps det utländska beståndet in på huvudbiblioteket och skickas sedan ut till filialbiblioteken allt efter behov. På biblioteken finns samlingar med Haningelitteratur. Det finns även möjlighet att släktforska vid datorer och läsapparater. Referenslitteraturen omfattar handböcker och uppslagsböcker inom olika ämnesområden, vilka ej lånas ut Vuxnas lärande På Huvudbiblioteket finns en studieavdelning med läsplatser, datorer och studierum. Studerande på olika nivåer och i olika former av studier har här tillgång till bibliotekets samlade resurser och en lugn studiemiljö. Bibliotekets datorer ger tillgång till Internetuppkoppling, ordbehandling, släktforskning m.m. En av datorerna har förstoringsprogram med talsyntes. För att kunna använda medhavd dator finns eluttag vid läsplatserna. På Huvudbiblioteket finns en studiebibliotekarie för vuxna med syfte att främja förutsättningarna för lärande, det formella såväl som informella. Studiebibliotekarien ska skapa kontaktnät med andra med anknytning till vuxnas lärande, bevaka inköp av lämplig litteratur och bidra till en god lärmiljö på biblioteket. Att ta emot studiegrupper på biblioteket samt användarundervisning ingår också i ansvarsområdet. Under 2002/2003 har medel från den statliga satsningen på infrastruktur för vuxnas lärande tilldelats biblioteket för inköp av viss kurs- och bredvidläsningslitteratur Biblioteksverksamhet för barn och ungdom På bibliotekens barn- och ungdomsavdelningar finns, med vissa undantag för de mindre, faktaböcker för barn och ungdomar, skönlitteratur från pekböcker och bilderböcker till tonårsböcker, tidskrifter för barn, ungdomar och föräldrar, cd-skivor och kassetter, samt cd-rom, dvd och videofilmer för barn och ungdom. Det finns också kassettböcker, talböcker, daisy-talböcker och bok & band för lästräning. Bibliotekens barn- och ungdomsavdelningar erbjuder sagostunder för barn från 4 år. I samband med barnavårdscentralernas 4-årskontroll får barnen en inbjudan att komma till biblioteket och hämta en bokgåva. Alla barn i grundskolans år 1 inbjuds till en biblioteksintroduktion och visning av biblioteket och år 2 och år 4 inbjuds till bokpresentationer. Kulturhusets barnoch ungdomsavdelning bjuder in lärare som arbetar i kommunens grundskolor med år 6 till 9, till bokpresentationer vid några tillfällen per år. Skol- och folkbiblioteken söker gemensamt stöd från kulturrådet för media sedan några år tillbaka. Under 2003 och 2004 kommer folkbiblioteket med stöd av Statens kulturråd att bygga upp ett bestånd av böcker och andra medier speciellt anpassade för barn och ungdomar med olika funktionshinder. Statens kulturråd stöder även ett projekt som innebär ett utökat samarbete med kommunens barnavårdscentraler. Anslaget från Kulturrådet är för läsåret 2003/2004 på kr, vilket dras in om mediananslaget sänks. 8

9 2.1.7 Storstadssatsningen Inom ramen för storstadssatsningen har en barnbibliotekarie varit anställd vid biblioteket i Jordbro sedan Syftet med projektet har varit att öka barns tillgång till bibliotek för att på så sätt stimulera till läsning och ökad kunskap i svenska. Insatsen har också syftat till att stärka bibliotekets stöd till dem som genomgår grundläggande vuxenutbildning och till vuxna med svaga läskunskaper. Barnbibliotekarien har bl.a. samarbetat med förskolor, skolor, dagbarnvårdare och språkpedagoger i Jordbro och insatserna har bestått av läsprojekt för barn och ungdom, sagoläsning på olika språk, bokinformation och klassbesök samt urval och inköp av media. Enligt utvärdering i september 2003, som delvis grundas på en enkät, har insatserna bidragit till att öka läsandet hos barnen samt stimulerat språkinlärning och fantasi. Projektet avslutades vid årsskiftet 2003/ Social biblioteksverksamhet Den sociala biblioteksverksamheten riktar sig till personer med särskilda behov. Boken kommer - servicen ger de kommuninvånare som av ålders- eller hälsoskäl inte själv kan besöka biblioteket möjlighet att få hem en boklåda var femte vecka. Kommunens servicehus förses med bokdepositioner. Inom ramen för Lättlästprojektet cirkulerar ett 10-tal bokdepositioner till Haninge dagliga verksamhet och gruppboenden. Telefonsvarare för beställning av talböcker är öppen dygnet runt. De flesta talböcker sänds med post. Spelare för daisy-skivor finns att låna på biblioteken. Enheten ger ut Haninge taltidning, som är en lokal taltidning för talboksberättigade och som utkommer med 44 nummer om året. Genom inläsningstjänsten kan synskadade och läskhandikappade få text inläst på kassett. Enhetens mediabestånd består till mer än hälften av talböcker. Vid inköp av talböcker bistår en referensgrupp från SRF. Sjukhusbiblioteket Biblioteksverksamheten vid Handens närsjukhus upphör vid årsskiftet 2004/ Skolbibliotek Grundskoleförordningen, utdrag ut Bibliotekslag SFS 1996: Inom grundskolan och gymnasieskolan skall det finnas lämpligt fördelade skolbibliotek för att stimulera skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt för att tillgodose deras behov av material för utbildningen. 7 Kommunerna svarar för folk- och skolbiblioteksverksamheten. 8 Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov. 9 Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. 9

10 2.2.1 Inledning Så gott som samtliga elever i Haninge skolor har tillgång till skolbibliotek i någon form. Det ser olika ut på olika skolor, alltifrån heltids anställd bibliotekarie till att pedagogisk personal använder biblioteket tillsammans med elever i undervisningen. På några skolor kan eleverna självständigt använda biblioteket.. Fr o m kommer alla förskolor att ingå i skolans organisation. Då kommer enheterna att omfatta barn från 1 år upp till år 3 eller 1 år till år 5. Några skolor har elever från 1 år år 9. Det finns 8 skolor som har elever år 6 9. På dessa skolor har man fått styrda resurser för att anställa skolbibliotekarier. På övriga skolor organiserar rektor biblioteksverksamheten efter behov på enheten och avsätter medel inom sitt anslag. Skolbibliotekens organisation, resurser och öppethållande, se bilaga 2. Kultur- och fritidsförvaltningen förser för närvarande förskolorna med biblioteksservice. Gymnasiebiblioteket kan betjäna Fredrika Bremerskolan och Fredrik men inte i praktiken Restaurangskolan Riksäpplet eller gymnasieverksamheten i f.d. Västerhaninge folkhögskola. Kostnaden för gymnasiebibliotek ingår i bidragsunderlaget till fristående gymnasieskolor. De två fria gymnasier, som för närvarande finns i Haninge Centrum utnyttjar i stor utsträckning huvudbiblioteket i Kulturhuset, eftersom man inte har eget skolbibliotek. Skolorna kommer att få betala för service utöver sedvanligt utbud. Vuxenutbildningen Centrum Vux har inte eget bibliotek. Som en del av uppbyggnaden av infrastruktur för vuxnas lärande har medel temporärt överförts till huvudbiblioteket för vissa inköp av litteratur för vuxnas lärande. Inom ramen för CentrumVux finns en öppen verksamhet Studietorget, dit vuxenstuderande kan gå för att prova på olika ämnen, testa eller validera sina kunskaper liksom funktioner för rekrytering, information och vägledning. Enligt den definition, som de flesta kommuner gör, utgör denna verksamhet ett lärcentrum Mediecenter Servicen till skolbiblioteken omfattar: - Inköp av beställda böcker inkl. leverans- och fakturakontroll. - Information om böcker genom bl.a. bokträffar och studiedagar. - Introduktion av nya skolbibliotekarier/biblioteksansvariga. - Biblioteksutrustning samt plastning och lagning av böcker. - Inläggning av skolbibliotekens bokbestånd i Book-it. - Systemadministration och support till Book-it användarna. Skolorna har också tillgång till Mediecenters: - Skönlitterära temalådor och klassuppsättningar. - Bok och band för elever med lässvårigheter. - Pedagogiska bibliotek med lärarlitteratur. På Mediecenter finns idag flera tjänster bl.a. en skolbibliotekssamordnare. Mediecenter satsar ca kr under år 2003 på inköp av boklådor och bok och band. En stor del av inköpen görs med anslag från Kulturrådet. För läsåret 2003/2004 är detta anslag kr, vilket rekvireras via Kultur- och Fritidsförvaltningen. Anslaget dras in om mediaanslaget sänks och medför då att kommunen blir återbetalningsskyldig. De flesta friskolor i Haninge kommun har idag avtal med Mediecenter, vilket innebär att de kan låna temalådor, klassuppsättningar och bok och band. Mediecenter är i nuläget föremål för utredning. 10

11 2.3 Högskolebibliotek Tillbakablick Ett treårigt samarbetsprojekt mellan KTH-Haninge och Haninge bibliotek avslutades den 30 juni Projektet finansierades av Haninge kommun, KTH-Haninge, KTHB ( KTH:s huvudbibliotek), Statens kulturråd, Framtidens kultur, Sveriges Allmänna biblioteksförening och Institutet för datorstödd företagsledning vid Stockholms universitet. Projektet innebar att Haninge bibliotek åtog sig att sköta biblioteksservicen för KTH- Haninge och inrättade en teknisk-ekonomisk avdelning på huvudbiblioteket. Projektet syftade bl.a. till att pröva en samarbetsmodell och att ge invånarna i Haninge tillgång till kvalificerad information och ett utökat mediabestånd inom teknik och ekonomi. Utvärderaren konstaterade att KTH-Haninge varit mycket nöjd med biblioteksservicen till högskolan. Kommunens invånare i alla åldrar har även i hög grad utnyttjat den förstärkta servicen. Samarbetet konstaterades givande för alla parter. Kommunens förhoppningar om en långtgående integration av de båda bibliotekstyperna infriades inte då byggnationen av Riksäpplet II var i full gång och byggnaderna togs i bruk under våren Inom de nya lokalerna planerades för ett nytt bibliotek för KTHs och Södertörns högskolas räkning. KTHB blev senare huvudman för denna biblioteksfilial. Samtidigt pågick en utredning inom kommunen om alternativa placeringar av huvudbiblioteket initierat av önskemål från hyresvärden om alternativ användning av de dåvarande bibliotekslokalerna. Ny organisation Från och med den 1/ är Södertörns högskola huvudman för biblioteket i Riksäpplet. Pga. rådande ekonomiska läge och en allmän ekonomisk översyn av verksamheterna fanns ingen möjlighet för KTHB att ha kvar biblioteksfilialen i Riksäpplet. En överenskommelse gjordes mellan KTH Syd och Södertörns högskola vilket innebär ett nytt huvudmannaskap för biblioteket. Detta uppfattas som positivt av personalen då biblioteket och dess verksamhet utgör en hjärtpunkt i lokalerna i Riksäpplet. Verksamheten är nu en filial till biblioteket vid Södertörns högskola Campus Flemingsberg. Öppettider Biblioteket är öppet måndag, tisdag och torsdag kl Onsdagar kl och fredagar kl Tillträde till biblioteket kan också ske övriga tider med gällande passerkort. Personal Personalen har anställts av Södertörns högskola. För närvarande finns tre heltidstjänster. Verksamhet Samarbetet mellan KTH och Södertörns högskola utgör en bra plattform. Många intressenter i verksamheten ( KTH Syd, KTHB, Södertörns högskola, biblioteket i Campus Flemingsberg) ger också många kontakter. Bibliotekspersonalens arbete består bl.a. i att: köpa in och katalogisera kurslitteratur och referenslitteratur undervisa i biblioteksintroduktion och bibliotekskunskap, informationssökning på Internet samt databassökning bistå forskare med att köpa in forskningslitteratur, göra litteratursökningar och hjälpa till med specifika databassökningar hålla ett stort kontaktnät och bygga nätverk 11

12 Då huvudmannaskapet för biblioteket i Riksäpplet ändrades fördes alla böcker över till Södertörns högskolas bibliotekssystem och alla böcker och material ligger nu i detta katalogsystem. Även studenter på Campus Flemingsberg, Campus Telge och Karolinska Institutet kan låna alla böcker. KTHB s katalog och bibliotek är fortfarande tillgängligt för studenter vid Södertörns högskola och KTH Syd i Haninge. Detta medför att två parallella lånesystem samt två parallella katalogsystem finnes. KTH- studenterna har sina lånekort och Södertörns högskolas studenter använder kårkort med foto och streckkod. Teknisk support utgår från biblioteket i Campus Flemingsberg. Biblioteket i Riksäpplet är en naturlig mötespunkt i huset och en miljö att träffas i och att studera i. Den fysiska miljön är viktig. Flera studieplatser finns, även möjlighet att boka grupprum och studierum. Tyst läsesal finns också. I biblioteket finns för närvarande endast 5 publika datorer för ca 1500 studenter att tillgå, vilket enligt personalen är alldeles för få. Antalet besökare uppgår till ca 200 personer/dag. Biblioteket i Riksäpplet är ett offentligt bibliotek där alla är välkomna, även om biblioteket kanske ses som närbibliotek för de olika utbildningarna. 2.4 It-strukturen De kommunala skolorna och biblioteken är anslutna till kommunens datanät. Biblioteksdatasystemet Book-it har installerats och anpassats av folkbiblioteket. Ansvar för systemet, uppgraderingar m.m. ligger hos folkbiblioteket. Efterhand har ett antal skolbibliotek lagt in sina böcker i databasen och ambitionen är att kommunens samlade mediabestånd skall finnas i en gemensam databas. Skolorna betalar själva användarlicenser och en del av den summa för bibliografisk service, som folkbiblioteket betalar till Bibliotekstjänst AB. Summorna grundar sig på antalet titlar i basen. Katalogen är även tillgänglig på nätet på bibliotekens hemsidor. 2.5 Ekonomi Förskolor avsätter medel för media inom egen budget. Detsamma gör de enskilda skolorna. För 2003 avsatte de sammanlagt ca kr för mediainköp. Folkbibliotekens mediabudget för 2004 är varav för böcker för barn och ungdom. Där ingår alla typer av medier på alla folkbibliotek i kommunen: böcker, tidningar, tidskrifter, kassett- och talböcker, cd, dvd/ video, databasabonnemang m.m. Folkbiblioteken har fått besparingskrav för 2004 i Brandbergen och Jordbro på vardera. Det innebär att personal kommer att minskas. Nuvarande kostnader för personal och media är på respektive bibliotek. Folkbiblioteket i Jordbromalmsskolan avsätter till mediainköp. Skolbiblioteket i Brandbergsskolan har och folkbiblioteket till media för På biblioteket i Jordbro svarar folkbiblioteket för 78 personaltimmar/vecka och skolan för 40 personaltimmar/vecka. I Brandbergen svarar folkbiblioteket för 68 och skolan för 60 personaltimmar/vecka. För sjätte året i rad har folkbiblioteken tillsammans med Mediecenter sökt projektbidrag från Kulturrådet för inköp av barn- och ungdomslitteratur. För läsåret är bidraget , varav Mediecenter fått kr, resten fördelas mellan huvudbibliotek och filialer, där det används för att bygga upp ett mediabestånd för funktionshindrade barn- och ungdomar. Bidraget dras in om kommunens budget för mediainköp sänks. 12

13 Kommunen blir återbetalningsskyldig, om budgeten sänks efter att bidraget är utbetalt. Mediecenters totala budget är kr 13

14 3. Analys av det samlade biblioteksbehovet i kommunen. 3.1 Barn och ungdom Biblioteket ska tillsammans med föräldrar, barnhälsovård, förskola och skola lägga grunden till det livslånga lärandet och hjälpa barn och ungdomar att skapa sammanhang i tillvaron (Ur svensk biblioteksförenings rekommendationer för folkbibliotekens barn- och ungdomsverksamhet På barns villkor, som grundar sig på FN:s barnkonvention) Barns och ungdomars användande av biblioteket ska inte heller begränsas av ekonomiska hinder. Böcker och läsning har stor betydelse för barns språk, uttrycksförmåga och läsförståelse. Det är därför viktigt att barnen tidigt har tillgång till ett varierat utbud av böcker. Genom samarbete med BVC får både barn och föräldrar en första kontakt med biblioteket. På de flesta förskolor i kommunen pågår ett aktivt arbete med att stimulera barns språkutveckling. Detta kräver tillgång till lättlästa böcker, cd-rom och videofilm med teckenstöd. Därutöver behöver förskolan enkla fackböcker samt sagor och berättelser, bilderböcker och temaböcker. Från förskolorna finns önskemål om att föräldrarna ska kunna låna hem en bok när barnen hämtas, s.k. bokpåsar, vilka finns i ett flertal andra kommuner. Utvecklingsarbete kring språkutveckling är centralt även i grundskolan upp till år 5. Där behöver man bibliotek för att söka aktuella fakta och böcker att läsa. Många skolor arbetar ämnesövergripande med tema och det kräver tillgång till ett brett utbud. Eleverna ska själva söka information. Under år 6 år 9 i grundskolan är kraven på aktuella fakta i böcker och på nätet stora. Läsprojekt med regelbunden läsning av skönlitteratur kräver stor tillgång och ett varierat utbud för alla åldrar. Skolorna har ofta höga förväntningar på folkbiblioteken vad det gäller temalådor, klassuppsättningar av skönlitteratur och biblioteksundervisning. Här bör också nämnas att Mediecenter arbetar med temalådor och klassuppsättningar av skönlitteratur. Skolans arbetssätt kräver ett mycket större utbud av böcker än vad skolbiblioteken kan erbjuda och när eleverna sedan skickas till folkbiblioteken töms hyllorna snabbt på litteratur inom vissa fackämnen och många får gå besvikna och tomhänta därifrån. Med bemannade skolbibliotek på varje skola ökar elevernas förutsättningar att hitta den information de söker. På alla nivåer finns behov av personal som har kunskap om biblioteket och hur man söker material och information samt kan stimulera till läsning av skönlitteratur och berätta om böcker. Gruppen barn som har problem som dyslexi, Damp, ADHD m.m. ökar och blir mer och mer uppmärksammad.för dem liksom för särskoleklasserna krävs speciella media som bok & band, lättläst, video, teckenspråk samt taktila böcker. För alla barn med utländsk bakgrund är det viktigt att det finns böcker på deras modersmål. 14

15 3.2 Vuxnas lärande Den explosionsartade utvecklingen när det gäller samhällets satsningar på utbildning från grundläggande skolunderbyggnad till universitets- och högskolenivå från 1990-talet och framåt har i hög grad påverkat biblioteksverksamheten i kommunerna. Folkbiblioteken möter stora krav på kurs- och bredvidläsningslitteratur från elever i olika former av utbildning som grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, högskola, folkhögskola, studieförbund m.m. Antalet distansstuderande blir allt fler och på många bibliotek inrättas lärcentra eller liknande med teknisk och personell hjälp speciellt för distansstudenter. Över hälften av folkbibliotekets besökare är studerande. Utvecklingen av arbetssätt och arbetsformer ställer ökade krav på tillgång till väl fungerande bibliotek för såväl gymnasieungdomar som vuxna. Kraven på aktualitet vad gäller faktabestånd ökar. Införandet av projektarbete (100 p) inom gymnasieskolan har ställt ökade anspråk på biblioteksresurser. Gymnasiekommittén föreslår för den reformerade gymnasieskolan att gymnasiearbetet (ny terminologi) skall ges en stark ställning vilket understryker framtida växande behov. Studerande på olika nivåer och med olika bakgrunder och erfarenheter av studier utgör en mycket stor del av folkbibliotekets besökare i dag. Det är nödvändigt att köpa in ett brett urval av såväl lämplig facklitteratur, kurs- och bredvidläsningslitteratur, som skönlitteratur, inte minst för dem med annat modersmål än svenska. Den förändrade synen på livslångt lärande som ges uttryck för i regeringens proposition Vuxnas lärande (2000/01:72), där även vardagslärandet, som pågår vid sidan av de formella utbildningsvägarna och som utgör en viktig del av individens kunskapsinhämtande, påverkar folkbiblioteken och ställer stora krav på flexibilitet, samarbete och effektivitet. Samhället behöver välutbildade medborgare och i strävan efter att höja utbildningsnivån har biblioteken en nyckelroll. Folkbiblioteken och biblioteken, som är organiserade inom utbildningsinstitutionerna, utgör alla en självklar resurs för de studerande. För att (i enlighet med propositionen) kunna utnyttja de kommunala resurserna på ett effektivt sätt, behövs en ansvarsfördelning. Det befintliga mediebeståndet för vuxnas lärande som byggts upp på folkbiblioteket behöver hela tiden aktualiseras. Nuvarande nivå på service till Centrum Vuxeleverna och de studerande inom SFI och restaurangskolan m.fl. kommer inte att kunna bibehållas utan ett tillskott motsvarande det, som folkbiblioteket erhållit av statliga medel via BUF för 2002/2003. ( Summan motsvaras av kostnaden för ca 1000 böcker) Högskolebiblioteket i Riksäpplet besöks också av grupper med elever och lärare från Centrum Vux och Ky-utbildningarna vilket pekar på behovet av en ansvarsfördelning och ev. avtal avseende biblioteksservice för dessa elever. Behov finns även av att vidare utveckla samarbetet mellan högskolebibliotek och folkbibliotek, gemensamma utbildningsinsatser och personalträffar för planering och erfarenhetsutbyte bl.a. för att kunna hänvisa studenter och tillsammans möta behoven från Centrum Vux. En växande skara släktforskare kommer att med den ökade fritiden utnyttja möjligheten att på biblioteket via Internet söka i betaldatabasen Genline, Sveriges mikrofilmade kyrkoarkivalier på nätet. 15

16 3.3 Äldre kommuninvånare och människor med funktionshinder Under de närmaste 5 åren från 2003 till 2008 äger en markant ökning av antalet kommuninvånare i åldrarna år rum. Det är den åldersgrupp som enligt kommunens befolkningsprognos kommer att växa snabbast, en ökning med 40%.Då kommuninvånarna i den åldersgruppen blir fler, så innebär det en allt större efterfrågan på bibliotekens tjänster i många avseenden. När det gäller den uppsökande verksamheten, den s.k. boken kommer -verksamheten, ökar behovet av förmedling av olika media hem till bostaden. Både på äldreboenden och på sjukhus har man behov av litteratur i bok- och ljudmedieform. Den uppsökande verksamheten bör kunna vidareutvecklas gentemot äldreboenden genom regelbundna kontakter med s k kulturombud. Efterfrågan på ljudmedia såsom talböcker på kassett och som daisy (digitalt audiobaserat system) kommer också att öka. Av en kommuns invånare beräknas 4% vara talboksberättigade, d v s i Haninges fall ca 3000 personer i alla åldrar. Talboksläsarnas antal är sedan några år tillbaka i ständig tillväxt. Den anpassade datorn med förstoringsprogram och talsyntes, som är placerad i huvudbibliotekets studieavdelning, kommer med stor sannolikhet att användas av personer med dyslexi men även äldre av biblioteksbesökare med nedsatt synförmåga. Information om den av Kultur & Fritid producerade Haninge taltidning ges vid inskrivning av nya talbokslåntagare och genom annonsering i Haninge närradio. 3.4 Invandrare och andra minoriteter Haninge uppvisar en mångfald av kulturer, vilket ska återspeglas i biblioteksverksamheten och de medier som biblioteken erbjuder. De olika biblioteken i kommunen måste komplettera varandra för att göra detta. Invånare med ursprung eller bakgrund i andra länder kommer framgent att efterfråga litteratur och andra media på sitt modersmål, vilket innebär att samlingarna ska bestå av medier på relevanta språk. Tidningar och tidskrifter är ett av de viktigaste medlen för att hålla kontakt med hemlandet, då ofta rapporteringen i svenska media är mager eller obefintlig från ursprungsländerna. Biblioteken har datorer för tidningsläsning över Internet och denna service kommer det att finnas ett ökande behov av p g a utbudet och också p g a att abonnemangspriserna för periodica som ständigt ökar. Modersmålets betydelse i skolundervisningen uppmärksammas nu mer och mer liksom behovet av biblioteksservice på det egna språket senare i livet. Service till äldre kommuninvånare med ursprung i andra länder kommer att ställa helt nya krav på biblioteken. 16

17 Bil 1 Bibliotekslagen Den nya bibliotekslagen gäller fr.o.m. 1 januari Bibliotekslag; utfärdad den 20 december SFS 1996:1596, omtryck 1998:1249. Enligt riksdagens beslut (Prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU:1, rskr. 1996/97:129) föreskrivs följande: 1 Denna lag innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. 2 Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek. Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare. Varje kommun skall ha folkbibliotek. 3 På folkbiblioteken skall allmänheten avgiftsfritt få låna litteratur för viss tid. Bestämmelsen hindrar inte att ersättning tas ut för kostnader för fotokopiering, porto och andra likande tjänster. Inte heller hindrar den att en avgift tas ut i de fall låntagare inte inom avtalad tid lämnar tillbaka det som de har lånat. 4 Ett länsbibliotek bör finnas i varje län. Länsbiblioteken skall bistå folkbiblioteken i länet med kompletterande medieförsörjning och andra regionala biblioteksuppgifter. För den kompletterande medieförsörjningen skall också finnas en eller flera lånecentraler. 5 Inom grundskolan och gymnasieskolan skall det finnas lämpligt fördelade skolbibliotek för att stimulera skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt för att tillgodose deras behov av material för utbildningen. 6 Det skall finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla högskolor. Dessa bibliotek skall inom de områden som anknyter till utbildning och forskning vid högskolan svara för biblioteksservice inom högskolan och i samverkan med landets biblioteksväsen i övrigt ge biblioteksservice. 7 Kommunerna ansvarar för folk- och skolbiblioteksverksamheten. Landstingen ansvarar för länsbiblioteken och för biblioteken vid högskolor med landstingskommunalt huvudmannaskap. Staten ansvarar för övriga högskolebibliotek och för lånecentralerna samt för sådan biblioteksverksamhet som enligt särskilda bestämmelser tillkommer på staten. 8 Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov. 9 Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. 10 Länsbibliotek, lånecentraler, högskolebibliotek, forskningsbibliotek och andra av staten finansierade bibliotek skall avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till folkbibliotekens förfogande samt i övrigt samverka med folk- och skolbiblioteken och bistå dem i deras strävan att erbjuda låntagarna en god biblioteksservice. Denna lag träder i kraft den 1 januari På regeringens vägnar Göran Persson, Marita Ulvskog (Kulturdepartementet) 7 ändrad i SFS 1998:1249 ("svarar" har ändrats till "ansvarar) 17

18 Bilaga 2 Skolbibliotekens organisation, resurser och öppethållande Skola samt år Söderbymalmsskolan år 6-9 Tungelsta skola år 4-9 Vikingaskolan F år 5 Ribbyskolan år 6 9 Brandbergsskolan år 6-9 Skola samt år Hagaskolan F år 5 Klockarbergsskolan F år 5 Elevantal Omfattning Personalkategori Öppettider 666 Heltid Bibliotekarie dagligen 545 Heltid Bibliotekarie dagligen 554 Ingen tid avsatt Lärare huvudansvarig 570 Heltid Bibliotekarie, arbetar 80 % som bibl. och 20 % som lärare Heltid samt en halvtid Bibliotekarie på 100 % Biblioteksassistent på 50 % Elevantal Omfattning ½ tim varje dag Personalkategori Biblioteksansvarig Ingen speciell tid Dagligen under skoltid dagligen Öppettider 1 1½ tim varje dag Verksamhet Nybyggt bibliotek. Läsprojekt i samarbete med svensklärare för samtliga i år 8 och 9. Bokpresentationer i alla klasser. Planerar att starta ett biblioteksråd i samarbete med eleverna. Det finns 3 datorer som används flitigt av eleverna. Bookit. Bibliotekarien har bokpresentationer både i klasserna och i biblioteket. Läsprojekt riktade främst mot år 4-7. Möjlighet till läxhjälp finns. En arbetsplan i informationskompetens är under utarbetande i vilken skolbiblioteket har en betydande roll. Under utarbetande: en arbetsplan i informationskompetens. 2 elevdatorer. Bookit. Inget samarbete med närliggande förskola och lågstadieskola Det finns även ett finskt bibliotek. 1 person/enhet ansvarar för ordningen. Läsning är en central verksamhet på skolan vilket innebär att biblioteket används flitigt av samtliga klasser (tillsammans med sin lärare), fritids och fsk-klasser. Lärare lånar även boklådor från bibl. och har i klassrummet. Mediecenters boklådor lånas i mycket stor utsträckning. Inget samarbete med närliggande förskolor. Främst utlåning av skönlitteratur. Biblioteket fungerar också som arbetsplats för elever. Sökning av information i litteratur och på Internet. 2 datorer. Bookit. inget samarbete med andra skolor. Biblioteket är ett kombinerat folk- och skolbibliotek. Varje måndagsmorgon har hela skolan en lästimme i resp. klassrum. Bibliotekarien har bokpresentationer i klasserna. Klasserna gör även klassbesök i biblioteket. 4 dator för skolarbete. Inget samarbete med närliggande skolor. Verksamhet Fsk-klasserna på skolan använder ofta biblioteket. 1 ggr/månad har biblioteksansvarig, lärare och personal möte och diskuterar inköp av litteratur. Inget samarbete med närliggande skolor och förskolor tim/w Lärare 3 tim/w Frimärksklubb. Sagostund för år 1 och 2. Läsorientering år 4. Temaarbete år 4 och datorer finns tillgängliga för eleverna, en stationär i bibl. och övriga i anslutande rum och på rullvagn.

19 Inget samarbete med närligande förskolor. Nytorpsskolan F år 5 Jordbromalmsskolan år 6-9 Lundaskolan F år 5 Skola samt år Vendelsömalmsskolan F - 9 Lyckebyskolan år tim/w Speciallärare Varje dag Lärare besöker bibl. tillsammans med eleverna. Fsk-klasserna utnyttjar också bibl. Läsprojekt, författarbesök. En dator. Bookit. Inget samarbete med närliggande förskola. 445 Heltid Bibliotekarie Mån-ons To Heltid Bibliotekarie Dagligen Elevantal Omfattning Personalkategori Öppettider 742 Heltid Bibliotekarie dagligen 367 Heltid Bibliotekarie dagligen Eleverna och lärare kan även använda bibl. på folkbibliotekets ordinarie öppettider. Bibliotekarien ger stöd till elever/personal i biblioteksverksamhet, informationssökning på Internet och i Nationalencyklopedin, bibliotekskunskap, bokpresentationer, författarbesök. Hon arbetar även i skolans datasal som stöd. Bibliotekarien är ansvarig för skolportalens område, bibliotek och evenemang. Ht-03 inleds projektet hela skolan läser då samtliga elever läser skönlitteratur 3 morgnar/vecka. Nära samarbete med personalen på folkbiblioteket och regelbundna träffar med bibliotekarien på Lundaskolan. Bokpresentationer. Läsprojekt i samarbete med klasslärarna kring en författare eller ett tema. Ett språkprojekt har inletts på skolan där bibliotekarien, klasslärarna och en språkutvecklare delar in klassen i tre grupper och arbetar med språk och läsning. Bibl. används som pedagogisk resurs för att kunna dela klasserna i mindre grupper. Läxhjälp. Fsk-klasserna på Lunda- och Blockstenskolan besöker bibl. 1 ggr/w. Mycket samarbete med folkbibl. och Jordbromalmsskolan. Inget samarbete med närliggande förskolor. Verksamhet Skolbibliotekarien undervisar i bibliotekskunskap och ger datastöd till elever. Biblioteket genomgick en omfattande renovering och tillbyggnad under Biblioteket och datasalen med 15 elevdatorer är numera integrerade och kan skärmas av med glasdörrar. Skolbibliotekarien har inf. om biblioteket i samtliga klasser vid terminsstart. All skönlitteratur för år F-9 finns samlat i biblioteket. Däremot är facklitteraturen för år F-6 placerat i den närliggande byggnaden där dessa elever har sina klassrum. Det finns även tre särskilda avd., med främst hela klass-uppsättningar av litteratur, i anslutning till Språkinstitutionen, Svenskinstitutionen och SO/NO-institutionen. Bokbeståndet är inlagt i Bookit. Bokpresentationer i klasserna och i biblioteket. Bokcirklar för lärare. Det planeras även bokcirklar för eleverna. Arrangerar författarbesök i samråd med lärarna. Boktävlingar, novelltävlingar i samarbete med svensk- och bildlärarna. 19

20 Parkskolan F år 3 Skola samt år Båtsmansskolan F - 5 Kvarnbäcksskolan F år 5 Lidaskolan F år 3 Läspedagog Inga särskilda tider min/w av lektionstid Elevantal Omfattning Personalkategori Öppettider 401 Lärare Öppet under skoltid tim/w Spec.pedagog Må för år 1 och 2 samt to för år Lärare dagligen Bibliotekarien är delaktig i temaarbeten på skolan. Bokbeståndet är inlagt i Bookit. Inget samarbete med närliggande F-5-skola. Läspedagogen ansvarar för inköp och ordningen i bibl. tillsammans med elever. Klasslärarna går med sina elever till bibl. och lånar. Biblioteket är ett f d klassrum, som vissa em används av Musikskolan, inrett med lässoffa och arbetsbord. Läspedagogen ansvarar för Lästemaarbeten på skolan, ex "Hela skolan läser". Alla barn på skolan läser för och tillsammans med läspedagogen. Biblioteket används också av förskoleklasserna och den närliggande förskolan Karusellen. Bokbeståndet är inlagt i Bookit. Verksamhet En lärare är skolbibliotekarie och sköter inköp och ordningen i biblioteket. Lärare går dit med sina elever. Eleverna kan också gå dit om biblioteksvärd (elever i år 5) finns på plats. Förskoleklasserna får besök av elever i år 4 som läser högt för dem. Biblioteket är inrymt i lokal avsedd endast för detta. En biblioteksgrupp (lärarrepresentanter) ansvarar för och arrangerar lärprojekt på skolan. En dator finns tillgänglig för eleverna. Inget samarbete med närliggande förskolor. Skolan har en liten bibliotekslokal. "Pratstuga" under lunchrasten 3 dagar/vecka. Förskoleklasserna har läsgrupper i biblioteket. Biblioteket används periodvis väldigt mycket. Uppstart av läsprojekt under ht-03. Inget samarbete med närliggande förskolor i nuläget. Kan komma att förändras. En lärare är ansvarig för biblioteket och sköter inköp och håller ordning tillsammans med elever i år 3. Biblioteket ligger mellan två klassrum i anslutning till en datasal. Öppet dagligen då hela skolan har tyst läsning. Övriga tider sköter klassläraren. År 2 och 3 har varje termin "Läskontraktsperioder" då eleverna i tre veckor intensivläser. Hög utlåning i skolbiblioteket under denna tid och även boklådor från IPC används i stor utsträckning. Förskoleklasserna och den närliggande förskolan använder sej flitigt av skolbiblioteket. 20

Biblioteksplan för Nora kommun

Biblioteksplan för Nora kommun Biblioteksplan för Nora kommun Del 1 Vad är en biblioteksplan? En biblioteksplan skall ses som en möjlighet att formulera en lokal bibliotekspolitik, som inte bara lyfter fram de traditionella värdena

Läs mer

Biblioteksplaner. Svensk Biblioteksförening. Peter Almerud är. Biblioteksplaner från bibliotekslag till biblioteksplan

Biblioteksplaner. Svensk Biblioteksförening. Peter Almerud är. Biblioteksplaner från bibliotekslag till biblioteksplan Svensk Biblioteksförening Arbetar för skol-, folk-, vård- och forskningsbibliotek. Föreningen är ideell och har cirka 550 institutionella och 3 000 enskilda medlemmar. Föreningen har funnits sedan år 2000

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017

Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017 1 (19) Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2015-05-19 2 (19) Innehållsförteckning Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017...1 Bakgrund och syfte...4 Verksamhetsbeskrivning...4

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN MARIESTADS STADSBIBLIOTEK FÖR HUVUDBIBLIOTEK & FILIALER

BIBLIOTEKSPLAN MARIESTADS STADSBIBLIOTEK FÖR HUVUDBIBLIOTEK & FILIALER BIBLIOTEKSPLAN FÖR MARIESTADS STADSBIBLIOTEK HUVUDBIBLIOTEK & FILIALER KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN MARIESTADS KOMMUN MARS 2005 Innehållsförteckning sida Förord 3 Mariestads Stadsbibliotek 4 Omvärlden

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilagor

Innehållsförteckning. Bilagor Biblioteksplan 2006 1 Innehållsförteckning sid Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Bibliotekets uppdrag ur Kultur- och fritidsstrategi 4 Operationella mål och mätetal 5 Personal och ekonomi 6 Biblioteksorganisation

Läs mer

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden Datum 2013-01-30 Dnr Sida 1(17) Faktabilaga till Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden 1 Faktabilagor Innehåll Mål, styrdokument och uppdrag 3 Biblioteken

Läs mer

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva!

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Del 2 Handlingsplan Kommunens mest inspirerande plats 1 2 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 1 Författningsförslag... 9 2 Bakgrund och utgångspunkter... 15 2.1 Bakgrund och närliggande utredningar... 15 2.2 Kort om bibliotekslagens innehåll... 16

Läs mer

GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN

GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Författningssamling Ändrad 2007-08-21 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2007-11-28 Senast reviderad av: Fredrik Bordahl Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN 2007-2010 Antaget av fullmäktige

Läs mer

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag Centraler i ett nytt bibliotekslandskap Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag November 2011 Jan Holmquist Dnr 109-KB 1263-2011 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN

OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN På biblioteket kan man alltid hitta en lugn vrå om man vill vara ifred och oftast någon att prata med om man är på det humöret Anonym låntagare Februari 2008 1 BIBLIOTEKSPLAN

Läs mer

KUNSKAPSFÖRSÖRJNING GENOM BIBLIOTEKSSAMVERKAN I NORRLAND

KUNSKAPSFÖRSÖRJNING GENOM BIBLIOTEKSSAMVERKAN I NORRLAND KUNSKAPSFÖRSÖRJNING GENOM BIBLIOTEKSSAMVERKAN I NORRLAND en förstudie genomförd med medel från Statens Kulturråd, länsbiblioteken i Gävleborg, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbottens län

Läs mer

Biblioteksplan för Högsby kommun

Biblioteksplan för Högsby kommun Rev 2007-12-04 Rev 2008-03-06 Rev 2008-09-01 Antagen KF 2009-03-26, 51 Rev KS 2012-03-13 Rev och antagen KF 2012-04-02, 46 Biblioteksplan för Högsby kommun 2011-2015 Inledning Folkbiblioteken står i dag

Läs mer

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar Fri tillgång till information och kunskap några aktuella utmaningar Förord Vi lever mitt i ett ständigt ökande informationsflöde. Att navigera i denna miljö kräver en särskild kompetens informationskompetens.

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS RUM. FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ BIBLIOTEKEN I HANINGE 2011-04-20. Christina Ekbom CAPSULA INFORMATION AB

MÖJLIGHETERNAS RUM. FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ BIBLIOTEKEN I HANINGE 2011-04-20. Christina Ekbom CAPSULA INFORMATION AB MÖJLIGHETERNAS RUM. FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ BIBLIOTEKEN I HANINGE 2011-04-20 Christina Ekbom CAPSULA INFORMATION AB INNEHÅLL Sida 1. MÖJLIGHETERNAS RUM 1 2. UTGÅNGSPUNKTER 2 3. BIBLIOTEKETS UPPGIFTER 3 4.

Läs mer

helena jannert studiebibliotekarie - tankar och idéer om en ny yrkesroll 1 2001 framsteget

helena jannert studiebibliotekarie - tankar och idéer om en ny yrkesroll 1 2001 framsteget helena jannert studiebibliotekarie - tankar och idéer om en ny yrkesroll 1 2001 framsteget innehåll 1 förord 2 bakgrund 2 BILL och EBILL 4 studentens behov 4 Media 6 Inköpsnivå för folkbiblioteket 7 Inköpsnivå

Läs mer

Lätt att hitta lätt att låna

Lätt att hitta lätt att låna Lätt att hitta lätt att låna Ny modell för bibliotekens nationella mediesamarbete en utredning av bibliotekens fjärrlån Annette Johansson AnnJo Konsulteri Nils G Storhagen New Logistics Institute AB KB:s

Läs mer

För det demokratiska samhällets utveckling

För det demokratiska samhällets utveckling För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren 44 För det demokratiska samhällets utveckling För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 Innehåll Inledning 3 Bakgrund Organisation 4 Nuläge Utveckling av organisationen Bibliotekslagen 5 Så här ska vi arbeta Utmaningar 6 Verksamhet 2008-2011 Utvecklingsområden

Läs mer

Biblioteksplan. för folk- och skolbiblioteken i Gislaveds kommun. Antaget av kommunfullmäktige den 15 december 2011, 165

Biblioteksplan. för folk- och skolbiblioteken i Gislaveds kommun. Antaget av kommunfullmäktige den 15 december 2011, 165 Biblioteksplan för folk- och skolbiblioteken i Gislaveds kommun 2011 2014 Antaget av kommunfullmäktige den 15 december 2011, 165 Innehållsförteckning 1 Syfte och uppföljning... 4 1.1 Syfte... 4 1.2 Uppföljning

Läs mer

Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013

Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013 Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013 INLEDNING Mycket händer i biblioteksvärlden just nu och det är mycket som påverkar dagens folkbibliotek.

Läs mer

Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län

Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län En studie genomförd i november och december 2014 av Ulla Hjorton INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 3 Utgångspunkter 4 Uppdrag och syfte 4 Lagen och personer

Läs mer

Bibliotek i Kristianstad

Bibliotek i Kristianstad Bibliotek i Kristianstad Statistik Teknik. Projektrapport Roland Persson, Tore Torngren Projektledare 2014-03-26 2 Innehåll Bibliotek i Kristianstad... 3 1. Inledning... 3 2. En gemensam statistikenkät.

Läs mer

elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek

elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek Alla elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek en skolbibliotekspolitisk översikt Barbro Thomas på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013 World Trade Center Box 70380 107 24 Stockholm Tel: 08-545

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Modell för mediesamarbetet inom Blekinge och Kronoberg

Modell för mediesamarbetet inom Blekinge och Kronoberg Modell för mediesamarbetet inom Blekinge och Kronoberg Förslag till en ny modell för bibliotekens mediesamarbete med utgångspunkt i det regionala biblioteksuppdraget Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Målsättning...

Läs mer

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever KulturSkåne Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever Ett pilotprojekt med direktnedladdning av talböcker från TPB:s digitala bibliotek till enskilda gymnasieelever vid fem gymnasier i Skåne Av

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer