Effekter av rutlös parkering Trafikkontoret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Effekter av rutlös parkering 2000-02-18. Trafikkontoret"

Transkript

1 Effekter av rutlös parkering Trafikkontoret

2 1 (21) Förord Göteborg har under de senaste åren infört ett nytt sätt att skyltsätta och märka ut gatuparkering. Istället för att måla parkeringsrutor sätts en stor och tydlig skylt upp i början av sträckan. Det blir därmed tillåtet att parkera var som helst utmed sträckan. De olika regleringarna samlas också ihop på sammanhängande sträckor, exempelvis avgiftsparkering på en kvarterssträcka och tiominutersparkering på en annan. Syftet är att göra regleringarna enklare och tydligare. Flera städer tillämpar samma system för utmärkning, men effekterna har varit omdiskuterade och har inte utvärderats. Trafikkontoret har därför gett Gatubolaget i uppdrag att genomföra en undersökning huruvida systemet leder till fler eller färre parkeringsplatser samt hur bilisterna upplever systemet. Studien har genomförts av Christer Olsson och Charlotte Berglund, Gatubolaget Trafikutredning. Göteborg i mars 2000 Hans Magnusson Parkeringschef Trafikkontoret Christer Olsson Projektledare Gatubolaget

3 2 (21) 1 INLEDNING BAKGRUND SYFTE METODER KVALITETSBEDÖMNING AV MANÖVERUTRYMME INTERVJUUNDERSÖKNING RESULTAT MANÖVERUTRYMME Total sammanställning Central verksamhets- och bostadsgata Central bostadsgata...9 Mindre central bostadsgata INTERVJUUNDERSÖKNING Om intervjupersonerna Om skyltsättning och utmärkning Om samlad reglering STATISTIK ÖVER PARKERINGSANMÄRKNINGAR BESPARINGAR SLUTSATSER...17 BILAGA 1: Övriga synpunkter från de intervjuade personerna.20

4 3 (21) 1 Inledning 1.1 Bakgrund Den avgiftsbelagda parkeringen infördes 1955 på Göteborgs gator. De första 25 åren sattes parkeringsmätare upp vid varje plats och en vit ruta målades för att visa var man skulle parkera bilen. Utmärkningen av vilka parkeringsregler som gällde på bilplatsen gjordes med dekaler på den stolpe som bar upp P-mätaren. Parkeringsautomater, som betjänade många bilplatser, användes på större parkeringsplatser (ytor) och inte för parkering längs gatorna. Under 70-talet började elektroniska parkeringsmätare användas. Dessa var dubbla och betjänade två bilplatser. Under 80-talet började P-automater att användas även för parkering längs gatorna. Skälen var framförallt ekonomiska, då kostnaden blev lägre för såväl investering som drift av systemet. När P-mätarna ersattes med P- automater fick P-mätarstolpen vara kvar, för att med sina dekaler visa vilka P-regler som gäller på platsen. Sedan några år har tillverkningen av P-mätarna upphört och inga reservdelar finns längre att köpa, vilket ökat angelägenheten att avveckla dem. Ett annat viktigt skäl till detta är att öka säkerheten vid mynttömningen. På P-mätare sker denna helt öppet ner i påsar, medan den kan utföras slutet vid tömning av P-automater. Eftersom parkeringsbehoven ständigt förändras längs gatorna måste också parkeringsregleringarna hållas aktuella. De senaste åren har ca 700 ändringar gjorts varje år i Göteborg. Med åren har gatusträckorna därför blivit sönderhackade i mindre bitar med olika regleringar. Göteborg har därför under de senaste åren infört ett nytt sätt att utmärka avgiftsbelagda, längsgående parkeringsplatser. De målade rutorna och den lilla stolpen, Lill-Berta, tas bort och det blir istället tillåtet att parkera var som helst utmed sträckan, förutom framför portar etc. De olika regleringsformerna samlas också ihop på sammanhängande sträckor. En stor och tydlig skylt i början av en sträcka visar istället vad som gäller. Såväl Stockholm som Malmö har sedan flera år avskaffat P-rutorna på samma sätt och av samma skäl som Göteborg nu gör. Gatan antas utnyttjas effektivare och skyltsättningen blir enhetligare. Systemet är också flexiblare, eftersom regleringen kan ändras genom att endast byta en skylt. Underhållskostnaderna minskar också. På sträckor med tidsbegränsad parkering har dessutom rutor aldrig markerats, vilket har fungerat bra. Förändringen började i liten skala 1997 på en gatusträcka och fortsatte under 1998 med ett helt område. Under 1999 har principen slagit igenom, så att en hel gatusträcka eller ett område alltid ses över när det blir aktuellt att ändra en eller flera regleringar.

5 4 (21) 1.2 Syfte Ett antal frågeställningar har dock dykt upp under genomförandet. I några fall har en viss vilsenhet framkommit, parkerare har varit lite osäkra på var de får parkera. Det har också framförts synpunkter på att det blir färre platser på gatan om bilarna parkeras oekonomiskt dvs med 3-4 meters mellanrum. Dessutom har klagomål förekommit på att bilar blivit inlåsta mellan två bilar. Syftet med studien är att förenkla och förbättra utmärkningen av gällande parkeringsregler genom att studera effekterna av rutlös parkering med avseende på tillgänglighet och tydlighet. Studien utförs dels med hjälp av mätningar av uppställda fordon och dels med hjälp av intervjuer med trafikanter. Preciserat vill vi ha svar på följande frågeställningar: Blir det fler eller färre parkeringsplatser? Blir det lättare eller svårare att parkera? Blir det lättare eller svårare att förstå utmärkningen? Blir det fler eller färre P-anmärkningar? Hur stora blir besparingarna?

6 5 (21) 2 Metoder Studien bygger på fyra delar: Kvalitetsbedömning av uppställda fordons manöverutrymme Mätning av antal platser före och efter förändringen. Intervjuer med parkörer. Statistik över utfärdade parkeringsanmärkningar. I detta avsnitt beskrivs kriterier och tillvägagångssätt för mätningarna av uppställda fordon samt genomförandet av intervjuerna. 2.1 Kvalitetsbedömning av manöverutrymme För att kartlägga hur bilisterna parkerar och för att få ett mått på hur stort problemet med inparkerade bilar är, har ett antal uppställda fordons manöverutrymme mätts upp och kvalitetsbedömts. Som utgångspunkt har följande kvalitetskriterier använts: God kvalitet: Mindre god kvalitet: Låg kvalitet: Kunna ta sig ur luckan med en eller ingen backning Kunna ta sig ur luckan först efter flera backningar Inparkerad eller mycket svårt att ta sig ur luckan För att fastställa hur stort manöverutrymme som de olika kvalitetsnivåerna kräver har en sträcka på Linnégatan (som saknar markerade parkeringsrutor) videofilmats under en eftermiddag. Följande värden kunde utifrån detta fastställas: A B God kvalitet: Mindre god kvalitet: Låg kvalitet: A+B > 55 % av bilens längd. A+B > 20 % men < 55 % av bilens längd. A+B < 20 % av bilens längd. Då rutor målas har fordonen ett totalt utrymme på sju meter. Detta innebär att med rutor erhålls god kvalitet för fordon upp till 4,5 meters längd och låg kvalitet för fordon som är längre än 5,8 meter. Som jämförelse kan nämnas att en Volvo S70 är cirka 4,7 meter lång och en VW Golf är cirka 4,2 meter lång. Ett antal gatusträckor av olika karaktär där förändringen är genomförd har valts ut. För att se om bilden är olika på olika typer av gator har tre olika

7 6 (21) gatutyper använts, nämligen centrala bostads och verksamhetsgator (t ex Linnégatan), centrala bostadsgator, (t ex Majorsgatan) samt mindre centrala bostadsgator (t ex Hålekärrsgatan i Majorna). Antalet möjliga parkeringsrutor har ritats in på en karta för varje sträcka, som sedan jämförts med antalet faktiskt uppställda fordon. 2.2 Intervjuundersökning Totalt har drygt hundra bilister intervjuats ute på plats, på sträckor där samlad reglering är genomförd. Intervjuerna har ägt rum på Linnégatan, Andra och Tredje Långgatan samt Sveagatan. Intervjun behandlade framför allt dels hur väl bilisterna uppfattar skyltsättning och utmärkning av gällande regler och dels hur de rent subjektivt upplever att parkeringen fungerar utan rutor. Intervjuerna utfördes både dagtid och kvällstid. Detta för att få med både boende samt besökare till boende och verksamheter.

8 7 (21) 3 Resultat Följande kapitel beskriver resultaten från mätningarna och intervjuerna. Det inleds med en total sammanställning av uppställda fordons manöverutrymme och därpå följer en redovisning för varje gatutyp för sig. Därefter redovisas resultaten från intervjuerna. Kapitlet avslutas med en sammanställning av antalet utfärdade parkeringsanmärkningar på ett antal förseelsepunkter. 3.1 Manöverutrymme Total sammanställning Totalt har manöverutrymmet för 180 fordon mätts upp. Kvalitet på manöverutrymme 1% 39% 60% Figuren visar kvaliteten på manöverutrymmet enligt definitionen på sidan 6. Sträcka Antal Antal Outnyttj. Teoretiskt Skillnad rutor uppställda luckor antal Linnég, Majorsg/Djupedalsg % Linnég, Majorsg/Djupedalsg % Sveag. Djupedals/Majorsg % Sveag. Djupedalsg/Majorsg % Sveag. Majorsg/Nordensköldsg % Majorsg. Sveag./Kastellg % Kastellg. Majorsg/Ö Husarg % Kronhusgatan % Postgatan % Andra Långgatan % Plantagegatan % Hålekärrsgatan % Ekedalsgatan % Snitt: +14 % Skillnad: +14 % Medellucka: 70 % Standardavvikelse: 5 Standardavvikelse: %-konfidensintervall: 2,7 % 95 %-konfidensintervall: 5 %

9 8 (21) Ovanstående visar att det i snitt får plats 14 % fler bilar längs en gatusträcka, då det inte finns markerade rutor. Sträckan utnyttjas alltså effektivare. Kolumnen outnyttjade luckor är en korrektion, eftersom de mätta sträckorna inte alltid varit fulla. Med en outnyttjad lucka menas en lucka som är större än sju meter, vilket motsvarar den lucka man har med målade rutor. Största skillnaden finns på korta sträckor där rutor ofta gör att gatusträckans längd inte utnyttjas optimalt. Varje bil har en total lucka framför och bakom bilen på i genomsnitt 70 % av bilens längd, vilket alltså ligger väl inom ramen för god kvalitet. Låg kvalitet, dvs att en bil är inparkerad eller har mycket svårt att ta sig från parkeringsluckan, förekommer endast i undantagsfall Central verksamhets- och bostadsgata Kvalitet på manöverutrymme 37% 63% Figuren visar kvaliteten på manöverutrymmet enligt definitionen på sidan 6. Sträcka Antal Antal Outnyttj. Teoretiskt Skillnad rutor uppställda luckor antal Linnég, Majorsg/Djupedalsg % Linnég, Majorsg/Djupedalsg % Kronhusgatan % Postgatan % Andra Långgatan % Plantagegatan % Snitt: +13 % Skillnad: +13 % Medellucka: 84 % Standardavvikelse: 3 Standardavvikelse: %-konfidensintervall: 2,5 % 95 %-konfidensintervall: 16 % På de centrala bostads- och verksamhetsgatorna uppmättes ca 13 % fler bilar utan rutor. Bilisterna tycks alltså parkera glesare på denna typ av gator än genomsnittet, medelluckan är hela 84 % av bilens längd. Något fall där det var mycket svårt att ta sig ur parkeringsluckan förekom inte. Den höga standardavvikelsen visar att bilisterna parkerar mycket ojämnt, dvs olika tätt. Nästan två tredjedelar av fordonen hade grön

10 9 (21) kvalitet på manöverutrymmet. På denna typ av gator parkerar många tillfälliga besökare, som är mer ovana att tränga ihop sig än på bostadsgator Central bostadsgata Kvalitet på manöverutrymme 34% 66% Figuren visar kvaliteten på manöverutrymmet enligt definitionen på sidan 6. Sträcka Antal Antal Outnyttj. Teoretiskt Skillnad rutor uppställda luckor antal Sveag. Djupedals/Majorsg % Sveag. Djupedalsg/Majorsg % Sveag. Majorsg/Nordensköldsg % Majorsg. Sveag./Kastellg % Kastellg. Majorsg/Ö Husarg % Snitt: +16 % Skillnad: +16 % Medellucka: 66 % Standardavvikelse: 3 Standardavvikelse: %-konfidensintervall: 3,9 % 95 %-konfidensintervall: 5 % Bilisterna tycks parkera tätare på de renodlade bostadsgatorna än på de kombinerade verksamhets- och bostadsgatorna. Detta kan bero på att boende, som parkerar på i princip samma ställe varje dag, kompisparkerar i större utsträckning. På grund av vanan att parkera på samma ställe, har man troligen också bättre kontroll över fordonen och kan därmed trycka in sig i en mindre lucka. På dessa gator är medelluckan endast 66 % av bilens längd vilket skall jämföras med medelluckan på bostads- och verksamhetsgatorna som var 84 %. De mindre luckorna gör följaktligen också att det på bostadsgatorna får plats ca 16 % fler fordon utmed gatusträckan mot bostads- och verksamhetsgatornas 13 %.

11 10 (21) Mindre central bostadsgata Kvalitet på manöverutrymme 2% 43% 55% Figuren visar kvaliteten på manöverutrymmet enligt definitionen på sidan 6. Sträcka Antal Antal Outnyttj. Teoretiskt Skillnad rutor Uppställda luckor antal Hålekärrsgatan % Ekedalsgatan % Snitt: +16 % Medellucka: 67 % Standardavvikelse: %-konfidensintervall: 7 % Resultaten skiljer sig inte särskilt mycket mellan de centrala och mindre centrala bostadsgatorna. Här påträffades dock några fordon med så liten lucka att de förmodligen hade mycket svårt att ta sig ut från sin parkeringsplats. Det kan dock vara så att i sådana här områden är det mer accepterat att tränga ihop sig för att alla boende skall få plats. Även här visar mätningarna att det får plats ca 16 % fler fordon. Då endast två gator av denna typ mättes, redovisas inga statistiska värden för den procentuella skillnaden för antalet fordon. Osäkerheten i dessa siffror är stor, men överensstämmer väl med övriga gator i undersökningen.

12 11 (21) 3.2 Intervjuundersökning Om intervjupersonerna Kön Ålder 67% 33% Kvinna Man Procent år år år år >60 år Av de intervjuade var en tredjedel kvinnor och två tredjedelar män. Detta innebär tyvärr att underlaget har lite sned könsfördelning. Åldersfördelningen är dock relativt jämn. Hur ofta parkerar du i området? Hur länge har du för avsikt att parkera? Procent Varje dag Ngn gång i veckan Ngn gång i månaden Sällan Procent < 30 min 30 min - 1 timma 1-4 timmar > 4 timmar Intervjupersonerna delades in i fyra grupper efter hur ofta de parkerar i de aktuella områdena. Fördelningen på dessa är mycket jämn med ungefär en fjärdedel på varje. Eftersom intervjuerna ägde rum på centrala gator parkerar de flesta kortare tid än en halvtimma. Det är nästan bara boende som parkerar längre än fyra timmar. Vad har du för ärende? 17% Boende 15% Besök till boende 68% Besök till verksamheter

13 12 (21) Den största andelen av de intervjuade har besök till verksamheter som ärende. Detta förklarar att det är så få som parkerar 1-4 timmar Om skyltsättning och utmärkning För att få en uppfattning om hur väl trafikanterna uppfattar skyltsättning och gällande parkeringsregler, ställdes frågor direkt knutna till den specifika sträckan och till det specifika parkeringstillfället. Alla intervjuer ägde rum på sträckor där 10-metersregeln gäller i korsningar och där det fanns portar med parkeringsförbud. Sträckorna var skyltsatta enligt nedanstående figur: Dessutom rådde väghållningsförbud på samtliga sträckor, dock på olika tider. Intervjupersonerna fick svara på frågan var utmed just den aktuella sträckan man får parkera. Var får man parkera utmed sträckan? Procent Var som helst Nämner korsning Nämner portar Nämner annat Vet ej

14 13 (21) Ovanstående diagram visar om intervjupersonen svarade var som helst eller spontant nämnde någon begränsning. Hela 20 % har svarat att de inte säkert vet var man får ställa sig. Tiometersregeln i korsning tycks också vara ganska oklar eftersom så få angett den begränsningen. Portar med parkeringsförbud tycks uppfattas i betydligt högre grad. Även på frågan om vem som får parkera utmed sträckan råder stor osäkerhet. Vem får parkera utmed sträckan? Procent Vem som helst Enbart boende Vet ej Nästan var tredje menar att de inte säkert vet. Cirka fem procent tyder ovanstående skyltsättning så att endast boende får parkera Om samlad reglering Påföljande frågor behandlade hur bilisterna upplever att parkeringen fungera utan rutor. Har utmärkningen blivit tydligare eller otydligare? 4% 4% 30% 7% 26% 29% Mkt tydligare Tydligare Otydligare Mkt otydligare Ingen skillnad Vet ej

15 14 (21) Frågan om utmärkningen har blivit tydligare eller otydligare delar intervjupersonerna i tre läger. En tredjedel anser att det blivit tydligare eller mycket tydligare, medan en tredjedel anser att det blivit otydligare eller mycket otydligare. Den sista tredjedelen upplever ingen skillnad eller har ingen åsikt i frågan. Angående om det får plats fler eller färre bilar är bilisternas uppfattning mycket klar. Uppfattar du att det får plats fler eller färre bilar? Har det blivit lättare eller svårare att hitta en plats? 20% 6% 4% 70% Fler Färre Ingen skillnad Vet ej 35% 11% 19% 26% Mkt lättare Lättare Svårare Mycket svårare Ingen skillnad Vet ej 2% 7% 70 % anser att det får plats fler, medan en femtedel inte upplever någon skillnad. Endast 6 % upplever att det får plats färre bilar. Nästan hälften anser också att det blivit lättare eller mycket lättare att hitta en plats sedan förändringen genomförts. Endast 9 % anser att det blivit svårare Bilisterna tycks inte uppleva något stort problem med att bli inparkerade eller ha mycket svårt att ta sig ur parkeringsluckan. Har du alltid acceptabelt utrymme för att manöverera ut bilen? Förekommer det ofta luckor som är för små att parkera i? 7% 4% 7% 6% 17% Ofta Ja Nej Ingen åsikt 31% 39% Ngn gång Sällan Aldrig Ingen åsikt 89% 89 % anger att de alltid har acceptabelt utrymme för att manöverera ut bilen. 7 % anger dock att det ibland är för trångt. Dessa är nästan uteslutande män. Däremot tycks bilisterna uppleva större problem med att det parkeras för glest, dvs det blir stora luckor kvar mellan bilarna, som inte tillräckligt stora för att få plats att parkera i.

16 15 (21) 3.3 Statistik över parkeringsanmärkningar För att ytterligare få svar på om utmärkning och information om gällande parkeringsregler är tillräckligt tydlig, har antalet parkeringsanmärkningar utfärdade på några utvalda förseelsepunkter jämförts under några år. Tidigare var det i och med rutorna markerat hur nära korsningar, övergångsställen samt framför portar man fick parkera. Det är därför intressant att titta på om antalet utfärdade parkeringsanmärkningar på dessa punkter förändrats Antal Portar Utanför ruta Övergångsställe Korsning År Staplarna visar antalet utfärdade P-anmärkningar för respektive förseelsetyp. Det är en klar tendens att antalet parkeringsanmärkningar avseende korsning, övergångsställe och framför portar ökar kraftigt. Sammanlagt har antalet anmärkningar på dessa punkter ökat från st år 1994 till år Det är dock mycket svårt att bedöma hur stor del av denna ökning som kan kopplas till att rutorna tagits bort. Det kan finnas många andra faktorer som påverkar, exempelvis antalet övervakningstimmar. Dessutom måste siffrorna ställas i relation till totalt antal utfärdade anmärkningar. Nedanstående diagram visar antalet övervakningstimmar, samt totalt antal utfärdade anmärkningar under 1994, 1996 och Antal övervakningstimmar Totalt antal anmärkningar År Antalet övervakningstimmar har varierat under åren, från toppnoteringen 1996 på ca timmar, till lägsta värdet 1994 på ca timmar. Under perioden har det totala antalet utfärdade anmärkningar minskat från st till st. Detta innebär att

17 16 (21) marknadsandelen för ovanstående punkter ökat från 4,2 % till 5,6 %. Antalet anmärkningar utfärdade på korsning ökade med 25 % mellan 1994 och För övergångsställe var ökningen 53 % och för portar hela 135 %. För portarna rör det sig dock om små siffror vilket gör att ökningen därför inte är så dramatisk som procentsiffrorna visar. En förseelse har dock minskat, nämligen parkering utanför markerad ruta. Minskningen rör sig om 14 %, 238 st 1994 till 205 st Det är alltså en relativt ovanlig anmärkning. 3.4 Besparingar Förändringen innebär minskade underhållskostnader, eftersom inga rutor behöver underhållsmålas. Storleken på besparingen är svår att uppskatta, eftersom underhållsmålning av parkeringsrutor inte redovisas separat utan ingår i underhållsmålning av övriga vägmarkeringar. Gatubolaget ansvarar för underhållsmålningen i centrala, västra och södra Göteborg. En mycket grov uppskattning pekar på att cirka kr/år läggs på underhållsmålning av parkeringsrutor inom Gatubolagets ansvarsområde. Till detta skall också läggas att eftersom färre vägmärken krävs minskar underhållskostnaderna för dessa. Även Lill-Bertan krävde visst underhåll, framför allt genom att dekaler behövde klistras om på grund av slitage, åverkan eller ändrad reglering eller taxa. Uppskattningsvis kostar dekalhanteringen ca kr/år. Detta sammantaget innebär att den totala besparingen torde vara drygt kr/år.

18 17 (21) 4 Slutsatser Samlad reglering utan parkeringsrutor innebär att gatorna utnyttjas effektivare. I genomsnitt får det plats 14 % fler bilar då inga rutor markeras. Parkeringsmönstret skiljer sig mellan olika gatutyper. På kombinerade bostads- och verksamhetsgator med många tillfälliga besökare parkeras betydligt glesare än på bostadsgator. Dock skiljer sig inte parkeringsmönstret nämnvärt mellan centrala och mindre centrala bostadsgator. Detta innebär att det mått på sex meter som används idag för att räkna ut hur många bilar som får plats utmed en gatusträcka förmodligen bör minskas med ca 10 %, i ett första steg åtminstone på renodlade bostadsgator. På bostadsgator bör istället 5,5 m användas, medan på kombinerade gator bör även fortsättningsvis 6 m användas. Detta för att bättre återspegla hur bilisterna verkligen parkerar och hur de olika gatutyperna utnyttjas Inparkerade bilar tycks inte vara något stort problem. Det förekommer endast i undantagsfall och då på renodlade bostadsgator där en viss del av trängsel och kompisparkering är mer accepterad. Endast en procent av de uppmätta fordonen ansågs ha så litet manöverutrymme att det var mycket svårt att ta sig ur luckan. I intervjuundersökningen visade det sig också att endast 7 % anser att det någon gång varit mycket svårt att ta sig ur luckan. I genomsnitt har varje bil en total lucka framför och bakom bilen på 70 % av bilens längd vilket måste anses rymligt. Det innebär att en bil på 4,5 m (t ex en Volvo S40) har en total lucka på ca 3,2 m. På kombinerade bostads- och verksamhetsgator har samma bil en genomsnittlig lucka på hela 3,8 m, medan den på bostadsgator är 2,9 m. I intervjuundersökningen visade det sig att det råder stor osäkerhet bland bilisterna om var och vem som får parkera utmed gatan % av de intervjuade personerna kände sig osäkra på vem som får parkera eller var man får parkera utmed den gatusträcka där man just ställt sig! En del tolkar skyltsättningen P Avgift Boende som att det bara är boende som får parkera på sträckan. För övrigt är bilisterna överlag positiva till förändringarna. Cirka 1/3 upplever att utmärkningen blivit tydligare men lika många anser att det blivit otydligare. Att en tredjedel anser att det blivit otydligare eller mycket otydligare kan synas allvarligt. Till viss del torde det dock vara så att det tar ett tag innan bilisterna vänjer sig vid det nya utmärkningssättet, något som bekräftas av trafikövervakarna. Erfarenheten från trafikövervakarna är att det råder en viss vilsenhet hos bilisterna precis då förändringen är genomförd i ett område men att det efter en tid fungerar bra. En klar majoritet anser att det får plats fler bilar och nästan hälften av de tillfrågade anser att det blivit enklare att hitta en plats. Det är bara 9 % som anser att det blivit svårare. Bilisterna upplever alltså inte heller några stora problem med för snålt utrymme för att ta sig ur luckan, snarare anses det problematiskt att folk parkerar för glest och att gatan därför inte

19 18 (21) utnyttjas till fullo. Detta gäller framför allt kombinerade bostads- och verksamhetsgator. Antalet parkeringsanmärkningar utfärdade på 10-metersregeln i korsningar och övergångsställen, samt framför portar har stigit kraftigt. Samtidigt har det totala antalet anmärkningar minskat. Det är oklart hur stor del av ökningen som kan hänföras direkt till att rutorna tagits bort, men det är ändå ett problem som borde uppmärksammas. Dessa regler tycks inte vara tillräckligt klara för bilisterna, framför allt i korsningar. Främsta medlet att få bukt med detta är att fortsätta att markera de värst drabbade korsningarna med gula hakar, som markerar 10-metersgränsen. Efterlevnaden av dessa åtgärder är mycket god. Att det är korsningar som måste prioriteras är helt klart eftersom det är den klart dominerande posten, nästan tio gånger större än tvåan övergångsställe. Minskningen av antalet anmärkningar för parkering utanför ruta är alltså en alltför liten kompensation till bilisterna. Sammanfattningsvis kan sägas att fördelarna överväger nackdelarna eftersom gatuutrymmet utnyttjas effektivare och det är ett betydligt flexiblare system. Det är mycket enklare att ändra regleringen på gatan om det bara är en skylt som behöver bytas. Framför allt försvinner den tidsödande dekalhanteringen. Det ligger också en stor poäng i att skyltsättningen blir enhetligare. Den ekonomiska besparingen i form av minskade underhållskostnader är dock relativt liten. Den enda egentliga nackdelen är bilisternas kunskap om generella regler (dvs 10-metersreglen etc) men det går med enkla medel att öka efterlevnaden av dessa kraftigt. Erfarenheter från de områden där gula hakar målats är att bilisterna i mycket stor utsträckning respekterar dessa. De nya informationstavlor som skall sättas upp på P-automater kommer förmodligen också att förbättra efterlevnaden av gällande regler.

20 19 (21) Bilaga 1 Övriga synpunkter från de intervjuade personerna. Det är tydligare när man målar rutor! Det får plats fler bilar utan rutor! Bra att ni tar bort dem!! Det går inte att ta bort rutorna eftersom folk inte kan parkera ordentligt utan ställer sig så dumt. Det är mycket mer flexibelt utan rutor. Jag som har stor bil tycket att det blivit mycket bättre utan rutorna. Om man bara kommer i tid (inte efter 20:30) finns det alltid tillräckligt stora rutor! Det är så dyrt att parkera i stan. Varför? Kommunen tjänar väl en himla massa pengar på parkeringen i stan. Varför är det inte gratis att stå på natten? Det är det i Stockholm. När man nu ändrar en massa och tar bort rutorna kan man väl lära åtminstone de boende i området lite parkernigsvett. Skicka ut en broschyr! Informera!! Varför kan de aldrig erkänna att de gjort fel? Jag ringde och påpekade att det var konstigt med P-förbud utanför en port som inte längre används för biltrafik och fick ett irriterat svar att det borde väl jag förstå att det måste finnas luckor utefter gatan där man inte får stå men ett par veckor senare var skylten borta och man fick stå där. Kunde de inte varit trevliga och sagt att självklart skall vi titta på det du säger och återkomma med en förklaring till varför det är som det är i stället för att snäsa av mig. Vilken skillnad det är på olika P-lisor, en del är så hjälpsamma medan andra kan vara så otrevliga!! Visst har P-lisorna bonus för hur många lappar de skriver ut?! Visst händer det att man blir inparkerad men inte så ofta väl!? Risken för parkeringsskador ökar utan rutor. Vem skall betala för det? Samhällsekonomisk vinst?? Det verkar inte som man sopar så ofta som man skyltar att man skall göra det. Måste det vara sopdag så ofta? En gång i månaden borde räcka!! Det är svårt att hitta P-plats när det är sopnatt på Linnegatan. Struligt att komma ihåg när det är sopning!! Hur skall man göra?? Som boende förstår man skyltningen, om inte lär man sig efter en P-bot eller så, men för besökare kan det vara lurigt. Det är särskilt lurigt att det står boende där boende och andra får stå och att det står endast boende där bara boende får stå men att det dessutom står en avgiftsapparat nära så att man i alla fall kan stoppa på pengar fast man inte får stå där. Har haft flera besökare som fått böter på Risåsgatan. Varför får jag inte stå på natten utanför dagiset på Risåsgatan? Man borde få stå där mellan 18 och 07 samt på helgerna så slapp den biten stå tom medan det är så ont om P-platser på övriga delar i området. Snedparkeringar är bra. Fler av dem där det får plats, tex Sveagatan!! Många gator är breda och man borde kunna få in snedparkeringar.

21 20 (21) Detta borde lösa flera problem, fler parkeringar och om det är trängre kör inte bilarna så fort vilket är bra för det springer omkring en massa barn här och så.

22 Sammanfattning Göteborg har under de senaste åren infört ett nytt sätt att utmärka avgiftsbelagda, längsgående parkeringsplatser. De målade rutorna och den lilla stolpen, som tidigare burit upp parkeringsmätare, tas bort och det blir istället tillåtet att parkera var som helst utmed sträckan, förutom framför portar etc. De olika regleringsformerna samlas också ihop på sammanhängande sträckor. En stor och tydlig skylt i början av en sträcka visar istället vad som gäller utmed sträckan. Förändringen innebär att gatan utnyttjas effektivare. Cirka 14 % fler bilar får i genomsnitt plats utmed en gatusträcka då inga rutor markerats. Parkeringsbeteendet är dock något olika på olika gatutyper. Bilisterna parkerar glesare på kombinerade bostads- och verksamhetsgator än de gör på renodlade bostadsgator. Mönstret skiljer sig däremot inte särskilt mycket mellan centrala och mindre centrala bostadsgator. Den intervjuundersökning som genomförts visar på en mycket stor osäkerhet hos trafikanterna om gällande parkeringsregler % av de intervjuade personerna kände sig osäkra på vem som får parkera eller var man får parkera utmed den gatusträcka där man just ställt sig! Framför allt verkar bilisterna ha svårt med 10-metersregeln i korsningar. Portar med parkeringsförbud tycks vara lättare att uppfatta. Ungefär en tredjedel av intervjupersonerna anser att utmärkningen har blivit tydligare och en tredjedel upplever ingen skillnad. 70 % anser att det får plats fler bilar och nästan hälften anser att det blivit lättare att hitta en P-plats. Bilisterna upplever inget problem med att fordonen blir inparkerade, däremot anser många att det parkeras för glest och oekonomiskt. Antalet parkeringsanmärkningar utfärdade på korsning och övergångsställe har ökat kraftigt. Det är dock oklart hur stor del av ökningen som kan hänföras till att rutorna tagits bort. Det är dock ett problem som bör uppmärksammas. Därför bör arbetet med att förtydliga parkeringsreglerna, framför allt i korsningar, fortsätta. Trafikkontoret, Box 2403, S Göteborg. Besöksadress: Köpmansgatan 20. Hållplats: Brunnsparken Internetadress: Tel Fax 031/ E-post PRIS 150:-

Självklar parkering 2.0

Självklar parkering 2.0 Självklar parkering 2.0 Meddelande 3:2002 Trafikkontoret Parkering Förord Trafikkontoret gav 2001 ut en rapport om Självklar parkering (nr 13:2001). Syftet med rapporten var att visa exempel på hur vi

Läs mer

Självklar parkering 3.0 Gatan talar

Självklar parkering 3.0 Gatan talar Självklar parkering 3.0 Gatan talar Meddelande 6:2006 Trafikkontoret Parkering 2 Förord Trafikkontoret gav 2001 ut en rapport om Självklar parkering (Rapport nr 13:2001). Denna följldes upp ett år senare

Läs mer

Riktlinjer för parkering underlag för bedömning av parkeringsbehov

Riktlinjer för parkering underlag för bedömning av parkeringsbehov Gårdsten Stampen B Stampen C Stampen A Bagaregården Björkekärr Långgatorna D Långgatorna A Långgatorna C Långgatorna B Johanneberg 5 % ledigt boende dag boende natt besök 1

Läs mer

Parkeringsstudie City- Eller vad gör folk i 20 minuter? Rapport 9:2000 Trafikkontoret issn 1103-1530, isrn gbg-tk-r 9:2000 - se

Parkeringsstudie City- Eller vad gör folk i 20 minuter? Rapport 9:2000 Trafikkontoret issn 1103-1530, isrn gbg-tk-r 9:2000 - se Parkeringsstudie City- Eller vad gör folk i 20 minuter? Rapport 9:2000 Trafikkontoret issn 1103-1530, isrn gbg-tk-r 9:2000 - se 1 (40) Förord Det av Byggnadsnämnden i Göteborg godkända förslaget till detaljerad

Läs mer

Mål och inriktning för parkeringspolitiken i Göteborg

Mål och inriktning för parkeringspolitiken i Göteborg 1/7 Mål och inriktning för parkeringspolitiken i Göteborg Beslut i Trafiknämnden 1992-11-12 304 Nämnden beslöt bifalla kontorets förslag: godkänna mål och inriktning för parkeringspolitiken i Göteborg

Läs mer

Enkät om parkeringen i södra Kungsladugård September 2007. Meddelande 7:2007. Trafikkontoret Parkering

Enkät om parkeringen i södra Kungsladugård September 2007. Meddelande 7:2007. Trafikkontoret Parkering Enkät om parkeringen i södra Kungsladugård September 2007 Meddelande 7:2007 Trafikkontoret Parkering Förord Trafikkontoret får ofta in synpunkter från boende i södra Kungsladugård om att det är svårt att

Läs mer

Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv?

Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv? Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv? NTF Skåne 2009 Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende

Läs mer

Parkeringsutredning Lomma

Parkeringsutredning Lomma Parkeringsutredning Lomma Slättäng 2012-05-30 Malmö 2012-05-30 Vectura Consulting AB Box 242, 201 22 Malmö Växel: 0771-159 159 Projektansvarig Jenny Hällstorp, 010-484 62 40 Kontaktpersoner Kristofer Lilja,

Läs mer

Utvärdering av försök med fri parkering

Utvärdering av försök med fri parkering PM 2009-06-09 1 (8) TF 2006/894 Kungsgatan 42 745 80 Enköping Isabell Lundberg Tfn 0171-62 50 28 Mobiltfn 070-162 50 28 e-post isabell.lundberg@enkoping.se Tekniska nämnden Utvärdering av försök med fri

Läs mer

Regler för fastighetsägare i Kärrdalen

Regler för fastighetsägare i Kärrdalen Regler för fastighetsägare i Kärrdalen Parkera Styrelsen vill meddela följande, att det endast råder P-förbud på Kärrdalsvägen och Myrekärrsvägen enligt beslut från Göteborgs kommun Trafikkontoret och

Läs mer

Trafikutredning till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA. September 2008

Trafikutredning till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA. September 2008 till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA September 2008 Denna utredning har utförts under juni 2006 september 2008 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Tyrénshuset 205 19 MALMÖ Tel: 040-698

Läs mer

Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet.

Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. 1 (5) Låt gatan blomma! Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. Vad gäller för gatan där blomlådorna placeras? Du som ansvarar

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN 2014-06-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nulägesbeskrivning... 3 2.1 Biltrafik... 4 2.2 Gång- och cykeltrafik... 5 2.3 Kollektivtrafik... 5 3 Planerad exploatering...

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2007 Trollhättans kommun Våren

Läs mer

Uppföljning juni Parkeringsmätning Fusk med boendeparkering 2005. Meddelande 7:2005. Trafikkontoret Parkering

Uppföljning juni Parkeringsmätning Fusk med boendeparkering 2005. Meddelande 7:2005. Trafikkontoret Parkering Uppföljning juni Parkeringsmätning Fusk med boendeparkering 2005 Meddelande 7:2005 Trafikkontoret Parkering 2(20) Förord Detta är resultatet från en uppföljande parkeringsmätning som Göteborgs Stad Trafikkontoret

Läs mer

Sammanställning resvaneundersökning

Sammanställning resvaneundersökning Sammanställning resvaneundersökning Syftet med resvaneundersökningen har varit att få en översiktlig bild av hur resandet ser ut kring Alvesta resecentrum med koppling till parkeringen på östra sidan.

Läs mer

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg.

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg. Rävåsskolan Karlskoga kommun har genomfört trafikmätningar vid Rävåsskolan som visat en årsvardagsdygnstrafik (Åvadt) på 2500. Trafikvolymerna består till största delen av lätta fordon, andelen tung trafik

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Tyresö kommun Våren 2013 genomförde

Läs mer

Förslag till nytt skyltprogram för Stockholm Parkering

Förslag till nytt skyltprogram för Stockholm Parkering 2012-12-12 Nr 9 Till Styrelsen Förslag till nytt skyltprogram för Stockholm Parkering Stockholm Parkering har tagit fram ett förslag på nytt skyltprogram. Programmet syftar till att få en gemensam profil

Läs mer

Synpunkter och sammansta llning

Synpunkter och sammansta llning Synpunkter och sammansta llning Antal respondenter: 47 stycken Män 28 Kvinnor 19 Hur tar de sig fram? Cykel 17 Bil 25 Går 5 Vad tyckte de som svarat Informationen om snöröjning har varit Mycket bra 2 Bra

Läs mer

Sveriges skotervänligaste stad Skrivelse av Anders Broberg (kd)

Sveriges skotervänligaste stad Skrivelse av Anders Broberg (kd) PM 2004 RIII (Dnr 314-1468/2002) Sveriges skotervänligaste stad Skrivelse av Anders Broberg (kd) Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Skrivelsen av Anders Broberg (kd) anses

Läs mer

Förslag till nya parkeringsregleringar i Uppsala 2016

Förslag till nya parkeringsregleringar i Uppsala 2016 Förslag till nya parkeringsregleringar i Uppsala 2016 Gatu- och samhällsmiljönämnden, april 2016 Diarienummer: GSN 2016-0665 Innehåll 1. Sammanfattning sid 4 2. Inledning sid 5 3. Handlingsplan för parkering

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning sommaren 2010 Lomma kommun Våren 2010 genomförde

Läs mer

Panelfråga angående Kungsbacka Torg

Panelfråga angående Kungsbacka Torg Panelfråga angående Kungsbacka Torg Den 7 november skickades panelfrågor ut till vår vuxenpanel angående Kungsbacka torg. Syftet med undersökningen var att få en utvärdering av torget som helhet, få förslag

Läs mer

Utbyggnad av Kungsmässans köpcentrum, Kungsbacka. Trafik- och parkeringsutredning 2013-06-10

Utbyggnad av Kungsmässans köpcentrum, Kungsbacka. Trafik- och parkeringsutredning 2013-06-10 Utbyggnad av Kungsmässans köpcentrum, Kungsbacka Beställare Kungsbacka kommun Stadshuset 434 81 Kungsbacka Beställarens representant Lars Björkman Konsult Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774

Läs mer

Sammanfattning av synpunkter på AFA Försäkrings projekt: Satsa friskt på arbetsmiljön i såg- och trävaruindustrin

Sammanfattning av synpunkter på AFA Försäkrings projekt: Satsa friskt på arbetsmiljön i såg- och trävaruindustrin Bilaga 5 2006-11-27 Sammanfattning av synpunkter på AFA Försäkrings projekt: Satsa friskt på arbetsmiljön i såg- och trävaruindustrin 2006-11-02 Sammanfattning av synpunkter på Afa projektet: Satsa friskt

Läs mer

Lokalbussen i Lycksele

Lokalbussen i Lycksele Lokalbussen i Lycksele 1. Kön A. Man 15 31,9 B. Kvinna 32 68,1 2. Ålder A. >12 0 0 B. 13-19 19 40,4 C. 20-29 3 6,4 D. 30-39 4 8,5 E. 40-49 3 6,4 F. 50-59 13 27,7 G. 60-69 2 4,3 H. 70< 3 6,4 3. Vilken är

Läs mer

Steg 4. Lika arbeten. 10 Diskrimineringslagen

Steg 4. Lika arbeten. 10 Diskrimineringslagen Steg 4. Lika arbeten 10 Diskrimineringslagen [ ] Arbetsgivaren ska bedöma om förekommande löneskillnader har direkt eller indirekt samband med kön. Bedömningen ska särskilt avse skillnader mellan - Kvinnor

Läs mer

LÅNGTIDSUTVÄRDERING AV HASTIGHETSPÅMINNANDE VMS I RÄVLANDA

LÅNGTIDSUTVÄRDERING AV HASTIGHETSPÅMINNANDE VMS I RÄVLANDA LÅNGTIDSUTVÄRDERING AV HASTIGHETSPÅMINNANDE VMS I RÄVLANDA Göteborg 2003-11-28 SWECO VBB ITS SWECO VBB Gullbergs Strandgata 3 Box 2203, 403 14 Göteborg Telefon 031-62 75 00 Telefax 031-62 77 22 Dokumentinformation

Läs mer

Svenskt Näringsliv/Privatvården. Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift

Svenskt Näringsliv/Privatvården. Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift Svenskt Näringsliv/Privatvården Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift SAMMANFATTNING Denna rapport redovisar resultatet från en undersökning som jämför privat och offentligt drivna

Läs mer

Attityd- och kunskapsundersökning gällande Stadsbiblioteket i Göteborg, 2008

Attityd- och kunskapsundersökning gällande Stadsbiblioteket i Göteborg, 2008 Attityd- och kunskapsundersökning gällande Stadsbiblioteket i Göteborg, 2008 Genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Stadsbiblioteket i Göteborg Innehåll Kapitel 1 Inledning 3 Kapitel 2 Metod 6

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 8. Vinterväghållning. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 8. Vinterväghållning. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 8 Vinterväghållning April 2010 Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1.0 Svarsfrekvens Det är 89 personer 60 % av panelen som svarat deltagit i frågor kring vinterväghållning. Av

Läs mer

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 17 Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson Datum:

Läs mer

Framtida trafikflöden kring kv Plåten, Sundbyberg

Framtida trafikflöden kring kv Plåten, Sundbyberg PM 2011-02-25, Revision 2, Bilaga 552220-B17 sid 1(5) Framtida trafikflöden kring kv Plåten, Sundbyberg Frågeställning I planarbetet för kv Plåten sammanställdes underlag inför en samrådsprocess. En trafikutredning

Läs mer

Handlingsplan för parkering i Uppsala kommun Fördjupning

Handlingsplan för parkering i Uppsala kommun Fördjupning Handlingsplan för parkering i Uppsala kommun Fördjupning Gatu- och samhällsmiljönämnden, april 2016 Diarienummer: GSN 2016-0665 2 Handlingsplan för parkering fördjupning Innehåll Personbil sid 2 Parkeringsutbud

Läs mer

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Innehåll Bakgrund Syfte Metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information Om Trafikverket Bakgrundsdata

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2004 Lomma kommun Våren 2004 genomförde

Läs mer

Förslag till parkeringsstrategi och förslag till plan för gatuparkering

Förslag till parkeringsstrategi och förslag till plan för gatuparkering Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Avdelningen för Samhällsplanering Tjänsteutlåtande Sida 1 (9) 2016-01-04 Handläggare David Eriksson Telefon: 08-508 22 053 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Föreskrifter för säkerhet vid arbete på väg i Falköpings kommun

Föreskrifter för säkerhet vid arbete på väg i Falköpings kommun Föreskrifter för säkerhet vid arbete på väg i Falköpings kommun Januari 2011 Förord Dessa föreskrifter gäller vid arbete på gator och vägar inom Falköpings kommun där kommunen är väghållare. Föreskrifterna

Läs mer

Trygghetsvandring i sydvästra Kvillestaden 24 febr.2005

Trygghetsvandring i sydvästra Kvillestaden 24 febr.2005 Trygghetsvandring i sydvästra Kvillestaden 24 febr.2005 Vad är en trygghetsvandring? En trygghetsvandring är en metod för att skapa en bättre närmiljö. Metoden bygger på att det är de som bor och är verksamma

Läs mer

Till Näringsdepartementet Enheten för transportpolitik 103 33 Stockholm

Till Näringsdepartementet Enheten för transportpolitik 103 33 Stockholm Sundbyberg 2006-01-16 Vår referens: Ylva Branting Diarienummer 48 2005 Ange diarienummer vid all korrespondens Till Näringsdepartementet Enheten för transportpolitik 103 33 Stockholm Handikappförbundens

Läs mer

Kvalitetsdeklaration avseende snöröjning och halkbekämpning inom Kiruna tätort och Tuolluvaara

Kvalitetsdeklaration avseende snöröjning och halkbekämpning inom Kiruna tätort och Tuolluvaara Kvalitetsdeklaration avseende snöröjning och halkbekämpning inom Kiruna tätort och Tuolluvaara Kommunen, Trafikverket och fastighetsägarna har ett gemensamt ansvar för att hålla vintervägarna säkra och

Läs mer

Grupp 7 s Analys På Två Olika Parkeringsautomater

Grupp 7 s Analys På Två Olika Parkeringsautomater Inlämningsuppgift 1 Kognitiv ergonomi Industridesign, LTH Grupp 7 s Analys På Två Olika Parkeringsautomater Grupp 7: Patrick, Micke, Hanna och Raine 2003-09-11 Inlämninguppgift1 Kognitiv ergonomi Industridesign,

Läs mer

Protokoll från samråd med boende på orten 2014-08-28

Protokoll från samråd med boende på orten 2014-08-28 PROTOKOLL 1 (8) Dokumenttitel Dokumentdatum Skapat av 2014-08-28 Mikael Soto, EQC Karlstad Ev. ärendenummer Ev. dokumentid Uppdragsnummer 3013028 Protokoll från samråd med boende på orten 2014-08-28 Projektnamn

Läs mer

Högskolenivå. Kapitel 5

Högskolenivå. Kapitel 5 Kapitel 5 Högskolenivå Avsnittet är baserat på olika årgångar av Education at a glance (OECD) och Key Data on Education in Europe (EU). Bakgrundstabeller finns i Bilaga A: Tabell 5.1 5.3. Många faktorer

Läs mer

Företagsamheten 2014 Östergötlands län

Företagsamheten 2014 Östergötlands län Företagsamheten 2014 Östergötlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Östergötlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Östergötlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

Stanna och parkera 1

Stanna och parkera 1 Stanna och parkera 1 Vad är stannande? Med att stanna menas att stå stilla med ett fordon, utom när man stannar 1. för att undvika fara, 2. för att trafikförhållandena kräver det, eller 3. för att parkera

Läs mer

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet Inledning Bakgrund Leksands kommun önskar stärka Leksands Norets identitet och därmed stärka områdets roll som ett aktivt, levande centrum i tätorten, i kommunen och regionen. Detta gäller handel och verksamheter,

Läs mer

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson PM angående utbyggnad av befintlig parkering för detaljplan Ändring av detaljplan för fastigheten Uddared 1:63 m fl, Oscarshöjd, Lerums kommun, Västra Götalands län. Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida:

Läs mer

Kundenkät gatumark hösten 2013

Kundenkät gatumark hösten 2013 Kundenkät gatumark hösten 2013 En kundenkät med totalt 13 frågor skickats under hösten 2013 ut till 500 slumpvis utvalda kommuninvånare. Syftet är att få en överblick av hur nöjda invånarna kunderna är

Läs mer

informerar Parkeringsproblem motortävlingar, ridning och travtävling på väg

informerar Parkeringsproblem motortävlingar, ridning och travtävling på väg informerar Parkeringsproblem motortävlingar, ridning och travtävling på väg Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35 37 114 57 Stockholm Utgåva juni 2010 Parkeringsproblem, motortävlingar, ridning och

Läs mer

Uppföljning Nyanställda 2014

Uppföljning Nyanställda 2014 Uppföljning Nyanställda 2014 Resultat IMA MARKNADSUTVECKLING AB 2014-06-10 IMA MARKNADSUTVECKLING AB Almekärrsvägen 9, S-443 39 LERUM Tel.: +46 (0)302-165 60 Fax: +46 (0)302-161 77 E-post: ima@imamarknadsutveckling.se

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. Berga... 2 2. Broby... 4 3. Haga - Björkbacken... 6 4. Mogata... 8 5. Ramunder... 10 6. S:t Anna... 12 7. Skönberga... 14 8. Västra Husby... 16 9. Östra Ryd... 18 1. Berga Sammanställning

Läs mer

Restider i stråk. Västsvenska paketet. Uppföljning av restider för kollektivtrafik och bil i utvalda typrelationer för arbetsresor.

Restider i stråk. Västsvenska paketet. Uppföljning av restider för kollektivtrafik och bil i utvalda typrelationer för arbetsresor. Västsvenska paketet Restider i stråk Uppföljning av restider för kollektivtrafik och bil i utvalda typrelationer för arbetsresor. Resultat 2012. Kompletterat med cykelrestider. Uppdragsnr: - 2 (19) Innehåll

Läs mer

Bildhuggaren. Trafikutredning

Bildhuggaren. Trafikutredning Bildhuggaren Trafikutredning Kommunstyrelsens förvaltning 26 februari 2016 Handläggare Ioulia Christidi Gatu- och trafiksektionen Kommunstyrelsens förvaltning Innehåll 1 Syfte... 5 2 Beskrivning av nuläge...

Läs mer

tillsammans tar vi hand om göteborg. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare.

tillsammans tar vi hand om göteborg. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. tillsammans tar vi hand om göteborg. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. Vi vill gärna se Göteborg som ett stort hushåll, där många olika familjer lever tillsammans. Precis som i ett hushåll

Läs mer

Susedalens rastplats Hur kan den utvecklas?

Susedalens rastplats Hur kan den utvecklas? 2014 06 27 Susedalens rastplats Hur kan den utvecklas? Förstudie en möjlighetsanalys Möjlighetsanalys är många gånger ett bättre ord istället för ordet förstudie, eftersom det oftast handlar om att visa

Läs mer

Till: Miljödepartementet 103 33 Stockholm

Till: Miljödepartementet 103 33 Stockholm Till: Miljödepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE Naturvårdsverkets rapport om framtida producentansvar för förpackningar och tidningar yttrande till Miljödepartementet SABO har beretts tillfälle

Läs mer

JÖNKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

JÖNKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET JÖNKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Pendlarprojektet i Söderköpings kommun

Pendlarprojektet i Söderköpings kommun Pendlarprojektet i Söderköpings kommun Fas två FÖRORD... 3 GRUPPENS SAMMANSÄTTNING... 4 BOENDE OCH ARBETSTIDER... 4 KOLLEKTIVTRAFIKENS TILLGÄNGLIGHET... 4 PÅLITLIGHET OCH RESENÄRENS NÖJDHET MED KOLLEKTIVTRAFIKEN...

Läs mer

Miljöbilssituationen i Växjö ********* 9 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Växjö ********* 9 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Växjö ********* 9 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister Maj 2007 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16 Org.nr. 802400-0674 753 32 Uppsala

Läs mer

Trafikutredning. Rösparksområdet. Åmåls kommun Västra Götalands län 2015-01-15

Trafikutredning. Rösparksområdet. Åmåls kommun Västra Götalands län 2015-01-15 Rösparksområdet 2 (11) Beställare Säffle kommun Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål Telefon: 0533-68 10 00 Niklas Ekberg, Gatuchef Konsult EQC Karlstad Telefon: 010-440 57 00 Stefan Lenberg, Uppdragsledare

Läs mer

En säker skolväg. Barn och vuxna berättar om sin skolväg På en del ställen har man gjort jämförande

En säker skolväg. Barn och vuxna berättar om sin skolväg På en del ställen har man gjort jämförande En säker skolväg I många klasser tar man upp Skolvägen som ett tema. Barnen beskriver skolvägen i bilder, berättelser och dikter. De berättar om husen och växtligheten, om människor och djur som de möter.

Läs mer

BORÅS 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

BORÅS 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET BORÅS 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Parkeringsvillkor inom Göteborgs universitet parkeringsområden

Parkeringsvillkor inom Göteborgs universitet parkeringsområden Fastighetsavdelningen VILLKOR FÖR PARKERING Ann-Britt Hagman 08-11-12 dnr C 2 3550/07 031-786 1134 = Parkeringsvillkor inom Göteborgs universitet parkeringsområden Publiceringsdatum December 2009 Publicerad

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun Stadsbyggnadskontoret oktober 2009 Karin Norlander SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun Tyresös stadsbyggnadskontor upprättade juni

Läs mer

Den gömda skattebomben

Den gömda skattebomben Den gömda skattebomben En rapport om hur dubbelbeskattningen av bostadsrätter slår mot hushållen i Stockholm Fastighetsägarna Stockholm Alströmergatan 14 Box 12871, 112 98 Stockholm Tel 08-617 75 00 Fax

Läs mer

Rapport från Läkemedelsverket

Rapport från Läkemedelsverket Utveckla märkning av läkemedelsförpackningar för att minska risken för förväxlingar Rapport från Läkemedelsverket Juni 2012 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Så reste Göteborgarna våren 2012. Rapport 2012-11-09

Så reste Göteborgarna våren 2012. Rapport 2012-11-09 Så reste Göteborgarna våren 2012 Rapport 2012-11-09 Dokumenttitel: Så reste Göteborgarna våren 2012 Västsvenska paketet rapport: November 2012 Utförande part: Göteborgs Stad, Trafikkontoret Kontaktperson:

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2015. YH-studerande som examinerades 2014

Studerandes sysselsättning 2015. YH-studerande som examinerades 2014 Studerandes sysselsättning 2015 YH-studerande som examinerades 2014 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget att följa

Läs mer

Chockhöjd fastighetsskatt om (S) ger (V) inflytande

Chockhöjd fastighetsskatt om (S) ger (V) inflytande Chockhöjd fastighetsskatt om (S) ger (V) inflytande Chockhöjd fastighetsskatt om (S) ger (V) inflytande Fastighetsskatten är ofta på tapeten i skattedebatten. Bland såväl politiker som ekonomer framförs

Läs mer

Liv & Hälsa ung 2011

Liv & Hälsa ung 2011 2011 Liv & Hälsa ung 2011 - en första länssammanställning med resultat och utveckling över tid Liv & Hälsa ung genomförs av Landstinget Sörmland i samarbete med Södermanlands kommuner. Inledning Liv &

Läs mer

MILJÖBILDER. Nr 3 oktober 2015, Årgång 16. Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller:

MILJÖBILDER. Nr 3 oktober 2015, Årgång 16. Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller: 1(10) MILJÖBILDER Nr 3 oktober 2015, Årgång 16 Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller: o Att köra i cirkulationsplatser o Cykelpassager och cykelöverfarter o Omkörning på väg o Utfart

Läs mer

Sammanställning av utvärderingar i Västra Götaland

Sammanställning av utvärderingar i Västra Götaland Sammanställning av utvärderingar i Västra Götaland 18 kommuner i Västra Götaland deltog, med eller utan kontrakt, i I stan utan min bil! 2001. Här följer en sammanfattning av resultat från de utvärderingar

Läs mer

Nationella hastighetsprojektet 2001

Nationella hastighetsprojektet 2001 Nationella hastighetsprojektet 1 Förbättrad hastighetsanpassning genom medlemsorganisationerna i Stockholms län Helena Hartzell Notat Bakgrund Hastigheten är den enskilda faktor som har störst betydelse

Läs mer

Etikett och trafikvett

Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Huddinge ska växa i takt med Stockholms län. Det betyder att befolkningen ska öka från drygt 100 000 invånare till mellan 120 000 och 150 000 år 2030. Det

Läs mer

Biogaskunskaper på stan

Biogaskunskaper på stan Biogaskunskaper på stan - En studie om vad gemene man känner till om biogas Pontus Björkdahl, Mari Rosenkvist och Julia Borgudd 9 Sammanfattning Under 9 har Biogas Öst genomfört en undersökning där personer

Läs mer

Trafikanalys Drömgården

Trafikanalys Drömgården Haninge kommun Stockholm Datum 2013-06-14 Uppdragsnummer 1320000013 Utgåva/Status Ver 1.0 Andreas Samuelsson Andreas Samuelsson Jens Svensson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box

Läs mer

Allmänna lokala trafikföreskrifter

Allmänna lokala trafikföreskrifter Allmänna lokala trafikföreskrifter Stadsbyggnadskontoret 2009 1 Allmänna lokala trafikföreskrifter 2009 Jönköpings kommun Stadsbyggnadskontoret 551 89 Jönköping Layout: Kerstin Olsson Omslagsbilder: Lars

Läs mer

Likabehandlingsplanen = Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplanen = Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplanen = Plan mot kränkande behandling Det här är Likabehandlingsplanen. Här kan du läsa vad du inte får göra i skolan. Det står också vad som är bra att göra. Alla elever och alla lärare

Läs mer

HASTIGHETSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN. 2004-11-17 Beslutshandling. Komplement till / vidareutveckling av Trafikplan Kungälv från 2001-10-15

HASTIGHETSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN. 2004-11-17 Beslutshandling. Komplement till / vidareutveckling av Trafikplan Kungälv från 2001-10-15 HASTIGHETSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN Komplement till / vidareutveckling av Trafikplan Kungälv från 2001-10-15 2004-11-17 Beslutshandling KUNGÄLVS KOMMUN Tekniska kontoret / Samhällsbyggnadskontoret Nämndhuset

Läs mer

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Sida 1 av 6 Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Bakgrund För tredje året i rad arrangeras Europeiska Mobilitetsveckan, mellan den 16:e och 22:e september.

Läs mer

2015-09-07. Dnr Ten 2015/495 Plan för mer infartsparkering i Jakobsberg och Kallhäll - återrapportering till kommunstyrelsen

2015-09-07. Dnr Ten 2015/495 Plan för mer infartsparkering i Jakobsberg och Kallhäll - återrapportering till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2015-09-07 Tekniska nämnden Dnr Ten 2015/495 Plan för mer infartsparkering i Jakobsberg och Kallhäll - återrapportering till kommunstyrelsen Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens

Läs mer

Resultatrapport. Järfälla Kommun Äldreomsorg

Resultatrapport. Järfälla Kommun Äldreomsorg Resultatrapport Järfälla Kommun Äldreomsorg Aktuell grupp: Total 2015-09-30 Information om undersökningen Järfälla kommun har en målsättning förbättra omsorgen. För att nå den målsättningen behöver man

Läs mer

Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm

Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm KM Sjöstrand 2009-06-07 Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm Myrstigen+ är till för dem som på grund av brister i svenska språket har svårast att ta sig in på arbetsmarknaden. Verksamheten

Läs mer

å r s r e d o v i s n i n g 2011

å r s r e d o v i s n i n g 2011 å r s r e d o v i s n i n g 2011 för HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENING BERGSHAMRA i SOLNA HSB:s Bostadsrättsförening Bergshamra Föreningsstämma 2012 Solna i maj 2012 Ordinarie föreningsstämma för medlemmarna

Läs mer

ETF:s enkät 2011 översikt

ETF:s enkät 2011 översikt ETF:s enkät 11 översikt 1. Anordna Midsommarfirande 2. Anordna Simskola 3. Anordna Valborgseld: 4. Anordna Höstfest/ Kräftskiva: 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6. Anordna gemensamma arbetsdagar:

Läs mer

Christer Norrman (M), ordförande Jan Dickens (S) Agneta Åkerberg (C) Ordföranden samt Jan Dickens. Underskrifter Sekreterare...

Christer Norrman (M), ordförande Jan Dickens (S) Agneta Åkerberg (C) Ordföranden samt Jan Dickens. Underskrifter Sekreterare... Protokoll Nr 2015-6 Sammanträdesdatum 2015-09-16 Sammanträdestid 12-1215 Trafiknämnden Närvarande Ledamöter Christer Norrman (M), ordförande Jan Dickens (S) Agneta Åkerberg (C) Tjänstemän Catharina Rydberg

Läs mer

Framtidstro bland unga i Linköping

Framtidstro bland unga i Linköping Framtidstro bland unga i Linköping Lägg in bild om det finns någon! Författare: Saimon Louis & Hanne Gewecke 3 augusti 2015 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Resultat från intervjuerna...

Läs mer

Info nr 1, 2012 BRF Ekensbergs Udde

Info nr 1, 2012 BRF Ekensbergs Udde Info nr 1, 2012 BRF Ekensbergs Udde Nyinflyttade Nyinflyttade 2012 till vår förening är David och Sandra Hess, nr 157 och Christian Arnbom och Soi Lili Nikolaidou, också nr 157, samt Per Hillborg och Tanja

Läs mer

Vad gäller för gatan där blomlådorna placeras?

Vad gäller för gatan där blomlådorna placeras? KALIX KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen Information till Dig som är intresserad att sätta ut blomlådor Låt gatan blomma! Du har anmält intresse av att ställa ut blomlådor på Din gata för att minska

Läs mer

RAPPORT 1. Dnr Ubn 2008/26 Uppföljning av skriftlig information om elevs ordning och uppförande i gymnasieskolan

RAPPORT 1. Dnr Ubn 2008/26 Uppföljning av skriftlig information om elevs ordning och uppförande i gymnasieskolan RAPPORT 1 2011-05-30 Dnr Ubn 2008/26 Uppföljning av skriftlig information om elevs ordning och uppförande i gymnasieskolan Inledning och bakgrund Utbildningsnämnden tog beslut 2008-12-02 att införa skriftlig

Läs mer

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl Beställare: Falkenbergs kommun Box 293 31123 Falkenberg Beställarens representant: Johan Risholm Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson Uppdragsnr: 101 02 38 Filnamn

Läs mer

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1.

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1. repo001.docx 2012-03-2914 MÖRBYLÅNGA KOMMUN Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 UPPDRAGSNUMMER 7000175000 STOCKHOLM TRAFIKPLANERING JOHANNA FICK UPPDRAGSLEDARE KARIN RENSTRÖM GRANSKARE

Läs mer

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING Miljöavgiftskansliet pí~çëäéçåáåöëâçåíçêéí= píçåâüçäãë=pí~ç= OMMSJMSJNO== Analysgruppen Jonas Eliasson, Transek AB (sekr.) Karin Brundell Freij, Lunds tekniska högskola Lars Hultkrantz, Örebro universitet

Läs mer

Nina Unkuri ställer sitt brev till Avelsstiftelsen ( SIFavel ) och det är SIFavels anställda avelsledare Heimir Gunnarsson som svarar:

Nina Unkuri ställer sitt brev till Avelsstiftelsen ( SIFavel ) och det är SIFavels anställda avelsledare Heimir Gunnarsson som svarar: Nina Unkuri ställer sitt brev till Avelsstiftelsen ( SIFavel ) och det är SIFavels anställda avelsledare Heimir Gunnarsson som svarar: Heimir tillträde sin befattning som anställd på halvtid 1. januari

Läs mer

Verktyg för Achievers

Verktyg för Achievers Verktyg för Achievers 2.5. Glöm aldrig vem som kör Bengt Elmén Sothönsgränd 5 123 49 Farsta Tel 08-949871 Fax 08-6040723 http://www.bengtelmen.com mailto:mail@bengtelmen.com Ska man kunna tackla sina problem

Läs mer

Bybladet. Oktober 2015

Bybladet. Oktober 2015 Bybladet Oktober 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Städdagen hösten 2015 Fasadprojektet Takprojektet Byte av filter Möjlighet till fler nycklar Kostnad för borttappade brickor till tvättstugan

Läs mer

Motion om färgade ytor på parkeringar för rörelsehindrade. Dnr KS 2013-183

Motion om färgade ytor på parkeringar för rörelsehindrade. Dnr KS 2013-183 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-10-22 321 Motion om färgade ytor på parkeringar för rörelsehindrade. Dnr KS 2013-183 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

LVF - Aktuellt nr 5 2013

LVF - Aktuellt nr 5 2013 LVF - Aktuellt nr 5 2013 Långbro Villaförening - er lo kala villaförening sed an 1944 2013-11-27 I detta nummer Ordförande har ordet Stöld ur brevlådor Parkeringsregler Sotning Mer om parkering Tomträtt

Läs mer