MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden (11)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2009-04-28 1(11)"

Transkript

1 Nr Socialnämnden (11) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 28 april 2009 klockan Beslutande Daniel Jensen, ordf. (KD) Kerstin Nordström, v. ordf. (S) Marie Johansson (C) Gunnar Karlsson (C) Patrik Tellander (M) Christine Andersson (S) Maria Palm (V) Övriga närvarande Ann-Christin Larsson (KD) Ersättare Tjänstemän Henry Einestedt, socialchef Patrik Högfelt, ekonom Anna-Karin Sandberg, sekreterare Jan-Erik Johansson, MAS 38 Anett Galvensjö, samordnare USD Övriga Ursula Grun, ordförande Kvinnojouren på Dal Utses att justera Patrik Tellander Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 4 maj 2009 kl Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Anna-Karin Sandberg Ordförande... Daniel Jensen Justerande... Patrik Tellander ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift... Anna-Karin Sandberg

2 Socialnämnden Dnr Redovisning av samt ansökan om stimulansmedel 2009 Två projekt som pågår, avseende hemrehabilitering och socialt innehåll på äldreboende, redovisas. Medel på en summa av tkr ansöks för 2009 för att fortsätta dessa projekt. Beslutsunderlag Se ansökan om stimulansmedel för Se ekonomisk redovisning av 2007 och 2008 års stimulansmedel. Se delrapport Att tillgodose individuella sociala behov på Bergs äldreboende Se verksamhetsberättelse Hemrehabprojektet Socialnämnden antar ovanstående redovisningar samt ansökan för Expedieras Socialstyrelsen Akten

3 Socialnämnden Medl.- antal 39 Dnr Föreningsbidrag 2009 Ansökningar om bidrag för 2009 från föreningar och organisationer har kommit in. Ansökningstiden gick liksom tidigare år ut den 31 mars, och påminnelse har legat på första n av kommunens hem. Förslag till utdelande har baserats på tidigare praxis. Kriterierna har varit: lokal verksamhet, medlemsantal, regional förening med lokal verksamhet, regionala föreningar med aktiva Mellerudsinvånare, riksorganisationer som arbetar aktivt förebyggande för socialnämndens målgrupper. Kvinnojouren har en särställning då de delvis utför arbete som kommunen ansvarar för. Den delen som Mellerud betalar avser medfinansiering i den Dalslandsgemensamma projektet med medel från Länsstyrelsen. En del föreningar har relativt stabil ekonomi med andra intäkter och får därför inte hela ansökt summa. Avsikten med bidragen är att säkra en fortsatt verksamhet men inte att samla för framtida behov. Förra året beviljades bidrag med totalt kr. För 2009 är kr budgeterat till socialnämnden föreningsbidrag. Förslaget uppgår till kr totalt. Förening Ansökt Förslag 2009 Adoptionscentrum Ej sökt Bris Region Väst kr/barn Trafik- och Polioskadades lokalförening (73) Afasiföreningen i Norra Älvsborg Reumatikerföreningen i Mellerud Ej sökt 25(100) Vänersborgs Södra Dals FUB HRF Hörselskadades förening i Mellerud Idégruppen Älvan Mellerudsbygdens Pensionärsförening Ej sökt SPF 313 PRO Mellerud Demensföreningen i Mellerud Nattvandrarna i Mellerud 5000 Ej sökt Ej sökt 25 Diabetesföreningen Norra Älvsborg (70) NÄFFS Föräldraföreningen mot Narkotika Gbg Kvinnojouren på Dal Expedieras Beviljade föreningar Akten

4 Socialnämnden Dnr Verksamhetsuppföljning till och med mars 2009 I prognosen efter mars bedömer socialförvaltningen att resultatet för 2009 kommer uppgå till ett överskridande mot budget med 1 2 mnkr. Den största enskilda faktorn till det negativa resultatet är ökningen av kostnaderna för försörjningsstöd. Individ- och Familjeomsorgen beräknar att denna kostnad blir 3 mnkr dyrare än budgeterat. Inom Vård och Omsorg beräknas hemvården göra ett överskott med drygt 500 tkr. De särskilda boendena har, trots lägre beläggning än tidigare, en hög vårdtyngd. Under årets första månader har vinterkräksjukan drabbat boendena. Särskilt besvärligt var detta på Fagerlidshemmet, som drabbades i tre omgångar. Inom Stöd och Service har kostnaderna för den kommunala psykiatrin ökat. Bakom ökningen är köp av extern verksamhet och ökat boendestöd. Inom Övrig LSS har det tillkommit fler beslut om internat (barn och unga). Under våren kommer verksamheten på Kyrkogatans gruppbostad att avvecklas. Beslutsunderlag Se prognos tom mars Se statistik och nyckeltal till och med mars Socialnämnden godkänner informationen. Förvaltningschefen får fortsatt uppdrag att arbeta för en budget i balans, samt presentera ett förslag till åtgärdsplan för att uppnå detta. Planen ska redovisas på socialnämndens sammanträde den 26 maj. Expedieras Akten

5 Socialnämnden Dnr Budget 2010 Nämnderna har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att beskriva konsekvenserna av besparingar som behövs på grund av sänkt skatteprognos. Sammanfattning Efter uppräkning av lönesumman med 2 %, är uppdraget för socialnämnden att minska kostnaderna med sammanlagt tkr. Det är för närvarande mycket svårt att prognostisera utfallet av de ökade kostnaderna för försörjningsstöd på grund av den försämrade samhällsekonomin. Antalet ungdomar under 25 år som beviljats försörjningsstöd har den senaste månaden ökat med 31 % till 44 personer och hushållen med 28 %. Jämfört med mars 2008 har kostnaden ökat med 84 % och ligger på 957 tkr för mars I budget finns tkr och med nuvarande omfattning finns risk för ytterligare kostnader på tkr. Socialnämnden är beroende av hur enskilda, statliga myndigheter och näringslivet tar ansvar för sysselsättning och därmed den enskildes försörjning. Sker inte detta, är socialnämnden skyldig att utge ekonomiskt bistånd inom ramen för villkoren i socialtjänstlagen. I den kalkyl som sammanställdes i mitten av mars 2009 beräknades kostnaderna öka med tkr för tkr kan täckas genom verksamhetsförändringar. För att klara kostnadsökningar utöver tkr behöver budgeten förstärkas med motsvarande belopp. Därtill kommer att tillströmningen av sökanden till individ- och familjeomsorgen markant ökar arbetsbelastningen för personalen. Beslutsunderlag Se tjänstemannaförslag budget 2010 Kommunchefens ledningsgrupp Se Förslag till verksamhetsförändringar 2010 inklusive kostnadsreduceringar daterad den 20 april (avser socialförvaltningen) Yrkanden Kerstin Nordström (S) med flera: Socialnämnden önskar senarelägga budgetprocessen pga av osäkra förutsättningar generellt. Daniel Jensen (KD): Socialnämnden överlämnar synpunkter, enligt föreliggande tjänsteutlåtande, till kommunstyrelsen på förslag till budgetram för Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att socialnämnden antar Daniel Jensens yrkande. Omröstning begärs. Socialnämnden godkänner följande propositionsordning:

6 Socialnämnden Ja-röst för bifall till Daniel Jensens yrkande. Nej-röst för bifall till Kerstin Nordströms yrkande. Omröstningsresultat Ordinarie ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avstår Kerstin Nordström (s) X Marie Johansson (c) X Gunnar Karlsson (c) X Patrik Tellander (m) X Christine Andersson (s) X Maria Palm (v) X Daniel Jensen (kd) X SUMMA Med 4 ja-röster för Daniel Jensens yrkande mot 3 nej-röster för Kerstin Nordströms yrkande antas Daniel Jensens yrkande. Socialnämnden överlämnar förvaltningens synpunkter till kommunstyrelsen på förslag till budgetram för Reservation Kerstin Nordström (S), Christine Andersson (S) och Maria Palm (V) reserverar sig till förmån för eget förslag. Expedieras Akten Kommunstyrelsen

7 Socialnämnden Information från Kvinnojouren om våld i nära relationer. Ordförande Ursula Groun tillsammans med Anett Galvensjö föredrar vid sammanträdet. Handlingsplan för våld i nära relationer behöver utarbetas. Dalslandsgemensamt projekt pågår med finansiering vis Länsstyrelsen. Det finns en jourlägenhet som används mycket, då kvinnor behöver lämna våldsamma relationer. Det finns en ambulerande jourtelefon, som bemannas måndag och fredag kväll. Övrig tid avlyssnas telefonsvarare regelbundet. De som arbetar på kvinnojouren gör det helt ideéllt och har andra arbeten. En grupp ska arbeta mer med att sprida information. Det finns behov av utbildning av kvinnofridsombud. Metodik finns i Trollhättan och pilotprojekt pågår i Dals Ed. Detta är viktigt för det förebyggande arbetet. Idéer om att starta ett chatforum finns för att nå yngre kvinnor, där behovet också är stort. Besök i Kultur- och utbildningsnämnden ska planeras. Kvinnojouren vill gärna se ett samarbete med skolan. Ansökan ska göras till Länstyreslen om utvecklingsmedel för Syftet är att kommunens egna arbete med stöd till våldsutsatta kvinnor behöver struktureras och tydliggöras samt att kvinnojouren ska stärkas i första hand med arbeta med informationsspridning på bred front. Regelbunden dialog med kvinnojouren bör ske i socialnämnden en gång per år. Ordförande får i uppdrag att verkställa beslut om ansökan om medel när underlaget är färdigställt.

8 Socialnämnden Rapporter Daniel Jensen, Kerstin Nordström, Patrik Tellander 14/4 Socialnämndens utskott och presidie Kerstin Nordström, Daniel Jensen 7/4 Presidiemöte KUN Kerstin Nordström 23/4 Studiebesök daglig verksamhet Socialnämnden godkänner informationen.

9 Socialnämnden Delegationsärenden Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens sammanträde. Vård och omsorg Bistånd i hemvård, ordinärt boende, särskilt boende enligt SoL och insatser enligt LSS, mars Avgiftsbeslut för mars Individ och familjeomsorg Socialnämndens utskott, sammanträdesprotokoll den 14 april Ekonomiskt bistånd och familjerätt för mars Länsrätten i Vänersborg Dom 17 april Överklagat beslut om försörjningsstöd för skälig levnadsnivå. Rätten avslår överklagandet. Länsrätten i Vänersborg Dom 8 april Överklagande av beslut om fortsatt vård enligt LVU. Länsrätten avslår överklagandet. Länsrätten i Vänersborg Beslut 31 mars Avvisande av överklagande av tidgare meddelad dom. Socialnämnden godkänner informationen.

10 Socialnämnden Dnr Anmälan USD redovisning utbildning Ansvarsfull Alkoholservering Klagomål angående tolkverksamhet Fyrbodal kort om ekonomiskt bistånd Projektplan LOV Kommunstyrelsens arbetsutskott den 7 april Behov av fler platser för ensamkommande barn och unga Dalslandskommunernas Kommunalförbund Inbjudan till samråd Vindbruk Dalsland Kommunfullmäktige den 25 mars och 23 Kompletteringsval av ledamot och ersättare i socialnämnden Högskolan Väst Avtal rörande verksamhetsförlagd utbildning Marie Johansson Återtagande av avsägelse som ledamot i socialnämnden Socialnämnden godkänner informationen.

11 Socialnämnden Utvärdering av SocSam Socsam fungerar som samverkansgrupp och skyddskommitté inom socialförvaltningen. Ansvariga chefer deltar tillsammans med företrädare för samtliga arbetstagarorganisationer. Strukturen för samrådsförfarande inom socialförvaltningen kommer att anpassas till den förändrade organisationen och ske på olika nivåer. Kommunal har på uppdrag av kommunledningen utvärderat Socsam utifrån intentionerna i gällande samverkansavtal FAS-05. (Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan). Samrådsorganet fungerar bra utifrån Kommunals förväntningar på flertalet väsentliga punkter. Vad gäller att rätt personer närvarar så att ärenden kan diskuteras direkt med den de berör samt återkoppling och uppföljning går det att göra förbättringar. Kommunal anser att socsam fyller en viktig funktion i samarbetet för arbetsmiljön eftersom man därigenom åstadkommer delaktighet, rättvisa, trygghet, respekt och gemenskap. Socialnämnden godkänner informationen.

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tid och plats Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Gunnar Karlsson (C) Christina Andersson

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Socialnämnden 2014-12-17

Socialnämnden 2014-12-17 267 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 268 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 269 Delgivningar... 4 270 Ansökan om generellt bidrag med

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20.

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) 54-65, 67-82 Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2009-04-08

Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (28) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunalkontor, rum Myckelmyrberget, onsdag 8 april, 2009, kl. 9.30 12.00, 13.00 16.00 Beslutande Gun Olofsson, s, ordförande Victoria Lund, s, ersätter Birgitta

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Torsö, Stadshuset kl. 13:00-14:45 Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Socialnämnden 2011-05-17. Föredragningslista

Socialnämnden 2011-05-17. Föredragningslista 2(25) Föredragningslista 106 Val av protokolljusterare 107 Anmälan av övriga ärenden 117 Informationsärenden a. Statistik boenderådet och meddelande om utskrivningsklara från heldygnssjukvård b. Kvarteret

Läs mer

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30 2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl 14.00 17.30 ande Mattias Wärnsberg, s Eva Johansson Rosso, kd Gunilla Larsson, s Gunvor Nilsson, m Jan Kennmark,,

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(34) Sammanträdesdatum Plats och tid kl 13 00 16 55 i Listerbysalen, ajournering 14 30 14 45 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 2 november 1999 kl 19.00-21.30 Lars Rundgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2007-05-02 Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20 Beslutande Martin Carling (c) ordf Anders Johannesson (c) Gösta Schagerholm (c) Stig Edman

Läs mer

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg 2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer