Utväg Sörmland- samverkan för. Med hånvisning till ovanstående föreslås landstingsfullmäktige besluta

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utväg Sörmland- samverkan för. Med hånvisning till ovanstående föreslås landstingsfullmäktige besluta"

Transkript

1

2

3 6777 MOTION Till landstingsfullmäktige i Sörmland Utväg Sörmland- samverkan för Kristdemokraterna LANDSTNGETSÖRMLAND Ink den D.nr.. #.5.44 nno Sedan 1996 bedrivs Utväg Skaraborg i Västra Götaland, en specialistverksamhet som grundar sig på myndighetssamverkan. Syftet är att genom långsiktig samverkan förstärka och utveckla arbetet mot våld i nära relationer, förhindra upprepning av våld och hjälpa våldets offer. Verksamheten är anpassad till samtliga inblandades behov; den som är våldsutsatt, den som utovar våld och barnen som ser och upplever våldet. Förutom den kliniska verksamheten är det också en kunskapsförmedling. Deras uppdrag är även att erbjuda utbildningssatsningar och höja den generella kunskapsmvån för alla samverkande myndigheter när det gäller ett individuellt omhändertagande för både barn och vuxna. Huvudman för Utväg Skaraborg är primärvården i Västra Götalandsregionen och den utgörs av en styr- och ledningsgrupp där samverkande myndigheter ingår. Finansiering sker via Västra Götaland regionen, Skaraborgs 15 kommuner, Socialstyrelsen och Brottsoffermyn heten. Arbetet bedrivs i nära samarbete med polis- och åklagarmyndigheter, kriminalvården, kvinnojourer och brottsofferjourer. BRA:s statistik över anmälda brott i Södermanland visar att våldsbrott och hot mot kvinnor ökat kraftigt de senaste 10 åren. Över fall av misshandel mot kvinnor anmäldes förra året jämfört med 2003 är det en ökning med 52 procent. Olaga hot har ökat i samma utsträckning. På 10 år har fallen av grov kvinnofridskränkning ökat med 62 procent. Förra året utsattes 457 kvinnor för våld av nägon i en nära relation. Säkerligen finns ett stort mörkertal när det gäller dessa brott. Alla har rätt att leva ett liv fritt från våld och kränkningar. Att främja jämstä.11hetoch att förebygga våld måste ske på alla nivåer i samhället! Som vårdgivare har vi ett stort ansvar men det har även polis, åklagare och socialtjänst. Tillsammans med frivilligorganisationerna kan vi arbeta bättre för att åstadkomma förändring. Alla goda krafter måste samverka för att nå en vision om ett Sörmland som är tryggt för alla att bo och verka i. I landstingets nya jämställdhetspolicy för är våld i nära relationer ett av tre fokusområden. Genom att ta initiativ till att utveckla samverkan mellan myndigheter i Sörmland enligt exemplet i Västra Götaland, kan vårt landsting ta ledningen i arbetet mot våld i nära relationer. Urväg Sörmland samverkan för kvinnofrid. Med hånvisning till ovanstående föreslås landstingsfullmäktige besluta att ge LS i uppdrag att ta initiativ till myndighetssamverkan i länet mot våld i nära relationer, enligt Litväg Skaraborgs modell i Västra Götaland. ;:kou Nyköping den 22 november 2013 arie-louise Forsluna ustaniemi östen Eriksson Malin Eklånge

4 Utväg Skaraborg Verksamhetsberättelse 2013

5 Innehåll Inledning Verksamhetsidé Verksamheten Organisation och personal Ledningsgrupp Lokaler Ekonomi Fokusområde Utväg Skaraborg är hbt-inkluderande Kompetensutveckling Information Studiebesök Nätverk Kontaktpersonsnätverket Etapp Uppsökande verksamhet Klinisk verksamhet Gruppverksamhet Barn/ungdomar Våldsutsatta kvinnor Våldsutövare Pappagrupp Avslutande kommentarer Bilagor Sida av 19

6 Inledning Utväg Skaraborg har sedan 1996 arbetat med syfte att förhindra upprepning av våld i nära relation och hjälpa våldets offer. Praktiken är anpassad till samtliga de inblandades behov den som är våldsutsatt, den som utövar våld och barnen som upplever och på olika sätt reagerar på våldet. Utväg Skaraborg är en specialistverksamhet som grundar sig på myndighetssamverkan mellan Skaraborgs femton kommuner, hälso- och sjukvård, polis- och åklagarmyndigheten samt kriminalvården. Verksamheten avser att genom långsiktig samverkan förstärka och utveckla det myndighetsgemensamma arbetet mot våld i nära relation i Skaraborg. Organisationer och föreningar i den idéburna sektorn är också viktiga aktörer i samverkan. De myndigheter som ingår i Utväg Skaraborgs myndighetssamverkan har alla ett eget och särskilt ansvar för att arbeta mot våld i nära relationer. Det gemensamma arbetet ska ses som just samverkan, där myndigheternas respektive arbete ses som basnivå och Utväg ses som specialistnivå. Samverkan sker främst på organisatorisk och strukturell nivå, men kan också handla om det enskilda ärendet eller gemensamma frågeställningar. Samverkan på detta sätt möjliggör en fördelning av resurser som gagnar stödsökande. Myndigheternas arbete och det arbete som utförs av Utväg Skaraborgs ska förstås som kompletterande till varandra. Utväg representerar begreppet helhet ur tre olika perspektiv: verksamheten vänder sig till alla i familjen samordningen avser såväl myndigheter som frivilliga organisationer insatser riktar sig mot samhällets olika nivåer Verksamhetsidé Utväg Skaraborg skall genom att synliggöra våldets konsekvenser minska förekomsten av våld och hjälpa våldets offer. Verksamheten skall organiseras med respekt för den enskildes behov och integritet och ske i nära samverkan mellan myndigheter och frivilligorganisationer. Verksamhetens arbete och målsättningar bygger på en nollvision - att våld i nära relationer inte ska förekomma överhuvudtaget. Verksamheten 2013 Nedan beskrivs under olika rubriker hur verksamheten bedrivits under 2013 Sida av 19

7 Organisation och personal Utväg Skaraborg är en specialistverksamhet som grundar sig på myndighetssamverkan mellan 15 kommuner, hälso- och sjukvård, polis- och åklagarmyndighet samt kriminalvården. Verksamheten avser att genom långsiktig samverkan förstärka och utveckla det myndighetsgemensamma arbetet mot våld i nära relation i Skaraborg. Regionens ideella organisationer är också viktiga aktörer i samverkan. Utväg Skaraborg leds av en ledningsgrupp som består av representanter från samtliga samverkande myndigheter och leder verksamhetens inriktning och följer upp densamma. Representant för huvudman är ordförande för ledningsgruppen. Enhetschef för Utväg Skaraborg medverkar på ledningsgruppens möten och bistår med information men saknar mandat. Närhälsan i Västra Götalandsregionen är sedan 1/ huvudman och har arbetsgivaransvar för Utväg Skaraborg. Ett treårigt avtal är upprättat med Skaraborgs 15 kommuner gällande finansiering och samverkan mellan ovan nämnda myndigheter. Utväg Skaraborg ingår i Närhälsans beställda vård för Möddrahälsovård/Gynekologi/Ungdomsmopttagningar, område M9, Mödrahlsovården i östra Skaraborg. Verksamhetschefen är underställd primärvårdschefen för MHV/UM/Gyn och ingår i dennes ledningsgrupp i regionen. Enhetschefen på Utväg är underställd verksamhetschefen. På Utväg Skaraborg ersätter enhetschef den tidigare befattningen verksamhetssamordnare och har fullt VEP (verksamhet, ekonomi och personal) ansvar. Ledningsgrupp Gro Ims-Johansson områdeschef/verksamhetschef Agneta Nilsson Hörnlund, administrativ chef HSK Eva Thimfors, socialchef Gullspång Marianne Olsson, socialchef Götene (nu Lidköping) Tommy Johansson, utvecklingsledare Närhälsan Jan Dalgren, psykolog Närhälsan Tomas Sörman, frivården Lisbeth Åkerstedt, verksamhetschef BUP Johan Rapp, polisen Marianne Aldén, vice chefsåklagare Bengt Höglander från 1/1-13 socialchef Tidaholm Stein-Erik Norderhaug från 1/1-13 socialchef Hjo Arbetsgruppen i Utväg Skaraborg bestod under 2013 av en enhetschef, en samordnare för våldsutövare, en samordnare för våldsutsatta, en samordnare för barn/ungdomar och en samordnare för utbildning/utveckling. Under större delen av 2013 fanns också en resurs för våldsutsatta anställd på deltid. Utöver denna arbetsgrupp finns också externa gruppledare. Under 2013 var följande personer anställda på Utväg Skaraborg: Sida av 19

8 Enhetschef Victoria Tauson 1 Samordnare för våldsutsatta Bibi Lundvall 2 Samordnare för våldsutövare Michael af Geijersstam Ottow Samordnare för barn och ungdomar Kerstin Nettelblad Samordnare för utbildning och utveckling Jennie Malm Georgson Resurs våldsutsatta Kerstin Samuelsson 3 Samordningstjänsterna är finansierade genom avtal med kommunerna och hälso- och sjukvården. Tjänsten för utbildning och utveckling blev permanent genom övergången till Västra Götalandsregionen som huvudman för verksamheten. Hbt-projektet finansierades av Brottsoffermyndigheten genom dess särskilda utlysning av medel för utveckling. Resurs för våldsutsatta finansierades av externa projektmedel. Lokaler Utväg har Skaraborg som upptagningsområde men arbetet utgår från Skövde i externt hyrda lokaler på Storgatan 20 och Kyrkogatan 18 (samma lokal, men separata ingångar för våldsutsatta/barn/professionella och våldsutövare). Även gruppverksamhet för våldsutsatta, våldsutövare och barn/ungdomar bedrivs i dessa lokaler. En grupp för våldsutsatta hålls i lokaler i Lidköping enligt överenskommelse med socialtjänsten. Vid behov av enskilda samtal ute i kommunerna finns det möjlighet att, inom myndighetssamverkans ram, använda andra verksamheters lokaler. Verksamheter inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården, polisen och de frivilliga organisationerna lånar generöst ut sina lokaler. Ekonomi Utvägs verksamhet har under 2013 finansierats av Västra Götalandsregionen och Skaraborgs femton kommuner enligt avtal. Utöver detta har verksamheten haft utvecklingsmedel från Socialstyrelsen som enligt beslut använts till att utveckla gruppverksamheten, bland annat genom att återuppta arbetet med en pappagruppsmanual. Vid årets slut redovisar verksamheten ett visst budgetunderskott som kan härledas till ökade personalkostnader då en projektanställning övergick till fast anställning i och med övergånegn till Västra Götalandsregionen. 1 Tillförordnad januari-mars, permanent från och med april. Till och med mars månad hade Victoria Tauson parallellt tjänsten som projektledare för utvecklingsprojekt kring våld i hbt-relationer. 2 Bibi Lundvall har en anställning på 100 % men var under 2013 tjänstledig 10 %. 3 Kerstin Samuelsson var anställd på 40 % t.o.m. september. Sida av 19

9 Fokusområde Fokusområde för är utveckling. Detta ska förstås i vid bemärkelse och berör Utväg Skaraborgs samtliga delar. Under 2013 har följande insatser gjorts: Diskussioner har inletts med de samverkande kommunerna för att eventuellt genomföra en utvidgning av det så kallade Etapp 2. Detta skulle utveckla arbetsfördelningen mellan kommunernas basnivå och Utvägs specialistnivå. Det möjliggör också en fördelning av resurser. Utvägs önskan är att Etapp 2 ska utökas till samtliga kommuner, och att dessa ska arbeta med utsatta, utövare och barn. Utväg Skaraborg bedriver i dagsläget gruppverksamhet enligt egenproducerade manualer när det gäller barn/föräldrar och våldsutsatta kvinnor. Dessa manualer har under 2013 setts över och revideringar är påbörjade. Gruppledare för barn/föräldrar respektive kvinnor träffades och diskuterade manualen som arbetsredskap och det faktiska arbetet. Förändringar föreslogs och har därefter prövats under minst en termin. Arbete med att ta fram en pappagruppsmanual är startat. Under 2013 har Utväg Skaraborg tillsammans med BuP Skaraborg deltagit i ett forskningsprojekt kring insatser för barn. Projektet pågår ännu. Kontaktpersonsnätverket har setts över en första gång. Utväg Skaraborg uppmärksammade brister i detta i början av året och såg också att inga fastlagda rutiner finns för exempelvis personalförändringar. Under hösten 2013 kontaktade enhetschef kommunerna för att inventera om sådana förändringar skett och uppdatera verksamhetens egen förteckning över kontaktpersoner. När förteckningen var uppdaterad och komplett sändes ett kortfattat mail ut till kommunernas kontaktpersoner för att närmare undersöka rutiner för överlämning av uppdrag och dylikt. Endast ett fåtal svar inkom. Arbetet med detta ska därför fortsätta under nästkommande år och då också inkludera resterande samverkande myndigheter. Utväg Skaraborg är hbt-inkluderande I mars 2013 avslutades det utvecklingsprojekt kring våld i hbt-relationer som bedrivits sedan februari Projektet anordnade i mars 2013 en konferens tillsammans med VKV (Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer), Länsstyrelsen i Västra Götaland och Brottsofferjouren. Konferensen besöktes av cirka 100 personer. Projektet innebar att Utväg Skaraborg nu definierar verksamheten som hbt-inkluderande. Detta har medfört att samordnarna nu arbetar utifrån position och inte utifrån kön. Det som förr benämndes kvinnosamordnare heter nu istället samordnare för våldsutsatta. Manssamordnare heter nu samordnare för våldsutövare. Verksamheten benämner i stort sig själv som myndighetssamverkan mot våld i nära relationer. I broschyrer och på hemsida finns nu regnbågsmarkering och beskrivningar av våldet som inkluderar alla personer oavsett könsidentitet och sexuell läggning. Våldet i hbt-relationer synliggörs extremt sällan och inflödet av klienter som remitteras från samverkande myndigheter är minimalt. Men verksamheten ser också att fler och fler tar kontakt på egen hand och förhoppningen är att hbtpersoner ska känna tillit för verksamheten genom detta ställningstagande. Det är samtidigt viktigt att Sida av 19

10 påpeka att verksamheten ser fortsatta utvecklingsområden som ytterligare skulle möjliggöra att stödet till hbt-personer helt blir likvärdigt övrigt stöd. Kompetensutveckling Anställda vid Utväg Skaraborg tog under 2013 del av följande kompetensutveckling: Hedersrelaterat våld perspektiv och kontext, 7,5 hp, Göteborgs Universitet (enhetschef och samordnare för barn och ungdomar) Steg II i psykoterapi (samordnare för våldsutövare) Fördjupning av grupp för våldsutövare (samordnare för utbildning/utveckling) Konferens Tidig utsatthet, senare ohälsa (enhetschef och samordnare för utbildning/utveckling) Alternativ til Vold, nordisk konferens (samtliga i Utvägs arbetsgrupp samt verksamhetschef) Att tala om sexualiserat våld, BuP Elefanten (arbetsgruppen och gruppledare) SKL:s Kvinnofridsnätverk (samtliga samordnare och enhetschef) Utöver detta så har enhetschefen tagit del av grundläggande arbetsmiljöutbildning och chefsintroduktion, samt de föreläsningar som hållits i samband med träffar med Länsstyrelsen Västra Götalands kommunnätverk. Arbetsgruppen eftersträvar också att med jämna mellanrum delta vid kollegors föreläsningar vilket också blir kompetensutvecklande. Utvecklingsdagar Arbetsgruppen har under 2013 haft ett antal utvecklingsdagar under I maj månad hade gruppen ett tvådagars arbetsinternat tillsammans med verksamhetschefen. Under dessa dagar fokuserade gruppen på att påbörja ett efterfrågat värdegrundsarbete, diskutera verksamhetsövergripande principfrågor och planera verksamhet. I månadsskiftet oktober/november hade arbetsgruppen ett gemensamt arbetsinternat med Utväg Södra Älvsborg. Under dessa dagar fortsatte värdegrundsarbetet och verksamheterna diskuterade också möjligheter till samarbeten. Utöver dessa internat har Utväg Skaraborgs arbetsgrupp en planeringsdag varje termin. Handledning Under 2013 har Utväg Skaraborg anlitat två externa handledare. De som under 2013 utgjorde Utväg Skaraborgs fasta arbetsgrupp hade under året verksamhetshandledning av Hanna Olsson. Hanna Olsson är legitimerad terapeut med Sida av 19

11 handledarutbildning och arbetar som handledare, föreläsare och författare. Hanna Olsson är hedersdoktor vid Umeå Universitet och har mångårig och gedigen erfarenhet av att i alla sina arbetsområden möta problematiken våld i nära relationer/ mäns våld mot kvinnor. Tillsammans med gruppledare hade samordnarna också klinisk handledning av Josefin Grände. Josefin Grände är handledare, terapeut och utbildare med lång erfarenhet av och bred kompetens inom arbetet mot våld i nära relationer. Samordnarna och gruppledarna har i denna handledning delats in i två grupper; en handledningsgrupp har bestått av barnsamordnare, barngruppsledare och pappagruppsledare. Den andra handledningsgruppen bestod av övriga samordnare samt gruppledare för mans- och kvinnogrupper. Utbildningar Under 2013 utbildade Utväg Skaraborg ca 1000 personer. Verksamheten planerar varje termin ett utbud av föreläsningar som hålls i egen regi men får också allt fler förfrågningar om andra insatser. Dessutom genomför Utväg Skaraborg minst en gång per termin en utbildning i manualerna för att leda grupper för barn/föräldrar och våldsutsatta kvinnor. Följande utbildningar/föreläsningar genomfördes 2013: Om barn - Gryning vård AB Våga se, våga fråga AME Skara När det overkliga blir verkligt (2 ggr) samverkande myndigheter Barn/ Utväg Vuxenpsykiatrin Skövde Barnföreläsning förskolepedagoger Töreboda Våga se, våga fråga SKAS Våga se, våga fråga och Utväg - Volvo Avslutningskonferens hbt-projektet - nationell När våldet är lika, fast ändå inte (2 ggr) samverkande myndigheter Med hoppet som drivkraft (2 ggr) samverkande myndigheter Att möta och samtala med våldsutsatta i nära relation (2 ggr) samverkande myndigheter Fördjupning i att möta och samtala med våldsutsatta (2 ggr) samverkande myndigheter Presentation av nätverksforskning (externa föreläsare) kontaktpersonsnätverket Basföreläsning våld i nära relation barnmorskeprogrammet, Högskolan i Skövde Barngrupp/kvinnogrupp, manualutbildning (2ggr) nationell Basföreläsning våld i nära relation Billingens vårdcentral Basföreläsning våld i nära relation MHV 8, MHV 9 Introduktion till våld i nära relationer samverkande myndigheter Barnföreläsning (samverkan med VKV) hälso- och sjukvård Hur samverka? Länsstyrelsen Örebro Våld i nära relation Hellidens folkhögskola Om arbete med våldsutövare Länsstyrelsen Värmland Att möta och samtala med våldsutsatta Länsstyrelsen Västernorrland Sida av 19

12 Våld i nära relation kamratstödjare Om hbt-projektet nordisk konferens Schyssta relationer, manualutbildning nationell Våld mot äldre (samverkan Skaraborgs Kommunalförbund) Socialtjänst Skaraborg Våld i nära relationer Fackliga ombud Volvo Öppet Hus (2 ggr) samverkande myndigheter Våld i nära relation distriktssköterskor Skaraborg Våld i nära relation Inner Wheel Skara Vid samtliga utbildningsinsatser ombeds deltagarna utvärdera. Andelen deltagare som gör detta är stor och insatserna ges genomgående höga betyg. Information Utväg Skaraborg strävar efter att presentera verksamheten och synliggöra våldet och dess konsekvenser på så många arenor och nivåer som möjligt. Att bistå kontaktpersonsnätverket med relevant information är viktigt och sker genom att enhetschefen sammanställer och distribuerar nyhetsbrev cirka fyra gånger om året. Andra professionella eller ideellt engagerade kan genom förfrågan få verksamhetspresentation. Detta sker på arbetsplatser, nätverksträffar och liknande. Allmänheten har under 2013 nåtts företrädelsevis genom att enhetschefen för Utväg Skaraborg regelbundet skrivit krönikor i en reklamfinansierad tidning. Studiebesök Utväg Skaraborg får löpande förfrågningar från andra verksamheter om studiebesök. Verksamheten genomför dessa i största möjliga mån. Under 2013 studiebesöktes verksamheten också av jämställdhetsminister Maria Arnholm och Nationella Samordnaren mot Våld I Nära Relation, Carin Göthblad. Båda hade kännedom om Utväg sedan tidigare och framhåller verksamheten som gott exempel. Nätverk Utväg Skaraborg finns representerade i olika nätverk, både lokalt, regionalt och nationellt. Lokalt finns Utväg Skaraborg med i Skaraborgsgruppen vars fokus är våld och övergrepp mot barn. Regionalt deltar verksamheten i nätverk som Länsstyrelsen Västra Götaland ansvarar för; ett Sida av 19

13 kommunnätverk och ett nybildat nätverk för regionens verksamheter som har utbildning i sitt uppdrag. Nationellt är verksamheten engagerad i ett nätverk med fokus på våld i hbt-relationer, SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) kvinnofridsnätverk och Rädda Barnens nationella nätverk. Hur ofta respektive nätverk träffas varierar, men det handlar om cirka två till fyra träffar per år. Utväg Skaraborg försöker närvara i största möjliga mån. Utväg Skaraborg har också kontinuerlig kontakt och erfarenhetsutbyte med Utväg Södra Älvsborg och Utväg Göteborg samt VKV (Västra Götalandsregionens Kompetenscentrum om Våld i nära relationer). Kontaktpersonsnätverket Utväg initierade 2001 ett kontaktnät om ca 50 representanter från polis, åklagare, socialtjänst, primärvård, länssjukvård samt frivilligorganisationer. Syftet med kontaktnätsarbetet är att ge berörd representant spetskompetens inom kunskapsområdet våld i nära relationer. Kontaktpersonerna har också ett uppdrag att, inom den egna myndigheten/organisationen, finna nya förhållningssätt för att upptäcka och utveckla metoder för att stödja och motivera ett förändringsarbete med berörda våldsutsatta, våldsutövande och barn. Den årliga utbildningsdagen hölls i slutet av vårterminen. Temat denna gång var nätverk och föreläsare var Linn Sandberg och Lukas Gottzén, båda verksmamma vid Linköpings Universitet. Båda föreläsarna presenterade delar av sin nätverksforskning där empirin bland annat är hämtad från Utväg Skaraborg. Samtliga myndigheter/organisationer var representerade, ca 35 personer. Genom kontaktpersonsnätverket har Utväg Skaraborg också kontakt med polisens brottsoffersamordnare, de nätverk mot våld i nära relationer som finns inom SKAS och andra typer av arbetsgrupper och lokala samverkansgrupper runtom i Skaraborg. Etapp 2 I den lokalt kallade Etapp 2 Våldsutsatta ingick under 2013 följande kommuner: Skara, Vara, Lidköping, Mariestad, Tibro och Falköping. Deltagarna träffas regelbundet tillsammans med Utvägs samordnare för våldsutsatta i Utvägs lokaler. Samordnare för våldsutsatta delger ny information, och vid ett par tillfällen har representanter från polis och åklagare deltagit för att utbyta information och främja samarbete. Deltagarna har också möjlighet att lyfta ärenden och få handledning. Etapp 2 Barn bestod under 2013 av följande kommuner: Lidköping, Falköping, Tibro och Töreboda. Utöver dessa också representant från Kvinnohuset Tranan. Etapp 2 Barn fungerar på samma sätt som Etapp 2 Våldutsatta. Sida av 19

14 Uppsökande verksamhet Den uppsökande verksamheten är dels specifikt riktad till de personer som förekommer i en polisanmälan i Skaraborg. Utvägs generellt uppsökande arbete inkluderar information, utbildningsinsatser och övrigt synliggörande. Utväg får genom polisanmälningar kännedom om förekomst av våld i nära relationer. I många fall anmodas verksamheten kontakta handläggare innan eventuell kontakt tas. I kontakt med handläggare görs bedömning huruvida målsägande kan och ska kontaktas. I de fall målsägande är bosatt i någon av de kommuner som ingår i Etapp 2 Våldsutsatta informeras kommunens representant. Informationen är då helt anonymiserad oh kommunens handläggare måste kontakta polisens handläggare för att få ytterligare information. För målsägande bosatta i övriga kommuner och där inga hinder för kontakt föreligger tar Utvägs samordnare för våldsutsatta en kontakt. Denna kontakt sker företrädelsevis via brev, men även via telefon om Utväg Skaraborg har möjlighet i form av resurser eller gör bedömningen att det är ett bättre tillvägagångssätt. Samordnaren för våldsutövare får inte kännedom om den misstänkte förövaren på samma vis som samordnaren för våldsutsatta. Först när den utredande polisen informerat en misstänkt förövare om Utväg och denne tackat ja till fortsatt information påbörjas det uppsökande arbetet. Klinisk verksamhet Det kliniska arbetet är Utvägs mest omfattande verksamhet och sker på tre vis: Individuellt behandlingsarbete Gruppverksamhet Konsultationer och handledning Samordnare för barn och ungdomar har under 2013 haft samtal med 90 barn. I barnverksamheten utförs samtalen först och främst enligt Trappanmodellen. Det utförs också många samtal med föräldrar. Samtliga samtal med barn har genomförts av Kerstin Nettelblad. Utvägs arbete med våldsutsatta har under året bedrivits främst av Bibi Lundvall och Kerstin Samuelsson, men även av Jennie Malm Georgson. Tillsammans har dessa haft individuell kontakt med 154 våldsutsatta. Utvägs arbete med våldsutövare har under året bedrivits av Michael af Geijersstam Ottow som har haft individuella samtal med 96 våldsutövare. Kännedomen om utsatta och utövare är betydligt högre än antalet klienter och genomförda besök. Utväg får regelbundet del av polisanmälningar gällande våld i nära relationer 4 och bedriver genom dessa uppsökande arbete genom kontakt med utredande polis och brev direkt till målsägande. Det förekommer alltså en stor diskrepans mellan antalet inlämnade ärenden till Utväg och antalet klienter i verksamheten. Detta har en rad förklaringar men de främsta handlar om bedömningar av ärendena och resurser. 4 På grund av lagstiftning görs först en sortering av ansvarig polis. Sida av 19

15 Utvägs samordnare i samarbete har under året arbetet med ett flertal ärenden i familjebehandling. Företrädesvis är det mödrar med barn som är aktuella, men även nybildade styvfamiljer, nya parrelationer där våld inte förekommer och andra konstellationer har förekommit. Samordnarna har även arbetat med nätverksinterventioner i det individuella behandlingsarbetet. Telefonkonsultationer sker på nästintill daglig basis, det är företrädesvis de samverkande myndigheterna som använder sig av Utvägs spetskompetens när det gäller kontakten med våldsutsatta, våldsutövande och deras barn. Även privata näringslivet, frivilligorganisationer, privatpersoner och anhöriga kontaktar Utväg för konsultation. Samordnarna deltar vidare i samrådsmöte och resursmöte kring enskilda barn och vuxna i kommunerna. Gruppverksamhet Totalt har Utväg Skaraborg drivit fjorton grupper under Barn/ungdomar Varje år bedrivs fyra slutna barngrupper med parallell föräldragrupp. I föräldragrupp går den ickevåldsutövande boendeföräldern, vilket innebär att denne kan vara mamma, pappa, styvförälder, familjehemsförälder eller liknande. Barnets behov och upplevelser är i fokus i både barn- och föräldragrupp. Grupperna har ett fast start- och slutdatum men antalet träffar beror på barnens ålder. Grupperna ges terminsvis, två på vårterminen och två på höstterminen, och följer Utväg Skaraborgs egen manual. Ledare för barngrupp är personal från Barn- och Ungdomspsykiatrin i Skaraborg och föräldragrupperna leds av personal från Utväg. Våldsutsatta kvinnor Varje år bedrivs tre halvöppna grupper för våldsutsatta kvinnor. En grupp bedrivs i Lidköping i lokaler som tillhandahålls av Lidköpings kommun, övriga grupper bedrivs i Utvägs egna lokaler. Halvöppen innebär att intaget sker löpande men att varje deltagare går cirka tjugo gånger. Kvinnogrupperna leds av kontrakterade gruppledare, verksamma inom socialtjänst, Barn- och Ungdomspsykiatrin eller annan psykoterapeutisk verksamhet. Arbetet i grupperna görs enligt Utvägs egen manual. Våldsutövare Utväg bedriver två grupper för våldsutövare varje år. Grupperna har öppet intag och varje deltagare deltar minst tjugo gånger. Antalet tillfällen utöver dessa tjugor är individuellt. men har möjlighet att vara kvar tills personen, efter bedömning tillsammans med gruppledarna, upplevs färdig med grupp. De två grupperna bedrivs parallellt. Gruppledare är personal från Utväg Skaraborgs arbetsgrupp och kontrakterade gruppledare verksamma inom vuxenpsykiatrin. Hittills har samtliga deltagare i gruppverksamheten varit män. Sida av 19

16 Pappagrupp Personer som går i individuellt stöd för våldsutövning ges möjlighet till att också/ istället för grupp för våldsutövare delta i pappagrupp. Pappagruppen leds av kontrakterade gruppledare inom olika psykoterapeutiska verksamheter. Pappagruppen är numera öppen, med löpande intag och individuellt anpassat antal gånger. Under 2013 påbörjades en manual för denna gruppverksamhet. Avslutande kommentarer Inflödet till Utväg Skaraborgs verksamhet var högt under 2013 vilket medförde att köer till verksamheten skapades. Det har för verksamheten tydliggjorts att resurser och behov är i obalans. Att verksamheten fick ny huvudman har också påverkat eftersom ny organisation också innebär nya rutiner, om inte för det kliniska arbetet så för det vardagliga arbetet och alla de aspekter som rör relation mellan arbetstagare/medarbetare och chef/organisation. Bilagor Bilaga 1 Utväg Skaraborgs kliniska verksamhet för våldsutsatta Bilaga 2 Utväg Skaraborgs kliniska verksamhet för barn, ungdomar och föräldrar Bilaga 3 Utväg Skaraborgs kliniska verksamhet för våldsutövande Sida av 19

17 Bilaga 1 till verksamhetsberättelse 2013 TOTALT Antal klienter för hela verksamheten Totalt hela verksamheten Antal klienter Samordnare för utsatta 154 Samordnare för barn 90 Samordnare för utövare 96 Summa totalt 340 Antal klienter/ålder för utsatta klienter Ålder Antal utsatta klienter 13-18F K F K M K M K M K 6 65+K 1 Summa totalt Antal utsatta klienter F 15-24K 18-20F 25-34K 25-34M 35-44K 35-44M 45-54K 45-54M 55-64K 65+K

18 Antal besök gällande utsatta utifrån besöksform Typ av besök Antal besök Bedömningssamtal 33 Nybesök 112 Nybesök, avbokad 8 Nybesök, utebliven 6 Återbesök 172 Återbesök, avbokad 18 Återbesök, utebliven 12 Totalt antal besök Antal besök utsatt utifrån besöksform Sida av 19

19 Antal klienter utifrån remissingång Remissingång Antal klienter Annan 4 Samordnare för barn 10 BUP 3 Egen 60 Egen via annan 7 Egen via HSV 6 Egen via Kvinnojour 1 Egen via Skolan 3 Egen via SOC 13 HSV 3 Kvinnohus 3 Kvinnojour 1 Samordnare för utsatta 1 Samordnare för utövare 4 Polis 20 Soc 15 Summa totalt 154 Egen via Kvinnojour Samordnare för utsatta Samordnare för utövare Egen via HSV Kvinnojour Samordnare för barn Antal utsatta klienter per remissingång Soc HSV Annan BUP Egen via SOC Kvinnohus Egen via Skolan Polis Egen Egen via annan Egen Egen via annan Polis Annan HSV Samordnare för barn Soc Kvinnojour Samordnare för utsatta Egen via HSV Egen via SOC Samordnare för utövare BUP Egen via Kvinnojour Egen via Skolan Kvinnohus Sida av 19

20 Bilaga 2 till verksamhetsberättelse Samordnare för barn Antal barn utifrån remissingång Remissingång Totalt Annan 3 BUP 11 Egen 1 Egen via Skolan 6 Egen via SOC 6 HSV 1 Kvinnohus 3 Samordnare för utsatta 3 Mamman 28 Samordnare för utövare 3 Pappan 2 Skolan 7 Soc 16 Totalsumma 90 Remissingång Annan Soc BUP Egen Skolan Egen via Skolan Pappan Egen via SOC Samordnare för utövare HSV Kvinnohus Mamman Samordnare för utsatta Sida av 19

21 Antal besök utifrån typ av besök Besöksform Totalt Avstämningssamtal 2 Nybesök 57 Bedömningssamtal 21 Gruppbehandling 205 Gruppbehandling, avbokad 8 Återbesök 162 Återbesök, avbokad 24 Avslutningssamtal 18 Anhörigstöd 2 Återbesök, utebliven 12 Nybesök, utebliven 3 Nybesök, avbokad 3 Totalsumma 538 Antal besök per besöksform Sida av 19

22 Bilaga 3 till verksamhetsberättelse 2013 Samordnare för utövare Antal utövare utifrån remissingång Remissingång antal procent Egen 36 38% Soc 28 29% HSV 16 17% Polis 16 17% Summa % 17% Egen 17% 37% Soc HSV 29% Polis Antal individuella besök Antal besök individuellt stöd 349 Antal besök i grupp Mansgrupp 21 Pappagrupp 11 Totalt 32 Sida av 19

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011 Våld i nära relationer Handlingsplan för socialnämnden 2011 1 Utgångspunkter Enligt 5 kap 11 andra stycket socialtjänstlagen ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta

Läs mer

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande Styrning Nationella jämställdhetspolitiska mål: Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv 1. En jämn fördelning av makt och inflytande 2. Ekonomisk jämställdhet 3. En jämn

Läs mer

2013-045.17. Länsstyrelsen, Landstinget Västmanland, Polismyndigheten, Kriminalvården, Kommunerna

2013-045.17. Länsstyrelsen, Landstinget Västmanland, Polismyndigheten, Kriminalvården, Kommunerna Dokumentnamn: Mäns våld mot kvinnor Dokumentnummer: Version: Dnr:801-2961-12 Datum: VKL:s diarienummer: 2013-045.17 Gäller fr o m: Gäller t o m: 2012 2014 Parter: Länsstyrelsen i Västmanlands län Handläggare:

Läs mer

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland D nr LTV Kompetenscentrum för hälsa Faställd av Lennart Iselius Hälso- och sjukvårdsdirektör Handläggare Ann-Sophie Hansson Folkhälsochef 2011-07-20 1 (7) Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-10-24 Sida 80 (91) 52 Samverkan mot våld Samverkan mot våld har varit ett projekt i Norrbotten under åren 2011-2012. Projektet har syftat till att

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig

Läs mer

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge.

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge. 1 Slutrapport till länsstyrelsen ang. Projektet Biff 2 2008-08-25-2010-06-01 gällande barn till missbrukare, barn som bevittnat våld och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Bakgrund/sammanfattning

Läs mer

Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun

Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun Datum 2012-07-05 Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun Kvalitetsdokument Redaktör Dokumentnamn Upprättat (dat.) 2011-11-24 Handlingsplan

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län

Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län Mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel Titel: Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid

Läs mer

Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017. Fastställd av socialnämnden 2015-09-23

Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017. Fastställd av socialnämnden 2015-09-23 Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017 Fastställd av socialnämnden 2015-09-23 Tyresö kommun 2 (9) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Inriktning... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 3 2.3 Målgrupp...

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig rättsäkerhet, skydd,

Läs mer

Från polisanmälan till stöd och hjälp

Från polisanmälan till stöd och hjälp samverkan mellan polis och socialtjänst vid brott i nära relation då målsägande är över 18 år Från polisanmälan till stöd och hjälp Handbok för införande av arbetsmetod grundad på Relationsvåldscentrum

Läs mer

Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal. Årsberättelse 2013

Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal. Årsberättelse 2013 Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal Årsberättelse 2013 Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal Uppdrag Den delregionala ledningsgruppens uppdrag är att kontinuerligt och enligt Västbus

Läs mer

Vad ska vi prata och samtala om?

Vad ska vi prata och samtala om? Vad ska vi prata och samtala om? Om Länsstyrelsen och våra uppdrag Om mäns våld mot kvinnor Läget i länet Kommande lagstiftning Vad gör Operation Kvinnofrid och vad kan Länsstyrelsen erbjuda Regional strategi

Läs mer

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09 Livsmiljöenheten 2009-12-18 Länsstrategi Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010 Diarienr: 801-3732-09 2 1 Förord Mäns våld mot kvinnor i Västmanland är utbrett och vanligt före-kommande. De senaste åren

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Jörgen Dimenäs (M) Lena Brolin (M) Yvonne Dahlqvist (KD) Kerstin Karlberg (S) Niclas Johansson (S), tjänstgörande ersättare

Jörgen Dimenäs (M) Lena Brolin (M) Yvonne Dahlqvist (KD) Kerstin Karlberg (S) Niclas Johansson (S), tjänstgörande ersättare Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-03-24 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 17.55 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Jörgen Dimenäs (M) Lena Brolin (M) Yvonne Dahlqvist (KD) Pia Fahlgren

Läs mer

Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer

Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer Trosa kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Välkomna till Uppstart av Christina projektet. Radisson Blu Skandinavia Hotell 4 september 2013

Välkomna till Uppstart av Christina projektet. Radisson Blu Skandinavia Hotell 4 september 2013 Välkomna till Uppstart av Radisson Blu Skandinavia Hotell 4 september 2013 Välkomna till Uppstart av VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer Carina Eliason, utvecklingsledare

Läs mer

Motion 5/2015 angående utvecklat arbete för att förebygga och förhindra våld i nära relationer

Motion 5/2015 angående utvecklat arbete för att förebygga och förhindra våld i nära relationer Landstingsdirektörens stab Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Diarienummer 150377 Landstingsfullmäktige Motion 5/2015 angående utvecklat arbete för att förebygga och förhindra våld i nära relationer Förslag

Läs mer

Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor. Vad gör socialtjänsten?

Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor. Vad gör socialtjänsten? Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor Vad gör socialtjänsten? Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor Vad gör socialtjänsten? ISSN 1103-8209, meddelande 1999:23 Text: Britt Segerberg Omslagsbild:

Läs mer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer 2014 1. Inledning Arbetet med våld i nära relationer är ett högt prioriterat område utifrån regeringens skrivelse 2007/08:39. Familjefridssamordnarens

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga

Våld i nära relationer en folkhälsofråga Våld i nära relationer en folkhälsofråga Kerstin Bynander och Lina Blombergsson Kommittédirektiv Uppdrag samla och stödja berörda myndigheter och organisationer för att öka effektiviteten, kvaliteten och

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor antogs

Läs mer

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Ks 2010:163 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Handlingsprogram

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Tjörn Möjligheternas ö Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av

Läs mer

Mansrådgivningen Jönköping. Mansrådgivningen Jönköping

Mansrådgivningen Jönköping. Mansrådgivningen Jönköping Mansrådgivningen Jönköping - ett alternativ till våld i nära relationer Dan Rosenqvist Leg. psykolog 0703-92 32 29 Kjell Nordén Skötare/leg. psykoterapeut 036-10 25 13 Mansrådgivningen Jönköping Få kontakt

Läs mer

Datum 2011-09-20. Dokumentet vänder sig till all personal inom den patientnära verksamheten som möter våldsutsatta kvinnor, barn och män.

Datum 2011-09-20. Dokumentet vänder sig till all personal inom den patientnära verksamheten som möter våldsutsatta kvinnor, barn och män. I Landstinget Gunilla Lillhager, kurator och arbetsterapienhet Gunilla Apell, h3lso- och sjukvårdsenheten DALARNA RIKTLINJE - VALD I NÄRA RELATIONER Datum 2011-09-20 Beteckningfdiarienr LD11/02248 1(6)

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER

HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER Mullsjö kommuns socialtjänst Revideras 2012 Antagen av kommunstyrelsen 20090826 1 Våld i nära relationer och barn som bevittnar våldet Handlingsplanens syfte och

Läs mer

Stoppa mäns våld mot kvinnor

Stoppa mäns våld mot kvinnor Stoppa mäns våld mot kvinnor Mäns våld drabbar kvinnor i alla åldrar och samhällsklasser Ett samarbete mellan socialtjänsten, förskolan, skolan, polisen, landstinget, Brottsofferjouren och Kvinnojouren

Läs mer

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166 KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation Antagen av KF, dnr KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation 2/7 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition... 3 Kartläggning... 3 Syfte...

Läs mer

Förord. Linköping 9 april 2013. Doris Nilsson Docent i psykologi Linköpings Universitet

Förord. Linköping 9 april 2013. Doris Nilsson Docent i psykologi Linköpings Universitet Förord Den här boken vill förmedla vikten av att våga se och bemöta det potentiella våld som barn och ungdomar kan vara utsatta för. Det gäller både det våld ett barn kan bevittna samt egen våldsutsatthet.

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

FÖRSLAG TILL DAGORDNING Närvårdsområde Alingsås LEDNINGSGRUPP NÄRVÅRDSOMSRÅDE ALINGSÅS Datum: 2015-05-08 Tid: Kl 09:00-12:00 Plats: Vård och äldreomsorgsförvaltningen, Kungsgatan 9 Lokal: Sunnerö, plan 0 FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Läs mer

Resultatet för Nässjö kommun är i stort likvärdigt med förra jämförelsen 2013.

Resultatet för Nässjö kommun är i stort likvärdigt med förra jämförelsen 2013. RAPPORT juni 2014 Analys av Öppna Jämförelser Brottsoffer Resultat och förbättringsområden Sammanfattning SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en tredje öppna jämförelser gällande Stöd till brottsoffer

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december.

Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december. Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december. se bifogat. Med vänlig hälsning Vesna Casitovski SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(19) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-12-11 Handlingsplan

Läs mer

Handlingsplan mot våld i nära relationer

Handlingsplan mot våld i nära relationer SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-04 AN-2013/636.739 1 (2) HANDLÄGGARE Hartvig Egebark, Gunnel 08-535 376 04 Gunnel.Hartvig-Egebark@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Ansökan om bidrag till Kriscentrum för män i Västmanland för verksamhetsår 2015

Ansökan om bidrag till Kriscentrum för män i Västmanland för verksamhetsår 2015 tiilaga ~s 2015/36/1 Kriscentrum för Män SALA KOMMUN Vård- och omsorgsförvaltningen Ink. 2015-01- O 2 Till Socialnämnden i Sala kommun Ansökan om bidrag till Kriscentrum för män för verksamhetsår 2015

Läs mer

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Samarbetspartners: Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

HANDLINGSPLAN. mot våld i nära relationer. Socialtjänsten. Antagen av Socialnämnden 2012-02-15

HANDLINGSPLAN. mot våld i nära relationer. Socialtjänsten. Antagen av Socialnämnden 2012-02-15 HANDLINGSPLAN mot våld i nära relationer Antagen av Socialnämnden 2012-02-15 Socialtjänsten 1 (9) DNR: SN/2012:16 Socialnämndens handlingsplan mot våld i nära relationer. Inledning Socialnämnden antog

Läs mer

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Utbildnings- och omsorgsnämnden 2011-04-18 62 Reviderad 2013-06-11 540 Inom Älvkarleby kommuns skall våldsutsatta kvinnor och

Läs mer

Datum 20 11-09-20. Ert datum

Datum 20 11-09-20. Ert datum I l andstinget ~ DAlARNA CENTRA L FÖRVALTNING Hälso- och sjukvårdsenheten. Gu nilla Apell LANDSTINGSDIREKTÖRE NS VERKSTÄLLIGHETSBESLUT 15/11 Datum 20 11-09-20 Beteckn:ngld,anenf LD11/02248 1(1) Ert datum

Läs mer

UNGDOMSLOTSAR TILL PSYKIATRI

UNGDOMSLOTSAR TILL PSYKIATRI Förslag om UNGDOMSLOTSAR TILL PSYKIATRI Projekt för utvecklad samverkan kring unga vuxna med allvarlig psykisk ohälsa i Göteborg 2015-02-10 2015-02-06 Styrgruppen för projektet Ordförande Lena Säljö, Göteborgs

Läs mer

RELATIONSVÅLD GEMENSAM HANDLINGSPLAN

RELATIONSVÅLD GEMENSAM HANDLINGSPLAN RELATIONSVÅLD GEMENSAM HANDLINGSPLAN 1 BAKGRUND...3 SOCIALTJÄNSTEN...3 UTVÄG SKARABORG...4 POLISEN...4 SJUKVÅRDEN...4 KVINNOJOUREN...4 BROTTSOFFERJOUREN...5 MÅL...5 ÖVERGRIPANDE MÅL...5 KVINNOPERSPEKTIVET...5

Läs mer

Projektplan. Britta Andersson britta.andersson@gotene.se. IFO/Vuxen Lidköpings kommun Elisabeth Rahmberg. elisabeth.rahmberg@lidkoping.

Projektplan. Britta Andersson britta.andersson@gotene.se. IFO/Vuxen Lidköpings kommun Elisabeth Rahmberg. elisabeth.rahmberg@lidkoping. Projektplan Projektägare Falköpings kommun Projektledare OBS! Detta är arbetsmaterial och ska läggas fram som förslag på styrgruppsmöte den 4 maj Catarina Carlehed catarina.carlehed@skovde.se 0768-19 49

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Våld i nära relationer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling () publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Utredning. Våld i nära relationer

Utredning. Våld i nära relationer Utredning Våld i nära relationer Umeå kommun 2014 1 Inledning Under fem månader har en kartläggning kring våld i nära relationer genomförts i Umeå kommun. Utredningen har finansierats av medel från Socialstyrelsen.

Läs mer

Rätten till kvinnofrid

Rätten till kvinnofrid LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR Rätten till kvinnofrid Socialtjänstens insatser för våldsutsatta kvinnor i län Meddelande 2001: 29 701-0792-1997 Förord Länsstyrelsen är den regionala tillsynsmyndigheten

Läs mer

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn 2009-05-06 dnr 40/09-750 1 Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn I Älvsbyns kommun ska våldsutsatta kvinnor och alla barn som bevittnat eller själva

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa Den här skriften är en vägledning för alla som i sin yrkesutövning

Läs mer

Råd till våldsutsatta kvinnor och barn. Information till dig som bor i Luleå och Boden

Råd till våldsutsatta kvinnor och barn. Information till dig som bor i Luleå och Boden Råd till våldsutsatta kvinnor och barn Information till dig som bor i Luleå och Boden Att många människor i samhället utsätts för hot och våld inom hemmets väggar är ett samhällsproblem. Dessutom är det

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Handlingsplan för våldsutsatta kvinnor och deras familjer

Handlingsplan för våldsutsatta kvinnor och deras familjer Handlingsplan för våldsutsatta kvinnor och deras familjer Sidansvarig Anna-Lena Sellergren, senast uppdaterat 2004-04-22 Socialtjänstens ansvar Socialtjänstlagens 11 skriver att Socialnämnden bör verka

Läs mer

Delrapport för verksamheter som har beviljats utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld

Delrapport för verksamheter som har beviljats utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld Delrapport för verksamheter som har beviljats utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld 1. Grunduppgifter Kommun/verksamhet: Medrapporterande

Läs mer

Handlingsplan för kvinnofrid

Handlingsplan för kvinnofrid för kvinnofrid i Härryda kommun MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Uppdraget Enhetschefen för vuxenenheten fick i oktober 2000 i uppdrag av verksamhetschefen för individ- och familjeomsorg

Läs mer

Vad är VKV? Hur arbetar vi? Information. Utbildningar. VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer

Vad är VKV? Hur arbetar vi? Information. Utbildningar. VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära 031 346 06 58 vkv@vgregion.se www.valdinara.se/vkv Våld i nära n Borås s den 7 april-2011 Tove Corneliussen,, utbildningsledare, Lotta Nybergh,

Läs mer

Redovisning av verksamhet personliga ombud 2013

Redovisning av verksamhet personliga ombud 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Birgitta Jansson 2014-01-14 SN 2014/0027 0480-450940 Socialnämnden Redovisning av verksamhet personliga ombud 2013 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

FÖRÄLDRASTÖD I BLEKINGE

FÖRÄLDRASTÖD I BLEKINGE FÖRÄLDRASTÖD D I BLEKINGE Föräldrastöd d i Blekinge Utgångspunkter: En förnyad f folkhälsopolitik lsopolitik,, 2007/08:110 Föräldrastöd en vinst för f r alla, SOU 2008:131 Projektgruppens samlade kunskaper

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Hösten 2010 Våren 2011 Tryggvekonceptet i Lidköping Tryggve handlar om att stödja barn och unga till föräldrar med alkoholdrogberoende, ibland benämnda som de glömda barnen. Detta

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Psykologer för Mödra- och barnhälsovården i Västra Götalandsregionen Foto: Viktoria Svensson Reviderad version Augusti 2011 Följande dokument har arbetats fram för att beskriva psykologfunktionen,

Läs mer

Vad är VKV? Utbildningar. Information. Rapporter. VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer. den 22 september 2011

Vad är VKV? Utbildningar. Information. Rapporter. VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer. den 22 september 2011 Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer Våld i nära n relationer Skövde den 22 september 2011 031 346 06 58 vkv@vgregion.se www.valdinararelationer.se/vkv Tove Corneliussen,,

Läs mer

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Innehållsförteckning Inledning... Uppdragsbeskrivning för Skaraborgs Kommunalförbunds FoU-verksamhet... FoU verksamheten

Läs mer

Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur. Se Sambandet. i samarbete med. Se Sambandet inlaga kort.indd 1 2013-05-29 09.

Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur. Se Sambandet. i samarbete med. Se Sambandet inlaga kort.indd 1 2013-05-29 09. Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur Se Sambandet i samarbete med Se Sambandet inlaga kort.indd 1 2013-05-29 09.38 Copyright: Nathalie Nordén & Carin Holmberg och Se Sambandet. Layout:

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 1 2003-03-21 STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 Bakgrund Individ- och familjeomsorgen i kommunen styrs på många sätt av den nationella lagstiftning som finns. Till

Läs mer

Våld i nära relationer Socialtjänstens ansvar

Våld i nära relationer Socialtjänstens ansvar Våld i nära relationer Socialtjänstens ansvar Mikael Thörn Socialkonsulent Länsstyrelsen Västra Götalands län 031-60 52 08 mikael.thorn@o.lst.se Våld i nära relationer Våld och övergrepp mot barn Barn

Läs mer

Fakta: mäns våld mot kvinnor Så ser Det ut i dag

Fakta: mäns våld mot kvinnor Så ser Det ut i dag Så ser Det ut i dag mäns våld mot kvinnor I världen uppskattas var tredje kvinna någon gång har blivit utsatt för våld eller sexuella övergrepp. I Sverige anmäldes år 2006 runt 25 500 fall av misshandel

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-10-16 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser är

Läs mer

Länsstrategi för arbetet mot våld i nära relationer

Länsstrategi för arbetet mot våld i nära relationer Länsstrategi för arbetet mot våld i nära relationer 3 juni Hannah Kejerhag Oldenmark Regional utvecklingsledare för arbetet mot våld i nära relationer Länsstyrelsen Västernorrland Kartläggning 2011-2012

Läs mer

Handlingsplan I-nod 2 Anpassade ACT team typ FACT eller liknande

Handlingsplan I-nod 2 Anpassade ACT team typ FACT eller liknande Handlingsplan I-nod 2 Anpassade ACT team typ FACT eller liknande Verksamheter Delområdet Anpassade ACT team typ FACT eller liknande består av två deltagande verksamheter: Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska

Läs mer

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar bilaga 2 Juridik I det psykoterapeutiska arbetet med barn och ungdomar ställs man ibland inför frågor av juridisk karaktär. En del av dessa finns redovisade här. Texten bygger på en intervju med Psykologförbundets

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Socialnämnd 2012-05-21 1

Socialnämnd 2012-05-21 1 Socialnämnd 2012-05-21 1 Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-18.50 Beslutande Bengt Andersson, (C), ordförande Per Gren (S) Siw Malmsten (FP) Barbro Lund (KD) Inger Strand (FP) Tomas Danielsson (M)

Läs mer

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2011-12-08 Sida 123 (138) 80 Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka I budgetpropositionen för 2011 aviserade regeringen en forts

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-16. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-16. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.30 ande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S), vice ordförande Kjell-Åke Johansson (KD) ersätter Barbro Lund (KD) Siw Malmsten (FP) Inger Strand (FP) Tomas

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

SKYDDSNÄT ELLER TRASSEL?

SKYDDSNÄT ELLER TRASSEL? SKYDDSNÄT ELLER TRASSEL? HJÄLPPROCESSEN FÖR VÅLDSUTSATTA KVINNOR OCH BARN En hjälpreda för att se sammanhang och göra effektiva insatser Materialet är gjort med utgångspunkt i samverkande verksamheter

Läs mer

Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting

Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting Inledning KSL, kommunerna och Stockholms läns landsting har tillsammans arbetat fram

Läs mer

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn Samverkan mellan länets kommuner, Norrbottens läns landsting, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten. Uppdrag skyddat boende Politiska samverkansberedningen

Läs mer

Regeringen uppdrar åt Linköpings universitet att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn.

Regeringen uppdrar åt Linköpings universitet att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Regeringsbeslut II:3 2015-06-17 S2012/275/FST Socialdepartementet Linköpings universitet 581 83 Linköping Uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn 1 bilaga Regeringens

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor - Länsstrategi 2012-2014; godkännande av dokument

Mäns våld mot kvinnor - Länsstrategi 2012-2014; godkännande av dokument SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 9 (12) Sammanträdesdatum 2012-08-07 6 Dnr 2012/174 Mäns våld mot kvinnor - Länsstrategi 2012-2014; godkännande av dokument INLEDNING Länsstyrelsen har tillsammans

Läs mer

Hedersrelaterad problematik Utbildningar i hedersrelaterad problematik

Hedersrelaterad problematik Utbildningar i hedersrelaterad problematik Hedersrelaterad problematik Utbildningar i hedersrelaterad problematik Utbildningar i hedersrelaterad problematik för Fyrbodals kommuner och Lilla Edet Därför behövs utbildningar... De senaste åren har

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATIONER

VÅLD I NÄRA RELATIONER VÅLD I NÄRA RELATIONER Landstingets ansvar för prevention och omhändertagande av personer utsatta för våld i nära relationer 1 Landstinget i Värmland Handlingsplan 2010 2014 LK/100726 Innehåll Inledning...3

Läs mer

TINDRA. En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL

TINDRA. En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL TINDRA En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL Barn som far illa Alldeles för många barn i Sverige far illa genom att de utsätts för misshandel. Alldeles för många av dem får inte

Läs mer

Lokalt och regionalt utvecklingsstöd vem ska samverka och kring vad? Elite Grand Hotel Norrköping 11 april 2014

Lokalt och regionalt utvecklingsstöd vem ska samverka och kring vad? Elite Grand Hotel Norrköping 11 april 2014 Lokalt och regionalt utvecklingsstöd vem ska samverka och kring vad? Elite Grand Hotel Norrköping 11 april 2014 Vilka utmaningar står kommunerna och landstingen inför? Hög inströmning av barn svårt att

Läs mer

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO KVINNOFRID Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för Kalix kommun, IFO Polismyndigheten Kalix sjukhus Kvinnojouren Svenska Kyrkan POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL

Läs mer

Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2014

Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2014 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-12-10 SN-2014/4111.719 1 (2) HANDLÄGGARE Kvist Lindgren, Zara Zara.Kvist-Lindgren@huddinge.se Socialnämnden Redovisning av

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE Bilaga till kontrakt mellan vårdgivare i och Landstinget Blekinge gällande anställning av ST-läkare i allmänmedicin:....

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammantradesdatum 2012-06-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammantradesdatum 2012-06-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l Platsoch bd StadShUSet, Sammanträdesrummet Öringen, k J. 14: 15-1 7:05 Beslutande Ledamöter Petter Jönsson (Fp), ordförande Gert Franzen (C) Jaan Kello (M) Rune Larsson (M) Liselotte

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 BUP Sörmland 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag... 3 Organisation...

Läs mer

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant Göteborgs stad Social ekonomi = sant Lotta Lidén Lundgren, Anneli Assmundson, Ulrika Lantz Westman Stöd till social ekonomi, Social resursförvaltning, Social resursförvaltnings uppdrag Social resursförvaltning

Läs mer

Våld i nära relationer 2013

Våld i nära relationer 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2013-06-04 SN 2013/0301 0480-450885 Socialnämnden Våld i nära relationer 2013 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta handlingsplan

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

Första linjen unga, Karlstadsområdet

Första linjen unga, Karlstadsområdet Första linjen unga, Karlstadsområdet Forshaga kommun, Grums kommun, Hammarö kommun, Karlstads kommun, Kils kommun, Landstinget i Värmland För barn och unga 6-20 år Vad är första linjen för barn och unga

Läs mer

Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag. BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015

Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag. BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015 BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015 Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag Anna Sandell, Psykolog i förskola/skola Stenungsunds kommun Ordf. Psifos Vägledning för Elevhälsan Samarbete mellan Skolverket

Läs mer

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Sammanfattning Detta bygger på av socialstyrelsen 2007 utfärdade nationella riktlinjerna

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumentinformation Riktlinje för samverkan mellan socialtjänst barn

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Våren 2012

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Våren 2012 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Våren 2012 Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn, Göteborg Informationssatsning Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn, Göteborg Grundutbildning

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Maria Strömbäck Våld i nära relationer Kiruna kommun Våld i nära relationer Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer