Utväg Sörmland- samverkan för. Med hånvisning till ovanstående föreslås landstingsfullmäktige besluta

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utväg Sörmland- samverkan för. Med hånvisning till ovanstående föreslås landstingsfullmäktige besluta"

Transkript

1

2

3 6777 MOTION Till landstingsfullmäktige i Sörmland Utväg Sörmland- samverkan för Kristdemokraterna LANDSTNGETSÖRMLAND Ink den D.nr.. #.5.44 nno Sedan 1996 bedrivs Utväg Skaraborg i Västra Götaland, en specialistverksamhet som grundar sig på myndighetssamverkan. Syftet är att genom långsiktig samverkan förstärka och utveckla arbetet mot våld i nära relationer, förhindra upprepning av våld och hjälpa våldets offer. Verksamheten är anpassad till samtliga inblandades behov; den som är våldsutsatt, den som utovar våld och barnen som ser och upplever våldet. Förutom den kliniska verksamheten är det också en kunskapsförmedling. Deras uppdrag är även att erbjuda utbildningssatsningar och höja den generella kunskapsmvån för alla samverkande myndigheter när det gäller ett individuellt omhändertagande för både barn och vuxna. Huvudman för Utväg Skaraborg är primärvården i Västra Götalandsregionen och den utgörs av en styr- och ledningsgrupp där samverkande myndigheter ingår. Finansiering sker via Västra Götaland regionen, Skaraborgs 15 kommuner, Socialstyrelsen och Brottsoffermyn heten. Arbetet bedrivs i nära samarbete med polis- och åklagarmyndigheter, kriminalvården, kvinnojourer och brottsofferjourer. BRA:s statistik över anmälda brott i Södermanland visar att våldsbrott och hot mot kvinnor ökat kraftigt de senaste 10 åren. Över fall av misshandel mot kvinnor anmäldes förra året jämfört med 2003 är det en ökning med 52 procent. Olaga hot har ökat i samma utsträckning. På 10 år har fallen av grov kvinnofridskränkning ökat med 62 procent. Förra året utsattes 457 kvinnor för våld av nägon i en nära relation. Säkerligen finns ett stort mörkertal när det gäller dessa brott. Alla har rätt att leva ett liv fritt från våld och kränkningar. Att främja jämstä.11hetoch att förebygga våld måste ske på alla nivåer i samhället! Som vårdgivare har vi ett stort ansvar men det har även polis, åklagare och socialtjänst. Tillsammans med frivilligorganisationerna kan vi arbeta bättre för att åstadkomma förändring. Alla goda krafter måste samverka för att nå en vision om ett Sörmland som är tryggt för alla att bo och verka i. I landstingets nya jämställdhetspolicy för är våld i nära relationer ett av tre fokusområden. Genom att ta initiativ till att utveckla samverkan mellan myndigheter i Sörmland enligt exemplet i Västra Götaland, kan vårt landsting ta ledningen i arbetet mot våld i nära relationer. Urväg Sörmland samverkan för kvinnofrid. Med hånvisning till ovanstående föreslås landstingsfullmäktige besluta att ge LS i uppdrag att ta initiativ till myndighetssamverkan i länet mot våld i nära relationer, enligt Litväg Skaraborgs modell i Västra Götaland. ;:kou Nyköping den 22 november 2013 arie-louise Forsluna ustaniemi östen Eriksson Malin Eklånge

4 Utväg Skaraborg Verksamhetsberättelse 2013

5 Innehåll Inledning Verksamhetsidé Verksamheten Organisation och personal Ledningsgrupp Lokaler Ekonomi Fokusområde Utväg Skaraborg är hbt-inkluderande Kompetensutveckling Information Studiebesök Nätverk Kontaktpersonsnätverket Etapp Uppsökande verksamhet Klinisk verksamhet Gruppverksamhet Barn/ungdomar Våldsutsatta kvinnor Våldsutövare Pappagrupp Avslutande kommentarer Bilagor Sida av 19

6 Inledning Utväg Skaraborg har sedan 1996 arbetat med syfte att förhindra upprepning av våld i nära relation och hjälpa våldets offer. Praktiken är anpassad till samtliga de inblandades behov den som är våldsutsatt, den som utövar våld och barnen som upplever och på olika sätt reagerar på våldet. Utväg Skaraborg är en specialistverksamhet som grundar sig på myndighetssamverkan mellan Skaraborgs femton kommuner, hälso- och sjukvård, polis- och åklagarmyndigheten samt kriminalvården. Verksamheten avser att genom långsiktig samverkan förstärka och utveckla det myndighetsgemensamma arbetet mot våld i nära relation i Skaraborg. Organisationer och föreningar i den idéburna sektorn är också viktiga aktörer i samverkan. De myndigheter som ingår i Utväg Skaraborgs myndighetssamverkan har alla ett eget och särskilt ansvar för att arbeta mot våld i nära relationer. Det gemensamma arbetet ska ses som just samverkan, där myndigheternas respektive arbete ses som basnivå och Utväg ses som specialistnivå. Samverkan sker främst på organisatorisk och strukturell nivå, men kan också handla om det enskilda ärendet eller gemensamma frågeställningar. Samverkan på detta sätt möjliggör en fördelning av resurser som gagnar stödsökande. Myndigheternas arbete och det arbete som utförs av Utväg Skaraborgs ska förstås som kompletterande till varandra. Utväg representerar begreppet helhet ur tre olika perspektiv: verksamheten vänder sig till alla i familjen samordningen avser såväl myndigheter som frivilliga organisationer insatser riktar sig mot samhällets olika nivåer Verksamhetsidé Utväg Skaraborg skall genom att synliggöra våldets konsekvenser minska förekomsten av våld och hjälpa våldets offer. Verksamheten skall organiseras med respekt för den enskildes behov och integritet och ske i nära samverkan mellan myndigheter och frivilligorganisationer. Verksamhetens arbete och målsättningar bygger på en nollvision - att våld i nära relationer inte ska förekomma överhuvudtaget. Verksamheten 2013 Nedan beskrivs under olika rubriker hur verksamheten bedrivits under 2013 Sida av 19

7 Organisation och personal Utväg Skaraborg är en specialistverksamhet som grundar sig på myndighetssamverkan mellan 15 kommuner, hälso- och sjukvård, polis- och åklagarmyndighet samt kriminalvården. Verksamheten avser att genom långsiktig samverkan förstärka och utveckla det myndighetsgemensamma arbetet mot våld i nära relation i Skaraborg. Regionens ideella organisationer är också viktiga aktörer i samverkan. Utväg Skaraborg leds av en ledningsgrupp som består av representanter från samtliga samverkande myndigheter och leder verksamhetens inriktning och följer upp densamma. Representant för huvudman är ordförande för ledningsgruppen. Enhetschef för Utväg Skaraborg medverkar på ledningsgruppens möten och bistår med information men saknar mandat. Närhälsan i Västra Götalandsregionen är sedan 1/ huvudman och har arbetsgivaransvar för Utväg Skaraborg. Ett treårigt avtal är upprättat med Skaraborgs 15 kommuner gällande finansiering och samverkan mellan ovan nämnda myndigheter. Utväg Skaraborg ingår i Närhälsans beställda vård för Möddrahälsovård/Gynekologi/Ungdomsmopttagningar, område M9, Mödrahlsovården i östra Skaraborg. Verksamhetschefen är underställd primärvårdschefen för MHV/UM/Gyn och ingår i dennes ledningsgrupp i regionen. Enhetschefen på Utväg är underställd verksamhetschefen. På Utväg Skaraborg ersätter enhetschef den tidigare befattningen verksamhetssamordnare och har fullt VEP (verksamhet, ekonomi och personal) ansvar. Ledningsgrupp Gro Ims-Johansson områdeschef/verksamhetschef Agneta Nilsson Hörnlund, administrativ chef HSK Eva Thimfors, socialchef Gullspång Marianne Olsson, socialchef Götene (nu Lidköping) Tommy Johansson, utvecklingsledare Närhälsan Jan Dalgren, psykolog Närhälsan Tomas Sörman, frivården Lisbeth Åkerstedt, verksamhetschef BUP Johan Rapp, polisen Marianne Aldén, vice chefsåklagare Bengt Höglander från 1/1-13 socialchef Tidaholm Stein-Erik Norderhaug från 1/1-13 socialchef Hjo Arbetsgruppen i Utväg Skaraborg bestod under 2013 av en enhetschef, en samordnare för våldsutövare, en samordnare för våldsutsatta, en samordnare för barn/ungdomar och en samordnare för utbildning/utveckling. Under större delen av 2013 fanns också en resurs för våldsutsatta anställd på deltid. Utöver denna arbetsgrupp finns också externa gruppledare. Under 2013 var följande personer anställda på Utväg Skaraborg: Sida av 19

8 Enhetschef Victoria Tauson 1 Samordnare för våldsutsatta Bibi Lundvall 2 Samordnare för våldsutövare Michael af Geijersstam Ottow Samordnare för barn och ungdomar Kerstin Nettelblad Samordnare för utbildning och utveckling Jennie Malm Georgson Resurs våldsutsatta Kerstin Samuelsson 3 Samordningstjänsterna är finansierade genom avtal med kommunerna och hälso- och sjukvården. Tjänsten för utbildning och utveckling blev permanent genom övergången till Västra Götalandsregionen som huvudman för verksamheten. Hbt-projektet finansierades av Brottsoffermyndigheten genom dess särskilda utlysning av medel för utveckling. Resurs för våldsutsatta finansierades av externa projektmedel. Lokaler Utväg har Skaraborg som upptagningsområde men arbetet utgår från Skövde i externt hyrda lokaler på Storgatan 20 och Kyrkogatan 18 (samma lokal, men separata ingångar för våldsutsatta/barn/professionella och våldsutövare). Även gruppverksamhet för våldsutsatta, våldsutövare och barn/ungdomar bedrivs i dessa lokaler. En grupp för våldsutsatta hålls i lokaler i Lidköping enligt överenskommelse med socialtjänsten. Vid behov av enskilda samtal ute i kommunerna finns det möjlighet att, inom myndighetssamverkans ram, använda andra verksamheters lokaler. Verksamheter inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården, polisen och de frivilliga organisationerna lånar generöst ut sina lokaler. Ekonomi Utvägs verksamhet har under 2013 finansierats av Västra Götalandsregionen och Skaraborgs femton kommuner enligt avtal. Utöver detta har verksamheten haft utvecklingsmedel från Socialstyrelsen som enligt beslut använts till att utveckla gruppverksamheten, bland annat genom att återuppta arbetet med en pappagruppsmanual. Vid årets slut redovisar verksamheten ett visst budgetunderskott som kan härledas till ökade personalkostnader då en projektanställning övergick till fast anställning i och med övergånegn till Västra Götalandsregionen. 1 Tillförordnad januari-mars, permanent från och med april. Till och med mars månad hade Victoria Tauson parallellt tjänsten som projektledare för utvecklingsprojekt kring våld i hbt-relationer. 2 Bibi Lundvall har en anställning på 100 % men var under 2013 tjänstledig 10 %. 3 Kerstin Samuelsson var anställd på 40 % t.o.m. september. Sida av 19

9 Fokusområde Fokusområde för är utveckling. Detta ska förstås i vid bemärkelse och berör Utväg Skaraborgs samtliga delar. Under 2013 har följande insatser gjorts: Diskussioner har inletts med de samverkande kommunerna för att eventuellt genomföra en utvidgning av det så kallade Etapp 2. Detta skulle utveckla arbetsfördelningen mellan kommunernas basnivå och Utvägs specialistnivå. Det möjliggör också en fördelning av resurser. Utvägs önskan är att Etapp 2 ska utökas till samtliga kommuner, och att dessa ska arbeta med utsatta, utövare och barn. Utväg Skaraborg bedriver i dagsläget gruppverksamhet enligt egenproducerade manualer när det gäller barn/föräldrar och våldsutsatta kvinnor. Dessa manualer har under 2013 setts över och revideringar är påbörjade. Gruppledare för barn/föräldrar respektive kvinnor träffades och diskuterade manualen som arbetsredskap och det faktiska arbetet. Förändringar föreslogs och har därefter prövats under minst en termin. Arbete med att ta fram en pappagruppsmanual är startat. Under 2013 har Utväg Skaraborg tillsammans med BuP Skaraborg deltagit i ett forskningsprojekt kring insatser för barn. Projektet pågår ännu. Kontaktpersonsnätverket har setts över en första gång. Utväg Skaraborg uppmärksammade brister i detta i början av året och såg också att inga fastlagda rutiner finns för exempelvis personalförändringar. Under hösten 2013 kontaktade enhetschef kommunerna för att inventera om sådana förändringar skett och uppdatera verksamhetens egen förteckning över kontaktpersoner. När förteckningen var uppdaterad och komplett sändes ett kortfattat mail ut till kommunernas kontaktpersoner för att närmare undersöka rutiner för överlämning av uppdrag och dylikt. Endast ett fåtal svar inkom. Arbetet med detta ska därför fortsätta under nästkommande år och då också inkludera resterande samverkande myndigheter. Utväg Skaraborg är hbt-inkluderande I mars 2013 avslutades det utvecklingsprojekt kring våld i hbt-relationer som bedrivits sedan februari Projektet anordnade i mars 2013 en konferens tillsammans med VKV (Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer), Länsstyrelsen i Västra Götaland och Brottsofferjouren. Konferensen besöktes av cirka 100 personer. Projektet innebar att Utväg Skaraborg nu definierar verksamheten som hbt-inkluderande. Detta har medfört att samordnarna nu arbetar utifrån position och inte utifrån kön. Det som förr benämndes kvinnosamordnare heter nu istället samordnare för våldsutsatta. Manssamordnare heter nu samordnare för våldsutövare. Verksamheten benämner i stort sig själv som myndighetssamverkan mot våld i nära relationer. I broschyrer och på hemsida finns nu regnbågsmarkering och beskrivningar av våldet som inkluderar alla personer oavsett könsidentitet och sexuell läggning. Våldet i hbt-relationer synliggörs extremt sällan och inflödet av klienter som remitteras från samverkande myndigheter är minimalt. Men verksamheten ser också att fler och fler tar kontakt på egen hand och förhoppningen är att hbtpersoner ska känna tillit för verksamheten genom detta ställningstagande. Det är samtidigt viktigt att Sida av 19

10 påpeka att verksamheten ser fortsatta utvecklingsområden som ytterligare skulle möjliggöra att stödet till hbt-personer helt blir likvärdigt övrigt stöd. Kompetensutveckling Anställda vid Utväg Skaraborg tog under 2013 del av följande kompetensutveckling: Hedersrelaterat våld perspektiv och kontext, 7,5 hp, Göteborgs Universitet (enhetschef och samordnare för barn och ungdomar) Steg II i psykoterapi (samordnare för våldsutövare) Fördjupning av grupp för våldsutövare (samordnare för utbildning/utveckling) Konferens Tidig utsatthet, senare ohälsa (enhetschef och samordnare för utbildning/utveckling) Alternativ til Vold, nordisk konferens (samtliga i Utvägs arbetsgrupp samt verksamhetschef) Att tala om sexualiserat våld, BuP Elefanten (arbetsgruppen och gruppledare) SKL:s Kvinnofridsnätverk (samtliga samordnare och enhetschef) Utöver detta så har enhetschefen tagit del av grundläggande arbetsmiljöutbildning och chefsintroduktion, samt de föreläsningar som hållits i samband med träffar med Länsstyrelsen Västra Götalands kommunnätverk. Arbetsgruppen eftersträvar också att med jämna mellanrum delta vid kollegors föreläsningar vilket också blir kompetensutvecklande. Utvecklingsdagar Arbetsgruppen har under 2013 haft ett antal utvecklingsdagar under I maj månad hade gruppen ett tvådagars arbetsinternat tillsammans med verksamhetschefen. Under dessa dagar fokuserade gruppen på att påbörja ett efterfrågat värdegrundsarbete, diskutera verksamhetsövergripande principfrågor och planera verksamhet. I månadsskiftet oktober/november hade arbetsgruppen ett gemensamt arbetsinternat med Utväg Södra Älvsborg. Under dessa dagar fortsatte värdegrundsarbetet och verksamheterna diskuterade också möjligheter till samarbeten. Utöver dessa internat har Utväg Skaraborgs arbetsgrupp en planeringsdag varje termin. Handledning Under 2013 har Utväg Skaraborg anlitat två externa handledare. De som under 2013 utgjorde Utväg Skaraborgs fasta arbetsgrupp hade under året verksamhetshandledning av Hanna Olsson. Hanna Olsson är legitimerad terapeut med Sida av 19

11 handledarutbildning och arbetar som handledare, föreläsare och författare. Hanna Olsson är hedersdoktor vid Umeå Universitet och har mångårig och gedigen erfarenhet av att i alla sina arbetsområden möta problematiken våld i nära relationer/ mäns våld mot kvinnor. Tillsammans med gruppledare hade samordnarna också klinisk handledning av Josefin Grände. Josefin Grände är handledare, terapeut och utbildare med lång erfarenhet av och bred kompetens inom arbetet mot våld i nära relationer. Samordnarna och gruppledarna har i denna handledning delats in i två grupper; en handledningsgrupp har bestått av barnsamordnare, barngruppsledare och pappagruppsledare. Den andra handledningsgruppen bestod av övriga samordnare samt gruppledare för mans- och kvinnogrupper. Utbildningar Under 2013 utbildade Utväg Skaraborg ca 1000 personer. Verksamheten planerar varje termin ett utbud av föreläsningar som hålls i egen regi men får också allt fler förfrågningar om andra insatser. Dessutom genomför Utväg Skaraborg minst en gång per termin en utbildning i manualerna för att leda grupper för barn/föräldrar och våldsutsatta kvinnor. Följande utbildningar/föreläsningar genomfördes 2013: Om barn - Gryning vård AB Våga se, våga fråga AME Skara När det overkliga blir verkligt (2 ggr) samverkande myndigheter Barn/ Utväg Vuxenpsykiatrin Skövde Barnföreläsning förskolepedagoger Töreboda Våga se, våga fråga SKAS Våga se, våga fråga och Utväg - Volvo Avslutningskonferens hbt-projektet - nationell När våldet är lika, fast ändå inte (2 ggr) samverkande myndigheter Med hoppet som drivkraft (2 ggr) samverkande myndigheter Att möta och samtala med våldsutsatta i nära relation (2 ggr) samverkande myndigheter Fördjupning i att möta och samtala med våldsutsatta (2 ggr) samverkande myndigheter Presentation av nätverksforskning (externa föreläsare) kontaktpersonsnätverket Basföreläsning våld i nära relation barnmorskeprogrammet, Högskolan i Skövde Barngrupp/kvinnogrupp, manualutbildning (2ggr) nationell Basföreläsning våld i nära relation Billingens vårdcentral Basföreläsning våld i nära relation MHV 8, MHV 9 Introduktion till våld i nära relationer samverkande myndigheter Barnföreläsning (samverkan med VKV) hälso- och sjukvård Hur samverka? Länsstyrelsen Örebro Våld i nära relation Hellidens folkhögskola Om arbete med våldsutövare Länsstyrelsen Värmland Att möta och samtala med våldsutsatta Länsstyrelsen Västernorrland Sida av 19

12 Våld i nära relation kamratstödjare Om hbt-projektet nordisk konferens Schyssta relationer, manualutbildning nationell Våld mot äldre (samverkan Skaraborgs Kommunalförbund) Socialtjänst Skaraborg Våld i nära relationer Fackliga ombud Volvo Öppet Hus (2 ggr) samverkande myndigheter Våld i nära relation distriktssköterskor Skaraborg Våld i nära relation Inner Wheel Skara Vid samtliga utbildningsinsatser ombeds deltagarna utvärdera. Andelen deltagare som gör detta är stor och insatserna ges genomgående höga betyg. Information Utväg Skaraborg strävar efter att presentera verksamheten och synliggöra våldet och dess konsekvenser på så många arenor och nivåer som möjligt. Att bistå kontaktpersonsnätverket med relevant information är viktigt och sker genom att enhetschefen sammanställer och distribuerar nyhetsbrev cirka fyra gånger om året. Andra professionella eller ideellt engagerade kan genom förfrågan få verksamhetspresentation. Detta sker på arbetsplatser, nätverksträffar och liknande. Allmänheten har under 2013 nåtts företrädelsevis genom att enhetschefen för Utväg Skaraborg regelbundet skrivit krönikor i en reklamfinansierad tidning. Studiebesök Utväg Skaraborg får löpande förfrågningar från andra verksamheter om studiebesök. Verksamheten genomför dessa i största möjliga mån. Under 2013 studiebesöktes verksamheten också av jämställdhetsminister Maria Arnholm och Nationella Samordnaren mot Våld I Nära Relation, Carin Göthblad. Båda hade kännedom om Utväg sedan tidigare och framhåller verksamheten som gott exempel. Nätverk Utväg Skaraborg finns representerade i olika nätverk, både lokalt, regionalt och nationellt. Lokalt finns Utväg Skaraborg med i Skaraborgsgruppen vars fokus är våld och övergrepp mot barn. Regionalt deltar verksamheten i nätverk som Länsstyrelsen Västra Götaland ansvarar för; ett Sida av 19

13 kommunnätverk och ett nybildat nätverk för regionens verksamheter som har utbildning i sitt uppdrag. Nationellt är verksamheten engagerad i ett nätverk med fokus på våld i hbt-relationer, SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) kvinnofridsnätverk och Rädda Barnens nationella nätverk. Hur ofta respektive nätverk träffas varierar, men det handlar om cirka två till fyra träffar per år. Utväg Skaraborg försöker närvara i största möjliga mån. Utväg Skaraborg har också kontinuerlig kontakt och erfarenhetsutbyte med Utväg Södra Älvsborg och Utväg Göteborg samt VKV (Västra Götalandsregionens Kompetenscentrum om Våld i nära relationer). Kontaktpersonsnätverket Utväg initierade 2001 ett kontaktnät om ca 50 representanter från polis, åklagare, socialtjänst, primärvård, länssjukvård samt frivilligorganisationer. Syftet med kontaktnätsarbetet är att ge berörd representant spetskompetens inom kunskapsområdet våld i nära relationer. Kontaktpersonerna har också ett uppdrag att, inom den egna myndigheten/organisationen, finna nya förhållningssätt för att upptäcka och utveckla metoder för att stödja och motivera ett förändringsarbete med berörda våldsutsatta, våldsutövande och barn. Den årliga utbildningsdagen hölls i slutet av vårterminen. Temat denna gång var nätverk och föreläsare var Linn Sandberg och Lukas Gottzén, båda verksmamma vid Linköpings Universitet. Båda föreläsarna presenterade delar av sin nätverksforskning där empirin bland annat är hämtad från Utväg Skaraborg. Samtliga myndigheter/organisationer var representerade, ca 35 personer. Genom kontaktpersonsnätverket har Utväg Skaraborg också kontakt med polisens brottsoffersamordnare, de nätverk mot våld i nära relationer som finns inom SKAS och andra typer av arbetsgrupper och lokala samverkansgrupper runtom i Skaraborg. Etapp 2 I den lokalt kallade Etapp 2 Våldsutsatta ingick under 2013 följande kommuner: Skara, Vara, Lidköping, Mariestad, Tibro och Falköping. Deltagarna träffas regelbundet tillsammans med Utvägs samordnare för våldsutsatta i Utvägs lokaler. Samordnare för våldsutsatta delger ny information, och vid ett par tillfällen har representanter från polis och åklagare deltagit för att utbyta information och främja samarbete. Deltagarna har också möjlighet att lyfta ärenden och få handledning. Etapp 2 Barn bestod under 2013 av följande kommuner: Lidköping, Falköping, Tibro och Töreboda. Utöver dessa också representant från Kvinnohuset Tranan. Etapp 2 Barn fungerar på samma sätt som Etapp 2 Våldutsatta. Sida av 19

14 Uppsökande verksamhet Den uppsökande verksamheten är dels specifikt riktad till de personer som förekommer i en polisanmälan i Skaraborg. Utvägs generellt uppsökande arbete inkluderar information, utbildningsinsatser och övrigt synliggörande. Utväg får genom polisanmälningar kännedom om förekomst av våld i nära relationer. I många fall anmodas verksamheten kontakta handläggare innan eventuell kontakt tas. I kontakt med handläggare görs bedömning huruvida målsägande kan och ska kontaktas. I de fall målsägande är bosatt i någon av de kommuner som ingår i Etapp 2 Våldsutsatta informeras kommunens representant. Informationen är då helt anonymiserad oh kommunens handläggare måste kontakta polisens handläggare för att få ytterligare information. För målsägande bosatta i övriga kommuner och där inga hinder för kontakt föreligger tar Utvägs samordnare för våldsutsatta en kontakt. Denna kontakt sker företrädelsevis via brev, men även via telefon om Utväg Skaraborg har möjlighet i form av resurser eller gör bedömningen att det är ett bättre tillvägagångssätt. Samordnaren för våldsutövare får inte kännedom om den misstänkte förövaren på samma vis som samordnaren för våldsutsatta. Först när den utredande polisen informerat en misstänkt förövare om Utväg och denne tackat ja till fortsatt information påbörjas det uppsökande arbetet. Klinisk verksamhet Det kliniska arbetet är Utvägs mest omfattande verksamhet och sker på tre vis: Individuellt behandlingsarbete Gruppverksamhet Konsultationer och handledning Samordnare för barn och ungdomar har under 2013 haft samtal med 90 barn. I barnverksamheten utförs samtalen först och främst enligt Trappanmodellen. Det utförs också många samtal med föräldrar. Samtliga samtal med barn har genomförts av Kerstin Nettelblad. Utvägs arbete med våldsutsatta har under året bedrivits främst av Bibi Lundvall och Kerstin Samuelsson, men även av Jennie Malm Georgson. Tillsammans har dessa haft individuell kontakt med 154 våldsutsatta. Utvägs arbete med våldsutövare har under året bedrivits av Michael af Geijersstam Ottow som har haft individuella samtal med 96 våldsutövare. Kännedomen om utsatta och utövare är betydligt högre än antalet klienter och genomförda besök. Utväg får regelbundet del av polisanmälningar gällande våld i nära relationer 4 och bedriver genom dessa uppsökande arbete genom kontakt med utredande polis och brev direkt till målsägande. Det förekommer alltså en stor diskrepans mellan antalet inlämnade ärenden till Utväg och antalet klienter i verksamheten. Detta har en rad förklaringar men de främsta handlar om bedömningar av ärendena och resurser. 4 På grund av lagstiftning görs först en sortering av ansvarig polis. Sida av 19

15 Utvägs samordnare i samarbete har under året arbetet med ett flertal ärenden i familjebehandling. Företrädesvis är det mödrar med barn som är aktuella, men även nybildade styvfamiljer, nya parrelationer där våld inte förekommer och andra konstellationer har förekommit. Samordnarna har även arbetat med nätverksinterventioner i det individuella behandlingsarbetet. Telefonkonsultationer sker på nästintill daglig basis, det är företrädesvis de samverkande myndigheterna som använder sig av Utvägs spetskompetens när det gäller kontakten med våldsutsatta, våldsutövande och deras barn. Även privata näringslivet, frivilligorganisationer, privatpersoner och anhöriga kontaktar Utväg för konsultation. Samordnarna deltar vidare i samrådsmöte och resursmöte kring enskilda barn och vuxna i kommunerna. Gruppverksamhet Totalt har Utväg Skaraborg drivit fjorton grupper under Barn/ungdomar Varje år bedrivs fyra slutna barngrupper med parallell föräldragrupp. I föräldragrupp går den ickevåldsutövande boendeföräldern, vilket innebär att denne kan vara mamma, pappa, styvförälder, familjehemsförälder eller liknande. Barnets behov och upplevelser är i fokus i både barn- och föräldragrupp. Grupperna har ett fast start- och slutdatum men antalet träffar beror på barnens ålder. Grupperna ges terminsvis, två på vårterminen och två på höstterminen, och följer Utväg Skaraborgs egen manual. Ledare för barngrupp är personal från Barn- och Ungdomspsykiatrin i Skaraborg och föräldragrupperna leds av personal från Utväg. Våldsutsatta kvinnor Varje år bedrivs tre halvöppna grupper för våldsutsatta kvinnor. En grupp bedrivs i Lidköping i lokaler som tillhandahålls av Lidköpings kommun, övriga grupper bedrivs i Utvägs egna lokaler. Halvöppen innebär att intaget sker löpande men att varje deltagare går cirka tjugo gånger. Kvinnogrupperna leds av kontrakterade gruppledare, verksamma inom socialtjänst, Barn- och Ungdomspsykiatrin eller annan psykoterapeutisk verksamhet. Arbetet i grupperna görs enligt Utvägs egen manual. Våldsutövare Utväg bedriver två grupper för våldsutövare varje år. Grupperna har öppet intag och varje deltagare deltar minst tjugo gånger. Antalet tillfällen utöver dessa tjugor är individuellt. men har möjlighet att vara kvar tills personen, efter bedömning tillsammans med gruppledarna, upplevs färdig med grupp. De två grupperna bedrivs parallellt. Gruppledare är personal från Utväg Skaraborgs arbetsgrupp och kontrakterade gruppledare verksamma inom vuxenpsykiatrin. Hittills har samtliga deltagare i gruppverksamheten varit män. Sida av 19

16 Pappagrupp Personer som går i individuellt stöd för våldsutövning ges möjlighet till att också/ istället för grupp för våldsutövare delta i pappagrupp. Pappagruppen leds av kontrakterade gruppledare inom olika psykoterapeutiska verksamheter. Pappagruppen är numera öppen, med löpande intag och individuellt anpassat antal gånger. Under 2013 påbörjades en manual för denna gruppverksamhet. Avslutande kommentarer Inflödet till Utväg Skaraborgs verksamhet var högt under 2013 vilket medförde att köer till verksamheten skapades. Det har för verksamheten tydliggjorts att resurser och behov är i obalans. Att verksamheten fick ny huvudman har också påverkat eftersom ny organisation också innebär nya rutiner, om inte för det kliniska arbetet så för det vardagliga arbetet och alla de aspekter som rör relation mellan arbetstagare/medarbetare och chef/organisation. Bilagor Bilaga 1 Utväg Skaraborgs kliniska verksamhet för våldsutsatta Bilaga 2 Utväg Skaraborgs kliniska verksamhet för barn, ungdomar och föräldrar Bilaga 3 Utväg Skaraborgs kliniska verksamhet för våldsutövande Sida av 19

17 Bilaga 1 till verksamhetsberättelse 2013 TOTALT Antal klienter för hela verksamheten Totalt hela verksamheten Antal klienter Samordnare för utsatta 154 Samordnare för barn 90 Samordnare för utövare 96 Summa totalt 340 Antal klienter/ålder för utsatta klienter Ålder Antal utsatta klienter 13-18F K F K M K M K M K 6 65+K 1 Summa totalt Antal utsatta klienter F 15-24K 18-20F 25-34K 25-34M 35-44K 35-44M 45-54K 45-54M 55-64K 65+K

18 Antal besök gällande utsatta utifrån besöksform Typ av besök Antal besök Bedömningssamtal 33 Nybesök 112 Nybesök, avbokad 8 Nybesök, utebliven 6 Återbesök 172 Återbesök, avbokad 18 Återbesök, utebliven 12 Totalt antal besök Antal besök utsatt utifrån besöksform Sida av 19

19 Antal klienter utifrån remissingång Remissingång Antal klienter Annan 4 Samordnare för barn 10 BUP 3 Egen 60 Egen via annan 7 Egen via HSV 6 Egen via Kvinnojour 1 Egen via Skolan 3 Egen via SOC 13 HSV 3 Kvinnohus 3 Kvinnojour 1 Samordnare för utsatta 1 Samordnare för utövare 4 Polis 20 Soc 15 Summa totalt 154 Egen via Kvinnojour Samordnare för utsatta Samordnare för utövare Egen via HSV Kvinnojour Samordnare för barn Antal utsatta klienter per remissingång Soc HSV Annan BUP Egen via SOC Kvinnohus Egen via Skolan Polis Egen Egen via annan Egen Egen via annan Polis Annan HSV Samordnare för barn Soc Kvinnojour Samordnare för utsatta Egen via HSV Egen via SOC Samordnare för utövare BUP Egen via Kvinnojour Egen via Skolan Kvinnohus Sida av 19

20 Bilaga 2 till verksamhetsberättelse Samordnare för barn Antal barn utifrån remissingång Remissingång Totalt Annan 3 BUP 11 Egen 1 Egen via Skolan 6 Egen via SOC 6 HSV 1 Kvinnohus 3 Samordnare för utsatta 3 Mamman 28 Samordnare för utövare 3 Pappan 2 Skolan 7 Soc 16 Totalsumma 90 Remissingång Annan Soc BUP Egen Skolan Egen via Skolan Pappan Egen via SOC Samordnare för utövare HSV Kvinnohus Mamman Samordnare för utsatta Sida av 19

21 Antal besök utifrån typ av besök Besöksform Totalt Avstämningssamtal 2 Nybesök 57 Bedömningssamtal 21 Gruppbehandling 205 Gruppbehandling, avbokad 8 Återbesök 162 Återbesök, avbokad 24 Avslutningssamtal 18 Anhörigstöd 2 Återbesök, utebliven 12 Nybesök, utebliven 3 Nybesök, avbokad 3 Totalsumma 538 Antal besök per besöksform Sida av 19

22 Bilaga 3 till verksamhetsberättelse 2013 Samordnare för utövare Antal utövare utifrån remissingång Remissingång antal procent Egen 36 38% Soc 28 29% HSV 16 17% Polis 16 17% Summa % 17% Egen 17% 37% Soc HSV 29% Polis Antal individuella besök Antal besök individuellt stöd 349 Antal besök i grupp Mansgrupp 21 Pappagrupp 11 Totalt 32 Sida av 19

EN GOD GRUND. Det framtida arbetet mot våld i nära relationer i Skaraborg

EN GOD GRUND. Det framtida arbetet mot våld i nära relationer i Skaraborg EN GOD GRUND Det framtida arbetet mot våld i nära relationer i Skaraborg Rapport efter Rådslag kvinnofrid, februari maj 2008 Jan Herstad, processledare 1 Innehåll Definition av våld... 2 Sammanfattning...

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor f Mäns våld mot kvinnor Strategi 2012-2014 VÄSTMANLAND bilaga Dnr: 801-2961-12 1. Inledning... 4 2. Strategins utgångspunkter... 5 2.1 Syfte... 5 2.2 Mål... 5 2.3 Länsstrategins tre målgrupper... 6 3

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Handlingsplan för insatser vid våld mot kvinnor och barn

Handlingsplan för insatser vid våld mot kvinnor och barn Dnr 205-05 Antagen av programnämnd Social välfärd 2006-05-23 Projektledare: Inger Multanen Handlingsplan för insatser vid våld mot kvinnor och barn Programkansli Social välfärd Box 30300 701 35 Örebro

Läs mer

Kvalitetsutveckling kring stödet för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld i Kronobergs län

Kvalitetsutveckling kring stödet för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld i Kronobergs län FOU-RAPPORT 2009:4 Kvalitetsutveckling kring stödet för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld i Kronobergs län Susann Swärd FoU Välfärd i Södra Småland och författaren Bearbetning av omslagsbilden:

Läs mer

FÖRSTUDIE INFÖR UTBILDNINGSSATSNINGAR

FÖRSTUDIE INFÖR UTBILDNINGSSATSNINGAR Malmö högskolas utvärderingsrapporter No 2, 2007. FÖRSTUDIE INFÖR UTBILDNINGSSATSNINGAR Kompetensutveckling rörande våld mot kvinnor i närstående relationer för socialtjänst och jourverksamheter i Skåne

Läs mer

Har ej prioriterat frågan. En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Har ej prioriterat frågan. En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Har ej prioriterat frågan En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. 7 mars 2005 Inledning...3 Amnesty Internationals undersökning...5 Kontakten med kommunerna...

Läs mer

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009 INFORMATION 1(16) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Katarina Tümer 040-25 21 86 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Att: Jenny Norén Redovisning av Länsstyrelsen

Läs mer

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling 2011 APRIL INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 1 INLEDNING... 4 Kort om MEB- projektet... 4 Utvärderingen syfte...

Läs mer

Handlingsprogram. Omhändertagande av våldsutsatta kvinnor

Handlingsprogram. Omhändertagande av våldsutsatta kvinnor Handlingsprogram Omhändertagande av våldsutsatta kvinnor Centrum för folkhälsa Avdelningen för folkhälsoarbete Stockholm 2005 Ulrika Skoger Katarina Edlund Karen Leander Förord Över hela världen utsätts

Läs mer

Checklistor, tålamod och gemenskap

Checklistor, tålamod och gemenskap Checklistor, tålamod och gemenskap stöd till föräldrar med intellektuella begränsningar Erfarenheter från FIBprojekt 2005 2008 Karin Jöreskog, fil. dr Uppsala universitet, oktober 2009 Checklistor, tålamod

Läs mer

Barnets rättigheter i vårdnadstvister. mot en helhetssyn och gemensamma processer inom socialtjänsten

Barnets rättigheter i vårdnadstvister. mot en helhetssyn och gemensamma processer inom socialtjänsten Barnets rättigheter i vårdnadstvister mot en helhetssyn och gemensamma processer inom socialtjänsten FoU i Väst/GR Maj 2013 FoU i Väst Göteborgsregionens kommunalförbund Box 5073, 402 22 Göteborg e-post:

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

Misstro - Om hbtq-personers förtroende för olika samhällsinstanser och vad som behöver förändras.

Misstro - Om hbtq-personers förtroende för olika samhällsinstanser och vad som behöver förändras. Misstro - Om hbtq-personers förtroende för olika samhällsinstanser och vad som behöver förändras. November 2013, RFSL Rapporten är utarbetat av: Sofia Kuno, brottsoffersamordnare, Kina Sjöström, brottsoffersamordnare,

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Ordföranden sammanfattar året... 5 Bryggan i korthet... 5 Verksamhetens övergripande mål... 5 Därför behövs Bryggan... 6 Ett kallare samhällsklimat... 6 Dagligen påverkas 30 000

Läs mer

Nationell strategi om våld mot äldre personer inom vård och omsorg

Nationell strategi om våld mot äldre personer inom vård och omsorg Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2014-06-12 nr II:15 Socialdepartementet Nationell strategi om våld mot äldre personer inom vård och omsorg Fatima sitter i rullstol efter en stroke. Hon har

Läs mer

RIM-PROJEKTET (RIKTLINJER INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN) EN FYRAÅRSUPPFÖLJNING

RIM-PROJEKTET (RIKTLINJER INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN) EN FYRAÅRSUPPFÖLJNING FoU-rapport 2012/4 RIM-PROJEKTET (RIKTLINJER INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN) EN FYRAÅRSUPPFÖLJNING Nima Najafi Regionförbundet Uppsala län Sammanfattning RIM-projektet är Uppsala läns regionala kraftsamling

Läs mer

Utvärdering av verksamheterna inom Centrum mot våld i Umeå

Utvärdering av verksamheterna inom Centrum mot våld i Umeå Utvärdering av verksamheterna inom Centrum mot våld i Umeå På uppdrag av UFFE: Peder Karlsson Utredningskonsult, Fil Dr Sociolog Sammanfattning I rapporten redovisas resultatet av utvärderingen av verksamheterna

Läs mer

Våld i nära relation. Handlingsplan

Våld i nära relation. Handlingsplan Våld i nära relation Handlingsplan Förord I Sverige drabbas dagligen mellan 200 och 300 kvinnor av våld utfört av en man de har eller har haft en nära relation med, i flera fall finns det barn som bevittnar

Läs mer

Kommunövergripande handlingsplan. Våld mot kvinnor. Antagen av Uddevalla kommunfullmäktige 2006-09-13

Kommunövergripande handlingsplan. Våld mot kvinnor. Antagen av Uddevalla kommunfullmäktige 2006-09-13 Kommunövergripande handlingsplan Våld mot kvinnor Antagen av fullmäktige 2006-09-13 Innehåll: 1. Bakgrund... 2 1.1 Internationellt... 2 1.2 Nationellt... 2 1.3 Kvinnofridsarbete i Uddevalla... 2 2. Uppdrag

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

Gift mot sin vilja. Slutrapport

Gift mot sin vilja. Slutrapport Gift mot sin vilja Slutrapport LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Förord Den första juli 2014 trädde en ny lag i kraft - stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Den stärker barns och ungas förutsättningar

Läs mer

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer Sammansatta justitie- och socialutskottets betänkande 2007/08:JuSoU1 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer Sammanfattning

Läs mer

Samverkansplan i arbetet med våldsutsatta familjer i Gävle. Plan för genomförande av samverkan

Samverkansplan i arbetet med våldsutsatta familjer i Gävle. Plan för genomförande av samverkan Samverkansplan i arbetet med våldsutsatta familjer i Gävle Plan för genomförande av samverkan Syfte: Syftet med denna samverkan är att strukturera och samordna samverkan i arbetet med våldsutsatta familjer

Läs mer

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Innehållsförteckning SAMVERKAN KRING BARN SOM FAR ILLA ELLER RISKERAR ATT FARA ILLA... 3 INLEDNING...

Läs mer

KVINNOFRID - ett kommunalt handlingsprogram för att bekämpa våld mot kvinnor

KVINNOFRID - ett kommunalt handlingsprogram för att bekämpa våld mot kvinnor KVINNOFRID - ett kommunalt handlingsprogram för att bekämpa våld mot kvinnor 2006-03 2 KVINNOFRID - ett kommunalt handlingsprogram för att bekämpa våld mot kvinnor Mål för kvinnofrid i Vänersborgs kommun

Läs mer

Hur ser situationen ut idag och vilken grad av framtida insatser behövs?

Hur ser situationen ut idag och vilken grad av framtida insatser behövs? Hur ser situationen ut idag och vilken grad av framtida insatser behövs? Kartläggning av våldets omfattning och myndigheters insatser vid våld i nära relation i Norrbotten. Januari 2012 Annika Stävenborg

Läs mer

socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld

socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld 2011-03-09 Dnr 51/2011-79 Marie Björkman för socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld Antagen av socialnämnden 2011-03-23 Dnr SON 51/2011-79 2(15) INLEDNING Relationsvåld

Läs mer