Kallelse med föredragningslista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse med föredragningslista"

Transkript

1 Tomelilla kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Onsdagen den 15 oktober 2014 kl Plats: Äppelkriget i kommunhuset, Tomelilla Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Ändringar i föredragningslistan 2 Dialoger och informationsärenden Kommunchef Göran Clausson, ekonomichef Eva Lundberg, samhällsbyggnadschef Jörgen Prahl, simhallsbyggnationen, bredbandsfrågor och Österlenhem/TIAB 2014/4 3 Sidnr. Beslutsärenden 3 Komplettering till äskande om utökning av ram för 2013/103 4 finansiering av tillfällig ökning av skolpeng för årskurs Begäran om förtydligande gällande Disponentvillan, 2014/144 9 Slakteriet 11 5 Remiss av motion om stöd till brottsofferkvinnojouren 2014/ i Ystad 6 Remiss av motion om promenadstråket 2014/ Promenaden 7 Remiss av motion om Byavägen / Remiss av motion om att få fler människor i arbete i 2014/ Tomelilla kommun 1

2 Tomelilla kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 Förslag gällande motion om sammanträdesrum och 2013/ dess arbetsmiljö 10 Förslag gällande organisation och arvoden för 2013/ överförmyndarverksamheten samt arvoden till Miljöförbundets presidium 11 Anmälningsärenden /5 29 Magnus Björkman (M) Ordförande Christian Björkqvist Sekreterare Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare. Telefon Christian Björkqvist Telefon Pamela Lindquist E-post: 2

3 Tomelilla den 7 oktober 2014 Dnr KS 2014/4 Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid Besöksadress: Gustafs torg Tomelilla Växel Fax Postgiro Bankgiro Kommunstyrelsens arbetsutskott Dialoger och informationsärenden Handläggare: Britt Ekstrand Assistent Direkt Mobil Förvaltningens förslag till beslut Ärendebeskrivning Kommunchef Göran Clausson Ekonomichef Eva Lundberg Samhällsbyggnadschef Jörgen Prahl Simhallsbyggnationen Bredbandsfrågor Österlenhem/TIAB Kommunledningskontoret Britt Ekstrand Assistent 3 1 (1)

4 Tomelilla den 18 september 2014 Dnr FN 2014/62 Barn och utbildning, Stöd och omsorg Besöksadress: Gustafs torg Tomelilla Kommunstyrelsen Växel Fax Postgiro Bankgiro Handläggare: Jonas Åkesson Skolchef Direkt Mobil Komplettering till äskande om utökning av ram för finansiering av tillfällig ökning av skolpeng för årskurs 7-9 Förvaltningens förslag till beslut Familjenämnden beslutar att översända nedanstående såsom komplettering till tidigare äskande om utökning av ram för finansiering av tillfällig ökning av skolpeng för årskurs 7-9 Ärendebeskrivning Ärendet återremitterades till förvaltningen för komplettering av kommunstyrelsen den 13 augusti 2014, Ks 145. Nedan följer en sammanställning av hur mycket lärartid som berörs av uppdelning av klasser i mindre undervisningsgrupper samt den kostnad detta medför. NO delning (ej teknik) Åk 7: 200 minuter per klass/grupp. Utan delning: 5 klasser a 200 minuter = 1000 minuter Med delning: 8 grupper a 200 minuter = 1600 minuter Skillnad: 600 minuter Åk 8: 160 minuter per klass/grupp Utan delning: 5 klasser a 160 minuter = 800 minuter Med delning: 8 grupper a 160 minuter = 1280 minuter Skillnad: 480 minuter Åk 9: 200 minuter per klass/grupp. Utan delning: 5 klasser a 200 minuter = 1000 minuter Med delning: 8 grupper a 200 minuter = 1600 minuter 4 1 (2)

5 Skillnad: 600 minuter Totalt för alla tre årskurserna Utan delning: ( ) min = 2800 min Med delning: ( ) min = 4480 min Skillnad: ( ) min = 1680 min Antal tjänster räknat på 1080 minuter 1680/1080 = 1,5555 (avrundat blir det 1,6 tjänster) Lärare som deltar i NO delning Alla NO lärare dvs Magnus N, Fredrik M, Marie A, Åsa S, Lena A, Katarina Z, Eva A och Jenny A. Teknik-delning Åk 8: Mot normalfall 5 klasser a 80 minuter = 400 minuter sker det istället på följande sätt: Utan delning: 5 klasser a 40 minuter = 200 minuter Med delning i halvklass: 10 halvklasser a 40 minuter = 400 minuter Skillnad: 600 minuter-400 minuter = 200 minuter Antal tjänster räknat på 1080 minuter 200/1080=0,19 avrundat blir det 0,2 tjänst) Lärare som deltar i Teknik delning Eva A och Anders H = NO delning + Teknik-delning = 1,8 tjänst 1,8 tjänst gånger kr = kr/år Barn och utbildning Jonas Åkesson Skolchef Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen 5 2 (2)

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TOMELILLA KOMMUN Sammanträdesdatum 13 augusti 2014 Kommunstyrelsen KS 145 Dnr KS 2013/103 Äskande om utökad ram för finansiering av tillfällig ökning av skolpeng för årskurs 7-9 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen. Ärendebeskrivning Kastanjeskolan har under 3 år stadigt förbättrat sina resultat, såväl behörighet till gymnasiet som meritvärden. Detta har varit möjligt efter en omfattande analys som genomfördes Vid analysen framkom att andelen elever som fram till 2011 nådde betyg i de naturorienterande ämnena ständigt minskat sedan Kastanjeskolan omorganiserade i och med detta sin undervisning i de naturorienterande ämnena på så sätt att all undervisning sker i grupper om ca elever (tidigare låg elevantalet mellan 24-30). Grundorganisationen är fem klasser och fem lärare men inom Noundervisningen organiseras, av de fem klasserna, åtta undervisningsgrupper med utökning av behöriga lärare till åtta undervisande lärare. Omorganisationen har haft tydligt positivt genomslag på antalet elever som får betyg i ämnena Biologi, Kemi samt Fysik, vilket framgår av bifogade diagram (hämtade från SIRIS, skolverkets databas). Resultaten för 2013 är ännu inte tillgängliga, men vi vet att de var ytterligare högre än tidigare år. Barn- och utbildning önskar göra ovan organisation till en permanent lösning över tid då vi ser att behovet av framtida små undervisningsgrupper inom No består samt att en tydlig resultatökning kan redovisas för betyg, meritvärde och behörighet till gymnasiet, inom No-ämnena. Barn- och utbildning ser även åtgärden som långsiktig i förhållande till att behålla behöriga lärare i No-ämnena inför kommande ökning av årskullarna vilket sker redan läsåret 2015/16. Men då vi är mitt i en pågående översyn av Tomelilla kommuns skolpeng vill Justerandes sign 6

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TOMELILLA KOMMUN Sammanträdesdatum 13 augusti 2014 Kommunstyrelsen Forts 145 Barn och utbildning avvakta resultatet av översynen inför budgetåret Därav begäran om tillfällig utökning av skolpeng som eventuellt önskas förlängas beroende på resultatet av översynen. Översynen beräknas klar i september I ovan ärende har dialog förts med Karin Arvidsson, ekonom och Per-Olof Johansson, blivande rektor Kastanjeskolan samt Richard Löfgren, rektor Kastanjeskolan. Utökning av skolpeng Med anledning av ovan äskar barn- och utbildning att skolpengen för skolår 7-9 höjs med 300 kr/mån/elev från den 1 juli Vilket motsvarar cirka 560 tkr mer i intäkter 2014 för Kastanjeskolan om prognosen på 313 elever inför höstterminen kvarstår. Höjningen kan också komma att innebära att kommunen får räkna upp pengen till annan huvudman och annan kommun med motsvarande. Vilket skulle motsvara en summa på 160 tkr. Utökad ram blir då 720 tkr. Konsekvens Om en höjning av skolpengen inte blir aktuellt är anpassning efter befintlig ram nödvändig under höstterminen Detta innebär minskning av personalstyrkan på Kastanjeskolan med minst tre heltidstjänster samt en risk för återgång till lägre betyg och resultat. Eftersom lärarna har en uppsägningstid på minst sex månader plus tre månader avseende förhandlingar kommer ingen besparing att vara möjlig under Vilket kommer att innebära ytterligare ett år med underskott som skall lägga till negativt eget kapital på 826 tkr från Tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott 146/2014: Kommunstyrelsen beslutar att anslå 700 tkr, ur anslaget för oförutsedda kostnader, till familjenämnden för finansiering av tillfällig utökning av skolpeng för årskurs 7-9 med 300 kr/månad/elev (6 %) under tiden 1 juli december Familjenämnden ges i uppdrag att till kommunstyrelsen redovisa hur resterande del av underskott inom nämndens verksamhetsområde ska kunna återställas. Justerandes sign 7

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TOMELILLA KOMMUN Sammanträdesdatum 13 augusti 2014 Kommunstyrelsen Forts 145 Familjenämnden 52/2013: Familjenämnden beslutar att äska om utökad ram 2014 om 720 tkr för finansiering av tillfällig utökning av skolpeng för årskurs 7-9 med 300 kr/månad/elev (6 %) under tiden 1 juli december Förslag till beslut under sammanträdet Mats Andersson (M) yrkar med instämmande av Håkan Malmgren (SD) och Tina Bergström Darrell att ärendet återremitteras till förvaltningen. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. Beslutet skickas till: Göran Clausson Jonas Åkesson Justerandes sign 8

9 9

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TOMELILLA KOMMUN Sammanträdesdatum 4 juni 2014 Kommunstyrelsen KS 116 Dnr KS 2014/144 Begäran från Tomelilla Industri AB att få sälja fastigheterna Slakteriet 43 och Slakteriet 11 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att lämna tillstånd till försäljning av fastigheten Slakteriet 43 samt uppdrar åt kommunförvaltningen att ta fram förslag till nyttjanderättsavtal mellan TIAB och kommunen avseende fastigheten Slakteriet 11 där det tydligt framgår att kommunen äger rådighet över fastigheten och tar kostnaderna för undersökningar, projektering och exploatering. Av avtalet ska även framgå att dessa kostnader ska komma kommunen tillgodo vid försäljning av fastigheten. Ärendebeskrivning Pia Brink, VD Tomelilla Industri AB framför följande i skrivelse daterad den 13 maj 2014: Slakteriet 43 Tomelilla Industri AB har haft ute fastigheten Slakteriet 43 till försäljning. Fastigheten är i behov av underhåll och hyresnivåerna är satta därefter. Intressenter finns och bud på fastigheten har lagts. Förutsatt att inte ägaren har planerat för området begär bolaget tillstånd att få sälja fastigheten. Slakteriet 11 Tomelilla Industri AB äger tomten Slakteriet 11. Byggnaden på fastigheten, Disponentvillan, kan i dagsläget inte styckas av och säljas då planändring krävs. Förutom planändring är området även beroende av en eventuell framtida järnväg. Bolagets uppfattning är att området är strategiskt viktigt för kommunen och bör därför ligga i kommunens ägo. Bolaget erbjuder ägaren att köpa området. Muntlig dialog mellan bolaget och ägaren vore önskvärt. Tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsen 110/2014: Kommunstyrelsen beslutar att lämna tillstånd till försäljning av fastigheten Justerandes sign 10

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TOMELILLA KOMMUN Sammanträdesdatum 4 juni 2014 Kommunstyrelsen Forts 116 Slakteriet 43 samt uppdrar åt kommunförvaltningen att ta fram förslag till nyttjanderättsavtal mellan TIAB och kommunen avseende fastigheten Slakteriet 11 där det tydligt framgår att kommunen äger rådighet över fastigheten och tar kostnaderna för undersökningar, projektering och exploatering. Av avtalet ska även framgå att dessa kostnader ska komma kommunen tillgodo vid försäljning av fastigheten. Beslutet skickas till: Pia Brink Jörgen Prahl Justerandes sign 11

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TOMELILLA KOMMUN Sammanträdesdatum 29 september 2014 Kommunfullmäktige Kf 161 Dnr KS 2014/261 Motion om stöd till brottsoffer-kvinnojouren i Ystad Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Ärendebeskrivning Ida Abrahamsson (V), Britta Berg (V) och Figge Bergquist (V) har den 5 september 2014 inlämnat en motion om Motion om stöd till brottsofferkvinnojouren i Ystad med följande lydelse: Angående stöd till brottsoffer- kvinnojouren i Ystad, tillsammans med övriga kommuner i sydöstra Skåne Brottsoffer-kvinnojouren i sydöstra Skåne arbetar ideellt men hotas nu av nedläggning av ekonomiska skäl. Detta skulle få svåra konsekvenser för kommunerna i sydöstra Skåne. Jouren tog under 2013 från de fem kommunerna emot 482 hjälpsökande, som sökte stöd och råd i samband med våld eller hot om våld oftast från en närstående. Detta våld har lett till stora konsekvenser för brottsoffren, deras barn och andra anhöriga. Men också för kommunernas socialtjänster och sjukvården. Dessvärre var jouren tvungen att avvisa 48 hjälpsökande tillsammans med ett antal barn, alla i behov av skyddat boende. Det är inte tillfredsställande att så många som drabbas av hot och våld i nära relationer, inte kan få anpassat skyddat boende i våra kommuner. Vi vet att i Sverige mördas i genomsnitt 17 kvinnor varje år. Även barn mördas och andra barn blir moderlösa. Också i samkönade äktenskap förkommer våld. Justerandes sign 12

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TOMELILLA KOMMUN Sammanträdesdatum 29 september 2014 Kommunfullmäktige Forts 161 Jouren drivs ideellt och under 2013 arbetade man timmar vilket motsvarar ungefär 2,5 miljoner kronor. Mer fakta finns på Nu hotas jourens verksamhet av nedläggning hösten 2015 på grund av bristande ekonomiskt stöd. Situationen är akut! För att hindra en nedläggning av brottsoffer-kvinnojouren föreslår Vänsterpartiet Att Tomelilla kommun tillsamman med övriga kommuner i sydöstra Skåne ger ett brottsoffer- och kvinnojouren i sydöstra Skåne ett verksamhetsbidrag på kr/år Att Kommunerna skapar ett långsiktigt anpassat skyddat boende i samarbete med brottsoffer- och kvinnojouren i Sydöstra Skåne Beslutet skickas till: Kommunstyrelsens arbetsutskott Justerandes sign 13

14 TOMELILLA KOMMUN Koininunstyrelsen Motion Till kommunfullmäktige i Tomelilla DIarienr Angående stöd till brottsoffer- kvinriojouren i Ystad, tillsammans med övriga kommurier i sydöstra Skåne Brottsoffer-kvinnojouren i sydöstra Skåne arbetar ideellt men hotas nu av nedläggning av ekonomiska skäl. Detta skulle få svåra konsekvenser för kommunerna i sydöstra Skåne. Jouren tog under 2013 från de fem kommunerna emot 482 hjälpsökande, som sökte stöd och råd i samband med våld eller hot om våld oftast från en närstående. Detta våld har lett till stora konsekvenser för brottsoffren, deras barn och andra anhöriga. ivien också för kommunernas socialtjänster och sjukvården. Dessvärre var jouren tvungen att avvisa 48 hjälpsökande tillsammans med ett antal barn, alla i behov av skyddat boende. Det är inte tillfredsställande att så många som drabbas av hot och våld i nära relationer, inte kan få anpassat skyddat boende i våra kommuner. Vi vet att i Sverige mördas i genomsnitt 17 kvinnor varje år. Även barn mördas och andra barn blir moderlösa. Också i samkönade äktenskap förkommer våld. Jouren drivs ideellt och under 2013 arbetade man timmar vilket motsvarar ungefär 2,5 miljoner kronor. Mer fakta finns på Nu hotas jourens verksamhet av nedläggning hösten 2015 på grund av bristande ekonomiskt stöd. Situationen är akut! För att hindra en nedläggning av brottsoffer-kvinnojouren föreslår Vänsterpartiet Att Tomelilla kommun tillsamman med övriga kommuner i sydöstra Skåne ger ett brottsoffer- och kvinnojouren i sydöstra Skåne ett verksamhetsbidrag på kr/år Att Kommunerna skapar ett långsiktigt anpassat skyddat boende i samarbete med brottsoffer- och kvinnojouren i Sydöstra Skåne Tomelilla den 4 september 2014 Vänsterpartiet i Tomelilla kommun Ida Abrahamsson Britta Berg / Figge Bergquist / 14

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TOMELILLA KOMMUN Sammanträdesdatum 29 september 2014 Kommunfullmäktige Kf 162 Dnr KS 2014/266 Motion om promenadstråket Promenaden Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Ärendebeskrivning Torgny Larsson (S) och Inger Åbonde (S) har den 11 september 2014 inlämnat en motion om promenadstråket Promenaden med följande lydelse: Ett av de mest använda promenadstråken i Tomelilla är Promenaden, med Norra Promenaden i Tomelilla som övergår i Södra Promenaden i Tryde. Här på den mycket populära Promenaden går, joggar, springer, cyklar och rider man, m a o ett stråk för folkhälsa och rekreation, men den används även mycket för arbetspendling till arbetsplatserna i Tomelilla/Tryde och/eller för att ta sig till "Centralstationen", för att åka vidare med tåg eller buss. Ur miljösynpunkt är cykling ett viktigt miljöval när man tar sig till och från arbetet. Promenaden behöver breddas, så att ridningen får ett eget stråk utmed Promenaden, dessutom behöver underlaget förbättras för tillgänglighetens skull. Det behövs också belysning, mellan Vattenverksvägen och Norra Industrigatan, samt ner till stationsområdet. Därefter krävs det belysning utmed hela promenadstråket. För att promenadstråket ska vara tillgängligt för arbetspendling, rekreation och folkhälsa, är det viktigt att det också är tillgängligt under vintersäsongen. Därför förestår undertecknad att kommunfullmäktige beslutar att Promenaden görs i ordning, så att den är tillgänglig för alla, dygnet runt och året om Beslutet skickas till: Kommunstyrelsens arbetsutskott Justerandes sign 15

16 ^gp) Socialdemokraterna FRAMTIDS PARTI ET TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen Diarienr Motion - Promenaden Ett av de mest använda promenadstråken i TomeliUa är Promenaden, med Norra Promenaden i Tomelilla som övergår i Södra Promenaden i Tryde. Här på den mycket populära Promenaden går, joggar, springer, cyklar och rider man, m a o ett stråk för folkhälsa och rekreation, men den används även mycket för arbetspendling till arbetsplatserna i Tomelilla/Tryde och/eller för att ta sig till "Centralstationen", för att åka vidare med tåg eller buss. Ur miljösynpunkt är cykling ett viktigt miljöval när man tar sig till och från arbetet. Promenaden behöver breddas, så att ridningen får ett eget stråk utmed Promenaden, dessutom behöver underlaget förbättras för tillgänglighetens skull. Det behövs också belysning, mellan Vattenverksvägen och Norra Industrigatan, samt ner till stationsområdet. Därefter krävs det belysning utmed hela promenadstråket. För att promenadstråket ska vara tillgängligt för arbetspendling, rekreation och folkhälsa, är det viktigt att det också är tillgängligt under vintersäsongen. Därför förestår undertecknad ott kommunfultmäktise beslutar att Promenaden görs i ordning, så att den är tillgänglig för alla, dygnet runt och året om Tomelilla den 10 septem 14 unfullmätigegrupp Sidal 16

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TOMELILLA KOMMUN Sammanträdesdatum 29 september 2014 Kommunfullmäktige Kf 163 Dnr KS 2014/267 Motion om Byavägen 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Ärendebeskrivning Torgny Larsson (S) och Inger Åbonde (S) har den 11 september 2014 inlämnat en motion om Byavägen 2015 med följande lydelse: Byavägen 1 Tomelilla har sett bedrövlig ut under lång tid och varit med 1 budgetsammanhang under de senaste 20 åren. Projekteringen, som har kostat ca 1 milj kronor, är nu klar, och ombyggnadskostnaden ligger på ytterligare ca 6 milj efter bidrag från Trafikverket. Byavägen är startskottet för fler gångoch cykelbanor i tätorten Tomelilla. En säker väg till och från skolan och fritidsaktiviteterna för våra barn och ungdomar. Avloppsledningarna, som ligger utmed gatan, behöver också bytas, så att regnvattnet separeras. Det dröjer inte länge till förrän EU ger direktiv om att regnvatten och avlopp måste separeras, och det är ett stort och nödvändigt arbete inte bara för Tomelilla, utan för hela Sverige. Argumenten för ombvggnad av Bvavägen redan 2015: 1. I och med att Byavägen kommer att upplevas som trång blir hastigheten automatiskt lägre, och därmed kommer genomfartstrafiken också att minska här, sammaledes för andra gator som t ex Nygatan (ej genväg, mer stadsgata) 2. Detta blir startskottet för att utveckla och bygga gång- och cykelstråken i tätorten Tomelilla (Tomelilla och Tryde) 3. Högre trafiksäkerhet, främst för fotgängare och cyklister 4. Vi vill att barn och ungdomar ska gå eller cykla till skolan och till sina fritidsaktiviteter (ökad folkhälsa och mindre miljöpåverkan) 5. Barn vågar inte gå över breda trafikerade gator (forskning) 6. Gång- och cykelled på båda sidor, till vilket det krävs en särskild järnvägsövergång (projekterad och klar) 7. Fiber läggs samtidigt Justerandes sign 17

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TOMELILLA KOMMUN Sammanträdesdatum 29 september 2014 Kommunfullmäktige Forts Miljöriktig lösning med "diket" (Skörda regnvatten, ett bra synligt exempel) minskar belastningen på reningsverket i Tomelilla 9. En inbjudande inkörsport till centralorten Därför föreslår undertecknad kommunfullmäktige besluta att Byavägen under 2015 skall vara klar enligt utförd projektering. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsens arbetsutskott Justerandes sign 18

19 T0K/1ELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen ^SåS^ Socialdemokraterna FRAMTIOSPARTIET Diarienr Motion - Byavägen 2015 Byavägen 1 Tomelilla har sett bedrövlig ut under lång tid och varit med 1 budgetsammanhang under de senaste 20 åren. Projekteringen, som har kostat ca 1 milj kronor, är nu klar, och ombyggnadskostnaden ligger på ytterligare ca 6 milj efter bidrag från Trafikverket. Byavägen är startskottet för fler gång- och cykelbanor i tätorten TomelilLa. En säker väg till och från skolan och fritidsaktiviteterna för våra barn och ungdomar. Avloppsledningarna, som ligger utmed gatan, behöver också bytas, så att regnvattnet separeras. Det dröjer inte länge till förrän EU ger direktiv om att regnvatten och avlopp måste separeras, och det är ett stort och nödvändigt arbete inte bara för Tomelilla, utan för hela Sverige. Argumenten för ombvggnad av Bvavägen redan 2015: 1. I och med att Byavägen kommer att upplevas som trång blir hastigheten automa-. tiskt lägre, och därmed kommer genomfartstrafiken också att minska här, sammaledes för andra gator som t ex Nygatan (ej genväg, mer stadsgata) 2. Detta blir startskottet för att utveckla och bygga gång- och cykelstråken i tätorten Tomelilla (Tomelilla och Tryde) 3. Högre trafiksäkerhet, främst för fotgängare och cyklister 4. Vi vill att barn och ungdomar ska gå eller cykla till skolan och till sina fritidsaktiviteter (ökad folkhälsa och mindre miljöpåverkan) Sida 1 (2) 19

20 5. Barn vågar inte gå över breda trafikerade gator (forskning) 6. Gång- och cykelled på båda sidor, till vilket det krävs en särskild järnvägsövergång (projekterad och klar) 7. Fiber läggs samtidigt 8. Miljöriktig lösning med "diket" (Skörda regnvatten, ett bra synligt exempel) minskar belastningen på reningsverket i Tomelilla 9. En inbjudande inkörsport till centralorten Därför föreslår undertecknad kommunfullmäktise besluta att Byavägen under 2015 skall vara klar enligt utförd projektering. ember 2014 okraternas kommunfullmätigegrupp Sida 2 (2) 20

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TOMELILLA KOMMUN Sammanträdesdatum 29 september 2014 Kommunfullmäktige Kf 164 Dnr KS 2014/268 Motion om att få fler människor i arbete i Tomelilla kommun Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Ärendebeskrivning Anders Throbäck (S), Torgny Larsson (S) och Inger Åbonde (S) har den 11 september 2014 inlämnat en motion om att få fler människor i arbete i Tomelilla kommun med följande lydelse: Ansvaret för arbetsmarknadspolitiken ar statlig. Detta till trots arbetar Sveriges kommuner med arbetsmarknadspolitiska insatser för sina medborgare och lägger årligen flera miljarder av kommunala skattemedel. Den statliga arbetsmarknadspolitiken är, ur ett lokalt tillväxtsperspektiv, inte längre fungerande. De insatser som bedrivs inom Arbetsförmedlingen skulle kunna anpassas bättre till individers och/eller arbetslivets förutsättningar. Det behövs m a o en ny lokalt utformad arbetsmarknadspolitik. "Regeringsbrevet" till Arbetsförmedlingen är alldeles för strikt och ger inte Arbetsförmedlingen möjligheter till flexibla lösningar utifrån ett lokalt perspektiv. Vi tror att de pengar Arbetsförmedlingen i Tomelilla har till sitt förfogande skulle kunna användas bättre. Det är en katastrof att låta så många gå arbetslösa. Det behövs en annan arbetsmarknadspolitik med lokalt ansvar. Vi anser att Tomelilla kommun, trots sin litenhet, har god kännedom om och nära kontakter med det lokala näringslivet. Tomelilla kommun bedriver sedan ett par år tillbaka också ett aktivt arbete för att bl a förbättra folkhälsan. Vi har bl a inrättat en Social Investeringsfond, där vi initialt avsatte 10 Mkr, för att bl a öka elevers närvaro i skolan men också deras resultat. Detta har visat sig i niornas betyg, som under tre år har stigit från 75 % till 90 % behörighet till gymnasieskolan. Läs- och matematikkunskaperna har ökat markant! Justerandes sign 21

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TOMELILLA KOMMUN Sammanträdesdatum 29 september 2014 Kommunfullmäktige Forts 164 När övriga Sveriges försörjningsstöd under de senaste åren har ökat från 7,5 Mdkr till 10,5 Mdkr på grund av bl a utförsäkringar, har vi sänkt det totala stödet både i fjol och i år så här långt med totalt ca 2 Mkr. Antalet hushåll med stöd har minskat, därför att vi arbetar proaktivt istället för reaktivt. I Tomelilla kommun är vi också bra på att få våra flyktingar och ensamkommande barn i åtgärder snabbt, vilket också har ingått i ett aktivt förändringsarbete från vår kommunförvaltnings sida. Medvetenheten om folkhälsans betydelse och om en förbättrad sådan, samt höja individers utbildningsnivå är avgörande för en kommuns tillväxt! Därför anser vi att Tomelilla kommun mot denna bakgrund under en period skall bedriva en försöksverksamhet med ansvar för samtliga arbetsmarknadspolitiska insatser för våra invånare i Tomelilla kommun. Försöksverksamheten ska ta totalansvaret för de delar som idag åligger Arbetsförmedlingen. Därför anser vi att Tomelilla kommun tillsätter en arbetsgrupp i syfte att arbeta fram en ansökan om att Tomelilla kommun blir en försökskommun för ett lokalt ansvar för arbetsmarknadspolitiken. Därför föreslår undertecknade att kommunfullmäktige måtte besluta att kommunfullmäktige uppdrar kommunstyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp i syfte att arbeta fram en ansökan om att Tomelilla kommun blir en försökskommun för ett lokalt ansvar för arbetsmarknadspolitiken Beslutet skickas till: Kommunstyrelsens arbetsutskott Justerandes sign 22

23 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen jsil^\ ^ /,,, 20W -09- ^g«socialdemokraterna ^ S ^ FRAMTIDSPARTIET Olarienr Motion - Få fler människor i arbete i Tomelilla kommun! Ansvaret för arbetsmarknadspolitiken ar statlig. Detta till trots arbetar Sveriges kommuner med arbetsmarknadspolitiska Insatser för sina medborgare och lägger årligen flera miljarder av kommunala skattemedel. Den statliga arbetsmarknadspolitiken är, ur ett lokalt tillväxtsperspektiv, inte längre fungerande. De insatser som bedrivs inom Arbetsförmedlingen skulle kunna anpassas bättre till individers och/eller arbetslivets förutsättningar. Det behövs m a o en ny lokalt utformad arbetsmarknadspolitik. *, "Regeringsbrevet" till Arbetsförmedlingen är alldeles för strikt och ger inte Arbetsförmedlingen möjligheter till flexibla lösningar utifrån ett lokalt perspektiv. Vi tror att de pengar Arbetsförmedlingen i Tomelilla har till sitt förfogande skulle kunna användas bättre. Det är en katastrof att låta så många gå arbetslösa. Det behövs en annan arbetsmarknadspolitik med lokalt ansvar. Vi anser att Tomelilla kommun, trots sin litenhet, har god kännedom om och nära kontakter med det lokala näringslivet. Tomelilla kommun bedriver sedan ett par år tillbaka också ett aktivt arbete för att bl a förbättra folkhälsan. Vi har bl a inrättat en Social Investeringsfond, där vi initialt avsatte 10 Mkr, för att bl a öka elevers närvaro i skolan men också deras resultat. Detta har visat sig i niornas betyg, som under tre år har stigit från 75 % till 90 % behörighet till gymnasieskolan. Läs- och matematikkunskaperna har ökat markant! När övriga Sveriges försörjningsstöd under de senaste åren har ökat från 7,5 Mdkr till 10,5 Mdkr på grund av bl a utförsäkringar, har vi sänkt det totala stödet både i fjol och i år så här långt med totalt ca 2 Mkr. Antalet hushåll med stöd har minskat, därför att vi arbetar proaktivt istället för reaktivt.! Tomelilla kommun är vi också bra på att få våra flyktingar och ensamkommande barn i åtgärder snabbt, vilket också har ingått i ett aktivt förändringsarbete från vår kommunförvaltnings sida. Medvetenheten om folkhälsans betydelse och om en förbättrad sådan, samt höja individers utbildningsnivå är avgörande för en kommuns tillväxt! Därför anser vi att Tomelilla kommun mot denna bakgrund under en period skall bedriva en försöksverksamhet med ansvar för samtliga arbetsmarknadspolitiska insatser för våra invånare i Tomelilla kommun. Försöksverksamheten ska ta totalansvaret för de delar som idag åligger Arbetsförmedlingen. Därför anser vi att TomelUla kommun tillsätter en arbetsgrupp i syfte att arbeta fram en ansökan om att Tomelilla kommun blir en försökskommun för ett lokalt ansvar för arbetsmarknadspolitiken. Sfda 1 (2) 23

24 Därför föreslår undertecknade att kommunfullmäktige måtte besluta att kommunfuumäktige uppdrar kommunstyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp 1 syfte att arbeta fram en ansökan om att Tomelilla kommun blir en försökskommun för ett lokalt ansvar för arbetsmarknadspolitiken zr> TomeliUa den 10 septembetzoi Anders Throbäck, RamsaSa ( ^ Socialdemokraternas kommunfullmäktigegrupp / Ing^r* Åbönde Ordförande Sida 2 (2) 24

25 Tomelilla den 7 oktober 2014 Dnr KS 2013/180 Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid Besöksadress: Gustafs torg Tomelilla Växel Fax Postgiro Bankgiro Handläggare: Jan-Erik Andersson Sammankallande Direkt Mobil Kommunstyrelsen Förslag gällande motion om sammanträdesrum och dess arbetsmiljö Organisations- och arvodesgruppens förslag till beslut Organisations- och arvodesgruppen föreslår att kommunfullmäktiges presidium rekommenderas att som sammanträdeslokal i första hand använda Kastanjeskolans aula och i andra hand Medborgarhuset i Smedstorp. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslöt 199/2013 att överlämna motion angående sammanträdesrum för kommunfullmäktige och dess arbetsmiljö till organisations- och arvodesgruppen för vidare hantering. Motionen ansågs med detta besvarad. Organisations- och arvodesgruppen delar motionärens synpunkt att det finns ett behov av att se över lokalsituationen för kommunfullmäktige. Gruppen föreslår att kommunfullmäktiges presidium rekommenderas att som sammanträdeslokal i första hand använda Kastanjeskolans aula och i andra hand Medborgarhuset i Smedstorp. Jan-Erik Andersson Sammankallande Beslutet skickas till: Kommunfullmäktiges presidium 1 (1) 25

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Familjenämndens utskott för gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 5 februari 2015 kl. 08.00 Plats: Svea Hund i

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamöter kallas, ersättare underrättas Presidierna för famn och von kallas kl 08.15 Tid: Onsdagen den 30 september 2015 kl. 08.15 Plats: Äppelkriget, kommunhuset

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Onsdagen den 27 augusti 2014 kl. 08.30 Plats: Dubbelgöken 1 i kommunhuset, Tomelilla Kallelse med föredragningslista

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 08.30-10.35 Beslutande Torgny Larsson (S), ordförande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M), tjg ersättare Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tryde friskola, den, kl. 08.30-11.45 Beslutande Övriga närvarande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M) Daniel Persson (M), 1:e vice ordförande Sofia Thomsen

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Torsdagen den 8 januari 2015 kl. 08.30 Plats: Svea Hund Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val av justerare samt tidpunkt 2 Ändringar

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tomelilla Golfkrog, den, kl. 08.30-11.10 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Onsdagen den 28 januari 2015, kl. 08.30 Plats: Lådan, kommunhuset i Tomelilla Kallelse med föredragningslista

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-09.45 Beslutande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke (S), 2:e vice ordförande Figge Bergqvist

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11) 1 (11) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 2 september klockan 18.00-18.30 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Olle Thorell (S) Britt-Inger Fröberg (S) Tobias Nordlander

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-01-18

Sammanträdesdatum 2011-01-18 1 (15) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Gustaf Adolfssalen kl. 13.30-15.30 Per-Olov Rapp (S) Marcus Andersson (S BÄ) Carola Gunnarsson (C) Peter Molin (M) Ulrika Spårebo (S) ersätter

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 08.30-10.50 Beslutande Magnus Björkman (M), ordförande Torgny Larsson (S) Leif Sandberg (C) Övriga närvarande Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg,

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-10 Sid 1 Plats Tid kl 13.15 16.00 Socialtjänst Gävle, Skomakargatan 6, Gävle Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Socialtjänst

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Odenslundsskolan, den, kl. 08.15-11.30 Beslutande Anders Throbäck (S) Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M), 87-88 Daniel Persson (M) Anders Albäck (FP) Eva Olsson (SD), ersättare för Johnny

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti Namn S Lars-Ove Edberg S Alexandros Kiotseridis S Jan-Göran Petersson, från 18.00 Alf Persson S M Bengt Ohlsson

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.35. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2015-05-26. \.Ä.l;\Mtl::~iv ~ILL-L.LQ_JLi2.~--- HH-- ---------- o - h "~,.,, _).

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2015-05-26. \.Ä.l;\Mtl::~iv ~ILL-L.LQ_JLi2.~--- HH-- ---------- o - h ~,.,, _). l {10) Plats och tid Närvarande Gustaf Adolfssalen, kl 13.30-14.30 Se sidan 2 Underskrifter "'"""" (f'!- ~t""t-::--- --- ~ "'~"" 138-143 Ordförande \.Ä.l;\Mtl::~iv ~ILL-L.LQ_JLi2.~--- -c-;;~ i; c;~-~~-;~~~-~;;--c7~------------------------------------------------

Läs mer

1. Att ställa sig bakom Miljö- och byggnadsnämndens samt Tekniska nämndens beslut

1. Att ställa sig bakom Miljö- och byggnadsnämndens samt Tekniska nämndens beslut STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12 (28) Kommunfullmäktige 2013-02-14 Au 3 KS/2011-0089, TN/2011-0013, MBN/2011-1564 KS 8 KF Svar på motion från Margareta Fredriksson, Bertil Olin, Håkan Eriksson

Läs mer

Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag

Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 12 (24) Kommunfullmäktige 2014-03-27 Kf 19 Ks 27 Au 45 Ks/2013-0222 Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 13.30 16.00 Ajournering 14.00-14.15, 14.50-14.55 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD)

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Svar på motion - Samla Tekniska förvaltningen

Svar på motion - Samla Tekniska förvaltningen STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 12 (16) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-26 Kf Ks 43 Au 42 Ks/2014-0345 Svar på motion - Samla Tekniska förvaltningen Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, den, kl. 14.00-16.30 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg, miljöstrateg Ida Abrahamsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-03-05 1 Plats och tid Kommunledningskontoret kl 08.15-10.15 Beslutande Övriga deltagare Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollèn (M) Inge Östlund (C) Jan Dahlquist

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, måndagen den 19 mars 2007 klockan 19.00-21.15 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Stefan Gustafsson (kd), Annika Andersson (kd), Kennet Larsson (sd), Kerstin

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Fokusnämnden Sammanträdesprotokoll 2010-03-03 Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Kerstin Johansson (c) Larsinge Fahlén (s) Tomas Fahlén

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69)

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad Reservation

Läs mer

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 20 20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 775 60 00 Plusgiro: 84600-6 Bankgiro: 265-9399 Mail:

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 18.00 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (S) Agnetha Persson (C) Sven-Inge Dahlman

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62

Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62 r "(!-Pra ' 18 :! n 7,7 /-o/ju", '-.:- i C Södertälje kommun,,"' O '-. ~mmantradesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-04-04 ~( A:5b 63 Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(14) Plats och tid Förbundsdirektionen kl.09.00 11.50 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Jan

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.20 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Anders Throbäck (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-10-29 35 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-10.30. Beslutande

Läs mer

Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6

Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6 Kommunstyrelsen 2015-06-30 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2014:494 Sara Molander 016-710 25 16 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6 Förslag

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) 1:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08.30 10.25 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott. Fröken Fleggman, den 25 mars 2015, kl. 08.30-13.00

TOMELILLA KOMMUN. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott. Fröken Fleggman, den 25 mars 2015, kl. 08.30-13.00 : Plats och tid Fröken Fleggman, den, kl. 08.30-13.00 Beslutande Maria Mickelåker (C), ordförande Lotta Hedström (MP), förste vice ordförande Inger Åbonde (M), andre vice ordförande Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2009-05-27 2 SN 64 Dnr Muntlig information från FOU Välfärd Maria Nilsson, FOU-Välfärd informerade om ungdomars utanförskap i Kronobergs län. att lägga informationen till handlingarna. Socialnämnden

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid kl. 10:00-12:00 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian Idström (M) Lars Arheden (M) Remco Andersson (FP) Lisa Bäck (S)

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S) Pernilla

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubriken"anlägg en konstgräsplan i Hovsjö" Dm KS07/378-826

Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubrikenanlägg en konstgräsplan i Hovsjö Dm KS07/378-826 Södertälje kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-10-24 194 Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubriken"anlägg en konstgräsplan i Hovsjö" Dm KS07/378-826 Sammanfattning av ärendet Metin

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Motion om att införa digitala fiskekort. Dnr KS 2013-129

Motion om att införa digitala fiskekort. Dnr KS 2013-129 2013-10-22 322 Motion om att införa digitala fiskekort. Dnr KS 2013-129 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Meddela motionären att kultur- och

Läs mer

Motion om kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i Västmanland

Motion om kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i Västmanland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-02-07 KF:s 20 (27) 43 D nr 2012/331 Motion om kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i Västmanland INLEDNING Peter Molin (M), Jan-Olov Eriksson

Läs mer

6 Förslag till riktlinjer för direktupphandling

6 Förslag till riktlinjer för direktupphandling 9 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 9 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2015/59 6 Förslag till riktlinjer för direktupphandling Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Föreliggande förslag till

Läs mer

Borgen fiberutbyggnad Hotagen

Borgen fiberutbyggnad Hotagen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 9 april 2014 Sida 41(50) Ks 65 Dnr 2014-000186 Borgen fiberutbyggnad Hotagen Kommunstyrelsens förslag till beslut 1 Kommunfullmäktige beviljar kommunal borgen med

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lilla salen, rådhuset i Simrishamn, den, kl. 13.00-14.00 Beslutande Magnus Björkman (M), ordförande Anders Larsson (C), tjg ers Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Miljöstrateg

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Eva Carlsson Sidan 1 av 4 Diariekod: 149 Kommunstyrelsen Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Förslag till beslut Kommunledningskontoret

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB.

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. Sammanträdesprotokoll sid 2 (7) Innehållsförteckning: 266 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 267 Amorteringsplan. 268 Fråga om genomförande av uppdrag; Lokalisering av biogasmack i

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.15 Ajournering, kl. 14.45 14.50 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordf 12 delar av 13 Christer Laurell (C), vice ordf 12 och delar av 13, ordf

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 ande: Ersättare: Tomas Fjellner, ordf. (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M)

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 17 februari 2015

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 17 februari 2015 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-02-17 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 17 februari 2015 Ärendelista Sid Justering... 2 54 Information om projektet

Läs mer

103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408)

103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-05-05 Sida 1(2) 103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

7 Dnr 94/14. TRANAs KOMMUN 2015-01-20 Sida 12(19) KOMMUNSTYRELSEN

7 Dnr 94/14. TRANAs KOMMUN 2015-01-20 Sida 12(19) KOMMUNSTYRELSEN I JUSletS\ sign ' att föreslå kommunfullmäktige besluta att avsla motionen - - - -_. - - U1dragsbestyrkande AJ~ \\ ~. I' J V'xJ~ m Sammantradesdatum TRANAs KOMMUN 2015-01-20 Sida 12(19) KOMMUNSTYRELSEN

Läs mer

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet 1995-10-02 1 Eva Carp Ks # 125 Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet Kommunförbundet i Kalmar län arrangerar en konferens i Högsby den 19 oktober 1995 med temat Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet.

Läs mer

Svar på motion om gratis kollektivtrafik i Strömstad

Svar på motion om gratis kollektivtrafik i Strömstad STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 11 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-06-12 Kf 52 Ks 65 Au 43 Ks/2013-0184 Svar på motion om gratis kollektivtrafik i Strömstad Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2015-05- 13.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2015-05- 13. Kallelse/underrättelse Sida 2015-05-06 1 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2015-05- 13. Plats: Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung Tid: 08:00 Ersättarna

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer