Kallelse med föredragningslista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse med föredragningslista"

Transkript

1 Tomelilla kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Onsdagen den 15 oktober 2014 kl Plats: Äppelkriget i kommunhuset, Tomelilla Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Ändringar i föredragningslistan 2 Dialoger och informationsärenden Kommunchef Göran Clausson, ekonomichef Eva Lundberg, samhällsbyggnadschef Jörgen Prahl, simhallsbyggnationen, bredbandsfrågor och Österlenhem/TIAB 2014/4 3 Sidnr. Beslutsärenden 3 Komplettering till äskande om utökning av ram för 2013/103 4 finansiering av tillfällig ökning av skolpeng för årskurs Begäran om förtydligande gällande Disponentvillan, 2014/144 9 Slakteriet 11 5 Remiss av motion om stöd till brottsofferkvinnojouren 2014/ i Ystad 6 Remiss av motion om promenadstråket 2014/ Promenaden 7 Remiss av motion om Byavägen / Remiss av motion om att få fler människor i arbete i 2014/ Tomelilla kommun 1

2 Tomelilla kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 Förslag gällande motion om sammanträdesrum och 2013/ dess arbetsmiljö 10 Förslag gällande organisation och arvoden för 2013/ överförmyndarverksamheten samt arvoden till Miljöförbundets presidium 11 Anmälningsärenden /5 29 Magnus Björkman (M) Ordförande Christian Björkqvist Sekreterare Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare. Telefon Christian Björkqvist Telefon Pamela Lindquist E-post: 2

3 Tomelilla den 7 oktober 2014 Dnr KS 2014/4 Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid Besöksadress: Gustafs torg Tomelilla Växel Fax Postgiro Bankgiro Kommunstyrelsens arbetsutskott Dialoger och informationsärenden Handläggare: Britt Ekstrand Assistent Direkt Mobil Förvaltningens förslag till beslut Ärendebeskrivning Kommunchef Göran Clausson Ekonomichef Eva Lundberg Samhällsbyggnadschef Jörgen Prahl Simhallsbyggnationen Bredbandsfrågor Österlenhem/TIAB Kommunledningskontoret Britt Ekstrand Assistent 3 1 (1)

4 Tomelilla den 18 september 2014 Dnr FN 2014/62 Barn och utbildning, Stöd och omsorg Besöksadress: Gustafs torg Tomelilla Kommunstyrelsen Växel Fax Postgiro Bankgiro Handläggare: Jonas Åkesson Skolchef Direkt Mobil Komplettering till äskande om utökning av ram för finansiering av tillfällig ökning av skolpeng för årskurs 7-9 Förvaltningens förslag till beslut Familjenämnden beslutar att översända nedanstående såsom komplettering till tidigare äskande om utökning av ram för finansiering av tillfällig ökning av skolpeng för årskurs 7-9 Ärendebeskrivning Ärendet återremitterades till förvaltningen för komplettering av kommunstyrelsen den 13 augusti 2014, Ks 145. Nedan följer en sammanställning av hur mycket lärartid som berörs av uppdelning av klasser i mindre undervisningsgrupper samt den kostnad detta medför. NO delning (ej teknik) Åk 7: 200 minuter per klass/grupp. Utan delning: 5 klasser a 200 minuter = 1000 minuter Med delning: 8 grupper a 200 minuter = 1600 minuter Skillnad: 600 minuter Åk 8: 160 minuter per klass/grupp Utan delning: 5 klasser a 160 minuter = 800 minuter Med delning: 8 grupper a 160 minuter = 1280 minuter Skillnad: 480 minuter Åk 9: 200 minuter per klass/grupp. Utan delning: 5 klasser a 200 minuter = 1000 minuter Med delning: 8 grupper a 200 minuter = 1600 minuter 4 1 (2)

5 Skillnad: 600 minuter Totalt för alla tre årskurserna Utan delning: ( ) min = 2800 min Med delning: ( ) min = 4480 min Skillnad: ( ) min = 1680 min Antal tjänster räknat på 1080 minuter 1680/1080 = 1,5555 (avrundat blir det 1,6 tjänster) Lärare som deltar i NO delning Alla NO lärare dvs Magnus N, Fredrik M, Marie A, Åsa S, Lena A, Katarina Z, Eva A och Jenny A. Teknik-delning Åk 8: Mot normalfall 5 klasser a 80 minuter = 400 minuter sker det istället på följande sätt: Utan delning: 5 klasser a 40 minuter = 200 minuter Med delning i halvklass: 10 halvklasser a 40 minuter = 400 minuter Skillnad: 600 minuter-400 minuter = 200 minuter Antal tjänster räknat på 1080 minuter 200/1080=0,19 avrundat blir det 0,2 tjänst) Lärare som deltar i Teknik delning Eva A och Anders H = NO delning + Teknik-delning = 1,8 tjänst 1,8 tjänst gånger kr = kr/år Barn och utbildning Jonas Åkesson Skolchef Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen 5 2 (2)

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TOMELILLA KOMMUN Sammanträdesdatum 13 augusti 2014 Kommunstyrelsen KS 145 Dnr KS 2013/103 Äskande om utökad ram för finansiering av tillfällig ökning av skolpeng för årskurs 7-9 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen. Ärendebeskrivning Kastanjeskolan har under 3 år stadigt förbättrat sina resultat, såväl behörighet till gymnasiet som meritvärden. Detta har varit möjligt efter en omfattande analys som genomfördes Vid analysen framkom att andelen elever som fram till 2011 nådde betyg i de naturorienterande ämnena ständigt minskat sedan Kastanjeskolan omorganiserade i och med detta sin undervisning i de naturorienterande ämnena på så sätt att all undervisning sker i grupper om ca elever (tidigare låg elevantalet mellan 24-30). Grundorganisationen är fem klasser och fem lärare men inom Noundervisningen organiseras, av de fem klasserna, åtta undervisningsgrupper med utökning av behöriga lärare till åtta undervisande lärare. Omorganisationen har haft tydligt positivt genomslag på antalet elever som får betyg i ämnena Biologi, Kemi samt Fysik, vilket framgår av bifogade diagram (hämtade från SIRIS, skolverkets databas). Resultaten för 2013 är ännu inte tillgängliga, men vi vet att de var ytterligare högre än tidigare år. Barn- och utbildning önskar göra ovan organisation till en permanent lösning över tid då vi ser att behovet av framtida små undervisningsgrupper inom No består samt att en tydlig resultatökning kan redovisas för betyg, meritvärde och behörighet till gymnasiet, inom No-ämnena. Barn- och utbildning ser även åtgärden som långsiktig i förhållande till att behålla behöriga lärare i No-ämnena inför kommande ökning av årskullarna vilket sker redan läsåret 2015/16. Men då vi är mitt i en pågående översyn av Tomelilla kommuns skolpeng vill Justerandes sign 6

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TOMELILLA KOMMUN Sammanträdesdatum 13 augusti 2014 Kommunstyrelsen Forts 145 Barn och utbildning avvakta resultatet av översynen inför budgetåret Därav begäran om tillfällig utökning av skolpeng som eventuellt önskas förlängas beroende på resultatet av översynen. Översynen beräknas klar i september I ovan ärende har dialog förts med Karin Arvidsson, ekonom och Per-Olof Johansson, blivande rektor Kastanjeskolan samt Richard Löfgren, rektor Kastanjeskolan. Utökning av skolpeng Med anledning av ovan äskar barn- och utbildning att skolpengen för skolår 7-9 höjs med 300 kr/mån/elev från den 1 juli Vilket motsvarar cirka 560 tkr mer i intäkter 2014 för Kastanjeskolan om prognosen på 313 elever inför höstterminen kvarstår. Höjningen kan också komma att innebära att kommunen får räkna upp pengen till annan huvudman och annan kommun med motsvarande. Vilket skulle motsvara en summa på 160 tkr. Utökad ram blir då 720 tkr. Konsekvens Om en höjning av skolpengen inte blir aktuellt är anpassning efter befintlig ram nödvändig under höstterminen Detta innebär minskning av personalstyrkan på Kastanjeskolan med minst tre heltidstjänster samt en risk för återgång till lägre betyg och resultat. Eftersom lärarna har en uppsägningstid på minst sex månader plus tre månader avseende förhandlingar kommer ingen besparing att vara möjlig under Vilket kommer att innebära ytterligare ett år med underskott som skall lägga till negativt eget kapital på 826 tkr från Tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott 146/2014: Kommunstyrelsen beslutar att anslå 700 tkr, ur anslaget för oförutsedda kostnader, till familjenämnden för finansiering av tillfällig utökning av skolpeng för årskurs 7-9 med 300 kr/månad/elev (6 %) under tiden 1 juli december Familjenämnden ges i uppdrag att till kommunstyrelsen redovisa hur resterande del av underskott inom nämndens verksamhetsområde ska kunna återställas. Justerandes sign 7

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TOMELILLA KOMMUN Sammanträdesdatum 13 augusti 2014 Kommunstyrelsen Forts 145 Familjenämnden 52/2013: Familjenämnden beslutar att äska om utökad ram 2014 om 720 tkr för finansiering av tillfällig utökning av skolpeng för årskurs 7-9 med 300 kr/månad/elev (6 %) under tiden 1 juli december Förslag till beslut under sammanträdet Mats Andersson (M) yrkar med instämmande av Håkan Malmgren (SD) och Tina Bergström Darrell att ärendet återremitteras till förvaltningen. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. Beslutet skickas till: Göran Clausson Jonas Åkesson Justerandes sign 8

9 9

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TOMELILLA KOMMUN Sammanträdesdatum 4 juni 2014 Kommunstyrelsen KS 116 Dnr KS 2014/144 Begäran från Tomelilla Industri AB att få sälja fastigheterna Slakteriet 43 och Slakteriet 11 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att lämna tillstånd till försäljning av fastigheten Slakteriet 43 samt uppdrar åt kommunförvaltningen att ta fram förslag till nyttjanderättsavtal mellan TIAB och kommunen avseende fastigheten Slakteriet 11 där det tydligt framgår att kommunen äger rådighet över fastigheten och tar kostnaderna för undersökningar, projektering och exploatering. Av avtalet ska även framgå att dessa kostnader ska komma kommunen tillgodo vid försäljning av fastigheten. Ärendebeskrivning Pia Brink, VD Tomelilla Industri AB framför följande i skrivelse daterad den 13 maj 2014: Slakteriet 43 Tomelilla Industri AB har haft ute fastigheten Slakteriet 43 till försäljning. Fastigheten är i behov av underhåll och hyresnivåerna är satta därefter. Intressenter finns och bud på fastigheten har lagts. Förutsatt att inte ägaren har planerat för området begär bolaget tillstånd att få sälja fastigheten. Slakteriet 11 Tomelilla Industri AB äger tomten Slakteriet 11. Byggnaden på fastigheten, Disponentvillan, kan i dagsläget inte styckas av och säljas då planändring krävs. Förutom planändring är området även beroende av en eventuell framtida järnväg. Bolagets uppfattning är att området är strategiskt viktigt för kommunen och bör därför ligga i kommunens ägo. Bolaget erbjuder ägaren att köpa området. Muntlig dialog mellan bolaget och ägaren vore önskvärt. Tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsen 110/2014: Kommunstyrelsen beslutar att lämna tillstånd till försäljning av fastigheten Justerandes sign 10

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TOMELILLA KOMMUN Sammanträdesdatum 4 juni 2014 Kommunstyrelsen Forts 116 Slakteriet 43 samt uppdrar åt kommunförvaltningen att ta fram förslag till nyttjanderättsavtal mellan TIAB och kommunen avseende fastigheten Slakteriet 11 där det tydligt framgår att kommunen äger rådighet över fastigheten och tar kostnaderna för undersökningar, projektering och exploatering. Av avtalet ska även framgå att dessa kostnader ska komma kommunen tillgodo vid försäljning av fastigheten. Beslutet skickas till: Pia Brink Jörgen Prahl Justerandes sign 11

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TOMELILLA KOMMUN Sammanträdesdatum 29 september 2014 Kommunfullmäktige Kf 161 Dnr KS 2014/261 Motion om stöd till brottsoffer-kvinnojouren i Ystad Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Ärendebeskrivning Ida Abrahamsson (V), Britta Berg (V) och Figge Bergquist (V) har den 5 september 2014 inlämnat en motion om Motion om stöd till brottsofferkvinnojouren i Ystad med följande lydelse: Angående stöd till brottsoffer- kvinnojouren i Ystad, tillsammans med övriga kommuner i sydöstra Skåne Brottsoffer-kvinnojouren i sydöstra Skåne arbetar ideellt men hotas nu av nedläggning av ekonomiska skäl. Detta skulle få svåra konsekvenser för kommunerna i sydöstra Skåne. Jouren tog under 2013 från de fem kommunerna emot 482 hjälpsökande, som sökte stöd och råd i samband med våld eller hot om våld oftast från en närstående. Detta våld har lett till stora konsekvenser för brottsoffren, deras barn och andra anhöriga. Men också för kommunernas socialtjänster och sjukvården. Dessvärre var jouren tvungen att avvisa 48 hjälpsökande tillsammans med ett antal barn, alla i behov av skyddat boende. Det är inte tillfredsställande att så många som drabbas av hot och våld i nära relationer, inte kan få anpassat skyddat boende i våra kommuner. Vi vet att i Sverige mördas i genomsnitt 17 kvinnor varje år. Även barn mördas och andra barn blir moderlösa. Också i samkönade äktenskap förkommer våld. Justerandes sign 12

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TOMELILLA KOMMUN Sammanträdesdatum 29 september 2014 Kommunfullmäktige Forts 161 Jouren drivs ideellt och under 2013 arbetade man timmar vilket motsvarar ungefär 2,5 miljoner kronor. Mer fakta finns på Nu hotas jourens verksamhet av nedläggning hösten 2015 på grund av bristande ekonomiskt stöd. Situationen är akut! För att hindra en nedläggning av brottsoffer-kvinnojouren föreslår Vänsterpartiet Att Tomelilla kommun tillsamman med övriga kommuner i sydöstra Skåne ger ett brottsoffer- och kvinnojouren i sydöstra Skåne ett verksamhetsbidrag på kr/år Att Kommunerna skapar ett långsiktigt anpassat skyddat boende i samarbete med brottsoffer- och kvinnojouren i Sydöstra Skåne Beslutet skickas till: Kommunstyrelsens arbetsutskott Justerandes sign 13

14 TOMELILLA KOMMUN Koininunstyrelsen Motion Till kommunfullmäktige i Tomelilla DIarienr Angående stöd till brottsoffer- kvinriojouren i Ystad, tillsammans med övriga kommurier i sydöstra Skåne Brottsoffer-kvinnojouren i sydöstra Skåne arbetar ideellt men hotas nu av nedläggning av ekonomiska skäl. Detta skulle få svåra konsekvenser för kommunerna i sydöstra Skåne. Jouren tog under 2013 från de fem kommunerna emot 482 hjälpsökande, som sökte stöd och råd i samband med våld eller hot om våld oftast från en närstående. Detta våld har lett till stora konsekvenser för brottsoffren, deras barn och andra anhöriga. ivien också för kommunernas socialtjänster och sjukvården. Dessvärre var jouren tvungen att avvisa 48 hjälpsökande tillsammans med ett antal barn, alla i behov av skyddat boende. Det är inte tillfredsställande att så många som drabbas av hot och våld i nära relationer, inte kan få anpassat skyddat boende i våra kommuner. Vi vet att i Sverige mördas i genomsnitt 17 kvinnor varje år. Även barn mördas och andra barn blir moderlösa. Också i samkönade äktenskap förkommer våld. Jouren drivs ideellt och under 2013 arbetade man timmar vilket motsvarar ungefär 2,5 miljoner kronor. Mer fakta finns på Nu hotas jourens verksamhet av nedläggning hösten 2015 på grund av bristande ekonomiskt stöd. Situationen är akut! För att hindra en nedläggning av brottsoffer-kvinnojouren föreslår Vänsterpartiet Att Tomelilla kommun tillsamman med övriga kommuner i sydöstra Skåne ger ett brottsoffer- och kvinnojouren i sydöstra Skåne ett verksamhetsbidrag på kr/år Att Kommunerna skapar ett långsiktigt anpassat skyddat boende i samarbete med brottsoffer- och kvinnojouren i Sydöstra Skåne Tomelilla den 4 september 2014 Vänsterpartiet i Tomelilla kommun Ida Abrahamsson Britta Berg / Figge Bergquist / 14

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TOMELILLA KOMMUN Sammanträdesdatum 29 september 2014 Kommunfullmäktige Kf 162 Dnr KS 2014/266 Motion om promenadstråket Promenaden Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Ärendebeskrivning Torgny Larsson (S) och Inger Åbonde (S) har den 11 september 2014 inlämnat en motion om promenadstråket Promenaden med följande lydelse: Ett av de mest använda promenadstråken i Tomelilla är Promenaden, med Norra Promenaden i Tomelilla som övergår i Södra Promenaden i Tryde. Här på den mycket populära Promenaden går, joggar, springer, cyklar och rider man, m a o ett stråk för folkhälsa och rekreation, men den används även mycket för arbetspendling till arbetsplatserna i Tomelilla/Tryde och/eller för att ta sig till "Centralstationen", för att åka vidare med tåg eller buss. Ur miljösynpunkt är cykling ett viktigt miljöval när man tar sig till och från arbetet. Promenaden behöver breddas, så att ridningen får ett eget stråk utmed Promenaden, dessutom behöver underlaget förbättras för tillgänglighetens skull. Det behövs också belysning, mellan Vattenverksvägen och Norra Industrigatan, samt ner till stationsområdet. Därefter krävs det belysning utmed hela promenadstråket. För att promenadstråket ska vara tillgängligt för arbetspendling, rekreation och folkhälsa, är det viktigt att det också är tillgängligt under vintersäsongen. Därför förestår undertecknad att kommunfullmäktige beslutar att Promenaden görs i ordning, så att den är tillgänglig för alla, dygnet runt och året om Beslutet skickas till: Kommunstyrelsens arbetsutskott Justerandes sign 15

16 ^gp) Socialdemokraterna FRAMTIDS PARTI ET TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen Diarienr Motion - Promenaden Ett av de mest använda promenadstråken i TomeliUa är Promenaden, med Norra Promenaden i Tomelilla som övergår i Södra Promenaden i Tryde. Här på den mycket populära Promenaden går, joggar, springer, cyklar och rider man, m a o ett stråk för folkhälsa och rekreation, men den används även mycket för arbetspendling till arbetsplatserna i Tomelilla/Tryde och/eller för att ta sig till "Centralstationen", för att åka vidare med tåg eller buss. Ur miljösynpunkt är cykling ett viktigt miljöval när man tar sig till och från arbetet. Promenaden behöver breddas, så att ridningen får ett eget stråk utmed Promenaden, dessutom behöver underlaget förbättras för tillgänglighetens skull. Det behövs också belysning, mellan Vattenverksvägen och Norra Industrigatan, samt ner till stationsområdet. Därefter krävs det belysning utmed hela promenadstråket. För att promenadstråket ska vara tillgängligt för arbetspendling, rekreation och folkhälsa, är det viktigt att det också är tillgängligt under vintersäsongen. Därför förestår undertecknad ott kommunfultmäktise beslutar att Promenaden görs i ordning, så att den är tillgänglig för alla, dygnet runt och året om Tomelilla den 10 septem 14 unfullmätigegrupp Sidal 16

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TOMELILLA KOMMUN Sammanträdesdatum 29 september 2014 Kommunfullmäktige Kf 163 Dnr KS 2014/267 Motion om Byavägen 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Ärendebeskrivning Torgny Larsson (S) och Inger Åbonde (S) har den 11 september 2014 inlämnat en motion om Byavägen 2015 med följande lydelse: Byavägen 1 Tomelilla har sett bedrövlig ut under lång tid och varit med 1 budgetsammanhang under de senaste 20 åren. Projekteringen, som har kostat ca 1 milj kronor, är nu klar, och ombyggnadskostnaden ligger på ytterligare ca 6 milj efter bidrag från Trafikverket. Byavägen är startskottet för fler gångoch cykelbanor i tätorten Tomelilla. En säker väg till och från skolan och fritidsaktiviteterna för våra barn och ungdomar. Avloppsledningarna, som ligger utmed gatan, behöver också bytas, så att regnvattnet separeras. Det dröjer inte länge till förrän EU ger direktiv om att regnvatten och avlopp måste separeras, och det är ett stort och nödvändigt arbete inte bara för Tomelilla, utan för hela Sverige. Argumenten för ombvggnad av Bvavägen redan 2015: 1. I och med att Byavägen kommer att upplevas som trång blir hastigheten automatiskt lägre, och därmed kommer genomfartstrafiken också att minska här, sammaledes för andra gator som t ex Nygatan (ej genväg, mer stadsgata) 2. Detta blir startskottet för att utveckla och bygga gång- och cykelstråken i tätorten Tomelilla (Tomelilla och Tryde) 3. Högre trafiksäkerhet, främst för fotgängare och cyklister 4. Vi vill att barn och ungdomar ska gå eller cykla till skolan och till sina fritidsaktiviteter (ökad folkhälsa och mindre miljöpåverkan) 5. Barn vågar inte gå över breda trafikerade gator (forskning) 6. Gång- och cykelled på båda sidor, till vilket det krävs en särskild järnvägsövergång (projekterad och klar) 7. Fiber läggs samtidigt Justerandes sign 17

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TOMELILLA KOMMUN Sammanträdesdatum 29 september 2014 Kommunfullmäktige Forts Miljöriktig lösning med "diket" (Skörda regnvatten, ett bra synligt exempel) minskar belastningen på reningsverket i Tomelilla 9. En inbjudande inkörsport till centralorten Därför föreslår undertecknad kommunfullmäktige besluta att Byavägen under 2015 skall vara klar enligt utförd projektering. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsens arbetsutskott Justerandes sign 18

19 T0K/1ELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen ^SåS^ Socialdemokraterna FRAMTIOSPARTIET Diarienr Motion - Byavägen 2015 Byavägen 1 Tomelilla har sett bedrövlig ut under lång tid och varit med 1 budgetsammanhang under de senaste 20 åren. Projekteringen, som har kostat ca 1 milj kronor, är nu klar, och ombyggnadskostnaden ligger på ytterligare ca 6 milj efter bidrag från Trafikverket. Byavägen är startskottet för fler gång- och cykelbanor i tätorten TomelilLa. En säker väg till och från skolan och fritidsaktiviteterna för våra barn och ungdomar. Avloppsledningarna, som ligger utmed gatan, behöver också bytas, så att regnvattnet separeras. Det dröjer inte länge till förrän EU ger direktiv om att regnvatten och avlopp måste separeras, och det är ett stort och nödvändigt arbete inte bara för Tomelilla, utan för hela Sverige. Argumenten för ombvggnad av Bvavägen redan 2015: 1. I och med att Byavägen kommer att upplevas som trång blir hastigheten automa-. tiskt lägre, och därmed kommer genomfartstrafiken också att minska här, sammaledes för andra gator som t ex Nygatan (ej genväg, mer stadsgata) 2. Detta blir startskottet för att utveckla och bygga gång- och cykelstråken i tätorten Tomelilla (Tomelilla och Tryde) 3. Högre trafiksäkerhet, främst för fotgängare och cyklister 4. Vi vill att barn och ungdomar ska gå eller cykla till skolan och till sina fritidsaktiviteter (ökad folkhälsa och mindre miljöpåverkan) Sida 1 (2) 19

20 5. Barn vågar inte gå över breda trafikerade gator (forskning) 6. Gång- och cykelled på båda sidor, till vilket det krävs en särskild järnvägsövergång (projekterad och klar) 7. Fiber läggs samtidigt 8. Miljöriktig lösning med "diket" (Skörda regnvatten, ett bra synligt exempel) minskar belastningen på reningsverket i Tomelilla 9. En inbjudande inkörsport till centralorten Därför föreslår undertecknad kommunfullmäktise besluta att Byavägen under 2015 skall vara klar enligt utförd projektering. ember 2014 okraternas kommunfullmätigegrupp Sida 2 (2) 20

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TOMELILLA KOMMUN Sammanträdesdatum 29 september 2014 Kommunfullmäktige Kf 164 Dnr KS 2014/268 Motion om att få fler människor i arbete i Tomelilla kommun Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Ärendebeskrivning Anders Throbäck (S), Torgny Larsson (S) och Inger Åbonde (S) har den 11 september 2014 inlämnat en motion om att få fler människor i arbete i Tomelilla kommun med följande lydelse: Ansvaret för arbetsmarknadspolitiken ar statlig. Detta till trots arbetar Sveriges kommuner med arbetsmarknadspolitiska insatser för sina medborgare och lägger årligen flera miljarder av kommunala skattemedel. Den statliga arbetsmarknadspolitiken är, ur ett lokalt tillväxtsperspektiv, inte längre fungerande. De insatser som bedrivs inom Arbetsförmedlingen skulle kunna anpassas bättre till individers och/eller arbetslivets förutsättningar. Det behövs m a o en ny lokalt utformad arbetsmarknadspolitik. "Regeringsbrevet" till Arbetsförmedlingen är alldeles för strikt och ger inte Arbetsförmedlingen möjligheter till flexibla lösningar utifrån ett lokalt perspektiv. Vi tror att de pengar Arbetsförmedlingen i Tomelilla har till sitt förfogande skulle kunna användas bättre. Det är en katastrof att låta så många gå arbetslösa. Det behövs en annan arbetsmarknadspolitik med lokalt ansvar. Vi anser att Tomelilla kommun, trots sin litenhet, har god kännedom om och nära kontakter med det lokala näringslivet. Tomelilla kommun bedriver sedan ett par år tillbaka också ett aktivt arbete för att bl a förbättra folkhälsan. Vi har bl a inrättat en Social Investeringsfond, där vi initialt avsatte 10 Mkr, för att bl a öka elevers närvaro i skolan men också deras resultat. Detta har visat sig i niornas betyg, som under tre år har stigit från 75 % till 90 % behörighet till gymnasieskolan. Läs- och matematikkunskaperna har ökat markant! Justerandes sign 21

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TOMELILLA KOMMUN Sammanträdesdatum 29 september 2014 Kommunfullmäktige Forts 164 När övriga Sveriges försörjningsstöd under de senaste åren har ökat från 7,5 Mdkr till 10,5 Mdkr på grund av bl a utförsäkringar, har vi sänkt det totala stödet både i fjol och i år så här långt med totalt ca 2 Mkr. Antalet hushåll med stöd har minskat, därför att vi arbetar proaktivt istället för reaktivt. I Tomelilla kommun är vi också bra på att få våra flyktingar och ensamkommande barn i åtgärder snabbt, vilket också har ingått i ett aktivt förändringsarbete från vår kommunförvaltnings sida. Medvetenheten om folkhälsans betydelse och om en förbättrad sådan, samt höja individers utbildningsnivå är avgörande för en kommuns tillväxt! Därför anser vi att Tomelilla kommun mot denna bakgrund under en period skall bedriva en försöksverksamhet med ansvar för samtliga arbetsmarknadspolitiska insatser för våra invånare i Tomelilla kommun. Försöksverksamheten ska ta totalansvaret för de delar som idag åligger Arbetsförmedlingen. Därför anser vi att Tomelilla kommun tillsätter en arbetsgrupp i syfte att arbeta fram en ansökan om att Tomelilla kommun blir en försökskommun för ett lokalt ansvar för arbetsmarknadspolitiken. Därför föreslår undertecknade att kommunfullmäktige måtte besluta att kommunfullmäktige uppdrar kommunstyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp i syfte att arbeta fram en ansökan om att Tomelilla kommun blir en försökskommun för ett lokalt ansvar för arbetsmarknadspolitiken Beslutet skickas till: Kommunstyrelsens arbetsutskott Justerandes sign 22

23 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen jsil^\ ^ /,,, 20W -09- ^g«socialdemokraterna ^ S ^ FRAMTIDSPARTIET Olarienr Motion - Få fler människor i arbete i Tomelilla kommun! Ansvaret för arbetsmarknadspolitiken ar statlig. Detta till trots arbetar Sveriges kommuner med arbetsmarknadspolitiska Insatser för sina medborgare och lägger årligen flera miljarder av kommunala skattemedel. Den statliga arbetsmarknadspolitiken är, ur ett lokalt tillväxtsperspektiv, inte längre fungerande. De insatser som bedrivs inom Arbetsförmedlingen skulle kunna anpassas bättre till individers och/eller arbetslivets förutsättningar. Det behövs m a o en ny lokalt utformad arbetsmarknadspolitik. *, "Regeringsbrevet" till Arbetsförmedlingen är alldeles för strikt och ger inte Arbetsförmedlingen möjligheter till flexibla lösningar utifrån ett lokalt perspektiv. Vi tror att de pengar Arbetsförmedlingen i Tomelilla har till sitt förfogande skulle kunna användas bättre. Det är en katastrof att låta så många gå arbetslösa. Det behövs en annan arbetsmarknadspolitik med lokalt ansvar. Vi anser att Tomelilla kommun, trots sin litenhet, har god kännedom om och nära kontakter med det lokala näringslivet. Tomelilla kommun bedriver sedan ett par år tillbaka också ett aktivt arbete för att bl a förbättra folkhälsan. Vi har bl a inrättat en Social Investeringsfond, där vi initialt avsatte 10 Mkr, för att bl a öka elevers närvaro i skolan men också deras resultat. Detta har visat sig i niornas betyg, som under tre år har stigit från 75 % till 90 % behörighet till gymnasieskolan. Läs- och matematikkunskaperna har ökat markant! När övriga Sveriges försörjningsstöd under de senaste åren har ökat från 7,5 Mdkr till 10,5 Mdkr på grund av bl a utförsäkringar, har vi sänkt det totala stödet både i fjol och i år så här långt med totalt ca 2 Mkr. Antalet hushåll med stöd har minskat, därför att vi arbetar proaktivt istället för reaktivt.! Tomelilla kommun är vi också bra på att få våra flyktingar och ensamkommande barn i åtgärder snabbt, vilket också har ingått i ett aktivt förändringsarbete från vår kommunförvaltnings sida. Medvetenheten om folkhälsans betydelse och om en förbättrad sådan, samt höja individers utbildningsnivå är avgörande för en kommuns tillväxt! Därför anser vi att Tomelilla kommun mot denna bakgrund under en period skall bedriva en försöksverksamhet med ansvar för samtliga arbetsmarknadspolitiska insatser för våra invånare i Tomelilla kommun. Försöksverksamheten ska ta totalansvaret för de delar som idag åligger Arbetsförmedlingen. Därför anser vi att TomelUla kommun tillsätter en arbetsgrupp i syfte att arbeta fram en ansökan om att Tomelilla kommun blir en försökskommun för ett lokalt ansvar för arbetsmarknadspolitiken. Sfda 1 (2) 23

24 Därför föreslår undertecknade att kommunfullmäktige måtte besluta att kommunfuumäktige uppdrar kommunstyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp 1 syfte att arbeta fram en ansökan om att Tomelilla kommun blir en försökskommun för ett lokalt ansvar för arbetsmarknadspolitiken zr> TomeliUa den 10 septembetzoi Anders Throbäck, RamsaSa ( ^ Socialdemokraternas kommunfullmäktigegrupp / Ing^r* Åbönde Ordförande Sida 2 (2) 24

25 Tomelilla den 7 oktober 2014 Dnr KS 2013/180 Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid Besöksadress: Gustafs torg Tomelilla Växel Fax Postgiro Bankgiro Handläggare: Jan-Erik Andersson Sammankallande Direkt Mobil Kommunstyrelsen Förslag gällande motion om sammanträdesrum och dess arbetsmiljö Organisations- och arvodesgruppens förslag till beslut Organisations- och arvodesgruppen föreslår att kommunfullmäktiges presidium rekommenderas att som sammanträdeslokal i första hand använda Kastanjeskolans aula och i andra hand Medborgarhuset i Smedstorp. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslöt 199/2013 att överlämna motion angående sammanträdesrum för kommunfullmäktige och dess arbetsmiljö till organisations- och arvodesgruppen för vidare hantering. Motionen ansågs med detta besvarad. Organisations- och arvodesgruppen delar motionärens synpunkt att det finns ett behov av att se över lokalsituationen för kommunfullmäktige. Gruppen föreslår att kommunfullmäktiges presidium rekommenderas att som sammanträdeslokal i första hand använda Kastanjeskolans aula och i andra hand Medborgarhuset i Smedstorp. Jan-Erik Andersson Sammankallande Beslutet skickas till: Kommunfullmäktiges presidium 1 (1) 25

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista 1 av 21 Tomelilla kommun Kommunstyrelsen Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Måndagen den 31 mars 2014 kl. 18.15 Plats: Brösarps skola Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Ändringar i föredragningslistan

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Familjenämndens utskott för gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 5 februari 2015 kl. 08.00 Plats: Svea Hund i

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 17.30-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Torgny

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 5 Plats och tid Brösarps skola, den, kl. 18.15-18.20 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Samhällsbyggnadschef Jörgen Prahl Kanslichef Christian Björkqvist Utses att justera Mats Andersson (M)

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Tisdagen den 16 december 2014 kl. 09.00 Plats: Dubbelgöken 2, kommunhuset i Tomelilla Kallelse med

Läs mer

Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den 11 juni 2015, kl. 14.00-16.00

Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den 11 juni 2015, kl. 14.00-16.00 : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 14.00-16.00 Beslutande Övriga närvarande Anders Albäck (FP), ordförande Sven Gunnarsson (MP), 1:e vice ordförande Per Skoog (S), 2:e vice ordförande Pamela

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Socialpsykiatrin REBUS, Löparegatan 1, den, kl. 08.15-11.20, 11.25-11.45 Beslutande Anders Throbäck (S), ordförande Carola Lindgren (M) Daniel Persson (M), 1:e vice ordförande Sofia Thomsen

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Onsdagen den 28 oktober 2015 kl. 08.30 Plats: Fröken Fleggman, Kommunhuset i Tomelilla Kallelse med

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamöter kallas, ersättare underrättas Presidierna för famn och von kallas kl 08.15 Tid: Onsdagen den 30 september 2015 kl. 08.15 Plats: Äppelkriget, kommunhuset

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Kultur- och fritidsnämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: måndagen den 25 januari 2016 kl. 14.00 Plats: Dubbelgöken 1 & 2 Ärenden Kallelse med föredragningslista 1 Val av

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Onsdagen den 24 augusti 2016 kl. 08.30 Plats: Fröken Fleggman Kallelse med föredragningslista Ärenden

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Leif Sandberg (C), ordförande Per-Martin Svensson (M), 1:e vice ordförande Torgny Larsson (S), 2:e vice ordförande 94-99, jäv 100

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Onsdagen den 27 augusti 2014 kl. 08.30 Plats: Dubbelgöken 1 i kommunhuset, Tomelilla Kallelse med föredragningslista

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Kultur- och fritidsnämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Måndagen den 20 april 2015 kl. 16.00 Plats: Andrarums IF:s klubbstuga i Brunnsvik Kallelse med föredragningslista

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Familjenämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: onsdagen den 25 februari 2015 kl. 08.30 Plats: Svea Hund i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val av justerare

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Vård och omsorgsnämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 28 januari 2016 kl. 08.30 Plats: Svea Hund i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C), ordförande Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Kommunchef Stefan Larsson, personalchef Maria

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Familjenämndens utskott för gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 22 oktober 2015 kl. 08.30 Plats: Svea Hund i

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 13.00-13.30 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunsekreterare Pamela Lindqvist Socialchef Madeleine Moberg Utses att justera Tommy Falk (SD)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 16.00-16.10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Stefan Larsson Ekonomichef Eva Lundberg Kanslichef Christian Björkqvist Utses att justera

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0-11.30 Beslutande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M) Lars-Ove Hägerroth (M), ersättare för Daniel Persson (M) Eva Olsson

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Onsdagen den 28 oktober 2015 kl. 08.30 Plats: Äppelkriget, kommunhuset i Tomelilla Kallelse med föredragningslista

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Kommunkansliet, den, kl. 13.00-13.15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C), ordförande Per-Martin Svensson (M), 1:e vice ordförande Torgny Larsson (S), 2:a vice ordförande Tf.

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.15 Beslutande Övriga närvarande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (L), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.00-10.15 Beslutande Övriga närvarande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Daniel Persson (M), 1:e vice ordförande Anders Albäck (FP), 2:e

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Beslutande Simhallen och därefter kommunhuset i Tomelilla, den 4 november 2015, kl. 08.00-13.00 Leif Sandberg (C), ordförande Marianne Åkerblad (M), tjg ers Torgny Larsson (S) Övriga närvarande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: onsdagen den 22 april 2015 kl. 08.30 Plats: Fröken Fleggman, Kommunhuset Tomelilla Kallelse med föredragningslista

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Torsdagen den 8 januari 2015 kl. 08.30 Plats: Svea Hund Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val av justerare samt tidpunkt 2 Ändringar

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden : Plats och tid Andrarums IF:s klubbstuga, den, kl. 16.00-17.20 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kultur- och fritidschef Marina Hansson, enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt, kanslichef Christian Björkqvist,

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tryde friskola, den, kl. 08.30-11.45 Beslutande Övriga närvarande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M) Daniel Persson (M), 1:e vice ordförande Sofia Thomsen

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 08.30-10.35 Beslutande Torgny Larsson (S), ordförande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M), tjg ersättare Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Gunnel Andersson (M), ordförande Marianne Åkerblad (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Ansökan om utökad borgensram för AB Strömstanet

Ansökan om utökad borgensram för AB Strömstanet STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Kommunfullmäktige Sida 24 (37) Sammanträdesdatum 2015-12-17 Kf 152 Ks 177 Au 224 KS/2015-0388 Ansökan om utökad borgensram för AB Strömstanet s förslag till Kommunfullmäktiges

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Onsdagen den 14 januari 2015 kl. 08.30 Plats: Äppelkriget i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden

Läs mer

31. Motion om minskning av politikerarvoden yttrande Dnr 2011/

31. Motion om minskning av politikerarvoden yttrande Dnr 2011/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 36 (41) 2014-03-24 Ks 31. Motion om minskning av politikerarvoden yttrande Dnr 2011/546-109 Bo Karlsson (SD) och Margareta Andersson (SD) har 17 november 2011 väckt

Läs mer

Svar på Motion - om tydlig skyltning att stadshuset är ett stadshus

Svar på Motion - om tydlig skyltning att stadshuset är ett stadshus KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 5 (11) Kommunfullmäktige 2015-10-15 Kf 110 Ks 149 Au 168 KS/2015-0049 Svar på Motion - om tydlig skyltning att stadshuset är ett stadshus s förslag till kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 13.00-16.25 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kultur- och fritidschef Marina Hansson, enhetschef Kristin Svensson, Enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt,

Läs mer

Yttrande angående motion från Vänsterpartiet, att pröva 6 timmars arbetsdag för socialsekreterare

Yttrande angående motion från Vänsterpartiet, att pröva 6 timmars arbetsdag för socialsekreterare Socialnämnden Datum Socialförvaltningen 2017-02-20 Hr och Adminitration Lena-Marie Adèrn, 2003 1 (3) Socialnämnden Yttrande angående motion från Vänsterpartiet, att pröva 6 timmars arbetsdag för socialsekreterare

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-09.45 Beslutande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke (S), 2:e vice ordförande Figge Bergqvist

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamöter kallas Ersättare underrättas Styrgruppen kallas till punkt 2, kl. 08:30 Familjenämndens presidium kallas till punkt 6 kl. 13.00 Tid: Onsdagen den

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-12.00 Beslutande Christer Yrjas (C) Anders Albäck (L) Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S) Sara Anheden (S) Paul Lennartsson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunfullmäktige

TOMELILLA KOMMUN Kommunfullmäktige : Plats och tid Folket Park, Tomelilla, den, kl. 19.00-20.45 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Revisionens ordförande Thomas Leandersson (C) Socialchef Elisabet Andersson

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag

Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 12 (24) Kommunfullmäktige 2014-03-27 Kf 19 Ks 27 Au 45 Ks/2013-0222 Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Agnetha Persson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) J Håkan Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Agnetha Persson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) J Håkan Andersson (C) Sida 1/9 Plats och tid Lokal Strået, kl. 14.15 15.25 (ajournering kl. 14.15 14.30) Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Agnetha Persson (C), vice ordförande

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för tillbyggnad av Bojarskolan

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för tillbyggnad av Bojarskolan KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 7 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 139 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för tillbyggnad av Bojarskolan Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Framtidens gymnasieskola i Tibro

Framtidens gymnasieskola i Tibro Sida 5 (6) Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-03-29 Dnr 2016-000139 61 KS 37 Framtidens gymnasieskola i Tibro Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att organisera

Läs mer

Äppelkriget i kommunhuset, den 13 mars 2015, kl. 13.00-15.00

Äppelkriget i kommunhuset, den 13 mars 2015, kl. 13.00-15.00 Sammanträdesdatum: Familjenämndens utskott för gymnasie-, Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 13.00-15.00 Beslutande Anders Albäck (FP), ordförande Sven Gunnarsson (MP), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Måndagen den 20 januari 2014 kl. 13.00 Plats: Ägget är löst, kommunhuset i Tomelilla Kallelse med

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tomelilla Golfkrog, den, kl. 08.30-11.10 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer

Svar på motion - angående torgförsäljning och närproducerat och ekologiskt från land och hav.

Svar på motion - angående torgförsäljning och närproducerat och ekologiskt från land och hav. STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 21 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 149 Ks 183 Au 215 KS/ 2014-0281 Svar på motion - angående torgförsäljning och närproducerat och ekologiskt från land

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.35. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Motion om kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i Västmanland

Motion om kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i Västmanland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 20 (23) Sammanträdesdatum 2013-01-29 24 Dnr 2012/331 Motion om kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i Västmanland INLEDNING Peter Molin (M), Jan-Olov Eriksson (M),

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2013-10-04 kl. 13:30 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Kjell Erixon (MP), tjg. ersättare för Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00. Sida 1/10 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Agnetha Persson (C), vice ordförande Torsten

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 30 Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 14.00-17.15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, utvecklingsstrateg Helena Berlin,

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti Namn S Lars-Ove Edberg S Alexandros Kiotseridis S Jan-Göran Petersson, från 18.00 Alf Persson S M Bengt Ohlsson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Godkännande av AB Strömstadslokalers förvärv av fastigheten Blåmesen 10, Strömstads kommun

Godkännande av AB Strömstadslokalers förvärv av fastigheten Blåmesen 10, Strömstads kommun STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 33 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 73 Ks 103 Au 110 KS/2015 0166 Godkännande av AB Strömstadslokalers förvärv av fastigheten Blåmesen

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 25 Plats och tid Regnbågen, Folkets Park, Tomelilla, den, kl. 09.00-16.00 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist samhällsbyggnadschef

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunfullmäktige

TOMELILLA KOMMUN Kommunfullmäktige : Plats och tid Folkets park i Tomelilla, den, kl. 18.00-19.20 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Stefan Larsson Kanslichef Christian Björkqvist Utses att justera Per-Martin Svensson (M)

Läs mer

Svar på motion - Samlat grepp om kollektivtrafik

Svar på motion - Samlat grepp om kollektivtrafik KALLELSE/ÄRENDELISTA Kommunfullmäktige Sida 17 (37) 2015-12-17 Kf 147 Ks 181 Au 213 KS/2013-0042 Svar på motion - Samlat grepp om kollektivtrafik s förslag till Kommunfullmäktiges beslut att motionen anses

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 13.00 Plats: Tomelilla Motorklubb därefter Dubbelgöken 1 och 2,

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Kommunstyrelsen. Datum och tid: Onsdagen den 26 februari 2014 klockan Kommunkontoret, Handlingskraftig

Kommunstyrelsen. Datum och tid: Onsdagen den 26 februari 2014 klockan Kommunkontoret, Handlingskraftig Kallelse / Inbjudan 1(6) Beslutsinstans: Kommunstyrelsen Datum och tid: Onsdagen den 26 februari 2014 klockan 8.15 Plats: Kommunkontoret, Handlingskraftig Kommunstyrelsens sammanträden är offentliga/öppna

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 08.30-12.25 Beslutande Leif Sandberg (C), ordförande Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Övriga närvarande Utses att justera Maria Mickelåker (C),

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-12-13 23 Sida Kf Dnr 163/2010 622 Besvarande av motion - information om innehållet i den kommunallagade maten Kommunstyrelsens beslut Förslag

Läs mer

Protokoll 1 (9) Se nästa sida. Agneta Fränngård. Magnus Alm (S) Maria Ivansson (MP) Anslag/bevis

Protokoll 1 (9) Se nästa sida. Agneta Fränngård. Magnus Alm (S) Maria Ivansson (MP) Anslag/bevis Protokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Sammanträdesrum Selma, kommunhuset, 2017-01-23, kl. 13.00 15.00 Se nästa sida. Agneta Fränngård, Sekreterare Mats Lundqvist, Bitr Förvaltningschef

Läs mer

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-10 Sid 1 Plats Tid kl 13.15 16.00 Socialtjänst Gävle, Skomakargatan 6, Gävle Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Socialtjänst

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(11) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.10 16.10 Ajournering kl 14.30-14.40 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S) ordförande Karin Wigrup (C) tjänstgörande

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Familjenämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: onsdagen den 29 januari 2014 kl. 08.30 Plats: Svea Hund i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val av justerare

Läs mer

Josefine Petersson Lars Ottosson. Socialkontoret kl. Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt. Lars Svensson

Josefine Petersson Lars Ottosson. Socialkontoret kl. Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt. Lars Svensson 1 (9) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Karpen, kl. 14.00 15.40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Lars Svensson (S), ordförande Jenny Delén (M), 1:e vice ordf Lars Ottosson (PF), 2:e

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 9 maj 2016 kl. 08:15 12:45. Ulla Britt Hånell Sekreterare. Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 9 maj 2016 kl. 08:15 12:45. Ulla Britt Hånell Sekreterare. Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 9 maj 2016 kl. 08:15 12:45 Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent Hammarström

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11) 1 (11) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 2 september klockan 18.00-18.30 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Olle Thorell (S) Britt-Inger Fröberg (S) Tobias Nordlander

Läs mer

Svar på motion angående Hur mycket får det bullra?

Svar på motion angående Hur mycket får det bullra? STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 10 (24) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-03-27 Kf 18 Ks 26 Au 42 Ks/2012-0439 Svar på motion angående Hur mycket får det bullra? Förslag till

Läs mer

Kommunstyrelsen KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Sammanträde 2013-08-20, kl. 13.00 i Kungsbackarummet, Stadshuset

Kommunstyrelsen KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Sammanträde 2013-08-20, kl. 13.00 i Kungsbackarummet, Stadshuset KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Kommunstyrelsen Sammanträde 2013-08-20, kl. 13.00 i Kungsbackarummet, Stadshuset Efter sammanträdet information om och utdelning av läsplattor 1 (7) Datum 2013-08-09 Ärende Sid.

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 192 Dnr KS/2016:375. Motion rörande infarter till Klämmestorpsområdet - svar

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 192 Dnr KS/2016:375. Motion rörande infarter till Klämmestorpsområdet - svar Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2017-11-27 1 (1) Sida 192 Dnr KS/2016:375 Motion rörande infarter till Klämmestorpsområdet - svar Bakgrund Liberalerna har genom Kristin Kellander

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, klockan 09.00-10.15 Beslutande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kulturutskottet 2003-01-15

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kulturutskottet 2003-01-15 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 1 Presentation av verksamheten Cheferna för biblioteks-, fritids- och kulturenheterna gör en kortare presentation av respektive verksamhet och de ekonomiska förutsättningarna

Läs mer