Kallelse med föredragningslista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse med föredragningslista"

Transkript

1 Tomelilla kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Onsdagen den 15 oktober 2014 kl Plats: Äppelkriget i kommunhuset, Tomelilla Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Ändringar i föredragningslistan 2 Dialoger och informationsärenden Kommunchef Göran Clausson, ekonomichef Eva Lundberg, samhällsbyggnadschef Jörgen Prahl, simhallsbyggnationen, bredbandsfrågor och Österlenhem/TIAB 2014/4 3 Sidnr. Beslutsärenden 3 Komplettering till äskande om utökning av ram för 2013/103 4 finansiering av tillfällig ökning av skolpeng för årskurs Begäran om förtydligande gällande Disponentvillan, 2014/144 9 Slakteriet 11 5 Remiss av motion om stöd till brottsofferkvinnojouren 2014/ i Ystad 6 Remiss av motion om promenadstråket 2014/ Promenaden 7 Remiss av motion om Byavägen / Remiss av motion om att få fler människor i arbete i 2014/ Tomelilla kommun 1

2 Tomelilla kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 Förslag gällande motion om sammanträdesrum och 2013/ dess arbetsmiljö 10 Förslag gällande organisation och arvoden för 2013/ överförmyndarverksamheten samt arvoden till Miljöförbundets presidium 11 Anmälningsärenden /5 29 Magnus Björkman (M) Ordförande Christian Björkqvist Sekreterare Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare. Telefon Christian Björkqvist Telefon Pamela Lindquist E-post: 2

3 Tomelilla den 7 oktober 2014 Dnr KS 2014/4 Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid Besöksadress: Gustafs torg Tomelilla Växel Fax Postgiro Bankgiro Kommunstyrelsens arbetsutskott Dialoger och informationsärenden Handläggare: Britt Ekstrand Assistent Direkt Mobil Förvaltningens förslag till beslut Ärendebeskrivning Kommunchef Göran Clausson Ekonomichef Eva Lundberg Samhällsbyggnadschef Jörgen Prahl Simhallsbyggnationen Bredbandsfrågor Österlenhem/TIAB Kommunledningskontoret Britt Ekstrand Assistent 3 1 (1)

4 Tomelilla den 18 september 2014 Dnr FN 2014/62 Barn och utbildning, Stöd och omsorg Besöksadress: Gustafs torg Tomelilla Kommunstyrelsen Växel Fax Postgiro Bankgiro Handläggare: Jonas Åkesson Skolchef Direkt Mobil Komplettering till äskande om utökning av ram för finansiering av tillfällig ökning av skolpeng för årskurs 7-9 Förvaltningens förslag till beslut Familjenämnden beslutar att översända nedanstående såsom komplettering till tidigare äskande om utökning av ram för finansiering av tillfällig ökning av skolpeng för årskurs 7-9 Ärendebeskrivning Ärendet återremitterades till förvaltningen för komplettering av kommunstyrelsen den 13 augusti 2014, Ks 145. Nedan följer en sammanställning av hur mycket lärartid som berörs av uppdelning av klasser i mindre undervisningsgrupper samt den kostnad detta medför. NO delning (ej teknik) Åk 7: 200 minuter per klass/grupp. Utan delning: 5 klasser a 200 minuter = 1000 minuter Med delning: 8 grupper a 200 minuter = 1600 minuter Skillnad: 600 minuter Åk 8: 160 minuter per klass/grupp Utan delning: 5 klasser a 160 minuter = 800 minuter Med delning: 8 grupper a 160 minuter = 1280 minuter Skillnad: 480 minuter Åk 9: 200 minuter per klass/grupp. Utan delning: 5 klasser a 200 minuter = 1000 minuter Med delning: 8 grupper a 200 minuter = 1600 minuter 4 1 (2)

5 Skillnad: 600 minuter Totalt för alla tre årskurserna Utan delning: ( ) min = 2800 min Med delning: ( ) min = 4480 min Skillnad: ( ) min = 1680 min Antal tjänster räknat på 1080 minuter 1680/1080 = 1,5555 (avrundat blir det 1,6 tjänster) Lärare som deltar i NO delning Alla NO lärare dvs Magnus N, Fredrik M, Marie A, Åsa S, Lena A, Katarina Z, Eva A och Jenny A. Teknik-delning Åk 8: Mot normalfall 5 klasser a 80 minuter = 400 minuter sker det istället på följande sätt: Utan delning: 5 klasser a 40 minuter = 200 minuter Med delning i halvklass: 10 halvklasser a 40 minuter = 400 minuter Skillnad: 600 minuter-400 minuter = 200 minuter Antal tjänster räknat på 1080 minuter 200/1080=0,19 avrundat blir det 0,2 tjänst) Lärare som deltar i Teknik delning Eva A och Anders H = NO delning + Teknik-delning = 1,8 tjänst 1,8 tjänst gånger kr = kr/år Barn och utbildning Jonas Åkesson Skolchef Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen 5 2 (2)

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TOMELILLA KOMMUN Sammanträdesdatum 13 augusti 2014 Kommunstyrelsen KS 145 Dnr KS 2013/103 Äskande om utökad ram för finansiering av tillfällig ökning av skolpeng för årskurs 7-9 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen. Ärendebeskrivning Kastanjeskolan har under 3 år stadigt förbättrat sina resultat, såväl behörighet till gymnasiet som meritvärden. Detta har varit möjligt efter en omfattande analys som genomfördes Vid analysen framkom att andelen elever som fram till 2011 nådde betyg i de naturorienterande ämnena ständigt minskat sedan Kastanjeskolan omorganiserade i och med detta sin undervisning i de naturorienterande ämnena på så sätt att all undervisning sker i grupper om ca elever (tidigare låg elevantalet mellan 24-30). Grundorganisationen är fem klasser och fem lärare men inom Noundervisningen organiseras, av de fem klasserna, åtta undervisningsgrupper med utökning av behöriga lärare till åtta undervisande lärare. Omorganisationen har haft tydligt positivt genomslag på antalet elever som får betyg i ämnena Biologi, Kemi samt Fysik, vilket framgår av bifogade diagram (hämtade från SIRIS, skolverkets databas). Resultaten för 2013 är ännu inte tillgängliga, men vi vet att de var ytterligare högre än tidigare år. Barn- och utbildning önskar göra ovan organisation till en permanent lösning över tid då vi ser att behovet av framtida små undervisningsgrupper inom No består samt att en tydlig resultatökning kan redovisas för betyg, meritvärde och behörighet till gymnasiet, inom No-ämnena. Barn- och utbildning ser även åtgärden som långsiktig i förhållande till att behålla behöriga lärare i No-ämnena inför kommande ökning av årskullarna vilket sker redan läsåret 2015/16. Men då vi är mitt i en pågående översyn av Tomelilla kommuns skolpeng vill Justerandes sign 6

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TOMELILLA KOMMUN Sammanträdesdatum 13 augusti 2014 Kommunstyrelsen Forts 145 Barn och utbildning avvakta resultatet av översynen inför budgetåret Därav begäran om tillfällig utökning av skolpeng som eventuellt önskas förlängas beroende på resultatet av översynen. Översynen beräknas klar i september I ovan ärende har dialog förts med Karin Arvidsson, ekonom och Per-Olof Johansson, blivande rektor Kastanjeskolan samt Richard Löfgren, rektor Kastanjeskolan. Utökning av skolpeng Med anledning av ovan äskar barn- och utbildning att skolpengen för skolår 7-9 höjs med 300 kr/mån/elev från den 1 juli Vilket motsvarar cirka 560 tkr mer i intäkter 2014 för Kastanjeskolan om prognosen på 313 elever inför höstterminen kvarstår. Höjningen kan också komma att innebära att kommunen får räkna upp pengen till annan huvudman och annan kommun med motsvarande. Vilket skulle motsvara en summa på 160 tkr. Utökad ram blir då 720 tkr. Konsekvens Om en höjning av skolpengen inte blir aktuellt är anpassning efter befintlig ram nödvändig under höstterminen Detta innebär minskning av personalstyrkan på Kastanjeskolan med minst tre heltidstjänster samt en risk för återgång till lägre betyg och resultat. Eftersom lärarna har en uppsägningstid på minst sex månader plus tre månader avseende förhandlingar kommer ingen besparing att vara möjlig under Vilket kommer att innebära ytterligare ett år med underskott som skall lägga till negativt eget kapital på 826 tkr från Tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott 146/2014: Kommunstyrelsen beslutar att anslå 700 tkr, ur anslaget för oförutsedda kostnader, till familjenämnden för finansiering av tillfällig utökning av skolpeng för årskurs 7-9 med 300 kr/månad/elev (6 %) under tiden 1 juli december Familjenämnden ges i uppdrag att till kommunstyrelsen redovisa hur resterande del av underskott inom nämndens verksamhetsområde ska kunna återställas. Justerandes sign 7

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TOMELILLA KOMMUN Sammanträdesdatum 13 augusti 2014 Kommunstyrelsen Forts 145 Familjenämnden 52/2013: Familjenämnden beslutar att äska om utökad ram 2014 om 720 tkr för finansiering av tillfällig utökning av skolpeng för årskurs 7-9 med 300 kr/månad/elev (6 %) under tiden 1 juli december Förslag till beslut under sammanträdet Mats Andersson (M) yrkar med instämmande av Håkan Malmgren (SD) och Tina Bergström Darrell att ärendet återremitteras till förvaltningen. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. Beslutet skickas till: Göran Clausson Jonas Åkesson Justerandes sign 8

9 9

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TOMELILLA KOMMUN Sammanträdesdatum 4 juni 2014 Kommunstyrelsen KS 116 Dnr KS 2014/144 Begäran från Tomelilla Industri AB att få sälja fastigheterna Slakteriet 43 och Slakteriet 11 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att lämna tillstånd till försäljning av fastigheten Slakteriet 43 samt uppdrar åt kommunförvaltningen att ta fram förslag till nyttjanderättsavtal mellan TIAB och kommunen avseende fastigheten Slakteriet 11 där det tydligt framgår att kommunen äger rådighet över fastigheten och tar kostnaderna för undersökningar, projektering och exploatering. Av avtalet ska även framgå att dessa kostnader ska komma kommunen tillgodo vid försäljning av fastigheten. Ärendebeskrivning Pia Brink, VD Tomelilla Industri AB framför följande i skrivelse daterad den 13 maj 2014: Slakteriet 43 Tomelilla Industri AB har haft ute fastigheten Slakteriet 43 till försäljning. Fastigheten är i behov av underhåll och hyresnivåerna är satta därefter. Intressenter finns och bud på fastigheten har lagts. Förutsatt att inte ägaren har planerat för området begär bolaget tillstånd att få sälja fastigheten. Slakteriet 11 Tomelilla Industri AB äger tomten Slakteriet 11. Byggnaden på fastigheten, Disponentvillan, kan i dagsläget inte styckas av och säljas då planändring krävs. Förutom planändring är området även beroende av en eventuell framtida järnväg. Bolagets uppfattning är att området är strategiskt viktigt för kommunen och bör därför ligga i kommunens ägo. Bolaget erbjuder ägaren att köpa området. Muntlig dialog mellan bolaget och ägaren vore önskvärt. Tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsen 110/2014: Kommunstyrelsen beslutar att lämna tillstånd till försäljning av fastigheten Justerandes sign 10

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TOMELILLA KOMMUN Sammanträdesdatum 4 juni 2014 Kommunstyrelsen Forts 116 Slakteriet 43 samt uppdrar åt kommunförvaltningen att ta fram förslag till nyttjanderättsavtal mellan TIAB och kommunen avseende fastigheten Slakteriet 11 där det tydligt framgår att kommunen äger rådighet över fastigheten och tar kostnaderna för undersökningar, projektering och exploatering. Av avtalet ska även framgå att dessa kostnader ska komma kommunen tillgodo vid försäljning av fastigheten. Beslutet skickas till: Pia Brink Jörgen Prahl Justerandes sign 11

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TOMELILLA KOMMUN Sammanträdesdatum 29 september 2014 Kommunfullmäktige Kf 161 Dnr KS 2014/261 Motion om stöd till brottsoffer-kvinnojouren i Ystad Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Ärendebeskrivning Ida Abrahamsson (V), Britta Berg (V) och Figge Bergquist (V) har den 5 september 2014 inlämnat en motion om Motion om stöd till brottsofferkvinnojouren i Ystad med följande lydelse: Angående stöd till brottsoffer- kvinnojouren i Ystad, tillsammans med övriga kommuner i sydöstra Skåne Brottsoffer-kvinnojouren i sydöstra Skåne arbetar ideellt men hotas nu av nedläggning av ekonomiska skäl. Detta skulle få svåra konsekvenser för kommunerna i sydöstra Skåne. Jouren tog under 2013 från de fem kommunerna emot 482 hjälpsökande, som sökte stöd och råd i samband med våld eller hot om våld oftast från en närstående. Detta våld har lett till stora konsekvenser för brottsoffren, deras barn och andra anhöriga. Men också för kommunernas socialtjänster och sjukvården. Dessvärre var jouren tvungen att avvisa 48 hjälpsökande tillsammans med ett antal barn, alla i behov av skyddat boende. Det är inte tillfredsställande att så många som drabbas av hot och våld i nära relationer, inte kan få anpassat skyddat boende i våra kommuner. Vi vet att i Sverige mördas i genomsnitt 17 kvinnor varje år. Även barn mördas och andra barn blir moderlösa. Också i samkönade äktenskap förkommer våld. Justerandes sign 12

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TOMELILLA KOMMUN Sammanträdesdatum 29 september 2014 Kommunfullmäktige Forts 161 Jouren drivs ideellt och under 2013 arbetade man timmar vilket motsvarar ungefär 2,5 miljoner kronor. Mer fakta finns på Nu hotas jourens verksamhet av nedläggning hösten 2015 på grund av bristande ekonomiskt stöd. Situationen är akut! För att hindra en nedläggning av brottsoffer-kvinnojouren föreslår Vänsterpartiet Att Tomelilla kommun tillsamman med övriga kommuner i sydöstra Skåne ger ett brottsoffer- och kvinnojouren i sydöstra Skåne ett verksamhetsbidrag på kr/år Att Kommunerna skapar ett långsiktigt anpassat skyddat boende i samarbete med brottsoffer- och kvinnojouren i Sydöstra Skåne Beslutet skickas till: Kommunstyrelsens arbetsutskott Justerandes sign 13

14 TOMELILLA KOMMUN Koininunstyrelsen Motion Till kommunfullmäktige i Tomelilla DIarienr Angående stöd till brottsoffer- kvinriojouren i Ystad, tillsammans med övriga kommurier i sydöstra Skåne Brottsoffer-kvinnojouren i sydöstra Skåne arbetar ideellt men hotas nu av nedläggning av ekonomiska skäl. Detta skulle få svåra konsekvenser för kommunerna i sydöstra Skåne. Jouren tog under 2013 från de fem kommunerna emot 482 hjälpsökande, som sökte stöd och råd i samband med våld eller hot om våld oftast från en närstående. Detta våld har lett till stora konsekvenser för brottsoffren, deras barn och andra anhöriga. ivien också för kommunernas socialtjänster och sjukvården. Dessvärre var jouren tvungen att avvisa 48 hjälpsökande tillsammans med ett antal barn, alla i behov av skyddat boende. Det är inte tillfredsställande att så många som drabbas av hot och våld i nära relationer, inte kan få anpassat skyddat boende i våra kommuner. Vi vet att i Sverige mördas i genomsnitt 17 kvinnor varje år. Även barn mördas och andra barn blir moderlösa. Också i samkönade äktenskap förkommer våld. Jouren drivs ideellt och under 2013 arbetade man timmar vilket motsvarar ungefär 2,5 miljoner kronor. Mer fakta finns på Nu hotas jourens verksamhet av nedläggning hösten 2015 på grund av bristande ekonomiskt stöd. Situationen är akut! För att hindra en nedläggning av brottsoffer-kvinnojouren föreslår Vänsterpartiet Att Tomelilla kommun tillsamman med övriga kommuner i sydöstra Skåne ger ett brottsoffer- och kvinnojouren i sydöstra Skåne ett verksamhetsbidrag på kr/år Att Kommunerna skapar ett långsiktigt anpassat skyddat boende i samarbete med brottsoffer- och kvinnojouren i Sydöstra Skåne Tomelilla den 4 september 2014 Vänsterpartiet i Tomelilla kommun Ida Abrahamsson Britta Berg / Figge Bergquist / 14

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TOMELILLA KOMMUN Sammanträdesdatum 29 september 2014 Kommunfullmäktige Kf 162 Dnr KS 2014/266 Motion om promenadstråket Promenaden Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Ärendebeskrivning Torgny Larsson (S) och Inger Åbonde (S) har den 11 september 2014 inlämnat en motion om promenadstråket Promenaden med följande lydelse: Ett av de mest använda promenadstråken i Tomelilla är Promenaden, med Norra Promenaden i Tomelilla som övergår i Södra Promenaden i Tryde. Här på den mycket populära Promenaden går, joggar, springer, cyklar och rider man, m a o ett stråk för folkhälsa och rekreation, men den används även mycket för arbetspendling till arbetsplatserna i Tomelilla/Tryde och/eller för att ta sig till "Centralstationen", för att åka vidare med tåg eller buss. Ur miljösynpunkt är cykling ett viktigt miljöval när man tar sig till och från arbetet. Promenaden behöver breddas, så att ridningen får ett eget stråk utmed Promenaden, dessutom behöver underlaget förbättras för tillgänglighetens skull. Det behövs också belysning, mellan Vattenverksvägen och Norra Industrigatan, samt ner till stationsområdet. Därefter krävs det belysning utmed hela promenadstråket. För att promenadstråket ska vara tillgängligt för arbetspendling, rekreation och folkhälsa, är det viktigt att det också är tillgängligt under vintersäsongen. Därför förestår undertecknad att kommunfullmäktige beslutar att Promenaden görs i ordning, så att den är tillgänglig för alla, dygnet runt och året om Beslutet skickas till: Kommunstyrelsens arbetsutskott Justerandes sign 15

16 ^gp) Socialdemokraterna FRAMTIDS PARTI ET TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen Diarienr Motion - Promenaden Ett av de mest använda promenadstråken i TomeliUa är Promenaden, med Norra Promenaden i Tomelilla som övergår i Södra Promenaden i Tryde. Här på den mycket populära Promenaden går, joggar, springer, cyklar och rider man, m a o ett stråk för folkhälsa och rekreation, men den används även mycket för arbetspendling till arbetsplatserna i Tomelilla/Tryde och/eller för att ta sig till "Centralstationen", för att åka vidare med tåg eller buss. Ur miljösynpunkt är cykling ett viktigt miljöval när man tar sig till och från arbetet. Promenaden behöver breddas, så att ridningen får ett eget stråk utmed Promenaden, dessutom behöver underlaget förbättras för tillgänglighetens skull. Det behövs också belysning, mellan Vattenverksvägen och Norra Industrigatan, samt ner till stationsområdet. Därefter krävs det belysning utmed hela promenadstråket. För att promenadstråket ska vara tillgängligt för arbetspendling, rekreation och folkhälsa, är det viktigt att det också är tillgängligt under vintersäsongen. Därför förestår undertecknad ott kommunfultmäktise beslutar att Promenaden görs i ordning, så att den är tillgänglig för alla, dygnet runt och året om Tomelilla den 10 septem 14 unfullmätigegrupp Sidal 16

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TOMELILLA KOMMUN Sammanträdesdatum 29 september 2014 Kommunfullmäktige Kf 163 Dnr KS 2014/267 Motion om Byavägen 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Ärendebeskrivning Torgny Larsson (S) och Inger Åbonde (S) har den 11 september 2014 inlämnat en motion om Byavägen 2015 med följande lydelse: Byavägen 1 Tomelilla har sett bedrövlig ut under lång tid och varit med 1 budgetsammanhang under de senaste 20 åren. Projekteringen, som har kostat ca 1 milj kronor, är nu klar, och ombyggnadskostnaden ligger på ytterligare ca 6 milj efter bidrag från Trafikverket. Byavägen är startskottet för fler gångoch cykelbanor i tätorten Tomelilla. En säker väg till och från skolan och fritidsaktiviteterna för våra barn och ungdomar. Avloppsledningarna, som ligger utmed gatan, behöver också bytas, så att regnvattnet separeras. Det dröjer inte länge till förrän EU ger direktiv om att regnvatten och avlopp måste separeras, och det är ett stort och nödvändigt arbete inte bara för Tomelilla, utan för hela Sverige. Argumenten för ombvggnad av Bvavägen redan 2015: 1. I och med att Byavägen kommer att upplevas som trång blir hastigheten automatiskt lägre, och därmed kommer genomfartstrafiken också att minska här, sammaledes för andra gator som t ex Nygatan (ej genväg, mer stadsgata) 2. Detta blir startskottet för att utveckla och bygga gång- och cykelstråken i tätorten Tomelilla (Tomelilla och Tryde) 3. Högre trafiksäkerhet, främst för fotgängare och cyklister 4. Vi vill att barn och ungdomar ska gå eller cykla till skolan och till sina fritidsaktiviteter (ökad folkhälsa och mindre miljöpåverkan) 5. Barn vågar inte gå över breda trafikerade gator (forskning) 6. Gång- och cykelled på båda sidor, till vilket det krävs en särskild järnvägsövergång (projekterad och klar) 7. Fiber läggs samtidigt Justerandes sign 17

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TOMELILLA KOMMUN Sammanträdesdatum 29 september 2014 Kommunfullmäktige Forts Miljöriktig lösning med "diket" (Skörda regnvatten, ett bra synligt exempel) minskar belastningen på reningsverket i Tomelilla 9. En inbjudande inkörsport till centralorten Därför föreslår undertecknad kommunfullmäktige besluta att Byavägen under 2015 skall vara klar enligt utförd projektering. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsens arbetsutskott Justerandes sign 18

19 T0K/1ELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen ^SåS^ Socialdemokraterna FRAMTIOSPARTIET Diarienr Motion - Byavägen 2015 Byavägen 1 Tomelilla har sett bedrövlig ut under lång tid och varit med 1 budgetsammanhang under de senaste 20 åren. Projekteringen, som har kostat ca 1 milj kronor, är nu klar, och ombyggnadskostnaden ligger på ytterligare ca 6 milj efter bidrag från Trafikverket. Byavägen är startskottet för fler gång- och cykelbanor i tätorten TomelilLa. En säker väg till och från skolan och fritidsaktiviteterna för våra barn och ungdomar. Avloppsledningarna, som ligger utmed gatan, behöver också bytas, så att regnvattnet separeras. Det dröjer inte länge till förrän EU ger direktiv om att regnvatten och avlopp måste separeras, och det är ett stort och nödvändigt arbete inte bara för Tomelilla, utan för hela Sverige. Argumenten för ombvggnad av Bvavägen redan 2015: 1. I och med att Byavägen kommer att upplevas som trång blir hastigheten automa-. tiskt lägre, och därmed kommer genomfartstrafiken också att minska här, sammaledes för andra gator som t ex Nygatan (ej genväg, mer stadsgata) 2. Detta blir startskottet för att utveckla och bygga gång- och cykelstråken i tätorten Tomelilla (Tomelilla och Tryde) 3. Högre trafiksäkerhet, främst för fotgängare och cyklister 4. Vi vill att barn och ungdomar ska gå eller cykla till skolan och till sina fritidsaktiviteter (ökad folkhälsa och mindre miljöpåverkan) Sida 1 (2) 19

20 5. Barn vågar inte gå över breda trafikerade gator (forskning) 6. Gång- och cykelled på båda sidor, till vilket det krävs en särskild järnvägsövergång (projekterad och klar) 7. Fiber läggs samtidigt 8. Miljöriktig lösning med "diket" (Skörda regnvatten, ett bra synligt exempel) minskar belastningen på reningsverket i Tomelilla 9. En inbjudande inkörsport till centralorten Därför föreslår undertecknad kommunfullmäktise besluta att Byavägen under 2015 skall vara klar enligt utförd projektering. ember 2014 okraternas kommunfullmätigegrupp Sida 2 (2) 20

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TOMELILLA KOMMUN Sammanträdesdatum 29 september 2014 Kommunfullmäktige Kf 164 Dnr KS 2014/268 Motion om att få fler människor i arbete i Tomelilla kommun Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Ärendebeskrivning Anders Throbäck (S), Torgny Larsson (S) och Inger Åbonde (S) har den 11 september 2014 inlämnat en motion om att få fler människor i arbete i Tomelilla kommun med följande lydelse: Ansvaret för arbetsmarknadspolitiken ar statlig. Detta till trots arbetar Sveriges kommuner med arbetsmarknadspolitiska insatser för sina medborgare och lägger årligen flera miljarder av kommunala skattemedel. Den statliga arbetsmarknadspolitiken är, ur ett lokalt tillväxtsperspektiv, inte längre fungerande. De insatser som bedrivs inom Arbetsförmedlingen skulle kunna anpassas bättre till individers och/eller arbetslivets förutsättningar. Det behövs m a o en ny lokalt utformad arbetsmarknadspolitik. "Regeringsbrevet" till Arbetsförmedlingen är alldeles för strikt och ger inte Arbetsförmedlingen möjligheter till flexibla lösningar utifrån ett lokalt perspektiv. Vi tror att de pengar Arbetsförmedlingen i Tomelilla har till sitt förfogande skulle kunna användas bättre. Det är en katastrof att låta så många gå arbetslösa. Det behövs en annan arbetsmarknadspolitik med lokalt ansvar. Vi anser att Tomelilla kommun, trots sin litenhet, har god kännedom om och nära kontakter med det lokala näringslivet. Tomelilla kommun bedriver sedan ett par år tillbaka också ett aktivt arbete för att bl a förbättra folkhälsan. Vi har bl a inrättat en Social Investeringsfond, där vi initialt avsatte 10 Mkr, för att bl a öka elevers närvaro i skolan men också deras resultat. Detta har visat sig i niornas betyg, som under tre år har stigit från 75 % till 90 % behörighet till gymnasieskolan. Läs- och matematikkunskaperna har ökat markant! Justerandes sign 21

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TOMELILLA KOMMUN Sammanträdesdatum 29 september 2014 Kommunfullmäktige Forts 164 När övriga Sveriges försörjningsstöd under de senaste åren har ökat från 7,5 Mdkr till 10,5 Mdkr på grund av bl a utförsäkringar, har vi sänkt det totala stödet både i fjol och i år så här långt med totalt ca 2 Mkr. Antalet hushåll med stöd har minskat, därför att vi arbetar proaktivt istället för reaktivt. I Tomelilla kommun är vi också bra på att få våra flyktingar och ensamkommande barn i åtgärder snabbt, vilket också har ingått i ett aktivt förändringsarbete från vår kommunförvaltnings sida. Medvetenheten om folkhälsans betydelse och om en förbättrad sådan, samt höja individers utbildningsnivå är avgörande för en kommuns tillväxt! Därför anser vi att Tomelilla kommun mot denna bakgrund under en period skall bedriva en försöksverksamhet med ansvar för samtliga arbetsmarknadspolitiska insatser för våra invånare i Tomelilla kommun. Försöksverksamheten ska ta totalansvaret för de delar som idag åligger Arbetsförmedlingen. Därför anser vi att Tomelilla kommun tillsätter en arbetsgrupp i syfte att arbeta fram en ansökan om att Tomelilla kommun blir en försökskommun för ett lokalt ansvar för arbetsmarknadspolitiken. Därför föreslår undertecknade att kommunfullmäktige måtte besluta att kommunfullmäktige uppdrar kommunstyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp i syfte att arbeta fram en ansökan om att Tomelilla kommun blir en försökskommun för ett lokalt ansvar för arbetsmarknadspolitiken Beslutet skickas till: Kommunstyrelsens arbetsutskott Justerandes sign 22

23 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen jsil^\ ^ /,,, 20W -09- ^g«socialdemokraterna ^ S ^ FRAMTIDSPARTIET Olarienr Motion - Få fler människor i arbete i Tomelilla kommun! Ansvaret för arbetsmarknadspolitiken ar statlig. Detta till trots arbetar Sveriges kommuner med arbetsmarknadspolitiska Insatser för sina medborgare och lägger årligen flera miljarder av kommunala skattemedel. Den statliga arbetsmarknadspolitiken är, ur ett lokalt tillväxtsperspektiv, inte längre fungerande. De insatser som bedrivs inom Arbetsförmedlingen skulle kunna anpassas bättre till individers och/eller arbetslivets förutsättningar. Det behövs m a o en ny lokalt utformad arbetsmarknadspolitik. *, "Regeringsbrevet" till Arbetsförmedlingen är alldeles för strikt och ger inte Arbetsförmedlingen möjligheter till flexibla lösningar utifrån ett lokalt perspektiv. Vi tror att de pengar Arbetsförmedlingen i Tomelilla har till sitt förfogande skulle kunna användas bättre. Det är en katastrof att låta så många gå arbetslösa. Det behövs en annan arbetsmarknadspolitik med lokalt ansvar. Vi anser att Tomelilla kommun, trots sin litenhet, har god kännedom om och nära kontakter med det lokala näringslivet. Tomelilla kommun bedriver sedan ett par år tillbaka också ett aktivt arbete för att bl a förbättra folkhälsan. Vi har bl a inrättat en Social Investeringsfond, där vi initialt avsatte 10 Mkr, för att bl a öka elevers närvaro i skolan men också deras resultat. Detta har visat sig i niornas betyg, som under tre år har stigit från 75 % till 90 % behörighet till gymnasieskolan. Läs- och matematikkunskaperna har ökat markant! När övriga Sveriges försörjningsstöd under de senaste åren har ökat från 7,5 Mdkr till 10,5 Mdkr på grund av bl a utförsäkringar, har vi sänkt det totala stödet både i fjol och i år så här långt med totalt ca 2 Mkr. Antalet hushåll med stöd har minskat, därför att vi arbetar proaktivt istället för reaktivt.! Tomelilla kommun är vi också bra på att få våra flyktingar och ensamkommande barn i åtgärder snabbt, vilket också har ingått i ett aktivt förändringsarbete från vår kommunförvaltnings sida. Medvetenheten om folkhälsans betydelse och om en förbättrad sådan, samt höja individers utbildningsnivå är avgörande för en kommuns tillväxt! Därför anser vi att Tomelilla kommun mot denna bakgrund under en period skall bedriva en försöksverksamhet med ansvar för samtliga arbetsmarknadspolitiska insatser för våra invånare i Tomelilla kommun. Försöksverksamheten ska ta totalansvaret för de delar som idag åligger Arbetsförmedlingen. Därför anser vi att TomelUla kommun tillsätter en arbetsgrupp i syfte att arbeta fram en ansökan om att Tomelilla kommun blir en försökskommun för ett lokalt ansvar för arbetsmarknadspolitiken. Sfda 1 (2) 23

24 Därför föreslår undertecknade att kommunfullmäktige måtte besluta att kommunfuumäktige uppdrar kommunstyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp 1 syfte att arbeta fram en ansökan om att Tomelilla kommun blir en försökskommun för ett lokalt ansvar för arbetsmarknadspolitiken zr> TomeliUa den 10 septembetzoi Anders Throbäck, RamsaSa ( ^ Socialdemokraternas kommunfullmäktigegrupp / Ing^r* Åbönde Ordförande Sida 2 (2) 24

25 Tomelilla den 7 oktober 2014 Dnr KS 2013/180 Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid Besöksadress: Gustafs torg Tomelilla Växel Fax Postgiro Bankgiro Handläggare: Jan-Erik Andersson Sammankallande Direkt Mobil Kommunstyrelsen Förslag gällande motion om sammanträdesrum och dess arbetsmiljö Organisations- och arvodesgruppens förslag till beslut Organisations- och arvodesgruppen föreslår att kommunfullmäktiges presidium rekommenderas att som sammanträdeslokal i första hand använda Kastanjeskolans aula och i andra hand Medborgarhuset i Smedstorp. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslöt 199/2013 att överlämna motion angående sammanträdesrum för kommunfullmäktige och dess arbetsmiljö till organisations- och arvodesgruppen för vidare hantering. Motionen ansågs med detta besvarad. Organisations- och arvodesgruppen delar motionärens synpunkt att det finns ett behov av att se över lokalsituationen för kommunfullmäktige. Gruppen föreslår att kommunfullmäktiges presidium rekommenderas att som sammanträdeslokal i första hand använda Kastanjeskolans aula och i andra hand Medborgarhuset i Smedstorp. Jan-Erik Andersson Sammankallande Beslutet skickas till: Kommunfullmäktiges presidium 1 (1) 25

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista 1 av 99 Tomelilla kommun Kommunstyrelsen Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Onsdagen den 8 januari 2014, kl. 14.00 Plats: Äppelkriget i kommunhuset, Tomelilla Kallelse med föredragningslista Ärenden

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Måndagen den 18 augusti 2014 kl. 13.00 Plats: Dubbelgöken 1 och 2, kommunhuset Tomelilla Kallelse

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00 ~~::;l Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) 2013-08-20 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72 PROTOKOLL 1(61) Tid: kl 08:30 16:35 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Helena Öhlund, s vice ordförande Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s, deltar inte 90, 93-96, 98-105 Tomas Egmark,

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2015-03-24 83 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 19.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg (s), ej 116 Ylva Stråhle

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (58) 2010-09-07 Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2010-09-07 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad 2012-11-12 333 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 18.10. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 9:00-14:50 Beslutande Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD), 48-56, 58-65 Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M),

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (41) Datum Tid Kl. 14.00 17.55 Ajournering Mötet ajourneras kl. 14.45-14.50 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, kommunchef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08-16.00 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande Susanne Hansson (s) Lennart Oscarsson (s) Birgitta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen (24) Tid och plats 204-04-02 - i Kommunhuset klockan 3.30-5.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande, 37-39, 4 klockan 3.30-4.40. Christer Olsson (S) - andre

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Måndag l december 2014 kl. 10:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret i Torsby

Måndag l december 2014 kl. 10:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret i Torsby KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Måndag l december 2014 kl. 10:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret i Torsby Ann-Katrin Järåsen (S), ordförande Yvonne Broberg (S) Nielas Persson (S) Marianne

Läs mer