Barn-och ungdomsnämnden (17) Tid och plats Kommunhuset, Stollen, kl med ajournering kl och

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn-och ungdomsnämnden 2005-09-28 1 (17) Tid och plats Kommunhuset, Stollen, kl 08.15-12.45 med ajournering kl 09.20-09.40 och 12.10-12."

Transkript

1 HOFORS KOMMUN Barn-och ungdomsnämnden (17) Tid och plats Kommunhuset, Stollen, kl med ajournering kl och ande Diana Blomgren (s) Ordförande Birgitta Lööf (s) Maria Pärssinen (s) Tomas Fröjd (s) Yvonne Bergqvist (v) Hans Larsson(c) Karin Mohlin (m) Justerat protokoll och bilagor finns för påseende i kommunhuset. Publicerat protokoll saknar bilagor. Övriga närvarande Pär Jerfström Verksamhetschef förskola/skola, Hans Hellström Utbildningssamordnare, Anders Bjerned Utvecklingsledare Hagaskolan, 105 Barbro Risberg Rektor Petreskolan, 105 Mats Berglund Rektor Björkhagsskolan, 105 Mats Rudert Handläggare serveringstillstånd, Eva-Marie Bodin Personalrepresentant (LF), , Barnomsorgssamordnare 109 Carin Homann Ekonom, Agneta Wall Justering Justerare Maria Pärssinen (s) Plats och tid Ledningskontoret, Justerade paragrafer Paragrafer Direktjustering Underskrifter Sekreterare... Agneta Wall Ordförande... Diana Blomgren (s) Justerare... Maria Pärssinen (s) Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Justerade Direktjustering Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Ledningskontoret, Hofors Underskrift... Agneta Wall

2 HOFORS KOMMUN 2 (17) BUN 99 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING Utgår: - Avstängning inom barnomsorg Barn- och ungdomsnämnden beslutar att godkänna dagordningen att godkänna direktjustering av 107 och 108

3 HOFORS KOMMUN 3 (17) BUN 100 MBL-INFORMATION MBL-information om dagordningens ärenden har ägt rum fredagen den 16 september 2005.

4 HOFORS KOMMUN 4 (17) BUN 101 BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI Carin Homann redogör för budgetuppföljning per augusti. Budgeten följs i stora drag. Totalt har Barn- och ungdomsnämndens kostnader per augusti uppgått till 2,3 miljoner kronor och intäkterna till 3,4 miljoner kronor. Resultatet är plus 1,1 miljoner kronor. Förskoleverksamheten håller budgeten om inget oförutsett inträffar. Nämndens reserv har tagits i anspråk för att möta den ökande efterfrågan av platser i förskolan till följd av det ökade barnantalet. Det innebär att Robertsholm finns kvar tills vidare. Utrymme finns inte för personaltäthetsökning eller barngruppsminskning under året. En enhet inom förskolan har sökt tilläggsanslag. Grundskolan tillsammans med förskoleklass, fritidshem och särskola har minskat med 7 tjänster bland annat till följd av färre elever (ca 70). Mindre kostnadsökningar för elever i andra kommuner och ökade skolskjutskostnader har uppstått. Enheterna beräknas i stort sett hålla sina budgetar. För IFO har försörjningsstödet kostat mer än budgeterat sedan mars. Från juni har kostnaden vänt nedåt igen. Prognosen är osäker eftersom verksamheten påverkas av externa faktorer i hög grad. sunderlag Muntlig redogörelse och skrivelse av ekonom Carin Homann, bilaga BUN 101/ Barn- och ungdomsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen att avvakta utredning om behov av fler platser och finansiering innan eventuellt tilläggsanslag beviljas Expediering Kommunstyrelsen

5 HOFORS KOMMUN 5 (17) BUN 102 BUDGETFÖRSLAG Budgetberedningen har träffat representanter från alla nämnder för genomgång av deras verksamheter och budgetanspråk. Det gjorde man september Ekonom Carin Homann redogör för hur långt arbetet har kommit och berättar tillsammans med Pär Jerfström hur det ser ut för Barn- och ungdomsnämnden i dagsläget. Då bugetarbetet inte är avslutat finns inget förslag att ta ställning till. Till nästa barn- och ungdomsnämndsmöte kommer budgetramarna att vara klara. Barn- och ungdomsnämnden fastställer budgeten för 2006 på decembermötet. Barn- och ungdomsnämnden beslutar att tacka Carin Homann och Pär Jerfström för informationen.

6 HOFORS KOMMUN 6 (17) BUN 103 Dnr 2005/21 Ks 98/ KVALITETSNÄTVERK BERGSLAGEN, GRUNDSKOLA Ekonom Carin Homann redovisar rapporten från Kvalitetsnätverket Bergslagen avseende grundskola. Nätverket arbetar på uppdrag av varje kommuns kommunstyrelse. Rapporten omfattar en undersökning av grundskolan som genomfördes under perioden augustidecember 2004 och har för avsikt att belysa kostnadsmässiga och kvalitativa aspekter. Den bygger på en statistisk undersökning, enkätundersökningar och en mätning av kundtid. - Ett av rapportens viktigaste resultat berör flickor i årskurs 9 som har den mest negativa uppfattningen om trygghet och skoltrivsel. Ett mönster som går igen i alla kommuner. - Ett betydelsefullt och glädjande resultat är att de flesta tillfrågade eleverna tycker om att vara i skolan och tycker att skolan är viktig. De lyfter också fram vikten av ett socialt nätverk med kamrater och föräldrar som hjälper och stöttar. Nätverket omfattar kommunerna Fagersta, Falun, Hallstahammar, Heby, Hedemora, Hofors, Skinnskatteberg, Sala, Säter och Vansbro. Resultatet har sammanställts av Sveriges Kommuner och Landsting. sunderlag Muntliga redovisning av Carin Homann PM från Sveriges Kommuner och Landsting, bilaga BUN 103/ Barn- och ungdomsnämnden beslutar att tacka Carin Homann för informationen att uppdra till verksamhetschefen att utarbeta och besvara uppdraget med ledning av dagens diskussioner att svaren redovisas på Barn- och ungdomsnämndens nästa möte den 9 november Expediering Carin Homann Pär Jerfström

7 HOFORS KOMMUN 7 (17) BUN 104 Dnr 2002/ BESLUT OM RESURSTEAMETS UPPHÖRANDE Nuvarande Resursteam bildades Syftet med teamet var att det skulle vara en kommunövergripande stödjande grupp i arbetet med barn med behov av särskilt stöd. Förutom inventering och direkt arbete med barn ingick även konsultativt arbete i personalgrupper och föräldragrupper. Teamet fick senare även uppdraget att bedöma och ge förslag till resursfördelning till barn/elever med särskilda behov. Att vara både stödjande och resursbedömande medförde efterhand funktionssvårigheter och redan tidigt fanns tanken på förändring av teamets organisation och uppdrag. Ett nytt koncept för kommunövergripande arbete för barn med behov av särskilt stöd arbetas nu fram. Ett nätverkstänkande där ett antal nyckelpersoner ska finnas till hands för såväl teoretisk som praktiskt stöd för utveckling av arbetet med barnen. Nätverket har bl a redan börjat med att ta fram kompensatoriska IT-hjälpmedel för dyslektiker. Gruppen ska också klargöra specialpedagogernas och skolpsykologens roll vid bl a framtagandet av åtgärdsprogram för barn/elever. sunderlag Skrivelse från Pär Jerfström och Hans Hellström, bilaga BUN 104/ Muntlig redogörelse av Pär Jerfström och Hans Hellström. Barn- och ungdomsnämnden beslutar att Resursteamet avvecklas från och med att uppdra åt verksamhetschefen att verkställa avvecklingen och att tillse att personal placeras inom ramen för regelverket att uppdra åt verksamhetschefen att vid kommande Barn- och ungdomsnämnds möte ge en presentation av den nya nätverksgruppens arbete. Expediering Pär Jerfström Hans Hellström

8 HOFORS KOMMUN 8 (17) BUN 105 INFORMATION OM BETYGSRESULTAT Mats Berglund, rektor på Björkhagsskolans gymnasium, redovisade betygsstatistik för avgångsklasserna vårterminen Totalt var det 80 studenter, 66 av dem fick slutbetyg och 14 stycken fick ett samlat betygsdokument. Barbro Risberg, rektor på Petreskolan, redovisar betygsresultaten för årskurs åtta och nio, Petreskolan, vårterminen Totalt var det 70 elever som slutade årskurs nio, av dem var det 3 stycken som inte nådde upp till målen i svenska alternativt svenska som andra språk, matematik, och/eller engelska. Betyget Icke godkänd finns inte i grundskolan. Bilaga BUN 105/ Barbro Risberg berättar även kortfattat om insatser som planeras för nuvarande årskurs nior. Anders Bjerned, utvecklingsledare på Hagaskolan, rapporterade om betygsresultaten för årskurs nio på Hagaskolan, vårterminen Totalt var det 75 elever som slutade årskurs nio, av dem var det 8 % som inte uppnådde betyget lägst Godkänd i ämnena svenska och matematik och 10 % som inte nådde målen i ämnet engelska. (En elev kan sakna behörighetsgivande betyg i alla tre kurserna och en annan endast i en- eller två kurser). Mats Berglund, Barbro Risberg och Anders Bjerned berättar också att lärarna på högstadiet och gymnasiet kommer att ha en halv studiedag tillsammans. Halvdagen kommer att innehålla gruppdiskussioner inom ämneslagen, med frågor såsom; Hur kan vi ge våra ungdomar sammanhang och helhet vid övergången grundskola - gymnasium; Vilka förväntningar har vi på varandras arbete med ungdomarna. De anser att arbetet med det kommunövergripande fokusområdet "Tala - Läsa Skriva", från 0-20 år är helt rätt. För kan inte våra barn läsa, får de inte bara problem med ämnet svenska utan även med de andra ämnena. Barn- och ungdomsnämnden beslutar att tacka Mats Berglund, Barbro Risberg och Anders Bjerned för informationen. Expediering Mats Berglund Barbro Risberg Anders Bjerned

9 HOFORS KOMMUN 9 (17) BUN 106 Dnr KVINNOJOUREN ROSEN, ANSÖKAN OM VERKSAMHETS- BIDRAG Kvinnojouren Rosen har inkommit med en ansökan om anslag för verksamhetsåret 2006 om kr. Ansökan togs upp förra nämndmötet, inget beslut fattades i frågan. Mats Rudert, handläggare fick i uppdrag att fortsätta med utredning av ärendet. Kvinnojouren Rosen har ett avtal med Hofors kommun som går ut den 31 december. Mats Rudert bedömer att verksamheten vid kvinnojouren Rosen är ett komplement till Hofors kommuns Individ- och familjeomsorg. Kommunen kan vid behov hänvisa behövande kvinnor som saknar bostad och/eller blivit våldutsatt på något sätt till kvinnojouren. Tidigare bidrag från Hälso- och sjukvården i Gävleborgs län kommer kraftigt att minska vilket innebär att ekonomin vid kvinnojouren blir mer ansträngd. Kvinnojouren Rosen har varje år beviljats kommunala bidrag med kronor vilket garanterat verksamheten vid kvinnojouren. sunderlag Ansökan från Kvinnojouren Rosen. Muntlig redogörelse av Mats Rudert. Barn- och ungdomsnämnden beslutar att bevilja Kvinnojouren Rosen ersättning med kronor för verksamhetsåret Ersättningen fördelas på två utbetalningar per år efter faktura från kvinnojouren att upprätta ett samarbetsavtal mellan kvinnojouren Rosen och Barn- och ungdomsnämnden Hofors kommun , med möjlighet till förlängning ett år Expediering Mats Rudert Kvinnojouren Rosen

10 HOFORS KOMMUN 10 (17) BUN 107 ÅTERKALLANDE AV SERVERINGSTILLSTÅND t innehåller personuppgifter publiceras ej

11 HOFORS KOMMUN 11 (17) BUN 108 ANSÖKAN OM SERVERINGSTILLSTÅND t innehåller personuppgifter publiceras ej

12 HOFORS KOMMUN 12 (17) BUN 108 Fortsättning ANSÖKAN OM SERVERINGSTILLSTÅND t innehåller personuppgifter publiceras ej

13 HOFORS KOMMUN 13 (17) BUN 109 Dnr 2005/5 FÖRSKOLEKÖ Barnomsorgssamordnare Eva-Marie Bodin redogör för kösituationen till förskolorna. I dagsläget finns det 31 lediga platser och i oktober kommer det att finnas 29 lediga platser. Bilaga BUN 109/ sunderlag Muntlig redovisning av Eva-Marie Bodin. Barn- och ungdomsnämnden beslutar att tacka Eva-Marie Bodin för informationen.

14 HOFORS KOMMUN 14 (17) BUN 110 REDOVISNING AV DELEGATIONSBESLUT Agneta Wall redovisar de delegationsbeslut som varit sedan föregående nämnd. sunderlag Redovisning av delegationsbeslut, bilaga BUN 110/ Barn- och ungdomsnämnden beslutar att godkänna redovisningen.

15 HOFORS KOMMUN 15 (17) BUN 111 RAPPORTER Sammanträdesprotokoll IFO-utskottet Möte Brottsförebyggande rådet Budgetmöte med C Homann och P Jerfström Diana Bolmgren Birgitta Lööf Budgetberedning Diana Blomgren Birgitta Lööf Möte med föreningen Rädda Barnen Diana Blomgren Budgetmöte Birgitta Lööf IFO-utskott Birgitta Lööf Sammanträdesprotokoll IFO-utskottet Extra IFO-utskott Birgitta Lööf Sammanträdesprotokoll IFO-utskottet

16 HOFORS KOMMUN 16 (17) BUN 112 MEDDELANDEN Enligt förteckning, bilaga BUN 112/

17 HOFORS KOMMUN 17 (17) BUN 113 ÖVRIGA FRÅGOR På föregående möte redovisade Pär Jerfström organisationen gällande Hofors skolor. Utvecklingsledaren för Södra skolområdet saknas i redovisningen. Rätt skall vara: Södra skolområdet Eva-Britt Dandanell Jan-Erik Lagerström (samt 0,5 tjänst utvecklingsledare)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

Anna-Karin Hidemyr Ekonom 99-107 Pauline du Puy Personalsekreterare 99-107. Repr. Lärarnas riksförbund ANSLAG/BEVIS

Anna-Karin Hidemyr Ekonom 99-107 Pauline du Puy Personalsekreterare 99-107. Repr. Lärarnas riksförbund ANSLAG/BEVIS Barn- och utbildningsnämnden 2011-12-13 1 (23) Plats och tid Ruders Egendom, Tibro, kl 18.00-21.15 Beslutande Kenth Wengholm (M) Hans Dahm (S) Ann Ohlsson (FP) Ann Hall Gustafsson (C) Annika Singleton

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 9:00: - 12:30 Plats: Rodret KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Ledamöter: Erik Söderberg (fp) Ordförande Carola Granell (s) Vice ordförande Björn Johansson (s) Linda-Maria Hermansson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Datum Tid kl 08:15-11:00 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Susanna Wintherhamre (V) Xamuel Halfvars (V), 145 Justeringens plats och tid 2012-12-05 Justerade

Läs mer

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 SKARA KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 Plats och tid Förvaltningsbyggnad Viktoria, kl 13.00-15.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande

Läs mer

Mikael Romanoff (fp) Barn- och utbildningskontoret, 2002-09-10 kl. 18.15. Mikael Romanoff (fp) ANSLAG/BEVIS

Mikael Romanoff (fp) Barn- och utbildningskontoret, 2002-09-10 kl. 18.15. Mikael Romanoff (fp) ANSLAG/BEVIS Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2002-09-10 1-60 Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Bergaholm, kl. 19.00 22.32 Beslutande Övriga deltagande Christian Öhlin (m)

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, 2014-09-11, kl. 15.00 17.10

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, 2014-09-11, kl. 15.00 17.10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda,, kl. 15.00 17.10 Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande Ann Helene Jonsson (M) Mickael Fransson (S) Erik Fors (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 2 november 1999 kl 19.00-21.30 Lars Rundgren

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-10-02 109. Plats och tid Förvaltningskontoret, 2013-10-02, kl 13.00 15.00

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-10-02 109. Plats och tid Förvaltningskontoret, 2013-10-02, kl 13.00 15.00 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-10-02 109 Plats och tid Förvaltningskontoret, 2013-10-02, kl 13.00 15.00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Sarah Johansson, (C) Madeleine Rosenqvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30)

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdag den 22 november 2012 kl. 08.00-14.10. Ajournering för lunch kl. 12.30-13.20. Beslutande

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00 Bildningsutskottet 2012-11-06 1(25) Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00 Närvaro/Frånvaro Svante Classon (C), ordförande N Jens Persson (S), vice ordförande N

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (18) 2012-04-11 Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08:15-16:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S) vice ordförande Ulla-Britt Kulin (S) Iosif Karambotis (S)

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-15.50

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-15.50 1(13) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-15.50 Hans Sjögren (s), ordförande Janet Åkesson (s) Henrik Carlsson (s) Siv Friedmann Björk (c), 36-39 Stig Johansson (m), tjänstgörande

Läs mer

Bildningsnämnden 2013-10-24 1 (21)

Bildningsnämnden 2013-10-24 1 (21) Bildningsnämnden 2013-10-24 1 (21) Plats och tid Moberg, kommunhuset, torsdagen den 24 oktober kl. 15.00 18.00 Ajournering kl. 17.40 17.50 Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande Ann Helene Jonsson

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov

Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov Revisionsrapport Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov Juni 2010 Mattias Norling, revisionskonsult Marie Lindblad, revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2003

Kvalitetsredovisning 2003 Kvalitetsredovisning 2003 Skolverksamheten Håbo kommun 2004-05-06 1 Vad har vi lärt oss av 2003? Låt vårt motto jag vill, jag kan, jag duger, som gäller såväl elever som personal, vara en riktningsgivare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer