Aktuell forskning Socialt arbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktuell forskning Socialt arbete"

Transkript

1 Aktuell forskning Socialt arbete Pågående avhandlingsarbeten Annika Claesson; doktorand i socialt arbete vid akademin för hälsa, vård och välfärd, Handledare: Elinor Brunnberg, Professor i socialt arbete, Mälardalens högskola och Kari Jess, Universitetslektor i socialt arbete, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet. Avhandlingsprojekt: Lärande - Utvärdering - Användning Antagen till forskarutbildning: Marlene Ekholm; doktorand i socialt arbete vid akademin för hälsa, vård och välfärd, Handledare: Elinor Brunnberg, Professor i socialt arbete, Mälardalens högskola och Kari Jess, Universitetslektor i socialt arbete, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet. Avhandlingsprojekt: Implementering och utvärdering - om projekt i omvårdnads- och serviceorganisationer och utvärdering av samarbete Antagen till forskarutbildning: Anna Niia; doktorand i socialt arbete vid akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskola, samt socialt arbete vid Hälsohögskolan i Jönköping Handledare: Mats Granlund, Professor i Psykologi inriktning mot funktionshinder, intervention och hälsa, Hälsohögskolan i Jönköping; Elinor Brunnberg, Professor i socialt arbete, Mälardalens högskola och Lena Almqvist, Universitetslektor i psykologi, Mälardalens högskola. Avhandlingsprojekt: Delaktighet hos barn i socialt utsatta områden. Antagen till forskarutbildning: Davor Zovko; doktorand i socialt arbete vid akademin för hälsa, vård och välfärd, Handledare: Elinor Brunnberg, Professor i socialt arbete, Mälardalens högskola och Mats Ekermo, Universitetslektor i socialt arbete, Mälardalens högskola Avhandlingsprojekt: Användning av utvärderingar Antagen till forskarutbildning: Regina Ylvén; doktorand i medicinsk vetenskap, akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskola, samt Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle. Sektionen Omvårdnad, Karolinska Institutet.

2 Handledare: Eva Björck-Åkesson, professor i specialpedagogik, Högskolan i Jönköping; Mats Granlund, professor i psykologi inriktning mot funktionshinder, intervention och hälsa, Hälsohögskolan i Jönköping och Carina Persson, Med. Dr., Post-doc, Fakulteten för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap. Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet, Kalmar. Avhandlingsprojekt: Hur får vi ordning på vardagen? Familjers coping och problemlösning i familjecentrerad habilitering Antagen till forskarutbildning: Doktorander vid Örebro universitet med handledning på Mälardalens högskola Lena Hedin; doktorand i socialt arbete, Akademin för rättsvetenskap, psykologi och socialt arbete inom ämnet socialt arbete vid Örebro universitet med huvudhandledning från Mälardalens högskola Handledare: Elinor Brunnberg, Professor i socialt arbete, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskola, Ingrid Höjer, Docent i socialt arbete, Göteborgs universitet Avhandlingsprojekt: The sense of belonging of girls and boys in kinship foster care and non relative foster care an interactive perspective. Sammanläggningsavhandling Antagen till forskarutbildning datum: Slutseminarium Jeanette Åkerström; doktorand i socialt arbete, Akademin för rättsvetenskap, psykologi och socialt arbete inom ämnet socialt arbete vid Örebro universitet med huvudhandledning från Mälardalens högskola Handledare: Elinor Brunnberg, Professor i socialt arbete, Mälardalens högskola; Ann Quennerstedt, post doc. inom ämnet Pedagogik, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap (HUMUS), Örebro universitet och Osman Aytar, Universitetslektor i socialt arbete, Mälardalens högskola. Avhandlingsprojekt: Diversity in Education - Young Students perceptions and experiences of participation in school life Antagen till forskarutbildning: Aktuell forskning förutom avhandlingsprojekten Speak up! Giving a voice to Europe s most vulnerable children Speak up! Giving a voice to Europe s most vulnerable children. Studien fokuserar på barn mellan år som tillhör speciellt utsatta grupper i åtta Europeiska länder. Det är barn på flykt, romska barn, barn med funktionsnedsättning, barn som bor i fattiga innerstadsdelar, ensamkommande flyktingbarn, barns som omhändertagits för samhällsvård. Det är barn som ofta får sina rättigheter våldförda och som inte lika ofta som andra barn blir hörda och lyssnade till. Studien koordineras av forskare från Eurochilds tematiska grupp child participation och från Education Foundation. Syftet med projektet är att address a gap in our knowledge and understanding of children's own views of their rights, the protection of those rights and their opinions on necessary Sida 2 av 5

3 national and European policy actions. It will target children who are particularly vulnerable due to their situation or characteristics, as these children most frequently experience rights violations and are less likely to be heard (ur ansökan). Det kommer att genomföras fokusgrupper med kreativa inslag tillsammans med barnen under ett par dagar. Studien kommer även att ge ett metodologiskt bidrag till kunskapen om hur barns delaktighet kan öka. Erfarenheterna i de olika länderna och de olika grupperna kommer att variera enormt så det kommer på flera nivåer inte vara möjligt att genomföra några reella jämförelser. Det kommer snarare att bli en beskrivning av hur delaktighet (participation) uppfattas i de olika länderna av barn som själva tillhör utsatta grupper, men också av barn i samma länder som inte tillhör någon speciell grupp. Barnen från de olika länderna kommer att kunna möta varandra på nätet om de så önskar. Målet med studien är att verksamheter och politiker på olika platser i Europa skall få kunskap från barnen om hur de ur ett rättighetsperspektiv behandlas och hur barns delaktighet i praktiken kan stärkas. Livet för barn i skyddat boende. Om barnverksamhet på ideellt drivna kvinnohus/kvinnojourer Till Kvinnohus/kvinnojourer flyttar kvinnor som lever i en hotfull situation för skyddat boende. Det är misshandlade kvinnor och kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp. Men till skyddat boende på kvinnohuset flyttar även barnen. Fler barn än kvinnor kan bo på kvinnohuset (Örebro 2009;2010). En pågående nationell utvärdering visar att små, ofta ideellt drivna, verksamheter riskerar att användas som ersättning för barnpsykiatrisk behandling och att det är oklart i om och vilken specialistvård som finns på olika platser (Socialstyrelsen, ). Skälet till att barn- och ungdomspsykiatrin inte tar större ansvar är dels att de saknar behandlingsmetoder samt att pappan inte samtycker till behandling. Syftet med den här studien, som är en case study från tre ideellt drivna kvinnohus/kvinnojourer, är att beskriva och granska barnens vardagsliv i det skyddade boendet samt hur det omsorgsstöd och delaktighetsstöd barnen får i det skyddade boendet är utformat. Vi vill undersöka hur barnens liv förändras vid inflyttning på kvinnohus. En utgångspunkt är ett rättighetsperspektiv med sin grund i FN:s Barnkonvention där barnens välbefinnande fokuseras. I studien kommer följande studeras: - barnens vardagsliv under tiden på kvinnohus, - metoder och tillvägagångssätt för stöd, - barnpedagogiskt arbete (jämförelse över tid i Örebro ), - volontärers arbetsinsatser, - brukares (mammor, barn och ungdomar) värdering av de insatser som gjorts, - slutsatser och rekommendationer för framtida arbete. Intervjuer, deltagande observationer, teckningar och kreativt skapande kommer att användas. Det har funnits en total brist på systematisk dokumentation av verksamhet för den här gruppen av barn, men det pågår nu ett nationellt utvärderingsarbete där ett av kvinnohusen ingår och som den aktuella studien kvalitativt kommer att komplettera och regionalt fördjupa. Som en första del i studien kommer en utvärdering av barnverksamheten på Kvinnohuset i Örebro att genomföras Sida 3 av 5

4 Från barndom till vuxenliv. En longitudinell studie om hur delaktighetens språk gestaltar sig för ungdomar med hörselnedsättning Syftet med den aktuella studien är att beskriva och analysera hur hörselskadade ungdomar formar sitt vuxenliv och vilken påverkan makrostrukturer kan ha för social inklusion/exklusion och hur har det varit under deras uppväxt. I studien kommer även nära relationer och känslan av tillhörighet eller brist på tillhörighet att beskrivas. Projektet är en longitudinell studie där material tidigare samlats in 1994 och 1996 med samtliga hörselskadade barn som gick i hörselklass i Örebro. De gick när studien startade på specialskolans låg och mellanstadium dvs. i klasserna 1-7 (specialskolan har ett extra år på lågstadiet 1-4 mellanstadiet 5-7). De var när studien startade mellan 8-14 år gamla. Studien var en barnstudie med empiriskt material endast från barn/ungdomar. Antalet elever 1994 i hörselklasserna var 29 och hade 1996 utökats till 38 elever. De 9 elever som tillkommit i hörselklasserna hade tidigare gått individualintegrerade. Parallellt genomfördes en annan studie av andra forskare med lärare och föräldrar. De aktuella barnen är idag unga vuxna i åldern år gamla. De har genomfört eller påbörjat sin etablering i samhället som vuxna. Det gäller i familjelivet, bland vänner och i arbetslivet, med högra studier alternativt med arbetslöshet eller bidrag. Att göra sin röst hörd barns empowerment i förskolan Forskningsprojektet Att göra sin röst hörd barns empowerment i förskolan drivs i samarbete mellan socialt arbete och psykologi vid MDH. Datainsamling genomförd och resultatredovisning kommer att ske i två artiklar. Projektet är finansierat av Riksförbundet Majblomman. Papporna och motiven den svenska föräldraledigheten i ett geografiskt perspektiv Forskningsprojekt Papporna och motiven den svenska föräldraledigheten i ett geografiskt perspektiv drivs i samarbete mellan forskare i socialt arbete och pedagogik vid MDH samt sociologi vid Umeå universitet. Projektet har resulterat i inslag både radio, dagspress och TV. Resultat har presenterats vid en nationell och en internationell konferens och ett Working Paper på svenska har publicerats. Projektet planeras resultera i tre artiklar, varav en är refereebedömd och accepterad i en internationell tidskrift. Projektet är finansierat av Försäkringskassan. På väg in i det svenska samhället. Om ensamkommande flyktingbarns erfarenheter, behov och stöd i ljuset av FNs barnkonvention. Bakgrunden till projektet är att det under de senaste åren har skett en dramatisk ökning av antalet ensamkommande flyktingbarn/ungdomar som kommer till Sverige. En majoritet av dessa är pojkar i åldern år. Ungdomarna placeras i familjehem eller i särskilda boenden. Många av dem har traumatiserande upplevelser bakom sig. Samtliga får en god man i uppdrag att företräda ungdomen i dennes personliga angelägenheter. Rätten till god man upphör den dag då ungdomen fyller arton år. För att öka dessa ungdomars möjligheter till en positiv etablering och integrering i det svenska samhället har många kommuner i Sverige fått i uppdrag att starta HVB-hem samt hitta familjehem för att ordna boenden åt de ensamkommande flyktingbarnen, som oftast är pojkar. Vi kommer i fortsättningen i texten ofta att beskriva dem som ungdomar, men det kommer även mindre barn. Eskilstuna kommun har förutom att ordna boenden för ungdomarna startat verksamheten Solitario som under en treårsperiod kommer att utvärderas. Utvärderingen finansieras av EU-medel och kommer att leda till att även vetenskapliga artiklar skrivs. I uppdraget ingår att bygga upp en kunskapsbas gällande målgruppen. Vi kommer därför initialt att samordna Sida 4 av 5

5 den forskning som bedrivs med D-uppsatser vilket även de kan resultera i att vetenskapliga artiklar skrivs. Det övergripande syftet med projektet är att öka kunskapen om ensamkommande flyktingbarns livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Projektet består i fyra olika delstudier: 1) Initialt kommer att göras en kunskapsöversikt om den forskning som bedrivs nationellt och internationellt om ensamkommande flyktingbarns bakgrund, erfarenheter, omhändertagande och inklusion/exklusion. 2) Under en period på tre år kommer verksamheten Solitario att utvärderas. Utvärderingen omfattar en processutvärdering och en slututvärdering. Utvärderingen skall fungera både kontrollerande och främjande genom att bedöma projektets relevans och effektivitet relaterat till uppsatta mål och utnyttjade resurser, identifiera brister och förbättringsområden samt visa på framgångsfaktorer som kan utveckla verksamheten. Det övergripande målet är i ljuset av FN s barnkonvention att erhålla kunskap om gruppens behov och situation samt att utifrån den samlade kunskapen och erfarenheterna från projektet utveckla mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar. I projektet kommer att göras en noggrann projektdokumentation. För att öka kunskapen om målgruppen innefattar projektet också ytterligare två delstudier i form av D-uppsatser som även kan skrivas som vetenskapliga artiklar. 3) Delstudie tre undersöker i vilken utsträckning de ensamkommande flyktingbarnen lider av post traumatiskt stressyndrom (ptsd) eller liknande psykisk ohälsa samt hur det yttrar sig och vilken hjälp de får. Studien kommer att genomföras på tre ev. fyra boenden för ensamkommande flyktingbarn där det bor barn. 4) Delstudie fyra fokuserar på de ensamkommande flyktingbarnens relation till sina gode män genom att undersöka vilken roll och funktion relationen har för barnen. Sida 5 av 5

Relationen mellan god man och ensamkommande barn och unga

Relationen mellan god man och ensamkommande barn och unga ÖREBRO UNIVERSITET Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete Socionomprogrammet med inriktning mot missbruk, ohälsa och rehabilitering Campus Eskilstuna, Mälardalens högskola Socialt arbete C,

Läs mer

Stöd till barn som bevittnat våld mot mamma

Stöd till barn som bevittnat våld mot mamma Stöd till barn som bevittnat våld mot mamma Resultat från en nationell utvärdering Anders Broberg, Linnéa Almqvist, Ulf Axberg & Karin Grip, Göteborgs universitet Kjerstin Almqvist & Ulrika Sharifi, Karlstads

Läs mer

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013 Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Innehåll Innehåll... Fel! Bokmärket är inte definierat. 1. Inledning... 2 2. Att utveckla kunskap från forskning och praktik...

Läs mer

Utvärdering av stödinsatser för barn som upplevt allvarliga konflikter i sin familj Delrapport 1, hösten 2009

Utvärdering av stödinsatser för barn som upplevt allvarliga konflikter i sin familj Delrapport 1, hösten 2009 Utvärdering av stödinsatser för barn som upplevt allvarliga konflikter i sin familj Delrapport 1, hösten 2009 Anders Broberg & Linnéa Almqvist i samarbete med Kjerstin Almqvist, Ulf Axberg, Åsa Källström

Läs mer

Barn & ungdomar med funktionsnedsättningar vill vara delaktiga i möten med samhällets stödsystem

Barn & ungdomar med funktionsnedsättningar vill vara delaktiga i möten med samhällets stödsystem En systematisk kunskapsöversikt Högskolan i Halmstad Sektionen för hälsa och samhälle Lyssna på mig! Barn & ungdomar med funktionsnedsättningar vill vara delaktiga i möten med samhällets stödsystem Ann-Marie

Läs mer

Hälsa och välfärd hos barn och unga med funktionsnedsättning

Hälsa och välfärd hos barn och unga med funktionsnedsättning STUDIEN HÄLSA OCH VÄLFÄRD BLAND BARN OCH UNGDOM I DE NORDISKA LÄNDERNA VID NORDISKA HÖGSKOLANN FÖR FOLKHÄLSOVETENSKAP Hälsa och välfärd hos barn och unga med funktionsnedsättning www.fhi.se A 2012:02 A

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Inledning Stiftelsen Allmänna Barnhuset ska enligt sitt reglemente verka för god vård och uppfostran av barn, som är i behov av särskild omsorg,

Läs mer

Vägledning för barnhälsovården Preliminärversion 130802

Vägledning för barnhälsovården Preliminärversion 130802 Vägledning för barnhälsovården Preliminärversion 130802 Du får gärna citera Socialstyrelsens om du uppger källan, exempelvis i utbildnings-material till självkostnadspris, men du får inte använda i kommersiella

Läs mer

Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och ungdomar

Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och ungdomar Forskningsrapport 2014:3 Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och ungdomar - erfarenheter från Stockholms län Åsa Backlund Riitta Eriksson Katarina von Greiff Eva-Marie Åkerlund Rapporten kan

Läs mer

Mycket sorg, mycket tårar men ändå också väldigt mycket glädje

Mycket sorg, mycket tårar men ändå också väldigt mycket glädje Uppsala Universitet Institutionen för sociologi. Socionomprogrammet. Självständigt arbete i sociologi med inriktning mot socialt arbete 15 Hp, C-uppsats Mycket sorg, mycket tårar men ändå också väldigt

Läs mer

Kunskap och praktik i utveckling

Kunskap och praktik i utveckling Kunskap och praktik i utveckling Utvärdering av Allmänna Arvsfondens stöd till projekt om mäns våld mot kvinnor och barn Maria Eriksson och Lena Berg Uppsala Universitet, december 2010 Kunskap och praktik

Läs mer

Grunderna för folkhälso- och handikappolitik. Underlagsmaterial till rapporten Onödig ohälsa. Hälsoläget för personer med funktionsnedsättning.

Grunderna för folkhälso- och handikappolitik. Underlagsmaterial till rapporten Onödig ohälsa. Hälsoläget för personer med funktionsnedsättning. Grunderna för folkhälso- och handikappolitik Underlagsmaterial till rapporten Onödig ohälsa. Hälsoläget för personer med funktionsnedsättning. Underlagsmaterial till rapporten Onödig ohälsa. Hälsoläget

Läs mer

Forskning inom det specialpedagogiska

Forskning inom det specialpedagogiska INGEMAR EMANUELSSON, BENGT PERSSON, JERRY ROSENQVIST Forskning inom det specialpedagogiska området - en kunskapsöversikt SKOLVERKETS MONOGRAFISERIE är en skriftserie som etablerats för att möjliggöra utgivning

Läs mer

Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen?

Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen? Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen? En lägesrapport från Västmanland med synpunkter på familjehemsutbildning Rapport 2012:2 Susanne Holmsten Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen? En lägesrapport

Läs mer

Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården

Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Elisabet Näsman Sociologiska institutionen Uppsala Universitet 2012 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Sammanfattning

Läs mer

3. Förberedelser och allmänna förutsättningar

3. Förberedelser och allmänna förutsättningar Innehåll 1. Inledning 1.1 Förord av professor Bo Vinnerljung 1.2 Introduktion till Skolfam 1.3 Om manualen 1.3.1 Vinsterna med ett gemensamt arbetssätt 1.3.2 Läsanvisningar 1.4 Helsingborgs tack Del 1

Läs mer

Vägen från utredning till åtgärd

Vägen från utredning till åtgärd institutionsvård i fokus n nr 3 2013 Vägen från utredning till åtgärd Utredningsplaceringar vid särskilda ungdomshem Sofia Enell Verner Denvall forskningsrapport Institutionsvård i fokus ges ut av Statens

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

Etik i vården. forskning för vardagen

Etik i vården. forskning för vardagen Etik i vården forskning för vardagen 2003 Etik i vården forskning för vardagen Beställning av rapporten görs via: www.vr.se Etik i vården forskning för vardagen Barncancerfonden Hjärt-Lungfonden Vårdalstiftelsen

Läs mer

Bara man ser till barnens bästa

Bara man ser till barnens bästa Bara man ser till barnens bästa En studie av lärares yrkesetiska överväganden i en skola för alla Gunbritt Tornberg Doktorsavhandlingar inom den Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt Arbete nr 1 1 Den

Läs mer

barns och ungdomars hälsa

barns och ungdomars hälsa Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping Hälsosamtal som metod att främja barns och ungdomars hälsa en utmanande uppgift Marie Golsäter DISSERTATION SERIES NO. 26, 2012 JÖNKÖPING 2012 Marie Golsäter, 2012

Läs mer

Familjefokuserad omvårdnad - ett strategidokument

Familjefokuserad omvårdnad - ett strategidokument Familjefokuserad omvårdnad - ett strategidokument Originalets titel: Familjefokuserad omvårdnad - ett strategidokument Copywright Eva Benzein, Margaretha Hagberg, Britt-Inger Saveman och Susanne Syrén

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Barnfattigdom. - En kartläggning utifrån barns perspektiv gällande den existerande barnfattigdomen i Södertälje kommun

Barnfattigdom. - En kartläggning utifrån barns perspektiv gällande den existerande barnfattigdomen i Södertälje kommun Södertörns högskola Samhällsvetenskapliga insititutionen Projektarbete 15hp Internationell migration & etniska relationer Vårterminen 2013 Barnfattigdom - En kartläggning utifrån barns perspektiv gällande

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Det handlar också om tid och pengar

Det handlar också om tid och pengar Det handlar också om tid och pengar Anhörigomsorg, försörjning, lagar Ann-Britt Sand Kunskapsöversikt 2014:2 Förord Detta är den 18:e i en rad av kunskapsöversikter om anhörigfrågor som publiceras av Nationellt

Läs mer

Att växa upp med minst en förälder som missbrukar alkohol

Att växa upp med minst en förälder som missbrukar alkohol Uppsala Universitet, Sociologiska institutionen Självständigt arbete i sociologi med inriktning mot socialt arbete, 15 hp C- uppsats, socionomprogrammet, ht 2012 Att växa upp med minst en förälder som

Läs mer

Lärare, socialsekreterare och barn som far illa

Lärare, socialsekreterare och barn som far illa Lärare, socialsekreterare och barn som far illa One should doubtless resist the temptation to simplify that which is not simple. Serge Moscovici och Willem Doise Studies from the Swedish Institute for

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer