Kommunhuset, Revelj kl Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1(16) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl Beslutande Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gunilla Aronsson, c Stig Andersson, s Conny Daag, m Sylve Rydén, s Håkan Hermansson, fp Lennart Beijer, v Monica Bergh, kd Övriga Ann-Gret Sillen, socialchef Eivor Lind, sektionschef, 74 Ola Gustafsson, controller, 78 Ann-Charlotte Andersson, c ej tjg ers Evert Möller, kd, ej tjg ers Utses att justera Göran Lundberg Underskrifter Paragrafer Sekreterare Yvonne Knutsson Ordförande Per-Inge Pettersson Justerande Göran Lundberg Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Socialnämnden Datum för anslags Uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats av protokollet Socialkontoret Underskrift Yvonne Knutsson

2 Sammanträdesprotokoll 2(16) Verksamhetsledare Sn 70/2014 Dnr 2006/85 Framsteget Socialnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag på justeringar i ekonomibilagan med Framsteget om fortsatt intraprenad , med möjlighet till förlängning ytterligare två år. Beslut om ny överenskommelse gällande Framsteget togs på socialnämnden i maj Förvaltningen uppmärksammade efter beslut en del felaktigheter i ekonomibilagan som nu justerats. Förvaltningen har även tillsammans med Framstegets verksamhetsledare gjort några små justeringar i själva överenskommelsen. Överenskommelse tillsammans med ekonomibilaga finns med i handlingar där ändringar är tydligt markerade.

3 Sammanträdesprotokoll 3(16) Förvaltningen AB Hultsfreds Bostäder Sn 71/2014 Dnr 2014/19 Trygghetsboende Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att gemensamt med Hultsfred bostäder presentera en handlingsplan på hur lägenheterna utanför Lundagården och Klockargården kan omvandlas till trygghetsboende. Återkoppling ska ske till socialnämnden i oktober. Boendefrågan för äldre diskuteras i många olika forum inom kommunen. Inriktning är att öka antalet anpassade lägenheter för äldre i kommunen. Antalet äldre ökar i framtiden och anpassade bostäder kan vara en väg för att öka tryggheten för äldre. Förvaltningen har tillsammans med socialnämndens ordförande under en tid haft en dialog med Hultsfreds bostäder om hur antalet anpassade bostäder kan ökas i olika kommundelar. Ett förslag som diskuterats är att lägenheterna i nära anslutning till Klockargården i Vena och Lundagården i Mörlunda ska omvandlas till Trygghetsboende. Det innebär att kraven för detta måste uppfyllas, åldersgräns, möjlighet till samvaro och att personal finns tillgänglig under vissa tider. Frågan behöver utredas av förvaltningen gemensamt med Hultsfreds bostäder. En gemensam handlingsplan behöver tas fram som belyser vad som krävs för att omvandlingen ska kunna genomföras. Beredning Au

4 Sammanträdesprotokoll 4(16) Förvaltningen Chefer Sn 72/2014 Dnr 2014/18 Utveckla Salutogena verksamheter inom socialförvaltningen Socialnämnden beslutar att äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning ska utveckla en salutogen verksamhet verksamheterna ska utveckla det sociala innehållet efter den enskildes behov och intressen verksamheterna ska ha fokus på att individanpassa insatserna verksamheterna ska skapa goda hemlika miljöer i de olika boendeformerna Äldreomsorgen i Hultsfreds kommun har deltagit i två nätverk med inriktning på att utveckla en salutogen (hälsobefrämjande) verksamhet inom äldreomsorgens två olika verksamhetsområde, hemtjänst och särskilt boende. Det senaste nätverket handlade om att utveckla salutogena äldreboende, där Klockargården i Vena har deltagit. Nätverket avslutades med en konferens där ca 40 medarbetare inom särskilt boende i kommunen deltog. Tanken med att alla äldreboende var representerade är att kommunens äldreboende ska utvecklas till salutogena boende. Frågan om salutogen verksamhet gäller inte bara äldreomsorgen utan i lika hög grad boendeformerna inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Utvecklingen är helt i linje med socialnämndens värdegrund vi möts i känslan av värdighet och KASAM begreppen, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Uppdraget att utveckla en salutogen verksamhet föreslås gälla både äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Uppdraget innebär att verksamheterna ska arbeta med att Utveckla det sociala innehållet efter den enskildes behov och intressen. Utveckla verksamheten med fokus på att individanpassa insatserna Skapa goda hemlika miljöer Beredning Au

5 Sammanträdesprotokoll 5(16) Kommunfullmäktige Sn 73/2014 Dnr 2014/17 Avtal om gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att ställa sig bakom förslaget. Torsås kommun var inte med i uppstarten av den kommunala hjälpmedelsverksamheten kom önskemål från Torsås kommun om inträde i den kommunala hjälpmedelsverksamheten för Kalmar län. Hjälpmedelsnämnden har hanterat ärendet och beslutat erbjuda Torsås kommun inträde i den kommunala hjälpmedelsverksamheten från och med 1 januari I och med Torsås inträde behöver avtalet om gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten skrivas om och kompletteras med Torsås kommun. En justering är gjord av det gamla avtalet med de ändringar som behövs för att det ska gälla för länets samtliga 12 kommuner. Avtalstexten sidan 1 är tillagd med: Torsås kommun kommer fr o m 1 januari 2014 att ingå i nämnden. De bilagor i detta avtal som reglerar själva uppstarten gäller därför inte för Torsås kommun. Torsås kommun får istället betal en kostnad för själva uppstarten och en inträdesavgift enligt bilaga 6. Detta innebär att årsavgiften per kommun räknas om enligt gällande modell i 7 nedan Avtalet innehåller samtliga tidigare bilagor men är kompletterat med: Bilaga 6 Torsås inträde i hjälpmedelssamverkan, hjälpmedelsnämndens beslut om Torsås kommuns inträde och villkor. Bilaga 7 Nytt reglemente efter Torsås kommuns inträde. Reglementet reglerar den gemensamma nämndens uppgifter. Respektive fullmäktige föreslås ta upp ärendet och underteckna det nya avtalet. Beredning Au

6 Sammanträdesprotokoll 6(16) KS Sn 74/2014 Dnr 2013/33 Yttrande över motion från socialdemokraterna om kvinnojouren, KSAU 309/2013 Socialnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget samt att finns möjligheten för Kvinnojouren att ansöka om statliga stimulansmedel är förvaltningen behjälplig och delaktig i en ansökan. Socialdemokraterna har i en motion föreslagit att fullmäktige ska avsätta medel till Hultsfred-Vimmerby kvinnojours verksamhet. Motionsställarna kräver att socialförvaltningen lägger upp en plan för ett effektivt samarbete med kvinnojouren och därmed ta tillvara dess unika kompentens att fullmäktige beslutar om medel till kvinnojouren så att de kan arbeta utan att ständigt behöva oroa sig att en heltidstjänst finansieras genom anslag från Hultsfreds kommun. Socialnämndens arbete med våld i nära relationer har förtydligats på senare år (SOFS 209:229) Boende Socialnämnden ska bland annat kunna erbjuda en våldsutsatt kvinna som är i behov av stöd och hjälp akut eller på kort eller lång sikt ett lämpligt, tillfälligt boende som är tillräckligt bemannat av kvalificerad personal och som har tillräckliga skyddsanordningar, t.ex. lås och larm, och annat lämpligt tillfälligt boende. Det boende som erbjuds en våldsutsatt kvinna bör även ta emot samt vara lämpligt för medföljande barn oavsett ålder och kön. Råd och stöd Om en våldsutsatt kvinna är i behov av stöd och hjälp akut eller på kort eller lång sikt, bör socialnämnden bland annat kunna erbjuda henne råd och stöd hjälp vid kontakt med andra myndigheter, t.ex. hälso och sjukvården, polisen och skatteverket förmedling av kontakt med frivilligorganisationer och andra aktörer, och hjälp med att söka och anskaffa ett nytt permanent boende.

7 Sammanträdesprotokoll 7(16) Förvaltningens ståndpunkter Det är en stor skillnad för en våldsatt kvinna att komma till en frivillig organisation som kvinnojouren eller att komma till socialkontoret. Dessa båda olika arbetssätten kompletterar varandra. När socialnämnden lämnar ett uppdrag till någon så är det utifrån ett biståndsbeslut med helt andra krav än vad som ställs på kvinnojouren när en kvinna uppsöker dem på egen hand. Förvaltningens förslag är att låta kvinnojouren fortsätta att arbeta på sina villkor och med sin frihet. Socialnämnden kan inte förlita sig på frivilligorganisationer utan måste arbeta upp en egen kompetens och kunna göra en rättssäker bedömning och ett formellt riktigt handhavande av dessa svåra ärenden. De allra flesta ärenden som socialförvaltningen har haft kontakt med har behövt ett skyddat boende med helt andra krav än kvinnojouren kan erbjuda. Det har därtill varit nödvändigt att placera kvinnorna utanför Hultsfreds kommun och ofta på hemlig ort. Socialnämnden har för avsikt att göra gemensam sak tillsammans med övriga kommuner i länet och skaffa egna lägenheter och vid behov kunna byta med varandra för att på så sätt komma till en annan ort. De insatser som kvinnan i dessa fall är i behov av har socialnämnden kompetens att möta upp med och det finns här ett behov av en viss förstärkning av personal. Det är inte ofta socialförvaltningen kan använda kvinnojouren och deras insatser utan måste bygga upp den egna verksamheten istället. Socialförvaltningen kan inte fortsätta att förlita sig på frivilligorganisationerna utan har krav från tillsynsmyndigheter att ha den kompetensen inom den egna verksamheten. När det är lämpligt utifrån den enskildes behov samarbetar man med kvinnojourerna. Det ska tilläggas att största delen av kvinnojourens verksamhet riktar sig till kvinnor från andra kommuner. Dessa kvinnor behöver naturligtvis stöd men frågan är om det är Hultsfreds kommun som ska stå för det. Arbetet med att bygga upp en verksamhet inom våld i nära relationer inom socialnämnden i Hultsfred har påbörjats efter avslutandet av projekt Spirea. Då förvaltningen arbetar med befintlig personalstyrka kan man här se ett behov av förstärkning. Socialförvaltningens förslag blir att satsa pengar på utveckling av den verksamhet som man har lagstadgad skyldighet att bedriva.

8 Sammanträdesprotokoll 8(16) Verksamhetschef Sn 75/2014 H 2014/254 Kvartalsrapport av ej verkställda beslut Socialnämnden beslutar att lägga informationen för kännedom till handlingarna. Verksamhetschef Gunilla Olsson redovisar kvartalsrapport över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS.

9 Sammanträdesprotokoll 9(16) Sn 76/2014 H 2014/370 Platser i särskilt boende Socialnämnden beslutar att lägga informationen för kännedom till handlingarna. Beslut om särskilt boende 14 personer har beslut om särskilt boende, enligt socialtjänstlagen, som inte är verkställt. Det äldsta beslutet är taget den 22 november 2013.

10 Sammanträdesprotokoll 10(16) Lediga platser i särskilt boende Det finns i dagsläget ingen ledig lägenhet på särskilt boende. Tomplatser jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

11 Sammanträdesprotokoll 11(16) Platser på korttids boendet Hjorten Det är idag 16 personer som vistas på korttidsboendet. Sju av dessa personer väntar på särskilt boende.

12 Sammanträdesprotokoll 12(16) Sn 77/2014 Information Arbetsutskottets sammanträde i september är ändrat till 22 september kl

13 Sammanträdesprotokoll 13(16) Sn 78/2014 Dnr 2013/10 Ekonomi Socialnämnden beslutar att lägga information för kännedom till handlingarna. Controller Ola Gustafsson lämnar rapport avseende försörjningsstödet för första kvartalet 2014.

14 Sammanträdesprotokoll 14(16) Sn 79/2014 Fråga från Lennart Beijer, V avseende bemanningen inom äldreomsorgen Socialnämnden diskuterar bemanningen inom äldreomsorgen inför sommaren 2014.

15 Sammanträdesprotokoll 15(16) Sn 80/2014 H 2014/369 Information Pressmeddelande Socialnämnden beslutar att lägga informationen för kännedom till handlingarna. Socialförvaltningen anmäler ett allvarligt missförhållande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Sarah. Händelsen handlar om att den enskilde inte har fått hjälp nattetid vilket rapporterades omgående av dagpersonalen till ansvarig enhetschef. Förvaltningen ser mycket allvarligt på de brister som rapporterats och det är oerhört viktig att våra brukare och dess närstående känner sig trygga med den personal som är anställd. Den internutredning som påbörjats av ansvarig enhetschef, får visa vad som brustit och vilka åtgärder som ska vidtas för att förhindra att liknande händelser uppstår. Den enskilde mår efter omständigheterna väl. Den enskilde och dess närstående är underrättade om att en anmälan är gjord.

16 Sammanträdesprotokoll 16(16) Sn 81/2014 Anmälningsärenden Socialnämnden beslutar att lägga informationen för kännedom till handlingarna. Delegationslistor från IFO och äldreomsorgen maj 2014 Information från Migrationsverket; Migrationsverket öppnar fler boenden för asylsökande Protokoll från verksamhetsdialog Protokoll från Samverkan Protokoll från Kommunernas Hjälpmedelsnämnd Protokoll från KF 76 och 77

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30 2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl 14.00 17.30 ande Mattias Wärnsberg, s Eva Johansson Rosso, kd Gunilla Larsson, s Gunvor Nilsson, m Jan Kennmark,,

Läs mer

Jonny Bengtsson Underskrifter Paragrafer. Jonny Bengtsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Jonny Bengtsson Underskrifter Paragrafer. Jonny Bengtsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Revelj Kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 13:e maj 2015 kl. 13:00 17.00 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Jonny Bengtsson Underskrifter Paragrafer 65-74 Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (36) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Torsö, Stadshuset kl. 13:00-14:45 Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2015-03-11. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:30.

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2015-03-11. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:30. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:30 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) 42-49, 53-62 Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 11.00 16.30 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Åse

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Sven-Olov Johansson (C) tjg ersättare för M-L Coon 14-20

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2014-05-27 1. 53 Ekonomisk rapport 2014 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2014-05-27 1. 53 Ekonomisk rapport 2014 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2014-05-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 53 Ekonomisk rapport 2014 socialnämndens verksamheter 54 Tertialrapport jan-april 2014 socialnämndens verksamheter

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Rapportering av ej verkställda beslut inom tre månader enligt lagen om stöd till vissa funktionshindrade (LSS) -2013

Rapportering av ej verkställda beslut inom tre månader enligt lagen om stöd till vissa funktionshindrade (LSS) -2013 10 Vård- och omsorgskontoret Monika Linderstål Tjänsteutlåtande 2013-04-16 Sidan 1 av 1 Dnr 2013/0076 VON-1 Diariekod: 711 Vård- och omsorgsnämnden Rapportering av ej verkställda beslut inom tre månader

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-14.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer