GENERALDIREKTÖREN. Länsstyrelsen i Stockholms län Box Stockholm Sametinget Box Giron/Kiruna Dnr VERK 2010/343

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GENERALDIREKTÖREN. Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 Stockholm Sametinget Box 90 981 22 Giron/Kiruna. 2011-10-13 Dnr VERK 2010/343"

Transkript

1 GENERALDIREKTÖREN Länsstyrelsen i Stockholms län Box Stockholm Sametinget Box Giron/Kiruna Dnr VERK 2010/343 Regeringsuppdrag Återrapportering av regeringsuppdraget att följa upp och analysera den egna verksamheten utifrån det minoritetspolitiska målet under perioden oktober 2010 oktober 2011

2 Bakgrund Sedan år 2008 har Statens folkhälsoinstitut genomfört två regeringsuppdrag om nationella minoriteter. Det första uppdraget handlade om att kartlägga de nationella minoriteternas hälsosituation och lämna förslag på åtgärder som bör vidtas för att främja hälsa och förebygga sjukdomar hos nationella minoriteter. Uppdraget utfördes i samråd med representanter för de nationella minoriteterna, Socialstyrelsen och Delegationen för romska frågor. Uppdraget slutredovisades i april Det andra uppdraget omfattade dels en undersökning om hur våldsutsatta kvinnor som tillhör de nationella minoriteterna bemöts och stöds av myndigheter, dels en rad insatser om hur man skulle kunna förbättra bemötande och arbeta för att främja jämställdhetsarbete genom att involvera myndighetspersonal och nationella minoriteter. Uppdraget innebar samarbete med ett antal berörda myndigheter, däribland Rikspolisstyrelsen och Socialstyrelsen, och företrädare för de nationella minoriteterna. Uppdraget slutredovisades i mars Nedan redovisas insatser som genomförts av Statens folkhälsoinstitut utifrån de angivna återrapporteringsanvisningarna. 1) Vilka externa insatser har myndighet gjort under perioden inom de tre minoritetspolitiska delområdena? Diskriminering och utsatthet Inflytande och delaktighet (både centralt och lokalt) Språk och kulturell identitet Utifrån ovan nämnda uppdrag har Statens folkhälsoinstitut genomfört insatser som gäller Informationsmaterial om nationella minoriteter Utbildningsinsatser för myndighetspersonal Ekonomiskt stöd till nationella minoriteters organisationer 2 (14)

3 Informationsmaterial om nationella minoriteter Resultaten från regeringsuppdraget om kartläggning av hälsosituationen bland de nationella minoriteterna pekade på brist på kunskap hos myndighetspersonal vad gäller nationella minoriteternas rättigheter, kultur, historia och livsvillkor. Likartade resultat noterades i undersökningen om myndighetspersonals bemötande av våldsutsatta kvinnor tillhörande de nationella minoriteterna. Brist på kunskap om nationella minoriteter försvårar gott bemötande och kan resultera i missförstånd, missnöje, misstro och kränkning av de nationella minoriteternas rättigheter, vilket framgick av kartläggningarnas resultat. För att åtgärda denna brist på kunskap om nationella minoriteter hos myndighetspersonal föreslog Statens folkhälsoinstitut utbildning av myndighetspersonal samt framtagandet av informationsmaterial som belyser de nationella minoriteternas rättigheter, levnadsvanor, livsvillkor och kultur som viktiga redskap för att öka kunskapen hos personal i berörda nyckelmyndigheter. Som ett led i genomförandet av uppdraget om våldsutsatta kvinnor som tillhör nationella minoriteter har Statens folkhälsoinstitut tagit fram informationsmaterial om nationella minoriteter. Materialet består av tre foldrar. Foldrarna riktar sig till personal inom socialtjänsten, polisen och respektive hälso- och sjukvården som kommer i kontakt med nationella minoriteter. Syftet med informationsmaterialet är att öka personalens kunskaper om de nationella minoriteternas rättigheter, ge tips om ett bra bemötande samt informera om kvinnofridsarbete och våldets mekanismer. Innehållet i foldrarna diskuterades med representanter för de nationella minoriteterna, Sveriges kommuner och landsting, Socialstyrelsen, Delegationen för romska frågor, Rikspolisstyrelsen samt en intern referensgrupp vid Statens folkhälsoinstitut. Synpunkter på innehållet bearbetades och informationsmaterialet trycktes i 7000 exemplar. Spridningen av foldrarna har skett genom flera olika kanaler, bland annat alla kommuner och landsting i förvaltningsområdena. Informationsmaterialet finns även tillgängligt kostnadsfritt på webben. Statens folkhälsoinstitut har ambitionen att fortsätta sprida foldrarna i syfte att nå fler målgrupper. Ett fortsatt samarbete med myndigheter som har liknande uppdrag är nödvändigt. 3 (14)

4 Utbildningsinsatser för myndighetspersonal Som ett led i samma uppdrag anordnade Statens folkhälsoinstitut under hösten 2010 fyra pilotutbildningar riktade till myndighetspersonal. Utbildningarna hölls i Sörmlands län och i Jämtlands län. Målgrupperna för utbildningarna bestod av myndighetspersonal inom socialtjänsten, polisen, hälso- och sjukvården, kvinnojourerna, Brottsoffermyndigheten, länsstyrelserna samt representanter från ideella sektorn. Syftet med utbildningarna var att ge grundläggande färdigheter i frågor som rör nationella minoriteters rättigheter, våldets mekanismer, kunskap om våld mot kvinnor, bemötande och samverkan mellan myndigheter och företrädare för nationella minoriteter. Sammanlagt 28 personer deltog i utbildningarna. Företrädare för de nationella minoriteterna hade en central roll i utbildningarna genom att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter om de nationella minoriteternas historia och kultur samt av sina upplevelser i frågor som rör bemötande i kontakt med myndighetspersonal, våld mot kvinnor och jämställdhetsarbetet inom sina respektive grupper. De nationella minoriteternas bidrag till utbildningarna uppskattades av kursdeltagarna. Nationellt centrum för kvinnofrid inbjöds att tala om våld mot kvinnor och våldets mekanismer och hur man kan arbeta för att förebygga våld mot kvinnor samt ge offren ett gott bemötande. Motiverande samtal presenterades av medarbetare vid Statens folkhälsoinstituts riksbruksprojekt som en lämplig metod som skulle kunna underlätta bemötandet av våldsutsatta kvinnor. En föreläsning om dubbel utsatthet hölls av Bräcke Diakoni. Utvärderingen av utbildningarnas olika moment visade att deltagare överlag var nöjda. Ekonomiskt stöd till de nationella minoriteternas organisationer Statens folkhälsoinstitut har fördelat ekonomiskt stöd till åtta organisationer som drivs av, eller som arbetar med, nationella minoriteter. Syftet med projektmedlen är att stödja organisationerna i deras arbete med kvinnofridsfrågor, stärka jämställdhetsarbetet bland nationella minoriteter och främja samverkan mellan organisationerna sinsemellan och med myndigheter som nationella minoriteter kommer i kontakt med kr har betalats ut. 4 (14)

5 Vilka organisationer har beviljats ekonomiskt stöd? Här redovisas vilka organisationer som har erhållit ekonomiskt stöd samt ges en beskrivning av deras projekt. Organisationerna återrapporterade till Statens folkhälsoinstitut den 15 augusti 2011 hur projektmedlen hittills har använts. En kort beskrivning av de genomförda insatserna ges nedan. Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende (RFHL), kr Målgrupp: resande romer Organisationen arbetar med insatser som syftar till att förebygga narkotika och läkemedelsmissbruk bland resande romer samt minska våldet mot kvinnor. Missbruket av narkotika och läkemedel är en vanligt förekommande företeelse bland den romska gruppen. Missbruket orsakar samhälleliga problem i form av bland annat kriminalitet, hemlöshet, våld och utanförskap och därför behövs samlade insatser. Mest drabbade är kvinnor och flickor bland de resande romerna. Arbetet med att bryta missbruk och utanförskap är därför ett viktigt led i ett jämställdhetsarbete. RFHL tagit fram en handlingsplan om hur insatser för att förebygga missbruk hos romer skulle kunna genomföras. Handlingsplanen bygger på en modell för att utbilda utbildare i en så kallad LifeRing-metod. Man har också konstaterat att arbetet med dessa problem hos denna målgrupp är utmanande och krävande ur ett kulturellt perspektiv. Organisationen värdesätter samarbete med företrädare för romska organisationer för att kunna förankra frågan hos målgruppen. Samarbete med andra organisationer och institutioner som arbetar med liknande frågor premieras i projektets genomförande. Genomförda aktiviteter till och med 15 augusti Projektet är påbörjat. Kontakt är etablerad med andra romska organisationer för att informera om projektet. Olika arbetsgrupper bestående av målgrupper har bildats i Gävle, Uppsala och Malmö. Informationsmaterial om läkemedelsberoende samt information om projektet har översatts till två dialekter, resanderomani och kaledialekt. Informationsmaterialet sprids vidare till målgrupperna. Utbildning i LifeRing-metoden för cirkelledare har genomförts av 5 (14)

6 projektledaren. LifeRing-metoden används för att stödja de som drabbas av missbruket. Projektgruppen kommer i kontakt med kvinnor i missbruk som behöver professionellt stöd. Dessa kvinnor hänvisas till kvinnojourer som samarbetar med organisationen. Projektgruppen planerar en informationsturné om projektet i andra delar av landet. Riksorganisationen Män för Jämställdhet, kr Målgrupp: alla de fem nationella minoriteterna Det projekt som det beviljades medel till avser jämställdhetsarbete bland nationella minoriteter och syftar till att initiera och understödja ett uthålligt och självständigt drivet påverkans- och opinionsbildningsarbete inom de nationella minoriteterna för att främja jämställdhet och kvinnofrid samt motverka homo-, bi- och transfobi. Projektets särskilda inriktning är insatser som syftar till att främja jämställda och våldsfria praktiker bland män. Det betyder att man ska initiera nya nätverk inom de nationella minoriteterna för att starta samtal om män, maskulinitet och jämställdhet. Dessa samtal grundar sig i kvinnofridsfrågor, men omfattar även andra områden, däribland jämställdhetsfrågor, föräldraskap och föräldraledighet. Varje minoritetsgrupp ska ges stöd till att inom respektive nationella minoritet själva utforma och bedriva uthålligt påverkansarbete och opinionsbildande aktiviteter som syftar till att främja jämställda och våldsfria praktiker bland män. Genomförda aktiviteter till och med 15 augusti 2011 Kontakt med representanter för de nationella minoriteterna har knutits och samarbete med olika organisationer har påbörjats. Projektplan är framtagen. Projektet bedrivs i fyra faser: förstudie; initieringsfas; dialogseminarium; uppföljning och implementering. I förstudien har kunskap om de nationella minoriteterna inhämtats, och under initieringsfasen har kontakt med företrädare för de nationella minoriteterna etablerats. Ett antal dialogträffar, seminarier och utbildningsinsatser om maskulinitet, genus och jämställdhet kommer att genomföras i respektive grupp. Arbetet kommer att utgå ifrån varje grupps erfarenhet och kunskap om jämställdhet och ifrån gruppens egna behov och önskemål när det gäller att arbeta med dessa frågor. 6 (14)

7 Sveriges Romska Ungdoms Delegation (SRUD), kr Målgrupp: romer Projektet syftar till att förbättra romernas situation med fokus på unga romska kvinnor och deras barn genom att anordna föräldrautbildningar för unga romska kvinnor. SRUD har konstaterat att romska barn och ungdomar har svårigheter i skolan och att majoriteten av de romska barnen lämnar grundskolan med ofullständiga betyg. Man har också noterat att romska barns svårigheter är kopplat till föräldrarnas livssituation. Romska kvinnor kan därför behöva redskap för att stärkas i sin föräldraroll och få stärkt självförtroende. Utbildningarna planeras tillsammans med dels Svenska kyrkan som stödjer SRUD med lokaler och administrativt stöd, dels berörda myndigheter, dels en erfaren socionom som ska anlitas i utbildningen. I utbildningen planeras även inslag av de ämnen som inom romska familjer anses som problematiska och tabubelagda, till exempel frågor kring kriminalitet, användningen av narkotika, tablettmissbruk och andra droger. Tidiga äktenskap hos romska flickor kommer också att behandlas. Genomförda aktiviteter till och med 15 augusti 2011 Sveriges Romska Ungdoms Delegation har anordnat två kurser riktade dels till romska föräldrar, dels till romska unga kvinnor. Syftet med kurserna var att stärka romska föräldrar i sin föräldraskapsroll samt utrusta romska kvinnor med kunskap som stärker deras självförtroende och bryter deras isolering. Kursen för romska föräldrar behandlade frågor om parrelationer samt samtal om familjeliv, ekonomi och problemlösning. Kursen för romska unga kvinnor innefattade olika teman, exempelvis enskilda personliga psykoterapeutiska samtal och gruppsamtal. Aktiviteter kring handarbete i grupp, datakunskap och samhällsorientering genomfördes inom ramen för kursen. Båda kurserna hade 15 deltagare. Utvärderingar från kurserna visade att kursdeltagarna var mycket nöjda. Organisationen genomförde vidare en gemensam aktivitet som bestod i att bjuda föräldrar och barn till ett bowlingevenemang. Syftet var att främja umgänget mellan föräldrar och barn. 7 (14)

8 Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset (STR-T), kr - Målgrupp: fyra av de nationella minoriteterna (ej den judiska gruppen) Det projekt som har beviljats ekonomiskt stöd avser tornedalska kvinnor och syftar till att genomföra satsningar som främjar jämställdhet i samarbete med andra nationella minoriteters organisationer. Insatserna är en del i ett projekt som heter Tohtia-Duostta-Våga och ingår i en planerad längre satsning. I den första fasen etablerade STR-T ett nätverk och har sedan bedrivit olika aktiviteter för att främja jämställdhetsarbete och samverkan med andra organisationer. Bland de planerade aktiviteterna i den andra fasen av projektet finns inrättandet av ett elektroniskt forum för nätverkande mellan nationella minoriteter och urfolkskvinnor. Där ska teman såsom makt, inflytande, hälsa och entreprenörskap kunna debatteras och erfarenhetsutbyte främjas. STR-T kommer också att anordna en hälso- och jämställdhetsmässa i samverkan med Svenska Samernas Riksförbund (SSR) och Sverigefinska folkhögskolan. Målet är att engagera minst 100 deltagare. STR-T:s mål med detta projekt är att kunna genomföra långsiktiga aktiviteter som främjar jämställdhet och samverkan mellan de olika minoritetsorganisationerna. I slutet av projektet kommer en utvärdering av genomförda aktiviteter att göras. Där kommer STR-T att se vilka lärdomar som kan dras och vilka effekter projektet har haft för jämställdhetsarbete bland de nationella minoriteterna, särskilt bland tornedalska kvinnor. Genomförda aktiviteter fram till Organisationen har anordnat en tvådagarskonferens (26 28 november) där män, kvinnor och ungdomar från alla minoritetsgrupper inbjöds för att samtala om hälsa, makt och entreprenörskap i glesbygden. Konferensen var välbesökt med 62 deltagare från olika minoritetsgrupper. Arbetet med att stärka och bredda samverkan mellan kvinnor från olika minoritetsorganisationer fortskrider. Ett samarbete med myndigheter och andra intressanta aktörer i frågor som rör nationella minoriteter har inletts. 8 (14)

9 Svenska Samernas Riksförbund (SSR), kr - Målgrupp: samer SSR kommer att arbeta aktivt med insatser som främjar och stärker samiska kvinnors ställning i samhället, särskilt de renskötande samiska kvinnorna. Insatserna kommer också att belysa den problematik som rennäringslagen medför och vilka åtgärder som kan vidtas för att främja jämställdhetsarbete bland renskötande samiska kvinnor. SSR kommer att anordna kurser, seminarier, konferenser och studiebesök på temat jämställdhet. Seminarierna och konferenserna kommer att vända sig till beslutfattare och andra aktörer samt riksdagen och myndigheter som arbetar med dessa frågor på olika nivåer. Genomförda insatser fram till Organisationen förbereder seminarier och föreläsningar som ska behandla rennäringslagen ur ett genus- och barnperspektiv. Samarbete med relevanta organisationer och myndigheter har påbörjats. Projektet har förankrats inom den egna gruppen och har fått god respons. Många är positiva till att rennäringslagen och dess inverkan på kvinnor och barn lyfts fram och diskuteras. Fler har visat stort intresse för de planerade seminarierna och föreläsningarna. Riktat stöd I delrapporten framkom ett behov av särskilt stöd till utveckling av kvinnojours- och stödlinjeverksamheter på det egna språket för de romska, samiska och sverigefinska nationella minoriteterna. Riktade medel efter inlämnad ansökan och godkänd projektplan har därför delats ut till följande organisationer. 9 (14)

10 Länsstyrelsen i Stockholms län, kr - Målgrupp: romer Länsstyrelsen i Stockholms län har fått medel för att stödja ett nationellt resursstöd i frågor som rör romska kvinnor som är utsatta för våld i en nära relation. Arbetet bygger på de insatser som har genomförts av Romska och resande kvinnojouren. Länsstyrelsen kommer att bistå jämställdhetsarbetet bland romska kvinnor via denna kvinnojour. Dessa insatser omfattar: att öka romska kvinnors kunskap om sina rättigheter och skyldigheter att stärka romska kvinnors självtroende att ge skydd till romska kvinnor som är utsatta för våld i nära relation att hjälpa romska kvinnor att etablera sig i samhället Genomförda aktiviteter fram till Lanseringen av det nationella resursstödet ägde rum i juli och uppmärksammades genom ett pressmeddelande på Stockholms länsstyrelses webbsida. En telefonrådgivare har rekryterats. Telefonrådgivaren deltar också i en utbildning i hedersrelaterat våld som anordnas av Ungdomsstyrelsen. Telefonrådgivningen är nu operationell och har öppet tre dagar i veckan. Förfrågningar om placering i jour av äldre och yngre romska kvinnor har inkommit från socialtjänsten och hälso och sjukvården. Informationsmaterial om kvinnojouren och telefonrådgivningen har tagit fram och sprids genom olika kanaler, bland annat Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Sveriges Kvinnojourers Riksförbund (SKR), alla länsstyrelser i landet och Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK). 10 (14)

11 Sametinget, kr - Målgrupp: samer Sametinget har erhållit riktade medel för att stärka samiska kvinnors delaktighet i samhällslivet och ställning i det politiska beslutsfattandet. Man har konstaterat att det finns brist på stöd och hjälp för eventuellt våldsutsatta samiska kvinnor och brist på kunskap om att det finns behov av sådan hjälp. Det beviljade ekonomiska stödet kommer att finansiera en pilotstudie kring möjligheter och förutsättningar för inrättandet av en telefonjour för kvinnor i Sapmi (Sameland). Samarbete med andra aktörer med erfarenheter inom detta område planeras. Projektet förväntas bidra med ökad kunskap och metodutveckling till jämställdhetsarbete bland samer. Genomförda aktiviteter fram till Projektet befinner sig i en planeringsfas. Direktiv angående genomförandet av projektet har tagits fram och är förankrade inom Sametinget. Rekrytering av en projektledare är nära förestående. Sverigefinska kvinnojouren Piilopirtti, kr - Målgrupp: sverigefinnar Kvinnojouren har beviljats medel för att genomföra en kartläggning av hur många kvinnojourer det finns som kan erbjuda hjälp till finska eller meänkieli-talande våldsutsatta kvinnor bland landets kvinnojourer. Syftet med denna studie är att bygga en kunskapsbank som kommer att vara till hjälp för andra aktörer som arbetar med finska eller meänkieli-talande våldsutsatta kvinnor. Detta skulle underlätta och möjliggöra för våldsutsatta kvinnor som talar finska eller meänkieli att få den hjälp de behöver på sitt eget språk. Genomförda aktiviteter fram till Identifiering av samarbetspartner har gjorts och en pilotstudie är planerad. Arbetet beräknas påbörjas så fort som möjligt. 11 (14)

12 Workshop för organisationer som har beviljats medel Syfte och målgrupp Statens folkhälsoinstitut anordnade i enlighet med aktivitetsplanen en workshop i januari 2011 på temat vad det innebär att erhålla statligt ekonomiskt stöd. Workshopen vände sig till de organisationer som har beviljats ekonomiskt stöd till jämställdhetsarbete bland nationella minoriteter. Workshopen hade två syften. Dels ville institutet få möjlighet att informera mottagare av ekonomiskt stöd om vad det innebär att erhålla statligt ekonomiskt stöd, delge praktiska verktyg för löpande uppföljning och återrapportering av insatserna. Dels ville vi skapa utrymme för och främja erfarenhetsutbyte och nätverkande mellan deltagarna. Kontaktpersonerna hos de åtta organisationer som beviljades ekonomiskt stöd fick en inbjudan till workshopen. Alla organisationer deltog med minst en representant och totalt deltog 18 personer i workshopen. Utvärdering från workshop med mottagare av ekonomiskt stöd Workshopen och hur organisationerna uppfattade utlysningen av ekonomiskt stöd utvärderades dels genom en slutdiskussionsdel på workshopen där flera synpunkter fångades upp och dokumenterades, dels genom en webbenkät som skickades ut dagarna efter workshopen. Deltagarna var generellt sett mycket nöjda med dagen. De medverkande i workshopen hittade flera beröringspunkter och nätverk för att främja samverkan, och ett erfarenhetsutbyte etablerades. Det finns också ett stort intresse för fortsatt samverkan och tillfällen till dialog med myndighetsrepresentanter. 2) Vilka särskilda regeringsuppdrag har myndigheten haft under perioden när det gäller nationella minoriteter? Under perioden oktober 2010 oktober 2011 genomförde Statens folkhälsoinstitut de ovan beskrivna insatserna inom ramen för regeringsuppdraget om bemötande av våldsutsatta kvinnor tillhörande de nationella minoriteterna. 12 (14)

13 3) Hur ser myndighetens samråd med de nationella minoriteterna ut? Statens folkhälsoinstitut har etablerat ett nära samarbete med företrädare för nationella minoriteter i sina regeringsuppdrag. Representanter för nationella minoriteter har ingått i de olika referensgrupper som har bildats under genomförandet av uppdragen. Företrädare för de nationella minoriteterna har bidragit med värdefulla synpunkter på uppdraget och genom dem har uppdragen kunnat förankras i respektive grupper. Samråd med representanter för de nationella minoriteterna var en grundförutsättning som har förenklat arbetet. Beroende på uppdragens karaktär har samråden varierat i utseende. Samarbete har initierats från de nationella minoriteternas riksförbund med undantag för den romska gruppen som är heterogen. Kontakter med representanter för romer förmedlades genom Delegationen för romska frågor som har knutit till sig en referensgrupp bestående av företrädare för de olika romska grupperna. Institutet har ett brett och väl fungerat nätverket och samarbetar med följande organisationer: Delegationen för romska frågor Judiska Centralrådet Judiska församlingen Romska kvinnojouren Svenska Samernas Riksförbund (SSR) Sverigefinska Riksförbundet (SFRT) Sverigefinländarnas riksförbund Sverigefinska kvinnojouren Piilopirtti Svenska Tornedalingarnas Riksförbund (STR T) 4) Var i organisationen finns ansvaret för myndighetens minoritetspolitiska arbete? Avdelningen för analys och uppföljning har ansvarat för genomförandet av regeringens uppdrag om nationella minoriteter sedan år Dessa uppdrag har genomförts i projektform där en projektansvarig samt andra medarbetare har medverkat. Idag ansvarar två utredare för att följa upp och analysera den egna verksamheten utifrån det minoritetspolitiska målet. 13 (14)

14 5) Hur sprids kunskap om minoriteterna och minoritetsspråken inom myndigheten? Alla uppdrag om nationella minoriteter har redovisats för personal vid institutets ordinarie personalmöten där all personal är samlad. Ett mindre seminarium om nationella minoriteter har därutöver genomförts på avdelningen. Avslutande reflektioner Erfarenheterna från de regeringsuppdrag som institutet har genomfört om nationella minoriteter visar att det behövs mer kunskap bland myndighetens personal om de nationella minoriteterna, deras livsvillkor och den nationella minoritetspolitiken. Institutet anser att det är viktigt att myndighetspersonalen skaffar sig den kunskapen, eftersom detta är något som underlättar yrkesutövandet. Vi har också noterat viljan och engagemanget hos de nationella minoriteternas organisationer att arbeta med frågor som främjar deras livsvillkor. Det föreligger vidare behov av resursstöd och stöd i ansökningsförfarandet. Institutet bedömer att detta är angeläget och undersöker möjligheterna att utveckla arbetsformer för att stödja dessa organisationer inom ramen för institutets arbete med det civila samhället. Dessa insatser ligger i linje med folkhälsopolitikens målområde 1, Delaktighet och inflytande. Beslut i detta ärende har fattats av Generaldirektören Sarah Wamala. Föredragande har varit utredaren Isis Nyampame. Projektledaren Karin Melinder har också deltagit i beredningen av ärendet. Sarah Wamala Generaldirektör Isis Nyampame Utredare 14 (14)

IJ2008/1822/DISK. Statens folkhälsoinstitut Östersund. 1 bilaga. Regeringens beslut

IJ2008/1822/DISK. Statens folkhälsoinstitut Östersund. 1 bilaga. Regeringens beslut Regeringsbeslut 2 2008-09-11 IJ2008/1822/DISK Integrations- och jämställdhetsdepartementet Statens folkhälsoinstitut 831 40 Östersund Uppdrag till Statens folkhälsoinstitut att undersöka hur våldsutsatta

Läs mer

Nationella minoriteter

Nationella minoriteter PM59100 PM59008 2.1 Produktionsavdelningen/ Kommunikationsavdelningen Innehåll Sammanfattning... 3 Uppdraget... 3 Samråd... 3 Deltagare... 4 Samråd 2016... 4 Innehåll... 4 Återrapportering... 5 Resultat...

Läs mer

Intryck, avtryck framtidstro

Intryck, avtryck framtidstro Intryck, avtryck framtidstro Bemötande av våldsutsatta kvinnor från de nationella minoriteterna TILL SOCIALTJÄNSTEN 1 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2010 ISBN: 978-91-7257-719-0 OMSLAGSFOTO: Sara

Läs mer

Åtgärder för att uppnå det minoritetspolitiska målet. Uppföljning av Ungdomsstyrelsens arbete under 2010 till oktober 2011.

Åtgärder för att uppnå det minoritetspolitiska målet. Uppföljning av Ungdomsstyrelsens arbete under 2010 till oktober 2011. Åtgärder för att uppnå det minoritetspolitiska målet Uppföljning av Ungdomsstyrelsens arbete under 2010 till oktober 2011. Innehåll Inledning... 3 Redovisning enligt instruktion... 5 1.1 Externa insatser

Läs mer

Seminarium för informatörer/kommunikatörer

Seminarium för informatörer/kommunikatörer Seminarium för informatörer/kommunikatörer Ann-Marie Algemo, Länsstyrelsen A län ann-marie.algemo@lansstyrelsen.se Aina Negga, Sametinget aina.negga@sametinget.se Västerås, 8 mars 2011 Lag om nationella

Läs mer

Seminarium för informatörer / kommunikatörer Aina Negga, Sametinget Gällivare den 17 mars 2011

Seminarium för informatörer / kommunikatörer Aina Negga, Sametinget Gällivare den 17 mars 2011 Seminarium för informatörer / kommunikatörer Aina Negga, Sametinget aina.negga@sametinget.se Gällivare den 17 mars 2011 Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk Gäller i hela landet för samtliga

Läs mer

Intryck, avtryck framtidstro

Intryck, avtryck framtidstro Intryck, avtryck framtidstro Bemötande av våldsutsatta kvinnor från de nationella minoriteterna TILL HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN 1 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2010 ISBN: 978-91-7257-720-6 OMSLAGSFOTO:

Läs mer

Kommittédirektiv. Delegationen för romska frågor. Dir. 2006:101. Beslut vid regeringssammanträde den 14 september 2006

Kommittédirektiv. Delegationen för romska frågor. Dir. 2006:101. Beslut vid regeringssammanträde den 14 september 2006 Kommittédirektiv Delegationen för romska frågor Dir. 2006:101 Beslut vid regeringssammanträde den 14 september 2006 Sammanfattning av uppdraget En delegation för romska frågor inrättas för att, med utgångspunkt

Läs mer

Nationella minoriteter

Nationella minoriteter Kommunikationsavdelningen/Produktionsavdelningen PM59100 PM59008 2.1 Innehåll Sammanfattning... 3 Uppdraget... 3 Metod för att utveckla former för dialog och inflytande... 3 Metoder för dialog... 3 Myndighetssamarbete...

Läs mer

Samråd Minoritetspolitikens motor. Lennart Rohdin Länsstyrelsen i Stockholms län Luleå, 24 februari, 2011

Samråd Minoritetspolitikens motor. Lennart Rohdin Länsstyrelsen i Stockholms län Luleå, 24 februari, 2011 Samråd Minoritetspolitikens motor Lennart Rohdin Länsstyrelsen i Stockholms län Luleå, 24 februari, 2011 Europarådets konventioner Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter (1950) Europeiska stadgan

Läs mer

517 minoriteter(ram) Ökad säkerhet för den judiska minoriteten(ram)

517 minoriteter(ram) Ökad säkerhet för den judiska minoriteten(ram) Regeringsbeslut II 6 Arbetsmarknadsdepartementet 2011-12-15 A2011/4505/DISK A2011/4445/EXPCH Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslagen

Läs mer

1000 minoritetsspråk(ram) Revitalisering av nationella

1000 minoritetsspråk(ram) Revitalisering av nationella Regeringsbeslut 48 2015-12-17 Ku2015/03083/DISK Kulturdepartementet Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslagen 7:1 och 7:2 Åtgärder för

Läs mer

Intryck, avtryck framtidstro

Intryck, avtryck framtidstro Intryck, avtryck framtidstro Bemötande av våldsutsatta kvinnor från de nationella minoriteterna TILL POLISEN 1 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2010 ISBN: 978-91-7257-721-3 OMSLAGSFOTO: Sara Arnald/Scanpix

Läs mer

1000 minoritetsspråk(ram) Revitalisering av nationella

1000 minoritetsspråk(ram) Revitalisering av nationella Regeringsbeslut 26 Kulturdepartementet 2015-12-17 Ku2015/02167/DISK Ku2015/02905/LS (delvis) Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslagen

Läs mer

Handlingsplan för NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK

Handlingsplan för NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK Handlingsplan för NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK 2016-2019 Södergatan 20, 195 85 Märsta Tel (vxl) 08-591 260 00 Fax 08-591 260 36 sigtuna.kommun@sigtuna.se www.sigtuna.se Dokumentnamn Handlingsplan

Läs mer

1000 minoritetsspråk(ram) Revitalisering av nationella

1000 minoritetsspråk(ram) Revitalisering av nationella Regeringsbeslut IV 6 Arbetsmarknadsdepartementet 2014-12-18 A2014/4438/DISK A2014/1080/DISK A2014/3779/DISK m.fl. Se bilaga 1 Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 10422 Stockholm Regleringsbrev för

Läs mer

Uppdrag att följa upp och analysera den egna verksamheten utifrån det minoritetspolitiska målet

Uppdrag att följa upp och analysera den egna verksamheten utifrån det minoritetspolitiska målet Rosi Hoffer, utredare RK dnr: IJ 2010/368/DISK Återrapportering av regeringsuppdrag Uppdrag att följa upp och analysera den egna verksamheten utifrån det minoritetspolitiska målet Inledning Det övergripande

Läs mer

1000 minoritetsspråk(ram) Revitalisering av nationella

1000 minoritetsspråk(ram) Revitalisering av nationella Regeringsbeslut II:3 Arbetsmarknadsdepartementet 2013-12-12 A2013/4180/DISK A2013/4655/SV A2013/4745/DISK Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende

Läs mer

Svensk minoritetspolitik UTBILDNINGS- OCH INSPIRATIONSDAG KARLSKRONA 5 MAJ 2015 HELENA CRONSÉLL

Svensk minoritetspolitik UTBILDNINGS- OCH INSPIRATIONSDAG KARLSKRONA 5 MAJ 2015 HELENA CRONSÉLL Svensk minoritetspolitik UTBILDNINGS- OCH INSPIRATIONSDAG KARLSKRONA 5 MAJ 2015 HELENA CRONSÉLL Sverige före 1809 Sverige och Finland en nation Samiska och finska talas i samhället, kyrkan och skolan Judiska

Läs mer

Program för den nationella minoriteten Sverigefinnar Malmö stad

Program för den nationella minoriteten Sverigefinnar Malmö stad Program för den nationella minoriteten Sverigefinnar Malmö stad Datum 2016-05-23 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Utgångspunkter... 4 Arbetsformer... 4 Samråd... 4 Information... 5 Övergripande

Läs mer

Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn

Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn Regeringsbeslut II:3 2014-08-21 S2012/275/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn Regeringens

Läs mer

Yttrande över remiss av Överföring av samordningsansvaret för nationella minoriteter till kommunstyrelsen Remiss från kommunstyrelsen

Yttrande över remiss av Överföring av samordningsansvaret för nationella minoriteter till kommunstyrelsen Remiss från kommunstyrelsen Sida 1 (7) 2015-08-13 Till Arbetsmarknadsnämnden den 25 augusti 2015 Ärende 6 Yttrande över remiss av Överföring av samordningsansvaret för nationella minoriteter till kommunstyrelsen Remiss från kommunstyrelsen

Läs mer

Länsstyrelsens insatser gällande mäns våld mot kvinnor Årsrapport 2004

Länsstyrelsens insatser gällande mäns våld mot kvinnor Årsrapport 2004 Länsstyrelsens insatser gällande mäns våld mot kvinnor Årsrapport 2004 Avdelningen för tvärsektoriella uppdrag Februari 2005 Maria Lindberg INNEHÅLL 1. Inledning 3 2. Länsstyrelsens insatser. 3 2.1 Insatser

Läs mer

Kommittédirektiv. Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Dir. 2014:25

Kommittédirektiv. Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Dir. 2014:25 Kommittédirektiv Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra Dir. 2014:25 Beslut vid regeringssammanträde den 20 februari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå

Läs mer

Medborgarförslag 32/ Förvaltningsområde för minoritetsspråket meänkieli

Medborgarförslag 32/ Förvaltningsområde för minoritetsspråket meänkieli Sida 1 av 5 48 Diarienr: KS-2014/00891 Medborgarförslag 32/2014 - Förvaltningsområde för minoritetsspråket meänkieli Beslut Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget 32/2014 om att ska ansöka

Läs mer

Kulturdepartementet. Växel: Besöksadress: Drottninggatan 16 Postadress: Stockholm

Kulturdepartementet. Växel: Besöksadress: Drottninggatan 16 Postadress: Stockholm Kulturdepartementet Växel: 08-405 10 00 Besöksadress: Drottninggatan 16 Postadress: 103 33 Stockholm Arbetet med regeringens strategi för romsk inkludering 2012 2032 Produktion: Kulturdepartementet Foto

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2014-03-03 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 24 Svar på motion (S) om att redovisa hur kommunen uppfyller minoritetsspråklagstiftningens

Läs mer

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman Att arbeta med våld i nära relationer Ingrid Hjalmarson Eva Norman Utvärderingar om Våld i nära relationer Kommunernas och hälso- och sjukvårdens ansvar för insatser mot våld SoL 5 kap reglerar insatserna

Läs mer

Policy för minoritetsspråk i Kiruna kommun

Policy för minoritetsspråk i Kiruna kommun POLICY 2013-06-25 Vårt Dnr: 2008-0707 Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-23, 102 Policy för minoritetsspråk i Kiruna kommun Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Organisationsnr: 21 20 00-2783 Besöksadress:

Läs mer

Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Nationella minoriteter och minoritetsspråk SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN. SID 1 (6) 2010-01-18 Nationella minoriteter och minoritetsspråk Förslag till åtgärdsplan för Stockholms stad med anledning av ny lag (2009:724) Antagna av

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter

Policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter Policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: 2013-12-17 1.0 Sigrid Saveljeff/Jenny Malmsten/Gunnar Bergström Stadskontoret

Läs mer

Sida: 2 av 14. Pilotverksamhet för romsk inkludering

Sida: 2 av 14. Pilotverksamhet för romsk inkludering Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013-2013-03-01 Avser perioden 19 april 2012 till och med 31 januari 2013 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: AF-2012/116323 Datum: 2012-03-01 Återrapportering enligt

Läs mer

Åtgärder för att stödja arbetet med sociala insatsgrupper

Åtgärder för att stödja arbetet med sociala insatsgrupper Åtgärder för att stödja arbetet med sociala insatsgrupper Åtgärder för att stödja arbetet med sociala insatsgrupper Förord Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor fick i regleringsbrevet för

Läs mer

Regeringsuppdraget - Första hjälpen till psykisk hälsa med fokus på unga

Regeringsuppdraget - Första hjälpen till psykisk hälsa med fokus på unga Regeringsuppdraget - Första hjälpen till psykisk hälsa med fokus på unga Margit Ferm Ordförande SPES kretsen i Jönköpings län Medarbetare NASP/KI Bildades 1987 SPES kretsen i Jönköpings län 1997 SPES avdelningen

Läs mer

Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet

Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet Våld mot kvinnor med missbrukseller beroendeproblem Länge en sparsamt belyst fråga! Men uppmärksammad i: - Att ta ansvar

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Bemötande av våldsutsatta kvinnor som tillhör de nationella minoriteterna

Bemötande av våldsutsatta kvinnor som tillhör de nationella minoriteterna SLUTREDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG VERK 2008/332 Bemötande av våldsutsatta kvinnor som tillhör de nationella minoriteterna www.fhi.se BEMÖTANDE AV VÅLDSUTSATTA KVINNOR SOM TILLHÖR DE NATIONELLA MINORITETERNA

Läs mer

Nationella minoriteter Årsrapport 2011 Populärversion

Nationella minoriteter Årsrapport 2011 Populärversion Nationella minoriteter Årsrapport 2011 Populärversion ! Varje person avgör själv om hon eller han tillhör någon eller några av de nationella minoriteterna. I Sverige finns uppskattningsvis: 20 000 25 000

Läs mer

Verksamhetsplan för finskt förvaltningsområde 2013-2014

Verksamhetsplan för finskt förvaltningsområde 2013-2014 Verksamhetsplan för finskt förvaltningsområde 2013-2014 Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 2013-05-28 89 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut 1 (2) FÖRSLAG 2013:70 LS 1303-0417 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2013:4 av Håkan Jörnehed och Gunilla Roxby Cromvall (V) om Stockholms läns landstings ansvar för de nationella minoriteterna

Läs mer

Strategi för arbetet med nationella minoriteter och minoritetsspråk

Strategi för arbetet med nationella minoriteter och minoritetsspråk Datum Strategi för arbetet med nationella minoriteter och minoritetsspråk Antagen av kommunstyrelsen Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-11-04, 170 Dokumentägare: Stabschef, klf Dokumentnamn: Strategi för

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Utdrag. Godkännande av en överenskommelse om intensifierat samverkansarbete för barn och ungas psykiska hälsa

Utdrag. Godkännande av en överenskommelse om intensifierat samverkansarbete för barn och ungas psykiska hälsa Socialdepartementet Utdrag Protokoll I:10 vid regeringssammanträde 2011-06-22 S2006/9394/FS (delvis) S2008/2827/FS (delvis) S2008/7907/FS (delvis) S2011/6057/FS Godkännande av en överenskommelse om intensifierat

Läs mer

Nationella minoriteter. Länsstyrelsen i Stockholm 14 april 2010

Nationella minoriteter. Länsstyrelsen i Stockholm 14 april 2010 Nationella minoriteter Länsstyrelsen i Stockholm 14 april 2010 Bakgrund 10 år sedan Sverige ratificerade Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den Europeiska stadgan om landsdels-

Läs mer

103 33 Stockholm. Redovisning.av medel fördelade år 2009 för främjande av brottsofferverksamhet för homo-, bi- och transpersoner

103 33 Stockholm. Redovisning.av medel fördelade år 2009 för främjande av brottsofferverksamhet för homo-, bi- och transpersoner Socialstyrelsen Avdelningen för statistik och utvärdering Charlotta Hansell charlotta.hansell@socialstyrelsen.se (k,

Läs mer

Kaffeost med kippa Nya former av minoritetssamarbete i Sverige. Leena Huss Hugo Valentin-centrum Uppsala universitet

Kaffeost med kippa Nya former av minoritetssamarbete i Sverige. Leena Huss Hugo Valentin-centrum Uppsala universitet Kaffeost med kippa Nya former av minoritetssamarbete i Sverige Leena Huss Hugo Valentin-centrum Uppsala universitet Innehåll Hur började det? Vilka former av samarbete? Har det lett till resultat? Den

Läs mer

2008-03-12 IJ2008/858/DISK

2008-03-12 IJ2008/858/DISK Promemoria 2008-03-12 IJ2008/858/DISK Integrations- och jämställdhetsdepartementet Enheten för diskrimineringsfrågor Kommunenkät rörande nationella minoriteter Integrations och jämställdhetsdepartementet

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Program för Helsingborg stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter

Program för Helsingborg stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter SID 1(9) Program för Helsingborg stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar är de fem erkända nationella minoriteterna

Läs mer

Behovet av boende för finsktalande somatiskt sjuka - redovisning av utredning

Behovet av boende för finsktalande somatiskt sjuka - redovisning av utredning 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-09-16 Social- och omsorgskontoret Äldreomsorgsnämnden Behovet av boende för finsktalande somatiskt sjuka - redovisning av utredning Dnr: 15/51 Sammanfattning av ärendet Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Värdegrund STR-T hävdar alla människors lika värde och rättigheter. Vi är öppna för utveckling av språk, kultur och det samhälle vi lever i.

Värdegrund STR-T hävdar alla människors lika värde och rättigheter. Vi är öppna för utveckling av språk, kultur och det samhälle vi lever i. Verksamhetsplan 1(5) Vision STR-T är ett riksförbund för alla tornedalingar, lantalaiset m.fl. Värdegrund STR-T hävdar alla människors lika värde och rättigheter. Vi är öppna för utveckling av språk, kultur

Läs mer

Kommittédirektiv. Nationell strategi för samhällets stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap. Dir. 2008:67

Kommittédirektiv. Nationell strategi för samhällets stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap. Dir. 2008:67 Kommittédirektiv Nationell strategi för samhällets stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap Dir. 2008:67 Beslut vid regeringssammanträde den 22 maj 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild

Läs mer

Svensk minoritetspolitik MALMÖ KATARINA POPOVIC

Svensk minoritetspolitik MALMÖ KATARINA POPOVIC Svensk minoritetspolitik MALMÖ 2015-08-19 KATARINA POPOVIC Länsstyrelsens & Sametingets gemensamma uppdrag Länsstyrelsen Uppföljning Samordning Information & utbildning minoritet.se Rapport till regeringen

Läs mer

Södertälje som Finskt förvaltningsområde - Vad innebär det i praktiken?

Södertälje som Finskt förvaltningsområde - Vad innebär det i praktiken? Södertälje som Finskt förvaltningsområde - Vad innebär det i praktiken? 1. Organisation 3. Kartläggning 5. Samråd och nätverk 7. Fokus på barn 2. Information och kommunikation 4. Fortbildning 6. Fokus

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2787. Liberal minoritetspolitik. Förslag till riksdagsbeslut. Motivering. Kommittémotion

Motion till riksdagen 2015/16:2787. Liberal minoritetspolitik. Förslag till riksdagsbeslut. Motivering. Kommittémotion Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2787 av Mathias Sundin m.fl. (FP) Liberal minoritetspolitik Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om information

Läs mer

Förslag till nationellt genomförande av UNESCO:s konvention om skydd av det immateriella kulturarvet

Förslag till nationellt genomförande av UNESCO:s konvention om skydd av det immateriella kulturarvet 1 YTTRANDE 2010-07-23 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Dnr Ku2009/2175/KT Förslag till nationellt genomförande av UNESCO:s konvention om skydd av det immateriella kulturarvet Sammanfattning och allmänt

Läs mer

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09 Livsmiljöenheten 2009-12-18 Länsstrategi Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010 Diarienr: 801-3732-09 2 1 Förord Mäns våld mot kvinnor i Västmanland är utbrett och vanligt före-kommande. De senaste åren

Läs mer

Från erkännande till egenmakt regeringens strategi för de nationella minoriteterna. De viktigaste förslagen är:

Från erkännande till egenmakt regeringens strategi för de nationella minoriteterna. De viktigaste förslagen är: 2009-01-29 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Från erkännande till egenmakt regeringens strategi för de nationella minoriteterna De viktigaste förslagen är: Ny lag om nationella minoriteter och

Läs mer

Uppdrag om vissa kompetenshöjande åtgärder inom hälso- och sjukvården

Uppdrag om vissa kompetenshöjande åtgärder inom hälso- och sjukvården Regeringsbeslut I:3 2013-09-06 S2013/6130/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag om vissa kompetenshöjande åtgärder inom hälso- och sjukvården Regeringens beslut Regeringen

Läs mer

NATIONELLA MINORITETER 2015

NATIONELLA MINORITETER 2015 Sverige NATIONELLA MINORITETER 15 allmänhetens kunskap om och attityd till de nationella minoriteterna och de nationella minoritetsspråken VAD VET SVERIGES BEFOLKNING OM DEM? Innehåll Om undersökningen...

Läs mer

Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd

Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd GENERALDIREKTÖREN 2011-06-30 NKC 2010/44 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Regeringsuppdrag Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd (Ert ärende

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-03-02. Ansökan från Kriscentrum för män i Västmanland om bidrag till verksamhetsåret 2015

Sammanträdesdatum 2015-03-02. Ansökan från Kriscentrum för män i Västmanland om bidrag till verksamhetsåret 2015 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ledningsutskoltet Sammanträdesdatum 2015-03-02 7 (11) 37 Dnr 2015/7 Ansökan från Kriscentrum för män i Västmanland om bidrag till verksamhetsåret 2015 INLEDNING Kriscentrum

Läs mer

SUO 2016:13 Palett för ett stärkt civilsamhälle

SUO 2016:13 Palett för ett stärkt civilsamhälle SUO 2016:13 Palett för ett stärkt civilsamhälle Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks, är

Läs mer

BARN I FÖRÄLDRAS FOKUS - BIFF

BARN I FÖRÄLDRAS FOKUS - BIFF BARN I FÖRÄLDRAS FOKUS - BIFF Version 3, 2015:01 Det enskilda barnets bästa riskerar ofta att hamna i skymundan. Barn med föräldrar i vårdnadstvister Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter har varje

Läs mer

Gävle kommuns nationella minoritetsstrategiska program

Gävle kommuns nationella minoritetsstrategiska program KOMMUNLEDNINGSKONTORET Gävle kommuns nationella minoritetsstrategiska program Antagen av Kommunfullmäktige 2013-12-16 201 Gävle kommuns nationella minoritetsstrategiska program Antaget av Kommunfullmäktige

Läs mer

Återrapport av uppdrag om utredning av möjligheter till främjande av jämställdhet inom föreningslivet

Återrapport av uppdrag om utredning av möjligheter till främjande av jämställdhet inom föreningslivet Tjänsteutlåtande Fritidssamordnare 2015-04-27 Erik Hjelmfors 08-590 971 56 Dnr: Erik.hjelmfors@upplandsvasby.se KFN/2014:79 34701 Kultur- och fritidsnämnden Återrapport av uppdrag om utredning av möjligheter

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:1719 av Erik Ullenhag (FP) Fortsatt arbete mot antiziganism och för romsk inkludering

Motion till riksdagen: 2014/15:1719 av Erik Ullenhag (FP) Fortsatt arbete mot antiziganism och för romsk inkludering Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:1719 av Erik Ullenhag (FP) Fortsatt arbete mot antiziganism och för romsk inkludering Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen

Läs mer

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Ks 2010:163 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Handlingsprogram

Läs mer

Projektbeskrivning Brottsutsatt och funktionsnedsättning

Projektbeskrivning Brottsutsatt och funktionsnedsättning Reviderad 2013-04-29 Projektbeskrivning Brottsutsatt och funktionsnedsättning Inledning Vem som helst kan drabbas av våld och övergrepp eller någon annan brottslig handling. Men vissa grupper är särskilt

Läs mer

Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet (Ds 2016:35)

Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet (Ds 2016:35) US1000, v 1.0, 2010-02-04 REMISSYTTRANDE 1 (6) 2016-12-12 2036/16 Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet (Ds 2016:35) ( A2016/01883/I) Myndigheten för ungdoms-

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling Solbackens förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling Solbackens förskola Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling 2016-2017 Solbackens förskola Reviderad 2017-02 INNEHÅLL Ledningsdeklaration Styrdokument Upprättande av plan Definitioner Kartläggning Förebyggande

Läs mer

Ansökan om bidrag för utveckling av kommunal verksamhet för romsk inkludering

Ansökan om bidrag för utveckling av kommunal verksamhet för romsk inkludering KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Nina Klinge-Nygård Datum 2016-03-07 Diarienummer KSN-2016-0290 Kommunstyrelsen Ansökan om bidrag för utveckling av kommunal verksamhet för romsk inkludering Förslag till

Läs mer

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut Regeringsbeslut II:1 2011-06-30 S2011/6353/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att leda, samordna och stimulera till ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till

Läs mer

Förslag till program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

Förslag till program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck Serviceförvaltningen Staben Tjänsteutlåtande Dnr 1.1.5-729/2016 Sida 1 (5) 2016-11-04 Handläggare Lars Ericsson Telefon: 08 508 11 818 Till Servicenämnden 2016-11-22 Förslag till program mot våld i nära

Läs mer

Verksamhetsplan 1(5) 2015

Verksamhetsplan 1(5) 2015 Verksamhetsplan 1(5) Vision STR-T är ett riksförbund för alla tornedalingar, meänkielitalande och människor med anknytning till det geografiska området som omfattar Torneälvdal på båda sidor om älven.

Läs mer

Tryggare skolor för unga hbtq-personer. Redovisning av uppdrag om insatser för en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbt-personer

Tryggare skolor för unga hbtq-personer. Redovisning av uppdrag om insatser för en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbt-personer Tryggare skolor för unga hbtq-personer Redovisning av uppdrag om insatser för en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbt-personer 1 Öppna Skolan! Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015.

VERKSAMHETSPLAN 2015. VERKSAMHETSPLAN 2015. Bufff SVERIGE (fd BRYGGAN) Organisationsnummer: 866001-3239 VERKSAMHETSPLAN 2015 Organisationens övergripande mål är att barn och ungdom med familjemedlem i fängelse, häkte och eller

Läs mer

Bidraget får endast användas för det arbete som medlemsorganisationerna bedriver inom ramen för NSPH:s verksamhet.

Bidraget får endast användas för det arbete som medlemsorganisationerna bedriver inom ramen för NSPH:s verksamhet. Regeringsbeslut I:3 Socialdepartementet 2010-01-21 S2007/2698/HS (delvis) S2010/644/HS (delvis) Nationell samverkan för psykisk hälsa Förmansvägen 2 117 43 STOCKHOLM Uppdrag att sätta upp mål och villkor

Läs mer

Ansökan om bidrag till Kriscentrum för män i Västmanland för verksamhetsår 2015

Ansökan om bidrag till Kriscentrum för män i Västmanland för verksamhetsår 2015 tiilaga ~s 2015/36/1 Kriscentrum för Män SALA KOMMUN Vård- och omsorgsförvaltningen Ink. 2015-01- O 2 Till Socialnämnden i Sala kommun Ansökan om bidrag till Kriscentrum för män för verksamhetsår 2015

Läs mer

Ärendet Grundskolenämnden har för yttrande erhållit rubricerad motion.

Ärendet Grundskolenämnden har för yttrande erhållit rubricerad motion. SIGNERAD Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum 2014-11-10 Vår referens Stefan Kling Tjänsteskrivelse Motion av Magnus Olsson (SD) avseende att ta reda på hur stort och utbrett problemet är i Malmö

Läs mer

Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer remiss från kommunstyrelsen

Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer remiss från kommunstyrelsen ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALTJÄNSTAVDELNIN GEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-11-28 Handläggare: Eva Svedman Telefon: 08-508 10 320 Till Östermalms stadsdelsnämnd, sammanträde 2011-12-15 Stockholms

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

3 Punkt 97 4 Punkt Punkt 104 och Punkt kap. Högskoleförordningen (1993:100)

3 Punkt 97 4 Punkt Punkt 104 och Punkt kap. Högskoleförordningen (1993:100) Sverige välkomnar rådgivande kommitténs tredje yttrande. Sverige har gått igenom innehållet i rapporten och anser att rådgivande kommitténs analys är grundligt genomförd och av innehållet i yttrandet framgår

Läs mer

Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel för att förstärka och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel för att förstärka och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE FRÅGOR DNR 1.7-0213/2010 SID 1 (6) 2010-05-25 Handläggare: Linn Ljunglöf Telefon: 08-508 25 077 Till Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Kurser i nationella minoritetskulturer och minoritetsspråk ht 2015 och ht 2014

Kurser i nationella minoritetskulturer och minoritetsspråk ht 2015 och ht 2014 Kurser i nationella minoritetskulturer och minoritetsspråk ht 2015 och ht 2014 Kurser i nationella minoritetskulturer och minoritetsspråk ht 2015 och ht 2014 ISBN 978-91-7561-031-3 Utgiven av Universitets-

Läs mer

Utlysning: Nationellt kunskapscentrum för våld och andra övergrepp mot barn

Utlysning: Nationellt kunskapscentrum för våld och andra övergrepp mot barn 2014-10-14 Dnr 3.1-39020/2014 1(7) Utlysning: Nationellt kunskapscentrum för våld och andra övergrepp mot barn Öppningsdatum: 2014-10-15 Sista dag för intresseanmälan: 2014-10-31 Sista ansökningsdag: 2014-12-17

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Handboken ska ge god kännedom om olika parters roll och ansvar men även ge vägledning i det fortsatta arbetet med lokala handlingsplaner och rutiner

Handboken ska ge god kännedom om olika parters roll och ansvar men även ge vägledning i det fortsatta arbetet med lokala handlingsplaner och rutiner Handboken ska ge god kännedom om olika parters roll och ansvar men även ge vägledning i det fortsatta arbetet med lokala handlingsplaner och rutiner inom den egna verksamheten Våld är varje handling riktad

Läs mer

Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11)

Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) 1 YTTRANDE 2010-06-04 Dnr Ku2010/292/KV Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) Sammanfattning och allmänt Svenska Tornedalingars

Läs mer

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa Kontaktperson Programchef Anna-Lena Christensson Box 24156 1054 51 Stockholm Telefon; direkt 508 10 317, mobil 070.45 10 317 E-post;

Läs mer

Redovisning av uppdraget att fördela medel för att utveckla riktat föräldrastöd

Redovisning av uppdraget att fördela medel för att utveckla riktat föräldrastöd GENERALDIREKTÖREN 2011-05-03 HFÅ 2010/69 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdraget att fördela medel för att utveckla riktat föräldrastöd (Ert ärende nr: S2010/5353/FH) Statens folkhälsoinstitut

Läs mer

Delaktighet och inflytande finns det någon koppling till hälsa?

Delaktighet och inflytande finns det någon koppling till hälsa? Delaktighet och inflytande finns det någon koppling till hälsa? Suzanne Nilsson, utredare, enheten för uppväxtvillkor och hälsosamt åldrande Statens folkhälsoinstitut Vår uppgift att främja hälsa samt

Läs mer

Rapport om förskoleförvaltningens arbete med finskt förvaltningsområde

Rapport om förskoleförvaltningens arbete med finskt förvaltningsområde Rapport om förskoleförvaltningens arbete med finskt förvaltningsområde Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-11-23 1.0 Anders Johansson, Christina Persson Förskoleförvaltningen Avdelningen

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Hagaströmsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hagaströmsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Hagaströmsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Kristina Hjertberg, Birgitta Brandt och

Läs mer

Nationella minoritetsspråk utbildningsutbud och utmaningar UHR Forum, Westmanska palatset, Stockholm

Nationella minoritetsspråk utbildningsutbud och utmaningar UHR Forum, Westmanska palatset, Stockholm Nationella minoritetsspråk utbildningsutbud och utmaningar UHR Forum, Westmanska palatset, Stockholm 2017-02-14 Tuula Kuosmanen Carina Hellgren Annika Ghafoori Eva Holmestig Agenda Välkommen! Det här är

Läs mer