GENERALDIREKTÖREN. Länsstyrelsen i Stockholms län Box Stockholm Sametinget Box Giron/Kiruna Dnr VERK 2010/343

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GENERALDIREKTÖREN. Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 Stockholm Sametinget Box 90 981 22 Giron/Kiruna. 2011-10-13 Dnr VERK 2010/343"

Transkript

1 GENERALDIREKTÖREN Länsstyrelsen i Stockholms län Box Stockholm Sametinget Box Giron/Kiruna Dnr VERK 2010/343 Regeringsuppdrag Återrapportering av regeringsuppdraget att följa upp och analysera den egna verksamheten utifrån det minoritetspolitiska målet under perioden oktober 2010 oktober 2011

2 Bakgrund Sedan år 2008 har Statens folkhälsoinstitut genomfört två regeringsuppdrag om nationella minoriteter. Det första uppdraget handlade om att kartlägga de nationella minoriteternas hälsosituation och lämna förslag på åtgärder som bör vidtas för att främja hälsa och förebygga sjukdomar hos nationella minoriteter. Uppdraget utfördes i samråd med representanter för de nationella minoriteterna, Socialstyrelsen och Delegationen för romska frågor. Uppdraget slutredovisades i april Det andra uppdraget omfattade dels en undersökning om hur våldsutsatta kvinnor som tillhör de nationella minoriteterna bemöts och stöds av myndigheter, dels en rad insatser om hur man skulle kunna förbättra bemötande och arbeta för att främja jämställdhetsarbete genom att involvera myndighetspersonal och nationella minoriteter. Uppdraget innebar samarbete med ett antal berörda myndigheter, däribland Rikspolisstyrelsen och Socialstyrelsen, och företrädare för de nationella minoriteterna. Uppdraget slutredovisades i mars Nedan redovisas insatser som genomförts av Statens folkhälsoinstitut utifrån de angivna återrapporteringsanvisningarna. 1) Vilka externa insatser har myndighet gjort under perioden inom de tre minoritetspolitiska delområdena? Diskriminering och utsatthet Inflytande och delaktighet (både centralt och lokalt) Språk och kulturell identitet Utifrån ovan nämnda uppdrag har Statens folkhälsoinstitut genomfört insatser som gäller Informationsmaterial om nationella minoriteter Utbildningsinsatser för myndighetspersonal Ekonomiskt stöd till nationella minoriteters organisationer 2 (14)

3 Informationsmaterial om nationella minoriteter Resultaten från regeringsuppdraget om kartläggning av hälsosituationen bland de nationella minoriteterna pekade på brist på kunskap hos myndighetspersonal vad gäller nationella minoriteternas rättigheter, kultur, historia och livsvillkor. Likartade resultat noterades i undersökningen om myndighetspersonals bemötande av våldsutsatta kvinnor tillhörande de nationella minoriteterna. Brist på kunskap om nationella minoriteter försvårar gott bemötande och kan resultera i missförstånd, missnöje, misstro och kränkning av de nationella minoriteternas rättigheter, vilket framgick av kartläggningarnas resultat. För att åtgärda denna brist på kunskap om nationella minoriteter hos myndighetspersonal föreslog Statens folkhälsoinstitut utbildning av myndighetspersonal samt framtagandet av informationsmaterial som belyser de nationella minoriteternas rättigheter, levnadsvanor, livsvillkor och kultur som viktiga redskap för att öka kunskapen hos personal i berörda nyckelmyndigheter. Som ett led i genomförandet av uppdraget om våldsutsatta kvinnor som tillhör nationella minoriteter har Statens folkhälsoinstitut tagit fram informationsmaterial om nationella minoriteter. Materialet består av tre foldrar. Foldrarna riktar sig till personal inom socialtjänsten, polisen och respektive hälso- och sjukvården som kommer i kontakt med nationella minoriteter. Syftet med informationsmaterialet är att öka personalens kunskaper om de nationella minoriteternas rättigheter, ge tips om ett bra bemötande samt informera om kvinnofridsarbete och våldets mekanismer. Innehållet i foldrarna diskuterades med representanter för de nationella minoriteterna, Sveriges kommuner och landsting, Socialstyrelsen, Delegationen för romska frågor, Rikspolisstyrelsen samt en intern referensgrupp vid Statens folkhälsoinstitut. Synpunkter på innehållet bearbetades och informationsmaterialet trycktes i 7000 exemplar. Spridningen av foldrarna har skett genom flera olika kanaler, bland annat alla kommuner och landsting i förvaltningsområdena. Informationsmaterialet finns även tillgängligt kostnadsfritt på webben. Statens folkhälsoinstitut har ambitionen att fortsätta sprida foldrarna i syfte att nå fler målgrupper. Ett fortsatt samarbete med myndigheter som har liknande uppdrag är nödvändigt. 3 (14)

4 Utbildningsinsatser för myndighetspersonal Som ett led i samma uppdrag anordnade Statens folkhälsoinstitut under hösten 2010 fyra pilotutbildningar riktade till myndighetspersonal. Utbildningarna hölls i Sörmlands län och i Jämtlands län. Målgrupperna för utbildningarna bestod av myndighetspersonal inom socialtjänsten, polisen, hälso- och sjukvården, kvinnojourerna, Brottsoffermyndigheten, länsstyrelserna samt representanter från ideella sektorn. Syftet med utbildningarna var att ge grundläggande färdigheter i frågor som rör nationella minoriteters rättigheter, våldets mekanismer, kunskap om våld mot kvinnor, bemötande och samverkan mellan myndigheter och företrädare för nationella minoriteter. Sammanlagt 28 personer deltog i utbildningarna. Företrädare för de nationella minoriteterna hade en central roll i utbildningarna genom att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter om de nationella minoriteternas historia och kultur samt av sina upplevelser i frågor som rör bemötande i kontakt med myndighetspersonal, våld mot kvinnor och jämställdhetsarbetet inom sina respektive grupper. De nationella minoriteternas bidrag till utbildningarna uppskattades av kursdeltagarna. Nationellt centrum för kvinnofrid inbjöds att tala om våld mot kvinnor och våldets mekanismer och hur man kan arbeta för att förebygga våld mot kvinnor samt ge offren ett gott bemötande. Motiverande samtal presenterades av medarbetare vid Statens folkhälsoinstituts riksbruksprojekt som en lämplig metod som skulle kunna underlätta bemötandet av våldsutsatta kvinnor. En föreläsning om dubbel utsatthet hölls av Bräcke Diakoni. Utvärderingen av utbildningarnas olika moment visade att deltagare överlag var nöjda. Ekonomiskt stöd till de nationella minoriteternas organisationer Statens folkhälsoinstitut har fördelat ekonomiskt stöd till åtta organisationer som drivs av, eller som arbetar med, nationella minoriteter. Syftet med projektmedlen är att stödja organisationerna i deras arbete med kvinnofridsfrågor, stärka jämställdhetsarbetet bland nationella minoriteter och främja samverkan mellan organisationerna sinsemellan och med myndigheter som nationella minoriteter kommer i kontakt med kr har betalats ut. 4 (14)

5 Vilka organisationer har beviljats ekonomiskt stöd? Här redovisas vilka organisationer som har erhållit ekonomiskt stöd samt ges en beskrivning av deras projekt. Organisationerna återrapporterade till Statens folkhälsoinstitut den 15 augusti 2011 hur projektmedlen hittills har använts. En kort beskrivning av de genomförda insatserna ges nedan. Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende (RFHL), kr Målgrupp: resande romer Organisationen arbetar med insatser som syftar till att förebygga narkotika och läkemedelsmissbruk bland resande romer samt minska våldet mot kvinnor. Missbruket av narkotika och läkemedel är en vanligt förekommande företeelse bland den romska gruppen. Missbruket orsakar samhälleliga problem i form av bland annat kriminalitet, hemlöshet, våld och utanförskap och därför behövs samlade insatser. Mest drabbade är kvinnor och flickor bland de resande romerna. Arbetet med att bryta missbruk och utanförskap är därför ett viktigt led i ett jämställdhetsarbete. RFHL tagit fram en handlingsplan om hur insatser för att förebygga missbruk hos romer skulle kunna genomföras. Handlingsplanen bygger på en modell för att utbilda utbildare i en så kallad LifeRing-metod. Man har också konstaterat att arbetet med dessa problem hos denna målgrupp är utmanande och krävande ur ett kulturellt perspektiv. Organisationen värdesätter samarbete med företrädare för romska organisationer för att kunna förankra frågan hos målgruppen. Samarbete med andra organisationer och institutioner som arbetar med liknande frågor premieras i projektets genomförande. Genomförda aktiviteter till och med 15 augusti Projektet är påbörjat. Kontakt är etablerad med andra romska organisationer för att informera om projektet. Olika arbetsgrupper bestående av målgrupper har bildats i Gävle, Uppsala och Malmö. Informationsmaterial om läkemedelsberoende samt information om projektet har översatts till två dialekter, resanderomani och kaledialekt. Informationsmaterialet sprids vidare till målgrupperna. Utbildning i LifeRing-metoden för cirkelledare har genomförts av 5 (14)

6 projektledaren. LifeRing-metoden används för att stödja de som drabbas av missbruket. Projektgruppen kommer i kontakt med kvinnor i missbruk som behöver professionellt stöd. Dessa kvinnor hänvisas till kvinnojourer som samarbetar med organisationen. Projektgruppen planerar en informationsturné om projektet i andra delar av landet. Riksorganisationen Män för Jämställdhet, kr Målgrupp: alla de fem nationella minoriteterna Det projekt som det beviljades medel till avser jämställdhetsarbete bland nationella minoriteter och syftar till att initiera och understödja ett uthålligt och självständigt drivet påverkans- och opinionsbildningsarbete inom de nationella minoriteterna för att främja jämställdhet och kvinnofrid samt motverka homo-, bi- och transfobi. Projektets särskilda inriktning är insatser som syftar till att främja jämställda och våldsfria praktiker bland män. Det betyder att man ska initiera nya nätverk inom de nationella minoriteterna för att starta samtal om män, maskulinitet och jämställdhet. Dessa samtal grundar sig i kvinnofridsfrågor, men omfattar även andra områden, däribland jämställdhetsfrågor, föräldraskap och föräldraledighet. Varje minoritetsgrupp ska ges stöd till att inom respektive nationella minoritet själva utforma och bedriva uthålligt påverkansarbete och opinionsbildande aktiviteter som syftar till att främja jämställda och våldsfria praktiker bland män. Genomförda aktiviteter till och med 15 augusti 2011 Kontakt med representanter för de nationella minoriteterna har knutits och samarbete med olika organisationer har påbörjats. Projektplan är framtagen. Projektet bedrivs i fyra faser: förstudie; initieringsfas; dialogseminarium; uppföljning och implementering. I förstudien har kunskap om de nationella minoriteterna inhämtats, och under initieringsfasen har kontakt med företrädare för de nationella minoriteterna etablerats. Ett antal dialogträffar, seminarier och utbildningsinsatser om maskulinitet, genus och jämställdhet kommer att genomföras i respektive grupp. Arbetet kommer att utgå ifrån varje grupps erfarenhet och kunskap om jämställdhet och ifrån gruppens egna behov och önskemål när det gäller att arbeta med dessa frågor. 6 (14)

7 Sveriges Romska Ungdoms Delegation (SRUD), kr Målgrupp: romer Projektet syftar till att förbättra romernas situation med fokus på unga romska kvinnor och deras barn genom att anordna föräldrautbildningar för unga romska kvinnor. SRUD har konstaterat att romska barn och ungdomar har svårigheter i skolan och att majoriteten av de romska barnen lämnar grundskolan med ofullständiga betyg. Man har också noterat att romska barns svårigheter är kopplat till föräldrarnas livssituation. Romska kvinnor kan därför behöva redskap för att stärkas i sin föräldraroll och få stärkt självförtroende. Utbildningarna planeras tillsammans med dels Svenska kyrkan som stödjer SRUD med lokaler och administrativt stöd, dels berörda myndigheter, dels en erfaren socionom som ska anlitas i utbildningen. I utbildningen planeras även inslag av de ämnen som inom romska familjer anses som problematiska och tabubelagda, till exempel frågor kring kriminalitet, användningen av narkotika, tablettmissbruk och andra droger. Tidiga äktenskap hos romska flickor kommer också att behandlas. Genomförda aktiviteter till och med 15 augusti 2011 Sveriges Romska Ungdoms Delegation har anordnat två kurser riktade dels till romska föräldrar, dels till romska unga kvinnor. Syftet med kurserna var att stärka romska föräldrar i sin föräldraskapsroll samt utrusta romska kvinnor med kunskap som stärker deras självförtroende och bryter deras isolering. Kursen för romska föräldrar behandlade frågor om parrelationer samt samtal om familjeliv, ekonomi och problemlösning. Kursen för romska unga kvinnor innefattade olika teman, exempelvis enskilda personliga psykoterapeutiska samtal och gruppsamtal. Aktiviteter kring handarbete i grupp, datakunskap och samhällsorientering genomfördes inom ramen för kursen. Båda kurserna hade 15 deltagare. Utvärderingar från kurserna visade att kursdeltagarna var mycket nöjda. Organisationen genomförde vidare en gemensam aktivitet som bestod i att bjuda föräldrar och barn till ett bowlingevenemang. Syftet var att främja umgänget mellan föräldrar och barn. 7 (14)

8 Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset (STR-T), kr - Målgrupp: fyra av de nationella minoriteterna (ej den judiska gruppen) Det projekt som har beviljats ekonomiskt stöd avser tornedalska kvinnor och syftar till att genomföra satsningar som främjar jämställdhet i samarbete med andra nationella minoriteters organisationer. Insatserna är en del i ett projekt som heter Tohtia-Duostta-Våga och ingår i en planerad längre satsning. I den första fasen etablerade STR-T ett nätverk och har sedan bedrivit olika aktiviteter för att främja jämställdhetsarbete och samverkan med andra organisationer. Bland de planerade aktiviteterna i den andra fasen av projektet finns inrättandet av ett elektroniskt forum för nätverkande mellan nationella minoriteter och urfolkskvinnor. Där ska teman såsom makt, inflytande, hälsa och entreprenörskap kunna debatteras och erfarenhetsutbyte främjas. STR-T kommer också att anordna en hälso- och jämställdhetsmässa i samverkan med Svenska Samernas Riksförbund (SSR) och Sverigefinska folkhögskolan. Målet är att engagera minst 100 deltagare. STR-T:s mål med detta projekt är att kunna genomföra långsiktiga aktiviteter som främjar jämställdhet och samverkan mellan de olika minoritetsorganisationerna. I slutet av projektet kommer en utvärdering av genomförda aktiviteter att göras. Där kommer STR-T att se vilka lärdomar som kan dras och vilka effekter projektet har haft för jämställdhetsarbete bland de nationella minoriteterna, särskilt bland tornedalska kvinnor. Genomförda aktiviteter fram till Organisationen har anordnat en tvådagarskonferens (26 28 november) där män, kvinnor och ungdomar från alla minoritetsgrupper inbjöds för att samtala om hälsa, makt och entreprenörskap i glesbygden. Konferensen var välbesökt med 62 deltagare från olika minoritetsgrupper. Arbetet med att stärka och bredda samverkan mellan kvinnor från olika minoritetsorganisationer fortskrider. Ett samarbete med myndigheter och andra intressanta aktörer i frågor som rör nationella minoriteter har inletts. 8 (14)

9 Svenska Samernas Riksförbund (SSR), kr - Målgrupp: samer SSR kommer att arbeta aktivt med insatser som främjar och stärker samiska kvinnors ställning i samhället, särskilt de renskötande samiska kvinnorna. Insatserna kommer också att belysa den problematik som rennäringslagen medför och vilka åtgärder som kan vidtas för att främja jämställdhetsarbete bland renskötande samiska kvinnor. SSR kommer att anordna kurser, seminarier, konferenser och studiebesök på temat jämställdhet. Seminarierna och konferenserna kommer att vända sig till beslutfattare och andra aktörer samt riksdagen och myndigheter som arbetar med dessa frågor på olika nivåer. Genomförda insatser fram till Organisationen förbereder seminarier och föreläsningar som ska behandla rennäringslagen ur ett genus- och barnperspektiv. Samarbete med relevanta organisationer och myndigheter har påbörjats. Projektet har förankrats inom den egna gruppen och har fått god respons. Många är positiva till att rennäringslagen och dess inverkan på kvinnor och barn lyfts fram och diskuteras. Fler har visat stort intresse för de planerade seminarierna och föreläsningarna. Riktat stöd I delrapporten framkom ett behov av särskilt stöd till utveckling av kvinnojours- och stödlinjeverksamheter på det egna språket för de romska, samiska och sverigefinska nationella minoriteterna. Riktade medel efter inlämnad ansökan och godkänd projektplan har därför delats ut till följande organisationer. 9 (14)

10 Länsstyrelsen i Stockholms län, kr - Målgrupp: romer Länsstyrelsen i Stockholms län har fått medel för att stödja ett nationellt resursstöd i frågor som rör romska kvinnor som är utsatta för våld i en nära relation. Arbetet bygger på de insatser som har genomförts av Romska och resande kvinnojouren. Länsstyrelsen kommer att bistå jämställdhetsarbetet bland romska kvinnor via denna kvinnojour. Dessa insatser omfattar: att öka romska kvinnors kunskap om sina rättigheter och skyldigheter att stärka romska kvinnors självtroende att ge skydd till romska kvinnor som är utsatta för våld i nära relation att hjälpa romska kvinnor att etablera sig i samhället Genomförda aktiviteter fram till Lanseringen av det nationella resursstödet ägde rum i juli och uppmärksammades genom ett pressmeddelande på Stockholms länsstyrelses webbsida. En telefonrådgivare har rekryterats. Telefonrådgivaren deltar också i en utbildning i hedersrelaterat våld som anordnas av Ungdomsstyrelsen. Telefonrådgivningen är nu operationell och har öppet tre dagar i veckan. Förfrågningar om placering i jour av äldre och yngre romska kvinnor har inkommit från socialtjänsten och hälso och sjukvården. Informationsmaterial om kvinnojouren och telefonrådgivningen har tagit fram och sprids genom olika kanaler, bland annat Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Sveriges Kvinnojourers Riksförbund (SKR), alla länsstyrelser i landet och Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK). 10 (14)

11 Sametinget, kr - Målgrupp: samer Sametinget har erhållit riktade medel för att stärka samiska kvinnors delaktighet i samhällslivet och ställning i det politiska beslutsfattandet. Man har konstaterat att det finns brist på stöd och hjälp för eventuellt våldsutsatta samiska kvinnor och brist på kunskap om att det finns behov av sådan hjälp. Det beviljade ekonomiska stödet kommer att finansiera en pilotstudie kring möjligheter och förutsättningar för inrättandet av en telefonjour för kvinnor i Sapmi (Sameland). Samarbete med andra aktörer med erfarenheter inom detta område planeras. Projektet förväntas bidra med ökad kunskap och metodutveckling till jämställdhetsarbete bland samer. Genomförda aktiviteter fram till Projektet befinner sig i en planeringsfas. Direktiv angående genomförandet av projektet har tagits fram och är förankrade inom Sametinget. Rekrytering av en projektledare är nära förestående. Sverigefinska kvinnojouren Piilopirtti, kr - Målgrupp: sverigefinnar Kvinnojouren har beviljats medel för att genomföra en kartläggning av hur många kvinnojourer det finns som kan erbjuda hjälp till finska eller meänkieli-talande våldsutsatta kvinnor bland landets kvinnojourer. Syftet med denna studie är att bygga en kunskapsbank som kommer att vara till hjälp för andra aktörer som arbetar med finska eller meänkieli-talande våldsutsatta kvinnor. Detta skulle underlätta och möjliggöra för våldsutsatta kvinnor som talar finska eller meänkieli att få den hjälp de behöver på sitt eget språk. Genomförda aktiviteter fram till Identifiering av samarbetspartner har gjorts och en pilotstudie är planerad. Arbetet beräknas påbörjas så fort som möjligt. 11 (14)

12 Workshop för organisationer som har beviljats medel Syfte och målgrupp Statens folkhälsoinstitut anordnade i enlighet med aktivitetsplanen en workshop i januari 2011 på temat vad det innebär att erhålla statligt ekonomiskt stöd. Workshopen vände sig till de organisationer som har beviljats ekonomiskt stöd till jämställdhetsarbete bland nationella minoriteter. Workshopen hade två syften. Dels ville institutet få möjlighet att informera mottagare av ekonomiskt stöd om vad det innebär att erhålla statligt ekonomiskt stöd, delge praktiska verktyg för löpande uppföljning och återrapportering av insatserna. Dels ville vi skapa utrymme för och främja erfarenhetsutbyte och nätverkande mellan deltagarna. Kontaktpersonerna hos de åtta organisationer som beviljades ekonomiskt stöd fick en inbjudan till workshopen. Alla organisationer deltog med minst en representant och totalt deltog 18 personer i workshopen. Utvärdering från workshop med mottagare av ekonomiskt stöd Workshopen och hur organisationerna uppfattade utlysningen av ekonomiskt stöd utvärderades dels genom en slutdiskussionsdel på workshopen där flera synpunkter fångades upp och dokumenterades, dels genom en webbenkät som skickades ut dagarna efter workshopen. Deltagarna var generellt sett mycket nöjda med dagen. De medverkande i workshopen hittade flera beröringspunkter och nätverk för att främja samverkan, och ett erfarenhetsutbyte etablerades. Det finns också ett stort intresse för fortsatt samverkan och tillfällen till dialog med myndighetsrepresentanter. 2) Vilka särskilda regeringsuppdrag har myndigheten haft under perioden när det gäller nationella minoriteter? Under perioden oktober 2010 oktober 2011 genomförde Statens folkhälsoinstitut de ovan beskrivna insatserna inom ramen för regeringsuppdraget om bemötande av våldsutsatta kvinnor tillhörande de nationella minoriteterna. 12 (14)

13 3) Hur ser myndighetens samråd med de nationella minoriteterna ut? Statens folkhälsoinstitut har etablerat ett nära samarbete med företrädare för nationella minoriteter i sina regeringsuppdrag. Representanter för nationella minoriteter har ingått i de olika referensgrupper som har bildats under genomförandet av uppdragen. Företrädare för de nationella minoriteterna har bidragit med värdefulla synpunkter på uppdraget och genom dem har uppdragen kunnat förankras i respektive grupper. Samråd med representanter för de nationella minoriteterna var en grundförutsättning som har förenklat arbetet. Beroende på uppdragens karaktär har samråden varierat i utseende. Samarbete har initierats från de nationella minoriteternas riksförbund med undantag för den romska gruppen som är heterogen. Kontakter med representanter för romer förmedlades genom Delegationen för romska frågor som har knutit till sig en referensgrupp bestående av företrädare för de olika romska grupperna. Institutet har ett brett och väl fungerat nätverket och samarbetar med följande organisationer: Delegationen för romska frågor Judiska Centralrådet Judiska församlingen Romska kvinnojouren Svenska Samernas Riksförbund (SSR) Sverigefinska Riksförbundet (SFRT) Sverigefinländarnas riksförbund Sverigefinska kvinnojouren Piilopirtti Svenska Tornedalingarnas Riksförbund (STR T) 4) Var i organisationen finns ansvaret för myndighetens minoritetspolitiska arbete? Avdelningen för analys och uppföljning har ansvarat för genomförandet av regeringens uppdrag om nationella minoriteter sedan år Dessa uppdrag har genomförts i projektform där en projektansvarig samt andra medarbetare har medverkat. Idag ansvarar två utredare för att följa upp och analysera den egna verksamheten utifrån det minoritetspolitiska målet. 13 (14)

14 5) Hur sprids kunskap om minoriteterna och minoritetsspråken inom myndigheten? Alla uppdrag om nationella minoriteter har redovisats för personal vid institutets ordinarie personalmöten där all personal är samlad. Ett mindre seminarium om nationella minoriteter har därutöver genomförts på avdelningen. Avslutande reflektioner Erfarenheterna från de regeringsuppdrag som institutet har genomfört om nationella minoriteter visar att det behövs mer kunskap bland myndighetens personal om de nationella minoriteterna, deras livsvillkor och den nationella minoritetspolitiken. Institutet anser att det är viktigt att myndighetspersonalen skaffar sig den kunskapen, eftersom detta är något som underlättar yrkesutövandet. Vi har också noterat viljan och engagemanget hos de nationella minoriteternas organisationer att arbeta med frågor som främjar deras livsvillkor. Det föreligger vidare behov av resursstöd och stöd i ansökningsförfarandet. Institutet bedömer att detta är angeläget och undersöker möjligheterna att utveckla arbetsformer för att stödja dessa organisationer inom ramen för institutets arbete med det civila samhället. Dessa insatser ligger i linje med folkhälsopolitikens målområde 1, Delaktighet och inflytande. Beslut i detta ärende har fattats av Generaldirektören Sarah Wamala. Föredragande har varit utredaren Isis Nyampame. Projektledaren Karin Melinder har också deltagit i beredningen av ärendet. Sarah Wamala Generaldirektör Isis Nyampame Utredare 14 (14)

MINORITETSPOLITISKA MÅLET

MINORITETSPOLITISKA MÅLET VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011 2012 VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011-2012 Förord I februari

Läs mer

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT Fått och gjort 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot

Läs mer

Sveriges rapport till Europarådet under ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter. Tredje rapporten i enlighet med artikel 25.

Sveriges rapport till Europarådet under ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter. Tredje rapporten i enlighet med artikel 25. Sveriges rapport till Europarådet under ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter Tredje rapporten i enlighet med artikel 25.2 2 Förord Att stärka skyddet för de nationella minoriteterna är en

Läs mer

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009 INFORMATION 1(16) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Katarina Tümer 040-25 21 86 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Att: Jenny Norén Redovisning av Länsstyrelsen

Läs mer

Hur når vi ut till alla? Målgruppsanpassade informationsinsatser inom antibiotikaresistens

Hur når vi ut till alla? Målgruppsanpassade informationsinsatser inom antibiotikaresistens Hur når vi ut till alla? Målgruppsanpassade informationsinsatser inom antibiotikaresistens Hur når vi ut till alla? Målgruppsanpassade informationsinsatser inom antibiotikaresistens Bindningar och jäv

Läs mer

Uppföljning av den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna. Regeringens skrivelse 2005/06:95

Uppföljning av den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna. Regeringens skrivelse 2005/06:95 Uppföljning av den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna Regeringens skrivelse 2005/06:95 7 februari 2008 TU3UT TUSveriges TU4UT TURättighetsfrågorUT... TU5UT TUOrganisation TU6UT TUAttitydpåverkande

Läs mer

Rapport om hur frivilligorganisationer inom det sociala området använt statsbidrag under verksamhetsåret 2006

Rapport om hur frivilligorganisationer inom det sociala området använt statsbidrag under verksamhetsåret 2006 Rapport om hur frivilligorganisationer inom det sociala området använt statsbidrag under verksamhetsåret 2006 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Skrivelse. Det

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

FÖRSTUDIE INFÖR UTBILDNINGSSATSNINGAR

FÖRSTUDIE INFÖR UTBILDNINGSSATSNINGAR Malmö högskolas utvärderingsrapporter No 2, 2007. FÖRSTUDIE INFÖR UTBILDNINGSSATSNINGAR Kompetensutveckling rörande våld mot kvinnor i närstående relationer för socialtjänst och jourverksamheter i Skåne

Läs mer

Innehåll. Resultatredovisning. Barnombudsmannen har ordet 3. Barnombudsmannens uppdrag 4. Ekonomisk översikt 7

Innehåll. Resultatredovisning. Barnombudsmannen har ordet 3. Barnombudsmannens uppdrag 4. Ekonomisk översikt 7 Årsredovisning 214 Innehåll Resultatredovisning Barnombudsmannen har ordet 3 Barnombudsmannens uppdrag 4 Ekonomisk översikt 7 Fakta om barns levnadsvillkor i Sverige - uppföljningssystem Max18 9 Verksamhetsområde

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år?

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Slutrapport för regeringsuppdraget att utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt

Läs mer

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011 GENERALDIREKTÖREN 2012-07-10 NKC 2009/20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd Redovisning för åren 2010-2011 Statens folkhälsoinstitut

Läs mer

Vad hände sedan? En utvärdering av statsbidragen för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010: 5

Vad hände sedan? En utvärdering av statsbidragen för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010: 5 Vad hände sedan? En utvärdering av statsbidragen för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010: 5 Vad hände sedan? En utvärdering av statsbidragen för kvinnors organisering

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA. Om organisationers interna arbete mot diskriminering

Även vi kan DISKRIMINERA. Om organisationers interna arbete mot diskriminering Även vi kan DISKRIMINERA Om organisationers interna arbete mot diskriminering Även vi kan diskriminera Om organisationers interna arbete mot diskriminering 1 (19) 2 (19) Förord Under 2010 har Ungdomsstyrelsen

Läs mer

Gift mot sin vilja. Slutrapport

Gift mot sin vilja. Slutrapport Gift mot sin vilja Slutrapport LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Förord Den första juli 2014 trädde en ny lag i kraft - stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Den stärker barns och ungas förutsättningar

Läs mer

Sociala insatsgrupper. Redovisning av regeringsuppdrag

Sociala insatsgrupper. Redovisning av regeringsuppdrag Sociala insatsgrupper Redovisning av regeringsuppdrag 2 3 INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...5 2 UPPDRAGET...7 2.1 Syfte med uppdraget... 8 2.2 Mål för uppdraget... 9 2.3 Avgränsningar för uppdraget... 9 3 PROJEKTORGANISATION...

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

REAGERA FÖREBYGG VÅLD MOT FLICKOR OCH UNGA KVINNOR OCH AGERA UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009:3

REAGERA FÖREBYGG VÅLD MOT FLICKOR OCH UNGA KVINNOR OCH AGERA UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009:3 REAGERA FÖREBYGG VÅLD MOT FLICKOR OCH UNGA KVINNOR OCH AGERA UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009:3 Förord Ungdomsstyrelsen fick under 2007 ett regeringsuppdrag att under 2007 och 2008 genomföra utbildningar

Läs mer

Utbildningsprogram för bättre bemötande av sexualbrottsoffer i rättsväsendet

Utbildningsprogram för bättre bemötande av sexualbrottsoffer i rättsväsendet Utbildningsprogram för bättre bemötande av sexualbrottsoffer i rättsväsendet Redovisning av ett regeringsuppdrag Ju2007/4690/KRIM Ju2005/9830/KRIM Utbildningsprogram för bättre bemötande av sexualbrottsoffer

Läs mer

Rätt att välja. Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:12

Rätt att välja. Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:12 Rätt att välja Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:12 Rätt att välja Samhällsinformation för att förebygga och förhindra

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling 2011 APRIL INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 1 INLEDNING... 4 Kort om MEB- projektet... 4 Utvärderingen syfte...

Läs mer

Användningen av statsbidraget till vissa organisationer inom det sociala området år 2010. Årlig redovisning till regeringen

Användningen av statsbidraget till vissa organisationer inom det sociala området år 2010. Årlig redovisning till regeringen Användningen av statsbidraget till vissa organisationer inom det sociala området år 2010 Årlig redovisning till regeringen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder,

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer