GENERALDIREKTÖREN. Länsstyrelsen i Stockholms län Box Stockholm Sametinget Box Giron/Kiruna Dnr VERK 2010/343

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GENERALDIREKTÖREN. Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 Stockholm Sametinget Box 90 981 22 Giron/Kiruna. 2011-10-13 Dnr VERK 2010/343"

Transkript

1 GENERALDIREKTÖREN Länsstyrelsen i Stockholms län Box Stockholm Sametinget Box Giron/Kiruna Dnr VERK 2010/343 Regeringsuppdrag Återrapportering av regeringsuppdraget att följa upp och analysera den egna verksamheten utifrån det minoritetspolitiska målet under perioden oktober 2010 oktober 2011

2 Bakgrund Sedan år 2008 har Statens folkhälsoinstitut genomfört två regeringsuppdrag om nationella minoriteter. Det första uppdraget handlade om att kartlägga de nationella minoriteternas hälsosituation och lämna förslag på åtgärder som bör vidtas för att främja hälsa och förebygga sjukdomar hos nationella minoriteter. Uppdraget utfördes i samråd med representanter för de nationella minoriteterna, Socialstyrelsen och Delegationen för romska frågor. Uppdraget slutredovisades i april Det andra uppdraget omfattade dels en undersökning om hur våldsutsatta kvinnor som tillhör de nationella minoriteterna bemöts och stöds av myndigheter, dels en rad insatser om hur man skulle kunna förbättra bemötande och arbeta för att främja jämställdhetsarbete genom att involvera myndighetspersonal och nationella minoriteter. Uppdraget innebar samarbete med ett antal berörda myndigheter, däribland Rikspolisstyrelsen och Socialstyrelsen, och företrädare för de nationella minoriteterna. Uppdraget slutredovisades i mars Nedan redovisas insatser som genomförts av Statens folkhälsoinstitut utifrån de angivna återrapporteringsanvisningarna. 1) Vilka externa insatser har myndighet gjort under perioden inom de tre minoritetspolitiska delområdena? Diskriminering och utsatthet Inflytande och delaktighet (både centralt och lokalt) Språk och kulturell identitet Utifrån ovan nämnda uppdrag har Statens folkhälsoinstitut genomfört insatser som gäller Informationsmaterial om nationella minoriteter Utbildningsinsatser för myndighetspersonal Ekonomiskt stöd till nationella minoriteters organisationer 2 (14)

3 Informationsmaterial om nationella minoriteter Resultaten från regeringsuppdraget om kartläggning av hälsosituationen bland de nationella minoriteterna pekade på brist på kunskap hos myndighetspersonal vad gäller nationella minoriteternas rättigheter, kultur, historia och livsvillkor. Likartade resultat noterades i undersökningen om myndighetspersonals bemötande av våldsutsatta kvinnor tillhörande de nationella minoriteterna. Brist på kunskap om nationella minoriteter försvårar gott bemötande och kan resultera i missförstånd, missnöje, misstro och kränkning av de nationella minoriteternas rättigheter, vilket framgick av kartläggningarnas resultat. För att åtgärda denna brist på kunskap om nationella minoriteter hos myndighetspersonal föreslog Statens folkhälsoinstitut utbildning av myndighetspersonal samt framtagandet av informationsmaterial som belyser de nationella minoriteternas rättigheter, levnadsvanor, livsvillkor och kultur som viktiga redskap för att öka kunskapen hos personal i berörda nyckelmyndigheter. Som ett led i genomförandet av uppdraget om våldsutsatta kvinnor som tillhör nationella minoriteter har Statens folkhälsoinstitut tagit fram informationsmaterial om nationella minoriteter. Materialet består av tre foldrar. Foldrarna riktar sig till personal inom socialtjänsten, polisen och respektive hälso- och sjukvården som kommer i kontakt med nationella minoriteter. Syftet med informationsmaterialet är att öka personalens kunskaper om de nationella minoriteternas rättigheter, ge tips om ett bra bemötande samt informera om kvinnofridsarbete och våldets mekanismer. Innehållet i foldrarna diskuterades med representanter för de nationella minoriteterna, Sveriges kommuner och landsting, Socialstyrelsen, Delegationen för romska frågor, Rikspolisstyrelsen samt en intern referensgrupp vid Statens folkhälsoinstitut. Synpunkter på innehållet bearbetades och informationsmaterialet trycktes i 7000 exemplar. Spridningen av foldrarna har skett genom flera olika kanaler, bland annat alla kommuner och landsting i förvaltningsområdena. Informationsmaterialet finns även tillgängligt kostnadsfritt på webben. Statens folkhälsoinstitut har ambitionen att fortsätta sprida foldrarna i syfte att nå fler målgrupper. Ett fortsatt samarbete med myndigheter som har liknande uppdrag är nödvändigt. 3 (14)

4 Utbildningsinsatser för myndighetspersonal Som ett led i samma uppdrag anordnade Statens folkhälsoinstitut under hösten 2010 fyra pilotutbildningar riktade till myndighetspersonal. Utbildningarna hölls i Sörmlands län och i Jämtlands län. Målgrupperna för utbildningarna bestod av myndighetspersonal inom socialtjänsten, polisen, hälso- och sjukvården, kvinnojourerna, Brottsoffermyndigheten, länsstyrelserna samt representanter från ideella sektorn. Syftet med utbildningarna var att ge grundläggande färdigheter i frågor som rör nationella minoriteters rättigheter, våldets mekanismer, kunskap om våld mot kvinnor, bemötande och samverkan mellan myndigheter och företrädare för nationella minoriteter. Sammanlagt 28 personer deltog i utbildningarna. Företrädare för de nationella minoriteterna hade en central roll i utbildningarna genom att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter om de nationella minoriteternas historia och kultur samt av sina upplevelser i frågor som rör bemötande i kontakt med myndighetspersonal, våld mot kvinnor och jämställdhetsarbetet inom sina respektive grupper. De nationella minoriteternas bidrag till utbildningarna uppskattades av kursdeltagarna. Nationellt centrum för kvinnofrid inbjöds att tala om våld mot kvinnor och våldets mekanismer och hur man kan arbeta för att förebygga våld mot kvinnor samt ge offren ett gott bemötande. Motiverande samtal presenterades av medarbetare vid Statens folkhälsoinstituts riksbruksprojekt som en lämplig metod som skulle kunna underlätta bemötandet av våldsutsatta kvinnor. En föreläsning om dubbel utsatthet hölls av Bräcke Diakoni. Utvärderingen av utbildningarnas olika moment visade att deltagare överlag var nöjda. Ekonomiskt stöd till de nationella minoriteternas organisationer Statens folkhälsoinstitut har fördelat ekonomiskt stöd till åtta organisationer som drivs av, eller som arbetar med, nationella minoriteter. Syftet med projektmedlen är att stödja organisationerna i deras arbete med kvinnofridsfrågor, stärka jämställdhetsarbetet bland nationella minoriteter och främja samverkan mellan organisationerna sinsemellan och med myndigheter som nationella minoriteter kommer i kontakt med kr har betalats ut. 4 (14)

5 Vilka organisationer har beviljats ekonomiskt stöd? Här redovisas vilka organisationer som har erhållit ekonomiskt stöd samt ges en beskrivning av deras projekt. Organisationerna återrapporterade till Statens folkhälsoinstitut den 15 augusti 2011 hur projektmedlen hittills har använts. En kort beskrivning av de genomförda insatserna ges nedan. Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende (RFHL), kr Målgrupp: resande romer Organisationen arbetar med insatser som syftar till att förebygga narkotika och läkemedelsmissbruk bland resande romer samt minska våldet mot kvinnor. Missbruket av narkotika och läkemedel är en vanligt förekommande företeelse bland den romska gruppen. Missbruket orsakar samhälleliga problem i form av bland annat kriminalitet, hemlöshet, våld och utanförskap och därför behövs samlade insatser. Mest drabbade är kvinnor och flickor bland de resande romerna. Arbetet med att bryta missbruk och utanförskap är därför ett viktigt led i ett jämställdhetsarbete. RFHL tagit fram en handlingsplan om hur insatser för att förebygga missbruk hos romer skulle kunna genomföras. Handlingsplanen bygger på en modell för att utbilda utbildare i en så kallad LifeRing-metod. Man har också konstaterat att arbetet med dessa problem hos denna målgrupp är utmanande och krävande ur ett kulturellt perspektiv. Organisationen värdesätter samarbete med företrädare för romska organisationer för att kunna förankra frågan hos målgruppen. Samarbete med andra organisationer och institutioner som arbetar med liknande frågor premieras i projektets genomförande. Genomförda aktiviteter till och med 15 augusti Projektet är påbörjat. Kontakt är etablerad med andra romska organisationer för att informera om projektet. Olika arbetsgrupper bestående av målgrupper har bildats i Gävle, Uppsala och Malmö. Informationsmaterial om läkemedelsberoende samt information om projektet har översatts till två dialekter, resanderomani och kaledialekt. Informationsmaterialet sprids vidare till målgrupperna. Utbildning i LifeRing-metoden för cirkelledare har genomförts av 5 (14)

6 projektledaren. LifeRing-metoden används för att stödja de som drabbas av missbruket. Projektgruppen kommer i kontakt med kvinnor i missbruk som behöver professionellt stöd. Dessa kvinnor hänvisas till kvinnojourer som samarbetar med organisationen. Projektgruppen planerar en informationsturné om projektet i andra delar av landet. Riksorganisationen Män för Jämställdhet, kr Målgrupp: alla de fem nationella minoriteterna Det projekt som det beviljades medel till avser jämställdhetsarbete bland nationella minoriteter och syftar till att initiera och understödja ett uthålligt och självständigt drivet påverkans- och opinionsbildningsarbete inom de nationella minoriteterna för att främja jämställdhet och kvinnofrid samt motverka homo-, bi- och transfobi. Projektets särskilda inriktning är insatser som syftar till att främja jämställda och våldsfria praktiker bland män. Det betyder att man ska initiera nya nätverk inom de nationella minoriteterna för att starta samtal om män, maskulinitet och jämställdhet. Dessa samtal grundar sig i kvinnofridsfrågor, men omfattar även andra områden, däribland jämställdhetsfrågor, föräldraskap och föräldraledighet. Varje minoritetsgrupp ska ges stöd till att inom respektive nationella minoritet själva utforma och bedriva uthålligt påverkansarbete och opinionsbildande aktiviteter som syftar till att främja jämställda och våldsfria praktiker bland män. Genomförda aktiviteter till och med 15 augusti 2011 Kontakt med representanter för de nationella minoriteterna har knutits och samarbete med olika organisationer har påbörjats. Projektplan är framtagen. Projektet bedrivs i fyra faser: förstudie; initieringsfas; dialogseminarium; uppföljning och implementering. I förstudien har kunskap om de nationella minoriteterna inhämtats, och under initieringsfasen har kontakt med företrädare för de nationella minoriteterna etablerats. Ett antal dialogträffar, seminarier och utbildningsinsatser om maskulinitet, genus och jämställdhet kommer att genomföras i respektive grupp. Arbetet kommer att utgå ifrån varje grupps erfarenhet och kunskap om jämställdhet och ifrån gruppens egna behov och önskemål när det gäller att arbeta med dessa frågor. 6 (14)

7 Sveriges Romska Ungdoms Delegation (SRUD), kr Målgrupp: romer Projektet syftar till att förbättra romernas situation med fokus på unga romska kvinnor och deras barn genom att anordna föräldrautbildningar för unga romska kvinnor. SRUD har konstaterat att romska barn och ungdomar har svårigheter i skolan och att majoriteten av de romska barnen lämnar grundskolan med ofullständiga betyg. Man har också noterat att romska barns svårigheter är kopplat till föräldrarnas livssituation. Romska kvinnor kan därför behöva redskap för att stärkas i sin föräldraroll och få stärkt självförtroende. Utbildningarna planeras tillsammans med dels Svenska kyrkan som stödjer SRUD med lokaler och administrativt stöd, dels berörda myndigheter, dels en erfaren socionom som ska anlitas i utbildningen. I utbildningen planeras även inslag av de ämnen som inom romska familjer anses som problematiska och tabubelagda, till exempel frågor kring kriminalitet, användningen av narkotika, tablettmissbruk och andra droger. Tidiga äktenskap hos romska flickor kommer också att behandlas. Genomförda aktiviteter till och med 15 augusti 2011 Sveriges Romska Ungdoms Delegation har anordnat två kurser riktade dels till romska föräldrar, dels till romska unga kvinnor. Syftet med kurserna var att stärka romska föräldrar i sin föräldraskapsroll samt utrusta romska kvinnor med kunskap som stärker deras självförtroende och bryter deras isolering. Kursen för romska föräldrar behandlade frågor om parrelationer samt samtal om familjeliv, ekonomi och problemlösning. Kursen för romska unga kvinnor innefattade olika teman, exempelvis enskilda personliga psykoterapeutiska samtal och gruppsamtal. Aktiviteter kring handarbete i grupp, datakunskap och samhällsorientering genomfördes inom ramen för kursen. Båda kurserna hade 15 deltagare. Utvärderingar från kurserna visade att kursdeltagarna var mycket nöjda. Organisationen genomförde vidare en gemensam aktivitet som bestod i att bjuda föräldrar och barn till ett bowlingevenemang. Syftet var att främja umgänget mellan föräldrar och barn. 7 (14)

8 Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset (STR-T), kr - Målgrupp: fyra av de nationella minoriteterna (ej den judiska gruppen) Det projekt som har beviljats ekonomiskt stöd avser tornedalska kvinnor och syftar till att genomföra satsningar som främjar jämställdhet i samarbete med andra nationella minoriteters organisationer. Insatserna är en del i ett projekt som heter Tohtia-Duostta-Våga och ingår i en planerad längre satsning. I den första fasen etablerade STR-T ett nätverk och har sedan bedrivit olika aktiviteter för att främja jämställdhetsarbete och samverkan med andra organisationer. Bland de planerade aktiviteterna i den andra fasen av projektet finns inrättandet av ett elektroniskt forum för nätverkande mellan nationella minoriteter och urfolkskvinnor. Där ska teman såsom makt, inflytande, hälsa och entreprenörskap kunna debatteras och erfarenhetsutbyte främjas. STR-T kommer också att anordna en hälso- och jämställdhetsmässa i samverkan med Svenska Samernas Riksförbund (SSR) och Sverigefinska folkhögskolan. Målet är att engagera minst 100 deltagare. STR-T:s mål med detta projekt är att kunna genomföra långsiktiga aktiviteter som främjar jämställdhet och samverkan mellan de olika minoritetsorganisationerna. I slutet av projektet kommer en utvärdering av genomförda aktiviteter att göras. Där kommer STR-T att se vilka lärdomar som kan dras och vilka effekter projektet har haft för jämställdhetsarbete bland de nationella minoriteterna, särskilt bland tornedalska kvinnor. Genomförda aktiviteter fram till Organisationen har anordnat en tvådagarskonferens (26 28 november) där män, kvinnor och ungdomar från alla minoritetsgrupper inbjöds för att samtala om hälsa, makt och entreprenörskap i glesbygden. Konferensen var välbesökt med 62 deltagare från olika minoritetsgrupper. Arbetet med att stärka och bredda samverkan mellan kvinnor från olika minoritetsorganisationer fortskrider. Ett samarbete med myndigheter och andra intressanta aktörer i frågor som rör nationella minoriteter har inletts. 8 (14)

9 Svenska Samernas Riksförbund (SSR), kr - Målgrupp: samer SSR kommer att arbeta aktivt med insatser som främjar och stärker samiska kvinnors ställning i samhället, särskilt de renskötande samiska kvinnorna. Insatserna kommer också att belysa den problematik som rennäringslagen medför och vilka åtgärder som kan vidtas för att främja jämställdhetsarbete bland renskötande samiska kvinnor. SSR kommer att anordna kurser, seminarier, konferenser och studiebesök på temat jämställdhet. Seminarierna och konferenserna kommer att vända sig till beslutfattare och andra aktörer samt riksdagen och myndigheter som arbetar med dessa frågor på olika nivåer. Genomförda insatser fram till Organisationen förbereder seminarier och föreläsningar som ska behandla rennäringslagen ur ett genus- och barnperspektiv. Samarbete med relevanta organisationer och myndigheter har påbörjats. Projektet har förankrats inom den egna gruppen och har fått god respons. Många är positiva till att rennäringslagen och dess inverkan på kvinnor och barn lyfts fram och diskuteras. Fler har visat stort intresse för de planerade seminarierna och föreläsningarna. Riktat stöd I delrapporten framkom ett behov av särskilt stöd till utveckling av kvinnojours- och stödlinjeverksamheter på det egna språket för de romska, samiska och sverigefinska nationella minoriteterna. Riktade medel efter inlämnad ansökan och godkänd projektplan har därför delats ut till följande organisationer. 9 (14)

10 Länsstyrelsen i Stockholms län, kr - Målgrupp: romer Länsstyrelsen i Stockholms län har fått medel för att stödja ett nationellt resursstöd i frågor som rör romska kvinnor som är utsatta för våld i en nära relation. Arbetet bygger på de insatser som har genomförts av Romska och resande kvinnojouren. Länsstyrelsen kommer att bistå jämställdhetsarbetet bland romska kvinnor via denna kvinnojour. Dessa insatser omfattar: att öka romska kvinnors kunskap om sina rättigheter och skyldigheter att stärka romska kvinnors självtroende att ge skydd till romska kvinnor som är utsatta för våld i nära relation att hjälpa romska kvinnor att etablera sig i samhället Genomförda aktiviteter fram till Lanseringen av det nationella resursstödet ägde rum i juli och uppmärksammades genom ett pressmeddelande på Stockholms länsstyrelses webbsida. En telefonrådgivare har rekryterats. Telefonrådgivaren deltar också i en utbildning i hedersrelaterat våld som anordnas av Ungdomsstyrelsen. Telefonrådgivningen är nu operationell och har öppet tre dagar i veckan. Förfrågningar om placering i jour av äldre och yngre romska kvinnor har inkommit från socialtjänsten och hälso och sjukvården. Informationsmaterial om kvinnojouren och telefonrådgivningen har tagit fram och sprids genom olika kanaler, bland annat Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Sveriges Kvinnojourers Riksförbund (SKR), alla länsstyrelser i landet och Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK). 10 (14)

11 Sametinget, kr - Målgrupp: samer Sametinget har erhållit riktade medel för att stärka samiska kvinnors delaktighet i samhällslivet och ställning i det politiska beslutsfattandet. Man har konstaterat att det finns brist på stöd och hjälp för eventuellt våldsutsatta samiska kvinnor och brist på kunskap om att det finns behov av sådan hjälp. Det beviljade ekonomiska stödet kommer att finansiera en pilotstudie kring möjligheter och förutsättningar för inrättandet av en telefonjour för kvinnor i Sapmi (Sameland). Samarbete med andra aktörer med erfarenheter inom detta område planeras. Projektet förväntas bidra med ökad kunskap och metodutveckling till jämställdhetsarbete bland samer. Genomförda aktiviteter fram till Projektet befinner sig i en planeringsfas. Direktiv angående genomförandet av projektet har tagits fram och är förankrade inom Sametinget. Rekrytering av en projektledare är nära förestående. Sverigefinska kvinnojouren Piilopirtti, kr - Målgrupp: sverigefinnar Kvinnojouren har beviljats medel för att genomföra en kartläggning av hur många kvinnojourer det finns som kan erbjuda hjälp till finska eller meänkieli-talande våldsutsatta kvinnor bland landets kvinnojourer. Syftet med denna studie är att bygga en kunskapsbank som kommer att vara till hjälp för andra aktörer som arbetar med finska eller meänkieli-talande våldsutsatta kvinnor. Detta skulle underlätta och möjliggöra för våldsutsatta kvinnor som talar finska eller meänkieli att få den hjälp de behöver på sitt eget språk. Genomförda aktiviteter fram till Identifiering av samarbetspartner har gjorts och en pilotstudie är planerad. Arbetet beräknas påbörjas så fort som möjligt. 11 (14)

12 Workshop för organisationer som har beviljats medel Syfte och målgrupp Statens folkhälsoinstitut anordnade i enlighet med aktivitetsplanen en workshop i januari 2011 på temat vad det innebär att erhålla statligt ekonomiskt stöd. Workshopen vände sig till de organisationer som har beviljats ekonomiskt stöd till jämställdhetsarbete bland nationella minoriteter. Workshopen hade två syften. Dels ville institutet få möjlighet att informera mottagare av ekonomiskt stöd om vad det innebär att erhålla statligt ekonomiskt stöd, delge praktiska verktyg för löpande uppföljning och återrapportering av insatserna. Dels ville vi skapa utrymme för och främja erfarenhetsutbyte och nätverkande mellan deltagarna. Kontaktpersonerna hos de åtta organisationer som beviljades ekonomiskt stöd fick en inbjudan till workshopen. Alla organisationer deltog med minst en representant och totalt deltog 18 personer i workshopen. Utvärdering från workshop med mottagare av ekonomiskt stöd Workshopen och hur organisationerna uppfattade utlysningen av ekonomiskt stöd utvärderades dels genom en slutdiskussionsdel på workshopen där flera synpunkter fångades upp och dokumenterades, dels genom en webbenkät som skickades ut dagarna efter workshopen. Deltagarna var generellt sett mycket nöjda med dagen. De medverkande i workshopen hittade flera beröringspunkter och nätverk för att främja samverkan, och ett erfarenhetsutbyte etablerades. Det finns också ett stort intresse för fortsatt samverkan och tillfällen till dialog med myndighetsrepresentanter. 2) Vilka särskilda regeringsuppdrag har myndigheten haft under perioden när det gäller nationella minoriteter? Under perioden oktober 2010 oktober 2011 genomförde Statens folkhälsoinstitut de ovan beskrivna insatserna inom ramen för regeringsuppdraget om bemötande av våldsutsatta kvinnor tillhörande de nationella minoriteterna. 12 (14)

13 3) Hur ser myndighetens samråd med de nationella minoriteterna ut? Statens folkhälsoinstitut har etablerat ett nära samarbete med företrädare för nationella minoriteter i sina regeringsuppdrag. Representanter för nationella minoriteter har ingått i de olika referensgrupper som har bildats under genomförandet av uppdragen. Företrädare för de nationella minoriteterna har bidragit med värdefulla synpunkter på uppdraget och genom dem har uppdragen kunnat förankras i respektive grupper. Samråd med representanter för de nationella minoriteterna var en grundförutsättning som har förenklat arbetet. Beroende på uppdragens karaktär har samråden varierat i utseende. Samarbete har initierats från de nationella minoriteternas riksförbund med undantag för den romska gruppen som är heterogen. Kontakter med representanter för romer förmedlades genom Delegationen för romska frågor som har knutit till sig en referensgrupp bestående av företrädare för de olika romska grupperna. Institutet har ett brett och väl fungerat nätverket och samarbetar med följande organisationer: Delegationen för romska frågor Judiska Centralrådet Judiska församlingen Romska kvinnojouren Svenska Samernas Riksförbund (SSR) Sverigefinska Riksförbundet (SFRT) Sverigefinländarnas riksförbund Sverigefinska kvinnojouren Piilopirtti Svenska Tornedalingarnas Riksförbund (STR T) 4) Var i organisationen finns ansvaret för myndighetens minoritetspolitiska arbete? Avdelningen för analys och uppföljning har ansvarat för genomförandet av regeringens uppdrag om nationella minoriteter sedan år Dessa uppdrag har genomförts i projektform där en projektansvarig samt andra medarbetare har medverkat. Idag ansvarar två utredare för att följa upp och analysera den egna verksamheten utifrån det minoritetspolitiska målet. 13 (14)

14 5) Hur sprids kunskap om minoriteterna och minoritetsspråken inom myndigheten? Alla uppdrag om nationella minoriteter har redovisats för personal vid institutets ordinarie personalmöten där all personal är samlad. Ett mindre seminarium om nationella minoriteter har därutöver genomförts på avdelningen. Avslutande reflektioner Erfarenheterna från de regeringsuppdrag som institutet har genomfört om nationella minoriteter visar att det behövs mer kunskap bland myndighetens personal om de nationella minoriteterna, deras livsvillkor och den nationella minoritetspolitiken. Institutet anser att det är viktigt att myndighetspersonalen skaffar sig den kunskapen, eftersom detta är något som underlättar yrkesutövandet. Vi har också noterat viljan och engagemanget hos de nationella minoriteternas organisationer att arbeta med frågor som främjar deras livsvillkor. Det föreligger vidare behov av resursstöd och stöd i ansökningsförfarandet. Institutet bedömer att detta är angeläget och undersöker möjligheterna att utveckla arbetsformer för att stödja dessa organisationer inom ramen för institutets arbete med det civila samhället. Dessa insatser ligger i linje med folkhälsopolitikens målområde 1, Delaktighet och inflytande. Beslut i detta ärende har fattats av Generaldirektören Sarah Wamala. Föredragande har varit utredaren Isis Nyampame. Projektledaren Karin Melinder har också deltagit i beredningen av ärendet. Sarah Wamala Generaldirektör Isis Nyampame Utredare 14 (14)

Intryck, avtryck framtidstro

Intryck, avtryck framtidstro Intryck, avtryck framtidstro Bemötande av våldsutsatta kvinnor från de nationella minoriteterna TILL SOCIALTJÄNSTEN 1 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2010 ISBN: 978-91-7257-719-0 OMSLAGSFOTO: Sara

Läs mer

Intryck, avtryck framtidstro

Intryck, avtryck framtidstro Intryck, avtryck framtidstro Bemötande av våldsutsatta kvinnor från de nationella minoriteterna TILL HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN 1 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2010 ISBN: 978-91-7257-720-6 OMSLAGSFOTO:

Läs mer

Kommittédirektiv. Delegationen för romska frågor. Dir. 2006:101. Beslut vid regeringssammanträde den 14 september 2006

Kommittédirektiv. Delegationen för romska frågor. Dir. 2006:101. Beslut vid regeringssammanträde den 14 september 2006 Kommittédirektiv Delegationen för romska frågor Dir. 2006:101 Beslut vid regeringssammanträde den 14 september 2006 Sammanfattning av uppdraget En delegation för romska frågor inrättas för att, med utgångspunkt

Läs mer

Intryck, avtryck framtidstro

Intryck, avtryck framtidstro Intryck, avtryck framtidstro Bemötande av våldsutsatta kvinnor från de nationella minoriteterna TILL POLISEN 1 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2010 ISBN: 978-91-7257-721-3 OMSLAGSFOTO: Sara Arnald/Scanpix

Läs mer

Uppdrag att följa upp och analysera den egna verksamheten utifrån det minoritetspolitiska målet

Uppdrag att följa upp och analysera den egna verksamheten utifrån det minoritetspolitiska målet Rosi Hoffer, utredare RK dnr: IJ 2010/368/DISK Återrapportering av regeringsuppdrag Uppdrag att följa upp och analysera den egna verksamheten utifrån det minoritetspolitiska målet Inledning Det övergripande

Läs mer

Bemötande av våldsutsatta kvinnor som tillhör de nationella minoriteterna

Bemötande av våldsutsatta kvinnor som tillhör de nationella minoriteterna SLUTREDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG VERK 2008/332 Bemötande av våldsutsatta kvinnor som tillhör de nationella minoriteterna www.fhi.se BEMÖTANDE AV VÅLDSUTSATTA KVINNOR SOM TILLHÖR DE NATIONELLA MINORITETERNA

Läs mer

Kaffeost med kippa Nya former av minoritetssamarbete i Sverige. Leena Huss Hugo Valentin-centrum Uppsala universitet

Kaffeost med kippa Nya former av minoritetssamarbete i Sverige. Leena Huss Hugo Valentin-centrum Uppsala universitet Kaffeost med kippa Nya former av minoritetssamarbete i Sverige Leena Huss Hugo Valentin-centrum Uppsala universitet Innehåll Hur började det? Vilka former av samarbete? Har det lett till resultat? Den

Läs mer

Värdegrund STR-T hävdar alla människors lika värde och rättigheter. Vi är öppna för utveckling av språk, kultur och det samhälle vi lever i.

Värdegrund STR-T hävdar alla människors lika värde och rättigheter. Vi är öppna för utveckling av språk, kultur och det samhälle vi lever i. Verksamhetsplan 1(5) Vision STR-T är ett riksförbund för alla tornedalingar, lantalaiset m.fl. Värdegrund STR-T hävdar alla människors lika värde och rättigheter. Vi är öppna för utveckling av språk, kultur

Läs mer

Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet

Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet Våld mot kvinnor med missbrukseller beroendeproblem Länge en sparsamt belyst fråga! Men uppmärksammad i: - Att ta ansvar

Läs mer

Kommittédirektiv. Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Dir. 2014:25

Kommittédirektiv. Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Dir. 2014:25 Kommittédirektiv Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra Dir. 2014:25 Beslut vid regeringssammanträde den 20 februari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå

Läs mer

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09 Livsmiljöenheten 2009-12-18 Länsstrategi Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010 Diarienr: 801-3732-09 2 1 Förord Mäns våld mot kvinnor i Västmanland är utbrett och vanligt före-kommande. De senaste åren

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Redovisning av uppdrag om att utarbeta förslag på kursplaner för nationella minoritetsspråk Dnr U2014/5037/S

Redovisning av uppdrag om att utarbeta förslag på kursplaner för nationella minoritetsspråk Dnr U2014/5037/S Regeringskansliet 1 (10) Redovisning av uppdrag om att utarbeta förslag på kursplaner för nationella minoritetsspråk Dnr U2014/5037/S Härmed redovisas uppdraget att utarbeta förslag på kursplaner för de

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

2008-03-12 IJ2008/858/DISK

2008-03-12 IJ2008/858/DISK Promemoria 2008-03-12 IJ2008/858/DISK Integrations- och jämställdhetsdepartementet Enheten för diskrimineringsfrågor Kommunenkät rörande nationella minoriteter Integrations och jämställdhetsdepartementet

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Regeringsuppdraget - Första hjälpen till psykisk hälsa med fokus på unga

Regeringsuppdraget - Första hjälpen till psykisk hälsa med fokus på unga Regeringsuppdraget - Första hjälpen till psykisk hälsa med fokus på unga Margit Ferm Ordförande SPES kretsen i Jönköpings län Medarbetare NASP/KI Bildades 1987 SPES kretsen i Jönköpings län 1997 SPES avdelningen

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

Ärendet Grundskolenämnden har för yttrande erhållit rubricerad motion.

Ärendet Grundskolenämnden har för yttrande erhållit rubricerad motion. SIGNERAD Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum 2014-11-10 Vår referens Stefan Kling Tjänsteskrivelse Motion av Magnus Olsson (SD) avseende att ta reda på hur stort och utbrett problemet är i Malmö

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Projekt Kvinnofrid Svalövs kommun

Projekt Kvinnofrid Svalövs kommun P r o j e k t p l a n 2009-11-16 2010-07-15 Projekt Kvinnofrid Svalövs kommun Mäns våld mot kvinnor måste uppmärksammas som ett hot mot hälsa, jämlikhet och demokrati för kvinnor och flickor i hela världen

Läs mer

Tryggare skolor för unga hbtq-personer. Redovisning av uppdrag om insatser för en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbt-personer

Tryggare skolor för unga hbtq-personer. Redovisning av uppdrag om insatser för en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbt-personer Tryggare skolor för unga hbtq-personer Redovisning av uppdrag om insatser för en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbt-personer 1 Öppna Skolan! Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Läs mer

Regeringen uppdrar åt Linköpings universitet att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn.

Regeringen uppdrar åt Linköpings universitet att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Regeringsbeslut II:3 2015-06-17 S2012/275/FST Socialdepartementet Linköpings universitet 581 83 Linköping Uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn 1 bilaga Regeringens

Läs mer

Hur mår Sveriges nationella minoriteter?

Hur mår Sveriges nationella minoriteter? Hur mår Sveriges nationella minoriteter? Kartläggning av hälsosituationen bland de nationella minoriteterna samt förslag till förebyggande och hälsofrämjande åtgärder www.fhi.se REDAKTÖR ISIS NYAMPAME

Läs mer

Handlingsplan för Region Skånes arbete med att säkerställa de nationella minoriteternas rättigheter.

Handlingsplan för Region Skånes arbete med att säkerställa de nationella minoriteternas rättigheter. Handlingsplan för Region Skånes arbete med att säkerställa de nationella minoriteternas rättigheter. 1 Innehållsförteckning Bakgrund....sidan 3 Aktuell lagstiftning samt konventioner...sidan 5 Prioriterade

Läs mer

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-16 Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsplan

Läs mer

MINORITETSPOLITISKA MÅLET

MINORITETSPOLITISKA MÅLET VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011 2012 VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011-2012 Förord I februari

Läs mer

Sammanträdesdatum Samrådsgrupp minoriteter 2012-03-28 15 Plats och tid Kommunkontoret onsdagen den 28 mars kl. 14.00 15.30

Sammanträdesdatum Samrådsgrupp minoriteter 2012-03-28 15 Plats och tid Kommunkontoret onsdagen den 28 mars kl. 14.00 15.30 Samrådsgrupp minoriteter 2012-03-28 15 Plats och tid Kommunkontoret onsdagen den 28 mars kl. 14.00 15.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Birgitta Larsson, ordförande Lennart Albinsson, Storlule

Läs mer

Romsk brobyggare implementering av projekt Romane Buca

Romsk brobyggare implementering av projekt Romane Buca KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Reuterdahl Karin Datum 2014-05-02 Diarienummer UAN-2014-0224 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Romsk brobyggare implementering av projekt Romane

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

Redovisning av uppdrag angående jämställdhet inom strategin för romsk inkludering

Redovisning av uppdrag angående jämställdhet inom strategin för romsk inkludering RAPPORT 1 (15) Datum 2015-02-12 Beteckning 106-39393-2013 Enheten för arbetsmarknads- och rättighetsfrågor Majlis Nilsson Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdrag angående jämställdhet

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd

Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd GENERALDIREKTÖREN 2011-06-30 NKC 2010/44 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Regeringsuppdrag Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd (Ert ärende

Läs mer

Delrapport för verksamheter som har beviljats utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld

Delrapport för verksamheter som har beviljats utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld Delrapport för verksamheter som har beviljats utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld 1. Grunduppgifter Kommun/verksamhet: Medrapporterande

Läs mer

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Ks 2010:163 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Handlingsprogram

Läs mer

Ansökan om bidrag till Kriscentrum för män i Västmanland för verksamhetsår 2015

Ansökan om bidrag till Kriscentrum för män i Västmanland för verksamhetsår 2015 tiilaga ~s 2015/36/1 Kriscentrum för Män SALA KOMMUN Vård- och omsorgsförvaltningen Ink. 2015-01- O 2 Till Socialnämnden i Sala kommun Ansökan om bidrag till Kriscentrum för män för verksamhetsår 2015

Läs mer

Skriftliga kommentarer till samråd med Integrationsoch jämställdhetsdepartementet 3 december 2008

Skriftliga kommentarer till samråd med Integrationsoch jämställdhetsdepartementet 3 december 2008 Skriftliga kommentarer till samråd med Integrationsoch jämställdhetsdepartementet 3 december 2008 Härmed sänder Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset (STR-T) följande skriftliga kommentarer

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Slutrapport genomförande Sammanfattning Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01 2012-08-31 genomfört ett genomförandeprojekt Öka andelen långtidsfriska. Det

Läs mer

Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola. Uppdaterad 2015

Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola. Uppdaterad 2015 Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola Uppdaterad 2015 I denna skrift ges en kort information om nationella minoriteter och deras rättigheter i förskola, förskoleklass och skola. Syftet

Läs mer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer 2014 1. Inledning Arbetet med våld i nära relationer är ett högt prioriterat område utifrån regeringens skrivelse 2007/08:39. Familjefridssamordnarens

Läs mer

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant Göteborgs stad Social ekonomi = sant Lotta Lidén Lundgren, Anneli Assmundson, Ulrika Lantz Westman Stöd till social ekonomi, Social resursförvaltning, Social resursförvaltnings uppdrag Social resursförvaltning

Läs mer

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Kommunstyrelsens kontor Handlingsplan rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Våld mot kvinnor innebär: Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i eller sannolikt kommer

Läs mer

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Sensus studieförbund Projektledare Anna Burack e-postadress anna.burack@sensus.se Tel 08-4061635 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge.

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge. 1 Slutrapport till länsstyrelsen ang. Projektet Biff 2 2008-08-25-2010-06-01 gällande barn till missbrukare, barn som bevittnat våld och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Bakgrund/sammanfattning

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Gotlands Regnbågshelg 2012

Gotlands Regnbågshelg 2012 Gotlands Regnbågsgrupp Visby 2012-02-05 Inbjudan till deltagande i Gotlands Regnbågshelg 2012 Projektet Gotlands Regnbågshelg 2012 vill ge mångfaldsarbetet på Gotland ytterligare en dimension. Det genom

Läs mer

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Överenskommelsen bygger på fem steg... 3 Inledning...

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Anvisningar för ansökan om verksamhetsbidrag för social verksamhet

Anvisningar för ansökan om verksamhetsbidrag för social verksamhet Anvisningar för ansökan om verksamhetsbidrag för social verksamhet Läs dessa anvisningar samt dokumentet Så här bedömer Socialstyrelsen ansökningar om verksamhetsbidrag för social verksamhet innan ni lämnar

Läs mer

Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun

Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun Datum 2012-07-05 Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun Kvalitetsdokument Redaktör Dokumentnamn Upprättat (dat.) 2011-11-24 Handlingsplan

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Universitets- och högskolerådets arbete med främjandeuppdraget

Universitets- och högskolerådets arbete med främjandeuppdraget Universitets- och högskolerådets arbete med främjandeuppdraget NITUS 14-11-27 Aleksandra Sjöstrand Universitets- och högskolerådets uppgifter Universitets- och högskolerådet ansvarar för uppgifter i fråga

Läs mer

Pilotprojektet Första hjälpen till psykisk hälsa YMHFA i Jönköpings län

Pilotprojektet Första hjälpen till psykisk hälsa YMHFA i Jönköpings län Pilotprojektet YMHFA i Jönköpings län Margit Ferm Projektledare Ordförande SPES kretsen V ordförande NSPH Jönköpings län Socionom Emma Asserholt Första hjälpare Ungdomsutvecklare Kultur & Fritidsförvaltningen

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland D nr LTV Kompetenscentrum för hälsa Faställd av Lennart Iselius Hälso- och sjukvårdsdirektör Handläggare Ann-Sophie Hansson Folkhälsochef 2011-07-20 1 (7) Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Läs mer

-Projektplan Fri:JA 130418- Projektplan Fri:JA

-Projektplan Fri:JA 130418- Projektplan Fri:JA Ingela Bernholtz/Lovisa Gentz Ahl Projektplan Fri:JA Bakgrund Fri:JA projektet startade i augusti 2012 med anledning av att samtliga IM elever i Kristianstads kommun samlades på Österängsgymnasiet. Eftersom

Läs mer

Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Promemoria 2010-10-07 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Bakgrund Den 1 december 2010 träder en reform för att påskynda nyanlända

Läs mer

Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Referensgruppsmöte 2013-10-23

Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Referensgruppsmöte 2013-10-23 Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Referensgruppsmöte 2013-10-23 Närvarande Karin Hopstadius, Länsstyrelsen Kronoberg, Irma Cupina, Länsstyrelsen Gotland, Lillemor Landsten, Länsstyrelsen Jämtland,

Läs mer

Kulturdepartementet 103 33 Stockholm. Betänkandet Värna språken Förslag till språklag (SOU 2008:26)

Kulturdepartementet 103 33 Stockholm. Betänkandet Värna språken Förslag till språklag (SOU 2008:26) 1 YTTRANDE 2008-07-04 Dnr Ku2008/664/KV Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Värna språken Förslag till språklag (SOU 2008:26) Sammanfattning och allmänt Förslaget som presenteras i form av

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETET MED NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK 2015 2016. Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-02 2 Dnr: 2014.1110.

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETET MED NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK 2015 2016. Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-02 2 Dnr: 2014.1110. HANDLINGSPLAN FÖR ARBETET MED NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK 2015 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-02 2 Dnr: 2014.1110.101 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 3 1.1. Nuläge... 3

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Samarbetspartners: Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2011 1. Verksamheten

Läs mer

2013-045.17. Länsstyrelsen, Landstinget Västmanland, Polismyndigheten, Kriminalvården, Kommunerna

2013-045.17. Länsstyrelsen, Landstinget Västmanland, Polismyndigheten, Kriminalvården, Kommunerna Dokumentnamn: Mäns våld mot kvinnor Dokumentnummer: Version: Dnr:801-2961-12 Datum: VKL:s diarienummer: 2013-045.17 Gäller fr o m: Gäller t o m: 2012 2014 Parter: Länsstyrelsen i Västmanlands län Handläggare:

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Öppna jämförelser stöd till brottsoffer 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2013

Öppna jämförelser stöd till brottsoffer 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2013 Öppna jämelser stöd till brottsoffer resultat s kommun, inrapporterat Om öppna jämelser hemlöshet Öppna jämelser kring stöd till brottsoffer genomdes sta gången 2012. Jämelserna bygger på resultat från

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Socialförvaltningen Boendeenheten Tjänsteskrivelse 1(6) Karin Säfström 046-35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden i Lund Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Sammanfattning

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa Regeringsbeslut I:6 2013-02-28 S2013/1667/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området

Läs mer

Koncernkontoret Koncernstab kansli

Koncernkontoret Koncernstab kansli Koncernkontoret Koncernstab kansli Bahrtine Annika Integrationshandläggare +46 40 675 3 45 Mobil 0768-87 04 9 annika.bahrtine@skane.se Rapport Datum 04-08-30 Version 04-08-4 (5) Rapport gällande genomförande

Läs mer

Riktlinjer för aktivitetsbidrag

Riktlinjer för aktivitetsbidrag Riktlinjer för aktivitetsbidrag 1) Varför utdelar fonden aktivitetsbidrag? Genom att stödja olika aktiviteter vill fonden öka kontakterna mellan Sverige och Finland och öka kunskapen om de båda länderna.

Läs mer

Ungdomsstyrelsens Rikskonferens 1-2 december 2009

Ungdomsstyrelsens Rikskonferens 1-2 december 2009 Ungdomsstyrelsens Rikskonferens 1-2 december 2009 Laura Andreea Bolos I denna rapport har jag försökt ge en sammanfattning av de två dagar som jag har spenderat i Stockholm på Ungdomsstyrelsens Rikskonferens.

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med

Strategi för Kulturrådets arbete med Strategi för Kulturrådets arbete med kultur och hälsa 2010 2012 Statens kulturråd 2010 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor. Vad gör socialtjänsten?

Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor. Vad gör socialtjänsten? Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor Vad gör socialtjänsten? Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor Vad gör socialtjänsten? ISSN 1103-8209, meddelande 1999:23 Text: Britt Segerberg Omslagsbild:

Läs mer

Projektbeskrivning Skyddsnät

Projektbeskrivning Skyddsnät Projektbeskrivning Skyddsnät När barn och unga råkar illa ut talar man ofta om att samhällets skyddsnät brister. Genom det gemensamma projektet Skyddsnät vill vi arbeta för att förstärka skyddsnätet runt

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter 2010-08-24 Handläggare Anders Langemark Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter Deltagande kommuner I detta projekt medverkar individ och familjeomsorgen (IFO)

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

Ledarutveckling över gränserna

Ledarutveckling över gränserna Handlingsplan för jämställdhet i (ESF projekt 2011-3030037) Bakgrund Vi vill genom olika ledarutvecklingsinsatser ge deltagarna större möjlighet till en framtida karriär som chef. Programmet genomförs

Läs mer

Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december.

Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december. Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december. se bifogat. Med vänlig hälsning Vesna Casitovski SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(19) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-12-11 Handlingsplan

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT Fått och gjort 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot

Läs mer

Vad är förälskelse? Begynnelsestadiet i en kollektiv rörelse bestående av två personer. Francesco Alberoni, Förälskelse och kärlek (1979)

Vad är förälskelse? Begynnelsestadiet i en kollektiv rörelse bestående av två personer. Francesco Alberoni, Förälskelse och kärlek (1979) Vad är förälskelse? Begynnelsestadiet i en kollektiv rörelse bestående av två personer Francesco Alberoni, Förälskelse och kärlek (1979) Fortsatt gemensam utveckling Nytt uppdrag Regeringsuppdrag 2014-2015

Läs mer

Kartläggning 2012-06-19. Första delen av projektet. S.A.N.N Samverkan.Antidoping.Nätverk.Norrbotten

Kartläggning 2012-06-19. Första delen av projektet. S.A.N.N Samverkan.Antidoping.Nätverk.Norrbotten S.A.N.N Samverkan.Antidoping.Nätverk.Norrbotten S.A.N.N är ett samverkansprojekt med aktörer från samhället och idrotten, finansierat av Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet, Norrbottens läns landsting

Läs mer

Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013

Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013 Tjänsteskrivelse 2013-04-15 Handläggare: Cecilia Ljung Dnr: 2013.0048 Folkhälsonämnden Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013 Sammanfattning Folkhälsonämnden bjuder in till den årliga folkhälsokonferensen

Läs mer

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande Styrning Nationella jämställdhetspolitiska mål: Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv 1. En jämn fördelning av makt och inflytande 2. Ekonomisk jämställdhet 3. En jämn

Läs mer

Rapport: Kartläggning Finskspråkig service i Karlskoga kommun

Rapport: Kartläggning Finskspråkig service i Karlskoga kommun Rapport: Kartläggning Finskspråkig service i Karlskoga kommun Anne Ågren Verksamhetsutvecklare, finskt förvaltningsområde Juli 2014 Innehållsförteckning Bakgrund, syfte och genomförande Svarsfrekvens De

Läs mer