ETT NAV FÖR FORSKNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ETT NAV FÖR FORSKNING"

Transkript

1 ETT NAV FÖR FORSKNING Samarbeta inom etableringen av forskningsanläggningarna MAX IV och European Spallation Source i Lund Projektsatsningar inom regionala strukturfondsprogrammet för Skåne-Blekinge och det gränsöverskridande samarbetsprogram Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. eu.tillvaxtverket.se interreg-oks.eu

2 FÖRORD I nordöstra delen av Lund kommer två världsledande forskningsanläggningar att uppföras under kommande år. De två forskningsanläggningarna är ESS respektive Max IV. ESS, European Spallation Source, är ett flervetenskapligt forskningscentrum baserat på världens mest kraftfulla neutronkälla. I anläggningen ska forskarna kunna studera framtidens material - allt från plaster och proteiner till mediciner och molekyler - för att förstå hur det är uppbyggt och hur det fungerar. I forskningsanläggningen Max IV, som byggs av Lunds universitet, kommer synkrotronljus att nyttjas för forskningsändamål. ESS och MAX IV kompletterar varandra och kan skapa betydelsefulla synergieffekter. utifrån de möjligheter som öppnas genom Max IV och ESS. Denna faktasammanställning är sammanställd av Lise Riis Moltved, handläggare vid Tillväxtverkets kontor i Malmö. Trevlig läsning! Stefan Larsson Regionchef för Södra Sverige Tillväxtverket Två världsledande anläggningar kommer tillsammans skapa en värdefull forskningsmiljö och utgöra ett nav i Europas infrastruktur för forskning. Stöd till projekt Under åren har Europeiska regionala utvecklingsfonden genom det regionala strukturfondsprogrammet för Skåne-Blekinge respektive det territoriella samarbetsprogrammet för Öresund- Kattegatt-Skagerrak gett stöd till ett flertal projekt som på olika sätt är kopplade till etableringen av de två forskningsanläggningarna. I denna sammanställning beskrivs i korthet de olika projekten. I kommande programperiod kommer med stor sannolikhet ett än större fokus att läggas såväl regionalt som nationellt och internationellt på att iscensätta projektsatsningar som är riktade mot att främja och stärka näringslivets utvecklingsförutsättningar 1

3 PROJEKT I DENNA SAMLING PROGRAM Skåne-Blekinge Öresund-Kattegat- Skagerrak PROJEKT- NAMN Effekter på regional utveckling vid etablering av European Spallation source (ESS) ESS MAX IV i regionen i regionen - Tillväxt Innovation (TI) ESS MAX IV i regionen - Tillgänglighet Attraktivitet (TA) ESS og MAX IV som vækstmotorer for Øresundsregionen og ØKSområdet PROJEKT- ÄGARE /LEAD PARTNER Region Skåne Region Skåne Region Skåne BEVILJAT STÖD SEK SEK SEK EUR PROJEKT- TYP Analys/ utredning Regional mobilisering, nätverk, utredning, marknadsföring, information mm Regional mobilisering, nätverk, utredning, marknadsföring, information mm Förprojekt/ förstudie Sida PROGRAM Region Hovedstaden PROJEKT- NAMN Governance of the Sound of Science Øresund Materials Innovation Community (Fase 1) Øresund Materials Innovation Community (Fase 2) CATE - Cluster for Accelerator Technology PROJEK- TÄGARE/ LEAD PARTNER Lunds universitet Lunds universitet BEVILJAT STÖD EUR EUR EUR beviljat (inga medel utbetalda) EUR PROJEKT- TYP Nätverksaktiviteter Analys, kartläggning, utredning, nätverksaktviteter Seminarier, nätverk, utbildningar mm Lunds universitet OBS! BLEV NEDLAGT I SAM- BAND MED ÖRE- SUNDS- UNIVER- SITETETS NEDLÄG- GNING Lunds universitet Teknologispridning, företagsrådgivning, företagsnätverk, matchmaking, exportlotsning, utbildning, prototyputveckling Sida

4 PROJEKT INOM DET REGIONALA STRUKTURFONDSPROGRAMMET FÖR SKÅNE-BLEKINGE Effekter på regional utveckling vid etablering av European Spallation source (ESS) I projektet har en framskrivning gjorts av hur innovationsmiljöer kan utvecklas med utgångspunkt från vad som krävs för att tillvarata utvecklingsmöjligheterna vid en etablering av ESS. En rapport ESS i Lund-effekter på regional utveckling har tagits fram och i rapporten beskrivs vilka resurser som krävs för att utveckla samarbetet mellan regionens aktörer för att tillvarata möjligheterna som ESS-etableringen innebär. Genom rapporten har regionens aktörer en bra grund att stå på när det ska fattas beslut kring insatser kopplade till ESS. Studier av liknande anläggningar och deras påverkan på det omkringliggande samhället har gjorts. En kvantitativ analys har genomförts kring konkreta tal och effekter inom olika branscher avseende den regionala utvecklingen. En kvalitativ analys har slutförts som belyser värderingar om framtida möjligheter och utmaningar, framtidsscenarier som påverkar en ESS-anläggning och hur regionens strategiska resurser kan tänkas utvecklas och vilken beredskap som finns i samhället. Projektperiod: Stödmottagare: Region Skåne Beviljat belopp SEK: Insatsområde: 1 Innovation och förnyelse Offentlig medfinansiering: Helsingborgs kommun = Lunds kommun = Lunds universitet = Länsstyrelsen i Skåne län = Malmö kommun = Region Skåne = ESS MAX IV i regionen i regionen - Tillväxt Innovation (TI) Skåne och Blekinge mobiliserar inför byggandet och färdigställandet av två högteknologiska forskningsanläggningar i Lund. De båda anläggningarna kommer att placera regionen på den internationella kartan och locka flera tusen forskare till Lund. Det övergripande målet för ESS MAX IV i regionen Tillväxt Innovation (TI) var att stärka innovationsstrukturen i regionen. Man har stöttat kommuner och det lokala näringslivet att ta aktiv del i utvecklings- och affärsmöjligheter som etableringen ger. Projektet ska göra en förstudie kring behov av gemensam mottagning för internationella företag och deras arbetskraft. Man har även marknadsfört anläggningarna och regionen internationellt i olika kampanjer samt studerat hur området kring anläggningarna bäst utvecklas som regional och internationell mötesplats. Andra delprojekt var att uppdatera och förankra visionen Society for Science Science for Society, att skapa en samlad bild över behov och möjligheter av ett klusterinitiativ kring materialforskning samt analys av affärsmöjligheter utifrån ESS och MAX IV. Projektets övergripande mål var att stärka innovationsstrukturen i regionen för att skapa sysselsättning och tillväxt till följd av etableringen av forskningsanläggningarna ESS och MAX IV. Verksamheten tar sin utgångspunkt i den analys som gjorts i det regionalfondsfinansierade projektet Effekter på regional utveckling vid etablering av ESS. 3

5 Projektet har sex delprojekt. Det finns ett nära samarbete med projektet ESS MAX IV - Tillgänglighet och Attraktivitet (TA). En strategisk arbetsgrupp har samordnat de olika delprojekten inklusive samarbetet mellan huvudprojekten (TI) och (TA). Tillgänglighet ESS MAX IV i regionen - Tillgänglighet Attraktivitet (TA) Tillgänglighet ESS MAX IV ska stärka tillgängligheten och attraktiviteten i regionen och därigenom bidra till fler företagsetableringar och arbetstillfällen. Projektet konkretiserar vilka krav och effekter ESS/MAX IV-etableringen innebär för den fysiska planeringen och behovet av infrastruktursatsningar, bostäder, kontor och service etc. Vidare skapas ett register över tillgänglig mark för företags-etableringar. Bygget av synkrotronljuslaboratoriet MAX IV pågår och ska vara klart 2015 och European Spallation Source (ESS) blir världens mest kraftfulla neutronkälla för materialforskning, byggstart 2013 och klart För att vara redo och dra nytta av de två världsledande forskningsanläggningarna startades 2010 projektet TITA (Tillväxt, Innovation, Tillgänglighet och Attraktivitet). Det regionala samverkansprojektet omfattar Skånes samtliga kommuner, Region Skåne, Region Blekinge, ESS AB, Länsstyrelsen i Skåne och fem högskolor/universitet. Ett nav för forskning TITA-projektet har en totalbudget på 47,3 miljoner kronor där Europeiska regionala utvecklingsfonden stödjer projektet med hälften av pengarna. Projektet är nu avslutat och inrapporterat. Therése Friman har varit projektledare under de tre år det pågått. Utgångsläget är väldigt bra eftersom vi startade projektet så tidigt. Vi har startat en dialog mellan anläggningen och samhället, men nu ligger utmaningen i att fortsätta den regionala mobiliseringen och koordinera så att vi inte hamnar i stuprör, säger Therése Friman. MAX IV är en synkrotronljusanläggning som blir den enda i sitt slag i Sverige och kommer att vara öppen för forskare från hela världen. Med hjälp av elektroner som accelereras skapas ett synkrotronljus som används till att studera ämnens och materials strukturella egenskaper inom ett brett område. Anläggningen kommer att ha världsunik prestanda och förväntas årligen dra till sig cirka forskare från hela världen. European Spallation Source (ESS) är även den en anläggning för att studera material allt från plaster och proteiner till medicine och molekyler. Det flervetenskapliga forskningscentrumet kommer när det är färdigbyggt att ha världens mest kraftfulla neutronkälla. Tillsammans med MAX IV kommer ESS att bilda ett nav i Europas infrastruktur för forskning. Stora förväntningar De många inblandade aktörerna i TITA-projektet har skaffat sig både kunskap och modeller för att samverka och hitta framgångseffekter utifrån etableringen av de två världsledande forskningsanläggningarna. I inledningen av projektet skickade jag ut en intresseanmälan till totalt 43 aktörer i regionen. Samtliga tackade ja direkt och vi kunde ganska snart inleda dialogen mellan de aktörer som var direkt kopplade till anläggningarna och samhället, konstaterar Therése Friman. Sedan besluten om att bygga de båda världsunika forskningsanläggningarna togs har förväntningarna varit stora på att de ska föra med sig tillväxteffekter och dynamisk samhällsutveckling. TITA-projektet fokuserade på att identifiera och sammanställa såväl möjligheter som utmaningar, kopplade till etableringen av MAX IV och ESS. 4

6 Fem strategier för vägledning Primärt kommer själva bygget av anläggningarna att ge det regionala näringslivet chans till betydande affärer och teknikspridning. När väl anläggningarna är byggda och i drift kan det ge nya positiva effekter på innovationsklimatet och konkurrenskraften och skapa ett dynamiskt forskningssamhälle. I förlängningen innebär det nya företagsetableringar och inflyttning av människor med efterfrågade kompetenser, säger Therése Friman. Öresundsregionens varumärke som en internationell mötesplats för materialforskning kommer att stärkas. Men allt kommer inte att hända av sig själv. Tvärtom kommer det att krävas en rad insatser från ett stort antal aktörer för att regionen ska kunna ta tillvara alla möjligheter, menar Therése Friman. Det kommer att krävas långsiktiga insatser, fortsatt starkt engagemang och målinriktat ledarskap för att dra maximal nytta av anläggningarnas möjligheter. I den projektrapport som lämnades in i slutet av 2012 lyftes fem strategier fram för att vägleda TITA:s partners och inspirera till fortsatt regional mobilisering samt säkra spridningseffekterna i hela regionen: Stärka näringslivets konkurrens- och innovationskraft Bygga en stark utbildningsregion Skapa dynamiska forskningsmiljöer Öka tillgängligheten i hela regionen Utveckla regionens internationella attraktivitet Nu blir det upp till bevis. Ska vi behålla energin och framåtandan krävs det att vi skapar mötesplatser och ser till att mobiliseringen lyfts in i det ordinarie arbetet, säger Therése Friman. Med det stora TITA-projektet i ryggen finns grunden till en heltäckande infrastruktur runt de kommande forskningsanläggningarna. Jag tror att TITA kan ses som ett bra pilotprojekt för den här typen av stora investeringar som påverkar infrastrukturen och som inbjuder till många möjligheter för samhället, avslutar projektledaren Therése Friman. Så kan miljardetableringar i Lund få bäst effekt över hela regionen Två världsledande anläggningar för avancerad materialforskning ska byggas i Lund: European Spallation Source (ESS) och MAX IV. Under samlingsnamnet ESS MAX IV i regionen - TITA har två projekt skapats, för att ta till vara på de möjligheter till utveckling som etableringarna ger. Etableringarna av ESS och MAX IV är fantastiska tillfällen till utveckling av Skåne och hela Öresundsregionen, säger projektledaren Therese Nilsson. Men aktörerna i regionen måste samverka för att vi ska ta vara på möjligheterna. Utvecklingen kommer inte av sig själv. ESS och MAX IV - ett enormt grupparbete Tillväxt kommer inte av sig själv. Det gäller att ta vara på människor och idéer. Skåne kan bli platsen där det händer när två stora forskningsanläggningar etableras i regionen. Det var budskapet vid TITA-projektets slutkonferens den 17 december. 350 deltagare infann sig på Luftkastellet vid Öresundsbrons fäste i Malmö för att ta del av slutsatserna från TITA. TITA är ett stort samverkansprojekt där Skånes samtliga kommuner, Region Skåne, Region Blekinge, ESS AB, Länsstyrelsen i Skåne och fem högskolor/ universitet samlats kring möjligheterna kring den framtida etableringen av forskningsan-läggningarna ESS och MAX IV. TITA-projektet har beviljats över 20 miljoner kronor i medfinansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden. 5

7 - Det här är ett enormt grupparbete, att stå värd för det här, konstaterade moderatorn Johan Wester med syftning på såväl projektet och konferensdagen som självaste värdskapet för ESS och MAX IV. Ilmar Reepalu, kommunstyrelsens ordförande i Malmö, drog paralleller till förarbetet inför etableringen av Öresundsbron och betonade det internationella intresset. - Hållbarhet har blivit kännetecken för den här regionen, menade Ilmar Reepalu. Det gäller att ta tillfället att sätta fortsatt fokus på det. Forskarna som kommer hit ska upptäcka en miljö som de vill bo och verka i. Pia Kinhult, regionstyrelsens ordförande i Region Skåne och representant för den organisation som varit koordinerande projektägare, efterlyste fortsatt engagemang från alla parter på alla nivåer med en tydlig ansvarsfördelning. - Sen är det avgörande att vi som bor och verkar här är genuint nyfikna på det som händer, menade Pia Kinhult. Projektägare: Region Skåne Projektperiod: Insatsområde: 1 Innovation och förnyelse Beviljat stöd (SEK): ESS MAX IV TI EU:s regionala utvecklingsfond: Nationell offentlig finansiering: Länsstyrelsen i Skåne län: Sveriges lantbruksuniversitet: Blekinge Tekniska Högskola: Malmö högskola: Lunds universitet: Högskolan i Kristianstad: Invest in Skåne AB: Region Blekinge: Region Skåne: Alla kommuner i Skåne: ESS MAX IV TA EU:s regionala utvecklingsfond: Nationell offentlig finansiering: Länsstyrelsen i Skåne län: Sveriges lantbruksuniversitet: Blekinge Tekniska Högskola: Malmö högskola: Lunds universitet: Högskolan i Kristianstad: Invest in Skåne AB: Region Blekinge: Region Skåne: Alla kommuner i Skåne:

8 DET GRÄNSÖVERSKRIDANDE SAMBETSPROGRAMMET INTERREG ÖRESUND-KATTEGAT-SKAGERAK ESS og MAX IV som vækstmotorer for Øresundsregionen og ØKS-området Verdens største og mest avancerede fælleseuropæiske forskningsfaciliteter European Spallation Source (ESS) bygges i Lund, mens ESS Data Management og Software Center (DMSC) etableres i København. Disse forskningsfaciliteter kan med den rette indsats fungere som saltvandsindsprøjtning for forskning og innovation i Danmark og Sverige. Kritisk at starte tidligt For at faciliteterne skal understøtte den regionale udvikling, vækst i beskæftigelsen, medfølgende familier og ægtefæller, øget efterspørgsel på services og boliger, er det kritisk at starte tidligt. Det er afgørende, at der igangsættes tiltag, der bygger bro og etablerer samspil mellem svenske og danske forskningsmiljøer og erhvervsvirksomheder om udnyttelsen af ESS og MAX IV. Overordnet formål med projektet var at forberede en samlet og koordineret indsats på tværs af Øresundsregionen med henblik på at udnytte ESS og MAX IV. Forprojektet havde som konkret mål at udforme en projektansøgning til Interreg programmet i 2014 om ESS og MAX IV. Lead Partner: Koncern Regional Udvikling, Region Hovedstaden Projektpartnere: Region Skåne Projektperiode: Projektets samlede budget: EUR Bevilget støtte fra ERUF: EUR Governance of the Sound of Science For at gøre Øresundsregionen bedre til innovativ forskning og øge chancerne for at blive verdens bedste region inden for forskning i materialevidenskab arbejdede projektet Governance of the Sound of Silence med at videreudvikle samarbejdet mellem virksomheder og forskning. Projektet arrangerede netværksaktiviteter inden for to strategisk vigtige områder: Materialer & Nano samt Klima & Energi. Derudover arbejdede man på at analysere og fremme netværk for People in Motion - Et internationalt attraktiv region. Konkret etablerede projektet også et samarbejde mellem andre Interreg-projekter; blandt andet Øresund Materials Innovation Community. Noget af dette samarbejde fortsatte efter projektets afslutning. Lead Partner: Lunds universitet Projektpartnere: Roskilde Universitet Projektperiode: 1. Februar Marts 2011 Projektets samlede budget: EUR Udbetalt støtte fra ERUF: EUR 7

9 Øresund Materials Innovation Community (Fase 1) Projektet Øresund Materials Innovation Community Fase 1 satte sig for at kortlægge og analysere viden om materialevidenskab i regionen for at kunne forbedre samarbejde og vidensniveau over Øresund. Analyse og kortlægning Projektet skabte en analyse og kortlægning af regionens muligheder for at skabe innovation inden for forskningen i materialevidenskab. Her blev samlet information ved interviews med regionale, nationale og internationale aktører fra begge sider af Øresund og ved skrivebords-research. Resultatet blev en veletableret enighed om, hvilke aktiviteter, der skulle sættes i gang for at skabe et materialevidenskabeligt fællesskab i perioden Projektets analyse førte frem til anbefalinger til, hvilke aktiviteter, der skulle igangsættes for at skabe et netværk inden for materialevidenskaben, der kan styrke Øresundsregionens position i fremtiden. Lead Partner: Lunds universitet Projektpartnere: Københavns universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Roskilde Universitet, ESS Scandinavia Secretariat, MAXlab, Copenhagen Capacity, Invest in Skåne og Malmö högskola Projektperiode: 1. oktober juli 2010[Projektet er afsluttet] Projektets samlede budget: EUR Udbetalt støtte fra ERUF: EUR Øresund Materials Innovation Community (Fase 2) Øresund Materials Innovation Community (Fase 2), ØMIC Fase 2, er en fortsættelse af Øresund Materials Innovation Community (Fase 1), hvor man kortlagde aktiviteter, der skulle styrke samarbejdet omkring materialevidenskab i regionen. I Fase 2 ville man således skabe stærkere bånd mellem virksomheder, forskere og andre aktører inden for materialevidenskaben. En ambition om et super-projekt Partnerne i ØMIC Fase 2 havde store ambitioner for projektet. Projektets overgribende mål var at bygge et Øresund Materials Innovation Community - et stærkt og dynamisk materialevidenskabeligt innovationsmiljø i Øresundsregionen. Dette miljø skulle samle og engagere forskere, universiteter, forskerparker, virksomheder, iværksættere, aktører for regional udvikling og det politiske niveau. Projektet kunne dog ikke opnå de ønskede mål om strategisk koordinering af regionens samlede aktiviteter på grund af nedlæggelse af det fælles universitet, Øresundsuniversitetet. Derfor koncentrerede man sig i stedet om at skabe et tættere samarbejde mellem mennesker med interesse for specifikke emner knyttet til ESS og MAX IV. Man arrangerede primært møder, seminarer og uddannelsesforløb for forskere, studerende og virksomheder. Nye projekter trods modgang Ved de forskellige arrangementer under projektets forløb, blandt andet et årligt topmøde og et uddannelsesforløb om avanceret røntgen, mødtes både virksomheder og forskere. Projektet har altså muliggjort møder mellem fagfolk inden for de forskellige lande og dermed muliggjort etableringen af et netværk over Øresund. Medvirkende på de forskellige arrangementer har siden hen startet nye projekter op (ikke i Interreg-regi). Eksempelvis TITA-projektet mellem Skåne og Blekinge, der arbejder for at etableringen af ESS 8

10 och MAX IV skal føre til fremgang i regionen. Lead Partner: Lunds universitet Projektpartnere: Københavns Universitet, Malmö Högskola, Danmarks Tekniske Universitet, Roskilde Universitet, Copenhagen Business School, ESS Sekretariatet, MAX-Lab, Stiftelsen inkubatorerna i Lund Ideon, Innovationshuset 5te, Scion DTU, Innovationsbron, Copenhagen Capacity, Invest In Skåne, Vinnova, Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Region Hovedstaden, Region Sjælland och Region Skåne Projektperiode: 1. maj december 2012 Projektets samlede budget: EUR Bevilget støtte fra ERUF: EUR Utbetalt: Projektet avslutat i samband med Öresundsuniversitets nedläggning. CATE - Cluster for Accelerator Technology Behovet och efterfrågan av CATE har främst uppstått i samband med beslutet att placera ESS och MAX IV i Lund. Dessa forskningsanläggningar förväntas lägga ut beställningar av olika komponenter. Regional samarbetsstruktur CATE har syftat till att öka regionens kännedom om regionens ESS relevanta företag, att skapa bestående gränsöverskridande företagssamarbeten samt att ge regionala företag, i samarbete med varandra och akademin, möjlighet till gemensam kompetensutveckling om hur de kan bidra till design, produktion och underhåll av de planerade forskningsanläggningarna. CATE:s syfte var i korthet att stärka näringslivets högteknologiska kompetens i området Öresund-Kattegat-Skagerrak. Projektet skulle också ta tillvara potentialen i regionala satsningar, så som ESS och MAX IV. Företagen i projektet skulla bygga upp kompetens kring partikelacceleratorer som kan användas inom materialvetenskap, biovetenskap och medicin. Fyrdubbelt antal företag Halvvägs in i projektet överträffade CATE alla förväntningar. Målet att locka 20 företag till acceleratorteknikklustret nåddes redan de första månaderna. Sommaren 2012 omfattade klustret över 80 företag. Några av dem har redan affärer på gång. Det stora intresset för att delta i CATE berodde bland annat på projektets många strategiska samarbetspartners, varav de regionala universiteten och Västra Götalandsregionen, Region Skåne och Region Själland var några. Andra orsaker att samarbetet med projekten ESS MAX IV Tillväxt Innovation (TI) och ESS MAX IV Tillväxt Innovation (TA), 9

11 som finansierats via det regionala strukturfondsprogrammet Skåne- Blekinge. Samtliga har bidragit till att sprida information om projektet via annonser i dagspress, företagsträffar eller på sina hemsidor. Även organisationer utanför projektet har hört av sig och vill vara med efter att ha hört talas om oss. Ett sådant exempel är Chalmers Industri Teknik i Göteborg, sa projektledare Caroline Hansson. Intressant även för forskare Förutom stort intresse från näringslivet var även forskare intresserade. Att det är forskare som initierade projektet gläder Caroline Hansson extra mycket: Forskare inom grundfysik har ingen tradition av nära samarbete med näringslivet men genom CATE har flera nya samarbeten satt fart, sa hon. Lead Partner: Lunds universitet Norsk Prosjekteier: Universitetet i Oslo Projektpartnere: Medfinansiering: Aarhus Universitet, Roskilde Universitet, Chalmers Tekniska Högskola, Væksthus Midtjylland, Aarhus Universitet, Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Region Sjælland, Force Technology, DTU/ Risö. Parter som deltar i projektet utan medfinansiering: Sydsvenska Industri och Handelskammaren, Dansk Industri, Oslo Teknopol Projektperiode: 1. januar juni 2014 Projektets samlede budget: EUR Bevilget støtte fra ERUF: EUR Bevilget støtte norsk IR-midler: EUR 10

GRÄNSÖVERSKRIDANDE FORSKNING, INNOVATION OCH UTVECKLING. En studie av Interregprojekt som syftar till innovation och ny kunskap

GRÄNSÖVERSKRIDANDE FORSKNING, INNOVATION OCH UTVECKLING. En studie av Interregprojekt som syftar till innovation och ny kunskap GRÄNSÖVERSKRIDANDE FORSKNING, INNOVATION OCH UTVECKLING En studie av Interregprojekt som syftar till innovation och ny kunskap Maj 2012 1 GRÄNSÖVERSKRIDANDE FORSKNING, INNOVATION OCH UTVECKLING En studie

Läs mer

ess max iv i regionen tita Mottagarorganisation Syd

ess max iv i regionen tita Mottagarorganisation Syd vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv ess max iv i regionen tita Mottagarorganisation Syd vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv

Läs mer

ess max iv i regionen tita Markregister Syd

ess max iv i regionen tita Markregister Syd ppppppppppppppp ppppppppppppppp ppppppppppppppp ppppppppppppppp ppppppppppppppp ppppppppppppppp ppppppppppppppp ess max iv i regionen tita Markregister Syd ppppppppppppppp ppppppppppppppp ppppppppppppppp

Läs mer

+ Köpenhamn = Eurovision i Malmö

+ Köpenhamn = Eurovision i Malmö Hela denna bilaga är en annons från Öresundskomiteen EXPANSIV STORSTADSREGION LOVAR KRAFTTAG MOT GRÄNSHINDREN Dansk och svensk ekonomi förlorar årligen miljarder på svårforcerade gränshinder. Nu lovar

Läs mer

Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödsystemet i Skåne VERSION 1.0 INKL. BILAGOR

Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödsystemet i Skåne VERSION 1.0 INKL. BILAGOR Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödsystemet i Skåne VERSION 1.0 INKL. BILAGOR Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödssystemet i Skåne... 3 Sammanfattning...

Läs mer

Kort Rambeskrivning. BioGas2020. Interreg V Öresund Kattegat - Skagerrak. Januari 2015

Kort Rambeskrivning. BioGas2020. Interreg V Öresund Kattegat - Skagerrak. Januari 2015 Kort Rambeskrivning BioGas2020 Interreg V Öresund Kattegat - Skagerrak Januari 2015 Innehåll 1 Förord.... 3 2 Sammanfattning... 3 3 Bakgrund... 3 3.1 Projektets framväxt... 4 4 Insatsområden... 5 4.1 Inledning...

Läs mer

"PLOCKAR DET BÄSTA FRÅN BÅDA SIDOR"

PLOCKAR DET BÄSTA FRÅN BÅDA SIDOR HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN ÖRESUNDSKOMITEEN EXPANSIV STORSTADSREGION "PLOCKAR DET BÄSTA FRÅN BÅDA SIDOR" Isabell Nilsson går sista året på Copenhagen Business School i Köpenhamn och har sitt extraarbete

Läs mer

ÖRESUNDS- DATABASEN EN GEMENSAM INFRASTRUKTUR FÖR GRÄNSREGIONAL UTVECKLING ØRESTAT MAGAZINE

ÖRESUNDS- DATABASEN EN GEMENSAM INFRASTRUKTUR FÖR GRÄNSREGIONAL UTVECKLING ØRESTAT MAGAZINE ÖRESUNDS- DATABASEN EN GEMENSAM INFRASTRUKTUR FÖR GRÄNSREGIONAL UTVECKLING ØRESTAT MAGAZINE 1 INDHOLD INTRODUKTION 3 MØRKETAL 4 OSÄKER FRAMTID 6 ØRESUNDSPENDLERENS HVERDAG 8 PENDLING 10 LIVET I METROPOLEN

Läs mer

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil Förstudie i-lift Summering Denna rapport sammanfattar den förstudie som bedrivits i regi av Lunds NyföretagarCentrum under våren och hösten 2014 i syfte om att utreda och utvärdera behovet och möjligheten

Läs mer

Affärsmöjligheter i spåren av ESS & MAX IV

Affärsmöjligheter i spåren av ESS & MAX IV ESS MAX IV i regionen -TITA Affärsmöjligheter i spåren av ESS & MAX IV Kortversion Denna folder är ett utdrag från rapporten Affärsmöjligheter i spåren av ESS och MAX IV. Rapporten har sammanställts av

Läs mer

Driva arbetet med den regionala utvecklingsstrategin

Driva arbetet med den regionala utvecklingsstrategin Regionala utvecklingsnämnden Karin Swensson Utvecklingsstrateg 044-309 32 09 Karin.Swensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-09 Dnr 1500175 1 (16) Regionala utvecklingsnämnden Verksamhetsinformation

Läs mer

Regionalt tillväxtarbete i Halland 2011

Regionalt tillväxtarbete i Halland 2011 1(13) Claes Norell Regionkontoret, Samhällsanalys 035-17 98 24 claes.norell@regionhalland.se Datum Diarienummer 2012-02-27 RS110002 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Regionalt tillväxtarbete i Halland

Läs mer

Kulturmetropol. Øresund. En kartläggning av kulturutbudet i Öresundsregionen

Kulturmetropol. Øresund. En kartläggning av kulturutbudet i Öresundsregionen Kulturmetropol Øresund En kartläggning av kulturutbudet i Öresundsregionen Denna kartläggning är gjord av Musik i Syd, på uppdrag av Öresundskomiteen med stöd av Kultur Skåne. Projektledare: Martin Martinsson,

Läs mer

Innovation och Mångfald

Innovation och Mångfald Innovation och Mångfald Slutrapport Charlotte Lorentz Hjorth Isabel Andersson INNOVATION Innovation SKÅNE Skåne KUNSKAPSBRON Kunskapsbron www.ik2.se Innovation och mångfald Innehåll 1. Förord...2 2. Sammanfattning...3

Läs mer

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Jonas Hugosson, Erik Åstedt, Peter Kempinsky Kontigo AB, 2012-08-20 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 4 1.1

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Sverige behöver fler starka tillväxtregioner

Sverige behöver fler starka tillväxtregioner BILDA SLAGKRAFTIGA REGIONER Sverige behöver fler starka tillväxtregioner ARGUMENT OCH RESULTAT 1 Förord Den enskilt viktigaste frågan i diskussionen om framtida regioner är om de län som vi har idag har

Läs mer

Verksamhetsåret 2014 samt budget

Verksamhetsåret 2014 samt budget DEL 2 Verksamhetsåret 2014 samt budget I denna del finns en ettårsbudget och beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår roll och insatser inom olika projekt och områden. Denna del innehåller: sid:

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling. Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004

Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling. Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004 Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004 CD På CD-skivan finns kompletta metodredovisningar inklusive bilagor från de 24 projekt som i sammandrag

Läs mer

ESS. Parallellt med uppbyggnaden av ESS och MAX-IV Lab finns förutsättningar att skapa en unik mötesplats av internationell

ESS. Parallellt med uppbyggnaden av ESS och MAX-IV Lab finns förutsättningar att skapa en unik mötesplats av internationell N ESS Parallellt med uppbyggnaden av ESS och MAX-IV Lab finns förutsättningar att skapa en unik mötesplats av internationell Lund NE / Science village dignitet för dialog och tanke-, kunskapsoch idéutbyte

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-04-07 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från

Läs mer

Nya företag och jobb för regionens utveckling. EU:s regionala strukturfondsprogram i Östra Mellansverige år 2010

Nya företag och jobb för regionens utveckling. EU:s regionala strukturfondsprogram i Östra Mellansverige år 2010 Nya företag och jobb för regionens utveckling EU:s regionala strukturfondsprogram i Östra Mellansverige år 2010 1 Förord Göran Theolin, chef för Europaprogrammen, Tillväxtverket 2010 är vi mitt i programperioden

Läs mer

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Slutrapport U 2020 en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Förstudien U2020 är finansierad av EU:s regionala fond, Mål 2 Östra Mellansverige,

Läs mer

Kronoberg som innovativ miljö. Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt

Kronoberg som innovativ miljö. Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt Regionförbundet södra Småland Kronoberg som innovativ miljö Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt 2 Regionförbundet södra Småland KRONOBERG SOM INNOVATIV MILJÖ Innehåll Innehåll... 3 1. Förord...

Läs mer

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Från förstudie till slutkonferens KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Bo Eriksson 2006-02-18 2 Innehållsförteckning

Läs mer

innovationer och entreprenörskap

innovationer och entreprenörskap The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 innovationer och entreprenörskap Regional handlingsplan för örebroregionen regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap 2012-2013 1 Att göra! Innehåll

Läs mer

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag VINNOVA Information VI 2010:09 No wrong door alla ingångar leder dig rätt Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag Karin Nygård Skalman Titel: NO WRONG DOOR Alla ingångar

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT Elisabeth Holm Monika Jönsson Region Dalarna 2013 INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Mål... 3 Utmaningar.... 3 Delmål och aktiviteter... 4 1. Inledning... 6 2. Uppdrag

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 29 januari 2015

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 29 januari 2015 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 29 januari 2015 1 (4) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 29 januari 2015 (föregås av utbildningsdag 28 januari) Plats:

Läs mer