ETT NAV FÖR FORSKNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ETT NAV FÖR FORSKNING"

Transkript

1 ETT NAV FÖR FORSKNING Samarbeta inom etableringen av forskningsanläggningarna MAX IV och European Spallation Source i Lund Projektsatsningar inom regionala strukturfondsprogrammet för Skåne-Blekinge och det gränsöverskridande samarbetsprogram Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. eu.tillvaxtverket.se interreg-oks.eu

2 FÖRORD I nordöstra delen av Lund kommer två världsledande forskningsanläggningar att uppföras under kommande år. De två forskningsanläggningarna är ESS respektive Max IV. ESS, European Spallation Source, är ett flervetenskapligt forskningscentrum baserat på världens mest kraftfulla neutronkälla. I anläggningen ska forskarna kunna studera framtidens material - allt från plaster och proteiner till mediciner och molekyler - för att förstå hur det är uppbyggt och hur det fungerar. I forskningsanläggningen Max IV, som byggs av Lunds universitet, kommer synkrotronljus att nyttjas för forskningsändamål. ESS och MAX IV kompletterar varandra och kan skapa betydelsefulla synergieffekter. utifrån de möjligheter som öppnas genom Max IV och ESS. Denna faktasammanställning är sammanställd av Lise Riis Moltved, handläggare vid Tillväxtverkets kontor i Malmö. Trevlig läsning! Stefan Larsson Regionchef för Södra Sverige Tillväxtverket Två världsledande anläggningar kommer tillsammans skapa en värdefull forskningsmiljö och utgöra ett nav i Europas infrastruktur för forskning. Stöd till projekt Under åren har Europeiska regionala utvecklingsfonden genom det regionala strukturfondsprogrammet för Skåne-Blekinge respektive det territoriella samarbetsprogrammet för Öresund- Kattegatt-Skagerrak gett stöd till ett flertal projekt som på olika sätt är kopplade till etableringen av de två forskningsanläggningarna. I denna sammanställning beskrivs i korthet de olika projekten. I kommande programperiod kommer med stor sannolikhet ett än större fokus att läggas såväl regionalt som nationellt och internationellt på att iscensätta projektsatsningar som är riktade mot att främja och stärka näringslivets utvecklingsförutsättningar 1

3 PROJEKT I DENNA SAMLING PROGRAM Skåne-Blekinge Öresund-Kattegat- Skagerrak PROJEKT- NAMN Effekter på regional utveckling vid etablering av European Spallation source (ESS) ESS MAX IV i regionen i regionen - Tillväxt Innovation (TI) ESS MAX IV i regionen - Tillgänglighet Attraktivitet (TA) ESS og MAX IV som vækstmotorer for Øresundsregionen og ØKSområdet PROJEKT- ÄGARE /LEAD PARTNER Region Skåne Region Skåne Region Skåne BEVILJAT STÖD SEK SEK SEK EUR PROJEKT- TYP Analys/ utredning Regional mobilisering, nätverk, utredning, marknadsföring, information mm Regional mobilisering, nätverk, utredning, marknadsföring, information mm Förprojekt/ förstudie Sida PROGRAM Region Hovedstaden PROJEKT- NAMN Governance of the Sound of Science Øresund Materials Innovation Community (Fase 1) Øresund Materials Innovation Community (Fase 2) CATE - Cluster for Accelerator Technology PROJEK- TÄGARE/ LEAD PARTNER Lunds universitet Lunds universitet BEVILJAT STÖD EUR EUR EUR beviljat (inga medel utbetalda) EUR PROJEKT- TYP Nätverksaktiviteter Analys, kartläggning, utredning, nätverksaktviteter Seminarier, nätverk, utbildningar mm Lunds universitet OBS! BLEV NEDLAGT I SAM- BAND MED ÖRE- SUNDS- UNIVER- SITETETS NEDLÄG- GNING Lunds universitet Teknologispridning, företagsrådgivning, företagsnätverk, matchmaking, exportlotsning, utbildning, prototyputveckling Sida

4 PROJEKT INOM DET REGIONALA STRUKTURFONDSPROGRAMMET FÖR SKÅNE-BLEKINGE Effekter på regional utveckling vid etablering av European Spallation source (ESS) I projektet har en framskrivning gjorts av hur innovationsmiljöer kan utvecklas med utgångspunkt från vad som krävs för att tillvarata utvecklingsmöjligheterna vid en etablering av ESS. En rapport ESS i Lund-effekter på regional utveckling har tagits fram och i rapporten beskrivs vilka resurser som krävs för att utveckla samarbetet mellan regionens aktörer för att tillvarata möjligheterna som ESS-etableringen innebär. Genom rapporten har regionens aktörer en bra grund att stå på när det ska fattas beslut kring insatser kopplade till ESS. Studier av liknande anläggningar och deras påverkan på det omkringliggande samhället har gjorts. En kvantitativ analys har genomförts kring konkreta tal och effekter inom olika branscher avseende den regionala utvecklingen. En kvalitativ analys har slutförts som belyser värderingar om framtida möjligheter och utmaningar, framtidsscenarier som påverkar en ESS-anläggning och hur regionens strategiska resurser kan tänkas utvecklas och vilken beredskap som finns i samhället. Projektperiod: Stödmottagare: Region Skåne Beviljat belopp SEK: Insatsområde: 1 Innovation och förnyelse Offentlig medfinansiering: Helsingborgs kommun = Lunds kommun = Lunds universitet = Länsstyrelsen i Skåne län = Malmö kommun = Region Skåne = ESS MAX IV i regionen i regionen - Tillväxt Innovation (TI) Skåne och Blekinge mobiliserar inför byggandet och färdigställandet av två högteknologiska forskningsanläggningar i Lund. De båda anläggningarna kommer att placera regionen på den internationella kartan och locka flera tusen forskare till Lund. Det övergripande målet för ESS MAX IV i regionen Tillväxt Innovation (TI) var att stärka innovationsstrukturen i regionen. Man har stöttat kommuner och det lokala näringslivet att ta aktiv del i utvecklings- och affärsmöjligheter som etableringen ger. Projektet ska göra en förstudie kring behov av gemensam mottagning för internationella företag och deras arbetskraft. Man har även marknadsfört anläggningarna och regionen internationellt i olika kampanjer samt studerat hur området kring anläggningarna bäst utvecklas som regional och internationell mötesplats. Andra delprojekt var att uppdatera och förankra visionen Society for Science Science for Society, att skapa en samlad bild över behov och möjligheter av ett klusterinitiativ kring materialforskning samt analys av affärsmöjligheter utifrån ESS och MAX IV. Projektets övergripande mål var att stärka innovationsstrukturen i regionen för att skapa sysselsättning och tillväxt till följd av etableringen av forskningsanläggningarna ESS och MAX IV. Verksamheten tar sin utgångspunkt i den analys som gjorts i det regionalfondsfinansierade projektet Effekter på regional utveckling vid etablering av ESS. 3

5 Projektet har sex delprojekt. Det finns ett nära samarbete med projektet ESS MAX IV - Tillgänglighet och Attraktivitet (TA). En strategisk arbetsgrupp har samordnat de olika delprojekten inklusive samarbetet mellan huvudprojekten (TI) och (TA). Tillgänglighet ESS MAX IV i regionen - Tillgänglighet Attraktivitet (TA) Tillgänglighet ESS MAX IV ska stärka tillgängligheten och attraktiviteten i regionen och därigenom bidra till fler företagsetableringar och arbetstillfällen. Projektet konkretiserar vilka krav och effekter ESS/MAX IV-etableringen innebär för den fysiska planeringen och behovet av infrastruktursatsningar, bostäder, kontor och service etc. Vidare skapas ett register över tillgänglig mark för företags-etableringar. Bygget av synkrotronljuslaboratoriet MAX IV pågår och ska vara klart 2015 och European Spallation Source (ESS) blir världens mest kraftfulla neutronkälla för materialforskning, byggstart 2013 och klart För att vara redo och dra nytta av de två världsledande forskningsanläggningarna startades 2010 projektet TITA (Tillväxt, Innovation, Tillgänglighet och Attraktivitet). Det regionala samverkansprojektet omfattar Skånes samtliga kommuner, Region Skåne, Region Blekinge, ESS AB, Länsstyrelsen i Skåne och fem högskolor/universitet. Ett nav för forskning TITA-projektet har en totalbudget på 47,3 miljoner kronor där Europeiska regionala utvecklingsfonden stödjer projektet med hälften av pengarna. Projektet är nu avslutat och inrapporterat. Therése Friman har varit projektledare under de tre år det pågått. Utgångsläget är väldigt bra eftersom vi startade projektet så tidigt. Vi har startat en dialog mellan anläggningen och samhället, men nu ligger utmaningen i att fortsätta den regionala mobiliseringen och koordinera så att vi inte hamnar i stuprör, säger Therése Friman. MAX IV är en synkrotronljusanläggning som blir den enda i sitt slag i Sverige och kommer att vara öppen för forskare från hela världen. Med hjälp av elektroner som accelereras skapas ett synkrotronljus som används till att studera ämnens och materials strukturella egenskaper inom ett brett område. Anläggningen kommer att ha världsunik prestanda och förväntas årligen dra till sig cirka forskare från hela världen. European Spallation Source (ESS) är även den en anläggning för att studera material allt från plaster och proteiner till medicine och molekyler. Det flervetenskapliga forskningscentrumet kommer när det är färdigbyggt att ha världens mest kraftfulla neutronkälla. Tillsammans med MAX IV kommer ESS att bilda ett nav i Europas infrastruktur för forskning. Stora förväntningar De många inblandade aktörerna i TITA-projektet har skaffat sig både kunskap och modeller för att samverka och hitta framgångseffekter utifrån etableringen av de två världsledande forskningsanläggningarna. I inledningen av projektet skickade jag ut en intresseanmälan till totalt 43 aktörer i regionen. Samtliga tackade ja direkt och vi kunde ganska snart inleda dialogen mellan de aktörer som var direkt kopplade till anläggningarna och samhället, konstaterar Therése Friman. Sedan besluten om att bygga de båda världsunika forskningsanläggningarna togs har förväntningarna varit stora på att de ska föra med sig tillväxteffekter och dynamisk samhällsutveckling. TITA-projektet fokuserade på att identifiera och sammanställa såväl möjligheter som utmaningar, kopplade till etableringen av MAX IV och ESS. 4

6 Fem strategier för vägledning Primärt kommer själva bygget av anläggningarna att ge det regionala näringslivet chans till betydande affärer och teknikspridning. När väl anläggningarna är byggda och i drift kan det ge nya positiva effekter på innovationsklimatet och konkurrenskraften och skapa ett dynamiskt forskningssamhälle. I förlängningen innebär det nya företagsetableringar och inflyttning av människor med efterfrågade kompetenser, säger Therése Friman. Öresundsregionens varumärke som en internationell mötesplats för materialforskning kommer att stärkas. Men allt kommer inte att hända av sig själv. Tvärtom kommer det att krävas en rad insatser från ett stort antal aktörer för att regionen ska kunna ta tillvara alla möjligheter, menar Therése Friman. Det kommer att krävas långsiktiga insatser, fortsatt starkt engagemang och målinriktat ledarskap för att dra maximal nytta av anläggningarnas möjligheter. I den projektrapport som lämnades in i slutet av 2012 lyftes fem strategier fram för att vägleda TITA:s partners och inspirera till fortsatt regional mobilisering samt säkra spridningseffekterna i hela regionen: Stärka näringslivets konkurrens- och innovationskraft Bygga en stark utbildningsregion Skapa dynamiska forskningsmiljöer Öka tillgängligheten i hela regionen Utveckla regionens internationella attraktivitet Nu blir det upp till bevis. Ska vi behålla energin och framåtandan krävs det att vi skapar mötesplatser och ser till att mobiliseringen lyfts in i det ordinarie arbetet, säger Therése Friman. Med det stora TITA-projektet i ryggen finns grunden till en heltäckande infrastruktur runt de kommande forskningsanläggningarna. Jag tror att TITA kan ses som ett bra pilotprojekt för den här typen av stora investeringar som påverkar infrastrukturen och som inbjuder till många möjligheter för samhället, avslutar projektledaren Therése Friman. Så kan miljardetableringar i Lund få bäst effekt över hela regionen Två världsledande anläggningar för avancerad materialforskning ska byggas i Lund: European Spallation Source (ESS) och MAX IV. Under samlingsnamnet ESS MAX IV i regionen - TITA har två projekt skapats, för att ta till vara på de möjligheter till utveckling som etableringarna ger. Etableringarna av ESS och MAX IV är fantastiska tillfällen till utveckling av Skåne och hela Öresundsregionen, säger projektledaren Therese Nilsson. Men aktörerna i regionen måste samverka för att vi ska ta vara på möjligheterna. Utvecklingen kommer inte av sig själv. ESS och MAX IV - ett enormt grupparbete Tillväxt kommer inte av sig själv. Det gäller att ta vara på människor och idéer. Skåne kan bli platsen där det händer när två stora forskningsanläggningar etableras i regionen. Det var budskapet vid TITA-projektets slutkonferens den 17 december. 350 deltagare infann sig på Luftkastellet vid Öresundsbrons fäste i Malmö för att ta del av slutsatserna från TITA. TITA är ett stort samverkansprojekt där Skånes samtliga kommuner, Region Skåne, Region Blekinge, ESS AB, Länsstyrelsen i Skåne och fem högskolor/ universitet samlats kring möjligheterna kring den framtida etableringen av forskningsan-läggningarna ESS och MAX IV. TITA-projektet har beviljats över 20 miljoner kronor i medfinansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden. 5

7 - Det här är ett enormt grupparbete, att stå värd för det här, konstaterade moderatorn Johan Wester med syftning på såväl projektet och konferensdagen som självaste värdskapet för ESS och MAX IV. Ilmar Reepalu, kommunstyrelsens ordförande i Malmö, drog paralleller till förarbetet inför etableringen av Öresundsbron och betonade det internationella intresset. - Hållbarhet har blivit kännetecken för den här regionen, menade Ilmar Reepalu. Det gäller att ta tillfället att sätta fortsatt fokus på det. Forskarna som kommer hit ska upptäcka en miljö som de vill bo och verka i. Pia Kinhult, regionstyrelsens ordförande i Region Skåne och representant för den organisation som varit koordinerande projektägare, efterlyste fortsatt engagemang från alla parter på alla nivåer med en tydlig ansvarsfördelning. - Sen är det avgörande att vi som bor och verkar här är genuint nyfikna på det som händer, menade Pia Kinhult. Projektägare: Region Skåne Projektperiod: Insatsområde: 1 Innovation och förnyelse Beviljat stöd (SEK): ESS MAX IV TI EU:s regionala utvecklingsfond: Nationell offentlig finansiering: Länsstyrelsen i Skåne län: Sveriges lantbruksuniversitet: Blekinge Tekniska Högskola: Malmö högskola: Lunds universitet: Högskolan i Kristianstad: Invest in Skåne AB: Region Blekinge: Region Skåne: Alla kommuner i Skåne: ESS MAX IV TA EU:s regionala utvecklingsfond: Nationell offentlig finansiering: Länsstyrelsen i Skåne län: Sveriges lantbruksuniversitet: Blekinge Tekniska Högskola: Malmö högskola: Lunds universitet: Högskolan i Kristianstad: Invest in Skåne AB: Region Blekinge: Region Skåne: Alla kommuner i Skåne:

8 DET GRÄNSÖVERSKRIDANDE SAMBETSPROGRAMMET INTERREG ÖRESUND-KATTEGAT-SKAGERAK ESS og MAX IV som vækstmotorer for Øresundsregionen og ØKS-området Verdens største og mest avancerede fælleseuropæiske forskningsfaciliteter European Spallation Source (ESS) bygges i Lund, mens ESS Data Management og Software Center (DMSC) etableres i København. Disse forskningsfaciliteter kan med den rette indsats fungere som saltvandsindsprøjtning for forskning og innovation i Danmark og Sverige. Kritisk at starte tidligt For at faciliteterne skal understøtte den regionale udvikling, vækst i beskæftigelsen, medfølgende familier og ægtefæller, øget efterspørgsel på services og boliger, er det kritisk at starte tidligt. Det er afgørende, at der igangsættes tiltag, der bygger bro og etablerer samspil mellem svenske og danske forskningsmiljøer og erhvervsvirksomheder om udnyttelsen af ESS og MAX IV. Overordnet formål med projektet var at forberede en samlet og koordineret indsats på tværs af Øresundsregionen med henblik på at udnytte ESS og MAX IV. Forprojektet havde som konkret mål at udforme en projektansøgning til Interreg programmet i 2014 om ESS og MAX IV. Lead Partner: Koncern Regional Udvikling, Region Hovedstaden Projektpartnere: Region Skåne Projektperiode: Projektets samlede budget: EUR Bevilget støtte fra ERUF: EUR Governance of the Sound of Science For at gøre Øresundsregionen bedre til innovativ forskning og øge chancerne for at blive verdens bedste region inden for forskning i materialevidenskab arbejdede projektet Governance of the Sound of Silence med at videreudvikle samarbejdet mellem virksomheder og forskning. Projektet arrangerede netværksaktiviteter inden for to strategisk vigtige områder: Materialer & Nano samt Klima & Energi. Derudover arbejdede man på at analysere og fremme netværk for People in Motion - Et internationalt attraktiv region. Konkret etablerede projektet også et samarbejde mellem andre Interreg-projekter; blandt andet Øresund Materials Innovation Community. Noget af dette samarbejde fortsatte efter projektets afslutning. Lead Partner: Lunds universitet Projektpartnere: Roskilde Universitet Projektperiode: 1. Februar Marts 2011 Projektets samlede budget: EUR Udbetalt støtte fra ERUF: EUR 7

9 Øresund Materials Innovation Community (Fase 1) Projektet Øresund Materials Innovation Community Fase 1 satte sig for at kortlægge og analysere viden om materialevidenskab i regionen for at kunne forbedre samarbejde og vidensniveau over Øresund. Analyse og kortlægning Projektet skabte en analyse og kortlægning af regionens muligheder for at skabe innovation inden for forskningen i materialevidenskab. Her blev samlet information ved interviews med regionale, nationale og internationale aktører fra begge sider af Øresund og ved skrivebords-research. Resultatet blev en veletableret enighed om, hvilke aktiviteter, der skulle sættes i gang for at skabe et materialevidenskabeligt fællesskab i perioden Projektets analyse førte frem til anbefalinger til, hvilke aktiviteter, der skulle igangsættes for at skabe et netværk inden for materialevidenskaben, der kan styrke Øresundsregionens position i fremtiden. Lead Partner: Lunds universitet Projektpartnere: Københavns universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Roskilde Universitet, ESS Scandinavia Secretariat, MAXlab, Copenhagen Capacity, Invest in Skåne og Malmö högskola Projektperiode: 1. oktober juli 2010[Projektet er afsluttet] Projektets samlede budget: EUR Udbetalt støtte fra ERUF: EUR Øresund Materials Innovation Community (Fase 2) Øresund Materials Innovation Community (Fase 2), ØMIC Fase 2, er en fortsættelse af Øresund Materials Innovation Community (Fase 1), hvor man kortlagde aktiviteter, der skulle styrke samarbejdet omkring materialevidenskab i regionen. I Fase 2 ville man således skabe stærkere bånd mellem virksomheder, forskere og andre aktører inden for materialevidenskaben. En ambition om et super-projekt Partnerne i ØMIC Fase 2 havde store ambitioner for projektet. Projektets overgribende mål var at bygge et Øresund Materials Innovation Community - et stærkt og dynamisk materialevidenskabeligt innovationsmiljø i Øresundsregionen. Dette miljø skulle samle og engagere forskere, universiteter, forskerparker, virksomheder, iværksættere, aktører for regional udvikling og det politiske niveau. Projektet kunne dog ikke opnå de ønskede mål om strategisk koordinering af regionens samlede aktiviteter på grund af nedlæggelse af det fælles universitet, Øresundsuniversitetet. Derfor koncentrerede man sig i stedet om at skabe et tættere samarbejde mellem mennesker med interesse for specifikke emner knyttet til ESS og MAX IV. Man arrangerede primært møder, seminarer og uddannelsesforløb for forskere, studerende og virksomheder. Nye projekter trods modgang Ved de forskellige arrangementer under projektets forløb, blandt andet et årligt topmøde og et uddannelsesforløb om avanceret røntgen, mødtes både virksomheder og forskere. Projektet har altså muliggjort møder mellem fagfolk inden for de forskellige lande og dermed muliggjort etableringen af et netværk over Øresund. Medvirkende på de forskellige arrangementer har siden hen startet nye projekter op (ikke i Interreg-regi). Eksempelvis TITA-projektet mellem Skåne og Blekinge, der arbejder for at etableringen af ESS 8

10 och MAX IV skal føre til fremgang i regionen. Lead Partner: Lunds universitet Projektpartnere: Københavns Universitet, Malmö Högskola, Danmarks Tekniske Universitet, Roskilde Universitet, Copenhagen Business School, ESS Sekretariatet, MAX-Lab, Stiftelsen inkubatorerna i Lund Ideon, Innovationshuset 5te, Scion DTU, Innovationsbron, Copenhagen Capacity, Invest In Skåne, Vinnova, Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Region Hovedstaden, Region Sjælland och Region Skåne Projektperiode: 1. maj december 2012 Projektets samlede budget: EUR Bevilget støtte fra ERUF: EUR Utbetalt: Projektet avslutat i samband med Öresundsuniversitets nedläggning. CATE - Cluster for Accelerator Technology Behovet och efterfrågan av CATE har främst uppstått i samband med beslutet att placera ESS och MAX IV i Lund. Dessa forskningsanläggningar förväntas lägga ut beställningar av olika komponenter. Regional samarbetsstruktur CATE har syftat till att öka regionens kännedom om regionens ESS relevanta företag, att skapa bestående gränsöverskridande företagssamarbeten samt att ge regionala företag, i samarbete med varandra och akademin, möjlighet till gemensam kompetensutveckling om hur de kan bidra till design, produktion och underhåll av de planerade forskningsanläggningarna. CATE:s syfte var i korthet att stärka näringslivets högteknologiska kompetens i området Öresund-Kattegat-Skagerrak. Projektet skulle också ta tillvara potentialen i regionala satsningar, så som ESS och MAX IV. Företagen i projektet skulla bygga upp kompetens kring partikelacceleratorer som kan användas inom materialvetenskap, biovetenskap och medicin. Fyrdubbelt antal företag Halvvägs in i projektet överträffade CATE alla förväntningar. Målet att locka 20 företag till acceleratorteknikklustret nåddes redan de första månaderna. Sommaren 2012 omfattade klustret över 80 företag. Några av dem har redan affärer på gång. Det stora intresset för att delta i CATE berodde bland annat på projektets många strategiska samarbetspartners, varav de regionala universiteten och Västra Götalandsregionen, Region Skåne och Region Själland var några. Andra orsaker att samarbetet med projekten ESS MAX IV Tillväxt Innovation (TI) och ESS MAX IV Tillväxt Innovation (TA), 9

11 som finansierats via det regionala strukturfondsprogrammet Skåne- Blekinge. Samtliga har bidragit till att sprida information om projektet via annonser i dagspress, företagsträffar eller på sina hemsidor. Även organisationer utanför projektet har hört av sig och vill vara med efter att ha hört talas om oss. Ett sådant exempel är Chalmers Industri Teknik i Göteborg, sa projektledare Caroline Hansson. Intressant även för forskare Förutom stort intresse från näringslivet var även forskare intresserade. Att det är forskare som initierade projektet gläder Caroline Hansson extra mycket: Forskare inom grundfysik har ingen tradition av nära samarbete med näringslivet men genom CATE har flera nya samarbeten satt fart, sa hon. Lead Partner: Lunds universitet Norsk Prosjekteier: Universitetet i Oslo Projektpartnere: Medfinansiering: Aarhus Universitet, Roskilde Universitet, Chalmers Tekniska Högskola, Væksthus Midtjylland, Aarhus Universitet, Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Region Sjælland, Force Technology, DTU/ Risö. Parter som deltar i projektet utan medfinansiering: Sydsvenska Industri och Handelskammaren, Dansk Industri, Oslo Teknopol Projektperiode: 1. januar juni 2014 Projektets samlede budget: EUR Bevilget støtte fra ERUF: EUR Bevilget støtte norsk IR-midler: EUR 10

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge?

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Om finansiel støtte fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak? Et

Läs mer

Effekter på regional utveckling vid etablering av ESS

Effekter på regional utveckling vid etablering av ESS Effekter på regional utveckling vid etablering av ESS European Spallation Source (ESS) Världsledande forskningsanläggning inom materialforskning och life science Byggs 2011-2018, operativ drift 2020 Europeisk

Läs mer

Gränshindersarbete och politiskt samarbete. Kiruna 17 mars 2010

Gränshindersarbete och politiskt samarbete. Kiruna 17 mars 2010 Gränshindersarbete och politiskt samarbete Kiruna 17 mars 2010 1 The Öresund Region - 3,7 m inhabitants 2 3 4 Ett sammanfogat Øresund 5 2018 Öresundskomiteen - en politisk plattform Öresundskomiteen 36

Läs mer

Innovation i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Workshop Rebild 1 september Linda Reinholdsson

Innovation i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Workshop Rebild 1 september Linda Reinholdsson Innovation i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak Workshop Rebild 1 september Linda Reinholdsson Disposition Innovation i Öresund-Kattegat-Skagerrak varför? Programmets mål inom innovation vad? Projektexempel

Läs mer

Tog og vei ga regionvekst i en fei!

Tog og vei ga regionvekst i en fei! Tog og vei ga regionvekst i en fei! Historien om to byer I to land - Öresundsbron 3 september 2015 av Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet Skapar broar och tunnlar nya regioner? NEJ ofta är förhoppningarna

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Sammanställning från den nationella klusterkonferensen i Karlstad 8 9 februari, 2011 Dialog om en svensk innovationsstrategi

Läs mer

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen www.winnetskane.se Fjelievägen 5, Lund Vi är ca 150

Läs mer

Lägesrapport från delprojekten avseende perioden mars-maj 2011

Lägesrapport från delprojekten avseende perioden mars-maj 2011 ESS MAX IV i regionen-tita 2011-05-06 1/5 Lägesrapport från delprojekten avseende perioden mars-maj 2011 TI 1 Mottagarorganisation Syd Intervjuer med företag och personer som flyttat till regionen görs

Läs mer

Lärdomar om regional mobilisering. Erfarenheter från följeforskning om genomförandet av ESS MAX IV i regionen TITA

Lärdomar om regional mobilisering. Erfarenheter från följeforskning om genomförandet av ESS MAX IV i regionen TITA Lärdomar om regional mobilisering Erfarenheter från följeforskning om genomförandet av ESS MAX IV i regionen TITA 2 Förord Under åren 2010-2012 drev Region Skåne i samarbete med 42 andra offentliga aktörer

Läs mer

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7.1 Stöd för internationella utvecklingsprojekt Rättsgrund: Självstyrelselag för Åland (1991:71) Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

EU-projekt COINCO North II

EU-projekt COINCO North II 01054 1(6) TJÄNSTESKRIVELSE Josefin Selander, utvecklingsledare infrastruktur 035-179825 Datum Diarienummer 2011-08-31 RS110354 Regionstyrelsen EU-projekt COINCO North II Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

BENCH. - Beneficial Business Relations between. the Central Baltic region and China

BENCH. - Beneficial Business Relations between. the Central Baltic region and China BENCH - Beneficial Business Relations between the Central Baltic region and China BENCH Project partner: Länsstyrelsen Östergötland, Annika Holmström (sv, kort) Projektets syfte Att bättre ta vara på etablerade

Läs mer

Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020

Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020 - ett medel för den regionala utvecklingen Foto Tina Stafrén Programgeografi Nordens Gröna Bälte som består av Jämtlands och Västernorrlands län

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Regional mobilisering samarbeten i Sydsverige inför etableringen av ESS och MAX IV Delrapport 1 - följeforskning KTH och Nordregio

Regional mobilisering samarbeten i Sydsverige inför etableringen av ESS och MAX IV Delrapport 1 - följeforskning KTH och Nordregio Regional mobilisering samarbeten i Sydsverige inför etableringen av ESS och MAX IV Delrapport 1 - följeforskning KTH och Nordregio www.essmax4tita.se 2/62 Förord I föreliggande rapport redovisas följeforskningens

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Vilka är det som arbetar med projektet? Ev. andra nationella aktörer så som ex branschorganisationer Blekinge, Kalmar & Kronobergs

Läs mer

6 perspektiv på samverkan och mätning av resultat och betydelse

6 perspektiv på samverkan och mätning av resultat och betydelse 01.06.2015 Hur Sveriges regioner i samverkan med lärosätena och näringslivet kan skapa position, attraktivitet och attraherar talanger ett urval av studier från DAMVAD 6 perspektiv på samverkan och mätning

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

De kommer till Skåne. som en effekt av etableringarna av ESS och MAX IV

De kommer till Skåne. som en effekt av etableringarna av ESS och MAX IV De kommer till Skåne som en effekt av etableringarna av ESS och MAX IV I handen håller du en sammanfattning av rapporten Vem kommer till Skåne som en effekt av ESS/MAX IVetableringen? (Tyréns, nov 2011).

Läs mer

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Datum 10 juni 2015 Dnr Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 160 miljoner i EU stöd till tolv projekt

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

Motor för tillväxt. Handelskammarens agenda för södra Skåne

Motor för tillväxt. Handelskammarens agenda för södra Skåne Motor för tillväxt Handelskammarens agenda för södra Skåne 2 Handelskammaren speglar företagen och är en naturlig partner för utveckling Vår agenda i korthet Södra Skåne är en del av Nordens största region

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet

Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet Näringsdepartementet Tillväxtverket 310 anställda Budget ca. 4000 miljoner SEK (Inklusive regionala fonden) VINNOVA (Verket för innovationssystem) 200 anställda

Läs mer

GRÄNSÖVERSKRIDANDE FORSKNING, INNOVATION OCH UTVECKLING. En studie av Interregprojekt som syftar till innovation och ny kunskap

GRÄNSÖVERSKRIDANDE FORSKNING, INNOVATION OCH UTVECKLING. En studie av Interregprojekt som syftar till innovation och ny kunskap GRÄNSÖVERSKRIDANDE FORSKNING, INNOVATION OCH UTVECKLING En studie av Interregprojekt som syftar till innovation och ny kunskap Maj 2012 1 GRÄNSÖVERSKRIDANDE FORSKNING, INNOVATION OCH UTVECKLING En studie

Läs mer

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor!

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Var finns prylarna? Med milslånga lagerytor hos många företag är den frågan idag dessvärre alldeles för vanlig. Utan ett snabbt och korrekt svar blir

Läs mer

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: 2014-11-11 Tid: Tisdagen den 11 november 2014, kl. 13.00-16.00 Plats: Närvarande: Fyrbodals kommunalförbund, Riverside, Uddevalla Peter Heie,

Läs mer

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges regionala innovationsmiljöer Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Nyttja SISP- medlemmarnas

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Projekthandbok Version 2015-01-26

Projekthandbok Version 2015-01-26 1 Planera Inledning Interreg Sverige-Norge har utviklet foreliggende prosjekthåndbok for å veilede deg i prosessen med å utvikle, søke, gjennomføre og avslutte et interregprosjekt. Interreg er et grenseoverskridende

Läs mer

PROCESSTÖD TILL HÅLLBAR STADSUTVECKLING Hållbar stadsutveckling genom Urbact och andra EU-initiativ och program SKL, Stockholm 2014-11-18

PROCESSTÖD TILL HÅLLBAR STADSUTVECKLING Hållbar stadsutveckling genom Urbact och andra EU-initiativ och program SKL, Stockholm 2014-11-18 PROCESSTÖD TILL HÅLLBAR STADSUTVECKLING Hållbar stadsutveckling genom Urbact och andra EU-initiativ och program SKL, Stockholm 2014-11-18 Stefan Larsson Regionchef Södra Sverige Avdelningen Regioner Tillväxtverket

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(6 1(6 Datum: 23 23 november, 2012 2009 Plats och tid Stadshuset i Strömstads kommun, 23 november, 2012 kl. 09.00 12.00 ande m tum Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist,

Läs mer

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se Jelica Ugricic, ordförande Ideell förening som är politiskt och religiöst obunden Grundades 1970 Ca 600 medlemmar 30% av medlemmarna har

Läs mer

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är:

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är: Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-46 Jens.nilson@lund.se, 46-8269 1 (7) Öresundsregionens utmaningar I en rapport från OECD 1 lyfts två utmaningar fram som Köpenhamn, och i sin förlängning Öresundsregionen,

Läs mer

StudentSamarbetet Øresund

StudentSamarbetet Øresund StudentSamarbetet Øresund Referat Möte den 3 november, kl 16 De Studerendes Råd, Danmarks Farmaceutiske Universitet Närvarande Copenhagen Business School (CBS) Stefan K. Madsen Danmarks Farmaceutiske Universitet

Läs mer

Öresund som cykelregion. M M Konferens i Malmö 2012-02-09

Öresund som cykelregion. M M Konferens i Malmö 2012-02-09 Öresund som cykelregion M M Konferens i Malmö 2012-02-09 Interreg IV A - Öresund Syfte: Öresundsområdet ska bli ett attraktivt och konkurrenskraftigt område, som kännetecknas av samarbete och hållbar utveckling.

Läs mer

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN Uppdaterat program Torsdag 23/1 Varför och hur arbetar vi med upphandling? 11.00 Check-in 12.00 Lunch 13.00 Välkommen och intro Vem är vi och vad önskar vi med oss hem från workshoppen? 13.30 Allmänn session:

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Finansiering av miljöprojekt?

Finansiering av miljöprojekt? Finansiering av miljöprojekt? Regional utvecklingsstrategi (RUS) Finansiering Regionala projektmedel Interreg IV A Nord Landsbygdsprogrammet Regionala fonden RUS 2020 Norrbotten Strategier Regionala tillväxtprogrammet

Läs mer

Förändra, förbättra och förstärka!

Förändra, förbättra och förstärka! Förändra, förbättra och förstärka! Intryck och avtryck från Skåne-Blekinge april 2007 april 2013 Stefan Larsson Tillväxtverkets programkontor Skåne-Blekinge Sverige och sammanhållningspolitiken Under 2007

Läs mer

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande - jämställdhetspolitisk arena - för de invandrakvinnor som vill och kan arbeta

Läs mer

Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? Oktober 2009

Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? Oktober 2009 Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? Oktober 2009 2 Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? 1. Skåne, det självklara valet 2. Vi hjälper er med etablering 3. Ni får tillgång

Läs mer

Entrepreneurship for Women

Entrepreneurship for Women Catching the Future Entrepreneurship for Women 5 oktober Ingrid Thuresson Välkomna! Vad är det för fel på Kvinnor.. Tolv myter om kvinnors företagande Uppdraget Ambassadör för kvinnors företagande Erfarenhet

Läs mer

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram 2025 STOCKHOLM Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholm 2025: Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionen ska gå från nuvarande styrkeposition till att vara världens mest innovationsdrivna

Läs mer

Kraftsamling Biogas Skåne. Skåne som pilot för Biogas 2009-09-07. Skånes förutsättningar goda. Vad har hänt? Planering. Idé.

Kraftsamling Biogas Skåne. Skåne som pilot för Biogas 2009-09-07. Skånes förutsättningar goda. Vad har hänt? Planering. Idé. Skånes förutsättningar goda Störst råvarutillgångar av Sveriges län Skåne som pilot för biogas Goda förutsättningar för avsättning av biogas och rötrester Stor andel av de svenska företag som levererar

Läs mer

Innovationskraft Stockholm Hur gör vi Stockholm mer innovativt?

Innovationskraft Stockholm Hur gör vi Stockholm mer innovativt? Tillväxt, miljö och regionplanering Innovationskraft Stockholm Hur gör vi Stockholm mer innovativt? 9.00-10.15 Charlotte Hansson, TMR hälsar välkommen Stockholmsregionens innovationsförmåga regionens styrkor

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

GRÄNSLÖS UTVECKLING I

GRÄNSLÖS UTVECKLING I GRÄNSLÖS UTVECKLING I Øresund Kattegat Skagerrak Interreg IV A INNEHÅLL FÖRORD 3 PROGRAMOMRÅDE 4 Programmålen 5 GODKÄNDA PROjekt 6 Temaer 6 EKONOMI 7 Aktører i programmet 8 PROJEKT Näringslivsutveckling

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Vi har i Fyrbodal ett nytt tillväxtprogram för perioden 2008 2013, framtaget i dialog mellan kommunerna och partnerskapen. Där har våra gemensamma prioriteringar

Läs mer

Ett regionalt näringslivsinriktat forskningsprogram

Ett regionalt näringslivsinriktat forskningsprogram Tjänsteskrivelse RJL 2015/224 Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Ett regionalt näringslivsinriktat forskningsprogram Förslag till beslut Ett regionalt näringslivsinriktat

Läs mer

SVENSKA STATEN OCH REGION SKÅNE AVTAL AVSEENDE INVESTERING I EUROPEAN SPALLATION SOURCE [DATUM]

SVENSKA STATEN OCH REGION SKÅNE AVTAL AVSEENDE INVESTERING I EUROPEAN SPALLATION SOURCE [DATUM] SVENSKA STATEN OCH REGION SKÅNE AVTAL AVSEENDE INVESTERING I EUROPEAN SPALLATION SOURCE [DATUM] AVTAL AVSEENDE INVESTERING I EUROPEAN SPALLATION SOURCE Detta avtal har denna dag träffats mellan (A) (B)

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Policydokument för Den Skandinaviska Arenan

Policydokument för Den Skandinaviska Arenan Policydokument för Den Skandinaviska Arenan Den Skandinaviska Arenan Den Skandinaviska Arenan är ett politiskt samarbete för att knyta samman Öresundsregionen, Halland, Göteborg-Osloregionen*. Initiativet

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Marint centrum i Simrishamn Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Simrishamn ett marint centrum Östersjön är ett av världens känsligaste hav, ett hav som står inför

Läs mer

Infrastruktur- och byutveckling i Öresundsregionen IBU-ÖRESUND

Infrastruktur- och byutveckling i Öresundsregionen IBU-ÖRESUND Infrastruktur- och byutveckling i Öresundsregionen IBU-ÖRESUND 1 IBU-Öresund IBU-Öresund är ett svensk-danskt samarbetsprojekt som ska bidra med ett nytt strategiskt underlag för utvecklingen i Öresundsregionen

Läs mer

Budgetinfo. Grundförutsättningar. Budgetarbetet. Vem kan bära kostnader? Hur kan projekten finansieras? Roller och ansvar i partnerskapet

Budgetinfo. Grundförutsättningar. Budgetarbetet. Vem kan bära kostnader? Hur kan projekten finansieras? Roller och ansvar i partnerskapet Budgetinfo Grundförutsättningar Budgetarbetet Vem kan bära kostnader? Hur kan projekten finansieras? Roller och ansvar i partnerskapet Kostnadseffektivitet Grundförutsättningar Projektet ska ha partners

Läs mer

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Projekt inom ramen för Stimulansmedel Rådet för Trygghet och Folkhälsa Projektnamn och datum Kontaktperson: Telefon: Projektstöd

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket Annika Westerberg Tillväxtverket 1 2 5 Nio program i Sverige Åtta regionala strukturfondsprogram Ett nationellt regionalfondsprogram 23 Fyra Insatsområden 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet Långsiktighet och målmedvetenhet Boråspusslet Nyckeltal 106 000 INVÅNARE 12 000 FÖRETAG 1/3 INTERNATIONELL MARKNAD 54 % AV ALL TEXTIL PASSERAR BORÅS >750 000 m² YTOR FÖR LOGISTIK CENTRUM FÖR E-HANDEL 1

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 Kommunförbundet Skåne, 2012-09-03 Christian Lindell christian.lindell@skane.se 040-675 34 12 Upplägg Bakgrund Utvecklingen i storstadsregionerna

Läs mer

Grensebroen är ett resultat av samverkan och finansiering mellan:

Grensebroen är ett resultat av samverkan och finansiering mellan: Grensebroen är ett resultat av samverkan och finansiering mellan: Kommunerna i Fyrbodal genom Fyrbodals Kommunalförbund, Høgskolen i Østfold, Chalmers, Högskolan Väst, Sarpsborgs Kommune, Trøgstad Kommune,

Läs mer

Handbok för klusterutveckling

Handbok för klusterutveckling Handbok för klusterutveckling Om verktyget Denna handbok är till för kluster som har eller vill ta en aktiv regional roll. Syftet med verktyget är att hjälpa till att leda processen framåt och att underlätta

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Interreg Nord 2014-2020

Interreg Nord 2014-2020 Interreg Nord 2014-2020 Det övergripande målet för Interreg Nord 2014-2020 är att förstärka programområdets konkurrenskraft och attraktivitet. Nordprogrammet är uppdelat i två geografiska delområden, delområde

Läs mer

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Syfte Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Programmet ska stärka de små och medelstora företagens möjligheter att: konkurrera på globala marknader

Läs mer

Den skandinaviska arenan

Den skandinaviska arenan Den skandinaviska arenan I det 600 km långa stråket Oslo-Göteborg-Öresund bor idag ca 8 miljoner människor. Inom en radie av 300 km från Göteborg finns 50% av Skandinaviens industriella kapacitet. 1 SYFTE

Läs mer

Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare

Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare Delfinansieras av Europeiska Unionen,, Interreg IVA Sverige-Norge 2007-2013. Allmänna uppgifter Delområde: Prioriterat

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Nyheter i korthet: Satsning på ett nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik i Skåne Satsning på mikrolån ska ge fler arbetstillfällen

Nyheter i korthet: Satsning på ett nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik i Skåne Satsning på mikrolån ska ge fler arbetstillfällen Denna information redogör kortfattat för regionala tillväxtnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 23 april 2012. För mer information om olika ärenden, besök www.skane.se/demokrati.

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 20 APRIL 2010 Radisson Blu Hotel i Malmö, Östergatan 10

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 20 APRIL 2010 Radisson Blu Hotel i Malmö, Östergatan 10 PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 20 APRIL 2010 Radisson Blu Hotel i Malmö, Östergatan 10 Deltagare: se bilaga 1 Til beslutning Jerker Swanstein hälsade alla välkomna och föreslog att en presentationsrunda

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS 94 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS KÖPENHAMNS FLYGPLATS Tillgänglighet Tilllgänglighet är nyckelordet när en region ska säkra konkurrenskraften i den globaliserade världen. Tillgänglighet

Läs mer

Regionala Mål 2 Projekt. Projektansökan ur EG:s strukturfonder

Regionala Mål 2 Projekt. Projektansökan ur EG:s strukturfonder Regionala Mål 2 Projekt Projektansökan ur EG:s strukturfonder Åtta regionala strukturfondsprogram 1. Övre Norrland 2. Mellersta Norrland 3. Norra Mellansverige 4. Östra Mellansverige 5. Stockholm 6. Västsverige

Läs mer

En dag om Danmark och danskarna med Uffe Palludan

En dag om Danmark och danskarna med Uffe Palludan En dag om Danmark och danskarna med Uffe Palludan Förvaltnin g Öres und Adm inis tration Politik Leders kap H is toria Identitet Religion Ekonom i Danmark och danskarna KURS Nu ges du och dina medarbetare

Läs mer