ETT NAV FÖR FORSKNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ETT NAV FÖR FORSKNING"

Transkript

1 ETT NAV FÖR FORSKNING Samarbeta inom etableringen av forskningsanläggningarna MAX IV och European Spallation Source i Lund Projektsatsningar inom regionala strukturfondsprogrammet för Skåne-Blekinge och det gränsöverskridande samarbetsprogram Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. eu.tillvaxtverket.se interreg-oks.eu

2 FÖRORD I nordöstra delen av Lund kommer två världsledande forskningsanläggningar att uppföras under kommande år. De två forskningsanläggningarna är ESS respektive Max IV. ESS, European Spallation Source, är ett flervetenskapligt forskningscentrum baserat på världens mest kraftfulla neutronkälla. I anläggningen ska forskarna kunna studera framtidens material - allt från plaster och proteiner till mediciner och molekyler - för att förstå hur det är uppbyggt och hur det fungerar. I forskningsanläggningen Max IV, som byggs av Lunds universitet, kommer synkrotronljus att nyttjas för forskningsändamål. ESS och MAX IV kompletterar varandra och kan skapa betydelsefulla synergieffekter. utifrån de möjligheter som öppnas genom Max IV och ESS. Denna faktasammanställning är sammanställd av Lise Riis Moltved, handläggare vid Tillväxtverkets kontor i Malmö. Trevlig läsning! Stefan Larsson Regionchef för Södra Sverige Tillväxtverket Två världsledande anläggningar kommer tillsammans skapa en värdefull forskningsmiljö och utgöra ett nav i Europas infrastruktur för forskning. Stöd till projekt Under åren har Europeiska regionala utvecklingsfonden genom det regionala strukturfondsprogrammet för Skåne-Blekinge respektive det territoriella samarbetsprogrammet för Öresund- Kattegatt-Skagerrak gett stöd till ett flertal projekt som på olika sätt är kopplade till etableringen av de två forskningsanläggningarna. I denna sammanställning beskrivs i korthet de olika projekten. I kommande programperiod kommer med stor sannolikhet ett än större fokus att läggas såväl regionalt som nationellt och internationellt på att iscensätta projektsatsningar som är riktade mot att främja och stärka näringslivets utvecklingsförutsättningar 1

3 PROJEKT I DENNA SAMLING PROGRAM Skåne-Blekinge Öresund-Kattegat- Skagerrak PROJEKT- NAMN Effekter på regional utveckling vid etablering av European Spallation source (ESS) ESS MAX IV i regionen i regionen - Tillväxt Innovation (TI) ESS MAX IV i regionen - Tillgänglighet Attraktivitet (TA) ESS og MAX IV som vækstmotorer for Øresundsregionen og ØKSområdet PROJEKT- ÄGARE /LEAD PARTNER Region Skåne Region Skåne Region Skåne BEVILJAT STÖD SEK SEK SEK EUR PROJEKT- TYP Analys/ utredning Regional mobilisering, nätverk, utredning, marknadsföring, information mm Regional mobilisering, nätverk, utredning, marknadsföring, information mm Förprojekt/ förstudie Sida PROGRAM Region Hovedstaden PROJEKT- NAMN Governance of the Sound of Science Øresund Materials Innovation Community (Fase 1) Øresund Materials Innovation Community (Fase 2) CATE - Cluster for Accelerator Technology PROJEK- TÄGARE/ LEAD PARTNER Lunds universitet Lunds universitet BEVILJAT STÖD EUR EUR EUR beviljat (inga medel utbetalda) EUR PROJEKT- TYP Nätverksaktiviteter Analys, kartläggning, utredning, nätverksaktviteter Seminarier, nätverk, utbildningar mm Lunds universitet OBS! BLEV NEDLAGT I SAM- BAND MED ÖRE- SUNDS- UNIVER- SITETETS NEDLÄG- GNING Lunds universitet Teknologispridning, företagsrådgivning, företagsnätverk, matchmaking, exportlotsning, utbildning, prototyputveckling Sida

4 PROJEKT INOM DET REGIONALA STRUKTURFONDSPROGRAMMET FÖR SKÅNE-BLEKINGE Effekter på regional utveckling vid etablering av European Spallation source (ESS) I projektet har en framskrivning gjorts av hur innovationsmiljöer kan utvecklas med utgångspunkt från vad som krävs för att tillvarata utvecklingsmöjligheterna vid en etablering av ESS. En rapport ESS i Lund-effekter på regional utveckling har tagits fram och i rapporten beskrivs vilka resurser som krävs för att utveckla samarbetet mellan regionens aktörer för att tillvarata möjligheterna som ESS-etableringen innebär. Genom rapporten har regionens aktörer en bra grund att stå på när det ska fattas beslut kring insatser kopplade till ESS. Studier av liknande anläggningar och deras påverkan på det omkringliggande samhället har gjorts. En kvantitativ analys har genomförts kring konkreta tal och effekter inom olika branscher avseende den regionala utvecklingen. En kvalitativ analys har slutförts som belyser värderingar om framtida möjligheter och utmaningar, framtidsscenarier som påverkar en ESS-anläggning och hur regionens strategiska resurser kan tänkas utvecklas och vilken beredskap som finns i samhället. Projektperiod: Stödmottagare: Region Skåne Beviljat belopp SEK: Insatsområde: 1 Innovation och förnyelse Offentlig medfinansiering: Helsingborgs kommun = Lunds kommun = Lunds universitet = Länsstyrelsen i Skåne län = Malmö kommun = Region Skåne = ESS MAX IV i regionen i regionen - Tillväxt Innovation (TI) Skåne och Blekinge mobiliserar inför byggandet och färdigställandet av två högteknologiska forskningsanläggningar i Lund. De båda anläggningarna kommer att placera regionen på den internationella kartan och locka flera tusen forskare till Lund. Det övergripande målet för ESS MAX IV i regionen Tillväxt Innovation (TI) var att stärka innovationsstrukturen i regionen. Man har stöttat kommuner och det lokala näringslivet att ta aktiv del i utvecklings- och affärsmöjligheter som etableringen ger. Projektet ska göra en förstudie kring behov av gemensam mottagning för internationella företag och deras arbetskraft. Man har även marknadsfört anläggningarna och regionen internationellt i olika kampanjer samt studerat hur området kring anläggningarna bäst utvecklas som regional och internationell mötesplats. Andra delprojekt var att uppdatera och förankra visionen Society for Science Science for Society, att skapa en samlad bild över behov och möjligheter av ett klusterinitiativ kring materialforskning samt analys av affärsmöjligheter utifrån ESS och MAX IV. Projektets övergripande mål var att stärka innovationsstrukturen i regionen för att skapa sysselsättning och tillväxt till följd av etableringen av forskningsanläggningarna ESS och MAX IV. Verksamheten tar sin utgångspunkt i den analys som gjorts i det regionalfondsfinansierade projektet Effekter på regional utveckling vid etablering av ESS. 3

5 Projektet har sex delprojekt. Det finns ett nära samarbete med projektet ESS MAX IV - Tillgänglighet och Attraktivitet (TA). En strategisk arbetsgrupp har samordnat de olika delprojekten inklusive samarbetet mellan huvudprojekten (TI) och (TA). Tillgänglighet ESS MAX IV i regionen - Tillgänglighet Attraktivitet (TA) Tillgänglighet ESS MAX IV ska stärka tillgängligheten och attraktiviteten i regionen och därigenom bidra till fler företagsetableringar och arbetstillfällen. Projektet konkretiserar vilka krav och effekter ESS/MAX IV-etableringen innebär för den fysiska planeringen och behovet av infrastruktursatsningar, bostäder, kontor och service etc. Vidare skapas ett register över tillgänglig mark för företags-etableringar. Bygget av synkrotronljuslaboratoriet MAX IV pågår och ska vara klart 2015 och European Spallation Source (ESS) blir världens mest kraftfulla neutronkälla för materialforskning, byggstart 2013 och klart För att vara redo och dra nytta av de två världsledande forskningsanläggningarna startades 2010 projektet TITA (Tillväxt, Innovation, Tillgänglighet och Attraktivitet). Det regionala samverkansprojektet omfattar Skånes samtliga kommuner, Region Skåne, Region Blekinge, ESS AB, Länsstyrelsen i Skåne och fem högskolor/universitet. Ett nav för forskning TITA-projektet har en totalbudget på 47,3 miljoner kronor där Europeiska regionala utvecklingsfonden stödjer projektet med hälften av pengarna. Projektet är nu avslutat och inrapporterat. Therése Friman har varit projektledare under de tre år det pågått. Utgångsläget är väldigt bra eftersom vi startade projektet så tidigt. Vi har startat en dialog mellan anläggningen och samhället, men nu ligger utmaningen i att fortsätta den regionala mobiliseringen och koordinera så att vi inte hamnar i stuprör, säger Therése Friman. MAX IV är en synkrotronljusanläggning som blir den enda i sitt slag i Sverige och kommer att vara öppen för forskare från hela världen. Med hjälp av elektroner som accelereras skapas ett synkrotronljus som används till att studera ämnens och materials strukturella egenskaper inom ett brett område. Anläggningen kommer att ha världsunik prestanda och förväntas årligen dra till sig cirka forskare från hela världen. European Spallation Source (ESS) är även den en anläggning för att studera material allt från plaster och proteiner till medicine och molekyler. Det flervetenskapliga forskningscentrumet kommer när det är färdigbyggt att ha världens mest kraftfulla neutronkälla. Tillsammans med MAX IV kommer ESS att bilda ett nav i Europas infrastruktur för forskning. Stora förväntningar De många inblandade aktörerna i TITA-projektet har skaffat sig både kunskap och modeller för att samverka och hitta framgångseffekter utifrån etableringen av de två världsledande forskningsanläggningarna. I inledningen av projektet skickade jag ut en intresseanmälan till totalt 43 aktörer i regionen. Samtliga tackade ja direkt och vi kunde ganska snart inleda dialogen mellan de aktörer som var direkt kopplade till anläggningarna och samhället, konstaterar Therése Friman. Sedan besluten om att bygga de båda världsunika forskningsanläggningarna togs har förväntningarna varit stora på att de ska föra med sig tillväxteffekter och dynamisk samhällsutveckling. TITA-projektet fokuserade på att identifiera och sammanställa såväl möjligheter som utmaningar, kopplade till etableringen av MAX IV och ESS. 4

6 Fem strategier för vägledning Primärt kommer själva bygget av anläggningarna att ge det regionala näringslivet chans till betydande affärer och teknikspridning. När väl anläggningarna är byggda och i drift kan det ge nya positiva effekter på innovationsklimatet och konkurrenskraften och skapa ett dynamiskt forskningssamhälle. I förlängningen innebär det nya företagsetableringar och inflyttning av människor med efterfrågade kompetenser, säger Therése Friman. Öresundsregionens varumärke som en internationell mötesplats för materialforskning kommer att stärkas. Men allt kommer inte att hända av sig själv. Tvärtom kommer det att krävas en rad insatser från ett stort antal aktörer för att regionen ska kunna ta tillvara alla möjligheter, menar Therése Friman. Det kommer att krävas långsiktiga insatser, fortsatt starkt engagemang och målinriktat ledarskap för att dra maximal nytta av anläggningarnas möjligheter. I den projektrapport som lämnades in i slutet av 2012 lyftes fem strategier fram för att vägleda TITA:s partners och inspirera till fortsatt regional mobilisering samt säkra spridningseffekterna i hela regionen: Stärka näringslivets konkurrens- och innovationskraft Bygga en stark utbildningsregion Skapa dynamiska forskningsmiljöer Öka tillgängligheten i hela regionen Utveckla regionens internationella attraktivitet Nu blir det upp till bevis. Ska vi behålla energin och framåtandan krävs det att vi skapar mötesplatser och ser till att mobiliseringen lyfts in i det ordinarie arbetet, säger Therése Friman. Med det stora TITA-projektet i ryggen finns grunden till en heltäckande infrastruktur runt de kommande forskningsanläggningarna. Jag tror att TITA kan ses som ett bra pilotprojekt för den här typen av stora investeringar som påverkar infrastrukturen och som inbjuder till många möjligheter för samhället, avslutar projektledaren Therése Friman. Så kan miljardetableringar i Lund få bäst effekt över hela regionen Två världsledande anläggningar för avancerad materialforskning ska byggas i Lund: European Spallation Source (ESS) och MAX IV. Under samlingsnamnet ESS MAX IV i regionen - TITA har två projekt skapats, för att ta till vara på de möjligheter till utveckling som etableringarna ger. Etableringarna av ESS och MAX IV är fantastiska tillfällen till utveckling av Skåne och hela Öresundsregionen, säger projektledaren Therese Nilsson. Men aktörerna i regionen måste samverka för att vi ska ta vara på möjligheterna. Utvecklingen kommer inte av sig själv. ESS och MAX IV - ett enormt grupparbete Tillväxt kommer inte av sig själv. Det gäller att ta vara på människor och idéer. Skåne kan bli platsen där det händer när två stora forskningsanläggningar etableras i regionen. Det var budskapet vid TITA-projektets slutkonferens den 17 december. 350 deltagare infann sig på Luftkastellet vid Öresundsbrons fäste i Malmö för att ta del av slutsatserna från TITA. TITA är ett stort samverkansprojekt där Skånes samtliga kommuner, Region Skåne, Region Blekinge, ESS AB, Länsstyrelsen i Skåne och fem högskolor/ universitet samlats kring möjligheterna kring den framtida etableringen av forskningsan-läggningarna ESS och MAX IV. TITA-projektet har beviljats över 20 miljoner kronor i medfinansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden. 5

7 - Det här är ett enormt grupparbete, att stå värd för det här, konstaterade moderatorn Johan Wester med syftning på såväl projektet och konferensdagen som självaste värdskapet för ESS och MAX IV. Ilmar Reepalu, kommunstyrelsens ordförande i Malmö, drog paralleller till förarbetet inför etableringen av Öresundsbron och betonade det internationella intresset. - Hållbarhet har blivit kännetecken för den här regionen, menade Ilmar Reepalu. Det gäller att ta tillfället att sätta fortsatt fokus på det. Forskarna som kommer hit ska upptäcka en miljö som de vill bo och verka i. Pia Kinhult, regionstyrelsens ordförande i Region Skåne och representant för den organisation som varit koordinerande projektägare, efterlyste fortsatt engagemang från alla parter på alla nivåer med en tydlig ansvarsfördelning. - Sen är det avgörande att vi som bor och verkar här är genuint nyfikna på det som händer, menade Pia Kinhult. Projektägare: Region Skåne Projektperiod: Insatsområde: 1 Innovation och förnyelse Beviljat stöd (SEK): ESS MAX IV TI EU:s regionala utvecklingsfond: Nationell offentlig finansiering: Länsstyrelsen i Skåne län: Sveriges lantbruksuniversitet: Blekinge Tekniska Högskola: Malmö högskola: Lunds universitet: Högskolan i Kristianstad: Invest in Skåne AB: Region Blekinge: Region Skåne: Alla kommuner i Skåne: ESS MAX IV TA EU:s regionala utvecklingsfond: Nationell offentlig finansiering: Länsstyrelsen i Skåne län: Sveriges lantbruksuniversitet: Blekinge Tekniska Högskola: Malmö högskola: Lunds universitet: Högskolan i Kristianstad: Invest in Skåne AB: Region Blekinge: Region Skåne: Alla kommuner i Skåne:

8 DET GRÄNSÖVERSKRIDANDE SAMBETSPROGRAMMET INTERREG ÖRESUND-KATTEGAT-SKAGERAK ESS og MAX IV som vækstmotorer for Øresundsregionen og ØKS-området Verdens største og mest avancerede fælleseuropæiske forskningsfaciliteter European Spallation Source (ESS) bygges i Lund, mens ESS Data Management og Software Center (DMSC) etableres i København. Disse forskningsfaciliteter kan med den rette indsats fungere som saltvandsindsprøjtning for forskning og innovation i Danmark og Sverige. Kritisk at starte tidligt For at faciliteterne skal understøtte den regionale udvikling, vækst i beskæftigelsen, medfølgende familier og ægtefæller, øget efterspørgsel på services og boliger, er det kritisk at starte tidligt. Det er afgørende, at der igangsættes tiltag, der bygger bro og etablerer samspil mellem svenske og danske forskningsmiljøer og erhvervsvirksomheder om udnyttelsen af ESS og MAX IV. Overordnet formål med projektet var at forberede en samlet og koordineret indsats på tværs af Øresundsregionen med henblik på at udnytte ESS og MAX IV. Forprojektet havde som konkret mål at udforme en projektansøgning til Interreg programmet i 2014 om ESS og MAX IV. Lead Partner: Koncern Regional Udvikling, Region Hovedstaden Projektpartnere: Region Skåne Projektperiode: Projektets samlede budget: EUR Bevilget støtte fra ERUF: EUR Governance of the Sound of Science For at gøre Øresundsregionen bedre til innovativ forskning og øge chancerne for at blive verdens bedste region inden for forskning i materialevidenskab arbejdede projektet Governance of the Sound of Silence med at videreudvikle samarbejdet mellem virksomheder og forskning. Projektet arrangerede netværksaktiviteter inden for to strategisk vigtige områder: Materialer & Nano samt Klima & Energi. Derudover arbejdede man på at analysere og fremme netværk for People in Motion - Et internationalt attraktiv region. Konkret etablerede projektet også et samarbejde mellem andre Interreg-projekter; blandt andet Øresund Materials Innovation Community. Noget af dette samarbejde fortsatte efter projektets afslutning. Lead Partner: Lunds universitet Projektpartnere: Roskilde Universitet Projektperiode: 1. Februar Marts 2011 Projektets samlede budget: EUR Udbetalt støtte fra ERUF: EUR 7

9 Øresund Materials Innovation Community (Fase 1) Projektet Øresund Materials Innovation Community Fase 1 satte sig for at kortlægge og analysere viden om materialevidenskab i regionen for at kunne forbedre samarbejde og vidensniveau over Øresund. Analyse og kortlægning Projektet skabte en analyse og kortlægning af regionens muligheder for at skabe innovation inden for forskningen i materialevidenskab. Her blev samlet information ved interviews med regionale, nationale og internationale aktører fra begge sider af Øresund og ved skrivebords-research. Resultatet blev en veletableret enighed om, hvilke aktiviteter, der skulle sættes i gang for at skabe et materialevidenskabeligt fællesskab i perioden Projektets analyse førte frem til anbefalinger til, hvilke aktiviteter, der skulle igangsættes for at skabe et netværk inden for materialevidenskaben, der kan styrke Øresundsregionens position i fremtiden. Lead Partner: Lunds universitet Projektpartnere: Københavns universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Roskilde Universitet, ESS Scandinavia Secretariat, MAXlab, Copenhagen Capacity, Invest in Skåne og Malmö högskola Projektperiode: 1. oktober juli 2010[Projektet er afsluttet] Projektets samlede budget: EUR Udbetalt støtte fra ERUF: EUR Øresund Materials Innovation Community (Fase 2) Øresund Materials Innovation Community (Fase 2), ØMIC Fase 2, er en fortsættelse af Øresund Materials Innovation Community (Fase 1), hvor man kortlagde aktiviteter, der skulle styrke samarbejdet omkring materialevidenskab i regionen. I Fase 2 ville man således skabe stærkere bånd mellem virksomheder, forskere og andre aktører inden for materialevidenskaben. En ambition om et super-projekt Partnerne i ØMIC Fase 2 havde store ambitioner for projektet. Projektets overgribende mål var at bygge et Øresund Materials Innovation Community - et stærkt og dynamisk materialevidenskabeligt innovationsmiljø i Øresundsregionen. Dette miljø skulle samle og engagere forskere, universiteter, forskerparker, virksomheder, iværksættere, aktører for regional udvikling og det politiske niveau. Projektet kunne dog ikke opnå de ønskede mål om strategisk koordinering af regionens samlede aktiviteter på grund af nedlæggelse af det fælles universitet, Øresundsuniversitetet. Derfor koncentrerede man sig i stedet om at skabe et tættere samarbejde mellem mennesker med interesse for specifikke emner knyttet til ESS og MAX IV. Man arrangerede primært møder, seminarer og uddannelsesforløb for forskere, studerende og virksomheder. Nye projekter trods modgang Ved de forskellige arrangementer under projektets forløb, blandt andet et årligt topmøde og et uddannelsesforløb om avanceret røntgen, mødtes både virksomheder og forskere. Projektet har altså muliggjort møder mellem fagfolk inden for de forskellige lande og dermed muliggjort etableringen af et netværk over Øresund. Medvirkende på de forskellige arrangementer har siden hen startet nye projekter op (ikke i Interreg-regi). Eksempelvis TITA-projektet mellem Skåne og Blekinge, der arbejder for at etableringen af ESS 8

10 och MAX IV skal føre til fremgang i regionen. Lead Partner: Lunds universitet Projektpartnere: Københavns Universitet, Malmö Högskola, Danmarks Tekniske Universitet, Roskilde Universitet, Copenhagen Business School, ESS Sekretariatet, MAX-Lab, Stiftelsen inkubatorerna i Lund Ideon, Innovationshuset 5te, Scion DTU, Innovationsbron, Copenhagen Capacity, Invest In Skåne, Vinnova, Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Region Hovedstaden, Region Sjælland och Region Skåne Projektperiode: 1. maj december 2012 Projektets samlede budget: EUR Bevilget støtte fra ERUF: EUR Utbetalt: Projektet avslutat i samband med Öresundsuniversitets nedläggning. CATE - Cluster for Accelerator Technology Behovet och efterfrågan av CATE har främst uppstått i samband med beslutet att placera ESS och MAX IV i Lund. Dessa forskningsanläggningar förväntas lägga ut beställningar av olika komponenter. Regional samarbetsstruktur CATE har syftat till att öka regionens kännedom om regionens ESS relevanta företag, att skapa bestående gränsöverskridande företagssamarbeten samt att ge regionala företag, i samarbete med varandra och akademin, möjlighet till gemensam kompetensutveckling om hur de kan bidra till design, produktion och underhåll av de planerade forskningsanläggningarna. CATE:s syfte var i korthet att stärka näringslivets högteknologiska kompetens i området Öresund-Kattegat-Skagerrak. Projektet skulle också ta tillvara potentialen i regionala satsningar, så som ESS och MAX IV. Företagen i projektet skulla bygga upp kompetens kring partikelacceleratorer som kan användas inom materialvetenskap, biovetenskap och medicin. Fyrdubbelt antal företag Halvvägs in i projektet överträffade CATE alla förväntningar. Målet att locka 20 företag till acceleratorteknikklustret nåddes redan de första månaderna. Sommaren 2012 omfattade klustret över 80 företag. Några av dem har redan affärer på gång. Det stora intresset för att delta i CATE berodde bland annat på projektets många strategiska samarbetspartners, varav de regionala universiteten och Västra Götalandsregionen, Region Skåne och Region Själland var några. Andra orsaker att samarbetet med projekten ESS MAX IV Tillväxt Innovation (TI) och ESS MAX IV Tillväxt Innovation (TA), 9

11 som finansierats via det regionala strukturfondsprogrammet Skåne- Blekinge. Samtliga har bidragit till att sprida information om projektet via annonser i dagspress, företagsträffar eller på sina hemsidor. Även organisationer utanför projektet har hört av sig och vill vara med efter att ha hört talas om oss. Ett sådant exempel är Chalmers Industri Teknik i Göteborg, sa projektledare Caroline Hansson. Intressant även för forskare Förutom stort intresse från näringslivet var även forskare intresserade. Att det är forskare som initierade projektet gläder Caroline Hansson extra mycket: Forskare inom grundfysik har ingen tradition av nära samarbete med näringslivet men genom CATE har flera nya samarbeten satt fart, sa hon. Lead Partner: Lunds universitet Norsk Prosjekteier: Universitetet i Oslo Projektpartnere: Medfinansiering: Aarhus Universitet, Roskilde Universitet, Chalmers Tekniska Högskola, Væksthus Midtjylland, Aarhus Universitet, Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Region Sjælland, Force Technology, DTU/ Risö. Parter som deltar i projektet utan medfinansiering: Sydsvenska Industri och Handelskammaren, Dansk Industri, Oslo Teknopol Projektperiode: 1. januar juni 2014 Projektets samlede budget: EUR Bevilget støtte fra ERUF: EUR Bevilget støtte norsk IR-midler: EUR 10

ETT REGIONALT SAMVERKANSPROJEKT FÖR ÖKAD TILLVÄXT

ETT REGIONALT SAMVERKANSPROJEKT FÖR ÖKAD TILLVÄXT ETT REGIONALT SAMVERKANSPROJEKT FÖR ÖKAD TILLVÄXT 2 ESS MAX IV i regionen - TITA Forskningsanläggningarna MAX IV och ESS riktar världens ögon mot Öresundsregionen. Anläggningarna beräknas stå klara 2015

Läs mer

Bli en del av Skandinaviens high-tech!

Bli en del av Skandinaviens high-tech! Bli en del av Skandinaviens high-tech! Framtida leveranser Spjutspetskompetens för konkurrenskraft Unik möjlighet inom acceleratorteknik Professionell handledning på ditt företag Samverkan mellan industri

Läs mer

Effekter på regional utveckling vid etablering av ESS

Effekter på regional utveckling vid etablering av ESS Effekter på regional utveckling vid etablering av ESS European Spallation Source (ESS) Världsledande forskningsanläggning inom materialforskning och life science Byggs 2011-2018, operativ drift 2020 Europeisk

Läs mer

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge?

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Om finansiel støtte fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak? Et

Läs mer

Gränshindersarbete och politiskt samarbete. Kiruna 17 mars 2010

Gränshindersarbete och politiskt samarbete. Kiruna 17 mars 2010 Gränshindersarbete och politiskt samarbete Kiruna 17 mars 2010 1 The Öresund Region - 3,7 m inhabitants 2 3 4 Ett sammanfogat Øresund 5 2018 Öresundskomiteen - en politisk plattform Öresundskomiteen 36

Läs mer

Industriell plattform för leverantörer

Industriell plattform för leverantörer Industriell plattform för leverantörer Handlingsplan 2013-2015 Beslutad 2013-06-04 Bilagor: 1. Aktivitetsplan inkl. tidsplan och ansvarsfördelning 2. Budget 3. Riskanalys Bakgrund Handlingsplanen tar sin

Läs mer

Politiskt styrgruppsmöte 2012-02-06

Politiskt styrgruppsmöte 2012-02-06 ESS MAX IV i regionen-tita Region Skåne Therese Nilsson Projektledare 040-675 32 34 therese.k.nilsson@skane.se PROTOKOLL 2012-02-06 1/6 Politiskt styrgruppsmöte 2012-02-06 Närvarande: Pia Kinhult, Region

Läs mer

Innovation i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Workshop Rebild 1 september Linda Reinholdsson

Innovation i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Workshop Rebild 1 september Linda Reinholdsson Innovation i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak Workshop Rebild 1 september Linda Reinholdsson Disposition Innovation i Öresund-Kattegat-Skagerrak varför? Programmets mål inom innovation vad? Projektexempel

Läs mer

Välkommen till Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak programmet! Vi stöder gränsöverskridande samarbete runt Öresund, Kattegatt och Skagerack

Välkommen till Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak programmet! Vi stöder gränsöverskridande samarbete runt Öresund, Kattegatt och Skagerack Välkommen till Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak programmet! Vi stöder gränsöverskridande samarbete runt Öresund, Kattegatt och Skagerack En presentation för dig som vill bygga projekt i ÖKSregionen

Läs mer

Gemensam satsning på infrastruktur i SÖSK

Gemensam satsning på infrastruktur i SÖSK Gemensam satsning på infrastruktur i SÖSK Öresundsregionens kvalitet och attraktivitet består till stor del av dess ortstruktur, där ett nätverk av städer och tätorter av olika storlek och med olika kvaliteter

Läs mer

Skåne Livskvalitet i världsklass

Skåne Livskvalitet i världsklass Skåne Livskvalitet i världsklass 1 Region Skåne är ansvarig för kollektivtrafiken i Skåne. Pågatågen och busstrafiken knyter samman Skåne tillsammans med Öresundstågen, som även sträcker sig över övriga

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Tog og vei ga regionvekst i en fei!

Tog og vei ga regionvekst i en fei! Tog og vei ga regionvekst i en fei! Historien om to byer I to land - Öresundsbron 3 september 2015 av Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet Skapar broar och tunnlar nya regioner? NEJ ofta är förhoppningarna

Läs mer

Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020

Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020 Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020 Preliminärt förslag Strukturfonderna 2014-2020 Socialfonden (ESF) och regionala utvecklingsfonden

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

En investering för framtiden. EU:s regionala strukturfondsprogram i Skåne-Blekinge år 2011

En investering för framtiden. EU:s regionala strukturfondsprogram i Skåne-Blekinge år 2011 En investering för framtiden EU:s regionala strukturfondsprogram i Skåne-Blekinge år 2011 Förord Göran Theolin, chef för Europaprogrammen, Tillväxtverket. Skåne-Blekinge är ett av EU:s åtta regionala strukturfondsprogram

Läs mer

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: DRIV i Blekinge Programområde: Skåne-Blekinge Ärende ID: 20200450 Sammanfattande beskrivning Under 2014 har ett energikluster i Blekinge byggts upp bestående av företag, offentliga aktörer

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Agenda Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Nuläge Rampens nuvarande projektfinansiering avslutas sommaren 2012 Hösten 2012 finansieras verksamheten

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information Nationella Regionalfondsprogrammet

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information Nationella Regionalfondsprogrammet Information Nationella Regionalfondsprogrammet 1 1 Regionalfonden 2014-2020 Nio program i Sverige 6 2 3 4 5 Åtta regionala strukturfondsprogram 1. Övre Norrland 2. Mellersta Norrland 3. Norra Mellansverige

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Lunds Tekniska Högskola LUNDS UNIVERSITET

Lunds Tekniska Högskola LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola LUNDS UNIVERSITET Lunds universitet - i världsklass Grundat 1666 47 000 studenter Nästan 3 000 forskarstuderande 6 800 anställda Omkring 650 professorer 800 universitetslektorer

Läs mer

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra nordligaste länen. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Lunds universitet UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666

Lunds universitet UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666 Lunds universitet UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666 Ett universitet i världsklass Grundat 1666 47 000 studenter Nästan 3 000 forskarstuderande 6 800 anställda Omkring 650 professorer 800

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Koncernkontoret Avdelning regional utveckling

Koncernkontoret Avdelning regional utveckling Koncernkontoret Avdelning regional utveckling Magnus Jörgel Näringslivsutvecklare 0706-676208 Magnus.jorgel@skane.se PM Datum 2014-01-23 Dnr 1301845 1 (5) Utveckling av den Internationella Innovationsstrategin

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman En smak av EU 2015 Lena Johansson-Skeri Anneli Norman 1 Dagens program Vad gör vi på Tillväxtverket? Vad är ett EU-projekt? Vad är ett regionalfondsprojekt? Hur ansöker man om stöd från regionalfonden?

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Region Skåne och Tyskland

Region Skåne och Tyskland 12 augusti 14 Dnr 1401329 Region Skåne och Tyskland Prioriterade insatser 2014-2015 VERSION 1.4 BILAGA TILL INRIKTNING FÖR SAMARBETE 0 Inledning... 3 1 Forskning och innovation... 3 1.1 Historik... 3 1.2

Läs mer

Nätverksseminarium. Torshamn, 29 september, 2015 Antra Carlsen, NVL Huvudkoordinator www.nvl.org

Nätverksseminarium. Torshamn, 29 september, 2015 Antra Carlsen, NVL Huvudkoordinator www.nvl.org Nätverksseminarium Torshamn, 29 september, 2015 Antra Carlsen, NVL Huvudkoordinator www.nvl.org Agenda NMR:s vision för samarbete Samarbetsprogram för MR-U NVL i Norden och på Färöarna Nytta av nätverkande

Läs mer

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen www.winnetskane.se Fjelievägen 5, Lund Vi är ca 150

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning PM 2015:79 RI (Dnr 138-723/2015) Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

Kunskapsstråket. En unik position

Kunskapsstråket. En unik position Visionsbild för Kunskapsstråket, SBK Lund och visualisering Arrow Kunskapsstråket En unik position Global trend, lokal vision Omvandlingen från industri- till kunskapssamhälle har skapat en efterfrågan

Läs mer

European Spallation Source (ESS) i Lund

European Spallation Source (ESS) i Lund European Spallation Source (ESS) i Lund En mötesplats för vetenskapsmän inom materialforskning 1 ESS-& MAX IV:s anläggningar i Lund Malmö Köpenhamn Lund Brunnshög Knutpunkt för transporten : Till Lund

Läs mer

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Vilka är det som arbetar med projektet? Ev. andra nationella aktörer så som ex branschorganisationer Blekinge, Kalmar & Kronobergs

Läs mer

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Promemoria 2007-01-18 Näringsdepartementet Enheten för regional utveckling och turism Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Bakgrund Den europeiska

Läs mer

Lägesrapport från delprojekten avseende perioden mars-maj 2011

Lägesrapport från delprojekten avseende perioden mars-maj 2011 ESS MAX IV i regionen-tita 2011-05-06 1/5 Lägesrapport från delprojekten avseende perioden mars-maj 2011 TI 1 Mottagarorganisation Syd Intervjuer med företag och personer som flyttat till regionen görs

Läs mer

T I T A R E G I O N A L M O B I L I S E R I N G K R I N G E S S O C H M A X I V

T I T A R E G I O N A L M O B I L I S E R I N G K R I N G E S S O C H M A X I V K N T I T A R E G I O N A L M O B I L I S E R I N G K R I N G E S S O C H M A X I V L U T R A P P O R S T O E R T V E R S I O N S O C I E T Y F O R S C I E N C E S C I E N C E F O R S O C I E T Y TITA

Läs mer

din väg in till Högskolan i Skövde

din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer är den naturliga ingången till Högskolan i skövde och våra ögon och öron utåt Externa relationer är en del av avdelningen Externa

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Sammanställning från den nationella klusterkonferensen i Karlstad 8 9 februari, 2011 Dialog om en svensk innovationsstrategi

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7.1 Stöd för internationella utvecklingsprojekt Rättsgrund: Självstyrelselag för Åland (1991:71) Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om

Läs mer

INFRASTRUKTUR OCH BYUTVECKLING ÖRESUND

INFRASTRUKTUR OCH BYUTVECKLING ÖRESUND INFRASTRUKTUR OCH BYUTVECKLING ÖRESUND IBUbroshyr.indd 2 2009-07-14 11:57:38 Infrastrukturen slutar inte vid nationsgränsen. Därför krävs ett samlat grepp kring vägoch järnvägssatsningar i Öresundsregionen.

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Lärdomar om regional mobilisering. Erfarenheter från följeforskning om genomförandet av ESS MAX IV i regionen TITA

Lärdomar om regional mobilisering. Erfarenheter från följeforskning om genomförandet av ESS MAX IV i regionen TITA Lärdomar om regional mobilisering Erfarenheter från följeforskning om genomförandet av ESS MAX IV i regionen TITA 2 Förord Under åren 2010-2012 drev Region Skåne i samarbete med 42 andra offentliga aktörer

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

- ett västsvenskt perspektiv

- ett västsvenskt perspektiv Nya möjligheter för små och medelstora företag - ett västsvenskt perspektiv Informationsdag, VINNOVA 27 november 2009 Helena L Nilsson, Enhetschef, h FoU, Regional utveckling 1 Näringslivets satsning på

Läs mer

Tillväxt genom internationellt arbete

Tillväxt genom internationellt arbete Tillväxt genom internationellt arbete Kenneth Sjaunja EU-projektkontoret Norrbottens läns landsting Vision Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. Vårt

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

Regionalfonden Västsverige

Regionalfonden Västsverige Regionalfonden Västsverige 2014-2020 Kort om Tillväxtverket Arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för befintliga och

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

SVENSKA STATEN OCH REGION SKÅNE AVTAL AVSEENDE INVESTERING I EUROPEAN SPALLATION SOURCE [DATUM]

SVENSKA STATEN OCH REGION SKÅNE AVTAL AVSEENDE INVESTERING I EUROPEAN SPALLATION SOURCE [DATUM] SVENSKA STATEN OCH REGION SKÅNE AVTAL AVSEENDE INVESTERING I EUROPEAN SPALLATION SOURCE [DATUM] AVTAL AVSEENDE INVESTERING I EUROPEAN SPALLATION SOURCE Detta avtal har denna dag träffats mellan (A) (B)

Läs mer

Guide till EU-stöd i Skåne

Guide till EU-stöd i Skåne Guide till EU-stöd i Skåne Öka din konkurrenskraft EU och offentliga organisationer satsar cirka 3 miljarder kronor i Skåne-Blekinge 2007-2013 för att motverka social utslagning, få fler människor i arbete

Läs mer

Kraftsamling Biogas Skåne. Skåne som pilot för Biogas 2009-09-07. Skånes förutsättningar goda. Vad har hänt? Planering. Idé.

Kraftsamling Biogas Skåne. Skåne som pilot för Biogas 2009-09-07. Skånes förutsättningar goda. Vad har hänt? Planering. Idé. Skånes förutsättningar goda Störst råvarutillgångar av Sveriges län Skåne som pilot för biogas Goda förutsättningar för avsättning av biogas och rötrester Stor andel av de svenska företag som levererar

Läs mer

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak Västsvenska EU-konferensen Halmstad 2 september 2016

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak Västsvenska EU-konferensen Halmstad 2 september 2016 Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Västsvenska EU-konferensen Halmstad 2 september 2016 Mål för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak Programmets mål: Bidra till hållbar tillväxt i Öresund-Kattegatt-

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Nationell besökshantering

Nationell besökshantering Nationell besökshantering Access Days Besöksprogram Anna Sjöström, Miljöstrateg anna.sjostrom@tyrens.se 070 279 30 68 Miljöteknik vad menar vi? Miljöteknik innefattar sådana produkter, system, processer

Läs mer

Vill ni vara med och skapa ett hållbart Skandinavien?

Vill ni vara med och skapa ett hållbart Skandinavien? Vill ni vara med och skapa ett hållbart Skandinavien? Att söka stöd till projekt inom grön ekonomi från EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak INNEHÅLL Jobba med hållbar energi över gränserna...

Läs mer

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram Högskolan i Borås 7 mars 2017 Andreas Catoni EU:s Struktur-och investeringsfonder EU:s Struktur-och investeringsfonder Regionalfonden, ERUF Socialfonden, ESF (Sammanhållningsfond)

Läs mer

Medlemmar. VÄSTSVENSKA Kemi- och Materialklustret

Medlemmar. VÄSTSVENSKA Kemi- och Materialklustret Medlemmar Vi vill. Utveckla och stärka samarbetet mellan aktörer från näringslivet, akademi/institut och det offentliga. Initiera innovations- och utvecklingsprojekt inom prioriterade områden. Styrka Klustrets

Läs mer

Innovation för ett attraktivare Sverige

Innovation för ett attraktivare Sverige VINNOVA INFORMATION VI 2016:06 Innovation för ett attraktivare Sverige Sammanfattning Här presenterar vi en sammanfattning av Vinnovas förslag inför regeringens kommande proposition för forskning, innovation

Läs mer

Arne Jensen, Professor i transportekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Kompetensgruppen för Logistik och Transportekonomi,

Arne Jensen, Professor i transportekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Kompetensgruppen för Logistik och Transportekonomi, Hvad er det som gør, at der er så gode relationer mellem erhverv og forskning i Sverige med fokus på transportområdet og kan Danmark lære noget af det? Arne Jensen, Professor i transportekonomi, Handelshögskolan

Läs mer

Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv. Madeleine Sparre, Oxford Research AB

Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv. Madeleine Sparre, Oxford Research AB Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv Madeleine Sparre, Oxford Research AB 1 De regionala strukturfondsprogrammen EU:s sammanhållningspolitik ska bidra till

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020. med särskilt fokus på Skåne Nordost

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020. med särskilt fokus på Skåne Nordost UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 med särskilt fokus på Skåne Nordost Anders Axelsson, Analytiker Näringsliv Skåne Skåne Nordost Kristianstad, 8 november 2012 Figur 1.

Läs mer

PROCESSTÖD TILL HÅLLBAR STADSUTVECKLING Hållbar stadsutveckling genom Urbact och andra EU-initiativ och program SKL, Stockholm 2014-11-18

PROCESSTÖD TILL HÅLLBAR STADSUTVECKLING Hållbar stadsutveckling genom Urbact och andra EU-initiativ och program SKL, Stockholm 2014-11-18 PROCESSTÖD TILL HÅLLBAR STADSUTVECKLING Hållbar stadsutveckling genom Urbact och andra EU-initiativ och program SKL, Stockholm 2014-11-18 Stefan Larsson Regionchef Södra Sverige Avdelningen Regioner Tillväxtverket

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

VINNOVAs roll i strukturfonderna. Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI

VINNOVAs roll i strukturfonderna. Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI VINNOVAs roll i strukturfonderna Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI Uppdrag: Nationella programmet Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket, Energimyndigheten och Verket för innovationssystem

Läs mer

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet Långsiktighet och målmedvetenhet Boråspusslet Nyckeltal 106 000 INVÅNARE 12 000 FÖRETAG 1/3 INTERNATIONELL MARKNAD 54 % AV ALL TEXTIL PASSERAR BORÅS >750 000 m² YTOR FÖR LOGISTIK CENTRUM FÖR E-HANDEL 1

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Region Skånes arbete med. Fysisk planering/strukturbild för Skåne Bostadsfrågor/Skånskt Bostadsnätverk

Region Skånes arbete med. Fysisk planering/strukturbild för Skåne Bostadsfrågor/Skånskt Bostadsnätverk Region Skånes arbete med Fysisk planering/strukturbild för Skåne Bostadsfrågor/Skånskt Bostadsnätverk Flerkärnig ortstruktur Sysselsättningsgrad 2010 Strukturbild för Skåne sedan 2005 Arena för dialogen

Läs mer

Hälsoteknikcentrum Halland

Hälsoteknikcentrum Halland 1(3) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-09-10 RS130346 Ann-Mari Bartholdsson, Verksamhetschef Näringsliv 035-179887 Regionstyrelsen Hälsoteknikcentrum Halland Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

DIARIENUMMER R

DIARIENUMMER R BESLUT FÖRPROJEKT 2008-05-26 DIARIENUMMER R30441-72-08 DELOMRÅDE Regionöverskridande Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Framtid Hogdal Idéell Förening c/o Solveig Haugen Storån 474

Läs mer

Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet

Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet Näringsdepartementet Tillväxtverket 310 anställda Budget ca. 4000 miljoner SEK (Inklusive regionala fonden) VINNOVA (Verket för innovationssystem) 200 anställda

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-65-12 DELOMRÅDE GS

DIARIENUMMER G30441-65-12 DELOMRÅDE GS BESLUT SMÅPROJEKT 2012-09-25 DIARIENUMMER G30441-65-12 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Västra Götalandsregionen Naturbruksgymnasiet Nuntorp Att: Thor Kempe Nuntorp

Läs mer

Främja kvinnors företagande Värmlands län

Främja kvinnors företagande Värmlands län 1(5) Näringsliv Ingela Bönström Brusgård Främja kvinnors företagande 2007-2009 Värmlands län Förteckning över samtliga beviljade projekt under programperioden 2007-2008-2009 Beviljade projekt 2007 - Offentliga

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Ideell förening

Sydsvensk REGION BILDNING. Ideell förening Sydsvensk REGION BILDNING Ideell förening Upplägg av arbetet och tolkning av direktivet samt vilka som deltagit i arbetet Arbetsgruppen för Hållbar Regional Utveckling En redovisning till arbetsutskottet

Läs mer

Att arbeta med ett Interreg- finansierat projekt VISK

Att arbeta med ett Interreg- finansierat projekt VISK Att arbeta med ett Interreg- finansierat projekt VISK 27 september, 2012 Lena Blom Kretsloppskontoret VISK Minska samhällets sårbarhet för vattenburen virussmitta i ett förändrat klimat Projektledare:

Läs mer

Reell - Regionalt entreprenöriellt livslångt lärande

Reell - Regionalt entreprenöriellt livslångt lärande 1(3) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer UC/Regional samverkan 2013-05-04 RS130148 Rutger Herlin/Utvecklingsledare Skola/Utbildning 070 570 44 43 Regionstyrelsen Reell - Regionalt entreprenöriellt livslångt

Läs mer

Lunds Tekniska Högskola LUNDS UNIVERSITET

Lunds Tekniska Högskola LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola LUNDS UNIVERSITET Ett universitet i världsklass Grundat 1666 47 000 studenter 7 200 anställda - 820 professorer - 4 030 lärare/forskare och doktorander Omsättning 6,9 miljarder

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Datum 10 juni 2015 Dnr Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 160 miljoner i EU stöd till tolv projekt

Läs mer

EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011

EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011 EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011 Vad vi ska gå igenom: EU:s policy struktur: varför regioner? EU:s regionalpolitik i stora drag Regionalpolitikens

Läs mer

AVTAL mellan. Tillväxtverket Sverige. och. Erhvervsstyrelsen Region Sjælland Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Danmark

AVTAL mellan. Tillväxtverket Sverige. och. Erhvervsstyrelsen Region Sjælland Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Danmark AVTAL mellan Tillväxtverket Sverige och Erhvervsstyrelsen Region Sjælland Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Danmark 1 (7) Avtalsparter Sverige Tillväxtverket, förvaltande (FM) och

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-81-08

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-81-08 BESLUT FÖRPROJEKT 2008-06-04 DIARIENUMMER N30441-81-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden SISU Idrottsutbildarna Jämtland-Härjedalen Att: John Rune Wikén Box 384 831

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013

VERKSAMHETSPLAN 2013 VERKSAMHETSPLAN 2013 STUNS Verksamhetsplan 2013 1(6) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2013 1. STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

För ytterligare information. Europaforum Norra Sverige Europaforum Norra Sverige

För ytterligare information. Europaforum Norra Sverige  Europaforum Norra Sverige Europaforum Norra Sverige www.europaforum.nu North Sweden European Office www.northsweden.org Mid Sweden European Office www.midsweden.se Tryck: Luleå Grafiska, 2013 För ytterligare information Europaforum

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer