Matchning från dag ett

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Matchning från dag ett"

Transkript

1 ä ä ä ä ä ä Matchning från dag ett Metodbeskrivning för handläggare på Jobbtorg tockholm och rbetsförmedlingen - på väg mot ett tockholm i världsklass Deltagarens kontakter Hitta företag Vakansbank

2 Matchning från dag ett - MD1 är en metod som utgår från tock Flow. Metodens utgångspunkt är att alla deltagare är matchningsbara. Handläggaren, arbetsgivaren och deltagaren ska ses som lika viktiga parter för en lyckad matchning. Metoden bygger på sex framgångsfaktorer 1. Utgå från deltagarnas kompetenser 2. artläggning av arbetsgivare utifrån tillväxt, mångfald och företagsstruktur 3. Identifiering av deltagares kontaktnät 4. Vakansbank 5. rbeta i team 6. Hållbar matchning - rätt person på rätt plats Denna manual är framtagen i utbildningssyfte och är uppdelad i olika teman. unskap om alla delområden är nödvändig för att kunna arbeta med metoden.

3 är ett samverkansprojekt mellan tockholms stad, rbetsförmedlingen i tockholm och öda korset. Projektet är delfinansierat av uropeiska socialfonden och pågår mellan 1 augusti 2009 till 31 augusti 2012.

4 I H Å L L rbetsmarknadskännedom sid 4 tock flow - deltagarträffar sid 5-6 Utgångspunkter sid 7 Inventering av deltagarens kompetenser sid 8-9 Företag - hitta och kartlägga sid Identifiera deltagarens kontaktnät sid 12 Översättningar sid 13 kapa en vakansbank sid Matcha sid 16 3

5 B M D Ä D O M??? Har du koll?!om efterfrågan är hög på företaget, kolla underleverantörer och andra i samma bransch. Lär känna arbetsmarknaden Identifiera vilka branscher som har mest tillväxt. Identifiera vilka företag i respektive bransch som har mest tillväxt. Följ månadsstatistik från rbetsförmedlingen. e omsättning på exempelvis I arbetsgivarregister. Följ medierapportering vad gäller effekter på arbetsmarknaden. a reda på antal anställda, nutid och historiskt. itta på branscher i stort - hur utvecklas branscherna? a reda på deltagarens kontaktnät. ök andra företag i samma bransch och i branscher som är i relation till dessa företag. 4

6 ??? Ökar chansen att bli anställd ju fler arbeten man söker?!är du och teamet inte kunnat matcha direkt efter en inventering av deltagaren måste man öka matchningsinsatserna, det vill säga hitta och kartlägga nya företag. O C F L O W tock flow Valet mellan tock flow-matchning eller slumpmässig matchning Det finns olika synsätt på hur matchning mellan vakanser och arbetssökande ska ske. Matchning från dag ett utgår från tock flow eftersom den synliggör nyanländas kompetens för arbetsgivaren och för den som ska matcha. Lyckas vi inventera kompetensen så snabbt som möjligt kan vi undvika missmatchning. * Vad är skillnaden mellan de två metoderna? lumpmässig matchning utgår från att både arbetsgivare och arbetssökande är homogena grupper. rbetslösa väljer slumpmässigt i utbudet av vakanser. Detta kan leda till att arbetsgivaren ser den arbetssökandes utbildning som en signal på hög produktivitet. anken bakom slumpmässig matchning bygger på att den arbetssökande ska söka så många jobb som möjligt för att öka chanserna till anställning. Bristen på information mellan den som är arbetslös och arbetsgivaren gör att modellen blir ineffektiv och risken för missmatchning är stor. ä * rbetsmarknadsekonomerna Forslund & Johansson har i en studie, Lediga jobb, arbetssökande och anställningar, IFU apport 2007:8, funnit att matchning som lyckas på den svenska arbetsmarknaden utgår från tock flow. ä ya och gamla deltagare lumpmässig matchning ya och gamla vakanser ä 5

7 ä ä ä ä ä ä ä O C F L O W??? Vilka ingår i ett team?!tt team kan bestå av två till sex handläggare, teamet kan vara myndighetsövergripande och inneha olika kompetenser. tock flow utgår från att arbetsgivare och arbetssökande är heterogena. I teorin antas att arbetssökande och arbetsgivare är välinformerade om varandra och att man därmed undviker missmatchning. För att tock flow ska kunna användas av nyanlända krävs att en handläggare/matchare förmedlar information mellan arbetsgivare och arbetssökande. Matcharen eller förmedlaren måste vara uppdaterad om vilka vakanser som finns och om dessa är lämpliga utifrån den arbetssökandes kompetens. För att kunna fylla vakanser måste matcharen eller förmedlaren hela tiden träffa nya sökande. Då får vi ett bra utflöde och motverkar missmatchning. Metoden innebär att alla nyarbetslösa matchas mot nuvarande vakanser. Om vi inte kan matcha mot nuvarande vakanser måste vi hitta nya arbetsgivare som matchar de gamla arbetssökande. Det finns en risk för friktion eftersom det kan ta lång tid att fylla vakanser med rätt sökande. Därför behöver vi ha ett högt inflöde av nya sökande! Genom att arbeta i team får vi en större volym av sökande och minskar risken med långa vakansperioder. ya sökande Gamla vakanser ä ä ä Gamla sökande ya vakanser ä ä ä l är fler handläggare samarbetar får man en ökad kvalitet på inventeringarna. Deltagare som kommer tillbaka från extern aktivitet träffar teamet igen för vidare inventering och matchning. Matchning av gamla deltagare mot nya vakanser fortsätter. 6

8 ??? ka eventuella hinder beröras i grupp?!nvänd språkkompetensen i deltagargruppen när du gör inventeringar och kartläggningar. U G Å G P U Utgångspunkter HOG DLGGUPP l amla deltagare, enskilt eller i grupp, med olika kön, ålder, utbildningsnivå, arbetslivserfarenhet och språk. l ftersom arbetsgivare är heterogena uppstår större möjlighet till matchning om deltagarna är olika. l Gruppdynamik skapar mervärde vid inventeringen. FÖHÅLLIGÄ l Handläggare, deltagare och arbetsgivare ska ses som jämbördiga parter. lla tre är beroende av varandra. l Deltagare är kapabla och matchningsbara. l Deltagare tillhör inte en grupp som exempelvis är etniskt definierad. l Deltagare är individer med positiva egenskaper och erfarenheter. l Matchning sker utifrån kompetens, egenskaper och önskat arbete. l lla deltagare är motiverade. l täll inte frågor av privat natur. MOIVIO l Om teamet bedömer att motivationen är nedsatt ska teamet utreda djupare. l Det är teamets ansvar att höja motivationen. l Motivation varken ska eller kan mätas vid första tillfället teamet och deltagarna träffas. Deltagare ska ha fått fler möjligheter till anställning/erbjudande om konkret arbete och tackat nej vid upprepade tillfällen, under tiden för den aktiva matchningen, för att teamet ska kunna göra bedömning om nedsatt motivation. 7

9 I V I G V??? Var går gränsen mellan informell och formell kompetens? Är det viktigt att dra en gräns?!vgörande för lyckad matchning är att du får en unik bild av varje deltagares kompetens. O M P ompetenser - att inventera FÖBDL l kicka kallelse till sex till tio deltagare. l Utse minst två handläggare som deltar vid inventeringen. l n handläggare genomför samtalen och en annan handläggare dokumenterar. alla en heterogen grupp deltagare Inventera en deltagare i taget prid kunskap om deltagarens kompetens inom teamet ä ä ä GOMFÖD Gör en tydlig presentation av syftet med inventeringen. Beskriv skillnaden mellan formell och informell kompetens. Genomför en inventering i taget Be deltagaren ställa sig vid white board tillsammans med dig. Intervjua deltagaren. Formella kompetenser Vad har du jobbat med, vilka arbetsuppgifter utförde du? Informella kompetenser/färdigheter Deltagarens bakgrund kan hjälpa dig att lyfta fram vad du behöver veta för att kunna matcha. genskaper Vilka egenskaper har du? Vilka egenskaper tänker du att man behöver för att arbeta med... För att säkerställa deltagarens egenskaper, fråga deltagaren: på vilket sätt är du..., du säger att du är punktlig, berätta hur... Hur vet du att... Identifiera deltagarens kontakter, vilket jobb deltagaren vill ha, planer? Väg långsiktigt mot kortsiktigt, parallella spår etc. 8

10 I V I G V MCHIGMÖJLIGH Finns det matchningsmöjlighet utifrån de egenskaper deltagaren har och de egenskaper som arbetet kräver? Du kan ta hjälp av att illustrera en tydlig bild på white board för dig och deltagarna. amtalsledaren antecknar det deltagaren berättar på white board och den andra handläggaren dokumenterar. 1) Du vill få fram detta! genskaper O M P Färdigheter Deltagaren ompetens 2) Om du inte lyckas, fråga efter egenskaper som krävs i en bransch som deltagaren har jobbat i eller önskar jobba i. genskaper Färdigheter Vad vill branschen ha? ompetens VLU Dialog mellan handläggare om vilka kompetenser som kom fram i gruppen. Gå igenom era anteckningar och fyll i eventuella luckor. Dokumentera. ammanfatta de kontakter som framkommit. Vem går vidare med respektive kontakt? Fyll lediga vakanser. Vilka platsannonser och vakanser känner vi till som kan matchas direkt? Vem går vidare med matchningsarbetet för respektive deltagare? Boka uppföljning i teamet för att hitta och kartlägga nya företag i matchningsarbetet. FLLGOP l Glömma bort att inventera deltagarens kontaktnätverk. l Inte säkerställa deltagarens egenskaper och färdigheter. l Förhållningssätt (se Utgångspunkter). l Fokus på vad deltagaren har och kan inte på vad deltagaren inte kan och inte har. 9

11 H I F Ö Vad betyder det att ett företag är positivt till mångfald? G???!Företaget anställer utifrån kompetens, egenskaper och färdigheter. rbetsgivaren ser positivt på mångfald vad gäller kön, ålder, etnisk bakgrund, funktionsnedsättning, religion och hbt. Hitta och kartlägga företag lla arbetsgivare rbetsgivare som har tillväxt och är positiva till mångfald. l Ditt uppdrag är att hitta företag som har tillväxt och som har policys kring mångfald och jämställdhet. Det är inom dessa företag du vill och kan göra dina bästa och effektivaste matchningar. Deltagares kontakter kan vara en informationskälla. l Vårt uppdrag är inte att ändra värderingar men lyckade matchningar kommer att påverka värderingarna på arbetsmarknaden. l Vi måste ta reda på mer om hur företagsstrukturen ser ut för stora och mellanstora företag. 10

12 ??? Var ska jag hitta nya arbetsgivare?!utgå från deltagarens erfarenheter och egenskaper! H I F Ö G Identifiera företagets tillväxt Identifiera företagets syn på mångfald Identifiera kompetens som krävs på företaget Hur ser omsättningen ut? Fråga arbetsgivaren vid besök hur mångfalden ser ut på företaget. Fråga arbetsgivaren vid besök vilka kompetenser som krävs för att få anställning på företaget. ntalet anställda? uförtiden och förr i tiden? Fråga: Vilka informella kompetenser/egenskaper/ färdigheter krävs för att klara arbetsuppgifterna på företaget? täll frågan direkt till arbetsgivaren: hur ser ni på er tillväxt den närmaste framtiden? Otydliga kompetenskrav kan fördyra anställning tydligare kompetenskrav sänker kostnader. Be om förtydligande av kraven på egenskaper. Om deltagaren passar in kan språkkraven bli lägre. nvänd rak kommunikation! OB! Prata med arbetsgivaren om deltagaren, inte om målgrupper. är deltagaren själv har en företagskontakt ska den kartläggas på samma sätt. Läs mer under artlägg deltagarens kontakter. 11

13 I D I F I??? Hur kan nyanländas kontakter underlätta ditt arbete som förmedlare och matchare?!många nyanlända hittar arbete och praktik utan att vi är delaktiga. Dessa kontakter kan bli dina kontakter. D L G O Identifiera deltagarens kontaktnätverk Identifiera deltagarens nätverk a reda på vilket företag deltagaren vill arbeta på. änner deltagaren någon som jobbar där får teamet ringa den personen? Deltagarens kontakter Hitta företag a reda på vilka företag som deltagarens grannar, vänner och släktingar arbetar på. Uppmana deltagaren att ta kontakt för att fråga mer kring företaget och eventuellt anställningsbehov. Vakansbank Om deltagaren haft praktik eller anställning frågar du om teamet får ta kontakt med arbetsgivaren. Uppmana deltagare att alltid kontakta någon i teamet så fort han/hon får en arbetsgivarkontakt. 12

14 ??? Vad betyder egenskaper på andra språk? Ö V Ä I G å översätts egenskaper till olika språk rabiska - shaksiyet ngelska characteristics/attributes Persiska sahsiyet igrinja caracter urkiska kisisel özellikler/sahsiyet omaliska sahsiyet orani taibat/sahsiyet panska cualidades venska - egenskaper 13

15 P V B??? Hur sprider man sina risker?!rbetsgivarkontakter i olika branscher ökar möjligheter till matchning även vid lågkonjunktur. kapa en vakansbank Hitta företag Deltagarens kontakter Vakansbank kapa din egen vakansbank utifrån dina nuvarande kontakter. Dessa kontakter ska vara kartlagda utifrån tillväxt och mångfaldsperspektivet. Bygg på med nya kontakter genom deltagarnas kontakter och genom att hitta och kartlägga nya företag. Ha din vakansbank uppdaterad med hjälp av xcel. 14

16 P å gör du - steg för steg V B Identifiera 1 ditt kontaktnät Upprätthåll kontakter Identifiera deltagare och företag som ska matchas Gör en lista med alla företag som du har eller haft kontakt med. Hör av dig! Utifrån inventeringen av deltagare undersöker du passande vakanser i ditt kontaktnät, i deltagarens kontaktnät och i utannonserade vakanser. Välj ut de företag som uppfyller kraven på tillväxt och mångfald. Var ett steg före, tänk på att marknaden svänger. 4 Identifiera företag på Platsbanken som matchar deltagare Viktigt att ditt kontaktnät innehåller företag från olika branscher (ökar chanser vid lågkonjunktur/ sprider risker). Beakta årstider, konjunkturer, större händelser, omsättning, politiska beslut (budget). Hitta vakanser på Platsbanken som matchar formella och informella yrkeskompetenser hos deltagarna. Likställ formell och informell yrkeskompetens (oavsett i vilket land den har förvärvats). 15

17 M C H Matcha ystartsjobb och Instegsjobb ger höga subventioner. Därför ställs lägre språkkrav. Ursäkta dig aldrig för att du ringer! om arbetsförmedlare eller matchare har du något att erbjuda arbetsgivaren. Uppskattningsvis har du dock mindre än en minut på dig att boka ett möte. Bygg upp en förtroenderelation så att när du hör av dig vet arbetsgivaren att du har rätt deltagare att presentera för honom eller henne. IG BGIV FÖ MCH DI DLG 3 Har du kartlagt arbetsgivaren? 3 Har du skapat dig en bild av företaget? ä ä BÖ BGIV 3 Presentera dig och din myndighet. 3 Informera om ystartsjobb och Instegsjobb. ä ä FÖLJ UPP BGIV 3 Fortsätt ha en aktiv kontakt med arbetsgivaren. 3 Dokumentera i din vakansbank. 3 vsluta samtalet med att boka ett besök. 3 Berätta för arbetsgivaren om matchningsmetoden Matchning från dag ett. ä ä FÖLJ UPP DLG 3 Prata med arbetsgivaren om tillväxt och mångfald. 3 Vad har vi gjort? 3 Vad skall vi göra? 3 Presentera deltagaren. 3 är skall vi göra? 3 Vem skall göra? FLLGOP Fokus på praktik istället för anställning. Missat att kartlägga arbetsgivaren innan besöket. Glömma bort att ha en deltagare i åtanke när du samtalar med arbetsgivaren. 16

18 FÖ M IFOMIO O: Carina Myrvang, projektledare e-post: tel: yse ndersson, metodutvecklare e-post: tel: Produktion: tockholms stad, rbetsmarknadsförvaltningen ryck: O Grafiska 2012

19

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill

VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik Vet Kan Är Vill VINNANDE ARENA Vinnande Arena är ett projekt i Vårgårda kommun som tilldelats

Läs mer

Sök jobb som intresserar dig hos företag vars verksamhet du känner till

Sök jobb som intresserar dig hos företag vars verksamhet du känner till Karriärplanering Vem är jag, vad vill jag, vad kan jag? Börja med att fråga dig själv vem du är och vad du vill ha/skulle trivas med för typ av arbete. Bena ut vilka dina starka/svaga sidor är? Hurudana

Läs mer

Mellan jobb. - en kvalitativ fallstudie av Outplacement. Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp

Mellan jobb. - en kvalitativ fallstudie av Outplacement. Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp Mellan jobb - en kvalitativ fallstudie av Outplacement Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp Deirdre Net Susanna Stenson Handledare: Lars Walter Juni, 2013 Abstract Examensarbete,

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering Metodbok från JämStöd Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Till statsrådet Ylva Johansson

Till statsrådet Ylva Johansson Till statsrådet Ylva Johansson Den 30 juni 2014 beslutade Arbetsmarknadsdepartementet att tillsätta en utredning för att utreda förutsättningarna för matchningsanställningen (A 2014:D). Enligt direktivet

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

rekrytera utan att diskriminera En handbok för fackligt förtroendevalda om kompetensbaserad och likabehandlande rekrytering

rekrytera utan att diskriminera En handbok för fackligt förtroendevalda om kompetensbaserad och likabehandlande rekrytering Foto: Tue Fiig/Scanpix rekrytera utan att diskriminera En handbok för fackligt förtroendevalda om kompetensbaserad och likabehandlande rekrytering Text: Malin Lindelöw, Eva Löfgren, Kristina Persdotter,

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Mentorskap så funkar det

Mentorskap så funkar det Mentorskap så funkar det Jag försöker vara ett bollplank för min adept Innehållsförteckning Varför är mentorskap en metod att använda sig av?...4 Satsningen yrkesinriktat mentorskap...6 Mentorskap fungerar...6

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

Åtgärder mot mobbning En undersökning om hur sex lärare arbetar med åtgärder mot mobbning ute i verksamheten

Åtgärder mot mobbning En undersökning om hur sex lärare arbetar med åtgärder mot mobbning ute i verksamheten EXAMENSARBETE Hösten 2012 Lärarutbildningen Åtgärder mot mobbning En undersökning om hur sex lärare arbetar med åtgärder mot mobbning ute i verksamheten Författare Tina Bergman Helena Svensson Handledare

Läs mer

SIN PROJEKTET. 1. Sammanfattning

SIN PROJEKTET. 1. Sammanfattning SIN PROJEKTET 1. Sammanfattning Bakgrund SIN-projektet är ett samverkansprojekt mellan arbetsförmedlingen och socialkontoret i Skellefteå i syfte att finna, få och behålla ett arbete för personer som är

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING Avsedd för Arbetsförmedlingen Dokumenttyp Slutrapport Datum Juni 2014 UNGA IN SLUTUTVÄRDERING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 1. Inledning 3 1.1 Slututvärderingens syfte och genomförande 3 1.1.1

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen Att bygga tillväxtföretag genom människor Några råd på vägen I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att starta och driva

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Hitta bostad när du bor på ett anläggningsboende

Hitta bostad när du bor på ett anläggningsboende Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetssökande. 2015-03. Till dig som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och bor på något av Migrationsverkets anläggningsboenden.

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Över Gränserna. Metodhandbok. KRUT Över Gränserna En konkret metodhandbok för dig som vill jobba transnationellt

Över Gränserna. Metodhandbok. KRUT Över Gränserna En konkret metodhandbok för dig som vill jobba transnationellt Över Gränserna Metodhandbok STEGET UT I EUROPA ÄR VÄGEN IN I ARBETSLIVET. KRUT Över Gränserna En konkret metodhandbok för dig som vill jobba transnationellt 1 Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna

Läs mer

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats Ung i Ängelholm EN VAG IN FORSLAG från projekt till mötesplats INNEHÅLL FÖRORD BAKGRUND - Ung i Ängelholm PROJEKTSPÅR - Program för unga arbetssökande - Näringslivsengagemang - Entreprenörskap - Samverkan

Läs mer

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3)

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3) Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år (Version 3) Innehåll Inledning 3 1. Lagparagraf 2 kap. 7 SoL och 3 f HSL 4 2. Varför behövs SIP? 6 3. Förskola och skola 7 4. Ledningens betydelse

Läs mer

MÅNGFALD. Arbetsmaterial Etnicitet

MÅNGFALD. Arbetsmaterial Etnicitet MÅNGFALD Arbetsmaterial Etnicitet 1 Inledning Svensk innebandy är en del av Sverige och det svenska samhället. Det finns innebandyföreningar i över 90 procent av Sveriges 290 kommuner. Bland dessa 1 100

Läs mer