Annelie Cederberg (S) Gunnel Bruhn (SD) 29 gick kl.16.00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-05-20. Annelie Cederberg (S) Gunnel Bruhn (SD) 29 gick kl.16.00"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Socialkontoret, kl ajournering kl ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Robin Gustavsson (KD) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (S) 2:e vice ordförande Göran Blomberg (M) Sara Bruun (FP) Ronny Ebbesson (MP) Christina Hofvander (S) Anders Wallentheim (S) Ulf Berggren (SD) Ann Jonsson (FV) Patric Troedsson (S) Annelie Cederberg (S) Gunnel Bruhn (SD) 29 gick kl Tjänstemän Bodil Sundlöf, förvaltningschef Martin Göransson, verksamhetschef 29 Malin Glader, fältsekreterare 29 Anders Hägg, fältsekreterare 29 Fredrik Olofsson, fältsekreterare 29 Tina Strömberg, enhetschef 29 Ulla-Brita Wallenius, utvecklings- och kvalitetsamordnare 30 Helén Elmqvist, familjefridssamordnare 30, 34 Angela Samarzija, nämndsekreterare Utses att justera Göran Blomberg Justeringens plats, tid Socialförvaltningen Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare... Angela Samarzija Ordförande... Robin Gustavsson Justerare... Göran Blomberg

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (21) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Hässleholms kommun, Sammanträdesdag Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tidigast får tas ner Förvaringsplats för protokollet Socialkontoret, Tingshusgatan 1, HÄSSLEHOLM Underskrift. Angela Samarzija Datum då anslaget togs ner Signatur.

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (21) Inledande information s Informationen läggs med godkännande till handlingarna. Verksamhetschef Martin Göransson informerar tillsammans med fältsekreterarna Malin Glader, Anders Hägg och Fredrik Olofsson samt enhetschef Tina Strömberg om Socialförvaltningens fält och förebyggande arbete i Hässleholms kommun.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (21) / Riktlinjer gällande överflyttning av vårdnad i familjehemsärenden s Föreslagna riktlinjer angående överflyttning av vårdnad i familjehemsärenden samt råd och stöd till särskilt förordnade vårdnadshavare som varit familjehem antas. Det saknas riktlinjer gällande överflyttning av vårdnad i familjehemsärenden samt riktlinjer gällande råd och stöd till särskilt förordnade vårdnadshavare som varit familjehem. s arbetsutskott beslutar att föreslå socialnämnden följande Föreslagna riktlinjer angående överflyttning av vårdnad i familjehemsärenden samt råd och stöd till särskilt förordnade vårdnadshavare som varit familjehem antas. s Ärendet återremitteras. Karin Axelsson Marie Olsson-Taxén

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (21) / Sammanställning av synpunkter, klagomål och skyldigheter enligt lex Sarah s Sammanställning av synpunkter, klagomål och skyldigheter enligt lex Sarah godkänns och läggs till handlingarna. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9, föreskriver att den som bedriver socialtjänst ska ta emot och utreda klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet samt fullgöra skyldigheter enligt lex Sarah inom ramen för sin avvikelsehantering. Inkomna rapporter, klagomål och synpunkter ska årligen sammanställas för identifiering av mönster eller trender som indikerar brister i verksamhetens kvalitet. Socialförvaltningens policy och rutiner för synpunktshantering anger i enlighet med föreskrifterna att årlig sammanställning ska göras och redovisas för socialnämnen. Förvaltningen har enligt policyn och rutinerna samt SOSFS 2011:9 gjort sammanställning och uppföljning av inkomna synpunkter och ärenden enligt lex Sarah. s arbetsutskott beslutar att föreslå socialnämnden följande Sammanställning av synpunkter, klagomål och skyldigheter enligt lex Sarah godkänns och läggs till handlingarna. Ulla-Brita Wallenius

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (21) / Månadsuppföljning för socialförvaltningen per s Månadsuppföljning per godkänns. Arbetsutskottet skriver fram ett ärende med uppdrag till förvaltningen att planera för samt föreslå ekonomiska och verksamhetsmässiga förslag för 2015-års budget enligt kommunfullmäktiges plan för nämnden (S) deltar ej i beslutet. Tilläggsyrkande Ordförande Robin Gustavsson (KD) yrkar som ett tillägg till godkännande av månadsuppföljning per att beslutar att arbetsutskottet skriver fram ett ärende med uppdrag till förvaltningen att planera för samt föreslå ekonomiska och verksamhetsmässiga förslag för 2015-års budget enligt kommunfullmäktiges plan för nämnden Ajournering Ajournering kl Sammanträdet återupptas kl I Strategisk plan med Budget 2014 och flerårsplan är det beslutat att alla nämnder årligen ska redovisa sju ekonomiska uppföljningar. De uppföljningar som avses är månadsuppföljning i mars, april, maj, september och oktober, delårsrapport för perioden januari-augusti samt årsredovisning. Månadsuppföljningarna ska lämnas till kommunstyrelsen enligt fastställd tidsplan.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (21) / Forts. 32 Månadsuppföljningarna ska göras enligt den gemensamma mall som finns och som innehåller uppgifter om budget, utfall och prognos samt kommentarer till drift- och investeringsbudgeten. De nämnder/förvaltningar som prognostiserar underskott ska också redovisa möjliga åtgärder för att hålla den av kommunfullmäktige beslutade budgeten för 2014 samt redovisa vilken ekonomisk effekt och verksamhetsmässig konsekvens dessa åtgärder fått och kommer att få. s arbetsutskott beslutar att föreslå socialnämnden följande Månadsuppföljning per godkänns. Bodil Sundlöf Marcus Fronda

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (21) / Riktlinjer ekonomiskt bistånd, egna medel och boende och bosättning s Befintliga riktlinjer och rutiner nedan utgår: Ekonomiskt bistånd rutiner och riktlinjer antagna och reviderade Schabloner 2012 Rutiner och riktlinjer egna medelskonton Riktlinjer för introduktionsersättning Riktlinjer tandvård Bostadsfrågor rutiner och riktlinjer för handläggning Riksnorm uppdateras årligen efter riksdagens föreskrifter, tills socialnämnden beslutar annat. Nya riktlinjer nedan antas: Ekonomiskt bistånd, riktlinjer Egna medel, riktlinjer Ekonomiskt bistånd, boende och bosättning, riktlinjer Utredning och förslag av verksamhetschef Christer Persson. s arbetsutskott beslutar att föreslå socialnämnden följande

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (21) / Forts. 33 Befintliga riktlinjer och rutiner nedan utgår: Ekonomiskt bistånd rutiner och riktlinjer antagna och reviderade Schabloner 2012 Rutiner och riktlinjer egna medelskonton Riktlinjer för introduktionsersättning Riktlinjer tandvård Bostadsfrågor rutiner och riktlinjer för handläggning Riksnorm uppdateras årligen efter riksdagens föreskrifter, tills socialnämnden beslutar annat. Nya riktlinjer nedan antas: Ekonomiskt bistånd, riktlinjer Egna medel, riktlinjer Ekonomiskt bistånd, boende och bosättning, riktlinjer Christer Persson

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (21) / Frida kvinnojour ansöker om verksamhetsbidrag för 2014 s Frida kvinnojour beviljas kr i verksamhetsbidrag för Frida kvinnojour ansöker om verksamhetsbidrag med 6 kr/invånare det vill säga kr för Verksamhetsbidraget ska gå till den ideella verksamheten och de aktiviteter som utförs där, se bifogad uppföljning av verksamheten. Frida kvinnojour har gott renommé inte minst på grund av att såväl anställd personal som ideellt arbetande får kompetenshöjande utbildning, som bekostas av kvinnojouren. En höjning av verksamhetsbidraget är motiverat dels på grund av ökade kostnader för den ideella delen av verksamheten och dels för att Hässleholms kommun ligger under riksgenomsnittet. Frida kvinnojour utökade 2013 boendet med två platser till totalt sex platser för kvinnor med barn. De tog under 2013 emot 46 kvinnor, varav 6 kvinnor från Hässleholms kommun. Dygnskostnad vid placering är kr/dygn. Hässleholms kommun betalar 410 kr/dygn för abonnerat enligt avtal med Frida kvinnojour. De begär ingen höjning av hyra för abonnerat rum under Årets resultat på kronor härrör sig från boendet. Slitaget i boendet är stort och medför betydande underhållskostnader. Dessutom krävs en buffert för att täcka uppsägningstid för hyresavtal med kronor och ansvar för personal vid uppsägning med kronor, för det fall boendet måste avvecklas. s arbetsutskott beslutar att föreslå socialnämnden följande Frida kvinnojour beviljas kr i verksamhetsbidrag för Frida kvinnojour Jennica Juhlin Helén Elmqvist

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (21) / Brottsofferjouren ansöker om verksamhetsbidrag för 2014 s Brottsofferjouren i Hässleholm, Osby och Perstorp beviljas verksamhetsbidrag med kr för Brottsofferjouren ansöker för 2014 om verksamhetsbidrag med 5 kr/invånare det vill säga kr, med anledning av att de behöver ha en anställd. Brottsofferjouren hade 2013 verksamhetsbidrag från Hässleholms kommun kronor, Perstorps kommun kronor, Osby kommun kronor och övriga bidrag kronor. Det krävs en anställd som sköter det tidskrävande administrativa arbetet och bidragen täcker inte en lönekostnad. Föreningen kommer att anställa en samordnare på halvtid 1 juni 2014, eftersom de ideella behövs i det stödjande brottsofferarbetet. Brottsofferjouren är idag helt beroende av ideella krafter för sin fortlevnad. Antalet brottsoffer har ökat och så särskilt unga brottsoffer. En ökning av verksamhetsbidraget är befogad för att klara verksamheten. har enligt 5 kap 11 SoL ansvar för att brottsoffer får det stöd och den hjälp de behöver. En stor del av detta arbete utförs i praktiken av brottsofferjouren särskilt vad gäller unga brottsoffer och deras anhöriga samt personer som utsatts för egendomsbrott och misshandel av andra än i nära relation. s arbetsutskott beslutar att föreslå socialnämnden följande

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (21) / Forts. 35 Brottsofferjouren i Hässleholm, Osby och Perstorp beviljas verksamhetsbidrag med kr för Brottsofferjouren Jennica Juhlin Helén Elmqvist

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (21) / X-cons Hässleholm ansöker om verksamhetsbidrag på kronor för 2014 s X-cons beviljas verksamhetsbidrag för 2014 med kronor som ska användas i deras verksamhet riktad mot vuxna. Yrkande Ann Jonsson (FV) yrkar att X-cons beviljas verksamhetsbidrag för 2014 med kronor som ska användas i deras verksamhet riktad mot vuxna. Omröstning Ordföranden ställer proposition på dels arbetsutskottets förslag och dels Ann Jonssons (FV) förslag och finner arbetsutskottets förslag bifallet. X-cons har haft verksamhet i Hässleholm sedan X-cons bedriver verksamhet som riktar sig till personer som ofta är aktuella på Socialförvaltningen. Man har under 2013 inte haft något organiserat samarbete med Socialförvaltningen men bedöms ändå göra en insats för vår målgrupp. För 2012 fick X-cons kronor och 2013 fick man kronor i föreningsbidrag. Man har förutom kommunalt bidrag även sponsorintäkter. Jag föreslår att X-cons även för 2014 beviljas kronor. s arbetsutskott beslutar att föreslå socialnämnden följande

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (21) / Forts. 36 X-cons beviljas verksamhetsbidrag för 2014 med kronor som ska användas i deras verksamhet riktad mot vuxna. Yrkande Leif Jannerstig (S) yrkar att X-cons beviljas verksamhetsbidrag för 2014 med kronor som ska användas i deras verksamhet riktad mot vuxna. Anders Iversen

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (21) / Rapport till kommunfullmäktige för period över icke verkställda gynnande beslut s Rapport till kommunfullmäktige för period godkänns. Antalet ej verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) ska återkommande rapporteras till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. s arbetsutskott beslutar att föreslå socialnämnden följande Rapport till kommunfullmäktige för period godkänns. Kommunfullmäktige Angela Samarzija

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (21) / Remiss folkhälsoprogram s Bifogat remissvar till kommunstyrelsens arbetsutskott gällande folkhälsoprogram 2014 godkänns. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att skicka utkast till folkhälsoprogram på remiss till nämnderna för att sedan slutligen antas av kommunfullmäktige. Socialförvaltningens synpunkter har sammanställts i bifogad tjänsteskrivelse. s arbetsutskott beslutar att föreslå socialnämnden följande Bifogat remissvar till kommunstyrelsens arbetsutskott gällande folkhälsoprogram 2014 godkänns. Kommunstyrelsen Vidar Albinsson Bodil Sundlöf

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (21) / Remiss miljömålsprogram s Bifogat remissvar till miljönämnden gällande Miljömålsprogram godkänns. Miljönämnden har beslutat att Miljömålsprogram ska gå ut på remiss till samtliga verksamheter inom kommunkoncernen. Socialförvaltningens synpunkter har sammanställts i bifogad tjänsteskrivelse. s arbetsutskott beslutar att föreslå socialnämnden följande Bifogat remissvar till miljönämnden gällande Miljömålsprogram godkänns. Miljönämnden Eva Hedenfelt Bodil Sundlöf

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (21) / Förslag till fördelning av beviljat utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla arbetet med våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare s Den föreslagna fördelningen av utvecklingsmedel godkänns. har av Socialstyrelsen beviljats utvecklingsmedel med kr för att kvalitetsutveckla arbetet med våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare. Förslag till fördelning av dessa medel är som följer: kr för KIBB-utbildning till familjebehandlarna kr till lönekostnad för en familjebehandlare, för att ge nuvarande familjebehandlare möjlighet att genomföra KIBB-utbildning kr till lönekostnad för en socialsekreterare inom Barn & Familj, för att ge befintliga socialsekreterare möjlighet att implementera och använda sig av instrumentet irisk. irisk är ett bedömningsinstrument för risk- och skyddsbedömningar av barn som bevittnat våld/ utsatts för våld i samarbete mellan Anders Broberg, Göteborgs universitet, Kjerstin Almqvist, Karlstads universitet och Socialstyrelsen kr till V.I.P-gruppledarutbildning tillsammans med personal från Omsorgsnämnden, Norrängsskolan och Frida Kvinnojour kr till ett samarbete med Polisen om tidiga insatser för familjer där det förekommer våld kr till handledning för Familjefridsteamet kr till logi och resekostnader för deltagande i konferenser på Rikskriscentrum, SKL med flera kr till lönekostnad för samordnartjänst på 25 % kr till lönekostnad för familjeterapeut på 25 %.

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (21) / Forts. 40 s arbetsutskott beslutar att föreslå socialnämnden följande har av Socialstyrelsen beviljats utvecklingsmedel med kr för att kvalitetsutveckla arbetet med våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare. Förslag till fördelning av dessa medel är som följer: kr för KIBB-utbildning till familjebehandlarna kr till lönekostnad för en familjebehandlare, för att ge nuvarande familjebehandlare möjlighet att genomföra KIBB-utbildning kr till lönekostnad för en socialsekreterare inom Barn & Familj, för att ge befintliga socialsekreterare möjlighet att implementera och använda sig av instrumentet irisk. irisk är ett bedömningsinstrument för risk- och skyddsbedömningar av barn som bevittnat våld/ utsatts för våld i samarbete mellan Anders Broberg, Göteborgs universitet, Kjerstin Almqvist, Karlstads universitet och Socialstyrelsen kr till V.I.P-gruppledarutbildning tillsammans med personal från Omsorgsnämnden, Norrängsskolan och Frida Kvinnojour kr till ett samarbete med Polisen om tidiga insatser för familjer där det förekommer våld kr till handledning för Familjefridsteamet kr till logi och resekostnader för deltagande i konferenser på Rikskriscentrum, SKL m.fl kr till lönekostnad för samordnartjänst på 25 % kr till lönekostnad för familjeterapeut på 25 %. Helén Elmqvist Maria Johansson Anders Iversen

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (21) För kännedom s Redovisningen godkänns. har tagit del av följande handlingar: 1. Minnesanteckningar från Brå-möte för kännedom (Dnr:2014/ ) 2. Socialstyrelsen, om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla arbetet med våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare (Dnr:2013/ ) 3. Protokollsutdrag KS , Granskningsrapporter intern kontroll Protokollsutdrag KS , Uppdrag avseende kostnads-/resultatenhet för det ekonomiska biståndet 5. Protokollsutdrag KF , Överenskommelse om samarbete mellan BUN; ON och SN (Dnr:2013/ ) 6. Kammarrättens dom, Stadshotellet i Hässleholm AB (Dnr:2012/ ) 7. Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd, Hässleholms Musikforum Perrong 23 (Dnr:2014/ ) 8. Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd, Hässleholms Musikforum Perrong 23 (Dnr:2014/ )

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (21) / Delgivning av ej sekretessbelagda protokoll s Redovisningen godkänns. har tagit del av följande protokoll: 1. s protokoll, Arbetsutskottets protokoll, Arbetsutskottets protokoll,

ajournering kl 16.00-16.05 och 16.10-16.15

ajournering kl 16.00-16.05 och 16.10-16.15 Socialnämnden 2008-08-26 1 Plats och tid Tingshusgatan kl 15.00-16.35 ajournering kl 16.00-16.05 och 16.10-16.15 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Robin Gustavsson (kd) ordförande

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 17.45 Beslutande Radovan Javurek (FP), jäv Qalinle Dayib (C) 97, 98, Katarina Honoré (S) 103 100-104 Elisabeth Jörgensen

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Torsö, Stadshuset kl. 13:00-14:45 Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

Anita Peterson (v) Kasern Johnsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35. Beslutande Ledamöter

Anita Peterson (v) Kasern Johnsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35. Beslutande Ledamöter SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) 2015-06-23 Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35 ande Ledamöter Thomas Rasmusson (s) ordförande Solbritt Lindborg (mp) 1:e v ordf Åsa Erlandsson (sd)

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08:15-16:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S) vice ordförande Ulla-Britt Kulin (S) Iosif Karambotis (S)

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2015-03-11. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:30.

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2015-03-11. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:30. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:30 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) 42-49, 53-62 Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tryde 1303, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande, 45-46 Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl 13.00-16.40

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl 13.00-16.40 1(17) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl 13.00-16.40 Peter Krööse (c), ordförande Anita Karmteg (fp) Annika Bjelvert (m) Birgit Bergman-Blank

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 16.55 Beslutande Radovan Javurek (FP), Ewa Jakobsen (M), vice ordförande ordförande Mats Edin (S) Maria Nilsson (S) Tommy

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 23 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 23 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-18 Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 177 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 177 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 177 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:15 15:25. Ajournering för paus kl. 14:30 15:00. Deltagande (markerade

Läs mer

Vallentuna den 12 juni 2011

Vallentuna den 12 juni 2011 KALLELSE SOCIALNÄMNDEN 2012-06-19 Tid och plats Kl 18.30 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Inga-Lill Björklund, socialchef Helena Åhman, avdelningschef Karin Peters, avdelningschef

Läs mer

Sammanträdesdatum 2009-04-08

Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (28) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunalkontor, rum Myckelmyrberget, onsdag 8 april, 2009, kl. 9.30 12.00, 13.00 16.00 Beslutande Gun Olofsson, s, ordförande Victoria Lund, s, ersätter Birgitta

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Sven-Olov Johansson (C) tjg ersättare för M-L Coon 14-20

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-18. Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00

PROTOKOLL 1(15) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-18. Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00 PROTOKOLL 1(15) Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00 ande Tjänstgörande ersättare Boel Holgersson (C), ordförande Carina Zito-Averstedt (M) Madeleine Olofsson (FP) Ingrid Hellberg

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92 Plats och tid Kommunhuset, Sessionsalen, kl. 18.30-20.10 Beslutande Berit Lundström (M) Lena Blennow-Andersson (M) Irene Norrman (M) Bodil Czernyson (C) Ethel Thulin (SJP) Yvonne Roos (S) Liz-Beth Persson

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(34) Sammanträdesdatum Plats och tid kl 13 00 16 55 i Listerbysalen, ajournering 14 30 14 45 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild

Läs mer

Socialnämnden 2014-12-17

Socialnämnden 2014-12-17 267 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 268 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 269 Delgivningar... 4 270 Ansökan om generellt bidrag med

Läs mer