TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen"

Transkript

1 Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare vid bolagsstämma m.m. i Trelleborgs Bredbands AB 23 Redovisning av beslut angående Jobb Service Syd Ek för 24 Nominering av styrelseledamot och suppleant i Jobb Service Syd Ek För 25 Yttrande över förslag till detaljplan för Innerstaden 1:64 (kv. Betan) i Trelleborg 26 Yttrande över förslag till detaljplan för Östra Torp 31:56 samt 40:2 27 Personuppgiftsombudets rapport för år Marknadsföringsåtagande för Trelleborgs FF år Svar på skrivelse Busslinje Svedala-Skurup via Anderslöv 30 Delegationsbeslut 31 Skrivelser och rapporter 32 Medborgarförslag - Höj ersättningen till Brottsoffer- och kvinnojouren samt Anslag till Söderslätts kvinnojour och Tjejjouren Selma m.m. 33 Medborgarförslag Upprustning, utbyggnad och modernisering av Albäcksskogen 34 Medborgarförslag Anslagstavla, gemensam resurspool m.m. 35 Medborgarförslag Återinrättande av allmän bostadsförmedling 36 Motion - Förtätning av centralorterna i Trelleborgs kommun samt Medborgarförslag Förtätning av staden 37 Medborgarförslag Att Trelleborgs kommun bygger en biogasanläggning i Smygehuks hamn 38 Medborgarförslag Medborgarnas frågestund 39 Medborgarförslag Kommunal begravningsofficiant 40 Motion Rätten att arbeta heltid 41 Motion Uppsägning av avtalet med Samhall avseende matdistribution 42 Motion Kommunen måste ta sitt ägaransvar genom att KF utreder ledningen av hamnbolaget 43 Motion Frys samtliga politikerlöner under mandatperioden 44 Motion Säg upp avtalet med Migrationsverket med omedelbar verkan 45 Motion Planera truckcenter vid soptippen istället för på strandnära område 46 Motion Utarbeta en utvecklingsplan för Trelleborgs centrum

2 Protokoll 2 (56) 47 Motion Gratis trappklättrare utan samtidig färdtjänstresa 48 Motion Personal på våra demensboenden 49 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 50 Justering av elnätstaxan Revisorernas granskning av handläggningen av bygglovsärenden 52 Delrapport angående utvecklingsmedel från länsstyrelsen i syfte att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

3 Protokoll 3 (56) Plats och tid Rådhuset kl ande Ersättare Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä (M) Per Klarberg (SD) Ina Liljeberg (M) Anitha Lata (S) Patrik Holmberg (C) Sten Björk (S) Jäv 42, Lars-Erik Nilsson (S) tjänstgör Åke Svensson (KD) Jan Larsson (SD) Love Nilsson (MP) Marianne Pettersson (S) Marianne Ohrlander (M) Bert Ekstrand (FP) Lars-Erik Nilsson (S) Eric Samuelsson (M) Helmuth Petersén (SD) Jan Isaksson (M) Kerstin Fredriksson (S) Leif Sjögren (C) Lennart Höckert (S) Roland Hansson (KD) Anita Persson (SD) Christine Stafström (MP) Övriga närvarande Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Agneta Sjölund, ekonomichef Ingrid Wall, informationschef Jonny Sjöstedt, kanslichef Kommunledningskontoret tisdagen den 14 februari 2012 kl Jonny Sjöstedt Ulf Bingsgård (M) Anitha Lata (S) Paragrafer Lars Mikkelä (M)

4 Protokoll 4 (56) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och datum för anslags uppsättande för anslags nedtagande Förvaringsplats Kommunkansliet Underskrift Lena Hulth

5 Protokoll 5 (56) 20 Val av justerare samt tid och plats för justering Anitha Lata (S) och Lars Mikkelä (M) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Protokollet finns tillgängligt för justering på kommunledningskontoret tisdagen den 14 februari 2012 från kl Catherine Persson (S) anhåller om att kommunstyrelsen som extra ärende tar upp Redovisning av beslut angående Jobb Service Syd Ek För samt att ärendet behandlas före 23 angående nominering av styrelseledamot och suppleant i Jobb Service Syd Ek För. godkänner anhållan.

6 Protokoll 6 (56) 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar Dnr KS 2011/539 I medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Ivar Ek bättre samordning inom förvaltningarna för att medborgaren ska få den service som hans ärende förtjänar. Förslagsställaren menar att ett ärende från en medborgare utmynnar i ett svar från den förvaltning som fått ärendet. Inget svar fås från övriga förvaltningar vilket gör det svårt för medborgaren att gå vidare med ärendet. Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. Beredning När en medborgare kontaktar kommunen centralt eller tar kontakt med någon av förvaltningarna ska ärendet skyndsamt hanteras av rätt instans. Kontaktar man kommunen via växeln ska man bli kopplad till rätt verksamhet eller person. Kontaktas kommunen genom en skriven handling ska denna skrivelse direkt överlämnas till rätt verksamhet. Medborgaren ska inte behöva ha kunskap om vilken förvaltning, verksamhet eller person hon ska behöva kontakta för att få sitt ärende hanterat. På samma sätt är det också den som ansvarar för ärendet som i sin tur kontaktar medborgaren för ett svar gällande det aktuella ärendet. Arbetsutskottets förslag till beslut beslutar att besvara medborgarförslaget med att den rutin som finns i Trelleborgs kommun vid ärendehantering innebär att en medborgare kan förvänta sig att ett ärende hanteras i rätt instans samt att ett svar fås från denna instans. Muntlig redovisning Förslagsställaren Ivar Ek lämnar en muntlig redovisning av sitt förslag. Yrkande Per Klarberg (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt följande: beslutar att besvara medborgarförslaget med att den rutin som finns i Trelleborgs kommun vid ärendehantering ska ses över så att en medborgare kan förvänta sig att ett ärende hanteras i rätt instans samt att ett svar fås från denna instans. Proposition Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut under proposition mot Per Klarbergs (SD) yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

7 Protokoll 7 (56) beslutar att besvara medborgarförslaget med att den rutin som finns i Trelleborgs kommun vid ärendehantering innebär att en medborgare kan förvänta sig att ett ärende hanteras i rätt instans samt att ett svar fås från denna instans. Reservation Mot beslutet reserverar sig Per Klarberg (SD) och Jan Larsson (SD). Expedieras till Förslagsställaren

8 Protokoll 8 (56) 22 Val av kommunens företrädare vid bolagsstämma m.m. i Trelleborgs Bredbands AB Dnr KS 2012/85 Kommunfullmäktige har beslutat att bilda Trelleborgs Bredbands AB. För övriga kommunala bolag m.fl. har kommunstyrelsen tidigare utsett kommunstyrelsens ordförande Ulf Bingsgård (M) med vice ordföranden Tina Järvenpää (FP) som ersättare att företräda Trelleborgs kommun och rösta för kommunens innehav av aktier/andelar vid årsstämmor, bolagsstämmor, föreningsstämmor och medlemsmöten under mandatperioden 1 januari december beslutade då även att kommunstyrelsens samtliga ledamöter och ersättare äger rätt att under mandatperioden delta i bolagsstämmorna i de av kommunen helägda bolagen. Arbetsutskottets förslag till beslut beslutar att bemyndiga ordföranden Ulf Bingsgård, och till ersättare för honom vice ordföranden Tina Järvenpää, att företräda Trelleborgs kommun och rösta för kommunens innehav av aktier vid årsstämmor och bolagsstämmor i Trelleborgs Bredbands AB under återstoden av mandatperioden t.o.m. den 31 december beslutar att bemyndiga ordföranden Ulf Bingsgård, och till ersättare för honom vice ordföranden Tina Järvenpää, att företräda Trelleborgs kommun och rösta för kommunens innehav av aktier vid årsstämmor och bolagsstämmor i Trelleborgs Bredbands AB under återstoden av mandatperioden t.o.m. den 31 december Expedieras till De utsedda Ekonomichefen Bolagets styrelse

9 Protokoll 9 (56) 23 Redovisning av beslut angående Jobb Service Syd Ek för Dnr KS 2011/437 Catherine Persson (S) redogör för kommunfullmäktiges beslut angående Förutsättningar för hur Lag-om Tjänst ek för kan förändras så att definitionen av ett arbetsintegrerande socialt företag kan säkerställas, i vilket ärende kommunfullmäktige i enlighet med hennes yrkande och motiv beslöt att återremittera till kommunstyrelsen i syfte att utreda och beskriva - hur kommunen ska organisera och verkställa arbetsmarknadsinsatser för avsedda målgrupper beroende på beslut enligt alternativ 1eller alternativ 2, - de ekonomiska konsekvenserna i sin helhet (kompetens, organisation, löner, lokaler, avtal, maskiner, verktyg etc.) beroende på beslut enligt alternativ 1 eller alternativ 2, - hur kommunen ska organisera och verkställa arbetsmarknadsinsatser för avsedda målgrupper samt ekonomiska konsekvenser (kompetens, organisation, löner, lokaler, avtal, maskiner, verktyg etc.) om kommunen inte kan köpa tjänster av Lag-om Tjänst beroende på att företaget inte finns kvar t ex att företaget inte ombildas eller att företaget med tiden upphör i närtid eller på längre sikt, - hur kommunen kan säkra tillgångar beroende på beslut enligt alternativ 1 eller alternativ 2. Vidare hänvisar hon till kommunstyrelsens beslut med rubriken återrapportering av Lag-om Tjänsts Verksamhet som inleds med texten Kommundirektören fick den 7 december 2010 i uppdrag att återrapportera verksamheten i Lag-om Tjänst per den 31 mars 2011 till kommunstyrelsen. beslut i detta ärende var att godkänna Trelleborgs kommuns del i föreningens utvecklingsplan åren såsom den föreslagits av föreningen, att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram ett förslag till avtal med föreningen för att genomföra detta samt att på kommunstyrelsens sammanträde i maj utse ordförande samt nominera styrelseledamöter i föreningen. Catherine Persson (S) menar att återrapportering innebär rapportering i form av en skrivelse från Lag-om Tjänsts styrelseordförande samt förslag till beslut gällande Trelleborgs kommuns åtagande gentemot verksamheten fram till och med år Med anledning härav frågar Catherine Persson (S) när en redovisning av ovan relaterade beslut återkommer till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för behandling.

10 Protokoll 10 (56) Ulf Bingsgård (M) svarar att ärendet är under beredning och kommer att tas upp för behandling i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i mars 2012.

11 Protokoll 11 (56) 24 Nominering av styrelseledamot och suppleant i Jobb Service Syd Ek För Dnr KS 2011/437 beslutade den 5 maj 2011, 153, att till ordförande i Jobb Service Syd Ek För utse Jan Isaksson (M), att till styrelseledamöter utse Patrik Holmberg (C) samt att till suppleant utse ordföranden i arbetsmarknadsnämnden Ina Liljeberg (M) och Anita Persson (SD). Det noterades i kommunstyrelsens beslut att styrelsen därmed saknade en ordinarie ledamot och suppleant för (S). Beredning Vid arbetsutskottets behandling av ärendet uppger Catherine Persson (S) att hon återkommer i kommunstyrelsen med nomineringar. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. Yttrande från Catherine Persson (S) Catherine Persson (S) meddelar att platserna som ordinarie ledamot och suppleant för (S) lämnas vakanta till dess redovisningen av besluten angående Jobb Service Syd Ek För enligt 23 verkställts. lämnar platserna som ledamot och suppleant för (S) vakanta tills vidare. Protokollsanteckning Catherine Persson (S) lämnar följande protokollsanteckning för socialdemokraterna: Socialdemokraterna vill till protokollet notera följande: Inte heller idag ( 23) kunde för kommunstyrelsen redovisas de uppgifter som det är ca ett och ett halvt år sedan som kommunfullmäktige efterfrågade genom beslut om återremiss gällande Jobb Service Syd Ekonomisk Förening. Utifrån de bristfälliga förutsättningarna anser socialdemokraterna det inte vara tillrådigt att utse ledamot och suppleant i Jobb Service Syd Ekonomisk Förening.

12 Protokoll 12 (56) 25 Yttrande över förslag till detaljplan för Innerstaden 1:64 (kv. Betan) i Trelleborg Dnr KS 2012/44 Föreligger förslag till detaljplan för Innerstaden 1:64 (kv. Betan) i Trelleborg för yttrande (utställning). Planen syftar till att möjliggöra flerbostadsbebyggelse i form av fyra friliggande punkthus på 6-8våningar. Området är sedan tidigare planlagt för bostadsbebyggelse och i detta planförslag prövas möjligheten att tillåta högre bebyggelse. Planen ligger på ett område som tidigare tillhört Sockerbruket i Trelleborg och intentionen är att bevara befintlig bebyggelse. Ett annat syfte är att minska trafiken längs Flygelgränd. Arbetsutskottets förslag till beslut beslutar att inte ha något att erinra mot planförslaget. beslutar att inte ha något att erinra mot planförslaget. Expedieras till Samhällsbyggnadsnämnden

13 Protokoll 13 (56) 26 Yttrande över förslag till detaljplan för Östra Torp 31:56 samt 40:2 Dnr KS 2011/431 Föreligger förslag till detaljplan för Östra Torp 31:56 samt 40:2 för yttrande (utställning). Planen syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse för äldreomsorg i Smygehamn. Arbetsutskottets förslag till beslut beslutar att inte ha något att erinra mot planförslaget. beslutar att inte ha något att erinra mot planförslaget. Expedieras till Samhällsbyggnadsnämnden

14 Protokoll 14 (56) 27 Personuppgiftsombudets rapport för år 2011 Dnr KS 2011/309 Föreligger rapport från personuppgiftsombudet med årlig sammanställning av nämndernas arbete med personuppgiftslagen. Arbetsutskottets förslag till beslut beslutar att godkänna rapporten. beslutar att godkänna rapporten. Expedieras till Personuppgiftsombudet och samtliga nämnder

15 Protokoll 15 (56) 28 Marknadsföringsåtagande för Trelleborgs FF år 2012 Dnr KS 2012/74 För säsongen 2012 föreligger förslag till marknadsföringsåtagande för Trelleborgs FF till samma kostnad som de senaste tre åren, kr. Förslaget innehåller följande: Trelleborgs kommun erhåller sex sittplatser (årskort) inklusive mat/dryck innan avspark samt kaffe i pausen Trelleborgs kommun är med i speakertexten och hälsar publik och bortalag välkomna till Trelleborg enligt en text som tas fram av kommunen Trelleborgs kommun ges tillfälle att pryda Vångavallen med palmer på lämpliga ställen så att man i TV ser att man kommit till palmernas stad Trelleborgs kommun får publicera en text/annons i TFF:s samtliga matchprogram Två representanter från Trelleborgs kommun ges möjlighet att följa med på av TFF anordnade resor för företagen i TFF:s nätverk och även att medverka i andra aktiviteter för TFF:s nätverk Fritidsförvaltningen erhåller 20 st. sittplatsbiljetter till varje hemmamatch Trelleborgs kommuns logotyp ska utan ytterligare kostnad än vad som anges i detta avtal vara synlig i TFF:s produktioner såsom årsbok och kalendrar samt på TFF:s hemsida. Utöver vad som avtalats ovan är Trelleborgs kommun och TFF överens om att gemensamt arbeta med att stärka varandras varumärken. Arbetsutskottets förslag till beslut godkänner marknadsföringsåtagandet och anslår kr för ändamålet ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov år Yrkande Catherine Persson (S) yrkar att kommunstyrelsen gör följande tillägg till beslutet att ge kommunledningskontoret i uppdrag att återkomma med information i vad mån det vid tillämpningen av marknadsföringsåtagandet uppstår konsekvenser med anledning av gällande skattelagstiftning. Propositioner Ordföranden ställer först arbetsutskottets förslag till beslut under proposition. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

16 Protokoll 16 (56) Därefter ställer ordföranden Catherine Perssons (S) tilläggsyrkande under proposition. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller tilläggsyrkandet. godkänner marknadsföringsåtagandet och anslår kr för ändamålet ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov år Vidare beslutar kommunstyrelsen att ge kommunledningskontoret i uppdrag att återkomma med information i vad mån det vid tillämpningen av marknadsföringsåtagandet uppstår konsekvenser med anledning av gällande skattelagstiftning. Expedieras till TFF Ekonomiavdelningen Kommunledningskontoret

17 Protokoll 17 (56) 29 Svar på skrivelse Busslinje Svedala-Skurup via Anderslöv Dnr KS 2011/902 I skrivelse till kommunstyrelsen föreslår Miljöpartiet i Trelleborg att Trelleborgs kommun ska ta kontakt med Skånetrafiken för att tillskapa den föreslagna linjen. Miljöpartiet föreslår att en busslinje, med hög turtäthet, trafikerar Svedala- Skurup via Ugglarp, Anderslöv, Sörby, Grönby, Hönsinge, Önnarp, Gärdslöv och Näsbyholmssjön. Beredning Den föreslagna linjesträckningen skulle sannolikt inte få några resande mellan linjens utgångspunkter Svedala och Skurup då befintlig persontågstrafik är ett klart bättre alternativ. Underlaget för arbetspendling och skolpendling mellan Anderslöv och Svedala respektive Skurup bedöms som lågt. Resandeunderlaget i byarna längs den föreslagna sträckningen rör sig om cirka 400 personer och bedöms inte öka de närmaste åren. Ett resandeunderlag på 400 personer är ungefär lika många som bor längs den nyligen nedlagda regionbusslinje 385 i de nordvästra kommundelarna. Linje 385 hade i genomsnitt fem resande per tur. Sammantaget bedöms resandeunderlaget för den föreslagna linjen vara alltför lågt för att bedriva linjetrafik. Dialog har förts med Skånetrafiken gällande förslaget. Skånetrafiken delar ovanstående bedömning i ärendet. Arbetsutskottets förslag till beslut beslutar att besvara skrivelsen med att resandeunderlaget för den föreslagna linjen bedöms vara alltför lågt för att bedriva linjetrafik. Yrkande Love Nilsson (MP) yrkar att följande tillägg görs till arbetsutskottets förslag till beslut: samt att översända ärendet till samhällsbyggnadsnämnden. Proposition Ordfröanden ställer arbetsutskottets förslag under proposition. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. Ordföranden ställer Love Nilssons (MP) tilläggsyrkande under proposition. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet. beslutar att besvara skrivelsen med att resandeunderlaget för den föreslagna linjen bedöms vara alltför lågt för att bedriva linjetrafik.

18 Protokoll 18 (56) Vidare beslutar kommunstyrelsen att översända ärendet till samhällsbyggnadsnämnden. Expedieras till Miljöpartiet Samhällsbyggnadsnämnden

19 Protokoll 19 (56) 30 Delegationsbeslut Från delegerade har följande anmälningar inkommit. Övriga ärenden av 41 Verkställighet av kommunal borgen Ekonomichefen enligt kommunfullmäktiges beslut den 24 maj om att bestämma ändamål och Kommundirektören medel för behandling av personuppgifter av mindre principiell betydelse 1 om att bestämma ändamål och Kommundirektören medel för behandling av personuppgifter av mindre principiell betydelse angående Personalsystemet - användare 2 om att godkänna skuldsanering s ordförande 3 Avskrivning av krav på dödsbo Ekonomichefen 4 Tillägg till samarbetsavtal mellan Trelleborgs kommun och Trelleborgs s ordförande Kommuns Utvecklingsbolag AB i kommunstyrelsens arbetsutskott 3 Samrådsyttrande över förslag till detaljplan för del av Kyrkoköpinge 20:43 4 Utredning av osund konkurrens 5 Servicenämndens rapport om LSS-boende 6 Redovisning av köer till förskoleverksamheten respektive särskilt boende, demensboende och LSS-boende 7 Catherine Perssons (S) skrivelse om förutsättningarna för elitfotboll i Trelleborg

20 Protokoll 20 (56) 31 Skrivelser och rapporter 1. Sammanställning över äldreomsorgens insatser under 2011, dnr. KS 2012/9. 2. Länsstyrelsen i Skåne län Meddelande av den 11 januari 2012 angående ingrepp i under mark dold, fast fornlämning vid nybyggnation inom fastigheten Skegrie 18:12, fornlämning nr 31, dnr. KS 2012/ Länsstyrelsen i Skåne län av den 9 januari 2012 om arkeologisk utredning inom del av fastigheten Västervång 2:25, dnr. KS 2012/ Länsstyrelsen i Skåne län av den 16 januari 2012 om tillstånd till ingrepp i område med under mark dolda fasta fornlämningar inom fastigheten Innerstaden 1:62 Gamla Torg, fornlämning nr. 19, dnr. KS 2012/75. Protokoll från Kommunförbundet Skånes nämnder och styrelser samt Regionfullmäktige finns tillgängliga på kansliet.

21 Protokoll 21 (56) 32 Medborgarförslag - Höj ersättningen till Brottsoffer- och kvinnojouren samt Anslag till Söderslätts kvinnojour och Tjejjouren Selma m.m. Dnr KS 2010/231, KS 2011/742 I medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Jan-Erik Bång att ersättningen till Brottsoffer- och kvinnojouren ska höjas från en krona till två kronor per kommuninvånare och år. I yttrande från dåvarande individ- och familjeomsorgsnämnden skriver nämnden att man ser mycket positivt på Brottsoffer- och Kvinnojourens etablering i Trelleborg. Man beskriver även den samverkan man har med Brottsoffer- och kvinnojouren. behandlade medborgarförslaget och beslutade att återremittera ärendet till kommunledningsförvaltningen i avvaktan på utfallet av de överläggningar som pågår kring en gemensam brottsoffer- och kvinnojour på Söderslätt. I ett annat medborgarförslag till kommunfullmäktige, föreslår Inger Nilsson att ersättningen till Brottsofferjouren, Söderslätts kvinnojour och Tjejjouren Selma ska ökas till två kronor per invånare och år. Detta medborgarförslag översändes till socialnämnden för yttrande. Förfrågan om höjning av ersättningen översändes till övriga kommuner som ingår i Brottsoffer- respektive Kvinnojouren, Svedala och Vellinge. Yttranden Socialnämnden skriver i sitt yttrande gällande Inger Nilssons medborgarförslag, att nämnden ser mycket positivt på Brottsoffer- och kvinnojourens etablering i Trelleborg och att verksamheten är ett bra komplement till socialnämndens arbete. Socialnämnden menar att det är viktigt att genom ett visst kommunbidrag stötta Brottsoffer- och kvinnojourens möjligheter till att bedriva verksamheterna. Man skriver att det finns en rimlighet i att kommunbidraget till verksamheterna borde ligga på ett Skånegenomsnitt. Vellinge kommun skriver i sitt yttrande att man ställer sig positiv till Brottsoffer- och kvinnojourens verksamhet och man anser att samverkan mellan de inblandade kommunerna bör fortsätta. Man skriver att tanken när kvinnojouren startades var att den efter uppbyggnad skulle klara sig på ideell basis och drivas av frivilliga krafter. Vellinge bidrar idag med en krona per invånare och har i dagsläget inga planer på att minska bidraget. En utökad satsning är för Vellinges del däremot inte aktuell. Svedala kommun skriver i sitt yttrande att kommunstyrelsen beslutat om ett bidrag till Brottsofferjouren och Kvinnojouren Söderslätt om kronor för 2012.

22 Protokoll 22 (56) Trelleborgs kommuns förfrågan om yttrande gällande en höjning av anslaget överlämnades till socialchefen för yttrande. Socialchefen framförde i skrivelse att hennes bedömning är att Svedala kommun ska ställa sig positiv till önskemålet om bidrag från kommunen med två kronor per invånare. i Svedala beslutade att man tar ställning till frågan i anslutning till beslut om budget för Beredning De tre kommunerna som ingår i Brottsoffer- och kvinnojouren, Trelleborg, Svedala och Vellinge, anslår en krona per invånare och år till verksamheten. Finansieringen av verksamheten bör även i fortsättningen ske på samma nivå för de ingående kommunerna. En höjning av nivån till två kronor per invånare och år är i dagsläget inte aktuell i Vellinge och Svedala ska ta ställning till frågan i anslutning till beslut om budget Då en höjning inte är aktuell gällande 2012 bör även Trelleborgs kommun behandla frågan om höjning av anslaget i samband med beslut om budget för Det noteras att kulturnämnden i Trelleborg, i den förändrade nämndsorganisationen, numera har ansvaret för bidrag till s.k. sociala föreningar. Yrkanden i arbetsutskottet Vid arbetsutskottets behandling av ärendet yrkar ordföranden Ulf Bingsgård (M) att arbetsutskottet ska föreslå att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta att besvara medborgarförslagen besvaras med att Trelleborgs kommun ställer sig positiv till en höjning av anslaget till Brottsofferoch kvinnojouren till två kronor per invånare och år under förutsättning att även Svedala och Vellinge kommuner höjer anslaget till samma nivå. Han yrkar vidare att kommunstyrelsen för egen del ska besluta att ge kommundirektören och kulturchefen i uppdrag att i dialog med Svedala och Vellinge kommuner försöka nå en samstämmighet gällande anslagets nivå. Frågan om anslag till Brottsoffer- och kvinnojouren får därefter behandlas i samband med beslut om budget för 2013 och i kulturnämndens bidragsprövning. Catherine Persson (S) yrkar att arbetsutskottet ska föreslå att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla medborgarförslagen på så sätt att Trelleborgs kommun ska höja anslaget till Brottsoffer- och kvinnojouren till två kronor per invånare och år från och med år 2012 samt att kommunstyrelsen för egen del ska besluta att ge kommundirektören och kulturchefen i uppdrag att i dialog med Svedala och Vellinge kommuner försöka nå en samstämmighet gällande anslagets nivå. Per Klarberg (SD) yrkar arbetsutskottet ska föreslå att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta att besvara medborgarförslagen besvaras med att Trelleborgs kommun ställer sig positiv till en höjning av anslaget till Brottsoffer- och kvinnojouren till två kronor per invånare och år samt hoppas att även Svedala och Vellinge kommuner höjer anslaget till samma nivå.

23 Protokoll 23 (56) Per Klarberg yrkar vidare bifall till ordförandens förslag att kommunstyrelsen för egen del ska besluta att ge kommundirektören och kulturchefen i uppdrag att i dialog med Svedala och Vellinge kommuner försöka nå en samstämmighet gällande anslagets nivå. Frågan om anslag till Brottsoffer- och kvinnojouren får därefter behandlas i samband med beslut om budget för 2013 och i kulturnämndens bidragsprövning. Arbetsutskottets förslag till beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att besvara medborgarförslagen med att Trelleborgs kommun ställer sig positiv till en höjning av anslaget till Brottsoffer- och kvinnojouren till två kronor per invånare och år under förutsättning att även Svedala och Vellinge kommuner höjer anslaget till samma nivå. beslutar för egen del att ge kommundirektören och kulturchefen i uppdrag att i dialog med Svedala och Vellinge kommuner försöka nå en samstämmighet gällande anslagets nivå. Frågan om anslag till Brottsofferoch kvinnojouren får därefter behandlas i samband med beslut om budget för 2013 och i kulturnämndens bidragsprövning. Reservationer i arbetsutskottet Catherine Persson (S) och Nils-Gunnar Snygg (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Catherine Perssons yrkande. Per Klarberg (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Yrkanden Ulf Bingsgård (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt följande: föreslår kommunfullmäktige besluta att besvara medborgarförslagen med att Trelleborgs kommun kommer att höja anslaget till Brottsoffer- och kvinnojouren till två kronor per invånare och år. beslutar för egen del att ge kommundirektören och kulturchefen i uppdrag att i dialog med Svedala och Vellinge kommuner försöka nå en samstämmighet gällande anslagets nivå. Frågan om anslag till Brottsofferoch kvinnojouren får därefter behandlas i samband med beslut om budget för 2013 och i kulturnämndens bidragsprövning. Catherine Persson (S) yrkar att i kommunstyrelsens beslut görs tillägget att beslutet skall gälla från och med år Proposition Ordfröanden ställer yrkandena under proposition. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandena. föreslår kommunfullmäktige besluta att besvara medborgarförslagen med att Trelleborgs kommun kommer att höja anslaget till Brottsoffer- och kvinnojouren till två kronor per invånare och år från och med år 2012.

24 Protokoll 24 (56) beslutar för egen del att ge kommundirektören och kulturchefen i uppdrag att i dialog med Svedala och Vellinge kommuner försöka nå en samstämmighet gällande anslagets nivå. Frågan om anslag till Brottsofferoch kvinnojouren får därefter behandlas i samband med beslut om budget för 2013 och i kulturnämndens bidragsprövning. Expedieras till Kommunfullmäktige Kommundirektören

25 Protokoll 25 (56) 33 Medborgarförslag Upprustning, utbyggnad och modernisering av Albäcksskogen Dnr KS 2010/745 I medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Karin Blomdell upprustning, utbyggnad och modernisering av Albäcksskogen. Förslaget motiveras med att området borde kunna utnyttjas bättre genom uppröjning av alla snår, anläggande av en modern lekplats, byggande av vindskydd och toaletter. Förslagsställaren tycker att Ängelholms hembygdspark kan vara inspirerande och bifogar information om denna med medborgarförslaget. Beredning Förslaget översändes till tekniska nämnden för yttrande. I sitt yttrande skriver tekniska nämnden att Albäcksområdet bör vara ett naturområde där naturen har sin gilla gång i stora delar men där det också ska finnas områden med klippta gräsmattor och traditionell parkskötsel. Skötselplan finns för en del av området och ska upprättas för hela området. Planer för hur rekreationsområdet ska utvecklas och utökas med ytterligare 30 ha finns och kommer troligtvis att förverkligas under 2014 och I yttrandet framgår också att vandringslederna bör förstärkas, naturlekplatsen utvecklas, parkeringsplatsen synliggöras och att permanent toalett bör installeras. Arbetsutskottets förslag till beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att besvara medborgarförslaget med att inriktningen för Albäcksområdet är att vara en rekreationsplats i form av naturområde med möjlighet att utveckla området så som anges i tekniska nämndens yttrande. föreslår kommunfullmäktige besluta att besvara medborgarförslaget med att inriktningen för Albäcksområdet är att vara en rekreationsplats i form av naturområde med möjlighet att utveckla området så som anges i tekniska nämndens yttrande. Expedieras till Kommunfullmäktige

26 Protokoll 26 (56) 34 Medborgarförslag Anslagstavla, gemensam resurspool m.m. Dnr KS 2010/831 I medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Björn Eriksson att en funktion inrättas mellan förvaltningar och verksamheter som gör det möjligt att tillvarata överblivna möbler, datorer, whiteboards m.m. Beredning Förslaget remitterades till samtliga nämnder för yttrande. Socialnämnden ser positivt på förslaget och vill tillägga att det även kan finnas möjlighet att anmäla behov av olika slag samt att servicen inte ska medföra ökade administrativa kostnader. Tekniska nämnden svarar att förslaget stämmer med renhållningsordningen inriktningsmål 3 om att öka återanvändningen av varor och produkter. Nämnden påpekar att det redan pågår ett arbete inom förvaltningen med att skapa en gemensam resurspool för återanvändning. Man tycker även i sitt svar att motsvarande möjlighet kan finnas för kommunens invånare och företag. Fritidsnämnden skriver i sitt svar att man redan i sin verksamhet erbjuder överblivna möbler m.m. till kommunala förvaltningar, föreningar och andra intresserade via anslagstavlor och nyhetsbrev. Bildningsnämnden ser positivt på förslaget men menar att det inte får medföra en alltför stor organisation eller administration. Man anser det kan vara lämpligt att skapa en funktion och bemanning inom t.ex. ramen för arbetsmarknadspolitiska åtgärder och kombineras med ett IT-verktyg för logistiken. Detta verktyg kan lämpligen kopplas till Slättnet. Arbetsmarknadsnämnden ställer sig positiv till förslaget och påpekar att det inom det sociala företaget LagOm tjänst ek. för. finns ett Returhus. Detta används av de kommunala förvaltningarna på ett sådant sätt som föreslås i medborgarförslaget. Nämnden föreslår därför att kommunstyrelsen utreder möjligheterna till ett utvecklat samarbete med LagOm tjänst avseende vidareutveckling av Returhus. Kulturnämnden ställer sig positiva och påminner om att detta går att göra redan idag genom Slättnet, något kulturförvaltningen gjort vid ett flertal tillfällen. Servicenämnden menar i sitt svar att överblivna eller utrangerade datorer och möbler redan idag hanteras utifrån ett återanvändningsperspektiv genom kommunens IT-avdelning respektive LagOm Tjänst. Samhällsbyggnadsnämnden hänvisar i sitt svar till redan fungerande rutiner genom IT-avdelningen respektive Slättnet. Det noteras att LagOm Tjänst Ekonomisk förening numera heter Jobb Service Syd Ekonomisk förening.

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen, vån 2, Rådhuset kl. 09.00-11.40 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen kl. 09.00-12.20 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä (M) Helmuth Petersén (SD) Ina

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionsalen, Rådhuset kl. 09.00. Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä (M) Helmuth Petersén (SD)

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen kl. 09.00-12.20 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä (M) Helmuth Petersén (SD) Ina

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16) Protokoll 1 (16) Mötesdatum Innehåll 11 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 12 Informationsärenden 13 Delegationsärenden 14 Anmälningsärenden 15 Övrigt 16 Årsanalys 2013 17 Uppföljning

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (14)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (14) Protokoll 1 (14) Mötesdatum Innehåll 86 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 87 Informationsärenden 88 Delegationsärenden 89 Rapporter och skrivelser 2015 90 Övrigt 91 s verksamhetsplan

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 21 juni 2011, kl. 15.00-15.10 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden Protokoll 1 (16) Innehåll 10 Val av justerare samt tid och plats för justering 11 Informationsärenden 12 Delegationsärenden 13 Anmälningsärenden 14 Övrigt 15 Uppföljning av 2012 års interna kontrollplan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S)

Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-10-28, kl. 13:15-14:40 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl Se bifogad deltagarförteckning

Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl Se bifogad deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen 2006-06-20 Plats och tid Beslutande Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl 14.00-14.35 Se bifogad deltagarförteckning Utses att justera Bosse Pettersson Gunnar

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 17.30-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Torgny

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (14)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (14) Protokoll 1 (14) Mötesdatum Innehåll 77 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 78 Informationsärenden 79 Delegationsärenden 80 Anmälningsärenden 81 Övrigt 82 Reviderade riktlinjer för

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Plats och tid Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-08.50 Beslutande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunfullmäktige

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Parken, Trelleborg kl. 09.00-16.15 Beslutande Ismet Dedic (S) Ulf Bingsgård (M) Helmuth Petersén (SD) Göran Gärtner (M) Torbjörn Karlsson (S) Marianne Pettersson (S)

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (15)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (15) Protokoll 1 (15) Mötesdatum Innehåll 60 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 61 Informationsärenden 62 Delegationsärenden 63 Anmälningsärenden 64 Övrigt 65 Verksamhetsplan och budget

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

2014-02-25. Lesley Holmberg (FP) ersättare. Eva Hallberg kommundirektör 13-16

2014-02-25. Lesley Holmberg (FP) ersättare. Eva Hallberg kommundirektör 13-16 Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-16.10 ande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Lena Emilsson (S) tjg ers för

Läs mer

Folkets hus, Amazon, Flen

Folkets hus, Amazon, Flen 198 Plats och tid Folkets hus, Amazon, Flen Kl 17.00-17.05 Beslutande Övriga deltagare Anders Berglöv (S), ordförande Lars Falk (A2), 1:e vice ordförande Björn Zetterqvist (M), 2:e vice ordförande Stefan

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-25 22 Tid och plats Måndagen den 25 februari 2013 kl. 10.00-11.00 sammanträdesrum 2, kommunförvaltningen i Överkalix Beslutande Birgitta Persson (s) Anne Jakobsson(s) Gunnar Liljebäck

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-01-16 1 (21) Plats och tid Högalid, Storstugan, kl 13.00 16.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera John Bruun (fp) ordf Cecilia Tornerefelt (m) 1:e

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl arbetsutskott 2007-01-10 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 16.00 17.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2008-11-11 1 (13) Plats och tid Kullingshemmet, Vårgårda, tisdagen den 11 november 2008, kl. 14.00-16.45 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Service- och tekniknämnden

Service- och tekniknämnden Service- och tekniknämnden 2007-01-11 3 Plats och tid Pelarsalen, Safiren, kl 15.00-17.00 Beslutande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Berit Göthberg (s), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Claes

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr Kommunstyrelsen 2010-11-29 Ärendelista Sid nr Justering...3 27 Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Sundsvalls kommun...4 Kommunstyrelsen 2010-11-29 1 Tid Kl. 10.00-11.15 Plats Kommunstyrelsens

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, måndagen den 19 mars 2007 klockan 19.00-21.15 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Stefan Gustafsson (kd), Annika Andersson (kd), Kennet Larsson (sd), Kerstin

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-03-16 1(10) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.10 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Per Thorsell (M) Lise Lidbeck (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 2012-04-10 1(11)

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 2012-04-10 1(11) ARBETARKNADNÄNDEN 2012-04-10 1(11) Plats och tid essionssalen, Rådhuset, tisdag 2012-04-10 kl 14.30 Beslutande Ina Liljeberg, ordförande Lars Åke Norin KD Jan Jönsson onica Nordbladh Bertil Tomelius D

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02 2011-01-11 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 11 januari 2011 kl. 9.00 11.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

2002-01-25. Sammanträdestid 08.30-12.00. Karl-Åke Karlsson (c) för Ingemar Johansson

2002-01-25. Sammanträdestid 08.30-12.00. Karl-Åke Karlsson (c) för Ingemar Johansson FALKENBERGS KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-12.00 1 NÄRVARANDE Ledamöter Lars Glimvik, ordf (m) Jerry Karlsson, v. ordf (s) Monica Hansson (c), gick

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 16.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2013-10-04 kl. 13:30 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Kjell Erixon (MP), tjg. ersättare för Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-10-25 Sida 1 (13) Paragrafer 85-92 Plats och tid Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 25 oktober 2016 kl.19.00-20.20 Beslutande Enligt till

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Caroline Depui, kommunchef Margareta Persson, kommunsekreterare Birgitta Kahn (MP) Louise Warnqvist (M) Per Aspengren (S)

Caroline Depui, kommunchef Margareta Persson, kommunsekreterare Birgitta Kahn (MP) Louise Warnqvist (M) Per Aspengren (S) Kommunstyrelsen 2015-05-18 1(5) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, Skoghall, kl 17:30 18.05 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Alexander Johansson-Pettersson (S) Lillemor

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- fritidsnämnden 1-5 2 1.Information överläggningar... 5 2. Kultur- fritidsnämndens flerårsstrategi 2017-2019... 6 3. Inriktning för Alingsås museum... 8 4. Fyllnadsval av ordförande vice ordförande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl Kultur- och fritidsnämnden 2012-05-31 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl 13.30-15.45 Beslutande Stefan Ferm (M), ordförande Anders Mårtensson

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00. Sida 1/10 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Agnetha Persson (C), vice ordförande Torsten

Läs mer