TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen"

Transkript

1 Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare vid bolagsstämma m.m. i Trelleborgs Bredbands AB 23 Redovisning av beslut angående Jobb Service Syd Ek för 24 Nominering av styrelseledamot och suppleant i Jobb Service Syd Ek För 25 Yttrande över förslag till detaljplan för Innerstaden 1:64 (kv. Betan) i Trelleborg 26 Yttrande över förslag till detaljplan för Östra Torp 31:56 samt 40:2 27 Personuppgiftsombudets rapport för år Marknadsföringsåtagande för Trelleborgs FF år Svar på skrivelse Busslinje Svedala-Skurup via Anderslöv 30 Delegationsbeslut 31 Skrivelser och rapporter 32 Medborgarförslag - Höj ersättningen till Brottsoffer- och kvinnojouren samt Anslag till Söderslätts kvinnojour och Tjejjouren Selma m.m. 33 Medborgarförslag Upprustning, utbyggnad och modernisering av Albäcksskogen 34 Medborgarförslag Anslagstavla, gemensam resurspool m.m. 35 Medborgarförslag Återinrättande av allmän bostadsförmedling 36 Motion - Förtätning av centralorterna i Trelleborgs kommun samt Medborgarförslag Förtätning av staden 37 Medborgarförslag Att Trelleborgs kommun bygger en biogasanläggning i Smygehuks hamn 38 Medborgarförslag Medborgarnas frågestund 39 Medborgarförslag Kommunal begravningsofficiant 40 Motion Rätten att arbeta heltid 41 Motion Uppsägning av avtalet med Samhall avseende matdistribution 42 Motion Kommunen måste ta sitt ägaransvar genom att KF utreder ledningen av hamnbolaget 43 Motion Frys samtliga politikerlöner under mandatperioden 44 Motion Säg upp avtalet med Migrationsverket med omedelbar verkan 45 Motion Planera truckcenter vid soptippen istället för på strandnära område 46 Motion Utarbeta en utvecklingsplan för Trelleborgs centrum

2 Protokoll 2 (56) 47 Motion Gratis trappklättrare utan samtidig färdtjänstresa 48 Motion Personal på våra demensboenden 49 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 50 Justering av elnätstaxan Revisorernas granskning av handläggningen av bygglovsärenden 52 Delrapport angående utvecklingsmedel från länsstyrelsen i syfte att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

3 Protokoll 3 (56) Plats och tid Rådhuset kl ande Ersättare Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä (M) Per Klarberg (SD) Ina Liljeberg (M) Anitha Lata (S) Patrik Holmberg (C) Sten Björk (S) Jäv 42, Lars-Erik Nilsson (S) tjänstgör Åke Svensson (KD) Jan Larsson (SD) Love Nilsson (MP) Marianne Pettersson (S) Marianne Ohrlander (M) Bert Ekstrand (FP) Lars-Erik Nilsson (S) Eric Samuelsson (M) Helmuth Petersén (SD) Jan Isaksson (M) Kerstin Fredriksson (S) Leif Sjögren (C) Lennart Höckert (S) Roland Hansson (KD) Anita Persson (SD) Christine Stafström (MP) Övriga närvarande Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Agneta Sjölund, ekonomichef Ingrid Wall, informationschef Jonny Sjöstedt, kanslichef Kommunledningskontoret tisdagen den 14 februari 2012 kl Jonny Sjöstedt Ulf Bingsgård (M) Anitha Lata (S) Paragrafer Lars Mikkelä (M)

4 Protokoll 4 (56) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och datum för anslags uppsättande för anslags nedtagande Förvaringsplats Kommunkansliet Underskrift Lena Hulth

5 Protokoll 5 (56) 20 Val av justerare samt tid och plats för justering Anitha Lata (S) och Lars Mikkelä (M) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Protokollet finns tillgängligt för justering på kommunledningskontoret tisdagen den 14 februari 2012 från kl Catherine Persson (S) anhåller om att kommunstyrelsen som extra ärende tar upp Redovisning av beslut angående Jobb Service Syd Ek För samt att ärendet behandlas före 23 angående nominering av styrelseledamot och suppleant i Jobb Service Syd Ek För. godkänner anhållan.

6 Protokoll 6 (56) 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar Dnr KS 2011/539 I medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Ivar Ek bättre samordning inom förvaltningarna för att medborgaren ska få den service som hans ärende förtjänar. Förslagsställaren menar att ett ärende från en medborgare utmynnar i ett svar från den förvaltning som fått ärendet. Inget svar fås från övriga förvaltningar vilket gör det svårt för medborgaren att gå vidare med ärendet. Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. Beredning När en medborgare kontaktar kommunen centralt eller tar kontakt med någon av förvaltningarna ska ärendet skyndsamt hanteras av rätt instans. Kontaktar man kommunen via växeln ska man bli kopplad till rätt verksamhet eller person. Kontaktas kommunen genom en skriven handling ska denna skrivelse direkt överlämnas till rätt verksamhet. Medborgaren ska inte behöva ha kunskap om vilken förvaltning, verksamhet eller person hon ska behöva kontakta för att få sitt ärende hanterat. På samma sätt är det också den som ansvarar för ärendet som i sin tur kontaktar medborgaren för ett svar gällande det aktuella ärendet. Arbetsutskottets förslag till beslut beslutar att besvara medborgarförslaget med att den rutin som finns i Trelleborgs kommun vid ärendehantering innebär att en medborgare kan förvänta sig att ett ärende hanteras i rätt instans samt att ett svar fås från denna instans. Muntlig redovisning Förslagsställaren Ivar Ek lämnar en muntlig redovisning av sitt förslag. Yrkande Per Klarberg (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt följande: beslutar att besvara medborgarförslaget med att den rutin som finns i Trelleborgs kommun vid ärendehantering ska ses över så att en medborgare kan förvänta sig att ett ärende hanteras i rätt instans samt att ett svar fås från denna instans. Proposition Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut under proposition mot Per Klarbergs (SD) yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

7 Protokoll 7 (56) beslutar att besvara medborgarförslaget med att den rutin som finns i Trelleborgs kommun vid ärendehantering innebär att en medborgare kan förvänta sig att ett ärende hanteras i rätt instans samt att ett svar fås från denna instans. Reservation Mot beslutet reserverar sig Per Klarberg (SD) och Jan Larsson (SD). Expedieras till Förslagsställaren

8 Protokoll 8 (56) 22 Val av kommunens företrädare vid bolagsstämma m.m. i Trelleborgs Bredbands AB Dnr KS 2012/85 Kommunfullmäktige har beslutat att bilda Trelleborgs Bredbands AB. För övriga kommunala bolag m.fl. har kommunstyrelsen tidigare utsett kommunstyrelsens ordförande Ulf Bingsgård (M) med vice ordföranden Tina Järvenpää (FP) som ersättare att företräda Trelleborgs kommun och rösta för kommunens innehav av aktier/andelar vid årsstämmor, bolagsstämmor, föreningsstämmor och medlemsmöten under mandatperioden 1 januari december beslutade då även att kommunstyrelsens samtliga ledamöter och ersättare äger rätt att under mandatperioden delta i bolagsstämmorna i de av kommunen helägda bolagen. Arbetsutskottets förslag till beslut beslutar att bemyndiga ordföranden Ulf Bingsgård, och till ersättare för honom vice ordföranden Tina Järvenpää, att företräda Trelleborgs kommun och rösta för kommunens innehav av aktier vid årsstämmor och bolagsstämmor i Trelleborgs Bredbands AB under återstoden av mandatperioden t.o.m. den 31 december beslutar att bemyndiga ordföranden Ulf Bingsgård, och till ersättare för honom vice ordföranden Tina Järvenpää, att företräda Trelleborgs kommun och rösta för kommunens innehav av aktier vid årsstämmor och bolagsstämmor i Trelleborgs Bredbands AB under återstoden av mandatperioden t.o.m. den 31 december Expedieras till De utsedda Ekonomichefen Bolagets styrelse

9 Protokoll 9 (56) 23 Redovisning av beslut angående Jobb Service Syd Ek för Dnr KS 2011/437 Catherine Persson (S) redogör för kommunfullmäktiges beslut angående Förutsättningar för hur Lag-om Tjänst ek för kan förändras så att definitionen av ett arbetsintegrerande socialt företag kan säkerställas, i vilket ärende kommunfullmäktige i enlighet med hennes yrkande och motiv beslöt att återremittera till kommunstyrelsen i syfte att utreda och beskriva - hur kommunen ska organisera och verkställa arbetsmarknadsinsatser för avsedda målgrupper beroende på beslut enligt alternativ 1eller alternativ 2, - de ekonomiska konsekvenserna i sin helhet (kompetens, organisation, löner, lokaler, avtal, maskiner, verktyg etc.) beroende på beslut enligt alternativ 1 eller alternativ 2, - hur kommunen ska organisera och verkställa arbetsmarknadsinsatser för avsedda målgrupper samt ekonomiska konsekvenser (kompetens, organisation, löner, lokaler, avtal, maskiner, verktyg etc.) om kommunen inte kan köpa tjänster av Lag-om Tjänst beroende på att företaget inte finns kvar t ex att företaget inte ombildas eller att företaget med tiden upphör i närtid eller på längre sikt, - hur kommunen kan säkra tillgångar beroende på beslut enligt alternativ 1 eller alternativ 2. Vidare hänvisar hon till kommunstyrelsens beslut med rubriken återrapportering av Lag-om Tjänsts Verksamhet som inleds med texten Kommundirektören fick den 7 december 2010 i uppdrag att återrapportera verksamheten i Lag-om Tjänst per den 31 mars 2011 till kommunstyrelsen. beslut i detta ärende var att godkänna Trelleborgs kommuns del i föreningens utvecklingsplan åren såsom den föreslagits av föreningen, att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram ett förslag till avtal med föreningen för att genomföra detta samt att på kommunstyrelsens sammanträde i maj utse ordförande samt nominera styrelseledamöter i föreningen. Catherine Persson (S) menar att återrapportering innebär rapportering i form av en skrivelse från Lag-om Tjänsts styrelseordförande samt förslag till beslut gällande Trelleborgs kommuns åtagande gentemot verksamheten fram till och med år Med anledning härav frågar Catherine Persson (S) när en redovisning av ovan relaterade beslut återkommer till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för behandling.

10 Protokoll 10 (56) Ulf Bingsgård (M) svarar att ärendet är under beredning och kommer att tas upp för behandling i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i mars 2012.

11 Protokoll 11 (56) 24 Nominering av styrelseledamot och suppleant i Jobb Service Syd Ek För Dnr KS 2011/437 beslutade den 5 maj 2011, 153, att till ordförande i Jobb Service Syd Ek För utse Jan Isaksson (M), att till styrelseledamöter utse Patrik Holmberg (C) samt att till suppleant utse ordföranden i arbetsmarknadsnämnden Ina Liljeberg (M) och Anita Persson (SD). Det noterades i kommunstyrelsens beslut att styrelsen därmed saknade en ordinarie ledamot och suppleant för (S). Beredning Vid arbetsutskottets behandling av ärendet uppger Catherine Persson (S) att hon återkommer i kommunstyrelsen med nomineringar. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. Yttrande från Catherine Persson (S) Catherine Persson (S) meddelar att platserna som ordinarie ledamot och suppleant för (S) lämnas vakanta till dess redovisningen av besluten angående Jobb Service Syd Ek För enligt 23 verkställts. lämnar platserna som ledamot och suppleant för (S) vakanta tills vidare. Protokollsanteckning Catherine Persson (S) lämnar följande protokollsanteckning för socialdemokraterna: Socialdemokraterna vill till protokollet notera följande: Inte heller idag ( 23) kunde för kommunstyrelsen redovisas de uppgifter som det är ca ett och ett halvt år sedan som kommunfullmäktige efterfrågade genom beslut om återremiss gällande Jobb Service Syd Ekonomisk Förening. Utifrån de bristfälliga förutsättningarna anser socialdemokraterna det inte vara tillrådigt att utse ledamot och suppleant i Jobb Service Syd Ekonomisk Förening.

12 Protokoll 12 (56) 25 Yttrande över förslag till detaljplan för Innerstaden 1:64 (kv. Betan) i Trelleborg Dnr KS 2012/44 Föreligger förslag till detaljplan för Innerstaden 1:64 (kv. Betan) i Trelleborg för yttrande (utställning). Planen syftar till att möjliggöra flerbostadsbebyggelse i form av fyra friliggande punkthus på 6-8våningar. Området är sedan tidigare planlagt för bostadsbebyggelse och i detta planförslag prövas möjligheten att tillåta högre bebyggelse. Planen ligger på ett område som tidigare tillhört Sockerbruket i Trelleborg och intentionen är att bevara befintlig bebyggelse. Ett annat syfte är att minska trafiken längs Flygelgränd. Arbetsutskottets förslag till beslut beslutar att inte ha något att erinra mot planförslaget. beslutar att inte ha något att erinra mot planförslaget. Expedieras till Samhällsbyggnadsnämnden

13 Protokoll 13 (56) 26 Yttrande över förslag till detaljplan för Östra Torp 31:56 samt 40:2 Dnr KS 2011/431 Föreligger förslag till detaljplan för Östra Torp 31:56 samt 40:2 för yttrande (utställning). Planen syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse för äldreomsorg i Smygehamn. Arbetsutskottets förslag till beslut beslutar att inte ha något att erinra mot planförslaget. beslutar att inte ha något att erinra mot planförslaget. Expedieras till Samhällsbyggnadsnämnden

14 Protokoll 14 (56) 27 Personuppgiftsombudets rapport för år 2011 Dnr KS 2011/309 Föreligger rapport från personuppgiftsombudet med årlig sammanställning av nämndernas arbete med personuppgiftslagen. Arbetsutskottets förslag till beslut beslutar att godkänna rapporten. beslutar att godkänna rapporten. Expedieras till Personuppgiftsombudet och samtliga nämnder

15 Protokoll 15 (56) 28 Marknadsföringsåtagande för Trelleborgs FF år 2012 Dnr KS 2012/74 För säsongen 2012 föreligger förslag till marknadsföringsåtagande för Trelleborgs FF till samma kostnad som de senaste tre åren, kr. Förslaget innehåller följande: Trelleborgs kommun erhåller sex sittplatser (årskort) inklusive mat/dryck innan avspark samt kaffe i pausen Trelleborgs kommun är med i speakertexten och hälsar publik och bortalag välkomna till Trelleborg enligt en text som tas fram av kommunen Trelleborgs kommun ges tillfälle att pryda Vångavallen med palmer på lämpliga ställen så att man i TV ser att man kommit till palmernas stad Trelleborgs kommun får publicera en text/annons i TFF:s samtliga matchprogram Två representanter från Trelleborgs kommun ges möjlighet att följa med på av TFF anordnade resor för företagen i TFF:s nätverk och även att medverka i andra aktiviteter för TFF:s nätverk Fritidsförvaltningen erhåller 20 st. sittplatsbiljetter till varje hemmamatch Trelleborgs kommuns logotyp ska utan ytterligare kostnad än vad som anges i detta avtal vara synlig i TFF:s produktioner såsom årsbok och kalendrar samt på TFF:s hemsida. Utöver vad som avtalats ovan är Trelleborgs kommun och TFF överens om att gemensamt arbeta med att stärka varandras varumärken. Arbetsutskottets förslag till beslut godkänner marknadsföringsåtagandet och anslår kr för ändamålet ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov år Yrkande Catherine Persson (S) yrkar att kommunstyrelsen gör följande tillägg till beslutet att ge kommunledningskontoret i uppdrag att återkomma med information i vad mån det vid tillämpningen av marknadsföringsåtagandet uppstår konsekvenser med anledning av gällande skattelagstiftning. Propositioner Ordföranden ställer först arbetsutskottets förslag till beslut under proposition. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

16 Protokoll 16 (56) Därefter ställer ordföranden Catherine Perssons (S) tilläggsyrkande under proposition. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller tilläggsyrkandet. godkänner marknadsföringsåtagandet och anslår kr för ändamålet ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov år Vidare beslutar kommunstyrelsen att ge kommunledningskontoret i uppdrag att återkomma med information i vad mån det vid tillämpningen av marknadsföringsåtagandet uppstår konsekvenser med anledning av gällande skattelagstiftning. Expedieras till TFF Ekonomiavdelningen Kommunledningskontoret

17 Protokoll 17 (56) 29 Svar på skrivelse Busslinje Svedala-Skurup via Anderslöv Dnr KS 2011/902 I skrivelse till kommunstyrelsen föreslår Miljöpartiet i Trelleborg att Trelleborgs kommun ska ta kontakt med Skånetrafiken för att tillskapa den föreslagna linjen. Miljöpartiet föreslår att en busslinje, med hög turtäthet, trafikerar Svedala- Skurup via Ugglarp, Anderslöv, Sörby, Grönby, Hönsinge, Önnarp, Gärdslöv och Näsbyholmssjön. Beredning Den föreslagna linjesträckningen skulle sannolikt inte få några resande mellan linjens utgångspunkter Svedala och Skurup då befintlig persontågstrafik är ett klart bättre alternativ. Underlaget för arbetspendling och skolpendling mellan Anderslöv och Svedala respektive Skurup bedöms som lågt. Resandeunderlaget i byarna längs den föreslagna sträckningen rör sig om cirka 400 personer och bedöms inte öka de närmaste åren. Ett resandeunderlag på 400 personer är ungefär lika många som bor längs den nyligen nedlagda regionbusslinje 385 i de nordvästra kommundelarna. Linje 385 hade i genomsnitt fem resande per tur. Sammantaget bedöms resandeunderlaget för den föreslagna linjen vara alltför lågt för att bedriva linjetrafik. Dialog har förts med Skånetrafiken gällande förslaget. Skånetrafiken delar ovanstående bedömning i ärendet. Arbetsutskottets förslag till beslut beslutar att besvara skrivelsen med att resandeunderlaget för den föreslagna linjen bedöms vara alltför lågt för att bedriva linjetrafik. Yrkande Love Nilsson (MP) yrkar att följande tillägg görs till arbetsutskottets förslag till beslut: samt att översända ärendet till samhällsbyggnadsnämnden. Proposition Ordfröanden ställer arbetsutskottets förslag under proposition. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. Ordföranden ställer Love Nilssons (MP) tilläggsyrkande under proposition. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet. beslutar att besvara skrivelsen med att resandeunderlaget för den föreslagna linjen bedöms vara alltför lågt för att bedriva linjetrafik.

18 Protokoll 18 (56) Vidare beslutar kommunstyrelsen att översända ärendet till samhällsbyggnadsnämnden. Expedieras till Miljöpartiet Samhällsbyggnadsnämnden

19 Protokoll 19 (56) 30 Delegationsbeslut Från delegerade har följande anmälningar inkommit. Övriga ärenden av 41 Verkställighet av kommunal borgen Ekonomichefen enligt kommunfullmäktiges beslut den 24 maj om att bestämma ändamål och Kommundirektören medel för behandling av personuppgifter av mindre principiell betydelse 1 om att bestämma ändamål och Kommundirektören medel för behandling av personuppgifter av mindre principiell betydelse angående Personalsystemet - användare 2 om att godkänna skuldsanering s ordförande 3 Avskrivning av krav på dödsbo Ekonomichefen 4 Tillägg till samarbetsavtal mellan Trelleborgs kommun och Trelleborgs s ordförande Kommuns Utvecklingsbolag AB i kommunstyrelsens arbetsutskott 3 Samrådsyttrande över förslag till detaljplan för del av Kyrkoköpinge 20:43 4 Utredning av osund konkurrens 5 Servicenämndens rapport om LSS-boende 6 Redovisning av köer till förskoleverksamheten respektive särskilt boende, demensboende och LSS-boende 7 Catherine Perssons (S) skrivelse om förutsättningarna för elitfotboll i Trelleborg

20 Protokoll 20 (56) 31 Skrivelser och rapporter 1. Sammanställning över äldreomsorgens insatser under 2011, dnr. KS 2012/9. 2. Länsstyrelsen i Skåne län Meddelande av den 11 januari 2012 angående ingrepp i under mark dold, fast fornlämning vid nybyggnation inom fastigheten Skegrie 18:12, fornlämning nr 31, dnr. KS 2012/ Länsstyrelsen i Skåne län av den 9 januari 2012 om arkeologisk utredning inom del av fastigheten Västervång 2:25, dnr. KS 2012/ Länsstyrelsen i Skåne län av den 16 januari 2012 om tillstånd till ingrepp i område med under mark dolda fasta fornlämningar inom fastigheten Innerstaden 1:62 Gamla Torg, fornlämning nr. 19, dnr. KS 2012/75. Protokoll från Kommunförbundet Skånes nämnder och styrelser samt Regionfullmäktige finns tillgängliga på kansliet.

21 Protokoll 21 (56) 32 Medborgarförslag - Höj ersättningen till Brottsoffer- och kvinnojouren samt Anslag till Söderslätts kvinnojour och Tjejjouren Selma m.m. Dnr KS 2010/231, KS 2011/742 I medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Jan-Erik Bång att ersättningen till Brottsoffer- och kvinnojouren ska höjas från en krona till två kronor per kommuninvånare och år. I yttrande från dåvarande individ- och familjeomsorgsnämnden skriver nämnden att man ser mycket positivt på Brottsoffer- och Kvinnojourens etablering i Trelleborg. Man beskriver även den samverkan man har med Brottsoffer- och kvinnojouren. behandlade medborgarförslaget och beslutade att återremittera ärendet till kommunledningsförvaltningen i avvaktan på utfallet av de överläggningar som pågår kring en gemensam brottsoffer- och kvinnojour på Söderslätt. I ett annat medborgarförslag till kommunfullmäktige, föreslår Inger Nilsson att ersättningen till Brottsofferjouren, Söderslätts kvinnojour och Tjejjouren Selma ska ökas till två kronor per invånare och år. Detta medborgarförslag översändes till socialnämnden för yttrande. Förfrågan om höjning av ersättningen översändes till övriga kommuner som ingår i Brottsoffer- respektive Kvinnojouren, Svedala och Vellinge. Yttranden Socialnämnden skriver i sitt yttrande gällande Inger Nilssons medborgarförslag, att nämnden ser mycket positivt på Brottsoffer- och kvinnojourens etablering i Trelleborg och att verksamheten är ett bra komplement till socialnämndens arbete. Socialnämnden menar att det är viktigt att genom ett visst kommunbidrag stötta Brottsoffer- och kvinnojourens möjligheter till att bedriva verksamheterna. Man skriver att det finns en rimlighet i att kommunbidraget till verksamheterna borde ligga på ett Skånegenomsnitt. Vellinge kommun skriver i sitt yttrande att man ställer sig positiv till Brottsoffer- och kvinnojourens verksamhet och man anser att samverkan mellan de inblandade kommunerna bör fortsätta. Man skriver att tanken när kvinnojouren startades var att den efter uppbyggnad skulle klara sig på ideell basis och drivas av frivilliga krafter. Vellinge bidrar idag med en krona per invånare och har i dagsläget inga planer på att minska bidraget. En utökad satsning är för Vellinges del däremot inte aktuell. Svedala kommun skriver i sitt yttrande att kommunstyrelsen beslutat om ett bidrag till Brottsofferjouren och Kvinnojouren Söderslätt om kronor för 2012.

22 Protokoll 22 (56) Trelleborgs kommuns förfrågan om yttrande gällande en höjning av anslaget överlämnades till socialchefen för yttrande. Socialchefen framförde i skrivelse att hennes bedömning är att Svedala kommun ska ställa sig positiv till önskemålet om bidrag från kommunen med två kronor per invånare. i Svedala beslutade att man tar ställning till frågan i anslutning till beslut om budget för Beredning De tre kommunerna som ingår i Brottsoffer- och kvinnojouren, Trelleborg, Svedala och Vellinge, anslår en krona per invånare och år till verksamheten. Finansieringen av verksamheten bör även i fortsättningen ske på samma nivå för de ingående kommunerna. En höjning av nivån till två kronor per invånare och år är i dagsläget inte aktuell i Vellinge och Svedala ska ta ställning till frågan i anslutning till beslut om budget Då en höjning inte är aktuell gällande 2012 bör även Trelleborgs kommun behandla frågan om höjning av anslaget i samband med beslut om budget för Det noteras att kulturnämnden i Trelleborg, i den förändrade nämndsorganisationen, numera har ansvaret för bidrag till s.k. sociala föreningar. Yrkanden i arbetsutskottet Vid arbetsutskottets behandling av ärendet yrkar ordföranden Ulf Bingsgård (M) att arbetsutskottet ska föreslå att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta att besvara medborgarförslagen besvaras med att Trelleborgs kommun ställer sig positiv till en höjning av anslaget till Brottsofferoch kvinnojouren till två kronor per invånare och år under förutsättning att även Svedala och Vellinge kommuner höjer anslaget till samma nivå. Han yrkar vidare att kommunstyrelsen för egen del ska besluta att ge kommundirektören och kulturchefen i uppdrag att i dialog med Svedala och Vellinge kommuner försöka nå en samstämmighet gällande anslagets nivå. Frågan om anslag till Brottsoffer- och kvinnojouren får därefter behandlas i samband med beslut om budget för 2013 och i kulturnämndens bidragsprövning. Catherine Persson (S) yrkar att arbetsutskottet ska föreslå att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla medborgarförslagen på så sätt att Trelleborgs kommun ska höja anslaget till Brottsoffer- och kvinnojouren till två kronor per invånare och år från och med år 2012 samt att kommunstyrelsen för egen del ska besluta att ge kommundirektören och kulturchefen i uppdrag att i dialog med Svedala och Vellinge kommuner försöka nå en samstämmighet gällande anslagets nivå. Per Klarberg (SD) yrkar arbetsutskottet ska föreslå att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta att besvara medborgarförslagen besvaras med att Trelleborgs kommun ställer sig positiv till en höjning av anslaget till Brottsoffer- och kvinnojouren till två kronor per invånare och år samt hoppas att även Svedala och Vellinge kommuner höjer anslaget till samma nivå.

23 Protokoll 23 (56) Per Klarberg yrkar vidare bifall till ordförandens förslag att kommunstyrelsen för egen del ska besluta att ge kommundirektören och kulturchefen i uppdrag att i dialog med Svedala och Vellinge kommuner försöka nå en samstämmighet gällande anslagets nivå. Frågan om anslag till Brottsoffer- och kvinnojouren får därefter behandlas i samband med beslut om budget för 2013 och i kulturnämndens bidragsprövning. Arbetsutskottets förslag till beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att besvara medborgarförslagen med att Trelleborgs kommun ställer sig positiv till en höjning av anslaget till Brottsoffer- och kvinnojouren till två kronor per invånare och år under förutsättning att även Svedala och Vellinge kommuner höjer anslaget till samma nivå. beslutar för egen del att ge kommundirektören och kulturchefen i uppdrag att i dialog med Svedala och Vellinge kommuner försöka nå en samstämmighet gällande anslagets nivå. Frågan om anslag till Brottsofferoch kvinnojouren får därefter behandlas i samband med beslut om budget för 2013 och i kulturnämndens bidragsprövning. Reservationer i arbetsutskottet Catherine Persson (S) och Nils-Gunnar Snygg (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Catherine Perssons yrkande. Per Klarberg (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Yrkanden Ulf Bingsgård (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt följande: föreslår kommunfullmäktige besluta att besvara medborgarförslagen med att Trelleborgs kommun kommer att höja anslaget till Brottsoffer- och kvinnojouren till två kronor per invånare och år. beslutar för egen del att ge kommundirektören och kulturchefen i uppdrag att i dialog med Svedala och Vellinge kommuner försöka nå en samstämmighet gällande anslagets nivå. Frågan om anslag till Brottsofferoch kvinnojouren får därefter behandlas i samband med beslut om budget för 2013 och i kulturnämndens bidragsprövning. Catherine Persson (S) yrkar att i kommunstyrelsens beslut görs tillägget att beslutet skall gälla från och med år Proposition Ordfröanden ställer yrkandena under proposition. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandena. föreslår kommunfullmäktige besluta att besvara medborgarförslagen med att Trelleborgs kommun kommer att höja anslaget till Brottsoffer- och kvinnojouren till två kronor per invånare och år från och med år 2012.

24 Protokoll 24 (56) beslutar för egen del att ge kommundirektören och kulturchefen i uppdrag att i dialog med Svedala och Vellinge kommuner försöka nå en samstämmighet gällande anslagets nivå. Frågan om anslag till Brottsofferoch kvinnojouren får därefter behandlas i samband med beslut om budget för 2013 och i kulturnämndens bidragsprövning. Expedieras till Kommunfullmäktige Kommundirektören

25 Protokoll 25 (56) 33 Medborgarförslag Upprustning, utbyggnad och modernisering av Albäcksskogen Dnr KS 2010/745 I medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Karin Blomdell upprustning, utbyggnad och modernisering av Albäcksskogen. Förslaget motiveras med att området borde kunna utnyttjas bättre genom uppröjning av alla snår, anläggande av en modern lekplats, byggande av vindskydd och toaletter. Förslagsställaren tycker att Ängelholms hembygdspark kan vara inspirerande och bifogar information om denna med medborgarförslaget. Beredning Förslaget översändes till tekniska nämnden för yttrande. I sitt yttrande skriver tekniska nämnden att Albäcksområdet bör vara ett naturområde där naturen har sin gilla gång i stora delar men där det också ska finnas områden med klippta gräsmattor och traditionell parkskötsel. Skötselplan finns för en del av området och ska upprättas för hela området. Planer för hur rekreationsområdet ska utvecklas och utökas med ytterligare 30 ha finns och kommer troligtvis att förverkligas under 2014 och I yttrandet framgår också att vandringslederna bör förstärkas, naturlekplatsen utvecklas, parkeringsplatsen synliggöras och att permanent toalett bör installeras. Arbetsutskottets förslag till beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att besvara medborgarförslaget med att inriktningen för Albäcksområdet är att vara en rekreationsplats i form av naturområde med möjlighet att utveckla området så som anges i tekniska nämndens yttrande. föreslår kommunfullmäktige besluta att besvara medborgarförslaget med att inriktningen för Albäcksområdet är att vara en rekreationsplats i form av naturområde med möjlighet att utveckla området så som anges i tekniska nämndens yttrande. Expedieras till Kommunfullmäktige

26 Protokoll 26 (56) 34 Medborgarförslag Anslagstavla, gemensam resurspool m.m. Dnr KS 2010/831 I medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Björn Eriksson att en funktion inrättas mellan förvaltningar och verksamheter som gör det möjligt att tillvarata överblivna möbler, datorer, whiteboards m.m. Beredning Förslaget remitterades till samtliga nämnder för yttrande. Socialnämnden ser positivt på förslaget och vill tillägga att det även kan finnas möjlighet att anmäla behov av olika slag samt att servicen inte ska medföra ökade administrativa kostnader. Tekniska nämnden svarar att förslaget stämmer med renhållningsordningen inriktningsmål 3 om att öka återanvändningen av varor och produkter. Nämnden påpekar att det redan pågår ett arbete inom förvaltningen med att skapa en gemensam resurspool för återanvändning. Man tycker även i sitt svar att motsvarande möjlighet kan finnas för kommunens invånare och företag. Fritidsnämnden skriver i sitt svar att man redan i sin verksamhet erbjuder överblivna möbler m.m. till kommunala förvaltningar, föreningar och andra intresserade via anslagstavlor och nyhetsbrev. Bildningsnämnden ser positivt på förslaget men menar att det inte får medföra en alltför stor organisation eller administration. Man anser det kan vara lämpligt att skapa en funktion och bemanning inom t.ex. ramen för arbetsmarknadspolitiska åtgärder och kombineras med ett IT-verktyg för logistiken. Detta verktyg kan lämpligen kopplas till Slättnet. Arbetsmarknadsnämnden ställer sig positiv till förslaget och påpekar att det inom det sociala företaget LagOm tjänst ek. för. finns ett Returhus. Detta används av de kommunala förvaltningarna på ett sådant sätt som föreslås i medborgarförslaget. Nämnden föreslår därför att kommunstyrelsen utreder möjligheterna till ett utvecklat samarbete med LagOm tjänst avseende vidareutveckling av Returhus. Kulturnämnden ställer sig positiva och påminner om att detta går att göra redan idag genom Slättnet, något kulturförvaltningen gjort vid ett flertal tillfällen. Servicenämnden menar i sitt svar att överblivna eller utrangerade datorer och möbler redan idag hanteras utifrån ett återanvändningsperspektiv genom kommunens IT-avdelning respektive LagOm Tjänst. Samhällsbyggnadsnämnden hänvisar i sitt svar till redan fungerande rutiner genom IT-avdelningen respektive Slättnet. Det noteras att LagOm Tjänst Ekonomisk förening numera heter Jobb Service Syd Ekonomisk förening.

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP)

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP) KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2015-01-16 Tid Torsdagen den 29 januari 2015, Kl 17:30 Plats Hallunda folkets hus, Bragesalen Ärenden Justering 1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare Sida Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22 Utses att justera Martin Johansen (FP) och Gunilla Nordberg (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Skärhamn, 2015-06-01

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum Onsdagen den 10 september 2014 Tid Plats Kl. 08.30 Sammanträde Kl. 11.45 Gemensam lunch för de ordinarie ledamöterna. Samtidigt avtackning av den konstnärlige

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00 16.40 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Elisabet Berg (M) Lars-Olof Pettersson (S) Majvor Sjölund (C) Lena Vikberg (S) Helén Lindbäck (KD), 73 Mats Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-03-19 101 (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 14.30-16.45 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer