TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen"

Transkript

1 Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare vid bolagsstämma m.m. i Trelleborgs Bredbands AB 23 Redovisning av beslut angående Jobb Service Syd Ek för 24 Nominering av styrelseledamot och suppleant i Jobb Service Syd Ek För 25 Yttrande över förslag till detaljplan för Innerstaden 1:64 (kv. Betan) i Trelleborg 26 Yttrande över förslag till detaljplan för Östra Torp 31:56 samt 40:2 27 Personuppgiftsombudets rapport för år Marknadsföringsåtagande för Trelleborgs FF år Svar på skrivelse Busslinje Svedala-Skurup via Anderslöv 30 Delegationsbeslut 31 Skrivelser och rapporter 32 Medborgarförslag - Höj ersättningen till Brottsoffer- och kvinnojouren samt Anslag till Söderslätts kvinnojour och Tjejjouren Selma m.m. 33 Medborgarförslag Upprustning, utbyggnad och modernisering av Albäcksskogen 34 Medborgarförslag Anslagstavla, gemensam resurspool m.m. 35 Medborgarförslag Återinrättande av allmän bostadsförmedling 36 Motion - Förtätning av centralorterna i Trelleborgs kommun samt Medborgarförslag Förtätning av staden 37 Medborgarförslag Att Trelleborgs kommun bygger en biogasanläggning i Smygehuks hamn 38 Medborgarförslag Medborgarnas frågestund 39 Medborgarförslag Kommunal begravningsofficiant 40 Motion Rätten att arbeta heltid 41 Motion Uppsägning av avtalet med Samhall avseende matdistribution 42 Motion Kommunen måste ta sitt ägaransvar genom att KF utreder ledningen av hamnbolaget 43 Motion Frys samtliga politikerlöner under mandatperioden 44 Motion Säg upp avtalet med Migrationsverket med omedelbar verkan 45 Motion Planera truckcenter vid soptippen istället för på strandnära område 46 Motion Utarbeta en utvecklingsplan för Trelleborgs centrum

2 Protokoll 2 (56) 47 Motion Gratis trappklättrare utan samtidig färdtjänstresa 48 Motion Personal på våra demensboenden 49 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 50 Justering av elnätstaxan Revisorernas granskning av handläggningen av bygglovsärenden 52 Delrapport angående utvecklingsmedel från länsstyrelsen i syfte att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

3 Protokoll 3 (56) Plats och tid Rådhuset kl ande Ersättare Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä (M) Per Klarberg (SD) Ina Liljeberg (M) Anitha Lata (S) Patrik Holmberg (C) Sten Björk (S) Jäv 42, Lars-Erik Nilsson (S) tjänstgör Åke Svensson (KD) Jan Larsson (SD) Love Nilsson (MP) Marianne Pettersson (S) Marianne Ohrlander (M) Bert Ekstrand (FP) Lars-Erik Nilsson (S) Eric Samuelsson (M) Helmuth Petersén (SD) Jan Isaksson (M) Kerstin Fredriksson (S) Leif Sjögren (C) Lennart Höckert (S) Roland Hansson (KD) Anita Persson (SD) Christine Stafström (MP) Övriga närvarande Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Agneta Sjölund, ekonomichef Ingrid Wall, informationschef Jonny Sjöstedt, kanslichef Kommunledningskontoret tisdagen den 14 februari 2012 kl Jonny Sjöstedt Ulf Bingsgård (M) Anitha Lata (S) Paragrafer Lars Mikkelä (M)

4 Protokoll 4 (56) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och datum för anslags uppsättande för anslags nedtagande Förvaringsplats Kommunkansliet Underskrift Lena Hulth

5 Protokoll 5 (56) 20 Val av justerare samt tid och plats för justering Anitha Lata (S) och Lars Mikkelä (M) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Protokollet finns tillgängligt för justering på kommunledningskontoret tisdagen den 14 februari 2012 från kl Catherine Persson (S) anhåller om att kommunstyrelsen som extra ärende tar upp Redovisning av beslut angående Jobb Service Syd Ek För samt att ärendet behandlas före 23 angående nominering av styrelseledamot och suppleant i Jobb Service Syd Ek För. godkänner anhållan.

6 Protokoll 6 (56) 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar Dnr KS 2011/539 I medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Ivar Ek bättre samordning inom förvaltningarna för att medborgaren ska få den service som hans ärende förtjänar. Förslagsställaren menar att ett ärende från en medborgare utmynnar i ett svar från den förvaltning som fått ärendet. Inget svar fås från övriga förvaltningar vilket gör det svårt för medborgaren att gå vidare med ärendet. Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. Beredning När en medborgare kontaktar kommunen centralt eller tar kontakt med någon av förvaltningarna ska ärendet skyndsamt hanteras av rätt instans. Kontaktar man kommunen via växeln ska man bli kopplad till rätt verksamhet eller person. Kontaktas kommunen genom en skriven handling ska denna skrivelse direkt överlämnas till rätt verksamhet. Medborgaren ska inte behöva ha kunskap om vilken förvaltning, verksamhet eller person hon ska behöva kontakta för att få sitt ärende hanterat. På samma sätt är det också den som ansvarar för ärendet som i sin tur kontaktar medborgaren för ett svar gällande det aktuella ärendet. Arbetsutskottets förslag till beslut beslutar att besvara medborgarförslaget med att den rutin som finns i Trelleborgs kommun vid ärendehantering innebär att en medborgare kan förvänta sig att ett ärende hanteras i rätt instans samt att ett svar fås från denna instans. Muntlig redovisning Förslagsställaren Ivar Ek lämnar en muntlig redovisning av sitt förslag. Yrkande Per Klarberg (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt följande: beslutar att besvara medborgarförslaget med att den rutin som finns i Trelleborgs kommun vid ärendehantering ska ses över så att en medborgare kan förvänta sig att ett ärende hanteras i rätt instans samt att ett svar fås från denna instans. Proposition Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut under proposition mot Per Klarbergs (SD) yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

7 Protokoll 7 (56) beslutar att besvara medborgarförslaget med att den rutin som finns i Trelleborgs kommun vid ärendehantering innebär att en medborgare kan förvänta sig att ett ärende hanteras i rätt instans samt att ett svar fås från denna instans. Reservation Mot beslutet reserverar sig Per Klarberg (SD) och Jan Larsson (SD). Expedieras till Förslagsställaren

8 Protokoll 8 (56) 22 Val av kommunens företrädare vid bolagsstämma m.m. i Trelleborgs Bredbands AB Dnr KS 2012/85 Kommunfullmäktige har beslutat att bilda Trelleborgs Bredbands AB. För övriga kommunala bolag m.fl. har kommunstyrelsen tidigare utsett kommunstyrelsens ordförande Ulf Bingsgård (M) med vice ordföranden Tina Järvenpää (FP) som ersättare att företräda Trelleborgs kommun och rösta för kommunens innehav av aktier/andelar vid årsstämmor, bolagsstämmor, föreningsstämmor och medlemsmöten under mandatperioden 1 januari december beslutade då även att kommunstyrelsens samtliga ledamöter och ersättare äger rätt att under mandatperioden delta i bolagsstämmorna i de av kommunen helägda bolagen. Arbetsutskottets förslag till beslut beslutar att bemyndiga ordföranden Ulf Bingsgård, och till ersättare för honom vice ordföranden Tina Järvenpää, att företräda Trelleborgs kommun och rösta för kommunens innehav av aktier vid årsstämmor och bolagsstämmor i Trelleborgs Bredbands AB under återstoden av mandatperioden t.o.m. den 31 december beslutar att bemyndiga ordföranden Ulf Bingsgård, och till ersättare för honom vice ordföranden Tina Järvenpää, att företräda Trelleborgs kommun och rösta för kommunens innehav av aktier vid årsstämmor och bolagsstämmor i Trelleborgs Bredbands AB under återstoden av mandatperioden t.o.m. den 31 december Expedieras till De utsedda Ekonomichefen Bolagets styrelse

9 Protokoll 9 (56) 23 Redovisning av beslut angående Jobb Service Syd Ek för Dnr KS 2011/437 Catherine Persson (S) redogör för kommunfullmäktiges beslut angående Förutsättningar för hur Lag-om Tjänst ek för kan förändras så att definitionen av ett arbetsintegrerande socialt företag kan säkerställas, i vilket ärende kommunfullmäktige i enlighet med hennes yrkande och motiv beslöt att återremittera till kommunstyrelsen i syfte att utreda och beskriva - hur kommunen ska organisera och verkställa arbetsmarknadsinsatser för avsedda målgrupper beroende på beslut enligt alternativ 1eller alternativ 2, - de ekonomiska konsekvenserna i sin helhet (kompetens, organisation, löner, lokaler, avtal, maskiner, verktyg etc.) beroende på beslut enligt alternativ 1 eller alternativ 2, - hur kommunen ska organisera och verkställa arbetsmarknadsinsatser för avsedda målgrupper samt ekonomiska konsekvenser (kompetens, organisation, löner, lokaler, avtal, maskiner, verktyg etc.) om kommunen inte kan köpa tjänster av Lag-om Tjänst beroende på att företaget inte finns kvar t ex att företaget inte ombildas eller att företaget med tiden upphör i närtid eller på längre sikt, - hur kommunen kan säkra tillgångar beroende på beslut enligt alternativ 1 eller alternativ 2. Vidare hänvisar hon till kommunstyrelsens beslut med rubriken återrapportering av Lag-om Tjänsts Verksamhet som inleds med texten Kommundirektören fick den 7 december 2010 i uppdrag att återrapportera verksamheten i Lag-om Tjänst per den 31 mars 2011 till kommunstyrelsen. beslut i detta ärende var att godkänna Trelleborgs kommuns del i föreningens utvecklingsplan åren såsom den föreslagits av föreningen, att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram ett förslag till avtal med föreningen för att genomföra detta samt att på kommunstyrelsens sammanträde i maj utse ordförande samt nominera styrelseledamöter i föreningen. Catherine Persson (S) menar att återrapportering innebär rapportering i form av en skrivelse från Lag-om Tjänsts styrelseordförande samt förslag till beslut gällande Trelleborgs kommuns åtagande gentemot verksamheten fram till och med år Med anledning härav frågar Catherine Persson (S) när en redovisning av ovan relaterade beslut återkommer till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för behandling.

10 Protokoll 10 (56) Ulf Bingsgård (M) svarar att ärendet är under beredning och kommer att tas upp för behandling i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i mars 2012.

11 Protokoll 11 (56) 24 Nominering av styrelseledamot och suppleant i Jobb Service Syd Ek För Dnr KS 2011/437 beslutade den 5 maj 2011, 153, att till ordförande i Jobb Service Syd Ek För utse Jan Isaksson (M), att till styrelseledamöter utse Patrik Holmberg (C) samt att till suppleant utse ordföranden i arbetsmarknadsnämnden Ina Liljeberg (M) och Anita Persson (SD). Det noterades i kommunstyrelsens beslut att styrelsen därmed saknade en ordinarie ledamot och suppleant för (S). Beredning Vid arbetsutskottets behandling av ärendet uppger Catherine Persson (S) att hon återkommer i kommunstyrelsen med nomineringar. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. Yttrande från Catherine Persson (S) Catherine Persson (S) meddelar att platserna som ordinarie ledamot och suppleant för (S) lämnas vakanta till dess redovisningen av besluten angående Jobb Service Syd Ek För enligt 23 verkställts. lämnar platserna som ledamot och suppleant för (S) vakanta tills vidare. Protokollsanteckning Catherine Persson (S) lämnar följande protokollsanteckning för socialdemokraterna: Socialdemokraterna vill till protokollet notera följande: Inte heller idag ( 23) kunde för kommunstyrelsen redovisas de uppgifter som det är ca ett och ett halvt år sedan som kommunfullmäktige efterfrågade genom beslut om återremiss gällande Jobb Service Syd Ekonomisk Förening. Utifrån de bristfälliga förutsättningarna anser socialdemokraterna det inte vara tillrådigt att utse ledamot och suppleant i Jobb Service Syd Ekonomisk Förening.

12 Protokoll 12 (56) 25 Yttrande över förslag till detaljplan för Innerstaden 1:64 (kv. Betan) i Trelleborg Dnr KS 2012/44 Föreligger förslag till detaljplan för Innerstaden 1:64 (kv. Betan) i Trelleborg för yttrande (utställning). Planen syftar till att möjliggöra flerbostadsbebyggelse i form av fyra friliggande punkthus på 6-8våningar. Området är sedan tidigare planlagt för bostadsbebyggelse och i detta planförslag prövas möjligheten att tillåta högre bebyggelse. Planen ligger på ett område som tidigare tillhört Sockerbruket i Trelleborg och intentionen är att bevara befintlig bebyggelse. Ett annat syfte är att minska trafiken längs Flygelgränd. Arbetsutskottets förslag till beslut beslutar att inte ha något att erinra mot planförslaget. beslutar att inte ha något att erinra mot planförslaget. Expedieras till Samhällsbyggnadsnämnden

13 Protokoll 13 (56) 26 Yttrande över förslag till detaljplan för Östra Torp 31:56 samt 40:2 Dnr KS 2011/431 Föreligger förslag till detaljplan för Östra Torp 31:56 samt 40:2 för yttrande (utställning). Planen syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse för äldreomsorg i Smygehamn. Arbetsutskottets förslag till beslut beslutar att inte ha något att erinra mot planförslaget. beslutar att inte ha något att erinra mot planförslaget. Expedieras till Samhällsbyggnadsnämnden

14 Protokoll 14 (56) 27 Personuppgiftsombudets rapport för år 2011 Dnr KS 2011/309 Föreligger rapport från personuppgiftsombudet med årlig sammanställning av nämndernas arbete med personuppgiftslagen. Arbetsutskottets förslag till beslut beslutar att godkänna rapporten. beslutar att godkänna rapporten. Expedieras till Personuppgiftsombudet och samtliga nämnder

15 Protokoll 15 (56) 28 Marknadsföringsåtagande för Trelleborgs FF år 2012 Dnr KS 2012/74 För säsongen 2012 föreligger förslag till marknadsföringsåtagande för Trelleborgs FF till samma kostnad som de senaste tre åren, kr. Förslaget innehåller följande: Trelleborgs kommun erhåller sex sittplatser (årskort) inklusive mat/dryck innan avspark samt kaffe i pausen Trelleborgs kommun är med i speakertexten och hälsar publik och bortalag välkomna till Trelleborg enligt en text som tas fram av kommunen Trelleborgs kommun ges tillfälle att pryda Vångavallen med palmer på lämpliga ställen så att man i TV ser att man kommit till palmernas stad Trelleborgs kommun får publicera en text/annons i TFF:s samtliga matchprogram Två representanter från Trelleborgs kommun ges möjlighet att följa med på av TFF anordnade resor för företagen i TFF:s nätverk och även att medverka i andra aktiviteter för TFF:s nätverk Fritidsförvaltningen erhåller 20 st. sittplatsbiljetter till varje hemmamatch Trelleborgs kommuns logotyp ska utan ytterligare kostnad än vad som anges i detta avtal vara synlig i TFF:s produktioner såsom årsbok och kalendrar samt på TFF:s hemsida. Utöver vad som avtalats ovan är Trelleborgs kommun och TFF överens om att gemensamt arbeta med att stärka varandras varumärken. Arbetsutskottets förslag till beslut godkänner marknadsföringsåtagandet och anslår kr för ändamålet ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov år Yrkande Catherine Persson (S) yrkar att kommunstyrelsen gör följande tillägg till beslutet att ge kommunledningskontoret i uppdrag att återkomma med information i vad mån det vid tillämpningen av marknadsföringsåtagandet uppstår konsekvenser med anledning av gällande skattelagstiftning. Propositioner Ordföranden ställer först arbetsutskottets förslag till beslut under proposition. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

16 Protokoll 16 (56) Därefter ställer ordföranden Catherine Perssons (S) tilläggsyrkande under proposition. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller tilläggsyrkandet. godkänner marknadsföringsåtagandet och anslår kr för ändamålet ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov år Vidare beslutar kommunstyrelsen att ge kommunledningskontoret i uppdrag att återkomma med information i vad mån det vid tillämpningen av marknadsföringsåtagandet uppstår konsekvenser med anledning av gällande skattelagstiftning. Expedieras till TFF Ekonomiavdelningen Kommunledningskontoret

17 Protokoll 17 (56) 29 Svar på skrivelse Busslinje Svedala-Skurup via Anderslöv Dnr KS 2011/902 I skrivelse till kommunstyrelsen föreslår Miljöpartiet i Trelleborg att Trelleborgs kommun ska ta kontakt med Skånetrafiken för att tillskapa den föreslagna linjen. Miljöpartiet föreslår att en busslinje, med hög turtäthet, trafikerar Svedala- Skurup via Ugglarp, Anderslöv, Sörby, Grönby, Hönsinge, Önnarp, Gärdslöv och Näsbyholmssjön. Beredning Den föreslagna linjesträckningen skulle sannolikt inte få några resande mellan linjens utgångspunkter Svedala och Skurup då befintlig persontågstrafik är ett klart bättre alternativ. Underlaget för arbetspendling och skolpendling mellan Anderslöv och Svedala respektive Skurup bedöms som lågt. Resandeunderlaget i byarna längs den föreslagna sträckningen rör sig om cirka 400 personer och bedöms inte öka de närmaste åren. Ett resandeunderlag på 400 personer är ungefär lika många som bor längs den nyligen nedlagda regionbusslinje 385 i de nordvästra kommundelarna. Linje 385 hade i genomsnitt fem resande per tur. Sammantaget bedöms resandeunderlaget för den föreslagna linjen vara alltför lågt för att bedriva linjetrafik. Dialog har förts med Skånetrafiken gällande förslaget. Skånetrafiken delar ovanstående bedömning i ärendet. Arbetsutskottets förslag till beslut beslutar att besvara skrivelsen med att resandeunderlaget för den föreslagna linjen bedöms vara alltför lågt för att bedriva linjetrafik. Yrkande Love Nilsson (MP) yrkar att följande tillägg görs till arbetsutskottets förslag till beslut: samt att översända ärendet till samhällsbyggnadsnämnden. Proposition Ordfröanden ställer arbetsutskottets förslag under proposition. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. Ordföranden ställer Love Nilssons (MP) tilläggsyrkande under proposition. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet. beslutar att besvara skrivelsen med att resandeunderlaget för den föreslagna linjen bedöms vara alltför lågt för att bedriva linjetrafik.

18 Protokoll 18 (56) Vidare beslutar kommunstyrelsen att översända ärendet till samhällsbyggnadsnämnden. Expedieras till Miljöpartiet Samhällsbyggnadsnämnden

19 Protokoll 19 (56) 30 Delegationsbeslut Från delegerade har följande anmälningar inkommit. Övriga ärenden av 41 Verkställighet av kommunal borgen Ekonomichefen enligt kommunfullmäktiges beslut den 24 maj om att bestämma ändamål och Kommundirektören medel för behandling av personuppgifter av mindre principiell betydelse 1 om att bestämma ändamål och Kommundirektören medel för behandling av personuppgifter av mindre principiell betydelse angående Personalsystemet - användare 2 om att godkänna skuldsanering s ordförande 3 Avskrivning av krav på dödsbo Ekonomichefen 4 Tillägg till samarbetsavtal mellan Trelleborgs kommun och Trelleborgs s ordförande Kommuns Utvecklingsbolag AB i kommunstyrelsens arbetsutskott 3 Samrådsyttrande över förslag till detaljplan för del av Kyrkoköpinge 20:43 4 Utredning av osund konkurrens 5 Servicenämndens rapport om LSS-boende 6 Redovisning av köer till förskoleverksamheten respektive särskilt boende, demensboende och LSS-boende 7 Catherine Perssons (S) skrivelse om förutsättningarna för elitfotboll i Trelleborg

20 Protokoll 20 (56) 31 Skrivelser och rapporter 1. Sammanställning över äldreomsorgens insatser under 2011, dnr. KS 2012/9. 2. Länsstyrelsen i Skåne län Meddelande av den 11 januari 2012 angående ingrepp i under mark dold, fast fornlämning vid nybyggnation inom fastigheten Skegrie 18:12, fornlämning nr 31, dnr. KS 2012/ Länsstyrelsen i Skåne län av den 9 januari 2012 om arkeologisk utredning inom del av fastigheten Västervång 2:25, dnr. KS 2012/ Länsstyrelsen i Skåne län av den 16 januari 2012 om tillstånd till ingrepp i område med under mark dolda fasta fornlämningar inom fastigheten Innerstaden 1:62 Gamla Torg, fornlämning nr. 19, dnr. KS 2012/75. Protokoll från Kommunförbundet Skånes nämnder och styrelser samt Regionfullmäktige finns tillgängliga på kansliet.

21 Protokoll 21 (56) 32 Medborgarförslag - Höj ersättningen till Brottsoffer- och kvinnojouren samt Anslag till Söderslätts kvinnojour och Tjejjouren Selma m.m. Dnr KS 2010/231, KS 2011/742 I medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Jan-Erik Bång att ersättningen till Brottsoffer- och kvinnojouren ska höjas från en krona till två kronor per kommuninvånare och år. I yttrande från dåvarande individ- och familjeomsorgsnämnden skriver nämnden att man ser mycket positivt på Brottsoffer- och Kvinnojourens etablering i Trelleborg. Man beskriver även den samverkan man har med Brottsoffer- och kvinnojouren. behandlade medborgarförslaget och beslutade att återremittera ärendet till kommunledningsförvaltningen i avvaktan på utfallet av de överläggningar som pågår kring en gemensam brottsoffer- och kvinnojour på Söderslätt. I ett annat medborgarförslag till kommunfullmäktige, föreslår Inger Nilsson att ersättningen till Brottsofferjouren, Söderslätts kvinnojour och Tjejjouren Selma ska ökas till två kronor per invånare och år. Detta medborgarförslag översändes till socialnämnden för yttrande. Förfrågan om höjning av ersättningen översändes till övriga kommuner som ingår i Brottsoffer- respektive Kvinnojouren, Svedala och Vellinge. Yttranden Socialnämnden skriver i sitt yttrande gällande Inger Nilssons medborgarförslag, att nämnden ser mycket positivt på Brottsoffer- och kvinnojourens etablering i Trelleborg och att verksamheten är ett bra komplement till socialnämndens arbete. Socialnämnden menar att det är viktigt att genom ett visst kommunbidrag stötta Brottsoffer- och kvinnojourens möjligheter till att bedriva verksamheterna. Man skriver att det finns en rimlighet i att kommunbidraget till verksamheterna borde ligga på ett Skånegenomsnitt. Vellinge kommun skriver i sitt yttrande att man ställer sig positiv till Brottsoffer- och kvinnojourens verksamhet och man anser att samverkan mellan de inblandade kommunerna bör fortsätta. Man skriver att tanken när kvinnojouren startades var att den efter uppbyggnad skulle klara sig på ideell basis och drivas av frivilliga krafter. Vellinge bidrar idag med en krona per invånare och har i dagsläget inga planer på att minska bidraget. En utökad satsning är för Vellinges del däremot inte aktuell. Svedala kommun skriver i sitt yttrande att kommunstyrelsen beslutat om ett bidrag till Brottsofferjouren och Kvinnojouren Söderslätt om kronor för 2012.

22 Protokoll 22 (56) Trelleborgs kommuns förfrågan om yttrande gällande en höjning av anslaget överlämnades till socialchefen för yttrande. Socialchefen framförde i skrivelse att hennes bedömning är att Svedala kommun ska ställa sig positiv till önskemålet om bidrag från kommunen med två kronor per invånare. i Svedala beslutade att man tar ställning till frågan i anslutning till beslut om budget för Beredning De tre kommunerna som ingår i Brottsoffer- och kvinnojouren, Trelleborg, Svedala och Vellinge, anslår en krona per invånare och år till verksamheten. Finansieringen av verksamheten bör även i fortsättningen ske på samma nivå för de ingående kommunerna. En höjning av nivån till två kronor per invånare och år är i dagsläget inte aktuell i Vellinge och Svedala ska ta ställning till frågan i anslutning till beslut om budget Då en höjning inte är aktuell gällande 2012 bör även Trelleborgs kommun behandla frågan om höjning av anslaget i samband med beslut om budget för Det noteras att kulturnämnden i Trelleborg, i den förändrade nämndsorganisationen, numera har ansvaret för bidrag till s.k. sociala föreningar. Yrkanden i arbetsutskottet Vid arbetsutskottets behandling av ärendet yrkar ordföranden Ulf Bingsgård (M) att arbetsutskottet ska föreslå att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta att besvara medborgarförslagen besvaras med att Trelleborgs kommun ställer sig positiv till en höjning av anslaget till Brottsofferoch kvinnojouren till två kronor per invånare och år under förutsättning att även Svedala och Vellinge kommuner höjer anslaget till samma nivå. Han yrkar vidare att kommunstyrelsen för egen del ska besluta att ge kommundirektören och kulturchefen i uppdrag att i dialog med Svedala och Vellinge kommuner försöka nå en samstämmighet gällande anslagets nivå. Frågan om anslag till Brottsoffer- och kvinnojouren får därefter behandlas i samband med beslut om budget för 2013 och i kulturnämndens bidragsprövning. Catherine Persson (S) yrkar att arbetsutskottet ska föreslå att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla medborgarförslagen på så sätt att Trelleborgs kommun ska höja anslaget till Brottsoffer- och kvinnojouren till två kronor per invånare och år från och med år 2012 samt att kommunstyrelsen för egen del ska besluta att ge kommundirektören och kulturchefen i uppdrag att i dialog med Svedala och Vellinge kommuner försöka nå en samstämmighet gällande anslagets nivå. Per Klarberg (SD) yrkar arbetsutskottet ska föreslå att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta att besvara medborgarförslagen besvaras med att Trelleborgs kommun ställer sig positiv till en höjning av anslaget till Brottsoffer- och kvinnojouren till två kronor per invånare och år samt hoppas att även Svedala och Vellinge kommuner höjer anslaget till samma nivå.

23 Protokoll 23 (56) Per Klarberg yrkar vidare bifall till ordförandens förslag att kommunstyrelsen för egen del ska besluta att ge kommundirektören och kulturchefen i uppdrag att i dialog med Svedala och Vellinge kommuner försöka nå en samstämmighet gällande anslagets nivå. Frågan om anslag till Brottsoffer- och kvinnojouren får därefter behandlas i samband med beslut om budget för 2013 och i kulturnämndens bidragsprövning. Arbetsutskottets förslag till beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att besvara medborgarförslagen med att Trelleborgs kommun ställer sig positiv till en höjning av anslaget till Brottsoffer- och kvinnojouren till två kronor per invånare och år under förutsättning att även Svedala och Vellinge kommuner höjer anslaget till samma nivå. beslutar för egen del att ge kommundirektören och kulturchefen i uppdrag att i dialog med Svedala och Vellinge kommuner försöka nå en samstämmighet gällande anslagets nivå. Frågan om anslag till Brottsofferoch kvinnojouren får därefter behandlas i samband med beslut om budget för 2013 och i kulturnämndens bidragsprövning. Reservationer i arbetsutskottet Catherine Persson (S) och Nils-Gunnar Snygg (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Catherine Perssons yrkande. Per Klarberg (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Yrkanden Ulf Bingsgård (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt följande: föreslår kommunfullmäktige besluta att besvara medborgarförslagen med att Trelleborgs kommun kommer att höja anslaget till Brottsoffer- och kvinnojouren till två kronor per invånare och år. beslutar för egen del att ge kommundirektören och kulturchefen i uppdrag att i dialog med Svedala och Vellinge kommuner försöka nå en samstämmighet gällande anslagets nivå. Frågan om anslag till Brottsofferoch kvinnojouren får därefter behandlas i samband med beslut om budget för 2013 och i kulturnämndens bidragsprövning. Catherine Persson (S) yrkar att i kommunstyrelsens beslut görs tillägget att beslutet skall gälla från och med år Proposition Ordfröanden ställer yrkandena under proposition. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandena. föreslår kommunfullmäktige besluta att besvara medborgarförslagen med att Trelleborgs kommun kommer att höja anslaget till Brottsoffer- och kvinnojouren till två kronor per invånare och år från och med år 2012.

24 Protokoll 24 (56) beslutar för egen del att ge kommundirektören och kulturchefen i uppdrag att i dialog med Svedala och Vellinge kommuner försöka nå en samstämmighet gällande anslagets nivå. Frågan om anslag till Brottsofferoch kvinnojouren får därefter behandlas i samband med beslut om budget för 2013 och i kulturnämndens bidragsprövning. Expedieras till Kommunfullmäktige Kommundirektören

25 Protokoll 25 (56) 33 Medborgarförslag Upprustning, utbyggnad och modernisering av Albäcksskogen Dnr KS 2010/745 I medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Karin Blomdell upprustning, utbyggnad och modernisering av Albäcksskogen. Förslaget motiveras med att området borde kunna utnyttjas bättre genom uppröjning av alla snår, anläggande av en modern lekplats, byggande av vindskydd och toaletter. Förslagsställaren tycker att Ängelholms hembygdspark kan vara inspirerande och bifogar information om denna med medborgarförslaget. Beredning Förslaget översändes till tekniska nämnden för yttrande. I sitt yttrande skriver tekniska nämnden att Albäcksområdet bör vara ett naturområde där naturen har sin gilla gång i stora delar men där det också ska finnas områden med klippta gräsmattor och traditionell parkskötsel. Skötselplan finns för en del av området och ska upprättas för hela området. Planer för hur rekreationsområdet ska utvecklas och utökas med ytterligare 30 ha finns och kommer troligtvis att förverkligas under 2014 och I yttrandet framgår också att vandringslederna bör förstärkas, naturlekplatsen utvecklas, parkeringsplatsen synliggöras och att permanent toalett bör installeras. Arbetsutskottets förslag till beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att besvara medborgarförslaget med att inriktningen för Albäcksområdet är att vara en rekreationsplats i form av naturområde med möjlighet att utveckla området så som anges i tekniska nämndens yttrande. föreslår kommunfullmäktige besluta att besvara medborgarförslaget med att inriktningen för Albäcksområdet är att vara en rekreationsplats i form av naturområde med möjlighet att utveckla området så som anges i tekniska nämndens yttrande. Expedieras till Kommunfullmäktige

26 Protokoll 26 (56) 34 Medborgarförslag Anslagstavla, gemensam resurspool m.m. Dnr KS 2010/831 I medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Björn Eriksson att en funktion inrättas mellan förvaltningar och verksamheter som gör det möjligt att tillvarata överblivna möbler, datorer, whiteboards m.m. Beredning Förslaget remitterades till samtliga nämnder för yttrande. Socialnämnden ser positivt på förslaget och vill tillägga att det även kan finnas möjlighet att anmäla behov av olika slag samt att servicen inte ska medföra ökade administrativa kostnader. Tekniska nämnden svarar att förslaget stämmer med renhållningsordningen inriktningsmål 3 om att öka återanvändningen av varor och produkter. Nämnden påpekar att det redan pågår ett arbete inom förvaltningen med att skapa en gemensam resurspool för återanvändning. Man tycker även i sitt svar att motsvarande möjlighet kan finnas för kommunens invånare och företag. Fritidsnämnden skriver i sitt svar att man redan i sin verksamhet erbjuder överblivna möbler m.m. till kommunala förvaltningar, föreningar och andra intresserade via anslagstavlor och nyhetsbrev. Bildningsnämnden ser positivt på förslaget men menar att det inte får medföra en alltför stor organisation eller administration. Man anser det kan vara lämpligt att skapa en funktion och bemanning inom t.ex. ramen för arbetsmarknadspolitiska åtgärder och kombineras med ett IT-verktyg för logistiken. Detta verktyg kan lämpligen kopplas till Slättnet. Arbetsmarknadsnämnden ställer sig positiv till förslaget och påpekar att det inom det sociala företaget LagOm tjänst ek. för. finns ett Returhus. Detta används av de kommunala förvaltningarna på ett sådant sätt som föreslås i medborgarförslaget. Nämnden föreslår därför att kommunstyrelsen utreder möjligheterna till ett utvecklat samarbete med LagOm tjänst avseende vidareutveckling av Returhus. Kulturnämnden ställer sig positiva och påminner om att detta går att göra redan idag genom Slättnet, något kulturförvaltningen gjort vid ett flertal tillfällen. Servicenämnden menar i sitt svar att överblivna eller utrangerade datorer och möbler redan idag hanteras utifrån ett återanvändningsperspektiv genom kommunens IT-avdelning respektive LagOm Tjänst. Samhällsbyggnadsnämnden hänvisar i sitt svar till redan fungerande rutiner genom IT-avdelningen respektive Slättnet. Det noteras att LagOm Tjänst Ekonomisk förening numera heter Jobb Service Syd Ekonomisk förening.

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen, vån 2, Rådhuset kl. 09.00-11.40 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen kl. 09.00-12.20 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä (M) Helmuth Petersén (SD) Ina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16) Protokoll 1 (16) Mötesdatum Innehåll 11 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 12 Informationsärenden 13 Delegationsärenden 14 Anmälningsärenden 15 Övrigt 16 Årsanalys 2013 17 Uppföljning

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (15)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (15) Protokoll 1 (15) Mötesdatum Innehåll 60 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 61 Informationsärenden 62 Delegationsärenden 63 Anmälningsärenden 64 Övrigt 65 Verksamhetsplan och budget

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (18)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (18) Protokoll 1 (18) Mötesdatum Innehåll 59 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 60 Informationsärenden 61 Delegationsärenden 62 Anmälningsärenden 63 Övrigt 64 s delegationsordning 65 s

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14 Datum: Onsdagen den 14 maj 2014 Tid: kl 19.00 20.00 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 22 maj, klockan 15.00 Paragrafer: 27-33 Utses att justera: Uno Ekberg (S)

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, måndagen den 19 mars 2007 klockan 19.00-21.15 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Stefan Gustafsson (kd), Annika Andersson (kd), Kennet Larsson (sd), Kerstin

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 20 20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 775 60 00 Plusgiro: 84600-6 Bankgiro: 265-9399 Mail:

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 ö Östei AU 5:18 Dnr. KS 2014/368 Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Arbetsutskottets

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-10-03 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-18.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Christer Gustafsson (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd)

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-06 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2007-03-06 kl. 14.00-15.20. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-12-02: del 1 Sida 1 (7)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-12-02: del 1 Sida 1 (7) : del 1 Sida 1 (7) Plats och tid Carlstensrummet och Inlandsrummet klockan 10.00-18.00 Beslutande Anders Holmensköld (M) Ordförande Roger Bogren (M) 1:e vice ordförande Miguel Odhner (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Beslutande Centrumhuset Henån kl.17.00-17.30 Bo Andersson Henry Gustafsson Roger Hansson Bengt Torstensson Gunilla Josefsson Bengt Johansson Holger Formgren

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 140 Ny kommunledningsorganisation 141 Projektering och ansökan om vattendom för nytt vattenverk i Funäsdalen 142

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 14.00-14.45 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) Henrik Wöhlecke (M) Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Läs mer

Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande Conny Johansson Susanne Berglund, tjänstgörande ersättare Anders Sigfridsson

Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande Conny Johansson Susanne Berglund, tjänstgörande ersättare Anders Sigfridsson Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-10-16 1 (9) Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset, klockan 15.00 15.50 Beslutande Övriga deltagare Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 26 april 2011, kl. 13.00-15.20 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer