s 188 Dnr 259/10 ;'p TRANAs KOMMUN Sida 12(32) - ' ''"' KOMMUNSTRYRaSENS AU

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "s 188 Dnr 259/10 ;'p TRANAs KOMMUN 2011-1 0-12 Sida 12(32) - ' ''"' KOMMUNSTRYRaSENS AU"

Transkript

1 00 ""1"' SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum ;'p TRANAs KOMMUN Sida 12(32) - ' ''"' KOMMUNSTRYRaSENS AU s 188 Dnr 259/10 Svar på motion angående kvinnojouren i Tranås Nils Lindqvist (S) skriver i sin motion att kvinnojouren i Tranås fyller en viktig fun ktion i samhället somstöd till kvinnor och barn som ärutsatta av psykisk terror och våld av män. Lindqvistanser att upphörande av den här sortens verksamhet i Tranås ej kan accepteras. Lindqvist föreslår därför följande: att kommunfullmäktige stöttar denna verksam hetpå alla sätt att de ekonomiska resurser som behövs, avsätts att detta sker snarast. Kommunfullmäktige beslutar attremittera motionen till socialnämnden och kommunstyrelsen. Yttrande inkom från socialnämnden och I sitt första yttrande meddelar nämnden att beslut i frågan kan fattas först när kvinnojouren Helgas uppdrag har klarlagts. I sitt andra yttrande beslutar nämnden att bevilja föreningsstöd till kvinnojouren på totalt kronor under åren 201 1, 2012 och 2013 under förutsättning avstödet medfinansierar driftkostnader förett jourboende samt att kvinnojouren redovisar en godkänd revisionsberättelse inklusive ekonomisk rapporttill socialnämnden. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att bifalla motionen med hänvisning till det föreningsstöd som socialnämnden kommer att betala utmellan åren Expedi eras till Kommunstyrelsen

2 TRANAs KOMM UN KOMMUNSTYRELSENS AU Datum Vår beteckning dnr 259/10 Komm unstyrelsens arbetsutskott Svar på motion angående kvinnojo uren i Tranås Nils Lindqvist (S) skriver i sin motion att kvinnojouren i Tranås fyller en viktig funktion i samhället som stöd till kvinnor och barn som är utsatta av psykisk terror och våld av män. Lindqvist anser att upphörande av den här sortens verksamhet i Tranås ej kan accepteras. Lindqvist föreslår därför följande: attkommunfullmäktige stöttar denna verksamhet på alla sätt attdeekonomiska resurser som behövs, avsätts att detta sker snarast. Kommunfullmä ktige beslutar attremittera motionen till socialnämnden och kommunstyrelsen. Yttrande inkom från socialnämnden och I sittförsta yttrande meddelar nämnden att beslut i frågan kan fattas först när kvinnojouren Helgas uppdrag har klarlagts. I sitt andra yttrande beslutar nämnden att bevilja föreningsstöd till kvinnojouren på totalt kronor under åren 2011, 201 2och 2013 under förutsättning avstödet medfinansierar driftkostnaderför ettjourboende samt att kvinnojouren redovisaren godkänd revisionsberättelse inklusive ekonomisk rapporttill socialnämnden. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att bifalla motionen med hänvisn ing till det föreningsstöd som socialnämnden kommer att betala ut mellan åren För kommunledningskansliet ~~ CeciliaStedt Kommu nsekreterare Tran ås kommu n Kommunledningsförvaltningen tfn 0140-B Tranås fax

3 I I i (l-'h /' I~ r,l TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida l! (22) Socialnäm nden Sarnmsntradesdstum Dnr 101/2010 Expedieras: Ansökan om föreningsstöd från Kvinnojou ren Helga from 2011 Margaretha Rosen Birgitta Lju ngmark. Kvinnojouren Helga Bevakri ingslista "TRANAS KOMMUN KL-Förvaltningen LOII - DC; - J..- ~ Ank Dnr ".10.-.'1. Utredare Margaretha Rosen cch sektionschef Birgitta Ljungmark in formerar om ären det. Dia rium Kvinnojouren Helga har ansökt om förer ingsstöd för Socialnämnden har för bevilj at kron ori föreni ngsstöd, Kommunful lmäktige har beviljat ytterligare kronor för perioden till Kvinnojouren Helgas verksamhet. Detta ägde rumefterdet att Kvinnojou ren Helga besökt kommunstyrelsens arbetsuts kott dåjouren befann sig i ettprekärt ekonomiskt läge. Föreningsstödet ska finansiera ett jourboende vilket är ett krav för att fö reningsstöde! ska utbe fal as. Det är en vi ktig förutsä ttning för att kunnasamarbeta med andra kommuner. Socialnämnden beslutar '----- a tt - b'e v i lja- fö ren ingss täd- tii l-k v innojd tlte n-he I g a -me ct-tot al t- Oo-O O (')-k randrför -å, e-n~ G 1 1 -;-LG 11-o-Gh med följ ande förutsättningar: - att föreni ngsstödetska medfinans iera driftkostnader för ettjourboende - attföreningsstödet utbetalas årsvis med kronor efter det attprotokollfrånårsmöte och god kä nd revisionsberä ttelse ink lusive ekonomisk rapport in lämnas till socialnämnden, Ju sternres sign

4 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTO KOLL Sida 8 (24) Socialnäm nden Sammanträdesdatum 2010.Q9-f6' 0 "3 - a5/ KF TRANAS KOMMUN 134 Dnr 62/2010 KL-Fe.,_ "ingen Ank...J..~1.9. ::Q.J.:.Q.[l. Yttrande över motion angående kvinnojouren i Tranås Onr. %S~.. f '/ Q - ~. Sektionschef Birgitta Ljungmark föredrar ärendet. Socia ldemok ra terna i Tran ås har i en motion påtalat vikten av att kommunfu llm äktige på all a sätt stöttar Tranås kvinnojour Helga. Vida re önskar man att erforderliga ekonomiska resurser avsätts samt attdetta sker sna rast. Kommunfu llmäktige bes lutade att rem itte ra motionen till social nämnden samt kommunstyre lse n, Sektionschef Birgitta Ljung mark redogör i sitt yttran de över de in täkter och utgifter kvin nojouren Helga hade 2009; De totala intäkterna uppg ick till :- inklusive projektmedel (c:a :-)från Länsstyrelsen, De i övrigt största intäkterna kom från soci alnämnden i Tran ås ( 220,000:-), förs äljning i seco nd hand-affäre n ( :-), pengar från Kronprinsessan Margaretas minnesfond till sommarläger för funktionshindrade kvinnor i Vejbys trand ( :-) sam t lönebidrag (31 7,6 17:-) De totala utgifterna uppg ick till :- in k!. de kostnader man haft som motsvarar in täk terna av projektbidraget från Länsstyrelsen. De största utgiftspostern a därutöver ärlön erinkl, sociala avgifte r, pensionskostnader, sociala avg ifter etc. ( :-) samt som marläger Vejbystrand (473,112: -) Verksamhe ten bygger på att kvinnojouren erhåller bidrag från olika håll. De ärberoende av de statsbid rag som utgår från Länsstyrel sen om de ska ku nna fortsätta i sin nu varande omfattning. De klarar inte att bed riva verksamheten på nuvarande nivå med de medel de erhållerfrån Tranås, Boxhol m och Aneby ko mmuner sa mt de medel somförs äljningen i second hand-butiken inbringar, Kvinnojouren Helg a har tillsammans med socialnämnden hos Länsstyrelsen an sökt om medel till stöd fö r våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld vid tre tillfällen. Länsstyrelsen beviljade medel för år2007/2008 med 657,000: -, för 2009 med : - och för 2010 med 545,000:-, De två första åren ansök te inte socialnämnden om några medel för egen del utan hela bidraget avsåg verksamhe ter inom kvinnojoure n års ansökan var på 1,6 miljoner kronor tota lt, varav :- avsåg kvinnojourens verksamhet och 550,000:- va r äm nat till en 1-årig projektanställ ni ng aven samord nartjänst för socialtjäns ten. Länsstyrelsen beviljade : varav 45, 000:- ska gå ti lljuriststöd, handledning och tolkhj älp hos Helga, Resterande medel ska användas till en samordnartjänst för socia ltjänsten. Då Länsstyrelsens beslu t om års utveckl in gsbidrag blev känt meddelade kvinnojouren Helga attde nu skulle tvingas lägga ner. De hade för avsikt att slå igen sin butik samt avveckla jourboendet. I vad mån de tänkt bibehå lla jou rverksa mhe te n äroklart enlig t Birgitta Ljungmark. I den uppkomna situatio nen ing rep kommunstyrelsen och härefter har kommunfullmäktige bevi ljat ytterligare :-. Inga löften gavs om fortsatt ekonomiskt stöd i samma omfattning, Representanter från socialtjänsten kommer att träffa styrelsen i kvin nojou ren Helga i septe mber för att diskutera Vilket uppdrag kvinnojouren har i förhållande till socialtjänstens uppdrag. Vi bör inte J usternres sigii ~~r - 1: Utdrags bestyrka ndc ;L F?-

5 TRANÅS KOMM UN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9 (24) Socialnämnden Forts. 134 missbruka vå ra resp. resu rser genom att göra samma saker. Genomsamordning av kommunens resurser kan vi arbeta effe ktivare. Kvin nojouren borde på sa mma sätt se över sin verksamhet och berätta vad de kan erbjud a för de medel de får idag samt specificera vad de skul le kunna erbjuda med utökat bidrag, Socialnämnde ns arbetsutskott anser att bidragsnivån får fastställas först när uppdragets omfattning har klargjorts. Socia lnäm nden beslu tar att ställasig bakomupprättat motionssvar. Justernres sign Sammanlrädesdatum ~ 0 '8 - :L'::> / KF- ~Vr- ~ ~/ Utdragsbcstyrka nde '~ ~

6 .,.:..,::.. ~ TRANAs KOMMUN ~Socialtjänsten Handläggare: Birgitta Ljungmark Dm: 62/2010 DmKF: 259/10 Förvaltningsförslag Datum Till Socialnämnden Yttrande över motionangående kvinnojouren i Tranås Socialdemokraterna i Tranås har i en motion påtalat vikten av att kommunfullmäktige på alla sätt stöttar Tranås kvinnojour Helga. Vidare önskar man att erforderl iga ekonomiska resurser avsätts samt att detta skersnarast. Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till socialnämnden samt kommunstyrelsen. Kvinnojouren Helga ingår i Riksorganisationen förkvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS). De ärockså medlemmar i Jönköpings länsförbund för kvinnojourer i länet. Helga har samarbete med några av de omkri ng liggande kommunerna och de ingår i såväl Tranås somboxholms kommuns kvinnofridsgrupp. Kvinnojouren Helga erhåller årligen ett verksamhetsbidrag från socialnämnden i Tranås. Bi dragets storlek har i flera åruppgått till :- per år. Helga har inför verksamhetsåret 2011 äskat om ett bidrag på :-. De erhöll förra året :- i verksamhetsbidrag från varde ra Boxholm och Aneby kommuner. Av Helgas verksamhetsberättelse för år 2009 fram går följande: De totala intäkterna uppgick till :- inklusive projektmedel (c :a :-)från Läns styrelsen. De i övrigt största intäkterna kom från socialnämnden i Tranås ( :-), försälj ning i second hand-affären ( :-), pengar från Kronprinsessan Margaretas minnesfond till sommarläger för funktionshindrade kvinnor i Vejbystrand ( :-) samt lönebidrag ( :-) De totala utgifterna uppgick till :- inkl. de kostnader man haft som motsvarar intäk terna av projektbidraget från Länsstyrelsen. De största utgiftsposterna därutöver är löner inkl. sociala avgifter, pensionskostnader, sociala avgifter etc. ( :-) samt sommarläger Vejby strand ( :-) På kvinnojouren Helga arbetar 1 person på 75%, 3 lönebidragsanställda på 50%samt, med stöd av projektmedel från Länsstyrelsen, 1person på 75%vars främsta uppgift är attstödja barnen. Helga håller till i en lokal på Åqatan där de också har sin seeond hand-affär som är öppen måndag-lördag. Helga har också en jourlägenhet med skyddad adress där kvinnor och barn kan bo i akuta situationer. Kvinnojouren Helga har tillsammans med socialnämnden hos Länsstyrelsen ansökt om medel till stöd för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld vid tre tillfällen. Länsstyrelsen beviljade medel förår2007/2008 med :-, för 2009 med :- och för 2010 med

7 :-. De två första åren ansökte inte socialnämnden om några medel för egen del utan hela bidraget avsåg verksamheter inom kvinnojouren års ansökan var på 1,6 miljoner kronor totalt, varav :- avsåg kvinnojourens verksamhet och :- var ämnat till en 1-årig projektanställning aven samordnartjänst för socialtjänsten, Länsstyrelsen beviljade :- varav :- ska gå till juriststöd, handledning och tolkhjälp hos Helga. Resterande medel ska användas till en samordnartjänst för socialtjänsten. Kvi nnojouren Helga besökte socialnämnden för att informera om sin verksamhet samt beskriva sin ekonomiska situation. Av informationen framgick attsecond hand-butiken är självfinansierad men att övrig verksamhet bygger på att kvinnojouren erhåller bidrag från olika håll. Helga är således beroende av de statsbidrag som utgår från Länsstyrelsen om de ska kunna fortsätta sin verksamhet i nuvarande omfattning. De klarar inte attbedriva verksamheten på nuvarande nivå med de medel de erhåller från Tranås, Boxholm och Aneby kommuner samt de medel som försäljningen i second hand-butiken inbringar. Undertecknad har på uppdrag av socialnämndens ordförande försökt ta reda på vad några omkring liggande kommuner ger i bidrag till "sina" kvinnojourer. Nässjö betalar kostnader förknippade med jourlägenheten samt kvinnojourens lokal; c:a :-/år. Sävsjö betalar :-/år till Vetianda som de har ett samarbete med, Eksjö betalar :- år 2010 till sin jour, Aneby betalar :- till kvinnojouren Helga i Tranås liksom även Boxholmgör. Då Länsstyrelsens beslut om 2010 års utvecklingsbidrag blev känt meddelade kvinnojouren Helga att de nu skulle tvingas lägga ner. De hade för avsikt att slå igen sin butik samt avvecklajourboendet. I vad mån de tänkt bibehålla jourverksamheten äroklart för undertecknad. I den uppkomna situationen ingrep kommunstyrelsen och beviljad :-. Inga löften gavs om fortsatt ekonom iskt stöd i samma omfattning. Kvinnojouren Helga startade De har byggt upp en väl fungerande verksamhet som utvecklats mycket de senaste åren, bl a med hjälp av destatsbidrag de erh ållit från Länsstyrelsen. Socialtjänsten och kvinnojouren Helga har sedan många år ett väl fungerande samarbete. Helga ingår i kommunens lokala kvinnofridsgrupp, vi har gemensamma utbildn ingar för jourkvinnor och socialtjänstemän och på socialkontoretfinns särskilt utsedda hand läggare dit Helga kan vända sig när de behöver kontakta socialtjänsten för enskilda kvinnors räkning. Länsstyrelsens bid rag till Tranås i år innebär att kommunen kan projektanställa en samordnare som underett år ska bygga upp en pl attform för kommunens fortsatta arbete med kvinnor och barn som bevittnat våld. Det arbetet ska sedan implementeras i socialtjänstens ordinarie verksamhet. Kommunen har det yttersta ansvaret för kvinnor somutsätts för våld och ba rn som bevittnat våld i familjen. Det innebär inte att kvinnojourens arbete ärobehövligt, tvärtom. Socialtjänsten och kvinnojouren behöver varandra för att kunna erbjuda kvinnor, barn och män det stöd som de behöver, Kvinnojourens arbete sker på ideell basis medan socialtjänsten har ett myndighetsansvar för målgruppen. Våra olika insatser kompletterar varandra. För att kvinnojouren Helga ska kunna fortsätta att bedriva en verksamhet krävs en ekonomisk insats från kommunen. Storleken på insatsen styr omfattningen på verksamheten. Representanter från socialtjänsten kommer att träffa styrelsen i kvinnojou ren Helga i september för attdiskutera vilket uppdrag kvinnojouren har i förhållande till socialtjänstens uppdrag. Vi bör inte missbruka våra resp. resurser genom att göra samma saker. Genomsamordning av kommunens resurser kan vi arbeta effektivare. Kvinnojouren borde på samma sätt se över sin verksamhet och berätta vad de kan erbjuda för de medel de får idag samt specificera vad desku lle kunna erbjuda med utökat bidrag. 2 filnamn

8 Socialtjänsten kan se att det är en central fråga att kvinnojouren Helga, inom ramen för sitt uppdrag, klargör vad de kan göra med nuvarande bidragsnivå, för att socialnämnden ska kunna ta ställning till framtida bid ragsnivå, Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att ställa sig bakom upprättat motionssvar Tranås Birgitta Ljungmark Sektionschef, barn- och familjesektionen 2 filnamn

9 Datum Vår bet TRANAs KOMMUN dm 259/10 KOMMUNLEDNINGSKONTORET ErBet Socialnämnden Begäran om yttrande bet räffande motion angående kvinnoj ouren i Tranås Kommunfullmäktige beslutade att remittera motion angående kvinnojouren i Tranås till socialnämnden och kommunstyrelsen. Yttrande önskas från socialnämnden senast För kommunledningsförvailningen CeciliaStedt Kommunsekreterare Tranås kommun Tfn: E-post: Kommunledningskontoret tfn Tranås fax ANSVAF~ TYDLIGHET ESPEKT KREA I

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammant rädesdatum Sida 6 (33) 97 Dnr 259/10 Motion angående kvinnojouren i Tranås Nils Lindqvist (s) skriver i sin motion att kvinnojouren j Tranås fyller en viktig funktion i samhället, som stöd till kvinnor och barn som ärutsatta avpsykisk terror och våld av män. Lindqvistanser att upphörande avden här sortens verksamhet i Tranås ej kan accepteras. Lindqvist föreslår därför följande: att kommunfullmäktige stöttar denna verksamhet på alla sätt att deekonomiska resurser som behövs, avsätts attdetta sker snarast. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till socialnämnden och kommunstyrelsen Justerares sign /"e -< ft Utdragsbestyrkande

11 TRANÅS KOMMUN KL-Förvaltningen Motion till fullm äktige i Tranås Kommun Ank LO.(J.(i>..O'.l _ Dn r~s :z J..?o -.l... Angående Kvinnojouren i Tranås Bakrund: Kvinnojouren i Tranås har en mycket viktig funktion i samhället, som att stödja och hjälpa kvinnor och barn som är utsatta för de män som inte kan låta bli att utsätta dem för såväl psykisk tenor som handgripligt våld så som invånare i Tranås kan man ej acceptera att sådan här verksamhet upphör på grund av att man ej stöttar den tillräckligt från kommunens sida så den får finnas kvar. Därför föreslår vi: att kommunfullmäktige stöttar denna verksamhet på alla sätt att avsätta de ekonomiska resurser som behövs att detta sker snarast

Tjänsteskrivelse Datum. Ansökan från Falkenbergs Fontänhus om verksamhetsbidrag

Tjänsteskrivelse Datum. Ansökan från Falkenbergs Fontänhus om verksamhetsbidrag G Landstinget Halland Tjänsteskrivelse Datum Diarienummer 2007-02-21 Ls060240-1 _ a 0(5 01312 Konsult & stöd Kristian Samuelsson, utvecklare Planerings- och utvecklingsavdelningen Tfn 035-13 48 90 kristia

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

foto: marja beckman konstverk: lars arrhenius jourfokus: Boende

foto: marja beckman konstverk: lars arrhenius jourfokus: Boende foto: marja beckman konstverk: lars arrhenius J jourfokus: Boende En kvinna söker hjälp för att komma undan en man som utsätter henne för våld. Hon får komma till kvinnojourens jourlägenhet och stannar

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 oktober 2014 kl. 08:15-14:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 oktober 2014 kl. 08:15-14:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (31) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 oktober 2014 kl. 08:15-14:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 1. Inledning Föreningen Kvinnohusets verksamhet vilar på tre ben. Det första benet består av det skyddade boendet, som i huvudsak bedrivs på uppdrag

Läs mer

Till Samordningsförbundet Finsam Falun Kommunfullmäktige i Falu kommun Landstingsfullmäktige i Dalarna Försäkringskassan Arbetsförmedlingen

Till Samordningsförbundet Finsam Falun Kommunfullmäktige i Falu kommun Landstingsfullmäktige i Dalarna Försäkringskassan Arbetsförmedlingen ~ilaga L~ ~ 135 Till Samordningsförbundet Finsam Falun Kommunfullmäktige i Falu kommun Landstingsfullmäktige i Dalarna Försäkringskassan Arbetsförmedlingen REVISIONSllERX'rTELSE FÖR AR 2010 Snmo rd uingsförbunde

Läs mer

Föreningsbidrag/Föreningsavtal för år 2014

Föreningsbidrag/Föreningsavtal för år 2014 Dnr ASN-2013-231 Dpl 39 sid 1 (20) ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN Staben Ekonomi Tjänsteyttrande 2014-01-30 Bengt Palo, 5215 bengt.palo@karlstad.se Föreningsbidrag/Föreningsavtal för år 2014 Dnr

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016 Isdala konståkningsklubb Isdala konståkningsklubb vill vara en öppen, inbjudande klubb som väcker lust till konståkning och idrott hos barn och ungdomar och som tillvaratar åkarnas

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 Val av justerare. 2 KS.2013.4 Fastställande av dagordning. 3 KS.2013.1 Valärende

Diarienummer Ärendemening. 1 Val av justerare. 2 KS.2013.4 Fastställande av dagordning. 3 KS.2013.1 Valärende K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 12 december 2013, klockan 17:00 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för behandla följande ärenden:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 2 Sida Ks Val av arbetsutskott Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10

Läs mer

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-08-23 FALKENBERG 233 Redovisning av uppdrag former för stöd till idrottsanläggningar. Dnr KS 2011-316 KS, KF

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Om kvinnojourernas situation och samhällets ansvar

Om kvinnojourernas situation och samhällets ansvar Om kvinnojourernas situation och samhällets ansvar En rapport från Feministiskt initiativ 2005 Sammanställd av Carin Holmberg, fil dr feministisk sociologi Kvinnojourerna och deras arbete Med tanke på

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid.

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid. KUNGÖRELSE 1 (1) Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2014-10-06, kl. 14.00. Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers kommuns hemsida, www.vingaker.se.

Läs mer

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP)

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP) KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2015-01-16 Tid Torsdagen den 29 januari 2015, Kl 17:30 Plats Hallunda folkets hus, Bragesalen Ärenden Justering 1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten

Läs mer

FÖRSTUDIE INFÖR UTBILDNINGSSATSNINGAR

FÖRSTUDIE INFÖR UTBILDNINGSSATSNINGAR Malmö högskolas utvärderingsrapporter No 2, 2007. FÖRSTUDIE INFÖR UTBILDNINGSSATSNINGAR Kompetensutveckling rörande våld mot kvinnor i närstående relationer för socialtjänst och jourverksamheter i Skåne

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 137 Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Rapport om hur frivilligorganisationer inom det sociala området använt statsbidrag under verksamhetsåret 2006

Rapport om hur frivilligorganisationer inom det sociala området använt statsbidrag under verksamhetsåret 2006 Rapport om hur frivilligorganisationer inom det sociala området använt statsbidrag under verksamhetsåret 2006 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Skrivelse. Det

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

s 118 :..~~~, TRANAs KOMMUN 2011-05-31 Sida 23 (36) KOMMUNSTYRR SEN Svar på motion angående Somm-enbygde ns Folkhögsko la, kf 20, ksau L,,!./ \.

s 118 :..~~~, TRANAs KOMMUN 2011-05-31 Sida 23 (36) KOMMUNSTYRR SEN Svar på motion angående Somm-enbygde ns Folkhögsko la, kf 20, ksau L,,!./ \. $ }~~ ~t. ~ :..~~~, S~~NTRÄDESPROTOKOLl Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2011-05-31 Sida 23 (36) KOMMUNSTYRR SEN 92 Svar på motion angående Somm-enbygde ns Folkhögsko la, kf 20, ksau s 118 Frida Gårdmo

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 3 Demokrati och ekonomi i SSUdistriktet DEMOKRATI 5 Distriktårskonferens 6 Regler för

Läs mer

Stöd och service till vissa funktionshindrade

Stöd och service till vissa funktionshindrade S TÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE 2014/15:JO1 Stöd och service till vissa funktionshindrade Fråga om skyldighet att kommunicera uppgifter som i ett ärende hade inhämtats från den dagliga verksamheten

Läs mer

LSS-verksamheten i Vallentuna kommun

LSS-verksamheten i Vallentuna kommun Revisionsrapport LSS-verksamheten i Vallentuna kommun (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Insatsen biträde av personlig assistent Socialnämnden Juni 2009 Inger Kullberg certifierad

Läs mer

Rapportering av ej verkställda beslut inom tre månader enligt lagen om stöd till vissa funktionshindrade (LSS) -2013

Rapportering av ej verkställda beslut inom tre månader enligt lagen om stöd till vissa funktionshindrade (LSS) -2013 10 Vård- och omsorgskontoret Monika Linderstål Tjänsteutlåtande 2013-04-16 Sidan 1 av 1 Dnr 2013/0076 VON-1 Diariekod: 711 Vård- och omsorgsnämnden Rapportering av ej verkställda beslut inom tre månader

Läs mer

1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Kommunstyrelsen 2014-12-19 Tid 2015-01-07, Kl 16:00 Plats Kommunhuset 2:3 Ärenden Justering 1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Läs mer