Verksamhetsberättelse Arbete och välfärdsförvaltningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse Arbete och välfärdsförvaltningen"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Arbete och välfärdsförvaltningen 2011

2 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Arbete och välfärdsnämnden. 3 Förvaltningens uppdrag.. 5 Kvinnofridsamordnare. 6 Psykiatrikoordinator. 8 Utveckling och service 9 Försörjnings- och rehabiliteringsenheten 11 Jobb och praktik.. 13 Utbildning och vägledning.. 16 Barn- och ungdomsverksamheten 20 Vuxenvårdsenheten Arbetsmiljöbokslut 28

3 3 Arbete och välfärdsnämnden Uppgifter Från och med den 1 januari 2011 har Arbete och välfärdsnämnden det politiska ansvaret för individ och familjeomsorgen i kommunen. Nämnden skall också med utgångspunkt från av kommunfullmäktiges fastställda integrationspolitiska mål arbeta för att förebygga och motverka utanförskap genom att bereda förutsättningar för alla medborgares fullvärdiga delaktighet i samhället, främst genom tillgång till arbete, sysselsättningsåtgärder och utbildningsinsatser. Nyckeltal 2011 Arbete och välfärdsnämnden Antal sammanträden 11 varav extrainsatta 0 Individutskott * Antal sammanträden 26 varav extrainsatta 14 Antal ärenden 392 * Arbete och välfärdsnämndens individutskott hanterar endast individärenden. Årets händelser Region Skåne uppmärksammade satsningen, Kompetensare och kommunen ingår nu i ett ESFprojekt där 10 kommuner kommer att arbeta med metoden Kompetensare utifrån Kristianstadsmodellen. ESF-rådet har beviljat Arbete och välfärdsförvaltningen projektet Lärlingsakademin med en total budget på 30 miljoner kr. Lärlingsutbildning förväntas bli den viktigaste delen av vuxenutbildningen framöver. Vi har fått BBiC-licens efter 4 års prövolicens. BBIC innebär bl.a. att stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn, unga och deras familjer i utredningar och insatser. Systemet skapar en enhetlighet och förbättrar kvaliteten i den sociala barn- och ungdomsvården. MÅLUPPFYLLELSE Medborgare Utbudet av utbildningar inom Yrkesvux har varit brett eftersom samarbete skett såväl med kommunens gymnasieskolor, privata anordnare som andra kommuner. Nära kontakter med företag och arbetsförmedling har gjort att utbildningarna har kunnat riktas mot de delar av arbetsmarknaden där jobben funnits och att 85 % av dem som slutförde utbildningen fick arbete. Utbildningar har främst genomförts inom livsmedels-, industri- och vårdområdena. Behovet av externa placeringar har under 2011 varit stort. Första halvåret präglades av många place- ringar av familjer med skyddsbehov. Under sommaren ökade antalet placeringar på SiS, som mest fanns elva placeringar under året. Arbetet med att förstärka barnperspektivet uppvisade god måluppfyllelse. Syftet med insatserna har varit, bortsett det rent kvalitativa, att verka för att tidiga insatser skall kunna minska de dyra och ibland effektmässigt osäkra HVB-placeringarna. Arbetskonsulenterna har tagit emot deltagare i behov av arbetsmarknadsinsatser och 161 personer har avslutats under året varav 69 % i positivt avslut och där 40 % av dessa har gått till egen försörjning. Utöver dessa personer har 34 deltagare varit i tidig kartläggning. Utbetalningarna av bistånd har successivt fördubblats sedan Grupper som ökat mest är arbetslösa med låg eller utan ersättning, personer som är sjukskrivna med låg eller utan ersättning

4 4 från sjukförsäkringssystemet samt personer med psykosociala arbetshinder. Inom den sistnämnda gruppen finns ett ökat antal med språkhinder. Utveckling Den av fullmäktige antagna organisationen var genomförd enligt styrtalet. Målet har varit att sammanföra och utveckla de kompetenser som tidigare funnits uppdelat på två förvaltningar. Förvaltningen har arbetat hårt under året för att förstärka jämställdhetsperspektivet. Exempel på detta är arbetet med de två ESF-projekten: Kompetensare 2,0 och lärlingsakademin där det ingår arbete med jämställdhetsplaner och i Yrkesvux regi har en kurs i entreprenörskap för invandrarkvinnor genomförts. Medarbetare Målsättningen var att medarbetarna i Arbete och välfärdsförvaltningen skulle känna en stark samhörighet i den nya förvaltningen. I september genomfördes en medarbetarenkät av alla anställda. Resultatet visade på en god samhörighet i förvaltningen, där medelvärdet var 5,2. Ett annat mål inom medarbetarperspektivet under året var sänkt upplevd arbetsbelastning. Medarbetarundersökningen i september visade att den upplevda arbetsbelastningen har ökat sedan Förvaltningen har fortsatt att eftersträva arbetsledartäthet och regelbunden handledning bland medarbetarna. Extra resurser har satts in i grupper med mycket hög arbetsbelastning. Ekonomi Arbete och välfärdsnämnden har totalt sett inte bedrivit sin verksamhet inom ramen för tilldelade medel. Nämnden hade under 2011 två budgetar separerade mellan de två tidigare förvaltningarna. Driftanalys Avvikelserna består främst i ökade utbetalningar av ekonomiskt bistånd och en fördubbling av HVB-placeringar. Bruttoutbetalningen per månad av ekonomiskt bistånd var närmare 8 mkr vilket var ca 1 mkr mer per månad än för Kostnaderna för externa placeringar ökade med ca 8 mkr i jämförelse med år Bland annat har behovet av skyddsplaceringar ökat. Verksamheten för flyktingar har inte kunnat trappas av i samma takt som intäkterna minskat då en betydande del av deltagarna står långt från arbetsmarknaden och är i behov av våra insatser under längre tid. Denna verksamhet har kostnadstäckts av upparbetade intäkter från balanskontot vilket gör att resultatet för denna verksamhet inte påverkat utfallet för årets resultat Investeringsanalys Förvaltningen redovisade ett överskott om ca 0,4 mkr för investeringsbudgeten. Förbrukningen av investeringsbudgeten för förvaltningen gick inte enligt plan då renoveringar och upphandlingar blivit fördröjda. Framtiden Nämnden beslutade om en åtgärdsplan med anledning av resultatet för 2011 där det skall arbetas med att få ner kostnaderna för ekonomiskt bistånd och placeringar. Förvaltningen kommer att arbeta med att renodla olika roller, ex. det rena sociala arbetet och handläggandet av försörjningsstödet kontra arbetet med olika kommunala arbetsmarknadsinsatser. Syftet är klarare roller inom organisationen och resultatet blir ett snabbare flöde och därmed ekonomiska vinster. Inom verksamheten för Barn och ungdom utveckla samarbetet med olika externa och interna aktörer för att på så sätt kunna förbättra den egna verksamheten.

5 5 Prioriterade områden inom förvaltningen är att arbeta fram ledningssystem för våra verksamhetsområden, rutiner för avvikelsehantering samt riktlinjer när det gäller anhörigstöd. Arbete och välfärdsnämnden kommer också under året att arbeta fram en vision, en verksamhetsidé samt tydliggöra sitt uppdrag för nämndens verksamhetsområden. Ansvarig uppgiftslämnare: Anders Fransson Befattning: Förvaltningschef

6 6 Förvaltningens uppdrag Uppgifter Från och med den 1 januari 2011 bildades Arbete och välfärdsförvaltningen genom en sammanslagning av tidigare integrations och arbetsmarknadsförvaltningen samt socialförvaltningen. Förvaltningen ansvarar under Arbete och välfärdsnämnden för. - Individ och familjeomsorgen - Motivera till ansvar, delaktighet och självförsörjning utifrån individens förutsättningar. - Budgetrådgivning och skuldsanering - Introduktion av nyanlända - Erbjuda anvisade deltagare praktik och matchning mot arbete. - Arbeta med åtgärder som syftar till att minska främlingsfientlighet och rasism Verksamhestal Kostnader för personalutveckl./årsarbetare Personalomsättning i % (tillsvidareanställda) 5,6 3,6 Sjukfrånvaro i dagar / årsarbetare (tillsv.anst) Genomsnittlig sysselsättningsgrad (tillsv.anst) 8,31 14,8 98,1 98,8 Bruttokostnader i mkr Intäkter i mkr Nettokostnader i mkr Bruttokostnad/invånare kr Nettokostnad/invånare kr Verksamheten skall också bedrivas med iakttagande av de policybeslut som kommunfullmäktige och kommunstyrelse tagit på olika områden. Förvaltningsledningen är verksamhetens centrala organ på tjänstemannanivå och samordnar och fattar beslut vad gäller verksamhets-, personal- och ekonomifrågor. Förvaltningsledningen har också en roll som professionell rådgivande part mot politiska företrädare på olika nivåer. Kvinnofridsfrågor och psykiatrisamordning verkar också direkt under förvaltningsledning Ansvarig uppgiftslämnare: Anders Fransson Befattning: Förvaltningschef

7 7 Kvinnofridsamordnare Uppgifter Kvinnofridsamordnaren ansvarar för: Kommunens samordning för kvinnofridsfrågor. Samverkan med kvinno- och mansjourer, Region Skåne samt polis och åklagarväsende Förvaltningens representant i kontakter med övriga samverkansparter Att få till stånd ett handlingsprogram för kvinnofrid samt uppdatering av detta Nyckeltal Kostnad kvinnofridsärenden, tkr ekonomiskt bistånd boende ekonomiskt bistånd övrigt individuellt stöd, boende barn och ungdom individuellt stöd, boende vuxna, 1 60 övrig strukturerad öppenvård särskild familjehemsvård vård på enskild institution (inkl medföljande förälder) Totalt, tkr Årets händelser Arbetet som kvinnofridsamordnare delas med tjänsten som enhetschef på Kriscentrum och under året har kvinnofridsfrågorna i stora delar handlat om metodutveckling och planering för vad Kriscentrum kan göra. Bland annat har behandlare på Kriscentrum utbildats i riskbedömning utifrån förfrågan om verksamheten kan göra dessa på beställning för övrig socialtjänst när det gäller våldsutsatta och de som utövar våld. Ansökan om externa medel har årsvis sökts utifrån Länsstyrelsens satsning Utvecklingsmedel till kommuner i syfte att förstärka och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Medlen söks gemensamt med Kvinnojouren och för 2011 beviljades kr för tjänst och lokalhyra när det gäller Kvinnojouren samt tjänst, utbildning och handledning för Kriscentrum. Samarbetet mellan kommunen och Kvinnojouren bedrivs dels genom samarbete kring våldsutsatta kvinnor och deras barn samt genom regelbundna möten halvårsvis i syfte att diskutera varandras olika roller och hitta lösningar på olika problem som kan uppstå. I gruppen ingår representanter från Kvinnojouren, kvinnofridsamordnare, chefer från de olika enheterna samt förvaltningschefen. Samarbete pågår vidare kontinuerligt framför allt med polis, Region Skåne, åklagarväsende, kriminalvård, Brottsofferjouren, socialtjänst i kommuner som ingår i samverkan med Kriscentrum samt med jämförelsekommunerna Halmstad, Växjö, Kalmar och Karlskrona. Polisen genom ibland daglig kontakt när det gäller våldsutsatta. Region Skåne genom gemensamma utbildningar och informationer. Under 2011 har två informationer från kvinnofridsamordnare utförts till läkare inom deras utbildning. Innehållet var våld, vad socialtjänst, Kriscentrum och Barnhus kan göra samt ett tydliggörande av anmälningsskyldigheter. När det gäller kriminalvården finns ett samarbete dels utifrån enskilda våldsutövare som erbjuds behandling på Kriscentrum samt kring deras behandling IDAP. Två behandlare från Kriscentrum har utbildats till partnerkontaktperson dvs. att erbjuda strukturerade samtal till våldsutsatt kvinna under den tid hennes partner/fd partern deltar i IDAPprogram. Samarbete med jämförelsekommunerna sker sedan 2008 två gånger per år. Personal från Kriscentrum träffar personal från de olika kommunerna för diskussion kring våld och våldsfrågor.

8 Samordnaren ingår i den kommun- och myndighetsövergripande Samverkan för Kvinnofrid i Nordöstra Skåne där representanter från polis, kriminalvården, CSK, Kvinnojouren i Kristianstad och Hässleholm samt kommunerna Kristianstad, Hässleholm, Perstorp och Osby ingår. Vidare är samordnaren medlem i SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) kvinnofridsnätverk. Nätverket är öppet för kontaktpersoner som arbetar med kvinnofridsfrågor. En viktig del för SKL är att skapa mötesplatser och nätverk för medlemmar och därigenom möjliggöra erfarenhets- och kunskapsutbyte kring hur man organiserar kvinnofridsarbetet på olika platser. I syfte att samlas kring kvinnofridsfrågor startade under 2011 också en förvaltningsövergripande diskussionsgrupp. Deltagarna är från förvaltningens olika delar och både chefer och handläggare. Särskilt angeläget är frågor och rutiner kring hur vi möter våldsutsatta, våldsutövare och barn som bevittnat våld och vilka resurser vi har eller behöver. Ytterligare en angelägen fråga att diskutera är hur vi ska föra statistik över kvinnofridsärenden, dvs. ärenden som handlar om våld i nära relationer vilket därmed omfattar alla kvinnor, barn och män. Statistik när det gäller kvinnofrid inom förvaltningen kan sedan 2007 till viss del ses i kostnaden genom möjlighet att kontera kvinnofrid. Men detta visar långt ifrån alla ärenden genom att vissa kanske inte konteras kvinnofrid och vissa ärenden blir inte aktuella för kontering. Under 2011 har kostnaden för kvinnofridsärenden, i jämförelse med 2010, ökat med drygt kr. Ökningen avser insatser som ekonomiskt bistånd boende, individuellt stöd boende barn och ungdom och vuxna samt vård på enskild institution. Vård på enskild institution var framför allt det som också hade ökat föregående år. Kostnad för boende totalt har alltså ökat vilket är något man kan titta närmare på. Framtidsutsikter Behovet av kvinnofridsamordning och arbete med våld i nära relationer är fortsatt stort. Det måste vidare inte bara finnas en samlad kompetens att hantera ärenden med våld utan också en grundläggande kunskap om våld för de som kommer i kontakt med dessa ärenden. Samverkan mellan kommun, andra myndigheter framför allt polisen och övriga relevanta aktörer är ett annat fortsatt utvecklingsbart behov. Likaså, om man ser till ökade kostnader, det ständiga behovet av kommunalt skyddat boende. Ansvarig uppgiftslämnare: Nina Johnsson Befattning: Kvinnofridsamordnare/Enhetschef Kriscentrum 8

9 9 Psykiatrikoordinator En stor del av psykiatrikoordinatorns arbete under året har ägnats åt kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS, ett samverkansprojekt mellan de sex kommunerna i nordöstra Skåne. Den enskilt största satsningen i projektet består av utbildning i Case Management. Socialstyrelsen, som beviljat medel till projektet, har nu också ställt medel till förfogande för genomförande av en utvärdering av denna satsning. Denna kan genomföras först under Genom utvecklat samarbete med Högskolan Kristianstad har vi nu kunnat skräddarsy en utbildning i Case Management som tillgodoser verksamheternas behov. Vi har också genomfört en handledarutbildning så att den kontinuerliga, viktiga, handledningen kan bestå. En annan viktig utveckling gäller brukarinflytande. Kommunen har under 2011 anställt en inflytandesamordnare som utvecklat en mycket god samverkan med brukar/anhörigorganisationerna och psykiatrin. En lokal på Österäng har ställts till organisationernas förfogande och inflytandesamordnaren samordnar här aktiviteterna. Ett veckobrev utkommer regelbundet kring vad som händer i föreningarna och kommunen kommande vecka. Kommunen har genom samordnaren samverkat med regionen kring aktiviteterna under Skåneveckan för psykisk hälsa. Inför 2012 ser vi med spänning fram mot den utvärdering kring Case Management som ska genomföras. Vi kommer också, liksom föregående år, att genomföra kompetensutveckling inom ramen för SIRIUS-projektet. Vad gäller brukarinflytande så är förhoppningen stor att kunna fortsätta ha en inflytandesamordnare anställd. Ansvarig uppgiftslämnare: Christel Norrud Befattning: Psykiatrikoordinator

10 10 Utveckling och service Uppgifter Att ge stöd och service till förvaltningens olika verksamheter avseende frågor inom ekonomi, it, personal och vaktmästeri samt tillhandahålla övergripande administration för förvaltningen och nämnden. Förvaltningsövergripande utvecklingsarbete, samt viss samverkan och koordination av externa uppdrag samt huvudansvaret för den övergripande kvalitets- och verksamhetsutvecklingen inklusive IT-frågor Utveckling och service har ett övergripande ansvar för att den lagstiftning som reglerar förvaltningens verksamheter följs. Detta gäller också de policybeslut och riktlinjer kommunfullmäktige / kommunstyrelse tagit.. Målgrupper Förvaltningens verksamheter och politiker Förändringar inom verksamheten (obs t o m 31/ ) Utveckling och service var den första verksamheten som trädde i kraft enligt den nya organisationsplanen. För att forma den har vi arbetat i grupper utifrån våra yrkesroller för att kartlägga vilka arbetsuppgifter vi har och vilka som förväntas hanteras av vår verksamhet. Nya eller pågående projekt Vi är med i ett Interreg projekt Social inklusion ungdomar i utsatta bostadsområden som främst är ett kompetensutvecklingsprojekt för personalen Metodutveckling Utvecklarna har ägnat stor del av sitt arbete åt implementering och utveckling av den nya organisationen. Hur den social jouren ska organiseras framöver har vi ägnat mycket tid åt och det finns inget beslut kring det så den frågan har vi med oss in i Medarbetare Funktionen ekonomi arbetade under året med att föra samman de två budgetarna för de gamla förvaltningarna och med detta så byggdes en ny kodstruktur i dialog med KLK ekonomi & finans. Den nya kodstrukturen skulle vara färdig och i bruk den 1/ Utöver det löpande arbetet har fokus under året varit att få ihop policys och rutiner inom personal och arbetsmiljöområdet för den nya förvaltningen. Personalspecialist har tillsammans med ekonomiansvarig arbetat med att lägga personalbudget och organisationsträd för den nya förvaltningen, som sattes i skarpt läge 1 januari Som tredje största förvaltning i kommunen har personalspecialist suttit med som arbetsgivarrepresentant i kommunövergripande samverkansgrupp samt kommunövergripande arbetsmiljögrupp.

11 11 Ekonomi Hög kostnadseffektivitet Minska den övergripande administrationskostnaden med 15 % Minskningen nådde vid årets slut 6% beroende på vissa sena budgetjusteringar som hade sin grund i omorganisationen. Framtidsutsikter Förvaltningens sjuktal har ökat något under året, och en medarbetarenkät som genomfördes under hösten visade att den upplevda arbetsbelastningen ökat jämfört med föregående år. Åtgärder och handlingsplan är upprättade och arbetet med att sänka sjuktal och upplevd arbetsbelastning kommer att fortsätta under Från och med 1 februari kommer förvaltningen ha två personalspecialister och kommer därigenom kunna stötta upp cheferna bättre ute i ett tidigare skede. Ansvarig uppgiftslämnare: Peter Sonnsjö Befattning: Verksamhetschef

12 12 Försörjnings- och rehabiliteringsenheten Uppgifter Enheten handlade: Ekonomiskt bistånd Akuta och nya ärenden enligt SoL och LVU Skuldsanering/budgetrådgivning Återkravsärenden Tillstånd och tillsyn för serveringsärenden och försäljningsställen för folköl Boendefrågor Utöver detta ansvarade enheten för receptionen, registret, post, diarium och vaktmästeri. Verksamhetstal Utbetalt mkr 84,1 92,9 Nettokostnad/kom.inv Unika hushåll Unika hushåll med bifall Antal unika vuxna personer med bifallsbeslut Antal personer varav vuxna varav barn Snittbelopp/hushåll/år Snittbelopp/hushåll/mån Andel bidragstagare i kommunen i % 4,63 5,27 Årets händelser Organisationsmässigt har verksamheten varit oförändrad under 2011, men mycket arbete och planering har lagts ner på förändringar som kommer att verka fullt ut först under Arbetsmässigt anpassar vi löpande verksamheten efter verklighetens förutsättningar. Bl.a. har alkoholhandläggarna och budget- och skuldrådgivarna under året fått nya speciallagstiftningar som reglerar deras arbetsområden. Vi hanterar ett stort antal bostadsärenden, som oftast kan lösas på ett för klienterna tillfredsställande sätt. Antalet andrahandsavtal var vid årets slut historiskt lågt, 49 st. Där vi upplever mest bekymmer är boende för storfamiljer, då hyresmarknaden i Kristianstad inte erbjuder lägenheter som rymmer personer. Utbetalningarna av socialbidrag har under året varit de högsta sedan Arbetsmängden har vi klarat tack vare att vi tillsatt ett antal förstärkningstjänster. Anmärkningsvärt är att den största ökningen av ärenden har skett i form av nygamla ärenden, dvs. ärenden som varit avslutade mindre än ett år och ett större antal ärenden som avslutats som introduktionsärenden och som gått över till socialbidrag. Antalet ärenden som kommit in via mottagningsgruppen och aldrig varit aktuella för socialbidrag tidigare, har faktiskt varit något lägre än ex. under Under året har vi arbetat i en Finsamprocess (Respaldo) som syftar till att utveckla arbetsmetoderna kring personer som är sjukskrivna utan sjukpenning och som är beroende av socialbidrag för sin försörjning. Detta arbete löper på ytterligare ett par år. Vi arbetar dessutom med att inom ordinarie verksamhet förfina metoderna kring arbetet med våld i nära relationer för personer med missbruk och/eller psykiska problem och för personer som är beroende av försörjningsstöd.

13 13 Mål och måluppfyllelse Medborgare Vi har som mål att väntetiden för nybesök i mottagningsgruppen skall understiga 14 dagar. Detta har uppnåtts under hela Medarbetare Målet är att ha balans mellan arbetsmängd och antalet anställda, främst handläggare. Med de förstärkningsresurser vi satt in, så är målet i stort uppfyllt. Ekonomi Målet är att ha balans på ej omvärldsberoende konton. Detta mål är uppfyllt. Framtiden Under 2012 kommer effekterna av skapandet av den nya förvaltningen Arbete och välfärd att märkas fullt ut. Vissa avdelningar inom verksamheten, ex. receptionen, vaktmästeriet, diariet och registret, kommer att gå till andra delar i organisationen. Å andra sidan tillkommer en ny arbetsgrupp som ansvarar för handläggningen av nyanlända flyktingar med behov av socialbidrag. Vi kommer i samband med detta att utöka med en enhetschef. Ansvarig uppgiftslämnare: C-H Hansson Befattning: Verksamhetschef

14 14 Jobb och praktik Uppgifter Erbjuda introduktion för nyanlända som är berättigade till introduktionsersättning eller ej är berättigade till etableringsplan genom Arbetsförmedlingen. Handlägga ansökningar om försörjningsstöd i väntan på etableringsersättning samt vara behjälpliga vid ansökan om hemutrustningslån. Motivera till ansvar, delaktighet och självförsörjning utifrån individens förutsättningar. Erbjuda deltagare praktik och matchning mot arbete Målgrupper Nyanlända flyktingar som tas emot enligt avtal med Migrationsverket och som är berättigade till introduktionsersättning eller inte är berättigade till etableringsplan genom Arbetsförmedlingen. Nyanlända flyktingar som är i behov av försörjningsstöd i väntan på etableringsersättning Unga funktionsnedsatta med särskilt fokus på riksgymnasieelever. Försörjningsstödstagare i behov av arbetsmarknadsinsats Av Arbetsförmedlingen anvisade deltagare i behov av praktik, matchning eller annan arbetsmarknadsinsats. Arbetssökande ungdomar som söker sig till Kompetensare Årets händelser Förändringar inom verksamheten (obs t o m 31/ ) Staten tog över samordningsansvaret för etableringen av nyanlända vuxna den första december Kommunen ansvarar fortfarande för introduktion av barn och ungdomar, ansvaret för det ligger from i år på Barn- och utbildningsförvaltningen. 283 nyanlända flyktingar (8 st 65+, 159 vuxna och 116 under 18 år) har flyttat till kommunen under året vilket är en liten minskning jämfört med tidigare år (314). De flesta kommer från Somalia och Irak. Antalet irakier minskade dock under året medan antalet somalier ökat. De nyanlända har i allmänhet fortfarande en låg utbildningsnivå. Arbetspraktiken för nyanlända flyktingar är avslutad. Deltagare i arbetsmarknadsåtgärder från AF har ökat under det gångna året. (Offentligt skyddad anställning, Fas3, Job, samt personligt biträde.) Samarbetet med C4-teknik har upparbetats, vi har en överenskommelse med dem att de ska kunna ta emot 17 personer. Sex medarbetare har utbildats speciellt för att kunna ta emot deltagare med olika behov av stöd. Nya eller pågående projekt Region Skåne uppmärksammade satsningen Kompetensare och vi ingår nu i ett ESF projekt med 10 kommuner som ska arbeta enligt Kristianstadsmodellen. Vår roll är att överföra vår metod till de andra kommunerna samt att utveckla Kompetensarprogammet så att vi kan nå fler deltagare. Samarbetet med Lärlingsakademin som har två tjänster i matchningsgruppen.

15 Tillsammans med Hässleholms kommun gjordes en ESF-ansökan Samverkan utan gränser. Målgruppen för projektet är personer som står utanför arbetsmarknaden och har kontakt med flera myndigheter. Metodutveckling Samarbetet med studie- och yrkesvägledarna fortsatte för att tidigt få de nyanlända att planera för sin framtida karriär och försörjning i Sverige. Kristianstad har haft deltagare i SUSA-projektet som drivs av Hässleholms kommun. Projektet vänder sig till personer som är språksvaga och som står långt ifrån arbetsmarknaden. Utifrån uppdraget i nämndens styrkort, att personer som uppbär försörjningsstöd på grund av arbetslöshet ska inom två veckor anvisa till en arbetskonsulent, började vi med tidig kartläggning för dessa personer från maj. Totalt genomfördes 34 tidiga kartläggningar. Gensvaret från deltagare som har varit på tidig kartläggning har varit positivt. Målet är nu att gå vidare, från det att deltagare har varit hos en arbetskonsulent kunna gå direkt till någon av våra verksamheter för en snabbare väg in i aktivitet. I september startade vi Kompassen en grupp för språksvaga, som är en sammanhållen insats för deltagare med introduktionsersättning eller ekonomiskt bistånd där arbetskonsulenter, vägledare, språkstödjare arbetar tillsamman med kartläggning, individuell språkinlärning, jobbsök, friskvård och samhällsinformation, denna kurs pågår måndag - fredag och kommer att sluta i mars Samarbete med Kristianstad Lego för arbetsträning/utredning upparbetades och kommer att fortsätta under Matchningsgruppen handleder de på C4-teknik utbildade handledarna. Svårigheter och glädjeämnen Under året har samverkan med Af fungerat väl när det gäller ärenden kring etableringen ex. Glappet samt de som av olika skäl inte får en etableringsplan. Det har varit få som inte kunnat få etableringsplan och de som inte fått har till majoriteten varit föräldralediga (dvs har barn under 1 år). Vi har ett beslut i KS att kommunen ska erbjuda 60 platser för personer som hamnat i Fas 3. Det har varit ett tufft jobb att arbeta med denna insats då fackföreningarna inte är positivt inställda till den, vilket lett till oenighet i samverkan. I slutet på året hade vi 38 placerade och 17 som var anvisade av Af men inte kommit igång på sin arbetsplats. Mål och måluppfyllelse Medborgare 180 nyanlända flyktingar har avslutats från insatsen introduktionsersättning, av dem har 48% inte varit helt självförsörjande. Huvuddelen av de som avslutats kom 2008 då vi hade ett mottagande på 514 personer. Arbetskonsulenterna har tagit emot 184 deltagare i behov av arbetsmarknadsinsatser och 161 personer har avslutats under året varav 69% med ett positivt resultat och där 40% har gått till egen försörjning. Utöver dessa personer har 34 deltagare varit i tidig kartläggning. Deltagarna har erbjudits enskilda samtal, praktik och gruppverksamheter. 15

16 Matchningsgruppen har haft 683 avslut i olika former av praktikinsatser. Av dem var det 189 som erhållit arbete eller gått vidare till studier. Utveckling Under 2011 startade vi upp jobbtorget, där deltagarna har tillgång till datorer, telefon och får handledning i att söka arbete. Matchningsgruppens samarbete med YrkesVux där vårt uppdrag är att identifiera arbetsgivares rekryteringsbehov samt hjälpa elever i utbildning vidare mot arbete efter utbildningens slut. Medarbetare En stor del av personalen har under året gått MI-utbildning, en form av samtalsmetodik. Fler arbetskonsulenter har gått utbildningen till att arbeta med biologdesignmetoden. Ekonomi Verksamheten för nyanlända enligt den gamla ersättningsförordningen blev dyrare än beräknat främst pga att de nyanlända som kommit senaste åren har en lägre utbildningsnivå än tidigare samt kommer från kulturer som står längre ifrån vår, vilket gör att det tar längre tid för dem att stå till arbetsmarknadens förfogande. Kvar i fonden finns 4,7 miljoner som tillsammans med resterande statsbidrag som kommer att utbetalas under kommande år för de som kom 2010, ska täcka kostnaderna tom Etableringsverksamheten har avsatt 2,2 miljoner till framtida kostnader för de som tillhör etableringsreformen. Kostnaderna för glappet tiden mellan asylbidrag och etableringsersättning har kunnat hållas nere, tack vare effektiv handläggning och bra samarbete med arbetsförmedlingen. Arbetsmarknadsverksamheten fick ett överskott på 2,2 miljoner mycket tack vare våra flitiga jobbkoordinatorer som ser till att arbetsförmedlingen betalar när de använder våra tjänster. Vad gäller Fas 3 utgår det 1000 kr/månad till den arbetsplats som tar emot deltagaren. Framtidsutsikter Att flödet av ärenden till arbetskonsulenterna ökar och att fler personer går igenom kartläggningssamtal för att fånga upp deltagarna så att de tidigt får rätt insats. Samt att bygga upp ett samarbete med A-basen för att vi ska kunna göra en bedömning av deltagarnas arbetsförmåga samt kunna erbjuda arbetsträning. En central plattform för ungdomar där man både utför arbetsmarknadsåtgärder men även ett ställe där man bara kan få komma till när man inte har något annat för sig och där det skall vara personal från olika verksamheter som arbetar. 16 Ansvarig uppgiftslämnare: Helena Johnsson Befattning: Verksamhetschef

17 17 Utbildning & vägledning Uppdrag Sfi, svenska för invandrare Sfi är en kvalificerad språkutbildning som ska ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket. Utbildningen ska vara så flexibel att den går att kombinera med förvärvsarbete eller annan utbildning eller praktik. Undervisningen ska bedrivas kontinuerligt under året. Undervisningen ska planeras och utformas tillsammans med deltagaren. Utbildningsplats ska beredas inom en månad (för de som tillhör etableringsförordningen) resp. 3 månader (för övriga) Yrkesvux Kommunen ska genomföra utbildning främst inom områden där det finns ett behov av arbetskraft. Yrkesutbildningen för vuxna sker inom regelverket för gymnasial komvux. Utbildningen ska planeras i samråd med Arbetsförmedlingen och med företag, organisationer eller andra sammanslutningar som är verksamma inom de branscher som utbildningen är avsedd för. Kommunen ska erbjuda studie- och yrkesvägledning samt vid planeringen och genomförandet av utbildningen ta till vara deltagarnas tidigare förvärvade kunskaper och kompetens (validering). VLC- Vägledning och lärcentrum Tillhandahålla en oberoende studie- och yrkesvägledning för kommuninvånarna. Erbjuda en studiemiljö för vuxnas lärande. Årets händelser Förändringar inom verksamheten (obs t o m 31/ ) Den nya förvaltningen som startade i årsskiftet har medfört en del planeringsarbete men mest en osäkerhet innan allt skulle falla på plats med tjänster, arbetssätt m.m. I slutet av året förbereddes övergången in i den nya organisationsstrukturen för Utbildning och arbete där verksamhetsdelarna för Utbildning och vägledning skulle ingå. För Sfi har året präglats av förändringar som trädde i kraft under hösten 2010 men som först blev märkbara under året. Etableringsreformen som infördes i december 2010 medförde att deltagare som tillhörde reformen skulle beredas plats inom en månad. Effekterna av Sfi- bonusen började märkas under senare delen av våren. Samhällsorienteringen har förändrats och sker på modersmålet vilket har inneburit svårigheter att få tillräckligt med deltagare för att kunna starta grupper. Den öppna vägledningen som riktar sig till kommunmedborgarna har utvecklats. Servicegraden har ökats med fler dropintider och möjligheter att boka enskilda samtal.

18 18 Nya eller pågående projekt Vi fick ett tvåårigt projekt beviljat från Länsstyrelsen ( 37 regionala medel) för att bilda en knutpunkt i Skåne Nordost för samordning av samhällsorientering och yrkesnischad Sfi. En styrgrupp bildades under hösten och arbetet påbörjades. Avdelningen deltar sedan oktober i ett tvåårigt transnationellt Leonardoprojekt (CIVET) som leds från Finland. Projektet ska arbeta fram råd till yrkeslärare över hur man på bästa sätt kan undervisa/handleda deltagare med annat modersmål i yrkesutbildningar. Projektet hade ett uppstartsmöte i Finland i november och arbetet i respektive land har påbörjats. Samarbetsprojektet Lärlingsakademin Skåne Nordost startade i september med finansiering av region, kommuner och Esf-rådet. De medverkande kommunerna är Osby, Östra Göinge, Hässleholm, Bromölla, Sölvesborg och Kristianstad. Kristianstad kommun är projektägare och därmed ansvarig för verksamheten. Även Arbetsförmedlingen deltar i projektet. Lärlingsakademin Skåne Nordost har en projekttid som sträcker sig fram till och med december 2013 och budgeten omfattar ca 30 milj. Metodutveckling Kartläggningen som startade på Sfi under hösten 2010 har förbättrats under året med information från Studie- och yrkesvägledare och införande av individuella studieplaner. Även Studiehallen har utvecklats ytterligare med förbättrad ledning, administration och handledning. Kartläggningen och Studiehallen har avsevärt förbättrat flexibiliteten, individuella lösningar och kortat kötiderna. Det visar sig bl.a. i att antalet deltagare som klarat studieväg inom ett år från kommunplaceringen har ökat från 43 till 71. Starten av Studiehallen har också medfört att Sfi bara behövt stänga helt under två veckor på sommaren och två dagar i samband med julhelgen. Lärarna har genomfört ett kompetensutvecklings-program i Genrepedagogik som varit mycket givande och tydligt förbättrat undervisningen. Mobiliseringsfasen för Lärlingsakademin inledde projekttiden under hösten och under den fasen byggdes samarbetet och organisationen upp. Även marknadsföring och rekrytering av deltagare och företag startade. Lärlingsutbildning bygger på bra kontakter mellan skola, företag och deltagare och branscher. Därför har stort fokus varit på att hitta kontaktytor och skapa samarbeten. Det är gymnasieskolorna i de sju kommunerna som sätter betygen medan den största delen av utbildningen sker på en arbetsplats. Vid mobiliseringsfasens slut hade ca 60 företag anmält intresse av att ta emot lärlingar och 150 deltagare har anmält sig till informationsträffar om utbildningen. Studie- och yrkesvägledarna hade yrkesmässig handledning under hösten. Att vara del av och engagerad i yrkesmässig handledning är ett sätt att dels få ventilera yrkesrelaterade frågor med kollegor men också att skapa en grund för att genom gruppsamtalen utvecklas i sin yrkesroll tillsammans och vid behov hitta nya metoder som stödjer både den yrkesverksamma och verksamheten. Studie- och yrkesvägledningen har också tagit fram ett system för bokningar av enskilda samtal. Detta har medfört att besökare snabbare har kunnat få en besökstid eftersom man på ett enkelt sätt har överblick över vilka tider som är lediga.

19 19 Svårigheter och glädjeämnen Glädjeämnen under året för Sfi har varit att de flexibla lösningarna ökat. Statistiken från Skolverket visar att Sfi har kortare genomströmningstider än riket. Många deltagare (42) har fått Sfibonus. Anordnare av Sfi i Skåne har visat stort intresse för kartläggningen och studiehallen och det har varit flera studiebesök. Leonardoprojektet är inspirerande och kan ge nya kunskaper i Yrkessvenska. Yrkesutbildningarna har fortsatt bra resultat där över 75% av deltagarna går vidare till arbete, startar eget eller studerar vidare. Samarbetet med utbildningsanordnarna har fungerat bra. Utbildningsplatser upphandlas dels av Vuxenutbildningen och gymnasieskolorna, dels av företag och privata anordnare. Satsningar har framför allt skett inom yrkesområden där det finns jobb. Till stor glädje för de ingående kommunerna så fick vi projektet Lärlingsakademin beviljat av ESF med en total budget på ca 30 miljoner. Studerande har i större omfattning använt möjligheten att tentera på lärcentrum under Detta innebär för den enskilde att resor till studieorten där högskolan/universitetet ligger inte behöver göras. I och med detta kan kommuninvånarna studera på hemmaplan och enklare kombinera studier med familj, arbete och andra intressen/aktiviteter. En svårighet har varit att ombyggnaden av VLC-huset inte har kommit igång. Huset är i stort behov av reparation och uppfräschning. Entrén behöver handikappanpassas och den öppna ytan för besökare behöver kunna användas mer funktionellt. Ventilationen behöver åtgärdas, golvbeklädningar bytas ut, målning samt hela nätverksinstallationerna bytas ut. Problemet har varit att C4 teknik och ABK inte har kunnat komma överens om hur hyreskontraktet för huset skall skrivas. Mål och måluppfyllelse Medborgare - Personer som söker försörjningsstöd har möjlighet att träffa en studie- och yrkesvägledare inom 2 veckor. Målet är uppnått. Dialogen med socialsekreterare har utvecklats och rutiner har tagits fram. Inplanerade tider för bokningar har varit tillgängliga så att de deltagare som har haft behov av ett enskilt möte har kunnat komma inom 2 veckor. - 70% av Yrkesvux utbildningarna skall leda till självförsörjning Målet är uppnått. Ett grundläggande arbete i planeringen av utbildningsinsatser där hänsyn har tagits till arbetsmarknaden och möjligheterna att få jobb efter utbildningen har skett. En jobbkoordinator har även hjälpt deltagarna under slutfasen av utbildningen för att se hur övergången till arbetsmarknaden kan se ut. Detta har lett till att över 75% av deltagarna som har genomfört en yrkesutbildning har gått vidare anställning, starta eget eller vidare studier. Framtidsutsikter Det totala antalet deltagare på Sfi fortsätter att öka. Andelen flyktingar minskar och utgör nu bara 44 %. Det innebär att statsbidraget för Sfi minskar och belastar den kommunala budgeten mer. Antalet lågutbildade har ökat vilket också medför ökade kostnader. I halvårsskiftet startar VUX 2012 med bl.a. nytt betygssystem där även Sfi får 7-gradig betygsskala. Det finns flera faktorer som

20 vi ännu inte vet hur de kommer att påverka Sfi. Det pågår en utredning om Sfi peng som ska vara klar i september och en folkhögskola har aviserat att de kommer att starta Sfi redan i vår om de får betygstillstånd. Den statliga satsningen på Yrkesvux skulle enligt de första direktiven avslutas Det blev dock en förlängning även men i betydligt mindre omfattning. I och med detta blir det svårt att leva upp till kommunens mål om att genomföra 100 helårsplatser inom Yrkesvux med enbart den kommunala budgeten. Satsningen på lärlingsutbildningar från staten för vuxna medför att denna utbildningsform kan utvecklas inom riket och komplettera yrkesutbildningarna inom Yrkesvux. Lärlingsutbildningar skall bedrivas i huvudsak ute på ett företag där det skall finnas en utbildad handledare. Minst 70% av utbildningen skall vara på ett företag och max 30% på en skola. Med förhoppningar om att renoveringen av VLC-huset kommer igång under året så blir lokalerna mer funktionella. Då kan verksamheten i huset utvecklas och entréfunktionen kan ses över så att deltagarna får en bättre service. När omorganisationen blir klar vid årsskiftet kommer utbildnings- och arbetsmarknadsdelarna att tillhöra samma verksamhet. Detta ger en bättre helhet och nya möjligheter för deltagarna kan skapas. Samarbetet mellan verksamheterna i förvaltningen kan utvecklas vidare och även samarbetet inom och utom kommunen. Ansvarig uppgiftslämnare: Preben Bruzelius Befattning: Verksamhetschef 20

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn. 1 Inledning... 3

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn. 1 Inledning... 3 RIKTLINJE Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Särskilda förutsättningar... 3 2.1 Barns behov i centrum - BBIC... 3 2.2 Evidensbaserad praktik... 3 3 Jourhem...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015 Upprättad 2013-04-23 2(6) INLEDNING Individ- och familjeomsorgens uppgift består i huvudsak av att bistå kommunmedborgarna när de är i behov av

Läs mer

Medborgarförvaltningennyckeltal. Budgetberedningen våren 2015

Medborgarförvaltningennyckeltal. Budgetberedningen våren 2015 Medborgarförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Invånare 16-64 år som är arbetslösa el. i konjunkturberoende program, andel (%) 7,2 8,7 6,9 7, 4,2 8, 7,3 9,2 8,3 29 21 Värnamo

Läs mer

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2016-10-15 Socialförvaltningen 1 (6) Ansa Haapala Stabschef Diarienummer 2015/SN 0179-003 Socialnämnden Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden

Läs mer

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 2013-11-26 1 (5) Kompetens- och arbetslivsnämnden Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 1. Bakgrund

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer 2014 1. Inledning Arbetet med våld i nära relationer är ett högt prioriterat område utifrån regeringens skrivelse 2007/08:39. Familjefridssamordnarens

Läs mer

Ekonomisk rapport efter april 2015

Ekonomisk rapport efter april 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-05-15 SN 2014/0652.03.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Socialnämnden Verksamhetsplan Gemenskap - inte utanförskap

Socialnämnden Verksamhetsplan Gemenskap - inte utanförskap Socialnämnden Verksamhetsplan 2017 Gemenskap - inte utanförskap Verksamhetsplan Socialt ansvar för våra medmänniskor Det medmänskliga ansvaret i Eskilstuna ska vara starkt. De viktigaste förpliktelserna

Läs mer

Gemensam handlingsplan för kommunerna i Kalmar län och Landstinget i Kalmar län gällande överenskommelse inom området psykisk hälsa 2016

Gemensam handlingsplan för kommunerna i Kalmar län och Landstinget i Kalmar län gällande överenskommelse inom området psykisk hälsa 2016 Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Gemensam handlingsplan för kommunerna i Kalmar län och Landstinget i Kalmar län gällande överenskommelse

Läs mer

Socialsekreterare om sin arbetssituation

Socialsekreterare om sin arbetssituation Socialsekreterare om sin arbetssituation SSR: Stina Andersson Synovate: Arne Modig Marika Lindgren Åsbrink 2008-04-01 S-114862 Synovate 2008 1 Om undersökningen Synovate har på uppdrag av Akademikerförbundet

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn RIKTLINJE Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn Dokumentets syfte Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att ensamkommande barn som placerats i Nacka kommun får en rättssäker handläggning.

Läs mer

ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND

ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND 1 (5) Finsamförbundet ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND IDEBESKRIVNING Utgångspunkter Sedan den 1 februari 2011 har i form av socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Handlingsplan för arbetet med våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck

Handlingsplan för arbetet med våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 2017-12-06 1 (7) DNR SAN-0104/2017-3 Handlingsplan för arbetet med våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck 2020 Mål för handlingsplanen

Läs mer

Delårsrapport. Viadidakt

Delårsrapport. Viadidakt Delårsrapport Viadidakt 2011 Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse... 3 1.1 Finansiella mål och ekonomisk analys... 3 1.2 Framtiden... 3 2 Verksamhetsområden... 5 2.1 Samhällsutveckling... 5 2.2

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning 2016

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning 2016 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Eva Hellstrand Datum 2016-11-03 Diarienummer AMN-2015-0391 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning

Läs mer

Avstämning budget 2015

Avstämning budget 2015 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-01-20 Dnr: 2015/53-IFN-041 Urban Soneryd - aj744 E-post: urban.soneryd@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Avstämning budget 2015

Läs mer

Rapport barn och unga (0-20 år) aktuella i Tyresö inom individ och familjeomsorgen utveckling

Rapport barn och unga (0-20 år) aktuella i Tyresö inom individ och familjeomsorgen utveckling PM Tyresö kommun 2015-02-09 Socialförvaltningen 1 (7) Sara Strandberg Bengt Isaksson Diarienummer 2015/SN 0030-010 Rapport barn och unga (0-20 år) aktuella i Tyresö inom individ och familjeomsorgen utveckling

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser 2010 Till Länsstyrelsen Västra Götalands län 403 40 Göteborg Sökande Huvudman Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Adress Postnummer Box 5073 402 22

Läs mer

Rapport gällande Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm och Vingåker

Rapport gällande Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm och Vingåker Vår handläggare Datum Vår beteckning Helene Björkqvist 2011-02-14 VIAN/2010:8-654 Förvaltningschef 2011:74 1 (5) Rapport gällande Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm och Vingåker

Läs mer

Nämndplan. Socialnämnden. Foto: Thomas Henrikson

Nämndplan. Socialnämnden. Foto: Thomas Henrikson Nämndplan Socialnämnden 2017 Foto: Thomas Henrikson Innehållsförteckning 1 Nämndordförande har ordet... 2 2 Övergripande beskrivning av organisationen... 3 3 Prioriteringar för 2017... 5 4 Mål för nämnden...

Läs mer

Motion om arbetsmarknadspolitiken

Motion om arbetsmarknadspolitiken 2007-10-29 238 509 Kommunstyrelsen 2008-10-13 218 380 Arbets- och personalutskottet 2008-09-29 196 476 Dnr 07.677-008 oktkf54 Motion om arbetsmarknadspolitiken Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet,

Läs mer

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 1 2003-03-21 STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 Bakgrund Individ- och familjeomsorgen i kommunen styrs på många sätt av den nationella lagstiftning som finns. Till

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun

Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun Datum 2012-07-05 Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun Kvalitetsdokument Redaktör Dokumentnamn Upprättat (dat.) 2011-11-24 Handlingsplan

Läs mer

Fastställd av socialnämnden 2012-08-15, SN 193

Fastställd av socialnämnden 2012-08-15, SN 193 Fastställd av socialnämnden 2012-08-15, SN 193 Verksamhetsberättelse för Socialförvaltningens Barn- och familjeenhet år 2011 Viktiga händelser De två enheterna barn- och familjeenheten och socialförvaltningens

Läs mer

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Nämnden för arbete och välfärd Dokumentinformation - Dokumentnamn Reglemente för nämnden för arbete och välfärd

Läs mer

Flyktingersättning och planering. Eva Sahlén Västerås stad

Flyktingersättning och planering. Eva Sahlén Västerås stad Flyktingersättning och planering Eva Sahlén Västerås stad Stadens flyktingmottagande Antal mottagna flyktingar 2000-2016 Både ABO och EBO med uppehållstillstånd 1310 619 639 696 548 526 433 455 325

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN - ÅRSBOKSLUT (T3): 2012 Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten; 4,5 (5-gradig skala) Fortsatt hög andel som är nöjda

Läs mer

Verksamhetsberättelse Arbete och välfärdsförvaltningen

Verksamhetsberättelse Arbete och välfärdsförvaltningen Verksamhetsberättelse Arbete och välfärdsförvaltningen 2012 Arbete och Välfärdsförvaltningens Verksamhetsberättelse 2012 2 Innehållsförteckning Arbete och välfärdsnämnden... 3 Förvaltningens uppdrag...

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 12 februari 2009-2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2011/036396 Datum: 2012-02-12 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Tommy Berglund. Rapport: Samverkansprojekt AME-IFO Ludvika kommun. Kartläggning, metodutveckling och samverkanrutiner ungdomar år.

Tommy Berglund. Rapport: Samverkansprojekt AME-IFO Ludvika kommun. Kartläggning, metodutveckling och samverkanrutiner ungdomar år. Tommy Berglund Rapport: Samverkansprojekt AME-IFO Ludvika kommun. Kartläggning, metodutveckling och samverkanrutiner ungdomar 18-24 år. Inledning Arbetsförmedlingens egen återrapportering 2013 visar att

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd

Uppföljning ekonomiskt bistånd ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2017-01-18 Diarienummer AMN-2017-0002 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Kan samverkan bidra till inflytande, självständighet och delaktighet?

Kan samverkan bidra till inflytande, självständighet och delaktighet? Kan samverkan bidra till inflytande, självständighet och delaktighet? En samverkan mellan Förvaltningen för funktionshindrade och Vuxen- och arbetsmarknadsförvaltningen Gunilla Andersson & Bodil Lundvall

Läs mer

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen.

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen. Fördjupad analys inom försörjningsstöd/arbetsmarknadsinsatser ASN Dnr 2013-288 Dpl 10 Ansvarsområdet arbetsmarknadspolitik Sveriges regering och staten, genom bland annat arbetsförmedlingen (af), ansvarar

Läs mer

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2015-04-23 AMN-2015-0233 Arbetsmarknadsnämnden Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Läs mer

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun Socialförvaltningen Verksamhetsområde vuxenstöd och socialpsykiatri Tjänsteskrivelse 1(8) Karin Säfström 046 35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Familjeenheten 2013

KVALITETSREDOVISNING Familjeenheten 2013 KVALITETSREDOVISNING Familjeenheten 2013 ENHET/ BUDGETENHET Familjeeneheten TIDSPERIOD 2013 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Familjeenheten handlägger ärenden som gäller barn och ungdomar

Läs mer

Diagram Kompetens och arbetslivsnämndens verksamhet

Diagram Kompetens och arbetslivsnämndens verksamhet Kompetens och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Svenskundervisning för invandrare (sfi) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008.

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Kommittédirektiv Dialog med kommuner om flyktingmottagande Dir. 2008:16 Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare i form av en kontaktperson

Läs mer

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011 Våld i nära relationer Handlingsplan för socialnämnden 2011 1 Utgångspunkter Enligt 5 kap 11 andra stycket socialtjänstlagen ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta

Läs mer

Ekonomisk rapport efter maj 2015

Ekonomisk rapport efter maj 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-06-08 SN 2014/0652.03.01 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter maj 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Bakgrund Hallands sex kommuner och landstinget Halland representerat av psykiatrin i Halland och Närsjukvården Landstinget

Läs mer

KS Ärende 15. Från etablering till anställning

KS Ärende 15. Från etablering till anställning KS Ärende 15 Från etablering till anställning Tjänsteskrivelse 2013-11-21 Handläggare: Stefan Larsson KS 2013.0330 Kommunstyrelsen Från etablering till anställning Sammanfattning Arbetsförmedlingen har

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3265 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

BILDNINGSSEKTORN Arbetsmarknads- och socialnämnden Nämndsdialogdag den 28 april 2016

BILDNINGSSEKTORN Arbetsmarknads- och socialnämnden Nämndsdialogdag den 28 april 2016 BILDNINGSSEKTORN Arbetsmarknads- och socialnämnden Nämndsdialogdag den 28 april 2016 Utmaningar vi har haft under 2015 och så här löste vi det Flyktingström evakueringsboende och mottagningsenhet Personalsituationen

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor. Vad gör socialtjänsten?

Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor. Vad gör socialtjänsten? Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor Vad gör socialtjänsten? Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor Vad gör socialtjänsten? ISSN 1103-8209, meddelande 1999:23 Text: Britt Segerberg Omslagsbild:

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Bakgrund Ovanstående Samordningsförbund bildades den 1 januari 2011, bildandet gjordes genom en ombildning av Samordningsförbundet i Kristianstads

Läs mer

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Kommittémotion otion till riksdagen 2016/17:3265 av Elisabeth Svantesson m.fl. () Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Sammanfattning oderaterna vill förbättra integrationen med tidiga insatser

Läs mer

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Redovisning 2012 Kalmar län 2013-01-25 1 Mona Krispinsson RF Ann-Sofie Togner LT Ann-Christine Larsson Fokus Nadja Widén RF Innehåll 1. ÅTERRAPPORTERING

Läs mer

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 Måldokument FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 En väg in, många vägar ut! Överlämnad 2014-04-03 av beredningen för lärande Antagen av Kommunfullmäktige 2014- Innehåll FÖRORD... 3 VISION OCH MÅL...

Läs mer

Ungdomssatsning på utbildning i Luleå

Ungdomssatsning på utbildning i Luleå Kommunstyrelsen 2009-12-07 233 607 Arbets- och personalutskottet 2009-11-16 245 531 Dnr 09.672-613 deckf14 Ungdomssatsning på utbildning i Luleå Bilaga: Sammanställning över kurser Ärendebeskrivning I

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete UPPLANDS VÄSBY KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet SWECO STRATEGY Innehåll 1. Beskrivning av befintlig verksamhet...

Läs mer

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Samverkan mellan kommun och Arbetsförmedlingen i Skåne Paul Andersson Arbetsförmedlingens grunduppdraginstruktionen för Arbetsförmedlingen Förordning (2007:1030)

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning 2016

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning 2016 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Eva Hellstrand Datum 2016-10-06 Diarienummer AMN-2015-0391 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning

Läs mer

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per januari 2014

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per januari 2014 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tobias Åström Sinisalo 2014-02-11 UAN-2014-0066 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning av ekonomiskt bistånd per 2014

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015

Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2015-06-04 Diarienummer AMN-2015-0114 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015 Förslag till beslut

Läs mer

Kommittédirektiv. Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare. Dir. 2011:81

Kommittédirektiv. Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare. Dir. 2011:81 Kommittédirektiv Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare Dir. 2011:81 Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Sammanfattning En särskild utredare

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun Revidering 2016 Dnr SO 2016/0093

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun Revidering 2016 Dnr SO 2016/0093 Socialförvaltningen Verksamhetsområde Vuxen Tjänsteskrivelse 1(5) Christina Schoug 046 359 44 47 Christina.schoug@lund.se Socialnämnden Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun

Läs mer

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Styrande dokument Senast ändrad 2012-04-17 Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Nämnden för arbete och välfärd Dokumentnamn Reglemente för nämnden

Läs mer

En gemensam plan. Merete Tillman, förvaltningschef. Bodil Eriksson, verksamhetschef Barn och ungdom. Peter Sonnsjö, verksamhetschef Vuxenvården

En gemensam plan. Merete Tillman, förvaltningschef. Bodil Eriksson, verksamhetschef Barn och ungdom. Peter Sonnsjö, verksamhetschef Vuxenvården Arbete och välfärdsförvaltningens verksamhetsplan 2016 2018 En gemensam plan Arbete och välfärdsförvaltningens verksamhetsplan för 2016-2018 är en plan för att utveckla och förbättra verksamheten för

Läs mer

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr BESLUTSUNDERLAG Datum 2016-09-01 Sida 1(1) Socialnämnden Ärende Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr 2016-000069 Budget 2017 Dnr 2016-000070 Sammanträdesdagar för socialnämnden

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Vuxenenheten 2014 ENHET/ BUDGETENHET Vuxenenheten FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2014 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Vuxenenheten handlägger ärenden som rör ekonomiskt bistånd, boende,

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Verksamhetsberättelse Arbete och välfärdsförvaltningen

Verksamhetsberättelse Arbete och välfärdsförvaltningen Verksamhetsberättelse Arbete och välfärdsförvaltningen 2013 Arbete och Välfärdsförvaltningens Verksamhetsberättelse 2013 2 Innehållsförteckning Arbete och välfärdsnämnden... 3 Förvaltningens uppdrag...

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015

Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2016-01-13 Diarienummer AMN-2015-0391 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015 Förslag till beslut

Läs mer

Måldokument. för utskottet för Arbete och Försörjning,

Måldokument. för utskottet för Arbete och Försörjning, Måldokument för utskottet för Arbete och Försörjning, 2007 2010 Kommunfullmäktige antog 2006-12-18 Mål för Eslövs kommun 2007 2010. Dessa skall, som en grund, vara styrande för såväl utskottet som förvaltningen

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: AF-2011/036396 Datum: 2011-08-10 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget Uppdrag att upphandla

Läs mer

Verksamhetsrapport 2014:02

Verksamhetsrapport 2014:02 Analys av försörjningsstödets utveckling Jämförelse första helår 212 och 213 samt perioden 28-213 Verksamhetsrapport 214:2 Sammanfattning Försörjningsstödskostnaden ökade i jämförelse mellan 212 och 213

Läs mer

Stadsområdesförvaltning Väster Tjänsteskrivelse Kvalitetsberättelse för Individ- och familjeomsorg 2013 SOFV-2014-265 Sammanfattning

Stadsområdesförvaltning Väster Tjänsteskrivelse Kvalitetsberättelse för Individ- och familjeomsorg 2013 SOFV-2014-265 Sammanfattning Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-03-04 Vår referens Eva Hansson Socialsekreterare Tjänsteskrivelse Eva.Hansson@malmo.se Kvalitetsberättelse för Individ- och familjeomsorg 2013

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2016-02-19 Diarienummer AMN-2016-0053 Arbetsmarknadsnämnden Verksamhetsberättelse 2015 Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden föreslås

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen Sida: 1 (7) Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2017- Sida: 2 (7) INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING...3 2. UPPDRAG...3 3. SYFTE...3 4. MÅL...3 5. EKONOMI...3 6. PLANERADE ÅTGÄRDER...4 7. RAPPORTERING AV

Läs mer

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Bakgrund Inom ramen för överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regeringen om stöd till en evidensbaserad praktik (EBP) för god

Läs mer

Samordnare för våld i nära relation Slutrapport

Samordnare för våld i nära relation Slutrapport Slutrapport Kirsti Kanttikoski 2010-03-25 Sammanfattning I samband med att social- och äldrenämnden antog en plan för samverkan mellan socialtjänsten, andra myndigheter och frivilligorganisationer och

Läs mer

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN 2016-06-02 1 (8) ANSÖKAN TILL FINSAM LEKEBERG OCH ÖREBRO ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN Datum: 2016-06-02 Benämning Samordnad förvaltningsövergripande

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M)

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.00 16.00 Ajournering: kl. 15.00 15.10 Beslutande Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M) Övriga

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2016

Ekonomisk rapport efter september 2016 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-10-13 SN 2015/0525.03.01 Tel: 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2016 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING BILD KVALITETSREDOVISNING Budgetenhet INDIVID OCH FAMILJ År 2012 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET Budgetenhet Individ och Familj (IFO) TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN I budgetenheten Individ och Familj

Läs mer

Uppdrag gränsdragning av arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd

Uppdrag gränsdragning av arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2013-08-20 Socialnämnden 161 Uppdrag gränsdragning av arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd Dnr SN 2013/0448 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad 2013-08-09 Slutrapport

Läs mer

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman Att arbeta med våld i nära relationer Ingrid Hjalmarson Eva Norman Utvärderingar om Våld i nära relationer Kommunernas och hälso- och sjukvårdens ansvar för insatser mot våld SoL 5 kap reglerar insatserna

Läs mer

7. Rapport avseende åtgärder för långtidsarbetslösa inom stadsdelen Förslag till beslut

7. Rapport avseende åtgärder för långtidsarbetslösa inom stadsdelen Förslag till beslut Arbete och Bistånd Avdelningen för Individ- och familjeomsorg Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande sid 1 (7) 2004-02-19 Handläggare: Agneta Mejbert-Carlsson Tfn: 508 03 154 Spånga-Tensta

Läs mer

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande Styrning Nationella jämställdhetspolitiska mål: Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv 1. En jämn fördelning av makt och inflytande 2. Ekonomisk jämställdhet 3. En jämn

Läs mer

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun 101 av 106 Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun Bakgrund Inom Nacka kommun har Arbets- och företagsnämnden via arbets- och företagsenheten ansvar för kundval

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Analys av Öppna Jämförelser gällande Social barn- och ungdomsvård

Analys av Öppna Jämförelser gällande Social barn- och ungdomsvård RAPPORT april 2014 Analys av Öppna Jämförelser gällande Social barn- och ungdomsvård Resultat och förbättringsområden Sammanfattning För femte gången presenterar Socialstyrelsen öppna jämförelser av den

Läs mer