Motioner och utlåtanden. Grupp F Valprogrammets avslutning m m

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motioner och utlåtanden. Grupp F Valprogrammets avslutning m m"

Transkript

1 Motioner och utlåtanden Grupp F Valprogrammets avslutning m m Stockholms arbetarekommuns årsmöte april 2014

2 Sida 2 av 78

3 Motion F1 Kvinnofrid - kvinnojourer Traneberg-Ålsten-Bromma s-kvinnoklubb Hässelby s-kvinnor Södra Kvinnoklubben Vällingby s-kvinnor Sveriges kvinnojourer har en central roll för att minska våldet mot kvinnor och för att skydda kvinnor och deras barn mot våld. Kvinnojourernas arbete startade för år sedan. Det har ofta bedrivits i motvind och inte sällan har kommunernas stöd till jourerna varit begränsat. Under senare år har jourerna mött ett ökat intresse från samhället. Men det har allt för ofta handlat om hur man kan styra verksamheten. Från jourerna finns en rädsla att de ska upphandlas och att därmed den fristående och opinionsbildande verksamheten i jourerna ska försvinna. Bland jourerna finns en irritation över att den socialtjänst som allt för ofta misslyckas med att skydda kvinnorna till exempel genom att lämna ut skyddade adresser ska få ökad kontroll och inflytande över jourverksamheten. I snitt mördas 17 kvinnor årligen av män. Siffran är relativt oförändrad över åren. Det måste ses som ett misslyckande för samhället och rättsapparaten att det dödliga våldet inte pressats tillbaka. Det har också hänt att rättsväsendets och socialtjänstens agerande fått förödande konsekvenser för enskilda kvinnor och deras barn. Fortfarande är kunskapsluckorna kring våld i nära relationer stora i rättsväsendet och bland myndigheter. Stockholms kommun har antagit ett program för kvinnofrid, Programmet för kvinnofrid mot våld i nära relationer. Alla Kvinnors Hus har nyligen genomfört en undersökning som visar att 6 av 13 stadsdelar inte genomfört den kartläggning av närståendes våld och övergrepp som beslutats om i planen. 10 av Stockholms stadsdelar vet inte om de klarar att uppnå målen i Stockholms stads kvinnofridsgaranti. Det hedersrelaterade våldet har uppmärksammats under senare år. Inte minst Sharafs hjältar, under ledning av Arhe Hamednaca har haft stor betydelse för att utveckla kompetensen och arbetsmetoderna. Vi menar att det nu är dags för Socialdemokraterna i Stockholm att ta nästa steg och utforma en tydlig handlingslinje för arbetet med våld i nära relationer och stödet till kvinnojourerna. Det är några frågor som är särskilt viktiga på kommunal nivå: Kvinnojourerna måste garanteras oberoende. Socialtjänsten är i bästa fall ett stöd för kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. Men många kvinnor saknar förtroende för socialtjänsten. Därför måste (s) ta ställning för oberoende jourer med ekonomiskt, långsiktigt stöd. Det innebär också ett nej till upphandling av privata utförare. Socialdemokraterna i stadsdelsnämnderna måste också driva på för att socialtjänsten ska fullfölja och genomföra Programmet för kvinnofrid. Under hösten har finansieringen av Terrafem, som arbetar mot hedersrelaterat våld, varit hotad. Nu har finansieringsfrågan löst sig. Det är dock centralt att jourer och verksamheter mot det hedersrelaterade våldet har en långsiktig garanti för sin finansiering. Jourerna möter brist på kunskap om mäns våld mot kvinnor bland socialtjänst, polis och domstolar. Många enskilda handläggare menar att de saknar utbildning och att de inte fått det i sin grundläggande utbildning. Stockholms stad borde kunna ta ansvaret för att berörd personal inom socialtjänsten har adekvat utbildning. Sida 3 av 78

4 Vi kräver 1. att partiet och de förtroendevalda verkar för ett långsiktigt stöd till kvinnojourerna bort med projektstöd 2. att kvinnojourerna ges ett stöd som gör dem oberoende och fria försök till styrning av jourerna från olika myndigheter bör avvisas 3. att det finns personal med kunskap och kompetens kring våld mot kvinnor i alla stadsdelar 4. att kommunen svarar för att det finns utbildningar för personal om barns rätt när de bevittnat våld i familjen Gerd Granlund- Sjöberg, Lena Josefsson Antagen enhälligt på medlemsmöte i Traneberg-Ålsten-Bromma S-kvinnoklubb söndagen den 1 december Antagen av Hässelby s-kvinnor Vällingby S-kvinnor har beslutat ställa sig bakom motionen den 21 november Motionen behandlad på medlemsmöte i Södra Kvinnoklubben och antagen som klubbens egen Sida 4 av 78

5 Motion F2 Våld mot kvinnor i nära relationer Allmänna kvinnoklubben Sveriges kvinnojourer har en central roll för att minska våldet mot kvinnor och för att skydda kvinnor och deras barn mot våld. Kvinnojourernas arbete startade för år sedan. Det har ofta bedrivits i motvind och inte sällan har kommunernas stöd till jourerna varit begränsat. Under senare år har jourerna mött ett ökat intresse från samhället. Men det har allt för ofta handlat om hur man kan styra verksamheten. Från jourerna finns en rädsla att de ska upphandlas och att därmed den fristående och opinionsbildande verksamheten i jourerna ska försvinna. Bland jourerna finns en irritation över att den socialtjänst som allt för ofta misslyckas med att skydda kvinnorna till exempel genom att lämna ut skyddade adresser ska få ökad kontroll och inflytande över jourverksamheten. I snitt mördas 17 kvinnor årligen av män. Siffran är relativt oförändrad över åren. Det måste ses som ett misslyckande för samhället och rättsapparaten att det dödliga våldet inte pressats tillbaka. Det har också hänt att rättsväsendets och socialtjänstens agerande fått förödande konsekvenser för enskilda kvinnor och deras barn. Fortfarande är kunskapsluckorna kring våld i nära relationer stora i rättsväsendet och bland myndigheter. Stockholms kommun har antagit ett program för kvinnofrid, Programmet för kvinnofrid mot våld i nära relationer. Alla Kvinnors Hus har nyligen genomfört en undersökning som visar att 6 av 13 stadsdelar inte genomfört den kartläggning av närståendes våld och övergrepp som beslutats om i planen. 10 av Stockholms stadsdelar vet inte om de klarar att uppnå målen i Stockholms stads kvinnofridsgaranti. Det hedersrelaterade våldet har uppmärksammats under senare år. Inte minst Sharafs hjältar, under ledning av Arhe Hamednaca har haft stor betydelse för att utveckla kompetensen och arbetsmetoderna. Vi menar att det nu är dags för Socialdemokraterna i Stockholm att ta nästa steg och utforma en tydlig handlingslinje för arbetet med våld i nära relationer och stödet till kvinnojourerna. Det är några frågor som är särskilt viktiga på kommunal nivå: Kvinnojourerna måste garanteras oberoende. Socialtjänsten är i bästa fall ett stöd för kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. Men många kvinnor saknar förtroende för socialtjänsten. Därför måste (s) ta ställning för oberoende jourer med ekonomiskt, långsiktigt stöd. Det innebär också ett nej till upphandling av privata utförare. Socialdemokraterna i stadsdelsnämnderna måste också driva på för att socialtjänsten ska fullfölja och genomföra Programmet för kvinnofrid. Under hösten har finansieringen av Terrafem, som arbetar mot hedersrelaterat våld, varit hotad. Nu har finansieringsfrågan löst sig. Det är dock centralt att jourer och verksamheter mot det hedersrelaterade våldet har en långsiktig garanti för sin finansiering. Jourerna möter brist på kunskap om mäns våld mot kvinnor bland socialtjänst, polis och domstolar. Många enskilda handläggare menar att de saknar utbildning och att de inte fått det i sin grundläggande utbildning. Stockholms stad borde kunna ta ansvaret för att berörd personal inom socialtjänsten har adekvat utbildning. Sida 5 av 78

6 Vi kräver 1. att partiet och de förtroendevalda verkar för ett långsiktigt stöd till kvinnojourerna bort med projektstöd 2. att det finns personal med kunskap och kompetens kring våld mot kvinnor i alla stadsdelar 3. att kommunen svarar för att det finns utbildningar för personal om barns rätt när de bevittnat våld i familjen Motionen antogs som Allmänna kvinnoklubbens egen den 28 november 2014 Motionen är likalydande med en motion skriven av Lena Josefsson och Gerd Granlund-Sjöberg. Skillnaden är att vår motion bara upptar tre att-satser (den andra att-satsen i originalmotionen har strukits) Sida 6 av 78

7 Motion F3 Stoppa förslagen om upphandling av kvinnojourernas verksamhet Traneberg -Ålsten -Bromma s-kvinnoklubb Det finns en stor politisk enighet om hur viktig kvinnojourernas verksamhet är för att minska och lindra våld i nära relationer, för kvinnor med och utan barn. Samhällets sätt att stödja verksamheten ser olika ut : statligt stöd ges dels till riksorganisationerna SKR, Sveriges Kvinno-och Tjejjourers Riksförbund, och ROKS, Riksorganisationen för Kvinnojourer och Tjejjourer i Sverige, för deras verksamhet mestadels i olika projekt samt från kommunerna där stödet är av olika slag, såsom bidrag till verksamheten, hyresbidrag och/eller olika projekt. Huddinge kommun bekostar en fastighet där både boende och stödverksamhet bedrivs, i Solna bekostas en stor lägenhet för boende och samtalsstöd. Stockholms kommun betalar för boende per dygn men inte för löpande verksamhet eller hyra, vilket gör arbetet i jourerna inom Stockholm tungt och osäkert. Verksamheten bedrivs av ideella föreningar där volontärarbetet utgör huvudsaklig grund. Utbildning sker dels i egen regi dels av respektive huvudorganisation. S-kvinnor har kraftfullt drivit på för att öka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn vilket kan konstateras när man ser på engagemang i de olika jourerna, ett typexempel är Alla Kvinnors Hus i Stockholm, det största i landet. Nu har i den borgerliga regeringens iver att privatisera välfärden tiden kommit till kvinnojourernas verksamhet, I upphandlingsutredningen 2010 med det belysande namnet: Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling, finns förslag som skulle kunna medföra ett upphandlingsförfarande även av kvinnojourernas verksamhet. Det finns i och för sig många intressanta överväganden i utredningens förslag men det är uppenbart att för idéburna organisationer med stor andel ideella arbetsinsatser kommer verksamheten att drastiskt förändras, kanske säljas ut till stora vinstdrivande företag. Traneberg-Ålsten-Bromma s-kvinnor anser att stödet till kvinnojourernas verksamhet bör stärkas, främjas och förbättras men att detta ej kan ske genom upphandling enligt förslagen. Vi föreslår därför Stockholms Arbetarekommun 1. att uttala att kvinnojourernas verksamhet ej ska upphandlas enligt förslagen 2. att ge kommunfullmäktigegruppen i uppdrag att arbeta för att kvinnojourerna får dels ett verksamhetsanslag, dels ett hyresbidrag 3. att ge riksdagsgruppen ett uppdrag att arbeta för att jourernas verksamhet utreds med inriktning på ett samhälleligt stöd för jourernas verksamhet mot våld i nära relationer utan föreslaget upphandlingsförfarande Bromma 1 december 2013 Margrethe Höglund Enligt uppdrag Motionen antagen på klubbmöte 1 december 2013 Sida 7 av 78

8 Utlåtande F1, F2 och F3 Våld i nära relationer är ett stort och allvarligt samhällsproblem som huvudsakligen drabbar kvinnor. När den som utövar våld och hot är en närstående, ofta make och far till barnen, har de samhälleliga instanserna som t ex polis och socialtjänst under lång tid varit blinda för de mekanismer som styr. Skyddet för utsatta kvinnor har istället byggts upp, under många års tid, av kvinnojourer på ideell basis. Först under senare år har kvinnojourerna fått del av skattemedel för att finansiera sin viktiga verksamhet. Mot denna bakgrund delar styrelsen helt motionärernas uppfattning att det är oerhört viktigt att kvinnojourerna garanteras oberoende och långsiktig finansiering. Styrelsen menar dock att det är alltför långtgående att besluta om att avvisa varje form av styrning från myndigheter när det gäller skattemedels användning. Upphandling passar dåligt för kvinnojourerna som har ett starkt ideellt engagemang som är av avgörande värde. Styrelsen ställer sig därför bakom motionerna som är delvis likalydande. Delar av motionerna överlappar varandra. Styrelsen menar att andra och tredje att-satsen i F3 tillgodoses genom bifall till F1 och F2. Stockholms arbetarekommuns styrelse föreslår årsmötet besluta 1. att bifalla första att-satsen i motion F1 2. att anse andra att-satsen i motion F1 besvarad 3. att bifalla tredje att-satsen i motion F1 4. att bifalla fjärde att-satsen i motion F1 5. att bifalla första att-satsen i motion F2 6. att bifalla andra att-satsen i motion F2 7. att bifalla tredje att-satsen i motion F2 8. att bifalla första att-satsen i motion F3 9. att anse andra att-satsen i motion F3 besvarad 10. att anse tredje att-satsen i motion F3 besvarad Beslut: Sida 8 av 78

9 Motion F4 Medborgarvittnen på polisstationer Skärholmens s-kvinnoklubb Skärholmen/Vårbergs s-förening Sätra/Bredäng s-förening Oavsett att polisen gör ett bra jobb, så händer det incidenter, som är upprörande. Det kan inte undgå någon, att personer som blivit arresterade har farit illa i arresten. Det har även hänt, att personer avlidit. Det ska inte vara förenat med livsfara, att bli arresterad. Det kan naturligtvis vara svårt att bedöma om en person är berusad, psykiskt sjuk eller har någon sjukdom t ex diabetes eller epilepsi, som gör att man beter sig onormalt. Oavsett vad en person har för symtom, så kan man inte låsa in personen utan övervakning. För ett antal år sedan, så hade vi s k medborgarvittnen. Det var personer politiskt tillsatta, som var på polisstationen och övervakade det hela och som sedan kunde verifiera om något ovanligt hände. Jag tycker att det vore bra om man tar upp frågan om att införa medborgarvittnen igen eller hittar andra åtgärder för att stärka säkerheten för de arresterade. Därför yrkar jag 1. att Stockholms arbetarekommun bifaller motionen och skickar den till Riksdagsgruppen 2. att Socialdemokraterna driver frågan om att åstadkomma en lösning för hur säkerheten för de arresterade ska stärkas. Liliane Svensson Motionen behandlad och antagen på klubbens möte den 17 november Skärholmens socialdemokratiska kvinnoklubb Motionen antagen på Skärholmen/Vårberg och Sätra/Bredäng socialdemokratiska föreningsmöten den 17 november Sida 9 av 78

10 Utlåtande F4 Styrelsen delar motionärens intentioner i att medborgarna måste få större insyn i polisens arbete. Både i stort men också i de som för polisen är rutin men för enskilda medborgare kan vara väldigt chockerande och traumatiserande. Det är på många sätt viktigt att medborgarna ser vad polisen gör men också att polisen vet att allt de gör kan granskas. Styrelsen är däremot inte säker på att politiskt tillsatta medborgarvittnen är rätt metod. Poliskåren granskas redan idag av förtroendevalda genom olika politiska institutioner och det bör vara en naturlig uppgift för våra företroendevalda i polisstyrelsen vid Polismyndigheten i Stockholms län att t ex bevaka säkerheten för frihetsberövade personer. Stockholms arbetarekommuns styrelse föreslår årsmötet besluta 1. att avslå första att-satsen 2. att avslå andra att-satsen Beslut: Sida 10 av 78

11 Motion F5 En rättshjälp för arbetarklassen Sofia s-förening Rättshjälp är en social skyddslagstiftning som ska hjälpa den som inte kan få sina ombudskostnader för jurist eller advokat täckta via hemförsäkringen eller på annat sätt. Endast privatpersoner kan få rättshjälp, alltså inte föreningar, företag och liknande. Antalet ansökningar om rättshjälp var förra året (2012) Motsvarande system med rättshjälp finns i de flesta europeiska länder. En förutsättning för rättshjälp är att den som söker inte har ett ekonomiskt underlag (summan av inkomster, försörjningsbörda, förmögenhet och skulder) på mer än kr per år. Gränsen för högsta ekonomiska underlag för att få rättshjälp har varken indexuppräknats eller höjts sedan Detta har i praktiken lett till att systemet håller på att dö sotdöden. Antalet personer med lägre årsinkomst m.m. än kr blir mindre för varje år. Utvecklingen är anmärkningsvärd och beklämmande inte minst mot bakgrund av den viktiga roll systemet spelar för socialt och ekonomiskt utsatta grupper i samhället, som t.ex. migrantarbetare som inte är med i facket. För dessa grupper är rättshjälpen i praktiken det enda sättet att kunna hävda sina rättigheter i samhället (access to justice) och för vårt land ett sätt att kunna hävda rättsstatens principer. Vi föreslår därför 1. att gränsen för högsta ekonomiska underlag för att vara berättigad till rättshjälp höjs väsentligt och att gränsen indexuppräknas varje år. Anders Karlsson Motionen antagen av Sofia s-förenings styrelse den 29 november 2013 Sida 11 av 78

12 Utlåtande F5 Tanken bakom rättshjälp är att alla ska kunna tvista i domstol utan att ekonomin ska vara ett hinder. Men i praktiken så omfattar systemet av olika skäl väldigt få personer och fall. Första kriteriet är att du har en månadsinkomst under drygt kronor i månaden när du räknat bort kostnader för barn, skulder och liknande. Om det handlar om ett brottsmål så drivs fallet av åklagare och du har för det mesta rätt till offentlig försvarare eller målsägarbiträde beroende på vilka sida du är. Kostnaderna för dessa betalas av staten om du inte har tillräckliga inkomster att betala själv. I tvistemål så täcks kostnaderna i de allra flesta fall av försäkringar genom arbetet eller genom hemförsäkringarna. I många andra typer av tvister så drivs målen av organisationer som DO eller av fackförbund. När det kommer till förvaltningsmål när man tvistar mot staten så har domstolarna delvis en annan roll i att utreda och i att stötta den som klagar och där är sällan behovet av rättshjälp lika stort även om man kan få det. I andra fall som i migrationsmål så har man rätt till offentligt ombud. De som i praktiken får rättshjälp handlar nästan uteslutande om personer med låga inkomster i vårdnadstvister eftersom att dessa mycket sällan täcks av hemförsäkringarnas rättskydd. Här skulle det kanske finnas skäl att höja nivåerna samtidigt så måste man fundera på om det är till långdragna vårdnadstvister. Men här kanske man skulle kunna se över om det finns möjligheter att införa karens på hur tätt man kan få rättshjälp eftersom att det inte finns någon bortre gräns för hur mycket man kan tvista. Sen så är det så att även om man har så pass låg inkomst att man kvalificerar för rättskydd så har man skyldighet att betala en andel av kostnaderna ändå i storlek till sin inkomst. Sammanfattningsvis så ser styrelsen att det kan finnas ett behov av att höja lägsta gränsen för att få möjlighet till rättskydd något och även att det är rimligt att den fortsättningsvis indexuppräknas årligen. Stockholms arbetarekommuns styrelse föreslår årsmötet besluta 1. att bifalla motionen Beslut: Sida 12 av 78

13 Motion F6 Rätt till yttrandefrihet, tryckfrihet och en rättvis rättegång Husby s-förening Yttrandefrihet är viktig för ett demokratiskt samhälle som vill utvecklas. Att synligöra yttrandefriheten och rättsäkerheten är viktigt och nödvändigt i ett mer individinriktad samhälle som vårt. Det finns idag många människor världen över som får betala ett högt pris just för att de har använt sig av det fria ordet. Många av dessa sitter i fängelse utan en rättvis rättegång. En av dem är den Svensk Eritreanske, Dawit Isaak som har under 12 år väntat på att bli fri och få återvända hem till sina tre barn i Sverige. Det är en fruktansvärd situation för barnen och andra som kämpar för att få honom fri. Det är inte självklart för vissa länder som har diktatoriska regeringar att respektera rätten till yttrandefrihet. Sverige har en stark tradition att det är lag på att vi ska ha tryckfrihet och yttrandefrihet än i många andra länder världen över. Detta är något som vi måste skydda och synligöra internationellt. Det är en fruktansvärd situation för människor som sitter i fängelse utan en rättvis rättegång. Det demokratiska samhället ska skydda varje människas utveckling, genom att just få använda det fria ordet, eftersom yttrandefriheten är en av demokratins grundpelare. Begreppet demokrati används huvudsakligen för att representera ett statsskick baserat på folkstyre men alla länder har inte en fungerande grundläggande demokrati som enligt FN:s deklaration så tydligt markerar, mänskliga rättigheter garanterad för alla. Människor sitter i fängelse år efter år utan att ha gjort något fel, Dawit Isaak i Eritrea är en viktig symbol för det fria ordet. Att använda oss av internationella organ för att synligöra solidariteten är en vision vi alla borde arbeta mer för. Det är oerhört viktigt att höja kravet eftersom den tysta diplomatin inte har gett någon resultat i Dawit Isak frigivning. Med hänvisning till ovanstående yrkar motionären 1. att få veta om Dawit Isaak fortfarande är vid liv 2. att socialdemokratin ska verka för att använda FN, EU och internationella organ som tredje part samt arbeta för att bekräfta detta. Sara Tafere Motionen antogs under ett medlemsmöte den 24 november 2013 i Husby Socialdemokratiska förening Sida 13 av 78

14 Utlåtande F6 Att Dawit Isaak ännu inte har blivit fri är en ständigt pågående skandal. Såsom många andra kränkningar och hemskheter som pågår över tid så hamnar den lätt lite i glömska. Många har hört om det så många gånger att de blir uppgivna och bryr sig om andra saker istället. Men den här typen av övergrepp på enskilda personer och på hela yttrandefriheten kan inte tyst få passera. Därför är styrelsen glad att motionären lyfter frågan. Även om det på många håll arbetas med frågan även inom FN och EU så är det uppenbarligen inte tillräckligt eftersom att det nu gått mer än 12 år sedan Dawit fängslades. Styrelsen är övertygad om att en framtida socialdemokratisk regering kommer att agera tydligare i frågan och göra betydligt mer än att bara twittra om det. Men även lokalt ska styrelsen bli bättre och se till att partiföreträdare lyfter frågan i lämpliga forum. Stockholms arbetarekommuns styrelse föreslår årsmötet besluta 1. att anse första att-satsen besvarad 2. att anse andra att-satsen besvarad Beslut: Sida 14 av 78

15 Motion F7 AP-fondernas innehav i fossila energitillgångar hotar framtidens pensioner Reimersholme s-förening Enligt den internationella energibyrån IEA, knuten till OECD, krävs att två tredjedelar av de kända reserverna av fossila bränslen stannar i marken och inte eldas upp om det ska finnas en rimlig chans att klara målet om att begränsa temperaturhöjningen på jorden till 2 grader. De ännu inte utvunna reserverna av fossila bränslen utgör samtidigt den viktigaste tillgången i många stora företag. Om världen enas om en kraftfull klimatpolitik blir rimligen dessa reserver i huvudsak värdelösa. Mot denna bakgrund har det norska försäkringbolaget Storebrand beslutat att successivt göra sig av med alla aktieinnehav som är kopplade till fossil energi. Man gör det inte i första hand av etiska utan av ekonomiska skäl. Den dag världen beslutar sig för en kraftfull klimatpolitik vill Storebrand inte sitta med aktier i företag vars viktigaste tillgång reserverna av fossil energi på sikt (förhoppningsvis) är värdelösa. Enligt en sammanställning av Världsnaturfonden WWF ägde i mitten av 2013 fem av de svenska APfonderna aktier i 133 av världens 200 mest koldioxidintensiva kol-, olje- och gasföretag till ett sammanlagt värde av 32 miljarder kronor. Om/när den globala klimatpolitiken (förhoppningsvis ganska snart) blir på allvar innebär dessa innehav en betydande ekonomisk risk för svenska pensionärer. Dessutom innebär ju innehaven indirekt att APfonderna (sannolikt oavsiktligt) uttrycker misstro mot den klimatpolitik bl a Sverige och EU driver. Mot denna bakgrund föreslår 1. att AP-fonderna och andra offentligt styrda fonder och företag bör instrueras att avveckla eventuella innehav i företag med exponering inom utvinning av fossil energi 2. att motionen sänds vidare till riksdagsgruppen Magnus Nilsson Vid medlemsmöte den 21 november 2013 beslöt Reimersholmes socialdemokratiska förening att anta motionen som sin egen Sida 15 av 78

16 Utlåtande F7 Motionären tar upp frågan om AP-fondernas innehav av aktier i företag vars tillgångar i huvudsak utgörs av fossila energitillgångar. Enligt Världsnaturfonden äger fem av de svenska AP-fonderna aktier i 133 av världens 200 mest koldioxidintensiva kol-, olje- och gasföretag till ett värde av 32 miljarder kr. Om världen ska klara de uppsatta klimatmålen krävs att två tredjedelar av de kända reserverna av fossila bränslen stannar i marken och därmed blir värdelösa. Därför föreslår motionären att AP-fonderna och andra offentligt styrda fonder och företag ska avveckla sitt innehav av aktier i dessa företag. Styrelsen delar motionärens uppfattning att det finns en motsättning mellan Sveriges klimatpolitik och AP-fondernas stora innehav i fossilbränslebaserade företag. Man kan diskutera hur snabbt energiomställningen kan genomföras, men att politiken aktivt måste verka för att minska världens fossilbränsleberoende är helt klart. Styrelsen kan inte bedöma hur snabbt en avveckling av aktieinnehavet kan göras utan att riskera pensionsfondernas värden, men instämmer i det principiella resonemanget. Stockholms arbetarekommuns styrelse föreslår årsmötet besluta 1. att bifalla motionen 2. att motion jämte utlåtande sänds till riksdagsgruppen Beslut: Sida 16 av 78

17 Motion F8 Att ta fram en handlingsplan för den strategi som togs 2010 för hur barnkonventionen ska tillämpas PES aktivisterna i Stockholm Sammanfattning: Trots att det har gått mer än 20 år sedan Sverige ratificerade barnkonventionen råder fortfarande splittring om att göra FN:s barnkonvention till svensk lag. Bakgrund: I flera rapporter får Sverige kritik för att inte tillgodose barnets rättigheter fullt ut. FN:s barnrättskommitté har rekommenderat Sverige att inkorporera barnkonventionen. Oavsett om en sådan åtgärd vidtas är Sverige folkrättsligt bunden av konventionen och måste följa den. I Norge har däremot barnkonventionen inkorporerats i norsk rätt och gjordes till norsk lag år I Sverige tog regeringen fram en strategi 2010 för hur barnkonventionen ska tillämpas, men inte någon handlingsplan för hur och när strategin ska förverkligas eller hur den ska följas upp. FN:s barnkonvention antogs 1990, har ratificerats av nästan alla länder i världen och är en av de nio internationella konventionerna som reglerar mänskliga rättigheter i världen. Konventionen definierar tydligt vilka rättigheter som bör gälla för alla barn till och med 18 års ålder. Barnkonventionen omfattar 54 artiklar. Men det är framförallt fyra artiklar som är de fyra grundprinciperna i barnkonventionen som ska vara ledande för hur konventionens övriga artiklar ska tolkas Artikel 2 Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras Artikel 3 Barnets bästa ska alltid komma i första rummet Artikel 6 Varje barn har rätt att överleva och att utvecklas Artikel 12 Barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör det. Genom att göra barnkonventionen till svensk lag ökar man sannolikt genomförandet av barns rättigheter. En sådan ändring skulle göra skillnad i hanteringen av många av de ärenden där barn är involverade och där barnets bästa bör vara det centrala och genomsyra alla de beslut som fattas. Barnrättsorganisationer har varit de som har hörts mest i debatten. Många av politikerna har lyst med sin frånvaro i att driva det övergripande ansvaret för att se till att barnets grundläggande rättigheter inte kränks och skyddas inom all de aspekter som omfattas i barnets liv. Trots att barnets bästa sedan lång tid har haft en central plats i svensk lagstiftning så har vi inte lyckats fullt ut med förverkligandet av barnkonventionen. Både myndigheter och domstolar avfärdar i dag konventionen eftersom den inte har status av svensk lag. Sverige har fått svidande kritik från barnrättsorganisationer och UNICEF om huruvida Sverige faktiskt följer barnkonventionen. FN:s barnrättskommitté har gett oss kritik för att svenska barn fortfarande har väldigt låg kunskap om sina rättigheter och att det finns stora brister i barnens möjligheter till inflytande. Kritiken har också riktats mot situationen för de gömda flyktingbarn som diskriminerats när de inte får gå i skolan, enligt UNICEF. Att utlänningslagen dessutom krockar med Lagen om vård av unga (LVU) försvårar helhetsbedömningen av barnets bästa och behov. Här bör barnkonventionen gå före både utlänningslagen och LVU, menar både UNICEF och Rädda Barnens Sverigeprogram. Sida 17 av 78

18 En del av kritiken från kommittén har också riktats mot att barnkonventionen inte gäller som svensk lag. Oftast beror detta på att det brister kunskap och kompetens på hur man ska använda sig av konventionerna. Om barnkonventionen blir till lag kommer det förhoppningsvis leda till att barnkonventionen får en större plats på utbildningar för personer som ska arbeta inom rättsväsendet, myndigheter och andra institutioner som arbetar med barns frågor, för att kunna förverkliga barnkonventionen. Denna kompetens saknas i dag i de flesta yrkesområden. Därför behövs informationsprogram och obligatoriska grundutbildningar för alla tjänstemän för att värna om barnrättigheter inom alla aspekter. Rädda Barnen, Unicef och andra barnrättsorganisationer sitter med i en referensgrupp till regeringens utredning om att göra barnkonventionen till svensk lag och följer den noga. Utredningen ska analysera hur barnkonventionen genomförs i praktiken inom rättssystemet och även analysera för- och nackdelarna med en inkorporering av barnkonventionen i svensk rätt. Barnminister Maria Larsson (KD) har varit en av de få ministrar som har drivit att barnkonventionen blir lag i Sverige och varit drivande för en inkorporering av barnkonventionen i svensk lag. Andra partier som har stått bakom förslaget är Folkpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet som till och med har skrivit det i sina partiprogram. Men även många politiker inom Socialdemokraterna driver frågan. Centerpartiet menar att lagarna ska anpassas efter konventionerna och vara en naturlig utgångspunkt samtidigt som att man gör en skärpning av de svenska lagarna gällande barnrättsfrågor. Men partiet har inte satt ner foten om de vill se en inkorporering eller inte. Sverigedemokraterna och Moderaterna däremot är de enda partierna som motsätter sig helt att barnkonventionen blir svensk lag. Sveriges politiker måste enas och driva arbetet framåt för att barnens rättigheter ska garanteras och skyddas fullt ut. Detta genom att barnkonventionen får samma status som andra svenska lagar. Arbetet måste även följas genom att öka konventionens roll i olika yrkesutbildningar inom rättsväsendet, hos myndigheter, bland socionomer och bland organisationer men även inom skolan. Staten måste se till att öka både medvetenheten och kunskapen hos barn om deras rättigheter och i deras omgivning. Bakgrunden till motionen har tidigare publicerats i form av en debattartikel i Dagens Arena av Delvin Arsan. Yrkande: - Baserad på den strategi regeringen tog fram 2010 för hur barnkonventionen ska tillämpas, bör regeringen omgående ta fram en handlingsplan för hur och när strategin ska förverkligas samt hur den ska följas upp. - En mekanism bör även tas fram för hur arbetet förverkligas och kvalitetssäkras - Obligatoriska grundutbildningar bör ske för alla tjänstemän för att värna om barnrättigheter inom alla aspekter inom rättsväsendet, myndigheter och andra institutioner som arbetar med barns frågor, för att kunna förverkliga barnkonventionen. Delvin Arsan PES Stockholm Aktivistförening PES Stockholms aktivistförenings styrelse har antagit motionen som sin egen. Sida 18 av 78

Motioner och utlåtanden. Grupp F Rättsväsende

Motioner och utlåtanden. Grupp F Rättsväsende Motioner och utlåtanden Grupp F Rättsväsende Stockholms arbetarekommuns årsmöte 27-28 april 2013 2 Innehåll Motion F1 Skärpt straff för försäljning av piratkopierade cigaretter i butik...5 Husby s-förening

Läs mer

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa.

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. 1 Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. I Fas 3, numera omdöpt av regeringen till sysselsättningsfasen fanns i januari 2013 mer än 33 700 personer, vilket

Läs mer

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Stockholms län Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Motioner 2 (87) INNEHÅLLSFÖRTECKNING A ARBETE... 5 Motion A1 Låt kommunerna i Stockholms län gå före och införa rätt till heltid... 5 Distriktsstyrelsens

Läs mer

Motioner och utlåtanden. Grupp A Organisatoriska frågor

Motioner och utlåtanden. Grupp A Organisatoriska frågor Motioner och utlåtanden Grupp A Organisatoriska frågor Stockholms arbetarekommuns årsmöte 27-28 april 2013 2 Innehåll Motion A1 Ökat valdeltagande i val till ombud till partikongresserna... 5 Bredängs

Läs mer

Utanför nästan allt. En vägledning till stärkt socialt stöd för barn utan papper

Utanför nästan allt. En vägledning till stärkt socialt stöd för barn utan papper Utanför nästan allt En vägledning till stärkt socialt stöd för barn utan papper ta ur och sätt upp! Checklista för socialsekreterare i kontakt med barn utan papper LÄS MER PÅ: räddabarnen.se/barn-utan-papper

Läs mer

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 4 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen Föredrogs utbildningsutskottets betänkande 2000/01:UbU15 Vuxnas lärande och utvecklingen

Läs mer

1 (5) BISTÅND. 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd?

1 (5) BISTÅND. 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd? BISTÅND 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd?. Vi står bakom enprocentsmålet, men vi tycker att ett utbetalningsmål om 1 procent av BNP är en trubbig lösning.

Läs mer

Häfte E, del 1: Välfärd nya behov, nya möjligheter. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö

Häfte E, del 1: Välfärd nya behov, nya möjligheter. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö Häfte E, del 1: Välfärd nya behov, nya möjligheter Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte E del 1 Välfärd nya behov, nya möjligheter Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör generell välfärd,

Läs mer

Strax innan årsskiftet slog FAS 3 rekord i Skåne. Mer än 4500 personer befann sig i åtgärden. Det finns en risk att de flesta troligtvis aldrig kommer därifrån. Det beräknas att endast 2 % får en anställning.

Läs mer

Motioner D. Ekonomi, bildning och miljö. Kongress 2011 Uppsala

Motioner D. Ekonomi, bildning och miljö. Kongress 2011 Uppsala Motioner D Ekonomi, bildning och miljö Kongress 11 Uppsala Box 704 03 7 Stockholm Telefon 08-4 3 www.broderskap.se Sveriges Kristna Socialdemokraters Förbund och Broderskaps Förlag AB, 11 Kopierad upplaga

Läs mer

Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund. Politiska riktlinjer antagna vid S-kvinnors förbundsmöte 21-22 maj 2005

Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund. Politiska riktlinjer antagna vid S-kvinnors förbundsmöte 21-22 maj 2005 Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund Politiska riktlinjer antagna vid S-kvinnors förbundsmöte 21-22 maj 2005 S-kvinnor är socialdemokratiska feminister som ställer klasskamp och könskamp sida vid

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor Mäns våld mot kvinnor 1 2 Mäns våld mot kvinnor Innehåll Förord...3 Inledning...5 fn:s Kvinnokonvention cedaw...7 Flerfaldig diskriminering...9 Gender Budgeting...11 Artikel 2 Skyldighet att avskaffa diskriminering

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

tt Sverige i sammanhållning olidaritet ch ansvar för älfärden

tt Sverige i sammanhållning olidaritet ch ansvar för älfärden olidaritet ch ansvar för älfärden tt Sverige i sammanhållning Jobbkongressen 2009 Häfte H Solidaritet och ansvar för välfärden Ett Sverige i sammanhållning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör

Läs mer

Årsmöte 2011. Motioner A-D. Arbete/Arbetsmarknad/Integration Bostad Ekonomi Hälsa/Sjukvård/Omsorg

Årsmöte 2011. Motioner A-D. Arbete/Arbetsmarknad/Integration Bostad Ekonomi Hälsa/Sjukvård/Omsorg Årsmöte 2011 Motioner A-D A B C D Arbete/Arbetsmarknad/Integration Bostad Ekonomi Hälsa/Sjukvård/Omsorg A01 Jobb och tillväxt... 4 Utlåtande över motion A01 Jobb och tillväxt... 5 A02 Motion om fröföretag...

Läs mer

En trygg och hållbar ekonomi

En trygg och hållbar ekonomi En trygg och hållbar ekonomi Motionerna nummer 923 1 004 Motioner i huvudsak om Med ansvar och förnuft (923-939) Rättvisa skatter (940-974) Bruka utan att förbruka (975-1 004) Socialdemokratiska partistyrelsen

Läs mer

Stärkt integration i ett öppet Sverige. Arbetsgruppens rapport till partistyrelsen

Stärkt integration i ett öppet Sverige. Arbetsgruppens rapport till partistyrelsen Stärkt integration i ett öppet Sverige Arbetsgruppens rapport till partistyrelsen INLEDNING 4 UTGÅNGSPUNKTER FÖR GRUPPENS ARBETE 5 SITUATIONEN I DAG 6 EU TAR INTE SITT ANSVAR 7 Nya Moderaterna ska verka

Läs mer

Vem ska tro på mig? *

Vem ska tro på mig? * Vem ska tro på mig? * * Citat från kvinnojouren Måna i Strängnäs Mäns våld mot kvinnor och annat våld i nära relationer Ett projekt för att utveckla Moderaternas politik mot mäns våld mot kvinnor och annat

Läs mer

FLYKTEN SLUTAR HÄR. Ett studiematerial om barn på flykt och om mottagandet i Sverige och EU. UNICEF Sverige 1

FLYKTEN SLUTAR HÄR. Ett studiematerial om barn på flykt och om mottagandet i Sverige och EU. UNICEF Sverige 1 FLYKTEN SLUTAR HÄR Ett studiematerial om barn på flykt och om mottagandet i Sverige och EU UNICEF Sverige 1 Om UNICEF UNICEF, FN:s barnfond, arbetar runt om i världen för att förverkliga FN:s konvention

Läs mer

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag Reviderad 2014 Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Text Sara Bergqvist Månsson Grafisk form Losita Design

Läs mer

en rättvis värld är möjlig

en rättvis värld är möjlig M en rättvis värld är möjlig Innehållsförteckning EN NY INRIKTNING PÅ SVERIGES UTRIKESPOLITIK... 3 UM1 Utlåtande internationellt utvecklingssamarbete... 3 UM2 Utlåtande globalisering och FN... 7 UM3 Utlåtande

Läs mer

DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttåldern sänkas till 16 år?

DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttåldern sänkas till 16 år? DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttåldern sänkas till 16 år? av Sandra Lingren DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttsåldern sänkas till 16 år? Författare: Sandra Lindgren Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter.

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem

Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 125 Nr: :1 Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem Bären som finns i de svenska skogarna är i mycket en outnyttjad resurs. Det cirkulerar lite olika siffror

Läs mer

Priset för assistans Att tillgodose behov eller att spara pengar

Priset för assistans Att tillgodose behov eller att spara pengar PRISET FÖR ASSISTANS Detta är Humanas juridiska årsbok. Den innehåller en uppdaterad bild av betydelsefulla händelser och trender inom rättsområdet personlig assistans. I år belyser vi särskilt frågan

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

HEMLÖS 2013. Stockholms Stadsmissions hemlöshetsrapport. Fjärde årgången Tema: Bostadsförsörjning

HEMLÖS 2013. Stockholms Stadsmissions hemlöshetsrapport. Fjärde årgången Tema: Bostadsförsörjning HEMLÖS 2013 Stockholms Stadsmissions hemlöshetsrapport Fjärde årgången Tema: Bostadsförsörjning Innehåll Ett boende för alla 4 Sammanfattning 5 Inledning 6 1. Så ser hemlösheten ut i Sverige 7 2. Så arbetar

Läs mer

Har ej prioriterat frågan. En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Har ej prioriterat frågan. En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Har ej prioriterat frågan En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. 7 mars 2005 Inledning...3 Amnesty Internationals undersökning...5 Kontakten med kommunerna...

Läs mer

Vägar till rättigheter

Vägar till rättigheter Vägar till rättigheter Vägar till rättigheter genomförs med stöd av EU:s program för sysselsättning och social solidaritet PROGRESS (2007 2013). Innehållet i projektet motsvarar inte nödvändigtvis EU-kommissionens

Läs mer

barn och ungdomar om tillvaron i arrest och häkte

barn och ungdomar om tillvaron i arrest och häkte Fran i nsida n barn och ungdomar om tillvaron i arrest och häkte Barnombudsmannen 2013 Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter utifrån FN:s konvention

Läs mer